E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 10 din 21 ianuarie 2005

privind reglementarea unor masuri financiare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 96 din 28 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Reglementari ale unor operatiuni financiare

    SECTIUNEA 1
    Reglementari privind autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a plati bancilor creditoare externe dobanzile penalizatoare si comisioanele restante din fondul de risc

    Art. 1
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice in calitate de garant sa plateasca bancilor creditoare externe din fondul de risc dobanzile de intarziere si comisioanele provenind din creditele externe garantate de stat, conform sumelor notificate de catre bancile finantatoare externe.
    Art. 2
    Creantele provenite din sumele platite de Ministerul Finantelor Publice, prevazute la art. 1, vor fi preluate spre valorificare de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si vor face obiectul unor acte aditionale la contractele de cesiune de creanta incheiate de Ministerul Finantelor Publice cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului conform Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor masuri pentru recuperarea creantelor statului si diminuarea datoriei publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2002.

    SECTIUNEA a 2-a
    Reglementari privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, precum si ale societatilor comerciale cu capital de stat

    Art. 3
    (1) Pana la data de 31 martie 2005, Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, societatilor comerciale subventionate de la bugetul de stat, precum si bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, care au aceasta prevedere in actul constitutiv, actualizate in conformitate cu actele normative aprobate dupa intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004.
    (2) Pana la aceeasi data ordonatorii principali de credite pot deschide lunar credite bugetare pentru regiile autonome, societatile si companiile nationale, societatile comerciale cu capital de stat, aflate in coordonarea acestora, care beneficiaza de alocatii de la bugetul de stat, in limita a 8,33% din creditele bugetare aprobate pe anul 2005 cu aceasta destinatie prin Legea nr. 511/2004.
    (3) Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, organele administratiei publice centrale implicate si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei vor aproba fondul de salarii lunar al agentilor economici monitorizati potrivit art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 59/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aflati in coordonarea, subordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul acestora.
    (4) Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si organele administratiei publice centrale implicate vor lua masurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentului articol.

    SECTIUNEA a 3-a
    Reglementarea platii comisioanelor datorate de Ministerul Finantelor Publice Bancii Nationale a Romaniei pentru perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2005 si data intrarii in vigoare a prezentei ordonante

    Art. 4
    Plata comisioanelor datorate de Ministerul Finantelor Publice Bancii Nationale a Romaniei, pentru operatiunile derulate in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2005 si data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu completarile ulterioare.

    SECTIUNEA a 4-a
    Reglementari privind finalizarea documentatiilor aferente scrisorilor de garantie de catre Ministerul Finantelor Publice

    Art. 5
    Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa finalizeze dupa data de 1 ianuarie 2005, in conditiile legii, documentatiile aferente scrisorilor de garantie in cazul acelor beneficiari, agenti economici care ramburseaza imprumuturile exclusiv din surse proprii sau autoritati ale administratiei publice locale, pentru care au fost emise hotarari ale Guvernului in temeiul Legii datoriei publice nr. 81/1999.

    SECTIUNEA a 5-a
    Reglementari privind sprijinul acordat producatorilor agricoli in vederea efectuarii lucrarilor prevazute in programele campaniilor agricole anuale

    Art. 6
    Pentru a veni in sprijinul producatorilor agricoli in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate prevazute in programele campaniilor agricole anuale, se acorda un sprijin financiar, reprezentand o suma fixa pe litru de motorina.
    Art. 7
    (1) In intelesul prezentei ordonante, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, sunt:
    a) proprietarii de terenuri agricole pe care le exploateaza individual;
    b) crescatorii de animale si/sau de pasari;
    c) societatile agricole cu personalitate juridica constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si asociatiile familiale;
    d) societatile comerciale cu profil agricol;
    e) arendasii care au incheiat contracte de arendare in conditiile prevazute de Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si concesionarii de terenuri agricole;
    f) institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare si invatamant cu profil agricol, precum si unitatile de cult.
    (2) Lucrarile agricole mecanizate pentru care se acorda sprijin financiar pentru achizitionarea de motorina sunt:
    a) lucrarile aferente pregatirii terenurilor, infiintarea culturilor, intretinerea si recoltarea culturilor, inclusiv eliberarea terenurilor;
    b) lucrarile tehnologice din fermele zootehnice.
    Art. 8
    Nivelul sprijinului financiar prevazut la art. 6 se stabileste anual prin hotarare a Guvernului.
    Art. 9
    (1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, norme metodologice de aplicare.
    (2) In normele metodologice prevazute la alin. (1) se vor stabili consumurile specifice de motorina, pe lucrari agricole mecanizate, institutiile implicate direct in aplicarea prevederilor din ordonanta, precum si modalitatile de acordare, verificare si plata a sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorina.
    Art. 10
    Sumele aferente platii sprijinului financiar se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Art. 11
    Pentru anul 2005, sumele aferente platii sprijinului financiar prevazut la art. 6 se vor asigura, in limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea nr. 511/2004, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru sprijinirea producatorilor agricoli, in cadrul programului "Dezvoltarea durabila a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartof, legume de camp si in spatii protejate, pomicultura si viticultura", prin diminuarea corespunzatoare a sprijinului acordat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea in anul agricol 2004 - 2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 479/2004.

    SECTIUNEA a 6-a
    Reglementari privind finantarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale, in conditii de transparenta si competitivitate

    Art. 12
    (1) Prezenta sectiune reglementeaza finantarea nerambursabila din bugetul Fondului Cultural National si din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, organizate in tara si/sau in strainatate, in conditii de transparenta si competitivitate.
    (2) In intelesul prezentei sectiuni, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) program cultural - ansamblul de proiecte si actiuni culturale structurate organic, care se desfasoara pe o perioada de timp ce excedeaza, de regula, durata unui exercitiu financiar si care urmareste satisfacerea unor nevoi culturale la nivel regional, national sau international;
    b) proiect cultural - ansamblul de actiuni culturale structurate organic, care se desfasoara pe o perioada de timp determinata, de regula mai mica decat cea a unui program cultural, si care urmareste satisfacerea unor nevoi culturale exprimate la nivel local, zonal sau regional;
    c) actiune culturala - ansamblul de activitati si operatiuni structurate organic, care urmareste satisfacerea unor nevoi culturale punctuale;
    d) operator cultural - persoana juridica de drept public sau de drept privat care, potrivit actelor sale constitutive, desfasoara activitati culturale;
    e) nevoie culturala - cerinta de produse sau servicii culturale, exprimata explicit ori implicit de persoanele fizice sau juridice carora se adreseaza operatorii culturali si care sunt beneficiarii directi ai acestora;
    f) nevoie culturala de urgenta - cerinta de produse sau servicii culturale a carei nesatisfacere poate avea drept consecinta deteriorarea ori distrugerea unui bun cultural sau care poate prejudicia interesele imediate ale beneficiarilor directi ai operatorilor culturali ori poate prejudicia implementarea unui proiect cu finantare nerambursabila din partea Comisiei Europene, UNESCO sau a altor organisme internationale similare si implementat de un operator cultural.
    Art. 13
    (1) Se infiinteaza Administratia Fondului Cultural National, institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, denumita in continuare Administratia, finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.
    (2) Sediul Administratiei este in imobilul situat in municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 99A, sectorul 1.
    (3) Veniturile proprii ale Administratiei se asigura din Fondul Cultural National.
    (4) Excedentul rezultat din executia bugetului Administratiei se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul de stat in limita sumelor primite de la acesta.
    Art. 14
    Obiectivele principale ale Administratiei sunt:
    a) gestionarea Fondului Cultural National;
    b) finantarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale, organizate in tara si/sau in strainatate;
    c) dezvoltarea relatiilor culturale internationale ale Romaniei.
    Art. 15
    (1) Organizarea si functionarea Administratiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, emisa in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei sectiuni.
    (2) Administratia este condusa de un director, numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
    (3) Directorul conduce intreaga activitate a Administratiei, pe care o reprezinta in raporturile cu persoane fizice si juridice, din tara si din strainatate.
    (4) In exercitarea atributiilor sale directorul emite decizii.
    Art. 16
    (1) Directorul Administratiei este ajutat de un consiliu, format din 11 membri desemnati de:
    a) Ministerul Culturii si Cultelor - 1 membru;
    b) Ministerul Finantelor Publice - 1 membru;
    c) Institutul Cultural Roman - 1 membru;
    d) Consiliul Minoritatilor Nationale - 1 membru;
    e) asociatiile de creatori - 6 membri, cate unul pentru fiecare asociatie cu cel mai mare numar de membri din domeniu.
    (2) Membrii consiliului vor fi numiti pe o perioada de 2 ani, prin decizie a directorului Administratiei.
    (3) Directorul Administratiei este membru al consiliului, cu drept de vot.
    Art. 17
    (1) Veniturile proprii ale Fondului Cultural National provin din urmatoarele surse:
    a) o cota de 5% din incasarile realizate de agentii economici din vanzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, in conditiile legii, dupa bunuri culturale mobile proprietate publica ori dupa monumente sau componente ale monumentelor istorice proprietate publica;
    b) o cota de 5% din incasarile realizate de agentii economici din vanzarea, prin licitatie publica, a bunurilor culturale mobile;
    c) o cota de 2% din incasarile realizate de agentiile imobiliare din vanzarea imobilelor monumente istorice;
    d) o cota de 20% din incasarile realizate de agentii economici din vanzarea publicatiilor interzise spre vanzare minorilor, precum si din incasarile obtinute din vanzarea sau inchirierea fonogramelor sau videogramelor a caror vizionare nu este recomandata minorilor, potrivit legii;
    e) o cota de 3% din incasarile realizate de agentii economici din vanzarea calendarelor sau cartilor postale ilustrate, afiselor, posterelor, imaginilor autocolante sau a tipariturilor mixte, altele decat cele prevazute la lit. a);
    f) o cota de 2% din incasarile realizate de agentii economici care comercializeaza bunuri culturale provenite din import;
    g) o cota de 2% din incasarile realizate de agentii economici din vanzarea produselor de arta populara;
    h) o cota de 2% din veniturile realizate de agentii economici care isi desfasoara activitatea in incinta sau in spatiul de protectie al monumentelor istorice proprietate publica;
    i) o cota de 1% din incasarile realizate de agentii economici din organizarea de distractii de tip luna-parc;
    j) o cota de 1% din veniturile realizate de agentii economici care isi desfasoara activitatea in domeniul impresariatului artistic;
    k) o cota de 5% din incasarile realizate de agentii economici din sistemul de telefonie care ofera servicii cu valoare adaugata;
    l) cota prevazuta la art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 624/2001;
    m) o cota de 10% din valoarea marcajelor distinctive aplicate videogramelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 213/2002;
    n) o cota de 3% din devizul general al investitiilor autorizate sa se realizeze de catre agentii economici pentru constructiile amplasate in spatiile de protectie ale monumentelor istorice proprietate publica;
    o) fonduri obtinute in cadrul colaborarii internationale;
    p) donatii, legate sau alte liberalitati;
    r) sponsorizari;
    s) dobanda aferenta disponibilitatilor aflate in bugetul Fondului Cultural National;
    s) alte venituri dobandite in conditiile legii.
    (2) Cotele prevazute la alin. (1) lit. a) - m) se aplica asupra incasarilor totale realizate, din care s-a dedus T.V.A. aferenta, si se adauga la sumele care fac obiectul bazei de calcul.
    (3) Veniturile prevazute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii si vor fi folosite pentru finantarea nerambursabila a programelor, proiectelor culturale si actiunilor culturale, in conformitate cu dispozitiile prezentei sectiuni.
    Art. 18
    (1) Sumele reprezentand cotele instituite prin prezenta sectiune se calculeaza lunar de catre platitori si se varsa de catre acestia in bugetul Fondului Cultural National, pana la data de 15 a lunii urmatoare.
    (2) Sumele reprezentand cota prevazuta la art. 17 alin. (1) lit. l) se calculeaza si se varsa de catre Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania, iar cele reprezentand cota prevazuta la art. 17 alin. (1) lit. m) se calculeaza si se varsa de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care acestea s-au incasat de la beneficiar.
    (3) Modul de stabilire, varsare si gestionare a sumelor aferente cotelor mentionate la art. 17 alin. (1) se reglementeaza prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 19
    (1) Neachitarea cotelor la termenul prevazut la art. 18 alin. (1) atrage perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu dispozitiile actelor normative privind taxele si impozitele datorate la bugetul de stat.
    (2) Dobanzile si penalitatile de intarziere prevazute la alin. (1) se fac venituri la Fondul Cultural National.
    Art. 20
    (1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de doua luni de la termenul prevazut la art. 18 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 la 30.000.000 lei.
    (2) Calcularea necorespunzatoare a sumelor aferente cotelor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei.
    (3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 21
    (1) Utilizarea sumelor colectate la bugetul Fondului Cultural National se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) Controlul respectarii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, in conditiile si la termenele stabilite in prezenta sectiune, precum si constatarea contraventiilor prevazute la art. 20 se efectueaza de catre reprezentantii organelor cu atributii in domeniul controlului fiscal, precum si de imputerniciti ai Administratiei si/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, dupa caz.
    (3) Actiunile de control vor viza, in principal, urmatoarele obiective:
    a) determinarea corecta a valorii contributiei la constituirea Fondului Cultural National;
    b) virarea integrala si la termen a sumei datorate;
    c) stabilirea eventualelor diferente intre sumele varsate si cele datorate, conform prevederilor legale.
    (4) Excedentul anual rezultat din executia bugetului Fondului Cultural National se reporteaza in anul urmator.
    Art. 22
    (1) Finantarile nerambursabile se acorda numai in conditiile existentei unor surse de finantare proprii sau atrase ale beneficiarului, altele decat cele primite potrivit prezentei sectiuni.
    (2) Institutiile publice pot beneficia de finantare nerambursabila, in conditiile prezentei sectiuni, pentru programele, proiectele ori actiunile culturale, altele decat cele stabilite ca obligatii sau programe minimale anuale.
    (3) Finantarea programelor, proiectelor sau actiunilor culturale se face in conformitate cu prevederile prezentei sectiuni si cu normele metodologice emise in aplicarea acesteia.
    Art. 23
    (1) Ministerul Culturii si Cultelor incredinteaza Administratiei, pe baza de contract, utilizarea sumelor prevazute in bugetul ministerului pentru finantarea de programe, proiecte si actiuni culturale, altele decat cele prevazute la alin. (2), precum si a sumelor destinate finantarii editarii de carte prin comanda de stat.
    (2) Programele de importanta nationala si internationala initiate si/sau sustinute de Ministerul Culturii si Cultelor, precum standurile si/sau pavilioanele Romaniei la targuri internationale de carte si expozitii internationale, manifestari complexe comemorative pentru personalitati ale istoriei si culturii, festivaluri internationale, se finanteaza din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 24
    (1) Acordarea de finantari nerambursabile in conformitate cu prevederile prezentei sectiuni se face pe baza de selectie de oferte, care se organizeaza de minimum doua ori in cadrul unui exercitiu financiar si sunt anuntate pe site-ul finantatorului si/sau in presa scrisa si audiovizuala, dupa caz.
    (2) Evaluarea si selectia ofertelor se realizeaza de catre comisii formate dintr-un numar impar de experti independenti, constituite prin grija finantatorului.
    (3) Organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, precum si cea de solutionare a contestatiilor se stabilesc prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei sectiuni.
    Art. 25
    (1) Finantarile nerambursabile destinate satisfacerii unor nevoi culturale de urgenta se acorda prin atribuire directa de catre finantatori.
    (2) In scopul asigurarii sumelor necesare finantarilor nerambursabile destinate unor nevoi culturale de urgenta, Administratia va constitui un fond de rezerva de pana la 8% din bugetul sau, dar nu mai putin de 2% .
    Art. 26
    (1) Finantarea nerambursabila a programelor culturale se aproba pentru intreaga perioada de derulare a programului si se asigura anual, potrivit contractului de finantare.
    (2) Finantarea nerambursabila a proiectelor culturale se aproba pentru intreaga perioada de derulare a acestora/un singur exercitiu financiar si poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora.
    (3) Finantarea nerambursabila a actiunilor culturale se poate aproba numai pentru nevoi culturale temeinic justificate prin solicitarea de finantare.
    Art. 27
    Finantarile nerambursabile se aproba tinandu-se seama de urmatoarele criterii generale:
    a) solicitarea de finantare nerambursabila urmareste satisfacerea unei nevoi culturale;
    b) anvergura internationala, nationala, regionala sau locala a programului, proiectului sau a actiunii culturale;
    c) numarul, diversitatea si distributia geografica a beneficiarilor directi ale caror nevoi culturale urmeaza a fi satisfacute;
    d) existenta unor surse de finantare proprii sau atrase ale beneficiarului;
    e) numarul, diversitatea si caracterul multicultural al rezultatelor programelor, proiectelor sau actiunilor culturale finantate;
    f) alte criterii stabilite prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei sectiuni.
    Art. 28
    (1) Finantarile nerambursabile se acorda pe baza de contracte civile incheiate cu beneficiarii de finantari, in conditiile legii.
    (2) Clauzele minimale ale contractului prevazut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei sectiuni.
    Art. 29
    (1) Finantarile nerambursabile se acorda in transe, conform contractelor civile incheiate, prima dintre acestea fiind de cel mult 30% din totalul finantarii aprobate.
    (2) In cazul in care din finantarile nerambursabile acordate urmeaza a se satisface drepturile banesti ale titularilor de drepturi de autor sau drepturi conexe, aceasta se face prin incheierea de contracte negociate in conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, titularii de drepturi putand beneficia de avansuri banesti de cel mult 30% din valoarea negociata a contractelor incheiate.
    (3) Ultima transa a finantarii este de cel putin 15% si se acorda numai dupa incheierea activitatii si prezentarea documentelor justificative si a raportului de evaluare a programului, proiectului sau actiunii culturale.
    Art. 30
    (1) Sumele atribuite sub forma finantarilor nerambursabile vor fi folosite de catre beneficiari numai pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfasurarii programelor, proiectelor si actiunilor culturale, pentru care au fost acordate.
    (2) Din finantarile nerambursabile acordate potrivit prezentei sectiuni se pot acoperi cheltuieli de natura cheltuielilor de cazare, transport si masa ale participantilor, precum si alte cheltuieli specifice acestor manifestari, precum: realizarea de studii si cercetari, organizarea de intalniri preliminarii, seminarii, conferinte, ateliere de lucru etc., stagii de formare, achizitionarea de dotari necesare derularii programului, proiectului sau actiunii culturale, inchirieri de spatii si aparatura, actiuni promotionale si de publicitate, tiparituri, remuneratii, onorarii, salarii, acordarea de premii, burse, granturi individuale si altele asemenea.
    (3) Finantarile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru cheltuieli salariale ale institutiilor publice, pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor de finantare ori pentru efectuarea de plati catre institutii publice si regii autonome, companii nationale sau societati comerciale care au ca asociat ori ca actionar statul, o autoritate a administratiei publice ori o institutie publica.
    (4) Finantarile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru obtinerea de profit.
    (5) Nivelul cheltuielilor prevazute la alin. (2), precum si decontarea acestora se realizeaza in conformitate cu prevederile de drept comun in materie, cu respectarea clauzelor cuprinse in contractele incheiate de beneficiarul finantarii nerambursabile in realizarea programului, proiectului sau actiunii culturale.
    Art. 31
    (1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finantarilor nerambursabile este supus controlului reprezentantilor finantatorului, precum si organelor cu atributii in domeniul controlului fiscal.
    (2) Nerespectarea de catre beneficiari a obligatiilor asumate prin contractele de acordare a finantarilor nerambursabile se sanctioneaza cu obligarea acestora la restituirea sumelor primite, la care se adauga dobanda calculata la sumele deja acordate, in conformitate cu prevederile contractuale.
    Art. 32
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei sectiuni gestionarea contului "Disponibil din Fondul Cultural National" deschis la Trezoreria Statului a Municipiului Bucuresti se transfera de la Ministerul Culturii si Cultelor la institutia publica Administratia Fondului Cultural National.
    (2) Contractele de finantare nerambursabila incheiate in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2001, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, se finalizeaza asa cum au fost incheiate.
    Art. 33
    Normele metodologice emise in aplicarea prezentei sectiuni se elaboreaza in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei sectiuni si sunt aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 34
    Dispozitiile prezentei sectiuni nu sunt aplicabile programelor de dezvoltare sectoriala in domeniul culturii.
    Art. 35
    Finantarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale de la bugetul de stat de catre alti ordonatori principali de credite, precum si de la bugetele locale se realizeaza in conditiile dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 51/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001.
    Art. 36
    Prevederile prezentei sectiuni intra in vigoare la data de 30 iunie 2005.

    CAP. 2
    Modificarea, completarea si abrogarea dispozitiilor unor acte normative din domeniul financiar

    SECTIUNEA 1
    Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 3 se introduc doua alineate noi, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Pentru toate operatiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului, precum si prin conturile de valuta deschise in evidentele Bancii Nationale a Romaniei, pe numele Ministerului Finantelor Publice, se platesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului in conformitate cu prevederile art. 21 si 28 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei.
    (7) Prin derogare de la alin. (5), precum si de la art. 24 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, plata comisioanelor se efectueaza prin debitarea directa de catre Banca Nationala a Romaniei a contului curent general al Trezoreriei Statului."
    2. La articolul 7, litera a) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "a) acordarea de imprumuturi pentru rascumpararea la scadenta sau inainte de scadenta, dupa caz, a imprumuturilor de stat emise pentru finantarea sau refinantarea datoriei publice, cu conditia asigurarii disponibilitatilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii;".
    3. La articolul 8, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) atragerea de depozite pe termen scurt de la banci sau alte institutii financiare, la un nivel al ratei dobanzii stabilit in conditiile cererii si ofertei pietei monetare;".

    SECTIUNEA a 2-a
    Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) In cazierul fiscal se inscriu date privind sanctiunile aplicate contribuabililor pentru faptele prevazute la art. 2, ramase definitive si irevocabile potrivit prevederilor legale."
    2. Articolul 5 se abroga.
    3. Dupa alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Pentru eliberarea cazierului fiscal necesar inregistrarii in registrul comertului a persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, potrivit procedurii speciale in domeniu, se percepe o taxa de 50.000 lei."

    SECTIUNEA a 3-a
    Modificarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural

    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a sectiunii a 6-a din cadrul cap. I al prezentei ordonante, alineatul (3) al articolului 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Institutiile publice prevazute la art. 1 alin. (1) pot realiza programe, proiecte si actiuni culturale, altele decat cele stabilite ca obligatii ori programe minimale."

    SECTIUNEA a 4-a
    Abrogari

    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a sectiunii a 6-a din cadrul cap. I al prezentei ordonante, se abroga urmatoarele acte normative:
    a) Ordonanta Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2001, cu modificarile ulterioare;
    b) art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 642/2001.

                  PRIM-MINISTRU
              CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

                       Ministrul agriculturii,
                       padurilor si dezvoltarii rurale,
                       Gheorghe Flutur

                       Ministrul culturii si cultelor,
                       Monica Octavia MuscaSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 10/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 10 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu