E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1378 din 18 noiembrie 2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 806 din 25 noiembrie 2009Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decizia primului-ministru nr. 164/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 21 august 2008, precum şi orice alte prevederi contrare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii,

Cristian Ovidiu Cordoneanu

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C, denumit în continuare I.S.C, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, finanţat de la bugetul de stat, partea I, Servicii publice generale, alte organe ale autorităţilor publice, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Sediul I.S.C. este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. - I.S.C. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele normative aplicabile în domeniu şi cu prezentul regulament.

Art. 3. - I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, privind aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, precum şi verificarea calităţii materialelor de construcţii introduse pe piaţa din România.

Art. 4. -In sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a)  construcţii - produsele unor procese de construcţii, materializate în clădirile de orice fel: locuinţe, spaţii comerciale, social-culturale, administrative, industriale, comerciale, de cult, sportive, de învăţământ, sănătate, hoteluri, sedii ale instituţiilor publice şi instalaţiile aferente acestora, precum şi drumuri, căi ferate şi metroul, podurile, tunelurile şi celelalte lucrări de artă, pistele de aviaţie, construcţiile hidrotehnice, amenajările portuare, turnurile, coşurile de fum, rezervoarele, lucrările tehnico-edilitare, reţelele de petrol şi gaze, construcţiile pentru transportul fluidelor, precum şi orice intervenţie asupra acestora;

b) fază determinantă - stadiul fizic la care o lucrare de construcţii, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului şi executantului şi care se autorizează, după caz, de structurile teritoriale ale I.S.C.;

c) intervenţie asupra construcţiilor - orice lucrare de construire care este făcută în scopul transformării structurale şi/sau funcţionale, consolidării, reabilitării, modernizării ori demolării/desfiinţării parţiale sau totale a construcţiilor definite conform dispoziţiilor prevăzute la lit. a);

d) verificare - confirmarea prin furnizare de dovezi obiective privind îndeplinirea cerinţelor specificate;

e) controlul calităţii - parte a managementului calităţii concentrată pe îndeplinirea cerinţelor referitoare la calitate.

CAPITOLUL II

Atribuţii

Art. 5. - I.S.C. are următoarele atribuţii:

1.  exercită controlul statului privind realizarea cerinţelor esenţiale ale construcţiilor, respectiv rezistenţa mecanică şi stabilitatea, securitatea în exploatare, securitatea la incendii, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie, protecţia împotriva zgomotului, în toate etapele de concepţie, proiectare, execuţie, exploatare şi postutilizare, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

2. exercită controlul statului privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare în domeniul disciplinei în urbanism şi al amenajării teritoriului;

3.  verifică la organele de specialitate ale administraţiei publice locale legalitatea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, conform reglementărilor în vigoare;

4.   avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentaţiile tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenţii la construcţii existente - reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări -, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise;

5. autorizează fazele determinante ale construcţiilor, stabilite conform reglementărilor tehnice sau legale; participă la fazele determinante, stabilite conform reglementărilor în vigoare; verifică îndeplinirea de către factorii implicaţi a cerinţelor de calitate cuprinse în proiectele de execuţie şi reglementările tehnice specifice şi autorizează continuarea execuţiei lucrărilor de construcţii numai în cazul îndeplinirii acestor cerinţe;

6.  emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente şi noi;

7.  verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea şi funcţionarea balastierelor, carierelor, staţiilor de betoane, de producere agregate şi de mixturi asfaltice;

8. verifică la operatorii economici cu activitate în construcţii, precum şi la producători, distribuitori şi la alte persoane responsabile pentru introducerea pe piaţă a produselor pentru construcţii respectarea prevederilor legale în vigoare ce reglementează controlul şi atestarea calităţii produselor pentru construcţii;

9.   verifică implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii în construcţii la societăţile cu activitate în construcţii, respectiv proiectanţi,   executanţi, firme de consultanţă, elaboratori de agremente tehnice, organisme de certificare a sistemelor de calitate şi a produselor, laboratoare de încercări, staţii de betoane, staţii de mixturi asfaltice;

10. verifică respectarea reglementărilor referitoare la recepţia construcţiilor, întocmirea, păstrarea şi completarea Cărţii tehnice a construcţiilor;

11. verifică modul de respectare a agrementelor tehnice, privind caracteristicile, domeniul şi condiţiile de utilizare ale produselor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerinţele de calitate a construcţiilor, şi poate dispune, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice;

12. verifică la proprietarii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea curentă a construcţiilor şi urmărirea specială în exploatare a construcţiilor, în cazurile când aceasta a fost stabilită prin norme şi proiecte;

13. pentru punerea în siguranţă a vieţii oamenilor, I.S.C. dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz:

a)  efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când, în urma inspecţiei, se concluzionează astfel;

b)  încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor;

14.  avizează programul anual de reglementări tehnice în construcţii propus de structurile de resort ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, participă la elaborarea acestora, în condiţiile legii, şi a regulamentului intern;

15.  iniţiază, prin organul de specialitate al administraţiei publice centrale corespunzător potrivit legii, proiecte de acte normative în domeniile de activitate şi în domeniile conexe;

16.  iniţiază, prin organul de specialitate al administraţiei publice centrale corespunzător potrivit legii, ori de câte ori este necesar, revizuirea reglementărilor tehnice în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului, în scopul îmbunătăţirii conţinutului acestora;

17.  avizează din punct de vedere tehnic reglementările tehnice specifice înainte de supunerea acestora dezbaterii publice;

18. verifică şi dispune măsuri pentru punerea în siguranţă a monumentelor şi siturilor istorice, precum şi a clădirilor aflate în patrimoniul cultural, asigurând, în limita fondurilor disponibile, cofinanţarea lucrărilor de proiectare şi execuţie pentru consolidarea şi restaurarea acestora în colaborare cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, prin Oficiul Naţional pentru Monumente Istorice;

19.  colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, de cercetare, laboratoare de încercări, în vederea elaborării de expertize, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, soluţii şi proiecte de consolidare etc, necesare în activitatea de control privind asigurarea cerinţelor esenţiale de rezistenţă mecanică şi stabilitate a construcţiilor, izolarea termică a acestora, punerea în siguranţă a construcţiilor şi a terenurilor aferente, precum şi la verificarea calităţii produselor pentru construcţii;

20.   prelevează probe şi execută, direct sau prin terţi, încercări de laborator necesare pentru fundamentarea unor rezultate şi concluzii proprii în controalele efectuate, scop în care se dotează cu echipamente de laborator specifice, şi/sau colaborează cu instituţii de învăţământ superior de specialitate sau de cercetare;

21. dispune suspendarea funcţionării balastierelor şi carierelor care afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor din vecinătatea acestora;

22. dispune suspendarea funcţionării, până la realizarea cerinţelor de calitate, a staţiilor de betoane, a staţiilor de mixturi asfaltice, a balastierelor şi a laboratoarelor de încercări;

23. propune, după caz, suspendarea ori retragerea atestatului pentru responsabilul tehnic cu execuţia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic, în cazul nerespectării de către aceştia a reglementărilor legale privind cerinţele de asigurare a calităţii în construcţii;

24. autorizează/atestă personalul de specialitate din construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;

25. suspendă sau retrage autorizaţiile/atestatele personalului de specialitate autorizat/atestat de I.S.C, în cazul nerespectării cerinţelor de asigurare a calităţii în construcţii; încetarea suspendării sau retragerii autorizaţiilor/atestatelor se face în baza regulamentelor în vigoare la data solicitării;

26. autorizează laboratoarele de analiză şi încercări în activitatea de construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;

27. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor acestora, sesizările persoanelor fizice şi juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice în vigoare;

28. elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, normele interne, procedurile, instrucţiunile şi stabileşte mijloacele şi metodele pentru desfăşurarea activităţii proprii; asigură dotarea tehnică necesară realizării activităţilor specifice;

29. publică procedurile şi instrucţiunile privind activităţile sale specifice, aprobate prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C;

30. elaborează periodic sinteze şi evaluări privind calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului, pe care le comunică autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu;

31. organizează, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi, după caz, al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cursuri de calificare pentru personalul cu studii medii şi de formare continuă şi perfecţionare profesională pentru personalul cu studii superioare în domeniul construcţiilor;

32.  constată contravenţiile şi infracţiunile în toate domeniile specifice de control, aplică sancţiunile prevăzute de lege, respectiv sesizează organele abilitate potrivit legii şi, după caz, opreşte lucrările realizate în mod necorespunzător.

Art. 6. - I.S.C. desfăşoară activităţi cu caracter specific privind:

a) redactarea de publicaţii de specialitate şi studii de sinteză;

b)  instruiri în domeniul disciplinei în urbanism şi calităţii în construcţii;

c) organizarea de manifestări tehnice specifice activităţii în domeniul construcţiilor şi acordarea de diplome de merit persoanelor fizice şi/sau juridice pentru activitatea desfăşurată.

Art. 7. - I.S.C. este membru al Consorţiului European pentru Controlul Construcţiilor, achitând anual, din bugetul propriu, cu încadrare în bugetul anual aprobat, cotizaţia aferentă.

Art. 8. - I.S.C. desfăşoară orice alte activităţi dispuse prin actele normative în vigoare sau prin decizii ale primului-ministru.

CAPITOLUL III

Organizare

Art. 9. - Organigrama I.S.C. şi numărul maxim de posturi care poate fi utilizat de I.S.C. sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 10. - (1) I.S.C. are în subordine direcţiile judeţene de control în construcţii, unităţi fără personalitate juridică.

(2) In vederea coordonării activităţii direcţiilor judeţene de control în construcţii, I.S.C. are în subordine un număr de structuri teritoriale, denumite inspectorate teritoriale în construcţii, unităţi fără personalitate juridică.

(3)  Structura organizatorică a unui inspectorat teritorial în construcţii şi a unei direcţii judeţene de control în construcţii este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 11. - (1) Inspectoratele teritoriale în construcţii sunt înfiinţate cu avizul conform al primului-ministru, prin hotărâre a consiliului de conducere, la propunerea inspectorului general de statal I.S.C.

(2) Organizarea inspectoratelor teritoriale în construcţii se aprobă de către inspectorul general de stat al I.S.C.

Art. 12. - Organizarea internă a I.S.C. şi a structurilor subordonate se face potrivit statului de funcţii, aprobat de către inspectorul general de stat al I.S.C.

Art. 13. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV

Organele de conducere

Art. 14. - (1) Conducerea I.S.C. este asigurată de inspectorul general de stat al I.S.C, având rang de secretar de stat.

(2) In activitatea sa, inspectorul general de stat al I.S.C. este ajutat de un consiliu de conducere, compus din 5 membri, numiţi prin decizie a primului-ministru.

(3) Inspectorul general de stat al I.S.C. este şi preşedintele Consiliului de conducere.

(4)  Secretarul Consiliului de conducere se stabileşte prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C.

Art. 15. - Consiliul de conducere are următoarele atribuţii şi competenţe:

1. avizează propunerile inspectorului general de stat al I.S.C. pentru modificarea şi completarea prezentului regulament şi le înaintează spre aprobare prin hotărâre a Guvernului,;

2.  aprobă raportul de activitate al I.S.C. pentru perioada anterioară şi propunerile privind activitatea pentru perioada următoare;

3. aprobă Regulamentul intern al I.S.C;

4.  aprobă numirea şi revocarea directorilor coordonatori ai inspectoratelor judeţene în construcţii, în condiţiile legii;

5. aprobă propunerile privind programul anual de investiţii al I.S.C;

6. aprobă închirierea de imobile/părţi ale imobilelor, necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii;

7. aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C;

8. aprobă cuantumul taxelor pentru autorizarea şi atestarea personalului de specialitate;

9.  aprobă, numai pentru cazurile în care luarea unor decizii complexe impune cunoştinţe de specialitate, încheierea unor contracte cu experţi, consilieri sau consultanţi din afara I.S.C; sumele cuvenite pentru aceste prestaţii vor fi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli;

10.  poate delega, pe perioadă determinată, o parte din atribuţiile sale preşedintelui acestuia sau altor persoane cu funcţii de conducere;

11.   exercită orice alte atribuţii care îi revin conform prevederilor legale, prezentului regulament sau potrivit deciziilor primului-ministru.

Art. 16. - (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau la solicitarea preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi, ori de câte ori este necesar.

(2) Şedinţa este prezidată de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre membri, desemnat de preşedinte.

(3)  Şedinţele Consiliului de conducere se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(4) Hotărârile Consiliului de conducere se iau cu majoritatea membrilor acestuia.

Art. 17. - Preşedintele Consiliului de conducere are următoarele atribuţii şi competenţe:

1. convoacă şedinţele Consiliului de conducere;

2. prezidează desfăşurarea şedinţelor Consiliului de conducere;

3. semnează hotărârile Consiliului de conducere, în baza consemnărilor din procesul verbal al şedinţei, asumate de către membrii Consiliului de conducere;

4. orice alte atribuţii şi competenţe care îi revin prin prezentul regulament, prin hotărârile Consiliului de conducere, prin deciziile primului-ministru, precum şi din celelalte prevederi legale în vigoare.

Art. 18. - Inspectorul general de stat al I.S.C. are următoarele atribuţii şi competenţe:

1.  conduce întreaga activitate executivă a I.S.C;

2.  emite ordine, în condiţiile legii;

3. stabileşte organizarea internă a inspectoratelor judeţene în construcţii;

4. numeşte şi revocă directorii coordonatori ai inspectoratelor teritoriale în construcţii, pe baza aprobării Consiliului de conducere, în condiţiile legii;

5. emite ordine privind angajarea sau concedierea personalului de conducere, de execuţie şi auxiliar din cadrul I.S.C;

6. aprobă lista de investiţii pentru aparatul central şi inspectoratele teritoriale în construcţii şi repartizează parcul auto pe fiecare inspectorat teritorial în construcţii;

7. aprobă, prin ordin, procedurile şi instrucţiunile privind activităţile specifice ale I.S.C;

8. dispune, conform atribuţiilor, suspendarea autorizaţiilor/atestatelor emise de I.S.C pentru personalul de specialitate în construcţii;

9.  propune suspendarea de agremente tehnice în cazul în care se constată nerespectarea caracteristicilor, a condiţiilor de fabricaţie şi de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în exploatare a produselor;

10.  împuterniceşte directorul Direcţiei juridice, contencios, resurse umane şi securitatea muncii să reprezinte I.S.C, prin Direcţia juridică, contencios, resurse umane şi securitatea muncii, în faţa instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi celorlalte organe administrative sau jurisdicţionale, să semneze, în numele şi pe seama inspectorului general de stat al I.S.C, cererile adresate acestora, căile de atac, apărările, delegaţiile de reprezentare ale consilierilor juridici, precum şi celelalte acte cu caracter juridic;

11.  poate delega o parte din atribuţii directorului general, secretarului general, directorilor sau directorilor coordonatori, în limita mandatului dat;

12.  exercită orice alte atribuţii care îi revin prin prezentul regulament, prin hotărârile Consiliului de conducere, prin deciziile primului-ministru, precum şi din celelalte prevederi legale în vigoare;

13.  transmite ordonatorului principal de credite propunerea de buget al I.S.C pentru a fi analizată şi inclusă în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite.

CAPITOLUL V

Bugetul de venituri şi cheltuieli

Art. 19. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale I.S.C se finanţează integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Inspectorul general de stat al I.S.C are calitatea de ordonator secundar de credite.

Art. 20. - Pentru exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, parcul normat al I.S.C este de 250 de autoturisme, cu o normă de combustibil de 200 litri/lună/autoturism.

CAPITOLUL VI

Personalul

Art. 21. - Personalul I.S.C nu se încadrează în categoria funcţionarilor publici.

Art. 22 - (1) Personalul I.S.C este personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

(2) Promovarea temporară în funcţii de conducere se face prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C, potrivit contractului colectiv de muncă şi regulamentului intern aplicabil.

Art. 23. - Personalul I.S.C are atribuţii de inspecţie şi control, în baza reglementărilor legale în vigoare şi potrivit domeniului de activitate.

Art. 24. - Personalul I.S.C beneficiază de echipament de reprezentare şi de echipament de protecţie, în condiţiile legii.

Art. 25. - Drepturile salariale se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare, aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat.

CAPITOLUL VII

Relaţiile

Art. 26. -In vederea armonizării cu legislaţia internaţională, precum şi a luării măsurilor de punere în siguranţă a construcţiilor, în scopul protejării vieţii oamenilor, I.S.C poate încheia contracte sau convenţii de colaborare şi/sau de cooperare pe plan naţional şi/sau internaţional, în domeniul său de activitate, în condiţiile legii, cu alte organe/organisme similare, cu instituţii de învăţământ superior, de cercetare, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară şi/sau din străinătate.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 27. -In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Consiliul de conducere va aproba un nou regulament intern al I.S.C

ANEXA Nr. 1*) la regulament

STRUCTURA  ORGANIZATORICA A INSPECTORATULUI DE   STAT IN CONSTRUCŢII

Numărul maxim de posturi: 1.100, dintre care funcţii de conducere 133

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2*) la regulament

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ

a unui inspectorat teritorial în construcţii şi a unei direcţii judeţene  de control în construcţii

Pentru ITC Bucureşti - Ilfov: 6 servicii control calitate

+ Direcţia control calitate Judeţ Ilfov

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1378/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1378 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1378/2009
Hotărârea 1335 2010
pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.
Hotărârea 808 2010
pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si a Hotararii Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului
Hotărârea 352 2010
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.378/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu