E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1378 din 18 noiembrie 2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 806 din 25 noiembrie 2009Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decizia primului-ministru nr. 164/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 21 august 2008, precum şi orice alte prevederi contrare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii,

Cristian Ovidiu Cordoneanu

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C, denumit în continuare I.S.C, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, finanţat de la bugetul de stat, partea I, Servicii publice generale, alte organe ale autorităţilor publice, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Sediul I.S.C. este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. - I.S.C. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele normative aplicabile în domeniu şi cu prezentul regulament.

Art. 3. - I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, privind aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, precum şi verificarea calităţii materialelor de construcţii introduse pe piaţa din România.

Art. 4. -In sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a)  construcţii - produsele unor procese de construcţii, materializate în clădirile de orice fel: locuinţe, spaţii comerciale, social-culturale, administrative, industriale, comerciale, de cult, sportive, de învăţământ, sănătate, hoteluri, sedii ale instituţiilor publice şi instalaţiile aferente acestora, precum şi drumuri, căi ferate şi metroul, podurile, tunelurile şi celelalte lucrări de artă, pistele de aviaţie, construcţiile hidrotehnice, amenajările portuare, turnurile, coşurile de fum, rezervoarele, lucrările tehnico-edilitare, reţelele de petrol şi gaze, construcţiile pentru transportul fluidelor, precum şi orice intervenţie asupra acestora;

b) fază determinantă - stadiul fizic la care o lucrare de construcţii, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului şi executantului şi care se autorizează, după caz, de structurile teritoriale ale I.S.C.;

c) intervenţie asupra construcţiilor - orice lucrare de construire care este făcută în scopul transformării structurale şi/sau funcţionale, consolidării, reabilitării, modernizării ori demolării/desfiinţării parţiale sau totale a construcţiilor definite conform dispoziţiilor prevăzute la lit. a);

d) verificare - confirmarea prin furnizare de dovezi obiective privind îndeplinirea cerinţelor specificate;

e) controlul calităţii - parte a managementului calităţii concentrată pe îndeplinirea cerinţelor referitoare la calitate.

CAPITOLUL II

Atribuţii

Art. 5. - I.S.C. are următoarele atribuţii:

1.  exercită controlul statului privind realizarea cerinţelor esenţiale ale construcţiilor, respectiv rezistenţa mecanică şi stabilitatea, securitatea în exploatare, securitatea la incendii, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie, protecţia împotriva zgomotului, în toate etapele de concepţie, proiectare, execuţie, exploatare şi postutilizare, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

2. exercită controlul statului privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare în domeniul disciplinei în urbanism şi al amenajării teritoriului;

3.  verifică la organele de specialitate ale administraţiei publice locale legalitatea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, conform reglementărilor în vigoare;

4.   avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentaţiile tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenţii la construcţii existente - reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări -, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise;

5. autorizează fazele determinante ale construcţiilor, stabilite conform reglementărilor tehnice sau legale; participă la fazele determinante, stabilite conform reglementărilor în vigoare; verifică îndeplinirea de către factorii implicaţi a cerinţelor de calitate cuprinse în proiectele de execuţie şi reglementările tehnice specifice şi autorizează continuarea execuţiei lucrărilor de construcţii numai în cazul îndeplinirii acestor cerinţe;

6.  emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente şi noi;

7.  verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea şi funcţionarea balastierelor, carierelor, staţiilor de betoane, de producere agregate şi de mixturi asfaltice;

8. verifică la operatorii economici cu activitate în construcţii, precum şi la producători, distribuitori şi la alte persoane responsabile pentru introducerea pe piaţă a produselor pentru construcţii respectarea prevederilor legale în vigoare ce reglementează controlul şi atestarea calităţii produselor pentru construcţii;

9.   verifică implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii în construcţii la societăţile cu activitate în construcţii, respectiv proiectanţi,   executanţi, firme de consultanţă, elaboratori de agremente tehnice, organisme de certificare a sistemelor de calitate şi a produselor, laboratoare de încercări, staţii de betoane, staţii de mixturi asfaltice;

10. verifică respectarea reglementărilor referitoare la recepţia construcţiilor, întocmirea, păstrarea şi completarea Cărţii tehnice a construcţiilor;

11. verifică modul de respectare a agrementelor tehnice, privind caracteristicile, domeniul şi condiţiile de utilizare ale produselor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerinţele de calitate a construcţiilor, şi poate dispune, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice;

12. verifică la proprietarii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea curentă a construcţiilor şi urmărirea specială în exploatare a construcţiilor, în cazurile când aceasta a fost stabilită prin norme şi proiecte;

13. pentru punerea în siguranţă a vieţii oamenilor, I.S.C. dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz:

a)  efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când, în urma inspecţiei, se concluzionează astfel;

b)  încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor;

14.  avizează programul anual de reglementări tehnice în construcţii propus de structurile de resort ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, participă la elaborarea acestora, în condiţiile legii, şi a regulamentului intern;

15.  iniţiază, prin organul de specialitate al administraţiei publice centrale corespunzător potrivit legii, proiecte de acte normative în domeniile de activitate şi în domeniile conexe;

16.  iniţiază, prin organul de specialitate al administraţiei publice centrale corespunzător potrivit legii, ori de câte ori este necesar, revizuirea reglementărilor tehnice în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului, în scopul îmbunătăţirii conţinutului acestora;

17.  avizează din punct de vedere tehnic reglementările tehnice specifice înainte de supunerea acestora dezbaterii publice;

18. verifică şi dispune măsuri pentru punerea în siguranţă a monumentelor şi siturilor istorice, precum şi a clădirilor aflate în patrimoniul cultural, asigurând, în limita fondurilor disponibile, cofinanţarea lucrărilor de proiectare şi execuţie pentru consolidarea şi restaurarea acestora în colaborare cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, prin Oficiul Naţional pentru Monumente Istorice;

19.  colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, de cercetare, laboratoare de încercări, în vederea elaborării de expertize, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, soluţii şi proiecte de consolidare etc, necesare în activitatea de control privind asigurarea cerinţelor esenţiale de rezistenţă mecanică şi stabilitate a construcţiilor, izolarea termică a acestora, punerea în siguranţă a construcţiilor şi a terenurilor aferente, precum şi la verificarea calităţii produselor pentru construcţii;

20.   prelevează probe şi execută, direct sau prin terţi, încercări de laborator necesare pentru fundamentarea unor rezultate şi concluzii proprii în controalele efectuate, scop în care se dotează cu echipamente de laborator specifice, şi/sau colaborează cu instituţii de învăţământ superior de specialitate sau de cercetare;

21. dispune suspendarea funcţionării balastierelor şi carierelor care afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor din vecinătatea acestora;

22. dispune suspendarea funcţionării, până la realizarea cerinţelor de calitate, a staţiilor de betoane, a staţiilor de mixturi asfaltice, a balastierelor şi a laboratoarelor de încercări;

23. propune, după caz, suspendarea ori retragerea atestatului pentru responsabilul tehnic cu execuţia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic, în cazul nerespectării de către aceştia a reglementărilor legale privind cerinţele de asigurare a calităţii în construcţii;

24. autorizează/atestă personalul de specialitate din construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;

25. suspendă sau retrage autorizaţiile/atestatele personalului de specialitate autorizat/atestat de I.S.C, în cazul nerespectării cerinţelor de asigurare a calităţii în construcţii; încetarea suspendării sau retragerii autorizaţiilor/atestatelor se face în baza regulamentelor în vigoare la data solicitării;

26. autorizează laboratoarele de analiză şi încercări în activitatea de construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;

27. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor acestora, sesizările persoanelor fizice şi juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice în vigoare;

28. elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, normele interne, procedurile, instrucţiunile şi stabileşte mijloacele şi metodele pentru desfăşurarea activităţii proprii; asigură dotarea tehnică necesară realizării activităţilor specifice;

29. publică procedurile şi instrucţiunile privind activităţile sale specifice, aprobate prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C;

30. elaborează periodic sinteze şi evaluări privind calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului, pe care le comunică autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu;

31. organizează, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi, după caz, al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cursuri de calificare pentru personalul cu studii medii şi de formare continuă şi perfecţionare profesională pentru personalul cu studii superioare în domeniul construcţiilor;

32.  constată contravenţiile şi infracţiunile în toate domeniile specifice de control, aplică sancţiunile prevăzute de lege, respectiv sesizează organele abilitate potrivit legii şi, după caz, opreşte lucrările realizate în mod necorespunzător.

Art. 6. - I.S.C. desfăşoară activităţi cu caracter specific privind:

a) redactarea de publicaţii de specialitate şi studii de sinteză;

b)  instruiri în domeniul disciplinei în urbanism şi calităţii în construcţii;

c) organizarea de manifestări tehnice specifice activităţii în domeniul construcţiilor şi acordarea de diplome de merit persoanelor fizice şi/sau juridice pentru activitatea desfăşurată.

Art. 7. - I.S.C. este membru al Consorţiului European pentru Controlul Construcţiilor, achitând anual, din bugetul propriu, cu încadrare în bugetul anual aprobat, cotizaţia aferentă.

Art. 8. - I.S.C. desfăşoară orice alte activităţi dispuse prin actele normative în vigoare sau prin decizii ale primului-ministru.

CAPITOLUL III

Organizare

Art. 9. - Organigrama I.S.C. şi numărul maxim de posturi care poate fi utilizat de I.S.C. sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 10. - (1) I.S.C. are în subordine direcţiile judeţene de control în construcţii, unităţi fără personalitate juridică.

(2) In vederea coordonării activităţii direcţiilor judeţene de control în construcţii, I.S.C. are în subordine un număr de structuri teritoriale, denumite inspectorate teritoriale în construcţii, unităţi fără personalitate juridică.

(3)  Structura organizatorică a unui inspectorat teritorial în construcţii şi a unei direcţii judeţene de control în construcţii este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 11. - (1) Inspectoratele teritoriale în construcţii sunt înfiinţate cu avizul conform al primului-ministru, prin hotărâre a consiliului de conducere, la propunerea inspectorului general de statal I.S.C.

(2) Organizarea inspectoratelor teritoriale în construcţii se aprobă de către inspectorul general de stat al I.S.C.

Art. 12. - Organizarea internă a I.S.C. şi a structurilor subordonate se face potrivit statului de funcţii, aprobat de către inspectorul general de stat al I.S.C.

Art. 13. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV

Organele de conducere

Art. 14. - (1) Conducerea I.S.C. este asigurată de inspectorul general de stat al I.S.C, având rang de secretar de stat.

(2) In activitatea sa, inspectorul general de stat al I.S.C. este ajutat de un consiliu de conducere, compus din 5 membri, numiţi prin decizie a primului-ministru.

(3) Inspectorul general de stat al I.S.C. este şi preşedintele Consiliului de conducere.

(4)  Secretarul Consiliului de conducere se stabileşte prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C.

Art. 15. - Consiliul de conducere are următoarele atribuţii şi competenţe:

1. avizează propunerile inspectorului general de stat al I.S.C. pentru modificarea şi completarea prezentului regulament şi le înaintează spre aprobare prin hotărâre a Guvernului,;

2.  aprobă raportul de activitate al I.S.C. pentru perioada anterioară şi propunerile privind activitatea pentru perioada următoare;

3. aprobă Regulamentul intern al I.S.C;

4.  aprobă numirea şi revocarea directorilor coordonatori ai inspectoratelor judeţene în construcţii, în condiţiile legii;

5. aprobă propunerile privind programul anual de investiţii al I.S.C;

6. aprobă închirierea de imobile/părţi ale imobilelor, necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii;

7. aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C;

8. aprobă cuantumul taxelor pentru autorizarea şi atestarea personalului de specialitate;

9.  aprobă, numai pentru cazurile în care luarea unor decizii complexe impune cunoştinţe de specialitate, încheierea unor contracte cu experţi, consilieri sau consultanţi din afara I.S.C; sumele cuvenite pentru aceste prestaţii vor fi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli;

10.  poate delega, pe perioadă determinată, o parte din atribuţiile sale preşedintelui acestuia sau altor persoane cu funcţii de conducere;

11.   exercită orice alte atribuţii care îi revin conform prevederilor legale, prezentului regulament sau potrivit deciziilor primului-ministru.

Art. 16. - (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau la solicitarea preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi, ori de câte ori este necesar.

(2) Şedinţa este prezidată de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre membri, desemnat de preşedinte.

(3)  Şedinţele Consiliului de conducere se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(4) Hotărârile Consiliului de conducere se iau cu majoritatea membrilor acestuia.

Art. 17. - Preşedintele Consiliului de conducere are următoarele atribuţii şi competenţe:

1. convoacă şedinţele Consiliului de conducere;

2. prezidează desfăşurarea şedinţelor Consiliului de conducere;

3. semnează hotărârile Consiliului de conducere, în baza consemnărilor din procesul verbal al şedinţei, asumate de către membrii Consiliului de conducere;

4. orice alte atribuţii şi competenţe care îi revin prin prezentul regulament, prin hotărârile Consiliului de conducere, prin deciziile primului-ministru, precum şi din celelalte prevederi legale în vigoare.

Art. 18. - Inspectorul general de stat al I.S.C. are următoarele atribuţii şi competenţe:

1.  conduce întreaga activitate executivă a I.S.C;

2.  emite ordine, în condiţiile legii;

3. stabileşte organizarea internă a inspectoratelor judeţene în construcţii;

4. numeşte şi revocă directorii coordonatori ai inspectoratelor teritoriale în construcţii, pe baza aprobării Consiliului de conducere, în condiţiile legii;

5. emite ordine privind angajarea sau concedierea personalului de conducere, de execuţie şi auxiliar din cadrul I.S.C;

6. aprobă lista de investiţii pentru aparatul central şi inspectoratele teritoriale în construcţii şi repartizează parcul auto pe fiecare inspectorat teritorial în construcţii;

7. aprobă, prin ordin, procedurile şi instrucţiunile privind activităţile specifice ale I.S.C;

8. dispune, conform atribuţiilor, suspendarea autorizaţiilor/atestatelor emise de I.S.C pentru personalul de specialitate în construcţii;

9.  propune suspendarea de agremente tehnice în cazul în care se constată nerespectarea caracteristicilor, a condiţiilor de fabricaţie şi de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în exploatare a produselor;

10.  împuterniceşte directorul Direcţiei juridice, contencios, resurse umane şi securitatea muncii să reprezinte I.S.C, prin Direcţia juridică, contencios, resurse umane şi securitatea muncii, în faţa instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi celorlalte organe administrative sau jurisdicţionale, să semneze, în numele şi pe seama inspectorului general de stat al I.S.C, cererile adresate acestora, căile de atac, apărările, delegaţiile de reprezentare ale consilierilor juridici, precum şi celelalte acte cu caracter juridic;

11.  poate delega o parte din atribuţii directorului general, secretarului general, directorilor sau directorilor coordonatori, în limita mandatului dat;

12.  exercită orice alte atribuţii care îi revin prin prezentul regulament, prin hotărârile Consiliului de conducere, prin deciziile primului-ministru, precum şi din celelalte prevederi legale în vigoare;

13.  transmite ordonatorului principal de credite propunerea de buget al I.S.C pentru a fi analizată şi inclusă în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite.

CAPITOLUL V

Bugetul de venituri şi cheltuieli

Art. 19. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale I.S.C se finanţează integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Inspectorul general de stat al I.S.C are calitatea de ordonator secundar de credite.

Art. 20. - Pentru exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, parcul normat al I.S.C este de 250 de autoturisme, cu o normă de combustibil de 200 litri/lună/autoturism.

CAPITOLUL VI

Personalul

Art. 21. - Personalul I.S.C nu se încadrează în categoria funcţionarilor publici.

Art. 22 - (1) Personalul I.S.C este personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

(2) Promovarea temporară în funcţii de conducere se face prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C, potrivit contractului colectiv de muncă şi regulamentului intern aplicabil.

Art. 23. - Personalul I.S.C are atribuţii de inspecţie şi control, în baza reglementărilor legale în vigoare şi potrivit domeniului de activitate.

Art. 24. - Personalul I.S.C beneficiază de echipament de reprezentare şi de echipament de protecţie, în condiţiile legii.

Art. 25. - Drepturile salariale se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare, aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat.

CAPITOLUL VII

Relaţiile

Art. 26. -In vederea armonizării cu legislaţia internaţională, precum şi a luării măsurilor de punere în siguranţă a construcţiilor, în scopul protejării vieţii oamenilor, I.S.C poate încheia contracte sau convenţii de colaborare şi/sau de cooperare pe plan naţional şi/sau internaţional, în domeniul său de activitate, în condiţiile legii, cu alte organe/organisme similare, cu instituţii de învăţământ superior, de cercetare, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară şi/sau din străinătate.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 27. -In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Consiliul de conducere va aproba un nou regulament intern al I.S.C

ANEXA Nr. 1*) la regulament

STRUCTURA  ORGANIZATORICA A INSPECTORATULUI DE   STAT IN CONSTRUCŢII

Numărul maxim de posturi: 1.100, dintre care funcţii de conducere 133

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2*) la regulament

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ

a unui inspectorat teritorial în construcţii şi a unei direcţii judeţene  de control în construcţii

Pentru ITC Bucureşti - Ilfov: 6 servicii control calitate

+ Direcţia control calitate Judeţ Ilfov

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1378/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1378 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1378/2009
Hotărârea 1335 2010
pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.
Hotărârea 808 2010
pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si a Hotararii Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului
Hotărârea 352 2010
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.378/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu