Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 808 din 4 august 2010

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si a Hotararii Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 564 din 10 august 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)  Numărul maxim de posturi aprobat pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este de 875, prin restructurarea şi desfiinţarea, în condiţiile legii, a unui număr de 155 de posturi.

(3) Incetarea contractelor individuale de muncă, precum şi încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei hotărâri, se fac cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile categoriei de personal.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiţi si mandataţi să conducă unităţile si sunt eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, cu excepţia inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., care este numit prin decizie a primului-ministru, în conformitate cu legislaţia în vigoare."

2. La anexa nr. 2, litera A va avea următorul cuprins: „A. UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, finanţate integral de la bugetul de stat

Denumirea unităţii

Localitatea

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

Bucureşti"

Art. III. - La anexa nr. 2 „Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului" la Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 19 se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009)

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C., este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, având sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

(2) I.S.C. administrează bunuri din domeniul public şi privat al statului, iar patrimoniul instituţiei la data de 31 mai 2010 este în sumă de 138.307.585 lei.

Art. 2. - I.S.C. îşi desfăşoară activitatea de inspecţie şi control în conformitate cu actele normative aplicabile în domeniu şi cu prezentul regulament.

Art. 3. - I.S.C., este, potrivit legii, organul tehnic specializat care exercită controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, la respectarea disciplinei în urbanism, a regimului de autorizare a construcţiilor şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii.

Art. 4. - (1) I.S.C., este membru al Consorţiului European pentru Controlul Construcţiilor, achitând anual cotizaţia aferentă din bugetul propriu, precum şi al Grupului de cooperare administrativă în domeniul supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, de pe lângă Comisia Europeană.

(2) In sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a)  construcţii - clădirile de orice fel - social-culturale, administrative, industriale, comerciale, de cult, sportive, de învăţământ, sănătate, hotelurile, sediile instituţiilor publice etc. -şi instalaţiile aferente acestora, drumurile, căile ferate şi metroul, podurile, tunelurile şi celelalte lucrări de artă, pistele de aviaţie, construcţiile hidrotehnice, amenajările portuare, turnurile, coşurile de fum, rezervoarele, lucrările tehnico-edilitare, reţelele de petrol şi gaze, construcţiile pentru transportul fluidelor, precum şi orice intervenţie asupra acestora;

b) fază determinantă - stadiul fizic după care o lucrare de construire ajunsă în aceasta nu mai poate continua fără o analiză având la bază concluzii formulate în scris de către beneficiar, proiectant şi executant şi care se avizează, după caz, de reprezentantul local al I.S.C.;

c)   intervenţie asupra construcţiilor - orice lucrare de construire care este făcută în scopul transformării structurale şi/sau funcţionale, consolidării, reabilitării, modernizării ori demolării/desfiinţării parţiale sau totale a construcţiilor definite conform dispoziţiilor lit. a);

d) verificare - confirmarea prin examinare şi prezentare de probe obiective a faptului că cerinţele esenţiale specificate au fost îndeplinite.

CAPITOLUL II

Atribuţii

Art. 5. - I.S.C., are următoarele atribuţii:

a) exercită controlul statului privind calitatea în construcţii, în toate etapele de proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, exploatare şi postutilizare a construcţiilor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare, prin verificări şi inspecţii la factorii implicaţi;

b) exercită controlul statului asupra organelor de specialitate ale administraţiei publice locale, cu privire la legalitatea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare;

c)   exercită controlul statului în domeniul disciplinei în urbanism şi al amenajării teritoriului, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare;

d)  exercită controlul statului privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare;

e)  avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentaţiile tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenţii la construcţii existente - reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări -, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise;

f)  participă la toate fazele determinante ale construcţiilor stabilite conform reglementărilor în vigoare, precum şi la cele prevăzute de proiectant, pe care le avizează odată cu luarea în evidenţă a lucrării, potrivit legii, scop în care verifică dacă sunt îndeplinite de către factorii implicaţi condiţiile tehnice din proiectele şi reglementările tehnice aplicabile şi autorizează continuarea execuţiei lucrărilor de construcţii numai în cazurile îndeplinirii acestora;

g)  verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea şi funcţionarea balastierelor, carierelor, staţiilor de betoane, de producere agregate şi de mixturi asfaltice;

h) emite, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare, acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente şi noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente;

i) verifică existenţa şi funcţionarea sistemelor de management al calităţii în construcţii la persoanele fizice/juridice cu activitate în construcţii;

j) verifică respectarea reglementărilor referitoare la recepţia construcţiilor, întocmirea, păstrarea şi completarea cărţii tehnice a construcţiilor;

k) verifică modul de respectare a agrementelor tehnice, privind caracteristicile, domeniul şi condiţiile de utilizare ale produselor, procedeelor şi echipamentelor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerinţele de calitate a construcţiilor, şi poate propune autorităţii de reglementare, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice;

l) verifică la proprietarii, administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor în cazurile când aceasta este stabilită prin proiecte şi reglementări tehnice;

m) pentru protejarea vieţii oamenilor, I.S.C., stabileşte în sarcina proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz, efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când în urma inspecţiei se concluzionează astfel sau încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor;

n) colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, de cercetare, cu laboratoare de încercări, în vederea elaborării de rapoarte de expertiză, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, soluţii şi proiecte de consolidare etc, necesare în activitatea de control privind asigurarea cerinţelor esenţiale de rezistenţă mecanică şi stabilitate a construcţiilor, izolarea termică a acestora, punerea în siguranţă a construcţiilor şi a terenurilor aferente, precum şi la verificarea calităţii produselor pentru construcţii;

o) dispune prelevarea de probe şi trimiterea acestora spre testare laboratoarelor de analiză şi încercări acreditate, în vederea efectuării încercărilor necesare pentru confirmarea concluziilor în controalele efectuate; în scopul fundamentării concluziilor controalelor, I.S.C., se poate dota cu echipamente de laborator specifice proprii şi/sau poate colabora cu instituţii de învăţământ superior de specialitate sau de cercetare;

p) propune autorităţilor competente suspendarea funcţionării balastierelor şi carierelor care afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor din vecinătatea acestora;

q) autorizează laboratoarele de analiză şi încercări în activitatea de construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;

r) suspendă sau anulează autorizarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii, în cazul constatării nerespectării reglementărilor tehnice specifice;

s) autorizează diriginţii de şantier din construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;

t) suspendă sau anulează autorizaţiile diriginţilor de şantier în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor tehnice;

u) propune, după caz, suspendarea sau anularea atestatului pentru responsabilul tehnic cu execuţia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor legale privind cerinţele de asigurare a calităţii în construcţii;

v) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor acestora, reclamaţiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare;

w) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, procedurile şi instrucţiunile privind realizarea atribuţiilor specifice I.S.C., care se aprobă, după caz, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, dacă prin acestea se reglementează activităţi de interes public, sau prin decizie a inspectorului general de stat, dacă aplicabilitatea acestora este de ordin intern al I.S.C.;

x) iniţiază, prin organul de specialitate al administraţiei publice centrale corespunzător potrivit legii, proiecte de acte normative în domeniile de activitate şi în domeniile conexe;

y) asigură dotarea tehnică necesară realizării activităţilor specifice;

z) publică procedurile şi instrucţiunile privind activităţile sale specifice, aprobate, în condiţiile legii;

aa) elaborează sinteze şi evaluări privind rezultatele activităţii de control desfăşurate cu privire la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, pe care le comunică autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu;

bb) constată contravenţiile şi infracţiunile în toate domeniile specifice de control, aplică sancţiunile prevăzute de lege, respectiv sesizează organele abilitate potrivit legii şi, după caz, opreşte lucrările realizate în mod necorespunzător.

Art. 6. - I.S.C. desfăşoară orice alte activităţi prevăzute în actele normative în vigoare şi de conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

CAPITOLUL III

Organizare

Art. 7. - Structura organizatorică a I.S.C. şi numărul maxim de posturi aprobat sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 8. - (1) I.S.C. are în structură un număr de 40 de inspectorate teritoriale în construcţii, organizate la nivel judeţean, şi Inspectoratul Teritorial în Construcţii Bucureşti- Ilfov, unităţi fără personalitate juridică.

(2)  Structura organizatorică a unui inspectorat teritorial în construcţii, organizat la nivel judeţean, este prevăzută în anexa nr. 2, iar structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial în Construcţii Bucureşti-Ilfov este prevăzută în anexa nr. 3.

(3)  Localităţile în care au sediul I.S.C. - aparatul central, inspectoratele teritoriale în construcţii, organizate la nivel judeţean, şi Inspectoratul Teritorial în Construcţii Bucureşti-Ilfov sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 9. - Statul de funcţii şi personal se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, la propunerea inspectorului general de stat al I.S.C.

CAPITOLUL IV

Organele de conducere

Art. 10. - (1) Conducerea I.S.C. este asigurată de Consiliul de conducere, compus din 5 membri numiţi prin decizie a primului-ministru.

(2)   Conducerea executivă a I.S.C. este asigurată de inspectorul general de stat al I.S.C., cu rang de secretar de stat, care este şi preşedintele Consiliului de conducere, numit prin decizie a primului-ministru.

(3)  Secretarul Consiliului de conducere se stabileşte prin decizie a inspectorului general de stat al I.S.C.

Art. 11. - Consiliul de conducere are următoarele atribuţii şi competenţe:

a) avizează propunerile inspectorului general de stat al I.S.C. pentru modificarea şi completarea prezentului regulament şi le înaintează Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului;

b)  aprobă raportul de activitate al I.S.C. pentru perioada anterioară şi propunerile privind activitatea pentru perioada următoare;

c) aprobă Regulamentul intern al I.S.C.;

d) avizează proiectul de buget al I.S.C. pentru a fi transmis şi inclus în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite şi asigură execuţia acestuia după aprobare;

e) aprobă propunerile privind programul anual de investiţii al I.S.C., care urmează a fi incluse în proiectul de buget al instituţiei;

f) aprobă închirierea de imobile/părţi ale imobilelor, necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C.;

h) aprobă cuantumul taxelor pentru autorizarea diriginţilor de şantier şi a laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii;

i) aprobă, numai pentru cazurile în care luarea unor decizii complexe impune un nivel ridicat de cunoştinţe de specialitate, care excedează competenţelor specifice personalului propriu, încheierea unor contracte cu experţi, consilieri sau consultanţi din afara I.S.C.;

j) poate delega, pe perioadă determinată, o parte din atribuţiile sale preşedintelui acestuia sau altor persoane cu funcţii de conducere;

k) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite transferul fără plată sau transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă asupra bunurilor proprietate a statului aflate în patrimoniul I.S.C., ori, după caz, aprobă transferul fără plată sau transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă asupra bunurilor proprietate a I.S.C., cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

l) exercită orice alte atribuţii care îi revin conform prevederilor legale, prezentului regulament sau ordinelor ministrului dezvoltării regionale şi turismului.

Art. 12. - (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau la solicitarea preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi, ori de câte ori este necesar.

(2)  Şedinţele Consiliului de conducere sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre membri, desemnat de preşedinte.

(3)  Şedinţele Consiliului de conducere se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(4) Hotărârile Consiliului de conducere se iau cu majoritatea membrilor acestuia.

Art. 13. - Inspectorul general de stat al I.S.C., în calitate de preşedinte al Consiliului de conducere, are următoarele atribuţii şi competenţe:

a) convocă şedinţele Consiliului de conducere;

b)    prezidează desfăşurarea şedinţelor Consiliului de conducere;

c)  semnează hotărârile Consiliului de conducere, în baza consemnărilor din procesul-verbal al şedinţei, asumate de către membrii Consiliului de conducere.

Art. 14. - Inspectorul general de stat al I.S.C. are următoarele atribuţii şi competenţe:

a) conduce întreaga activitate executivă a I.S.C.;

b) emite decizii, în condiţiile legii;

c) stabileşte organizarea internă a inspectoratelor teritoriale în construcţii;

d)  numeşte şi revocă directorii inspectoratelor teritoriale în construcţii, în condiţiile legii;

e)    emite decizii privind angajarea sau concedierea personalului de conducere, de execuţie şi auxiliar din cadrul I.S.C., conform prevederilor legale în vigoare;

f) repartizează parcul auto pe fiecare inspectorat teritorial în construcţii;

g)  aprobă, prin decizie, procedurile şi instrucţiunile privind activităţile specifice ale I.S.C., conform prevederilor legale în vigoare;

h) dispune, conform atribuţiilor, suspendarea autorizaţiilor emise de I.S.C. pentru diriginţii de şantier;

i) propune suspendarea unor agremente tehnice în cazul în care se constată nerespectarea caracteristicilor, a condiţiilor de fabricaţie şi de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în exploatare a produselor;

j) poate delega o parte din atribuţii directorului general, secretarului general sau directorilor, în limita mandatului dat;

k) transmite ordonatorului principal de credite propunerea de buget al I.S.C., avizată de Consiliul de conducere, pentru a fi analizată şi inclusă în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite;

l) exercită orice alte atribuţii care îi revin prin hotărârile Consiliului de conducere, prin ordinele ministrului dezvoltării regionale şi turismului, precum şi din celelalte prevederi legale în vigoare;

Art. 15. - I.S.C. are un secretar general, numit şi salarizat în condiţiile legii, care asigură coordonarea direcţiilor şi compartimentelor prevăzute în anexa nr. 1 şi care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul intern, precum şi orice alte atribuţii stabilite de inspectorul general de stat al I.S.C.

CAPITOLUL V

Bugetul I.S.C.

Art. 16. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale I.S.C. se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

(2) Inspectorul general de stat al I.S.C. are calitatea de ordonator terţiar de credite, potrivit legii.

Art. 17. - Pentru exercitarea controlului de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, al amenajării teritoriului, la respectarea disciplinei în urbanism, a regimului de autorizare a construcţiilor şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, parcul normat al I.S.C. este de 250 de autoturisme, cu o normă de combustibil de 200 litri/lună/autoturism.

CAPITOLUL VI

Personalul

Art. 18. - (1) Personalul I.S.C. este personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Numirea şi promovarea personalului de conducere se fac prin decizie a inspectorului general de stat al I.S.C., în condiţiile legii.

Art. 19. - Personalul tehnic de specialitate al I.S.C. are atribuţii de inspecţie şi control, în baza reglementărilor legale în vigoare şi potrivit domeniului de activitate.

Art. 20. - Drepturile salariale ale personalului contractual al I.S.C. se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat.

CAPITOLUL VII

Relaţiile

Art. 21. -In vederea armonizării cu legislaţia internaţională, precum şi a luării măsurilor de punere în siguranţă a construcţiilor, în scopul protejării vieţii oamenilor, I.S.C. poate încheia contracte ori convenţii de colaborare şi/sau de cooperare pe plan naţional şi/sau internaţional, în domeniul său de activitate, în condiţiile legii, cu alte organe/organisme similare, cu instituţii de învăţământ superior, de cercetare, precum şi cu persoane fizice ori juridice din ţară şi/sau din străinătate.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 22. -In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, inspectorul general de stat al I.S.C. va aproba noul regulament intern al instituţiei.

Art. 23. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1*) la regulament

STRUCTURA  ORGANIZATORICA

a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Numărul maxim de posturi: 875

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2*) la regulament

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ

a unui inspectorat teritorial în construcţii (organizat la nivel judeţean)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3*) la regulament

STRUCTURA  ORGANIZATORICA

a Inspectoratului Teritorial în Construcţii Bucureşti-Ilfov

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 4 la regulament

INSPECTORATELE   TERITORIALE   IN   CONSTRUCŢII

(I.T.C.)

Nr. crt.

Structura

Localitatea

0

1

2

1

I.T.C. Iaşi

Iaşi

2

I.T.C. Botoşani

Botoşani

3

I.T.C. Suceava

Suceava

4

I.T.C. Neamţ

Piatra-Neamţ

5

I.T.C. Bacău

Bacău

6

I.T.C. Vaslui

Vaslui

7

I.T.C. Constanţa

Constanţa

8

I.T.C. Galaţi

Galaţi

9

I.T.C. Buzău

Buzău

10

I.T.C. Brăila

Brăila

11

I.T.C. Tulcea

Tulcea

12

I.T.C. Vrancea

Focşani

13

I.T.C Prahova

Ploieşti

14

I.T.C. Argeş

Piteşti

15

I.T.C. Dâmboviţa

Târgovişte

16

I.T.C. Ialomiţa

Slobozia

17

I.T.C. Călăraşi

Călăraşi

18

I.T.C. Giurgiu

Giurgiu

19

I.T.C. Teleorman

Alexandria

20

I.T.C. Dolj

Craiova

21

I.T.C. Gorj

Târgu Jiu

22

I.T.C. Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

23

I.T.C. Olt

Slatina

24

I.T.C. Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

25

I.T.C. Timiş

Timişoara

26

I.T.C. Arad

Arad

27

I.T.C. Hunedoara

Deva

28

I.T.C. Caraş-Severin

Reşiţa

29

I.T.C. Cluj

Cluj-Napoca

30

I.T.C. Bihor

Oradea

31

I.T.C. Bistriţa-Năsăud

Bistriţa

32

I.T.C. Maramureş

Baia Mare

33

I.T.C. Sălaj

Zalău

34

I.T.C. Satu Mare

Satu Mare

35

I.T.C. Braşov

Braşov

36

I.T.C. Alba

Alba Iulia

37

I.T.C. Covasna

Sfântu Gheorghe

38

I.T.C. Harghita

Miercurea-Ciuc

39

I.T.C. Mureş

Târgu Mureş

40

I.T.C. Sibiu

Sibiu

41

I.T.C.B.I.

Bucureşti

42

ISC - aparat central

Bucureşti


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 808/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 808 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu