Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 808 din 4 august 2010

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si a Hotararii Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 564 din 10 august 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)  Numărul maxim de posturi aprobat pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este de 875, prin restructurarea şi desfiinţarea, în condiţiile legii, a unui număr de 155 de posturi.

(3) Incetarea contractelor individuale de muncă, precum şi încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei hotărâri, se fac cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile categoriei de personal.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiţi si mandataţi să conducă unităţile si sunt eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, cu excepţia inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., care este numit prin decizie a primului-ministru, în conformitate cu legislaţia în vigoare."

2. La anexa nr. 2, litera A va avea următorul cuprins: „A. UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, finanţate integral de la bugetul de stat

Denumirea unităţii

Localitatea

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

Bucureşti"

Art. III. - La anexa nr. 2 „Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului" la Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 19 se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Elena Gabriela Udrea

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009)

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C., este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, având sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

(2) I.S.C. administrează bunuri din domeniul public şi privat al statului, iar patrimoniul instituţiei la data de 31 mai 2010 este în sumă de 138.307.585 lei.

Art. 2. - I.S.C. îşi desfăşoară activitatea de inspecţie şi control în conformitate cu actele normative aplicabile în domeniu şi cu prezentul regulament.

Art. 3. - I.S.C., este, potrivit legii, organul tehnic specializat care exercită controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, la respectarea disciplinei în urbanism, a regimului de autorizare a construcţiilor şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii.

Art. 4. - (1) I.S.C., este membru al Consorţiului European pentru Controlul Construcţiilor, achitând anual cotizaţia aferentă din bugetul propriu, precum şi al Grupului de cooperare administrativă în domeniul supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, de pe lângă Comisia Europeană.

(2) In sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a)  construcţii - clădirile de orice fel - social-culturale, administrative, industriale, comerciale, de cult, sportive, de învăţământ, sănătate, hotelurile, sediile instituţiilor publice etc. -şi instalaţiile aferente acestora, drumurile, căile ferate şi metroul, podurile, tunelurile şi celelalte lucrări de artă, pistele de aviaţie, construcţiile hidrotehnice, amenajările portuare, turnurile, coşurile de fum, rezervoarele, lucrările tehnico-edilitare, reţelele de petrol şi gaze, construcţiile pentru transportul fluidelor, precum şi orice intervenţie asupra acestora;

b) fază determinantă - stadiul fizic după care o lucrare de construire ajunsă în aceasta nu mai poate continua fără o analiză având la bază concluzii formulate în scris de către beneficiar, proiectant şi executant şi care se avizează, după caz, de reprezentantul local al I.S.C.;

c)   intervenţie asupra construcţiilor - orice lucrare de construire care este făcută în scopul transformării structurale şi/sau funcţionale, consolidării, reabilitării, modernizării ori demolării/desfiinţării parţiale sau totale a construcţiilor definite conform dispoziţiilor lit. a);

d) verificare - confirmarea prin examinare şi prezentare de probe obiective a faptului că cerinţele esenţiale specificate au fost îndeplinite.

CAPITOLUL II

Atribuţii

Art. 5. - I.S.C., are următoarele atribuţii:

a) exercită controlul statului privind calitatea în construcţii, în toate etapele de proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, exploatare şi postutilizare a construcţiilor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare, prin verificări şi inspecţii la factorii implicaţi;

b) exercită controlul statului asupra organelor de specialitate ale administraţiei publice locale, cu privire la legalitatea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare;

c)   exercită controlul statului în domeniul disciplinei în urbanism şi al amenajării teritoriului, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare;

d)  exercită controlul statului privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare;

e)  avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentaţiile tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenţii la construcţii existente - reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări -, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise;

f)  participă la toate fazele determinante ale construcţiilor stabilite conform reglementărilor în vigoare, precum şi la cele prevăzute de proiectant, pe care le avizează odată cu luarea în evidenţă a lucrării, potrivit legii, scop în care verifică dacă sunt îndeplinite de către factorii implicaţi condiţiile tehnice din proiectele şi reglementările tehnice aplicabile şi autorizează continuarea execuţiei lucrărilor de construcţii numai în cazurile îndeplinirii acestora;

g)  verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea şi funcţionarea balastierelor, carierelor, staţiilor de betoane, de producere agregate şi de mixturi asfaltice;

h) emite, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare, acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente şi noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente;

i) verifică existenţa şi funcţionarea sistemelor de management al calităţii în construcţii la persoanele fizice/juridice cu activitate în construcţii;

j) verifică respectarea reglementărilor referitoare la recepţia construcţiilor, întocmirea, păstrarea şi completarea cărţii tehnice a construcţiilor;

k) verifică modul de respectare a agrementelor tehnice, privind caracteristicile, domeniul şi condiţiile de utilizare ale produselor, procedeelor şi echipamentelor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerinţele de calitate a construcţiilor, şi poate propune autorităţii de reglementare, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice;

l) verifică la proprietarii, administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor în cazurile când aceasta este stabilită prin proiecte şi reglementări tehnice;

m) pentru protejarea vieţii oamenilor, I.S.C., stabileşte în sarcina proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz, efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când în urma inspecţiei se concluzionează astfel sau încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor;

n) colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, de cercetare, cu laboratoare de încercări, în vederea elaborării de rapoarte de expertiză, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, soluţii şi proiecte de consolidare etc, necesare în activitatea de control privind asigurarea cerinţelor esenţiale de rezistenţă mecanică şi stabilitate a construcţiilor, izolarea termică a acestora, punerea în siguranţă a construcţiilor şi a terenurilor aferente, precum şi la verificarea calităţii produselor pentru construcţii;

o) dispune prelevarea de probe şi trimiterea acestora spre testare laboratoarelor de analiză şi încercări acreditate, în vederea efectuării încercărilor necesare pentru confirmarea concluziilor în controalele efectuate; în scopul fundamentării concluziilor controalelor, I.S.C., se poate dota cu echipamente de laborator specifice proprii şi/sau poate colabora cu instituţii de învăţământ superior de specialitate sau de cercetare;

p) propune autorităţilor competente suspendarea funcţionării balastierelor şi carierelor care afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor din vecinătatea acestora;

q) autorizează laboratoarele de analiză şi încercări în activitatea de construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;

r) suspendă sau anulează autorizarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii, în cazul constatării nerespectării reglementărilor tehnice specifice;

s) autorizează diriginţii de şantier din construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;

t) suspendă sau anulează autorizaţiile diriginţilor de şantier în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor tehnice;

u) propune, după caz, suspendarea sau anularea atestatului pentru responsabilul tehnic cu execuţia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor legale privind cerinţele de asigurare a calităţii în construcţii;

v) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor acestora, reclamaţiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare;

w) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, procedurile şi instrucţiunile privind realizarea atribuţiilor specifice I.S.C., care se aprobă, după caz, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, dacă prin acestea se reglementează activităţi de interes public, sau prin decizie a inspectorului general de stat, dacă aplicabilitatea acestora este de ordin intern al I.S.C.;

x) iniţiază, prin organul de specialitate al administraţiei publice centrale corespunzător potrivit legii, proiecte de acte normative în domeniile de activitate şi în domeniile conexe;

y) asigură dotarea tehnică necesară realizării activităţilor specifice;

z) publică procedurile şi instrucţiunile privind activităţile sale specifice, aprobate, în condiţiile legii;

aa) elaborează sinteze şi evaluări privind rezultatele activităţii de control desfăşurate cu privire la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, pe care le comunică autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu;

bb) constată contravenţiile şi infracţiunile în toate domeniile specifice de control, aplică sancţiunile prevăzute de lege, respectiv sesizează organele abilitate potrivit legii şi, după caz, opreşte lucrările realizate în mod necorespunzător.

Art. 6. - I.S.C. desfăşoară orice alte activităţi prevăzute în actele normative în vigoare şi de conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

CAPITOLUL III

Organizare

Art. 7. - Structura organizatorică a I.S.C. şi numărul maxim de posturi aprobat sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 8. - (1) I.S.C. are în structură un număr de 40 de inspectorate teritoriale în construcţii, organizate la nivel judeţean, şi Inspectoratul Teritorial în Construcţii Bucureşti- Ilfov, unităţi fără personalitate juridică.

(2)  Structura organizatorică a unui inspectorat teritorial în construcţii, organizat la nivel judeţean, este prevăzută în anexa nr. 2, iar structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial în Construcţii Bucureşti-Ilfov este prevăzută în anexa nr. 3.

(3)  Localităţile în care au sediul I.S.C. - aparatul central, inspectoratele teritoriale în construcţii, organizate la nivel judeţean, şi Inspectoratul Teritorial în Construcţii Bucureşti-Ilfov sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 9. - Statul de funcţii şi personal se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, la propunerea inspectorului general de stat al I.S.C.

CAPITOLUL IV

Organele de conducere

Art. 10. - (1) Conducerea I.S.C. este asigurată de Consiliul de conducere, compus din 5 membri numiţi prin decizie a primului-ministru.

(2)   Conducerea executivă a I.S.C. este asigurată de inspectorul general de stat al I.S.C., cu rang de secretar de stat, care este şi preşedintele Consiliului de conducere, numit prin decizie a primului-ministru.

(3)  Secretarul Consiliului de conducere se stabileşte prin decizie a inspectorului general de stat al I.S.C.

Art. 11. - Consiliul de conducere are următoarele atribuţii şi competenţe:

a) avizează propunerile inspectorului general de stat al I.S.C. pentru modificarea şi completarea prezentului regulament şi le înaintează Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului;

b)  aprobă raportul de activitate al I.S.C. pentru perioada anterioară şi propunerile privind activitatea pentru perioada următoare;

c) aprobă Regulamentul intern al I.S.C.;

d) avizează proiectul de buget al I.S.C. pentru a fi transmis şi inclus în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite şi asigură execuţia acestuia după aprobare;

e) aprobă propunerile privind programul anual de investiţii al I.S.C., care urmează a fi incluse în proiectul de buget al instituţiei;

f) aprobă închirierea de imobile/părţi ale imobilelor, necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C.;

h) aprobă cuantumul taxelor pentru autorizarea diriginţilor de şantier şi a laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii;

i) aprobă, numai pentru cazurile în care luarea unor decizii complexe impune un nivel ridicat de cunoştinţe de specialitate, care excedează competenţelor specifice personalului propriu, încheierea unor contracte cu experţi, consilieri sau consultanţi din afara I.S.C.;

j) poate delega, pe perioadă determinată, o parte din atribuţiile sale preşedintelui acestuia sau altor persoane cu funcţii de conducere;

k) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite transferul fără plată sau transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă asupra bunurilor proprietate a statului aflate în patrimoniul I.S.C., ori, după caz, aprobă transferul fără plată sau transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă asupra bunurilor proprietate a I.S.C., cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

l) exercită orice alte atribuţii care îi revin conform prevederilor legale, prezentului regulament sau ordinelor ministrului dezvoltării regionale şi turismului.

Art. 12. - (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau la solicitarea preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi, ori de câte ori este necesar.

(2)  Şedinţele Consiliului de conducere sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre membri, desemnat de preşedinte.

(3)  Şedinţele Consiliului de conducere se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(4) Hotărârile Consiliului de conducere se iau cu majoritatea membrilor acestuia.

Art. 13. - Inspectorul general de stat al I.S.C., în calitate de preşedinte al Consiliului de conducere, are următoarele atribuţii şi competenţe:

a) convocă şedinţele Consiliului de conducere;

b)    prezidează desfăşurarea şedinţelor Consiliului de conducere;

c)  semnează hotărârile Consiliului de conducere, în baza consemnărilor din procesul-verbal al şedinţei, asumate de către membrii Consiliului de conducere.

Art. 14. - Inspectorul general de stat al I.S.C. are următoarele atribuţii şi competenţe:

a) conduce întreaga activitate executivă a I.S.C.;

b) emite decizii, în condiţiile legii;

c) stabileşte organizarea internă a inspectoratelor teritoriale în construcţii;

d)  numeşte şi revocă directorii inspectoratelor teritoriale în construcţii, în condiţiile legii;

e)    emite decizii privind angajarea sau concedierea personalului de conducere, de execuţie şi auxiliar din cadrul I.S.C., conform prevederilor legale în vigoare;

f) repartizează parcul auto pe fiecare inspectorat teritorial în construcţii;

g)  aprobă, prin decizie, procedurile şi instrucţiunile privind activităţile specifice ale I.S.C., conform prevederilor legale în vigoare;

h) dispune, conform atribuţiilor, suspendarea autorizaţiilor emise de I.S.C. pentru diriginţii de şantier;

i) propune suspendarea unor agremente tehnice în cazul în care se constată nerespectarea caracteristicilor, a condiţiilor de fabricaţie şi de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în exploatare a produselor;

j) poate delega o parte din atribuţii directorului general, secretarului general sau directorilor, în limita mandatului dat;

k) transmite ordonatorului principal de credite propunerea de buget al I.S.C., avizată de Consiliul de conducere, pentru a fi analizată şi inclusă în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite;

l) exercită orice alte atribuţii care îi revin prin hotărârile Consiliului de conducere, prin ordinele ministrului dezvoltării regionale şi turismului, precum şi din celelalte prevederi legale în vigoare;

Art. 15. - I.S.C. are un secretar general, numit şi salarizat în condiţiile legii, care asigură coordonarea direcţiilor şi compartimentelor prevăzute în anexa nr. 1 şi care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul intern, precum şi orice alte atribuţii stabilite de inspectorul general de stat al I.S.C.

CAPITOLUL V

Bugetul I.S.C.

Art. 16. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale I.S.C. se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

(2) Inspectorul general de stat al I.S.C. are calitatea de ordonator terţiar de credite, potrivit legii.

Art. 17. - Pentru exercitarea controlului de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, al amenajării teritoriului, la respectarea disciplinei în urbanism, a regimului de autorizare a construcţiilor şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, parcul normat al I.S.C. este de 250 de autoturisme, cu o normă de combustibil de 200 litri/lună/autoturism.

CAPITOLUL VI

Personalul

Art. 18. - (1) Personalul I.S.C. este personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Numirea şi promovarea personalului de conducere se fac prin decizie a inspectorului general de stat al I.S.C., în condiţiile legii.

Art. 19. - Personalul tehnic de specialitate al I.S.C. are atribuţii de inspecţie şi control, în baza reglementărilor legale în vigoare şi potrivit domeniului de activitate.

Art. 20. - Drepturile salariale ale personalului contractual al I.S.C. se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat.

CAPITOLUL VII

Relaţiile

Art. 21. -In vederea armonizării cu legislaţia internaţională, precum şi a luării măsurilor de punere în siguranţă a construcţiilor, în scopul protejării vieţii oamenilor, I.S.C. poate încheia contracte ori convenţii de colaborare şi/sau de cooperare pe plan naţional şi/sau internaţional, în domeniul său de activitate, în condiţiile legii, cu alte organe/organisme similare, cu instituţii de învăţământ superior, de cercetare, precum şi cu persoane fizice ori juridice din ţară şi/sau din străinătate.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 22. -In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, inspectorul general de stat al I.S.C. va aproba noul regulament intern al instituţiei.

Art. 23. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1*) la regulament

STRUCTURA  ORGANIZATORICA

a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Numărul maxim de posturi: 875

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2*) la regulament

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ

a unui inspectorat teritorial în construcţii (organizat la nivel judeţean)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3*) la regulament

STRUCTURA  ORGANIZATORICA

a Inspectoratului Teritorial în Construcţii Bucureşti-Ilfov

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 4 la regulament

INSPECTORATELE   TERITORIALE   IN   CONSTRUCŢII

(I.T.C.)

Nr. crt.

Structura

Localitatea

0

1

2

1

I.T.C. Iaşi

Iaşi

2

I.T.C. Botoşani

Botoşani

3

I.T.C. Suceava

Suceava

4

I.T.C. Neamţ

Piatra-Neamţ

5

I.T.C. Bacău

Bacău

6

I.T.C. Vaslui

Vaslui

7

I.T.C. Constanţa

Constanţa

8

I.T.C. Galaţi

Galaţi

9

I.T.C. Buzău

Buzău

10

I.T.C. Brăila

Brăila

11

I.T.C. Tulcea

Tulcea

12

I.T.C. Vrancea

Focşani

13

I.T.C Prahova

Ploieşti

14

I.T.C. Argeş

Piteşti

15

I.T.C. Dâmboviţa

Târgovişte

16

I.T.C. Ialomiţa

Slobozia

17

I.T.C. Călăraşi

Călăraşi

18

I.T.C. Giurgiu

Giurgiu

19

I.T.C. Teleorman

Alexandria

20

I.T.C. Dolj

Craiova

21

I.T.C. Gorj

Târgu Jiu

22

I.T.C. Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

23

I.T.C. Olt

Slatina

24

I.T.C. Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

25

I.T.C. Timiş

Timişoara

26

I.T.C. Arad

Arad

27

I.T.C. Hunedoara

Deva

28

I.T.C. Caraş-Severin

Reşiţa

29

I.T.C. Cluj

Cluj-Napoca

30

I.T.C. Bihor

Oradea

31

I.T.C. Bistriţa-Năsăud

Bistriţa

32

I.T.C. Maramureş

Baia Mare

33

I.T.C. Sălaj

Zalău

34

I.T.C. Satu Mare

Satu Mare

35

I.T.C. Braşov

Braşov

36

I.T.C. Alba

Alba Iulia

37

I.T.C. Covasna

Sfântu Gheorghe

38

I.T.C. Harghita

Miercurea-Ciuc

39

I.T.C. Mureş

Târgu Mureş

40

I.T.C. Sibiu

Sibiu

41

I.T.C.B.I.

Bucureşti

42

ISC - aparat central

Bucureşti


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 808/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 808 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu