Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 164 din 18 august 2008

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

ACT EMIS DE: PRIMUL-MINISTRU

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 615 din 21 august 2008Având în vedere dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 147/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 mai 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

ANEXA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C, denumit în continuare I.S.C, este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - I.S.C. funcţionează în subordinea Guvernului României şi în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

Art. 3. - I.S.C. este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele normative aplicabile în domeniu şi cu prezentul regulament.

Art. 4. -In sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) construcţii - clădirile de orice fel - social-culturale, administrative, industriale, comerciale, de cult, sportive, de învăţământ, sănătate, hotelurile, sediile instituţiilor publice etc. - şi instalaţiile aferente acestora, drumurile, căile ferate şi metroul, podurile, tunelurile şi celelalte lucrări de artă, pistele de aviaţie, construcţiile hidrotehnice, amenajările portuare, turnurile, coşurile de fum, rezervoarele, lucrările tehnico-edilitare, reţelele de petrol şi gaze, construcţiile pentru transportul fluidelor, precum şi orice intervenţie asupra acestora;

b) fază determinantă - stadiul fizic după care o lucrare de construire, odată ajunsă, nu mai poate continua fără o analiză având la bază concluzii formulate în scris de către beneficiar, proiectant şi executant şi care se autorizează, după caz, de reprezentantul local al I.S.C;

c) intervenţie asupra construcţiilor - orice lucrare de construire care este făcută în scopul transformării structurale şi/sau funcţionale, consolidării, reabilitării, modernizării sau demolării/desfiinţării parţiale sau totale a construcţiilor definite conform dispoziţiilor prevăzute la lit. a);

d) verificare - confirmarea prin examinare şi prezentare de probe obiective a faptului că cerinţele esenţiale specificate au fost îndeplinite.

CAPITOLUL II

Atribuţii

Art. 5. - I.S.C. are următoarele atribuţii:

1. exercită controlul statului privind realizarea cerinţelor esenţiale ale construcţiilor, respectiv rezistenţa mecanică şi stabilitatea, securitatea în exploatare, securitatea la incendii, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie, protecţia împotriva zgomotului, în toate etapele de proiectare, execuţie şi exploatare, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

2. exercită controlul statului privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare în domeniul disciplinei în urbanism şi al amenajării teritoriului;

3. verifică la organele de specialitate ale administraţiei publice locale legalitatea emiterii autorizaţiilor de construire, conform reglementărilor în vigoare;

4. avizează din punct de vedere tehnic, cu titlu gratuit, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, precum şi documentaţiile tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenţii la construcţii existente - reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări -, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise;

5. analizează şi autorizează fazele determinante ale construcţiilor, stabilite conform reglementărilor tehnice sau legale; participă la fazele determinante, stabilite conform reglementărilor în vigoare; verifică îndeplinirea de către factorii implicaţi a cerinţelor de calitate cuprinse în proiectele de execuţie şi reglementările tehnice specifice şi autorizează continuarea execuţiei lucrărilor de construcţii numai în cazul îndeplinirii acestor cerinţe;

6. emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente şi noi, inclusiv schimbarea destinaţiei acestora;

7. verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea şi funcţionarea staţiilor de betoane, balastierelor, carierelor, staţiilor de mixturi asfaltice;

8. verifică la operatorii economici cu activitate în construcţii, precum şi la producători, distribuitori şi la alte persoane responsabile pentru introducerea pe piaţă a produselor pentru construcţii respectarea prevederilor legale în vigoare ce reglementează controlul şi atestarea calităţii produselor pentru construcţii;

9. verifică controlul intern al proceselor privind asigurarea calităţii în construcţii la societăţile cu activitate în construcţii, respectiv proiectanţi, executanţi, consultanţi în construcţii, staţii de betoane, staţii de mixturi asfaltice, laboratoare de încercări, elaboratori de agremente tehnice, organisme de certificare a sistemelor de calitate şi a produselor;

10. verifică respectarea reglementărilor referitoare la recepţia construcţiilor, întocmirea, păstrarea şi completarea Cărţii tehnice a construcţiilor;

11. verifică modul de respectare a agrementelor tehnice, privind caracteristicile, domeniul şi condiţiile de utilizare ale produselor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerinţele de calitate a construcţiilor, şi poate dispune, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice;

12. verifică la proprietarii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea curentă a construcţiilor şi urmărirea specială în exploatare a construcţiilor, în cazurile când aceasta a fost stabilită prin norme şi proiecte;

13. pentru punerea în siguranţă a vieţii oamenilor, I.S.C. dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz:

a) efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când, în urma inspecţiei, se concluzionează astfel;

b) încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor;

14. avizează programul anual de reglementări tehnice în construcţii propus de structurile de resort ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, participă la elaborarea acestora, în condiţiile legii, şi a regulamentului intern;

15. iniţiază proiecte de acte normative în domeniile de activitate şi în domeniile conexe;

16. iniţiază, ori de câte ori este necesar, revizuirea reglementărilor tehnice în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului, în scopul îmbunătăţirii conţinutului acestora;

17. avizează, din punct de vedere tehnic, reglementările tehnice specifice înainte de supunerea acestora dezbaterii publice;

18. verifică şi ia măsurile ce se impun pentru punerea în siguranţă a monumentelor şi siturilor istorice, precum şi a clădirilor aflate în patrimoniul cultural, asigurând, în limita fondurilor disponibile, cofinanţarea lucrărilor de proiectare şi execuţie pentru consolidarea şi restaurarea acestora în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor, prin Oficiul Naţional pentru Monumente Istorice;

19. colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, de cercetare, laboratoare de încercări, în vederea elaborării de expertize, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, soluţii şi proiecte de consolidare etc, necesare în activitatea de control privind asigurarea cerinţelor esenţiale de rezistenţă mecanică şi stabilitate a construcţiilor, izolarea termică a acestora, punerea în siguranţă a construcţiilor şi a terenurilor aferente, precum şi la verificarea calităţii produselor pentru construcţii;

20. prelevează probe şi execută, direct sau prin terţi, încercări de laborator necesare pentru fundamentarea unor rezultate şi concluzii proprii în controalele efectuate, scop în care se dotează cu echipamente de laborator specifice, şi/sau colaborează cu instituţii de învăţământ superior de specialitate sau de cercetare;

21. dispune suspendarea funcţionării balastierelor şi carierelor care afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor din vecinătatea acestora;

22. dispune suspendarea funcţionării, până la realizarea cerinţelor de calitate, a staţiilor de betoane, a staţiilor de mixturi asfaltice, a balastierelor şi a laboratoarelor de încercări;

23. dispune sau propune, după caz, suspendarea ori retragerea atestatului pentru responsabilul tehnic cu execuţia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic, în cazul nerespectării de către aceştia a reglementărilor legale privind cerinţele de asigurare a calităţii în construcţii;

24. autorizează/atestă personalul de specialitate din construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;

25. suspendă sau retrage autorizaţiile/atestatele personalului de specialitate autorizat/atestat de I.S.C, în cazul nerespectării cerinţelor de asigurare a calităţii în construcţii; încetarea suspendării sau retragerii autorizaţiilor/atestatelor se face în baza regulamentelor în vigoare la data solicitării;

26. autorizează laboratoarele de analiză şi încercări în activitatea de construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;

27. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor acestora, sesizările persoanelor fizice şi juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice în vigoare;

28. elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, normele interne, procedurile, instrucţiunile şi stabileşte mijloacele şi metodele pentru desfăşurarea activităţii proprii; asigură dotarea tehnică necesară realizării activităţilor specifice;

29. publică procedurile şi instrucţiunile privind activităţile sale specifice, aprobate prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C;

30. elaborează periodic sinteze şi evaluări privind calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului, pe care le comunică autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu;

31. organizează, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi, după caz, al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cursuri de calificare pentru personalul cu studii medii şi de formare continuă şi perfecţionare profesională pentru personalul cu studii superioare în domeniul construcţiilor;

32. constată contravenţiile şi infracţiunile în toate domeniile specifice de control, aplică sancţiunile prevăzute de lege, respectiv sesizează organele abilitate potrivit legii şi, după caz, opreşte lucrările realizate în mod necorespunzător.

Art. 6. - I.S.C. desfăşoară activităţi cu caracter specific privind:

a) redactarea de publicaţii de specialitate şi studii de sinteză;

b) instruiri în domeniul disciplinei în urbanism şi calităţii în construcţii;

c) organizarea de manifestări tehnice specifice activităţii în domeniul construcţiilor şi acordarea de diplome de merit persoanelor fizice şi/sau juridice pentru activitatea desfăşurată.

Art. 7. - I.S.C. desfăşoară orice alte activităţi dispuse prin actele normative în vigoare sau prin decizii ale primului-ministru.

CAPITOLUL III

Organizare

Art. 8. - (1) Organigrama I.S.C. şi numărul maxim de posturi care poate fi utilizat de I.S.C. sunt prevăzute în anexa nr. 1*).

(2) Organizarea internă a I.S.C. şi a structurilor subordonate se face potrivit statului de funcţii aprobat de către inspectorul general de stat al I.S.C.

Art. 9. - (1) In vederea aplicării în mod unitar la nivel naţional a prevederilor legale în domeniu, I.S.C. are în subordine inspectoratele teritoriale în construcţii, unităţi fără personalitate juridică.

(2) Structura organizatorică a inspectoratelor teritoriale în construcţii este prevăzută în anexa nr. 2*).

(3) Structurile administrativ-teritoriale aflate în responsabilitatea inspectoratelor teritoriale în construcţii sunt prezentate în anexa nr. 3.

(4) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV

Organele de conducere

Art. 10. - (1) Conducerea I.S.C. este asigurată de Consiliul de conducere, compus din 5 membri numiţi prin decizie a primului-ministru.

(2) Conducerea executivă a I.S.C. este asigurată de inspectorul general de stat al I.S.C, care este şi preşedintele Consiliului de conducere.

(3) Salarizarea inspectorului general de stat al I.S.C este stabilită prin decizie a primului-ministru.

(4) Indemnizaţia de şedinţă a fiecăruia dintre cei 5 membri ai Consiliului de conducere este stabilită în procent de 30% din salariul preşedintelui Consiliului de conducere - inspector general de stat al I.S.C

(5) Secretarul Consiliului de conducere se stabileşte prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C

Art. 11. - Consiliul de conducere are următoarele atribuţii şi competenţe:

1. avizează propunerile inspectorului general de stat al I.S.C pentru modificarea şi completarea prezentului regulament şi le înaintează spre aprobare primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru;

2. aprobă raportul de activitate al I.S.C pentru perioada anterioară şi propunerile privind activitatea pentru perioada următoare;

3. îşi însuşeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al I.S.C şi îl înaintează spre aprobare primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru;

4. aprobă Regulamentul intern al I.S.C;

5. aprobă numirea şi revocarea secretarului general, a directorilor generali şi a inspectorilor-şefi ai inspectoratelor teritoriale, la propunerea inspectorului general de stat al I.S.C;

6. aprobă programul anual de investiţii al I.S.C;

7. asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii;

8. aprobă închirierea de imobile/părţi ale imobilelor, necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii, precum şi închirierea către terţi de imobile/părţi ale imobilelor aflate în patrimoniul I.S.C, la preţurile pieţei;

9. aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C;

10. aprobă lista şi tarifele pentru prestaţiile specifice executate, precum şi pentru autorizaţiile emise, prevăzute în prezentul regulament;

11. aprobă, numai pentru cazurile în care luarea unor decizii complexe impune cunoştinţe de specialitate, încheierea unor contracte cu experţi, consilieri sau consultanţi din afara I.S.C; sumele cuvenite pentru aceste prestaţii vor fi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli;

12. poate delega, pe perioadă determinată, o parte din atribuţiile sale preşedintelui acestuia sau altor persoane cu funcţii de conducere;

13. exercită orice alte atribuţii care îi revin conform prevederilor legale, prezentului regulament sau potrivit deciziilor primului-ministru.

Art. 12. - (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau la solicitarea preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi, ori de câte ori este necesar.

(2) Şedinţa este prezidată de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre membri, desemnat de preşedinte.

(3) Şedinţele Consiliului de conducere se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(4) Hotărârile Consiliului de conducere se iau cu majoritatea membrilor acestuia.

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

Art. 13. - Preşedintele Consiliului de conducere, în calitatea sa de inspector general de stat al I.S.C, are următoarele atribuţii şi competenţe:

1. conduce întreaga activitate executivă a I.S.C;

2. emite ordine, în condiţiile legii;

3. stabileşte organizarea internă a inspectoratelor teritoriale;

4. numeşte şi revocă secretarul general, directorii generali, inspectorii-şefi ai inspectoratelor teritoriale în construcţii şi adjuncţii acestora, pe baza aprobării Consiliului de conducere;

5. emite ordine privind angajarea sau concedierea personalului de conducere, de execuţie şi auxiliar din I.S.C;

6. prezintă Consiliului de conducere spre însuşire proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al I.S.C. şi îl înaintează primului-ministru spre aprobare, prin Cancelaria Primului-Ministru;

7. aprobă lista de investiţii pentru aparatul central şi inspectoratele teritoriale şi repartizează parcul auto pe fiecare inspectorat teritorial;

8. aprobă prin ordin procedurile şi instrucţiunile privind activităţile specifice ale I.S.C;

9. dispune, conform atribuţiilor, suspendarea atestatelor şi autorizaţiilor emise de I.S.C. pentru personalul de specialitate;

10. propune suspendarea de agremente tehnice în cazul în care se constată nerespectarea caracteristicilor, a condiţiilor de fabricaţie şi de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în exploatare a produselor;

11. împuterniceşte directorul general al Direcţiei generale juridice să reprezinte I.S.C, prin Direcţia contencios, în faţa instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi celorlalte organe administrative sau jurisdicţionale, să semneze, în numele şi pe seama inspectorului general de stat al I.S.C, cererile adresate acestora, căile de atac, apărările, delegaţiile de reprezentare ale consilierilor juridici, precum şi celelalte acte cu caracter juridic;

12. poate delega o parte din atribuţii secretarului general, directorilor generali şi inspectorilor-şefi ai inspectoratelor teritoriale, în limita mandatului dat;

13. exercită orice alte atribuţii care îi revin prin prezentul regulament, prin hotărârile Consiliului de conducere, prin deciziile primului-ministru, precum şi din celelalte prevederi legale în vigoare.

CAPITOLUL V

Bugetul de venituri şi cheltuieli

Art. 14. - (1) I.S.C. se finanţează integral din venituri proprii.

(2) In afara veniturilor constituite în temeiul prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, I.S.C. poate realiza venituri şi din activităţile de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii şi de autorizare/atestare a personalului de specialitate în construcţii, redactarea de publicaţii de specialitate, instruiri în domeniul ştiinţific de activitate, precum şi din închirierea sau vânzarea imobilelor/părţilor de imobil aflate în patrimoniul său, conform dispoziţiilor legale.

Art. 15. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al I.S.C. este însuşit de Consiliul de conducere şi aprobat de primul-ministru, potrivit prevederilor legale.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli va asigura integral fondurile necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute în prezentul regulament, în scopul desfăşurării activităţii în conformitate cu legislaţia care reglementează domeniul de activitate, precum şi cu orice alte acte normative sau dispoziţii ale primului-ministru.

(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli se rectifică ori de câte ori activitatea I.S.C. o impune, cu respectarea procedurilor de aprobare şi avizare prevăzute de lege.

(4) Bugetul de venituri şi cheltuieli va cuprinde, după caz, şi fondurile necesare pentru colaborările, cofinanţările şi expertizele ce vor fi realizate în vederea punerii în siguranţă a construcţiilor, în scopul protejării vieţii oamenilor.

(5) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli rămâne la dispoziţia I.S.C. şi se reportează în anul următor.

(6) I.S.C. poate efectua cheltuieli în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative cu incidenţă în materie.

(7) Pentru exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, parcul normat al I.S.C. este de 250 de autoturisme, cu o normă de combustibil de 350 litri/lună/autoturism.

CAPITOLUL VI

Personalul

Art. 16. - Personalul I.S.C. nu se încadrează în categoria funcţionarilor publici.

Art. 17. - (1) Personalul I.S.C. este personal contractual şi se supune prevederilor prezentului regulament, prevederilor legislaţiei generale a muncii, regulamentului intern şi contractului colectiv de muncă aplicabil.

(2) Personalul I.S.C. are obligaţia de a nu desfăşura nicio altă activitate care să genereze conflicte de interese sau care să fie incompatibilă cu funcţia îndeplinită.

(3) Promovarea temporară în funcţii de conducere se face prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C, potrivit contractului colectiv de muncă şi regulamentului intern aplicabil.

Art. 18. - Personalul I.S.C. are atribuţii de inspecţie şi control, în baza reglementărilor legale în vigoare şi potrivit domeniului de activitate.

Art. 19. - Personalul I.S.C. beneficiază de echipament de protecţie, în condiţiile legii.

Art. 20. - Drepturile salariale şi celelalte drepturi evaluate sau evaluabile pecuniar ori de personal se stabilesc potrivit contractului colectiv de muncă aplicabil.

CAPITOLUL VII

Relaţiile

Art. 21. -In vederea armonizării cu legislaţia internaţională, precum şi a luării măsurilor de punere în siguranţă a construcţiilor, în scopul protejării vieţii oamenilor, I.S.C. poate încheia contracte sau convenţii de colaborare şi/sau de cooperare pe plan naţional şi/sau internaţional, în domeniul său de activitate, în condiţiile legii, cu alte organe/organisme similare, cu instituţii de învăţământ superior, de cercetare, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară şi/sau din străinătate.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 22. -In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Consiliul de conducere va aproba un nou regulament intern al I.S.C.

ANEXA Nr. 1 la regulament

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

Nr. total de posturi: 1.500, din care de conducere: 145

ORGANIGRAMA*)

Inspectoratului de Stat în Construcţii

*) Alte compartimente specifice pot fi înfiinţate prin ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii.

**) Se organizează la nivel de direcţie.

***) Se organizează conform anexelor nr. 2 şi 3.

ANEXA Nr. 2 la regulament

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCŢII

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a inspectoratului teritorial în construcţii

[8 structuri*)]

*) Organizare teritorială conform anexei nr. 3.

ANEXA Nr. 3 la regulament

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

STRUCTURILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE

aflate în responsabilitatea inspectoratelor teritoriale în construcţii

Nr. crt.

Inspectorate teritoriale în construcţii

Aria de activitate (judeţe)

1.

I.T.C. NORD-EST Sediu: municipiul Iaşi

Judeţul Botoşani

Judeţul Suceava

Judeţul Iaşi

Judeţul Neamţ

Judeţul Bacău

Judeţul Vaslui

2.

I.T.C. SUD-EST

Sediu: municipiul Constanţa

Judeţul Vrancea

Judeţul Galaţi

Judeţul Buzău

Judeţul Brăila

Judeţul Tulcea

Judeţul Constanţa

3.

I.T.C. SUD MUNTENIA Sediu: municipiul Ploieşti

Judeţul Argeş

Judeţul Prahova

Judeţul Dâmboviţa

Judeţul Ialomiţa

Judeţul Călăraşi

Judeţul Giurgiu

Judeţul Teleorman

4.

I.T.C. SUD-VEST OLTENIA Sediu: municipiul Craiova

Judeţul Vâlcea

Judeţul Gorj

Judeţul Mehedinţi

Judeţul Olt

Judeţul Dolj

5.

I.T.C. VEST

Sediu: municipiul Timişoara

Judeţul Arad

Judeţul Timiş

Judeţul Hunedoara

Judeţul Caraş-Severin

6.

I.T.C. NORD-VEST Sediu: municipiul Oradea

Judeţul Satu Mare

Judeţul Maramureş

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Judeţul Sălaj

Judeţul Bihor

Judeţul Cluj

7.

I.T.C. CENTRU

Sediu: municipiul Braşov

Judeţul Mureş

Judeţul Harghita

Judeţul Alba

Judeţul Sibiu

Judeţul Covasna

Judeţul Braşov

8.

I.T.C. BUCUREŞTI ILFOV Sediu: municipiul Bucureşti

Municipiul Bucureşti

Judeţul Ilfov


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 164/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 164 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu