Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.137 din 24.10.2016

privind pachetul legislativ format din:
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 864 din 31 octombrie 2016SmartCity1

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.062/94 al Consiliului - COM (2016) 528 final;Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.365/75 al Consiliului - COM (2016) 531 final;Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75 - COM (2016) 532 finalÎn temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/686 din 21 octombrie 2016,Senatul adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul Protocolului nr. 2, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport/proces-verbal pentru pachetul legislativ format din: 1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.062/94 al Consiliului - COM (2016) 528 final; 2. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.365/75 al Consiliului - COM (2016) 531 final; 3. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75 - COM (2016) 532 final. Comisia economică, industrii şi servicii a transmis Proces-verbal cu nr. XX/523 din 11 octombrie 2016 şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a transmis procese-verbale individuale cu nr. XXVII/187 din 5 octombrie 2016, nr. XXVII/193 din 11 octombrie 2016 şi nr. XXVII/193 din 11 octombrie 2016. La lucrările comisiei din data de 18 octombrie a.c. au participat reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe. Au fost primite puncte de vedere de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. În urma examinării, membrii Comisiei pentru afaceri europene formulează următoarele observaţii: 1. Se constată că Pachetul legislativ respectă principiul subsidiarităţii, întrucât obiectivele sale nu pot fi realizate la nivel naţional, însă au fost formulate o serie de obiecţii aferente Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75 - COM (2016) 532 final. 2. Se apreciază că: I. Referitor la COM (2016) 528 final - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.062/94 al Consiliului: a)Revizuirea Regulamentului de funcţionare a EU-OSHA (Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă) are în vedere alinierea anumitor dispoziţii ale Regulamentului existent cu abordarea comună privind agenţiile descentralizate şi va oferi posibilitatea de a actualiza obiectivele şi sarcinile EU-OSHA. Astfel, noile obiective şi sarcini vor fi ajustate pentru a reflecta mai bine evoluţiile din acest domeniu, precum şi necesitatea unor modificări suplimentare. b)Modificările aduse permit o mai bună coordonare între nivelul european şi naţional, o clarificare şi corelare a procedurilor de participare la consultările europene, cu consolidarea cooperării şi implicării statelor membre şi partenerilor sociali în procesele de informare, colectare şi diseminare de date şi de monitorizarea a măsurilor de politică. II. Referitor la COM (2016) 531 final - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.365/75 al Consiliului: a)Propunerea are drept obiectiv revizuirea regulamentului de constituire a Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) datând din 1975. Motivele pentru revizuire sunt duble. b)Revizuirea regulamentului de constituire a Eurofound va alinia anumite dispoziţii ale regulamentului existent care reglementează Eurofound cu abordarea comună privind agenţiile descentralizate. c)Revizuirea oferă posibilitatea de a actualiza obiectivele şi sarcinile Eurofound. Noile obiective şi sarcini vor fi ajustate pentru a reflecta mai bine aceste evoluţii, precum şi contribuţia actuală a Eurofound la elaborarea politicilor sociale şi în domeniul muncii, prin furnizarea de rezultate ale cercetării relevante şi de înaltă calitate în domeniul ocupării forţei de muncă, al relaţiilor de muncă şi al condiţiilor de muncă şi de viaţă. III. Referitor la COM (2016) 532 final - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75: a)Revizuirea regulamentului de instituire a Cedefop Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) va alinia anumite dispoziţii ale regulamentului existent care reglementează Cedefop cu abordarea comună privind agenţiile descentralizate. b)Revizuirea oferă posibilitatea de a actualiza obiectivele şi sarcinile Cedefop; pentru a răspunde la evoluţia contextului politic în schimbare, activităţile actuale ale Cedefop trec dincolo de educaţia şi formarea profesională şi includ activitatea cu privire la calificări, în special Cadrul european al calificărilor, la analiza şi previziunile competenţelor, precum şi la validarea învăţării nonformale şi informale, care ar trebui toate să fie recunoscute. 3. Se consideră necesare modificările specifice prevăzute în pachetul legislativ, respectiv: 1. reconfirmarea rolul CEDEFOP în sprijinirea Comisiei în elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor în domeniul educaţiei şi formării profesionale, competenţelor şi calificărilor; 2. crearea posibilităţii de a prevedea măsuri antifraudă, o politică privind conflictele de interese, dispoziţii privind evaluarea şi revizuirea, precum şi stabilirea unui acord privind sediul Agenţiei; 3. armonizarea dispoziţiilor privind programarea şi raportarea cu cerinţele stabilite de regulamentul financiar revizuit; 4. revizuirea procedurii de numire a directorului executiv; rolul autorităţii de numire a acestuia va fi conferit consiliului de administraţie al Agenţiei; 5. numirea de către Consiliu a membrilor consiliului de administraţie al Agenţiei. Aceşti membri ai consiliului de administraţie reprezintă guvernele statelor membre, organizaţiile patronale şi sindicale din fiecare stat membru. 4. Se atrage atenţia şi se recomandă anumite observaţii punctuale de modificare şi completare a mai multor articole ale Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75, COM(2016) 532 final, astfel : a)Propunem modificarea cap. I art. 1 alin. (2), întrucât:Propunerea de reformulare evidenţiază clar că CEDEFOP, ca structură guvernată tripartit (guvern, sindicate, patronate), trebuie să asiste atât Comisia, cât şi actorii naţionali, mai ales guvernele şi partenerii sociali. Acesta este şi punctul de vedere susţinut de partenerii sociali. Prin eliminarea sintagmei „punerea în aplicare a politicii" se evită posibila înţelegere eronată conform căreia punerea în aplicare a politicii de educaţie şi formare profesională la nivel naţional este rolul Comisiei. b)Recomandăm modificarea cap. I art. 1 alin. (2) modificat astfel:Text iniţial Art. 1 (2) Obiectivul Agenţiei este de a asista Comisia în definirea şi în punerea în aplicare a politicii în domeniul educaţiei şi formării profesionale şi al competenţelor şi calificărilor. În acest scop, Agenţia furnizează dovezi şi servicii pentru elaborarea politicilor şi schimbul de cunoştinţe între actorii la nivelul Uniunii şi la nivel naţional, în special guvernele şi partenerii sociali.Text propus (2) Obiectivul Agenţiei este de a asista Comisia şi actorii naţionali, cu precădere guvernele şi partenerii sociali, în definirea şi promovarea politicii în domeniul educaţiei şi formării profesionale şi al competenţelor şi calificărilor. În acest scop, Agenţia furnizează dovezi şi servicii pentru elaborarea politicilor şi schimbul de cunoştinţe între actorii la nivelul Uniunii şi la nivel naţional. II. Propunem modificarea art. 3-11 titlul II: a)art. 3-11 titlul II al proiectului de regulament trebuie revizuit în totalitate. Este necesar să fie făcută o separare între control/supervizare şi managementul agenţiei. Considerăm că rolul consiliului de administraţie trebuie limitat la adoptarea planificării strategice/programare multianuală, a bugetului şi a numirii managerilor care la rândul lor trebuie să fie grupaţi într-un directorat. Prin urmare, rolul principal al consiliului de administraţie este de monitorizare a activităţii managerilor grupaţi într-un directorat. Propunem să fie reglementat modelul codeterminării în guvernanţa agenţiei. În aceste condiţii trebuie ajustate toate articolele din proiectul de regulament care fac referire la consiliul de administraţie, comitet executiv şi director executiv, în funcţie de modul în care propunem funcţiile consiliului de administraţie, directoratul şi directorul general. a)La articolul 2 credem că este necesar să fie completate atribuţiile agenţiei. Se consideră că agenţia trebuie să aibă o bază de date pentru cele mai bune practici în ceea ce priveşte politicile de educaţie şi de formare profesionale, inclusiv proiecte cu finanţare europeană sau din alte surse care contribuie la ajustarea politicilor de educaţie sau formare profesională. Prin urmare, agenţia trebuie să fie un Clearing House Best Practices Database în professional training and education (policies + projects). În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu majoritate de voturi, formularea unei opinii la pachetul legislativ, cu observaţiile incluse în prezentul raport referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75 - COM (2016) 532 final. Comisia pentru afaceri europene supune Plenului Senatului, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de hotărâre privind adoptarea opiniei, în conformitate cu art. 34 din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2015, republicat. Articolul 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene. Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 24 octombrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f), art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat. p. PREŞEDINTELE SENATULUI, IOAN CHELARUSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 137/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 137 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 137/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu