Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.137 din 24.10.2016

privind pachetul legislativ format din:
ACT EMIS DE: Senatul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 864 din 31 octombrie 2016SmartCity1

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.062/94 al Consiliului - COM (2016) 528 final;Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.365/75 al Consiliului - COM (2016) 531 final;Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75 - COM (2016) 532 finalÎn temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/686 din 21 octombrie 2016,Senatul adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul Protocolului nr. 2, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport/proces-verbal pentru pachetul legislativ format din: 1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.062/94 al Consiliului - COM (2016) 528 final; 2. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.365/75 al Consiliului - COM (2016) 531 final; 3. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75 - COM (2016) 532 final. Comisia economică, industrii şi servicii a transmis Proces-verbal cu nr. XX/523 din 11 octombrie 2016 şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a transmis procese-verbale individuale cu nr. XXVII/187 din 5 octombrie 2016, nr. XXVII/193 din 11 octombrie 2016 şi nr. XXVII/193 din 11 octombrie 2016. La lucrările comisiei din data de 18 octombrie a.c. au participat reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe. Au fost primite puncte de vedere de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. În urma examinării, membrii Comisiei pentru afaceri europene formulează următoarele observaţii: 1. Se constată că Pachetul legislativ respectă principiul subsidiarităţii, întrucât obiectivele sale nu pot fi realizate la nivel naţional, însă au fost formulate o serie de obiecţii aferente Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75 - COM (2016) 532 final. 2. Se apreciază că: I. Referitor la COM (2016) 528 final - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.062/94 al Consiliului: a)Revizuirea Regulamentului de funcţionare a EU-OSHA (Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă) are în vedere alinierea anumitor dispoziţii ale Regulamentului existent cu abordarea comună privind agenţiile descentralizate şi va oferi posibilitatea de a actualiza obiectivele şi sarcinile EU-OSHA. Astfel, noile obiective şi sarcini vor fi ajustate pentru a reflecta mai bine evoluţiile din acest domeniu, precum şi necesitatea unor modificări suplimentare. b)Modificările aduse permit o mai bună coordonare între nivelul european şi naţional, o clarificare şi corelare a procedurilor de participare la consultările europene, cu consolidarea cooperării şi implicării statelor membre şi partenerilor sociali în procesele de informare, colectare şi diseminare de date şi de monitorizarea a măsurilor de politică. II. Referitor la COM (2016) 531 final - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.365/75 al Consiliului: a)Propunerea are drept obiectiv revizuirea regulamentului de constituire a Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) datând din 1975. Motivele pentru revizuire sunt duble. b)Revizuirea regulamentului de constituire a Eurofound va alinia anumite dispoziţii ale regulamentului existent care reglementează Eurofound cu abordarea comună privind agenţiile descentralizate. c)Revizuirea oferă posibilitatea de a actualiza obiectivele şi sarcinile Eurofound. Noile obiective şi sarcini vor fi ajustate pentru a reflecta mai bine aceste evoluţii, precum şi contribuţia actuală a Eurofound la elaborarea politicilor sociale şi în domeniul muncii, prin furnizarea de rezultate ale cercetării relevante şi de înaltă calitate în domeniul ocupării forţei de muncă, al relaţiilor de muncă şi al condiţiilor de muncă şi de viaţă. III. Referitor la COM (2016) 532 final - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75: a)Revizuirea regulamentului de instituire a Cedefop Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) va alinia anumite dispoziţii ale regulamentului existent care reglementează Cedefop cu abordarea comună privind agenţiile descentralizate. b)Revizuirea oferă posibilitatea de a actualiza obiectivele şi sarcinile Cedefop; pentru a răspunde la evoluţia contextului politic în schimbare, activităţile actuale ale Cedefop trec dincolo de educaţia şi formarea profesională şi includ activitatea cu privire la calificări, în special Cadrul european al calificărilor, la analiza şi previziunile competenţelor, precum şi la validarea învăţării nonformale şi informale, care ar trebui toate să fie recunoscute. 3. Se consideră necesare modificările specifice prevăzute în pachetul legislativ, respectiv: 1. reconfirmarea rolul CEDEFOP în sprijinirea Comisiei în elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor în domeniul educaţiei şi formării profesionale, competenţelor şi calificărilor; 2. crearea posibilităţii de a prevedea măsuri antifraudă, o politică privind conflictele de interese, dispoziţii privind evaluarea şi revizuirea, precum şi stabilirea unui acord privind sediul Agenţiei; 3. armonizarea dispoziţiilor privind programarea şi raportarea cu cerinţele stabilite de regulamentul financiar revizuit; 4. revizuirea procedurii de numire a directorului executiv; rolul autorităţii de numire a acestuia va fi conferit consiliului de administraţie al Agenţiei; 5. numirea de către Consiliu a membrilor consiliului de administraţie al Agenţiei. Aceşti membri ai consiliului de administraţie reprezintă guvernele statelor membre, organizaţiile patronale şi sindicale din fiecare stat membru. 4. Se atrage atenţia şi se recomandă anumite observaţii punctuale de modificare şi completare a mai multor articole ale Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75, COM(2016) 532 final, astfel : a)Propunem modificarea cap. I art. 1 alin. (2), întrucât:Propunerea de reformulare evidenţiază clar că CEDEFOP, ca structură guvernată tripartit (guvern, sindicate, patronate), trebuie să asiste atât Comisia, cât şi actorii naţionali, mai ales guvernele şi partenerii sociali. Acesta este şi punctul de vedere susţinut de partenerii sociali. Prin eliminarea sintagmei „punerea în aplicare a politicii" se evită posibila înţelegere eronată conform căreia punerea în aplicare a politicii de educaţie şi formare profesională la nivel naţional este rolul Comisiei. b)Recomandăm modificarea cap. I art. 1 alin. (2) modificat astfel:Text iniţial Art. 1 (2) Obiectivul Agenţiei este de a asista Comisia în definirea şi în punerea în aplicare a politicii în domeniul educaţiei şi formării profesionale şi al competenţelor şi calificărilor. În acest scop, Agenţia furnizează dovezi şi servicii pentru elaborarea politicilor şi schimbul de cunoştinţe între actorii la nivelul Uniunii şi la nivel naţional, în special guvernele şi partenerii sociali.Text propus (2) Obiectivul Agenţiei este de a asista Comisia şi actorii naţionali, cu precădere guvernele şi partenerii sociali, în definirea şi promovarea politicii în domeniul educaţiei şi formării profesionale şi al competenţelor şi calificărilor. În acest scop, Agenţia furnizează dovezi şi servicii pentru elaborarea politicilor şi schimbul de cunoştinţe între actorii la nivelul Uniunii şi la nivel naţional. II. Propunem modificarea art. 3-11 titlul II: a)art. 3-11 titlul II al proiectului de regulament trebuie revizuit în totalitate. Este necesar să fie făcută o separare între control/supervizare şi managementul agenţiei. Considerăm că rolul consiliului de administraţie trebuie limitat la adoptarea planificării strategice/programare multianuală, a bugetului şi a numirii managerilor care la rândul lor trebuie să fie grupaţi într-un directorat. Prin urmare, rolul principal al consiliului de administraţie este de monitorizare a activităţii managerilor grupaţi într-un directorat. Propunem să fie reglementat modelul codeterminării în guvernanţa agenţiei. În aceste condiţii trebuie ajustate toate articolele din proiectul de regulament care fac referire la consiliul de administraţie, comitet executiv şi director executiv, în funcţie de modul în care propunem funcţiile consiliului de administraţie, directoratul şi directorul general. a)La articolul 2 credem că este necesar să fie completate atribuţiile agenţiei. Se consideră că agenţia trebuie să aibă o bază de date pentru cele mai bune practici în ceea ce priveşte politicile de educaţie şi de formare profesionale, inclusiv proiecte cu finanţare europeană sau din alte surse care contribuie la ajustarea politicilor de educaţie sau formare profesională. Prin urmare, agenţia trebuie să fie un Clearing House Best Practices Database în professional training and education (policies + projects). În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu majoritate de voturi, formularea unei opinii la pachetul legislativ, cu observaţiile incluse în prezentul raport referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75 - COM (2016) 532 final. Comisia pentru afaceri europene supune Plenului Senatului, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de hotărâre privind adoptarea opiniei, în conformitate cu art. 34 din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2015, republicat. Articolul 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene. Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 24 octombrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f), art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat. p. PREŞEDINTELE SENATULUI, IOAN CHELARUSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 137/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 137 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 137/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu