E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1285 din 13 august 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 769 din 23 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 55/2004 privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.206/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 736 din 21 octombrie 2003.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Beneficiaza de drepturile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 55/2004 privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, familiile si persoanele singure care locuiesc in Romania, cu sau fara cetatenie romana, precum si apatrizii.
    Art. 2
    Familiile si persoanele singure care nu au cetatenie romana beneficiaza de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) cetatenii straini, pe perioada in care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii;
    b) cetatenii straini si apatrizii care au dobandit, in conditiile legii, statutul de refugiat in Romania sau carora li s-a acordat o alta forma de protectie umanitara prevazuta de lege;
    c) apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.

    CAP. 2
    Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat si cu gaze naturale

    Art. 3
    Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat sau gaze naturale, beneficiaza, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei, diferentiat in raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum si de sistemul de incalzire utilizat, iar in cazul energiei termice, si de modul de facturare pentru care acestea au optat.
    Art. 4
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza cererii titularului, insotita de declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.
    (2) Formularul continand cererea si declaratia pe propria raspundere se completeaza de catre persoanele care indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 5
    La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure se iau in calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii.
    Art. 6
    Prin membri de familie se intelege si persoanele intre care nu exista relatii de rudenie, dar care locuiesc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.
    Art. 7
    Datele cuprinse in formularul de cerere si declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei si al intocmirii unor situatii statistice.
    Art. 8
    (1) In aplicarea art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, furnizorii de energie termica in sistem centralizat si de gaze naturale au obligatia sa transmita directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale, pana la data de 31 august a fiecarui an, urmatoarele documente in format electronic:
    a) lista cuprinzand titularii de contracte de furnizare a energiei termice in sistem centralizat si a gazelor naturale, consumatori individuali sau, dupa caz, asociatii de proprietari/chiriasi, completata cu date privind denumirea titularului de contract de furnizare, adresa acestuia si codul titularului de contract, in cazul furnizarii energiei termice, ori numarul carnetului folio, in cazul furnizarii gazelor naturale;
    b) lista cuprinzand beneficiarii de ajutoare pentru incalzirea locuintei din sezonul anterior, completata cu date privind denumirea titularilor de ajutoare, denumirea titularilor de contract de furnizare, adresa titularului de ajutor, precum si codul titularului de contract, in cazul furnizarii energiei termice, sau, dupa caz, numarul carnetului folio, in cazul furnizarii gazelor naturale.
    (2) Pentru asociatiile de proprietari/chiriasi, furnizorii de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale au obligatia de a completa lista prevazuta la alin. (1) lit. a) cu numarul de apartamente cu destinatia de locuinta sau, dupa caz, cu numarul de consumatori individuali din cadrul fiecarei asociatii.
    (3) Prin titular de contract de furnizare a energiei termice in sistem centralizat se intelege inclusiv titularul de conventie individuala incheiata in conditiile Hotararii Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica.
    Art. 9
    In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) si ale art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, primarii au obligatia sa transmita in format electronic directiilor teritoriale, pana la data de 31 august a fiecarui an, lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat.
    Art. 10
    (1) In cazul in care dupa data de 31 august a fiecarui an intervin modificari in structura listelor prevazute la art. 8 alin. (1) si la art. 9, furnizorii si primarii au obligatia de a transmite lunar directiilor teritoriale aceste modificari.
    (2) In situatia in care familiile si persoanele singure devin titulari de contracte de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale in perioada 1 septembrie - 31 octombrie a fiecarui an si indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, aprobarea dreptului se face pentru toata perioada sezonului rece.
    (3) In cazul in care beneficiarii de ajutor de incalzire nu mai utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica sau gaze naturale, dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare incetarii contractului de furnizare.
    (4) In situatia in care apar modificari in lista prevazuta la art. 9 a beneficiarilor de ajutor social care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica, prevederile alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 11
    (1) Formularele tipizate continand cererea si declaratia pe propria raspundere se transmit de catre directiile teritoriale atat titularilor de contracte individuale de furnizare a energiei termice si a gazelor naturale, cat si asociatiilor de proprietari/chiriasi, pana la data de 15 septembrie a fiecarui an.
    (2) Directiile teritoriale transmit fiecarei asociatii de proprietari/chiriasi care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat sau gaze naturale un numar de formulare tipizate corespunzator numarului de consumatori individuali din cadrul asociatiei.
    Art. 12
    (1) Familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei si care nu au intrat in posesia formularelor tipizate de cerere si declaratie pe propria raspundere se pot adresa telefonic directiei teritoriale in a carei raza acestia isi au domiciliul sau resedinta pentru obtinerea acestora.
    (2) In vederea indeplinirii prevederilor alin. (1), incepand cu data de 1 septembrie 2004 se infiinteaza o linie telefonica speciala in cadrul fiecarei directii teritoriale, destinata informarii populatiei cu privire la ajutorul pentru incalzirea locuintei.
    Art. 13
    Formularele tipizate completate de solicitantii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, se transmit pana la data de 15 octombrie a fiecarui an directiei teritoriale in a carei raza se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta, cu confirmare de primire, dupa cum urmeaza:
    a) prin posta;
    b) prin posta electronica;
    c) prin intermediul asociatiei de proprietari/chiriasi;
    d) la sediul directiei teritoriale.
    Art. 14
    Pe baza datelor inscrise in cererea si declaratia pe propria raspundere de catre solicitantul ajutorului pentru incalzirea locuintei, directorul executiv al directiei teritoriale aproba si stabileste cuantumul lunar al ajutorului sau, dupa caz, respinge prin decizie dreptul la ajutor.
    Art. 15
    (1) Pana la data de 31 octombrie a fiecarui an, directorii executivi ai directiilor teritoriale au obligatia de a transmite urmatoarele:
    a) titularilor de ajutor pentru incalzirea locuintei, decizia de aprobare a dreptului, insotita de 5 bonuri valorice reprezentand ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru fiecare luna din perioada sezonului rece sau de 12 bonuri valorice reprezentand ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei, in cazul in care ajutorul se acorda pe o perioada de 12 luni;
    b) solicitantilor care nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, decizia motivata privind respingerea cererii;
    c) furnizorilor de energie termica in sistem centralizat si de gaze naturale, precum si asociatiilor de proprietari/chiriasi, situatia centralizatoare privind titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.
    (2) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (1) lit. c) se va transmite furnizorilor de catre directiile teritoriale, inclusiv in format electronic, in forma convenita de comun acord.
    Art. 16
    (1) Pentru familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face incepand cu luna depunerii cererii pentru toata perioada ramasa pana la sfarsitul sezonului rece.
    (2) Numarul de bonuri valorice acordate titularilor prevazuti la alin. (1) corespunde cu numarul de luni pentru care s-a aprobat ajutorul.
    Art. 17
    In cazul titularilor individuali de contracte de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, care sunt beneficiari de ajutor pentru incalzirea locuintei, furnizorii transmit lunar factura reprezentand contravaloarea consumului de energie termica sau de gaze naturale, pe care vor fi mentionate suma de plata cu bonuri valorice si suma de plata in numerar.
    Art. 18
    (1) Pentru asociatiile de proprietari/chiriasi, titulare de contracte de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, furnizorii transmit factura lunara reprezentand consumul la nivelul asociatiei, insotita de un borderou cuprinzand consumatorii individuali din cadrul asociatiei, inclusiv titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei si sumele aprobate cu acest titlu de directia teritoriala, al carui model este prezentat in anexa nr. 3.
    (2) In termen de 10 zile de la primirea facturii si a borderoului, asociatiile de proprietari/chiriasi au obligatia de a defalca cheltuielile cu energia termica furnizata in sistem centralizat sau cu gazele naturale pe consumatori individuali si de a completa borderoul transmis de furnizori cu sumele de plata atat in bonuri valorice, cat si in numerar.
    (3) Sumele reprezentand ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu energie termica si gaze naturale se calculeaza pentru fiecare beneficiar, dupa cum urmeaza:
    a) la nivelul prevazut de art. 5 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, daca suma defalcata este mai mare sau egala cu acest nivel;
    b) la nivelul sumei defalcate, daca aceasta este mai mica decat cuantumul ajutorului de incalzire prevazut la art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2004.
    Art. 19
    In cazul in care cheltuielile cu energia termica si gazele naturale sunt mai mici sau egale cu cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei, acestea se achita cu bonuri valorice, iar in cazul in care cheltuielile cu energia termica si gazele naturale depasesc cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei inscris in bonul valoric, diferenta se achita in numerar.
    Art. 20
    (1) Consumatorii individuali, titulari de contracte de furnizare a energiei termice in sistem centralizat si a gazelor naturale, achita contravaloarea facturilor prin depunerea bonurilor valorice si, dupa caz, a sumelor in numerar la furnizori.
    (2) Consumatorii individuali din cadrul asociatiilor de proprietari/chiriasi achita contravaloarea cheltuielilor cu energia termica sau cu gazele naturale prin depunerea bonurilor valorice si a sumelor in numerar la asociatia respectiva.
    (3) Furnizorii de energie termica in sistem centralizat si de gaze naturale au obligatia sa preia de la asociatiile de proprietari/chiriasi borderoul prevazut la art. 18 alin. (2) si bonurile valorice aferente lunii pentru care se face plata.
    Art. 21
    Termenul final pana la care titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei poate achita cu bonuri valorice contravaloarea energiei termice sau a gazelor naturale utilizate este:
    a) 30 iunie a fiecarui an pentru bonurile valorice reprezentand ajutorul pentru incalzirea locuintei, acordat numai in perioada sezonului rece;
    b) 31 ianuarie a anului urmator pentru bonurile valorice reprezentand ajutorul pentru incalzirea locuintei, acordat pe o perioada de 12 luni.
    Art. 22
    (1) In aplicarea art. 16^9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum a fost completata prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, pana cel tarziu la data de 10 a fiecarei luni, furnizorii de energie termica in sistem centralizat si de gaze naturale transmit directiilor teritoriale situatia centralizatoare cu titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei si sumele cuvenite reprezentand ajutoarele pentru incalzire, insotita de bonurile valorice aferente lunii pentru care se solicita decontarea.
    (2) In cazul asociatiilor de proprietari/chiriasi, titularii de ajutoare pentru incalzirea locuintei vor fi grupati in functie de titularii de contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale corespunzator.
    (3) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (1) se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 4, constituie document justificativ de plata si se redacteaza in sistem electronic, fara modificari manuale sau alte vicii de forma ori de fond.
    Art. 23
    Directia teritoriala, pe baza situatiei centralizatoare si a bonurilor valorice transmise de furnizorii de energie termica sau de gaze naturale, solicita Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei creditele bugetare corespunzatoare ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni.
    Art. 24
    Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei transmite Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 23 a fiecarei luni, documentatia pentru deschiderea de credite bugetare.
    Art. 25
    In baza creditelor bugetare deschise de Ministerul Finantelor Publice, directiile teritoriale vireaza pana la sfarsitul lunii sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru incalzirea locuintei in conturile de tip angajament scris in pastrarea unui tert, escrow, deschise la banci de catre producatorii si distribuitorii de energie termica sau de gaze naturale.
    Art. 26
    (1) Sumele in numerar reprezentand cheltuielile pentru incalzirea locuintei, aferente consumului de energie termica sau de gaze naturale, platite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, subventiile achitate furnizorilor de energie termica de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si ajutoarele pentru incalzirea locuintei, achitate de directiile teritoriale, se vor colecta in conturile de tip escrow, deschise la banci de catre distribuitorii si producatorii de energie termica sau de gaze naturale.
    (2) In toate situatiile plata va fi considerata efectuata la data la care sumele au intrat efectiv in contul furnizorilor de energie termica sau de gaze naturale.

    CAP. 3
    Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri

    Art. 27
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri se acorda beneficiarilor de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Plata ajutorului pentru incalzirea locuintei, stabilit in conditiile art. 16^12 si 16^13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum a fost completata prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, se efectueaza integral, o singura data pentru toata perioada aprobata.
    Art. 28
    In cazul in care mai multe familii si persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc impreuna, ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri se acorda pentru fiecare dintre acestea.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 29
    (1) In aplicarea art. 16^18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum a fost completata prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, directorii executivi ai directiilor teritoriale pot dispune efectuarea de anchete sociale pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in cererea si declaratia pe propria raspundere.
    (2) La efectuarea anchetelor sociale se pot solicita titularilor de ajutor pentru incalzirea locuintei orice documente justificative si informatii necesare verificarii indeplinirii conditiilor de acordare a acestui drept.
    (3) In cazul in care se constata neindeplinirea conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei sau modificari ce conduc la diminuarea cuantumului acestuia, directorul executiv al directiei teritoriale emite decizie privind incetarea dreptului sau, dupa caz, stabilirea noului cuantum.
    (4) Incetarea dreptului sau modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna urmatoare efectuarii anchetei sociale.
    Art. 30
    (1) In aplicarea prevederilor art. 16^19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum a fost completata prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, primarii transmit directiei teritoriale, pana la data de 10 noiembrie a fiecarui an, raportul statistic privind titularii de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, carora li s-a aprobat acest drept, precum si sumele platite la inceputul sezonului rece, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
    (2) Lunar, pe parcursul sezonului rece, raportul statistic prevazut la alin. (1) se actualizeaza de catre primari cu numarul de beneficiari de ajutor pentru incalzirea locuintei, carora li s-a aprobat sau le-a incetat acest drept, si cu sumele platite si se transmite directiei teritoriale pana la data de 10 a lunii urmatoare.
    Art. 31
    (1) Bonurile valorice sunt hartii de valoare reprezentand documente cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, care se emit de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si se distribuie de catre directiile teritoriale titularilor de ajutor pentru incalzirea locuintei care utilizeaza energie termica in sistem centralizat sau gaze naturale.
    (2) Fiecare bon valoric este valabil numai daca are inscrise seria si numarul sub care a fost inseriat si cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
    a) institutia emitenta - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    b) datele referitoare la anul si luna pentru care poate fi utilizat;
    c) tipul de incalzire pentru care se acorda ajutorul pentru incalzirea locuintei - energie termica sau gaze naturale;
    d) spatiul pentru inscrierea de catre directia teritoriala a numelui si prenumelui, a codului numeric personal si a adresei titularului de ajutor pentru incalzirea locuintei;
    e) cuantumul ajutorului de incalzire prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2004, care va fi tiparit diferit, in functie de tipul de incalzire si de perioada pentru care se acorda ajutorul;
    f) spatiul destinat semnaturii titularului ajutorului pentru incalzirea locuintei, precum si semnaturii si stampilei directiei teritoriale si a furnizorului de utilitati.
    (3) Falsificarea bonurilor valorifice se pedepseste conform legii.
    Art. 32
    (1) Gestionarea bonurilor valorice se efectueaza, potrivit legii, de persoane imputernicite prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale.
    (2) Evidenta contabila a operatiunilor privind achizitionarea, emiterea si utilizarea bonurilor valorice se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 33
    In cazul in care valoarea nominala a bonului valoric este mai mare decat cheltuielile lunare efectuate cu energia termica sau cu gazele naturale, utilizarea acestuia este considerata integrala si este interzisa acordarea catre titular a unui rest de bani la bonul valoric.
    Art. 34
    Titularii bonurilor valorice au obligatia sa restituie pe baza de proces-verbal de predare-primire directiilor teritoriale bonurile valorice in urmatoarele situatii:
    a) in cazul in care cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei a fost modificat;
    b) in cazul incetarii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei.
    Art. 35
    (1) Bonurile valorice se completeaza sau, dupa caz, se anuleaza numai de catre personalul autorizat din cadrul directiilor teritoriale.
    (2) Bonurile valorice se anuleaza in urmatoarele situatii:
    a) sunt deteriorate sau prezinta modificari, adaugari ori stersaturi;
    b) sunt pierdute sau sustrase;
    c) sunt restituite in conditiile prevazute la art. 34;
    d) sunt nedistribuite catre titulari.
    Art. 36
    In cazul pierderii, deteriorarii ori sustragerii bonurilor valorice, Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., directiile teritoriale, titularii, asociatiile de proprietari/chiriasi, furnizorii de energie termica in sistem centralizat si de gaze naturale au, dupa caz, urmatoarele obligatii:
    a) sa anunte in scris directiile teritoriale, in termen de 72 de ore de la constatarea pierderii, deteriorarii ori sustragerii, iar in cazul sustragerii, si organele de politie;
    b) sa transmita in scris Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A., in termen de 72 de ore de la constatare, lista seriilor si plajelor de numere ale bonurilor valorice pierdute, deteriorate ori sustrase.
    Art. 37
    (1) Bonurile valorice anulate in conditiile art. 35 alin. (2) lit. a) si d) se restituie de catre directiile teritoriale Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. pe baza de aviz de insotire si proces-verbal de predare-primire, urmand a fi distruse contra cost.
    (2) Bonurile valorice distribuite catre titularii ajutorului de incalzire, care au fost utilizate pentru achitarea consumului de energie termica sau de gaze naturale si care au fost returnate de catre furnizorii de utilitati, precum si cele restituite in conditiile art. 34 se pastreaza de directiile teritoriale pe o perioada stabilita potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 38
    Bonurile valorice anulate in conditiile prevazute la art. 35 alin. (2) lit. a) - c) se publica de catre directiile teritoriale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se declara nule.
    Art. 39
    In aplicarea prezentelor norme metodologice Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Administratiei si Internelor pot emite precizari sau instructiuni care se aproba prin ordin comun.
    Art. 40
    Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                                  CERERE
                                    si
                      DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
           pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

                         Domnului director executiv

    I. Subsemnatul,
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Numele si prenumele    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
         _ _ _ _       _ _ _ _ _       _ _       _ _ _          _
    Nr. |_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_| Ap. |_|_|_| Sector |_|
                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Localitatea  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Judetul      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Telefon      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    E-mail       _______________________
                            _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Actul de identitate*1) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Eliberat de sectia de politie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    va rog sa-mi aprobati acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.

    Mentionez ca utilizez pentru incalzirea locuintei*2):

    - energie termica in               _       codul titularului
      sistem centralizat ____________ |_|      de contract ___________________
    - gaze naturale _________________ |_|      carnet folio nr. ______________
    Furnizor: _______________________

    Modul de facturare a energiei termice*3):
    a) facturarea si plata in transe lunare egale pe perioada unui an         _
calendaristic .............................................................. |_|
    b) facturarea si plata in transe lunare egale, stabilite diferentiat in   _
perioada sezonului rece si in restul anului ................................ |_|
                                                                              _
    c) facturarea si plata lunara pe baza consumului efectiv ............... |_|

------------
    *1) In cazul cetatenilor romani se va specifica tipul de act de identitate:
    - B.I.   - buletin de identitate
    - C.I.   - carte de identitate
    - C.I.P. - carte de identitate provizorie
    Pentru cetatenii straini sau apatrizi:
    - C.i.   - carte de identitate
    - L.S.T. - legitimatie de sedere temporara
    - D.I.   - document de identitate
    *2) Se va bifa cu "X" casuta corespunzatoare si se va completa obligatoriu: pentru energie termica - codul titularului de contract, iar pentru gaze naturale - numarul carnetului folio; se va mentiona denumirea distribuitorului de energie termica in sistem centralizat sau de gaze naturale, cu care consumatorul individual sau, dupa caz, asociatia de proprietari/chiriasi are incheiat contract de furnizare.
    *3) Se va bifa cu "X" casuta corespunzatoare modului de facturare prevazut in contractul de furnizare.

    II. Declar pe propria raspundere urmatoarele:

    A. Referitor la componenta familiei, urmatorii membri*4):

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    1. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor*5)    |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    2. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor*5)    |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    3. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor*5)    |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    4. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor*5)    |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    5. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor*5)    |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

____________
    *4) In cazul familiilor cu mai mult de 6 membri se va completa o anexa. Prin membri de familie se inteleg si persoanele intre care nu exista relatii de rudenie, dar care locuiesc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere.
    *5) In cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifica datele din certificatul de nastere.

    B. Referitor la veniturile realizate:
 ______________________________________________________
| 1. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE IN LUNA:   | | |
|__________________________________________________|_|_|
 ______________________________________________________________________________
| Cod | Categoria de venituri                       | Venitul realizat*6) (lei)|
|_____|_____________________________________________|__________________________|

    Salariul si alte drepturi salariale:
 ______________________________________________________________________________
| 01  | - pe baza de contract de munca              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 02  | - salariul asistentului personal al         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   persoanei cu handicap                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 03  | - salariul asistentului maternal            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 04  | - salariul ingrijitorului la domiciliu al   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   persoanei varstnice dependente            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 05  | - venitul lunar realizat ca membru asociat  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   sau persoana autorizata sa desfasoare o   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   activitate independenta                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 06  | - indemnizatia de somaj si/sau venit lunar  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   de completare                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Pensii:
 ______________________________________________________________________________
| Pensii de stat:                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 07  | - pensia pentru limita de varsta            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 08  | - pensia anticipata                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 09  | - pensia anticipata partiala                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 10  | - pensia de invaliditate                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 11  | - pensia de urmas                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| Pensii agricultori:                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 12  | - pensia agricultor                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| Pensii militare:                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 13  | - pensia de serviciu                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 14  | - pensia de invaliditate                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 15  | - pensia de urmas                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 16  | - pensia I.O.V.R.                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| 17  | - alocatia sociala pentru nevazatori        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| 18  | - indemnizatia de insotitor pentru          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   pensionari gr. I invaliditate             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Alte drepturi de asigurari sociale
 ______________________________________________________________________________
| 19  | - indemnizatia pentru incapacitatea         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   temporara de munca                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 20  | - indemnizatia pentru cresterea copilului   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   pana la varsta de 2 sau 3 ani             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 21  | - indemnizatia de maternitate               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Indemnizatii cu caracter permanent
 ______________________________________________________________________________
| 22  | - indemnizatia lunara acordata magistratilor|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   inlaturati din justitie din considerente  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   politice                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 23  | - indemnizatia lunara acordata persoanelor  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   persecutate din motive politice sau etnice|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 24  | - indemnizatia, sporul sau renta acordata   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   invalizilor, veteranilor si vaduvelor de  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   razboi                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 25  | - indemnizatia lunara pentru persoanele care|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   au efectuat stagiul militar in cadrul     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   Directiei Generale a Serviciului Muncii   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   in perioada 1950 - 1961                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 26  | - indemnizatia lunara pentru persoanele cu  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   handicap                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Alocatii
 ______________________________________________________________________________
| 27  | - alocatia de stat pentru copii             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 28  | - alocatia de intretinere pentru minorii    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   dati in plasament familial sau            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   incredintati, potrivit legii, unor familii|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   sau persoane                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Burse
 ______________________________________________________________________________
| 29  | - pentru elevi                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 30  | - pentru studenti                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Ajutoare
 ______________________________________________________________________________
| 31  | - ajutorul banesc lunar pentru persoanele   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   care au devenit incapabile de munca in    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   perioada efectuarii unei pedepse privative|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   de libertate                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 32  | - ajutorul social lunar pentru sotiile celor|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   care satisfac serviciul militar           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   obligatoriu                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| TOTAL 1                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| 2. ALTE SURSE DE VENIT                                                       |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                  Sursa de venit                   | Venitul realizat (lei)   |
|___________________________________________________|__________________________|
| a) Bunuri mobile, imobile aducatoare de venituri  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    nete;                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| b) Venituri nete din dobanzi, dividende, parti    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    sociale;                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| c) Activitati nepermanente;                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| d) Alte venituri.                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| TOTAL 2                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| 3. VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    (Total 1 + Total 2)                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| 4. VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    (Venit lunar total/nr. membri familie)         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    *6) Pentru aceeasi categorie de venituri se va inscrie suma totala a acestora.

    C. Avand in vedere cele declarate consider ca ma incadrez pentru a beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei, in intervalul de venituri:
     ______________________________
    |      Intervale venituri      |
    |            - lei -           |
    |______________________________|________
    |     pana la 1.000.000        |        |
    |______________________________|________|
    |    1.000.001 - 1.330.000     |        |
    |______________________________|________|
    |    1.330.001 - 1.660.000     |        |
    |______________________________|________|
    |    1.660.001 - 2.000.000     |        |
    |______________________________|________|
    |    2.000.001 - 2.330.000     |        |
    |______________________________|________|
    |    2.330.001 - 2.800.000     |        |
    |______________________________|________|
    (se va bifa cu "X" casuta corespunzatoare)

    D. Am luat la cunostinta ca ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda in nivelurile prevazute de lege, dar nu mai mult decat cheltuielile cu energia termica utilizata in scopul incalzirii locuintei si prepararii apei calde sau valoarea facturii individuale ori a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosita si se achita direct furnizorului de utilitati.

    E. Ma oblig sa aduc la cunostinta directorului executiv al Directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala a judetului .......... orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, in termen de 5 zile de la data modificarii.

    F. Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, respectiv declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declar pe proprie raspundere ca datele si informatiile prezentate corespund realitatii.

                   Data                    Semnatura solicitantului
              _______________           _____________________________

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    DIRECTIA PENTRU DIALOG, FAMILIE SI SOLIDARITATE SOCIALA
    a judetului ........................

                           SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei care utilizeaza energie termica in sistem centralizat/gaze naturale si sumele aprobate cu acest titlu

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nume si | Cod numeric | Adresa |Cuantum ajutor   | Seria si |Cod/Carnet |
|crt.| prenume |   personal  |        |aprobat potrivit | numarul  |folio      |
|    |         |             |        |Ordonanta        | bonului  |titular de |
|    |         |             |        |Guvernului       | valoric  |contract   |
|    |         |             |        |nr. 55/2004      |          |           |
|____|_________|_____________|________|_________________|__________|___________|
|  0 |    1    |      2      |    3   |        4        |     5    |     6     |
|____|_________|_____________|________|_________________|__________|___________|
| -  |         |             |        |                 |          |           |
| -  |         |             |        |                 |          |           |
| -  |         |             |        |                 |          |           |
| -  |         |             |        |                 |          |           |
| -  |         |             |        |                 |          |           |
|____|_________|_____________|________|_________________|__________|___________|

    NOTA 1:
    Pentru asociatiile de proprietari/chiriasi prezenta anexa se completeaza cu titularii de ajutoare pentru incalzirea locuintei din cadrul asociatiei.

    NOTA 2:
    Pentru furnizorii de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale prezenta anexa se completeaza atat cu titularii de ajutoare pentru incalzirea locuintei, consumatori individuali, cat si cu titularii de ajutoare din cadrul tuturor asociatiilor de proprietari/chiriasi.

                                                   Director executiv
                                              _______________________________

                                                          ____
                                                         /    \
                                                        | L.S. |
                                                         \____/

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    FURNIZOR ...............................

                              BORDEROU
cuprinzand costurile pentru incalzire si ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat/gaze naturale

    Titular contract: ........................., cod/carnet folio: ............
    Factura nr. .............. din ............. pentru perioada ............., valoare totala ................... lei, din care energie termica in sistem centralizat si prepararea apei calde/gaze naturale .................... lei

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Nr.   |Nume si|Valoarea   |Cuantum ajutor|Cuantum   |Suma in|Seria si|
|crt.|apartament|prenume|repartizata|aprobat       |ajutor    |numerar|numarul |
|    |          |       |conform    |potrivit      |conform   | (lei) |bonului |
|    |          |       |consumului |Ordonantei    |consumului|       |valoric |
|    |          |       |   (lei)   |Guvernului    |  (lei)   |       |        |
|    |          |       |           |nr. 55/2004   |          |       |        |
|    |          |       |           |    (lei)     |          |       |        |
|____|__________|_______|___________|______________|__________|_______|________|
| 0  |    1     |   2   |     3     |      4       |    5     | 6=3-5 |   7    |
|____|__________|_______|___________|______________|__________|_______|________|
| -  |          |       |           |              |          |       |        |
| -  |          |       |           |              |          |       |        |
| -  |          |       |           |              |          |       |        |
| -  |          |       |           |              |          |       |        |
| -  |          |       |           |              |          |       |        |
|____|__________|_______|___________|______________|__________|_______|________|
| TOTAL                                                                        |
|______________________________________________________________________________|

    Reprezentant asociatie:
    Nume, prenume ..........................., Functia .......................,
                                                            ____
                                                           |    |
    Data, semnatura ............................. Stampila |____|

    Reprezentant furnizor:
    Am primit de la asociatie un numar de ........... bonuri valorice, in valoare totala de ..................... lei, mentionate in coloana 7.
    Furnizor .......................... Data, semnatura ....................

    NOTA 1:
    Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 55/2004, sumele cu titlu de ajutor de incalzire nu pot depasi cheltuielile efectiv repartizate pentru energia termica utilizata in scopul incalzirii locuintei si prepararii apei calde/gazele naturale consumate.

    NOTA 2:
    Sumele inscrise in coloana 3 trebuie sa reprezinte contravaloarea Gigacaloriilor consumate pentru incalzire si apa calda sau, dupa caz, contravaloarea consumului de gaze naturale, defalcate pentru toate apartamentele.

    NOTA 3:
    Coloana 5 reprezinta valoarea consumului care se achita cu bonuri valorice.

    NOTA 4:
    Coloana 6 reprezinta diferenta care se achita in numerar.

    NOTA 5:
    Prezentul borderou va fi completat de asociatia de proprietari/chiriasi si pus la dispozitia delegatului furnizorului pana la data de ..................

    Declararea de informatii false se sanctioneaza conform legii.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    Furnizor ________________________

                           SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind titularii si sumele cuvenite cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei aferente lunii __________ anul __________

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Titular de  |Cod/     |Titularul  |Adresa|Cuantumul  |Sume cu   |Seria si|
|crt.|contract de |carnet   |ajutorului |      |ajutorului |titlu de  |numarul |
|    |furnizare   |folio    |pentru     |      |pentru     |ajutor    |bonului |
|    |energie     |titular  |incalzirea |      |incalzirea |pentru    |valoric |
|    |termica in  |contract |locuintei  |      |locuintei  |incalzirea|        |
|    |sistem      |         |           |      |inscris in |locuintei |        |
|    |centralizat |         |           |      |bonul      | - lei -  |        |
|    |sau gaze    |         |           |      |valoric    |          |        |
|    |naturale*   |         |           |      | - lei -   |          |        |
|____|____________|_________|___________|______|___________|__________|________|
|____|____________|_________|___________|______|___________|__________|________|
|____|____________|_________|___________|______|___________|__________|________|
|____|____________|_________|___________|______|___________|__________|________|
|____|____________|_________|___________|______|___________|__________|________|
|____|____________|_________|___________|______|___________|__________|________|
|____|____________|_________|___________|______|___________|__________|________|
|____|____________|_________|___________|______|___________|__________|________|
|____|____________|_________|___________|______|___________|__________|________|
|____|____________|_________|___________|______|___________|__________|________|
|____|____________|_________|___________|______|___________|__________|________|
|____|____________|_________|___________|______|___________|__________|________|
|____|____________|_________|___________|______|___________|__________|________|
|____|____________|_________|___________|______|___________|__________|________|
|____|____________|_________|___________|______|___________|__________|________|
| TOTAL                     |           |      |           |          |        |
|___________________________|___________|______|___________|__________|________|

    FURNIZOR                                 ____
    Conducator unitate _________________    /    \
    Compartimentul economic ____________   |  LS  |
                                            \____/

------------
    * Titularul contractului de furnizare a energiei termice in sistem centralizat sau gaze naturale poate fi titular individual de contract sau asociatie de proprietari/chiriasi.

    NOTA:
    Semnatura si stampila furnizorului se aplica pe fiecare pagina a situatiei centralizatoare.

    ANEXA 5
    la normele metodologice

                             RAPORT STATISTIC
privind ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri
                    luna .................. anul ............

 ______________________________________________________________________________
|TIP     |NR. AJUT.|  noiembrie 2004   |  decembrie 2004   |   ianuarie 2005   |
|FAMILIE |APROBATE |___________________|___________________|___________________|
|        |LA       |NR. AJUT.|NR. AJUT.|NR. AJUT.|NR. AJUT.|NR. AJUT.|NR. AJUT.|
|        |INCEPUTUL|APROBATE |INCETATE |APROBATE |INCETATE |APROBATE |INCETATE |
|        |SEZONULUI|IN LUNA  |IN LUNA  |IN LUNA  |IN LUNA  |IN LUNA  |IN LUNA  |
|        |RECE     |CURENTA  |CURENTA  |CURENTA  |CURENTA  |CURENTA  |CURENTA  |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|   0    |         |         |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|persoana|         |         |         |         |         |         |         |
|singura |         |         |         |         |         |         |         |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|familii |         |         |         |         |         |         |         |
|cu 2    |         |         |         |         |         |         |         |
|membri  |         |         |         |         |         |         |         |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|familii |         |         |         |         |         |         |         |
|cu 3    |         |         |         |         |         |         |         |
|membri  |         |         |         |         |         |         |         |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|familii |         |         |         |         |         |         |         |
|cu 4    |         |         |         |         |         |         |         |
|membri  |         |         |         |         |         |         |         |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|familii |         |         |         |         |         |         |         |
|cu 5    |         |         |         |         |         |         |         |
|membri  |         |         |         |         |         |         |         |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|familii |         |         |         |         |         |         |         |
|cu > 5  |         |         |         |         |         |         |         |
|membri  |         |         |         |         |         |         |         |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
|TOTAL   |         |         |         |         |         |         |         |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

    - continuare -
 __________________________________________________________
|TIP     |NR. AJUT.|  februarie 2005   |    martie 2005    |
|FAMILIE |APROBATE |___________________|___________________|
|        |LA       |NR. AJUT.|NR. AJUT.|NR. AJUT.|NR. AJUT.|
|        |INCEPUTUL|APROBATE |INCETATE |APROBATE |INCETATE |
|        |SEZONULUI|IN LUNA  |IN LUNA  |IN LUNA  |IN LUNA  |
|        |RECE     |CURENTA  |CURENTA  |CURENTA  |CURENTA  |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|
|   0    |         |    6    |    7    |    8    |    9    |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|
|persoana|         |         |         |         |         |
|singura |         |         |         |         |         |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|
|familii |         |         |         |         |         |
|cu 2    |         |         |         |         |         |
|membri  |         |         |         |         |         |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|
|familii |         |         |         |         |         |
|cu 3    |         |         |         |         |         |
|membri  |         |         |         |         |         |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|
|familii |         |         |         |         |         |
|cu 4    |         |         |         |         |         |
|membri  |         |         |         |         |         |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|
|familii |         |         |         |         |         |
|cu 5    |         |         |         |         |         |
|membri  |         |         |         |         |         |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|
|familii |         |         |         |         |         |
|cu > 5  |         |         |         |         |         |
|membri  |         |         |         |         |         |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|
|TOTAL   |         |         |         |         |         |
|________|_________|_________|_________|_________|_________|

 _________________________________________________________________________
|PLATI |LA INCEPUTUL   |In luna   |In luna   |In luna  |In luna   |In luna|
|      |SEZONULUI RECE |noiembrie |decembrie |ianuarie |februarie |martie |
|      |               |2004      |2004      |2005     |2005      |2005   |
|      |_______________|__________|__________|_________|__________|_______|
|______|_______________|__________|__________|_________|__________|_______|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1285/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1285 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu