E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1206 din 14 octombrie 2003

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 736 din 21 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga cap. III "Ajutoare pentru incalzirea locuintei" si cap. V "Dispozitii finale" din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 217/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Ion Giurescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministru delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         p. Ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice reglementeaza aplicarea prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare, prin care se modifica prevederile cap. II "Ajutoare pentru incalzirea locuintei" din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobata prin Legea nr. 245/2003, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003.
    Art. 2
    (1) Beneficiaza de drepturile prevazute la cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 familiile si persoanele singure, cetateni romani cu domiciliul sau cu resedinta in Romania.
    (2) Beneficiaza de drepturile prevazute la cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 si familiile si persoanele singure care nu au cetatenie romana, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) cetatenii straini, pe perioada in care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii;
    b) cetatenii straini si apatrizii care au dobandit, in conditiile legii, statutul de refugiat in Romania sau carora li s-a acordat o alta forma de protectie umanitara prevazuta de lege;
    c) apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.

    CAP. 2
    Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat si gaze naturale

    Art. 3
    Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat sau gaze naturale, beneficiaza, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei, diferentiat in raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum si de sistemul de incalzire utilizat, iar in cazul energiei termice si de modul de facturare pentru care acestea au optat.
    Art. 4
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza cererii titularilor, insotita de declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.
    (2) Formularul continand cererea si declaratia pe propria raspundere se completeaza de catre persoanele care indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Furnizorii de energie termica in sistem centralizat si gaze naturale, denumiti in continuare furnizori, au obligatia de a tipari formularele prevazute la art. 4 alin. (2) si de a le distribui titularilor de contract, respectiv consumatorilor individuali si asociatiilor de proprietari/chiriasi, pana la data de 15 octombrie a fiecarui an.
    Art. 6
    La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure se iau in calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii.
    Art. 7
    Prin membri de familie se intelege persoanele intre care nu exista relatii de rudenie, dar care locuiesc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.
    Art. 8
    Datele cuprinse in formularul de cerere si declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei si al intocmirii unor situatii statistice.
    Art. 9
    (1) Formularele prevazute la art. 4 alin. (2) se depun pana la data de 31 octombrie a fiecarui an la primaria localitatii sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta a solicitantului, dupa cum urmeaza:
    a) individual;
    b) prin asociatiile de proprietari/chiriasi;
    c) prin intermediul furnizorilor.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) formularele sunt puse la dispozitie delegatilor furnizorilor prin asociatiile de proprietari/chiriasi, pana la data de 25 octombrie a fiecarui an.
    Art. 10
    (1) In aplicarea prevederilor art. 16 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, primarii intocmesc situatii centralizatoare privind titularii ajutorului pentru incalzirea locuintei si sumele aprobate cu acest titlu, pe care le transmit furnizorilor si asociatiilor de proprietari/chiriasi.
    (2) Situatia centralizatoare transmisa furnizorilor cuprinde toti titularii de ajutor pentru incalzirea locuintei si se intocmeste potrivit unui model stabilit de comun acord intre primari si furnizori.
    Art. 11
    In cazul titularilor individuali de contracte de furnizare care sunt beneficiari de ajutor pentru incalzirea locuintei, furnizorii transmit lunar facturile reprezentand consumul de energie termica sau de gaze naturale si suma de plata calculata ca diferenta intre contravaloarea consumului si ajutorul aprobat de primar.
    Art. 12
    (1) Pentru asociatiile de proprietari/chiriasi furnizorii transmit factura lunara reprezentand consumul de energie termica sau de gaze naturale la nivel de asociatie.
    (2) In termen de 10 zile de la primirea facturii, asociatiile de proprietari/chiriasi au obligatia de a defalca valoarea facturii pe consumatori individuali.
    (3) In termenul prevazut la alin. (2), asociatiile de proprietari/chiriasi au obligatia de a intocmi un borderou cuprinzand titularii de ajutor pentru incalzirea locuintei si sumele cu acest titlu, stabilite dupa cum urmeaza:
    a) la nivelul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, daca suma defalcata este mai mare sau egala cu acest nivel;
    b) la nivelul sumei defalcate, daca aceasta este mai mica decat cuantumul ajutorului prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003.
    Art. 13
    Borderourile prevazute la art. 12 alin. (3) pot contine si alte date stabilite de comun acord intre asociatiile de proprietari/chiriasi si furnizori.
    Art. 14
    In aplicarea prevederilor art. 16^3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, asociatiile de proprietari/chiriasi vor pune la dispozitie delegatilor furnizorilor borderourile prevazute la art. 12 alin. (3).
    Art. 15
    (1) In aplicarea art. 16^4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, lunar, pana cel tarziu la data de 10, furnizorii transmit primarilor situatia centralizatoare cu titularii si sumele cuvenite reprezentand ajutorul pentru incalzirea locuintei.
    (2) Situatia centralizatoare va fi intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    (3) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (2) constituie document justificativ de plata si se redacteaza in sistem electronic, fara modificari manuale si alte vicii de forma sau de fond.
    Art. 16
    Situatia centralizatoare prevazuta la art. 15, dupa verificare, este certificata de primari si este transmisa pana cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale.
    Art. 17
    Directia teritoriala, pe baza situatiei centralizatoare, solicita Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni, creditele bugetare corespunzatoare ajutoarelor pentru incalzirea locuintei.
    Art. 18
    Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei transmite Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 23 ale fiecarei luni, documentatia pentru deschiderea de credite bugetare.
    Art. 19
    In baza creditelor bugetare deschise de Ministerul Finantelor Publice, directiile teritoriale vireaza, pana la sfarsitul lunii, sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru incalzirea locuintei in conturile de tip angajament scris in pastrarea unui tert, escrow, deschise la banci de catre producatorii si distribuitorii de energie termica sau de gaze naturale.
    Art. 20
    Decontarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei se considera efectuata la data la care sumele corespunzatoare au intrat in conturile de tip angajament scris in pastrarea unui tert, escrow, deschise la banci de catre producatorii si distribuitorii de energie termica sau de gaze naturale.

    CAP. 3
    Ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri

    Art. 21
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri se acorda beneficiarilor de ajutor social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Ajutorul prevazut la alin. (1) se acorda o singura data pentru toata perioada sezonului rece.
    Art. 22
    In cazul in care mai multe familii si persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc impreuna, ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri se acorda pentru fiecare dintre acestea.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 23
    In aplicarea prevederilor art. 16^13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, primarii, dupa intocmirea situatiei centralizatoare prevazute la art. 10 alin. (2), transmit directiilor teritoriale, in termen de 15 zile, un raport statistic potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 24
    Pe baza rapoartelor prevazute la art. 23 directiile teritoriale intocmesc un raport statistic la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, pe care il transmit Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pana la data de 15 decembrie.
    Art. 25
    Pana la data de 31 mai, pe baza prevederilor art. 16^13 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, furnizorii si primarii au obligatia de a pune la dispozitie directiilor teritoriale date si informatii sintetice solicitate de acestea cu privire la numarul de beneficiari de ajutor pentru incalzirea locuintei in functie de venituri, numarul de persoane din familie, sistemul de incalzire utilizat, modul de facturare a energiei termice, precum si cheltuielile cu incalzirea locuintei si gradul de acoperire a acestora prin acordarea ajutoarelor.
    Art. 26
    Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2003 - 31 martie 2004 termenele prevazute la art. 5 si 9 se prelungesc cu 15 zile.
    Art. 27
    In aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Administratiei si Internelor pot emite precizari sau instructiuni care se aproba prin ordin comun.
    Art. 28
    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                                  CERERE
                                    si
                      DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
           pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

    Domnului Primar al municipiului/orasului/comunei/sectorului
    ___________________________________________________________

    I. Subsemnatul,
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Numele si prenumele    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
         _ _ _ _       _ _ _ _       _ _       _ _ _          _
    Nr. |_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_| Sc. |_|_| Ap. |_|_|_| Sector |_|
                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Localitatea  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Judetul      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Actul de identitate*1) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Eliberat de sectia de politie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

va rog sa-mi aprobati acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.

    Mentionez ca utilizez pentru incalzirea locuintei*2):

    - energie termica in               _       codul titularului
      sistem centralizat ____________ |_|      de contract ___________________
    - gaze naturale _________________ |_|      carnet folio nr. ______________

____________
    *1) In cazul cetatenilor romani se va specifica tipul de act de identitate:
    - B.I. - buletin de identitate
    - C.I. - carte de identitate
    - C.I.P. - carte de identitate provizorie
    Pentru cetatenii straini sau apatrizi:
    - C.i. - carte de identitate
    - L.S.T. - legitimatie de sedere temporara
    - D.I. - document de identitate
    *2) Se va bifa cu "X" casuta corespunzatoare si se va completa obligatoriu:
pentru energie termica - codul titularului de contract, iar pentru gaze naturale - numarul carnetului folio.

    II. Declar pe propria raspundere urmatoarele:

    A. Referitor la componenta familiei, urmatorii membri*3):

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    1. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor*4)    |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    2. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor*4)    |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    3. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor*4)    |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    4. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor*4)    |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    5. Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Cod numeric personal   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Act de identitate/   _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    act doveditor*4)    |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

____________
    *3) In cazul familiilor cu mai mult de 6 membri se va completa o anexa. Prin membri de familie se inteleg si persoanele intre care nu exista relatii de rudenie, dar care locuiesc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere.
    *4) In cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor specifica datele din certificatul de nastere.

    B. Referitor la veniturile realizate:
 ______________________________________________________
| 1. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE IN LUNA:   | | |
|__________________________________________________|_|_|
 ______________________________________________________________________________
| Cod | Categoria de venituri                       | Venitul realizat*5) (lei)|
|_____|_____________________________________________|__________________________|

    Salariul si alte drepturi salariale:
 ______________________________________________________________________________
| 01  | - pe baza de contract de munca              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 02  | - salariul asistentului personal al         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   persoanei cu handicap                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 03  | - salariul asistentului maternal            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 04  | - salariul ingrijitorului la domiciliu al   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   persoanei varstnice dependente            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 05  | - venitul lunar realizat ca membru asociat  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   sau persoana autorizata sa desfasoare o   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   activitate independenta                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 06  | - indemnizatia de somaj si/sau venit lunar  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   de completare                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Pensii:
 ______________________________________________________________________________
| Pensii de stat:                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 07  | - pensia pentru limita de varsta            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 08  | - pensia anticipata                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 09  | - pensia anticipata partiala                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 10  | - pensia de invaliditate                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 11  | - pensia de urmas                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| Pensii militare:                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 12  | - pensia de serviciu                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 13  | - pensia de invaliditate                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 14  | - pensia de urmas                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 15  | - pensia I.O.V.R.                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| 16  | - indemnizatia pentru persoanele care si-au |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   pierdut total sau partial capacitatea de  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|     |   munca ca urmare a participarii la         |
|     |   Revolutie si pentru urmasii acestora      |
|_____|_____________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 17  | - alocatia sociala pentru nevazatori        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| 18  | - indemnizatia de insotitor pentru          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   pensionari gr. I invaliditate             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Alte drepturi de asigurari sociale
 ______________________________________________________________________________
| 19  | - indemnizatia pentru incapacitatea         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   temporara de munca                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 20  | - indemnizatia pentru cresterea copilului   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   pana la varsta de 2 sau 3 ani             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 21  | - indemnizatia de maternitate               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Indemnizatii cu caracter permanent
 ______________________________________________________________________________
| 22  | - indemnizatia lunara acordata magistratilor|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   inlaturati din justitie din considerente  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   politice                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 23  | - indemnizatia lunara acordata persoanelor  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   persecutate din motive politice sau etnice|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 24  | - indemnizatia, sporul sau renta acordata   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   invalizilor, veteranilor si vaduvelor de  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   razboi                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 25  | - indemnizatia pentru parintii persoanelor  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   care au decedat in timpul Revolutiei      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   din 1989                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 26  | - indemnizatia de ingrijire pentru          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   revolutionarii invalizi gr. I             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 27  | - suma fixa acordata mamelor eroilor-martiri|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 28  | - indemnizatia lunara pentru persoanele care|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   au efectuat stagiul militar in cadrul     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   Directiei Generale a Serviciului Muncii   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   in perioada 1950 - 1961                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 29  | - indemnizatia lunara pentru persoanele cu  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   handicap                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Alocatii
 ______________________________________________________________________________
| 30  | - alocatia de stat pentru copii             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 31  | - alocatia suplimentara pentru familiile cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   copii                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 32  | - alocatia de intretinere pentru minorii    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   dati in plasament familial sau            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   incredintati, potrivit legii, unor familii|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   sau persoane                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Burse
 ______________________________________________________________________________
| 33  | - pentru elevi                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 34  | - pentru studenti                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

    Ajutoare
 ______________________________________________________________________________
| 35  | - ajutorul banesc lunar pentru persoanele   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   care au devenit incapabile de munca in    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   perioada efectuarii unei pedepse privative|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   de libertate                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 36  | - ajutorul social lunar pentru sotiile celor|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   care satisfac serviciul militar           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   obligatoriu                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_____|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| TOTAL 1                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| 2. ALTE SURSE DE VENIT                                                       |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                  Sursa de venit                   | Venitul realizat (lei)   |
|___________________________________________________|__________________________|
| a) Bunuri mobile, imobile aducatoare de venituri  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    nete;                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| b) Venituri nete din dobanzi, dividende, parti    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    sociale;                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| c) Activitati nepermanente;                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| d) Alte venituri.                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| TOTAL 2                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| 3. VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    (Total 1 + Total 2)                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| 4. VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    (Venit lunar total/nr. membri familie)         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|___________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    *5) Pentru aceeasi categorie de venituri se va inscrie suma totala a acestora.

    C. Avand in vedere cele declarate consider ca ma incadrez pentru a beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei, in intervalul de venituri:
     ______________________________
    |      Intervale venituri      |
    |            - lei -           |
    |______________________________|________
    |     pana la 880.000          |        |
    |______________________________|________|
    |      880.001 - 1.170.000     |        |
    |______________________________|________|
    |    1.170.001 - 1.460.000     |        |
    |______________________________|________|
    |    1.460.001 - 1.760.000     |        |
    |______________________________|________|
    |    1.760.001 - 2.050.000     |        |
    |______________________________|________|
    |    2.050.001 - 2.460.000     |        |
    |______________________________|________|
    (se va bifa cu "X" casuta corespunzatoare)

    D. Am luat la cunostinta ca ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda in nivelurile prevazute de lege, dar nu mai mult decat cheltuielile cu energia termica utilizata in scopul incalzirii locuintei si prepararii apei calde sau valoarea facturii individuale ori a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosita si se achita direct furnizorului de utilitati.

    E. Ma oblig sa aduc la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, in termen de 5 zile de la data modificarii.

    F. Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, respectiv declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declar pe proprie raspundere ca datele si informatiile prezentate corespund realitatii.

                   Data                    Semnatura solicitantului
              _______________           _____________________________

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Furnizor ____________
                                                                        __
                                                 APROB                /    \
                                                 Primar ___________  |  LS  |
                                                                      \ __ /

                           SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind titularii si sumele cuvenite cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei aferente lunii __________ anul __________

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Titular     |         Adresa        |    Sume cu titlu de ajutor    |
|crt.|                 |                       |  pentru incalzirea locuintei  |
|    |                 |                       |            - lei -            |
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|____|_________________|_______________________|_______________________________|
|                                        TOTAL |                               |
|______________________________________________|_______________________________|

    FURNIZOR                                  __
    Conducator unitate _________________    /    \
    Compartimentul economic ____________   |  LS  |
                                            \ __ /

    _________________________________________________________

    Nota: Semnatura furnizorului si a primarului se aplica pe fiecare pagina a situatiei centralizatoare.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Primaria
    Judetul/Municipiul Bucuresti

                                RAPORT STATISTIC
privind ajutoarele pentru incalzirea locuintei aprobate pentru sezonul rece noiembrie _________ - martie _______

    Semnificatia coloanei P din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    P - Persoana singura

                       Energie termica in sistem centralizat
 ______________________________________________________________________________
|              Mod de facturare si plata pe baza consumului efectiv            |
|______________________________________________________________________________|
|   Venit net mediu   |               Numar beneficiari              |   Sume  |
|   lunar pe membru   |______________________________________________| aprobate|
|   de familie sau    | Total | P |              Familii cu          |         |
|   persoana singura  | din   |   |__________________________________|         |
|        (lei)        | care  |   |   2  |   3  |   4  |   5  | > 5  |         |
|                     |       |   |membri|membri|membri|membri|membri|         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
| pana la 880.000     |       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
| 880.001 - 1.170.000 |       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|1.170.001 - 1.460.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|1.460.001 - 1.760.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|1.760.001 - 2.050.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|2.050.001 - 2.460.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|               TOTAL |       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|

 ______________________________________________________________________________
|           Mod de facturare si plata in transe egale lunare pe sezon          |
|______________________________________________________________________________|
|   Venit net mediu   |               Numar beneficiari              |   Sume  |
|   lunar pe membru   |______________________________________________| aprobate|
|   de familie sau    | Total | P |              Familii cu          |         |
|   persoana singura  | din   |   |__________________________________|         |
|        (lei)        | care  |   |   2  |   3  |   4  |   5  | > 5  |         |
|                     |       |   |membri|membri|membri|membri|membri|         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
| pana la 880.000     |       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
| 880.001 - 1.170.000 |       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|1.170.001 - 1.460.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|1.460.001 - 1.760.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|1.760.001 - 2.050.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|2.050.001 - 2.460.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|               TOTAL |       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|

 ______________________________________________________________________________
|           Mod de facturare si plata in transe egale lunare pe 12 luni        |
|______________________________________________________________________________|
|   Venit net mediu   |               Numar beneficiari              |   Sume  |
|   lunar pe membru   |______________________________________________| aprobate|
|   de familie sau    | Total | P |              Familii cu          |         |
|   persoana singura  | din   |   |__________________________________|         |
|        (lei)        | care  |   |   2  |   3  |   4  |   5  | > 5  |         |
|                     |       |   |membri|membri|membri|membri|membri|         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
| pana la 880.000     |       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
| 880.001 - 1.170.000 |       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|1.170.001 - 1.460.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|1.460.001 - 1.760.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|1.760.001 - 2.050.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|2.050.001 - 2.460.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|               TOTAL |       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|

                                 Gaze naturale
 ______________________________________________________________________________
|           Mod de facturare si plata in transe egale lunare pe sezon          |
|______________________________________________________________________________|
|   Venit net mediu   |               Numar beneficiari              |   Sume  |
|   lunar pe membru   |______________________________________________| aprobate|
|   de familie sau    | Total | P |              Familii cu          |         |
|   persoana singura  | din   |   |__________________________________|         |
|        (lei)        | care  |   |   2  |   3  |   4  |   5  | > 5  |         |
|                     |       |   |membri|membri|membri|membri|membri|         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
| pana la 880.000     |       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
| 880.001 - 1.170.000 |       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|1.170.001 - 1.460.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|1.460.001 - 1.760.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|1.760.001 - 2.050.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|2.050.001 - 2.460.000|       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|
|               TOTAL |       |   |      |      |      |      |      |         |
|_____________________|_______|___|______|______|______|______|______|_________|

                  Lemne, carbuni, combustibili petrolieri
 ______________________________________________________________________
|       Tip familie     |Numar beneficiari|Sume pentru ajutor incalzire|
|                       |_________________|____________________________|
|                       |ajutor | ajutor  |   aprobate   |   platite   |
|                       |social |incalzire|              |             |
|_______________________|_______|_________|______________|_____________|
|Persoana singura       |       |         |              |             |
|_______________________|_______|_________|______________|_____________|
|Familii cu 2 persoane  |       |         |              |             |
|_______________________|_______|_________|______________|_____________|
|Familii cu 3 persoane  |       |         |              |             |
|_______________________|_______|_________|______________|_____________|
|Familii cu 4 persoane  |       |         |              |             |
|_______________________|_______|_________|______________|_____________|
|Familii cu 5 persoane  |       |         |              |             |
|_______________________|_______|_________|______________|_____________|
|Familii cu > 5 persoane|       |         |              |             |
|_______________________|_______|_________|______________|_____________|
|                 TOTAL |       |         |              |             |
|_______________________|_______|_________|______________|_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1206/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1206 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1206/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu