E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 217 din 27 februarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 144 din  5 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga cap. III si anexele nr. 6 si 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.099/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 719 din 12 noiembrie 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul muncii
                         si solidaritatii sociale,
                         Ion Giurescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Beneficiaza de drepturile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, familiile si persoanele singure care locuiesc in Romania, cu sau fara cetatenie romana, precum si apatrizii.
    Art. 2
    Familiile si persoanele singure care nu au cetatenie romana beneficiaza de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) cetatenii straini, pe perioada in care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii;
    b) cetatenii straini si apatrizii care au dobandit, in conditiile legii, statutul de refugiat in Romania sau carora li s-a acordat o alta forma de protectie umanitara prevazuta de lege;
    c) apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.

    CAP. 2
    Modalitati de facturare a energiei termice

    Art. 3
    Modalitatea de facturare a energiei termice in conditiile art. 1 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 se stabileste intre furnizorii de energie termica si titularii de contract de furnizare a energiei termice, fie in baza unui nou contract comercial, fie in baza unui act aditional la contractul comercial incheiat anterior intre cele doua parti.
    Art. 4
    (1) Sistemul de facturare convenit intre parti nu poate fi modificat in cursul unui an calendaristic.
    (2) Pentru anul 2003 noile contracte comerciale sau actele aditionale la contractele existente sunt valabile pana la data de 31 decembrie 2003.
    Art. 5
    Pentru perioada februarie - decembrie 2003, pentru fiecare titular de contract de furnizare a energiei termice facturarea si plata, in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, se fac pe baza cantitatilor medii lunare consumate de catre acestia in perioada februarie - decembrie 2002.
    Art. 6
    (1) Livrarile de energie termica in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 se factureaza cel tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se stabileste obligatia de plata.
    (2) Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza la nivelul cantitatilor facturate de furnizorii de energie termica.
    Art. 7
    Furnizorii de energie termica, cu acordul titularilor de contract de furnizare a energiei termice, vor asigura cu prioritate transmiterea facturilor prin delegati proprii ai furnizorilor.

    CAP. 3
    Ajutoare pentru incalzirea locuintei

    SECTIUNEA 1
    Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat si cu gaze naturale

    Art. 8
    Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat sau gaze naturale, beneficiaza lunar de ajutor pentru incalzirea locuintei diferentiat in raport de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum si de sistemul de incalzire utilizat, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003.
    Art. 9
    (1) Cererile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei se depun si se inregistreaza la primaria localitatii sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta, individual sau prin asociatiile de proprietari/chiriasi, pana la data de 20 a fiecarei luni pentru luna in curs.
    (2) Cererea si declaratia pe propria raspundere privind veniturile realizate de membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii se completeaza potrivit formularelor aprobate prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si se distribuie gratuit solicitantilor.
    (3) La elaborarea formularelor prevazute la alin. (2) se vor avea in vedere elementele cuprinse in anexele nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.099/2001.
    (4) Cererea si declaratia pe propria raspundere privind veniturile realizate, completate de solicitantul ajutorului pentru incalzirea locuintei, vor fi insotite de documentele doveditoare privind componenta familiei si de actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara.
    (5) Titularii de contract de furnizare a energiei termice vor depune la primaria localitatii sau a sectorului municipiului Bucuresti o copie de pe noul contract comercial sau de pe actul aditional la contractul comercial, in vederea stabilirii perioadei de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit prevederilor art. 14.
    Art. 10
    (1) Primarii verifica, inclusiv pe baza de ancheta sociala, veridicitatea documentelor depuse si transmit lunar, pana la data de 5 a lunii urmatoare depunerii cererii, fiecarei asociatii de proprietari/chiriasi sau beneficiarilor individuali de factura un borderou de plata in care sunt inscrise numele titularilor ajutoarelor banesti si suma maxima de care poate beneficia fiecare titular. Borderoul de plata se semneaza de primar si de secretar.
    (2) Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza pana la 750.000 lei, beneficiare de ajutor social stabilit in conditiile prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ulterioare, suma maxima de care poate beneficia fiecare titular se majoreaza cu pana la 20%, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003.
    (3) Dupa repartizarea pe familii a cheltuielilor cu incalzirea locuintei sau la primirea facturii individuale comitetul executiv al asociatiei de proprietari/chiriasi ori beneficiarii de factura individuala vor completa pe propria raspundere, sub semnatura, coloana corespunzatoare din borderou cu sumele efectiv datorate de fiecare beneficiar al ajutorului banesc.
    (4) Borderourile completate potrivit prevederilor alin. (3) se transmit la primarie pana cel tarziu pe data de 20 a lunii urmatoare depunerii cererii, impreuna cu o copie a facturii.
    (5) Borderoul de plata se completeaza potrivit modelului aprobat prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    Art. 11
    Situatia privind familiile sau persoanele singure care nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, semnata de primar si de secretar, se transmite asociatiilor de proprietari/chiriasi sau, dupa caz, solicitantilor individuali.
    Art. 12
    Asociatiile de proprietari/chiriasi sunt obligate sa afiseze, in copie, atat borderoul cu titularii ajutoarelor de incalzire, cat si situatia privind familiile sau persoanele singure pentru care nu s-a aprobat acordarea ajutorului, transmise de primar.
    Art. 13
    (1) Pe baza borderourilor prevazute la art. 10 alin. (3) primarii vor stabili sumele reprezentand ajutorul pentru incalzirea locuintei cuvenit titularilor, pana cel tarziu la data de 25 a lunii urmatoare depunerii cererii.
    (2) Dupa completarea borderourilor cu sumele stabilite potrivit alin. (1) primarii vor asigura achitarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, dupa cum urmeaza:
    a) daca suma datorata este mai mica decat ajutorul cuvenit pentru incalzirea locuintei, primarii vor achita sumele care se acopera de la bugetele locale la nivelul sumei datorate reprezentand cheltuieli cu energia termica sau gaze naturale;
    b) daca suma datorata este mai mare sau egala cu ajutorul cuvenit pentru incalzirea locuintei, primarii achita sumele care se acopera de la bugetele locale la nivelul ajutorului, diferentele urmand sa fie achitate de catre titulari la asociatia de proprietari/chiriasi sau direct la furnizor.
    (3) Primarii vor asigura stabilirea si plata drepturilor reprezentand ajutorul pentru incalzirea locuintei, cu incadrarea in termenul de 15 zile lucratoare prevazut la art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003.
    Art. 14
    (1) Pentru modul de facturare si plata a contravalorii energiei termice, prevazut la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe o perioada de 12 luni.
    (2) Pentru modul de facturare si plata a contravalorii energiei termice, prevazut la art. 1 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe perioada sezonului rece, respectiv pe o perioada de 5 luni.
    Art. 15
    Nivelul ajutoarelor pentru incalzirea locuintei prevazut la art. 5, 6 si 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 se aplica incepand cu drepturile aferente lunii februarie 2003.
    Art. 16
    Pentru drepturile aferente lunii februarie 2003 termenele prevazute la art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si (4) si la art. 13 alin. (1) se decaleaza, dupa caz, cu 5 pana la 10 zile calendaristice, cu incadrarea in termenul de 15 zile lucratoare prevazut la art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003.

    SECTIUNEA a 2-a
    Ajutorul pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri

    Art. 17
    Familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni si combustibili petrolieri beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei daca au stabilit dreptul la ajutor social, in conditiile prevazute de Legea nr. 416/2001, cu modificarile ulterioare.
    Art. 18
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda lunar, pe perioada sezonului rece, pe baza de cerere depusa de titularul de ajutor social la primaria localitatii in a carei raza teritoriala are domiciliul sau resedinta, cu 10 zile inainte de data stabilita pentru plata ajutorului social.
    (2) Cererea se completeaza de titularul ajutorului social potrivit formularului aprobat prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si se distribuie gratuit solicitantilor.
    Art. 19
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se aproba prin dispozitie a primarului, pe baza documentelor doveditoare privind componenta familiei si a declaratiei pe propria raspundere, insotita de actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei.
    (2) Documentele, declaratia pe propria raspundere si actele prevazute la alin. (1) sunt cele depuse la stabilirea dreptului la ajutor social.
    (3) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda titularului la data stabilita pentru plata ajutorului social.
    Art. 20
    Ajutorul pentru incalzirea locuintei poate fi acordat si in natura, prin distribuirea de lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, in limita sumei prevazute la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003.

    CAP. 4
    Facilitati acordate populatiei pentru plata energiei termice

    Art. 21
    (1) Titularii contractelor de furnizare a energiei termice care nu inregistreaza restante din perioadele anterioare beneficiaza, in perioada ianuarie - martie 2003, de o reducere cu 10% din valoarea sumelor facturate pe luna curenta, in cazul in care au achitat in termenul scadent contravaloarea integrala a acestora.
    (2) Sumele reprezentand reducerea prevazuta la alin. (1) se opereaza in factura lunii urmatoare, se evidentiaza separat in decontul justificativ pentru acordarea subventiei pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei si se adauga la valoarea subventiei.
    (3) Suma rezultata din aplicarea reducerii de 10% se repartizeaza de catre asociatiile de proprietari/chiriasi numai familiilor sau persoanelor singure care au achitat integral si la termen obligatiile de plata a intretinerii.
    (4) Reducerea prevazuta la alin. (3) nu se aplica la sumele care reprezinta ajutorul pentru incalzirea locuintei.
    Art. 22
    (1) Penalitatile amanate in vederea scutirii la plata, in conditiile art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, raman in evidenta contabila a furnizorilor de energie termica.
    (2) In situatia in care, pana la data de 31 decembrie 2004, beneficiarii de amanare in vederea scutirii de la plata penalitatilor isi achita facturile de energie termica la termenele scadente, sunt scutiti de la plata penalitatilor, urmand ca si furnizorii de energie termica sa le scada din evidenta contabila.
    (3) In perioada urmatoare datei de 31 martie 2003, la prima nerespectare a termenului scadent pentru achitarea facturilor de energie termica, beneficiarii de amanare in vederea scutirii de la plata penalitatilor sunt obligati la plata acestora.
    Art. 23
    (1) Autoritatile administratiei publice locale, dupa efectuarea anchetelor sociale in conditiile prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, transmit la Ministerul Administratiei Publice situatia cu familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile ulterioare, identificate dintre restantierii la plata intretinerii, care pot beneficia de ajutoare de urgenta, precum si sumele datorate pentru plata energiei termice.
    (2) Ajutoarele de urgenta se acorda de la bugetele locale, din sumele alocate de la bugetul de stat prin hotarare a Guvernului, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2003.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 24
    Cheltuielile administrative necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei se suporta din bugetele locale.
    Art. 25
    (1) In aplicarea prevederilor art. 11 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, primarii vor intocmi si vor transmite directiilor generale de munca si solidaritate sociala, pana la data de 10 a fiecarei luni, raportul statistic privind ajutoarele pentru incalzirea locuintei, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice. Anexa poate fi modificata prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.
    (2) Pana la data de 20 a fiecarei luni directiile generale de munca si solidaritate sociala transmit Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale raportul statistic lunar privind ajutoarele pentru incalzirea locuintei la nivelul judetului, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.
    Art. 26
    In aplicarea prezentelor norme metodologice Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Administratiei Publice pot emite precizari sau instructiuni care se aproba prin ordin al ministrului.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Primaria ____________________________
    Judetul/Mun. Bucuresti ______________

                             RAPORT STATISTIC
               privind ajutoarele pentru incalzirea locuintei
                       luna _____________ anul _________

               Energie termica furnizata in sistem centralizat
 ________________________________________________________________________
|      Mod de facturare si plata in transe lunare egale pe 12 luni       |
|________________________________________________________________________|
| Venit net mediu lunar |Numar ajutoare |              Sume              |
| pe membru de familie  |aprobate pentru|            (mii lei)           |
| sau persoana singura  |luna pentru    |________________________________|
|      (lei)            |care se        |aprobate   |platite    |restante|
|                       |raporteaza     |pentru luna|pentru luna|        |
|                       |               |pentru care|pentru care|        |
|                       |               |se         |se         |        |
|                       |               |raporteaza |raporteaza |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| pana la 750.000       |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 750.001 - 1.000.000   |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 1.000.001 - 1.250.000 |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 1.250.001 - 1.500.000 |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 1.500.001 - 1.750.000 |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 1.750.001 - 2.106.000 |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
 ________________________________________________________________________
|        Mod de facturare si plata in transe lunare egale pe sezon       |
|________________________________________________________________________|
| Venit net mediu lunar |Numar ajutoare |              Sume              |
| pe membru de familie  |aprobate pentru|            (mii lei)           |
| sau persoana singura  |luna pentru    |________________________________|
|       (lei)           |care se        |aprobate   |platite    |restante|
|                       |raporteaza     |pentru luna|pentru luna|        |
|                       |               |pentru care|pentru care|        |
|                       |               |se         |se         |        |
|                       |               |raporteaza |raporteaza |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| pana la 750.000       |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 750.001 - 1.000.000   |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 1.000.001 - 1.250.000 |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 1.250.001 - 1.500.000 |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 1.500.001 - 1.750.000 |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 1.750.001 - 2.106.000 |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
 ________________________________________________________________________
|        Mod de facturare si plata pe baza consumului efectiv            |
|________________________________________________________________________|
| Venit net mediu lunar |Numar ajutoare |              Sume              |
| pe membru de familie  |aprobate pentru|            (mii lei)           |
| sau persoana singura  |luna pentru    |________________________________|
|       (lei)           |care se        |aprobate   |platite    |restante|
|                       |raporteaza     |pentru luna|pentru luna|        |
|                       |               |pentru care|pentru care|        |
|                       |               |se         |se         |        |
|                       |               |raporteaza |raporteaza |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| pana la 750.000       |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 750.001 - 1.000.000   |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 1.000.001 - 1.250.000 |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 1.250.001 - 1.500.000 |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 1.500.001 - 1.750.000 |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 1.750.001 - 2.106.000 |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|

                             Gaze naturale
 ________________________________________________________________________
| Venit net mediu lunar |Numar ajutoare |              Sume              |
| pe membru de familie  |aprobate pentru|            (mii lei)           |
| sau persoana singura  |luna pentru    |________________________________|
|         (lei)         |care se        |aprobate   |platite    |restante|
|                       |raporteaza     |pentru luna|pentru luna|        |
|                       |               |pentru care|pentru care|        |
|                       |               |se         |se         |        |
|                       |               |raporteaza |raporteaza |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| pana la 1.053.000     |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 1.053.001 - 1.287.000 |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|
| 1.287.001 - 1.638.000 |               |           |           |        |
|_______________________|_______________|___________|___________|________|

       Lemne, carbuni, combustibili petrolieri
  ________________________________________________
 |Numar ajutoare |              Sume              |
 |aprobate pentru|            (mii lei)           |
 |luna pentru    |________________________________|
 |care se        |aprobate   |platite    |restante|
 |raporteaza     |pentru luna|pentru luna|        |
 |               |pentru care|pentru care|        |
 |               |se         |se         |        |
 |               |raporteaza |raporteaza |        |
 |_______________|___________|___________|________|
 |               |           |           |        |
 |_______________|___________|___________|________|
                            ___
          Primar,         /     \
    __________________   |  L.S. |             Intocmit _____________
                          \ ___ /SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 217/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 217 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu