E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1099 din 25 octombrie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 719 din 12 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Beneficiaza de drepturile prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat familiile si persoanele singure care locuiesc in Romania, cu sau fara cetatenie romana, precum si apatrizii.
    Art. 2
    Familiile si persoanele singure care nu au cetatenie romana beneficiaza de prevederile Legii nr. 416/2001, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) cetatenii straini, pe perioada in care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii;
    b) cetatenii straini care au dobandit, in conditiile legii, statutul de refugiat in Romania sau carora li s-a acordat o alta forma de protectie prevazuta de lege;
    c) apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.
    Art. 3
    In sensul prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, prin sintagma care locuiesc si gospodaresc impreuna se intelege persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au domiciliul sau, dupa caz, resedinta comune;
    b) contribuie impreuna la achizitionarea sau la realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora.
    Art. 4
    Prin sintagma copiii aflati in intretinere, prevazuta la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, se intelege, dupa caz:
    a) copiii pana la varsta de 18 ani sau, daca urmeaza o forma de invatamant la cursuri de zi, prevazuta de lege, pana la implinirea varstei de 25 de ani, daca urmeaza studii superioare cu durata de scolarizare de maximum 5 ani, sau de 26 de ani, in cazul in care urmeaza studii superioare cu durata de scolarizare mai mare de 5 ani;
    b) copiii in varsta de peste 18 ani care, in conditiile legii, sunt declarati persoane cu handicap accentuat sau grav ori sunt incadrati in gradul I sau II de invaliditate.
    Art. 5
    In cazul sotilor despartiti in fapt beneficiaza de prevederile Legii nr. 416/2001 fiecare dintre acestia, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

    CAP. 2
    Ajutorul social

    SECTIUNEA 1
    Primirea si solutionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social

    Art. 6
    Ajutorul social se acorda in completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat lunar, prevazut la art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 416/2001.
    Art. 7
    (1) Ajutorul social se acorda pe baza de cerere insotita de acte doveditoare privind componenta familiei si de declaratia privind veniturile realizate in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) se completeaza, dupa caz, de catre persoana singura sau de catre unul dintre membrii familiei, desemnat de aceasta, care are capacitate deplina de exercitiu a drepturilor civile, sau, in cazurile prevazute de lege, de catre curatorul sau tutorele persoanei indreptatite sa beneficieze de ajutor social.
    (3) Modelul cererii pentru acordarea ajutorului social este prevazut in anexa nr. 1.
    (4) Modelul declaratiei privind veniturile realizate de familie este prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 8
    (1) Cererea pentru acordarea ajutorului social, insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si de declaratia privind veniturile realizate, se inregistreaza dupa cum urmeaza:
    a) la primarul localitatii sau, dupa caz, la primarul sectorului in a carui raza teritoriala solicitantul are domiciliul ori, dupa caz, resedinta;
    b) la primarul localitatii resedinta de judet sau, dupa caz, la primarul general al municipiului Bucuresti, in situatia persoanelor prevazute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 416/2001.
    (2) In situatia in care un membru al familiei sau persoana singura care solicita ajutorul social are domiciliul sau resedinta in alta unitate administrativ-teritoriala, cererea va fi insotita de o adeverinta eliberata de primarul localitatii in care aceasta are domiciliul sau resedinta, din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutor social.
    Art. 9
    (1) Componenta familiei se dovedeste cu actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei si, dupa caz, cu urmatoarele acte, in copie:
    a) certificatele de nastere ale copiilor;
    b) certificatul de casatorie;
    c) hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului, potrivit legii;
    d) actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
    e) acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamant in conditiile prevazute la art. 4 lit. a);
    f) acte din care sa rezulte incadrarea, potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori in gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere;
    g) dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.
    (2) Actele de identitate prevazute la alin. (1) sunt, dupa caz, urmatoarele:
    a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, in cazul cetatenilor romani;
    b) carnetul de identitate, legitimatia de sedere temporara sau documentul de identitate, eliberat de autoritatile romane competente, in cazul cetatenilor straini sau apatrizi.
    Art. 10
    Solutionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social se realizeaza de persoanele desemnate, din cadrul serviciului de asistenta sociala, prin dispozitie de catre primar.
    Art. 11
    (1) Cererile pentru acordarea ajutorului social se inregistreaza intr-un registru special.
    (2) Pentru fiecare solicitant se intocmeste o documentatie distincta, pastrandu-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, cele emise ulterior de primar, precum si cele depuse ulterior de solicitant.
    Art. 12
    (1) Pentru solutionarea cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune verificarea, in mod obligatoriu, la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta solicitantului ajutorului social, a situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare.
    (2) Verificarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza de personalul din cadrul aparatului de lucru al consiliului local, care intocmeste ancheta sociala al carei model este prezentat in anexa nr. 3.
    (3) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza si informatii de la cel putin doua persoane care cunosc situatia materiala, sociala si civila a persoanelor din gospodaria solicitantului de ajutor social.
    (4) La efectuarea anchetei sociale pot participa si reprezentanti ai institutiilor publice sau ai organizatiilor neguvernamentale care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective.
    (5) In cazul persoanelor prevazute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 verificarea prevazuta la alin. (1) se va efectua la locul desemnat de solicitant.

    SECTIUNEA a 2-a
    Stabilirea cuantumului si plata ajutorului social

    Art. 13
    (1) In vederea stabilirii cuantumului ajutorului social persoana desemnata de primar completeaza fisa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum si a celor rezultate din ancheta sociala.
    (2) Modelul fisei de calcul al ajutorului social este prevazut in anexa nr. 4.
    Art. 14
    Daca familia sau persoana singura are in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, in vederea stabilirii venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure se va proceda dupa cum urmeaza:
    a) in cazul in care obtine fructe civile, naturale sau industriale, se ia in calcul venitul mediu lunar obtinut in anul precedent;
    b) in cazul in care nu obtine fructe civile, naturale sau industriale, se ia in calcul valoarea cea mai mare dintre valoarea de vanzare si valoarea de utilizare a acestora.
    Art. 15
    (1) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 consiliile locale vor stabili anual, prin hotarare, urmatoarele:
    a) limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine din vanzarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau a altor bunuri, mobile ori imobile;
    b) limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine din utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau a altor bunuri, mobile ori imobile.
    (2) Prin sintagma locuinta minima, prevazuta la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, se intelege locuinta definita la art. 2 lit. a) din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care indeplineste cerintele minimale prevazute in anexa nr. 1 la aceasta lege.
    Art. 16
    (1) Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 416/2001 si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fisa de calcul.
    (2) In cazul sotilor despartiti in fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau in considerare veniturile celuilalt sot.
    Art. 17
    (1) In cazul in care un membru al familiei sau persoana singura beneficiara de ajutor social face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca sau de conventie civila de prestari de servicii, cuantumul ajutorului social, calculat in conditiile prevazute la art. 16 alin. (1), se majoreaza cu 15% .
    (2) Majorarea cuantumului ajutorului social, prevazuta la alin. (1), se aplica o singura data, indiferent de numarul membrilor de familie care lucreaza pe baza de contract individual de munca sau conventie civila de prestari de servicii.
    Art. 18
    (1) Cererea pentru acordarea ajutorului social, insotita de actele doveditoare, fisa de calcul al ajutorului social si ancheta sociala sunt prezentate primarului care dispune, dupa caz, acordarea sau neacordarea ajutorului social.
    (2) Pe baza dispozitiei primarului, in termen de 5 zile de la emiterea acesteia, se transmite solicitantului comunicarea privind acordarea sau, dupa caz, neacordarea ajutorului social, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
    (3) Ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea.
    (4) Pentru cererile inregistrate in luna ianuarie 2002 ajutorul social se acorda incepand cu luna ianuarie 2002.
    (5) Titularul ajutorului social este persoana prevazuta in dispozitia primarului, iar beneficiarul acestuia este familia sau, dupa caz, persoana singura.
    (6) Schimbarea titularului ajutorului social, in conditiile prevazute la art. 13 din Legea nr. 416/2001, se realizeaza pe baza de ancheta sociala, prin dispozitie a primarului, care se aduce la cunostinta celor interesati.
    Art. 19
    (1) Primarul poate organiza acordarea ajutorului social in bani, in natura sau prin plata unor cheltuieli de intretinere si de incalzire a locuintei.
    (2) In vederea respectarii conditiilor care au stat la baza acordarii dreptului la ajutor social primarii pot dispune efectuarea periodica de noi anchete sociale, in conditiile prevazute la art. 12.
    Art. 20
    (1) Plata ajutorului social in bani se face lunar pe baza de stat de plata, mandat postal sau in cont curent personal.
    (2) Data platii ajutorului social si modalitatea de plata a acestuia se stabilesc de catre primar prin dispozitie care se aduce la cunostinta titularilor.
    (3) Pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 plata ajutorului social se realizeaza in ultima zi lucratoare a lunii curente.
    Art. 21
    (1) In functie de rezultatele anchetei sociale acordarea ajutorului social se poate organiza si in natura, prin asigurarea, pentru toti sau pentru o parte din membrii familiei, respectiv pentru persoana singura, a unor alimente si medicamente, precum si a altor bunuri sau produse stabilite de primar.
    (2) Contravaloarea bunurilor si produselor prevazute la alin. (1) nu poate depasi cuantumul ajutorului social calculat pentru luna in care se acorda.

    SECTIUNEA a 3-a
    Obligatiile titularilor si ale beneficiarilor de ajutor social

    Art. 22
    Titularul ajutorului social are obligatia sa comunice primarului in scris orice modificare intervenita cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.
    Art. 23
    (1) Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, precum si persoanele singure apte de munca beneficiare de ajutor social, care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati desfasurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta, au obligatia de a efectua lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local.
    (2) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1) primarii intocmesc lunar un plan de actiuni sau de lucrari de interes local, repartizate pe persoane, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.
    Art. 24
    (1) Persoanele apte de munca ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati desfasurate, potrivit legii, ca membru asociat sau ca persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta au obligatia sa dovedeasca, din 3 in 3 luni, cu adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, urmatoarele:
    a) sunt luate in evidenta pentru incadrarea in munca;
    b) nu au refuzat nejustificat un loc de munca;
    c) nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregatire profesionala.
    (2) Sunt exceptate de la obligatia de a prezenta adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca persoanele prevazute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 416/2001.
    Art. 25
    In sensul prevederilor art. 23 si 24, persoane apte de munca sunt persoanele care:
    a) au varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta stabilita de lege pentru pensionare;
    b) nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi, prevazuta de lege;
    c) au starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica care le fac apte pentru prestarea unei munci.

    SECTIUNEA a 4-a
    Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea si incetarea platii ajutorului social

    Art. 26
    (1) Cuantumul ajutorului social se modifica in urmatoarele situatii:
    a) venitul net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure ori numarul membrilor familiei difera fata de cel avut initial in vedere la calculul ajutorului social;
    b) persoanele apte de munca prevazute la art. 23 alin. (1) refuza nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes local;
    c) persoanele apte de munca prevazute la art. 23 alin. (1) nu prezinta, din 3 in 3 luni, adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca.
    (2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) cuantumul ajutorului social al familiei se modifica prin excluderea din numarul membrilor de familie a persoanelor respective.
    Art. 27
    In cazul beneficiarului, persoana singura si apta de munca ce nu este salariata si nu realizeaza venituri din alte activitati desfasurate ca membru asociat sau ca persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta, plata ajutorului social se suspenda in urmatoarele situatii:
    a) nu prezinta, din 3 in 3 luni, adeverinta prevazuta la art. 24 alin. (1);
    b) refuza nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes local prevazute la art. 23 alin. (1).
    Art. 28
    Modificarea cuantumului ajutorului social sau, dupa caz, suspendarea platii acestuia se face prin dispozitie scrisa a primarului, incepand cu luna urmatoare celei in care s-au constatat motivele prevazute la art. 26 alin. (1) si la art. 27, si se comunica titularului in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.
    Art. 29
    (1) In cazul modificarii cuantumului ajutorului social in conditiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. c) si, respectiv, al suspendarii acestuia in conditiile prevazute la art. 27 lit. a), prezentarea de catre titular, in termen de 3 luni de la data emiterii dispozitiei primarului, a adeverintei eliberate de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca atrage, dupa caz:
    a) recalcularea cuantumului ajutorului special, prin includerea in numarul membrilor de familie a persoanelor respective;
    b) reluarea platii ajutorului social, in cazul persoanei singure.
    (2) Recalcularea cuantumului ajutorului social sau reluarea platii acestuia se face prin dispozitie scrisa a primarului, incepand cu luna urmatoare prezentarii adeverintei eliberate de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca.
    (3) Drepturile de ajutor social corespunzatoare perioadei in care plata ajutorului social a fost suspendata sau in care cuantumul acestuia a fost modificat, in conditiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. c), respectiv la art. 27 lit. a), se acorda titularului daca adeverinta eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca se refera la perioada de modificare sau, dupa caz, de suspendare.
    Art. 30
    (1) Plata ajutorului social inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depasesc nivelurile prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 416/2001;
    b) familia sau persoana singura care primeste ajutor social isi schimba domiciliul sau resedinta in alta unitate administrativ-teritoriala;
    c) plata ajutorului social a fost suspendata si in termen de 3 luni de la data suspendarii nu a fost depusa adeverinta prevazuta la art. 24 alin. (1).
    (2) Plata ajutorului social inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care au fost constatate situatiile prevazute la alin. (1).
    (3) Incetarea platii ajutorului social se face prin dispozitie a primarului si se comunica in scris titularului in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.

    CAP. 3
    Ajutorul pentru incalzirea locuintei

    Art. 31
    In baza prevederilor art. 22 si ale art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda in perioada 1 noiembrie - 31 martie familiilor sau persoanelor singure beneficiare de ajutor social, dupa cum urmeaza:
    a) prin achitarea la furnizor a cheltuielilor pentru consumul de energie termica, in limita sumei prevazute la art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 416/2001, pe familie sau persoana singura care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energia termica in sistemele centralizate;
    b) prin achitarea la furnizor a cheltuielilor pentru consumul de gaze naturale, in limita sumei prevazute la art. 22 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 416/2001, pe familie sau persoana singura care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale;
    c) in lei, prin majorarea cuantumului lunar al ajutorului social cu suma prevazuta la art. 22 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 416/2001, pe familie sau persoana singura care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni sau combustibili petrolieri;
    d) in natura, prin acordarea de lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, in limita sumei prevazute la art. 22 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 416/2001, pe familie sau persoana singura, in cazul in care acestea sunt utilizate pentru incalzirea locuintei.
    Art. 32
    (1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda lunar, la cererea titularului de ajutor social, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 6, depusa la primarul localitatii, dupa cum urmeaza:
    a) pana la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara;
    b) cu 10 zile inainte de data stabilita pentru plata ajutorului social.
    (2) In situatiile prevazute la art. 31 lit. a) si b) cererea este insotita, dupa caz, de unul dintre urmatoarele acte doveditoare privind consumul de energie termica sau de gaze naturale in luna anterioara:
    a) dovada eliberata de asociatia de locatari sau proprietari, din care sa rezulte suma datorata pentru cheltuielile cu incalzirea locuintei;
    b) factura insotita de contractul individual pentru furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale.
    (3) In cazul in care titularul ajutorului social nu este titularul contractului individual de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda cu conditia prezentarii unui contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, incheiat de un membru al familiei beneficiare de ajutor social.
    Art. 33
    (1) Plata ajutorului pentru incalzirea locuintei, in situatiile prevazute la art. 31 lit. a) si b), se efectueaza dupa cum urmeaza:
    a) daca suma datorata este mai mare decat ajutorul cuvenit, primarul aproba achitarea catre furnizor a sumei reprezentand ajutorul prevazut de Legea nr. 416/2001, iar diferenta se achita direct de catre titularul ajutorului;
    b) daca suma datorata este egala cu ajutorul cuvenit, primarul aproba achitarea catre furnizor a acestei sume;
    c) daca suma datorata este mai mica decat ajutorul cuvenit, primarul aproba achitarea catre furnizor a acestei sume, iar diferenta pana la limita ajutorului prevazut de Legea nr. 416/2001 se plateste titularului de ajutor social.
    (2) Plata ajutorului pentru incalzirea locuintei, in situatia prevazuta la art. 31 lit. c), se efectueaza lunar, la data stabilita pentru plata ajutorului social.
    (3) Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, in situatia prevazuta la art. 31 lit. d), se poate realiza lunar sau in alt mod stabilit de comun acord intre primar si beneficiar, precum si in functie de posibilitatile locale.
    (4) Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei se evidentiaza prin completarea unei fise de calcul, conform modelului prevazut in anexa nr. 7.
    Art. 34
    Sumele reprezentand cheltuielile cu incalzirea locuintei privind consumul de energie termica sau de gaze naturale, platite direct de beneficiari, precum si cele achitate de primari furnizorilor se vor colecta in conturile de tip escrow, deschise la banci comerciale de catre distribuitorii si producatorii de energie termica sau de gaze naturale.

    CAP. 4
    Ajutorul social care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu

    Art. 35
    In aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) si (2) din Legea nr. 416/2001 centrele militare organizeaza activitatea de primire, inregistrare si solutionare a cererilor pentru acordarea ajutoarelor, asigura evidenta si plata acestora.
    Art. 36
    (1) Acordarea ajutorului social lunar se realizeaza la cererea sotiei celui care satisface serviciul militar obligatoriu, inregistrata la centrul militar care a efectuat incorporarea.
    (2) La cererea prevazuta la alin. (1) se anexeaza actul de identitate al solicitantei, certificatul de casatorie, actele doveditoare privind veniturile nete realizate in luna anterioara depunerii cererii, precum si, dupa caz, urmatoarele acte doveditoare:
    a) certificatele de nastere ale copiilor in varsta de pana la 7 ani;
    b) dovada din care sa rezulte ca solicitanta este gravida, incepand cu luna a IV-a de sarcina;
    c) decizia de incadrare in gradul I sau II de invaliditate;
    d) dupa caz, actele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. c).
    Art. 37
    Stabilirea veniturilor se realizeaza pe baza declaratiei privind veniturile realizate de familie, prevazuta la art. 7 alin. (4).
    Art. 38
    (1) In urma verificarii indeplinirii conditiilor pentru acordarea ajutorului social lunar cererile sunt aprobate sau, dupa caz, respinse de comandantul centrului militar, in termen de 15 zile de la data inregistrarii acestora.
    (2) In cazul respingerii cererii se comunica solicitantei motivele care au stat la baza acestei decizii.
    Art. 39
    (1) Plata ajutorului social se efectueaza incepand cu luna urmatoare depunerii cererii si inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile legale care au stat la baza acordarii acestuia.
    (2) Pe perioada executarii pedepsei cu inchisoarea de catre militari ajutorul pentru sotiile acestora se suspenda, plata urmand sa fie reluata incepand cu luna in care cei in cauza au revenit la unitatile militare.
    Art. 40
    Plata ajutorului social se efectueaza lunar prin mandat postal, stat de plata sau in cont curent personal.
    Art. 41
    Sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, beneficiare de ajutor social, au obligatia sa comunice in scris centrelor militare orice modificare a situatiilor care au stat la baza acordarii acestuia, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
    Art. 42
    Fondurile necesare platii ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suporta din bugetul de stat si sunt administrate si gestionate de Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 43
    Ministerul Apararii Nationale poate emite precizari privind procedura de acordare de catre centrele militare a ajutorului social sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

    CAP. 5
    Alocatia pentru copiii nou-nascuti

    Art. 44
    (1) Alocatia pentru copiii nou-nascuti se acorda la cerere, o singura data, pentru fiecare dintre primii 4 copii nou-nascuti vii.
    (2) In sensul prevederilor alin. (1) prin sintagma copil nou-nascut se intelege copilul in varsta de pana la 6 luni.
    (3) Cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primaria localitatii in care domiciliaza mama sau, dupa caz, in care a fost inregistrata nasterea copilului.
    (4) In cazul in care nasterea a fost inregistrata in alta localitate decat cea in care domiciliaza mama, cererea va fi insotita de o adeverinta eliberata de primarul localitatii de domiciliu sau, dupa caz, al celei in care a fost inregistrata nasterea, din care sa rezulte ca nu a beneficiat de alocatia pentru copilul nou-nascut.
    (5) Actele doveditoare pentru stabilirea si acordarea dreptului privind alocatia pentru copiii nou-nascuti sunt certificatul de nastere in original al copilului pentru care se solicita alocatia, declaratia pe propria raspundere privind rangul copilului nou-nascut, precum si, dupa caz, copiile de pe certificatele de nastere ale copiilor nascuti anterior.
    Art. 45
    (1) In urma analizei cererii si a actelor doveditoare primarul dispune, in cel mult 10 zile de la data inregistrarii cererii, dupa caz, acordarea sau neacordarea alocatiei pentru copiii nou-nascuti.
    (2) In cazul neacordarii alocatiei pentru copiii nou-nascuti motivele care au stat la baza acestei dispozitii sunt comunicate solicitantului in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.
    Art. 46
    (1) Alocatia pentru copiii nou-nascuti se acorda in cuantumul prevazut de actele normative in vigoare la data nasterii copilului.
    (2) Fondurile necesare pentru plata alocatiei pentru copiii nou-nascuti se suporta din bugetul de stat si sunt administrate si gestionate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 47
    (1) Dispozitiile primarului privind acordarea alocatiilor pentru copiii nou-nascuti se transmit directiei de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directiei generale de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, denumita in continuare directie teritoriala.
    (2) Pe baza dispozitiilor prevazute la alin. (1) directia teritoriala solicita Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale necesarul de credite bugetare in vederea platii alocatiilor pentru copiii nou-nascuti.
    Art. 48
    (1) Sumele primite de la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale sunt virate de catre directia teritoriala in conturile deschise cu aceasta destinatie de catre primar.
    (2) Plata alocatiei pentru copiii nou-nascuti se efectueaza de primar, pe stat de plata, in termen de 10 zile de la data primirii sumelor prevazute la alin. (1).
    Art. 49
    Dupa efectuarea platii alocatiei pentru copiii nou-nascuti platitorul are obligatia de a inscrie pe versoul certificatului de nastere original mentiunea "Achitat alocatia pentru copilul nou-nascut", data, semnatura si stampila.

    CAP. 6
    Alte ajutoare

    Art. 50
    Guvernul poate aproba prin hotarare, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, acordarea de ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001.
    Art. 51
    (1) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenta are la baza solicitarea unui membru de familie sau a persoanei singure, precum si ancheta sociala prin care se certifica existenta situatiilor de necesitate sau, dupa caz, a situatiilor deosebite in care se afla familiile sau persoanele singure.
    (2) Ancheta sociala prevazuta la alin. (1) este efectuata de directia teritoriala in colaborare cu serviciul de asistenta sociala din cadrul aparatului de lucru al consiliului local in a carui raza teritoriala locuieste solicitantul, conform modelului prevazut in anexa nr. 8.
    (3) Ancheta sociala este avizata de primar si de prefect.
    Art. 52
    Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenta prevazute la art. 50 se suporta din bugetul de stat si sunt administrate si gestionate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 53
    Primarul poate acorda, in limita fondurilor existente, ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001.
    Art. 54
    Dispozitia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenta are la baza solicitarea unui membru de familie sau a persoanei singure, precum si ancheta sociala efectuata de serviciul de asistenta sociala din cadrul aparatului de lucru al consiliului local, conform modelului prevazut in anexa nr. 8, prin care se certifica situatiile de necesitate sau, dupa caz, situatiile deosebite in care se afla familiile sau persoanele singure.
    Art. 55
    Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenta prevazute la art. 53 se suporta din bugetele locale.
    Art. 56
    Ajutoarele de urgenta prevazute la art. 50 si 53 se pot acorda in bani sau in natura.
    Art. 57
    Familiile si persoanele singure care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 pot primi, pentru aceeasi situatie, ajutoare de urgenta suportate atat de la bugetul de stat, cat si de la bugetul local.
    Art. 58
    In cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea.
    Art. 59
    Ajutorul prevazut la art. 58 se acorda unei singure persoane care poate fi, dupa caz, sotul sau sotia supravietuitoare, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoanei care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.
    Art. 60
    (1) Ajutorul prevazut la art. 58 se acorda pe baza de cerere insotita de urmatoarele acte, dupa caz:
    a) certificatul de deces, in original si in copie;
    b) actul de identitate al solicitantului;
    c) acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, acte care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;
    d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea.
    (2) Cererea si actele doveditoare prevazute la alin. (1) se inregistreaza la primarul localitatii unde familia din care a facut parte persoana decedata sau, dupa caz, persoana singura decedata a beneficiat de ajutor social.
    Art. 61
    Ajutorul prevazut la art. 58 se suporta din bugetul local, din fondurile alocate pentru plata ajutorului social si poate fi acordat in bani sau in natura.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 62
    (1) In aplicarea prevederilor art. 27 din Legea nr. 416/2001 echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in vederea asigurarii sumelor necesare pentru plata ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea locuintei se realizeaza prin repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
    (2) Criteriile de repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se stabilesc anual prin legea bugetului de stat.
    Art. 63
    (1) Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale, respectiv pe sectoarele municipiului Bucuresti, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se realizeaza in cursul anului prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la solicitarea primarilor.
    (2) La repartizarea unor venituri ale bugetului de stat in bugetele locale vor fi avute in vedere numarul beneficiarilor de ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei, precum si nivelurile fondurilor alocate cu aceasta destinatie din bugetele locale.
    Art. 64
    Cheltuielile administrative necesare pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 se suporta din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, din bugetul de stat.
    Art. 65
    (1) In aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 416/2001 primarii au obligatia sa transmita directiilor teritoriale, pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna anterioara, un raport statistic privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, conform modelului prevazut in anexa nr. 9.
    (2) Pana la data de 20 a fiecarei luni directiile teritoriale transmit Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale Raportul statistic lunar privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 la nivelul judetului, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.
    Art. 66
    (1) In vederea asigurarii in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social in conditiile Legii nr. 416/2001, pentru care plata contributiei se realizeaza de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, primarii au obligatia sa transmita directiilor teritoriale, pana la data de 10 a lunii curente pentru luna expirata, situatia privind persoanele adulte din familiile beneficiare de ajutor social, pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se asigura de la bugetul de stat, prevazuta in anexa nr. 10.
    (2) Pe baza situatiilor prevazute la alin. (1) directiile teritoriale solicita Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale creditele bugetare necesare platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, conform legii.
    Art. 67
    Ministerul Apararii Nationale va transmite semestrial Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, pana la data de 20 a lunii urmatoare expirarii semestrului, numarul de beneficiari ai ajutorului social lunar acordat sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.
    Art. 68
    In aplicarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 416/2001 Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va elabora instructiuni de indrumare si de verificare de catre directiile teritoriale a prevederilor legii, care se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.
    Art. 69
    In vederea asigurarii venitului minim garantat directiile teritoriale si consiliile locale acorda gratuit consultanta de specialitate prin indrumarea persoanelor si familiilor in vederea intocmirii actelor necesare, identifica persoanele si familiile indreptatite sa beneficieze de ajutor social si realizeaza mediatizarea prevederilor Legii nr. 416/2001.
    Art. 70
    Drepturile stabilite in baza actelor normative prevazute la art. 35 din Legea nr. 416/2001 se vor achita pana la data de 31 decembrie 2001.
    Art. 71
    Anexele nr. 1 - 10*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 9 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                             CERERE
              pentru acordarea ajutorului social

    Numele si prenumele solicitantului:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Data nasterii:
     _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|

    Adresa:
          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
         _ _ _ _       _ _ _ _       _ _ _ _        _ _ _ _          _ _ _
    Bl. |_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Ap. |_|_|_|_| O.P. |_|_|_|_| Sector |_|_|_|

    Localitatea:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Judetul:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Actul de identitate                     Eliberat de Circa de Politie nr:
     _ _          _ _       _ _ _ _ _ _                                _ _ _
    |_|_| Seria: |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|                              |_|_|_|
     *1)                                                _ _ _ _ _ _ _ _
                                           La data de: |_|_|_|_|_|_|_|_|

    Date despre membrii familiei solicitantului*2):

    1. Numele si prenumele:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Data nasterii:          Cod numeric personal*3):
     _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Relatia de rudenie*4):   Act doveditor*5)
                       _            _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
                      |_|    Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

    2. Numele si prenumele:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Data nasterii:          Cod numeric personal*3):
     _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Relatia de rudenie*4):   Act doveditor*5)
                       _            _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
                      |_|    Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

    3. Numele si prenumele:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Data nasterii:          Cod numeric personal*3):
     _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Relatia de rudenie*4):   Act doveditor*5)
                       _            _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
                      |_|    Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

    4. Numele si prenumele:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Data nasterii:          Cod numeric personal*3):
     _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Relatia de rudenie*4):   Act doveditor*5)
                       _            _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
                      |_|    Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

    5. Numele si prenumele:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Data nasterii:          Cod numeric personal*3):
     _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Relatia de rudenie*4):   Act doveditor*5)
                       _            _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
                      |_|    Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

    6. Numele si prenumele:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Data nasterii:          Cod numeric personal*3):
     _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Relatia de rudenie*4):   Act doveditor*5)
                       _            _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
                      |_|    Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

    7. Numele si prenumele:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Data nasterii:          Cod numeric personal*3):
     _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Relatia de rudenie*4):   Act doveditor*5)
                       _            _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
                      |_|    Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

    8. Numele si prenumele:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Data nasterii:          Cod numeric personal*3):
     _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Relatia de rudenie*4):   Act doveditor*5)
                       _            _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
                      |_|    Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

    9. Numele si prenumele:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Data nasterii:          Cod numeric personal*3):
     _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Relatia de rudenie*4):   Act doveditor*5)
                       _            _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
                      |_|    Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

    10. Numele si prenumele:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Data nasterii:          Cod numeric personal*3):
     _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Relatia de rudenie*4):   Act doveditor*5)
                       _            _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
                      |_|    Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|


      Data:                            Semnatura:

      ______________                   ______________________________

-------------
    *1) Pentru cetatenii romani se va specifica tipul de act de identitate:
    - B.I. - buletin de identitate
    - C.I. - carte de identitate
    C.I.P. - carte de identitate provizorie, iar pentru cetatenii straini sau
    apatrizi:
    - C.i. - carnet de identitate
    - L.S.T. - legitimatie de sedere temporara
    - D.I. - document de identitate
    *2) In cazul familiilor cu peste 10 membri se va completa o anexa.
    *3) Codul numeric personal se va completa din actul de identitate sau din certificatul de nastere.
    *4) Se va completa cu urmatoarele coduri in functie de relatia de rudenie:
    - 02 - pentru sot/sotie
    - 03 - pentru concubin/a
    - 04 - pentru copil
    *5) Se vor prezenta, dupa caz:
    - certificate de nastere ale copiilor;
    - certificat de casatorie;
    - hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial a minorului;
    - actul din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator;
    - acte din care sa rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                             DECLARATIE
              privind veniturile realizate de familie

    Numele si prenumele solicitantului:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Data nasterii:
     _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|

    Adresa:
          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
         _ _ _ _       _ _ _ _       _ _ _ _        _ _ _ _          _ _ _
    Bl. |_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Ap. |_|_|_|_| O.P. |_|_|_|_| Sector |_|_|_|

    Localitatea:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Judetul:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
     _________________________________________________________
    | A. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE IN LUNA:      | | |
    |_____________________________________________________|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|     |                                |                     |     Venitul     |
| Cod |      Categoria de venituri     |  Actul doveditor*1) |   realizat*2)   |
|     |                                |                     |      (lei)      |
|_____|________________________________|_____________________|_________________|

    Salariul si alte drepturi salariale:
 ______________________________________________________________________________
|  01 |- pe baza de contract de munca |- adeverinta eliberata| | | | | | | | | |
|     |                               |  de angajator        | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  02 |- pe baza de conventie civila  |- adeverinta eliberata| | | | | | | | | |
|     |  de prestari servicii         |  de angajator        | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  03 |- salariul asistentului        |- adeverinta eliberata| | | | | | | | | |
|     |  personal al persoanei cu     |  de angajator        | | | | | | | | | |
|     |  handicap                     |                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  04 |- salariul asistentului        |- adeverinta eliberata| | | | | | | | | |
|     |  maternal                     |  de angajator        | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  05 |- salariul ingrijitorului la   |- adeverinta eliberata| | | | | | | | | |
|     |  domiciliu al persoanei       |  de angajator        | | | | | | | | | |
|     |  varstnice dependente         |                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  06 |- venitul lunar realizat ca    |- adeverinta eliberata| | | | | | | | | |
|     |  membru asociat sau persoana  |  de Administratia    | | | | | | | | | |
|     |  autorizata sa desfasoare o   |  Financiara          | | | | | | | | | |
|     |  activitate independenta      |                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  07 |- indemnizatia de somaj        |- talon de plata      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Pensii:
 ______________________________________________________________________________
|   Pensii de stat:                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  08 |- pensia pentru limita de      |- talon de pensie     | | | | | | | | | |
|     |  varsta                       |                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  09 |- pensia anticipata            |- talon de pensie     | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  10 |- pensia anticipata            |- talon de pensie     | | | | | | | | | |
|     |  partiala                     |                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  11 |- pensia de invaliditate       |- talon de pensie     | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  12 |- pensia de urmas              |- talon de pensie     | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|   Pensii militare:                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  13 |- pensia de serviciu           |- talon de pensie     | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  14 |- pensia de invaliditate       |- talon de pensie     | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  15 |- pensia de urmas              |- talon de pensie     | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|  16 |- pensia I.O.V.R.              |- talon de pensie     | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|  17 |- indemnizatia pentru          |- talon               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|     |  persoanele care si-au pierdut|                      |
|     |  total sau partial capacitatea|                      |
|     |  de munca ca urmare a         |                      |
|     |  participarii la Revolutie si |                      |
|     |  pentru urmasii acestora      |                      |
|_____|_______________________________|______________________|
 ______________________________________________________________________________
|  18 |- pensia sociala pentru        |- talon de pensie     | | | | | | | | | |
|     |  nevazatori                   |                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|  19 |- indemnizatia de insotitor    |- talon de pensie     | | | | | | | | | |
|     |  pentru pensionari gr. I      |                      | | | | | | | | | |
|     |  invaliditate                 |                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Alte drepturi de asigurari sociale
 ______________________________________________________________________________
|  20 |- indemnizatia pentru          |- adeverinta eliberata| | | | | | | | | |
|     |  incapacitatea temporara de   |  de angajator        | | | | | | | | | |
|     |  munca                        |                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  21 |- indemnizatia pentru cresterea|- adeverinta eliberata| | | | | | | | | |
|     |  copilului pana la varsta de  |  de angajator sau,   | | | | | | | | | |
|     |  2 sau 3 ani                  |  dupa caz, de casa   | | | | | | | | | |
|     |                               |  de pensii           | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  22 |- indemnizatia pentru          |- adeverinta eliberata| | | | | | | | | |
|     |  ingrijirea copilului bolnav  |  de angajator        | | | | | | | | | |
|     |  in varsta de pana la 7 sau   |                      | | | | | | | | | |
|     |  18 ani                       |                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  23 |- indemnizatia de maternitate  |- adeverinta eliberata| | | | | | | | | |
|     |                               |  de angajator sau,   | | | | | | | | | |
|     |                               |  dupa caz, de casa   | | | | | | | | | |
|     |                               |  de pensii           | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Indemnizatii cu caracter permanent
 ______________________________________________________________________________
|  24 |- indemnizatia lunara acordata |- talon de plata      | | | | | | | | | |
|     |  magistratilor inlaturati din |                      | | | | | | | | | |
|     |  justitie din considerente    |                      | | | | | | | | | |
|     |  politice                     |                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  25 |- indemnizatia lunara acordata |- talon de plata      | | | | | | | | | |
|     |  persoanelor persecutate din  |                      | | | | | | | | | |
|     |  motive politice sau etnice   |                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  26 |- indemnizatia, sporul sau     |- talon de plata      | | | | | | | | | |
|     |  renta acordata invalizilor,  |                      | | | | | | | | | |
|     |  veteranilor si vaduvelor de  |                      | | | | | | | | | |
|     |  razboi                       |                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  27 |- indemnizatia pentru parintii |- talon de plata      | | | | | | | | | |
|     |  persoanelor care au decedat  |                      | | | | | | | | | |
|     |  in timpul Revolutiei din 1989|                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  28 |- indemnizatia de ingrijire    |- talon de plata      | | | | | | | | | |
|     |  pentru revolutionarii        |                      | | | | | | | | | |
|     |  invalizi gr. I               |                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  29 |- suma fixa acordata mamelor   |- talon de plata      | | | | | | | | | |
|     |  eroilor-martiri              |                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|  30 |- alocatia de stat pentru copii|- talon de plata/     | | | | | | | | | |
|     |                               |  adeverinta          | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|  31 |- alocatia suplimentara pentru |- talon de plata/     | | | | | | | | | |
|     |  familiile cu copii           |  adeverinta          | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|  32 |- alocatia de intretinere      |- adeverinta          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|     |  pentru minorii dati in       |                      |
|     |  plasament familial sau       |                      |
|     |  incredintati, potrivit legii,|                      |
|     |  unor familii sau persoane    |                      |
|_____|_______________________________|______________________|

    Burse
 ______________________________________________________________________________
|  33 |- pentru elevi                 |- adeverinta eliberata| | | | | | | | | |
|     |                               |  de unitatea de      | | | | | | | | | |
|     |                               |  invatamant          | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  34 |- pentru studenti              |- adeverinta eliberata| | | | | | | | | |
|     |                               |  de unitatea de      | | | | | | | | | |
|     |                               |  invatamant          | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|  35 |- ajutorul banesc lunar pentru |- talon de plata      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|     |  persoanele care au devenit   |                      |
|     |  incapabile de munca in       |                      |
|     |  perioada efectuarii unei     |                      |
|     |  pedepse privative de         |                      |
|     |  libertate                    |                      |
|_____|_______________________________|______________________|_________________
|  36 |- ajutorul special acordat     |- talon de plata      | | | | | | | | | |
|     |  persoanelor cu handicap      |                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  37 |- ajutorul social lunar pentru |- adeverinta eliberata| | | | | | | | | |
|     |  sotiile celor care satisfac  |  de centrul militar  | | | | | | | | | |
|     |  serviciul militar obligatoriu|                      | | | | | | | | | |
|_____|_______________________________|______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
| B. VENITURI NETE ANUALE REALIZATE DIN VANZAREA/UTILIZAREA TERENURILOR,       |
|    CLADIRILOR, SPATIILOR LOCATIVE SAU ALTOR BUNURI MOBILE SI IMOBILE, ALTELE |
|    DECAT LOCUINTA MINIMA SI BUNURILE NECESARE NEVOILOR FAMILIALE             |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                          | Actul doveditor |     Venitul     |
|               Surse de venit             |     privind     |   realizat*3)   |
|                                          |   proprietatea  |      (lei)      |
|                                          |  si/sau venitul |                 |
|                                          |     realizat    |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
| - terenuri                | - utilizare  |                 | | | | | | | | | |
|                           |______________|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|                           | - arenda     |                 | | | | | | | | | |
|                           |______________|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|                           | - vanzare    |                 | | | | | | | | | |
|___________________________|______________|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| - cladiri, altele decat   | - chirie     |                 | | | | | | | | | |
|   locuinta                |______________|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|                           | - vanzare    |                 | | | | | | | | | |
|___________________________|______________|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| - spatii locative, altele | - chirie     |                 | | | | | | | | | |
|   decat locuinta          |______________|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|                           | - vanzare    |                 | | | | | | | | | |
|___________________________|______________|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| - alte bunuri mobile si   | - utilizare  |                 | | | | | | | | | |
|   imobile                 |______________|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|                           | - chirie     |                 | | | | | | | | | |
|                           |______________|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|                           | - vanzare    |                 | | | | | | | | | |
|___________________________|______________|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
| C. ALTE SURSE DE VENIT*4)                                                    |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                          |       Acte      |     Venitul     |
|             Surse de venit               |   doveditoare   |     realizat    |
|                                          |                 |      (lei)      |
|__________________________________________|_________________|_________________|
| -                                        |                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| -                                        |                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| -                                        |                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| -                                        |                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| -                                        |                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| -                                        |                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| -                                        |                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| -                                        |                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| -                                        |                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|__________________________________________|_________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Subsemnatul/a ____________________________, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca datele, informatiile si documentele prezentate corespund realitatii.

    Data _______________

                                    Semnatura
                                    _______________________
------------
    *1) Se vor anexa pentru fiecare membru al familiei.
    *2) Pentru aceeasi categorie de venituri se va inscrie suma totala a acestora
    *3) Se inscrie venitul realizat in anul precedent
    *4) Se vor mentiona veniturile obtinute din alte creante legale, conventii civile de intretinere aflate in executare, alte surse

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Consiliul Local ............................
    Judetul .............../Municipiul Bucuresti

                            ANCHETA SOCIALA*1)
pentru acordarea ajutorului social efectuata la data ............ anul .........

    Urmare cererii d-lui (d-nei) .............................................
inregistrata cu nr. ............. data ..............., prin care s-a solicitat acordarea ajutorului social, s-a procedat la verificarea situatiei de fapt, la adresa ........................... si s-au constatat urmatoarele:

    A. Date privind familia/persoana singura:

    1. Componenta familiei si veniturile*2) acesteia:
 ______________________________________________________________________________
|     |   Componenta familiei                          |  Veniturile  |  Alte  |
|     |                                                |   familiei   |venituri|
|     |________________________________________________|______________|________|
| Nr. | Nume  |  C.N.P./ |  Relatia de  |   Ocupatia   |Sursa |Cuantum| Cuantum|
| crt.|  si   |   data   |    rudenie   |              |cod*4)| (lei) |  (lei) |
|     |Prenume| nasterii |______________|______________|      |       |        |
|     |       |(ZZ/LL/AA)|in clar|cod*3)|in clar|cod*3)|      |       |        |
|_____|_______|__________|_______|______|_______|______|______|_______|________|
|_____|_______|__________|_______|______|_______|______|______|_______|________|
|_____|_______|__________|_______|______|_______|______|______|_______|________|
|_____|_______|__________|_______|______|_______|______|______|_______|________|
|     |                        TOTAL                   |      |       |        |
|_____|________________________________________________|______|_______|________|

    2. Locuinta:
    Tipul locuintei - cod*3)                                [ ]
    Regimul juridic al locuintei proprietate - cod*3)       [ ]

    Nr. camere ............................
    Suprafata locativa (mp) ...............
    Dotare cu bunuri de folosinta indelungata ................................
..............................................................................
    Conditii de igiena .......................................................
..............................................................................
..............................................................................
    Incalzirea locuintei:
    - sistem centralizat de furnizare a energiei termice    [ ]
    - gaze naturale                                         [ ]
    - lemne                                                 [ ]
    - carbuni                                               [ ]
    - combustibili petrolieri                               [ ]

    3. Locuieste impreuna cu alte
    - familii                                               [ ]
    - persoane singure                                      [ ]

    4. Familia detine in proprietate/folosinta
    Terenuri:
    - tipul de teren ................ suprafata ...............................
    - tipul de teren ................ suprafata ...............................
    - tipul de teren ................ suprafata ...............................
    Cladiri (altele decat locuinta) ...........................................
...............................................................................
    Spatii locative (altele decat locuinta) ...................................
...............................................................................
    Alte bunuri ...............................................................
...............................................................................

    5. Starea de sanatate a familiei ..........................................
...............................................................................
    6. Nevoi speciale ale membrilor familiei ..................................
...............................................................................

    B. Alte aspecte constatate ................................................
...............................................................................

    C. Optiunea solicitantului privind acordarea ajutorului social
     - in bani                                            [ ]
     - in natura*5)                                       [ ]
...............................................................................
...............................................................................

                                                      Intocmit ______________
                                                     Semnatura ______________

    Luat la cunostinta
    Solicitant _______________

------------
    *1) In cazul gospodariei se va intocmi separat pentru fiecare familie/persoana singura;
    *2) In cazul gospodariei se va evidentia distinct venitul obtinut in comun de membrii acesteia;
    *3) Se va trece codul prevazut in tabelele Relatia de rudenie, Ocupatia, Tipul locuintei si Regimul juridic al locuintei;
    *4) Se va trece, dupa caz, codul, in cazul veniturilor permanente, sau sursele de venit in cazul veniturilor prevazute la capitolele B si C din Declaratia privind veniturile realizate;
    *5) Se vor mentiona produsele solicitate (alimente, medicamente, imbracaminte etc.).

    Coduri utilizate in ancheta sociala:
 _________________________________________________________
| Cod |                Relatia de rudenie                 |
|_____|___________________________________________________|
|  01 | titularul                                         |
|_____|___________________________________________________|
|  02 | sot/sotie                                         |
|_____|___________________________________________________|
|  03 | concubin                                          |
|_____|___________________________________________________|
|  04 | copil (inclusiv copilul luat in adoptie, plasament|
|     | familial, incredintare, tutela sau curatela)      |
|_____|___________________________________________________|
 _________________________________________________________
| Cod |                     Ocupatia                      |
|_____|___________________________________________________|
|  01 | salariat                                          |
|_____|___________________________________________________|
|  02 | persoana autorizata sa desfasoare activitati      |
|     | independente                                      |
|_____|___________________________________________________|
|  03 | somer (care primeste indemnizatie de somaj)       |
|_____|___________________________________________________|
|  04 | lucrator ocazional                                |
|_____|___________________________________________________|
|  05 | pensionar                                         |
|_____|___________________________________________________|
|  06 | fara loc de munca                                 |
|_____|___________________________________________________|
|  07 | casnic                                            |
|_____|___________________________________________________|
|  08 | elev, student                                     |
|_____|___________________________________________________|
|  09 | copil de varsta scolara care nu urmeaza o forma   |
|     | de invatamant organizata potrivit legii           |
|_____|___________________________________________________|
|  10 | copil de varsta prescolara                        |
|_____|___________________________________________________|
 _________________________________________________________
| Cod |                 Tipul locuintei                   |
|_____|___________________________________________________|
|  01 | casa cu curte                                     |
|_____|___________________________________________________|
|  02 | casa fara curte                                   |
|_____|___________________________________________________|
|  03 | apartament la bloc                                |
|_____|___________________________________________________|
|  04 | nu are locuinta/locuinta improvizata              |
|_____|___________________________________________________|
 _________________________________________________________
| Cod |        Regimul juridic al locuintei               |
|_____|___________________________________________________|
|  01 | in proprietate                                    |
|_____|___________________________________________________|
|  02 | in inchiriere (public/privat)                     |
|_____|___________________________________________________|
|  03 | in proprietatea unei rude cu care locuieste       |
|_____|___________________________________________________|
|  04 | nu are acte pentru locuinta                       |
|_____|___________________________________________________|
|  05 | alte situatii                                     |
|_____|___________________________________________________|

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                            FISA DE CALCUL
                         al ajutorului social

                                              TITULAR
    Numarul de inregistrare a cererii         Numele: ........................
    ................./...............         Prenumele: .....................

 ______________________________________________________________________________
| 1 | Numarul total al membrilor de familie care se ia in   |                  |
|   | calcul la stabilirea ajutorului social                | ....... persoane |
|___|_______________________________________________________|__________________|
| 2 | Venitul net lunar pe familie*1)                       |                  |
|   | din care:                                             |     ........ lei |
|   |_______________________________________________________|__________________|
|   | a) Venituri permanente nete realizate in luna         |                  |
|   | anterioara                                            |     ........ lei |
|   |_______________________________________________________|__________________|
|   | b) Venituri nete anuale realizate din                 |                  |
|   | vanzarea/utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor|                  |
|   | locative sau altor bunuri mobile si imobile altele    |                  |
|   | decat locuinta minima si bunurile necesare nevoilor   |                  |
|   | familiale                                             |                  |
|   | - venitul mediu lunar                                 |     ........ lei |
|   |_______________________________________________________|__________________|
|   | c) Din alte surse de venit                            |     ........ lei |
|___|_______________________________________________________|__________________|
| 3 | Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit |                  |
|   | in conditiile legii                                   |     ........ lei |
|___|_______________________________________________________|__________________|
| 4 | Cuantumul ajutorului social (pct. 3 - pct. 2)         |  ...... lei/luna |
|___|_______________________________________________________|__________________|
| 5 | Majorarea ajutorului social (pct. 4 x 15%)            |                  |
|   | (se aplica numai pentru situatiile in care persoana   |                  |
|   | singura sau cel putin un membru din familie face      |                  |
|   | dovada ca lucreaza pe baza de contract de munca sau   |                  |
|   | conventie civila de prestari servicii)                |  ...... lei/luna |
|___|_______________________________________________________|__________________|
| 6 | Ajutor social propus pentru plata (pct. 4 + pct. 5)   |  ...... lei/luna |
|___|_______________________________________________________|__________________|
    *1) Veniturile nete lunare se calculeaza pe baza datelor inscrise in declaratia privind veniturile familiei/persoanei singure, precum si a limitelor minime stabilite prin hotarare a consiliului local

        Intocmit                         Viza de control financiar preventiv,
    ...............                           ......................
    Data ................
    Semnatura ...........

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    Consiliul Local ...........................
    Judetul ............./Municipiul Bucuresti

                         Domnului/Doamnei
                     ..........................
                     adresa ...................

    In baza dispozitiei primarului nr. ....../..........., incepand cu data de .............., se acorda/nu se acorda/se modifica/se suspenda/inceteaza ajutorul social in cuantum de ............. lei, pentru familia d-lui (d-nei) ..........................., potrivit cererii nr. ........../................. .

    Motivul neacordarii/modificarii/suspendarii/incetarii ajutorului social:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

                              Primar,
                         ..................

    Dispozitia primarului se poate ataca pe calea contenciosului administrativ in termen de 30 de zile de la data primirii prezentei.

    ANEXA 6
    la normele metodologice

                                    CERERE
             pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

    Numele si prenumele solicitantului:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Data nasterii:
     _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|

    Adresa:
          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _
    Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
         _ _ _ _       _ _ _ _       _ _ _ _        _ _ _ _          _ _ _
    Bl. |_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Ap. |_|_|_|_| O.P. |_|_|_|_| Sector |_|_|_|

    Localitatea:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Judetul:
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Actul de identitate                    Eliberat de Circa de Politie nr:
     _ _         _ _       _ _ _ _ _ _                                 _ _ _
    |_|_| Seria |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|                               |_|_|_|
     *1)
                                           La data de:
                                                      _ _ _ _ _ _ _ _
                                                     |_|_|_|_|_|_|_|_|

    Titular al ajutorului social in conformitate cu dispozitia primarului nr. ................/.................
    Tipul de incalzire a locuintei*2):                        __
    - energia termica furnizata in sisteme de centralizare   |__|
    - gaze naturale                                          |__|
    - lemne                                                  |__|
    - carbuni                                                |__|
    - combustibili petrolieri                                |__|

    Data:
    ___________________                       Semnatura:
                                              _________________

------------
    *1) Pentru cetatenii romani se va specifica tipul de act de identitate:
    - B.I. - buletin de identitate
    - C.I. - carte de identitate
    - C.I.P. - carte de identitate provizorie, iar pentru cetatenii straini sau apatrizi:
    - C.i. - carnet de identitate
    - L.S.T. - legitimatie de sedere temporara
    - D.I. - document de identitate
                              ___
                             | X |
    *2) Se va completa cu un |___| numai casuta care corespunde tipului de
incalzire al locuintei.

    ANEXA 7
    la normele metodologice

                               FISA DE CALCUL
           al ajutorului pentru incalzirea locuintei, acordat in anul .........

                                                Numele si prenumele
                                           titularului de ajutor social
                                           ............................

    Sistem de incalzire utilizat:
    - energie termica            [ ]
    - gaze naturale              [ ]
    - lemne                      [ ]
    - carbuni                    [ ]
    - combustibili petrolieri    [ ]

    Cererea nr. ___________/_________ de solicitare a ajutorului pentru
incalzirea locuintei aferent lunii IANUARIE
 ______________________________________________________________________________
|     In cazul utilizarii energiei      |        In cazul utilizarii de        |
|       termice/gazelor naturale        |lemne/carbuni/combustibili petrolieri |
|_______________________________________|______________________________________|
| Cuantumul ajutorului       |          | Cuantumul ajutorului      |          |
| prevazut de lege - lei,    |          | prevazut de lege - lei,   |          |
| din care:                  |          | din care:                 |          |
|____________________________|__________|___________________________|__________|
| Suma achitata furnizorului |          | Acordat in natura         |          |
|____________________________|__________|___________________________|__________|
| Diferenta acordata         |          | Acordat in bani - lei     |          |
| titularului                |          |                           |          |
|____________________________|__________|___________________________|__________|

        Intocmit                           Viza de control financiar preventiv
    Numele si prenumele _____________      Numele si prenumele _____________
    Data ____________________________      Data ____________________________
    Semnatura _______________________      Semnatura _______________________

    Cererea nr. ___________/_________ de solicitare a ajutorului pentru incalzirea locuintei aferent lunii FEBRUARIE
 ______________________________________________________________________________
|     In cazul utilizarii energiei      |     In cazul utilizarii de           |
|       termice/gazelor naturale        |lemne/carbuni/combustibili petrolieri |
|_______________________________________|______________________________________|
| Cuantumul ajutorului       |          | Cuantumul ajutorului      |          |
| prevazut de lege - lei,    |          | prevazut de lege - lei,   |          |
| din care:                  |          | din care:                 |          |
|____________________________|__________|___________________________|__________|
| Suma achitata furnizorului |          | Acordat in natura         |          |
|____________________________|__________|___________________________|__________|
| Diferenta acordata         |          | Acordat in bani           |          |
| titularului                |          |                           |          |
|____________________________|__________|___________________________|__________|

        Intocmit                           Viza de control financiar preventiv
    Numele si prenumele _____________      Numele si prenumele _____________
    Data ____________________________      Data ____________________________
    Semnatura _______________________      Semnatura _______________________

    Cererea nr. ___________/_________ de solicitare a ajutorului pentru incalzirea locuintei aferent lunii MARTIE
 ______________________________________________________________________________
|     In cazul utilizarii energiei      |     In cazul utilizarii de           |
|       termice/gazelor naturale        |lemne/carbuni/combustibili petrolieri |
|_______________________________________|______________________________________|
| Cuantumul ajutorului       |          | Cuantumul ajutorului      |          |
| prevazut de lege - lei,    |          | prevazut de lege - lei,   |          |
| din care:                  |          | din care:                 |          |
|____________________________|__________|___________________________|__________|
| Suma achitata furnizorului |          | Acordat in natura         |          |
|____________________________|__________|___________________________|__________|
| Diferenta acordata         |          | Acordat in bani           |          |
| titularului                |          |                           |          |
|____________________________|__________|___________________________|__________|

        Intocmit                           Viza de control financiar preventiv
    Numele si prenumele _____________      Numele si prenumele _____________
    Data ____________________________      Data ____________________________
    Semnatura _______________________      Semnatura _______________________

    Cererea nr. ___________/_________ de solicitare a ajutorului pentru incalzirea locuintei aferent lunii NOIEMBRIE
 ______________________________________________________________________________
|     In cazul utilizarii energiei      |     In cazul utilizarii de           |
|       termice/gazelor naturale        |lemne/carbuni/combustibili petrolieri |
|_______________________________________|______________________________________|
| Cuantumul ajutorului       |          | Cuantumul ajutorului      |          |
| prevazut de lege - lei,    |          | prevazut de lege - lei,   |          |
| din care:                  |          | din care:                 |          |
|____________________________|__________|___________________________|__________|
| Suma achitata furnizorului |          | Acordat in natura         |          |
|____________________________|__________|___________________________|__________|
| Diferenta acordata         |          | Acordat in bani           |          |
| titularului                |          |                           |          |
|____________________________|__________|___________________________|__________|

        Intocmit                           Viza de control financiar preventiv
    Numele si prenumele _____________      Numele si prenumele _____________
    Data ____________________________      Data ____________________________
    Semnatura _______________________      Semnatura _______________________

    Cererea nr. ___________/_________ de solicitare a ajutorului pentru incalzirea locuintei aferent lunii DECEMBRIE
 ______________________________________________________________________________
|     In cazul utilizarii energiei      |      In cazul utilizarii de          |
|       termice/gazelor naturale        |lemne/carbuni/combustibili petrolieri |
|_______________________________________|______________________________________|
| Cuantumul ajutorului       |          | Cuantumul ajutorului      |          |
| prevazut de lege - lei,    |          | prevazut de lege - lei,   |          |
| din care:                  |          | din care:                 |          |
|____________________________|__________|___________________________|__________|
| Suma achitata furnizorului |          | Acordat in natura         |          |
|____________________________|__________|___________________________|__________|
| Diferenta acordata         |          | Acordat in bani           |          |
| titularului                |          |                           |          |
|____________________________|__________|___________________________|__________|

        Intocmit                           Viza de control financiar preventiv
    Numele si prenumele _____________      Numele si prenumele _____________
    Data ____________________________      Data ____________________________
    Semnatura _______________________      Semnatura _______________________

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    Directia de munca si solidaritate sociala
    Consiliul Local ..............................
    Judetul ................./Municipiul Bucuresti

                                        AVIZAT              AVIZAT
                                        Primar*)            Prefect*)
                                      _____________       ____________

    *) Avizeaza in cazul acordarii ajutorului de urgenta de la bugetul de stat.

                             ANCHETA SOCIALA*1)
pentru acordarea ajutorului de urgenta in temeiul art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 efectuata la data __________ anul _________

    Urmare verificarii efectuate la domiciliul/resedinta/locuinta d-lui (d-nei) .................................... adresa ..........................., s-au constatat urmatoarele:

    A. Date privind familia / persoana singura:
    1. Componenta familiei si veniturile*2) acesteia:
 ______________________________________________________________________________
|     |              Componenta familiei               |  Veniturile  |  Alte  |
|     |                                                |   familiei   |venituri|
|     |________________________________________________|______________|________|
| Nr. | Nume  |  C.N.P./ |  Relatia de  |   Ocupatia   |Sursa |Cuantum| Cuantum|
| crt.|  si   |   data   |    rudenie   |              |cod*4)| (lei) |  (lei) |
|     |Prenume| nasterii |______________|______________|      |       |        |
|     |       |(ZZ/LL/AA)|in clar|cod*3)|in clar|cod*3)|      |       |        |
|_____|_______|__________|_______|______|_______|______|______|_______|________|
|_____|_______|__________|_______|______|_______|______|______|_______|________|
|_____|_______|__________|_______|______|_______|______|______|_______|________|
|_____|_______|__________|_______|______|_______|______|______|_______|________|
|     |                        TOTAL                   |      |       |        |
|_____|________________________________________________|______|_______|________|

    2. Locuinta:
    Tipul locuintei - cod*3)                                [ ]
    Regimul juridic al locuintei proprietate - cod*3)       [ ]

    Nr. camere ............................
    Suprafata locativa (mp) ...............
    Dotare cu bunuri de folosinta indelungata .................................
...............................................................................
    Conditii de igiena ........................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Incalzirea locuintei:
    - sistem centralizat de furnizare a energiei termice    [ ]
    - gaze naturale                                         [ ]
    - lemne                                                 [ ]
    - carbuni                                               [ ]
    - combustibili petrolieri                               [ ]

    B. Descrierea situatiei pentru care se solicita ajutorul de urgenta (cauze, pagube inregistrate, evaluarea pagubelor s.a.) ................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    C. A beneficia de alte ajutoare pentru situatia prezentata:
    - in bani (suma/sursa): ...................................................
    - in natura (tipul/valoarea/sursa): .......................................
...............................................................................

    D. Alte aspecte constatate ................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    E. Optiunea beneficiarilor de acordare a ajutorului de urgenta
    - in bani          [ ]
    - in natura*5)     [ ]
...............................................................................
...............................................................................

    F. Propuneri:
    - suma .........................
    - modul de acordare .......................................................

                                                      Intocmit ____________
                                                      Semnatura ___________
            Primar/
    Directorul directiei de munca
      si solidaritate sociala
    _____________________________

    Luat la cunostinta
    Solicitant __________________

------------
    *1) In cazul gospodariei se va intocmi separat pentru fiecare familie/persoana singura;
    *2) In cazul gospodariei se va evidentia distinct venitul obtinut in comun de membrii acesteia;
    *3) Se va trece codul prevazut in tabelele Relatia de rudenie, Ocupatia, Tipul locuintei si Regimul juridic al locuintei;
    *4) Se va trece, dupa caz, codul, in cazul veniturilor permanente, sau surselor de venit in cazul veniturilor prevazute la capitolele B si C din Declaratia privind veniturile realizate;
    *5) Se vor mentiona produsele solicitate (alimente, medicamente, imbracaminte etc.).

    ANEXA 9
    la normele metodologice

    Consiliul Local ...........................
    Judetul ............./Municipiul Bucuresti

                              RAPORT STATISTIC
privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat luna ................. anul ...........

    1. Ajutorul social
    1.1. Situatia cererilor aprobate pentru acordarea ajutorului social

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - in luna raportata
    B - Cumulat de la inceputul anului

 ______________________________________________________________________________
|    |         |Numar cereri|Existente| Aprobate|Suspendate| Iesite  |Existente|
|    |         |inregistrate|   la    |si repuse| din plata|   din   |    la   |
|    |         |in registrul|inceputul| in plata|  in luna |  plata  |sfarsitul|
|Nr. |  Tipul  |   special  |  lunii  |         | raportata| in luna |  lunii  |
|crt.| familiei|____________|raportate|_________|          |raportata|raportate|
|    |         |  A  |  B   |         |  A | B  |          |         |         |
|____|_________|_____|______|_________|____|____|__________|_________|_________|
|    |         |  1  |  2   |    3    |  4 | 5  |    6     |    7    |    8    |
|    |         |     |      |         |    |    |          |         |(col. 3 +|
|    |         |     |      |         |    |    |          |         |col. 4 - |
|    |         |     |      |         |    |    |          |         |col. 6 - |
|    |         |     |      |         |    |    |          |         |col. 7)  |
|____|_________|_____|______|_________|____|____|__________|_________|_________|
| 1. | persoane|     |      |         |    |    |          |         |         |
|    | singure |     |      |         |    |    |          |         |         |
|____|_________|_____|______|_________|____|____|__________|_________|_________|
| 2. | familii |     |      |         |    |    |          |         |         |
|    | cu 2    |     |      |         |    |    |          |         |         |
|    | persoane|     |      |         |    |    |          |         |         |
|____|_________|_____|______|_________|____|____|__________|_________|_________|
| 3. | familii |     |      |         |    |    |          |         |         |
|    | cu 3    |     |      |         |    |    |          |         |         |
|    | persoane|     |      |         |    |    |          |         |         |
|____|_________|_____|______|_________|____|____|__________|_________|_________|
| 4. | familii |     |      |         |    |    |          |         |         |
|    | cu 4    |     |      |         |    |    |          |         |         |
|    | persoane|     |      |         |    |    |          |         |         |
|____|_________|_____|______|_________|____|____|__________|_________|_________|
| 5. | familii |     |      |         |    |    |          |         |         |
|    | cu 5    |     |      |         |    |    |          |         |         |
|    | persoane|     |      |         |    |    |          |         |         |
|____|_________|_____|______|_________|____|____|__________|_________|_________|
| 6. | familii |     |      |         |    |    |          |         |         |
|    | cu peste|     |      |         |    |    |          |         |         |
|    | 5       |     |      |         |    |    |          |         |         |
|    | persoane|     |      |         |    |    |          |         |         |
|____|_________|_____|______|_________|____|____|__________|_________|_________|
|    | TOTAL:  |     |      |         |    |    |          |         |         |
|____|_________|_____|______|_________|____|____|__________|_________|_________|

     1.2. Ajutoare sociale platite

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Din suspendari
 ______________________________________________________________________________
|    |         |Din care| Numar familii si  |       Sume platite - mii lei -   |
|    |         |copii in| persoane singure  |__________________________________|
|    |         | varsta |   beneficiare     |  In luna raportata  |  Cumulat   |
|Nr. |  Tipul  | de pana|___________________|_____________________|   de la    |
|crt.| familiei| la 18  | in luna | Cumulat |Cuvenite|Restante| A | inceputul  |
|    |         |  ani   |raportata|  de la  |        |        |   |   anului   |
|    |         |        |         |inceputul|        |        |   |            |
|    |         |        |         |  anului |        |        |   |            |
|____|_________|________|_________|_________|________|________|___|____________|
|    |         |   1    |    2    |    3    |   4    |   5    | 6 |     7      |
|____|_________|________|_________|_________|________|________|___|____________|
| 1. | persoane|        |         |         |        |        |   |            |
|    | singure |        |         |         |        |        |   |            |
|____|_________|________|_________|_________|________|________|___|____________|
| 2. | familii |        |         |         |        |        |   |            |
|    | cu 2    |        |         |         |        |        |   |            |
|    | persoane|        |         |         |        |        |   |            |
|____|_________|________|_________|_________|________|________|___|____________|
| 3. | familii |        |         |         |        |        |   |            |
|    | cu 3    |        |         |         |        |        |   |            |
|    | persoane|        |         |         |        |        |   |            |
|____|_________|________|_________|_________|________|________|___|____________|
| 4. | familii |        |         |         |        |        |   |            |
|    | cu 4    |        |         |         |        |        |   |            |
|    | persoane|        |         |         |        |        |   |            |
|____|_________|________|_________|_________|________|________|___|____________|
| 5. | familii |        |         |         |        |        |   |            |
|    | cu 5    |        |         |         |        |        |   |            |
|    | persoane|        |         |         |        |        |   |            |
|____|_________|________|_________|_________|________|________|___|____________|
| 6. | familii |        |         |         |        |        |   |            |
|    | cu peste|        |         |         |        |        |   |            |
|    | 5       |        |         |         |        |        |   |            |
|    | persoane|        |         |         |        |        |   |            |
|____|_________|________|_________|_________|________|________|___|____________|
|    | TOTAL:  |        |         |         |        |        |   |            |
|____|_________|________|_________|_________|________|________|___|____________|

    2. Ajutorul pentru incalzirea locuintei
 ______________________________________________________________________________
|     Tipul de incalzire        |      Numar familii si      |  Sume platite   |
|                               |persoane singure beneficiare|  - mii lei -    |
|                               |____________________________|_________________|
|                               |in luna raportata | Cumulat | In luna |Cumulat|
|                               |                  |         |raportata|       |
|_______________________________|__________________|_________|_________|_______|
| Sistem centralizat de         |                  |         |         |       |
| furnizare a energiei termice  |                  |         |         |       |
|_______________________________|__________________|_________|_________|_______|
| Gaze naturale, lemne, carbuni,|                  |         |         |       |
| combustibili petrolieri       |                  |         |         |       |
|_______________________________|__________________|_________|_________|_______|

    3. Ajutoare de urgenta
 _____________________________________________________________
|       Numar beneficiari      |   Sume platite - mii lei -   |
|______________________________|______________________________|
|  in luna  |   cumulat de la  |  in luna  |   cumulat de la  |
| raportata | inceputul anului | raportata | inceputul anului |
|___________|__________________|___________|__________________|
|           |                  |           |                  |
|___________|__________________|___________|__________________|

    4. Ajutorul pentru inmormantare
 _____________________________________________________________
|       Numar beneficiari      |   Sume platite - mii lei -   |
|______________________________|______________________________|
|  in luna  |   cumulat de la  |  in luna  |   cumulat de la  |
| raportata | inceputul anului | raportata | inceputul anului |
|___________|__________________|___________|__________________|
|           |                  |           |                  |
|___________|__________________|___________|__________________|

           Primar,                   Intocmit ..................
     ...................             Data ......................

    ANEXA 10
    la normele metodologice

    Consiliul Local ................................
    Judetul .................../Municipiul Bucuresti

                                 SITUATIA
privind persoanele adulte*) din familiile beneficiare de ajutor social, pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se asigura de la bugetul de stat luna .................... anul .......
 _________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele | Adresa | Codul numeric | Actul de identitate |
|crt.|                     |        |    personal   |_____________________|
|    |                     |        |               |   seria   |   nr.   |
|____|_____________________|________|_______________|___________|_________|
|____|_____________________|________|_______________|___________|_________|
|____|_____________________|________|_______________|___________|_________|
|____|_____________________|________|_______________|___________|_________|
|____|_____________________|________|_______________|___________|_________|
|____|_____________________|________|_______________|___________|_________|

            Primar,                            Intocmit
       ..................                .....................
                                                  Data
                                         .....................
           
    *) Sunt cuprinse persoanele adulte din familiile beneficiare de ajutor social, respectiv persoanele singure beneficiare de ajutor social, care nu au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1099/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1099 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu