Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 125 din  1 martie 1999

privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru institutiile publice de cultura

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 din 10 martie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru institutiile publice de cultura, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul culturii,
                       Ion Caramitru

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              METODOLOGIE
pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru institutiile publice de cultura

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru institutiile publice de cultura, denumita in continuare metodologie, se aplica personalului incadrat cu contract individual de munca in institutiile publice de cultura.
    Art. 2
    (1) Metodologia creeaza cadrul pentru realizarea urmatoarelor obiective:
    a) asigurarea concordantei intre exigentele (cerintele) postului si calitatile angajatului (profesionale, aptitudinale si atitudinale);
    b) furnizarea elementelor necesare pentru stabilirea salariului de baza individual intre limite, in functie de performantele profesionale ale angajatului;
    c) asigurarea unui sistem motivational, care sa determine cresterea performantelor profesionale individuale.
    (2) Pentru atingerea acestor obiective prezenta metodologie prevede:
    a) evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor;
    b) evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele posturilor;
    c) stabilirea si reevaluarea salariului de baza intre limite, in functie de performantele profesionale ale fiecarui angajat.

    CAP. 2
    Evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor

    Art. 3
    Postul reprezinta un ansamblu de operatiuni sau de activitati prin care se realizeaza, total sau partial, o anumita procedura specifica atributiilor institutiei publice. Postul se caracterizeaza, in principal, prin functia ocupantului postului. Evaluarea posturilor se face pe baza unor criterii care reprezinta cerintele de ocupare a acestora, cuprinse exemplificativ in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) Criteriile de evaluare a postului se inscriu in fisa postului, prin care ordonatorii de credite bugetare vor asigura si descrierea principalelor atributii si raspunderi care revin angajatilor.
    (2) Conducerile institutiilor publice pot completa fisa postului si cu alte elemente specifice activitatii si, de asemenea, pot detalia sau diversifica criteriile de evaluare prezentate in anexa nr. 1. Ponderile asociate criteriilor se vor modifica in mod corespunzator, astfel incat suma ponderilor asociate criteriilor sa reprezinte 100% .
    Art. 5
    Pentru fiecare criteriu de evaluare a posturilor se acorda un calificativ, notat de la 1 la 5, in raport cu importanta si cu relevanta acestuia.
    Art. 6
    (1) Corespunzator fiecarui post, seful ierarhic al ocupantului acestui post stabileste standardele de performanta ale postului, cu aprobarea conducerii institutiei respective.
    (2) Standardele de performanta se exprima prin urmatorii indicatori, cuantificati in conformitate cu specificul activitatilor si al operatiunilor specifice fiecarui post:
    a) cantitate;
    b) calitate;
    c) cost;
    d) timp;
    e) utilizarea resurselor;
    f) mod de realizare.
    Continutul indicatorilor pentru standardele de performanta asociate posturilor este prezentat in anexa nr. 2.
    (3) Conducerile institutiilor publice vor institui procedurile si regulile de masurare adecvata a fiecarui indicator, care determina standardele de performanta.
    (4) La stabilirea procedurilor si a regulilor de masurare a indicatorilor de performanta conducerile institutiilor vor consulta sindicatele sau reprezentantii salariatilor, dupa caz.
    (5) Standardele de performanta stabilite pentru fiecare post trebuie sa reflecte repartizarea echitabila a sarcinilor intre posturi si sa fie defalcate din obiectivele cuantificate ale institutiei.
    Art. 7
    In modelul prezentat in anexa nr. 3 sunt cuprinse principalele elemente avute in vedere la elaborarea fisei postului.
    Art. 8
    (1) Evaluarea se aplica fiecarui post utilizat in fiecare institutie publica.
    (2) La nivelul ordonatorilor de credite bugetare, care au in structura compartimente de gestiune a resurselor umane, evaluarea posturilor se va asigura de catre aceste compartimente, impreuna cu conducatorii compartimentelor in care se regasesc posturile supuse evaluarii. Pentru institutiile publice care nu dispun de asemenea compartimente, evaluarea posturilor va fi asigurata de catre persoane desemnate de conducatorul institutiei.
    (3) Documentatia aferenta activitatilor de evaluare se gestioneaza de catre persoanele sau compartimentele desemnate potrivit alin. (2).
    Art. 9
    (1) Modul de calcul al punctajelor minime, maxime si medii, pe baza rezultatelor evaluarii posturilor, este prezentat in anexa nr. 4.
    (2) Punctajul mediu va servi drept criteriu de ierarhizare a posturilor pe intreaga structura organizatorica a institutiei publice si va permite estimarea costului mediu pentru ansamblul posturilor existente.

    CAP. 3
    Evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele postului

    Art. 10
    Principalele etape in activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale sunt:
    a) descrierea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale;
    b) procedura de masurare si de evaluare a performantelor profesionale individuale;
    c) urmarirea si controlul rezultatelor evaluarii si determinarea evolutiei performantelor profesionale individuale in timp.

    Sectiunea 1
    Descrierea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale
    Art. 11
    Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale sunt: gradul de indeplinire a standardelor de performanta, asumarea responsabilitatii, adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitatea.
    Art. 12
    (1) Gradul de indeplinire a standardelor de performanta reprezinta rezultatele masurate ale muncii la nivelurile descrise in fisa postului. Pentru masurarea muncii pot fi avute in vedere si modul de utilizare a resurselor (ce echipamente/materiale vor fi utilizate), precum si modul de realizare a activitatii.
    (2) In procesul de evaluare a performantei profesionale individuale, standardele de performanta constituie baza de referinta pentru aprecierea rezultatelor obtinute de fiecare salariat.
    (3) Pentru definirea standardelor de performanta se utilizeaza indicatorii prevazuti la art. 6 alin. (2) lit. a) - d), precum si, dupa caz, indicatorii prevazuti la art. 6 alin. (2) lit. e) si f), in raport cu conditiile concrete de desfasurare a activitatii.
    (4) Standardele de performanta se stabilesc de catre conducatorul unui program/proiect sau al unei activitati, inainte de inceperea acestora, astfel incat toti cei implicati sa cunoasca cerintele realizarii obiectivelor propuse. Standardele de performanta, stabilite potrivit art. 6 alin. (1), se aproba de catre conducatorul institutiei publice respective.
    Art. 13
    (1) Asumarea responsabilitatii pentru activitatea de conducere implica evaluarea:
    a) nivelului, precum si a riscului decizional;
    b) modului de comunicare;
    c) lucrului in echipa;
    d) comportamentului managerial.
    (2) Asumarea responsabilitatii pentru activitatea de executie implica evaluarea:
    a) gradului de implicare in executarea atributiilor de serviciu;
    b) rapiditatii interventiilor;
    c) comportamentului la presiuni exterioare si interioare.
    Art. 14
    (1) Adaptarea la complexitatea muncii se exprima prin nivelul activitatii de conceptie, activitatii de analiza, activitatii de sinteza si activitatii de rutina.
    (2) Activitatea de conceptie se caracterizeaza prin:
    a) interpretarea unui volum mare de informatii;
    b) construirea de alternative/optiuni;
    c) integrarea optiunilor;
    d) evaluarea efectelor si consecintelor.
    (3) Activitatea de analiza se caracterizeaza prin:
    a) identificarea influentelor si a determinarilor;
    b) identificarea formulelor de descriere a proceselor, fenomenelor si a starilor analizate.
    (4) Activitatea de sinteza se caracterizeaza prin:
    a) construirea modelelor fenomenelor si/sau a proceselor studiate;
    b) identificarea fluxurilor informationale;
    c) proiectarea instrumentelor de monitorizare.
    (5) Activitatea de rutina se caracterizeaza prin:
    a) gradul ridicat de repetitivitate a operatiunilor;
    b) executarea de operatiuni strict reglementate.
    Art. 15
    (1) Initiativa si creativitatea urmaresc evaluarea performantei profesionale, in cazul in care angajatul propune sau are initiativa unor solutii noi, precum si in cazul in care acesta propune schimbarea unor reglementari, a unor tehnologii, a unor procese in domeniul sau de activitate.
    (2) Continutul acestui criteriu de evaluare implica:
    a) in cazul propunerii de solutii noi:
    - motivarea ideilor;
    - evaluarea consecintelor;
    - efectuarea de studii cu aplicabilitate in context reglementat;
    b) in cazul propunerii unor schimbari:
    - dimensionarea schimbarilor;
    - evaluarea consecintelor schimbarilor;
    - efectuarea de studii cu aplicabilitate in context reglementat.

    Sectiunea a 2-a
    Procedura de masurare si de evaluare a performantelor profesionale individuale
    Art. 16
    Procedura de masurare si de evaluare a performantelor profesionale individuale se realizeaza pe baza unor norme de evaluare, care reprezinta un cumul de tehnici de masurare a performantelor profesionale individuale, pe baza carora sa poata fi stabilit, ori de cate ori este necesar, nivelul salariilor de baza individuale intre limite, potrivit legii.
    Art. 17
    Procedura de masurare si de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplica fiecarui angajat in raport cu cerintele postului ocupat.
    Art. 18
    Evaluarea performantelor profesionale individuale se bazeaza pe aprecierea in mod sistematic si obiectiv a randamentului, calitatii muncii, comportamentului, initiativei, eficientei si a creativitatii pentru fiecare salariat.
    Art. 19
    (1) Procedura de masurare si de evaluare a performantelor profesionale individuale este un proces continuu, coordonat de catre compartimentul de gestiune a resurselor umane sau de catre persoana desemnata de conducatorul institutiei.
    (2) Angajatorul va stabili, dupa primul an de aplicare a legii, momentul pentru masurarea anuala a rezultatelor evaluarii performantelor profesionale individuale.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica:
    a) persoanelor angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant;
    b) angajatilor care se reangajeaza in institutie dupa o perioada mai mare de un an, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reintrarea in sistem;
    c) angajatilor din institutie, al caror contract individual de munca este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activitatii;
    d) angajatilor promovati intr-o alta functie de executie sau intr-o functie de conducere, precum si celor angajati din afara unitatii, pentru care momentul de evaluare se stabileste de conducerea fiecarei institutii publice;
    e) angajatilor aflati in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluarii activitatii;
    f) angajatilor care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluarii se stabileste de conducerea fiecarei institutii publice.
    Art. 20
    Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale va avea ca elemente de referinta:
    a) fisa cuprinzand descrierea postului, intocmita potrivit prevederilor art. 4;
    b) criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, prezentate la art. 11 - 15.
    Art. 21
    (1) Pe baza elementelor mentionate la art. 20 persoanele care vor realiza procedurile de evaluare parcurg urmatoarele etape:
    a) acorda calificative, notate de la 1 la 5, pentru fiecare criteriu prevazut in fisa de evaluare a fiecarui angajat;
    b) notele acordate vor avea urmatoarea semnificatie:
    1 = nesatisfacator;
    2 = satisfacator;
    3 = la nivelul standardului de performanta stabilit pentru postul respectiv;
    4 = bine;
    5 = foarte bine;
    c) pentru fiecare criteriu nota acordata angajatului se pondereaza in raport cu importanta si relevanta criteriului respectiv pentru procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale; pentru primul an de aplicare criteriile de evaluare au urmatoarele ponderi:
    - gradul de indeplinire a standardelor de performanta = 50%
    - asumarea responsabilitatii                          = 25%
    - adaptarea la complexitatea muncii                   = 15%
    - initiativa si creativitatea                         = 10% .
    (2) Pentru procesele de evaluare a performantelor profesionale individuale, care se vor desfasura dupa primul an de aplicare, ordonatorii de credite pot stabili alte ponderi pentru criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, in raport cu obiectivele institutiei publice respective.
    (3) Pentru evaluarea performantelor profesionale individuale se vor utiliza fisa de evaluare si formula de calcul, prevazute in anexa nr. 5.
    (4) Calificativele vor fi acordate de catre:
    - conducatorul compartimentului;
    - angajatul (autoevaluare);
    - persoanele cu atributii de evaluare din compartimentul de gestiune a resurselor umane sau persoanele desemnate de conducatorul institutiei publice.
    (5) Seful ierarhic al conducatorului compartimentului in care angajatul isi desfasoara activitatea decide asupra calificativelor finale, tinand seama de cele trei evaluari prevazute la alin. (4) si de rezultatele de ansamblu ale compartimentului, eliminand valorile extreme dintre calificativele acordate pentru fiecare criteriu.
    (6) Pe baza calificativului final, stabilit potrivit alin. (5), se determina punctajul total care se comunica angajatului de catre compartimentul de gestiune a resurselor umane in termen de 5 zile.
    Art. 22
    (1) Fiecare angajat are dreptul sa conteste evaluarea si, respectiv, punctajul total rezultat.
    (2) Contestatia se depune la compartimentul de gestiune a resurselor umane in termen de 5 zile de la comunicare si se solutioneaza in prezenta partilor de catre conducatorul imediat superior persoanei care a decis asupra evaluarii finale contestate, in termen de 10 zile.

    Sectiunea a 3-a
    Urmarirea si controlul rezultatelor evaluarii si determinarea evolutiei in timp a performantelor profesionale individuale
    Art. 23
    Evaluarea performantelor profesionale individuale la perioadele stabilite de catre ordonatorul de credite bugetare se face sub indrumarea compartimentului de gestiune a resurselor umane, care are si sarcina de a urmari si de a controla rezultatele obtinute, in conditiile prevazute la art. 19.
    Art. 24
    Compartimentul de gestiune a resurselor umane propune conducerii institutiei publice utilizarea rezultatelor obtinute din evaluari, in scopul:
    a) pregatirii si perfectionarii personalului pentru:
    - definirea profilului viitor al competentelor si abilitatilor, corespunzator fiecarui post;
    - monitorizarea raportului rezultate/cost, obtinut in urma activitatii de pregatire/perfectionare;
    - elaborarea programelor (strategiei de pregatire continua a personalului) prin stabilirea unui plan de pregatire continua pentru fiecare angajat si prin evaluarea resurselor financiare necesare acestui scop;
    b) recrutarii/selectionarii personalului la elaborarea sau la realizarea unor programe/proiecte;
    c) determinarii evolutiei in timp a performantelor profesionale individuale;
    d) distribuirii fondului de salarii, identificat ca sursa pentru diferentieri salariale, si stabilirea salariilor de baza individuale intre limite.

    Sectiunea a 4-a
    Evaluarea performantelor profesionale individuale ale angajatilor
    Art. 25
    (1) Punctajul total calculat potrivit art. 21 pentru fiecare angajat se compara cu intervalul delimitat de punctajul minim, respectiv maxim, al postului ocupat de acesta, calculat potrivit art. 9. In functie de rezultat, se disting urmatoarele situatii:
    a) punctajul realizat de angajat se inscrie intre limita minima si maxima a punctajului postului, ceea ce inseamna ca angajatul corespunde cerintelor postului;
    b) punctajul realizat de angajat se situeaza sub limita minima a punctajului postului, deci angajatul nu corespunde postului si poate fi trecut in alt post vacant pentru care indeplineste punctajul sau poate fi disponibilizat, daca institutia nu are posturi vacante de natura celui ocupat de angajat;
    c) punctajul realizat de angajat se situeaza peste limita maxima a punctajului postului, deci angajatul este promovabil pe o functie superioara. Promovarea poate deveni efectiva, daca angajatul in cauza realizeaza cel putin punctajul minim corespunzator acestui post, in limita posturilor vacante de grad sau treapta profesionala de nivel superior, prin sustinerea unui examen sau concurs.
    (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale la promovarea in grade profesionale, trepte profesionale sau functii se face, in cadrul examenului sau al concursului, de catre comisia de examinare desemnata de ordonatorul de credite.

    CAP. 4
    Stabilirea salariilor de baza intre limite, in functie de performantele profesionale individuale

    Art. 26
    (1) Ordonatorii de credite bugetare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, asigura ca stabilirea salariilor de baza intre limite sa se realizeze cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si in numarul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.
    (2) Stabilirea salariilor de baza individuale intre limite se face pe baza rezultatelor evaluarii performantelor profesionale ale angajatului, in raport cu cerintele postului.
    Art. 27
    (1) Calculul salariului de baza individual, potential, pentru perioadele urmatoare, se face dupa cum urmeaza:
    a) coeficientul de multiplicare corespunzator performantelor profesionale individuale realizate de salariatul "y" (Cy ) pentru ocuparea postului "x" se stabileste, dupa caz, prin una dintre formulele:

                  x     x
      x        (py  - pm ) (CM - Cm)
    Cy  = Cm + ----------------------;
                      x     x
                   (pM  - pm )


                  x     x
     x         (pM  - py ) (CM - Cm )
    Cy  = CM - ---------------------,
                      x     x
                   (pM  - pm )

    in care:
    - Cm = limita inferioara a intervalului pentru functia ocupantului postului;
    - CM = limita superioara a intervalului pentru functia ocupantului postului;
        x                                                x
    - pm = punctajul minim al postului "x", diferit de pM ;
        x                                                x
    - pM = punctajul maxim al postului "x", diferit de pm ;
        x
    - py = performanta profesionala individuala a salariatului "y" pe postul "x";

    b) salariul de baza intre limite, potential, pentru salariatul "y" pe postul
                                    x
"x" se calculeaza multiplicand cu Cy  valoarea de referinta sectoriala corespunzatoare.
    (2) Salariul de baza calculat potrivit alin. (1) poate fi mai mare, egal sau mai mic decat salariul de baza avut in luna anterioara incheierii procedurilor de evaluare; modalitatile concrete de majorare sau de diminuare a salariilor de baza se stabilesc de ordonatorul de credite bugetare, in limitele resurselor financiare disponibile pentru cheltuieli de personal si avand in vedere si obiectivele preconizate ale institutiei respective.
    Art. 28
    (1) Salariul de baza al unui angajat se reevalueaza anual de catre angajator, cu respectarea limitelor prevazute pentru gradul profesional sau treapta profesionala respectiva.
    (2) Reevaluarea salariului de baza al fiecarui angajat se face si in primul an de aplicare a prevederilor Legii nr. 154/1998.
    (3) Reevaluarea prevazuta la alin. (1) si (2) se face pe baza acelorasi criterii, potrivit prezentei metodologii.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 29
    Ca urmare a evaluarii posturilor si performantelor profesionale individuale, potrivit prezentei metodologii, se pot face modificari ale salariilor de baza numai in limita cheltuielilor cu salariile alocate fiecarui ordonator de credite bugetare.
    Art. 30
    (1) La angajare, salariile de baza individuale pot fi stabilite intre limitele prevazute de lege, pe baza criteriilor de selectie, a performantelor profesionale ale angajatului, in raport cu cerintele postului, in conditiile prezentei metodologii.
    (2) Aplicarea criteriilor de selectie si evaluarea performantelor profesionale la angajare se materializeaza in calificative notate de la 1 la 5.
    (3) Evaluarea performantelor profesionale individuale potentiale la angajare se face in cadrul concursului, de catre comisia de examinare desemnata prin dispozitia ordonatorului de credite bugetare.
    Art. 31
    In masura in care sunt indeplinite integral dispozitiile prezentei metodologii, aceasta se poate aplica atat la nivelul intregii institutii publice, cat si la nivelul unor activitati din cadrul acesteia, in limita cheltuielilor cu salariile alocate fiecarui ordonator de credite.
    Art. 32
    (1) Anexele nr. 1 - 20 fac parte integranta din prezenta metodologie.
    (2) Anexele nr. 6 - 20 reprezinta exemple orientative de completare a fiselor de post si a fiselor de evaluare.

    ANEXA Nr. 1
    la metodologie

                              CRITERII
                      de evaluare a posturilor

                            - Exemple -
_____________________________________________________________________________

           Criterii                             Continut
_____________________________________________________________________________
 1. Pregatirea profesionala    1.1. Pregatirea de baza (corespunzatoare
    impusa ocupantului         studiilor absolvite, potrivit prevederilor
    postului                   legale):
                               1.1.1. scoala generala
                               1.1.2. medie - liceala
                               1.1.3. medie - postliceala
                               1.1.4. superioara de scurta durata
                               1.1.5. superioara de lunga durata
                               1.2. Pregatire de specialitate:
                               1.2.1. calificare tehnica, economica sau de
                               alta specialitate, necesara postului (medie,
                               superioara)
                               1.2.2. perfectionari (specializari) periodice,
                               necesare mentinerii competentei pe post

 2. Experienta necesara        2.1. Experienta in munca
    pentru executarea          2.2. Experienta in specialitate
    operatiunilor specifice    2.3. Perioada necesara initierii, in vederea
    postului                   executarii operatiunilor specifice postului

 3. Dificultatea               3.1. Complexitatea activitatii, exprimata in
    operatiunilor specifice    implicatiile psihosociologice, estetice
    postului                   ale rolului
                               3.2. Capacitatea de adaptare la activitati in
                               conditii speciale (turnee, festivaluri,
                               inregistrari)
                               3.3. Necesitatea unor aptitudini deosebite:
                               imaginatie, putere de expresivitate,
                               comunicare, dictie, aptitudini muzicale
                               3.4. Efortul intelectual depus: rapiditatea
                               memorizarii textului, stapanirea materialelor
                               propuse de strategia repertoriala a
                               institutiei etc.
                               3.5. Maleabilitatea in relatiile cu partenerul
                               de scena
                               3.6. Concizie si acuratete in redactare
                               3.7. Necesitatea cunoasterii metodelor si
                               tehnicilor actuale si de perspectiva in
                               muzeologie sau in biblioteconomie

 4. Responsabilitatea          4.1. Responsabilitatea in conducerea
    implicata de post          colectivelor, formatiilor
                               4.2. Responsabilitatea pentru desfasurarea
                               spectacolelor sau a altor manifestari
                               cultural-artistice conform programarilor si
                               pentru reusita acestora
                               4.3. Responsabilitatea in luarea deciziilor

 5. Sfera de relatii           5.1. Disponibilitatea de a raspunde
                               presiunilor externe in cazul unor solicitari
                               intempestive
                               5.2. Gradul de solicitare din partea
                               structurilor externe ale institutiei publice
                               5.3. Gradul de solicitare din partea
                               cetatenilor si/sau subiectilor serviciilor
                               oferite de institutia publica
_____________________________________________________________________________

    ANEXA Nr. 2
    la metodologie

                                CONTINUTUL
      indicatorilor pentru standardele de performanta asociate posturilor
                               - Exemple -

    a) Cantitatea
    Se masoara volumul lucrarilor exprimate in unitati de masura specifice operatiunilor sau activitatilor executate intr-un anumit post:
    - numar de aparitii in spectacole;
    - numar de premiere;
    - numar de prime auditii;
    - numar de fise si de referinte bibliografice;
    - numar de expozitii sau de alte manifestari muzeale organizate;
    - numar de cataloage, de albume sau de afise realizate.
    b) Calitatea
    Se masoara nivelul completitudinii si al corectitudinii solutiilor prezentate in lucrarile specifice postului:
    - numar de premii sau de distinctii obtinute ori de participari la manifestari nationale sau internationale;
    - aprecieri elogioase ale criticii de specialitate;
    - solicitari de turnee, imprimari discografice, colaborari cu institutii din tara si din strainatate.
    c) Costurile
    Se masoara interesul angajatului de a limita costurile de functionare a institutiei. Prezinta interes raportul dintre volumul de activitate si costurile implicate, avandu-se in vedere:
    - idei originale, initiative personale privind reducerea cheltuielilor de realizare a costumelor, decorurilor;
    - utilizarea eficienta a spatiului de expozitii si a exponatelor;
    - solutii originale si eficiente privind restaurarea si conservarea patrimoniului;
    - efectuarea unor lucrari de reparare si modernizare a aparaturii din dotare.
    d) Timpul
    Se masoara timpii de executie a lucrarilor, mai ales pentru acele lucrari pentru care nu se pot stabili norme de timp, urmarindu-se:
    - scurtarea timpilor de repetitie sau de pregatire a unei expozitii;
    - reducerea timpului de executie a decorurilor, a costumelor;
    - incadrarea in termenele stabilite pentru premiere, vernisaje;
    - realizarea unor timpi optimi de redactare a fiselor.
    e) Utilizarea resurselor
    Se apreciaza capacitatea angajatului de a utiliza eficient resursele puse la dispozitie postului (echipamente de birotica, programe de calculator si altele asemenea).
    f) Modul de realizare
    Se apreciaza capacitatea angajatului de a se integra in efortul colectiv depus de echipa din care face parte, modul in care pune la dispozitie colectivului cunostintele si experienta pe care le detine si altele asemanatoare.

    ANEXA Nr. 3
    la metodologie

                                  MODEL
                   de completare a unei fise a postului
 __________________________________________________________________________
|                                                                          |
|    Denumirea institutiei publice:                                        |
|                                                                          |
|    Compartimentul:                                                       |
|                                                                          |
|    Denumirea postului:                                                   |
|                                                                          |
|    Gradul profesional al ocupantului postului:                           |
|                                                                          |
|    Nivelul postului:    de executie                                      |
|                                                                          |
|    Punctajul postului:     a) minim =                                    |
|    (calculat potrivit      b) maxim =                                    |
|    anexei nr. 4)           c) mediu =                                    |
|                                                                          |
|    Standardul de performanta asociat (exprimat prin indicatori):         |
|__________________________________________________________________________|

 __________________________________________________________________________
|                                                                          |
|    Descrierea postului: x)                                               |
|    x): se vor avea in vedere criteriile de evaluare a postului prevazute |
| in anexa nr. 1 si alte criterii si elemente stabilite de conducatorul    |
| compartimentului.                                                        |
|__________________________________________________________________________|

 __________________________________________________________________________
|                                                                          |
|    Descrierea activitatilor corespunzatoare postului:                    |
|    .                                                                     |
|    .                                                                     |
|    .                                                                     |
|    .                                                                     |
|    .                                                                     |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 4
    la metodologie

                                 MODEL
                de calcul al punctajului fisei postului
______________________________________________________________________________
                              Ponderea  Calificativul      Punctajul rezultat
   Criterii de evaluare         (%)     (de la 1 la 5)    --------------------
       a postului                       --------------      minim      maxim
                                        minim    maxim
______________________________________________________________________________
           1                     2        3        4      5 = 2 x 3  6 = 2 x 4
______________________________________________________________________________
1. Pregatirea profesionala       10       4        5         0,4        0,5
   impusa ocupantului postului
2. Experienta necesara pentru    10       4        5         0,4        0,5
   executarea operatiunilor
   specifice postului
3. Dificultatea operatiunilor    30       3        4         0,9        1,2
   specifice postului
4. Responsabilitatea implicata   40       3        4         1,2        1,6
   de post
5. Sfera de relatii              10       2        3         0,2        0,3
______________________________________________________________________________
                                       Punctajul   total =   3,1        4,1
                                                   mediu =   3,6
______________________________________________________________________________

    Punctajul minim si, respectiv, maxim pentru fiecare post se calculeaza prin inmultirea calificativului minim, respectiv maxim, acordat cu ponderea asociata fiecarui criteriu si prin insumarea acestor produse, astfel:

    Ptm = (pm1 x C1) + (pm2 x C2) + (pm3 x C3) + (pm4 x C4) + ... + (pmn x Cn),
    in care:
    - pm1 ... pmn = nota minima acordata fiecarui calificativ notat de la 1 la 5;
    - C1 ... Cn = ponderea stabilita pentru fiecare criteriu de evaluare a postului, exprimata in %;
    - Ptm = punctajul total minim.

    PtM = (pM1 x C1) + (pM2 x C2) + (pM3 x C3) + (pM4 x C4) + ... + (pMn x Cn),
    in care:
    - pM1 ... pMn = nota maxima acordata fiecarui calificativ notat de la 1 la 5;
    - C1 ... Cn = ponderea stabilita pentru fiecare criteriu de evaluare a postului, exprimata in %;
    - PtM = punctajul total maxim.
    Punctajul mediu se determina ca medie aritmetica a punctajului minim si maxim.

    ANEXA Nr. 5
    la metodologie

                                 MODEL
                 de completare a unei fise de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)

                            FISA DE EVALUARE
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. ........                                                  |
| Numele si prenumele titularului: ................................           |
| Rezultatul evaluarii:                                                       |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: ...........................................           |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire                                                    |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii                                               |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea                                               |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate                                               |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total:                 |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total:                                                            |
| Comentarii:                                                                 |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    Punctajul total (Pt) se calculeaza dupa urmatoarea formula:
    Pt = (p1 x C1) + (p2 x C2) + (p3 x C3) + (p4 x C4),
    in care:
    - p1 ... p4 = punctajul acordat fiecarui calificativ notat de la 1 la 5.
    - C1 ... C4 = ponderea stabilita pentru fiecare criteriu de evaluare a postului, exprimata in % .

    ANEXA Nr. 6
    la metodologie

                                  MODEL
                  de completare a fisei postului nr. 15

    Denumirea institutiei publice:
    Compartimentul:       Scena - regie artistica
    Denumirea postului:   Regizor artistic
    Gradul profesional al ocupantului postului: II
    Nivelul postului:     de executie
    Punctajul postului:   a) minim = 3,1
    (calculat potrivit    b) maxim = 4,5
    anexei nr. 4)         c) mediu = 3,8

                          DESCRIEREA POSTULUI

    I. Criterii de evaluare

    1. Pregatirea profesionala     - studii superioare de specialitate sau de
       impusa ocupantului            specialitati inrudite
       postului                    - perfectionare permanenta
    2. Experienta necesara pentru  - experienta in domeniul regiei
       executarea operatiunilor
       specifice postului
    3. Dificultatea operatiunilor  - implicatii psihosociologice, estetice
       specifice postului          - imaginatie, ingeniozitate
                                   - cunoasterea unor forme noi de literatura
                                     dramaturgica
                                   - cunoasterea unor noi stiluri regizorale
                                   - adaptarea si contributia la strategia
                                     repertoriala
                                   - adaptarea spectacolelor la spatii
                                     neconventionale de desfasurare
    4. Responsabilitatea           - conducerea si raspunderea pentru
       implicata de post             intreaga montare a spectacolului
                                   - propuneri privind componenta colectivului
                                     de actori si ceilalti colaboratori pentru
                                     realizarea spectacolului
    5. Sfera de relatii            - colaboreaza cu scenografii, compozitorii,
                                     dirijorii, maestrii de opera
                                   - colaboreaza cu responsabilii vietii
                                     artistice nationale si internationale

    II. Standardul de performanta
    a) Cantitatea:
    - numar (x) de montari anuale;
    - numar (y) de refaceri anuale.
    b) Calitatea:
    - participarea la cel putin un festival national sau international;
    - atragerea unui numar cat mai mare de spectatori;
    - propuneri de strategii, ateliere de lucru, coproductii, care sa contribuie la ridicarea prestigiului institutiei.
    c) Costuri:
    - utilizarea eficienta a resurselor umane sau materiale, in vederea obtinerii unor costuri minimale.
    d) Timp:
    - scurtarea timpilor de repetitie;
    - incadrarea in termenele stabilite pentru premiere si refaceri.
    e) Utilizarea resurselor:
    - se apreciaza capacitatea angajatului de a utiliza eficient resursele puse la dispozitie postului (echipamente de birotica, programe de calculator etc.).

    III. Descrierea activitatilor corespunzatoare postului:
    - conceperea spectacolului si raspunderea privind calitatea artistica a acestuia;
    - propunerea componentei colectivului de actori, scenografi si colaboratori pentru montarea spectacolului, acord cu conducerea institutiei;
    - indrumarea si supravegherea tuturor celorlalti membri ai colectivului, care contribuie la realizarea spectacolului;
    - intocmirea caietului de regie pentru spectacolul regizat;
    - intocmirea graficului de repetitii pentru respectarea termenului premierelor sau refacerilor;
    - urmarirea executiei costumelor si decorurilor in atelierele de productie si semnalarea oricaror defectiuni care ar influenta calitatea artistica sau ar determina nerealizarea la timp a spectacolelor;
    - avizarea in scris a schitelor artistice si tehnice intocmite de pictorul scenograf;
    - asistarea la probele de costume pentru a se evita modificari dupa terminarea reperului respectiv;
    - stabilirea de comun acord cu pictorul scenograf si inginerul-sef a datei prezentarii pe scena a tuturor elementelor de decor, a costumelor si recuzitelor.

    ANEXA Nr. 7
    la metodologie

                                MODEL
de calcul al punctajului postului de regizor artistic gradul profesional II
______________________________________________________________________________
                              Ponderea  Calificativul      Punctajul rezultat
   Criterii de evaluare         (%)     (de la 1 la 5)    --------------------
       a postului                       --------------      minim      maxim
                                        minim    maxim
______________________________________________________________________________
           1                     2        3        4      5 = 2 x 3  6 = 2 x 4
______________________________________________________________________________
1. Pregatirea profesionala      10        4        5          0,4       0,5
   impusa ocupantului
   postului
2. Experienta necesara pentru   10        4        5          0,4       0,5
   executarea operatiunilor
   specifice postului
3. Dificultatea operatiunilor   30        3        5          0,9       1,5
   specifice postului
4. Responsabilitatea implicata  40        3        4          1,2       1,6
   de post
5. Sfera de relatii             10        2        4          0,2       0,4
______________________________________________________________________________
                                        Punctajul   total =   3,1       4,5
                                                    mediu =   3,8
______________________________________________________________________________

    ANEXA Nr. 8
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 15                                                        |
| Numele si prenumele titularului: DUMITRESCU VALENTIN                        |
| Rezultatul evaluarii: 4,05                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          5      4      4      4    2 = 4 x 0,5     |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     5      4      3      4    1 = 4 x 0,25    |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     5      5      4      5    0,75 = 5 x 0,15 |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     4      3      3      3    0,3 = 3 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 4,05            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 4,05                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat se inscrie intre limitele postului (minim    |
| 3,1 - maxim 4,5), ceea ce inseamna ca angajatul corespunde cerintelor       |
| postului.                                                                   |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 9
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 15                                                        |
| Numele si prenumele titularului: ISTRATE SEVASTIAN                          |
| Rezultatul evaluarii: 2,85                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          4      3      3      3    1,5 = 3 x 0,5   |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     4      3      3      3    0,75 = 3 x 0,25 |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     3      2      2      2    0,3 = 2 x 0,15  |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     4      2      3      3    0,3 = 3 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 2,85            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 2,85                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat de angajat se situeaza sub limita minima a   |
| postului (3,1), deci angajatul nu corespunde postului.                      |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 10
    la metodologie

                             FISA DE EVALUARE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 15                                                        |
| Numele si prenumele titularului: BADEA CRISTIAN                             |
| Rezultatul evaluarii: 4,65                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          5      5      4      5    2,5 = 5 x 0,5   |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     5      4      3      4    1 = 4 x 0,25    |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     5      5      4      5    0,75 = 5 x 0,15 |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     4      4      3      4    0,4 = 4 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 4,65            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 4,65                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat de angajat se situeaza peste limita maxima a |
| punctajului postului (4,5), deci angajatul este promovabil pe o functie     |
| superioara.                                                                 |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 11
    la metodologie

                              MODEL
            de completare a fisei postului nr. 20

    Denumirea institutiei publice:
    Compartimentul:       Carte internationala
    Denumirea postului:   Bibliotecar
    Gradul profesional al ocupantului postului: I
    Nivelul postului:     de executie
    Punctajul postului:   a) minim = 2,95
    (calculat potrivit    b) maxim = 3,95
    anexei nr. 4)         c) mediu = 3,45

                          DESCRIEREA POSTULUI

    I. Criterii de evaluare

    1. Pregatirea profesionala     - studii superioare de specialitate sau
       impusa ocupantului postului   de specialitati inrudite
                                   - perfectionare permanenta
    2. Experienta necesara pentru  - experienta in domeniul biblioteconomiei
       executarea operatiunilor
       specifice postului
    3. Dificultatea operatiunilor  - capacitate de sinteza in redactare
       specifice postului          - concizie si acuratete in redactare
                                   - capacitate de sesizare si selectare a
                                     valorilor autentice
                                   - cunostinte privind stadiul si tendintele
                                     in domeniile artei, stiintei si culturii
                                     din anumite arii geografice sau
                                     lingvistice
                                   - cunoasterea a cel putin doua limbi straine
    4. Responsabilitatea implicata - raspundere privind gestiunea publicatiilor
       de post                       intrate prin schimb international de la
                                     primirea pana la predarea lor in
                                     prelucrare, precum si integritatea actelor
                                     insotitoare
                                   - efectuarea unor selectii ale publicatiilor
                                     (carti, periodice) cat mai apropiate de
                                     necesitati
    5. Sfera de relatii            - colaboreaza cu bibliotecarii din celelalte
                                     compartimente
                                   - colaboreaza cu specialisti din reteaua de
                                     biblioteci din tara si din strainatate

    II. Standardul de performanta

    a) Cantitatea:
    - numar (x) carti preluate;
    - numar (y) fise redactate.
    b) Calitatea:
    - acuratetea fiselor intocmite.
    c) Costuri:
    - utilizarea eficienta a resurselor umane sau materiale, in vederea obtinerii unor costuri minimale.
    d) Timp:
    - realizarea unor timpi optimi de redactare a fiselor.
    e) Utilizarea resurselor:
    - se apreciaza capacitatea angajatului de a utiliza eficient resursele puse la dispozitie postului (echipamente de birotica, programe de calculator etc.).

    III. Descrierea activitatilor corespunzatoare postului:

    - preluarea zilnica a cartilor intrate prin schimb international;
    - preocuparea ca titlurile sa fie adecvate optiunilor cititorilor (lingvistica, domenii etc.);
    - cunoasterea partenerilor de schimb, a profilului, optiunilor si modului de lucru cu acestia;
    - determinarea publicatiilor (carti, periodice, unicate sau dublete) prin cercetarea fisierelor de serviciu;
    - stabilirea valorii fiecarui volum pe baza criteriilor de evaluare corelate cu preturile practicate pe piata interna de carte straina;
    - redactarea fiselor de insotire;
    - intocmirea, pe parteneri, a borderourilor cartilor ce vor fi date in prelucrare.

    ANEXA NR. 12
    la metodologie

                                MODEL
de calcul al punctajului postului de bibliotecar gradul profesional I
 _____________________________________________________________________________
|                              Ponderea  Calificativul     Punctajul rezultat |
|   Criterii de evaluare         (%)     (de la 1 la 5)   ------------------- |
|       a postului                       --------------     minim      maxim  |
|                                        minim    maxim                       |
|_____________________________________________________________________________|
|           1                     2        3        4     5 = 2 x 3  6 = 2 x 4|
|_____________________________________________________________________________|
|1. Pregatirea profesionala      10        4        5         0,4       0,5   |
|   impusa ocupantului                                                        |
|   postului                                                                  |
|2. Experienta necesara pentru   10        3        4         0,3       0,4   |
|   executarea operatiunilor                                                  |
|   specifice postului                                                        |
|3. Dificultatea operatiunilor   30        3        4         0,9       1,2   |
|   specifice postului                                                        |
|4. Responsabilitatea implicata  35        3        4         1,05      1,4   |
|   de post                                                                   |
|5. Sfera de relatii             15        2        3         0,3       0,45  |
|_____________________________________________________________________________|
|                                       Punctajul   total =   2,95      3,95  |
|                                                   mediu =   3,45            |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 13
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 17                                                        |
| Numele si prenumele titularului: IONESCU MARIANA                            |
| Rezultatul evaluarii: 3,9                                                   |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          5      4      3      4    2 = 4 x 0,5     |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     5      4      3      4    1 = 4 x 0,25    |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     4      4      4      4    0,6 = 4 x 0,15  |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     4      3      3      3    0,3 = 3 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 3,9             |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 3,9                                                        |
| Comentarii: Punctajul realizat se inscrie intre limitele postului (minim    |
| 2,95 - maxim 3,95), ceea ce inseamna ca angajatul corespunde cerintelor     |
| postului.                                                                   |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 14
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 18                                                        |
| Numele si prenumele titularului: LUCA GABRIELA                              |
| Rezultatul evaluarii: 2,75                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          4      3      3      3    1,5 = 3 x 0,5   |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     5      2      2      2    0,5 = 2 x 0,25  |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     4      3      2      3    0,45 = 3 x 0,15 |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     4      3      3      3    0,3 = 3 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 2,75            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 2,75                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat se situeaza sub limita minima a postului     |
| (2,95), deci angajatul nu corespunde postului.                              |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 15
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 19                                                        |
| Numele si prenumele titularului: BADEA CRISTIAN                             |
| Rezultatul evaluarii: 4,15                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          4      4      4      4    2 = 4 x 0,5     |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     5      4      5      5    1,25 = 5 x 0,25 |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     4      4      4      4    0,6 = 4 x 0,15  |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     4      3      3      3    0,3 = 3 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 4,15            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 4,15                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat se situeaza peste limita maxima a punctajului|
| postului (3,95), deci angajatul este promovabil pe o functie superioara.    |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 16
    la metodologie

                              MODEL
            de completare a fisei postului nr. 13

    Denumirea institutiei publice:
    Compartimentul:       Arta moderna
    Denumirea postului:   Muzeograf
    Gradul profesional al ocupantului postului: II
    Nivelul postului:     de executie
    Punctajul postului:   a) minim = 2,05
    (calculat potrivit    b) maxim = 3,275
    anexei nr. 4)         c) mediu = 2,662

                          DESCRIEREA POSTULUI

    I. Criterii de evaluare

    1. Pregatirea profesionala     - studii superioare de specialitate sau
       impusa ocupantului postului   de specialitati inrudite
                                   - perfectionare permanenta
    2. Experienta necesara pentru  - experienta in domeniul muzeologiei
       executarea operatiunilor
       specifice postului
    3. Dificultatea operatiunilor  - cunoasterea in detaliu a patrimoniului
       specifice postului            institutiei
                                   - insusirea metodelor si tehnicilor actuale
                                     si in perspectiva in muzeologie
                                   - cunostinte de utilizare a PC
                                   - cunoasterea unei limbi de circulatie
                                     internationala
    4. Responsabilitatea implicata - valorificarea activitatii, prin redactarea
       de post                       de studii si articole
                                   - participare la sesiuni si comunicari
                                     stiintifice
                                   - organizarea de diverse manifestari
                                     stiintifice si culturale sau colaborarea
                                     la acestea
    5. Sfera de relatii            - colaboreaza cu conservatorii si
                                     restauratorii la conservarea patrimoniului
                                   - colaboreaza cu specialisti din acelasi
                                     domeniu din tara si din strainatate

    II. Standardul de performanta

    a) Cantitatea:
    - numar (x) de proiecte sau programe culturale sau de cercetare derulate;
    - numar (y) de obiecte sau colectii achizitionate pentru imbunatatirea patrimoniului, in limita fondurilor cu aceasta destinatie;
    - numar (z) de articole, studii si carti publicate sau de comunicari la diverse manifestari stiintifice ori culturale.
    b) Calitatea:
    - participarea la proiecte sau programe internationale;
    - atragerea unui numar cat mai mare de vizitatori.
    c) Costuri:
    - utilizarea eficienta a resurselor umane sau materiale, in vederea obtinerii unor costuri minimale.
    d) Timp:
    - scurtarea perioadei de pregatire a unei expozitii;
    - prelungirea duratei expozitiilor cu mare succes la public.
    e) Utilizarea resurselor:
    - se apreciaza capacitatea angajatului de a utiliza eficient resursele puse la dispozitie postului (echipamente de birotica, programe de calculator etc.).

    III. Descrierea activitatilor corespunzatoare postului:

    - preocupari legate de evidenta, cercetarea, valorificarea si imbogatirea patrimoniului muzeal;
    - redactarea fiselor de evidenta, de catalog, de clisare si clasarea lor;
    - redactarea de repertorii, cataloage stiintifice, cataloage de expozitii si publicatii de popularizare (ghiduri, pliante etc.);
    - contributia la imbogatirea fondului documentar, prin adunarea de date referitoare la patrimoniul muzeal;
    - organizarea sau colaborarea la realizarea unor expozitii permanente sau a unor expozitii temporare si participarea la intretinerea si actualizarea lor;
    - asigurarea, la cererea publicului sau a unor specialisti, a asistentei in salile de expunere, in sala de studiu si in depozit;
    - participarea la sesiuni de comunicari, conferinte, colocvii si intruniri de specialitate, organizate in muzeu sau in alte institutii similare din tara sau din strainatate;
    - participarea in comisiile de receptie, evaluare si inventariere a patrimoniului;
    - colaborarea cu conservatorii si restauratorii la toate operatiunile de conservare si selectionarea lucrarilor cu prioritati, in vederea restaurarii.

    ANEXA Nr. 17
    la metodologie

                                MODEL
       de calcul al punctajului postului de muzeograf gradul profesional II
 _____________________________________________________________________________
|                              Ponderea  Calificativul     Punctajul rezultat |
|   Criterii de evaluare         (%)     (de la 1 la 5)   ------------------- |
|       a postului                       --------------     minim      maxim  |
|                                        minim    maxim                       |
|_____________________________________________________________________________|
|           1                     2        3        4     5 = 2 x 3  6 = 2 x 4|
|_____________________________________________________________________________|
|1. Pregatirea profesionala      10        3        4         0,3       0,4   |
|   impusa ocupantului                                                        |
|   postului                                                                  |
|2. Experienta necesara pentru   10        1,5      3         0,15      0,3   |
|   executarea operatiunilor                                                  |
|   specifice postului                                                        |
|3. Dificultatea operatiunilor   30        2        3         0,6       0,9   |
|   specifice postului                                                        |
|4. Responsabilitatea implicata  35        2        3,5       0,7       1,225 |
|   de post                                                                   |
|5. Sfera de relatii             15        2        3         0,3       0,45  |
|_____________________________________________________________________________|
|                                       Punctajul   total =   2,05      3,275 |
|                                                   mediu =   2,662           |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 18
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 20                                                        |
| Numele si prenumele titularului: PETREANU ANCA                              |
| Rezultatul evaluarii: 2,75                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          4      3      3      3    1,5 = 3 x 0,5   |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     4      3      3      3    0,75 = 3 x 0,25 |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     2      2      2      2    0,3 = 2 x 0,15  |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     2      2      2      2    0,2 = 2 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 2,75            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 2,75                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat de angajat se inscrie intre limitele postului|
| (minim 2,05 - maxim 3,275), ceea ce inseamna ca angajatul corespunde        |
| cerintelor postului.                                                        |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 19
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 21                                                        |
| Numele si prenumele titularului: DAMASCHIN RADU                             |
| Rezultatul evaluarii: 1,65                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          4      2      2      2    1 = 2 x 0,5     |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     3      1      1      1    0,25 = 1 x 0,25 |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     2      1      2      2    0,3 = 2 x 0,15  |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     2      1      1      1    0,1 = 1 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 1,65            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 1,65                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat de angajat se situeaza sub limita minima a   |
| postului (2,05), deci angajatul nu corespunde postului.                     |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 20
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 22                                                        |
| Numele si prenumele titularului: BADEA CRISTIAN                             |
| Rezultatul evaluarii: 3,75                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          4      4      4      4    2 = 4 x 0,5     |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     5      4      5      5    1,25 = 5 x 0,25 |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     2      2      2      2    0,3 = 2 x 0,15  |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     2      2      2      2    0,2 = 2 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 3,75            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 3,75                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat de angajat se situeaza peste limita maxima a |
| punctajului postului (3,275), deci angajatul este promovabil pe o functie   |
| superioara.                                                                 |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 125/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 125 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu