Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 125 din  1 martie 1999

privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru institutiile publice de cultura

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 din 10 martie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru institutiile publice de cultura, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul culturii,
                       Ion Caramitru

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              METODOLOGIE
pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru institutiile publice de cultura

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru institutiile publice de cultura, denumita in continuare metodologie, se aplica personalului incadrat cu contract individual de munca in institutiile publice de cultura.
    Art. 2
    (1) Metodologia creeaza cadrul pentru realizarea urmatoarelor obiective:
    a) asigurarea concordantei intre exigentele (cerintele) postului si calitatile angajatului (profesionale, aptitudinale si atitudinale);
    b) furnizarea elementelor necesare pentru stabilirea salariului de baza individual intre limite, in functie de performantele profesionale ale angajatului;
    c) asigurarea unui sistem motivational, care sa determine cresterea performantelor profesionale individuale.
    (2) Pentru atingerea acestor obiective prezenta metodologie prevede:
    a) evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor;
    b) evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele posturilor;
    c) stabilirea si reevaluarea salariului de baza intre limite, in functie de performantele profesionale ale fiecarui angajat.

    CAP. 2
    Evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor

    Art. 3
    Postul reprezinta un ansamblu de operatiuni sau de activitati prin care se realizeaza, total sau partial, o anumita procedura specifica atributiilor institutiei publice. Postul se caracterizeaza, in principal, prin functia ocupantului postului. Evaluarea posturilor se face pe baza unor criterii care reprezinta cerintele de ocupare a acestora, cuprinse exemplificativ in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) Criteriile de evaluare a postului se inscriu in fisa postului, prin care ordonatorii de credite bugetare vor asigura si descrierea principalelor atributii si raspunderi care revin angajatilor.
    (2) Conducerile institutiilor publice pot completa fisa postului si cu alte elemente specifice activitatii si, de asemenea, pot detalia sau diversifica criteriile de evaluare prezentate in anexa nr. 1. Ponderile asociate criteriilor se vor modifica in mod corespunzator, astfel incat suma ponderilor asociate criteriilor sa reprezinte 100% .
    Art. 5
    Pentru fiecare criteriu de evaluare a posturilor se acorda un calificativ, notat de la 1 la 5, in raport cu importanta si cu relevanta acestuia.
    Art. 6
    (1) Corespunzator fiecarui post, seful ierarhic al ocupantului acestui post stabileste standardele de performanta ale postului, cu aprobarea conducerii institutiei respective.
    (2) Standardele de performanta se exprima prin urmatorii indicatori, cuantificati in conformitate cu specificul activitatilor si al operatiunilor specifice fiecarui post:
    a) cantitate;
    b) calitate;
    c) cost;
    d) timp;
    e) utilizarea resurselor;
    f) mod de realizare.
    Continutul indicatorilor pentru standardele de performanta asociate posturilor este prezentat in anexa nr. 2.
    (3) Conducerile institutiilor publice vor institui procedurile si regulile de masurare adecvata a fiecarui indicator, care determina standardele de performanta.
    (4) La stabilirea procedurilor si a regulilor de masurare a indicatorilor de performanta conducerile institutiilor vor consulta sindicatele sau reprezentantii salariatilor, dupa caz.
    (5) Standardele de performanta stabilite pentru fiecare post trebuie sa reflecte repartizarea echitabila a sarcinilor intre posturi si sa fie defalcate din obiectivele cuantificate ale institutiei.
    Art. 7
    In modelul prezentat in anexa nr. 3 sunt cuprinse principalele elemente avute in vedere la elaborarea fisei postului.
    Art. 8
    (1) Evaluarea se aplica fiecarui post utilizat in fiecare institutie publica.
    (2) La nivelul ordonatorilor de credite bugetare, care au in structura compartimente de gestiune a resurselor umane, evaluarea posturilor se va asigura de catre aceste compartimente, impreuna cu conducatorii compartimentelor in care se regasesc posturile supuse evaluarii. Pentru institutiile publice care nu dispun de asemenea compartimente, evaluarea posturilor va fi asigurata de catre persoane desemnate de conducatorul institutiei.
    (3) Documentatia aferenta activitatilor de evaluare se gestioneaza de catre persoanele sau compartimentele desemnate potrivit alin. (2).
    Art. 9
    (1) Modul de calcul al punctajelor minime, maxime si medii, pe baza rezultatelor evaluarii posturilor, este prezentat in anexa nr. 4.
    (2) Punctajul mediu va servi drept criteriu de ierarhizare a posturilor pe intreaga structura organizatorica a institutiei publice si va permite estimarea costului mediu pentru ansamblul posturilor existente.

    CAP. 3
    Evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele postului

    Art. 10
    Principalele etape in activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale sunt:
    a) descrierea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale;
    b) procedura de masurare si de evaluare a performantelor profesionale individuale;
    c) urmarirea si controlul rezultatelor evaluarii si determinarea evolutiei performantelor profesionale individuale in timp.

    Sectiunea 1
    Descrierea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale
    Art. 11
    Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale sunt: gradul de indeplinire a standardelor de performanta, asumarea responsabilitatii, adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitatea.
    Art. 12
    (1) Gradul de indeplinire a standardelor de performanta reprezinta rezultatele masurate ale muncii la nivelurile descrise in fisa postului. Pentru masurarea muncii pot fi avute in vedere si modul de utilizare a resurselor (ce echipamente/materiale vor fi utilizate), precum si modul de realizare a activitatii.
    (2) In procesul de evaluare a performantei profesionale individuale, standardele de performanta constituie baza de referinta pentru aprecierea rezultatelor obtinute de fiecare salariat.
    (3) Pentru definirea standardelor de performanta se utilizeaza indicatorii prevazuti la art. 6 alin. (2) lit. a) - d), precum si, dupa caz, indicatorii prevazuti la art. 6 alin. (2) lit. e) si f), in raport cu conditiile concrete de desfasurare a activitatii.
    (4) Standardele de performanta se stabilesc de catre conducatorul unui program/proiect sau al unei activitati, inainte de inceperea acestora, astfel incat toti cei implicati sa cunoasca cerintele realizarii obiectivelor propuse. Standardele de performanta, stabilite potrivit art. 6 alin. (1), se aproba de catre conducatorul institutiei publice respective.
    Art. 13
    (1) Asumarea responsabilitatii pentru activitatea de conducere implica evaluarea:
    a) nivelului, precum si a riscului decizional;
    b) modului de comunicare;
    c) lucrului in echipa;
    d) comportamentului managerial.
    (2) Asumarea responsabilitatii pentru activitatea de executie implica evaluarea:
    a) gradului de implicare in executarea atributiilor de serviciu;
    b) rapiditatii interventiilor;
    c) comportamentului la presiuni exterioare si interioare.
    Art. 14
    (1) Adaptarea la complexitatea muncii se exprima prin nivelul activitatii de conceptie, activitatii de analiza, activitatii de sinteza si activitatii de rutina.
    (2) Activitatea de conceptie se caracterizeaza prin:
    a) interpretarea unui volum mare de informatii;
    b) construirea de alternative/optiuni;
    c) integrarea optiunilor;
    d) evaluarea efectelor si consecintelor.
    (3) Activitatea de analiza se caracterizeaza prin:
    a) identificarea influentelor si a determinarilor;
    b) identificarea formulelor de descriere a proceselor, fenomenelor si a starilor analizate.
    (4) Activitatea de sinteza se caracterizeaza prin:
    a) construirea modelelor fenomenelor si/sau a proceselor studiate;
    b) identificarea fluxurilor informationale;
    c) proiectarea instrumentelor de monitorizare.
    (5) Activitatea de rutina se caracterizeaza prin:
    a) gradul ridicat de repetitivitate a operatiunilor;
    b) executarea de operatiuni strict reglementate.
    Art. 15
    (1) Initiativa si creativitatea urmaresc evaluarea performantei profesionale, in cazul in care angajatul propune sau are initiativa unor solutii noi, precum si in cazul in care acesta propune schimbarea unor reglementari, a unor tehnologii, a unor procese in domeniul sau de activitate.
    (2) Continutul acestui criteriu de evaluare implica:
    a) in cazul propunerii de solutii noi:
    - motivarea ideilor;
    - evaluarea consecintelor;
    - efectuarea de studii cu aplicabilitate in context reglementat;
    b) in cazul propunerii unor schimbari:
    - dimensionarea schimbarilor;
    - evaluarea consecintelor schimbarilor;
    - efectuarea de studii cu aplicabilitate in context reglementat.

    Sectiunea a 2-a
    Procedura de masurare si de evaluare a performantelor profesionale individuale
    Art. 16
    Procedura de masurare si de evaluare a performantelor profesionale individuale se realizeaza pe baza unor norme de evaluare, care reprezinta un cumul de tehnici de masurare a performantelor profesionale individuale, pe baza carora sa poata fi stabilit, ori de cate ori este necesar, nivelul salariilor de baza individuale intre limite, potrivit legii.
    Art. 17
    Procedura de masurare si de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplica fiecarui angajat in raport cu cerintele postului ocupat.
    Art. 18
    Evaluarea performantelor profesionale individuale se bazeaza pe aprecierea in mod sistematic si obiectiv a randamentului, calitatii muncii, comportamentului, initiativei, eficientei si a creativitatii pentru fiecare salariat.
    Art. 19
    (1) Procedura de masurare si de evaluare a performantelor profesionale individuale este un proces continuu, coordonat de catre compartimentul de gestiune a resurselor umane sau de catre persoana desemnata de conducatorul institutiei.
    (2) Angajatorul va stabili, dupa primul an de aplicare a legii, momentul pentru masurarea anuala a rezultatelor evaluarii performantelor profesionale individuale.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica:
    a) persoanelor angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant;
    b) angajatilor care se reangajeaza in institutie dupa o perioada mai mare de un an, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reintrarea in sistem;
    c) angajatilor din institutie, al caror contract individual de munca este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activitatii;
    d) angajatilor promovati intr-o alta functie de executie sau intr-o functie de conducere, precum si celor angajati din afara unitatii, pentru care momentul de evaluare se stabileste de conducerea fiecarei institutii publice;
    e) angajatilor aflati in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluarii activitatii;
    f) angajatilor care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluarii se stabileste de conducerea fiecarei institutii publice.
    Art. 20
    Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale va avea ca elemente de referinta:
    a) fisa cuprinzand descrierea postului, intocmita potrivit prevederilor art. 4;
    b) criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, prezentate la art. 11 - 15.
    Art. 21
    (1) Pe baza elementelor mentionate la art. 20 persoanele care vor realiza procedurile de evaluare parcurg urmatoarele etape:
    a) acorda calificative, notate de la 1 la 5, pentru fiecare criteriu prevazut in fisa de evaluare a fiecarui angajat;
    b) notele acordate vor avea urmatoarea semnificatie:
    1 = nesatisfacator;
    2 = satisfacator;
    3 = la nivelul standardului de performanta stabilit pentru postul respectiv;
    4 = bine;
    5 = foarte bine;
    c) pentru fiecare criteriu nota acordata angajatului se pondereaza in raport cu importanta si relevanta criteriului respectiv pentru procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale; pentru primul an de aplicare criteriile de evaluare au urmatoarele ponderi:
    - gradul de indeplinire a standardelor de performanta = 50%
    - asumarea responsabilitatii                          = 25%
    - adaptarea la complexitatea muncii                   = 15%
    - initiativa si creativitatea                         = 10% .
    (2) Pentru procesele de evaluare a performantelor profesionale individuale, care se vor desfasura dupa primul an de aplicare, ordonatorii de credite pot stabili alte ponderi pentru criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, in raport cu obiectivele institutiei publice respective.
    (3) Pentru evaluarea performantelor profesionale individuale se vor utiliza fisa de evaluare si formula de calcul, prevazute in anexa nr. 5.
    (4) Calificativele vor fi acordate de catre:
    - conducatorul compartimentului;
    - angajatul (autoevaluare);
    - persoanele cu atributii de evaluare din compartimentul de gestiune a resurselor umane sau persoanele desemnate de conducatorul institutiei publice.
    (5) Seful ierarhic al conducatorului compartimentului in care angajatul isi desfasoara activitatea decide asupra calificativelor finale, tinand seama de cele trei evaluari prevazute la alin. (4) si de rezultatele de ansamblu ale compartimentului, eliminand valorile extreme dintre calificativele acordate pentru fiecare criteriu.
    (6) Pe baza calificativului final, stabilit potrivit alin. (5), se determina punctajul total care se comunica angajatului de catre compartimentul de gestiune a resurselor umane in termen de 5 zile.
    Art. 22
    (1) Fiecare angajat are dreptul sa conteste evaluarea si, respectiv, punctajul total rezultat.
    (2) Contestatia se depune la compartimentul de gestiune a resurselor umane in termen de 5 zile de la comunicare si se solutioneaza in prezenta partilor de catre conducatorul imediat superior persoanei care a decis asupra evaluarii finale contestate, in termen de 10 zile.

    Sectiunea a 3-a
    Urmarirea si controlul rezultatelor evaluarii si determinarea evolutiei in timp a performantelor profesionale individuale
    Art. 23
    Evaluarea performantelor profesionale individuale la perioadele stabilite de catre ordonatorul de credite bugetare se face sub indrumarea compartimentului de gestiune a resurselor umane, care are si sarcina de a urmari si de a controla rezultatele obtinute, in conditiile prevazute la art. 19.
    Art. 24
    Compartimentul de gestiune a resurselor umane propune conducerii institutiei publice utilizarea rezultatelor obtinute din evaluari, in scopul:
    a) pregatirii si perfectionarii personalului pentru:
    - definirea profilului viitor al competentelor si abilitatilor, corespunzator fiecarui post;
    - monitorizarea raportului rezultate/cost, obtinut in urma activitatii de pregatire/perfectionare;
    - elaborarea programelor (strategiei de pregatire continua a personalului) prin stabilirea unui plan de pregatire continua pentru fiecare angajat si prin evaluarea resurselor financiare necesare acestui scop;
    b) recrutarii/selectionarii personalului la elaborarea sau la realizarea unor programe/proiecte;
    c) determinarii evolutiei in timp a performantelor profesionale individuale;
    d) distribuirii fondului de salarii, identificat ca sursa pentru diferentieri salariale, si stabilirea salariilor de baza individuale intre limite.

    Sectiunea a 4-a
    Evaluarea performantelor profesionale individuale ale angajatilor
    Art. 25
    (1) Punctajul total calculat potrivit art. 21 pentru fiecare angajat se compara cu intervalul delimitat de punctajul minim, respectiv maxim, al postului ocupat de acesta, calculat potrivit art. 9. In functie de rezultat, se disting urmatoarele situatii:
    a) punctajul realizat de angajat se inscrie intre limita minima si maxima a punctajului postului, ceea ce inseamna ca angajatul corespunde cerintelor postului;
    b) punctajul realizat de angajat se situeaza sub limita minima a punctajului postului, deci angajatul nu corespunde postului si poate fi trecut in alt post vacant pentru care indeplineste punctajul sau poate fi disponibilizat, daca institutia nu are posturi vacante de natura celui ocupat de angajat;
    c) punctajul realizat de angajat se situeaza peste limita maxima a punctajului postului, deci angajatul este promovabil pe o functie superioara. Promovarea poate deveni efectiva, daca angajatul in cauza realizeaza cel putin punctajul minim corespunzator acestui post, in limita posturilor vacante de grad sau treapta profesionala de nivel superior, prin sustinerea unui examen sau concurs.
    (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale la promovarea in grade profesionale, trepte profesionale sau functii se face, in cadrul examenului sau al concursului, de catre comisia de examinare desemnata de ordonatorul de credite.

    CAP. 4
    Stabilirea salariilor de baza intre limite, in functie de performantele profesionale individuale

    Art. 26
    (1) Ordonatorii de credite bugetare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, asigura ca stabilirea salariilor de baza intre limite sa se realizeze cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si in numarul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.
    (2) Stabilirea salariilor de baza individuale intre limite se face pe baza rezultatelor evaluarii performantelor profesionale ale angajatului, in raport cu cerintele postului.
    Art. 27
    (1) Calculul salariului de baza individual, potential, pentru perioadele urmatoare, se face dupa cum urmeaza:
    a) coeficientul de multiplicare corespunzator performantelor profesionale individuale realizate de salariatul "y" (Cy ) pentru ocuparea postului "x" se stabileste, dupa caz, prin una dintre formulele:

                  x     x
      x        (py  - pm ) (CM - Cm)
    Cy  = Cm + ----------------------;
                      x     x
                   (pM  - pm )


                  x     x
     x         (pM  - py ) (CM - Cm )
    Cy  = CM - ---------------------,
                      x     x
                   (pM  - pm )

    in care:
    - Cm = limita inferioara a intervalului pentru functia ocupantului postului;
    - CM = limita superioara a intervalului pentru functia ocupantului postului;
        x                                                x
    - pm = punctajul minim al postului "x", diferit de pM ;
        x                                                x
    - pM = punctajul maxim al postului "x", diferit de pm ;
        x
    - py = performanta profesionala individuala a salariatului "y" pe postul "x";

    b) salariul de baza intre limite, potential, pentru salariatul "y" pe postul
                                    x
"x" se calculeaza multiplicand cu Cy  valoarea de referinta sectoriala corespunzatoare.
    (2) Salariul de baza calculat potrivit alin. (1) poate fi mai mare, egal sau mai mic decat salariul de baza avut in luna anterioara incheierii procedurilor de evaluare; modalitatile concrete de majorare sau de diminuare a salariilor de baza se stabilesc de ordonatorul de credite bugetare, in limitele resurselor financiare disponibile pentru cheltuieli de personal si avand in vedere si obiectivele preconizate ale institutiei respective.
    Art. 28
    (1) Salariul de baza al unui angajat se reevalueaza anual de catre angajator, cu respectarea limitelor prevazute pentru gradul profesional sau treapta profesionala respectiva.
    (2) Reevaluarea salariului de baza al fiecarui angajat se face si in primul an de aplicare a prevederilor Legii nr. 154/1998.
    (3) Reevaluarea prevazuta la alin. (1) si (2) se face pe baza acelorasi criterii, potrivit prezentei metodologii.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 29
    Ca urmare a evaluarii posturilor si performantelor profesionale individuale, potrivit prezentei metodologii, se pot face modificari ale salariilor de baza numai in limita cheltuielilor cu salariile alocate fiecarui ordonator de credite bugetare.
    Art. 30
    (1) La angajare, salariile de baza individuale pot fi stabilite intre limitele prevazute de lege, pe baza criteriilor de selectie, a performantelor profesionale ale angajatului, in raport cu cerintele postului, in conditiile prezentei metodologii.
    (2) Aplicarea criteriilor de selectie si evaluarea performantelor profesionale la angajare se materializeaza in calificative notate de la 1 la 5.
    (3) Evaluarea performantelor profesionale individuale potentiale la angajare se face in cadrul concursului, de catre comisia de examinare desemnata prin dispozitia ordonatorului de credite bugetare.
    Art. 31
    In masura in care sunt indeplinite integral dispozitiile prezentei metodologii, aceasta se poate aplica atat la nivelul intregii institutii publice, cat si la nivelul unor activitati din cadrul acesteia, in limita cheltuielilor cu salariile alocate fiecarui ordonator de credite.
    Art. 32
    (1) Anexele nr. 1 - 20 fac parte integranta din prezenta metodologie.
    (2) Anexele nr. 6 - 20 reprezinta exemple orientative de completare a fiselor de post si a fiselor de evaluare.

    ANEXA Nr. 1
    la metodologie

                              CRITERII
                      de evaluare a posturilor

                            - Exemple -
_____________________________________________________________________________

           Criterii                             Continut
_____________________________________________________________________________
 1. Pregatirea profesionala    1.1. Pregatirea de baza (corespunzatoare
    impusa ocupantului         studiilor absolvite, potrivit prevederilor
    postului                   legale):
                               1.1.1. scoala generala
                               1.1.2. medie - liceala
                               1.1.3. medie - postliceala
                               1.1.4. superioara de scurta durata
                               1.1.5. superioara de lunga durata
                               1.2. Pregatire de specialitate:
                               1.2.1. calificare tehnica, economica sau de
                               alta specialitate, necesara postului (medie,
                               superioara)
                               1.2.2. perfectionari (specializari) periodice,
                               necesare mentinerii competentei pe post

 2. Experienta necesara        2.1. Experienta in munca
    pentru executarea          2.2. Experienta in specialitate
    operatiunilor specifice    2.3. Perioada necesara initierii, in vederea
    postului                   executarii operatiunilor specifice postului

 3. Dificultatea               3.1. Complexitatea activitatii, exprimata in
    operatiunilor specifice    implicatiile psihosociologice, estetice
    postului                   ale rolului
                               3.2. Capacitatea de adaptare la activitati in
                               conditii speciale (turnee, festivaluri,
                               inregistrari)
                               3.3. Necesitatea unor aptitudini deosebite:
                               imaginatie, putere de expresivitate,
                               comunicare, dictie, aptitudini muzicale
                               3.4. Efortul intelectual depus: rapiditatea
                               memorizarii textului, stapanirea materialelor
                               propuse de strategia repertoriala a
                               institutiei etc.
                               3.5. Maleabilitatea in relatiile cu partenerul
                               de scena
                               3.6. Concizie si acuratete in redactare
                               3.7. Necesitatea cunoasterii metodelor si
                               tehnicilor actuale si de perspectiva in
                               muzeologie sau in biblioteconomie

 4. Responsabilitatea          4.1. Responsabilitatea in conducerea
    implicata de post          colectivelor, formatiilor
                               4.2. Responsabilitatea pentru desfasurarea
                               spectacolelor sau a altor manifestari
                               cultural-artistice conform programarilor si
                               pentru reusita acestora
                               4.3. Responsabilitatea in luarea deciziilor

 5. Sfera de relatii           5.1. Disponibilitatea de a raspunde
                               presiunilor externe in cazul unor solicitari
                               intempestive
                               5.2. Gradul de solicitare din partea
                               structurilor externe ale institutiei publice
                               5.3. Gradul de solicitare din partea
                               cetatenilor si/sau subiectilor serviciilor
                               oferite de institutia publica
_____________________________________________________________________________

    ANEXA Nr. 2
    la metodologie

                                CONTINUTUL
      indicatorilor pentru standardele de performanta asociate posturilor
                               - Exemple -

    a) Cantitatea
    Se masoara volumul lucrarilor exprimate in unitati de masura specifice operatiunilor sau activitatilor executate intr-un anumit post:
    - numar de aparitii in spectacole;
    - numar de premiere;
    - numar de prime auditii;
    - numar de fise si de referinte bibliografice;
    - numar de expozitii sau de alte manifestari muzeale organizate;
    - numar de cataloage, de albume sau de afise realizate.
    b) Calitatea
    Se masoara nivelul completitudinii si al corectitudinii solutiilor prezentate in lucrarile specifice postului:
    - numar de premii sau de distinctii obtinute ori de participari la manifestari nationale sau internationale;
    - aprecieri elogioase ale criticii de specialitate;
    - solicitari de turnee, imprimari discografice, colaborari cu institutii din tara si din strainatate.
    c) Costurile
    Se masoara interesul angajatului de a limita costurile de functionare a institutiei. Prezinta interes raportul dintre volumul de activitate si costurile implicate, avandu-se in vedere:
    - idei originale, initiative personale privind reducerea cheltuielilor de realizare a costumelor, decorurilor;
    - utilizarea eficienta a spatiului de expozitii si a exponatelor;
    - solutii originale si eficiente privind restaurarea si conservarea patrimoniului;
    - efectuarea unor lucrari de reparare si modernizare a aparaturii din dotare.
    d) Timpul
    Se masoara timpii de executie a lucrarilor, mai ales pentru acele lucrari pentru care nu se pot stabili norme de timp, urmarindu-se:
    - scurtarea timpilor de repetitie sau de pregatire a unei expozitii;
    - reducerea timpului de executie a decorurilor, a costumelor;
    - incadrarea in termenele stabilite pentru premiere, vernisaje;
    - realizarea unor timpi optimi de redactare a fiselor.
    e) Utilizarea resurselor
    Se apreciaza capacitatea angajatului de a utiliza eficient resursele puse la dispozitie postului (echipamente de birotica, programe de calculator si altele asemenea).
    f) Modul de realizare
    Se apreciaza capacitatea angajatului de a se integra in efortul colectiv depus de echipa din care face parte, modul in care pune la dispozitie colectivului cunostintele si experienta pe care le detine si altele asemanatoare.

    ANEXA Nr. 3
    la metodologie

                                  MODEL
                   de completare a unei fise a postului
 __________________________________________________________________________
|                                                                          |
|    Denumirea institutiei publice:                                        |
|                                                                          |
|    Compartimentul:                                                       |
|                                                                          |
|    Denumirea postului:                                                   |
|                                                                          |
|    Gradul profesional al ocupantului postului:                           |
|                                                                          |
|    Nivelul postului:    de executie                                      |
|                                                                          |
|    Punctajul postului:     a) minim =                                    |
|    (calculat potrivit      b) maxim =                                    |
|    anexei nr. 4)           c) mediu =                                    |
|                                                                          |
|    Standardul de performanta asociat (exprimat prin indicatori):         |
|__________________________________________________________________________|

 __________________________________________________________________________
|                                                                          |
|    Descrierea postului: x)                                               |
|    x): se vor avea in vedere criteriile de evaluare a postului prevazute |
| in anexa nr. 1 si alte criterii si elemente stabilite de conducatorul    |
| compartimentului.                                                        |
|__________________________________________________________________________|

 __________________________________________________________________________
|                                                                          |
|    Descrierea activitatilor corespunzatoare postului:                    |
|    .                                                                     |
|    .                                                                     |
|    .                                                                     |
|    .                                                                     |
|    .                                                                     |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 4
    la metodologie

                                 MODEL
                de calcul al punctajului fisei postului
______________________________________________________________________________
                              Ponderea  Calificativul      Punctajul rezultat
   Criterii de evaluare         (%)     (de la 1 la 5)    --------------------
       a postului                       --------------      minim      maxim
                                        minim    maxim
______________________________________________________________________________
           1                     2        3        4      5 = 2 x 3  6 = 2 x 4
______________________________________________________________________________
1. Pregatirea profesionala       10       4        5         0,4        0,5
   impusa ocupantului postului
2. Experienta necesara pentru    10       4        5         0,4        0,5
   executarea operatiunilor
   specifice postului
3. Dificultatea operatiunilor    30       3        4         0,9        1,2
   specifice postului
4. Responsabilitatea implicata   40       3        4         1,2        1,6
   de post
5. Sfera de relatii              10       2        3         0,2        0,3
______________________________________________________________________________
                                       Punctajul   total =   3,1        4,1
                                                   mediu =   3,6
______________________________________________________________________________

    Punctajul minim si, respectiv, maxim pentru fiecare post se calculeaza prin inmultirea calificativului minim, respectiv maxim, acordat cu ponderea asociata fiecarui criteriu si prin insumarea acestor produse, astfel:

    Ptm = (pm1 x C1) + (pm2 x C2) + (pm3 x C3) + (pm4 x C4) + ... + (pmn x Cn),
    in care:
    - pm1 ... pmn = nota minima acordata fiecarui calificativ notat de la 1 la 5;
    - C1 ... Cn = ponderea stabilita pentru fiecare criteriu de evaluare a postului, exprimata in %;
    - Ptm = punctajul total minim.

    PtM = (pM1 x C1) + (pM2 x C2) + (pM3 x C3) + (pM4 x C4) + ... + (pMn x Cn),
    in care:
    - pM1 ... pMn = nota maxima acordata fiecarui calificativ notat de la 1 la 5;
    - C1 ... Cn = ponderea stabilita pentru fiecare criteriu de evaluare a postului, exprimata in %;
    - PtM = punctajul total maxim.
    Punctajul mediu se determina ca medie aritmetica a punctajului minim si maxim.

    ANEXA Nr. 5
    la metodologie

                                 MODEL
                 de completare a unei fise de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)

                            FISA DE EVALUARE
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. ........                                                  |
| Numele si prenumele titularului: ................................           |
| Rezultatul evaluarii:                                                       |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: ...........................................           |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire                                                    |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii                                               |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea                                               |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate                                               |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total:                 |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total:                                                            |
| Comentarii:                                                                 |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    Punctajul total (Pt) se calculeaza dupa urmatoarea formula:
    Pt = (p1 x C1) + (p2 x C2) + (p3 x C3) + (p4 x C4),
    in care:
    - p1 ... p4 = punctajul acordat fiecarui calificativ notat de la 1 la 5.
    - C1 ... C4 = ponderea stabilita pentru fiecare criteriu de evaluare a postului, exprimata in % .

    ANEXA Nr. 6
    la metodologie

                                  MODEL
                  de completare a fisei postului nr. 15

    Denumirea institutiei publice:
    Compartimentul:       Scena - regie artistica
    Denumirea postului:   Regizor artistic
    Gradul profesional al ocupantului postului: II
    Nivelul postului:     de executie
    Punctajul postului:   a) minim = 3,1
    (calculat potrivit    b) maxim = 4,5
    anexei nr. 4)         c) mediu = 3,8

                          DESCRIEREA POSTULUI

    I. Criterii de evaluare

    1. Pregatirea profesionala     - studii superioare de specialitate sau de
       impusa ocupantului            specialitati inrudite
       postului                    - perfectionare permanenta
    2. Experienta necesara pentru  - experienta in domeniul regiei
       executarea operatiunilor
       specifice postului
    3. Dificultatea operatiunilor  - implicatii psihosociologice, estetice
       specifice postului          - imaginatie, ingeniozitate
                                   - cunoasterea unor forme noi de literatura
                                     dramaturgica
                                   - cunoasterea unor noi stiluri regizorale
                                   - adaptarea si contributia la strategia
                                     repertoriala
                                   - adaptarea spectacolelor la spatii
                                     neconventionale de desfasurare
    4. Responsabilitatea           - conducerea si raspunderea pentru
       implicata de post             intreaga montare a spectacolului
                                   - propuneri privind componenta colectivului
                                     de actori si ceilalti colaboratori pentru
                                     realizarea spectacolului
    5. Sfera de relatii            - colaboreaza cu scenografii, compozitorii,
                                     dirijorii, maestrii de opera
                                   - colaboreaza cu responsabilii vietii
                                     artistice nationale si internationale

    II. Standardul de performanta
    a) Cantitatea:
    - numar (x) de montari anuale;
    - numar (y) de refaceri anuale.
    b) Calitatea:
    - participarea la cel putin un festival national sau international;
    - atragerea unui numar cat mai mare de spectatori;
    - propuneri de strategii, ateliere de lucru, coproductii, care sa contribuie la ridicarea prestigiului institutiei.
    c) Costuri:
    - utilizarea eficienta a resurselor umane sau materiale, in vederea obtinerii unor costuri minimale.
    d) Timp:
    - scurtarea timpilor de repetitie;
    - incadrarea in termenele stabilite pentru premiere si refaceri.
    e) Utilizarea resurselor:
    - se apreciaza capacitatea angajatului de a utiliza eficient resursele puse la dispozitie postului (echipamente de birotica, programe de calculator etc.).

    III. Descrierea activitatilor corespunzatoare postului:
    - conceperea spectacolului si raspunderea privind calitatea artistica a acestuia;
    - propunerea componentei colectivului de actori, scenografi si colaboratori pentru montarea spectacolului, acord cu conducerea institutiei;
    - indrumarea si supravegherea tuturor celorlalti membri ai colectivului, care contribuie la realizarea spectacolului;
    - intocmirea caietului de regie pentru spectacolul regizat;
    - intocmirea graficului de repetitii pentru respectarea termenului premierelor sau refacerilor;
    - urmarirea executiei costumelor si decorurilor in atelierele de productie si semnalarea oricaror defectiuni care ar influenta calitatea artistica sau ar determina nerealizarea la timp a spectacolelor;
    - avizarea in scris a schitelor artistice si tehnice intocmite de pictorul scenograf;
    - asistarea la probele de costume pentru a se evita modificari dupa terminarea reperului respectiv;
    - stabilirea de comun acord cu pictorul scenograf si inginerul-sef a datei prezentarii pe scena a tuturor elementelor de decor, a costumelor si recuzitelor.

    ANEXA Nr. 7
    la metodologie

                                MODEL
de calcul al punctajului postului de regizor artistic gradul profesional II
______________________________________________________________________________
                              Ponderea  Calificativul      Punctajul rezultat
   Criterii de evaluare         (%)     (de la 1 la 5)    --------------------
       a postului                       --------------      minim      maxim
                                        minim    maxim
______________________________________________________________________________
           1                     2        3        4      5 = 2 x 3  6 = 2 x 4
______________________________________________________________________________
1. Pregatirea profesionala      10        4        5          0,4       0,5
   impusa ocupantului
   postului
2. Experienta necesara pentru   10        4        5          0,4       0,5
   executarea operatiunilor
   specifice postului
3. Dificultatea operatiunilor   30        3        5          0,9       1,5
   specifice postului
4. Responsabilitatea implicata  40        3        4          1,2       1,6
   de post
5. Sfera de relatii             10        2        4          0,2       0,4
______________________________________________________________________________
                                        Punctajul   total =   3,1       4,5
                                                    mediu =   3,8
______________________________________________________________________________

    ANEXA Nr. 8
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 15                                                        |
| Numele si prenumele titularului: DUMITRESCU VALENTIN                        |
| Rezultatul evaluarii: 4,05                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          5      4      4      4    2 = 4 x 0,5     |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     5      4      3      4    1 = 4 x 0,25    |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     5      5      4      5    0,75 = 5 x 0,15 |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     4      3      3      3    0,3 = 3 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 4,05            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 4,05                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat se inscrie intre limitele postului (minim    |
| 3,1 - maxim 4,5), ceea ce inseamna ca angajatul corespunde cerintelor       |
| postului.                                                                   |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 9
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 15                                                        |
| Numele si prenumele titularului: ISTRATE SEVASTIAN                          |
| Rezultatul evaluarii: 2,85                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          4      3      3      3    1,5 = 3 x 0,5   |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     4      3      3      3    0,75 = 3 x 0,25 |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     3      2      2      2    0,3 = 2 x 0,15  |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     4      2      3      3    0,3 = 3 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 2,85            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 2,85                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat de angajat se situeaza sub limita minima a   |
| postului (3,1), deci angajatul nu corespunde postului.                      |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 10
    la metodologie

                             FISA DE EVALUARE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 15                                                        |
| Numele si prenumele titularului: BADEA CRISTIAN                             |
| Rezultatul evaluarii: 4,65                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          5      5      4      5    2,5 = 5 x 0,5   |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     5      4      3      4    1 = 4 x 0,25    |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     5      5      4      5    0,75 = 5 x 0,15 |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     4      4      3      4    0,4 = 4 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 4,65            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 4,65                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat de angajat se situeaza peste limita maxima a |
| punctajului postului (4,5), deci angajatul este promovabil pe o functie     |
| superioara.                                                                 |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 11
    la metodologie

                              MODEL
            de completare a fisei postului nr. 20

    Denumirea institutiei publice:
    Compartimentul:       Carte internationala
    Denumirea postului:   Bibliotecar
    Gradul profesional al ocupantului postului: I
    Nivelul postului:     de executie
    Punctajul postului:   a) minim = 2,95
    (calculat potrivit    b) maxim = 3,95
    anexei nr. 4)         c) mediu = 3,45

                          DESCRIEREA POSTULUI

    I. Criterii de evaluare

    1. Pregatirea profesionala     - studii superioare de specialitate sau
       impusa ocupantului postului   de specialitati inrudite
                                   - perfectionare permanenta
    2. Experienta necesara pentru  - experienta in domeniul biblioteconomiei
       executarea operatiunilor
       specifice postului
    3. Dificultatea operatiunilor  - capacitate de sinteza in redactare
       specifice postului          - concizie si acuratete in redactare
                                   - capacitate de sesizare si selectare a
                                     valorilor autentice
                                   - cunostinte privind stadiul si tendintele
                                     in domeniile artei, stiintei si culturii
                                     din anumite arii geografice sau
                                     lingvistice
                                   - cunoasterea a cel putin doua limbi straine
    4. Responsabilitatea implicata - raspundere privind gestiunea publicatiilor
       de post                       intrate prin schimb international de la
                                     primirea pana la predarea lor in
                                     prelucrare, precum si integritatea actelor
                                     insotitoare
                                   - efectuarea unor selectii ale publicatiilor
                                     (carti, periodice) cat mai apropiate de
                                     necesitati
    5. Sfera de relatii            - colaboreaza cu bibliotecarii din celelalte
                                     compartimente
                                   - colaboreaza cu specialisti din reteaua de
                                     biblioteci din tara si din strainatate

    II. Standardul de performanta

    a) Cantitatea:
    - numar (x) carti preluate;
    - numar (y) fise redactate.
    b) Calitatea:
    - acuratetea fiselor intocmite.
    c) Costuri:
    - utilizarea eficienta a resurselor umane sau materiale, in vederea obtinerii unor costuri minimale.
    d) Timp:
    - realizarea unor timpi optimi de redactare a fiselor.
    e) Utilizarea resurselor:
    - se apreciaza capacitatea angajatului de a utiliza eficient resursele puse la dispozitie postului (echipamente de birotica, programe de calculator etc.).

    III. Descrierea activitatilor corespunzatoare postului:

    - preluarea zilnica a cartilor intrate prin schimb international;
    - preocuparea ca titlurile sa fie adecvate optiunilor cititorilor (lingvistica, domenii etc.);
    - cunoasterea partenerilor de schimb, a profilului, optiunilor si modului de lucru cu acestia;
    - determinarea publicatiilor (carti, periodice, unicate sau dublete) prin cercetarea fisierelor de serviciu;
    - stabilirea valorii fiecarui volum pe baza criteriilor de evaluare corelate cu preturile practicate pe piata interna de carte straina;
    - redactarea fiselor de insotire;
    - intocmirea, pe parteneri, a borderourilor cartilor ce vor fi date in prelucrare.

    ANEXA NR. 12
    la metodologie

                                MODEL
de calcul al punctajului postului de bibliotecar gradul profesional I
 _____________________________________________________________________________
|                              Ponderea  Calificativul     Punctajul rezultat |
|   Criterii de evaluare         (%)     (de la 1 la 5)   ------------------- |
|       a postului                       --------------     minim      maxim  |
|                                        minim    maxim                       |
|_____________________________________________________________________________|
|           1                     2        3        4     5 = 2 x 3  6 = 2 x 4|
|_____________________________________________________________________________|
|1. Pregatirea profesionala      10        4        5         0,4       0,5   |
|   impusa ocupantului                                                        |
|   postului                                                                  |
|2. Experienta necesara pentru   10        3        4         0,3       0,4   |
|   executarea operatiunilor                                                  |
|   specifice postului                                                        |
|3. Dificultatea operatiunilor   30        3        4         0,9       1,2   |
|   specifice postului                                                        |
|4. Responsabilitatea implicata  35        3        4         1,05      1,4   |
|   de post                                                                   |
|5. Sfera de relatii             15        2        3         0,3       0,45  |
|_____________________________________________________________________________|
|                                       Punctajul   total =   2,95      3,95  |
|                                                   mediu =   3,45            |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 13
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 17                                                        |
| Numele si prenumele titularului: IONESCU MARIANA                            |
| Rezultatul evaluarii: 3,9                                                   |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          5      4      3      4    2 = 4 x 0,5     |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     5      4      3      4    1 = 4 x 0,25    |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     4      4      4      4    0,6 = 4 x 0,15  |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     4      3      3      3    0,3 = 3 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 3,9             |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 3,9                                                        |
| Comentarii: Punctajul realizat se inscrie intre limitele postului (minim    |
| 2,95 - maxim 3,95), ceea ce inseamna ca angajatul corespunde cerintelor     |
| postului.                                                                   |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 14
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 18                                                        |
| Numele si prenumele titularului: LUCA GABRIELA                              |
| Rezultatul evaluarii: 2,75                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          4      3      3      3    1,5 = 3 x 0,5   |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     5      2      2      2    0,5 = 2 x 0,25  |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     4      3      2      3    0,45 = 3 x 0,15 |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     4      3      3      3    0,3 = 3 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 2,75            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 2,75                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat se situeaza sub limita minima a postului     |
| (2,95), deci angajatul nu corespunde postului.                              |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 15
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 19                                                        |
| Numele si prenumele titularului: BADEA CRISTIAN                             |
| Rezultatul evaluarii: 4,15                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          4      4      4      4    2 = 4 x 0,5     |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     5      4      5      5    1,25 = 5 x 0,25 |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     4      4      4      4    0,6 = 4 x 0,15  |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     4      3      3      3    0,3 = 3 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 4,15            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 4,15                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat se situeaza peste limita maxima a punctajului|
| postului (3,95), deci angajatul este promovabil pe o functie superioara.    |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 16
    la metodologie

                              MODEL
            de completare a fisei postului nr. 13

    Denumirea institutiei publice:
    Compartimentul:       Arta moderna
    Denumirea postului:   Muzeograf
    Gradul profesional al ocupantului postului: II
    Nivelul postului:     de executie
    Punctajul postului:   a) minim = 2,05
    (calculat potrivit    b) maxim = 3,275
    anexei nr. 4)         c) mediu = 2,662

                          DESCRIEREA POSTULUI

    I. Criterii de evaluare

    1. Pregatirea profesionala     - studii superioare de specialitate sau
       impusa ocupantului postului   de specialitati inrudite
                                   - perfectionare permanenta
    2. Experienta necesara pentru  - experienta in domeniul muzeologiei
       executarea operatiunilor
       specifice postului
    3. Dificultatea operatiunilor  - cunoasterea in detaliu a patrimoniului
       specifice postului            institutiei
                                   - insusirea metodelor si tehnicilor actuale
                                     si in perspectiva in muzeologie
                                   - cunostinte de utilizare a PC
                                   - cunoasterea unei limbi de circulatie
                                     internationala
    4. Responsabilitatea implicata - valorificarea activitatii, prin redactarea
       de post                       de studii si articole
                                   - participare la sesiuni si comunicari
                                     stiintifice
                                   - organizarea de diverse manifestari
                                     stiintifice si culturale sau colaborarea
                                     la acestea
    5. Sfera de relatii            - colaboreaza cu conservatorii si
                                     restauratorii la conservarea patrimoniului
                                   - colaboreaza cu specialisti din acelasi
                                     domeniu din tara si din strainatate

    II. Standardul de performanta

    a) Cantitatea:
    - numar (x) de proiecte sau programe culturale sau de cercetare derulate;
    - numar (y) de obiecte sau colectii achizitionate pentru imbunatatirea patrimoniului, in limita fondurilor cu aceasta destinatie;
    - numar (z) de articole, studii si carti publicate sau de comunicari la diverse manifestari stiintifice ori culturale.
    b) Calitatea:
    - participarea la proiecte sau programe internationale;
    - atragerea unui numar cat mai mare de vizitatori.
    c) Costuri:
    - utilizarea eficienta a resurselor umane sau materiale, in vederea obtinerii unor costuri minimale.
    d) Timp:
    - scurtarea perioadei de pregatire a unei expozitii;
    - prelungirea duratei expozitiilor cu mare succes la public.
    e) Utilizarea resurselor:
    - se apreciaza capacitatea angajatului de a utiliza eficient resursele puse la dispozitie postului (echipamente de birotica, programe de calculator etc.).

    III. Descrierea activitatilor corespunzatoare postului:

    - preocupari legate de evidenta, cercetarea, valorificarea si imbogatirea patrimoniului muzeal;
    - redactarea fiselor de evidenta, de catalog, de clisare si clasarea lor;
    - redactarea de repertorii, cataloage stiintifice, cataloage de expozitii si publicatii de popularizare (ghiduri, pliante etc.);
    - contributia la imbogatirea fondului documentar, prin adunarea de date referitoare la patrimoniul muzeal;
    - organizarea sau colaborarea la realizarea unor expozitii permanente sau a unor expozitii temporare si participarea la intretinerea si actualizarea lor;
    - asigurarea, la cererea publicului sau a unor specialisti, a asistentei in salile de expunere, in sala de studiu si in depozit;
    - participarea la sesiuni de comunicari, conferinte, colocvii si intruniri de specialitate, organizate in muzeu sau in alte institutii similare din tara sau din strainatate;
    - participarea in comisiile de receptie, evaluare si inventariere a patrimoniului;
    - colaborarea cu conservatorii si restauratorii la toate operatiunile de conservare si selectionarea lucrarilor cu prioritati, in vederea restaurarii.

    ANEXA Nr. 17
    la metodologie

                                MODEL
       de calcul al punctajului postului de muzeograf gradul profesional II
 _____________________________________________________________________________
|                              Ponderea  Calificativul     Punctajul rezultat |
|   Criterii de evaluare         (%)     (de la 1 la 5)   ------------------- |
|       a postului                       --------------     minim      maxim  |
|                                        minim    maxim                       |
|_____________________________________________________________________________|
|           1                     2        3        4     5 = 2 x 3  6 = 2 x 4|
|_____________________________________________________________________________|
|1. Pregatirea profesionala      10        3        4         0,3       0,4   |
|   impusa ocupantului                                                        |
|   postului                                                                  |
|2. Experienta necesara pentru   10        1,5      3         0,15      0,3   |
|   executarea operatiunilor                                                  |
|   specifice postului                                                        |
|3. Dificultatea operatiunilor   30        2        3         0,6       0,9   |
|   specifice postului                                                        |
|4. Responsabilitatea implicata  35        2        3,5       0,7       1,225 |
|   de post                                                                   |
|5. Sfera de relatii             15        2        3         0,3       0,45  |
|_____________________________________________________________________________|
|                                       Punctajul   total =   2,05      3,275 |
|                                                   mediu =   2,662           |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 18
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 20                                                        |
| Numele si prenumele titularului: PETREANU ANCA                              |
| Rezultatul evaluarii: 2,75                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          4      3      3      3    1,5 = 3 x 0,5   |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     4      3      3      3    0,75 = 3 x 0,25 |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     2      2      2      2    0,3 = 2 x 0,15  |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     2      2      2      2    0,2 = 2 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 2,75            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 2,75                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat de angajat se inscrie intre limitele postului|
| (minim 2,05 - maxim 3,275), ceea ce inseamna ca angajatul corespunde        |
| cerintelor postului.                                                        |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 19
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 21                                                        |
| Numele si prenumele titularului: DAMASCHIN RADU                             |
| Rezultatul evaluarii: 1,65                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          4      2      2      2    1 = 2 x 0,5     |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     3      1      1      1    0,25 = 1 x 0,25 |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     2      1      2      2    0,3 = 2 x 0,15  |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     2      1      1      1    0,1 = 1 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 1,65            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 1,65                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat de angajat se situeaza sub limita minima a   |
| postului (2,05), deci angajatul nu corespunde postului.                     |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|

    ANEXA Nr. 20
    la metodologie

                                 MODEL
                          de fisa de evaluare

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Criterii de evaluare
    B - Autoevaluarea
    C - Evaluarea conducatorului de compartiment
    D - Evaluarea persoanei desemnate de institutie
    E - Evaluarea finala: decizia sefului ierarhic al conducatorului de
        compartiment
    F - Punctajul criteriului (punctajul de evaluare finala inmultit cu
        ponderea criteriului)
 _____________________________________________________________________________
| Fisa postului nr. 22                                                        |
| Numele si prenumele titularului: BADEA CRISTIAN                             |
| Rezultatul evaluarii: 3,75                                                  |
|                                                                             |
| Perioada de evaluare: 1 ianuarie 1998 - 30 noiembrie 1998                   |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|         A                         B      C      D      E           F        |
|_____________________________________________________________________________|
|         1                         2      3      4      5           6        |
|_____________________________________________________________________________|
| 1. Gradul de indeplinire          4      4      4      4    2 = 4 x 0,5     |
|    a standardelor de                                                        |
|    performanta                                                              |
|    - pondere = 50%                                                          |
| 2. Asumarea responsabilitatii     5      4      5      5    1,25 = 5 x 0,25 |
|    - pondere = 25%                                                          |
| 3. Adaptarea la complexitatea     2      2      2      2    0,3 = 2 x 0,15  |
|    muncii                                                                   |
|    - pondere = 15%                                                          |
| 4. Initiativa si creativitate     2      2      2      2    0,2 = 2 x 0,1   |
|    - pondere = 10%                                                          |
|_____________________________________________________________________________|
|                                            Punctajul total: 3,75            |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| Punctajul total: 3,75                                                       |
| Comentarii: Punctajul realizat de angajat se situeaza peste limita maxima a |
| punctajului postului (3,275), deci angajatul este promovabil pe o functie   |
| superioara.                                                                 |
|                                                                             |
| Sef de compartiment:                       Salariat:                        |
|_____________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 125/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 125 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu