E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1208 din 14 octombrie 2003

privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 772 din  4 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 62 din Legea minelor nr. 85/2003,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 6 octombrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul economiei si comertului,
                         Mihai Berinde,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Resurse Minerale,
                         Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                                 NORME
               pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In intelesul prezentelor norme, termenii folositi se definesc dupa cum urmeaza:
    a) A.N.R.M. - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
    b) date si informatii - date si informatii cu privire la resursele/rezervele minerale;
    c) documentatii tehnico-economice reprezinta, in cazul licentelor de exploatare, urmatoarele:
    - studiul de fezabilitate privind valorificarea resurselor minerale si protectia zacamantului, inclusiv planul initial de incetare a activitatii;
    - planul de dezvoltare a exploatarii;
    - studiul de impact asupra mediului si bilantul de mediu, dupa caz;
    - planul de refacere a mediului si proiectul tehnic;
    - studiul de evaluare a impactului social si planul de atenuare a impactului social;
    d) F.G.N. - Fondul geologic national;
    e) F.N.R/R. - Fondul national de resurse/rezerve minerale;
    f) informatii clasificate - informatiile, datele si documentele care pot avea caracter de secret de stat sau secret de serviciu in sensul Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;
    g) Legea minelor - Legea minelor nr. 85/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003;
    h) ministerul de resort - Ministerul Economiei si Comertului;
    i) ofertant - persoana juridica romana sau straina care a depus o oferta in cadrul concursului public de oferta pentru desfasurarea de activitati miniere;
    j) oferta alternativa - situatia depunerii de catre un ofertant a doua sau mai multe oferte pentru unul si acelasi perimetru.

    CAP. 2
    Datele si informatiile privind resursele/rezervele minerale

    SECTIUNEA 1
    Accesul la date si informatii

    Art. 2
    Datele si informatiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale romanesti situate pe teritoriul si in subsolul tarii si al platoului continental in zona economica a Romaniei din Marea Neagra apartin statului roman.
    Art. 3
    Datele si informatiile obtinute din activitati miniere, indiferent de modalitatea de stocare, constituie F.G.N.
    Art. 4
    Totalitatea resurselor/rezervelor minerale evidentiate si inregistrate de catre A.N.R.M. pentru fiecare tip de resursa minerala a tarii constituie F.N.R/R.
    Art. 5
    A.N.R.M. organizeaza, gestioneaza si valorifica F.G.N. si F.N.R/R.
    Art. 6
    Datele si informatiile care constituie F.G.N. si F.N.R/R. au caracter de informatii clasificate sau de informatii de interes public, dupa caz.
    Art. 7
    (1) Clasificarea datelor si informatiilor din F.G.N. si din F.N.R/R. se face conform prevederilor legale.
    (2) Clasificarea datelor si informatiilor din F.G.N. si din F.N.R/R., cu caracter de informatii clasificate, se face conform listei informatiilor secrete de stat pe niveluri de secretizare din industrie, aprobata prin hotarare a Guvernului, potrivit legii.
    Art. 8
    Protectia, pastrarea, gestionarea si circulatia datelor si informatiilor din F.G.N. si din F.N.R/R. se fac cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 9
    Protectia datelor si informatiilor clasificate din F.G.N. si din F.N.R/R. revine, prin structura de securitate, institutiilor implicate, agentilor economici sau persoanelor fizice implicate, care le emit, le utilizeaza sau intra in posesia acestora, conform legii.
    Art. 10
    (1) Datele si informatiile din F.G.N. si din F.N.R/R. se pastreaza, se depoziteaza si li se asigura protectia fizica in arhivele A.N.R.M. sau in arhivele agentilor economici ori ale autoritatilor/institutiilor publice care le-au elaborat sau la care se afla in pastrare.
    (2) Datele si informatiile din F.G.N. si din F.N.R/R., care au caracter de informatii clasificate, se pastreaza si se depoziteaza in compartimentele cu documente clasificate ale institutiilor implicate, cu respectarea normelor de protectie fizica, conform legii.
    Art. 11
    (1) Accesul la date si informatii se realizeaza in baza solicitarii scrise, aprobata de A.N.R.M., cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, in termen de 10 zile de la depunerea acesteia, a acordului de confidentialitate si in conditiile achitarii de catre solicitant a tarifelor de consultare si achizitionare a datelor si informatiilor, stabilite de catre A.N.R.M.
    (2) Solicitarea de acces la date si informatii se poate adresa in scopul elaborarii documentatiilor tehnice, anterior concesiunii sau in perioada de valabilitate a acesteia.
    Art. 12
    (1) In vederea pastrarii, depozitarii si asigurarii protectiei datelor si informatiilor, existente sau care intra ulterior in arhivele agentilor economici ori ale autoritatilor/institutiilor publice, A.N.R.M. va incheia cu acestia contracte de pastrare, depozitare si paza a datelor si informatiilor respective. Datele si informatiile care fac obiectul contractelor vor fi depozitate distinct de arhivele proprii. In situatia in care datele si informatiile au caracter de informatii clasificate, contractele de pastrare, depozitare si paza vor respecta si prevederile actelor normative referitoare la astfel de documente.
    (2) Agentii economici sau autoritatile/institutiile publice care au in pastrare, detin sau care solicita accesul la date si informatii clasificate vor obtine si acordul autoritatii competente in domeniul protectiei informatiilor clasificate.
    Art. 13
    Detinatorii arhivelor au obligatia de a preda A.N.R.M. bunurile care reprezinta obiectul contractului de pastrare, depozitare si paza a unor date si informatii clasificate, la locul stabilit de aceasta, fara a putea invoca dreptul de retinere pentru eventualele cheltuieli ori pierderi-pagube ocazionate de executarea contractului, cu exceptia celor cauzate din culpa A.N.R.M.
    Art. 14
    (1) A.N.R.M. are dreptul de a controla modul de pastrare, depozitare si protectie a datelor si informatiilor, precum si modul de utilizare a acestora de catre detinatorii arhivelor.
    (2) A.N.R.M. are drept de acces la date si informatii, indiferent de locul de depozitare, in mod liber si neingradit.
    Art. 15
    Datele si informatiile detinute in arhivele agentilor economici sau ale autoritatilor/institutiilor publice sunt confidentiale si nu vor fi divulgate fara acordul prealabil, in scris, al A.N.R.M.

    SECTIUNEA a 2-a
    Regimul de raportare a datelor si informatiilor privind resursele/rezervele minerale

    Art. 16
    Datele si informatiile cu privire la resursele/rezervele minerale ce constituie F.N.R/R. se completeaza de catre concesionarii/administratorii de activitati miniere si se transmit pentru inregistrare la A.N.R.M.
    Art. 17
    (1) Concesionarii/administratorii de activitati miniere au obligatia sa raporteze la A.N.R.M., anual, evidenta si miscarea resurselor/rezervelor minerale.
    (2) Raportarea se face in baza formularelor-tip de raportare, insotite de o nota explicativa, ale caror modele si mod de completare se stabilesc de A.N.R.M. prin instructiuni tehnice. Nota explicativa cuprinde elementele necesare fundamentarii resurselor/rezervelor minerale inscrise in formular la sfarsitul perioadei de referinta si miscarii acestora in cursul anului pentru care se face raportarea.
    (3) Raportarea se face pentru toate zacamintele aferente activitatilor miniere ale concesionarilor/administratorilor.
    (4) Raportarea va fi transmisa cel mai tarziu pana la data de 1 martie a anului urmator celui la care se refera.
    Art. 18
    A.N.R.M. va intocmi anual situatii centralizate la nivel national privind resursele/rezervele minerale.
    Art. 19
    (1) Titularii au obligatia de a transmite la A.N.R.M. rapoarte semestriale, anuale si finale privind activitatea desfasurata, precum si cheltuielile aferente acesteia.
    (2) Rapoartele semestriale, anuale si finale, inclusiv rapoartele aferente activitatilor de prospectiune, impreuna cu datele si informatiile referitoare la resursele/rezervele minerale obtinute anterior prezentelor norme, in urma desfasurarii activitatilor miniere, fac parte din F.G.N.
    Art. 20
    Rapoartele semestriale si anuale vor fi transmise in termen de 30 de zile de la terminarea perioadei pentru care se face raportarea. Rapoartele semestriale vor fi transmise la compartimentele de inspectie teritoriala, iar rapoartele anuale la compartimentele de inspectie teritoriala si la sediul A.N.R.M., insotite de nota de constatare a compartimentelor de inspectie teritoriala respective.
    Art. 21
    Raportul final va fi transmis in termen de 60 de zile de la incetarea concesiunii/administrarii miniere la sediul A.N.R.M., insotit de nota de constatare a compartimentelor de inspectie teritoriala in a caror raza de activitate se afla perimetrul la care se refera raportarea.
    Art. 22
    Continutul-cadru al rapoartelor semestriale, anuale si finale va fi stabilit prin instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.

    CAP. 3
    Regimul punerii in valoare a resurselor/rezervelor minerale

    Art. 23
    (1) Perimetrele de prospectiune, de explorare sau de exploatare se definesc prin coordonate topogeodezice in sistemul Stereo'70 si se stabilesc prin actele de dare in administrare sau in concesiune.
    (2) Delimitarea si fundamentarea perimetrelor de prospectiune, de explorare sau de exploatare se realizeaza in documentatii al caror continut va fi stabilit prin instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.
    Art. 24
    (1) Actele de dare in administrare sau in concesiune prevazute de Legea minelor, in functie de felul operatiunilor ce urmeaza sa fie executate, sunt, in principal, urmatoarele:
    a) permisul de prospectiune;
    b) licenta de dare in administrare pentru explorare;
    c) licenta de concesiune pentru explorare;
    d) licenta de dare in administrare pentru exploatare;
    e) licenta de concesiune pentru exploatare;
    f) permisul de exploatare;
    g) acordul A.N.R.M. privind asocierea titularului cu alte persoane juridice, in vederea executarii activitatilor miniere concesionate/date in administrare;
    h) aprobarea A.N.R.M. privind transferul unei licente de concesiune de explorare sau de exploatare catre alta persoana juridica.
    (2) A.N.R.M. stabileste clauzele si conditiile de intocmire a actelor de dare in administrare sau in concesiune, in vederea negocierii cu concesionarul/administratorul.
    Art. 25
    Pe baza permisului de prospectiune pot fi executate studii de evaluare si interpretare a informatiilor preexistente si lucrari de cartare geologica, de geochimie, magnetometrie, radiometrie, electrometrie, gravimetrie, seismometrie, teledetectie, foraje, excavatii de suprafata, determinari de laborator, cercetari tehnologice de preparare in faza de laborator si alte lucrari pentru stabilirea conditiilor generale favorabile acumularii resurselor minerale.
    Art. 26
    Lucrarile de prospectiune se executa intr-un perimetru determinat, pe baza unui permis de prospectiune neexclusiv, eliberat de A.N.R.M. la cererea persoanelor juridice romane sau straine interesate, in termen de maximum 30 de zile de la indeplinirea conditiilor stabilite prin instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.
    Art. 27
    (1) Titularul permisului de prospectiune care, pe parcursul derularii acestuia sau dupa prezentarea raportului final, in termen de 60 de zile, solicita initierea unui concurs public de oferte pentru obtinerea unei licente de explorare are obligatia sa prezinte, o data cu cererea de initiere a concursului, si un raport cuprinzand metodele de investigatie aplicate, lucrarile executate, justificarea valorii acestora, precum si rezultatele obtinute, numai pentru perimetrul pentru care solicita licenta de explorare.
    (2) Titularul permisului de prospectiune care solicita obtinerea unei licente de explorare in cadrul perimetrului de prospectiune beneficiaza de punctajul suplimentar stabilit conform prevederilor art. 69 alin. (2).
    (3) Titularul permisului de prospectiune care, in termen de 60 de zile de la prezentarea raportului final nu solicita obtinerea unei licente de explorare in cadrul perimetrului de prospectiune sau care il include pe acesta ori care nu participa la un concurs public de oferta initiat la solicitarea altor persoane juridice sau a A.N.R.M. nu mai beneficiaza de prevederile art. 14 alin. (5) din Legea minelor.
    Art. 28
    (1) Pe baza licentei de explorare pot fi executate studii si lucrari specifice necesare identificarii zacamintelor de resurse/rezerve minerale, evaluarii din punct de vedere cantitativ si calitativ a acestora si pentru determinarea conditiilor tehnice si economice de valorificare.
    (2) Scopul lucrarilor de explorare este de a fundamenta decizia cu privire la oportunitatea valorificarii zacamantului, de a furniza datele necesare proiectarii si executarii lucrarilor de deschidere, pregatire si exploatare, cu mentinerea unui grad de asigurare cu resurse/rezerve minerale corespunzator exploatarii.
    (3) Lucrarile de explorare cuprind lucrari geochimice, geofizice, de cartare geologica, lucrari miniere (santuri, cariere, abataje, puturi miniere, galerii, suitori etc.), foraje (de la suprafata si din subteran), documentatii corespunzatoare acestora, studii si cercetari tehnologice in fazele de laborator, pilot si semiindustriala, precum si de exploatare experimentala.
    Art. 29
    (1) Prin licenta de explorare se stabilesc: durata acesteia, perimetrul de explorare, programul de lucrari, incluzand si masurile de protectie a mediului care vor fi aplicate, etapizarea si ritmul de executie a lucrarilor, documentatiile necesare, drepturile si obligatiile titularului, in conditiile legii.
    (2) Adaptarea sau modificarea programului de lucrari pe parcursul desfasurarii activitatilor miniere de explorare se poate face, la solicitarea in scris a titularului, cu avizul A.N.R.M., in cadrul programului de explorare convenit in licenta.
    (3) Programul fizic de lucrari de explorare aferent primului an nu poate fi diminuat.
    (4) Executarea programului de lucrari stabilit prin licenta este obligatoriu, inclusiv etapizarile convenite cu A.N.R.M.
    (5) Titularul licentei de explorare care, in cel mult 90 de zile de la transmiterea catre A.N.R.M. a raportului final de explorare acceptat de aceasta, nu solicita obtinerea directa a licentei de exploatare nu mai beneficiaza de prevederile art. 17 alin. (1) din Legea minelor.
    Art. 30
    Pe baza licentei de exploatare pot fi executate lucrari necesare realizarii minelor si carierelor: construirea si montarea instalatiilor, echipamentelor si ale altor utilitati specifice necesare extractiei, prelucrarii, transportului, stocarii provizorii a produselor miniere, a sterilului si produselor reziduale, lucrari la suprafata si/sau in subteran pentru extragerea resurselor/rezervelor minerale, prelucrarea si livrarea acestora in forme specifice, precum si lucrari de cercetare pentru cresterea gradului de cunoastere a resurselor/rezervelor minerale.
    Art. 31
    Prin licenta de exploatare se stabilesc: durata acesteia, perimetrul de exploatare, cantitatea de rezerve propusa a fi exploatata, tipurile de produse miniere, obligatiile titularului in baza planului de dezvoltare a exploatarii si a planului de refacere a mediului, precum si alte obligatii si drepturi ale titularului prevazute de lege.
    Art. 32
    (1) Titularul licentei de exploatare poate solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, in limita perimetrului acordat, prin prezentarea la A.N.R.M. a documentatiilor prevazute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor.
    (2) In cazul in care titularul licentei de exploatare face dovada extinderii zacamantului de substante minerale utile care face obiectul licentei dincolo de limitele perimetrului de exploatare acordat prin licenta, acesta poate solicita extinderea perimetrului numai dupa expirarea duratei initiale de valabilitate a licentei sau dupa epuizarea resurselor/rezervelor minerale din perimetrul acordat initial, in conditiile in care extinderea nu se suprapune peste o alta concesiune/dare in administrare.
    (3) Titularul licentei de explorare poate solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, in limita perimetrului acordat, prin prezentarea la A.N.R.M. a raportului corespunzator perioadei initiale de valabilitate a licentei, insotit de programul de explorare suplimentar pentru perioada solicitata, in conditiile executarii integrale a programului de explorare convenit prin licenta si cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea minelor.
    (4) Solicitarea prelungirilor licentelor de exploatare/explorare se face cu minimum 90 de zile inaintea expirarii duratei licentei, sub sanctiunea incetarii concesiunii/darii in administrare, conform art. 31 lit. a) din Legea minelor.

    CAP. 4
    Conditiile de organizare si desfasurare a concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati miniere

    SECTIUNEA 1
    Organizarea si desfasurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati de explorare

    Subsectiunea 1
    Principiile concursului public de oferta

    Art. 33
    Principiile care stau la baza organizarii si desfasurarii concursului public de oferta pentru concesionarea activitatilor de explorare sunt:
    a) valorificarea eficienta a resurselor minerale, proprietate publica a statului;
    b) transparenta organizarii si desfasurarii concursului public de oferta pentru concesionarea activitatilor de explorare;
    c) egalitatea ofertantilor, indiferent de nationalitatea acestora sau de originea capitalului;
    d) concurenta in obtinerea concesionarii activitatilor de explorare;
    e) confidentialitatea datelor si informatiilor cunoscute sau aduse la cunostinta cu ocazia desfasurarii concursului public de oferta pentru concesionarea activitatilor de explorare.
    Art. 34
    In scopul evidentei documentelor si informatiilor cu privire la organizarea si desfasurarea concursului public de oferta pentru concesionarea activitatilor de explorare, A.N.R.M. organizeaza, completeaza si pastreaza urmatoarele instrumente de evidenta:
    a) registrul privind cererile de concesionare de activitati miniere;
    b) registrul privind ofertele depuse pentru concesionarea de activitati miniere;
    c) registrul privind evidenta actelor referitoare la deschiderea si evaluarea ofertelor si negocierea licentelor de concesiune a activitatilor miniere;
    d) dosarul concesiunii, in care sunt pastrate toate documentele referitoare sau in legatura cu concursul public de oferta.

    Subsectiunea 2
    Initierea concesiunii

    Art. 35
    Concesionarea activitatilor de explorare poate fi initiata de catre persoanele juridice romane sau straine interesate ori de catre A.N.R.M.
    Art. 36
    (1) Persoanele juridice romane sau straine interesate pot initia concesionarea prin inaintarea unei cereri de concesionare de activitati de explorare catre A.N.R.M., care va fi insotita de fisa perimetrului, intocmita in conformitate cu instructiunile tehnice emise de A.N.R.M.
    (2) Cererile de concesionare se inregistreaza, in ordinea primirii lor, in registrul prevazut la art. 34 lit. a).
    Art. 37
    (1) A.N.R.M. verifica si stabileste suprafata perimetrului, coordonatele topogeodezice ale acestuia si decide asupra oportunitatii concesionarii, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii de concesionare.
    (2) Decizia A.N.R.M. se comunica solicitantului.
    Art. 38
    In cazul in care in cuprinsul suprafetei propuse pentru desfasurarea de activitati de explorare sunt incluse terenuri din categoria celor prevazute la art. 11 alin. (1) din Legea minelor, A.N.R.M., impreuna cu autoritatile competente in domeniu, analizeaza oportunitatea concesionarii acestor activitati si decide asupra supunerii spre aprobare Guvernului, prin hotarare, a exceptarii, potrivit art. 11 alin. (2) din Legea minelor.
    Art. 39
    A.N.R.M. propune concesionarea de activitati de explorare prin identificarea topogeodezica a perimetrelor si initiaza proiectul de hotarare a Guvernului privind exceptarea prevazuta la art. 11 alin. (2) din Legea minelor, dupa caz.
    Art. 40
    Lista perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare se aproba prin ordin al conducatorului A.N.R.M. si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Subsectiunea 3
    Publicitatea

    Art. 41
    Ordinul privind aprobarea listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele:
    a) denumirea si sediul A.N.R.M.;
    b) categoria de activitati miniere ce urmeaza sa fie concesionate;
    c) perimetrele in cuprinsul carora urmeaza sa fie concesionate activitatile miniere, cu mentionarea coordonatelor topogeodezice si a resursei minerale;
    d) termenul si locul de depunere a ofertelor;
    e) documentele si informatiile solicitate ofertantilor;
    f) data, ora si locul deschiderii ofertelor;
    g) alte date si informatii considerate necesare.

    Subsectiunea 4
    Continutul ofertelor

    Art. 42
    (1) Ofertele sunt redactate in limba romana si vor fi depuse in doua exemplare, respectiv original si copie.
    (2) Ofertele in copie nu se returneaza ofertantilor, acestea urmand sa fie pastrate de catre A.N.R.M.
    Art. 43
    (1) Pentru fiecare perimetru cuprins in lista aprobata potrivit art. 40 un ofertant poate depune o singura oferta.
    (2) Ofertele alternative nu sunt admise.
    Art. 44
    (1) Oferta cuprinde un plic exterior si unul interior, continand mentiunile si documentele prevazute de prezentele norme.
    (2) Pe plicul exterior se va indica perimetrul din lista publicata la care se refera oferta, precum si mentionarea datei stabilite pentru desfasurarea sedintei de deschidere. Acesta va trebui sa contina urmatoarele:
    a) declaratie de participare, semnata si stampilata de ofertant, fara stersaturi sau adaugari, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se refera, respectiv denumirea, pozitia din lista prevazuta la art. 41 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea raspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din oferta;
    b) date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei imputernicite de ofertant, cu care se vor face comunicarile;
    c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de inregistrare ale ofertantului;
    d) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, in termen de valabilitate;
    e) lista cuprinzand mentionarea datelor si informatiilor incluse in F.G.N. si/sau in F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei. In cazul utilizarii de date si informatii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;
    f) dovada privind detinerea legala a datelor si informatiilor incluse in F.G.N. si/sau in F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisa de catre A.N.R.M. si ordinul de plata sau chitanta corespunzatoare;
    g) documentele prevazute la art. 60 alin. (1) si la art. 63.
    (3) Plicul exterior contine, in cazul ofertantilor persoane juridice straine, urmatoarele:
    a) declaratia de participare, conform alin. (2) lit. a);
    b) datele si informatiile privind ofertantul, conform alin. (2) lit. b);
    c) lista cuprinzand mentionarea datelor si informatiilor incluse in F.G.N. si/sau in F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, conform alin. (2) lit. e);
    d) dovada privind detinerea legala a datelor si informatiilor incluse in F.G.N. si/sau in F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisa de catre A.N.R.M. si ordinul de plata sau chitanta corespunzatoare, conform alin. (2) lit. f);
    e) scrisoarea de bonitate, fara prezentarea indicatorilor prevazuti la art. 59 alin. (1);
    f) raportul anual auditat;
    g) documentele prevazute la art. 63.
    (4) Mentionarea in cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decat cele publicate in conformitate cu art. 41 lit. c) atrage descalificarea ofertei, fara a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
    Art. 45
    Plicul interior, pe care se vor mentiona denumirea si sediul ofertantului, contine oferta propriu-zisa, respectiv programul de explorare propus si proiectul de refacere a mediului.

    Subsectiunea 5
    Depunerea ofertelor

    Art. 46
    (1) Ofertele se depun la sediul A.N.R.M. si vor fi inregistrate, in ordinea primirii lor, in registrul prevazut la art. 34 lit. b).
    (2) Ofertele pot fi transmise si prin posta.
    (3) Ofertantii sunt raspunzatori de integritatea ofertelor si de depunerea acestora in conditiile stabilite la art. 41 lit. d).
    Art. 47
    Pana la desfasurarea sedintei publice de deschidere a ofertelor, acestea vor fi pastrate sigilate, de catre A.N.R.M., cu asigurarea confidentialitatii.
    Art. 48
    Ofertele depuse dupa implinirea termenului stabilit de A.N.R.M., potrivit art. 41 lit. d), nu se inregistreaza in registrul prevazut la art. 34 lit. b) si sunt inapoiate ofertantilor fara a fi deschise.

    Subsectiunea 6
    Comisia de deschidere, evaluare si negociere

    Art. 49
    Deschiderea si evaluarea ofertelor, precum si negocierea conditiilor si clauzelor licentelor de concesionare, inclusiv a programului de explorare si a proiectului de refacere a mediului, se realizeaza de comisia de deschidere, evaluare si negociere numita prin ordin al conducatorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta, denumita in continuare comisia.
    Art. 50
    (1) Comisia este formata dintr-un numar de 5 membri si 2 membri supleanti, reprezentanti ai A.N.R.M.
    (2) Conducerea comisiei este asigurata de un presedinte numit de catre conducatorul A.N.R.M.
    Art. 51
    (1) Analiza ofertelor este realizata, in functie de resursa minerala, de evaluatori din cadrul A.N.R.M., anume desemnati de conducatorul acesteia, in conditiile stabilite la art. 49.
    (2) Evaluatorii nu au calitatea de membri ai comisiei.
    Art. 52
    (1) Consemnarea activitatii comisiei este asigurata de un secretar, care nu are calitatea de membru al acesteia.
    (2) Secretarul comisiei este desemnat in conditiile stabilite la art. 49.
    Art. 53
    (1) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei sau evaluator persoanele care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul IV inclusiv cu asociatii, actionarii care detin pozitii de control in structurile ofertantilor ori administratorii sau cenzorii acestora.
    (2) Dupa implinirea termenului de depunere, dar nu mai tarziu de sedinta publica de deschidere a ofertelor, membrii comisiei si evaluatorii vor da o declaratie pe propria raspundere privind compatibilitatea.
    (3) Daca situatia de incompatibilitate intervine dupa data sedintei de deschidere a ofertelor, persoanele in cauza vor instiinta de indata presedintele comisiei, care va lua masurile necesare inlocuirii acestora.
    (4) Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate presedintelui comisiei si de catre oricare persoana interesata, prevederile alin. (3) aplicandu-se corespunzator.
    Art. 54
    (1) Comisia are urmatoarele atributii principale:
    a) deschiderea si desemnarea ofertelor admise in vederea evaluarii;
    b) evaluarea ofertelor, potrivit criteriilor de evaluare;
    c) desemnarea ofertei castigatoare;
    d) negocierea clauzelor si a conditiilor concesionarii, inclusiv a programului de explorare si a proiectului de refacere a mediului;
    e) intocmirea actelor prevazute de lege si de prezentele norme;
    f) alte atributii stabilite de conducatorul A.N.R.M.
    (2) Atributiile comisiei, inclusiv ale presedintelui acesteia, precum si cele ale evaluatorilor si ale secretarului acesteia se stabilesc de conducatorul A.N.R.M., in conditiile prevederilor art. 49, o data cu numirea comisiei.
    Art. 55
    (1) Comisia se considera legal intrunita numai in prezenta tuturor membrilor sai.
    (2) Hotararile comisiei se adopta in mod autonom, cu votul majoritatii membrilor sai. Opiniile separate vor fi consemnate distinct.
    Art. 56
    Activitatea comisiei este consemnata in procese-verbale de sedinta, semnate de toti membrii acesteia si de catre secretar.
    Art. 57
    Membrii comisiei, evaluatorii si secretarul acesteia sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor cuprinse in oferte.

    Subsectiunea 7
    Criteriile de selectare si punctajele corespunzatoare

    Art. 58
    Comisia realizeaza evaluarea avand in vedere capacitatea financiara si capacitatea tehnica a ofertantilor, programul de explorare propus, proiectul de refacere a mediului, precum si rapoartele prospectiunii, daca ofertantul a avut calitatea de titular al unui permis de prospectiune in perimetrul pe cuprinsul caruia urmeaza a fi concesionate activitatile de explorare.
    Art. 59
    (1) Evaluarea capacitatii financiare are in vedere bonitatea financiara, sub aspectul indicatorilor privind lichiditatea globala, solvabilitatea patrimoniala, rata profitului brut si rentabilitatea financiara a ofertantului, precum si disciplina financiar-fiscala, sub aspectul situatiei executarii de catre ofertant a obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale si bugetele locale.
    (2) Evaluarea se realizeaza distinct pentru fiecare element dintre cele prevazute la alin. (1).
    Art. 60
    (1) In vederea evaluarii capacitatii financiare, ofertantii vor depune in plicul exterior urmatoarele documente:
    a) scrisoare de bonitate, cuprinzand situatia indicatorilor prevazuti la art. 59 alin. (1);
    b) certificate constatatoare/adeverinte emise de autoritatile/institutiile publice care administreaza bugetele prevazute la art. 59 alin. (1).
    (2) Depunerea de acte, pentru care sunt stabilite termene maxime de valabilitate, dupa expirarea acestora atrage descalificarea ofertantului, fara deschiderea plicului interior.
    Art. 61
    Punctajul corespunzator capacitatii financiare include punctajele privind bonitatea financiara a ofertantului, sub aspectul lichiditatii globale, al solvabilitatii patrimoniale, al ratei profitului brut si al rentabilitatii financiare, precum si disciplina financiar-fiscala a acestuia, sub aspectul situatiei executarii obligatiilor catre bugetele stabilite la art. 59 alin. (1).
    Art. 62
    (1) Evaluarea capacitatii tehnice are in vedere dotarea tehnica a ofertantului, sub aspectul utilajelor si al personalului de specialitate, specifice activitatii miniere, si experienta acestuia in desfasurarea de asemenea activitati.
    (2) Evaluarea se realizeaza distinct pentru fiecare element dintre cele prevazute la alin. (1).
    (3) Ofertantii specializati si atestati de catre A.N.R.M., potrivit art. 4 din Legea minelor, pentru desfasurarea de activitati miniere se considera ca avand dotare tehnica si primesc punctajul maxim stabilit pentru acest element de evaluare a capacitatii tehnice.
    (4) Ofertantii cu dotare tehnica proprie, neatestati de A.N.R.M. potrivit art. 4 din Legea minelor, precum si ofertantii fara capacitate tehnica proprie vor fi evaluati in conformitate cu prevederile ordinului prevazut la art. 69 alin. (1).
    (5) Ofertantii fara capacitate tehnica proprie pot executa activitati miniere numai cu persoane juridice specializate si atestate de A.N.R.M., in conditiile art. 4 din Legea minelor, pentru executare de activitati miniere.
    Art. 63
    In vederea evaluarii capacitatii tehnice, ofertantii depun in plicul exterior urmatoarele documente, dupa caz:
    a) certificat de atestare privind capacitatea tehnica si memoriu cuprinzand prezentarea activitatilor miniere executate sau in curs de executare, in cazul ofertantilor specializati si atestati de A.N.R.M.;
    b) documentatie privind dotarea tehnica a ofertantului si memoriu cuprinzand prezentarea activitatilor miniere executate sau in curs de executare, in cazul ofertantilor cu dotare tehnica proprie, neatestati de A.N.R.M.;
    c) copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnica al persoanei juridice cu care urmeaza sa fie executate activitatile miniere, semnata si stampilata pentru conformitate, memoriu cuprinzand prezentarea activitatilor miniere executate de aceasta sau in curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia ferma de executare a activitatilor miniere, daca acestea ii vor fi concesionate, in cazul ofertantilor fara capacitate tehnica proprie.
    Art. 64
    Memoriul cuprinzand prezentarea activitatilor miniere cuprinde cel putin urmatoarele informatii privind ofertantul sau, dupa caz, persoana juridica specializata si atestata cu care s-a convenit executarea:
    a) activitatile miniere executate sau in curs de executare;
    b) perimetrele in care au fost sau sunt executate activitatile miniere;
    c) resursa minerala la care se refera activitatile miniere.
    Art. 65
    Documentatia privind dotarea tehnica a ofertantului, intocmita pe propria raspundere, va cuprinde cel putin informatii privind:
    a) instalatiile si utilajele specifice activitatii miniere detinute de ofertant si titlul detinerii acestora;
    b) personalul ofertantului, pe categorii de competente profesionale, inclusiv personalul de specialitate, specific activitatilor miniere, pentru care se depun si copii de pe actele de studii, certificate pentru conformitate.
    Art. 66
    Punctajul corespunzator capacitatii tehnice include punctajele privind dotarea tehnica a ofertantului si experienta acestuia in executarea de activitati miniere.
    Art. 67
    (1) Evaluarea programului de explorare propus are in vedere urmatoarele elemente:
    a) volumele fizice de lucrari de explorare si esalonarea acestora pe ani;
    b) determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale;
    c) durata acestuia.
    (2) Punctajul corespunzator programului de explorare propus include punctajele privind volumele fizice de lucrari de explorare si esalonarea acestora pe ani, determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale si durata acestuia.
    Art. 68
    (1) Evaluarea proiectului de refacere a mediului are in vedere urmatoarele elemente:
    a) lucrarile necesare pentru protectia si refacerea/reabilitarea mediului;
    b) fondurile alocate lucrarilor necesare pentru protectia si refacerea/reabilitarea mediului;
    c) corelarea proiectului de refacere a mediului cu programul de explorare propus.
    (2) Punctajul corespunzator proiectului de refacere a mediului include punctajele privind lucrarile necesare pentru protectia si refacerea/reabilitarea mediului, fondurile alocate lucrarilor necesare pentru protectia si refacerea/reabilitarea mediului si pe cele privind corelarea proiectului de refacere a mediului cu programul de explorare propus.
    Art. 69
    (1) Punctajele corespunzatoare criteriilor prevazute la art. 58, alte elemente de evaluare, precum si modul de evaluare se stabilesc, inclusiv pentru ofertantii persoane juridice straine, prin ordin al conducatorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta.
    (2) Ofertantul care a realizat activitatea de prospectiune in cuprinsul perimetrului din care urmeaza a fi concesionata activitatea de explorare, in baza unui permis de prospectiune emis de A.N.R.M., beneficiaza, cu ocazia evaluarii ofertei, de punctaj suplimentar reprezentand cel mult 20% din punctajul maxim stabilit pentru programul de explorare propus.
    Art. 70
    (1) Evaluarea rapoartelor prospectiunii are in vedere urmatoarele elemente:
    a) volumele fizice si valorice ale lucrarilor de prospectiune executate;
    b) determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale;
    c) rezultatele activitatii de prospectiune.
    (2) Punctajul corespunzator rapoartelor prospectiunii include punctajele privind volumele fizice si valorice ale lucrarilor de prospectiune executate, determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale si rezultatele activitatii de prospectiune.
    (3) Rapoartele prospectiunii sunt evaluate de A.N.R.M. cel mai tarziu pana la data publicarii listei potrivit art. 40.
    Art. 71
    Formularea ofertei prin utilizarea de date si informatii incluse in F.G.N. si/sau in F.N.R/R., pentru care nu s-au achitat tarifele de consultare si utilizare, atrage descalificarea acesteia in faza de evaluare.

    Subsectiunea 8
    Deschiderea ofertelor

    Art. 72
    (1) Sedinta de deschidere a ofertelor este publica.
    (2) Ofertele inchise si sigilate vor fi predate comisiei la data, ora si locul fixate conform art. 41 lit. f).
    (3) La deschiderea plicului exterior comisia verifica existenta documentelor solicitate si consemneaza situatia constatata intr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei si de secretar, precum si de reprezentantii ofertantului.
    (4) Lipsa oricarui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fara a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
    (5) Deschiderea plicului interior si verificarea existentei documentelor solicitate se consemneaza intr-un proces-verbal semnat in conditiile alin. (3).
    (6) Lipsa oricarui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei.
    (7) Exemplarul original al ofertei descalificate se transmite ofertantului.
    (8) In cazul lipsei reprezentantilor ofertantului sau daca acestia refuza semnarea proceselor-verbale, acestea se semneaza de membrii comisiei si 2 martori dintre persoanele care participa la sedinta publica de deschidere, altele decat reprezentantii A.N.R.M.
    (9) Lipsa martorilor sau refuzul acestora de semnare a proceselor-verbale va fi mentionat in cuprinsul acestora, urmand ca aceasta imprejurare sa fie certificata, prin semnare, de catre membrii comisiei si de secretarul acesteia.
    (10) Procesele-verbale, aprobate de conducatorul A.N.R.M., se inmaneaza in copie, sub semnatura de primire, reprezentantilor ofertantilor sau, in lipsa acestora, se comunica in termen de doua zile lucratoare de la data sedintei publice de deschidere.

    Subsectiunea 9
    Analiza si evaluarea ofertelor. Declararea castigatorului si comunicarea rezultatului concursului public de oferta

    Art. 73
    (1) Analiza ofertelor de catre evaluatori este anterioara si distincta fata de evaluarea ofertelor de catre comisie.
    (2) Analiza ofertelor se realizeaza avandu-se in vedere criteriile si elementele de evaluare stabilite in conformitate cu prezentele norme.
    Art. 74
    (1) Pe baza analizarii ofertelor, evaluatorii intocmesc un raport, care cuprinde:
    a) denumirea si coordonatele topogeodezice ale perimetrului din lista, precum si resursa minerala la care se refera analiza;
    b) elementele esentiale ale ofertei analizate;
    c) punctajele propuse pentru fiecare criteriu si element de evaluare;
    d) motivele care au condus la punctajele propuse;
    e) alte mentiuni stabilite de conducatorul A.N.R.M.
    (2) Structura-cadru a raportului privind analiza ofertelor se stabileste prin ordin al conducatorului A.N.R.M.
    (3) Daca analiza ofertei este realizata de catre mai multi evaluatori, punctajele propuse si motivele care au condus la propunerea acestora vor fi prezentate pentru fiecare evaluator.
    (4) Raportul se inainteaza comisiei in termenul stabilit in conformitate cu prezentele norme.
    (5) Termenele de realizare a analizarii si de inaintare a raportului catre comisie se stabilesc, in functie de resursa minerala, de catre conducatorul A.N.R.M., in conditiile art. 49.
    Art. 75
    (1) Evaluarea ofertelor se realizeaza avandu-se in vedere criteriile si elementele de evaluare stabilite in conformitate cu prezentele norme, precum si raportul prevazut la art. 74.
    (2) Lipsa mentionarii situatiei executarii de catre ofertant a vreuneia dintre obligatiile catre bugetele prevazute la art. 59 alin. (1) sau a oricarui indicator privind bonitatea financiara ori a oricarui element de evaluare a capacitatii tehnice, a programului de explorare propus sau a proiectului de refacere a mediului atrage depunctarea.
    (3) Depunctarea se propune de catre evaluator si se hotaraste de catre comisie.
    Art. 76
    (1) Evaluarea programului de explorare si punctarea acestuia cu mai putin de jumatate din punctajul maxim stabilit in conditiile art. 69 alin. (1) atrage descalificarea ofertei, fara a se mai proceda la evaluarea proiectului de refacere a mediului.
    (2) Evaluarea proiectului de refacere a mediului si punctarea acestuia cu mai putin de jumatate din punctajul maxim stabilit in conditiile art. 69 alin. (1) atrage descalificarea ofertei.
    (3) Ofertele descalificate se transmit ofertantilor dupa implinirea termenului de evaluare si declarare a castigatorului concursului public de oferta.
    (4) In cazul unor punctaje egale intre ofertantii clasati pe primul loc, este declarat castigator ofertantul care a obtinut punctajul mai mare la evaluarea programului de explorare propus.
    Art. 77
    (1) Pe baza evaluarii, comisia intocmeste un raport de evaluare si desemnare a castigatorului concursului public de oferta.
    (2) Structura-cadru a raportului de evaluare si desemnare a castigatorului concursului public de oferta se stabileste prin ordin al conducatorului A.N.R.M.
    (3) Raportul de evaluare si desemnare a castigatorului concursului public de oferta este supus aprobarii conducatorului A.N.R.M.
    (4) Termenele de realizare a evaluarii si de inaintare a raportului comisiei, mentionat la alin. (1), in vederea aprobarii se stabilesc de catre conducatorul A.N.R.M., in conditiile art. 49.
    Art. 78
    Rezultatul concursului public de oferta se comunica de catre A.N.R.M. tuturor ofertantilor, in termen de 5 zile de la depunerea raportului de evaluare si desemnare a castigatorului.
    Art. 79
    Actele emise de catre evaluatori si de comisie se inregistreaza si se pastreaza in conditiile art. 34 lit. c) si d).

    Subsectiunea 10
    Contestarea concursului public de oferta

    Art. 80
    Ofertantii pot formula contestatii privind modul de respectare a prevederilor legale referitoare la organizarea si desfasurarea concursului public de oferta, distinct, atat cu privire la faza de deschidere, cat si cu privire la faza de evaluare a ofertelor.
    Art. 81
    In cazul contestatiilor formulate cu privire la faza de evaluare, ofertantii pot solicita A.N.R.M., in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatului concursului public de oferta, o copie de pe raportul de analiza prevazut la art. 74 si raportul de evaluare prevazut la art. 77.
    Art. 82
    (1) Contestatiile cu privire la faza de deschidere se formuleaza in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii actelor prevazute la art. 72 alin. (10).
    (2) Contestatiile cu privire la faza de evaluare si desemnare a castigatorului se formuleaza in termen de 5 zile lucratoare de la transmiterea actelor prevazute la art. 74 si 77.
    (3) In termen de 10 zile lucratoare de la primirea contestatiei, A.N.R.M. este obligata sa solutioneze contestatia si sa comunice raspunsul sau catre ofertantul contestatar.
    Art. 83
    (1) Contestatiile sunt solutionate de o comisie de contestatii formata din 3 membri reprezentanti ai A.N.R.M.
    (2) Membrii comisiei de contestatii sunt desemnati prin ordin al conducatorului A.N.R.M.
    (3) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei de contestatii persoanele care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul IV, inclusiv, cu asociatii, actionarii care detin pozitii de control in structurile ofertantilor ori administratorii sau cenzorii acestora, precum si cele care au calitatea de evaluator sau de membru al comisiei de deschidere, evaluare si negociere.
    (4) Imediat dupa formularea eventualelor contestatii, membrii comisiei vor da, pe propria raspundere, o declaratie de compatibilitate.
    (5) Daca situatia de incompatibilitate intervine in timpul termenului de solutionare a contestatiei, membrii comisiei in cauza vor instiinta, de indata, conducatorul A.N.R.M., care va lua masura inlocuirii acestora.
    (6) Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate conducatorului A.N.R.M. si de catre oricare persoana interesata, prevederile alin. (5) aplicandu-se corespunzator.
    Art. 84
    (1) Comisia de contestatii analizeaza toate documentele emise de comisia de deschidere, evaluare si negociere si de evaluatori, dupa caz si verifica respectarea normelor privind concursul public de oferta pentru concesionarea de activitati miniere.
    (2) In cazul in care comisia de contestatii apreciaza contestatia ca fiind fondata, aceasta propune conducatorului A.N.R.M. revocarea hotararii de descalificare, in cazul contestatiilor formulate in faza de deschidere, sau revocarea hotararii de desemnare a castigatorului si organizarea unui nou concurs public de oferta pentru concesionarea de activitati miniere corespunzatoare perimetrului respectiv, in cazul contestatiilor formulate in faza de evaluare.
    (3) Comisia de contestatii nu reevalueaza ofertele.
    (4) Solutia de admitere a contestatiei se comunica tuturor ofertantilor care au depus oferte pentru perimetrul respectiv.
    (5) In cazul respingerii contestatiei, ofertantul poate recurge la instanta judecatoreasca competenta potrivit legii.
    (6) Contestarea, inclusiv in fata instantei, suspenda procedura de concesionare a activitatilor miniere, pana la solutionarea definitiva si irevocabila.
    Art. 85
    In cazul admiterii contestatiei cu privire la deschiderea plicului exterior, deschiderea plicului interior se realizeaza in conditiile art. 72, care se aplica corespunzator.
    Art. 86
    (1) Pe baza analizarii aspectelor contestate, in raport cu normele care reglementeaza organizarea si desfasurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati miniere, comisia de contestatii intocmeste un raport prin care propune modul de solutionare a contestatiei.
    (2) Raportul comisiei de contestatii este supus aprobarii conducatorului A.N.R.M., inauntrul termenului stabilit la art. 82 alin. (3).
    (3) Structura-cadru a raportului comisiei de contestatii se stabileste prin ordin al conducatorului A.N.R.M.
    Art. 87
    Exemplarele originale ale ofertelor se returneaza ofertantilor, cu exceptia ofertantului declarat castigator.

    Subsectiunea 11
    Procedura negocierii programului de explorare si a proiectului de refacere a mediului

    Art. 88
    (1) Comisia prevazuta la art. 49 negociaza cu ofertantul declarat castigator conditiile si clauzele licentei de concesiune, inclusiv programul de explorare si proiectul de refacere a mediului.
    (2) Elementele din cuprinsul documentatiilor tehnico-economice, prevazute de alineatul precedent, care se negociaza, sunt stabilite prin ordin al conducatorului A.N.R.M.
    (3) Conditiile convenite in urma negocierii nu pot fi inferioare celor propuse prin oferta depusa pentru participarea la concursul public de oferta.
    (4) Programul de explorare convenit se executa integral, etapizat, pana la expirarea duratei licentei de concesiune.
    Art. 89
    Aspectele negociate sunt consemnate intr-un proces-verbal de negociere, semnat de membrii comisiei, de secretar si de ofertant si care este supus aprobarii conducatorului A.N.R.M.
    Art. 90
    Ofertantul declarat castigator va elabora si va transmite la A.N.R.M. documentatiile tehnico-economice prevazute de Legea minelor pentru acordarea licentei intr-un termen convenit cu aceasta.

    SECTIUNEA a 2-a
    Organizarea si desfasurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati de exploatare

    Art. 91
    Dispozitiile privind organizarea si desfasurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati de explorare se aplica corespunzator si concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati de exploatare, in masura in care nu sunt potrivnice celor dispuse in cuprinsul prezentei sectiuni.
    Art. 92
    (1) Lista perimetrelor scoase la licitatie prin concurs public de oferta, in care se propun activitati miniere care pot afecta calitatea apelor subterane, captarile acestora, precum si cele din albiile minore si cuvetele lacurilor, se supun analizei autoritatii competente in domeniul gospodaririi apelor, care trebuie sa isi dea acceptul, conform prevederilor art. 19 alin. (5) din Legea minelor.
    (2) Acest accept nu exclude obligativitatea obtinerii ulterioare a avizului si a autorizatiei de gospodarire a apelor, conform legislatiei in domeniul apelor.
    Art. 93
    (1) Plicul interior, pe care se vor mentiona denumirea si sediul ofertantului, contine oferta propriu-zisa, respectiv programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.
    (2) Programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale cuprinde propunerile ofertantului pentru urmatorii parametri ai exploatarii viitoare:
    a) cantitatea de rezerve propusa a fi exploatata;
    b) durata propusa a concesionarii;
    c) capacitatea de productie preconizata pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale;
    d) perioada de atingere a capacitatii maxime de productie;
    e) volumele fizice si valorice ale investitiilor;
    f) gradul de recuperare a resurselor/rezervelor;
    g) produsele miniere ce vor fi realizate;
    h) volumul lucrarilor de cercetare geologica pentru cresterea gradului de cunoastere a resurselor/rezervelor minerale;
    i) volumele fizice si valorice ale lucrarilor de refacere a mediului inconjurator;
    j) volumul si valoarea lucrarilor de monitorizare a factorilor de mediu pentru perioada de inchidere si postinchidere;
    k) alti parametri stabiliti prin ordin al conducatorului A.N.R.M.
    (3) Propunerile corespunzatoare parametrilor programului de dezvoltare-exploatare a resursei/rezervei sunt minime si obligatorii pentru ofertantul declarat castigator.
    (4) Dispozitiile subsectiunii 4 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator, cu exceptia prevederilor art. 45.
    Art. 94
    (1) Deschiderea si evaluarea ofertelor depuse in cadrul concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati de exploatare, precum si negocierea clauzelor si conditiilor licentelor de concesiune, inclusiv documentatiile tehnico-economice reprezentate de studiul de fezabilitate, cuprinzand si planul initial de incetare a activitatii, planul de dezvoltare a exploatarii, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic si planul de atenuare a impactului social se realizeaza de catre o comisie numita prin ordin al conducatorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta.
    (2) Dispozitiile subsectiunii 6 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator, cu exceptia prevederilor art. 54 lit. d).
    Art. 95
    (1) Comisia realizeaza evaluarea ofertelor depuse in cadrul concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati de exploatare, avand in vedere capacitatea financiara si capacitatea tehnica a ofertantilor, precum si programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.
    (2) Punctajele corespunzatoare criteriilor prevazute la alineatul precedent, alte elemente de evaluare, precum si modul de evaluare se stabilesc, prin ordin al conducatorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta.
    (3) Dispozitiile subsectiunii 7 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator, cu exceptia prevederilor art. 58 si ale art. 67 - 70.
    Art. 96
    (1) Evaluarea programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale are in vedere propunerile facute de ofertant, corespunzatoare parametrilor stabiliti la art. 93 alin. (2).
    (2) Punctajul corespunzator programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale include punctajele corespunzatoare fiecarui parametru.
    Art. 97
    (1) Lipsa mentionarii situatiei executarii de catre ofertant a vreuneia dintre obligatiile catre bugetele prevazute la art. 59 alin. (1), a oricarui indicator privind bonitatea financiara ori a oricarui element de evaluare a capacitatii tehnice sau a oricarei propuneri corespunzatoare parametrilor stabiliti potrivit art. 93 alin. (2) atrage depunctarea.
    (2) Depunctarea se propune de catre evaluator si se hotaraste de catre comisie.
    Art. 98
    (1) Evaluarea programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale si punctarea acestuia cu mai putin de jumatate din punctajul maxim stabilit in conditiile art. 95 alin. (2) atrage descalificarea ofertei si transmiterea acesteia ofertantului, dupa implinirea termenului de evaluare si declarare a castigatorului concursului public de oferta pentru concesionarea de activitati de exploatare.
    (2) In cazul unor punctaje egale intre ofertantii clasati pe primul loc, este declarat castigator ofertantul care a obtinut punctajul mai mare la programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.
    (3) Dispozitiile subsectiunii 9 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator, cu exceptia celor prevazute la art. 75 alin. (2) si la art. 76.
    Art. 99
    (1) Comisia prevazuta la art. 94 alin. (1) negociaza cu ofertantul declarat castigator conditiile si clauzele licentei de concesiune, inclusiv documentatiile tehnico-economice stabilite la art. 94 alin. (1).
    (2) Documentatiile prevazute la alin. (1) se intocmesc, avandu-se in vedere caracterul minim si obligatoriu al propunerilor facute de ofertantul declarat castigator, corespunzator parametrilor stabiliti la art. 93 alin. (2).
    (3) Documentatiile tehnico-economice refacute ca urmare a negocierii sunt depuse de ofertantul declarat castigator, in termenul convenit cu A.N.R.M.
    (4) Termenele de negociere si de refacere a documentatiilor tehnico-economice se stabilesc prin ordin al conducatorului A.N.R.M., sub sanctiunea descalificarii.
    (5) Imposibilitatea finalizarii negocierii din culpa ofertantului declarat castigator atrage descalificarea acestuia si organizarea unui nou concurs public de oferta pentru concesionarea de activitati de exploatare.
    (6) Descalificarea propusa de comisie si aprobata de conducatorul A.N.R.M. se comunica de indata ofertantului.
    (7) Decizia de descalificare poate fi contestata in conditiile subsectiunii 10 din sectiunea 1, care se aplica corespunzator.
    Art. 100
    (1) Elementele din cuprinsul documentatiilor tehnico-economice prevazute la art. 93 alin. (1), care se negociaza, sunt stabilite prin ordin al conducatorului A.N.R.M.
    (2) Dispozitiile subsectiunii 11 din sectiunea 1 se aplica in mod corespunzator, cu exceptia celor prevazute la art. 88 alin. (2) si (4).
    Art. 101
    Licenta de concesiune a activitatilor de exploatare se incheie la cererea scrisa a ofertantului declarat castigator, adresata A.N.R.M., insotita de documentatiile stabilite la art. 20 alin. (1) din Legea minelor, refacute conform art. 99.

    CAP. 5
    Documentatiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale

    Art. 102
    Documentatiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale se intocmesc in conformitate cu prevederile Legii minelor si ale prezentelor norme.
    Art. 103
    (1) Studiul de fezabilitate va cuprinde:
    a) prezentarea generala a agentului economic;
    b) situatia resurselor/rezervelor minerale, inclusiv miscarea acestora;
    c) indicatorii tehnico-economici privind deschiderea, pregatirea si exploatarea resurselor/rezervelor minerale;
    d) capacitatile de productie si structura acestora;
    e) situatia personalului si cheltuielile cu munca vie;
    f) analiza produselor si a pietei;
    g) analiza de risc;
    h) organizarea si managementul;
    i) planul initial de incetare a activitatii miniere, care va cuprinde si programul de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere;
    j) planul de management al reziduurilor miniere;
    k) finantarea investitiei;
    l) devizul general estimativ al investitiei;
    m) anexele:
    I. documentatia cu calculul resurselor/rezervelor minerale;
    II. documentatia tehnica cu delimitarea perimetrului de exploatare.
    (2) Planul de management al reziduurilor miniere va cuprinde: tratarea, recuperarea si depozitarea reziduurilor rezultate ca urmare a activitatilor miniere pe durata licentei si in faza de inchidere si postinchidere a minei/carierei pentru reducerea impactului asupra mediului si comunitatilor umane.
    (3) Continutul-cadru al studiului de fezabilitate va avea la baza instructiuni tehnice emise de A.N.R.M.
    (4) Pentru executarea, punerea in functiune si exploatarea obiectivelor de investitii aferente valorificarii resurselor/rezervelor minerale se vor obtine avizele si acordurile necesare, conform legii.
    Art. 104
    (1) Planul de dezvoltare a exploatarii va fi detaliat in programe de exploatare anuale, ce vor fi transmise spre avizare compartimentelor de inspectie teritoriala ale A.N.R.M., in luna decembrie a anului anterior celui pentru care sunt intocmite.
    (2) Planul de dezvoltare si programele anuale de exploatare se intocmesc conform instructiunilor tehnice emise de catre A.N.R.M.
    Art. 105
    Studiul de impact asupra mediului si bilantul de mediu, dupa caz, se intocmesc in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul mediului.
    Art. 106
    Expertizarea documentatiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale se face numai la solicitarea A.N.R.M., conform instructiunilor tehnice elaborate de aceasta.
    Art. 107
    (1) In vederea autorizarii inceperii activitatilor miniere prevazute in licenta, titularul prezinta A.N.R.M., in termen de 150 de zile de la data intrarii in vigoare a licentei, documentele prevazute la art. 22 alin. (1) din Legea minelor.
    (2) A.N.R.M. autorizeaza inceperea activitatilor miniere in termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevazute la alin. (1).
    (3) Titularul incepe activitatile miniere autorizate in conditiile prezentului articol, in termen de maximum 30 de zile de la data autorizarii.
    (4) Titularul trebuie sa prezinte, in vederea obtinerii autorizarii inceperii activitatilor miniere, acordul proprietarilor sau al administratorilor terenului privind accesul la suprafetele necesare executarii activitatilor miniere in primul an de activitate, in concordanta cu avizul la programul de explorare/exploatare, un plan de situatie (intocmit in sistemul de coordonate Stereo'70) al perimetrului de explorare/exploatare, cu localizarea terenurilor obtinute, vizate de institutiile de la care se preiau terenurile, si copii de pe contractele de concesionare. Cand detinatorii de terenuri sunt persoane private, se va face dovada cumpararii, inchirierii terenului sau orice alte modalitati de dobandire a folosirii terenului.
    Art. 108
    Protectia si exploatarea in siguranta a zacamintelor de resurse/rezerve minerale se fac in conformitate cu instructiunile tehnice emise de A.N.R.M.

    CAP. 6
    Transferul licentelor de concesiune

    Art. 109
    (1) Titularul licentei de concesiune poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobandite si obligatiile asumate, numai cu aprobarea prealabila, in scris, a A.N.R.M.
    (2) Transferul realizat fara aprobarea A.N.R.M. este nul de drept.
    Art. 110
    Pentru aprobarea transferului este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor criterii:
    a) licenta de concesiune sa fie in vigoare;
    b) persoana catre care urmeaza sa fie transferata licenta de concesiune sa nu inregistreze debite restante la bugetele prevazute la art. 59 alin. (1), conform certificatelor prevazute la art. 60 alin. (1) lit. b);
    c) obligatiile asumate de catre titular prin licenta de concesiune sa fie indeplinite in raport cu durata derulata din aceasta sau persoana juridica catre care se realizeaza transferul sa se angajeze sa preia si obligatiile neexecutate;
    d) persoana juridica catre care se realizeaza transferul sa aiba capacitatea tehnica si capacitatea financiara necesare preluarii obligatiilor stabilite prin licenta de concesiune;
    e) prin transfer sa se mentina conditiile existente ale concesiunii, astfel cum sunt stabilite prin licenta;
    f) persoana catre care urmeaza sa fie transferata licenta de concesiune sa fie specializata pentru executarea de activitati miniere si atestata de catre A.N.R.M.
    Art. 111
    (1) Transferul se solicita, in scris, de catre titular impreuna cu persoana juridica catre care urmeaza a fi transferata licenta de concesiune.
    (2) Cererea, semnata si stampilata de reprezentantii legali ai celor doua persoane juridice, este insotita de urmatoarele documente:
    a) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului privind persoana juridica catre care urmeaza a fi transferata licenta de concesiune;
    b) memoriu, intocmit de titular, cuprinzand motivele care au determinat solicitarea aprobarii transferului licentei de concesiune;
    c) hotararile organelor de conducere ale celor doua persoane juridice, prin care aproba transferul licentei de concesiune;
    d) copie, certificata pentru conformitate, de pe actul constitutiv si de pe certificatul de inregistrare ale persoanei juridice catre care urmeaza sa fie transferata licenta de concesiune;
    e) acte privind capacitatea tehnica si capacitatea financiara ale persoanei juridice catre care urmeaza sa fie transferata licenta de concesiune;
    f) raport privind activitatea miniera desfasurata de titular, pana la momentul solicitarii aprobarii transferului, cu mentionarea expresa a stadiului de indeplinire a obligatiilor stabilite prin licenta si rezultatele obtinute;
    g) aprobarea privind transferul, emisa de ministerul care coordoneaza sau in subordinea caruia se afla vreuna dintre persoanele juridice.
    Art. 112
    A.N.R.M. analizeaza solicitarea de aprobare a transferului licentei de concesiune si hotaraste modul de solutionare, in termen de 60 de zile, avand in vedere criteriile prevazute de art. 110 si 111.
    Art. 113
    Transferul licentei de concesiune se aproba de conducatorul A.N.R.M. prin ordin, conform art. 24 alin. (1) din Legea minelor.
    Art. 114
    (1) In cazurile prevazute la art. 24 alin. (3) din Legea minelor, licenta, astfel cum a fost negociata, se acorda prin actul aditional, de catre A.N.R.M., persoanei juridice succesoare care a preluat, in tot sau in parte, patrimoniul titularului, incluzand si drepturile si obligatiile convenite prin licenta de concesiune.
    (2) Pentru acordarea licentei de concesiune in conditiile alin. (1) persoana juridica succesoare notifica A.N.R.M. despre efectuarea operatiunii de preluare, in tot sau in parte, a patrimoniului si solicita expres acordarea licentei.
    (3) Solicitarea va fi insotita de copii de pe actele juridice privind operatiunea de preluare, in tot sau in parte, a patrimoniului.
    Art. 115
    A.N.R.M. analizeaza solicitarea si hotaraste modul de solutionare, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
    Art. 116
    Documentatiile care au stat la baza aprobarii transferului ori acordarii licentei de concesiune se arhiveaza si se pastreaza pentru fiecare operatiune.

    CAP. 7
    Regimul taxelor, redeventelor, tarifelor si al garantiei financiare pentru refacerea mediului

    Art. 117
    (1) Titularii de licente/permise sunt obligati la plata catre bugetul de stat a taxelor anuale prevazute la art. 44 din Legea minelor, care vor fi achitate dupa cum urmeaza:
    a) pentru primul an de activitate, la data intrarii in vigoare a actului de dare in administrare sau in concesiune, proportional cu numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului;
    b) pentru urmatorii ani de activitate, pana la data de 31 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator;
    c) pentru titularii de permis de exploatare, la data eliberarii acestuia, conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea minelor.
    (2) Taxele anuale datorate pana la data intrarii in vigoare a Legii minelor nu se modifica.
    (3) Taxele anuale se aplica la suprafata perimetrelor de prospectiune, de explorare sau de exploatare, inscrisa in actele de dare in administrare sau in concesiune, cu luarea in considerare si a reducerilor perimetrelor de explorare, cu indeplinirea cerintelor prevazute la art. 16 alin. (5) din Legea minelor.
    Art. 118
    Titularii licentelor/permiselor, care realizeaza productie miniera, sunt supusi la plata catre bugetul de stat a redeventei miniere, conform art. 45 din Legea minelor, din ziua inceperii realizarii productiei.
    Art. 119
    (1) Baza de calcul al redeventei miniere o constituie valoarea productiei miniere realizate, stabilita in conformitate cu preturile practicate si cu cantitatea de produse miniere rezultate, pentru perioada pentru care se calculeaza, fara valoarea rezultata din activitatea de prelucrare a produselor extrase, conform prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea minelor.
    (2) Modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de catre titularii actelor de dare in administrare sau in concesiune se stabileste prin instructiuni tehnice aprobate prin ordin al conducatorului A.N.R.M., cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
    (3) Sumele reprezentand taxa anuala si redeventa datorate bugetului de stat, potrivit Legii minelor, se declara de catre platitor la organul fiscal competent, pe formularul stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (4) Pentru actele de dare in administrare sau in concesiune, incheiate inainte de intrarea in vigoare a Legii minelor si aprobate sau in curs de aprobare de catre Guvern, valoarea productiei miniere care sta la baza calculului redeventei datorate se face conform prevederilor actelor normative aflate in vigoare la data incheierii acestora.
    Art. 120
    Sumele reprezentand contravaloarea lucrarilor prevazute in programul de lucrari de prospectiune/explorare prevazute prin permisul de prospectiune/licenta de explorare, scadente la data renuntarii la concesiunea miniera sau darea in administrare miniera si neexecutate din motive imputabile, se vor vira la bugetul de stat in termen de 90 de zile de la data incetarii concesiunii, conform art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea minelor.
    Art. 121
    Produsele miniere realizate de catre titular, in functie de rezerva minerala exploatata, se nominalizeaza in actele de dare in administrare sau in concesiune si se actualizeaza prin acte aditionale insusite de catre titular si de catre A.N.R.M., ori de cate ori este cazul.
    Art. 122
    Titularii actelor de dare in administrare sau in concesiune pentru exploatare, care sunt obligati la plata redeventei miniere, au obligatia sa calculeze si sa inregistreze in contabilitate, lunar, valoarea productiei miniere, cheltuielile de prelucrare si valoarea redeventei si sa o achite trimestrial, cu scadenta pana la data de 20 a primei luni a trimestrului urmator pentru care trebuie platita redeventa, in conformitate cu art. 45 alin. (4) din Legea minelor.
    Art. 123
    Obligatia de plata a redeventei miniere revine si titularilor de acte de dare in administrare sau in concesiune pentru explorare, care realizeaza productie miniera prin exploatare experimentala, in conditiile legii si ale prezentelor norme.
    Art. 124
    Titularii licentelor/permiselor sunt obligati ca in termen de 15 zile de la data eliberarii documentelor de concesiune/administrare sa depuna la organul fiscal de care apartin declaratia de inregistrare ca platitori de redevente miniere, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 125
    (1) Verificarea datelor pe baza carora se calculeaza taxele si redeventele miniere, precum si a sumelor acestora si a scadentelor de plata se face de catre A.N.R.M. si de catre organele administratiei publice cu atributii in domeniul controlului financiar.
    (2) Titularii au obligatia de a transmite A.N.R.M. datele si informatiile pe baza carora a fost calculata redeventa miniera cuvenita conform legii, in termenele stabilite prin ordin al presedintelui A.N.R.M., potrivit prevederilor art. 119 alin. (2).
    Art. 126
    Nerespectarea termenelor de raportare stabilite prin ordin al presedintelui A.N.R.M. se sanctioneaza conform prevederilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea minelor, iar furnizarea de informatii eronate privind valoarea productiei miniere si valoarea rezultata din activitatea de prelucrare a produselor miniere, care sta la baza stabilirii contravalorii redeventei datorate, se sanctioneaza conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea minelor.
    Art. 127
    Pentru neplata in termen a taxelor pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare si/sau a redeventei miniere se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu reglementarile privind colectarea creantelor bugetare, si se sanctioneaza conform prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c) din Legea minelor.
    Art. 128
    (1) Sumele incasate prin perceperea tarifelor prevazute la art. 48 alin. (1) din Legea minelor vor fi administrate, contabilizate si utilizate de catre A.N.R.M. conform art. 48 alin. (2) din Legea minelor.
    (2) Disponibilitatile existente in soldul contului la sfarsitul anului se reporteaza ca venituri in anul urmator, in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3) din Legea minelor.
    (3) Veniturile constituite potrivit alin. (1) si cheltuielile aferente acestora se aproba prin anexa la legea bugetului de stat.
    (4) Detalierea cheltuielilor care se finanteaza din veniturile prevazute la alin. (1) pentru destinatiile prevazute la art. 48 alin. (2) din Legea minelor se face prin ordin al conducatorului A.N.R.M.
    (5) Fondul lunar pentru acordarea de stimulente personalului, prevazute la art. 48 alin. (2) din Legea minelor, se constituie prin aplicarea unei cote de pana la 40% asupra veniturilor lunare realizate de A.N.R.M. prin perceperea tarifelor in exercitarea atributiilor sale, conform art. 48 alin. (1) din Legea minelor.
    (6) Constituirea si utilizarea fondului destinat stimularii personalului se realizeaza conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale ordinului conducatorului A.N.R.M.
    Art. 129
    Sumele aferente transferului de tehnologie si perfectionarii profesionale, prevazute la art. 39 lit. q) din Legea minelor, vor fi gestionate printr-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului pe seama A.N.R.M., si vor fi utilizate, la solicitarea A.N.R.M. si numai cu acordul titularului de licenta privind destinatia lor, pentru urmatoarele categorii de actiuni:
    a) achizitie de echipamente si servicii necesare desfasurarii activitatii proprii;
    b) participare la programele de pregatire profesionala in domeniile de specialitate (geologie, geofizica, minerit), mediu, legislatie, negocieri etc.;
    c) schimb de experienta si participare la evenimente organizate de catre firme specializate, organisme si organizatii internationale, in scopul promovarii imaginii externe a Romaniei in domeniul mineritului;
    d) transfer de know-how.
    Art. 130
    Garantia financiara pentru refacerea mediului, in cazul licentei de explorare, se constituie anual, in prima luna a perioadei la care se refera, si se stabileste in licenta, astfel incat sa acopere lucrarile pentru refacerea mediului specificate in proiectul de refacere a mediului.
    Art. 131
    Garantia financiara pentru refacerea mediului, in cazul licentei de exploatare, se constituie anual, in prima luna a perioadei la care se refera, si se stabileste in licenta, astfel incat sa acopere lucrarile pentru refacerea mediului specificate in planul de refacere a mediului si in proiectul tehnic.
    Art. 132
    In cazul permisului de exploatare, garantia financiara pentru refacerea mediului se constituie la data eliberarii si se stabileste prin acesta, astfel incat sa acopere lucrarile de refacere a mediului prevazute in programul de exploatare pe perioada respectiva.
    Art. 133
    (1) Garantia financiara pentru refacerea mediului anuala nu poate fi mai mica decat valoarea lucrarilor de refacere a mediului aferente anului respectiv.
    (2) Garantia financiara pentru refacerea mediului, in cazul licentei de explorare/exploatare si a permisului de exploatare poate fi sub forma de depozit bancar, scrisoare de garantie bancara irevocabila sau alte modalitati prevazute de lege. Depozitul bancar ce constituie garantia financiara pentru refacerea mediului va fi depus la o banca agreata de A.N.R.M.
    (3) A.N.R.M. elaboreaza instructiuni tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere.
    Art. 134
    Titularul licentei/permisului nu este raspunzator de deteriorarea mediului inconjurator prin activitati miniere anterioare acordarii concesiunii/administrarii, a caror remediere revine faptuitorului.

    CAP. 8
    Inchiderea minelor

    Art. 135
    Dependintele si anexele tehnice ale exploatarii, care revin in proprietatea statului conform art. 37 alin. (2) din Legea minelor, sunt cele prevazute in programul tehnic de inchidere a minelor/carierelor, intocmit conform instructiunilor tehnice emise de A.N.R.M. si de ministerul de resort.
    Art. 136
    Titularul licentei de exploatare anulate ramane raspunzator de integritatea dependintelor si anexelor tehnice ale exploatarii, care trec in proprietatea statului, in limita termenului de 3 luni de la incetarea concesiunii sau a administrarii, prevazut la art. 37 alin. (4) din Legea minelor.
    Art. 137
    Dependintele si anexele tehnice ale exploatarilor, revenite in proprietatea statului ca urmare a deciziei de incetare a concesiunii sau a administrarii, conform art. 37 din Legea minelor, vor fi utilizate prin:
    a) darea lor in folosinta, ca utilitati integrate procesului de exploatare, noilor titulari de licenta de exploatare obtinuta conform legii. In acest caz aceste dependinte si anexe tehnologice vor fi nominalizate intr-o anexa la licenta;
    b) conservare, prin grija agentului economic, si cu aprobarea ministerului de resort in cazul companiilor/societatilor miniere nationale, la minele si carierele pentru care s-a decis incetarea temporara a activitatii de exploatare si conservarea acestora.
    Art. 138
    Incetarea activitatii miniere se face conform instructiunilor tehnice elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si de ministerul de resort.
    Art. 139
    Sumele reprezentand contravaloarea lucrarilor de conservare/inchidere neexecutate, puse la dispozitie A.N.R.M. conform art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea minelor, vor fi utilizate conform instructiunilor tehnice elaborate in conditiile art. 138.

    CAP. 9
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 140
    Clasificarea internationala a resurselor/rezervelor minerale si constituirea F.N.R/R. conform acestei clasificari se aplica experimental pana la data de 31 decembrie 2005. Pana la aceasta data se mentin, in paralel, evidenta si miscarea rezervelor conform clasificarii utilizate pana la data intrarii in vigoare a Legii minelor.
    Art. 141
    (1) Ministerul de resort va gestiona executarea programului geologic national si, in calitatea sa de ordonator principal de credite, va asigura finantarea acestuia si din surse bugetare. Instituirea perimetrelor de cercetare geologica, precum si regimul acestora se vor conforma prevederilor Legii minelor.
    (2) Pana la data intrarii in vigoare a licentelor de exploatare si/sau de explorare atribuite direct conform art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, titularii acestora isi vor desfasura activitatea miniera pe baza avizelor la programele anuale de exploatare si/sau cercetare, in limitele perimetrelor existente.
    Art. 142
    Sunt considerate licente de exploatare in curs de aprobare de catre Guvern, in sensul art. 60 alin. (1) din Legea minelor, acele licente incheiate de A.N.R.M. cu persoane juridice si neintrate in vigoare.
    Art. 143
    Titularii licentelor de exploatare in vigoare sau in curs de aprobare vor elabora si vor transmite la A.N.R.M. documentatiile tehnico-economice, dupa cum urmeaza:
    a) planul initial de incetare a activitatii, parte a studiului de fezabilitate;
    b) proiectul tehnic de refacere a mediului;
    c) programul de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere;
    d) studiul de evaluare a impactului social si planul de atenuare a impactului social.
    Art. 144
    Instructiunile tehnice prevazute la art. 17, 22, 23, 26, 36, 103, 104, 106, 108, 119, 133, 135 si 138 se vor emite prin ordin al conducatorului A.N.R.M. si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1208/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1208 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1208/2003
Legea 85 2003
Legea minelor
Hotărârea 733 2001
privind prorogarea termenului prevazut la art. 57 alin. 3 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998
Hotărârea 758 2001
pentru modificarea art. 61 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998
Hotărârea 943 2000
privind modificarea si completarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998, cu modificarile ulterioare
Hotărârea 707 1999
privind prorogarea termenului prevazut la art. 57 alin. (2) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998
Hotărârea 639 1998
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/998
Ordin 19 2004
pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
Ordin 74 2004
pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de catre titularii actelor de dare in administrare sau de concesiune
Hotărârea 431 2004
privind modificarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.208/2003
Ordin 58 2004
pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu