Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.11 din 27.08.2020

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent
ACT EMIS DE: Camera Consultantilor Fiscali
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 843 din 15 septembrie 2020SmartCity1

În baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 27 august 2020, hotărăşte: Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Direcţia de învăţământ, Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii interne - Serviciul IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 27 august 2014, cu modificările ulterioare, precum şi toate prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă. Articolul 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, Dan Manolescu ANEXĂREGULAMENT pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se organizează de către Camera Consultanţilor Fiscali şi se desfăşoară în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2
(1) Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se poate desfăşura în următoarele modalităţi: a)probă scrisă; b)în sistem online; c)interviu.
(2) Prin ordin al preşedintelui Camerei Consultanţilor Fiscali se constituie Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, denumit în continuare Colectiv.
(3) Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali stabileşte componenţa comisiei de examinare, a comisiei de evaluare, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, atribuţiile şi preşedinţii acestora, denumite în continuare comisii de examen.
(4) La solicitarea Camerei Consultanţilor Fiscali, ministrul finanţelor publice poate desemna prin ordin specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care să facă parte din comisiile de examen.
Articolul 3
(1) Componenţa comisiilor de examen se va stabili la fiecare examen organizat central sau teritorial. Aceste comisii vor fi formate atât din consultanţi fiscali membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali, cât şi din specialişti în domeniul disciplinelor de examen.
(2) Componenţa comisiilor de examen, precum şi numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata desfăşurării procedurii de examinare.
(3) În condiţii excepţionale şi temeinic justificate, la propunerea preşedintelui unei comisii de examen, preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali poate aproba prin ordin înlocuirea unuia dintre membrii acesteia.
(4) Responsabilii de săli şi membrii personalului de supraveghere şi evaluare pentru examen pot fi contractaţi şi din mediul universitar.
Articolul 4Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali stabileşte prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, data de susţinere, modalitatea şi locul desfăşurării examenului, tematica şi bibliografia, precum şi locul de depunere a dosarelor de înscriere şi perioada în care se depun.
Capitolul IIOrganizarea şi desfăşurarea examenului Secţiunea 1Prevederi generale Articolul 5
(1) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a)să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic; b)să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi:

(i) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;
(ii) administrare fiscală;
(iii) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;
(iv) activitate financiar-contabilă;
(v) activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice;
(vi) activitate de consultant fiscal asistent;

c)să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la lit. b); d)să aibă capacitate deplină de exerciţiu; e)să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; f)să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.
(2) Dosarul de înscriere a candidaţilor se poate depune la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, Bucureşti, sau se poate transmite prin servicii poştale, cu confirmare de primire, şi va conţine documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), astfel:a)cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 1, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali; b)declaraţia de informare şi de acceptare a operaţiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanţilor Fiscali, prevăzută în anexa nr. 5, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali; c)curriculum vitae; d)diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui; e)carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale; f)actul de identitate, în copie; g)certificatul de cazier judiciar; h)certificatul de cazier fiscal; i)adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că sunt clinic sănătoşi; j)două fotografii 2/3 cm.
Articolul 6
(1) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a)să aibă calitatea de licenţiat al unei instituţii acreditate de învăţământ superior cu durata stabilită de lege; b)să aibă o experienţă profesională de minimum 2 ani; c)să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b); d)să aibă capacitate deplină de exerciţiu; e)să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; f)să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent.
(2) Dosarul de înscriere a candidaţilor se poate depune la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, Bucureşti, sau se poate transmite prin servicii poştale, cu confirmare de primire, şi va conţine documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), astfel:a)cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali; b)declaraţia de informare şi de acceptare a operaţiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanţilor Fiscali, prevăzută în anexa nr. 5, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali; c)curriculum vitae; d)diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui; e)carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale; f)actul de identitate, în copie; g)certificatul de cazier judiciar; h)certificatul de cazier fiscal; i)adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că sunt clinic sănătoşi; j)două fotografii 2/3 cm.
Articolul 7Colectivul verifică dosarele depuse şi respinge dosarele candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 sau 6. Articolul 8
(1) În dosarul de înscriere candidatul va depune un document care atestă plata taxei de înscriere la examen.
(2) Nivelul taxei se stabileşte anual prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.
Articolul 9
(1) Colectivul asigură, după primirea şi verificarea dosarului, transmiterea prin e-mail, pentru fiecare candidat, a datelor preluate în baza de date a Camerei Consultanţilor Fiscali, precum şi a rezultatului verificării dosarului.
(2) Colectivul asigură publicarea pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali pentru candidaţii înscrişi la examen situaţia dosarelor: aprobate, respinse sau retrase.
Articolul 10Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor primite pe e-mail şi de a sesiza imediat Colectivul pe email, la adresa de e-mail: examen@ccfiscali.ro, cu privire la eventualele neconcordanţe între înregistrările din liste şi datele din documentele depuse la înscriere. Articolul 11
(1) În cazul examenului organizat sub formă de probă scrisă sau în sistem online, Comisia de examinare va elabora subiectele pentru examen conform tematicii şi bibliografiei, astfel:a)legislaţia fiscală şi vamală, legislaţia procedural-fiscală, 90%; b)dreptul comercial şi dreptul financiar-fiscal, 5%; c)gestiunea financiară şi contabilitatea întreprinderii, 5%.
(2) Comisia de examinare stabileşte punctajul fiecărui subiect.
(3) Pentru promovarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, candidaţii trebuie să acumuleze un minimum de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.
(4) În arhivă se vor păstra toate subiectele, atât cele propuse, cât şi cele extrase.
Articolul 12Camera Consultanţilor Fiscali va publica tematica şi bibliografia pentru examen cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii acestuia. Articolul 13
(1) Rezultatele obţinute la examen se pot contesta o singură dată, în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali direct, prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail.
(2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora, iar rezultatele vor fi publicate pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.
(3) După soluţionarea contestaţiilor, rezultatele examenului rămân definitive.
Secţiunea a 2-aExamenul - probă scrisă Articolul 14
(1) Proba scrisă va fi sub formă de testgrilă/ lucrare scrisă.
(2) Durata de elaborare a răspunsurilor pentru proba scrisă este de maximum 3 ore.
Articolul 15Pentru candidaţii înscrişi la examen ale căror dosare au fost aprobate se editează legitimaţii de examen după modelul prevăzut în anexele nr. 3 şi 4, legitimaţii care se aplică pe mesele din sălile de examen. Articolul 16Intrarea în sălile de examen se face în baza actului de identitate sau a unui alt act prin care se poate dovedi identitatea. Articolul 17Colectivul afişează la locul de desfăşurare a examenului şi pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali, cu cel puţin 48 de ore înaintea începerii acestuia, listele cu repartizarea pe săli a candidaţilor. Orice modificare a listelor se face cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea examenului. Articolul 18
(1) Preşedintele comisiei de examinare, cu 3 ore înainte de începerea examenului, numeşte responsabilii de sală şi repartizează membrii personalului de supraveghere şi evaluare pe săli, proporţional cu numărul candidaţilor din sălile respective.
(2) Examenul se desfăşoară în săli în care se poate asigura aşezarea candidaţilor la distanţă corespunzătoare, păstrându-se un loc liber între candidaţi.
(3) Responsabilii de sală şi personalul de supraveghere sunt răspunzători de modul în care se derulează examenul, începând cu accesul candidaţilor în săli, derularea propriu-zisă a examenului şi predarea lucrărilor.
Articolul 19La examenul scris, accesul candidaţilor în sală este permis cu maximum o oră înainte de începerea examenului, conform listelor afişate, sub supravegherea responsabilului de sală. Articolul 20
(1) Responsabilii de săli primesc de la comisia de examinare lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă, instrucţiunile de derulare a examenului şi subiectele.
(2) După expirarea termenului legal de susţinere a examenului, responsabilii de săli primesc de la comisia de examinare grilele de evaluare a probelor de examen.
Articolul 21
(1) Responsabilul de sală notează în listă candidaţii prezenţi şi absenţi.
(2) Actul de identitate şi legitimaţia de examen vor rămâne pe masa candidatului pe toată durata examenului, pentru a putea fi efectuate verificări suplimentare.
Articolul 22Candidaţii care nu sunt în sală în momentul comunicării subiectelor pierd dreptul de a susţine examenul. Articolul 23
(1) Pe parcursul desfăşurării examenului, candidaţii nu au voie să părăsească sala şi să revină.
(2) În situaţii motivate medical, un membru delegat al personalului de supraveghere va însoţi candidatul de la ieşirea şi până la revenirea în sală.
Articolul 24După terminarea examenului, Colectivul afişează la avizierele de la locul de desfăşurare a examenului şi pe siteul Camerei Consultanţilor Fiscali răspunsurile corecte şi punctajul aferent fiecărui răspuns. Articolul 25
(1) După expirarea termenului legal de susţinere a probei, fiecare lucrare se evaluează în prezenţa candidatului şi a unui martor din rândul candidaţilor, care semnează procesul-verbal de luare la cunoştinţă a punctajului obţinut. În situaţia în care candidatul refuză să semneze sau nu este prezent în sală, la evaluarea formularului probei sale de concurs este chemat un al doilea martor, care va semna în locul acestuia.
(2) După încheierea evaluării, responsabilul de sală preia lucrările şi, împreună cu lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă, le predă pe baza unui proces-verbal preşedintelui comisiei de examinare.
Articolul 26Rezultatele obţinute la examen se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin publicare pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali. Articolul 27
(1) După încheierea probelor de examen, subiectele şi lucrările candidaţilor se predau coordonatorului Colectivului, pe bază de proces-verbal.
(2) Lucrările candidaţilor admişi în urma susţinerii examenului vor fi arhivate la dosarele personale ale candidaţilor.
Secţiunea a 3-aExamenul în sistem online Articolul 28Examenul în sistem online se organizează de către Colectivul desemnat potrivit art. 2 alin. (2). Acesta elaborează procedura de desfăşurare a examenului, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Camerei Consultanţilor Fiscali. Articolul 29
(1) Camera Consultanţilor Fiscali asigură publicarea pe site-ul propriu a procedurii de desfăşurare a examenului cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii acestuia. Procedura conţine toate informaţiile necesare desfăşurării în condiţii optime a examenului, precum şi modalitatea tehnică de autentificare şi identificare pe platforma de examen, ora exactă a accesării de către candidaţi a platformei, ora de afişare a testelor-grilă, regulile de lucru pe platforma de examen pe care trebuie să le respecte candidaţii, precum şi consecinţele nerespectării acestora.
(2) Concomitent cu conectarea la platforma de examen online, candidaţii au obligaţia de a se conecta pe o platformă de videoconferinţă de uz general, cu partea audio şi video permanent pornite pe toată durata examenului. Candidatul va fi supravegheat şi înregistrat video şi audio pe tot parcursul desfăşurării examenului, iar înregistrarea va fi arhivată timp de un an.
(3) Candidaţii sunt responsabili de asigurarea condiţiilor tehnice necesare pentru susţinerea examenului în sistem online, prevăzute în procedura de examen.
Articolul 30După încheierea perioadei de înscriere la examen, Camera Consultanţilor Fiscali verifică validitatea informaţiilor cu privire la datele de contact ale candidaţilor, inclusiv adresa de email. În acest sens, Camera Consultanţilor Fiscali va solicita candidaţilor să transmită prin e-mail, la adresa de e-mail examen@ccfiscali.ro, resursele informatice de care dispun, necesare examenului online. Articolul 31Durata totală a examinării online este fermă. Aceasta se stabileşte de către comisia de examen şi se aduce la cunoştinţa candidaţilor cu cel puţin 3 zile înainte de data examenului. Articolul 32Candidaţii au obligaţia de a se autentifica pe platformă la data şi la ora stabilite pentru susţinerea examenului online. Articolul 33Rezultatele obţinute la examen se aduc la cunoştinţa candidaţilor individual, prin contul folosit din platforma de examen online şi prin publicare pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.
Secţiunea a 4-aExamenul interviu Articolul 34
(1) Persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor în domeniul economic/finanţe/contabilitate, membrii comisiilor de buget ale Parlamentului României, precum şi personalul de specialitate al acestor comisii care verifică şi analizează actele normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare Parlamentului pot solicita dobândirea calităţii de consultant fiscal cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 5, iar examenul se va susţine sub formă de interviu în faţa comisiei de evaluare a Camerei Consultanţilor Fiscali.
(2) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 şi care au absolvit cu media generală de minimum 8 un program de master acreditat, organizat de instituţii de învăţământ superior cu profil economic în parteneriat cu Camera Consultanţilor Fiscali, pot susţine examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent sub formă de interviu. Dovada absolvirii programului de master se face cu diploma de master şi suplimentul la diplomă.
Capitolul IIISancţiuni Articolul 35
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage sancţionarea persoanelor vinovate.
(2) Sancţionarea candidaţilor se face în funcţie de gravitatea faptelor şi constă în avertisment sau în eliminarea din examen, în următoarele situaţii:a)încercarea dovedită de a se inspira din cărţi, caiete, notiţe, surse electronice sau alte materiale; b)transmiterea ori primirea de ciorne sau alte materiale.
(3) Substituirea de persoană la examen reprezintă fraudă, este interzisă şi se sancţionează cu anularea examenului şi interzicerea dreptului de a mai participa la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent pe o perioadă de 5 ani.
(4) În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament de către responsabilii de săli sau personalul de supraveghere, la sesizare, preşedintele comisiei de examinare procedează la eliminarea şi înlocuirea acestora din sală şi face propuneri de sancţionare.
Capitolul IVDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 36
(1) Remunerarea membrilor comisiilor de examen, a responsabililor de săli, a personalului de supraveghere, precum şi cheltuielile de transport, cazare şi diurnă ale acestora, după caz, se suportă de Camera Consultanţilor Fiscali.
(2) Nivelul indemnizaţiilor se aprobă de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.
Articolul 37Dosarele de înscriere ale candidaţilor care nu au promovat examenul se eliberează la solicitarea acestora în termen de 90 de zile de la data la care rezultatele examenului rămân definitive, iar în caz contrar, acestea se vor distruge. Articolul 38
(1) Pentru candidaţii care s-au înscris la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, dar care nu îndeplinesc condiţiile de participare conform art. 5 sau 6 şi solicită restituirea taxei de înscriere, se va returna întreaga sumă achitată.
(2) Pentru candidaţii care s-au înscris la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi care au îndeplinit condiţiile de participare, dar care nu au participat la examen, Camera Consultanţilor Fiscali restituie 50% din suma achitată, la cererea acestora.
(3) Dreptul candidaţilor de a solicita restituirea taxei de înscriere la examen se prescrie în termen de 30 de zile de la data examenului.
Articolul 39Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1la regulament Nr. înregistrare/............. CERERE de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, sesiunea ............ Subsemnatul(a), ........ ................ ........ .............., născut(ă) la data de ........ ................ în localitatea ........ ........ ..........., judeţul ........ ................ ........ .........., legitimat(ă) cu C.I./paşaport seria ......... nr. ............, eliberat(ă) de ........ ................ .............. la data de ........ ........ ........., CNP ........ ................ ........ ........, cetăţenia ........ ........ ........, domiciliat(ă) în ........ ................ ........., str. ........ ........ ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........ ........., adresa de e-mail ........ ........ ........, telefon ........ ..........., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea ........ ........... . Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020: C.I./paşaport, în copie; diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ........ ........., seria ........... nr. ........, emisă de ........ ........ ........ la data de ..............., în copie legalizată; carnetul de muncă/adeverinţă eliberată de angajator, seria ........ ........ ......... nr. ........ .........., emis(ă) de ........ ............. la data de ........ ..........., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată; certificatul de naştere, seria .............. nr. ............., emis de ........ ........... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui; certificatul de căsătorie, seria ............. nr. ............, emis de ........ ........... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui; certificatul de cazier judiciar, seria ............ nr. ........, emis de ........ ........... la data de ................, în perioada de valabilitate; certificatul de cazier fiscal, seria ............ nr. ........., emis de ........ ........... la data de ................, în perioada de valabilitate; adeverinţa medicală, seria ........ .......... nr. .............., emisă de ........ .......... la data de ........ ..........; curriculum vitae; declaraţia de informare şi de acceptare a operaţiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanţilor Fiscali; documentul de plată a taxei de înscriere la examen, nr. .........din ............; două fotografii de 2/3 cm.Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020, astfel:

Unitatea Activitatea desfăşurată Perioada Nr. luni Funcţia Observaţii
de la până la
Total perioadă

Data ................ Semnătura ............. ANEXA Nr. 2la regulament Nr. înregistrare/............. CERERE de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, sesiunea ............ Subsemnatul(a), ........ ................ ........ .............., născut(ă) la data de ........ ........ .......... în localitatea ........ ........ ..........., judeţul ........ ................ .............., legitimat(ă) cu C.I./paşaport seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ........ ................ ........ ............. la data de ........ ................ ............, CNP ........ ................ ........, cetăţenia ........ ..........., domiciliat(ă) în ........ ................ .............., str. ........ ................ ........ ........ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........ ........., adresa de e-mail ........ ........., telefon ........ ..........., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea ........ .......... . Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 6 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020: C.I./paşaport, în copie; diploma de studii superioare, sesiunea ........., seria ........ nr. ........, emisă de ........ ........... la data de ..............., în copie legalizată; carnetul de muncă/adeverinţă eliberată de angajator, seria ........ ............... nr. .............., emis(ă) de ........ ........ ........... la data de ........ ..........., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată; certificatul de naştere, seria .............. nr. ............., emis de ........ ........... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui; certificatul de căsătorie, seria ............. nr. ............, emis de ........ ........... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui; certificatul de cazier judiciar, seria ............ nr. ........, emis de ........ ........... la data de ................, în perioada de valabilitate; certificatul de cazier fiscal, seria ............ nr. ........., emis de ........ ........... la data de ................, în perioada de valabilitate; adeverinţa medicală, seria ........... nr. .............., emisă de ........ .......... la data de ........ ..........; curriculum vitae; declaraţia de informare şi de acceptare a operaţiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanţilor Fiscali; documentul de plată a taxei de înscriere la examen nr. ............ din .............; două fotografii de 2/3 cm.Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activitate conform art. 6 alin. (1) lit. b) din regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020, astfel:

Unitatea Activitatea desfăşurată Perioada Nr. luni Funcţia Observaţii
de la până la
Total perioadă

Data ................ Semnătura ............. ANEXA Nr. 3la regulament CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal Loc foto LEGITIMAŢIE DE EXAMEN nr. ........../............. Numele şi prenumele candidatului ........ ................ ................ ........ ............, CNP ........ ................ ................ ............., C.I. seria .......... nr. ............., emisă de ........ ................ ........... la data de ........ ................ ............. Prezenta legitimaţie s-a eliberat ca urmare a depunerii Dosarului de înscriere nr. ........ ........ ........ din data de ........... la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, sesiunea ........ ............... . Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimaţii şi a actului de identitate. Taxa de înscriere la examen, în sumă de ........ ........ ..............., a fost achitată cu .......... nr. ................ din ........ ............ . Valabilă pe perioada examenului, sesiunea ........ .......... Semnătura şi ştampila ........ ........ ............... ANEXA Nr. 4la regulament CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal asistent Loc foto LEGITIMAŢIE DE EXAMEN nr. ........../............. Numele şi prenumele candidatului ........ ................ ................ ........ ............, CNP ........ ................ ..............., C.I. seria .......... nr. ............., emisă de ........ ................ ........... la data de ........ ................ ............. Prezenta legitimaţie s-a eliberat ca urmare a depunerii Dosarului de înscriere nr. ........ ........ ........ din data de ........... la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal asistent, sesiunea ........ ............... . Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimaţii şi a actului de identitate. Taxa de înscriere la examen, în sumă de ........ .........., a fost achitată cu .......... nr. ................ din ........ ............ . Valabilă pe perioada examenului, sesiunea ........ .......... Semnătura şi ştampila ........ ........ ............... ANEXA Nr. 5la regulament INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal destinată candidaţilor la examen/membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali Camera Consultanţilor Fiscali, organizaţie profesională, cu sediul în str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal: 011472, CIF 18677087, telefon 021.311.09.66, e-mail office@ccfiscali.ro, reprezentată prin preşedinte Dan Manolescu, denumită în continuare CCF, în calitate de operator, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi unui interes legitim, prelucrează şi colectează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. În data 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Scopul principal al acestuia este creşterea nivelului de protecţie a datelor personale şi crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este oportun să vă informăm despre modul în care CCF respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate şi scopul pentru care sunt prelucrate. Astfel, potrivit art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţia noastră prelucrează următoarea categorie de date: numele şi prenumele; date privind studiile/calificările profesionale; numărul carnetului profesional; localitatea de domiciliu; alte date de identificare ale persoanei,iar prin documentele de înscriere în Registrul consultanţilor fiscali şi corespondenţă ulterioară, CCF prelucrează următoarele date cu caracter personal, dar fără a se limita la acestea: nume, prenume, semnătură, CNP, CI/serie, număr, telefon, adresă, e-mail, cont bancar, imagine foto/video. Scopul pentru care datele dumneavoastră sunt prelucrate are ca temei organizarea examenului, seminarelor, conferinţelor, comunicarea diverselor informaţii către candidaţi sau membri, atât în format electronic, cât şi letric, precum şi desfăşurarea activităţii CCF. De asemenea, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor ce rezultă din calitatea de membru al CCF, precum şi pentru buna desfăşurare a activităţii CCF, aceasta din urmă poate transmite datele cu caracter personal, în măsura în care persoana vizată şi-a dat consimţământul sau transmiterea este permisă pentru realizarea unui interes predominant, de principiu, în următoarele situaţii: soluţionarea potenţialelor litigii, deferite instanţelor de drept comun; recuperarea creanţelor; asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere video); instituţiilor statului, respectiv Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Justiţiei, şi la cerere către alte autorităţi publice şi organe judiciare.CCF se obligă să stocheze datele personale ale candidaţilor, respectiv ale membrilor, în siguranţă maximă, pe suport fizic şi/sau electronic, să nu le folosească la alt scop decât cel declarat, să nu le vândă sau înstrăineze. Menţionăm că, pentru a determina o perioadă pentru care vor fi prelucrate datele dumneavoastră, luăm în calcul termenele legale de arhivare sau procedurale, după caz. Conform Regulamentului (UE) 679/2016, vă informăm despre drepturile dumneavoastră legate de datele personale, adică dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ştergere, dreptul de a restricţiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiecţii, drepturi legate de luarea de decizii automatizate şi de profilare. Totuşi, în cazul exercitării dreptului de ştergere sau limitare a unor informaţii, poate fi afectată colaborarea între dumneavoastră şi CCF. Detalii despre aceste drepturi sunt afişate la sediul CCF şi pe site-ul acesteia. Vă informăm că orice întrebare despre prelucrarea datelor personale sau orice nemulţumire o puteţi trimite la gdpr_dpo@ccfiscali.ro. Pentru reclamaţii, puteţi apela şi la anspdcp@dataprotection.ro. Am luat cunoştinţă ........... Data ........ ............. Candidat la examen/Membru: ........ ................ ................ ................ (numele şi prenumele în clar, semnătura) DECLARAŢIE PRIVIND CONSIMŢĂMÂNTUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Subsemnatul(a), ........ ................ ............., domiciliat(ă) în ........ ........ .............., str. ........ ................ ................ ........ ............ nr. .............., ap. ....., et. ........, judeţul/sectorul ........ ............, în calitate de candidat la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, declar că Am fost informat(ă) de către Camera Consultanţilor Fiscali, organizaţie profesională, cu sediul în str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 011472, CIF 18677087, telefon 021.311.09.66, e-mail office@ccfiscali.ro, reprezentată prin preşedinte Dan Manolescu, în calitate de operator, că datele mele cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimţământului, a unei obligaţii legale sau a unui interes legitim şi vor fi tratate confidenţial în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi: Sunt de acord şi îmi ofer consimţământul în mod expres, liber, neechivoc şi în deplină cunoştinţă de cauză pentru utilizarea datelor mele cu caracter personal în scopul organizării şi desfăşurării examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent. Nu sunt de acord să îmi ofer consimţământul pentru utilizarea datelor mele cu caracter personal în scopul organizării şi desfăşurării examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.Am înţeles că datele personale ar putea fi dezvăluite unor terţi numai în baza unui temei legal. Exercitarea drepturilor de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 se poate realiza printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, Bucureşti, sau pe adresa de e-mail gdpr_dpo@ccfiscali.ro. De asemenea, am înţeles că nu sunt obligat(ă) să furnizez datele, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, însă refuzul determină/poate determina imposibilitatea derulării activităţilor în scopul mai sus menţionat. Data ........ ............ Semnătura .............SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 11/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 11 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 11/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu