Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1086 din 25 octombrie 2001

privind organizarea si functionarea comisiilor paritare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 710 din  7 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 18, 19 si ale art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Organizarea si atributiile comisiilor paritare

    SECTIUNEA 1
    Organizarea comisiilor paritare

    Art. 1
    Comisiile paritare se constituie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice, cu exceptia celor cu atributii in domeniul sigurantei nationale, in scopul participarii la stabilirea masurilor privind conditiile de munca, sanatatea si securitatea muncii functionarilor publici in timpul exercitarii atributiilor lor si buna desfasurare a activitatii autoritatilor sau institutiilor publice.
    Art. 2
    (1) Comisiile paritare sunt compuse dintr-un numar de 4 - 8 membri titulari, astfel:
    a) 4 membri, in cazul in care autoritatea sau institutia publica are pana la 20 de functionari publici;
    b) 6 membri, in cazul in care autoritatea sau institutia publica are pana la 75 de functionari publici;
    c) 8 membri, in cazul in care autoritatea sau institutia publica are peste 75 de functionari publici.
    (2) Membrii comisiei paritare trebuie sa aiba calitatea de functionar public in cadrul autoritatii sau institutiei publice in care se organizeaza comisia paritara.
    (3) Calitatea de membru in comisia paritara este incompatibila cu calitatea de membru al comisiei de disciplina.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul in care autoritatile sau institutiile publice au pana la 20 de functionari publici.
    Art. 3
    In alcatuirea comisiilor paritare intra un numar egal de reprezentanti, desemnati dupa cum urmeaza:
    a) jumatate, de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
    b) jumatate, de catre sindicatul reprezentativ, in conditiile legii, al functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice ori prin votul majoritatii functionarilor publici, daca nu s-au constituit in sindicat.
    Art. 4
    (1) O data cu desemnarea membrilor titulari se desemneaza 2 - 4 membri supleanti, in conditiile prevazute la art. 3.
    (2) Membrii supleanti sunt titularizati in cazul in care are loc incetarea calitatii de membru al comisiei paritare, in conditiile prevazute la art. 13.
    Art. 5
    Conducatorul autoritatii sau institutiei publice va stabili prin ordin ori dispozitie perioada in care va avea loc desemnarea reprezentantilor functionarilor publici in comisia paritara, in conditiile prevazute la art. 3. Ordinul ori dispozitia se afiseaza la sediul autoritatii sau institutiei publice.
    Art. 6
    (1) Contestatiile cu privire la procedura de desemnare a reprezentantilor functionarilor publici in comisia paritara pot fi depuse de orice functionar public interesat din cadrul autoritatii sau institutiei publice respective, in scris si motivat, in termen de doua zile lucratoare de la data incheierii procedurii de desemnare.
    (2) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice va verifica contestatiile, iar in cazul in care le considera intemeiate anuleaza rezultatul procedurii de desemnare, dispunand reluarea acesteia in conditiile prevazute la art. 3.
    Art. 7
    In urma finalizarii procedurii de desemnare si a solutionarii contestatiilor depuse membrii comisiei paritare sunt numiti prin ordin ori dispozitie a conducatorului autoritatii sau institutiei publice.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributiile comisiilor paritare

    Art. 8
    (1) Comisia paritara participa la stabilirea masurilor privind conditiile de munca, sanatatea si securitatea muncii functionarilor publici in timpul exercitarii atributiilor lor. In acest sens formuleaza propuneri care privesc:
    a) organizarea eficienta a timpului de munca al functionarilor publici;
    b) formarea profesionala a functionarilor publici;
    c) masuri de protectie a muncii.
    (2) Comisia paritara participa la stabilirea masurilor care privesc buna functionare a autoritatii sau institutiei publice in care se organizeaza. In acest sens propune masuri concrete de eficientizare a activitatii autoritatii sau institutiei publice.
    Art. 9
    (1) Comisia paritara isi da avizul in toate problemele de natura celor prevazute la art. 8, precum si in orice alte situatii, la solicitarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice. Avizul se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti. In situatia prevazuta la art. 16 alin. (3) avizul se adopta cu unanimitate de voturi.
    (2) In termen de 5 zile lucratoare de la data ultimei sedinte in care s-a votat avizul comisia paritara il inainteaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
    (3) Avizul comisiei paritare are caracter consultativ si este intotdeauna dat in scris si motivat. Avizul poate fi favorabil, favorabil cu obiectiuni sau nefavorabil.

    CAP. 2
    Functionarea comisiilor paritare

    Art. 10
    (1) Membrii comisiei paritare sunt numiti pe o perioada de 3 ani. Mandatul lor poate fi reinnoit de doua ori.
    (2) Cu 30 de zile lucratoare inainte de data expirarii mandatului membrilor comisiei paritare se va proceda la constituirea viitoarei comisii paritare in conditiile art. 3 - 7.
    Art. 11
    (1) Presedintele comisiei paritare va fi acel membru al comisiei care are categoria, clasa si gradul cele mai mari.
    (2) In cazul in care mai multi membri ai comisiei paritare au aceeasi categorie, clasa si acelasi grad se va tine seama de vechimea fiecarui membru in cadrul autoritatii sau institutiei publice.
    (3) In cazul in care toti membrii comisiei paritare au aceeasi categorie, clasa si acelasi grad, precum si aceeasi vechime presedintele comisiei paritare este ales prin votul majoritatii membrilor acesteia.
    Art. 12
    Presedintele comisiei paritare are urmatoarele atributii:
    a) conduce sedintele comisiei paritare;
    b) coordoneaza activitatea comisiei paritare;
    c) reprezinta comisia paritara in relatia cu conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
    Art. 13
    (1) Incetarea calitatii de membru al comisiei paritare are loc in urmatoarele situatii:
    a) incetarea mandatului de membru;
    b) incetarea raporturilor de serviciu in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) renuntarea la calitatea de membru.
    (2) Cererea de renuntare la calitatea de membru al comisiei paritare se face in scris si motivat si se inainteaza presedintelui comisiei. Cererea de renuntare produce efecte dupa 5 zile lucratoare de la inregistrare, daca membrul solicitant si presedintele comisiei paritare nu au convenit ca acestea sa se produca mai repede.
    Art. 14
    (1) Fiecare comisie paritara va avea un secretar, functionar public in cadrul autoritatii sau institutiei publice, care nu este membru al acesteia, numit de conducatorul autoritatii sau institutiei publice prin ordin ori dispozitie de constituire a comisiei.
    (2) Secretarul comisiei paritare are urmatoarele atributii:
    a) inregistreaza cererea de intrunire a comisiei paritare intr-un registru special;
    b) convoaca, la solicitarea presedintelui comisiei paritare ori a conducatorului autoritatii sau institutiei publice, membrii comisiei paritare si comunica ordinea de zi a sedintei;
    c) pregateste desfasurarea in bune conditii a sedintei;
    d) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de membrii comisiei paritare procesul-verbal al sedintei;
    e) redacteaza avizele emise de comisia paritara si le inainteaza spre semnare membrilor acesteia in termen de doua zile lucratoare de la data la care a avut loc sedinta in care s-a votat avizul.
    (3) In cazul in care secretarul comisiei paritare se afla in imposibilitatea de a-si indeplini atributiile conducatorul autoritatii sau institutiei publice va numi o alta persoana care sa indeplineasca atributiile acestuia.
    (4) Incetarea calitatii de secretar al comisiei paritare are loc in conditiile art. 13 alin. (1) lit. b) sau prin demisie.
    Art. 15
    (1) Comisia paritara se intruneste la cererea conducatorului autoritatii sau institutiei publice ori a presedintelui acesteia.
    (2) Convocarea membrilor comisiei paritare si comunicarea ordinii de zi se fac in scris de catre presedintele acesteia, prin secretar, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de intrunire a comisiei paritare.
    Art. 16
    (1) Comisia paritara este valabil intrunita in prezenta tuturor membrilor.
    (2) In cazul in care din motive obiective nu pot fi prezenti toti membrii comisiei paritare sedinta se amana la o data stabilita de presedintele acesteia.
    (3) In cazul in care nici la data stabilita potrivit alin. (2) nu se pot intruni toti membrii comisia paritara se considera valabil intrunita in prezenta a jumatate din numarul membrilor sai, cu respectarea principiului paritatii.
    Art. 17
    Comisia paritara se intruneste in sedinta in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii scrise a ordinii de zi de catre secretarul comisiei.
    Art. 18
    (1) Lucrarile comisiei paritare se consemneaza intr-un proces-verbal.
    (2) Procesul-verbal al sedintei comisiei paritare va cuprinde urmatoarele:
    a) data si ora la care s-a intrunit comisia paritara;
    b) ordinea de zi aprobata de membrii comisiei paritare;
    c) mentiuni privind respectarea procedurii de convocare a membrilor comisiei paritare;
    d) problemele discutate si solutiile adoptate;
    e) avizul emis de comisia paritara in urma desfasurarii sedintei acesteia;
    f) opiniile separate;
    g) numele si semnatura membrilor care au participat la sedinta comisiei paritare.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 19
    Comisiile paritare se constituie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 20
    (1) Autoritatile si institutiile publice vor comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici actul de constituire a comisiei paritare.
    (2) Modificarile intervenite in componenta comisiei paritare vor fi comunicate Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    (3) Termenul de comunicare este de 10 zile lucratoare de la data constituirii, respectiv de la data modificarii.
    Art. 21
    In scopul realizarii rolului si atributiilor care ii revin Agentia Nationala a Functionarilor Publici coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si respectarea prevederilor prezentei hotarari de catre autoritatile si institutiile publice.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul administratiei publice,
                              Octav Cozmanca

                              Ministrul muncii si
                              solidaritatii sociale,
                              Marian SarbuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1086/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1086 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu