E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1210 din 14 octombrie 2003

privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 757 din 29 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. XXIII lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 60 si al art. 72 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta hotarare reglementeaza modul de constituire, componenta, atributiile si procedura de lucru ale comisiilor de disciplina si ale comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice.
    Art. 2
    Comisiile de disciplina si comisiile paritare se organizeaza si functioneaza in conditiile prezentei hotarari.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea comisiilor de disciplina

    SECTIUNEA 1
    Constituirea si componenta comisiilor de disciplina

    Art. 3
    (1) In cadrul fiecarei autoritati si institutii publice se constituie, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice, comisia de disciplina, care cerceteaza faptele sesizate ca abateri disciplinare si propune sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici care le-au savarsit.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), comisia de disciplina se poate constitui pentru mai multe autoritati sau institutii publice in cazul in care, in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice respective, exista mai putin de 12 functionari publici, astfel:
    a) din membrii desemnati din cadrul institutiei publice respective si din cadrul autoritatii sau institutiei publice in subordinea sau sub autoritatea careia este organizata potrivit legii;
    b) pentru doua sau mai multe consilii locale.
    (3) Comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici se constituie prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    (4) Comisia de disciplina organizata in conditiile alin. (2) lit. a) se constituie prin actul administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia ii este subordonata sau sub autoritatea careia este organizata institutia publica pentru care nu se poate constitui comisia de disciplina.
    (5) Comisia de disciplina organizata in conditiile alin. (2) lit. b) se constituie ca urmare a stabilirii, prin hotarare a consiliului local, la propunerea primarului, a reprezentantilor fiecarui consiliu local in cadrul comisiei de disciplina comune.
    Art. 4
    (1) Comisia de disciplina este compusa dintr-un presedinte si 4 membri titulari.
    (2) Comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici este compusa dintr-un presedinte si 6 membri titulari.
    Art. 5
    (1) Membrii titulari ai comisiei de disciplina constituite la nivelul unei autoritati sau institutii publice sunt desemnati astfel:
    a) 2 membri, de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
    b) 2 membri, de catre organizatia sindicala reprezentativa a functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice.
    (2) Membrii titulari ai comisiei de disciplina comune pentru mai multe autoritati sau institutii publice sunt desemnati cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) comisia de disciplina sa fie compusa dintr-un numar egal de reprezentanti ai fiecarei autoritati sau institutii publice pentru care se constituie;
    b) numarul reprezentantilor desemnati de catre conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice pentru care se constituie comisia de disciplina sa fie egal cu numarul reprezentantilor desemnati de catre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici din cadrul acestor autoritati sau institutii publice.
    (3) In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat, reprezentantii vor fi desemnati prin votul majoritatii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica. Alegerea reprezentantilor functionarilor publici se face prin vot secret.
    (4) Pentru fiecare comisie de disciplina se vor desemna cel putin 2 membri supleanti, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2) sau, dupa caz, ale art. 3 alin. (3).
    Art. 6
    (1) In cazul comisiei de disciplina constituite la nivelul unei autoritati sau institutii publice, desemnarea presedintelui comisiei de disciplina si a supleantului acestuia se face de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in urma consultarii cu organizatia sindicala reprezentativa ori cu functionarii publici din aparatul propriu, daca acestia nu sunt organizati in sindicat sau daca sindicatul nu este reprezentativ. Supleantul presedintelui comisiei de disciplina nu se desemneaza din randul membrilor titulari sau al membrilor supleanti ai comisiei de disciplina.
    (2) In cazul comisiei de disciplina comune pentru mai multe autoritati sau institutii publice, presedintele comisiei de disciplina si supleantul acestuia se desemneaza in conditiile alin. (1), pe baza propunerii comune a conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice sau, dupa caz, a primarilor unitatilor administrativ-teritoriale respective.
    (3) Presedintele comisiei de disciplina pentru inaltii functionari publici si supleantul acestuia se desemneaza prin decizie a primului-ministru, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    Art. 7
    Nerespectarea procedurii prevazute la art. 3 - 6 poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 8
    (1) Mandatul presedintelui si al membrilor comisiei de disciplina este de 3 ani. Mandatul poate fi reinnoit o singura data.
    (2) Presedintele si membrii comisiei de disciplina isi exercita mandatul de la data emiterii actului administrativ de constituire a comisiei de disciplina pana la data expirarii duratei acestuia sau inainte de termen, in conditiile art. 15.
    (3) Cu 30 de zile lucratoare inainte de data expirarii mandatului membrilor comisiei de disciplina, se va proceda la constituirea viitoarei comisii de disciplina, in conditiile prezentei hotarari.
    Art. 9
    (1) Pot fi membri in comisia de disciplina numai functionarii publici definitivi care au o probitate morala recunoscuta.
    (2) Nu poate fi membru in comisia de disciplina functionarul public care se afla in una dintre urmatoarele situatii de incompatibilitate:
    a) este sot, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu conducatorul autoritatii sau al institutiei publice;
    b) este membru al comisiei paritare;
    c) a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea disciplinara nu a fost radiata, in conditiile legii.
    (3) Prevederile alin. (2) lit. b) nu se aplica in cazul autoritatilor sau al institutiilor publice care au pana la 12 functionari publici.
    (4) In vederea stabilirii situatiei de incompatibilitate a unui membru al comisiei de disciplina, acesta va prezenta, la solicitarea conducatorului autoritatii respective, cazierul administrativ si o copie a dosarului profesional.
    (5) Presedintele, membrii si secretarul comisiei de disciplina, pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei de disciplina, au dreptul la un spor lunar de 5% care se aplica la salariul de baza al fiecaruia si se acorda in lunile in care comisia de disciplina isi desfasoara activitatea. Sporul se acorda de catre autoritatea sau institutia publica in cadrul careia este organizata comisia de disciplina.
    Art. 10
    (1) Poate fi desemnat presedinte al comisiei de disciplina un functionar public definitiv care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) este functionar public din clasa I;
    b) are, de regula, studii superioare juridice sau administrative;
    c) are o probitate morala recunoscuta;
    d) nu se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 9 alin. (2).
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) si b) nu este obligatorie in cazul autoritatilor si institutiilor publice care au pana la 12 functionari publici.
    Art. 11
    (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina se suspenda de drept in urmatoarele situatii:
    a) a fost detasat in cadrul altei autoritati sau institutii publice;
    b) a savarsit o fapta care constituie obiectul sesizarii comisiei de disciplina;
    c) s-a dispus inceperea urmaririi penale impotriva membrului comisiei de disciplina.
    (2) Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplina se constata prin raportul comisiei de disciplina, care se aduce de indata la cunostinta persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina.
    Art. 12
    (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina se suspenda, la cerere, in urmatoarele situatii:
    a) se afla in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 9 alin. (2);
    b) s-a pronuntat in orice mod cu privire la fapta sesizata, anterior solutionarii cauzei;
    c) este sot, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu functionarul public a carui fapta a fost sesizata si se afla pe rolul comisiei de disciplina.
    (2) Cererea de suspendare se formuleaza in scris de orice persoana care poate dovedi existenta situatiilor prevazute la alin. (1) si se inainteaza presedintelui comisiei de disciplina.
    (3) In termen de 3 zile de la inregistrarea cererii de suspendare, comisia de disciplina se va pronunta cu privire la existenta situatiilor prevazute la alin. (1), precum si cu privire la suspendarea mandatului.
    (4) Cererea de suspendare se poate formula in scris si de catre membrul comisiei de disciplina aflat in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si se inainteaza presedintelui comisiei.
    (5) Cererea de suspendare produce efecte dupa doua zile de la data constatarii existentei uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1) prin raportul comisiei de disciplina. Raportul comisiei de disciplina se aduce de indata la cunostinta persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina.
    Art. 13
    Presedintele comisiei de disciplina va lua masuri de inlocuire a membrului titular suspendat in conditiile art. 11 si 12 cu un membru supleant.
    Art. 14
    Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplina dureaza pana la incetarea cauzei care a determinat suspendarea.
    Art. 15
    (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina inceteaza inainte de termen, in urmatoarele situatii:
    a) renuntarea la calitatea de membru;
    b) a fost suspendat din functia publica pe o perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) a fost transferat in cadrul altei autoritati sau institutii publice;
    d) i-au incetat raporturile de serviciu in conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) i s-a aplicat o sanctiune disciplinara;
    f) a fost sanctionat cu inchisoare contraventionala.
    (2) Cererea de renuntare la calitatea de membru se inainteaza presedintelui comisiei de disciplina si produce efecte dupa 5 zile de la inregistrare, daca presedintele comisiei de disciplina, de comun acord cu solicitantul, nu a stabilit un termen mai scurt.
    (3) Incetarea mandatului de membru al comisiei de disciplina se constata printr-un raport al acesteia, care se aduce de indata la cunostinta persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina.
    Art. 16
    (1) Prevederile art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 14 si ale art. 15 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru mandatul presedintelui comisiei de disciplina. Cererea de suspendare a mandatului presedintelui comisiei de disciplina si cererea de renuntare la aceasta calitate se inainteaza persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina.
    (2) Suspendarea de drept a mandatului presedintelui comisiei de disciplina se constata de catre persoana prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina. Persoana prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina verifica existenta situatiilor prevazute la art. 11 alin. (1) si emite actul prin care constata suspendarea de drept a presedintelui comisiei de disciplina.
    (3) Cererea de suspendare se formuleaza in scris de orice persoana care poate dovedi existenta situatiilor prevazute la art. 12 alin. (1). Cererea de suspendare poate fi formulata si de catre presedintele comisiei de disciplina, daca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 12 alin. (1). Cererea de suspendare se adreseaza persoanei prin al carei act administrativ a fost constituita comisia de disciplina, care verifica daca in cuprinsul cererii se regaseste vreuna dintre situatiile prevazute la art. 12 alin. (1) si emite actul prin care constata suspendarea presedintelui comisiei de disciplina.
    Art. 17
    (1) In cazul suspendarii sau incetarii mandatului unui membru al comisiei de disciplina, atributiile acestuia se vor exercita de un membru supleant.
    (2) In cazul suspendarii sau incetarii mandatului presedintelui comisiei de disciplina, atributiile acestuia vor fi exercitate de supleantul prevazut la art. 6 alin. (1).
    (3) In cazul in care comisia de disciplina nu poate fi constituita prin utilizarea membrilor supleanti sau, dupa caz, a supleantului presedintelui, se va proceda la desemnarea altor membri sau membri supleanti ori a presedintelui sau a supleantului acestuia, dupa caz, in conditiile prezentei hotarari.
    Art. 18
    (1) Comisia de disciplina are un secretar titular si un secretar supleant, numiti prin actul administrativ de constituire a comisiei de disciplina, care au, de regula, studii superioare juridice sau administrative. Secretarul titular si supleantul acestuia nu sunt membri ai comisiei de disciplina.
    (2) Prevederile art. 9 se aplica in mod corespunzator si pentru secretarul titular si supleantul acestuia.
    (3) Secretarul titular si secretarul supleant ai comisiei de disciplina pentru inaltii functionari publici se numesc prin decizie a primului-ministru.
    (4) In cazul in care secretarul comisiei de disciplina se afla in imposibilitate de a-si indeplini atributiile, va fi inlocuit de secretarul supleant.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributiile si activitatea comisiei de disciplina

    Art. 19
    Activitatea comisiilor de disciplina are la baza urmatoarele principii:
    a) prezumtia de nevinovatie, conform caruia se prezuma ca functionarul public este nevinovat atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;
    b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia se recunoaste dreptul functionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat de un aparator sau de a fi reprezentat;
    c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia comisiei de disciplina de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevazute de lege si de prezenta hotarare;
    d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata comisia de disciplina;
    e) proportionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;
    f) legalitatea sanctiunii, conform caruia comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege;
    g) unicitatea sanctiunii, conform caruia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara.
    Art. 20
    Comisia de disciplina are urmatoarele atributii principale:
    a) cerceteaza abaterile disciplinare pentru care a fost sesizata;
    b) propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 70 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) propune mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare aplicate in conditiile prevazute la art. 71 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care aceasta masura a fost contestata la conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
    d) intocmeste rapoarte cu privire la fiecare cauza pentru care a fost sesizata, pe care le inainteaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
    Art. 21
    Presedintele comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:
    a) stabileste locul, data si ora cand au loc sedintele comisiei de disciplina;
    b) conduce sedintele comisiei de disciplina;
    c) coordoneaza activitatea comisiei de disciplina si a secretarului acesteia;
    d) reprezinta comisia de disciplina in fata conducatorului autoritatii sau institutiei publice, a altor autoritati sau institutii publice, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si in fata oricarei alte persoane fizice sau juridice.
    Art. 22
    Secretarul comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:
    a) inregistreaza sesizarea referitoare la fapta functionarului public;
    b) convoaca, la cererea presedintelui comisiei de disciplina, membrii comisiei de disciplina, functionarul public a carui fapta formeaza obiectul dosarului, persoana care a facut sesizarea si persoanele care urmeaza sa fie audiate;
    c) redacteaza si semneaza alaturi de membrii comisiei de disciplina si de presedintele acesteia, procesul-verbal al sedintelor comisiei de disciplina;
    d) redacteaza si semneaza, alaturi de membrii comisiei de disciplina si de presedintele acesteia, actele emise de comisia de disciplina si le inainteaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice;
    e) tine evidentele sesizarilor si ale rapoartelor si efectueaza alte lucrari necesare in vederea desfasurarii activitatii comisiei de disciplina.

    SECTIUNEA a 3-a
    Modul de sesizare si procedura de lucru a comisiilor de disciplina

    Art. 23
    (1) Sesizarea indreptata impotriva unui functionar public se adreseaza comisiei de disciplina din cadrul autoritatii sau institutiei publice sau, dupa caz, comisiei organizate pentru autoritatea sau institutia publica in care acesta isi desfasoara activitatea.
    (2) In cazul in care sesizarea a fost adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice ori conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata, acesta are obligatia sa o transmita de indata comisiei de disciplina competente.
    Art. 24
    (1) Comisia de disciplina poate fi sesizata de:
    a) conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
    b) conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata;
    c) orice persoana care se considera vatamata prin fapta unui functionar public.
    (2) Sesizarea trebuie sa cuprinda:
    a) numele, prenumele, domiciliul si, dupa caz, locul de munca si functia detinuta de persoana care a formulat sesizarea;
    b) numele, prenumele si, daca este posibil, compartimentul in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata;
    c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii;
    d) aratarea dovezilor pe care se sprijina sesizarea;
    e) data si semnatura.
    (3) Sesizarea se formuleaza in scris si este insotita, atunci cand este posibil, de inscrisurile care o sustin.
    (4) Sesizarea se poate face in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta de catre persoanele prevazute la alin. (1), dar nu mai tarziu de doua luni de la data savarsirii faptei care constituie abatere disciplinara.
    (5) Indiferent carei autoritati sau institutii publice ii este adresata sesizarea, aceasta se depune de catre persoana care a primit-o, la secretarul comisiei de disciplina, care are obligatia sa o inregistreze si sa o prezinte presedintelui comisiei de disciplina in termen de maximum doua zile de la data inregistrarii.
    Art. 25
    (1) Presedintele comisiei de disciplina va fixa de indata termenul de prezentare si va dispune citarea functionarului public a carui fapta a fost sesizata si a persoanelor indicate in sesizare, precum si a celui care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel putin 3 zile calendaristice inainte de termenul de prezentare.
    (2) Procedura de citare in fata comisiei de disciplina se face prin scrisoare recomandata sau prin instiintare scrisa de luare la cunostinta prin semnatura. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de presedintele comisiei de disciplina.
    (3) In cuprinsul scrisorii sau al instiintarii scrise prevazute la alin. (2) se indica locul, data si ora sedintei comisiei de disciplina.
    (4) Pentru primul termen de prezentare in fata comisiei de disciplina, in cuprinsul scrisorii sau al instiintarii scrise se indica, pe langa elementele prevazute la alin. (3), si obiectul sesizarii.
    (5) Functionarului public a carui fapta constituie obiectul sesizarii i se comunica, sub sanctiunea nulitatii, o copie de pe sesizarea indreptata impotriva sa. In situatia in care comisia de disciplina considera ca functionarul public poate influenta sau exercita presiuni asupra persoanei care a facut sesizarea, va pastra confidentialitatea numelui si a adresei acestuia pana la data inceperii cercetarii faptei functionarului public.
    Art. 26
    Functionarul public a carui fapta se cerceteaza se infatiseaza personal in fata comisiei de disciplina. Functionarul public isi poate exercita dreptul la aparare prin asistarea de catre un avocat sau prin reprezentare.
    Art. 27
    (1) La primul termen de prezentare, comisia de disciplina verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 24.
    (2) In cazul in care comisia de disciplina constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 24 alin. (2) lit. a), c) si e) sau alin. (4), sesizarea este clasata.
    (3) In situatia in care comisia de disciplina constata indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2), poate incepe cercetarea abaterii disciplinare. In situatia in care pentru solutionarea cauzei sunt necesare inscrisuri sau orice alte dovezi, comisia de disciplina solicita persoanelor prevazute la art. 25 alin. (1) sa le depuna pana la urmatorul termen.
    Art. 28
    (1) Cercetarea abaterii disciplinare se face cu celeritate.
    (2) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune:
    a) audierea persoanei care a formulat sesizarea;
    b) audierea functionarului public a carui fapta constituie obiectul sesizarii;
    c) audierea oricaror alte persoane ale caror declaratii pot inlesni solutionarea cazului;
    d) culegerea informatiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevazute de lege;
    e) administrarea probelor, precum si verificarea documentelor si a declaratiilor prezentate.
    (3) Termenele de prezentare in fata comisiei de disciplina se stabilesc astfel incat sa nu se depaseasca de regula o perioada de 7 zile lucratoare.
    Art. 29
    (1) Audierea persoanelor prevazute la art. 28 alin. (2) lit. a) - c) trebuie consemnata in scris intr-un proces-verbal, sub sanctiunea nulitatii. Procesul-verbal se semneaza de presedinte, de membrii comisiei de disciplina, de secretarul acesteia, precum si de persoana audiata.
    (2) Refuzul functionarului public de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaratie referitoare la abaterile disciplinare imputate se consemneaza intr-un proces-verbal.
    Art. 30
    (1) In urma administrarii probelor, membrii comisiei de disciplina vor intocmi un referat in care se consemneaza rezultatele activitatii de cercetare desfasurate de comisia de disciplina.
    (2) Referatul va fi adus la cunostinta functionarului public impotriva caruia a fost formulata sesizarea, precum si persoanei care a sesizat comisia de disciplina, in vederea formularii unor eventuale obiectii in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta.
    (3) In cazul in care persoanele prevazute la alin. (2) formuleaza obiectii, acestea vor fi analizate de comisia de disciplina in termenul fixat de presedinte, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la inregistrarea lor. Presedintele comisiei de disciplina poate sa admita sau sa respinga obiectiile, in tot ori in parte.
    Art. 31
    (1) Sedintele comisiei de disciplina sunt publice, cu urmatoarele exceptii:
    a) atunci cand functionarul public impotriva caruia a fost formulata sesizarea a solicitat in scris ca acestea sa nu fie publice;
    b) atunci cand presedintele comisiei de disciplina a solicitat ca acestea sa nu fie publice pentru motive temeinic justificate.
    (2) Lucrarile fiecarei sedinte a comisiei de disciplina se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedinte, de membrii si de secretarul acesteia.
    (3) Lipsa nejustificata a persoanelor citate nu impiedica desfasurarea sedintelor comisiei de disciplina, daca citarea s-a facut cu respectarea cerintelor prevazute la art. 25.
    Art. 32
    (1) In exercitarea atributiilor sale, comisia de disciplina intocmeste rapoarte pe baza concluziilor majoritatii membrilor sai.
    (2) Raportul comisiei de disciplina cu privire la cauza cu care a fost sesizata trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    a) numarul si data de inregistrare a sesizarii;
    b) numele, prenumele si functia detinuta de functionarul public a carui fapta a fost cercetata, precum si compartimentul in care acesta isi desfasoara activitatea;
    c) numele, prenumele, functia si domiciliul persoanei care a sesizat fapta, precum si ale persoanelor audiate;
    d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate si a circumstantelor in care a fost savarsita;
    e) probele administrate;
    f) propunerea privind sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, de clasare a cauzei;
    g) motivarea propunerii;
    h) numele, prenumele si semnatura presedintelui, ale membrilor comisiei de disciplina, precum si ale secretarului acesteia;
    i) data intocmirii raportului.
    (3) Opiniile separate, formulate in scris si motivate, se vor anexa la raportul comisiei de disciplina.
    (4) Raportul comisiei de disciplina se inainteaza persoanei competente sa aplice sanctiunea, in termen de 3 zile de la data ultimei sedinte.
    Art. 33
    (1) Comisia de disciplina formuleaza propunerea cu privire la sanctiunea aplicabila, pe baza referatului prevazut la art. 30.
    (2) Comisia de disciplina poate sa propuna:
    a) sanctiunea disciplinara aplicabila, in cazul in care s-a dovedit savarsirea abaterii disciplinare de catre functionarul public;
    b) clasarea sesizarii, atunci cand nu se confirma savarsirea unei abateri disciplinare.
    (3) La individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarului public comisia de disciplina tine seama de:
    a) cauzele care au determinat savarsirea abaterii disciplinare;
    b) imprejurarile in care aceasta a fost savarsita;
    c) gradul de vinovatie;
    d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;
    e) conduita functionarului public;
    f) existenta unor antecedente disciplinare ale functionarului public, care nu au fost radiate in conditiile legii.
    (4) In cazul in care comisia de disciplina propune aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 70 alin. (3) lit. b) - d) din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta va propune si durata acestora si, dupa caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale.
    Art. 34
    In cazul in care comisia de disciplina are indicii ca fapta savarsita de functionarul public poate fi considerata infractiune, propune conducatorului autoritatii sau institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea functionarul public sesizarea organelor de cercetare penala. Conducatorul autoritatii sau institutiei publice va sesiza de indata organele de cercetare penala.
    Art. 35
    (1) Actul administrativ de sanctionare a functionarului public este emis de persoana competenta, potrivit legii de aplicare a sanctiunilor disciplinare, pe baza propunerii cuprinse in raportul comisiei de disciplina.
    (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in actul administrativ prevazut la alin. (1) se cuprind in mod obligatoriu:
    a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
    b) precizarea prevederilor din procesul-verbal al comisiei de disciplina;
    c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de functionarul public in timpul cercetarii disciplinare prealabile;
    d) temeiul legal in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
    e) termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;
    f) instanta competenta la care actul administrativ prin care s-a dispus sanctiunea disciplinara poate fi contestat.
    (3) Persoana care este competenta, potrivit legii de aplicare a sanctiunilor disciplinare, nu poate aplica o sanctiune disciplinara mai grava decat cea propusa de comisia de disciplina.
    (4) Persoana care este competenta, potrivit legii de aplicare a sanctiunilor disciplinare, poate sa aplice o sanctiune mai mica decat cea propusa de comisia de disciplina. In aceasta situatie persoana care este competenta, potrivit legii de aplicare a sanctiunilor disciplinare, are obligatia de a motiva aplicarea unei sanctiuni mai mici.
    (5) Actul administrativ de sanctionare se emite in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii raportului comisiei de disciplina si se comunica functionarului public sanctionat, in termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii.
    (6) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii abaterilor disciplinare.
    Art. 36
    Functionarul public nemultumit de sanctiunea disciplinara aplicata se poate adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care, potrivit legii, are legitimare procesuala activa, si poate dispune efectuarea unui control asupra modului cum autoritatile sau institutiile publice respecta legislatia referitoare la functia publica si functionarii publici.
    Art. 37
    (1) In cazul in care sanctiunea a fost aplicata de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea conducatorului compartimentului, potrivit prevederilor art. 71 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, functionarul public poate formula contestatie la conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) conducatorul autoritatii sau institutiei publice sesizeaza comisia de disciplina in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei. In acest caz, comisia de disciplina este competenta sa verifice daca sanctiunea disciplinara a fost aplicata cu respectarea prevederilor art. 70 alin. (4) si (5) si ale art. 71 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In functie de rezultatul verificarilor prevazute la alin. (2), comisia de disciplina poate sa propuna prin raport mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare aplicate. Comisia de disciplina nu poate sa propuna o sanctiune disciplinara mai grava decat cea aplicata.
    Art. 38
    Prevederile art. 32, art. 33 alin. (3), ale art. 35 si 36 se aplica in mod corespunzator si pentru situatia in care comisia de disciplina a fost sesizata in conditiile art. 37 alin. (2).

    CAP. 3
    Organizarea si atributiile comisiilor paritare

    SECTIUNEA 1
    Organizarea comisiilor paritare

    Art. 39
    (1) Comisiile paritare se constituie in cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice, cu exceptia celor cu atributii in domeniul sigurantei nationale, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
    (2) Comisia paritara se constituie pentru mai multe autoritati sau institutii publice in cazul in care in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice respective exista mai putin de 12 functionari publici, astfel:
    a) din membrii desemnati din cadrul institutiei publice respective si din cadrul autoritatii sau institutiei publice in subordinea ori sub autoritatea careia este organizata, potrivit legii;
    b) pentru doua sau mai multe consilii locale.
    (3) Comisia paritara organizata in conditiile alin. (2) lit. a) se constituie prin actul administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia ii este subordonata sau sub autoritatea careia este organizata institutia publica pentru care nu se poate constitui comisia paritara.
    (4) Comisia paritara organizata in conditiile art. (2) lit. b) se constituite ca urmare a stabilirii prin hotarare a consiliului local, la propunerea primarului, a reprezentantilor fiecarui consiliu local in cadrul comisiei paritare comune.
    Art. 40
    (1) Comisiile paritare sunt compuse dintr-un numar de 4 membri titulari.
    (2) Membrii comisiei paritare trebuie sa aiba calitatea de functionar public in cadrul autoritatii sau institutiei publice in care se organizeaza comisia paritara sau, dupa caz, in cadrul uneia dintre autoritatile sau institutiile publice pentru care se organizeaza comisia paritara.
    (3) Membrii titulari ai comisiei paritare constituite la nivelul unei autoritati sau institutii publice sunt desemnati astfel:
    a) 2 membri, de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
    b) 2 membri, de catre organizatia sindicala reprezentativa a functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice.
    (4) Membrii titulari ai comisiei paritare comune pentru mai multe autoritati sau institutii publice sunt desemnati cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) comisia paritara sa fie compusa dintr-un numar egal de reprezentanti ai fiecarei autoritati sau institutii publice pentru care se constituie;
    b) numarul reprezentantilor desemnati de catre conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice pentru care se constituie comisia paritara sa fie egal cu numarul reprezentantilor desemnati de catre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici din cadrul acestor autoritati sau institutii publice.
    (5) In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat, reprezentantii vor fi desemnati prin votul majoritatii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica. Alegerea reprezentantilor functionarilor publici se face prin vot secret.
    (6) Reprezentantii functionarilor publici in comisia paritara pot sa fie desemnati din randul functionarilor publici alesi in organele de conducere ale sindicatului reprezentativ sau din randul reprezentantilor functionarilor publici alesi pentru negocierea, in conditiile legii, a acordurilor cu conducerea autoritatii sau institutiei publice.
    (7) Prevederile art. 9 se aplica in mod corespunzator si membrilor comisiei paritare.
    Art. 41
    O data cu desemnarea membrilor titulari se desemneaza cel putin 2 membri supleanti, cu respectarea prevederilor art. 40.
    Art. 42
    Conducatorul autoritatii sau institutiei publice va stabili prin act administrativ perioada in care va avea loc desemnarea reprezentantilor functionarilor publici in comisia paritara. Actul administrativ se afiseaza la sediul autoritatii sau institutiei publice.
    Art. 43
    (1) Contestatiile cu privire la procedura de desemnare a reprezentantilor functionarilor publici in comisia paritara pot fi depuse de orice functionar public interesat din cadrul autoritatii sau institutiei publice respective, in scris si motivat, in termen de doua zile lucratoare de la data incheierii procedurii de desemnare.
    (2) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice verifica contestatiile, iar in cazul in care le considera intemeiate anuleaza rezultatul procedurii de desemnare, dispunand reluarea acesteia.
    Art. 44
    In urma finalizarii procedurii de desemnare si a solutionarii contestatiilor depuse, membrii comisiei paritare sunt numiti prin actul administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
    Art. 45
    (1) Membrii comisiei paritare sunt numiti pe o perioada de 2 ani. Mandatul lor poate fi reinnoit o singura data.
    (2) Cu 30 de zile lucratoare inainte de data expirarii mandatului membrilor comisiei paritare se va proceda la constituirea viitoarei comisii paritare, in conditiile prezentei hotarari.
    Art. 46
    (1) Presedintele comisiei paritare se alege, prin votul membrilor comisiei paritare, din randul acestora.
    (2) Presedintele comisiei paritare are urmatoarele atributii:
    a) conduce sedintele comisiei paritare;
    b) coordoneaza activitatea comisiei paritare;
    c) reprezinta comisia paritara in relatia cu conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
    Art. 47
    (1) Incetarea si suspendarea calitatii de membru al comisiei paritare au loc, in conditiile prevazute la art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), respectiv art. 15 alin. (1). In aceste situatii membrii titulari sunt inlocuiti cu membrii supleanti, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
    (2) Prevederile art. 14 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 48
    (1) Fiecare comisie paritara are un secretar titular si un secretar supleant, functionar public in cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru care se organizeaza comisia paritara, care nu sunt membri ai acesteia, numiti de conducatorul autoritatii sau institutiei publice prin actul administrativ de constituire a comisiei paritare.
    (2) Prevederile art. 9 se aplica in mod corespunzator secretarului titular si secretarului supleant ai comisiei paritare.
    (3) Secretarul titular al comisiei paritare are urmatoarele atributii:
    a) inregistreaza cererea de intrunire a comisiei paritare intr-un registru special;
    b) convoaca, la solicitarea presedintelui comisiei paritare ori a conducatorului autoritatii sau institutiei publice, membrii comisiei paritare si comunica ordinea de zi a sedintei;
    c) pregateste desfasurarea in bune conditii a sedintei;
    d) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de membrii comisiei paritare procesul-verbal al sedintei;
    e) redacteaza avizele emise de comisia paritara si le inainteaza spre semnare membrilor acesteia, in termen de doua zile lucratoare de la data la care a avut loc sedinta in care s-a votat avizul.
    (4) In cazul in care secretarul titular al comisiei paritare se afla in imposibilitate de a-si indeplini atributiile, acestea vor fi indeplinite de catre secretarul supleant.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributiile si functionarea comisiilor paritare

    Art. 49
    Comisia paritara are urmatoarele atributii:
    a) participa, cu rol consultativ, la negocierea de catre autoritatile si institutiile publice a acordurilor cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii acestora;
    b) participa la stabilirea masurilor de imbunatatire a activitatii autoritatilor sau institutiilor publice pentru care sunt constituite;
    c) urmareste permanent realizarea acordurilor stabilite intre sindicatele reprezentative sau reprezentantii functionarilor publici cu autoritatile si institutiile publice;
    d) intocmeste rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor incheiate in conditiile legii, pe care le comunica conducerii autoritatii sau institutiei publice, precum si conducerii sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici.
    Art. 50
    (1) Comisia paritara se intruneste la solicitarea:
    a) conducatorului autoritatii sau institutiei publice;
    b) presedintelui acesteia;
    c) sindicatului reprezentativ al functionarilor publici;
    d) majoritatii functionarilor publici.
    (2) Convocarea membrilor comisiei paritare si comunicarea ordinii de zi se fac in scris de catre presedintele acesteia, prin secretar, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de intrunire a comisiei paritare.
    Art. 51
    (1) Comisia paritara este valabil intrunita in prezenta tuturor membrilor.
    (2) In cazul in care, din motive obiective, nu pot fi prezenti toti membrii comisiei paritare, sedinta se amana la o data stabilita de presedintele acesteia.
    (3) In cazul in care nici la data stabilita potrivit alin. (2) nu se pot intruni toti membrii, comisia paritara se considera valabil intrunita in prezenta a jumatate din numarul membrilor sai, cu respectarea principiului paritatii.
    Art. 52
    Comisia paritara se intruneste in sedinta, in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii scrise a ordinii de zi de catre secretarul acesteia.
    Art. 53
    (1) Lucrarile comisiei paritare se consemneaza intr-un proces-verbal.
    (2) Procesul-verbal al sedintei comisiei paritare va cuprinde urmatoarele:
    a) data si ora la care s-a intrunit comisia paritara;
    b) ordinea de zi aprobata de membrii comisiei paritare;
    c) mentiuni privind respectarea procedurii de convocare a membrilor comisiei paritare;
    d) problemele discutate si solutiile adoptate;
    e) avizul emis de comisia paritara in urma desfasurarii sedintei acesteia;
    f) opiniile separate;
    g) numele si semnatura membrilor care au participat la sedinta comisiei paritare.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 54
    (1) Mandatul membrilor si al presedintelui comisiei de disciplina constituite in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.083/2001 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina in cadrul autoritatilor si institutiilor publice, respectiv mandatul membrilor comisiei paritare constituite in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.086/2001 privind organizarea si functionarea comisiilor paritare, inceteaza de drept la data constituirii acestor comisii in conditiile prezentei hotarari.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a constitui comisiile de disciplina si comisiile paritare in conditiile prezentei hotarari.
    (3) Sesizarile aflate pe rolul comisiei de disciplina si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari vor fi transmise spre rezolvare comisiei de disciplina nou-constituite.
    Art. 55
    Reprezentantii organizatiilor sindicale din cadrul comisiilor de disciplina si al comisiilor paritare se desemneaza cu acordul federatiei, confederatiei sau, dupa caz, al uniunii la care sunt afiliate organizatiile sindicale respective.
    Art. 56
    Activitatea desfasurata de presedintii, membrii si secretarii comisiilor de disciplina si ai comisiilor paritare nu constituie situatie de incompatibilitate.
    Art. 57
    In situatia in care sedintele comisiei de disciplina nu au avut caracter public sau daca contin date cu caracter personal, documentele rezultate din activitatea de cercetare desfasurata de comisia de disciplina, cu exceptia raportului privind propunerea de sanctionare, au caracter confidential si se pastreaza de secretarul acesteia.
    Art. 58
    (1) Presedintele comisiei de disciplina intocmeste rapoarte de activitate trimestriale cu privire la:
    a) numarul faptelor sesizate ca abateri disciplinare;
    b) categoriile de functionari publici care au comis abateri disciplinare;
    c) cauzele si consecintele savarsirii abaterilor disciplinare;
    d) sanctiunile disciplinare propuse;
    e) numarul de sesizari clasate.
    (2) Rapoartele de activitate prevazute la alin. (1) se inainteaza conducatorului autoritatii sau al institutiei publice in cadrul careia este constituita comisia de disciplina, iar acesta este obligat sa le comunice Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii.
    Art. 59
    (1) Numarul si complexitatea activitatilor corespunzatoare functiei publice pe care o detin functionarii publici care au calitatea de presedinte, membru si secretar al comisiei de disciplina se stabilesc proportional cu complexitatea activitatii desfasurate in cadrul comisiei de disciplina.
    (2) Stabilirea atributiilor de serviciu ale functionarilor publici care au calitatea de presedinte, membru si secretar al comisiei de disciplina se face avandu-se in vedere prevederile alin. (1).
    (3) In cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici care au calitatea de presedinte, membru sau secretar al comisiei de disciplina nu este evaluata activitatea desfasurata in cadrul comisiei de disciplina.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica si presedintelui, membrilor si secretarului comisiei paritare.
    Art. 60
    In cazul in care comisia de disciplina nu respecta termenele de solutionare a sesizarilor primite, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a demara procedura de constituire a unei noi comisii de disciplina.
    Art. 61
    (1) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, precum si conducatorii compartimentelor in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta a fost sesizata au obligatia de a sprijini activitatea comisiei de disciplina pentru solutionarea cazului.
    (2) Compartimentele de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor publice sunt obligate sa transmita presedintelui comisiei de disciplina toate documentele solicitate.
    Art. 62
    In cazul in care pe parcursul activitatii de cercetare desfasurate de comisia de disciplina, raporturile de serviciu ale functionarului public a carui fapta a fost sesizata se modifica prin transfer, in conditiile legii, comisia de disciplina va transmite raportul cuprinzand propunerea referitoare la sanctiunea disciplinara aplicabila conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public transferat.
    Art. 63
    (1) Autoritatile si institutiile publice vor comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici actul de constituire a comisiei paritare si a comisiei de disciplina.
    (2) Modificarile intervenite in componenta comisiei paritare sau in componenta comisiei de disciplina vor fi comunicate Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    (3) Termenul de comunicare este de 10 zile lucratoare de la data constituirii, respectiv de la data modificarii.
    Art. 64
    In scopul realizarii rolului si atributiilor care ii revin, Agentia Nationala a Functionarilor Publici coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si respectarea prevederilor prezentei hotarari de catre autoritatile si institutiile publice.
    Art. 65
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.083/2001 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 7 noiembrie 2001, si Hotararea Guvernului nr. 1.086/2001 privind organizarea si functionarea comisiilor paritare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 710 din 7 noiembrie 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministru delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         p. Presedintele Agentiei Nationale
                         a Functionarilor Publici,
                         Joszef Birtalan,
                         vicepresedinte

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1210/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1210 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu