Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1083 din 25 octombrie 2001

privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina din cadrul autoritatilor si institutiilor publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 707 din  7 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 73 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta hotarare reglementeaza modul de constituire, componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale comisiilor de disciplina din cadrul autoritatilor si institutiilor publice.
    Art. 2
    Activitatea comisiilor de disciplina are la baza urmatoarele principii:
    a) prezumtia de nevinovatie, conform caruia se prezuma ca functionarul public este nevinovat atata timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;
    b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia se recunoaste dreptul functionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat de un aparator;
    c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia comisiei de disciplina de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevazute de lege si de prezenta hotarare;
    d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata comisia de disciplina;
    e) proportionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;
    f) legalitatea sanctiunii, conform caruia comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege;
    g) unicitatea sanctiunii, conform caruia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea comisiilor de disciplina

    SECTIUNEA 1
    Constituirea si componenta comisiilor de disciplina

    Art. 3
    (1) In cadrul autoritatilor si institutiilor publice se constituie comisii de disciplina care cerceteaza faptele sesizate ca abateri disciplinare si propun sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici care le-au savarsit.
    (2) Comisia de disciplina se constituie prin actul conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
    Art. 4
    (1) Comisia de disciplina este compusa dintr-un presedinte si 2 membri titulari.
    (2) Membrii titulari sunt desemnati astfel:
    a) un membru, de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
    b) un membru, de catre organizatia sindicala reprezentativa a functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice ori de catre functionarii publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice, daca acestia nu sunt organizati in sindicat. Alegerea reprezentantilor functionarilor publici se face prin vot secret.
    (3) Pentru fiecare comisie de disciplina se vor desemna 2 membri supleanti.
    (4) Desemnarea membrilor supleanti se face o data cu desemnarea membrilor titulari, in conditiile prevazute la alin. (2).
    (5) In cazul autoritatilor sau institutiilor publice care au peste 150 de functionari publici, comisia de disciplina poate fi compusa dintr-un presedinte si 4 sau 6 membri titulari, desemnati in mod proportional, in conditiile alin. (2). Numarul membrilor care vor intra in componenta comisiei de disciplina va fi stabilit de conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
    (6) In cazurile prevazute la alin. (5) pot fi desemnati 4 sau 6 membri supleanti, in conditiile prevazute la alin. (4).
    Art. 5
    (1) Desemnarea presedintelui comisiei de disciplina si a loctiitorului acestuia se face de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in urma consultarii cu organizatia sindicala reprezentativa sau cu functionarii din aparatul propriu, daca acestia nu sunt organizati in sindicat.
    (2) Nerespectarea procedurii prevazute la alin. (1) poate fi atacata la instanta de contencios administrativ.
    Art. 6
    (1) Mandatul presedintelui si al membrilor comisiei de disciplina este de 3 ani. Mandatul poate fi reinnoit de doua ori.
    (2) Presedintele si membrii comisiei de disciplina isi exercita mandatul de la data emiterii actului de numire pana la data expirarii duratei acestuia.
    Art. 7
    Comisia de disciplina are un secretar. Secretarul este numit prin actul de constituire a comisiei si are, de regula, studii superioare juridice sau administrative. Secretarul nu este membru al comisiei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditii privind desemnarea membrilor si a presedintelui comisiei de disciplina

    Art. 8
    (1) Pot fi membri in comisia de disciplina numai functionarii publici definitivi care isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatii sau institutiei publice respective si care au o probitate morala recunoscuta.
    (2) Pot fi membri in comisiile de disciplina si functionarii publici suspendati in conditiile Legii nr. 54/1991 cu privire la sindicate, cu modificarile ulterioare, la propunerea organizatiei sindicale reprezentative.
    (3) Nu poate fi membru in comisia de disciplina functionarul public care se afla in una dintre urmatoarele situatii de incompatibilitate:
    a) este sot, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
    b) este membru al comisiei paritare;
    c) a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea disciplinara nu a fost radiata, in conditiile legii.
    (4) Prevederile alin. (3) lit. b) nu se aplica in cazul autoritatilor sau institutiilor publice care au pana la 20 de functionari publici.
    Art. 9
    (1) Poate fi desemnat presedinte al comisiei de disciplina, in conditiile prevazute la art. 5, un functionar public care isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatii sau institutiei publice respective si indeplineste urmatoarele conditii:
    a) este functionar public categoria A clasa I sau, in lipsa acesteia, are categoria si clasa cele mai inalte;
    b) are studii superioare juridice sau administrative;
    c) are o probitate morala recunoscuta;
    d) nu se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 8 alin. (3).
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) si b) nu este obligatorie in cazul autoritatilor si institutiilor publice care au pana la 20 de functionari publici.

    SECTIUNEA a 3-a
    Atributiile comisiei de disciplina

    Art. 10
    Comisia de disciplina are urmatoarele atributii principale:
    a) cerceteaza abaterile disciplinare pentru care a fost sesizata;
    b) stabileste persoanele care urmeaza sa fie audiate;
    c) audiaza functionarul public a carui fapta constituie obiectul sesizarii, persoana care a formulat sesizarea, precum si orice alte persoane ale caror declaratii pot inlesni solutionarea cazului;
    d) poate solicita declaratii scrise persoanelor prevazute la lit. c);
    e) poate solicita orice documente care sunt de natura sa inlesneasca solutionarea cazului;
    f) propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 70 alin. (3) lit. c) - f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) propune mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare aplicate in conditiile prevazute la art. 71 alin. (1), in situatia introducerii contestatiei in conditiile prevazute la art. 71 alin. (2) din Legea nr. 188/1999;
    h) intocmeste rapoarte cu privire la cauzele pentru care a fost sesizata, pe care le inainteaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
    Art. 11
    Presedintele comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:
    a) stabileste locul, data si ora cand au loc sedintele comisiei de disciplina;
    b) conduce sedintele comisiei de disciplina;
    c) coordoneaza activitatea comisiei de disciplina si a secretarului acesteia;
    d) reprezinta comisia de disciplina in fata conducatorului autoritatii sau institutiei publice, a altor autoritati sau institutii publice, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si in fata oricarei alte persoane fizice sau juridice.
    Art. 12
    Secretarul comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:
    a) inregistreaza sesizarea referitoare la fapta functionarului public;
    b) convoaca, la cererea presedintelui comisiei de disciplina, membrii comisiei de disciplina, functionarul public a carui fapta formeaza obiectul dosarului, persoana care a facut sesizarea si persoanele care urmeaza sa fie audiate;
    c) redacteaza si semneaza procesul-verbal al sedintelor comisiei de disciplina;
    d) redacteaza si semneaza, alaturi de membrii comisiei de disciplina, actele emise de aceasta si le inainteaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice;
    e) tine evidentele sesizarilor si ale rapoartelor si efectueaza alte lucrari necesare in vederea desfasurarii activitatii comisiei de disciplina.

    SECTIUNEA a 4-a
    Suspendarea si incetarea mandatului presedintelui si membrilor comisiei de disciplina

    Art. 13
    (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina se suspenda de drept in urmatoarele situatii:
    a) a savarsit o fapta care constituie obiectul sesizarii comisiei de disciplina;
    b) s-a dispus inceperea urmaririi penale impotriva membrului comisiei de disciplina.
    (2) Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplina se constata prin raportul comisiei de disciplina.
    Art. 14
    (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina se suspenda la cerere in urmatoarele situatii:
    a) se afla in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 8 alin. (3);
    b) s-a pronuntat, in orice mod, cu privire la fapta sesizata, anterior adoptarii hotararii;
    c) este sot, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu functionarul public a carui fapta a fost sesizata si se afla pe rolul comisiei de disciplina.
    (2) Cererea de suspendare se formuleaza in scris de orice persoana care poate dovedi existenta situatiilor prevazute la alin. (1) si se inainteaza presedintelui comisiei de disciplina.
    (3) In termen de 3 zile de la inregistrarea cererii de suspendare comisia de disciplina se va pronunta cu privire la existenta situatiilor prevazute la alin. (1), precum si cu privire la suspendarea mandatului.
    (4) Cererea de suspendare se poate formula in scris si de catre membrul comisiei de disciplina aflat in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si se inainteaza presedintelui comisiei.
    (5) Cererea de suspendare produce efecte dupa 5 zile de la inregistrare, daca membrul solicitant si presedintele comisiei de disciplina nu au convenit ca acestea sa se produca mai devreme.
    Art. 15
    Presedintele comisiei de disciplina va lua masuri de inlocuire a membrului titular suspendat in conditiile art. 13 si 14 cu un membru supleant.
    Art. 16
    Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplina dureaza pana la incetarea cauzei care a determinat suspendarea.
    Art. 17
    (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina inceteaza inainte de termen in urmatoarele situatii:
    a) demisie;
    b) a fost suspendat din functia publica sau si-a intrerupt activitatea, la cerere, pentru o perioada mai mare de 6 luni, in conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) i-au incetat raporturile de serviciu in conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) i s-a aplicat o sanctiune disciplinara;
    e) a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea unei infractiuni sau a fost sanctionat cu inchisoare contraventionala;
    f) deces.
    (2) Demisia se inainteaza presedintelui comisiei de disciplina si produce efecte dupa 5 zile de la inregistrare, daca presedintele comisiei de disciplina, de comun acord cu solicitantul, nu a stabilit un termen mai scurt.
    (3) Incetarea mandatului de membru al comisiei de disciplina se constata printr-un raport al acesteia.
    Art. 18
    (1) Prevederile art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1), art. 16 si ale art. 17 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru mandatul presedintelui comisiei de disciplina.
    (2) Suspendarea de drept a mandatului presedintelui comisiei de disciplina se constata prin act al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
    (3) Cererea de suspendare se formuleaza in scris de orice persoana care poate dovedi existenta situatiilor prevazute la art. 13 alin. (1). Cererea de suspendare se inainteaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
    (4) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice verifica existenta situatiilor prevazute la art. 13 alin. (1) si emite actul prin care constata suspendarea de drept a presedintelui comisiei de disciplina.
    (5) Cererea de suspendare poate fi formulata si de catre presedintele comisiei de disciplina, daca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 13 alin. (1). Cererea se adreseaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice si produce efecte dupa 5 zile de la inregistrare.
    Art. 19
    (1) In cazul suspendarii sau incetarii mandatului unui membru al comisiei de disciplina atributiile acestuia se vor exercita de un membru supleant desemnat in conditiile prevazute la art. 4 alin. (4).
    (2) In cazul suspendarii sau incetarii mandatului presedintelui comisiei de disciplina atributiile acestuia vor fi exercitate de supleant.

    CAP. 3
    Modul de sesizare si procedura de lucru a comisiilor de disciplina

    Art. 20
    (1) Sesizarea indreptata impotriva unui functionar public se adreseaza comisiei de disciplina din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care acesta isi desfasoara activitatea.
    (2) In cazul in care sesizarea a fost adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice ori conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata, acesta are obligatia sa o transmita de indata comisiei de disciplina.
    Art. 21
    (1) Comisia de disciplina poate fi sesizata de:
    a) conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
    b) conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata;
    c) orice persoana care se considera vatamata prin fapta unui functionar public.
    (2) Sesizarea trebuie sa cuprinda:
    a) numele, prenumele, domiciliul, locul de munca si, dupa caz, functia detinuta de persoana care a formulat sesizarea;
    b) numele, prenumele si compartimentul in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata;
    c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii;
    d) aratarea dovezilor pe care se sprijina acuzatiile;
    e) data si semnatura.
    (3) Sesizarea se formuleaza in scris si este insotita, atunci cand este posibil, de inscrisurile care o sustin.
    (4) Sesizarea se poate face in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta de catre persoanele prevazute la alin. (1), dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei care constituie abatere disciplinara.
    (5) Sesizarea se depune la secretarul comisiei de disciplina, care are obligatia sa o inregistreze.
    Art. 22
    (1) Presedintele comisiei de disciplina va fixa de indata termenul de prezentare si va dispune citarea functionarului public a carui fapta a fost sesizata si a persoanelor indicate in sesizare, precum si a celui care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel putin 3 zile calendaristice inainte de termenul de prezentare.
    (2) Procedura de citare in fata comisiei de disciplina se face prin scrisoare recomandata sau prin instiintare scrisa luata la cunostinta prin semnatura. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de presedintele comisiei de disciplina.
    (3) In cuprinsul scrisorii sau al instiintarii scrise prevazute la alin. (2) se indica locul, data si ora sedintei comisiei de disciplina.
    (4) Pentru primul termen de prezentare in fata comisiei de disciplina, in cuprinsul scrisorii sau al instiintarii scrise se indica, pe langa elementele prevazute la alin. (3), si obiectul sesizarii.
    (5) Functionarului public a carui fapta constituie obiectul sesizarii i se comunica, sub sanctiunea nulitatii, o copie de pe sesizarea indreptata impotriva sa.
    Art. 23
    In fata comisiei de disciplina functionarul public a carui fapta se cerceteaza se infatiseaza personal. Functionarul public poate fi asistat de un avocat.
    Art. 24
    (1) La primul termen de prezentare comisia de disciplina verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 21.
    (2) In cazul in care comisia de disciplina constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 21 alin. (2) lit. a), c) si e) si alin. (4), sesizarea este clasata.
    (3) In situatia in care comisia de disciplina constata indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2), aceasta solicita persoanelor prevazute la art. 22 alin. (1) sa depuna, pana la urmatorul termen, inscrisurile sau orice alte dovezi, in vederea cercetarii abaterii disciplinare care face obiectul sesizarii.
    Art. 25
    (1) Cercetarea abaterii disciplinare se face cu celeritate.
    (2) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune:
    a) audierea persoanei care a formulat sesizarea;
    b) audierea functionarului public a carui fapta constituie obiectul sesizarii;
    c) audierea oricaror alte persoane ale caror declaratii pot inlesni solutionarea cazului;
    d) culegerea informatiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevazute de lege;
    e) administrarea probelor, precum si verificarea documentelor si a declaratiilor prezentate.
    Art. 26
    (1) Audierea persoanelor prevazute la art. 25 alin. (2) lit. a) - c) trebuie consemnata in scris intr-un proces-verbal, sub sanctiunea nulitatii. Procesul-verbal se semneaza de presedinte, de membrii comisiei de disciplina, de secretarul acesteia, precum si de persoana audiata.
    (2) Refuzul functionarului public de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaratie referitoare la abaterile disciplinare imputate se consemneaza intr-un proces-verbal.
    Art. 27
    (1) In urma administrarii probelor membrii comisiei de disciplina vor intocmi un referat in care se consemneaza rezultatele activitatii de cercetare desfasurate de comisia de disciplina.
    (2) Referatul va fi adus la cunostinta functionarului public in vederea formularii unor eventuale obiectii.
    Art. 28
    (1) Sedintele comisiei de disciplina nu sunt publice.
    (2) Lucrarile fiecarei sedinte se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedinte, de membrii si de secretarul comisiei de disciplina.
    (3) Lipsa nejustificata a persoanelor citate nu impiedica desfasurarea sedintelor comisiei de disciplina, daca citarea s-a facut cu respectarea cerintelor prevazute la art. 22.
    Art. 29
    (1) In exercitarea atributiilor sale comisia de disciplina intocmeste rapoarte pe baza concluziilor majoritatii membrilor sai.
    (2) Raportul comisiei de disciplina cu privire la cauza pentru care a fost sesizata trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    a) numarul si data de inregistrare a sesizarii;
    b) numele, prenumele si functia detinuta de functionarul public a carui fapta a fost cercetata;
    c) numele, prenumele, functia si domiciliul persoanei care a sesizat fapta, precum si ale persoanelor audiate;
    d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate si a circumstantelor in care a fost savarsita;
    e) probele administrate;
    f) propunerea privind sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, de clasare a cauzei;
    g) motivarea propunerii;
    h) numele, prenumele si semnatura presedintelui, ale membrilor comisiei de disciplina, precum si ale secretarului acesteia;
    i) data intocmirii raportului.
    (3) Opiniile separate formulate in scris si motivate se vor anexa la raportul comisiei de disciplina.
    (4) Raportul comisiei de disciplina se inainteaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta a fost cercetata, in termen de 3 zile de la data ultimei sedinte.
    Art. 30
    (1) Comisia de disciplina formuleaza propunerea cu privire la sanctiunea aplicabila, pe baza referatului si a concluziilor scrise prevazute la art. 27.
    (2) Comisia de disciplina poate sa propuna:
    a) sanctiunea disciplinara aplicabila, in cazul in care s-a dovedit savarsirea abaterii disciplinare de catre functionarul public;
    b) clasarea cauzei, atunci cand nu se confirma savarsirea unei abateri disciplinare.
    (3) La individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarului public comisia de disciplina tine seama de:
    a) cauzele care au determinat savarsirea abaterii disciplinare;
    b) imprejurarile in care aceasta a fost savarsita;
    c) gradul de vinovatie;
    d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;
    e) conduita functionarului public;
    f) existenta unor antecedente disciplinare ale functionarului public care nu au fost radiate in conditiile art. 75 din Legea nr. 188/1999.
    (4) In cazul in care comisia de disciplina propune aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 70 alin. (3) lit. c) - e) din Legea nr. 188/1999, aceasta va propune si durata acestora si, dupa caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale.
    Art. 31
    In cazul in care comisia de disciplina constata ca fapta savarsita de functionarul public intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni, propune conducatorului autoritatii sau institutiei publice sesizarea organelor de cercetare penala. Conducatorul autoritatii sau institutiei publice va sesiza organele de cercetare penala in termen de 5 zile de la primirea propunerii comisiei de disciplina.
    Art. 32
    (1) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice emite ordinul ori dispozitia de sanctionare a functionarului public, pe baza propunerii cuprinse in raportul comisiei de disciplina.
    (2) Ordinul sau dispozitia de sanctionare se emite in termen de cel mult 5 zile si se comunica functionarului public sanctionat, in termen de 15 zile de la data emiterii.
    (3) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice nu poate aplica o sanctiune disciplinara mai grava decat cea propusa de comisia de disciplina.
    (4) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate sa aplice o sanctiune mai mica decat cea propusa de comisia de disciplina.
    Art. 33
    Functionarul public nemultumit de sanctiunea disciplinara aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    Art. 34
    (1) In cazul in care sanctiunea a fost aplicata de conducatorul compartimentului, potrivit prevederilor art. 71 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, iar functionarul public a formulat contestatie, conducatorul autoritatii sau institutiei publice sesizeaza comisia de disciplina in termen de 5 zile de la data inregistrarii contestatiei.
    (2) In acest caz comisia de disciplina este competenta sa verifice daca sanctiunea disciplinara a fost aplicata cu respectarea prevederilor art. 70 alin. (4) si (5) din Legea nr. 188/1999.
    (3) In functie de rezultatul verificarilor prevazute la alin. (2) comisia de disciplina poate sa propuna, prin raport, mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare aplicate. Comisia de disciplina nu poate sa propuna o sanctiune disciplinara mai grava decat cea aplicata.
    Art. 35
    Prevederile art. 29, ale art. 30 alin. (3), ale art. 32 si 33 se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Sesizarile aflate pe rolul comisiei de disciplina si nesolutionate pana la data incetarii mandatului presedintelui si membrilor acesteia vor fi transmise spre rezolvare comisiei de disciplina nou-constituite.
    Art. 37
    (1) Documentele rezultate din activitatea de cercetare desfasurata de comisia de disciplina au caracter confidential si se pastreaza de secretarul acesteia.
    (2) Presedintele, membrii si secretarul comisiei de disciplina au obligatia de a pastra confidentialitatea lucrarilor sedintelor comisiei de disciplina.
    Art. 38
    (1) Presedintele comisiei de disciplina intocmeste rapoarte de activitate trimestriale cu privire la:
    a) numarul faptelor sesizate ca abateri disciplinare;
    b) categoriile de functionari publici care au comis abateri disciplinare;
    c) cauzele si consecintele savarsirii abaterilor disciplinare;
    d) sanctiunile disciplinare propuse;
    e) numarul de sesizari clasate.
    (2) Rapoartele de activitate prevazute la alin. (1) se inainteaza conducatorului autoritatii sau al institutiei publice in cadrul careia este constituita comisia de disciplina, iar acesta este obligat sa le comunice Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in termen de 5 zile de la data primirii.
    Art. 39
    (1) Numarul si complexitatea activitatilor corespunzatoare functiei publice pe care o detin functionarii publici care au calitatea de presedinte, membru si secretar al comisiei de disciplina se stabilesc proportional cu complexitatea activitatii desfasurate in cadrul comisiei de disciplina.
    (2) Stabilirea atributiilor de serviciu ale functionarilor publici care au calitatea de presedinte, membru si secretar al comisiei de disciplina se face avandu-se in vedere prevederile alin. (1).
    (3) La evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici care au calitatea de presedinte, membru sau secretar al comisiei de disciplina va fi avuta in vedere si activitatea desfasurata in cadrul comisiei de disciplina.
    Art. 40
    (1) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, precum si conducatorii compartimentelor in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta a fost sesizata au obligatia de a sprijini activitatea comisiei de disciplina pentru solutionarea cazului.
    (2) Compartimentele de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor publice transmit presedintelui comisiei de disciplina toate documentele solicitate.
    Art. 41
    In cazul in care pe parcursul activitatii de cercetare desfasurate de comisia de disciplina raporturile de serviciu ale functionarului public a carui fapta a fost sesizata inceteaza prin transfer, in conditiile legii, comisia de disciplina va transmite raportul cuprinzand propunerea referitoare la sanctiunea disciplinara aplicabila conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public transferat.
    Art. 42
    Comisiile de disciplina se constituie prin ordin sau dispozitie a conducatorului autoritatii sau institutiei publice, in conditiile prezentei hotarari, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 43
    In scopul realizarii rolului si atributiilor care ii revin Agentia Nationala a Functionarilor Publici coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si respectarea prevederilor prezentei hotarari de catre autoritatile si institutiile publice.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian SarbuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1083/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1083 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu