E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 280 din 22 iulie 2004

privind aprobarea modelului-cadru al contractelor incheiate intre beneficiarii de credite, respectiv fonduri nerambursabile, si agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 742 din 17 august 2004

    In temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 768/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere dispozitiile art. 31 alin. (4) din Normele metodologice nr. 2.560/6/2004 privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice care desfasoara in mod independent activitati economice, elaborate de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, precum si dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 936/2004 privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj,

    secretarul de stat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, emite urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    (1) Se aproba modelul-cadru al contractelor incheiate intre beneficiarii de credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, si agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Modelul contractelor este prezentat in anexele nr. 1 - 6 care fac parte integranta din prezentul ordin.

                     Presedintele Agentiei Nationale
                     pentru Ocuparea Fortei de Munca,
                             Ioan Cindrea,
                           secretar de stat

    ANEXA 1

                                  CONTRACT
    privind crearea de noi locuri de munca, ocuparea si mentinerea acestora

                           Nr. ........../...........

    Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Normelor metodologice nr. 2.560/6/2004, elaborate de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, ale Contractului nr. 736/3-439/2004, incheiat intre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Societatea Comerciala "Banca Comerciala Romana" - S.A., si ale Contractului de credit nr. ....../........, incheiat intre angajator si Banca Comerciala Romana - Sucursala ....................... .

    I. Partile contractului
    Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului ........../Municipiului Bucuresti, reprezentata prin ...................., avand functia de ..........., denumita in continuare agentie,
    si
    .........................., cu sediul in localitatea ....................., str. ........... nr. ..., judetul (sectorul) ........, inregistrata la registrul comertului sub nr. ....... din ............., cod fiscal/CUI nr. ..... din ..., avand un numar de ............ angajati, reprezentata legal de ................ in calitate de ............... si de ........................... in calitate de ............., denumita in continuare angajator.

    II. Obiectul contractului
    1. Crearea unui numar de ............... noi locuri de munca si angajarea a cel putin ....... someri*), in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
------------
    *) Cel putin 50% din locurile de munca nou-create.

    III. Durata contractului
    2. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si isi produce efectele pana la indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de catre acesta.

    IV. Obligatiile partilor
    3. Angajatorul se obliga sa creeze un numar de .... noi locuri de munca, potrivit graficului de angajare, pe care persoanele sa fie incadrate pentru program normal de lucru. Pe cel putin ..... din locurile de munca nou-create angajatorul se obliga sa incadreze someri inregistrati la agentie.
    4. Angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent la data acordarii creditului pe o perioada de minimum 5 ani.
    5. Angajatorul are obligatia de a mentine locurile de munca nou-create pentru o perioada de minimum 5 ani.
    6. Angajatorul se obliga sa mentina raporturile de munca ale persoanelor incadrate pe locurile de munca nou-create o perioada de cel putin 3 ani de la incadrare.
    7. Daca, in termen de 3 ani de la ocuparea locurilor de munca nou-create, unul dintre aceste posturi se vacanteaza, angajatorul are obligatia ca in termen de 30 de zile calendaristice de la vacantarea acestora sa incadreze alte persoane, in conditiile art. 88 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    8. Angajatorul se obliga sa mentina raporturile de munca ale persoanelor existente la data acordarii creditului o perioada de cel putin 3 ani de la data acordarii acestuia.
    9. In cazul in care, in termen de 3 ani de la data acordarii creditului, unul dintre posturile existente devine vacant, angajatorul este obligat ca, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care postul devine vacant, sa incadreze alte persoane pe locurile de munca devenite vacante.
    10. In situatia in care raporturile de munca ale unei persoane sunt suspendate pentru concediu fara plata, obligatia de a mentine persoanele in activitate se intinde pe perioada celor 3 ani, prevazuta la pct. 6 si 8, la care se adauga si perioada de suspendare pentru concediu fara plata.
    11. Angajatorul se obliga sa prezinte la agentie contractele individuale de munca incheiate cu persoanele nou-incadrate, conform graficului de angajare, vizate de inspectoratul teritorial de munca, in termen de 20 de zile de la data incheierii lor.
    12. Angajatorul are obligatia sa prezinte semestrial*) dovada respectarii prevederilor pct. 6 si 8. Dovada se face cu statele de plata ale angajatilor, vizate de inspectoratul teritorial de munca, pentru semestrul incheiat, dupa cum urmeaza:
                ...............             ...............
                ...............             ...............
                ...............             ...............
------------
    *) Semestrul se calculeaza de la data acordarii creditului.

    13. Angajatorul are obligatia de a comunica agentiei orice modificare, suspendare sau incetare a raporturilor de munca ale persoanelor incadrate pe locurile de munca nou-create, respectiv cele existente la data acordarii creditului, in termen de 5 zile.
    14. Angajatorul se obliga sa permita accesul in incinta unitatii, pentru verificarea respectarii obligatiilor legale, al personalului compartimentului de control masuri active al agentiei.
    15. Agentia are obligatia de a pune la dispozitie angajatorului liste cu persoanele inregistrate in evidentele acesteia ca persoane in cautarea unui loc de munca, pentru incadrarea acestora in munca.
    16. Agentia are obligatia de a media, la solicitarea angajatorului, persoanele aflate in evidenta sa.
    17. Agentia are obligatia de a acorda, in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, subventiile prevazute de aceasta lege.
    18. Agentia poate organiza, in conditiile legii, programe de formare profesionala pentru somerii pe care angajatorul se obliga sa-i incadreze in munca.
    19. Agentia are obligatia de a efectua un control la angajatorul care nu a respectat prevederile pct. 12, in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut pentru indeplinirea obligatiei, cu exceptia situatiei in care s-a efectuat un control in urma cu mai putin de 30 de zile.

    V. Penalitati
    20. In cazul nerespectarii prevederilor pct. 3, angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat.
    21. In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la pct. 5 - 7, angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat, proportional cu numarul de luni neocupate.
    22. In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la pct. 4, 8 si 9, angajatorul va suporta o penalitate egala cu o parte din marimea creditului care s-a acordat, potrivit legii, pentru un numar de locuri de munca nou-create, egal cu cel al locurilor de munca desfiintate sau devenite vacante, proportionala cu ponderea perioadei in care nu s-au respectat aceste obligatii in totalul perioadei prevazute pentru mentinerea sau ocuparea locurilor de munca, la care se adauga dobanda aferenta.
    23. Penalitatile prevazute la pct. 20 - 22 se recupereaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

    VI. Solutionarea litigiilor
    24. Litigiile dintre partile semnatare ale prezentului contract se solutioneaza pe cale amiabila, iar in cazul in care acestea nu pot ajunge la un acord, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

    VII. Dispozitii finale
    25. Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

    A.J.O.F.M./A.M.O.F.M. ..............            Angajator,
                                                .................

             Director executiv,
        ...........................

    ANEXA 2

                                CONTRACT
privind crearea de noi locuri de munca, ocuparea si mentinerea acestora
                   Nr. ............./.................

    Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Normelor metodologice nr. 2.560/6/2004, elaborate de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, ale Contractului nr. 736/3-439/2004, incheiat intre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Societatea Comerciala "Banca Comerciala Romana" - S.A., si ale Contractului de credit nr. ............/................, incheiat intre angajator si Banca Comerciala Romana - Sucursala .........................................

    I. Partile contractului
    Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului .........../Municipiului Bucuresti, reprezentata prin ...................., avand functia de ..........., denumita in continuare agentie,
    si
    persoana fizica care desfasoara in mod independent activitati economice .........................., infiintata conform Autorizatiei nr. .............., inregistrata la ............................, cu sediul in ..................., reprezentata prin domnul/doamna .............................................., legitimat/legitimata cu B.I./C.I. seria ......... nr. ..............., eliberat/eliberata de .................... la data de ................, CNP ................, cu domiciliul/resedinta in localitatea ....................., str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judetul (sectorul) ............................ .

    II. Obiectul contractului
    1. Crearea unui loc de munca*) in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
------------
    *) Propriul loc de munca.

    III. Durata contractului
    2. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si isi produce efectele pana la indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de catre acesta.

    IV. Drepturile si obligatiile partilor
    3. Persoana fizica care desfasoara in mod independent activitati economice are dreptul de a beneficia de credit, in conditiile legii, pentru finantarea propriului loc de munca.
    4. Persoana fizica care desfasoara in mod independent activitati economice se obliga sa faca dovada ce se afla in evidenta agentiei ca persoana avand statutul de somer.
    5. Persoana fizica care desfasoara in mod independent activitati economice se obliga sa nu renunte la autorizatie timp de 5 ani.
    6. Persoana fizica care desfasoara in mod independent activitati economice se obliga sa permita personalului compartimentului de control masuri active al agentiei verificarea respectarii obligatiilor legale.
    7. Agentia acorda, in conditiile legii, consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.

    V. Penalitati
    8. In cazul nerespectarii pct. 5, beneficiarul de credit va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat.
    9. Penalitatea prevazuta la pct. 8 se recupereaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

    VI. Solutionarea litigiilor
    10. Litigiile dintre partile semnatare ale prezentului contract se solutioneaza pe cale amiabila, iar in cazul in care acestea nu pot ajunge la un acord, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

    VII. Dispozitii finale
    11. Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

             A.J.O.F.M./A.M.O.F.M.              Persoana fizica,
         ............................          .................

              Director executiv,
         ...........................

    ANEXA 3

                                  CONTRACT
privind crearea de noi locuri de munca, ocuparea si mentinerea acestora
                Nr. ..................../.....................

    Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Normelor metodologice nr. 2.560/6/2004, elaborate de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, ale Contractului nr. 736/3-439/2004, incheiat intre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Societatea Comerciala "Banca Comerciala Romana" - S.A., si ale Contractului de credit nr. ............./............., incheiat intre angajator si Banca Comerciala Romana - Sucursala .................................. .

    I. Partile contractului
    Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului .........../Municipiului Bucuresti, reprezentata prin .........................., avand functia de .........................., denumita in continuare agentie,
    si
    Asociatia familiala ........................., infiintata conform Autorizatiei nr. ...................., inregistrata la ................., cu sediul in ...................., reprezentata prin domnul/doamna ............................., legitimat/legitimata cu B.I./C.I. seria ......... nr. ............, eliberat/eliberata de ................. la data de ............................., CNP ................., cu domiciliul/resedinta in localitatea ............................., str. ................... nr. ...., bloc ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., judetul (sectorul) ......................

    II. Obiectul contractului
    1. Crearea unui numar de ............................. noi locuri de munca*), din care .................... pentru someri*), in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
---------------
    *) Nu mai mare decat numarul membrilor asociatiei familiale.
    *) Cel putin 50% din locurile de munca nou-create.

    III. Durata contractului
    2. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si isi produce efectele pana la indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de catre acesta.

    IV. Drepturile si obligatiile partilor
    3. Asociatia familiala are dreptul de a beneficia de credit, in conditiile legii, proportional cu numarul membrilor sai.
    4. Asociatia familiala se obliga ca cel putin 50% din numarul membrilor pentru care beneficiaza de credit in conditiile legii sa provina din randul somerilor aflati in evidenta agentiei.
    5. Asociatia familiala se obliga sa nu renunte la autorizatie timp de 5 ani.
    6. Asociatia familiala se obliga sa permita personalului compartimentului de control masuri active al agentiei verificarea respectarii obligatiilor legale.
    7. Agentia acorda, in conditiile legii, consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.

    V. Penalitati
    8. In cazul nerespectarii pct. 5, beneficiarul de credit va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat.
    9. Penalitatea prevazuta la pct. 8 se recupereaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

    VI. Solutionarea litigiilor
    10. Litigiile dintre partile semnatare ale prezentului contract se solutioneaza pe cale amiabila, iar in cazul in care acestea nu pot ajunge la un acord, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

    VII. Dispozitii finale
    11. Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

             A.J.O.F.M./A.M.O.F.M.             Asociatia familiala,
         ............................          ....................

              Director executiv,
         ...........................

    ANEXA 4

                                 CONTRACT
privind crearea de noi locuri de munca, ocuparea si mentinerea acestora
                Nr. ................../......................

    Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Normelor metodologice nr. 2.560/6/2004, elaborate de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, ale Hotararii Guvernului nr. 936/2004 privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj si ale Contractului nr. 736/3-439/2004, incheiat intre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Societatea Comerciala "Banca Comerciala Romana" - S.A.

    I. Partile contractului
    Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului .........../Municipiului Bucuresti, reprezentata prin ........................, avand functia de ......................., denumita in continuare agentie,
    si
    ........................, cu sediul in (localitatea) ....................., str. ................... nr. ....., judetul (sectorul) ..............., inregistrata la registrului comertului sub nr. ........... din ........., cod fiscal/CUI nr. ............... din ................, avand un numar de ................. angajati, reprezentata legal de ..................., in calitate de ..................., si de .................., in calitate de .................., denumita in continuare angajator.

    II. Obiectul contractului
    1. Crearea unui numar de ..... noi locuri de munca si ocuparea acestora cu persoane provenind din randul somerilor, in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, corespunzatoare unui fond nerambursabil in cuantum de ......

    III. Durata contractului
    2. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si isi produce efectele pana la indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de catre acesta.

    IV. Drepturile si obligatiile partilor
    3. Angajatorul se obliga sa creeze un numar de ..... noi locuri de munca, potrivit graficului de angajare, pe care sa incadreze, pe perioada nedeterminata si program normal de lucru, someri care au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se acorda fondurile nerambursabile.
    4. Angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent la data acordarii fondului nerambursabil pe o perioada de minimum 5 ani.
    5. Angajatorul are obligatia de a mentine locurile de munca nou-create pentru o perioada de minimum 5 ani.
    6. Angajatorul se obliga sa mentina persoanele incadrate pe locurile de munca nou-create o perioada de cel putin 4 ani de la incadrare.
    7. Daca, in termen de 4 ani de la ocuparea locurilor de munca nou-create, unul dintre aceste posturi se vacanteaza, angajatorul are obligatia ca in termen de 30 de zile calendaristice de la vacantarea acestuia sa incadreze alta persoana provenind din randul somerilor.
    8. Angajatorul se obliga sa mentina raporturile de munca ale persoanelor existente la data acordarii fondului nerambursabil o perioada de cel putin 4 ani.
    9. In cazul in care, in termen de 4 ani de la data acordarii fondului nerambursabil, unul dintre posturile existente devine vacant, angajatorul este obligat, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care postul devine vacant, sa incadreze alte persoane pe locurile de munca devenite vacante.
    10. In situatia in care raporturile de munca ale unei persoane sunt suspendate pentru concediu fara plata, obligatia de a mentine persoanele in activitate se intinde pe perioada celor 4 ani la care se adauga si perioada de suspendare pentru concediu fara plata.
    11. Angajatorul se obliga sa prezinte agentiei contractele individuale de munca incheiate cu persoanele nou-incadrate, conform graficului de angajare, vizate de inspectoratul teritorial de munca, in termen de 20 de zile de la data incheierii lor.
    12. Angajatorul are obligatia sa prezinte semestrial*) dovada respectarii prevederilor pct. 6 si 8. Dovada se face cu statele de plata ale angajatilor, vizate de inspectoratul teritorial de munca, pentru semestrul incheiat, dupa cum urmeaza:
                ...............             ...............
                ...............             ...............
                ...............             ...............
------------
    *) Semestrul se calculeaza de la data acordarii creditului.

    13. Angajatorul are obligatia de a comunica agentiei orice modificare, suspendare sau incetare a raporturilor de munca ale persoanelor incadrate pe locurile de munca nou-create, respectiv cele existente la data acordarii fondului nerambursabil, in termen de 5 zile.
    14. Angajatorul se obliga sa permita accesul in incinta unitatii, pentru verificarea respectarii obligatiilor legale, al personalului compartimentului de control masuri active al agentiei.
    15. Agentia are obligatia de a pune la dispozitie angajatorului liste cu persoanele inregistrate in evidentele acesteia ca persoane in cautarea unui loc de munca, pentru incadrarea acestora in munca.
    16. Agentia are obligatia de a media, la solicitarea angajatorului, persoanele aflate in evidenta sa.
    17. Agentia are obligatia de a acorda, in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, subventiile prevazute de legea mentionata.
    18. Agentia poate organiza, in conditiile legii, programe de formare profesionala pentru somerii pe care angajatorul se obliga sa-i incadreze in munca.
    19. Agentia are obligatia de a efectua un control la angajatorul care nu a respectat prevederile pct. 12, in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut pentru indeplinirea obligatiei, cu exceptia situatiei in care s-a efectuat un control in urma cu mai putin de 30 de zile.

    V. Penalitati
    20. In cazul nerespectarii prevederilor pct. 3, angajatorul va suporta o penalitate egala cu valoarea fondului nerambursabil pentru fiecare loc de munca creat si neocupat.
    21. In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la pct. 5 - 7 angajatorul va suporta o penalitate egala cu valoarea fondului nerambursabil, pentru fiecare loc de munca creat si neocupat, proportional cu numarul de luni neocupate.
    22. In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la pct. 4, 8 si 9, angajatorul va suporta o penalitate egala cu o parte din marimea fondului nerambursabil care s-a acordat, potrivit legii, pentru un numar de locuri de munca nou-create, egal cu cel al locurilor de munca desfiintate sau devenite vacante, proportionala cu ponderea perioadei in care nu s-au respectat aceste obligatii in totalul perioadei prevazute pentru mentinerea sau ocuparea locurilor de munca.
    23. Penalitatile prevazute la pct. 20 - 22 se recupereaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

    VI. Clauze speciale
    24. Acordarea, de catre banca sau de catre agentia autorizata potrivit legii sa acorde credite, a unui fond nerambursabil mai mic decat cel prevazut in prezentul contract sau neaccesarea, totala ori partiala, de catre solicitant a fondului nerambursabil aprobat de banca sau de agentia autorizata sa acorde credite nu inlatura sau, dupa caz, nu diminueaza obligatiile angajatorului inscrise in prezentul contract in ceea ce priveste angajarea si mentinerea in activitate a somerilor.

    VII. Solutionarea litigiilor
    25. Litigiile dintre partile semnatare ale prezentului contract se solutioneaza pe cale amiabila, iar in cazul in care acestea nu pot ajunge la un acord, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

    VIII. Dispozitii finale
    26. Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

             A.J.O.F.M./A.M.O.F.M.                Angajator,
         ............................          .................

              Director executiv,
         ...........................

    ANEXA 5

                                 CONTRACT
privind crearea de noi locuri de munca, ocuparea si mentinerea acestora
                     Nr. ............./................

    Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Normelor metodologice nr. 2.560/6/2004, emise de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, ale Hotararii Guvernului nr. 936/2004 privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj si ale Contractului nr. 736/3-439/2004, incheiat intre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Societatea Comerciala "Banca Comerciala Romana" - S.A.

    I. Partile contractului
    Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului .........../Municipiului Bucuresti, reprezentata prin ............................., avand functia de ........................, denumita in continuare agentie;
    si
    persoana fizica care desfasoara in mod independent activitati economice ..., infiintata conform Autorizatiei nr. ................, inregistrata la ................., cu sediul in ..............., reprezentata prin domnul/doamna ..........................., legitimat/legitimata cu B.I./C.I. seria ...... nr. ........., eliberat/eliberata de .................... la data de ..........., CNP ..........................., cu domiciliul/resedinta in localitatea .............................., str. ........................ nr. .., bloc ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul (sectorul) ..............................

    II. Obiectul contractului
    1. Crearea unui loc de munca*) in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, corespunzator unui fond nerambursabil in cuantum de .....
------------
    *) Propriul loc de munca.

    III. Durata contractului
    2. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si isi produce efectele pana la indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de catre acesta.

    IV. Drepturile si obligatiile partilor
    3. Persoana fizica ce desfasoara in mod independent activitati economice are dreptul de a beneficia de un fond nerambursabil, in conditiile legii, pentru finantarea propriului loc de munca.
    4. Persoana fizica ce desfasoara in mod independent activitati economice se obliga sa faca dovada ca se afla in evidenta agentiei ca persoana avand statutul de somer.
    5. Persoana fizica ce desfasoara in mod independent activitati economice se obliga sa nu renunte la autorizatie timp de 5 ani.
    6. Persoana fizica ce desfasoara in mod independent activitati economice se obliga sa permita personalului compartimentului de control masuri active al agentiei verificarea respectarii obligatiilor legale.
    7. Agentia acorda, in conditiile legii, consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.

    V. Penalitati
    8. In cazul nerespectarii pct. 5, beneficiarul de credit va suporta o penalitate egala cu valoarea fondului nerambursabil.
    9. Penalitatea prevazuta la pct. 8 se recupereaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

    VI. Clauze speciale
    10. Acordarea, de catre banca sau de catre agentia autorizata potrivit legii sa acorde credite, a unui fond nerambursabil mai mic decat cel prevazut in prezentul contract sau neaccesarea, totala ori partiala, de catre solicitant a fondului nerambursabil aprobat de banca sau de agentia autorizata sa acorde credite nu inlatura sau, dupa caz, nu diminueaza obligatiile persoanei fizice inscrise in prezentul contract.

    VII. Solutionarea litigiilor
    11. Litigiile dintre partile semnatare ale prezentului contract se solutioneaza pe cale amiabila, iar in cazul in care acestea nu pot ajunge la un acord, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

    VIII. Dispozitii finale
    12. Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

             A.J.O.F.M./A.M.O.F.M.              Persoana fizica,
         ............................          .................

              Director executiv,
         ...........................

    ANEXA 6

                                   CONTRACT
privind crearea de noi locuri de munca, ocuparea si mentinerea acestora
                    Nr. ................/..................

    Prezentul contract se incheie in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Normelor metodologice nr. 2.560/6/2004, elaborate de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, ale Hotararii Guvernului nr. 936/2004 privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj si ale Contractului nr. 736/3-439/2004, incheiat intre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Societatea Comerciala "Banca Comerciala Romana" - S.A.

    I. Partile contractului
    Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului .........../Municipiului Bucuresti, reprezentata prin ......................, avand functia de ................., denumita in continuare agentie,
    si
    Asociatia familiala .........., infiintata conform Autorizatiei nr. ......, inregistrata la ...................., cu sediul in ..........................., reprezentata prin domnul/doamna ......................................, legitimat/legitimata cu B.I./C.I. seria .. nr. ...., eliberat/eliberata de ....................... la data de .........................., CNP ............, cu domiciliul/resedinta in localitatea ................................., str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul (sectorul) ..................

    II. Obiectul contractului
    1. Crearea unui numar de ..... noi locuri de munca*) pentru someri, in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, corespunzatoare unui fond nerambursabil in cuantum de ........ .
------------
    *) Nu mai mare decat numarul membrilor asociatiei familiale.

    III. Durata contractului
    2. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si isi produce efectele pana la indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de catre acesta.

    IV. Drepturile si obligatiile partilor
    3. Asociatia familiala are dreptul de a beneficia de un fond nerambursabil, in conditiile legii, proportional cu numarul membrilor sai.
    4. Asociatia familiala se obliga ca toti membrii acesteia sa provina din randul somerilor aflati in evidenta agentiei.
    5. Asociatia familiala se obliga sa nu renunte la autorizatie timp de 5 ani.
    6. Asociatia familiala se obliga sa permita personalului compartimentului de control masuri active al agentiei verificarea respectarii obligatiilor legale.
    7. Agentia acorda, in conditiile legii, consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.

    V. Penalitati
    8. In cazul nerespectarii pct. 5, beneficiarul de credit va suporta o penalitate egala cu valoarea fondului nerambursabil.
    9. Penalitatea prevazuta la pct. 8 se recupereaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

    VI. Clauze speciale
    10. Acordarea, de catre banca sau de catre agentia autorizata potrivit legii sa acorde credite, a unui fond nerambursabil mai mic decat cel prevazut in prezentul contract sau neaccesarea, totala ori partiala, de catre solicitant a fondului nerambursabil aprobat de banca sau de agentia autorizata sa acorde credite nu inlatura sau, dupa caz, nu diminueaza obligatiile asociatiei familiale inscrise in prezentul contract.

    VII. Solutionarea litigiilor
    11. Litigiile dintre partile semnatare ale prezentului contract se solutioneaza pe cale amiabila, iar in cazul in care acestea nu pot ajunge la un acord, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

    VIII. Dispozitii finale
    12. Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

             A.J.O.F.M./A.M.O.F.M.             Asociatia familiala,
         ............................          ....................

              Director executiv,
         ...........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 280/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 280 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu