Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1 din 10.01.2018

pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 26 din 11 ianuarie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 235 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă condiţiile generale şi specifice, împreună cu modelul-cadru de acord contractual, pentru contractele de achiziţie publică sau sectorială de lucrări care au ca obiect exclusiv execuţia de lucrări şi care sunt aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile şi/sau rambursabile, a căror valoare totală estimată, conform prevederilor legale, este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă condiţiile generale şi specifice, împreună cu modelul-cadru de acord contractual, pentru contractele de achiziţie publică sau sectorială de lucrări care au ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări şi care sunt aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile şi/sau rambursabile, a căror valoare totală estimată, conform prevederilor legale, este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3(1) Prezenta hotărâre se aplică în cazul contractelor prevăzute la art. 1 şi 2 care sunt aferente procedurilor de achiziţie publică sau sectorială iniţiate după data intrării sale în vigoare.(2) Contractele prevăzute la art. 1 şi 2, aferente unor proceduri de achiziţie publică sau sectorială iniţiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se supun dispoziţiilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor în cauză, în tot ceea ce priveşte încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea respectivelor contracte.(3) Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul contractelor din cadrul proiectelor finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi aprobate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Autorităţile/Entităţile contractante pot utiliza condiţiile generale şi specifice, împreună cu modelul-cadru de acord contractual, prevăzute la art. 1 sau 2, pentru contractele de achiziţie publică sau sectorială de lucrări a căror valoare totală estimată, conform prevederilor legale, este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Prezentele prevederi, inclusiv cele din anexele nr. 1 şi 2, se aplică cu respectarea întocmai a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a legislaţiei în vigoare incidente, inclusiv în domeniul disciplinei şi calităţii în construcţii, care sunt prioritare. Articolul 5 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Paul Stănescu Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica Viceprim-ministru, ministrul mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu Ministrul afacerilor externe, Teodor-Viorel Meleşcanu Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul transporturilor, Felix Stroe Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana-Doina Pană p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat ANEXA Nr. 1Condiţiile generale şi specifice şi acordul contractual pentru contractele de execuţie de lucrări CUPRINS

CONDIŢII GENERALE PENTRU EXECUŢIE DE LUCRĂRI
PREVEDERI PRELIMINARE
1 Definiţii
2 Limba Contractului
3 Ordinea de precedenţă a documentelor contractuale
4 Comunicări
5 Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului
6 Cesiune
7 Subcontractare
OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului
9 Acces pe Şantier
10 Autorizaţii şi asistenţă privind Legea
11 Personalul Beneficiarului
OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI
12 Obligaţii generale
12a Codul de conduită
12b Conflict de interese
13 Administrarea Lucrărilor
14 Personal
15 Garanţie de Bună Execuţie
16 Responsabilităţi şi asigurări
17 Programul de Execuţie
18 Structura detaliată a preţurilor
19 Modul de execuţie şi proiectarea Lucrărilor Provizorii
20 Corectitudinea Preţului Contractului
21 Riscuri excepţionale
22 Siguranţa pe Şantier şi securitatea muncii
23 Protecţia proprietăţilor adiacente
24 Interferenţe cu traficul şi căile de acces
25 Utilităţi, cabluri şi conducte
26 Trasarea
27 Activitatea Antreprenorului pe Şantier
28 Descoperiri
29 Lucrări Provizorii
30 Utilajele Antreprenorului şi transportul Bunurilor
31 Suprapunerea unor contracte
32 Brevete, licenţe şi drepturi de proprietate intelectuală
EXECUTAREA CONTRACTULUI ŞI ÎNTÂRZIERI
33 Începerea
34 Durata de Execuţie
35 Prelungirea Duratei de Execuţie
36 Întârzieri
37 Modificări
38 Suspendare
MATERIALE ŞI EXECUŢIE
39 Jurnalul de Şantier
40 Materiale şi Echipamente folosite la Lucrări
41 Inspecţie şi testare
42 Respingere
43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor şi Echipamentelor
PLĂŢI
44 Principii generale
45 Valoarea Contractului
46 Plata în avans
47 Sume Reţinute
48 Ajustarea preţurilor
49 Măsurare, evaluări şi Sume Provizionate
50 Plăţi
51 Plata finală
52 Plăţi directe către Subcontractanţi
53 Plăţi întârziate
54 Plăţi către terţi
55 Costuri suplimentare
56 Încetarea responsabilităţii Părţilor
RECEPŢIE ŞI PERIOADA DE GARANŢIE
57 Principii generale
58 Teste la Terminare
59 Utilizarea Lucrărilor înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor
60 Recepţia la Terminarea Lucrărilor
61 Perioada de Garanţie
62 Recepţia Finală
ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI ŞI REZILIERE
63 Încălcarea Contractului
64 Rezilierea de către Beneficiar
65 Rezilierea de către Antreprenor
66 Forţă majoră şi denunţare unilaterală
67 Insolvenţă şi faliment
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI LEGEA
68 Riscuri, alocarea riscurilor şi despăgubiri
69 Revendicări şi Decizii
69a Revendicările Antreprenorului
69b Revendicările Beneficiarului
69c Decizia Supervizorului
70 Dispute şi arbitraj
71 Legea
CONTROL ŞI AUDIT
72 Control şi audit
CONDIŢII SPECIFICE PENTRU EXECUŢIE DE LUCRĂRI
MODELUL-CADRU DE ACORD CONTRACTUAL

PREVEDERI PRELIMINARE Clauza 1 Definiţii 1.1 În aceste Condiţii Contractuale, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele două Părţi; b)Antreprenor - persoana numită antreprenor în Acordul Contractual şi succesorii legali ai acestei persoane; c)Beneficiar - persoana numită beneficiar în Acordul Contractual şi succesorii legali ai acestei persoane; d)Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele şi Lucrările Provizorii sau oricare din acestea, după caz; e)Certificat de Plată - un certificat emis de către Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 50.3 [Certificatul de Plată] sau 51.2 [Certificatul final de Plată], după caz; f)Certificat final de Plată - un certificat emis de către Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plată]; g)Condiţii Contractuale - ansamblul format din Condiţiile Speciale (dacă există) şi Condiţiile Generale; h)Condiţii Generale - documentul numit astfel, inclus în Contract; i)Condiţii Speciale - documentul numit astfel (dacă există), inclus în Contract, elaborat de către Beneficiar şi care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele şi numai în legătură cu subiectele menţionate în Condiţiile Generale; j)Conflict de interese - o situaţie descrisă în subclauza 12b.1, ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului; k)Contract - Acordul Contractual împreună cu toate documentele prevăzute în subclauza 3.1; l)Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmează să fie suportate) în mod rezonabil de către Antreprenor, în scopul îndeplinirii obligaţiilor Contractului sau în legătură cu Contractul; m)Data de Începere - data notificată în conformitate cu prevederile subclauzei 33.1; n)Data de Referinţă - data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a Ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen (de exemplu, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de participare), Data de Referinţă va fi data semnării Contractului; o)Decizie (a Supervizorului)/Decide/Decis - o decizie emisă de către Supervizor în conformitate cu prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului]/procesul menţionat în clauza 69c [Decizia Supervizorului] având ca rezultat emiterea unei Decizii/problemă în privinţa căreia Supervizorul emite o Decizie în conformitate cu prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului]; p)Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă există), furnizate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului; q)Documentele Beneficiarului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă există), elaborate de către Beneficiar sau în numele acestuia, în conformitate cu prevederile Contractului; r)Durata de Execuţie - timpul pentru finalizarea Lucrărilor sau a unui Sector de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de Execuţie], după cum este stabilit în Acordul Contractual, inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], calculat începând cu Data de Începere; s)Echipamente - aparatele, maşinile şi vehiculele care sunt sau vor fi integrate în Lucrările Permanente; t)Formular de Ofertă - documentul numit astfel, care a fost completat de către Antreprenor ca parte a ofertei sale, inclus în Contract; u)Garanţia de Bună Execuţie - garanţia furnizată în conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garanţia de Bună Execuţie]; v)Jurnal de Şantier - Jurnal al lucrărilor în conformitate cu prevederile clauzei 39 [Jurnalul de Şantier]; w)Legea - toate actele normative în vigoare care emană de la orice organ competent potrivit constituţiei să elaboreze acte normative; x)Lista de Cantităţi - documentul intitulat astfel, parte a caietului de sarcini din documentaţia de atribuire şi inclus în Contract. Acest document include şi descrierea preţurilor (dacă există); y)Lucrări Permanente - lucrările permanente necesar a fi executate de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele şi Documentele Antreprenorului); z)Lucrări Provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecţiuni;aa) Lucrările - Lucrările Permanente şi/sau Lucrările Provizorii; bb) Materiale - produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate în Lucrările Permanente, potrivit prevederilor Contractului; cc) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobată potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificări] şi/sau prin act adiţional la Contract; dd) Ofertă (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul şi-a manifestat voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în Contract şi documentele aferente, depuse de Antreprenor, incluse în Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnică şi oferta (propunerea) financiară; ee) Ordin Administrativ - document emis de către Supervizor în conformitate cu prevederile clauzei 5 [Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului]; ff) Ordin Administrativ de Începere - Ordin Administrativ emis de Supervizor în conformitate cu prevederile clauzei 33 [Începerea]; gg) Ordin Administrativ de Modificare - Ordin Administrativ emis de Supervizor în conformitate cu prevederile clauzei 37 [Modificări]; hh) Parte/Părţi - Beneficiarul şi/sau Antreprenorul, după cum cere contextul; ii) Perioada de Garanţie - perioada, care începe la data aprobării Recepţiei la Terminare a Lucrărilor (sau a Sectorului), în care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor şi deteriorărilor la Lucrări în conformitate cu prevederile clauzei 61 [Perioada de Garanţie] şi care poate fi prelungită în conformitate cu prevederile aceleiaşi clauze; jj) Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului şi tot restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractanţilor şi orice alt personal care asistă Antreprenorul la execuţia Lucrărilor; kk) Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentanţii săi şi tot restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Supervizorului sau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului, de către Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului; ll) Piesele Desenate - piesele desenate aferente Lucrărilor, parte a caietului de sarcini din documentaţia de atribuire şi incluse în Contract, precum şi orice alte piese desenate modificate sau suplimentare emise de către Beneficiar (sau în numele acestuia) în conformitate cu prevederile Contractului; mm) Preţul Contractului - preţul stabilit în Acordul Contractual pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor (cu orice modificare ulterioară semnării Contractului prin act adiţional), fără TVA; nn) Program de Execuţie - document elaborat de către Antreprenor în conformitate cu prevederile clauzei 17 [Programul de Execuţie]; oo) Program de Referinţă - Program de Execuţie acceptat de Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 17.8 şi/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Execuţie]; pp) Recepţia Finală - recepţia Lucrărilor efectuată în conformitate cu prevederile clauzei 62 [Recepţia Finală]; qq) Recepţia la Terminarea Lucrărilor - recepţia Lucrărilor (sau a unei părţi de Lucrări sau a unui Sector) efectuată în conformitate cu prevederile clauzei 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor]; rr) Reprezentantul Antreprenorului - persoana numită de către Antreprenor (în Contract sau potrivit prevederilor subclauzei 13.2), care acţionează în numele Antreprenorului; ss) Revendicare - o revendicare emisă de către Antreprenor în conformitate cu prevederile clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului] sau de către Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului]; tt) Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situaţiile listate în subclauza 68.5 [Riscurile Antreprenorului]; uu) Riscurile Beneficiarului evenimentele sau situaţiile listate în subclauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului]; vv) Şantier - locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului; ww) Sector (de lucrări) - o parte din Lucrări definită ca Sector în Acordul Contractual; xx) Situaţie de Lucrări - situaţia de lucrări transmisă de către Antreprenor în conformitate cu prevederile subclauzei 50.1 [Situaţia de Lucrări] şi/sau 51.1 [Situaţia finală de Lucrări]; yy) Specificaţii - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de către Beneficiar, intitulat „Specificaţii" şi inclus în Contract, şi orice alte modificări sau adăugiri ale Specificaţiilor în conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specifică destinaţia şi scopul Lucrărilor şi/sau orice cerinţe şi criterii tehnice legate de acestea; zz) Subcontractant - orice terţ căruia Antreprenorul îi încredinţează executarea unei părţi din Contract, potrivit prevederilor clauzei 7 [Subcontractare]; aaa) Sumă Provizionată - sumă prevăzută în Contract ca Sumă Provizionată, folosită şi plătită în conformitate cu prevederile subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de implementare în sensul Legii; bbb) Sume Reţinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le reţine şi le plăteşte potrivit prevederilor clauzei 47 [Sume Reţinute]; ccc) Supervizor - operator economic sau echipă din cadrul Beneficiarului, desemnat de către Beneficiar. Supervizorul are atribuţiile tehnice, financiare şi contractuale stabilite în Condiţiile Contractuale. Supervizorul este nominalizat în Acordul Contractual sau notificat Antreprenorului potrivit prevederilor clauzei 5 [Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are în echipa sa diriginţi de şantier autorizaţi, potrivit prevederilor Legii şi orice alte persoane pentru îndeplinirea rolului său; ddd) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste la Terminare] înainte ca Lucrările sau un Sector de Lucrări (după caz) să fie recepţionate la terminarea lucrărilor de către Beneficiar; eee) Utilaje - toate aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru executarea Contractului, cu excepţia Echipamentelor, Materialelor şi Lucrărilor Provizorii; fff) Valoarea Contractului - valoarea definită în clauza 45 [Valoarea Contractului], care include ajustările, modificările şi revizuirile efectuate în conformitate cu prevederile Contractului şi reprezintă suma plăţilor efectuate şi estimarea plăţilor viitoare până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor Contractuale. 1.2 Titlurile din cadrul acestor Condiţii Generale nu fac parte din acestea şi nu vor fi luate în considerare la interpretarea Contractului. 1.3 În măsura în care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul şi invers, iar cuvintele de genul masculin vor include femininul şi invers. 1.4 Cuvintele ce desemnează persoane sau părţi vor include societăţi, companii şi orice persoană juridică. Clauza 2 Limba Contractului 2.1 Limba Contractului şi a tuturor comunicărilor dintre Antreprenor, Beneficiar şi Supervizor sau reprezentanţii lor va fi limba română, cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual. Clauza 3 Ordinea de precedenţă a documentelor contractuale 3.1 Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, ordinea de precedenţă a documentelor va fi următoarea: (i) Acordul Contractual, (ii) Formularul de Ofertă completat şi, după caz, corectat, (iii) Condiţiile Speciale, (iv) Condiţiile Generale, (v) Specificaţiile, (vi) Piesele Desenate, (vii) Lista de Cantităţi şi documentele aferente, (viii) Oferta Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, fără a fi limitat la: 1) Oferta financiară a Antreprenorului (după corecţiile aritmetice), 2) Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor), 3) angajamentul ferm al fiecărui terţ susţinător (dacă este cazul), 4) acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane), 5) subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul), 6) orice alte documente care fac parte din Contract. Modificările şi actele adiţionale (dacă există) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică. Ordinea de precedenţă reprezintă ordinea de prioritate a documentelor. În caz de discrepanţe între documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. În caz de ambiguitate ale documentelor, Supervizorul va emite clarificările sau instrucţiunile necesare. Clauza 4 Comunicări 4.1 Orice comunicare scrisă dintre Beneficiar şi/sau Supervizor, pe de o parte, şi Antreprenor, pe de altă parte, va indica denumirea Contractului şi numărul de identificare şi se va trimite prin poştă, fax, e-mail cu semnătură digitală sau se va livra personal, la adresa corespunzătoare indicată de părţi în acest scop în Acordul Contractual. 4.2 Dacă expeditorul solicită confirmare de primire, va include această solicitare în comunicare. Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare dată când există un termenlimită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la termen a comunicării. 4.3 Când Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificări, consimţământ, aprobare, acord, certificare sau decizie, notificarea, consimţământul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi, dacă nu se prevede altfel, în scris, iar cuvintele „a notifica", „a consimţi", „a aproba", „a accepta", „a certifica" sau „a decide" vor fi interpretate corespunzător. Orice astfel de consimţământ, aprobare, acceptare, certificare sau decizie nu vor fi refuzate sau amânate în mod nejustificat. 4.4 Orice comunicare între Antreprenor şi Supervizor va fi transmisă în copie şi Beneficiarului. Orice comunicare între Antreprenor şi Beneficiar va fi transmisă în copie şi Supervizorului. Clauza 5 Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului 5.1 Supervizorul va avea responsabilităţile prevăzute în Contract. Cu excepţia cazurilor expres prevăzute în Contract, Supervizorul nu va fi autorizat să-l elibereze pe Antreprenor de oricare din obligaţiile sale prevăzute în Contract. Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Speciale, Supervizorul are următoarele sarcini principale: (a) emite Ordine Administrative către Antreprenor, (b) emite Ordinul Administrativ de Începere, (c) verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuţie al Antreprenorului, inclusiv existenţa fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis, (d) verifică ritmul execuţiei Lucrărilor, (e) verifică respectarea calităţii Echipamentelor şi Materialelor şi metodele de punere în operă a acestora, (f) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedesc a nu fi în conformitate cu prevederile Contractului, (g) participă la efectuarea testelor şi la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante, (h) măsoară cantităţile de lucrări real executate şi le evaluează în conformitate cu prevederile Contractului, (i) îşi dă consimţământul asupra Documentelor Antreprenorului sau le respinge motivat, (j) se asigură de corectitudinea datelor şi detaliilor din Jurnalul de Şantier, (k) emite Modificări în conformitate cu prevederile Contractului, (l) emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului, (m) emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului, (n) analizează Revendicările Antreprenorului şi ale Beneficiarului, (o) asistă Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi de Recepţie Finală, (p) îndeplineşte celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract. 5.2 Fără a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru îndeplinirea în mod corespunzător a sarcinilor ce-i revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, păstrând răspunderea finală, poate nominaliza unul sau mai mulţi reprezentanţi, din cadrul echipei sale, pentru a îndeplini oricare dintre responsabilităţile şi autoritatea deţinute de Supervizor şi poate revoca în orice moment această nominalizare sau poate înlocui reprezentantul. Orice astfel de nominalizare, revocare sau înlocuire se va face în scris şi nu se va implementa până nu se transmite un exemplar Antreprenorului şi Beneficiarului. Supervizorul va emite către Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabilităţile, autoritatea şi identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Începere şi ulterior, ori de câte ori este necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel menţionat în nominalizarea transmisă de Supervizor. 5.3 Orice comunicare transmisă de reprezentantul Supervizorului către Antreprenor conform termenilor acestei delegări va avea acelaşi efect ca şi cum ar fi fost transmisă de Supervizor, însă: (a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucrări, unui Material sau unui Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul respectiv şi de a da instrucţiunile necesare pentru rectificarea acestora; (b) Supervizorul va fi liber să schimbe sau să modifice conţinutul acestei comunicări, într-un termen de 5 zile. O astfel de comunicare nemodificată sau anulată în termen de 5 zile rămâne finală. 5.4 Instrucţiunile şi/sau Ordinele emise în scris de către Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate şi notate de Supervizor într-un registru, iar copiile vor fi transmise personal, după caz, Reprezentantului Antreprenorului. Instrucţiunile şi/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia în 24 de ore. În cazul în care nu sunt confirmate, se consideră anulate şi Antreprenorul nu are nicio obligaţie să le implementeze. 5.5 Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat să emită Ordine Administrative către Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare şi instrucţiuni necesare pentru executarea corespunzătoare şi adecvată a Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Pentru evitarea oricărui dubiu, dispoziţiile de şantier emise de către proiectantul Lucrărilor vor fi implementate de către Antreprenor numai după ce (şi dacă) sunt incluse într-un Ordin Administrativ emis de către Supervizor. 5.6 Dacă identitatea Supervizorului nu este stabilită în Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna Supervizorul printr-o notificare adresată Antreprenorului în termen de 10 zile de la semnarea Contractului. În cazul în care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi îndeplinit de către Beneficiar care va desemna o echipă în acest scop. Beneficiarul are dreptul de a înlocui Supervizorul. Înlocuirea Supervizorului va fi notificată de către Beneficiar în scris în cel mai scurt timp Antreprenorului împreună cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data la care noul Supervizor preia atribuţiile sale va fi data notificării. Clauza 6 Cesiune 6.1 O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o Parte transferă Contractul sau parte din acesta unui terţ şi a fost obţinut acordul prealabil al celeilalte Părţi. Cu excepţia cazurilor expres prevăzute în aceste Condiţii Generale, Antreprenorul nu va cesiona niciuna dintre obligaţiile sale contractuale. 6.2 Prin excepţie de la prevederile subclauzei 6.1: (a) fiecare Parte poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau unei alte instituţii financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în derularea Contractului, cu o notificare prealabilă transmisă către cealaltă Parte, (b) Beneficiarul va efectua plăţi directe către Subcontractanţii care şi-au exprimat opţiunea în acest sens, în conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plăţi directe către Subcontractanţi] şi ale clauzei 50 [Plăţi], (c) în cazul rezilierii Contractului de către Beneficiar, în conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar], Antreprenorul va ceda către Beneficiar orice subcontract imediat după primirea notificării Beneficiarului în acest sens, (d) Antreprenorul este înlocuit de un nou antreprenor atunci când drepturile şi obligaţiile Antreprenorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către noul antreprenor care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale Contractului şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea în domeniul achiziţiilor publice. 6.3 Aprobarea unei cesiuni de către Beneficiar nu-l va elibera pe Antreprenor de obligaţiile care îi revin pentru partea de Contract deja executată sau partea necesionată pentru care se poate reţine Garanţia de Bună Execuţie a Antreprenorului. 6.4 În cazul în care Antreprenorul a cesionat, integral sau parţial, Contractul fără respectarea prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sancţiunea pentru încălcarea Contractului prevăzută în clauzele 63 [Încălcarea Contractului] şi/sau 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. Clauza 7 Subcontractare 7.1 Un subcontract va fi valid doar dacă are forma unui acord scris prin care Antreprenorul încredinţează unui terţ executarea unei părţi din Contract. Simpla închiriere a unui utilaj, furnizarea de manoperă sau contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept „subcontracte" pentru scopul prezentului Contract. Subcontractele vor fi în concordanţă cu acest Contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, preţurile din subcontract pot fi diferite de preţurile din Contract, în funcţie de condiţiile de piaţă, costurile de coordonare, alte costuri indirecte şi profitul Antreprenorului. Subcontractele se vor constitui în anexe la Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt reglementate de Condiţiile Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului. 7.2 Niciun Subcontractant nu se va afla în situaţiile de excludere aferente atribuirii Contractului. Fiecare Subcontractant va avea capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru executarea părţii din Contract care îi este încredinţată. 7.3 La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele încheiate de Antreprenor cu Subcontractanţii declaraţi în Ofertă. Pentru evitarea oricărui dubiu, se consideră că aceste subcontracte au primit acordul Beneficiarului. 7.4 Pentru numirea unui Subcontractant propus după semnarea Contractului (inclusiv pentru înlocuirea oricărui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a încheia un subcontract. Solicitarea va indica partea Contractului care va fi subcontractată, valoarea subcontractului, identitatea Subcontractantului şi a reprezentantului său legal, certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere în conformitate cu prevederile aferente atribuirii Contractului şi a resurselor/ capabilităţilor corespunzătoare părţii sale de implicare propusă în Contract, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a Subcontractantului propus prin care îşi asumă respectarea prevederilor Contractului şi a Ofertei tehnice aferente părţii sale de implicare propuse în Contract. În cazul înlocuirii oricărui Subcontractant, solicitarea Antreprenorului va conţine justificări rezonabile privind înlocuirea. În termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitări, Beneficiarul va notifica decizia sa Antreprenorului, cu indicarea motivelor în cazul unui refuz. Dacă Beneficiarul nu îşi notifică decizia în termenul mai sus indicat, solicitarea este considerată aprobată la expirarea termenului. În termen de 5 zile de la aprobarea oricărui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar semnat al subcontractului aferent, care se va constitui anexă la Contract. Subcontractantul nu va începe executarea părţii sale din Contract înainte de transmiterea subcontractului către Beneficiar. Înlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat în Ofertă se va face în condiţiile prevăzute în prezenta subclauză, cu condiţia să nu reprezinte o modificare substanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice. În cazul în care un Subcontractant reziliază un subcontract sau renunţă în alt fel la subcontract, Antreprenorul va notifica Beneficiarul în termen de 5 zile şi va indica în ce mod intenţionează să continue executarea părţii respective din Contract. 7.5 Antreprenorul va fi responsabil de acţiunile, abaterile şi neglijenţa Subcontractanţilor săi, inclusiv ale subcontractanţilor acestora de orice nivel, ale agenţilor sau angajaţilor lor, ca şi cum ar fi acţiunile, abaterile sau neglijenţa Antreprenorului, ale agenţilor sau angajaţilor săi. Aprobarea de către Beneficiar a subcontractării unei părţi din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricărei părţi a Contractului nu-l va exonera pe Antreprenor de nicio obligaţie care îi revine potrivit prevederilor Contractului. 7.6 Dacă un Subcontractant şi-a asumat faţă de Antreprenor o obligaţie continuă, pentru o perioadă ce depăşeşte Perioada de Garanţie conform Contractului, cu privire la lucrări executate sau la bunurile, Materialele, Echipamentele sau serviciile furnizate de Subcontractant, inclusiv garanţii pentru acestea, Antreprenorul, în orice moment după expirarea Perioadei de Garanţie, va transfera imediat Beneficiarului, la cererea şi pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligaţii pentru perioada rămasă valabilă. În cazul în care Antreprenorul nu efectuează un astfel de transfer, obligaţia continuă va fi transferată imediat. 7.7 În cazul în care Antreprenorul încheie un subcontract fără acordul Beneficiarului, acesta poate aplica sancţiunea pentru încălcarea Contractului prevăzută la clauzele 63 [Încălcarea Contractului] şi/sau 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. 7.8 Dacă un Subcontractant nu îşi îndeplineşte obligaţiile sale sau le îndeplineşte în mod defectuos, Beneficiarul poate solicita Antreprenorului să-l înlăture pe Subcontractant de pe Şantier şi să asigure un Subcontractant cu calificări şi experienţă adecvate ca înlocuitor sau să reia personal executarea părţii relevante a Contractului. 7.9 Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la plăţile efectuate către Subcontractanţi. În cazul în care Antreprenorul întârzie nejustificat efectuarea plăţilor către Subcontractanţi, Beneficiarul va fi îndreptăţit să sisteze plăţile către Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] până la remediere situaţiei. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului 8.1 Cu excepţia situaţiei când este prevăzut un alt calendar în Condiţiile Speciale, în termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al proiectului tehnic întocmit pentru execuţia Lucrărilor, precum şi al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru execuţia Lucrărilor sau va confirma că proiectul complet şi toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentaţiei de atribuire. 8.2 Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informaţiile pe care Antreprenorul le poate solicita în mod rezonabil pentru executarea Contractului. 8.3 Antreprenorul va înştiinţa Supervizorul de fiecare dată când există posibilitatea ca Lucrările să fie întârziate sau întrerupte, ca urmare a neprimirii de către Antreprenor într-un interval rezonabil de timp a unor piese desenate sau instrucţiuni necesare. Înştiinţarea va include detalii referitoare la piesele desenate şi instrucţiunile necesare, detalii care să specifice motivul pentru care şi termenul la care acestea ar trebui emise, precum şi detalii referitoare la natura şi durata întârzierilor sau întreruperilor care pot apărea ca urmare a neprimirii la timp. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a eşecului furnizării de către Supervizor într-un interval de timp rezonabil, specificat în înştiinţare cu detalii justificative, a pieselor desenate sau instrucţiunilor notificate, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%). Dacă şi în măsura în care eşecul transmiterii pieselor desenate şi instrucţiunilor de către Supervizor a fost cauzat de o greşeală sau întârziere a Antreprenorului, incluzând o eroare sau o întârziere a transmiterii oricăruia dintre Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a Duratei de Execuţie, nici la respectivele Costuri suplimentare ori profit. 8.4 Dacă nu este necesar pentru scopul Contractului, piesele desenate, specificaţiile şi alte documente comunicate de Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui terţ de către Antreprenor fără acordul prealabil al Beneficiarului. Clauza 9 Acces pe Şantier 9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului la termenele şi pentru sectoarele prevăzute în Condiţiile Speciale. Dacă nu sunt prevăzute asemenea termene şi sectoare în Condiţiile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului în termen de 30 de zile de la Data de Începere. 9.2 Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier altor persoane în conformitate cu prevederile Condiţiilor Speciale sau conform instrucţiunilor Supervizorului. 9.3 Orice teren obţinut pentru Antreprenor de către Beneficiar nu se va utiliza de către Antreprenor în alte scopuri decât executarea Contractului. 9.4 Antreprenorul va păstra orice facilităţi puse la dispoziţia sa în stare bună pe durata ocupării şi le va readuce, înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor, la starea iniţială luând în considerare uzura normală. Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio plată pentru îmbunătăţirile rezultate din activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă. 9.5 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a eşecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe Şantier sau punere la dispoziţie a Şantierului la termenul specificat în subclauza 9.1 sau cel târziu la o dată care să dea Antreprenorului posibilitatea să acţioneze în conformitate cu programul transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de Execuţie], Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%). Dacă şi în măsura în care eşecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispoziţie a fost cauzat de o greşeală sau întârziere a Antreprenorului, incluzând o eroare, sau o întârziere a transmiterii oricăruia dintre Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a Duratei de Execuţie, nici la respective Costurile suplimentare ori profit. Clauza 10 Autorizaţii şi asistenţă privind Legea 10.1 Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obţinut (sau va obţine) autorizaţia de construire, alte autorizaţii similare pentru Lucrările Permanente şi orice alte aprobări descrise în Specificaţii ca fiind deja obţinute (sau în curs de obţinere) de către Beneficiar; fără a afecta prevederile subclauzei 10.2, Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate eşecului obţinerii şi/sau prelungirii acestor autorizaţii sau aprobări; (b) Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, cote şi tarife, şi va obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni (cu excepţia celor menţionate la punctul (a) de mai sus). Antreprenorul va obţine autorizaţiile aferente Lucrărilor Provizorii. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii; şi (c) în cazul prevăzut la subclauza 37.11, Antreprenorul va întreprinde diligenţele necesare pentru ca Beneficiarul să obţină şi, după caz, să prelungească autorizaţia de construire necesară pentru partea relevantă din Lucrările Permanente. De asemenea, în acest caz, Antreprenorul va obţine, în numele Beneficiarului, toate aprobările şi avizele conexe necesare pentru a iniţia şi executa această parte de Lucrări. 10.2 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare în absenţa unei autorizaţii de construire valabile. 10.3 Antreprenorul poate solicita asistenţa Beneficiarului în obţinerea documentelor Legii şi altor informaţii similare, care nu ar fi accesibile în mod facil şi care pot afecta Antreprenorul în îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin prin Contract. 10.4 Beneficiarul va oferi asistenţă rezonabilă Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizaţii, acorduri sau aprobări necesare să fie obţinute de către Antreprenor potrivit prevederilor Legii. Clauza 11 Personalul Beneficiarului 11.1 Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentanţii acestuia, precum şi orice altă persoană angajată de către Beneficiar şi numită de către acesta ca făcând parte din Personalul Beneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competenţele delegate de către Beneficiar, comunicate în scris Antreprenorului. Delegarea va intra în vigoare la data primirii comunicării. De asemenea, Beneficiarul poate retrage delegarea, printr-o comunicare scrisă către Antreprenor. OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI Clauza 12 Obligaţii generale 12.1 Antreprenorul, cu diligenţa necesară, va executa şi va finaliza Lucrările conform Contractului şi instrucţiunilor Supervizorului şi va remedia orice defecţiuni ale Lucrărilor. 12.2 Antreprenorul va asigura pe de-a întregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele, aparatura, Utilajele şi toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a executa, finaliza şi remedia orice vicii, în măsura prevăzută în Contract sau aşa cum se deduce rezonabil din Contract. 12.3 Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de construcţie în cadrul Contractului. 12.4 Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de către Supervizor. În cazul în care Antreprenorul consideră că cerinţele unui Ordin Administrativ depăşesc autoritatea Supervizorului sau scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivată Supervizorului. În cazul în care Antreprenorul nu transmite notificarea în termen de 10 de zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va considera că Antreprenorul acceptă Ordinul Administrativ ca fiind emis în mod valabil. Supervizorul va răspunde notificării în termen de 10 zile şi poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. În cazul în care Supervizorul nu răspunde în termen de 10 zile, se consideră că a confirmat Ordinul Administrativ. Transmiterea unei notificări de către Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului Administrativ. 12.5 Antreprenorul va transmite, în termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului în acest sens, orice informaţii şi documente cu privire la condiţiile în care este implementat Contractul. 12.6 În îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare şi se va asigura că Personalul său, agenţii şi angajaţii săi respectă de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru orice reclamaţii sau proceduri care ar putea apărea ca urmare a nerespectării de către Antreprenor, Personalul său, agenţii sau angajaţii săi a acestor Legi. 12.7 Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidenţiale, în măsura în care o astfel de tratare nu afectează desfăşurarea obligaţiilor contractuale sau respectarea obligaţiilor prevăzute de Lege. Antreprenorul nu va utiliza şi nu va divulga unor terţi informaţii sau documente cu privire la îndeplinirea Contractului fără consimţământul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va continua să respecte acest angajament 10 ani după primirea plăţii finale în conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finală] şi va obţine de la fiecare membru al Personalului său acelaşi angajament. Însă, folosirea referinţei Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesită acordul prealabil al Beneficiarului. 12.8 În cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, consorţiu sau altă grupare formată din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual şi în solidar faţă de Beneficiar pentru executarea Contractului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv în privinţa oricărei sume recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoană desemnată de asociere să acţioneze în numele său în cadrul acestui Contract şi care va fi autorizată să angajeze asocierea. Componenţa (inclusiv identitatea liderului) şi statutul asocierii nu vor fi modificate fără acordul prealabil al Beneficiarului. În cazul în care asocierea îşi modifică statutul sau componenţa fără acordul prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sancţiunea pentru încălcarea Contractului prevăzută în clauzele 63 [Încălcarea Contractului] şi/sau 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. Prevederile acordului de asociere inclus în Contract care nu sunt reglementate de Condiţiile Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului. 12.9 În cazul în care Antreprenorul a primit, în cadrul Ofertei sale, susţinere din partea unui terţ, această susţinere este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terţ, inclus în Contract. Terţul susţinător se obligă faţă de Antreprenor şi de Beneficiar să ducă la îndeplinire acţiunile (inclusiv, după caz, punerea la dispoziţia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane şi/sau tehnice) sau, după caz, partea de Lucrări, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform angajamentului ferm, în cazul în care Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de Lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de Lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ, Beneficiarul va fi îndreptăţit să notifice Antreprenorul şi terţul susţinător şi să solicite remedierea situaţiei prin implicarea terţului. Terţul susţinător va despăgubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli suportate de Beneficiar în cazul în care terţul susţinător nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm sau îndeplineşte aceste obligaţii în mod defectuos. 12.10 Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv înregistrări şi evidenţe contabile, cu excepţia celor predate Beneficiarului, vor fi păstrate de către Antreprenor pe perioada stabilită de Lege, dar nu mai puţin de 10 ani de la Plata Finală efectuată în cadrul Contractului. 12.11 Antreprenorul va permite Beneficiarului să inspecteze şi să copieze, fără restricţii, contabilitatea sa, înregistrările şi alte documente privind procedura de depunere a Ofertei şi executarea Contractului şi să permită auditarea acestora de către experţi/auditori desemnaţi de către Beneficiar. Beneficiarul va fi îndreptăţit să producă şi să folosească orice astfel de conturi şi înregistrări şi alte documente ca evidenţă în caz de dispută. 12.12 Standarde şi reglementări tehnice Referirile din Contract la standarde publicate vor fi înţelese ca referiri la ediţia aplicabilă la Data de Referinţă, dacă nu este altfel specificat. Dacă, după Data de Referinţă, intră în vigoare standarde aplicabile modificate sau noi şi (i) Supervizorul, cu aprobarea prealabilă a Beneficiarului, consideră că este necesară sau oportună aplicarea acestora şi (ii) această aplicare nu implică o modificare substanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice, atunci Supervizorul va iniţia o Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificări]. Prevederile prezentei subclauze se vor aplica în mod corespunzător în cazul în care o nouă reglementare tehnică, relevantă pentru proiectarea Lucrărilor, este adoptată şi publicată după Data de Referinţă pentru aceste Lucrări proiectate de către Beneficiar. Clauza 12a Codul de conduită 12a.1 Antreprenorul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale. Se va abţine să facă declaraţii publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului. Antreprenorul nu va obliga Beneficiarul în niciun fel fără acordul său prealabil şi va prezenta clar această obligaţie terţilor. 12a.2 Antreprenorul, Personalul său sau oricare dintre Subcontractanţii şi agenţii săi nu vor abuza de puterea încredinţată pentru câştig privat. Antreprenorul, Personalul său sau oricare dintre Subcontractanţii şi agenţii săi nu vor primi şi nu vor fi de acord să primească de la orice persoană şi nu vor oferi şi nu vor fi de acord să ofere unei persoane sau să obţină pentru orice persoană un dar, o recompensă, un comision sau compensaţie de orice fel ca stimulent sau recompensă pentru desfăşurarea unei acţiuni sau renunţarea la o acţiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea vreunei persoane în legătură cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile şi codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării şi luării de mită şi combaterea corupţiei. Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu împiedică şi nu afectează posibilitatea încheierii unor tranzacţii judiciare sau extrajudiciare între Beneficiar şi Antreprenor în legătură cu aspecte rezultate din executarea Contractului sau în legătură cu Contractul. 12a.3 Plăţile către Antreprenor în baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate decurge, pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul şi Personalul său nu vor desfăşura nicio activitate şi nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile prevăzute în Contract. 12a.4 Semnarea şi executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobişnuite de către Antreprenor. Cheltuieli comerciale neobişnuite sunt comisioane neprevăzute în Contract sau negenerate de un contract încheiat în mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt plătite în schimbul unor servicii reale şi legitime, comisioane plătite într-un paradis fiscal, comisioane plătite unui beneficiar care nu este clar identificat sau comisioane plătite unei societăţi despre care există indicii că ar fi o societate-paravan. Beneficiarul şi autorităţile cu atribuţii de control al operaţiunilor Beneficiarului pot efectua verificări documentare sau la faţa locului, după caz, pentru a descoperi dovezi în cazul suspectării unor cheltuieli comerciale neobişnuite. Clauza 12b Conflict de interese 12b.1 Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau pune capăt oricărei situaţii ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi generat, în mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal împărtăşit între persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor din asociere şi al Subcontractanţilor săi), pe de o parte, şi persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Beneficiarului şi al Supervizorului, pe de altă parte. Orice conflict de interese ce poate apărea în timpul executării Contractului se va notifica Beneficiarului fără întârziere. În cazul unui astfel de conflict, Antreprenorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l preveni şi soluţiona. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă aceste măsuri sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare, după caz. Antreprenorul se va asigura că personalul său cu funcţii de decizie nu este pus într-o situaţie ce poate genera un conflict de interese. Fără a afecta obligaţia ce îi revine prin Contract, Antreprenorul va înlocui imediat şi gratuit pentru Beneficiar orice persoană cu funcţie de decizie din Personalul său expus unei astfel de situaţii. 12b.2 Antreprenorul se va abţine de la orice contact ce poate influenţa independenţa sa sau a Personalului său şi compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. Clauza 13 Administrarea Lucrărilor 13.1 Antreprenorul se va asigura că Lucrările sunt executate corespunzător şi că Specificaţiile şi Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul său, inclusiv proprii angajaţi, Subcontractanţii şi angajaţii lor. 13.2 Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu excepţia cazului în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, în termen de 15 de zile de la semnarea Contractului, numele şi referinţele persoanei propuse ca Reprezentant al Antreprenorului. Supervizorul va aproba sau respinge motivat propunerea în termen de 10 zile. Aprobarea Supervizorului poate fi retrasă în orice moment printr-o notificare adresată Antreprenorului. În cazul în care Supervizorul refuză Reprezentantul propus în termenul-limită sau retrage aprobarea desemnării, va prezenta motivele, iar Antreprenorul va comunica o propunere alternativă imediat. Adresa Reprezentantului Antreprenorului va fi considerată a fi adresa pentru comunicare comunicată de către Antreprenor. 13.3 Supervizorul îşi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenorului în următoarele situaţii: (i) Reprezentantul Antreprenorului nu îndeplineşte, în mod grav sau repetat, obligaţiile Contractuale şi/sau (ii) prin acţiunile sau inacţiunile Antreprenorului, siguranţa şi securitatea muncii şi/sau protecţia mediului sunt puse în pericol. Dacă Supervizorul îşi retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenorului, Antreprenorul, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile, după primirea notificării în acest sens, îşi va retrage Reprezentantul din Şantier şi-l va înlocui cu un alt Reprezentant, cu aprobarea prealabilă a Supervizorului. 13.4 Reprezentantul Antreprenorului va fi pe deplin autorizat să ia orice decizie necesară pentru executarea Lucrărilor, inclusiv să primească şi să implementeze Ordine Administrative. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonării executării Contractului. În cazul în care Reprezentantul Antreprenorului sau asistenţii acestuia nu vorbesc fluent limba Contractului, Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru comunicarea eficientă în limba Contractului. 13.5 Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului. 13.6 Antreprenorul se va asigura că personalul său specializat este autorizat şi/sau certificat în conformitate cu prevederile Legii. 13.7 Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzător cerinţelor Contractului printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calităţii va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în Contract, dacă există. Supervizorul va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii. Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare, înainte de începerea fiecărei etape de execuţie. Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor Contractului. 13.8 Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier, cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei şi a proprietăţilor ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale. Aceste măsuri vor fi conforme cu cele prevăzute în Specificaţii şi în actul de reglementare în domeniul mediului. Antreprenorul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile prevăzute în Specificaţii şi nici valorile stabilite de Lege. Clauza 14 Personal 14.1 Persoanele angajate de Antreprenor trebuie să fie în număr suficient, în conformitate cu prevederile Programului de Execuţie în vigoare. Aceşti angajaţi vor dispune de aptitudinile şi experienţa necesare progresului şi executării corespunzătoare ale Lucrărilor. Supervizorul poate cere retragerea oricărei persoane din cadrul Personalului Antreprenorului în următoarele situaţii: (i) persoana nu îndeplineşte, în mod grav sau repetat, obligaţiile Contractuale şi/sau (ii) prin acţiunile sau inacţiunile acestei persoane, siguranţa şi securitatea muncii şi/sau protecţia mediului sunt puse în pericol. Antreprenorul va înlocui imediat orice membru al Personalului său pentru care Supervizorul, prin notificare motivată, cere retragerea. 14.2 Antreprenorul va lua toate măsurile pentru angajarea întregului personal şi a forţei de muncă, în conformitate cu prevederile Legii. 14.3 Antreprenorul va asigura personalul cheie conform propunerii sale din Ofertă. Personalul-cheie este personalul în privinţa căruia au existat cerinţe minime stabilite în documentaţia de atribuire a Contractului. Reprezentantul Antreprenorului şi personalul cheie al Antreprenorului vor fi menţinuţi pe toată durata execuţiei Lucrărilor, cu excepţia situaţiilor în care Supervizorul solicită înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesară înlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex. demisie din cadrul societăţii/asocierii, boală, deces etc.). 14.4 Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare şi experienţă cel puţin echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentaţia de atribuire, cu consimţământul prealabil al Beneficiarului. În cazul în care un membru al personalului-cheie a fost evaluat în cadrul criteriului de atribuire, Antreprenorul va propune un înlocuitor care să obţină cel puţin acelaşi punctaj ca urmare a aplicării factorilor de atribuire. Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de calificare/ selecţie stabilite şi/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice înlocuire a personalului-cheie. Clauza 15 Garanţie de Bună Execuţie 15.1 Antreprenorul va constitui o Garanţie de Bună Execuţie ca instrument de garantare pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în valoarea stipulată în Acordul Contractual şi în forma inclusă în Contract (dacă există). Dacă în Acordul Contractual nu este menţionată o valoare (absolută sau procentuală din Preţul Contractului), valoarea Garanţiei de Bună Execuţie va fi de 10% din Preţul Contractului. Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie la data semnării Contractului şi va transmite o copie a acesteia şi Supervizorului. Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de o societate bancară sau de o societate de asigurări, autorizată să emită asemenea garanţii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societăţi) cotată cel puţin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent şi Antreprenorul va transmite documentele doveditoare în această privinţă. Garanţia de Bună Execuţie va fi irevocabilă şi va prevedea că plata Garanţiei de Bună Execuţie se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului în conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau consorţiului. 15.2 Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare, luând în considerare prevederile subclauzei 15.6, până la aprobarea Recepţiei Finale. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptăţit să obţină aprobarea Recepţiei Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate. Dacă societatea emitentă a Garanţiei de Bună Execuţie pierde autorizarea să emită asemenea garanţii pe teritoriul Uniunii Europene sau nu mai este cotată cel puţin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent, se va considera că Garanţia de Bună Execuţie îşi pierde valabilitatea şi Antreprenorul va avea obligaţia de a constitui o nouă Garanţie de Bună Execuţie în conformitate cu prevederile prezentei clauze. 15.3 Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul va notifica pretenţia atât Antreprenorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al sumei pretinse. Beneficiarul nu va formula nicio pretenţie asupra Garanţiei de Bună Execuţie cu excepţia următoarelor cazuri şi în limita sumelor la care Beneficiarul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului: (a) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este descris în subclauza 15.2, situaţie în care Beneficiarul poate cere întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie; (b) Antreprenorul nu plăteşte Beneficiarului, în termen de 30 de zile, o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau Decisă de către Supervizor potrivit prevederilor subclauzei 69c [Decizia Supervizorului], (c) Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o nerespectare a obligaţiilor sale în termen de 30 de zile de la primirea notificării Beneficiarului privind nerespectarea obligaţiei respective sau (d) Beneficiarul reziliază Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. 15.4 Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă din orice cerere privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie, în condiţiile în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la cerere. 15.5 De fiecare dată când Preţul Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta valoarea Garanţiei de Bună Execuţie, în aceeaşi proporţie, în termen de 15 zile de la modificare. De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată ca urmare a unei cereri a Beneficiarului, potrivit prevederilor literelor (b) sau (c) din subclauza 15.3, Antreprenorul va reîntregi valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 15 zile de la executarea sumelor cerute de către Beneficiar. 15.6 Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie după cum urmează: (a) valoarea procentuală din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie stabilit în Acordul Contractual (70% dacă nicio valoare procentuală nu este stabilită în Acordul Contractual) în termen de 14 zile de la data aprobării Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată cereri asupra Garanţiei de Bună Execuţie; (b) restul valorii Garanţiei de Bună Execuţie la aprobarea Recepţiei Finale, cu excepţia sumelor cerute de către Beneficiar până la acea dată şi care nu au fost reîntregite de către Antreprenor. 15.7 Pe durata executării Contractului, dacă societatea care a emis Garanţia de Bună Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele, Garanţia de Bună Execuţie nu va mai fi validă. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a elibera o nouă garanţie conform aceloraşi termeni ca cei ai anterioarei garanţii. În cazul în care Antreprenorul nu transmite o nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen de 30 de zile de la data notificării, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. Clauza 16 Responsabilităţi şi asigurări 16.1 Responsabilităţi a)Responsabilitatea pentru daune aduse LucrărilorFără a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrărilor înainte de Recepţia la Terminare], clauzei 61 [Perioada de Garanţie] şi clauzei 66 [Forţă majoră şi denunţare unilaterală], Antreprenorul îşi va asuma (i) întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi (ii) riscul pierderii şi daunei, indiferent de cauză, până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor aşa cum se prevede la clauza 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor]. Compensaţia pentru daunele aduse Lucrărilor şi generate de răspunderea Antreprenorului va fi limitată la Preţul Contractului. Această limită nu se va aplica pentru compensaţie pentru pierderi sau daune generate de frauda sau neglijenţa gravă a Antreprenorului sau Personalului său, inclusiv Subcontractanţilor săi şi oricărei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil. După aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor conform clauzei 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor], Antreprenorul va rămâne responsabil de orice nerespectare a obligaţiilor ce îi revin prin Contract pentru perioada prevăzută de Lege. b)Răspunderea Antreprenorului faţă de BeneficiarÎn orice moment, Antreprenorul va fi responsabil şi va despăgubi Beneficiarul pentru orice daune aduse, pe durata executării Contractului, Beneficiarului de către Antreprenor sau Personalul său, inclusiv Subcontractanţii săi şi orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil. Compensaţia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decât cele aduse Lucrărilor) şi generate de răspunderea Antreprenorului va fi limitată la Preţul Contractului. Această limită nu se va aplica pentru compensaţie în caz de vătămare corporală, inclusiv deces, şi nici pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului şi generate de frauda sau neglijenţa gravă a Antreprenorului sau Personalului său, inclusiv Subcontractanţilor săi şi oricărei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil. c)Răspunderea Antreprenorului faţă de terţiAntreprenorul va despăgubi, proteja şi apăra Beneficiarul, inclusiv Personalul său, de orice acţiuni, reclamaţii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice natură (denumite în continuare „reclamaţie") generate de o acţiune sau inacţiune a Antreprenorului sau Personalului său, inclusiv Subcontractanţilor săi şi/sau oricărei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, în îndeplinirea obligaţiilor contractuale, cu excepţia situaţiilor în care: (i) reclamaţia este generată de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrările Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren, şi de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente; sau (ii) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi de a remedia orice defecţiuni. Beneficiarul va aduce la cunoştinţa Antreprenorului reclamaţia oricărui terţ în cel mai scurt timp posibil din momentul în care Beneficiarul o ia la cunoştinţă. În cazul în care Beneficiarul alege să conteste reclamaţia sau să se apere împotriva reclamaţiei, Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau apărare suportate de Beneficiar şi Personalul său. În sensul prezentului punct c), agenţii şi angajaţii Beneficiarului, Supervizorul, angajaţii săi, subcontractanţii săi, precum şi Personalul Antreprenorului, Subcontractanţii şi orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil sunt considerate terţi. Antreprenorul va gestiona toate reclamaţiile în strânsă colaborare cu Beneficiarul. Orice înţelegere sau acord cu terţii pentru soluţionarea unei reclamaţii necesită acordul expres prealabil al Beneficiarului şi al Antreprenorului. 16.2 Asigurare a)Asigurare - aspecte generaleÎncepând cu Data de Începere sau mai devreme, şi pe durata executării Contractului, Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanţii săi şi orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asiguraţi corespunzător de societăţi de asigurare recunoscute pe piaţa europeană a asigurărilor. La Data de Începere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului şi Supervizorului o copie a tuturor certificatelor de asigurare ce indică faptul că obligaţiile Antreprenorului cu privire la asigurări sunt respectate, precum şi a poliţelor. Pe durata executării Contractului, Antreprenorul va transmite fără întârziere, după plata fiecărei prime de asigurare şi oricând la cererea Supervizorului, o versiune actualizată a certificatelor de asigurare. Antreprenorul va obţine de la asiguratori angajamentul de a informa personal şi direct Beneficiarul şi Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica în orice fel asigurarea în cauză. Asiguratorii vor transmite aceste informaţii în cel mai scurt timp posibil şi, în orice caz, cu cel puţin 30 de zile înainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurării. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a-l despăgubi pe asigurator în cazul în care Antreprenorul nu plăteşte prima, fără a afecta dreptul Beneficiarului de a recupera suma astfel plătită şi de a solicita ulterior despăgubire pentru potenţialele daune rezultate. În măsura posibilului, Antreprenorul se va asigura că respectivele poliţe de asigurare încheiate conţin o renunţare a dreptului de regres al asiguratorului în favoarea Beneficiarului şi Supervizorului, agenţilor şi angajaţilor lor. Încheierea şi menţinerea de către Antreprenor a unor asigurări corespunzătoare nu vor exonera pe Antreprenor de responsabilităţile legale şi/sau contractuale. Ca un minimum, asigurările listate în prezenta subclauză vor furniza acoperire până la nivelul minim de responsabilităţi contractuale prevăzute în subclauza 16.1 [Responsabilităţi] sau nivelul minim ale responsabilităţilor prevăzute în Legea în vigoare, oricare ar fi mai mare. Antreprenorul va suporta integral consecinţele lipsei totale sau parţiale a asigurării, eliberând complet Beneficiarul şi Supervizorul de orice răspundere în această privinţă. Antreprenorul se va asigura că Personalul său, inclusiv Subcontractanţii săi şi orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, respectă aceleaşi cerinţe de asigurare ca cele impuse Antreprenorului prin acest Contract. În caz de lipsă de asigurare sau de asigurare necorespunzătoare a Personalului Antreprenorului, inclusiv a Subcontractanţilor săi sau a oricărei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi Supervizorul pentru toate consecinţele rezultate. Sub propria responsabilitate şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate asigurările pentru acoperirea obligaţiilor prevăzute în acest Contract, Antreprenorul se va asigura că toate asigurările obligatorii sunt încheiate conform Legii în vigoare. Se va asigura de asemenea că toate obligaţiile legale ce se aplică asigurării sunt respectate. Beneficiarul şi Supervizorul vor fi exoneraţi de orice răspundere privind evaluarea şi conformitatea poliţelor de asigurare încheiate de Antreprenor în raport cu obligaţiile sale contractuale şi/sau legale. Pe durata executării Contractului, dacă vreun asigurator nu îşi poate respecta angajamentele, asigurarea respectivă nu va mai fi validă. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a încheia o nouă asigurare potrivit prevederilor Contractului. În cazul în care Antreprenorul nu transmite o copie a noului certificat de asigurare şi a poliţei aferente în termen de 30 de zile de la data notificării, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. b)Asigurare - Aspecte specifice1. Asigurare pentru daune aduse terţilor Antreprenorul va încheia o asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale şi daune aduse proprietăţii ce pot fi provocate terţilor ca urmare a executării Contractului, inclusiv în Perioada de Garanţie. Poliţa de asigurare trebuie să prevadă că Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum şi cel al altor antreprenori şi terţi prezenţi pe Şantier, în vecinătatea Şantierului sau în orice alt loc folosit de Antreprenor sunt consideraţi terţi în această asigurare. Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru această asigurare nu vor fi inferioare celor valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii Europene. 2. Asigurarea Lucrărilor Antreprenorul va încheia o asigurare de tip „toate riscurile pentru lucrările de construcţii-montaj" în beneficiul său individual şi în solidar cu Subcontractanţii săi, Beneficiarul şi Supervizorul. Această asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrărilor incluse în Contract, inclusiv daune generate de erori în Documentele Antreprenorului, materialele de construcţie sau punerea în operă şi pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului şi daune generate de evenimente naturale. Această asigurare va acoperi şi prejudiciul adus bunurilor şi proprietăţilor existente ale Beneficiarului şi Supervizorului. De asemenea, Antreprenorul va încheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor şi Lucrărilor Provizorii cel puţin până la valoarea totală de înlocuire/reconstrucţie. 3. Asigurare auto Antreprenorul va încheia (sau se va asigura că sunt încheiate) asigurări de răspundere civilă auto pentru toate vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractanţii săi (indiferent dacă aceste vehicule sunt deţinute în proprietate sau nu) în legătură cu Contractul. 4. Asigurare împotriva accidentelor la locul de muncă Antreprenorul va încheia poliţe de asigurare pentru asigurarea Antreprenorului, Personalului său, inclusiv Subcontractanţilor săi şi oricărei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, în caz de accident la locul de muncă sau în drum spre şi de la locul de muncă. Se va asigura că Subcontractanţii săi procedează la fel. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru orice reclamaţii pe care Personalul său, inclusiv angajaţii săi sau a Subcontractanţii săi, le-ar putea formula în aceste privinţe. 5. Asigurarea răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar şi după Recepţia Finală, conform Legii. Clauza 17 Programul de Execuţie 17.1 În termen de 30 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre analiză şi acceptare, un Program de Execuţie detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare calendaristică Gantt (pe suport hârtie şi în format electronic editabil) şi un raport descriptiv. Acest prim Program de Execuţie, inclusiv metodologia de lucru şi resursele, va fi elaborat în baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Antreprenor. 17.2 Graficul de eşalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic şi va cuprinde totalitatea activităţilor specificate în Contract şi punctele de referinţă stabilite (dacă există). Programul de Execuţie va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe: (a) Programul de Execuţie va fi alcătuit din activităţile necesare pentru executarea Contractului, conform Specificaţiilor, Pieselor Desenate şi Listei de Cantităţi şi va fi prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate: 1. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (inclusiv achiziţii, construcţii, inspecţii, testare, recepţii); 2. obiectele de construcţii din care sunt alcătuite Lucrările; 3. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările; 4. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activităţile de construcţii; 5. Subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din Contract sunt realizate cu Subcontractanţi. (b) Activităţile vor avea alocate: 1. resurse (principalele Materiale ce se vor pune în operă, manoperă - numărul şi meseriile de muncitori, Utilaje), în concordanţă cu necesarul şi disponibilul acestora; 2. cantităţile de lucrări conform Listei de Cantităţi; 3. costurile estimate în concordanţă cu Oferta; 4. productivităţile estimate. (c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile, luând în considerare: 1. cantitatea de lucrare; 2. dimensiunea frontului de lucru; 3. numărul de resurse umane şi Utilaje; 4. productivitatea resurselor. (d) Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice. (e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de Antreprenor, tehnologiile de execuţie din Specificaţii (dacă există) şi constrângerile de natură organizatorică. Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de tip început-început, sfârşit-început şi sfârşit-sfârşit. (f) Graficul reţea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor şi o singură activitate fără succesor, cu excepţia activităţilor care desemnează puncte de referinţă sau a activităţilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relaţie de condiţionare. (g) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată maximă este Durata de Execuţie. 17.3 Cerinţele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt următoarele: (a) Antreprenorul va pregăti şi transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia şi explica planul de lucru stabilit în cadrul Programului de Execuţie. (b) Raportul descriptiv va cuprinde: 1. o descriere generală a modului în care Antreprenorul va executa Lucrările; 2. descrierea activităţilor critice şi a modului în care Antreprenorul va asigura resursele necesare; 3. numărul şi structura formaţiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activităţile; 4. prezentarea listei cu resursele umane (numărul şi meseriile muncitorilor) distribuite pe luni; 5. prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispoziţie, precum şi perioadele de timp în care vor fi folosite; 6. Subcontractanţii implicaţi, precum şi resursele umane şi Utilajele aferente; 7. curba „S" de progres fizic şi financiar şi graficul de flux de numerar. 17.4 În termen de 15 zile de la transmiterea sa de către Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de Execuţie şi îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al Supervizorului la termenul aferent, Programul de Execuţie va fi considerat ca fiind acceptat. 17.5 În cazul în care Programul de Execuţie este respins, Supervizorul va prezenta motivele respingerii şi va solicita Antreprenorului să retransmită în termen de 10 zile Programul de Execuţie completat şi/sau corectat, astfel încât acesta să fie conform cu prevederile Contractului şi realist de pus în practică. 17.6 Dacă Antreprenorul nu transmite Programul de Execuţie, inclusiv Programul de Execuţie completat/corectat, în termenul prevăzut, Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] să fie reţinută o sumă în cuantumul prevăzut în Acordul Contractual pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuţie, până la acceptarea Programului de Execuţie respectiv. 17.7 În situaţia în care Programul de Execuţie analizat de Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 17.4 este respins de 3 ori consecutiv în raport cu aceeaşi solicitare de completare/corectare, Beneficiarul va fi îndreptăţit să sisteze plăţile către Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] până la acceptarea Programului de Execuţie respectiv. 17.8 Odată acceptat, Programul de Execuţie transmis în conformitate cu prevederile subclauzei 17.1 se va numi Program de Referinţă şi va deveni un mijloc de urmărire şi control al performanţei Antreprenorului şi al progresului Lucrărilor. Cu excepţia plăţii în avans, nicio altă plată nu va fi efectuată de către Beneficiar înainte de acceptarea Programului de Referinţă. 17.9 Acceptarea Programului de Execuţie nu va exonera Antreprenorul de responsabilităţile ce îi revin în executarea Contractului. 17.10 În cazul în care Antreprenorul nu defineşte în cadrul Programului de Execuţie un element de lucrare, activitate sau relaţie de condiţionare, iar Supervizorul, în urma analizei sale, nu identifică această omisiune sau eroare, atunci când aceasta va fi descoperită de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectată de către Antreprenor în următorul Program de Execuţie actualizat, fără să afecteze Durata de Execuţie şi fără a îndreptăţi Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare. 17.11 Actualizarea Programului de Execuţie Lunar, în termen de 10 zile de la începutul fiecărei luni, până la finalizarea tuturor Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Execuţie actualizat care va conţine graficul de eşalonare calendaristică Gantt şi raportul descriptiv actualizate. Conţinutul Programului de Execuţie actualizat va fi în conformitate cu prevederile subclauzelor 17.2 şi 17.3. Fiecare document actualizat va fi prezentat în comparaţie cu documentul aferent din Programul de Referinţă, fiind evidenţiate diferenţele, precum şi evenimentele şi cauzele care au condus la apariţia diferenţelor şi, în caz de întârziere, măsurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de Execuţie. În termen de 5 zile de la transmiterea sa de către Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de Execuţie actualizat şi îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al Supervizorului la termenul aferent, Programul de Execuţie va fi considerat ca fiind acceptat. Prevederile subclauzelor de la 17.5 la 17.7 se vor aplica corespunzător pentru analiza, acceptarea sau respingerea Programului de Execuţie actualizat şi consecinţele acestora. 17.12 Revizuirea Programului de Execuţie În cazul în care evenimente neprevăzute, inclusiv evenimente care ţin de riscurile Beneficiarului, afectează durata activităţilor critice, Antreprenorul va transmite Supervizorului o revizuire a Programului de Execuţie. De asemenea, ori de cate ori Antreprenorul constată că nu poate finaliza Lucrările în Durata de Execuţie, va prezenta o revizie a Programului de Execuţie. Prevederile subclauzelor de la 17.2 la 17.7 se vor aplica corespunzător pentru întocmirea, analiza, acceptarea sau respingerea Programului de Execuţie revizuit şi consecinţele acestora. Programul de Execuţie revizuit şi acceptat de Supervizor devine noul Program de Referinţă. Acceptarea de către Supervizor a unui Program de Execuţie în care durata de execuţie a Lucrărilor ar fi mai mare decât Durata de Execuţie nu reprezintă acordarea unei prelungiri a Duratei de Execuţie. Orice prelungire a Duratei de Execuţie se va face doar în conformitate cu prevederile subclauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi cu condiţia respectării clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului]. Clauza 18 Structura detaliată a preţurilor 18.1 Antreprenorul va transmite Supervizorului, în termen de 30 de zile de la Data de Începere, o propunere de defalcare a fiecărui preţ unitar prevăzut în Lista de Cantităţi. Această defalcare va identifica costurile incluse pentru manoperă, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte şi profit. Aceste propuneri nu vor afecta preţurile unitare din Lista de Cantităţi sau prevederile Contractului. Supervizorul poate lua în considerare această defalcare atunci când evaluează preţuri modificate sau noi, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu aceasta. 18.2 Antreprenorul va transmite Supervizorului, în termen de 30 de zile de la Data de Începere, o propunere de defalcare a fiecărui preţ din sumele forfetare prevăzute în Lista de Cantităţi. Supervizorul poate lua în considerare această defalcare atunci când evaluează preţuri modificate sau noi, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu aceasta. Clauza 19 Modul de execuţie şi proiectarea Lucrărilor Provizorii 19.1 Modul de execuţie şi proiectarea Lucrărilor Provizorii Înainte de execuţia Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre consimţământ detaliile aferente execuţiei Lucrărilor. Aceste detalii includ dar nu sunt limitate la elaborarea detaliilor aferente Lucrărilor Provizorii în conformitate cu prevederile Legii, documente tehnice aferente metodologiei de execuţie a Antreprenorului, piese desenate şi calcule aferente. Aceste detalii vor fi elaborate în stricta aplicare a proiectului elaborat de Beneficiar şi nu pot rezulta în vreo Modificare. Detaliile vor fi transmise Supervizorului cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor descrise. În termen de 15 zile, Supervizorul îşi va da consimţământul asupra detaliilor propuse sau le va respinge motivat. În cazul în care Supervizorul nu transmite nici consimţământul nici respingere motivată se consideră că detaliile transmise de Antreprenor sunt acceptate. Niciun consimţământ al Supervizorului nu îl va exonera pe Antreprenor de răspunderea sa asupra detaliilor şi modului de execuţie ales. Aceste detalii şi modul de execuţie nu pot fi modificate fără consimţământul Supervizorului. 19.2 Cartea tehnică a construcţiei Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei conform clauzei 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor] înainte ca Antreprenorul să transmită Supervizorului toate documentele necesare întocmirii capitolului B al cărţii tehnice a construcţiei, în sensul Legii, şi, după caz, documentele necesare completării capitolelor A şi D al cărţii tehnice a construcţiei. Clauza 20 Corectitudinea Preţului Contractului 20.1 Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel târziu la Data de Referinţă, toate datele relevante, care se află în posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe Şantier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea interpretării acestor date. 20.2 Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), a inspectat şi examinat Şantierul şi împrejurimile sale, a analizat datele menţionate la subclauza 20.1, şi că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului şi subsolului, forma şi natura Şantierului, întinderea şi natura Lucrărilor, Materialele necesare execuţiei Lucrărilor, căile de acces la Şantier şi în general a obţinut toate informaţiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariţie a acestora, şi alte circumstanţe ce influenţează sau afectează Oferta. 20.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la corectitudinea şi suficienţa Ofertei, a Preţului Contractului şi a preţurilor indicate în Lista de Cantităţi, care, cu excepţia celor prevăzute altfel în Condiţiile Contractuale, acoperă toate obligaţiile prevăzute în Contract. 20.4 Având în vedere că se consideră că Antreprenorul şi-a stabilit preţurile în baza propriilor calcule, operaţiuni şi estimări, Antreprenorul, fără plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligaţie şi va executa orice lucrare prevăzute în Contract, chiar dacă pentru obligaţia sau lucrarea respectivă nu există un preţ unitar sau o sumă (sau preţul unitar sau suma respective sunt egale cu zero). Clauza 21 Riscuri excepţionale 21.1 Dacă, pe durata executării Lucrărilor, Antreprenorul se confruntă cu condiţii fizice adverse, naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, precum şi alte obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de îndată ce a luat cunoştinţă de această situaţie, o notificare Supervizorului în care va descrie aceste condiţii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate ale acestora, măsurile pe care le ia sau intenţionează să le ia, impactul anticipat asupra execuţiei Lucrărilor precum şi solicitările Antreprenorului în conformitate cu prevederile subclauzei 8.3. Prevederile prezentei clauze nu se aplică în cazul condiţiilor meteorologice. 21.2 După primirea notificării în conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre altele: (a) poate solicita Antreprenorului să comunice o estimare a costului măsurilor pe care le va lua sau intenţionează să le ia; (b) poate aproba măsurile prevăzute la subclauza 21.1 cu sau fără modificare; (c) poate comunica instrucţiuni scrise cu privire la modul de gestionare a condiţiilor sau obstacolelor menţionate la subclauza 21.1. 21.3 În termen de 30 de zile de la primirea notificării Antreprenorului în conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul: (a) va Decide dacă sau în ce măsură condiţiile sau obstacolele notificate de către Antreprenor puteau fi prevăzute, în mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei; (b) va evalua dacă soluţionarea problemei şi continuarea executării Lucrărilor necesită o Modificare şi dacă o asemenea Modificare s-ar încadra ca fiind una nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice; şi (c) va transmite Decizia şi evaluarea Beneficiarului şi Antreprenorului. 21.4 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a condiţiilor sau obstacolelor menţionate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului]; la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. Clauza 22 Siguranţa pe Şantier şi securitatea muncii 22.1 Antreprenorul va avea dreptul să interzică accesul pe Şantier oricărei persoane neimplicate în executarea Contractului, cu excepţia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. În sensul prezentei subclauze, se consideră că sunt persoane autorizate următoarele: (a) riveranii, în cazul în care accesul către proprietăţile lor se face prin Şantier; şi (b) utilizatorii construcţiei, în cazul şi în măsura în care Contractul prevede că Lucrările se execută în regim de continuare a utilizării (inclusiv a traficului). 22.2 În executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea şi reglementările în vigoare legate de securitatea muncii, inclusiv, dacă este cazul, reglementările specifice de securitate şi siguranţă ale Beneficiarului. Antreprenorul va lua măsuri de siguranţă pentru Personalul său corespunzătoare pericolului fizic potenţial. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus Personalul său şi pentru informarea Beneficiarului cu privire la situaţie. Dacă Beneficiarul sau Antreprenorul iau la cunoştinţă o ameninţare iminentă a vieţii sau sănătăţii unui membru al Personalului Antreprenorului, Antreprenorul va acţiona de urgenţă pentru siguranţa persoanelor implicate. În cazul în care Antreprenorul întreprinde o astfel de acţiune, îl va informa imediat pe Supervizor. 22.3 Pe întreaga perioadă de la data punerii la dispoziţie a Şantierului până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor şi oricând execută vreo lucrare în Perioada de Garanţie, Antreprenorul va asigura securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Şantier, va fi responsabil de măsurile necesare, în interesul Personalului Beneficiarului şi terţilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident determinată de executarea Lucrărilor şi va depune toate eforturile rezonabile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective. 22.4 Antreprenorul va lua toate măsurile esenţiale, pe propria răspundere, pentru a se asigura că structurile şi instalaţiile existente sunt protejate, păstrate şi întreţinute. Antreprenorul va asigura paza şi supravegherea Lucrărilor şi, dacă este prevăzut astfel în Specificaţii, împrejmuirea şi iluminatul Lucrărilor, până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. 22.5 Dacă, pe durata executării Contractului, sunt necesare măsuri urgente pentru a evita orice risc de accident sau daună sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unei daune, Supervizorul va transmite un Ordin Administrativ Antreprenorului pentru a acţiona aşa cum consideră necesar. În cazul în care Antreprenorul nu doreşte sau nu poate lua măsurile necesare, Beneficiarul, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului în măsura în care Antreprenorul este responsabil. 22.6 În termen de 30 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre acceptare „Planul propriu de sănătate şi securitate în muncă" în conformitate cu Legea. Supervizorul nu va permite execuţia niciunei lucrări pe Şantier înainte ca acest plan să fie acceptat. Acceptarea Planului propriu de sănătate şi securitate în muncă nu îl va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilităţile sale privind sănătatea şi securitatea muncii pe Şantier. 22.7 Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va avea calificarea necesară pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. 22.8 Antreprenorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (Utilaje, instalaţii etc.) şi de muncă sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de către Personalul său inclusiv orice persoană care desfăşoară, direct sau indirect, activităţi pentru Antreprenor, în conformitate cu prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativă apărută pe perioada executării Contractului. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de către Antreprenor, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale şi se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul. Clauza 23 Protecţia proprietăţilor adiacente 23.1 Pe propria răspundere şi cheltuială, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare impuse de buna practică în construcţii şi prin natura circumstanţelor pentru a proteja proprietăţile adiacente Şantierului sau oricărei zone în care activează Antreprenorul şi pentru a evita perturbarea acestora. În acest sens, Antreprenorul va executa orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete şi garduri) care pot fi necesare, datorită execuţiei Lucrărilor, pentru utilizarea de către public şi protecţia publicului, a proprietarilor şi ocupanţilor terenurilor adiacente. 23.2 Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru consecinţele financiare ale tuturor reclamaţiilor formulate de proprietari sau rezidenţi ai proprietăţilor adiacente, în măsura în care Antreprenorul este responsabil şi în măsura în care prejudiciul cauzat proprietăţilor adiacente nu este rezultatul unui risc generat de proiectul elaborat de către Beneficiar sau metodă de construcţie impusă de către Beneficiar sau Supervizor. Clauza 24 Interferenţe cu traficul şi căile de acces 24.1 Antreprenorul se va asigura că execuţia Lucrărilor şi activităţile sale aferente nu afectează traficul şi nu obstrucţionează căile de comunicaţie cum ar fi drumuri, căi ferate, cursuri de apă şi aeroporturi, cu excepţia măsurii prevăzute în Condiţiile Speciale şi în Specificaţii. Se vor avea în vedere în special restricţiile de greutate şi de gabarit la alegerea rutelor şi vehiculelor. 24.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricăror daune aduse căilor de acces şi generate de folosirea necorespunzătoare a acestor căi de către Antreprenor. 24.3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice măsuri speciale pe care le consideră necesare pentru a proteja, consolida sau amenaja secţiuni ale căilor de acces, indiferent dacă sunt sau nu executate de el. Antreprenorul va informa Supervizorul cu privire la orice măsuri speciale pe care intenţionează să le ia înainte de a le executa. 24.4 Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele şi taxele pentru accesele cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru căile de acces pe Şantier. De asemenea, Antreprenorul va obţine, pe riscul său, orice alte facilităţi suplimentare din afara Şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia Lucrărilor. Clauza 25 Utilităţi, cabluri şi conducte 25.1 Dacă, pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul descoperă repere ce indică traseul unor cabluri, conducte sau altor utilităţi subterane, va menţine aceste repere în poziţie sau le va înlocui, dacă execuţia Lucrărilor necesită înlăturarea lor temporară. 25.2 Antreprenorul va fi responsabil de păstrarea, protejarea, mutarea sau înlocuirea, după caz, a cablurilor, conductelor şi altor utilităţi prevăzute în Contract, în conformitate cu acordurile relevante ale proprietarilor/gestionarilor utilităţilor. 25.3 În cazul în care prezenţa cablurilor, conductelor şi altor utilităţi nu a fost prevăzută în Contract însă este descoperită pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul va avea obligaţia generală de a le păstra şi obligaţii similare cu privire la protejarea, mutarea sau înlocuirea acestora conform celor de mai sus. Însă, obligaţia de protejare, mutare sau înlocuire a cablurilor, conductelor şi altor utilităţi şi cheltuielile aferente nu vor fi responsabilitatea Antreprenorului în cazul în care Beneficiarul preia responsabilitatea respectivă. Aceeaşi prevedere se va aplica în cazul în care această obligaţie şi cheltuiala rezultată revine unei alte administraţii specializate sau agent. Prevederile prezentei subclauze nu afectează drepturile şi obligaţiile Antreprenorului prevăzute în Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea Preţului Contractului] şi clauzei 21 [Riscuri excepţionale]. 25.4 Când o activitate de pe Şantier poate provoca perturbări sau afecta un serviciu de utilităţi, Antreprenorul îl va informa imediat în scris pe Supervizor oferind un preaviz rezonabil pentru a se lua măsurile corespunzătoare în timp util cu scopul continuării normale a execuţiei Lucrărilor. Clauza 26 Trasarea 26.1 Antreprenorul va fi responsabil de: (a) trasarea exactă a Lucrărilor în raport cu reperele şi sistemele de referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor; (b) corectitudinea poziţiei, cotelor, dimensiunilor şi traseului tuturor părţilor din Lucrări; şi (c) mobilizarea, pe parcursul executării Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii şi manoperei necesare în legătură cu responsabilităţile de mai sus. 26.2 Dacă, în orice moment în timpul executării Contractului, apare o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau traseul unei părţi din Lucrări, Antreprenorul, la solicitarea Supervizorului, va rectifica orice eroare, fără a fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie sau la plata unor costuri suplimentare. Totuşi, dacă această eroare are la bază date incorecte aferente reperelor sau sistemelor de referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, date pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut să le identifice astfel încât să evite întârzieri sau costuri suplimentare, şi dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori şi rectificării ei, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 26.3 Verificarea trasării Lucrărilor de către Supervizor nu-l va exonera în vreun fel pe Antreprenor de responsabilitatea pentru acurateţe iar Antreprenorul va proteja şi păstra cu atenţie toate reperele, jaloanele, pichetele şi alte elemente folosite în trasarea Lucrărilor. Clauza 27 Activitatea Antreprenorului pe Şantier 27.1 Antreprenorul va desfăşura activităţi numai în limitele Şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi acceptate de către Supervizor ca zone de lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Antreprenorului şi Personalul Antreprenorului în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. 27.2 Pe parcursul executării Contractului, Antreprenorul va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curăţa şi înlătura de pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrările Provizorii care nu mai sunt necesare. 27.3 După aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va curăţa şi îndepărta de pe partea recepţionată a Şantierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a Şantierului şi Lucrările curate şi în siguranţă. Pe parcursul Perioadei de Garanţie, Antreprenorul poate păstra pe Şantier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract. 27.4 Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Contractuale sau Specificaţii, Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele şi articolele rezultate din orice lucrare de demolare sau excavări şi alte materiale în exces (naturale sau artificiale), moloz şi deşeuri şi va plăti toate costurile aferente transportului şi depozitării acestora. 27.5 În cazul în care Condiţiile Contractuale sau Specificaţiile rezervă Beneficiarului dreptul de proprietate şi responsabilitatea asupra unor materiale sau articole obţinute din demolare sau excavări, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt păstrate. Va fi responsabil de orice distrugere sau daună aduse acestor materiale sau articole, până la predarea lor către Beneficiar. Indiferent de scopul folosirii de către Beneficiar a materialelor sau articolelor cu privire la care îşi rezervă dreptul de proprietate şi responsabilitatea, Antreprenorul va suporta toate costurile pentru transportul şi depozitarea lor şi toate taxele de depozitare în locurile prevăzute în Contract. În cazul în care asemenea locuri nu sunt prevăzute în Contract, vor fi indicate de către Supervizor, cu respectarea prevederilor clauzei 37 [Modificări]. Clauza 28 Descoperiri 28.1 Artefactele, antichităţile şi obiectele naturale, numismatice, sau de altă natură de interes ştiinţific, precum şi obiectele rare şi obiectele obţinute din materiale preţioase descoperite în timpul executării Contractului vor rămâne în proprietatea (ca între Părţi) şi responsabilitatea Beneficiarului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acestuia. În cazul unor neînţelegeri, Beneficiarul va fi, între Părţi, singura autoritate în măsură să decidă cu privire la calificarea descoperirilor prevăzute în prezenta subclauză. 28.2 Descoperirile de orice fel din timpul executării Contractului vor fi notificate imediat Supervizorului. Supervizorul va emite instrucţiuni către Antreprenor asupra gestionării acestor descoperiri aferente subclauzei 28.1, având în vedere prevederile Legii şi ale Contractului. 28.3 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectării instrucţiunilor Supervizorului prevăzute la subclauza 28.2, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. Clauza 29 Lucrări Provizorii 29.1 Antreprenorul va executa toate Lucrările Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Contractuale sau Specificaţii, Antreprenorul, în legătura cu Lucrările Provizorii, va fi responsabil pentru obţinerea terenului necesar, proiectarea, obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire (dacă este necesar), execuţia, demontarea sau dezafectarea şi readucerea suprafeţelor de teren aferente la starea lor iniţială. 29.2 În cazul în care Condiţiile Contractuale sau Specificaţiile prevăd că proiectarea unor Lucrări Provizorii va constitui responsabilitatea Beneficiarului, se vor aplica în mod corespunzător prevederile clauzei 8 [Furnizarea Documentelor Beneficiarului] şi terenul aferent va fi considerat a face parte din Şantier. În aceste situaţii, Beneficiarul va fi responsabil de siguranţa şi conformitatea proiectării. Antreprenorul va fi responsabil de execuţia corespunzătoare a acestor Lucrări Provizorii. Clauza 30 Utilajele Antreprenorului şi transportul Bunurilor 30.1 Antreprenorul va răspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje în conformitate cu cele prevăzute în Programul de Execuţie acceptat şi în vigoare. Pentru executarea Lucrărilor Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă şi listate în Contract. 30.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei Lucrărilor. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune, pierderi şi cheltuieli care rezultă din transportul Bunurilor. Clauza 31 Suprapunerea unor contracte 31.1 Antreprenorul, în conformitate cu cele prevăzute în Contract şi cu instrucţiunile Supervizorului, va asigura condiţii corespunzătoare pentru prestarea unor servicii sau execuţia unor lucrări care nu fac parte din Contract de către Beneficiar, alţi antreprenori angajaţi de Beneficiar, o autoritate publică sau antreprenori angajaţi de către o asemenea autoritate, pe Şantier sau în vecinătatea Şantierului. Aceste condiţii pot include folosirea unor căi de acces pentru care Antreprenorul este responsabil, a unor Lucrări Provizorii sau, cu caracter temporar şi excepţional, a unor Utilaje ale Antreprenorului. În măsura în care asigurarea de către Antreprenor a acestor condiţii nu este prevăzută în Contract şi dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectării instrucţiunilor Supervizorului prevăzute în prezenta subclauză, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 31.2 În niciun caz dificultăţile întâmpinate cu privire la un contract nu vor îndreptăţi Antreprenorul să modifice sau să întârzie executarea altor contracte. În mod similar, Beneficiarul nu se va prevala de asemenea dificultăţi pentru a suspenda sau întârzia plăţile datorate în baza unui alt contract. Clauza 32 Brevete, licenţe şi drepturi de proprietate intelectuală 32.1 Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului şi agenţii acestuia şi se va asigura că nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială ca urmare a unei reclamaţii formulate de un terţ, inclusiv creatori şi intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de proprietate intelectuală, industrială sau de altă natură în baza folosirii de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului a unor brevete, licenţe, proiecte, modele sau mărci înregistrate, cu excepţia situaţiei în care o astfel de nerespectare rezultă din conformitatea cu proiectarea sau specificaţiile elaborate de Beneficiar sau cu instrucţiunile Supervizorului. 32.2 Toate drepturile de proprietate industrială, intelectuală sau de altă natură (inclusiv dar nu limitat la brevete şi drepturi de autor) dezvoltate în raport cu executarea Contractului de către sau în numele Antreprenorului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricăror documente întocmite în scopul executării Contractului, vor aparţine Antreprenorului însă Beneficiarul va dispune de o licenţă irevocabilă, gratuită şi neexclusivă asupra drepturilor mai sus menţionate pentru scopul Contractului şi pentru folosirea, întreţinerea şi repararea Lucrărilor. O astfel de licenţă va include dreptul de a acorda sublicenţe şi va fi transferabilă de către Beneficiar terţilor fără ca acordul Antreprenorului să fie necesar. 32.3 Toate drepturile de proprietate industrială, intelectuală sau de altă natură (inclusiv dar nu limitat la brevete şi drepturi de autor) dezvoltate în raport cu executarea Contractului de către sau în numele Beneficiarului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricăror documente întocmite în scopul executării Contractului, vor aparţine Beneficiarului, însă Antreprenorul va avea dreptul să copieze, să folosească şi să obţină comunicarea acestor documente în scopul executării Contractului. EXECUTAREA CONTRACTULUI ŞI ÎNTÂRZIERI Clauza 33 Începerea 33.1 În termen de 90 de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite Ordinul Administrativ de Începere către Antreprenor, cu notificarea Datei de Începere. 33.2 Antreprenorul va începe execuţia Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri. Totuşi, Antreprenorul nu va executa nicio lucrare în absenţa unei autorizaţii de construire valabile. Clauza 34 Durata de Execuţie 34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucrările şi fiecare Sector (dacă există) până la expirarea Duratei de Execuţie a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz), inclusiv: (a) trecerea Testelor la Terminare, şi (b) terminarea tuturor lucrărilor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract astfel încât Lucrările sau Sectoarele să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. Clauza 35 Prelungirea Duratei de Execuţie 35.1 Antreprenorul va acţiona în mod diligent pentru a preveni apariţia oricăror întârzieri şi pentru a limita efectele întârzierilor apărute pe Şantier. Cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în cazul în care, în conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Execuţie fără ca o Revendicare a Antreprenorului să fi fost notificată, Antreprenorul va fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată datorită uneia din următoarele cauze:

(i) condiţii meteorologice adverse excepţionale. Condiţii meteorologice adverse vor fi considerate excepţionale dacă probabilitatea lor de apariţie este mai mică decât o dată într-o perioadă de timp definită ca Durata de Execuţie la semnarea Contractului multiplicată cu 5, luându-se în considerare specificul lucrărilor, localizarea Şantierului şi perioada din an în care au apărut condiţiile respective;
(ii) autorităţi publice, personalul lor sau agenţii lor, întârzie activitatea Antreprenorului din motive care nu se datorează culpei Antreprenorului şi într-un mod pe care un antreprenor diligent nu îl putea prevede la data depunerii Ofertei sau preveni în mod rezonabil;
(iii) Ordine Administrative care afectează data de terminare a Lucrărilor şi care nu se datorează culpei Antreprenorului, inclusiv Modificări (în cazul în care nu s-a convenit altfel în cadrul Modificării);
(iv) neîndeplinirea de către Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligaţiilor care le revin prin Contract;
(v) orice suspendare a Lucrărilor care nu se datorează culpei Antreprenorului sau vreunui risc în responsabilitatea Antreprenorului;
(vi) forţă majoră;
(vii) orice eveniment sau situaţie care, în conformitate cu prevederile Condiţiilor Contractuale, îndreptăţeşte Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Execuţie şi care nu se datorează culpei Antreprenorului.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care Antreprenorul nu respectă prevederile clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în cazurile relevante, Antreprenorul va fi decăzut din dreptul său de prelungire a Duratei de Execuţie. 35.2 Durata de Execuţie va fi considerată ca fiind prelungită prin Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], Decizie care poate fi modificată sau anulată în conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. Clauza 36 Întârzieri 36.1 În scopul asigurării condiţiilor de execuţie a Lucrărilor vor fi organizate întâlniri periodice de management, lunar sau ori de câte ori este necesar. Întâlnirile vor avea loc în Şantier sau într-un loc stabilit de comun acord şi vor fi convocate de către Supervizor. La întâlniri vor participa reprezentanţi ai Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului, Supervizorul, precum şi ai altor entităţi invitate de către Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce şedinţa şi va transmite minuta întâlnirilor tuturor participanţilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt învestite persoanele care participă la întâlnire, responsabilităţile pentru acţiunile de întreprins vor fi în conformitate cu prevederile Contractului, iar precizările făcute în cadrul întâlnirii şi/sau înregistrate în cadrul minutei nu pot modifica Contractul, iar minuta nu poate constitui act adiţional. 36.2 Ritmul nesatisfăcător al execuţiei Lucrărilor Dacă, din culpa Antreprenorului, se constată un ritm nesatisfăcător al execuţiei Lucrărilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul în această privinţă. Antreprenorul va actualiza Programul de Execuţie, în conformitate cu prevederile subclauzei 17.11. [Actualizarea Programului de Execuţie], în termen de 10 zile de la primirea notificării. Programul de Execuţie actualizat va include un plan de măsuri pe care Antreprenorul le va lua în vederea recuperării întârzierilor apărute. Antreprenorul va respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice mobilizare suplimentară de resurse. 36.3 Dacă este definit astfel în Specificaţii, conformitatea evoluţiei Lucrărilor cu Programul de Referinţă stabilit conform prevederilor subclauzei 17.8 va fi controlată printr-un sistem de puncte de referinţă, prin care se asigură monitorizarea şi evaluarea evoluţiei Lucrărilor. În acest caz, Specificaţiile vor defini: (a) punctele de referinţă (b) termenul, calculat de la Data de Începere, pentru atingerea fiecărui punct de referinţă şi/sau (c) metoda de stabilire a punctelor de referinţă şi a termenelor aferente pe baza Programului de Referinţă. Aceste puncte de referinţă şi termenele aferente vor fi revizuite în mod corespunzător în cazul în care este aprobată o Modificare în conformitate cu prevederile clauzei 37 [Modificări] şi ca urmare a aplicării prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte, în mod nejustificat, să atingă vreun punct de referinţă la termenul stabilit (luând în considerare reviziile efectuate), Supervizorul va fi îndreptăţit să reţină din fiecare Certificat de Plată ulterior o valoare procentuală de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], cu excepţia cazului în care este prevăzută o altă valoare (absolută sau procentuală) în Acordul Contractual. Suma astfel reţinută va fi integrată în Certificatul de Plată aferent lunii în care punctul de referinţă va fi atins. 36.4 În cazul în care Antreprenorul nu finalizează Lucrările (sau un Sector) în Durata de Execuţie după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], Beneficiarul, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] şi fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract va fi îndreptăţit să perceapă de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese moratorii, penalităţi de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei de Execuţie după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi data efectivă de finalizare a Lucrărilor (sau a Sectorului), menţionată în procesul-verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (în absenţa unei asemenea menţiuni) certificată de către Supervizor. Cu excepţia cazului în care este prevăzută o altă valoare în Acordul Contractual, valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi egală cu Preţul Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului împărţit la Durata de Execuţie la semnarea Contractului exprimată în zile. Suma maximă a penalităţilor de întârziere va fi de 15% din Preţul Contractului la semnarea Contractului. Dacă un Sector sau o parte din Lucrări au făcut obiectul Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi egală cu Preţul Contractului la semnarea Contractului din care se scade preţul Sectorului sau părţii din Lucrări la semnarea Contractului, împărţit la Durata de Execuţie la semnarea Contractului exprimată în zile. De asemenea, suma maximă a penalităţilor de întârziere va fi de 15% din Preţul Contractului la semnarea Contractului din care se scade preţul Sectorului sau părţii din Lucrări la semnarea Contractului. 36.5 Dacă Beneficiarul devine îndreptăţit să perceapă de la Antreprenor suma maximă a penalităţilor de întârziere după cum este stabilită în subclauza 36.4, Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul în conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. 36.6 Penalităţile de întârziere vor fi singurele penalităţi datorate de Antreprenor pentru întârziere în finalizarea Lucrărilor, în afara penalităţilor şi despăgubirilor în cazul rezilierii Contractului potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. Pentru evitarea oricărui dubiu, expirarea Duratei de Execuţie nu reprezintă expirarea Contractului. Perceperea de către Beneficiar a penalităţilor de întârziere nu vor exonera Antreprenorul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului şi nu vor exonera Beneficiarul de obligaţiile sale contractuale. Clauza 37 Modificări 37.1 În scopul interpretării Contractului, aplicarea directă a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale Specificaţiilor, stabilite de la semnarea Contractului şi care nu presupune ca vreo hotărâre să fie luată de către Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor în legătură cu oportunitatea modificării în cauză, nu reprezintă o Modificare. Pentru evitarea oricărui dubiu, aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare iniţiată de către Antreprenor] reprezintă Modificări. 37.2 Orice Modificare va fi aprobată printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act adiţional la Contract. Orice Modificare a Condiţiilor Contractuale va fi aprobată doar prin act adiţional la Contract. Doar Modificările nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin Administrativ. Antreprenorul nu va efectua nicio modificare a Lucrărilor Permanente sau a Lucrărilor Provizorii proiectate de către Beneficiar înainte ca Modificarea aferentă să fie aprobată. 37.3 În cazul în care, ca urmare a aplicării directe a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale Specificaţiilor în condiţiile prevăzute la subclauza 37.1 sau a aprobării unei Modificări nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice, este necesară încheierea unui act adiţional la Contract al cărui singurul scop este de a mări Preţul Contractului astfel încât plăţile aferente să poată fi efectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenorului actul adiţional şi Antreprenorul îl va returna, semnat, Beneficiarului în termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act adiţional de către Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. În cazul în care Antreprenorul nu returnează un asemenea act adiţional semnat în termen de 10 zile de la transmitere de către Beneficiar, Antreprenorul este decăzut din dreptul de a beneficia de orice plată suplimentară pe care aplicarea directă a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale Specificaţiilor sau aprobarea Modificării nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice ar fi putut să o genereze. 37.4 Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor Supervizorul poate aproba prin Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrărilor, cu condiţia ca această Modificare să fie nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice şi să fie aprobată în prealabil de către Beneficiar. O asemenea Modificare poate include lucrări suplimentare necesare sau benefice pentru execuţia şi terminarea corespunzătoare a Lucrărilor sau pentru funcţionarea Lucrărilor, omisiuni, substituiri, modificări ale calităţii, cantităţii, formei, caracterului, tipului, poziţiei, dimensiunii, cotelor sau traseului, modificări ale secvenţei lucrărilor, metodei de lucru, specificaţiilor tehnice sau Programului de Execuţie a Lucrărilor. Procedura de elaborare şi aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conformă cu prevederile prezentei clauze. 37.5 Majorarea sau reducerea unei cantităţi de lucrări din Lista de Cantităţi, atunci când o astfel de majorare sau reducere este rezultatul măsurării prevăzute la clauza 49 [Măsurare, evaluări şi Sume Provizionate], este considerată aplicarea directă a prevederilor Condiţiilor Contractuale conform celor prevăzute la subclauza 37.1. Pentru evitarea oricărui dubiu, o majorare sau reducere a unei cantităţi din Lista de Cantităţi ca urmare a modificării Specificaţiilor sau a Pieselor Desenate nu este rezultatul măsurării, ci al unei Modificări. 37.6 Înainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la natura şi forma Modificării considerate. Antreprenorul, în termenul prevăzut în notificarea Supervizorului, va transmite Supervizorului o propunere scrisă ce va conţine, în raport cu această modificare: (a) o descriere a activităţilor ce vor fi implementate sau a măsurilor ce vor fi luate şi a programului de execuţie aferent; (b) orice ajustare necesară a Duratei de Execuţie sau a oricăror obligaţii ale Antreprenorului rezultate din acest Contract; şi (c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevăzute în prezenta clauză. 37.7 Supervizorul, pentru toate Modificările considerate conform prezentei clauze, va stabili preţurile în baza următoarelor principii: (a) când lucrarea considerată este similară şi executată în condiţii similare ca şi o lucrare evaluată în Lista de Cantităţi, va fi evaluată la preţurile incluse în aceasta, cu ajustările de rigoare; (b) când lucrarea nu este similară sau nu este executată în condiţii similare, preţul nou va fi evaluat în raport cu costul rezonabil de execuţie a lucrării la care se va adăuga un profit rezonabil şi cu preţurile relevante de piaţă (dacă există); (c) dacă natura sau cantităţile aferente unei Modificări sunt astfel încât evaluarea ei conform cu prevederile punctului (a) de mai sus nu ar fi rezonabilă, vor fi folosite prevederile punctului (b) de mai sus. 37.8 În procesul de elaborare a Ordinului Administrativ şi a Deciziilor sale aferente, Supervizorul va lua în considerare elementele de preţuri şi defalcările prezentate în conformitate cu prevederile clauzei 18 [Structura detaliată a preţurilor], precum şi propunerea transmisă de către Antreprenor în conformitate cu prevederile subclauzei 37.6, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu acestea. Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare şi la încadrarea Modificării ca fiind nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice. De asemenea, Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectului de Modificare asupra autorizaţiei de construire. 37.9 Ordinul Administrativ de aprobare a Modificării va include cel puţin următoarele: (a) orice modificare relevantă a Specificaţiilor, Pieselor Desenate sau a Listelor de Cantităţi; (b) orice modificare relevantă a Programului de Execuţie; (c) Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Execuţie aferentă Modificării; (d) Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] privind orice ajustare a Valorii Contractului aferentă Modificării. 37.10 La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune în aplicare Modificarea fără întârziere, dar fără a prejudicia dreptul Antreprenorului de a emite o notificare de dezacord cu privire la Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord]. Antreprenorul nu va executa nicio lucrare fără o autorizaţie de construire valabilă (inclusiv, dacă este cazul, o nouă autorizaţie de construire pentru Lucrările modificate), obţinută în conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. 37.11 Propunere de Modificare iniţiată de către Antreprenor Antreprenorul poate transmite oricând Supervizorului o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului), dacă va fi aprobată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor finalizate sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului. Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în subclauza 37.6, precum şi următoarele elemente, fără a fi în mod necesar limitate la acestea: (a) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului; (b) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare în domeniul mediului; (c) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizaţiei de construire (dacă există). (Orice document emis de Antreprenor, altfel decât rezultând (1) dintr-o Modificare aprobată sau (2) dintr-o instrucţiune sau Decizie a Supervizorului, şi care, dacă ar fi implementat, ar rezulta într-o Modificare faţă de prevederile Contractului va fi considerat ca fiind o propunere emisă în conformitate cu prevederile prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice va fi respinsă. Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută potrivit acestei subclauze, inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea şi/sau aprobarea propunerii şi, dacă este cazul, obţinerea unui act de reglementare în domeniul mediului nou sau revizuit şi a unei autorizaţii de construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie sau la plata unor costuri suplimentare. Dacă o propunere aprobată de Supervizor va include o modificare a proiectului unei părţi din Lucrările proiectate de către Beneficiar şi dacă nu va fi convenit altfel de către Părţi, atunci: (a) Antreprenorul va răspunde pentru proiectarea, prin proiectant, a acestei părţi a Lucrărilor; (b) se vor aplica în mod corespunzător prevederile subclauzei 19.1 [Modul de execuţie şi proiectarea Lucrărilor Provizorii] privind analiza şi consimţământul Supervizorului. O propunere făcută potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobată prin Ordin Administrativ de Modificare şi prevederile subclauzelor de la 37.7 la 37.10 se vor aplica în mod corespunzător. 37.12 Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului său bancar. Beneficiarul va avea dreptul să se opună modificării contului bancar al Antreprenorului în cazurile în care modificarea respectivă ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real şi/sau din alte motive legate de combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului. 37.13 Prin excepţie de la prevederile prezentei clauze, dacă Supervizorul constată că a survenit o situaţie de urgenţă ce poate afecta în mod direct şi imediat siguranţa vieţii, a Lucrărilor sau a unor proprietăţi învecinate, acesta poate, fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului, să dispună Antreprenorului să execute lucrări sau să facă toate cele necesare, în opinia Supervizorului, pentru a anula sau reduce riscul şi fără a-l exonera pe Antreprenor de obligaţiile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma imediat acestor instrucţiuni primite de la Supervizor. Dacă situaţia de urgenţă este datorată unuia dintre riscurile enumerate în subclauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului] şi dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectării instrucţiunilor Supervizorului prevăzute în prezenta subclauză, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. Clauza 38 Suspendare 38.1 Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda execuţia Lucrărilor sau a unei părţi din acestea, pe perioada sau perioadele şi în modul specificate în notificare. Ordinul Administrativ va menţiona cauza suspendării, precum şi Partea responsabilă în conformitate cu prevederile Contractului. Suspendarea va intra în vigoare la data la care Antreprenorul primeşte Ordinul sau la o dată ulterioară dacă Ordinul prevede astfel. Dacă data reluării execuţiei nu este prevăzută în Ordinul Administrativ de suspendare, Supervizorul va emite un nou Ordin Administrativ de reluare a execuţiei imediat după ce, în opinia Supervizorului, cauza suspendării a dispărut sau a fost remediată în mod rezonabil. Antreprenorul va relua execuţia Lucrărilor la data reluării execuţiei (dacă este menţionată în Ordinul Administrativ de suspendare) sau în cel mai scurt timp rezonabil şi, cu excepţia cazului în care Părţile stabilesc altfel, în cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a execuţiei. Aplicând prevederile subclauzei 10.1, Părţile se vor asigura că autorizaţia/autorizaţiile de construire sunt în continuare valabile. 38.2 Suspendarea prin notificarea Antreprenorului Dacă Supervizorul nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute în subclauza 50.3 [Certificatul de Plată] sau dacă efectuarea unei plăţi datorate de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului este întârziată cu cel puţin 45 de zile faţă de termenul-limită potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata], Antreprenorul va notifica Beneficiarul şi va fi îndreptăţit, după un termen de 30 de zile de la transmiterea notificării, să suspende execuţia Lucrărilor sau să reducă ritmul de execuţie, în conformitate cu cele prevăzute în notificare, până la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Plată sau plata, după caz, şi în conformitate cu cele precizate în înştiinţare. Acţiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul său la dobânzi pentru întârzierea în efectuarea plăţilor potrivit prevederilor clauzei 53 [Plăţi întârziate] şi la reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de către Antreprenor]. În cazul în care Antreprenorul primeşte Certificatul de Plată sau plata, după caz, înainte de a transmite notificarea de reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de către Antreprenor], Antreprenorul va relua activitatea obişnuită în cel mai scurt timp rezonabil şi, cu excepţia cazului în care Părţile stabilesc altfel, în cel mult 10 zile de la primirea Certificatului sau a plăţii. 38.3 În perioada suspendării, Antreprenorul va lua măsurile de protecţie necesare sau orice măsură stabilită într-o instrucţiune a Supervizorului pentru a proteja Lucrările, Echipamentele, Bunurile şi Şantierul împotriva deteriorării, pierderii sau daunei. 38.4 În cazul în care cauza suspendării este aferentă neîndeplinirii de către Antreprenor a vreuneia dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din Documentele Antreprenorului, lucrări, materiale sau manoperă necorespunzătoare, nerespectarea regulilor de securitate şi siguranţă a muncii sau eşecul Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau în general vreunui risc în responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului, Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie sau la plata unor costuri suplimentare ca urmare a suspendării, luării măsurilor de protecţie sau a reluării execuţiei Lucrărilor. Pentru evitarea oricărui dubiu, suspendarea totală sau parţială a Lucrărilor nu suspendă în mod automat Durata de Execuţie. Durata de Execuţie va fi prelungită doar în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. 38.5 În cazul în care cauza suspendării este aferentă neîndeplinirii de către Beneficiar a vreuneia dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului sau în general vreunui risc în responsabilitatea Beneficiarului potrivit prevederilor Contractului şi dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a suspendării, luării măsurilor de protecţie sau a reluării execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 38.6 Dacă perioada de suspendare a execuţiei tuturor Lucrărilor depăşeşte 180 de zile, iar cauza suspendării nu este aferentă neîndeplinirii de către Antreprenor a vreuneia dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului şi nici vreunui risc în responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o notificare adresată Supervizorului, poate solicita reluarea execuţiei Lucrărilor în termen de 30 de zile de la notificare. În caz de răspuns negativ sau în absenţa unui răspuns în termen, Antreprenorul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de către Antreprenor]. Supervizorul, după consultări cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 10 zile de la primirea notificării cu privire la data de reluare a execuţiei Lucrărilor. MATERIALE ŞI EXECUŢIE Clauza 39 Jurnalul de Şantier 39.1 Antreprenorul va constitui şi va menţine la zi un jurnal al lucrărilor, numit Jurnal de Şantier, în formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Şantier va fi ţinut pe Şantier şi Antreprenorul va înregistra zilnic cel puţin următoarele informaţii: (a) condiţiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile; (b) numărul de ore lucrate; (c) numărul şi calificarea personalului muncitor prezent pe şantier; (d) Materialele achiziţionate, livrate şi depozitate în Şantier şi în alte locuri, precum şi Materialele încorporate în Lucrări; (e) Utilajele utilizate în Şantier şi alte locuri şi cele nefuncţionale sau ieşite din uz; (f) testele efectuate şi probele prelevate; (g) lucrările executate; (h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi întâmpinate de Antreprenor în timpul execuţiei Lucrărilor din ziua respectivă; (i) incidente şi/sau accidente; (j) Ordinele Administrative primite. 39.2 Înregistrările în Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării şi verificate şi contrasemnate de Supervizor în termen de 5 zile de la data înregistrării. În cazul în care Supervizorul nu verifică Jurnalul de Şantier în termenul mai sus menţionat se consideră că înregistrările Antreprenorului sunt corecte. În cazul în care Supervizorul notează în Jurnalul de Şantier dezacordul său asupra unei înregistrări, Antreprenorul va comunica în scris Supervizorului comentariile sale în termen de 10 zile de la data la care Supervizorul a notat dezacordul său în Jurnalul de Şantier. În cazul în care Antreprenorul nu transmite comentariile sale în termenul dat, se consideră că Antreprenorul acceptă poziţia Supervizorului. 39.3 La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispoziţia Supervizorului, în locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de Şantier. Clauza 40 Materiale şi Echipamente folosite la Lucrări 40.1 Antreprenorul se va asigura că toate Materialele şi Echipamentele aduse pe Şantier sunt în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul este responsabil de producerea şi aprovizionarea Echipamentelor şi Materialelor necesare execuţiei Lucrărilor, în timp util, pentru a permite Supervizorului şi altor membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) să verifice calitatea Materialelor şi Echipamentelor. 40.2 Antreprenorul, înainte de folosirea Materialelor şi/sau Echipamentelor în Lucrări, va transmite spre consimţământul Supervizorului toate documentele de calitate, precum şi rezultatele probelor şi testelor în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va transmite toate certificările Materialelor şi ale Echipamentelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare probă de Material va fi etichetată menţionându-se sursa Materialului şi locul în care se va folosi în Lucrare. Probele din Şantier vor fi prelevate în prezenţa Supervizorului, aplicându-se în mod corespunzător procedura definită în clauza 41 [Inspecţie şi Testare]. 40.3 Materialele şi/sau Echipamentele folosite la Lucrări pot fi respinse de către Supervizor dacă se constată vicii sau deficienţe, inclusiv la o examinare ulterioară, caz în care se vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere] şi vor fi înlocuite imediat de Antreprenor pe riscul şi cheltuiala sa. 40.4 Antreprenorul va plăti toate taxele, tarifele şi redevenţele aplicabile pentru Materialele obţinute din afara Şantierului şi pentru transportul şi depozitarea acestora. Clauza 41 Inspecţie şi testare 41.1 Supervizorul şi alţi membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) vor avea dreptul să inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate Echipamentele, Materialele şi executarea Lucrărilor şi să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrări conform Contractului pentru a stabili dacă respectivele Echipamente, Materiale, elemente şi execuţie au calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfăşura la locurile de producţie, fabricare, pregătire, depozitare sau în Şantier sau alte locuri prevăzute în Specificaţii. 41.2 Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, Antreprenorul: (a) va asigura Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi gratuit, asistenţă, mostre sau piese de testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de producţie solicitate în mod obişnuit şi/sau potrivit prevederilor Specificaţiilor pentru inspecţie şi testare, inclusiv echipamente de protecţie; (b) va stabili cu Supervizorul ora şi locul testelor; (c) va asigura accesul Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) în toate locurile de efectuare a inspecţiilor şi testelor. 41.3 De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu programul de control stabilit de către proiectantul lucrării respective, Antreprenorul va convoca, în conformitate cu prevederile Legii şi în termenul prevăzut de Lege, factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă şi aprobării continuării execuţiei Lucrărilor. În conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrările ajunse în faze determinante, documentele de calitate aferente, precum şi măsurile dispuse prin actele de control anterior încheiate. Pe baza constatărilor consemnate în proces-verbal, Supervizorul va acţiona, după cum este relevant, în conformitate cu prevederile Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va notifica Antreprenorul cu privire la autorizarea continuării execuţiei Lucrărilor. 41.4 Fără a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să devină acoperită sau ascunsă, Antreprenorul va înştiinţa Supervizorul. Supervizorul, fără întârziere nejustificată, va efectua inspecţia, testarea şi/sau măsurarea necesare sau va înştiinţa Antreprenorul că aceste activităţi nu sunt necesare. În cazul în care Antreprenorul nu înştiinţează Supervizorul, Antreprenorul, la instrucţiunea Supervizorului, va descoperi lucrările în vederea inspecţiei, testării şi/sau măsurării pe riscul şi cheltuiala sa. 41.5 În cazul în care Supervizorul nu participă la efectuarea testelor, Antreprenorul poate să înceapă efectuarea lor şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa Supervizorului. În cazul în care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileşte efectuarea testelor la o dată ulterioară celei agreate, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 41.6 După efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine de analiză etc. 41.7 Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare. În cazul în care testele repetate sau suplimentare confirmă faptul că Materialele, Echipamentele sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractuale, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la plata Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 41.8 În cazul în care rezultatele testelor arată că unele Materiale, Echipamente sau lucrări nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului se vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere]. 41.9 În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, în termen de 5 zile de la primirea rezultatelor, un certificat prin care se confirmă aceste rezultate. În cazul în care Supervizorul nu transmite acest certificat în termenul menţionat şi nu acţionează în conformitate cu prevederile subclauzei 41.7, se va considera că certificatul a fost emis. Emiterea de către Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul când un asemenea certificat se consideră a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de răspunderea sa asupra calităţii Lucrărilor. Clauza 42 Respingere 42.1 Materialele şi Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi respinse de către Supervizor. O marcă specială se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Această marcă nu le va modifica şi nu va afecta valoarea lor comercială. Materialele şi Echipamentele respinse vor fi ridicate de Antreprenor de pe Şantier într-un termen indicat de Supervizor. În cazul în care Antreprenorul nu respectă termenul indicat, Materialele şi Echipamentele respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul (cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului]) şi riscul Antreprenorului. Orice lucrare sau parte de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsă. Nu se va emite niciun Certificat de Plată şi nu se va face nicio plată pentru Materiale, Echipamente sau lucrări respinse. 42.2 Supervizorul, până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, are autoritatea să solicite sau să Decidă, prin emiterea unui Ordin Administrativ: (a) ridicarea de pe Şantier, în termenul indicat în Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, în opinia motivată a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului şi înlocuirea lor cu Materiale sau Echipamente conforme; sau (b) demolarea şi refacerea corespunzătoare sau repararea satisfăcătoare, fără a se ţine seama de vreun test anterior sau plată anterioară, a oricărei lucrări care, în raport cu Materialele, Echipamentele sau execuţia, nu este, în opinia motivată a Supervizorului, conformă cu prevederile Contractului. 42.3 Antreprenorul va remedia defecţiunile specificate cât mai curând posibil şi pe propriul cost. În cazul în care Antreprenorul nu respectă Ordinul Administrativ, Beneficiarul va avea dreptul să angajeze alte persoane să implementeze prevederile Ordinului, iar, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], toate costurile aferente vor fi deduse de către Beneficiar din sumele plătibile Antreprenorului. 42.4 După remedierea defecţiunilor, se vor reface testele în conformitate cu prevederile Contractului. 42.5 Dacă respingerea unor Materiale, Echipamente şi/sau lucrări generează costuri suplimentare Beneficiarului, aceste costuri, cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], vor fi deduse de către Beneficiar din sumele plătibile Antreprenorului. 42.6 Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a aplica, după caz, prevederile clauzelor 36 [Întârzieri] şi/sau 63 [Încălcarea Contractului]. Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor şi Echipamentelor 43.1 Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la execuţia Lucrărilor şi Lucrările Provizorii, atunci când sunt aduse pe Şantier sau în alt loc special amenajat şi aprobat de Supervizor (cum poate fi organizarea de şantier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executării Lucrărilor. Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Şantier fără acceptul Supervizorului. 43.2 După ce Materialele şi Echipamentele sunt aduse pe Şantier sau în alt loc aprobat de Supervizor, Antreprenorul va da o declaraţie pe proprie răspundere că toate Materialele şi Echipamentele folosite la execuţia Lucrărilor sunt degrevate de orice sarcină. Această declaraţie va fi dată cel târziu în momentul punerii în operă, dar va fi necesară pentru Materialele sau Echipamentele solicitate la plată în conformitate cu prevederile subclauzei 50.2. La primirea declaraţiei Antreprenorului, Materialele şi Echipamentele respective vor deveni automat proprietatea Beneficiarului. Deşi acestea devin proprietatea Beneficiarului, Antreprenorul îşi va asuma întreaga răspundere pentru păstrarea, depozitarea, întreţinerea, gestionarea şi siguranţa acestora de la Data de Începere până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau a Sectorului sau părţii aferente. Pentru evitarea oricărui dubiu, în această perioadă, Antreprenorul este responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderile tehnologice. 43.3 În cazul rezilierii, denunţării unilaterale sau încetării Contractului în conformitate cu prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de către Beneficiar], 65 [Rezilierea de către Antreprenor] sau 66 [Forţă majoră şi denunţare unilaterală], Antreprenorul va asigura transportul şi depozitarea pe Şantier, în conformitate cu instrucţiunile Supervizorului, a tuturor Materialelor şi Echipamentelor aflate în proprietatea Beneficiarului, dar care nu se află pe Şantier la momentul rezilierii. În cazul rezilierii sau denunţării unilaterale în conformitate cu prevederile clauzei 65 [Rezilierea de către Antreprenor] sau ale clauzei 66 [Forţă majoră şi denunţare unilaterală], Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], va fi îndreptăţit la plata Costurilor transportului şi depozitării pe Şantier potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 43.4 În cazul rezilierii, denunţării unilaterale sau încetării Contractului în conformitate cu prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de către Beneficiar], 65 [Rezilierea de către Antreprenor] sau 66 [Forţă majoră şi denunţare unilaterală], Beneficiarul va fi îndreptăţit să folosească Lucrările Provizorii şi/sau Utilajele Antreprenorului, care ar fi necesare pentru asigurarea stabilităţii sau siguranţei Lucrărilor. Beneficiarul va transmite Antreprenorului o notificare în acest sens în termen de 5 zile de la data rezilierii. Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], va fi îndreptăţit la plata Costurilor aferente folosirii de către Beneficiar a acestor Lucrări Provizorii sau Utilaje după data rezilierii, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 43.5 Orice acord pentru închirierea (sub orice formă) de către Antreprenor a unor Lucrări Provizorii şi/sau utilaje va conţine o prevedere conform căreia, la cererea scrisă a Beneficiarului în termen de 5 zile de la data rezilierii, denunţării unilaterale sau încetării Contractului în conformitate cu prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de către Beneficiar], 65 [Rezilierea de către Antreprenor] sau 66 [Forţă majoră şi denunţare unilaterală] şi cu angajamentul Beneficiarului de a plăti toate costurile implicate în acest sens de la data respectivă, proprietarul va închiria Beneficiarului aceste Lucrări Provizorii şi/sau utilaje conform aceloraşi termeni în care au fost închiriate de către Antreprenor, cu menţiunea că Beneficiarul are dreptul să permită folosirea de către orice alt antreprenor angajat pentru conservarea şi/sau finalizarea Lucrărilor. PLĂŢI Clauza 44 Principii generale 44.1 Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Speciale, moneda Contractului va fi leul românesc şi plăţile vor fi efectuate în această monedă. 44.2 Plăţile datorate de Beneficiar se vor efectua în contul stabilit în Contract sau indicat de către Antreprenor, respectiv în conturile indicate de Antreprenor şi Subcontractanţi. Beneficiarul este îndreptăţit să refuze orice cont care ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sau din alte motive legate de combaterea spălării banilor. Dacă Legea prevede astfel sau la solicitarea Beneficiarului, acest conturi vor fi deschise de către Antreprenor şi Subcontractanţi la Trezoreria Statului. 44.3 Beneficiarul nu va face nicio plată dacă nu există o Garanţie de Bună Execuţie validă, în conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garanţia de Bună Execuţie]. 44.4 Antreprenorul se obligă să plătească Beneficiarului orice sumă solicitată de Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] şi considerată prin acordul Părţilor, Decizia Supervizorului, sentinţă arbitrală sau altcumva în conformitate cu prevederile Legii şi ale Contractului ca fiind datorată. Orice astfel de sumă, dacă nu este dedusă din sumele plătibile de către Beneficiar Antreprenorului, va fi plătită de către Antreprenor în termen de 30 de zile de la transmiterea de către Beneficiar a unei facturi. În cazul în care Antreprenorul nu efectuează o astfel de plată în termenul stabilit, Beneficiarul va fi îndreptăţit, fără nicio altă formalitate decât transmiterea unei facturi aferente, la aplicarea unor dobânzi pentru întârziere în efectuarea plăţilor, la nivelul şi în condiţiile prevăzute în clauza 53 [Plăţi întârziate]. 44.5 Dacă sunt îndeplinite condiţiile care permit rezilierea Contractului de către Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar], înainte sau în locul rezilierii Contractului, Beneficiarul poate suspenda plăţile ca măsură de precauţie fără notificare prealabilă. În cazul în care Contractul nu este reziliat, o asemenea suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile. Clauza 45 Valoarea Contractului 45.1 Valoarea Contractului va fi convenită de Părţi în baza prevederilor Contractului sau stabilită printr-o Decizie a Supervizorului şi va putea fi revizuită în conformitate cu prevederile Condiţiilor Contractuale. 45.2 Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile pe care acesta trebuie să le plătească potrivit prevederilor Contractului şi ale Legii, iar Valoarea Contractului nu va fi modificată în funcţie de aceste costuri, cu excepţia celor prevăzute în subclauza 48.8. 45.3 Supervizorul va notifica Beneficiarul şi Antreprenorul ori de câte ori ia cunoştinţă de faptul că Valoarea Contractului poate depăşi Preţul Contractului stabilit la momentul respectiv, cu evaluarea diferenţei respective. Dacă sunt aplicabile, Beneficiarul va acţiona fără întârziere în conformitate cu prevederile subclauzei 37.3. Clauza 46 Plata în avans 46.1 În cazul în care este prevăzut în Acordul Contractual că nu se va efectua nicio plată în avans, prevederile prezentei clauze nu se vor aplica. 46.2 Beneficiarul va efectua plăţi în avans, fără dobândă, în vederea mobilizării şi executării Lucrărilor, în conformitate cu prevederile prezentei clauze. Efectuarea plăţii în avans va fi condiţionată de existenţa unei Garanţii de Bună Execuţie valide, în conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garanţia de Bună Execuţie], existenţă unei garanţii de returnare a avansului în conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Plata în avans nu va fi efectuată înainte de Data de Începere. 46.3 Antreprenorul, cu excepţia cazurilor în care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o garanţie de returnare a avansului şi va transmite o copie a acesteia şi Supervizorului. Valoarea garanţiei va fi cel puţin egală cu valoarea plăţii în avans plus valoarea rezultată din aplicarea ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României la valoarea plăţii în avans, pentru perioada prevăzută de la momentul plăţii până la justificarea integrală a avansului. Garanţia de returnare a avansului va fi emisă de o societate bancară sau de o societate de asigurări, autorizată să emită asemenea garanţii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societăţi) cotată cel puţin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent, şi Antreprenorul va transmite documentele doveditoare în această privinţă. Garanţia de returnare a avansului va fi irevocabilă şi va prevedea că plata Garanţiei de returnare a avansului se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garanţia de returnare a avansului a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau consorţiului. Antreprenorul se va asigura că garanţia de returnare a avansului va rămâne valabilă şi în vigoare până la justificarea sau rambursarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele justificate de către Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Dacă plata în avans nu a fost justificată integral sau rambursată cu 30 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la justificarea integrală sau rambursarea plăţii în avans. În cazul în care garanţia de returnare a avansului şi-a încetat valabilitatea, iar Antreprenorul nu a prelungit valabilitatea garanţiei, sumele rămase de justificat din avans vor fi considerate, fără altă formalitate, ca fiind datorate în conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 şi vor fi recuperate de către Beneficiar, prin emiterea unei note de debit către Antreprenor sau prin deducere din plăţile viitoare datorate Antreprenorului în baza Contractului. Garanţia de returnare a avansului va fi eliberată de către Beneficiar Antreprenorului la data şi atunci când plata în avans este integral justificată sau rambursată. 46.4 În cazul în care Contractul este reziliat sau denunţat unilateral sau încetează în conformitate cu prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de către Beneficiar], 65 [Rezilierea de către Antreprenor] sau 66 [Forţă majoră şi denunţare unilaterală], indiferent de motiv, sumele rămase de justificat din avans vor fi considerate, fără altă formalitate, ca fiind datorate în conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 şi vor fi recuperate de către Beneficiar. Garanţia de returnare a avansului poate fi executată imediat de către Beneficiar pentru a rambursa sumele rămase de justificat din plata în avans, iar garantul nu va întârzia plata şi nu o va contesta indiferent de motiv. 46.5 Antreprenorul va utiliza sumele reprezentând plată în avans exclusiv pentru operaţiunile aferente executării Contractului. În cazul în care Antreprenorul nu foloseşte corespunzător o parte din aceste sume, Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] la rambursarea de către Antreprenor a sumelor rămase de justificat (inclusiv prin executarea de către Beneficiar a garanţiei de returnare a avansului), la plata de către Antreprenor a unor penalităţi de întârziere aplicând rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării, la sumele folosite necorespunzător şi să nu mai efectueze nicio altă plată în avans. 46.6 Valoarea (care poate fi exprimată sub formă de valoare procentuală) fiecărei tranşe din plăţile în avans, numărul şi data tranşelor vor fi cele specificate în Acordul Contractual şi se vor încadra în limitele stabilite de Lege. O garanţie corespunzătoare va fi prezentată de către Antreprenor pentru fiecare tranşă, în conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Dacă Acordul Contractual nu specifică valoarea, numărul şi data tranşelor, câte o tranşă în valoare de 15% din valoarea plăţilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an calendaristic, prevăzute în graficul de flux de numerar din Programul de Execuţie aprobat şi în vigoare la momentul respectiv, va fi solicitată de către Antreprenor întro Situaţie de Lucrări emisă imediat după Data de Începere pentru primul an şi în prima Situaţie de Lucrări din fiecare an calendaristic următor şi va fi plătită de către Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plăţi]. Fiecare plată în avans va fi justificată prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situaţie de Lucrări, respectiv Certificat de Plată. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea integrală a avansului. Acordarea unei noi tranşe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau rambursat. Dacă unele sume reprezentând plăţi în avans au rămas nejustificate până la sfârşitul anului calendaristic, Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] la rambursarea de către Antreprenor a sumelor rămase de justificat (inclusiv prin executarea de către Beneficiar a garanţiei de returnare a avansului) şi la plata de către Antreprenor a unor penalităţi de întârziere aplicând rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării, la sumele folosite necorespunzător (în măsura în care întârzierea Antreprenorului nu se datorează unei cauze sau unui risc în responsabilitatea Beneficiarului). 46.7 În cazul în care este prevăzut în Acordul Contractual că sumele reprezentând plăţi în avans pot fi justificate prin lucrări executate până la termenul stabilit în cadrul Contractului, prevederile subclauzei 46.6 nu se vor aplica, ci se vor aplica prevederile prezentei subclauze. O garanţie corespunzătoare va fi prezentată de către Antreprenor pentru fiecare tranşă, în conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Cu excepţia cazului în care Acordul Contractual specifică alte valori, număr şi/sau date ale tranşelor (în limitele stabilite de Lege), o singură tranşă în valoare de 15% din Preţul Contractului (la care se adaugă TVA) va fi solicitată de către Antreprenor într-o Situaţie de Lucrări emisă imediat după Data de Începere şi va fi plătită de către Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plăţi]. Fiecare plată în avans va fi justificată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată, în valoare procentuală de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) şi (c) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] (cu excepţia cazului în care o altă valoare procentuală este specificată în Acordul Contractual), până când plata în avans este justificată integral. La încheierea fiecărui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzător destinaţiei stabilite prin Contract. Clauza 47 Sume Reţinute 47.1 Sumele Reţinute vor fi reţinute din Certificatele de Plată, ca o metodă de plată aferentă obligaţiilor Antreprenorului (i) de a termina Lucrările şi (ii) de a remedia defecţiunile în Perioada de Garanţie. Cu excepţia cazului în care Acordul Contractual specifică alte valori, o valoare procentuală de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] va fi reţinută din fiecare Certificat de Plată, până când se atinge limita Sumelor Reţinute, unde totalul Sumelor Reţinute este egal cu 5% din Preţul Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Reţinute vor fi integrate în primul Certificat de Plată după aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor şi plătite de către Beneficiar. Soldul Sumelor Reţinute va fi integrat în primul Certificat de Plată după aprobarea Recepţiei Finale şi plătit de către Beneficiar. 47.2 Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui şi furniza Beneficiarului o garanţie pentru Sume Reţinute (suportând costurile aferente) care va fi emisă de către o instituţie bancară autorizată să emită asemenea garanţii pe teritoriul Uniunii Europene şi va fi în forma anexată la Contract sau în orice altă formă agreată de către Beneficiar. Garanţia va fi irevocabilă şi va prevedea că plata garanţiei se va executa necondiţionat, la prima cerere a Beneficiarului. Antreprenorul se va asigura că garanţia este valabilă şi în vigoare până la aprobarea Recepţiei Finale. Cuantumul garanţiei pentru Sume Reţinute va fi egal cu valoarea cumulată a Sumelor Reţinute prevăzută pentru perioada următoare de şase luni, în conformitate cu graficul de flux de numerar din Programul de Execuţie aprobat şi în vigoare la momentul respectiv. La intervale ulterioare, cuantumul garanţiei pentru Sume Reţinute va fi crescut progresiv până se atinge limita Sumelor Reţinute. Antreprenorul se va asigura că garanţia pentru Sume Reţinute este valabilă şi în vigoare până la aprobarea Recepţiei Finale. În orice moment până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, cuantumul garanţiei pentru Sume Reţinute va fi mai mare sau egal cu valoarea cumulată a Sumelor Reţinute. În orice moment între aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor şi aprobarea Recepţiei Finale, cuantumul garanţiei pentru Sume Reţinute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Reţinute. Dacă, în orice moment, Antreprenorul nu reuşeşte să furnizeze o garanţie pentru Sume Reţinute în conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Reţinute vor fi deduse din Certificatele de Plată şi reţinute de către Beneficiar. Beneficiarul va returna Antreprenorului garanţia pentru Sume Reţinute în mod corespunzător cu plăţile Sumelor Reţinute prevăzute în subclauza 47.1. Clauza 48 Ajustarea preţurilor 48.1 Se consideră că preţurile din Oferta Antreprenorului: (a) au fost stabilite în baza celor descrise şi aplicabile în prezenta clauză; (b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinţă. Se consideră că Părţile sunt satisfăcute de cele prevăzute şi aplicabile în prezenta clauză şi în celelalte clauze din Condiţiile Contractuale în ceea ce priveşte ajustarea preţurilor, inclusiv în cazul în care aceste prevederi nu asigură o compensaţie totală pentru creşterea sau diminuarea preţului elementelor constitutive ale Ofertei. 48.2 Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, dacă Durata de Execuţie la semnarea Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile, preţurile din Contract vor fi considerate ca fiind ferme şi nu vor fi ajustate decât în cazul prevăzut la subclauza 48.8. 48.3 Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, dacă Durata de Execuţie la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera că preţurile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite în baza condiţiilor de preţuri şi piaţă în vigoare la Data de Referinţă şi sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Preţul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrările evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preţurilor curente. Această ajustare va fi determinată prin aplicarea formulei prevăzute în această clauză. 48.4 Formula de ajustare a preţurilor este o formulă polinomială de tipul: An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo, unde: „An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente);

„av" este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului;

„m", „f", „e" sunt coeficienţi care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost în execuţia Lucrărilor. Elementele de cost reprezintă resurse relevante cum ar fi forţa de muncă, utilaje şi materiale;

„Fn", „En", „Mn" sunt indicii curenţi de preţ/cost sau preţurile de referinţă pentru luna „n", exprimaţi în moneda Contractului, după cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n". Indicii de preţ sau preţurile de referinţă sunt aferente elementelor de cost relevante;

„Lo", „Eo", „Mo" sunt indicii de preţ/cost de bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în moneda Contractului, aplicabile la Data de Referinţă.Indicii de preţ/cost şi/sau preţurile de referinţă, inclusiv sursa acestora şi orice informaţie necesară pentru a determina cu certitudine definiţia lor, precum şi ponderea acestora vor fi stabiliţi de către Beneficiar în tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica următoarea ecuaţie: av+m+f+e=1. În cazul în care un indice de preţ/cost curent sau un preţ de referinţă pentru luna respectivă nu este disponibil (sau valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul indice sau preţ disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele sau preţul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă). 48.5 Atunci când sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 şi în cazul în care tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual nu este completat de către Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost şi formula aplicabilă va fi: An = av + (1-av) * In/Io, unde

„An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente);

„av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului;

„In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n". Valoarea aplicabilă a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8;

„Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă.48.6 Pentru lucrări executate după aprobarea Recepţiei la Terminare, indicii curenţi de preţ/cost vor avea valorile aplicabile la data Recepţiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate. 48.7 Dacă Antreprenorul nu finalizează Lucrările în Durata de Execuţie după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], ajustarea preţurilor după finalul Duratei de Execuţie va fi făcută utilizând: (a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în baza indicilor de preţ/cost sau preţurilor de referinţă cu 60 de zile înainte de ultima zi din Durata de Execuţie, sau (b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în baza indicilor de preţ/cost sau preţurilor de referinţă curente, în funcţie de cea dintre situaţiile de mai sus care este cea mai favorabilă pentru Beneficiar. 48.8 Valoarea Contractului va fi ajustată pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de Referinţă, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificării Legii, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. În cazul în care modificarea Legii rezultă în diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], la diminuarea corespunzătoare a Valorii Contractului. Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica dacă creşterea sau diminuarea Costului rezultat din modificarea Legii este luată în considerare prin evoluţia indicilor de preţ/cost sau preţurilor de referinţă relevante şi aplicabile, stabilite în cadrul prezentei clauze. Clauza 49 Măsurare, evaluări şi Sume Provizionate 49.1 Următoarea metodă se va aplica evaluării articolelor de Lucrări pentru care există preţuri unitare: (a) suma datorată în baza Contractului va fi calculată prin aplicarea preţurilor unitare cantităţilor real executate pentru articolele respective conform Contractului; (b) cantităţile prevăzute în Lista de Cantităţi sunt cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţi reale şi corecte ale Lucrărilor ce vor fi executate de Antreprenor la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract; (c) Supervizorul va stabili prin măsurare cantităţile reale ale Lucrărilor executate de Antreprenor, iar acestea vor fi plătite în conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plăţi]. În cazul în care, pentru un anumit articol de Lucrări, cantităţile real executate depăşesc cantităţile prevăzute în Lista de Cantităţi, fără ca Specificaţiile sau Piesele Desenate aferente articolului respectiv de Lucrări să fie modificate, cantităţile suplimentare vor fi plătite în conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plăţi] şi diferenţa de cantităţi nu va fi considerată a fi o Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificări]; (d) Supervizorul, când solicită măsurarea unor părţi din Lucrări, va notifica Antreprenorul cu un preaviz rezonabil pentru ca Antreprenorul să se prezinte sau să trimită un agent calificat să-l reprezinte. Antreprenorul sau agentul său va sprijini Supervizorul în efectuarea unor astfel de măsurători şi va furniza toate datele solicitate de Supervizor. În cazul în care Antreprenorul nu se prezintă şi nu trimite un agent, măsurarea efectuată sau aprobată de către Supervizor va fi acceptată de Antreprenor ca fiind corectă; (e) cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Contractuale, Specificaţiile sau Lista de Cantităţi, măsurătorile se vor face pentru cantităţile nete reale ale fiecărui articol din Lucrările Permanente. 49.2 Următoarea metodă se va aplica evaluării articolelor de Lucrări pentru care există preţuri forfetare: (a) suma datorată în baza Contractului pentru un articol de Lucrări pentru care există un preţ forfetar va fi acest preţ forfetar atunci când articolul respectiv este terminat şi conform cu prevederile Contractului; (b) în scopul unor plăţi pe parcursul execuţiei lucrării respective, Supervizorul va evalua suma datorată la momentul respectiv, în conformitate cu metoda prevăzută în Specificaţii sau în Lista de Cantităţi. Dacă o astfel de metodă nu este prevăzută, Supervizorul va evalua în baza divizării preţului forfetar corespunzătoare etapelor finalizate ale articolului de Lucrări; la această evaluare, Supervizorul poate lua în considerare propunerea de defalcare transmisă de Antreprenor în conformitate cu prevederile subclauzei 18.2, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu această propunere; (c) atunci când există un preţ forfetar pentru un articol de Lucrări, Antreprenorul nu va fi îndreptăţit să solicite o creştere a preţului forfetar invocând motivul că lucrarea sau serviciul a necesitat mai multă muncă sau a costat mai mult decât anticipat iniţial. De asemenea, Beneficiarul nu va fi îndreptăţit să solicite o diminuare a preţului forfetar invocând motive opuse celor menţionate mai sus. 49.3 Sume Provizionate Fiecare Sumă Provizionată va fi folosită, integral sau parţial, doar în conformitate cu instrucţiunile Supervizorului. Pentru fiecare Sumă Provizionată, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achiziţii stabilite de către Beneficiar, va achiziţiona, în conformitate cu instrucţiunile Supervizorului şi cu destinaţia prevăzută a Sumei Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucrări sau servicii, iar valoarea acestora va fi inclusă în Valoarea Contractului şi va consta în: (a) sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor şi, (b) o sumă pentru cheltuielile indirecte şi profit, calculată ca o valoare procentuală de 5% din aceste sume (sau altă valoare procentuală dacă este prevăzut astfel în Acordul Contractual). La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri şi chitanţe justificative. Pentru evitarea oricărui dubiu, în măsura în care Sumele Provizionate sunt stabilite de către Beneficiar, responsabilitatea pentru suficienţa Sumelor Provizionate pentru destinaţia prevăzută este în responsabilitatea Beneficiarului. Clauza 50 Plăţi 50.1 Situaţia de Lucrări După Data de Începere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, în patru exemplare, Situaţia de Lucrări în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative. Situaţia de Lucrări va cuprinde: (a) valoarea estimată contractuală pentru toate Lucrările executate până la sfârşitul lunii (inclusiv Modificările, Sume Provizionate şi/sau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scăzută valoarea corespunzătoare inclusă în precedenta Situaţie de Lucrări; (b) sume de adăugat sau de scăzut pentru ajustarea preţurilor în conformitate cu prevederile clauzei 48 [Ajustarea preţurilor]; (c) sume de adăugat sau de scăzut aferente Sumelor Reţinute în conformitate cu prevederile clauzei 47 [Sume Reţinute]; (d) sume de adăugat sau de scăzut aferente plăţii în avans şi justificarea acesteia în conformitate cu prevederile clauzei 46 [Plata în avans]; (e) sume de adăugat sau de scăzut pentru Echipamente şi Materiale, potrivit prevederilor subclauzei 50.2; (f) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicări şi Decizii] şi 70 [Dispute şi arbitraj]. Situaţia de Lucrări va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanţi în conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a subcontractelor anexate Contractului. Orice Situaţie de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnată de către Reprezentantul Antreprenorului. În caz contrar, Situaţia de Lucrări va fi nulă şi fără efect. Antreprenorul nu va solicita în cadrul Situaţiilor de Lucrări şi Supervizorul nu va certifica la plată sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare, stabilite în mod rezonabil de către Supervizor. 50.2 Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata unor sume cu privire la Echipamentele şi Materialele aduse pe Şantier sau în alt loc aprobat de Supervizor, în vederea executării Lucrărilor Permanente, dar încă neincorporate în Lucrările Permanente în următoarele condiţii: (a) Echipamentul şi Materialele sunt prevăzute în lista aferentă din Acordul Contractual şi sunt livrate în cantităţi rezonabile în raport cu prevederile Contractului; (b) Echipamentul şi Materialele sunt conforme cu Specificaţiile pentru Lucrările Permanente şi organizate în loturi pentru a putea fi recunoscute de Supervizor; (c) Echipamentul şi Materialele sunt depozitate şi protejate corespunzător împotriva pierderii, daunei sau deteriorării; (d) Echipamentul şi Materialele se află în proprietatea Beneficiarului în conformitate cu prevederile clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor şi Echipamentelor]; (e) Antreprenorul păstrează înregistrări adecvate cu privire la comandă, livrare, facturi, plată, depozitare, testare şi folosire în executarea Contractului a Echipamentului şi Materialelor, în formă acceptată de Supervizor, iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru analiză de către Supervizor; (f) sumele care urmează să fie plătite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de către Supervizor pentru Echipamentul şi Materialele respective (fără transportul şi livrarea, fără TVA), ţinând cont de documentele menţionate la punctul (e) de mai sus şi de valoarea de contract pentru Echipament şi Materiale. Sumele plătite în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situaţia de Lucrări (i) la momentul când Echipamentul şi Materialele sunt încorporate în Lucrările Permanente şi valoarea lor contractuală este inclusă în sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], (ii) în cazul în care condiţiile de mai sus nu ar mai fi îndeplinite şi (iii) în caz de deteriorări, daune sau pierderi, inclusiv pierderi tehnologice. 50.3 Certificatul de Plată Supervizorul va verifica Situaţiile de Lucrări transmise de către Antreprenor şi, în termen de 30 de zile de la primirea Situaţiei de Lucrări, va emite un Certificat de Plată către Beneficiar, cu o copie transmisă Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fără acordul Antreprenorului. Certificatul de Plată va avea aceeaşi structură ca Situaţiile de Lucrări, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanţi dacă este cazul. Prin emiterea unui Certificat de Plată, Supervizorul certifică, pe propria răspundere, faptul că sumele solicitate la plată sunt în conformitate cu prevederile Contractului şi corespund cu lucrări, servicii şi articole reale şi conforme cu prevederile Contractului. Supervizorul nu va certifica la plată sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare, stabilite în mod rezonabil de către Supervizor. Supervizorul, prin orice Certificat de Plată, poate efectua orice amendamente şi modificări justificate oricărui Certificat de Plată anterior eliberat. Dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este îndreptăţit să reţină valoarea acestei lucrări sau obligaţii până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligaţiei. Atunci când stabileşte valoarea unei obligaţii neîndeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referinţă, valorile menţionate în Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Supervizorul nu este îndreptăţit să emită un Certificat de Plată care ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să depăşească Preţul Contractului, după cum poate fi revizuit prin act adiţional. 50.4 Plata Beneficiarul va plăti sumele certificate de către Supervizor în termen de 30 de zile de la primirea Certificatului de Plată, în conformitate cu următoarele condiţii: (a) fără a cauza vreo întârziere în termenul de plată, Beneficiarul este îndreptăţit să corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plată. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corecţie aritmetică aplicată la valoarea Certificatului de Plată emis de către Supervizor. Aceste corecţii aritmetice se vor face fără a lua în considerare prevederile clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului]; (b) începând cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Plată de către Supervizor, Antreprenorul va emite către Beneficiar o factură în valoarea specificată în Certificatul de Plată corespunzător, după cum poate fi corectată în conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanţi în conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricărui dubiu, în lipsa unei facturi corespunzătoare, o plată nu va fi considerată ca datorată. În cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Plată emis de către Supervizor sau cu o parte a acestuia, Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], să deducă sumele plătite, dar nedatorate din sumele plătibile de către Beneficiar Antreprenorului sau să primească rambursarea acestor sume de către Antreprenor în termen de 30 de zile de la transmiterea de către Beneficiar a unei note de debit. Clauza 51 Plata finală 51.1 Situaţia finală de Lucrări În termen de 45 de zile de la aprobarea Recepţiei Finale, Antreprenorul va transmite Supervizorului, în patru exemplare, Situaţia finală de Lucrări, împreună cu documentele justificative. Situaţia finală de Lucrări va cuprinde: (a) valoarea finală contractuală pentru toate Lucrările executate (inclusiv Modificările, Sume Provizionate şi/sau Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi scăzută valoarea corespunzătoare a lucrărilor plătite anterior; (b) sume finale de adăugat sau de scăzut pentru ajustarea preţurilor în conformitate cu prevederile clauzei 48 [Ajustarea preţurilor]; (c) sume finale de adăugat sau de scăzut aferente Sumelor Reţinute în conformitate cu prevederile clauzei 47 [Sume Reţinute]; (d) sume finale de adăugat sau de scăzut aferente plăţii în avans şi justificarea acesteia în conformitate cu prevederile clauzei 46 [Plata în avans]; (e) sume finale de adăugat sau de scăzut pentru Echipamente şi Materiale, potrivit prevederilor subclauzei 50.2; (f) orice alte sume pe care Antreprenorul se consideră îndreptăţit să le primească potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicări şi Decizii] şi 70 [Dispute şi arbitraj]. Situaţia finală de Lucrări va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanţi în conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a subcontractelor anexate Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligaţie faţă de Antreprenor în niciun fel sau pentru nicio problemă în legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuţia Lucrărilor, cu excepţia cazului în care Antreprenorul a inclus în mod expres sume în această privinţă în punctul (f) al Situaţiei finale de Lucrări. În cazul în care Antreprenorul nu emite Situaţia finală de Lucrări în termenul prevăzut, Supervizorul va emite un Certificat final de Plată în conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plată]. 51.2 Certificatul final de Plată În 30 de zile de la transmiterea Situaţiei finale de Lucrări sau de la data la care ar fi trebuit să fie emisă Situaţia finală de Lucrări, Supervizorul va emite un Certificat final de Plată către Beneficiar, cu o copie transmisă Antreprenorului. Certificatul de Plată va avea aceeaşi structură ca Situaţiile de Lucrări, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanţi dacă este cazul, cu excepţia punctului (f) care va avea următorul conţinut: (f) sume de adăugat sau de scăzut aferente valorii finale, agreate de Părţi sau Decisă de către Supervizor, a tuturor sumelor aferente unor Revendicări potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicări şi Decizii]. În cazul în care Beneficiarul şi/sau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificatul final de Plată, oricare dintre Părţi va transmite o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], în termenul şi condiţiile prevăzute în subclauza respectivă. Chiar dacă o notificare de dezacord este notificată, pentru părţile din Certificatul final de Plată asupra cărora Părţile sunt de acord se va face plata în conformitate cu prevederile subclauzei 50.4 [Plata]. În cazul unui acord al Părţilor şi în cazul în care nu a fost emisă o notificare de dezacord în termenul stabilit, valoarea Certificatului final de Plată reprezintă încheierea tuturor obligaţiilor financiare în cadrul Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligaţie faţă de Antreprenor în niciun fel sau pentru nicio problemă în legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuţia Lucrărilor şi Antreprenorul va fi decăzut din dreptul său de a primi vreo plată suplimentară. Prezenta subclauză nu va limita responsabilităţile Beneficiarului privind obligaţiile sale de despăgubire în caz de fraudă, greşeală deliberată sau comportament necorespunzător. 51.3 Plata finală Beneficiarul va plăti sumele certificate de către Supervizor în termen de 30 de zile de la primirea Certificatului final de Plată, în condiţiile în care nu există dispute cu privire la acest Certificat, în conformitate cu următoarele condiţii: (a) fără a cauza vreo întârziere în termenul de plată, Beneficiarul este îndreptăţit să corecteze, fără alte formalităţi, erorile aritmetice din orice Certificat final de Plată. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corecţie aritmetică aplicată la valoarea Certificatului final de Plată emis de către Supervizor; (b) începând cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului final de Plată de către Supervizor, Antreprenorul va emite către Beneficiar o factură în valoarea specificată în Certificatul final de Plată corespunzător, după cum poate fi corectată în conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanţi în conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricărui dubiu, în lipsa unei facturi corespunzătoare, plata finală nu va fi considerată ca datorată. Atunci când o dispută cu privire la Certificatul final de Plată este soluţionată, în final, potrivit prevederilor clauzei 70 [Dispute şi arbitraj], Beneficiarul va plăti orice sume datorate fără întârziere. Clauza 52 Plăţi directe către Subcontractanţi 52.1 În cazul în care un Subcontractant îşi exprimă, în conformitate cu prevederile Legii, opţiunea de a fi plătit direct, subcontractul anexat la Contract va conţine o anexă specifică privind plata directă, prin care Antreprenorul şi Subcontractantul vor (i) consemna această opţiune, (ii) preciza contul bancar al Subcontractantului şi (iii) indica, pentru fiecare articol din Lista de Cantităţi aferent părţii de Lucrări pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din tariful sau preţul corespunzător aferentă Subcontractantului, precum şi modul de tratare şi aplicare al elementelor listate la punctele (a) - (f) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] în raport cu Subcontractantul, astfel încât să fie stabilită metoda concretă de evaluare şi certificare a părţii din fiecare plată efectuată de către Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plăţi] şi 51 [Plata finală] aferentă Subcontractantului. Aplicarea de către Beneficiar a prevederilor aferente plăţii directe a Subcontractanţilor conduce doar la defalcarea plăţilor efectuate de către Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plăţi] şi 51 [Plata finală] între Antreprenor şi Subcontractanţi, fără nicio altă modificare. În caz contrar, anexa privind plata directă a fiecărui subcontract devine nulă. Pentru evitarea oricărui dubiu, introducerea de către Antreprenor, în punctul (a) al unei Situaţii de Lucrări, a unei sume aferente unei părţi din Lucrări executate de către un Subcontractant este considerată confirmarea de către Antreprenor a prestaţiei corespunzătoare a Subcontractantului respectiv. Cu condiţia respectării prevederilor definite în paragraful de mai sus şi până când Subcontractantul este înlocuit, dacă este înlocuit, Beneficiarul va ţine cont de acordul dintre Antreprenor şi Subcontractant şi va efectua plăţi directe către Subcontractant. Aplicarea de către Beneficiar a prevederilor aferente plăţii directe către Subcontractant este singura obligaţie a Beneficiarului în raport cu prevederile subcontractului. Cu excepţia cazului în care Beneficiarul nu îşi îndeplineşte această obligaţie, Antreprenorul şi fiecare Subcontractant vor despăgubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului şi agenţii acestuia şi se vor asigura că nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială generată de sau în legătură cu fiecare subcontract. În cazul în care se constată, prin amendarea sau modificarea de către Supervizor într-un Certificat de Plată a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperării de la un Subcontractant a unei sume plătite direct de către Beneficiar către acel Subcontractant şi dacă suma nu este dedusă din sumele plătibile de către Beneficiar Subcontractantului, va fi plătită de către Subcontractant în termen de 30 de zile de la transmiterea de către Beneficiar a unei facturi. În cazul în care Subcontractantul nu efectuează o astfel de plată în termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectivă de la Antreprenor. Clauza 53 Plăţi întârziate 53.1 Dacă Antreprenorul nu primeşte o plată datorată, integral, în termenul prevăzut la clauza 50.4 [Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finală], Antreprenorul, fără alte formalităţi decât transmiterea către Beneficiar a unei facturi detaliate în termen de 60 de zile de la primirea integrală a plăţii, va fi îndreptăţit să primească plata unor dobânzi pentru întârziere în efectuarea plăţilor, calculate lunar pentru suma neplătită în termen. Aceste dobânzi pentru întârziere în efectuarea plăţilor vor fi calculate pe baza ratei anuale după cum urmează: (a) rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, atunci când moneda de plată este leul românesc, sau (b) rata dobânzii de referinţă a Băncii Centrale Europene, atunci când moneda de plată este euro, sau (c) rata echivalentă a băncii centrale a statului respectiv sau a instituţiei echivalente, atunci când moneda de plată este alta decât leul românesc sau euro, la care se adaugă 8 (opt) puncte procentuale. Dobânda va fi datorată pentru perioada dintre expirarea termenului de plată şi data la care contul Beneficiarului este debitat. Clauza 54 Plăţi către terţi 54.1 Beneficiarul va efectua plăţi datorate Antreprenorului către terţi doar după o cesiune realizată în conformitate cu prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau în conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plăţi directe către Subcontractanţi]. 54.2 În cazul unui sechestru legal impus Antreprenorului ce afectează plăţile scadente de primit de către Antreprenor în baza Contractului, şi fără a prejudicia termenul prevăzut la clauza 53 [Plăţi întârziate], Beneficiarul va avea la dispoziţie 30 de zile, de la data la care primeşte notificarea dispariţiei definitive a impedimentului de plată, pentru a relua plăţile către Antreprenor. Clauza 55 Costuri suplimentare 55.1 Antreprenorul va acţiona în mod diligent pentru a preveni, în măsura posibilă, apariţia unor costuri suplimentare. Cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în cazul în care, în conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Costuri suplimentare fără ca o Revendicare a Antreprenorului să fi fost notificată, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata unor Costuri suplimentare dacă şi în măsura în care Antreprenorul suportă costuri suplimentare datorită uneia din următoarele cauze: (a) Ordine Administrative care nu se datorează culpei Antreprenorului, inclusiv Modificări (în cazul în care nu s-a convenit altfel în cadrul Modificării) cu excepţia Modificărilor aferente subclauzei 37.11; (b) neîndeplinirea de către Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligaţiilor care le revin prin Contract; (c) orice suspendare a Lucrărilor care nu se datorează culpei Antreprenorului sau vreunui risc în responsabilitatea Antreprenorului; (d) forţă majoră; (e) orice eveniment sau situaţie care, în conformitate cu prevederile Condiţiilor Contractuale, îndreptăţeşte Antreprenorul la plata de către Beneficiar a unor Costuri suplimentare, inclusiv cu titlu de despăgubiri, şi care nu se datorează culpei Antreprenorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care Antreprenorul nu respectă prevederile clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în cazurile relevante, Antreprenorul va fi decăzut din dreptul său de a primi plata unor Costuri suplimentare. Pentru evitarea oricărui dubiu, evenimentele sau situaţiile menţionate la punctele i şi ii ale subclauzei 35.1 nu vor îndreptăţi Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare. 55.2 Existenţa unor Costuri suplimentare în sensul Condiţiilor Contractuale necesită ca Antreprenorul să aducă dovada că: (a) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, în mod rezonabil, de către Antreprenor. Pentru evitarea oricărui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Antreprenorului, (ii) un simplu risc de cheltuieli nu reprezintă un Cost, (iii) pierderea de profit nu este un Cost. (b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate în mod clar cauzei invocate şi nu ar fi fost suportate fără această cauză. (c) aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza înregistrărilor Antreprenorului, care vor include în mod obligatoriu şi datele financiare, contabile şi altele asemenea, referitoare la costurile suportate sau care vor fi suportate de către Antreprenor. Clauza 56 Încetarea responsabilităţii Părţilor 56.1 Aprobarea Recepţiei Finale confirmă îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului de a executa şi termina Lucrările şi de a remedia orice defecţiune în Perioada de Garanţie. Totuşi, după aprobarea Recepţiei Finale, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obligaţie care rămâne neîndeplinită la data Recepţiei, în conformitate cu prevederile Legii şi ale Contractului. În scopul stabilirii naturii şi volumului obligaţiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare. 56.2 Aprobarea Recepţiei Finale nu va aduce atingere răspunderii Antreprenorului prevăzute de Lege pentru vicii ale Lucrărilor. 56.3 Beneficiarul nu va mai avea nicio obligaţie faţă de Antreprenor în niciun fel sau pentru nicio problemă în legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuţia Lucrărilor după efectuarea plăţii finale în conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finală]. 56.4 Fără a lua în considerare prevederile prezentei clauze, o Parte va despăgubi cealaltă Parte pentru orice pierderi sau daune cauzate acestei Părţi şi generate de fraudă sau greşeală deliberată comise de prima Parte, fără a implica vreo culpă a celeilalte Părţi. RECEPŢIE ŞI PERIOADA DE GARANŢIE Clauza 57 Principii generale 57.1 Verificarea şi testarea Lucrărilor de către Supervizor şi/sau Beneficiar în pregătirea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau a Recepţiei Finale se vor efectua în prezenţa Antreprenorului. Absenţa Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu condiţia ca Antreprenorul să fi fost notificat corespunzător cu cel puţin 30 de zile înainte de data verificării. 57.2 Dacă circumstanţele excepţionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea stării Lucrărilor şi/sau testarea acestora în pregătirea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau a Recepţiei Finale, Supervizorul, după consultarea, în măsura posibilului, a Antreprenorului, va întocmi o declaraţie prin care se certifică imposibilitatea. Se vor efectua verificarea şi testarea în termen de 30 de zile de la data la care această imposibilitate încetează. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstanţe pentru a evita obligaţia prezentării Lucrărilor într-o stare corespunzătoare. Clauza 58 Teste la Terminare 58.1 Lucrările nu vor fi recepţionate până nu se efectuează verificările şi Testele la Terminare prevăzute în Contract. Prevederile subclauzei 41.2 se vor aplica în mod corespunzător, cu excepţia cazului în care testele sunt efectuate de către Beneficiar când nu se vor aplica decât punctele (b) şi (c) din subclauza respectivă. Antreprenorul va aduce la cunoştinţa Supervizorului data când pot fi începute verificările şi Testele la Terminare. 58.2 În urma verificării şi testării, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul Testelor la Terminare. În conformitate cu prevederile notificării şi în termenul prevăzut de aceasta, Lucrările care nu corespund specificaţiilor şi condiţiilor din Contract vor fi demolate şi reconstruite de Antreprenor sau reparate. Dacă Antreprenorul nu respectă prevederile notificării, Beneficiarul poate alege, printr-o notificare transmisă Antreprenorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], să efectueze aceste demolări, reconstruiri sau reparaţii, direct sau prin terţi, pe costul Antreprenorului. Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea şi reconstruirea sau reparaţia oricărei Lucrări în care s-au utilizat Materiale şi/sau Echipamente neconforme cu prevederile Contractului sau care au fost executate în perioadele de suspendare prevăzute la clauza 38 [Suspendare]. Clauza 59 Utilizarea Lucrărilor înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor 59.1 În cazul în care Contractul prevede că Lucrările se execută în regim de continuare a utilizării (inclusiv a traficului), prevederile subclauzelor 59.2 şi 59.3 nu se vor aplica. În acest caz, Antreprenorul va transmite o notificare Supervizorului după ce o parte a Lucrării este finalizată şi funcţională în conformitate cu prevederile Contractului. Cu excepţia cazului în care notificarea Antreprenorului este respinsă, cu motive detaliate, de către Supervizor în termen de 15 zile de la primire, Beneficiarul va fi responsabil pentru îngrijirea acestei părţi începând cu data începerii utilizării care va fi a 30-a zi de la data primirii notificării Antreprenorului. 59.2 Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară specificată în Contract sau convenită de către ambele Părţi) până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. Dacă Beneficiarul utilizează o parte a Lucrărilor înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea pentru îngrijirea acestei părţi începând cu data la care a început utilizarea acesteia, dată la care responsabilitatea va trece în sarcina Beneficiarului. 59.3 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a utilizării de către Beneficiar a unei părţi din Lucrare, alta decât utilizarea specificată în Contract sau convenită de către Antreprenor, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 59.4 Dacă Beneficiarul aprobă Recepţia la Terminare sau utilizează o parte a Lucrărilor, inclusiv un Sector (altfel decât ca măsură temporară specificată în Contract sau convenită de către ambele Părţi), eventualele penalităţi de întârziere potrivit prevederilor subclauzei 36.4 aferente terminării Lucrărilor rămase de executat vor fi diminuate corespunzător. Pentru o întârziere înregistrată după data Recepţiei la Terminare sau data începerii utilizării, reducerea proporţională a penalităţilor de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părţii de Lucrări recepţionate sau utilizate şi valoarea totală a Lucrărilor sau Sectorului de lucrări (după caz). Supervizorul va proceda în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru a conveni sau Decide aceste proporţii. Clauza 60 Recepţia la Terminarea Lucrărilor 60.1 Se va putea efectua Recepţia la Terminare a Lucrărilor sau a unui Sector doar dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: (a) Lucrările sau Sectorul au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului; (b) Lucrările sau Sectorul au trecut Testele la Terminare în conformitate cu prevederile clauzei 58 [Teste la Terminare]; (c) Antreprenorul a îndeplinit obligaţiile prevăzute în Contract astfel încât Lucrările sau Sectorul să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, inclusiv, dar nelimitat la obligaţiile prevăzute în subclauzele 9.4 şi 19.2. 60.2 Recepţia la Terminarea Lucrărilor poate fi realizată şi pentru părţi din Lucrări, în condiţiile Legii şi ale prezentului Contract, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic şi funcţional. 60.3 Antreprenorul va notifica Beneficiarul şi Supervizorul cu cel puţin 15 zile înainte ca Lucrările sau un Sector de lucrări să fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate şi pregătite de recepţie şi va solicita Beneficiarului efectuarea Recepţiei la Terminare. 60.4 În termen de 10 zile de la data notificării de către Antreprenor, Supervizorul va verifica dacă sunt întrunite condiţiile de recepţie şi va emite către Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport la Terminarea Lucrărilor prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliată, admiterea, amânarea sau respingerea recepţiei Lucrărilor. 60.5 Beneficiarul va organiza începerea recepţiei şi va comunica Antreprenorului data stabilită şi componenţa comisiei de recepţie. Comisia de recepţie va consemna observaţiile şi concluziile într-un proces-verbal conform Legii. 60.6 În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepţiei la terminare, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar. În cazul suspendării sau respingerii recepţiei, Beneficiarul va prezenta, în notificarea sa dacă nu sunt prezentate în procesulverbal, motivaţia precum şi lucrările pe care să le realizeze Antreprenorul şi obligaţiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepţiei în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia şi/sau finaliza lucrările şi va îndeplini obligaţiile, înainte de a transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor subclauzei 60.3. În cazul în care Beneficiarul aprobă Recepţia la Terminarea Lucrărilor, Beneficiarul va consemna, în notificarea sa, dacă nu sunt consemnate în procesul-verbal, (i) data la care Lucrările sau Sectorul de lucrări au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, (ii) lucrările minore rămase de executat şi termenele aferente, (iii) defecţiunile, neconformităţile şi alte neconcordanţe, cu termenele aferente de remediere, (iv) Revendicările Beneficiarului (cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului]) privind penalizări, diminuări de valori şi altele asemenea. Clauza 61 Perioada de Garanţie 61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu şi oricărei deteriorări a unei părţi a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanţie şi care: (a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase, erori în Documentele Antreprenorului sau punerea în operă necorespunzătoare; şi/sau (b) rezultă din orice acţiune sau lipsă de acţiune a Antreprenorului în Perioada de Garanţie. Dacă un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce în Perioada de Garanţie, Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deteriorări. Notificarea va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciu sau deteriorare. În Perioada de Garanţie, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normală a Lucrărilor produsă, pentru fiecare parte din Lucrări, începând cu data de începere a utilizării părţii respective de către Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrărilor înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor], sau, dacă nu există o asemenea dată, de la data de aprobare a Recepţiei la Terminare. De asemenea, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriorările care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare a Lucrărilor. 61.2 La primirea unei notificări emise potrivit prevederilor subclauzei 61.1 şi în conformitate cu aceasta, Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare în cel mai scurt timp posibil. Dacă în Perioada de Garanţie o defecţiune sau deteriorare nu poate fi remediată pe Şantier, Antreprenorul poate, în scopul reparării, transporta în afara Şantierului componentele aferente, cu condiţia depunerii unei garanţii pentru valoarea de înlocuire a componentelor ridicate şi cu acceptul prealabil al Supervizorului. În cazul în care Antreprenorul consideră că nu este responsabil, în conformitate cu prevederile subclauzei 61.1, de viciu sau deteriorare, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea în conformitate cu notificarea emisă dar va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului] la plata Costurilor suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 61.3 În cazul în care Antreprenorul nu remediază un viciu sau o deteriorare în termenul prevăzut în notificare, Beneficiarul: (a) poate executa lucrările de remediere direct sau printr-un terţ, pe riscul şi (cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului]) costul Antreprenorului; sau (b) poate rezilia Contractul în conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. 61.4 Dacă un viciu sau o deteriorare în responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor subclauzei 61.1 implică privarea semnificativă a Beneficiarului de beneficiul Lucrărilor (sau a unei părţi de Lucrări), Beneficiarul, fără a afecta vreun alt drept al său, va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], să recupereze toate sumele plătite pentru părţile de Lucrări în cauză împreună cu costul demontării acestor părţi şi eliberării Şantierului. În acest caz, Antreprenorul nu va mai avea obligaţia de a remedia partea sau părţile respective de Lucrări. 61.5 În caz de urgenţă, în situaţia în care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, în cazul în care a fost contactat, nu poate lua măsurile impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului (cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului]). Beneficiarul sau Supervizorul în cel mai scurt timp posibil vor informa Antreprenorul cu privire la acţiunea întreprinsă. 61.6 Perioada de Garanţie, înainte de orice prelungire a acestei perioade potrivit prevederilor prezentei clauze, va fi prevăzută în Acordul Contractual. Dacă Acordul Contractual nu prevede durata Perioadei de Garanţie, această durata va fi după cum urmează: 5 ani pentru construcţiile încadrate în categoriile de importanţă A şi B, în sensul Legii;

3 ani pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă C, în sensul Legii;

1 an pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă D, în sensul Legii.Perioada de Garanţie, pentru Lucrările, fiecare parte a Lucrărilor recepţionată separat sau Sector, va începe la data aprobării Recepţiei la Terminare a Lucrărilor, părţii din Lucrări sau Sectorului, după caz. 61.7 Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], la prelungirea Perioadei de Garanţie pentru Lucrări, parte din Lucrări recepţionate separat sau Sector, dacă şi pentru perioada în care Lucrările, partea din Lucrări sau Sector, inclusiv o componentă importantă a Echipamentelor, nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defecţiuni sau unor degradări, în Perioada de Garanţie. Clauza 62 Recepţia Finală 62.1 Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată înainte de aprobarea Recepţiei Finale. 62.2 La expirarea Perioadei de Garanţie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.7), sau, în cazul în care au fost recepţionate separat la terminare unele părţi sau Sectoare, a ultimei Perioade de Garanţie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.7), Beneficiarul va organiza recepţia finală şi va comunica Antreprenorului data stabilită şi componenţa comisiei de recepţie în condiţiile Legii. Comisia de recepţie va consemna observaţiile şi concluziile sale într-un proces-verbal conform Legii. 62.3 În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepţiei finale, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar. În cazul suspendării sau respingerii recepţiei finale, Beneficiarul, fără a afecta dreptul său de a rezilia Contractul în conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar], va prezenta, în notificarea sa, dacă nu sunt prezentate în procesul-verbal, motivaţia, precum şi lucrările pe care să le realizeze Antreprenorul şi obligaţiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepţiei în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia şi/sau finaliza lucrările şi îşi va îndeplini obligaţiile. În cazul în care Beneficiarul aprobă Recepţia Finală, Beneficiarul va consemna, în notificarea sa dacă nu este consemnată în procesul-verbal, data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în Contract (sau datele în cazul în care au fost recepţionate separat, la terminare, părţi din Lucrări sau Sectoare), fără a prejudicia prevederile clauzei 56 [Încetarea responsabilităţii Părţilor]. 62.4 Procesul-verbal de Recepţie Finală semnat de către Beneficiar va fi singurul document considerat a certifica Recepţia Finală a Lucrărilor. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI ŞI REZILIERE Clauza 63 Încălcarea Contractului 63.1 Oricare dintre Părţi încalcă Contractul atunci când nu îşi îndeplineşte obligaţiile conform prevederilor Contractului. 63.2 Când se produce o încălcare a Contractului, Partea vătămată prin încălcare este îndreptăţită, în măsura şi în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale, la următoarele remedii: (a) (în cazul încălcării Contractului de către Antreprenor) transmiterea de către Beneficiar a unei notificări adresate Antreprenorului, în care Beneficiarul va indica, cu referire specifică la prevederile Contractului, obligaţia nerespectată de Antreprenor, va stabili un termen rezonabil de remediere şi va specifica faptul că notificarea este emisă în temeiul prezentei subclauze; (b) măsuri specifice prevăzute în Contract (inclusiv dar fără a se limita la cele prevăzute în subclauza 36.2, subclauza 36.3, clauza 38 [Suspendare], subclauza 44.5, clauza 53 [Plăţi întârziate] sau subclauza 50.3 [Certificat de Plată]); (c) remedii şi despăgubiri prevăzute în Contract, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69 [Revendicări şi Decizii] şi/sau, după caz, clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]; şi/sau (d) rezilierea Contractului, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar] respectiv clauzei 65 [Rezilierea de către Antreprenor]. Clauza 64 Rezilierea de către Beneficiar 64.1 Cu condiţia respectării celorlalte prevederi relevante ale Condiţiilor Contractuale, Beneficiarul, printr-o notificare de reziliere motivată şi primită de Antreprenor cu 15 zile înainte de data rezilierii, este îndreptăţit să rezilieze Contractul în oricare din următoarele situaţii: (a) Antreprenorul încalcă grav Contractul; în sensul prezentei clauze, o încălcare a Contractului de către Antreprenor este gravă dacă Antreprenorul, fără justificări rezonabile, nu reuşeşte să respecte prevederile unei notificări emise în conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, în termenul rezonabil stabilit în această notificare; (b) Antreprenorul cesionează contractul fără a respecta prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau subcontractează fără acordul (expres sau implicit) al Beneficiarului; (c) Antreprenorul devine falit, intră în proces de lichidare sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente; (d) Antreprenorul nu încheie sau nu menţine în vigoare Garanţia de Bună Execuţie sau asigurările prevăzute în clauza 16 [Responsabilităţi şi asigurări], sau emitentul Garanţiei de Bună Execuţie sau vreuna dintre societăţile de asigurare cu care Antreprenorul a încheiat asigurările prevăzute în clauza 16 [Responsabilităţi şi asigurări] nu îşi pot respectă angajamentele iar Antreprenorul nu transmite în termen noua Garanţie de Bună Execuţie sau o copie a noului certificat de asigurare; (e) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre următoarele situaţii şi, prin urmare, ar fi trebuit să fie exclus din procedura de atribuire, sau se află în una dintre următoarele situaţii în orice moment după atribuirea Contractului: în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la o organizaţie criminală, pentru corupţie, pentru fraudă, pentru infracţiuni teroriste sau infracţiuni legate de activităţile teroriste, pentru spălare de bani sau finanţarea terorismului, şi/sau pentru exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane; (f) Antreprenorul nu îşi îndeplineşte vreuna dintre obligaţiile prevăzute la clauza 12.8, clauza 12a [Codul de conduită] sau clauza 12b [Conflict de interese]; (g) terţul susţinător, potrivit prevederilor subclauzei 12.9, nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm; (h) Beneficiarul devine îndreptăţit să perceapă de la Antreprenor suma maximă a penalităţilor de întârziere după cum este stabilită în subclauza 36.4; (i) Antreprenorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile potrivit prevederilor subclauzei 61.3. Cazurile de reziliere prevăzute la punctele (c), (e) şi (f) pot face referire la persoane membre ale organului administrativ, de management sau de supervizare al Antreprenorului şi/sau persoane cu puteri de reprezentare, decizie sau control cu privire la Antreprenor. Cazurile de reziliere prevăzute la punctele (a), (c), (e) şi (f) fac referire şi la persoanele responsabile individual şi în solidar de executarea Contractului. Cazurile prevăzute la punctul (f) pot face referire la Subcontractanţi. În oricare din aceste situaţii şi cu excepţia cazului în care Beneficiarul, în termen de 15 zile de la data primirii de către Antreprenor a notificării de reziliere, transmite Antreprenorului o notificare de revocare a notificării de reziliere, Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi, în a 16-a zi de la primirea de către Antreprenor a notificării de reziliere emisă de Beneficiar. 64.2 De la data rezilierii, Antreprenorul va lua imediat măsuri pentru a încheia lucrările prompt şi ordonat şi pentru a reduce cheltuielile la minimum. Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Beneficiarului toate Bunurile aflate în proprietatea Beneficiarului (inclusiv transportul şi depozitarea lor pe Şantier în conformitate cu prevederile subclauzei 43.3) şi toate Documentele Antreprenorului. De la data emiterii notificării de reziliere şi până la expirarea unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier nicio Lucrare Provizorie şi niciun Utilaj fără acceptul prealabil al Beneficiarului. 64.3 În termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu privire la cesiunea de către Antreprenor a unor subcontracte. Antreprenorul va ceda către Beneficiar orice subcontract imediat după primirea notificării Beneficiarului în acest sens. 64.4 În conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, în termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu privire la folosirea de către Beneficiar a unor Lucrări Provizorii şi/sau Utilaje ale Antreprenorului, necesare pentru asigurarea stabilităţii sau siguranţei Lucrărilor. 64.5 În conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, în termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice cerere de încheiere cu proprietarii acestora a unor contracte de închiriere de Lucrări Provizorii şi/sau utilaje conform aceloraşi termeni în care au fost închiriate de către Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului de a plăti toate costurile implicate în acest sens de la data cererii. 64.6 Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisă de Beneficiar sau Supervizor în termen de 5 zile cu privire la măsuri rezonabile de luat de către Antreprenor pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor. 64.7 Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispoziţia acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrările direct sau prin încheierea unui alt contract cu un terţ. Obligaţia Antreprenorului de a executa Lucrările şi răspunderea Antreprenorului pentru întârzieri în terminarea Lucrărilor vor înceta imediat la data rezilierii. Rezilierea Contractului nu va afecta: (a) drepturile şi obligaţiile în temeiul Contractului dobândite sau scadente până la data rezilierii (inclusiv dar fără a se limita la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la Antreprenor); (b) drepturile şi obligaţiile Antreprenorului şi ale Beneficiarului care supravieţuiesc în temeiul oricărei clauze a prezentului Contract în care se menţionează că supravieţuieşte rezilierii Contractului sau care este necesară pentru a da efect rezilierii sau consecinţelor rezilierii Contractului. 64.8 Supervizorul, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 90 de zile după data rezilierii, va certifica valoarea Lucrărilor şi toate sumele pe care Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold în legătură cu Costul Materialelor, Echipamentelor şi altor Bunuri achiziţionate, fabricate sau produse de Antreprenor şi aflate în proprietatea Beneficiarului precum şi Costurile suplimentare revendicate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului, dacă este cazul). 64.9 După reziliere, un raport privind Lucrările executate de Antreprenor va fi întocmit de Supervizor în cel mai scurt timp posibil după inspectarea Lucrărilor şi inventarierea Lucrărilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor şi altor Bunuri, dar nu mai târziu de 90 de zile după data rezilierii. Antreprenorul va fi somat să se prezinte la inspecţie şi inventar. Supervizorul va întocmi şi o declaraţie privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului. 64.10 Beneficiarul nu va fi obligat să efectueze nicio plată către Antreprenor până la terminarea Lucrărilor. După terminarea Lucrărilor, Beneficiarul va recupera de la Antreprenor costurile suplimentare, după caz, de terminare a Lucrărilor, şi/sau va plăti orice sold datorat Antreprenorului. Costurile suplimentare de terminare a Lucrărilor sunt calculate după cum urmează: costurile efectiv suportate de către Beneficiar după data rezilierii în scopul terminării Lucrărilor plus totalul sumelor plătite sau datorate Antreprenorului la data rezilierii minus Valoarea Contractului la data rezilierii şi orice sume datorate de Antreprenor Beneficiarului la data rezilierii. 64.11 În cazul rezilierii în conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe lângă costurile suplimentare de terminare a Lucrărilor şi fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract, Beneficiarul va fi îndreptăţit să recupereze de la Antreprenor orice pierdere suferită până la un total cumulat de 10% din Preţul Contractului. Sumele obţinute de Beneficiar ca urmare a executării Garanţiei de Bună Execuţie vor fi folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi. Clauza 65 Rezilierea de către Antreprenor 65.1 Cu condiţia respectării celorlalte prevederi relevante ale Condiţiilor Contractuale, Antreprenorul, printr-o notificare de reziliere motivată şi primită de Beneficiar cu 15 zile înainte de data rezilierii, este îndreptăţit să rezilieze Contractul în oricare din următoarele situaţii: (a) dacă Antreprenorul nu primeşte, integral, o plată datorată, în termen de 120 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 50.4 [Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finală]; (b) Beneficiarul şi/sau Personalul său nu îşi îndeplinesc obligaţiile Contractuale, după două notificări transmise de către Antreprenor Beneficiarului privind această neîndeplinire, fiecare notificare având un termen de remediere de cel puţin 30 de zile; (c) execuţia tuturor Lucrărilor este suspendată pentru mai mult de 210 zile, iar suspendarea nu este cauzată de neîndeplinirea de către Antreprenor a vreuneia dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului şi nici de vreun risc în responsabilitatea Antreprenorului; (d) Beneficiarul devine falit, intră în proces de lichidare sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente. În oricare din aceste situaţii şi cu excepţia cazului în care Antreprenorul, în termen de 15 zile de la data primirii de către Beneficiar a notificării de reziliere, transmite Beneficiarului o notificare de revocare a notificării de reziliere, Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi, în a 16-a zi de la primirea de către Beneficiar a notificării de reziliere emisă de Antreprenor. 65.2 Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 şi 64.9 se vor aplica în mod corespunzător. Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispoziţia acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrările direct sau prin încheierea unui alt contract cu un terţ. Obligaţia Antreprenorului de a executa Lucrările şi răspunderea Antreprenorului pentru întârzieri în terminarea Lucrărilor vor înceta imediat la data rezilierii. Rezilierea Contractului nu va afecta: (a) drepturile şi obligaţiile în temeiul Contractului dobândite sau scadente până la data rezilierii (inclusiv dar fără a se limita la dreptul Antreprenorului de a recupera daune de la Beneficiar); (b) drepturile şi obligaţiile Antreprenorului şi ale Beneficiarului care supravieţuiesc în temeiul oricărei clauze a prezentului Contract în care se menţionează că supravieţuieşte rezilierii Contractului sau care este necesară pentru a da efect rezilierii sau consecinţelor rezilierii Contractului. 65.3 În cazul rezilierii în conformitate cu prevederile prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine: (a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie; (b) va plăti Antreprenorului: a. sumele datorate pentru toate Lucrările executate, inclusiv Sumele Reţinute; b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele şi alte Bunuri achiziţionate, fabricate sau produse de Antreprenor şi aflate în proprietatea Beneficiarului; c. sumele datorate în legătură cu Costurile suplimentare revendicate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului până la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului în legătură cu sume revendicate de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului până la data rezilierii. (c) va plăti Antreprenorului orice alte Costuri suportate după sau în legătură cu rezilierea, pierderi sau daune suferite de Antreprenor. Suma maximă cumulată a acestora va fi de 10% din Preţul Contractului. Clauza 66 Forţă majoră şi denunţare unilaterală 66.1 Niciuna dintre Părţi nu va fi considerată în culpă şi nu se va considera că şi-a încălcat obligaţiile ce îi revin prin Contract dacă îndeplinirea acestor obligaţii este împiedicată de orice circumstanţe de forţă majoră ce apar după data semnării Contractului. 66.2 Noţiunea de forţă majoră, în sensul Contractului, include orice evenimente cu caracter excepţional, imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte şi pe care nicio Parte, exercitând toată diligenţă necesară, nu le poate depăşi cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau alte tulburări industriale, acte ale inamicului public, războaie declarate sau nu, blocaje, insurecţii, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnet, inundaţii, erodări locale, tulburări civile, explozii. 66.3 Fără a ţine seama de prevederile clauzelor 36 [Întârzieri] şi 64 [Rezilierea de către Beneficiar], Antreprenorul nu va fi responsabil prin executarea Garanţiei de Bună Execuţie, penalităţi de întârziere sau rezilierea Contractului din culpa Antreprenorului dacă, şi în măsura în care, întârzierea executării Lucrărilor sau altă neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute în Contract este rezultatul unui caz de forţă majoră. Similar, Beneficiarul nu va fi responsabil, fără a ţine seama de prevederile clauzelor 53 [Plăţi întârziate] şi 65 [Rezilierea de către Antreprenor], de plata dobânzii pentru întârziere în efectuarea plăţilor, suspendare sau rezilierea Contractului de către Antreprenor, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Beneficiarului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. 66.4 Dacă o Parte consideră că un caz de forţă majoră ce sa produs poate afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat cealaltă Parte şi Supervizorul, comunicând datele cu privire la natura, durata probabilă şi efectul circumstanţelor. Dacă Supervizorul nu prevede altfel în scris, Antreprenorul va continua să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute în Contract în măsura rezonabil posibilă şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative pentru îndeplinirea obligaţiilor care nu sunt împiedicate de cazul de forţă majoră. Antreprenorul nu va implementa aceste mijloace alternative decât cu acceptul Supervizorului. 66.5 În cazul în care Antreprenorul suportă costuri suplimentare pentru respectarea instrucţiunilor Supervizorului sau folosirea de mijloace alternative conform subclauzei 66.4, Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], va fi îndreptăţit la plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 66.6 Dacă circumstanţe de forţă majoră s-au produs şi continuă timp de 180 de zile, împiedicând execuţia unei părţi importante a Lucrărilor sau efectuarea plăţilor, atunci, fără a ţine seama de orice prelungire a Duratei de Execuţie acordate Antreprenorului, fiecare Parte are dreptul să rezilieze Contractul printr-o notificare de reziliere motivată şi primită de cealaltă Parte cu 30 de zile înainte de data rezilierii. Dacă, la expirarea perioadei de 30 de zile, forţa majoră persistă, Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi şi Părţile vor fi eliberate de executarea ulterioară a Contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului. 66.7 Beneficiarul, în orice moment şi cu efect imediat, poate denunţa unilateral Contractul, printr-o notificare în acest sens transmisă Antreprenorului. Fără a afecta obligaţiile şi răspunderea Beneficiarului faţă de autorităţile publice din România, Beneficiarul nu va fi obligat să indice Antreprenorului motivele denunţării unilaterale. În cazul denunţării unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrările fie prin forţe proprii, fie prin încheierea unui nou contract, pe o perioadă de 3 ani de la data denunţării unilaterale. În caz contrar, Antreprenorul va fi îndreptăţit să primească plăţi de la Beneficiar în conformitate cu prevederile subclauzei 65.3. 66.8 În cazul încetării potrivit prevederilor subclauzei 66.6 şi în cazul încetării prin denunţare unilaterală potrivit prevederilor subclauzei 66.7, prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 şi 64.9 se vor aplica în mod corespunzător. Încetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispoziţia acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrările direct sau prin încheierea unui alt contract cu un terţ. Obligaţia Antreprenorului de a executa Lucrările şi răspunderea Antreprenorului pentru întârzieri în terminarea Lucrărilor vor înceta imediat la data încetării. Încetarea Contractului nu va afecta: (a) drepturile şi obligaţiile în temeiul Contractului dobândite sau scadente până la data încetării; (b) drepturile şi obligaţiile Antreprenorului şi ale Beneficiarului care supravieţuiesc în temeiul oricărei clauze a prezentului Contract în care se menţionează că supravieţuieşte încetării Contractului sau care este necesară pentru a da efect încetării sau consecinţelor încetării Contractului. După încetare pentru caz de forţă majoră sau denunţare unilaterală, Beneficiarul cu promptitudine: (a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie; (b) va plăti Antreprenorului: a. sumele datorate pentru toate Lucrările executate, inclusiv Sumele Reţinute; b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele şi alte Bunuri achiziţionate, fabricate sau produse de Antreprenor şi aflate în proprietatea Beneficiarului; c. sumele datorate în legătură cu Costurile suplimentare revendicate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului până la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului în legătură cu sume revendicate de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului până la data rezilierii. (c) va plăti Antreprenorului orice alte Costuri suportate după sau în legătură cu rezilierea sau denunţarea unilaterală. Suma maximă a acestora va fi de 10% din Preţul Contractului. 66.9 Dacă apare una din următoarele situaţii: (a) Contractul a făcut sau face obiectul unei modificări (substanţiale sau în alt fel) care, în conformitate cu prevederile Legii, necesită o nouă procedură de atribuire, (b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din tratate şi din directive europene în materie de achiziţii publice, declarată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene printr-o procedură în temeiul articolului 258 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene; sau (c) se produc evenimente sau circumstanţe care nu pot fi controlate de către Părţi (incluzând forţa majoră dar nelimitânduse la aceasta), care fac imposibilă sau ilegală, pentru una dintre Părţi sau pentru ambele Părţi, îndeplinirea obligaţiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor Legii, îndreptăţesc Părţile de a fi scutite de executarea ulterioară a Contractului, atunci, după o înştiinţare transmisă de o Parte către cealaltă Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanţe: (a) Părţile vor fi scutite de executarea ulterioară a Contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului; şi (b) suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi cea care ar fi putut fi plătită potrivit prevederilor subclauzei 66.8, dacă Contractul ar fi fost reziliat pe caz de forţă majoră. Clauza 67 Insolvenţă şi faliment 67.1 În cazul în care s-a deschis o procedură generală de insolvenţă împotriva Antreprenorului, inclusiv orice membru (inclusiv liderul) în cazul unei asocieri, unui consorţiu sau altei grupări formate din două sau mai multe persoane sau împotriva unui Subcontractant sau terţ susţinător, Antreprenorul, în termen de 30 de zile de la notificarea Supervizorului în acest sens, va prezenta Beneficiarului o analiză detaliată a impactului acestui eveniment asupra executării Contractului şi îndeplinirii obligaţiilor, cu un plan de măsuri pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. În cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, consorţiu sau altă grupare formată din două sau mai multe persoane, planul de măsuri va include prezentarea modului concret în care se va exercita responsabilitatea individuală şi în solidar a fiecărui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. În acest caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificări sau realocări de responsabilităţi în cadrul acordului de asociere (fără a schimba membrii sau statutul asocierii), inclusiv, cu excepţie de la prevederile subclauzei 12.8, schimbarea liderului asocierii, fără ca acordul prealabil al Beneficiarului să fie necesar şi fără ca aceste modificări sau realocări să fie considerate Modificări în sensul clauzei 37 [Modificări]. 67.2 În cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, consorţiu sau altă grupare formată din două sau mai multe persoane şi dacă Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice alt membru) devine falit, intră în proces de lichidare sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente, Antreprenorul, în termen de 30 de zile de la notificarea Supervizorului în acest sens, va prezenta Beneficiarului o analiză detaliată a impactului acestui eveniment asupra executării Contractului şi îndeplinirii obligaţiilor, cu un plan de măsuri pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. Prezentele prevederi nu vor prejudicia niciun drept al Beneficiarului, inclusiv cel aferent punctului (c) al subclauzei 64.1. Planul de măsuri va include prezentarea modului concret în care se va exercita responsabilitatea individuală şi în solidar a fiecărui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. În acest caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificări sau realocări de responsabilităţi în cadrul acordului de asociere (fără a schimba membrii care nu au devenit faliţi sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu excepţie de la prevederile subclauzei 12.8, eliminarea din componenţa asocierii a membrului falit sau similar şi/sau schimbarea liderului asocierii, fără ca acordul prealabil al Beneficiarului să fie necesar şi fără ca aceste modificări sau realocări să fie considerate Modificări în sensul clauzei 37 [Modificări]. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI LEGEA Clauza 68 Riscuri, alocarea riscurilor şi despăgubiri 68.1 Riscurile Beneficiarului Riscurile Beneficiarului sunt următoarele: (a) emiterea de către Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului Contract, inclusiv în caz de întârziere a emiterii; (b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispoziţie a Şantierului de către Beneficiar, inclusiv în caz de întârziere a punerii la dispoziţie; (c) erori în repere şi sisteme de referinţă topografice, iniţial prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut să le identifice astfel încât să evite întârzieri sau costuri suplimentare; (d) erori, caracter incomplet şi/sau nedisponibilitatea la timp ale proiectului elaborat de către Beneficiar sau în numele acestuia; (e) condiţii fizice naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, precum şi alte obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, care apar în decursul execuţiei Lucrărilor, cu excepţia condiţiilor meteorologice adverse excepţionale; (f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzută de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei; (g) întârzierea testării Materialelor, Echipamentelor sau Lucrărilor de către Beneficiar sau Supervizor pe perioada de execuţie a Lucrărilor şi/sau a Testelor la Terminarea Lucrărilor sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale; (h) suspendarea Lucrărilor de către Supervizor din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului; (i) folosirea unor părţi din Lucrări înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor, altfel decât în modul prevăzut în Contract; (j) creşterea cantităţilor necesare a fi executate în cazul Lucrărilor proiectate de către Beneficiar, cu excepţia cazului în care articolelor aferente sunt plătite pe bază de preţuri forfetare; (k) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrări sau părţi din Lucrări; (l) modificarea Legii după Data de Referinţă; (m) forţa majoră. 68.2 Consecinţele Riscurilor Beneficiarului Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerii unuia dintre Riscurile Beneficiarului şi cu excepţia cazului în care alte clauze ale Condiţiilor Contractuale prevăd altfel, Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se va adăuga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%) în cazurile expres menţionate în Condiţiile Contractuale. 68.3 Despăgubiri Fără a afecta alte prevederi ale Condiţiilor Contractuale, Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul, inclusiv Personalul său, pentru orice vătămări corporale, decese sau îmbolnăviri care au apărut ca urmare a unor neglijenţe ale Beneficiarului, inclusiv Personalul său, sau încălcarea Contractului de către Beneficiar, inclusiv Personalul său, cu excepţia cazului în care acestea sau datorat unei neglijenţe a Antreprenorului. 68.4 Limitarea răspunderii Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel, în mod expres, în Condiţiile Contractuale, Beneficiarul nu va avea nicio răspundere faţă de Antreprenor pentru: (a) pierderea unui alt contract; sau (b) orice pierdere financiară a Antreprenorului (alta decât Costuri suplimentare). 68.5 Riscurile Antreprenorului Cu excepţia Riscurilor Beneficiarului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile Contractuale care îndreptăţesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Execuţie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii şi despăgubiri, Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii şi despăgubiri din alte motive, care constituie Riscurile Antreprenorului. Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declară în mod expres că încheie Contractul cu luarea în considerare a tuturor circumstanţelor relevante în legătură cu executarea Contractului şi că, cu excepţia Riscurilor Beneficiarului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile Contractuale care îndreptăţesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Execuţie, plata de către Beneficiar a unor Costuri suplimentare sau la alte remedii şi despăgubiri, Antreprenorul îşi asumă toate celelalte riscuri. Clauza 69 Revendicări şi Decizii Clauza 69a Revendicările Antreprenorului 69a.1 Notificarea Revendicării Antreprenorului În cazul în care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o altă situaţie în privinţa căreia Condiţiile Contractuale prevăd în mod expres că Antreprenorul poate fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie şi/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi/sau la plata de către Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi şi/sau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresată Supervizorului. Notificarea va face referire la: (a) prevederile prezentei subclauze, în baza căreia este întocmită Revendicarea Antreprenorului; (b) subclauzele specifice ale Condiţiilor Contractuale, aplicabile Revendicării în cauză; (c) prezentarea evenimentului sau situaţiei şi data apariţiei acestora. Notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei. Dacă notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, Antreprenorul îşi asumă întreaga responsabilitate şi toate riscurile pentru orice consecinţe (legate de timp şi costuri) cauzate de evenimentul sau situaţia în cauză până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire de a Duratei de Execuţie şi la nicio plată a unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situaţiei în perioada cuprinsă între data apariţiei evenimentului sau situaţiei şi data anterioară cu 30 de zile datei notificării. În cazul în care notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, nu se va prelungi Durata de Execuţie şi Beneficiarul nu va plăti niciun cost suplimentar în raport cu consecinţele evenimentului sau situaţiei până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. 69a.2 Detalierea Revendicării Antreprenorului (i) În termen de 30 de zile de la data notificării Revendicării, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului detaliile Revendicării sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie să fie suficient de detaliată şi întocmită în aşa manieră încât elementele sale să poată fi verificate şi să fie prezentată în mod clar astfel încât să poată fi citită şi înţeleasă de orice persoană care nu este familiarizată cu executarea Contractului. Antreprenorul va fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi plata unor Costuri suplimentare, pierderi şi/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt în responsabilitatea şi în riscul Antreprenorului. Detaliile Revendicării Antreprenorului se bazează pe înregistrările zilnice, iar Antreprenorul trebuie să demonstreze solicitările sale. Antreprenorul va transmite înregistrările zilnice relevante ca făcând parte din detaliile Revendicării. În cazul în care Antreprenorul intenţionează să transmită mai multe Revendicări într-un singur pachet în mod simultan (Revendicări globale, compendiu de Revendicări etc.), Antreprenorul are obligaţia de a detalia impactul financiar şi de timp pentru fiecare Revendicare, în mod separat. Antreprenorul are obligaţia de a prezenta evenimentul sau situaţia care are legătură cu compensarea solicitată cu suficiente detalii astfel încât Beneficiarul să cunoască cazul care face obiectul Revendicării. În cazul unei Revendicări având ca obiect prelungirea Duratei de Execuţie, Antreprenorul va prezenta un Program de Execuţie revizuit. Programul de Execuţie va cuprinde cel puţin elementele enumerate în clauza 17 [Programul de Execuţie]. În cazul în care Antreprenorul solicită compensaţii financiare, acestea vor fi separate şi prezentate în mod detaliat după cum urmează: (a) costuri legate de execuţia Lucrărilor; (b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu şantierul; (c) orice alte costuri şi pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligaţii financiare, pierderi de profit etc.). În situaţia în care Antreprenorul nu transmite compensaţiile financiare în mod separat, Revendicarea va fi respinsă conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea în principiu de către Supervizor a Revendicării] şi Antreprenorul este decăzut din dreptul de a solicita compensaţii financiare Beneficiarului ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. Antreprenorul va menţiona în mod clar în baza căror prevederi ale Condiţiilor Contractuale (cu indicarea subclauzei respective) se consideră îndreptăţit la compensaţii de timp şi/sau financiare, pentru a se stabili în mod corect meritul contractual al solicitării sale. În caz contrar, Revendicarea va fi respinsă conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea în principiu de către Supervizor a Revendicării] şi Antreprenorul este decăzut din dreptul de a solicita compensaţii de timp şi/sau financiare Beneficiarului ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. (ii) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsă doar la solicitarea Antreprenorului şi cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de a transmite detaliile după expirarea acestui termen doar dacă prezintă motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicării în acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situaţii sau evenimente aflate sub controlul Antreprenorului sau care implică vina Antreprenorului. În situaţia în care Supervizorul: (a) nu aprobă solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau (b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau (c) nu răspunde în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării Antreprenorului, Antreprenorul poate să emită o notificare de dezacord în termen de 10 zile, în conformitate cu prevederile prezentei clauze, caz în care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. Conţinutul notificării de dezacord este menţionat în subclauza 69c [Decizia Supervizorului]. În vederea soluţionării Revendicării, Antreprenorul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Antreprenorul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei de Execuţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. (iii) În situaţia în care Antreprenorul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile sau în termenul aprobat de Supervizor, atunci Antreprenorul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei de Execuţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. (iv) Dacă evenimentul sau situaţia este în derulare sau este un eveniment sau situaţie continuă, Antreprenorul va actualiza detaliile Revendicării la fiecare 30 de zile. În situaţia în care Antreprenorul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului 3 din prezenta subclauză. Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului ii din prezenta subclauză. La încheierea evenimentului sau situaţiei de tip continuă, Antreprenorul va transmite detaliile finale în termen de 30 de zile. În cazul în care Antreprenorul nu transmite detaliile finale în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauză. Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză. (v) După transmiterea detaliilor (finale) în conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului]. Clauza 69b Revendicările Beneficiarului 69b.1 Notificarea Revendicării Beneficiarului În cazul în care Antreprenorul încalcă obligaţiile ce-i revin potrivit prevederilor Contractului sau intervine un eveniment sau situaţie care reprezintă un Risc al Antreprenorului, iar Beneficiarul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Perioadei de Garanţie şi/sau la compensaţii financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresată Supervizorului. Notificarea va face referire la: (a) prevederile prezentei subclauze, în baza căreia a fost întocmită Revendicarea Beneficiarului; (b) subclauzele specifice ale Condiţiilor Contractuale, aplicabile Revendicării în cauză; (c) prezentarea evenimentului sau situaţiei şi data apariţiei acestora. Cu excepţia cazului în care Beneficiarul poate demonstra că nu avea cunoştinţă de evenimentul sau situaţia, notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei. Dacă notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, Beneficiarul îşi asumă întreaga responsabilitate şi toate riscurile pentru orice consecinţe (legate de Perioada de Garanţie şi compensaţii financiare) cauzate de evenimentul sau situaţia în cauză până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. Beneficiarul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Perioadei de Garanţie sau compensaţie financiară ca urmare a evenimentului sau situaţiei în perioada cuprinsă între data apariţiei evenimentului sau situaţiei şi data anterioară cu 30 de zile datei notificării. În situaţia în care notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, nu se va prelungi Perioada de Garanţie şi Antreprenorul nu va plăti nicio compensaţie financiară în raport cu consecinţele evenimentului sau situaţiei până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. În cazul în care Beneficiarul poate demonstra că nu avea cunoştinţă de evenimentul sau situaţia, notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de când Beneficiarul ia la cunoştinţă evenimentul sau situaţia, caz în care va fi îndreptăţit la prelungirea Perioadei de Garanţie şi/sau la compensaţii financiare de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei. 69b.2 Detalierea Revendicării Beneficiarului (i) În termen de 30 de zile de la data notificării Revendicării, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului detaliile Revendicării sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie să fie suficient de detaliată şi întocmită în aşa manieră încât elementele sale să poată fi verificate şi să fie prezentată în mod clar astfel încât să poată fi citită şi înţeleasă de orice persoană care nu este familiarizată cu executarea Contractului. Beneficiarul va fi îndreptăţit la o prelungire a Perioadei de Garanţie şi compensaţii financiare doar pentru acele elemente care nu sunt în responsabilitatea şi în riscul Beneficiarului. Beneficiarul trebuie să demonstreze solicitările sale în cuprinsul detaliilor Revendicării Beneficiarului. În cazul în care Beneficiarul intenţionează să transmită mai multe Revendicări într-un singur pachet în mod simultan (Revendicări globale, compendiu de Revendicări etc.), Beneficiarul are obligaţia de a detalia impactul financiar şi legat de prelungirea Perioadei de Garanţie pentru fiecare Revendicare, în mod separat. Beneficiarul are obligaţia de a prezenta evenimentul sau situaţia care are legătură cu compensarea solicitată cu suficiente detalii astfel încât Antreprenorul să cunoască cazul care face obiectul Revendicării. În cazul unei Revendicări având ca obiect prelungirea Perioadei de Garanţie, Beneficiarul va prezenta şi justifica noua Perioadă de Garanţie rezultată în urma Revendicării. În cazul în care Beneficiarul solicită compensaţii financiare, acestea vor fi prezentate în mod detaliat, inclusiv în ceea ce priveşte temeiul contractual al acestora. Beneficiarul va menţiona în mod clar în baza căror subclauze a transmis Revendicarea pentru prelungirea Perioadei de Garanţie şi/sau compensaţiile financiare. În caz contrar, Revendicarea va fi respinsă în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea în principiu de către Supervizor a Revendicării] şi Beneficiarul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei de Garanţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. (ii) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsă doar la solicitarea Beneficiarului şi cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detaliile după expirarea acestui termen doar dacă prezintă motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicării în acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situaţii sau evenimente aflate sub controlul Beneficiarului sau care implică vina Beneficiarului. În situaţia în care Supervizorul: (a) nu aprobă solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau (b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau (c) nu răspunde în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării Beneficiarului, Beneficiarul poate să emită o notificare de dezacord în termen de 10 zile, în conformitate cu prevederile prezentei clauze, caz în care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. Conţinutul notificării de dezacord este menţionat în subclauza 69c.5 [Notificarea de dezacord]. În vederea soluţionării Revendicării, Beneficiarul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Beneficiarul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei de Garanţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. (iii) În situaţia în care Beneficiarul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile sau în termenul aprobat de Supervizor, atunci Beneficiarul este decăzut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de Garanţie sau orice compensaţii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. (iv) Dacă evenimentul sau situaţia este în derulare sau este un eveniment sau situaţie continuă, Beneficiarul va actualiza detaliile Revendicării la fiecare 30 de zile. În situaţia în care Beneficiarul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauză. Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză. La încheierea evenimentului sau situaţiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale în termen de 30 de zile. În cazul în care Beneficiarul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauză. Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză. (v) După transmiterea detaliilor (finale) în conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului]. Clauza 69c Decizia Supervizorului 69c.1 Admiterea/respingerea în principiu de către Supervizor a Revendicării După primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicări, Supervizorul va: (a) verifica dacă prevederile Contractului în legătură cu notificarea Revendicării şi a detaliilor acesteia, precum şi conţinutul Revendicării au fost respectate şi (b) verifica dacă există un merit contractual în baza subclauzelor menţionate în Revendicare. În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctele (a) şi (b) de mai sus, Supervizorul va admite în principiu Revendicarea în termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) şi se va aplica subclauza 69c.2 [Decizia Supervizorului]. În cazul în care una dintre condiţiile prevăzute la punctele (a) şi (b) de mai sus nu este îndeplinită, Supervizorul va emite o notificare motivată de respingere în principiu a Revendicării, în termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale). În acest caz, oricare dintre Părţi poate să emită o notificare de dezacord în termen de 10 zile de la primirea notificării, în conformitate cu prevederile prezentei subclauze şi ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], caz în care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Părţile au decăzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. Dacă Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea în principiu a Revendicării în termen de 30 de zile de le primirea detaliilor (finale), se consideră că Revendicarea a fost respinsă în principiu. În acest caz, oricare dintre Părţi poate să emită o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentei subclauze şi ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în termen de 10 zile de la expirarea acestui termen, în conformitate cu prevederile prezentei subclauze, caz în care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Părţile au decăzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. Orice notificare emisă de Supervizor privind admiterea/respingerea în principiu a Revendicării emisă după expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect. 69c.2 Decizia Supervizorului În cazul în care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea în principiu a Revendicării sau ori de cate ori este prevăzut în Contract că Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie într-o privinţă, Supervizorul în termen de 30 de zile de la admitere în principiu a Revendicării, respectiv de la momentul când problema este supusă Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevăzute mai jos. (a) Perioada de consultare În termen de 15 zile de la admitere în principiu a Revendicării, respectiv de la momentul când problema este supusă Supervizorului sau în termenul convenit de Beneficiar şi Antreprenor, Supervizorul va avea consultări cu Părţile, împreună şi/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. După încheierea perioadei de consultări şi în cazul în care mai există elemente asupra cărora nu s-a ajuns la un acord, pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din această subclauză. În cazul în care o Parte sau ambele Părţi nu participă la consultări, se va considera că a fost respectată procedura privind consultarea şi se vor aplica prevederile punctului (b) din această subclauză. (b) Decizia Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cărora nu s-a ajuns la un acord între Părţi în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultări. Decizia trebuie să cuprindă şi motivarea. Decizia Supervizorului va face referire în mod separat la impactul asupra perioadei de timp (dacă există) şi la compensaţii financiare (dacă există). Decizia va fi transmisă imediat (în ziua în care este emisă) Beneficiarului şi Antreprenorului. În cazul în care una dintre Părţi nu este de acord cu Decizia emisă de Supervizor, oricare dintre Părţi va putea emite, către cealaltă Parte, o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentei subclauze şi ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în termen de 10 zile de la data transmiterii Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj], în vederea soluţionării problemei pentru care Supervizorul a emis o Decizie. În cazul în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Decizia emisă este finală si obligatorie pentru Părţi, care o vor pune în aplicare fără întârziere. În cazul în care o Parte refuză să respecte Decizia Supervizorului devenită finală şi obligatorie, cealaltă Parte poate acţiona refuzul direct în arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În cazul în care Supervizorul nu emite o Decizie în perioada de timp menţionată în cadrul punctului (b) al prezentei subclauze, oricare dintre Părţi va putea emite o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentei subclauze şi a subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în termen de 10 zile de la expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisă de Supervizor după expirarea termenului contractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Părţi va putea recurge la prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj], în vederea soluţionării problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit să emită o Decizie. În cazul în care nu este emisă Decizia Supervizorului în termenul aferent Deciziei şi nicio notificare de dezacord nu este emisă în termenul aferent notificării de dezacord, Părţile sunt decăzute din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensaţii financiare în legătură cu problemele pentru care sa cerut Decizia Supervizorului. 69c.3 Punerea în aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului (i) Punerea în aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Execuţie Dacă Supervizorul a emis o Decizie în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Execuţie, Decizia este obligatorie pentru Părţi, iar Părţile agreează şi confirmă în mod expres că respectarea în mod corespunzător a Deciziei Supervizorului reprezintă o obligaţie contractuală a fiecăreia dintre Părţi, cu următoarele menţiuni: dacă una dintre Părţi refuză să accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificări de dezacord potrivit subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] şi subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilită de Supervizor, până la emiterea unui acord sau a unei sentinţe finale şi obligatorii pentru Părţi în conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. (ii) Punerea în aplicare a compensaţiilor financiare Cu excepţia unui alt acord între Părţi, dacă Supervizorul a emis o Decizie în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor costuri suplimentare către Antreprenor, Decizia este obligatorie şi va fi aplicată imediat de către Părţi doar pentru acele costuri care sunt aferente execuţiei lucrărilor. Părţile agreează şi confirmă în mod expres că respectarea în mod corespunzător a Deciziei Supervizorului în legătură cu aceste elemente reprezintă o obligaţie contractuală a fiecăreia dintre Părţi, cu următoarele menţiuni: (a) Dacă Beneficiarul refuză (explicit sau implicit) să plătească conform Deciziei Supervizorului costurile suplimentare referitoare la executarea lucrărilor şi/sau Supervizorul refuză (explicit sau implicit) să certifice la plată acele articole din Decizia sa privind execuţia lucrărilor, Antreprenorul poate să suspende execuţia Lucrărilor în conformitate cu prevederile subclauzei 38.2 şi, după trei notificări adresate Beneficiarului, să rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de către Antreprenor]. (b) Antreprenorul poate, în termen de 90 de zile de la transmiterea Situaţiei de Lucrări în care sunt incluse lucrările aferente Deciziei Supervizorului, cu condiţia să nu fi primit plata aferentă, să transmită o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord]. În acest caz Antreprenorul poate acţiona refuzul punerii în aplicare a Deciziei Supervizorului în arbitraj doar pentru costurile aferente execuţiei lucrărilor Decise de Supervizor. 69c.4 Punerea în aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului Dacă Supervizorul a emis o Decizie în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], Decizia este obligatorie pentru Părţi, iar Părţile agreează şi confirmă în mod expres că respectarea în mod corespunzător a Deciziei Supervizorului reprezintă o obligaţie contractuală a fiecăreia dintre Părţi, până când este revizuită, dacă este revizuită, prin soluţionare amiabilă sau arbitraj în conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. 69c.5 Notificarea de dezacord Notificarea de dezacord va fi transmisă de o Parte către cealaltă Parte, în condiţiile şi în termenele prevăzute în prezenta clauză. Notificarea de dezacord va conţine cel puţin următoarele: (a) precizarea subclauzei în baza căreia a fost emisă; (b) descrierea elementelor şi/sau circumstanţelor care sunt în dezacord; (c) motivele pentru care a fost emisă notificarea. În cazul în care notificarea de dezacord nu a fost emisă în termenele stabilite în Contract, notificarea este nulă şi nu produce niciun efect. După emiterea unei notificări de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. Clauza 70. Dispute şi arbitraj 70.1 Dispute Se consideră că a intervenit o dispută între Părţi de la data la care o Parte transmite către cealaltă Parte o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] sau, în cazul oricăror altor dispute pentru care Condiţiile Contractuale nu prevăd emiterea unei notificări de dezacord, de la data la care o Parte notifică cealaltă Parte cu privire la o dispută. 70.2 Soluţionare amiabilă În cazul oricărei dispute, ambele Părţi vor încerca să soluţioneze disputa pe cale amiabilă, înainte de începerea arbitrajului. Părţile pot agrea să recurgă la soluţionarea disputei în mod direct sau prin intermediul unui mediator. În cazul în care oricare dintre Părţi refuză soluţionarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator şi Părţile nu ajung la o soluţionare amiabilă a disputei în mod direct, oricare dintre Părţi poate recurge la soluţionarea disputei prin intermediul arbitrajului, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului. În cazul în care Părţile recurg la soluţionarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, oricare dintre Părţi poate recurge la soluţionarea disputei prin intermediul arbitrajului în termen de 30 de zile de la transmiterea de către oricare dintre Părţi a unei notificări către cealaltă Parte prin care renunţă la soluţionarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului. În cazul în care nu a fost emisă o Decizie a Supervizorului, Părţile au obligaţia de a soluţiona disputa apărută pe cale amiabilă în mod direct sau prin intermediul unui mediator înainte de începerea arbitrajului. Arbitrajul poate începe în termen de 90 de zile de la încheierea procedurii de mediere sau negociere directă. 70.3 Arbitraj Exceptând cazurile în care disputele se soluţionează pe cale amiabilă, potrivit subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă], orice dispută rezultată din prezentul Contract sau în legătură cu acesta se soluţionează prin arbitraj, potrivit regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Legea aplicabilă va fi cea stabilită la clauza 71 [Legea]. În legătură cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte poate recurge la soluţionarea disputei prin intermediul arbitrajului în oricare din următoarele situaţii: (a) există o Decizie a Supervizorului emisă în termenul corespunzător prevăzut de clauzele prezentului Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord în termenul corespunzător prevăzut de prezentul Contract, şi au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă]; sau (b) Supervizorul nu a emis Decizia în termenul corespunzător prevăzut de clauzele prezentului Contract, iar o Parte a transmis o notificare de dezacord în termenul corespunzător prevăzut de prezentul Contract, şi au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă]; (c) În condiţiile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 Notificarea de dezacord], şi au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă]; (d) disputa are ca obiect nerespectarea de către oricare dintre Părţi a unei Decizii a Supervizorului care este finală şi obligatorie. În acest caz, oricare dintre Părţi poate alege să acţioneze doar refuzul în arbitraj, fără a lua în considerare prevederile subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă]; (e) disputa are ca obiect nerespectarea de către oricare dintre Părţi a prevederilor obligatorii pentru Părţi a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 69c.3 [Punerea în aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului] sau 69c.4 [Punerea în aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului]. În acest caz, oricare dintre Părţi poate alege să acţioneze doar refuzul în arbitraj, fără a lua în considerare prevederile subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă]; Disputele care nu au în vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se soluţionează prin intermediul arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă]. Arbitrul (arbitrii) va avea autoritate deplină de a accesa, analiza şi revizui orice certificat, Decizie, instrucţiune, opinie sau evaluare făcută de Supervizor, relevantă pentru soluţionarea disputei. Supervizorul nu va putea fi împiedicat de a fi convocat drept martor şi a oferi dovezi în faţa arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problemă care să aibă relevanţă în dispută. Niciuna dintre Părţi nu va fi limitată în acţiunile sale legale în faţa arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior Supervizorului în vederea obţinerii unei decizii sau la motivele prezentate în notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizorului se va accepta ca probă în procesul de arbitraj. 70.4 Numirea arbitrilor şi numărul acestora Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, disputele se soluţionează de trei arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizează potrivit regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. 70.5 Locul şi limba în care se va desfăşura arbitrajul Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, locul arbitrajului va fi Bucureşti şi arbitrajul va fi condus în limba română. Clauza 71. Legea 71.1 Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, Contractul va fi guvernat de legea română. CONTROL ŞI AUDIT Clauza 72. Control şi audit 72.1 Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare şi control abilitate să verifice, prin examinarea documentelor sau prin verificare la faţa locului, implementarea Contractului şi, dacă este necesar, să efectueze un audit financiar-contabil complet, punând la dispoziţie documentele contabile şi orice alt document relevant privind finanţarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislaţia română relevantă şi, în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii Europene şi/sau din fonduri ale Instituţiilor Financiare, de legislaţia europeană şi română pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la legislaţia aplicabilă, respectiv procedurilor stabilite de Instituţiile Financiare. Aceste verificări pot avea loc într-o perioada de până la 7 ani după efectuarea plăţii finale. În acest scop, Antreprenorul va permite accesul neîngrădit al reprezentanţilor organelor de verificare şi control abilitate pe Şantier sau în locurile în care Antreprenorul îşi desfăşoară activitatea, inclusiv la sistemele sale informatice şi la toate documentele aferente proiectului şi la baza de date privind managementul tehnic şi financiar-contabil al proiectului şi va lua toate măsurile necesare pentru a înlesni activitatea acestor organe de verificare şi control. Accesul acordat reprezentanţilor organelor de verificare şi control se va face pe baza confidenţialităţii cu privire la terţele părţi, fără încălcarea Legii. Documentele vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va informa Beneficiarul privind localizarea documentelor. Antreprenorul garantează faptul că drepturile organelor de verificare şi control de a efectua auditări, controale şi verificări vor fi aplicabile în aceeaşi măsură, în condiţiile şi în conformitate cu regulile prevăzute de această clauză, tuturor Subcontractanţilor sau oricăror persoane care desfăşoară/au desfăşurat/vor desfăşura, direct sau indirect, activităţi pentru Antreprenor în legătură cu Contractul. Condiţii specifice pentru contractul de execuţie de lucrări Aceste Condiţii Specifice, denumite şi Condiţii Speciale, privind contractele de execuţie de lucrări completează, clarifică, amendează sau instituie excepţii de aplicabilitate de la Condiţiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în forma dată de Condiţiile Generale. În cazul unor neconcordanţe între Condiţiile Speciale şi Condiţiile Generale, primează prevederile Condiţiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condiţiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condiţiilor Generale. Beneficiarii sunt îndreptăţiţi să elaboreze Condiţii Speciale numai cu privire la subclauzele şi numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiţie Specială este nulă.

Clauza şi subclauza Subiectul
Clauza 5 - Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului
5.1 sarcinile Supervizorului
Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului
8.1 calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al proiectului tehnic şi a tuturor Documentelor Beneficiarului
Clauza 9 - Acces pe Şantier
9.1 termene şi sectoare pentru punerea la dispoziţie a Şantierului
9.2 accesul pe Şantier al altor persoane
Clauza 10 - Autorizaţii şi asistenţă privind Legea
10.1 responsabilităţi privind autorizaţiile de construire
Clauza 19 - Modul de execuţie, proiectarea Lucrărilor Provizorii şi proiectarea de către Antreprenor
19.2 modalităţi şi calendarul de aprobare a proiectării elaborate de către Antreprenor
Clauza 24 - Interferenţe cu traficul şi căile de acces
24.1 măsura în care pot fi afectate traficul şi căile de comunicaţii
Clauza 44 - Principii generale
44.1 moneda sau monedele Contractului

ACORD CONTRACTUAL*) *) Acordul contractual este reprodus în facsimil. ANEXA Nr. 2 Condiţiile generale şi specifice şi acordul contractual pentru contractele de proiectare şi execuţie de lucrări CUPRINS

Condiţii generale pentru proiectare şi execuţie de lucrări

PREVEDERI PRELIMINARE 1 Definiţii 2 Limba Contractului 3 Ordinea de precedenţă a documentelor contractuale 4 Comunicări 5 Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului 6 Cesiune 7 Subcontractare OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului 9 Acces pe Şantier 10 Autorizaţii şi asistenţă privind Legea 11 Personalul Beneficiarului OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI 12 Obligaţii generale 12a Codul de conduită 12b Conflict de interese 13 Administrarea Lucrărilor 14 Personal 15 Garanţie de Bună Execuţie 16 Responsabilităţi şi asigurări 17 Programul de Execuţie 18 Structura detaliată a preţului 19 Proiectarea de către Antreprenor 20 Corectitudinea Preţului Contractului 21 Riscuri excepţionale 22 Siguranţa pe Şantier şi securitatea muncii 23 Protecţia proprietăţilor adiacente 24 Interferenţe cu traficul şi căile de acces 25 Utilităţi, cabluri şi conducte 26 Trasarea 27 Activitatea Antreprenorului pe Şantier 28 Descoperiri 29 Lucrări Provizorii 30 Utilajele Antreprenorului şi transportul Bunurilor 31 Suprapunerea unor contracte 32 Brevete, licenţe şi drepturi de proprietate intelectuală EXECUTAREA CONTRACTULUI ŞI ÎNTÂRZIERI 33 Începerea 34 Durata de Execuţie 35 Prelungirea Duratei de Execuţie 36 Întârzieri 37 Modificări 38 Suspendare MATERIALE ŞI EXECUŢIE 39 Jurnalul de Şantier 40 Materiale şi Echipamente folosite la Lucrări 41 Inspecţie şi testare 42 Respingere 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor şi Echipamentelor PLĂŢI 44 Principii generale 45 Valoarea Contractului 46 Plata în avans 47 Sume Reţinute 48 Ajustarea preţurilor 49 Graficul de Eşalonare a Plăţilor şi Sume Provizionate 50 Plăţi 51 Plata finală 52 Plăţi directe către Subcontractanţi 53 Plăţi întârziate 54 Plăţi către terţi 55 Costuri suplimentare 56 Încetarea responsabilităţii Părţilor RECEPŢIE ŞI PERIOADA DE GARANŢIE 57 Principii generale 58 Teste la Terminare 59 Utilizarea Lucrărilor înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor 60 Recepţia la Terminarea Lucrărilor 61 Perioada de Garanţie 62 Recepţia Finală ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI ŞI REZILIERE 63 Încălcarea Contractului 64 Rezilierea de către Beneficiar 65 Rezilierea de către Antreprenor 66 Forţă majoră şi denunţare unilaterală 67 Insolvenţă şi faliment SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI LEGEA 68 Riscuri, alocarea riscurilor şi despăgubiri 69 Revendicări şi Decizii 69a Revendicările Antreprenorului 69b Revendicările Beneficiarului 69c Decizia Supervizorului 70 Dispute şi arbitraj 71 Legea CONTROL ŞI AUDIT 72 Control şi audit CONDIŢII SPECIFICE PENTRU PROIECTARE ŞI EXECUŢIE DE LUCRĂRI MODELUL-CADRU DE ACORD CONTRACTUAL PREVEDERI PRELIMINARE Clauza 1 Definiţii 1.1 În aceste Condiţii Contractuale, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele două Părţi; b)Antreprenor - persoana numită antreprenor în Acordul Contractual şi succesorii legali ai acestei persoane; c)Beneficiar - persoana numită beneficiar în Acordul Contractual şi succesorii legali ai acestei persoane; d)Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele şi Lucrările Provizorii sau oricare din acestea, după caz; e)Cerinţele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de către Beneficiar, intitulat „Cerinţele Beneficiarului" şi inclus în Contract, şi orice alte modificări sau adăugiri ale Cerinţelor Beneficiarului în conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specifică destinaţia şi scopul Lucrărilor şi/sau orice cerinţe şi criterii tehnice legate de acestea; f)Certificat de Plată - un certificat emis de către Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 50.3 [Certificatul de Plată] sau 51.2 [Certificatul final de Plată] după caz; g)Certificat final de Plată - un certificat emis de către Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plată]; h)Condiţii Contractuale - ansamblul format din Condiţiile Speciale (dacă există) şi Condiţiile Generale; i)Condiţii Generale - documentul numit astfel, inclus în Contract; j)Condiţii Speciale - documentul numit astfel (dacă există), inclus în Contract, elaborat de către Beneficiar şi care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele şi numai în legătură cu subiectele menţionate în Condiţiile Generale; k)Conflict de interese - o situaţie descrisă în subclauza 12b.1, ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului; l)Contract - Acordul Contractual împreună cu toate documentele prevăzute în subclauza 3.1; m)Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmează să fie suportate) în mod rezonabil de către Antreprenor, în scopul îndeplinirii obligaţiilor Contractului sau în legătură cu Contractul; n)Data de Începere - data notificată în conformitate cu prevederile subclauzei 33.1; o)Data de Referinţă - data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a Ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen (de exemplu, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de participare), Data de Referinţă va fi data semnării Contractului; p)Decizie (a Supervizorului)/Decide/Decis - o decizie emisă de către Supervizor în conformitate cu prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului]/procesul menţionat în clauza 69c [Decizia Supervizorului] având ca rezultat emiterea unei Decizii/probleme în privinţa căreia Supervizorul emite o Decizie în conformitate cu prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului]; q)Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă există), furnizate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului; r)Documentele Beneficiarului - Cerinţele Beneficiarului şi orice proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă există), elaborate de către Beneficiar sau în numele acestuia, în conformitate cu prevederile Contractului; s)Durata de Execuţie - timpul pentru finalizarea Lucrărilor sau a unui Sector de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de Execuţie], după cum este stabilit în Acordul Contractual, inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], calculat începând cu Data de Începere; t)Echipamente - aparatele, maşinile şi vehiculele care sunt sau vor fi integrate în Lucrările Permanente; u)Formular de Ofertă - documentul numit astfel, care a fost completat de către Antreprenor ca parte a ofertei sale, inclus în Contract; v)Garanţia de Bună Execuţie - garanţia furnizată în conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garanţia de Bună Execuţie]; w)Graficul de Eşalonare a Plăţilor - documentul numit astfel, inclus în Contract; x)Jurnal de Şantier - Jurnal al lucrărilor în conformitate cu prevederile clauzei 39 [Jurnalul de Şantier]; y)Legea - toate actele normative în vigoare care emană de la orice organ competent potrivit constituţiei, să elaboreze acte normative; z)Lucrări Permanente - lucrările permanente necesar a fi executate de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele şi Documentele Antreprenorului);aa) Lucrări Provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecţiuni; bb) Lucrările - Lucrările Permanente şi/sau Lucrările Provizorii; cc) Materiale - produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate în Lucrările Permanente, potrivit prevederilor Contractului; dd) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobată potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificări] şi/sau prin act adiţional la Contract; ee) Ofertă (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul şi-a manifestat voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în Contract şi documentele aferente, depuse de Antreprenor, incluse în Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnică şi oferta (propunerea) financiară. Oferta tehnică include un proiect sau o schiţă de proiect; ff) Ordin Administrativ - document emis de către Supervizor în conformitate cu prevederile clauzei 5 [Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului]; gg) Ordin Administrativ de Începere - Ordin Administrativ emis de Supervizor în conformitate cu prevederile clauzei 33 [Începerea]; hh) Ordin Administrativ de Modificare - Ordin Administrativ emis de Supervizor în conformitate cu prevederile clauzei 37 [Modificări]; ii) Parte/Părţi - Beneficiarul şi/sau Antreprenorul, după cum cere contextul; jj) Perioada de Garanţie - perioada, care începe la data aprobării Recepţiei la Terminare a Lucrărilor (sau a Sectorului), în care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor şi deteriorărilor la Lucrări în conformitate cu prevederile clauzei 61 [Perioada de Garanţie] şi care poate fi prelungită în conformitate cu prevederile aceleiaşi clauze; kk) Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului şi tot restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractanţilor şi orice alt personal care asistă Antreprenorul la proiectarea şi execuţia Lucrărilor; ll) Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentanţii săi şi tot restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Supervizorului sau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului, de către Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului; mm) Preţul Contractului - preţul stabilit în Acordul Contractual pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor (cu orice modificare ulterioară semnării Contractului prin act adiţional), fără TVA; nn) Program de Execuţie - document elaborat de către Antreprenor în conformitate cu prevederile clauzei 17 [Programul de Execuţie]; oo) Program de Referinţă - Program de Execuţie acceptat de Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 17.8 şi/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Execuţie]; pp) Recepţia Finală - recepţia Lucrărilor efectuată în conformitate cu prevederile clauzei 62 [Recepţia Finală]; qq) Recepţia la Terminarea Lucrărilor - recepţia Lucrărilor (sau a unei părţi de Lucrări sau a unui Sector) efectuată în conformitate cu prevederile clauzei 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor]; rr) Reprezentantul Antreprenorului - persoana numită de către Antreprenor (în Contract sau potrivit prevederilor subclauzei 13.2), care acţionează în numele Antreprenorului; ss) Revendicare - o revendicare emisă de către Antreprenor în conformitate cu prevederile clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului] sau de către Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului]; tt) Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situaţiile listate în subclauza 68.1 [Riscurile Antreprenorului]; uu) Riscurile Beneficiarului - evenimentele sau situaţiile listate în subclauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului]; vv) Şantier - locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului; ww) Sector (de lucrări) - o parte din Lucrări definită ca Sector în Acordul Contractual; xx) Situaţie de Lucrări - situaţia de lucrări transmisă de către Antreprenor în conformitate cu prevederile subclauzei 50.1 [Situaţia de Lucrări] şi/sau 51.1 [Situaţia finală de Lucrări]; yy) Subcontractant - orice terţ căruia Antreprenorul îi încredinţează executarea unei părţi din Contract, potrivit prevederilor clauzei 7 [Subcontractare]; zz) Sumă Provizionată - sumă prevăzută în Contract ca Sumă Provizionată, folosită şi plătită în conformitate cu prevederile subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de implementare în sensul Legii; aaa) Sume Reţinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le reţine şi le plăteşte potrivit prevederilor clauzei 47 [Sume Reţinute] bbb) Supervizor - operator economic sau echipă din cadrul Beneficiarului, desemnat de către Beneficiar. Supervizorul are atribuţiile tehnice, financiare şi contractuale stabilite în Condiţiile Contractuale. Supervizorul este nominalizat în Acordul Contractual sau notificat Antreprenorului potrivit prevederilor clauzei 5 [Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are în echipa sa diriginţi de şantier autorizaţi, potrivit prevederilor Legii, şi orice alte persoane pentru îndeplinirea rolului său; ccc) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste la Terminare] înainte ca Lucrările sau un Sector de Lucrări (după caz) să fie recepţionate la terminarea lucrărilor de către Beneficiar; ddd) Utilaje - toate aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru executarea Contractului, cu excepţia Echipamentelor, Materialelor şi Lucrărilor Provizorii; eee) Valoarea Contractului - valoarea definită în clauza 45 [Valoarea Contractului], care include ajustările, modificările şi revizuirile efectuate în conformitate cu prevederile Contractului şi reprezintă suma plăţilor efectuate şi estimarea plăţilor viitoare până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor Contractuale. 1.2 Titlurile din cadrul acestor Condiţii Generale nu fac parte din acestea şi nu vor fi luate în considerare la interpretarea Contractului. 1.3 În măsura în care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul şi invers, iar cuvintele de genul masculin vor include femininul şi invers. 1.4 Cuvintele ce desemnează persoane sau părţi vor include societăţi, companii şi orice persoană juridică. Clauza 2 Limba Contractului 2.1 Limba Contractului şi a tuturor comunicărilor dintre Antreprenor, Beneficiar şi Supervizor sau reprezentanţii lor va fi limba română, cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual. Clauza 3 Ordinea de precedenţă a documentelor contractuale 3.1 Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, ordinea de precedenţă a documentelor va fi următoarea:

(i) Acordul Contractual;
(ii) Formularul de Ofertă completat şi, după caz, corectat;
(iii) Condiţiile Speciale;
(iv) Condiţiile Generale;
(v) Cerinţele Beneficiarului;
(vi) Graficul de Eşalonare a Plăţilor;
(vii) Oferta Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, fără a fi limitat la:

Oferta financiară a Antreprenorului (după corecţiile aritmetice);

Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor);

angajamentul ferm al fiecărui terţ susţinător (dacă este cazul);

acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane);

subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul);

orice alte documente care fac parte din Contract.Modificările şi actele adiţionale (dacă există) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică. Ordinea de precedenţă reprezintă ordinea de prioritate a documentelor. În caz de discrepanţe între documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. În caz de ambiguitate ale documentelor, Supervizorul va emite clarificările sau instrucţiunile necesare. Clauza 4 Comunicări 4.1 Orice comunicare scrisă dintre Beneficiar şi/sau Supervizor, pe de o parte, şi Antreprenor, pe de altă parte, va indica denumirea Contractului şi numărul de identificare şi se va trimite prin poştă, fax, e-mail cu semnătură digitală sau se va livra personal, la adresa corespunzătoare indicată de părţi în acest scop în Acordul Contractual. 4.2 Dacă expeditorul solicită confirmare de primire, va include această solicitare în comunicare. Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare dată când există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la termen a comunicării. 4.3 Când Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificări, consimţământ, aprobare, acord, certificare sau decizie, notificarea, consimţământul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi, dacă nu se prevede altfel, în scris, iar cuvintele „a notifica", „a consimţi", „a aproba", „a accepta", „a certifica" sau „a decide" vor fi interpretate corespunzător. Orice astfel de consimţământ, aprobare, acceptare, certificare sau decizie nu vor fi refuzate sau amânate în mod nejustificat. 4.4 Orice comunicare între Antreprenor şi Supervizor va fi transmisă în copie şi Beneficiarului. Orice comunicare între Antreprenor şi Beneficiar va fi transmisă în copie şi Supervizorului. Clauza 5 Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului 5.1 Supervizorul va avea responsabilităţile prevăzute în Contract. Cu excepţia cazurilor expres prevăzute în Contract, Supervizorul nu va fi autorizat să-l elibereze pe Antreprenor de oricare din obligaţiile sale prevăzute în Contract. Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Speciale, Supervizorul are următoarele sarcini principale: (a) emite Ordine Administrative către Antreprenor; (b) emite Ordinul Administrativ de Începere; (c) verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuţie al Antreprenorului, inclusiv existenţa fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis; (d) aprobă sau respinge motivat documentaţia de proiectare elaborată de către Antreprenor; (e) verifică ritmul execuţiei Lucrărilor; (f) verifică respectarea calităţii Echipamentelor şi Materialelor şi metodele de punere în operă a acestora; (g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedească nu fi în conformitate cu prevederile Contractului; (h) participă la efectuarea testelor şi la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; (i) măsoară cantităţile de lucrări real executate; (j) se asigură de corectitudinea datelor şi detaliilor din Jurnalul de Şantier; (k) emite Modificări în conformitate cu prevederile Contractului; (l) emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului; (m) emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului; (n) analizează Revendicările Antreprenorului şi ale Beneficiarului; (o) asistă Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi de Recepţie Finală; (p) îndeplineşte celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract. 5.2 Fără a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru îndeplinirea în mod corespunzător a sarcinilor ce-i revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, păstrând răspunderea finală, poate nominaliza unul sau mai mulţi reprezentanţi, din cadrul echipei sale, pentru a îndeplini oricare dintre responsabilităţile şi autoritatea deţinute de Supervizor şi poate revoca în orice moment această nominalizare sau poate înlocui reprezentantul. Orice astfel de nominalizare, revocare sau înlocuire se va face în scris şi nu se va implementa până nu se transmite un exemplar Antreprenorului şi Beneficiarului. Supervizorul va emite către Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabilităţile, autoritatea şi identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Începere şi ulterior, ori de câte ori este necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel menţionat în nominalizarea transmisă de Supervizor. 5.3 Orice comunicare transmisă de reprezentantul Supervizorului către Antreprenor conform termenilor acestei delegări va avea acelaşi efect ca şi cum ar fi fost transmisă de Supervizor, însă: (a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucrări, unui Material sau unui Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul respectiv şi de a da instrucţiunile necesare pentru rectificarea acestora; (b) Supervizorul va fi liber să schimbe sau să modifice conţinutul acestei comunicări, într-un termen de 5 zile. O astfel de comunicare nemodificată sau anulată în termen de 5 zile rămâne finală. 5.4 Instrucţiunile şi/sau Ordinele emise în scris de către Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate şi notate de Supervizor într-un registru, iar copiile vor fi transmise personal, după caz, Reprezentantului Antreprenorului. Instrucţiunile şi/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia în 24 de ore. În cazul în care nu sunt confirmate, se consideră anulate şi Antreprenorul nu are nicio obligaţie să le implementeze. 5.5 Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat să emită Ordine Administrative către Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare şi instrucţiuni necesare pentru proiectarea şi executarea corespunzătoare şi adecvată a Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Pentru evitarea oricărui dubiu, dispoziţiile de şantier emise de către proiectantul Lucrărilor vor fi implementate de către Antreprenor numai după ce (şi dacă) sunt incluse într-un Ordin Administrativ emis de către Supervizor. 5.6 Dacă identitatea Supervizorului nu este stabilită în Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna Supervizorul printr-o notificare adresată Antreprenorului în termen de 10 zile de la semnarea Contractului. În cazul în care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi îndeplinit de către Beneficiar care va desemna o echipă în acest scop. Beneficiarul are dreptul de a înlocui Supervizorul. Înlocuirea Supervizorului va fi notificată de către Beneficiar în scris în cel mai scurt timp Antreprenorului împreună cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data la care noul Supervizor preia atribuţiile sale va fi data notificării. Clauza 6 Cesiune 6.1 O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o Parte transferă Contractul sau parte din acesta unui terţ şi a fost obţinut acordul prealabil al celeilalte Părţi. Cu excepţia cazurilor expres prevăzute în aceste Condiţii Generale, Antreprenorul nu va cesiona niciuna dintre obligaţiile sale contractuale. 6.2 Prin excepţie de la prevederile subclauzei 6.1: (a) fiecare Parte poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau unei alte instituţii financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în derularea Contractului, cu o notificare prealabilă transmisă către cealaltă Parte; (b) Beneficiarul va efectua plăţi directe către Subcontractanţii care şi-au exprimat opţiunea în acest sens, în conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plăţi directe către Subcontractanţi] şi ale clauzei 50 [Plăţi]; (c) în cazul rezilierii Contractului de către Beneficiar, în conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar], Antreprenorul va ceda către Beneficiar orice subcontract imediat după primirea notificării Beneficiarului în acest sens; (d) Antreprenorul este înlocuit de un nou antreprenor atunci când drepturile şi obligaţiile Antreprenorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către noul antreprenor care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale Contractului şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea în domeniul achiziţiilor publice. 6.3 Aprobarea unei cesiuni de către Beneficiar nu-l va elibera pe Antreprenor de obligaţiile care îi revin pentru partea de Contract deja executată sau partea necesionată pentru care se poate reţine Garanţia de Bună Execuţie a Antreprenorului. 6.4 În cazul în care Antreprenorul a cesionat, integral sau parţial, Contractul fără respectarea prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sancţiunea pentru încălcarea Contractului prevăzută în clauzele 63 [Încălcarea Contractului] şi/sau 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. Clauza 7 Subcontractare 7.1 Un subcontract va fi valid doar dacă are forma unui acord scris prin care Antreprenorul încredinţează unui terţ executarea unei părţi din Contract. Simpla închiriere a unui utilaj, furnizarea de manoperă sau contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept „subcontracte" pentru scopul prezentului Contract. Subcontractele vor fi în concordanţă cu acest Contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, preţurile din subcontract pot fi diferite de preţurile din Contract, în funcţie de condiţiile de piaţă, costurile de coordonare, alte costuri indirecte şi profitul Antreprenorului. Subcontractele se vor constitui în anexe la Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt reglementate de Condiţiile Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului. 7.2 Niciun Subcontractant nu se va afla în situaţiile de excludere aferente atribuirii Contractului. Fiecare Subcontractant va avea capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru executarea părţii din Contract care îi este încredinţată. 7.3 La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele încheiate de Antreprenor cu Subcontractanţii declaraţi în Ofertă. Pentru evitarea oricărui dubiu se consideră că aceste subcontracte au primit acordul Beneficiarului. 7.4 Pentru numirea unui Subcontractant propus după semnarea Contractului (inclusiv pentru înlocuirea oricărui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a încheia un subcontract. Solicitarea va indica partea Contractului care va fi subcontractată, valoarea subcontractului, identitatea Subcontractantului şi a reprezentantului său legal, certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere în conformitate cu prevederile aferente atribuirii Contractului şi a resurselor/ capabilităţilor corespunzătoare părţii sale de implicare propusă în Contract, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a Subcontractantului propus prin care îşi asumă respectarea prevederilor Contractului şi a Ofertei tehnice aferente părţii sale de implicare propuse în Contract. În cazul înlocuirii oricărui Subcontractant, solicitarea Antreprenorului va conţine justificări rezonabile privind înlocuirea. În termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitări, Beneficiarul va notifica decizia sa Antreprenorului, cu indicarea motivelor în cazul unui refuz. Dacă Beneficiarul nu îşi notifică decizia în termenul mai sus indicat, solicitarea este considerată aprobată la expirarea termenului. În termen de 5 zile de la aprobarea oricărui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar semnat al subcontractului aferent, care se va constitui anexă la Contract. Subcontractantul nu va începe executarea părţii sale din Contract înainte de transmiterea subcontractului către Beneficiar. Înlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat în Ofertă se va face în condiţiile prevăzute în prezenta subclauză, cu condiţia să nu reprezinte o modificare substanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice. În cazul în care un Subcontractant reziliază un subcontract sau renunţă în alt fel la subcontract, Antreprenorul va notifica Beneficiarul în termen de 5 zile şi va indica în ce mod intenţionează să continue executarea părţii respective din Contract. 7.5 Antreprenorul va fi responsabil de acţiunile, abaterile şi neglijenţa Subcontractanţilor săi, inclusiv ale subcontractanţilor acestora de orice nivel, ale agenţilor sau angajaţilor lor, ca şi cum ar fi acţiunile, abaterile sau neglijenţa Antreprenorului, ale agenţilor sau angajaţilor săi. Aprobarea de către Beneficiar a subcontractării unei părţi din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricărei părţi a Contractului nu-l va exonera pe Antreprenor de nicio obligaţie care îi revine potrivit prevederilor Contractului. 7.6 Dacă un Subcontractant şi-a asumat faţă de Antreprenor o obligaţie continuă, pentru o perioadă ce depăşeşte Perioada de Garanţie conform Contractului, cu privire la proiectare, lucrări executate sau la bunurile, Materialele, Echipamentele sau serviciile furnizate de Subcontractant, inclusiv garanţii pentru acestea, Antreprenorul, în orice moment după expirarea Perioadei de Garanţie, va transfera imediat Beneficiarului, la cererea şi pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligaţii pentru perioada rămasă valabilă. În cazul în care Antreprenorul nu efectuează un astfel de transfer, obligaţia continuă va fi transferată imediat. 7.7 În cazul în care Antreprenorul încheie un subcontract fără acordul Beneficiarului, acesta poate aplica sancţiunea pentru încălcarea Contractului prevăzută la clauzele 63 [Încălcarea Contractului] şi/sau 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. 7.8 Dacă un Subcontractant nu îşi îndeplineşte obligaţiile sale sau le îndeplineşte în mod defectuos, Beneficiarul poate solicita Antreprenorului să-l înlăture pe Subcontractant de pe Şantier şi să asigure un Subcontractant cu calificări şi experienţă adecvate ca înlocuitor sau să reia personal executarea părţii relevante a Contractului. 7.9 Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la plăţile efectuate către Subcontractanţi. În cazul în care Antreprenorul întârzie nejustificat efectuarea plăţilor către Subcontractanţi, Beneficiarul va fi îndreptăţit să sisteze plăţile către Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] până la remediere situaţiei. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului 8.1 Cerinţele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintă cerinţele esenţiale aferente Lucrărilor. Cerinţele Beneficiarului includ, fără a se limita la: (a) tema de proiectare şi caracteristicile imperative ale Lucrărilor, inclusiv criterii de performanţă; (b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ); (c) standardele şi normativele aplicabile; (d) Teste la Terminarea Lucrărilor; (e) teste care se efectuează în Perioada de Garanţie; (f) cerinţele privind manuale de operare şi întreţinere; (g) cerinţele privind instruirea Personalului Beneficiarului şi (h) orice alte cerinţe ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Condiţiilor Contractuale. 8.2 Cu excepţia situaţiei când este prevăzut un alt calendar în Condiţiile Speciale, în termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului de fezabilitate întocmit pentru proiectarea şi execuţia Lucrărilor, precum şi al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea şi execuţia Lucrărilor sau va confirma că studiul de fezabilitate complet şi toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentaţiei de atribuire. 8.3 Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informaţiile pe care Antreprenorul le poate solicita în mod rezonabil pentru executarea Contractului, altele decât cele în responsabilitatea Antreprenorului. 8.4 După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, dacă există) şi reperele topografice sau sistemele de referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, exercitând cel puţin diligenţele definite în Cerinţele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepţia cazului în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referinţă. După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] şi va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă şi în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condiţiile şi timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenţia necesară, ar fi identificat eroarea, greşeala sau defectul atunci când a inspectat Şantierul şi a examinat Cerinţele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuţie nu va fi prelungită şi Valoarea Contractului nu va fi modificată. 8.5 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori în Cerinţele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerinţele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%). 8.6 Dacă nu este necesar pentru scopul Contractului, studiul de fezabilitate şi celelalte Documente comunicate de Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui terţ de către Antreprenor fără acordul prealabil al Beneficiarului. Clauza 9 Acces pe Şantier 9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului la termenele şi pentru sectoarele prevăzute în Condiţiile Speciale. Dacă nu sunt prevăzute asemenea termene şi sectoare în Condiţiile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului în termen de 30 de zile de la Data de Începere. 9.2 Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier altor persoane în conformitate cu prevederile Condiţiilor Speciale sau conform instrucţiunilor Supervizorului. 9.3 Orice teren obţinut pentru Antreprenor de către Beneficiar nu se va utiliza de către Antreprenor în alte scopuri decât executarea Contractului. 9.4 Antreprenorul va păstra orice facilităţi puse la dispoziţia sa în stare bună pe durata ocupării şi le va readuce, înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor, la starea iniţială luând în considerare uzura normală. Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio plată pentru îmbunătăţirile rezultate din activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă. 9.5 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a eşecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe Şantier sau punere la dispoziţie a Şantierului la termenul specificat în subclauza 9.1 sau cel târziu la o dată care să dea Antreprenorului posibilitatea să acţioneze în conformitate cu programul transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de Execuţie], Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%). Dacă şi în măsura în care eşecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispoziţie a fost cauzat de o greşeală sau întârziere a Antreprenorului, incluzând o eroare, sau o întârziere a transmiterii oricăruia dintre Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a Duratei de Execuţie, nici la respectivele Costuri suplimentare ori profit. Clauza 10 Autorizaţii şi asistenţă privind Legea 10.1 Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obţinut (sau va obţine) certificatul de urbanism şi actul de reglementare în domeniul mediului, împreună cu acordurile/avizele/autorizaţiile pentru Lucrările Permanente (şi orice alte aprobări) descrise în Cerinţele Beneficiarului ca fiind deja obţinute (sau în curs de obţinere) de către Beneficiar; Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate eşecului obţinerii acestor certificate şi aprobări; (b) Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, cote şi tarife, va pregăti toată documentaţia necesară şi va obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni (altele decât cele menţionate la punctele (a) şi (c) ale prezentei subclauze). Antreprenorul va obţine şi autorizaţiile aferente Lucrărilor Provizorii. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii; şi (c) Antreprenorul va întreprinde diligenţele necesare pentru ca Beneficiarul să obţină şi, după caz, să prelungească autorizaţia de construire necesară pentru Lucrările Permanente proiectate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrări, Antreprenorul va obţine, în numele Beneficiarului, toate aprobările şi avizele conexe necesare pentru a iniţia şi executa această parte de Lucrări. 10.2 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare în absenţa unei autorizaţii de construire valabile. 10.3 Antreprenorul poate solicita asistenţa Beneficiarului în obţinerea documentelor Legii şi altor informaţii similare, care nu ar fi accesibile în mod facil şi care pot afecta Antreprenorul în îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin prin Contract. 10.4 Beneficiarul va oferi asistenţă rezonabilă Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizaţii, acorduri sau aprobări necesare să fie obţinute de către Antreprenor potrivit prevederilor Legii. Clauza 11 Personalul Beneficiarului 11.1 Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentanţii acestuia, precum şi orice altă persoană angajată de către Beneficiar şi numită de către acesta ca făcând parte din Personalul Beneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competenţele delegate de către Beneficiar, comunicate în scris Antreprenorului. Delegarea va intra în vigoare la data primirii comunicării. De asemenea, Beneficiarul poate retrage delegarea, printr-o comunicare scrisă către Antreprenor. OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI Clauza 12 Obligaţii generale 12.1 Antreprenorul, cu diligenţa necesară, va proiecta, va executa şi va finaliza Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi instrucţiunile Supervizorului şi va remedia orice defecţiuni ale Lucrărilor. Lucrările executate în conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor vor fi conforme cu scopul şi destinaţia lor, definite în Cerinţele Beneficiarului, şi/sau cu tema de proiectare prevăzută în Contract. Lucrările vor include orice lucrare care este necesară pentru a satisface Cerinţele Beneficiarului şi Oferta Antreprenorului, precum şi toate lucrările care sunt necesare pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei în exploatare a Lucrărilor (inclusiv dacă nu sunt menţionate în Contract). 12.2 Antreprenorul va asigura pe de-a întregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele, aparatura, Utilajele şi toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a proiecta, executa, finaliza şi remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau aşa cum se deduce rezonabil din Contract. 12.3 Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de construcţie în cadrul Contractului. 12.4 Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de către Supervizor. În cazul în care Antreprenorul consideră că cerinţele unui Ordin Administrativ depăşesc autoritatea Supervizorului sau scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivată Supervizorului. În cazul în care Antreprenorul nu transmite notificarea în termen de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va considera că Antreprenorul acceptă Ordinul Administrativ ca fiind emis în mod valabil. Supervizorul va răspunde notificării în termen de 10 zile şi poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. În cazul în care Supervizorul nu răspunde în termen de 10 zile, se consideră că a confirmat Ordinul Administrativ. Transmiterea unei notificări de către Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului Administrativ. 12.5 Antreprenorul va transmite, în termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului în acest sens, orice informaţii şi documente cu privire la condiţiile în care este implementat Contractul. 12.6 În îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare şi se va asigura că Personalul său, agenţii şi angajaţii săi respectă de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru orice reclamaţii sau proceduri care ar putea apărea ca urmare a nerespectării de către Antreprenor, Personalul său, agenţii sau angajaţii săi a acestor Legi. 12.7 Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidenţiale, în măsura în care o astfel de tratare nu afectează desfăşurarea obligaţiilor contractuale sau respectarea obligaţiilor prevăzute de Lege. Antreprenorul nu va utiliza şi nu va divulga unor terţi informaţii sau documente cu privire la îndeplinirea Contractului fără consimţământul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va continua să respecte acest angajament 10 ani după primirea plăţii finale în conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finală] şi va obţine de la fiecare membru al Personalului său acelaşi angajament. Însă, folosirea referinţei Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesită acordul prealabil al Beneficiarului. 12.8 În cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, consorţiu sau altă grupare formată din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual şi în solidar faţă de Beneficiar pentru executarea Contractului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv în privinţa oricărei sume recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoană desemnată de asociere să acţioneze în numele său în cadrul acestui Contract şi care va fi autorizată să angajeze asocierea. Componenţa (inclusiv identitatea liderului) şi statutul asocierii nu vor fi modificate fără acordul prealabil al Beneficiarului. În cazul în care asocierea îşi modifică statutul sau componenţa fără acordul prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sancţiunea pentru încălcarea Contractului prevăzută în clauzele 63 [Încălcarea Contractului] şi/sau 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. Prevederile acordului de asociere inclus în Contract care nu sunt reglementate de Condiţiile Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului. 12.9 În cazul în care Antreprenorul a primit, în cadrul Ofertei sale, susţinere din partea unui terţ, această susţinere este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terţ, inclus în Contract. Terţul susţinător se obligă faţă de Antreprenor şi de Beneficiar să ducă la îndeplinire acţiunile (inclusiv, după caz, punerea la dispoziţia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane şi/sau tehnice) sau, după caz, partea de Lucrări, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform angajamentului ferm, în cazul în care Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de Lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de Lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ, Beneficiarul va fi îndreptăţit să notifice Antreprenorul şi terţul susţinător şi să solicite remedierea situaţiei prin implicarea terţului. Terţul susţinător va despăgubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli suportate de Beneficiar în cazul în care terţul susţinător nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm sau îndeplineşte aceste obligaţii în mod defectuos. 12.10 Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv înregistrări şi evidenţe contabile, cu excepţia celor predate Beneficiarului, vor fi păstrate de către Antreprenor pe perioada stabilită de Lege, dar nu mai puţin de 10 ani de la Plata Finală efectuată în cadrul Contractului. 12.11 Antreprenorul va permite Beneficiarului să inspecteze şi să copieze, fără restricţii, contabilitatea sa, înregistrările şi alte documente privind procedura de depunere a Ofertei şi executarea Contractului şi să permită auditarea acestora de către experţi/auditori desemnaţi de către Beneficiar. Beneficiarul va fi îndreptăţit să producă şi să folosească orice astfel de conturi şi înregistrări şi alte documente ca evidenţă în caz de dispută. 12.12 Standarde şi reglementări tehnice Referirile din Contract la standarde publicate vor fi înţelese ca referiri la ediţia aplicabilă la Data de Referinţă, dacă nu este altfel specificat. Dacă, după Data de Referinţă, intră în vigoare standarde aplicabile modificate sau noi şi (i) Supervizorul, cu aprobarea prealabilă a Beneficiarului, consideră că este necesară sau oportună aplicarea acestora şi (ii) această aplicare nu implică o modificare substanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice, atunci Supervizorul va iniţia o Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificări]. Prevederile prezentei subclauze se vor aplica în mod corespunzător în cazul în care o nouă reglementare tehnică, relevantă pentru proiectarea Lucrărilor Permanente, este adoptată şi publicată după data emiterii autorizaţiei de construire pentru Lucrările Permanente. Clauza 12a Codul de conduită 12a.1 Antreprenorul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale. Se va abţine să facă declaraţii publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului. Antreprenorul nu va obliga Beneficiarul în niciun fel fără acordul său prealabil şi va prezenta clar această obligaţie terţilor. 12a.2 Antreprenorul, Personalul său sau oricare dintre Subcontractanţii şi agenţii săi nu vor abuza de puterea încredinţată pentru câştig privat. Antreprenorul, Personalul său sau oricare dintre Subcontractanţii şi agenţii săi nu vor primi şi nu vor fi de acord să primească de la orice persoană şi nu vor oferi şi nu vor fi de acord să ofere unei persoane sau să obţină pentru orice persoană un dar, o recompensă, un comision sau compensaţie de orice fel ca stimulent sau recompensă pentru desfăşurarea unei acţiuni sau renunţarea la o acţiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea vreunei persoane în legătură cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile şi codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării şi luării de mită şi combaterea corupţiei. Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu împiedică şi nu afectează posibilitatea încheierii unor tranzacţii judiciare sau extrajudiciare între Beneficiar şi Antreprenor în legătură cu aspecte rezultate din executarea Contractului sau în legătură cu Contractul. 12a.3 Plăţile către Antreprenor în baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate decurge, pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul şi Personalul său nu vor desfăşura nicio activitate şi nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile prevăzute în Contract. 12a.4 Semnarea şi executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobişnuite de către Antreprenor. Cheltuieli comerciale neobişnuite sunt comisioane neprevăzute în Contract sau negenerate de un contract încheiat în mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt plătite în schimbul unor servicii reale şi legitime, comisioane plătite într-un paradis fiscal, comisioane plătite unui beneficiar care nu este clar identificat sau comisioane plătite unei societăţi despre care există indicii că ar fi o societate-paravan. Beneficiarul şi autorităţile cu atribuţii de control al operaţiunilor Beneficiarului pot efectua verificări documentare sau la faţa locului, după caz, pentru a descoperi dovezi în cazul suspectării unor cheltuieli comerciale neobişnuite. Clauza 12b Conflict de interese 12b.1 Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau pune capăt oricărei situaţii ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi generat, în mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal împărtăşit între persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor din asociere şi al Subcontractanţilor săi), pe de o parte, şi persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Beneficiarului şi al Supervizorului, pe de altă parte. Orice conflict de interese ce poate apărea în timpul executării Contractului se va notifica Beneficiarului fără întârziere. În cazul unui astfel de conflict, Antreprenorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l preveni şi soluţiona. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă aceste măsuri sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare, după caz. Antreprenorul se va asigura că personalul său cu funcţii de decizie nu este pus într-o situaţie ce poate genera un conflict de interese. Fără a afecta obligaţia ce îi revine prin Contract, Antreprenorul va înlocui imediat şi gratuit pentru Beneficiar orice persoană cu funcţie de decizie din Personalul său expus unei astfel de situaţii. 12b.2 Antreprenorul se va abţine de la orice contact ce poate influenţa independenţa sa sau a Personalului său şi compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. Clauza 13 Administrarea Lucrărilor 13.1 Antreprenorul se va asigura că Lucrările sunt proiectate şi executate corespunzător şi că Cerinţele Beneficiarului şi Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul său, inclusiv propriii angajaţi, Subcontractanţii şi angajaţii lor. 13.2 Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu excepţia cazului în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, în termen de 15 zile de la semnarea Contractului, numele şi referinţele persoanei propuse ca Reprezentant al Antreprenorului. Supervizorul va aproba sau respinge motivat propunerea în termen de 10 zile. Aprobarea Supervizorului poate fi retrasă în orice moment printr-o notificare adresată Antreprenorului. În cazul în care Supervizorul refuză Reprezentantul propus în termenul-limită sau retrage aprobarea desemnării, va prezenta motivele, iar Antreprenorul va comunica o propunere alternativă imediat. Adresa Reprezentantului Antreprenorului va fi considerată a fi adresa pentru comunicare comunicată de către Antreprenor. 13.3 Supervizorul îşi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenorului în următoarele situaţii: (i) Reprezentantul Antreprenorului nu îndeplineşte, în mod grav sau repetat, obligaţiile Contractuale şi/sau (ii) prin acţiunile sau inacţiunile Antreprenorului, siguranţa şi securitatea muncii şi/sau protecţia mediului sunt puse în pericol. Dacă Supervizorul îşi retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenorului, Antreprenorul, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile, după primirea notificării în acest sens, îşi va retrage Reprezentantul din Şantier şi-l va înlocui cu un alt Reprezentant, cu aprobarea prealabilă a Supervizorului. 13.4 Reprezentantul Antreprenorului va fi pe deplin autorizat să ia orice decizie necesară pentru proiectarea şi executarea Lucrărilor, inclusiv să primească şi să implementeze Ordine Administrative. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonării executării Contractului. În cazul în care Reprezentantul Antreprenorului sau asistenţii acestuia nu vorbesc fluent limba Contractului, Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru comunicarea eficientă în limba Contractului. 13.5 Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului. 13.6 Antreprenorul se va asigura că personalul său specializat este autorizat şi/sau certificat în conformitate cu prevederile Legii. 13.7 Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzător cerinţelor Contractului printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calităţii va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în Contract, dacă există. Supervizorul va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii. Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor Contractului. 13.8 Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier, cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei şi a proprietăţilor ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale. Aceste măsuri vor fi conforme cu cele prevăzute în Cerinţele Beneficiarului şi în actul de reglementare în domeniul mediului. Antreprenorul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile prevăzute în Cerinţele Beneficiarului şi nici valorile stabilite de Lege. Clauza 14 Personal 14.1 Persoanele angajate de Antreprenor trebuie să fie în număr suficient, în conformitate cu prevederile Programului de Execuţie în vigoare. Aceşti angajaţi vor dispune de aptitudinile şi experienţa necesare progresului şi executării corespunzătoare a Lucrărilor. Supervizorul poate cere retragerea oricărei persoane din cadrul Personalului Antreprenorului în următoarele situaţii: (i) persoana nu îndeplineşte, în mod grav sau repetat, obligaţiile Contractuale şi/sau (ii) prin acţiunile sau inacţiunile acestei persoane, siguranţa şi securitatea muncii şi/sau protecţia mediului sunt puse în pericol. Antreprenorul va înlocui imediat orice membru al Personalului său pentru care Supervizorul, prin notificare motivată, cere retragerea. 14.2 Antreprenorul va lua toate măsurile pentru angajarea întregului personal şi a forţei de muncă, în conformitate cu prevederile Legii. 14.3 Antreprenorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Ofertă. Personalul-cheie este personalul în privinţa căruia au existat cerinţe minime stabilite în documentaţia de atribuire a Contractului. Reprezentantul Antreprenorului şi personalul-cheie al Antreprenorului vor fi menţinuţi pe toată durata proiectării şi execuţiei Lucrărilor, cu excepţia situaţiilor în care Supervizorul solicită înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesară înlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex. demisie din cadrul societăţii/asocierii, boală, deces, etc.). 14.4 Orice înlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare şi experienţă cel puţin echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentaţia de atribuire, cu consimţământul prealabil al Beneficiarului. În cazul în care un membru al personalului-cheie a fost evaluat în cadrul criteriului de atribuire, Antreprenorul va propune un înlocuitor care să obţină cel puţin acelaşi punctaj ca urmare a aplicării factorilor de atribuire. Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de calificare/selecţie stabilite şi/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice înlocuire a personalului-cheie. Clauza 15 Garanţie de Bună Execuţie 15.1 Antreprenorul va constitui o Garanţie de Bună Execuţie ca instrument de garantare pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în valoarea stipulată în Acordul Contractual şi în forma inclusă în Contract (dacă există). Dacă în Acordul Contractual nu este menţionată o valoare (absolută sau procentuală din Preţul Contractului), valoarea Garanţiei de Bună Execuţie va fi de 10% din Preţul Contractului. Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie la data semnării Contractului şi va transmite o copie a acesteia şi Supervizorului. Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de o societate bancară sau de o societate de asigurări, autorizată să emită asemenea garanţii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societăţi) cotată cel puţin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent şi Antreprenorul va transmite documentele doveditoare în această privinţă. Garanţia de Bună Execuţie va fi irevocabilă şi va prevedea că plata Garanţiei de Bună Execuţie se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului în conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau consorţiului. 15.2 Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare, luând în considerare prevederile subclauzei 15.6, până la aprobarea Recepţiei Finale. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptăţit să obţină aprobarea Recepţiei Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate. Dacă societatea emitentă a Garanţiei de Bună Execuţie pierde autorizarea să emită asemenea garanţii pe teritoriul Uniunii Europene sau nu mai este cotată cel puţin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent, se va considera că Garanţia de Bună Execuţie îşi pierde valabilitatea şi Antreprenorul va avea obligaţia de a constitui o nouă Garanţie de Bună Execuţie în conformitate cu prevederile prezentei clauze. 15.3 Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul va notifica pretenţia atât Antreprenorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al sumei pretinse. Beneficiarul nu va formula nicio pretenţie asupra Garanţiei de Bună Execuţie cu excepţia următoarelor cazuri şi în limita sumelor la care Beneficiarul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului: (a) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este descris în subclauza 15.2, situaţie în care Beneficiarul poate cere întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie; (b) Antreprenorul nu plăteşte Beneficiarului, în termen de 30 de zile, o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau Decisă de către Supervizor potrivit prevederilor subclauzei 69c [Decizia Supervizorului]; (c) Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o nerespectare a obligaţiilor sale în termen de 30 de zile de la primirea notificării Beneficiarului privind nerespectarea obligaţiei respective; sau (d) Beneficiarul reziliază Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. 15.4 Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă din orice cerere privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie, în condiţiile în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la cerere. 15.5 De fiecare dată când Preţul Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta valoarea Garanţiei de Bună Execuţie, în aceeaşi proporţie, în termen de 15 zile de la modificare. De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată ca urmare a unei cereri a Beneficiarului, potrivit prevederilor literelor (b) sau (c) din subclauza 15.3, Antreprenorul va reîntregi valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 15 zile de la executarea sumelor cerute de către Beneficiar. 15.6 Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie după cum urmează: (a) valoarea procentuală din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie stabilită în Acordul Contractual (70% dacă nicio valoare procentuală nu este stabilită în Acordul Contractual) în termen de 14 zile de la data aprobării Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată cereri asupra Garanţiei de Bună Execuţie; (b) restul valorii Garanţiei de Bună Execuţie la aprobarea Recepţiei Finale, cu excepţia sumelor cerute de către Beneficiar până la acea dată şi care nu au fost reîntregite de către Antreprenor. 15.7 Pe durata executării Contractului, dacă societatea care a emis Garanţia de Bună Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele, Garanţia de Bună Execuţie nu va mai fi validă. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a elibera o nouă garanţie conform aceloraşi termeni ca cei ai anterioarei garanţii. În cazul în care Antreprenorul nu transmite o nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen de 30 de zile de la data notificării, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. Clauza 16 Responsabilităţi şi asigurări 16.1 Responsabilităţi a)Responsabilitatea pentru calitatea proiectului şi pentru daune aduse LucrărilorFără a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrărilor înainte de Recepţia la Terminare], clauzei 61 [Perioada de Garanţie] şi clauzei 66 [Forţă majoră şi denunţare unilaterală], Antreprenorul îşi va asuma (i) întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerinţelor Beneficiarului, (ii) întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi (iii) riscul pierderii şi daunei, indiferent de cauză, până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor aşa cum se prevede la clauza 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor]. Compensaţia pentru daunele aduse Lucrărilor şi generate de răspunderea Antreprenorului va fi limitată la Preţul Contractului. Această limită nu se va aplica pentru compensaţie pentru pierderi sau daune generate de frauda sau neglijenţa gravă a Antreprenorului sau Personalului său, inclusiv Subcontractanţilor săi şi oricărei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil. După aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor conform clauzei 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor], Antreprenorul va rămâne responsabil de orice nerespectare a obligaţiilor ce îi revin prin Contract pentru perioada prevăzută de Lege. b)Răspunderea Antreprenorului faţă de BeneficiarÎn orice moment, Antreprenorul va fi responsabil şi va despăgubi Beneficiarul pentru orice daune aduse, pe durata executării Contractului, Beneficiarului de către Antreprenor sau Personalul său, inclusiv Subcontractanţii săi şi orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil. Compensaţia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decât cele aduse Lucrărilor) şi generate de răspunderea Antreprenorului va fi limitată la Preţul Contractului. Această limită nu se va aplica pentru compensaţie în caz de vătămare corporală, inclusiv deces, şi nici pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului şi generate de frauda sau neglijenţa gravă a Antreprenorului sau Personalului său, inclusiv Subcontractanţilor săi şi oricărei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil. c)Răspunderea Antreprenorului faţă de terţiAntreprenorul va despăgubi, proteja şi apăra Beneficiarul, inclusiv Personalul său, de orice acţiuni, reclamaţii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice natură (denumite în continuare „reclamaţie") generate de o acţiune sau inacţiune a Antreprenorului sau Personalului său, inclusiv Subcontractanţilor săi şi/sau oricărei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, în îndeplinirea obligaţiilor contractuale, cu excepţia situaţiilor în care: (1) reclamaţia este generată de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrările Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren, şi de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente, sau(2) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a proiecta şi executa Lucrările şi de a remedia orice defecţiuni.Beneficiarul va aduce la cunoştinţa Antreprenorului reclamaţia oricărui terţ în cel mai scurt timp posibil din momentul în care Beneficiarul o ia la cunoştinţă. În cazul în care Beneficiarul alege să conteste reclamaţia sau să se apere împotriva reclamaţiei, Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau apărare suportate de Beneficiar şi Personalul său. În sensul prezentului punct c), agenţii şi angajaţii Beneficiarului, Supervizorul, angajaţii săi, subcontractanţii săi, precum şi Personalul Antreprenorului, Subcontractanţii şi orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil sunt considerate terţi. Antreprenorul va gestiona toate reclamaţiile în strânsă colaborare cu Beneficiarul. Orice înţelegere sau acord cu terţii pentru soluţionarea unei reclamaţii necesită acordul expres prealabil al Beneficiarului şi al Antreprenorului. 16.2 Asigurare a)Asigurare - aspecte generaleÎncepând cu Data de Începere sau mai devreme şi pe durata executării Contractului, Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanţii săi şi orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asiguraţi corespunzător de societăţi de asigurare recunoscute pe piaţa europeană a asigurărilor. La Data de Începere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului şi Supervizorului o copie a tuturor certificatelor de asigurare ce indică faptul că obligaţiile Antreprenorului cu privire la asigurări sunt respectate, precum şi a poliţelor. Pe durata executării Contractului, Antreprenorul va transmite fără întârziere, după plata fiecărei prime de asigurare şi oricând la cererea Supervizorului, o versiune actualizată a certificatelor de asigurare. Antreprenorul va obţine de la asiguratori angajamentul de a informa personal şi direct Beneficiarul şi Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica în orice fel asigurarea în cauză. Asiguratorii vor transmite aceste informaţii în cel mai scurt timp posibil, şi în orice caz cu cel puţin 30 de zile înainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurării. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a-l despăgubi pe asigurator în cazul în care Antreprenorul nu plăteşte prima, fără a afecta dreptul Beneficiarului de a recupera suma astfel plătită şi de a solicita ulterior despăgubire pentru potenţialele daune rezultate. În măsura posibilului, Antreprenorul se va asigura că respectivele poliţe de asigurare încheiate conţin o renunţare a dreptului de regres al asiguratorului în favoarea Beneficiarului şi Supervizorului, agenţilor şi angajaţilor lor. Încheierea şi menţinerea de către Antreprenor a unor asigurări corespunzătoare nu vor exonera pe Antreprenor de responsabilităţile legale şi/sau contractuale. Ca un minimum, asigurările listate în prezenta subclauză vor furniza acoperire până la nivelul minim de responsabilităţi contractuale prevăzute în subclauza 16.1 [Responsabilităţi] sau nivelul minim al responsabilităţilor prevăzute în Legea în vigoare, oricare ar fi mai mare. Antreprenorul va suporta integral consecinţele lipsei totale sau parţiale a asigurării, eliberând complet Beneficiarul şi Supervizorul de orice răspundere în această privinţă. Antreprenorul se va asigura că Personalul său, inclusiv Subcontractanţii săi şi orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, respectă aceleaşi cerinţe de asigurare ca cele impuse Antreprenorului prin acest Contract. În caz de lipsă de asigurare sau de asigurare necorespunzătoare a Personalului Antreprenorului, inclusiv a Subcontractanţilor săi sau a oricărei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi Supervizorul pentru toate consecinţele rezultate. Sub propria responsabilitate şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate asigurările pentru acoperirea obligaţiilor prevăzute în acest Contract, Antreprenorul se va asigura că toate asigurările obligatorii sunt încheiate conform Legii în vigoare. Se va asigura de asemenea că toate obligaţiile legale ce se aplică asigurării sunt respectate. Beneficiarul şi Supervizorul vor fi exoneraţi de orice răspundere privind evaluarea şi conformitatea poliţelor de asigurare încheiate de Antreprenor în raport cu obligaţiile sale contractuale şi/sau legale. Pe durata executării Contractului, dacă vreun asigurator nu îşi poate respecta angajamentele, asigurarea respectivă nu va mai fi validă. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a încheia o nouă asigurare potrivit prevederilor Contractului. În cazul în care Antreprenorul nu transmite o copie a noului certificat de asigurare şi a poliţei aferente în termen de 30 de zile de la data notificării, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. b)Asigurare - Aspecte specifice1. Asigurare pentru daune aduse terţilor Antreprenorul va încheia o asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale şi daune aduse proprietăţii ce pot fi provocate terţilor ca urmare a executării Contractului, inclusiv în Perioada de Garanţie. Poliţa de asigurare trebuie să prevadă că Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului, precum şi cel al altor antreprenori şi terţi prezenţi pe Şantier, în vecinătatea Şantierului sau în orice alt loc folosit de Antreprenor sunt consideraţi terţi în această asigurare. Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru această asigurare nu vor fi inferioare celor valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii Europene. 2. Asigurarea Lucrărilor Antreprenorul va încheia o asigurare de tip „toate riscurile pentru lucrările de construcţii-montaj" în beneficiul său individual şi în solidar cu Subcontractanţii săi, Beneficiarul şi Supervizorul. Această asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrărilor incluse în Contract, inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de construcţie sau punerea în operă şi pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului şi daune generate de evenimente naturale. Această asigurare va acoperi şi prejudiciul adus Documentelor Antreprenorului, bunurilor şi proprietăţilor existente ale Beneficiarului şi Supervizorului. De asemenea, Antreprenorul va încheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor şi Lucrărilor Provizorii cel puţin până la valoarea totală de înlocuire/reconstrucţie. 3. Asigurare auto Antreprenorul va încheia (sau se va asigura că sunt încheiate) asigurări de răspundere civilă auto pentru toate vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractanţii săi (indiferent dacă aceste vehicule sunt deţinute în proprietate sau nu) în legătură cu Contractul. 4. Asigurare împotriva accidentelor la locul de muncă Antreprenorul va încheia poliţe de asigurare pentru asigurarea Antreprenorului, Personalului său, inclusiv Subcontractanţilor săi şi oricărei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, în caz de accident la locul de muncă sau în drum spre şi de la locul de muncă. Se va asigura că Subcontractanţii săi procedează la fel. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru orice reclamaţii pe care Personalul său, inclusiv angajaţii săi sau Subcontractanţii săi lear putea formula în aceste privinţe. 5. Asigurarea răspunderii cu privire la calitatea Lucrărilor Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar şi după Recepţia Finală, conform Legii. Clauza 17 Programul de Execuţie 17.1 În termen de 30 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre analiză şi acceptare, un Program de Execuţie detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare calendaristică Gantt (pe suport hârtie şi în format electronic editabil) şi un raport descriptiv. Acest prim Program de Execuţie, inclusiv metodologia de lucru şi resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Antreprenor. 17.2 Graficul de eşalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic şi va cuprinde totalitatea activităţilor specificate în Contract şi punctele de referinţă stabilite (dacă există). Programul de Execuţie va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe: (a) Programul de Execuţie va fi alcătuit din activităţile necesare pentru executarea Contractului, conform Cerinţelor Beneficiarului, şi va fi prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate: 1. etapele proiectării (investigaţii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a proiectului etc.); 2. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (achiziţii, construcţii, inspecţii, testare, avize şi autorizaţii, recepţii); 3. obiectele de construcţii din care sunt alcătuite Lucrările; 4. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările; 5. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activităţile de construcţii; 6. Subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din Contract sunt realizate cu Subcontractanţi. (b) Activităţile vor avea alocate: 1. resurse necesare proiectării (numărul şi specialităţile proiectanţilor, verificatori autorizaţi, utilaje, aparate şi softuri specifice etc.); 2. resurse necesare execuţiei lucrărilor (principalele Materiale ce se vor pune în operă, manoperă - numărul şi meseriile de muncitori, Utilaje), în concordanţă cu necesarul şi disponibilul acestora; 3. cantităţile de lucrări conform proiectului tehnic; 4. costurile estimate în concordanţă cu Oferta; 5. productivităţile estimate. (c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile, luând în considerare: 1. cantitatea de lucrare, 2. dimensiunea frontului de lucru, 3. numărul de resurse umane şi Utilaje, 4. productivitatea resurselor. (d) Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice. (e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de Antreprenor, tehnologiile de execuţie din Cerinţele Beneficiarului (dacă există) şi constrângerile de natură organizatorică. Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de tip început-început, sfârşit-început şi sfârşit-sfârşit. (f) Graficul reţea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor şi o singură activitate fără succesor, cu excepţia activităţilor care desemnează puncte de referinţă sau a activităţilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relaţie de condiţionare. (g) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată maximă este Durata de Execuţie. Până la finalizarea proiectului tehnic, activităţile şi resursele aferente execuţiei Lucrărilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat. După finalizarea proiectului tehnic, aceste activităţi şi resurse vor fi de deplin detaliate. 17.3 Cerinţele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt următoarele: (a) Antreprenorul va pregăti şi transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia şi explica planul de lucru stabilit în cadrul Programului de Execuţie. (b) Raportul descriptiv va cuprinde: 1. o descriere a fazelor de proiectare şi a metodelor aferente, 2. o descriere generală a modului în care Antreprenorul va executa Lucrările, 3. descrierea activităţilor critice şi a modului în care Antreprenorul va asigura resursele necesare, 4. numărul şi structura formaţiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activităţile, 5. prezentarea listei cu resursele umane (numărul şi meseriile muncitorilor) distribuite pe luni, 6. prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispoziţie, precum şi perioadele de timp în care vor fi folosite, 7. Subcontractanţii implicaţi, precum şi resursele umane şi Utilajele aferente, 8. curba „S" de progres fizic şi financiar şi graficul de flux de numerar. 17.4 În termen de 15 zile de la transmiterea sa de către Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de Execuţie şi îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al Supervizorului la termenul aferent, Programul de Execuţie va fi considerat ca fiind acceptat. 17.5 În cazul în care Programul de Execuţie este respins, Supervizorul va prezenta motivele respingerii şi va solicita Antreprenorului să retransmită în termen de 10 zile Programul de Execuţie completat şi/sau corectat, astfel încât acesta să fie conform cu prevederile Contractului şi realist de pus în practică. 17.6 Dacă Antreprenorul nu transmite Programul de Execuţie, inclusiv Programul de Execuţie completat/corectat, în termenul prevăzut, Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] să fie reţinută o sumă în cuantumul prevăzut în Acordul Contractual pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuţie, până la acceptarea Programului de Execuţie respectiv. 17.7 În situaţia în care Programul de Execuţie analizat de Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 17.4 este respins de 3 ori consecutiv, în raport cu aceeaşi solicitare de completare/corectare, Beneficiarul va fi îndreptăţit să sisteze plăţile către Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] până la acceptarea Programului de Execuţie respectiv. 17.8 Odată acceptat, Programul de Execuţie transmis în conformitate cu prevederile subclauzei 17.1 se va numi Program de Referinţă şi va deveni un mijloc de urmărire şi control al performanţei Antreprenorului şi al progresului Lucrărilor. Cu excepţia plăţii în avans, nicio altă plată nu va fi efectuată de către Beneficiar înainte de acceptarea Programului de Referinţă. 17.9 Acceptarea Programului de Execuţie nu va exonera Antreprenorul de responsabilităţile ce îi revin în executarea Contractului. 17.10 În cazul în care Antreprenorul nu defineşte în cadrul Programului de Execuţie un element de lucrare, activitate sau relaţie de condiţionare, iar Supervizorul, în urma analizei sale, nu identifică această omisiune sau eroare, atunci când aceasta va fi descoperită de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectată de către Antreprenor în următorul Program de Execuţie actualizat, fără să afecteze Durata de Execuţie şi fără a îndreptăţi Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare. 17.11 Actualizarea Programului de Execuţie Lunar, în termen de 10 zile de la începutul fiecărei luni, până la finalizarea tuturor Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Execuţie actualizat care va conţine graficul de eşalonare calendaristică Gantt şi raportul descriptiv actualizate. Conţinutul Programului de Execuţie actualizat va fi în conformitate cu prevederile subclauzelor 17.2 şi 17.3. Fiecare document actualizat va fi prezentat în comparaţie cu documentul aferent din Programul de Referinţă, fiind evidenţiate diferenţele, precum şi evenimentele şi cauzele care au condus la apariţia diferenţelor şi, în caz de întârziere, măsurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de Execuţie. În termen de 5 zile de la transmiterea sa de către Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de Execuţie actualizat şi îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al Supervizorului la termenul aferent, Programul de Execuţie va fi considerat ca fiind acceptat. Prevederile subclauzelor de la 17.5 la 17.7 se vor aplica corespunzător pentru analiza, acceptarea sau respingerea Programului de Execuţie actualizat şi consecinţele acestora. 17.12 Revizuirea Programului de Execuţie În cazul în care evenimente neprevăzute, inclusiv evenimente care ţin de riscurile Beneficiarului, afectează durata activităţilor critice, Antreprenorul va transmite Supervizorului o revizuire a Programului de Execuţie. De asemenea, ori de câte ori Antreprenorul constată că nu poate finaliza Lucrările în Durata de Execuţie, va prezenta o revizie a Programului de Execuţie. Prevederile subclauzelor de la 17.2 la 17.7 se vor aplica corespunzător pentru întocmirea, analiza, acceptarea sau respingerea Programului de Execuţie revizuit şi consecinţele acestora. Programul de Execuţie revizuit şi acceptat de Supervizor devine noul Program de Referinţă. Acceptarea de către Supervizor a unui Program de Execuţie în care durata de proiectare şi execuţie a Lucrărilor ar fi mai mare decât Durata de Execuţie nu reprezintă acordarea unei prelungiri a Duratei de Execuţie. Orice prelungire a Duratei de Execuţie se va face doar în conformitate cu prevederile subclauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi cu condiţia respectării clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului]. Clauza 18 Structura detaliată a preţului 18.1 În termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere de preţuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum şi o defalcare a acestor preţuri unitare care va identifica costurile incluse pentru manoperă, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte şi profit. Aceste propuneri nu vor afecta Preţul Contractului ca sumă forfetară (cu excepţia Sumelor Provizionate) sau prevederile Contractului. 18.2 Supervizorul poate lua în considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit prevederilor subclauzei 18.1, atunci când evaluează impactul financiar al unor Modificări sau valoarea unor părţi de lucrări, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu aceasta. Clauza 19 Proiectarea de către Antreprenor 19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrările Permanente în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului şi cu Oferta tehnică. Antreprenorul va fi răspunzător de proiectul elaborat. Antreprenorul va îndeplini rolul de proiectant în conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante şi asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului în conformitate cu prevederile Legii. De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrări Provizorii necesare pentru executarea Contractului. Proiectul elaborat de către Antreprenor va respecta cu stricteţe caracteristicile imperative stabilite în cadrul Cerinţelor Beneficiarului. Cu excepţia cazului în care Antreprenorul demonstrează că există o eroare în aceste caracteristici imperative (caz în care se aplică prevederile subclauzelor 8.3 şi/sau 8.5), Antreprenorul nu va propune, în cursul elaborării proiectului sau în cursul execuţiei Lucrărilor, nicio derogare de la aceste caracteristici. Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi în conformitate cu prevederile Legii şi cu criteriile (dacă există) menţionate în Cerinţele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare Supervizorului numele şi referinţele proiectanţilor propuşi, cu excepţia celor prevăzuţi în Ofertă. Supervizorul va răspunde în termen de 10 zile, motivând orice respingere. Lipsa răspunsului Supervizorului va fi considerată acceptare. Antreprenorul va garanta că el, proiectanţii săi şi orice Subcontractant implicat în proiectare au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare. Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificaţii, piese desenate şi liste de cantităţi, în limba Contractului şi în conformitate cu prevederile Legii şi ale Contractului. Orice eroare descoperită în cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificată pe riscul şi răspunderea Antreprenorului, cu excepţia celor prevăzute în subclauzele 8.4 şi 8.5. Aprobarea de către Supervizor a proiectului elaborat de către Antreprenor nu îl va exonera pe Antreprenor de răspundere asupra proiectului respectiv. 19.2 Prevederile definite în continuare în prezenta subclauză se aplică pentru orice fază sau element de proiectare elaborat de către Antreprenor. Antreprenorul va transmite Supervizorului documentaţia aferentă proiectului, verificată de către un verificator autorizat angajat de către Antreprenor, împreună cu o declaraţie privind conformitatea proiectului elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite în Cerinţele Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului şi (iii) proiectul sau schiţa de proiect din Oferta tehnică. În cazul în care proiectul elaborat de către Antreprenor prezintă unele devieri sau diferenţe faţă de Cerinţele Beneficiarului sau faţă de proiectul sau schiţa de proiect din Oferta tehnică, altele decât diferenţe sau devieri rezultând din erori identificate în Cerinţele Beneficiarului şi notificate de către Antreprenor, aceste diferenţe sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare iniţiate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile subclauzei 37.11. Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Speciale, Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentaţia elaborată de Antreprenor în termen de 60 de zile de la primire. Acest termen va include şi orice perioade necesare de consultări între Supervizor şi Beneficiar, analiză şi aprobare de către Beneficiar sau alte entităţi. În cazul în care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în documentaţia aferentă proiectului şi va retransmite documentaţia astfel corectată Supervizorului spre aprobare. Dacă Supervizorul întârzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de către Antreprenor, cu excepţia cazului în care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, şi dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a întârzierii Supervizorului, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 19.3 Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului: (a) în termenul(ele) specificat(e) în Acordul Contractual, calculat de la Data de Începere, Antreprenorul va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire necesară pentru Lucrările Permanente, la nivelul de calitate specificat în Lege şi în Contract, şi îl va transmite Supervizorului spre revizuire şi/sau aprobare în conformitate cu prevederile subclauzei 19.2. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire necesară pentru Lucrările Permanente va fi elaborată de Antreprenor pentru şi în numele Beneficiarului şi va cuprinde documentaţiile, avizele şi acordurile conexe necesare pentru execuţia Lucrărilor, obţinute de către Antreprenor în conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. În cazul în care autoritatea emitentă a unui aviz sau acord formulează observaţii sau solicitări care nu sunt cauzate de o deficienţă în Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. (b) În termen de 60 de zile de la data aprobării Supervizorului aferent documentelor menţionate la punctul (a) de mai sus, cu excepţia cazului în care un alt termen este stabilit în Acordul Contractual, Beneficiarul va obţine autorizaţia de construire pentru Lucrările Permanente. În cazul depăşirii acestui termen, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. În cazul în care autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire formulează orice observaţie sau solicitare cu privire la documentaţia depusă de către Beneficiar, cauzate de o deficienţă a Documentelor Antreprenorului, se vor aplica prevederile subclauzei 19.6 [Erori în Documentele Antreprenorului], iar termenul menţionat mai sus va decurge de la momentul în care solicitarea este soluţionată. În cazul în care autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire formulează alte observaţii sau solicitări, care nu sunt cauzate de o deficienţă în Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. (c) În cazul în care Documentele Antreprenorului emise ulterior obţinerii autorizaţiei de construire, altfel decât rezultând (i) dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de către Supervizor în conformitate cu prevederile clauzei 37 [Modificări] sau dintr-un act adiţional la Contract sau (ii) dintr-o Decizie emisă de către Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], implică o modificare a autorizaţiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru perioadele de timp şi costurile aferente. 19.4 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferentă proiectului elaborat de el înainte de aprobarea Supervizorului a Documentelor Antreprenorului aferente acestei lucrări şi cu condiţia existenţei unei autorizaţii de construire pe deplin valabile pentru această lucrare. 19.5 În conformitate cu prevederile Cerinţelor Beneficiarului, Antreprenorul va elabora manualele de operare şi întreţinere detaliate astfel încât Beneficiarul va reuşi să exploateze, repare, demonteze, înlocuiască, întreţină orice parte a lucrărilor respective. Recepţia la Terminarea acestor Lucrări nu se va putea realiza fără ca aceste documente să fie transmise către Beneficiar. Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru operarea şi întreţinerea Lucrărilor în conformitate cu prevederile Cerinţelor Beneficiarului. Dacă este prevăzut în Cerinţele Beneficiarului că instruirea trebuie efectuată înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor, se va putea efectua Recepţia la Terminare a Lucrărilor potrivit prevederilor subclauzei 60 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări] numai după terminarea acestei instruiri. 19.6 Erori în Documentele Antreprenorului În cazul în care, în Documentele Antreprenorului, se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe, acestea şi Lucrările vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fără a ţine cont de nicio aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze. În acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 19.2. 19.7 Cartea tehnică a construcţiei Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei conform clauzei 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor] înainte ca Antreprenorul să transmită Supervizorului toate documentele necesare întocmirii capitolelor A şi B ale cărţii tehnice a construcţiei, în sensul Legii, şi, după caz, documentele necesare completării capitolului D al cărţii tehnice a construcţiei. Clauza 20 Corectitudinea Preţului Contractului 20.1 Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel târziu la Data de Referinţă, toate datele relevante, care se află în posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe Şantier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea interpretării acestor date. 20.2 Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), a inspectat şi examinat Şantierul şi împrejurimile sale, a analizat datele menţionate la subclauza 20.1 şi că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului şi subsolului, forma şi natura Şantierului, întinderea şi natura Lucrărilor, Materialele necesare execuţiei Lucrărilor, căile de acces la Şantier şi în general a obţinut toate informaţiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariţie a acestora, şi alte circumstanţe ce influenţează sau afectează Oferta. 20.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la corectitudinea şi suficienţa Ofertei, a Preţului Contractului şi a preţurilor indicate în Graficul de Eşalonare a Plăţilor, care, cu excepţia celor prevăzute altfel în Condiţiile Contractuale, acoperă toate obligaţiile prevăzute în Contract. 20.4 Având în vedere că se consideră că Antreprenorul şi-a stabilit Oferta financiară în baza propriilor calcule, operaţiuni şi estimări, Antreprenorul, fără plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligaţie şi va proiecta şi executa orice lucrare prevăzute în Contract, chiar dacă pentru obligaţia sau lucrarea respectivă nu există o sumă sau o valoare în Graficul de Eşalonare a Plăţilor. Clauza 21 Riscuri excepţionale 21.1 Dacă, pe durata executării Contractului, Antreprenorul se confruntă cu condiţii fizice adverse, naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, precum şi alte obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de îndată ce a luat cunoştinţă de această situaţie, o notificare Supervizorului în care va descrie aceste condiţii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate ale acestora, măsurile pe care le ia sau intenţionează să le ia precum şi impactul anticipat asupra execuţiei Lucrărilor. Prevederile prezentei clauze nu se aplică în cazul condiţiilor meteorologice. 21.2 După primirea notificării în conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre altele: (a) poate solicita Antreprenorului să comunice o estimare a costului măsurilor pe care le va lua sau intenţionează să le ia; (b) poate aproba măsurile prevăzute la subclauza 21.1 cu sau fără modificare; (c) poate comunica instrucţiuni scrise cu privire la modul de gestionare a condiţiilor sau obstacolelor menţionate la subclauza 21.1. 21.3 În termen de 30 de zile de la primirea notificării Antreprenorului în conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul: (a) va Decide dacă sau în ce măsură condiţiile sau obstacolele notificate de către Antreprenor puteau fi prevăzute, în mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei; (b) va evalua dacă soluţionarea problemei şi continuarea executării Lucrărilor necesită o Modificare şi dacă o asemenea Modificare s-ar încadra ca fiind una nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice; şi (c) va transmite Decizia şi evaluarea Beneficiarului şi Antreprenorului. 21.4 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a condiţiilor sau obstacolelor menţionate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. Clauza 22 Siguranţa pe Şantier şi securitatea muncii 22.1 Antreprenorul va avea dreptul să interzică accesul pe Şantier oricărei persoane neimplicate în executarea Contractului, cu excepţia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. În sensul prezentei subclauze, se consideră că sunt persoane autorizate următoarele: (a) riveranii, în cazul în care accesul către proprietăţile lor se face prin Şantier, şi (b) utilizatorii construcţiei, în cazul şi în măsura în care Contractul prevede că Lucrările se execută în regim de continuare a utilizării (inclusiv a traficului). 22.2 În executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea şi reglementările în vigoare legate de securitatea muncii, inclusiv, dacă este cazul, reglementările specifice de securitate şi siguranţă ale Beneficiarului. Antreprenorul va lua măsuri de siguranţă pentru Personalul său corespunzătoare pericolului fizic potenţial. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus Personalul său şi pentru informarea Beneficiarului cu privire la situaţie. Dacă Beneficiarul sau Antreprenorul iau la cunoştinţă o ameninţare iminentă a vieţii sau sănătăţii unui membru al Personalului Antreprenorului, Antreprenorul va acţiona de urgenţă pentru siguranţa persoanelor implicate. În cazul în care Antreprenorul întreprinde o astfel de acţiune, îl va informa imediat pe Supervizor. 22.3 Pe întreaga perioadă de la data punerii la dispoziţie a Şantierului până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor şi oricând execută vreo lucrare în Perioada de Garanţie, Antreprenorul va asigura securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Şantier, va fi responsabil de măsurile necesare, în interesul Personalului Beneficiarului şi terţilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident determinată de proiectarea sau executarea Lucrărilor şi va depune toate eforturile rezonabile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective. 22.4 Antreprenorul va lua toate măsurile esenţiale, pe propria răspundere, pentru a se asigura că structurile şi instalaţiile existente sunt protejate, păstrate şi întreţinute. Antreprenorul va asigura paza şi supravegherea Lucrărilor şi, dacă este prevăzut astfel în Cerinţele Beneficiarului, împrejmuirea şi iluminatul Lucrărilor, până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. 22.5 Dacă, pe durata executării Contractului, sunt necesare măsuri urgente pentru a evita orice risc de accident sau daună sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unei daune, Supervizorul va transmite un Ordin Administrativ Antreprenorului pentru a acţiona aşa cum consideră necesar. În cazul în care Antreprenorul nu doreşte sau nu poate lua măsurile necesare, Beneficiarul, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului în măsura în care Antreprenorul este responsabil. 22.6 În termen de 30 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre acceptare „Planul propriu de sănătate şi securitate în muncă" în conformitate cu Legea. Supervizorul nu va permite execuţia niciunei lucrări pe Şantier înainte ca acest plan să fie acceptat. Acceptarea Planului propriu de sănătate şi securitate în muncă nu îl va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilităţile sale privind sănătatea şi securitatea muncii pe Şantier. 22.7 Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va avea calificarea necesară pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. 22.8 Antreprenorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (Utilaje, instalaţii etc.) şi de muncă sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de către Personalul său inclusiv orice persoană care desfăşoară, direct sau indirect, activităţi pentru Antreprenor, în conformitate cu prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativă apărută pe perioada executării Contractului. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de către Antreprenor, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale şi se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul. Clauza 23 Protecţia proprietăţilor adiacente 23.1 Pe propria răspundere şi cheltuială, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare impuse de buna practică în construcţii şi prin natura circumstanţelor pentru a proteja proprietăţile adiacente Şantierului sau oricărei zone în care activează Antreprenorul şi pentru a evita perturbarea acestora. În acest sens, Antreprenorul va proiecta şi executa orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete şi garduri) care pot fi necesare, datorită execuţiei Lucrărilor, pentru utilizarea de către public şi protecţia publicului, a proprietarilor şi ocupanţilor terenurilor adiacente. 23.2 Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru consecinţele financiare ale tuturor reclamaţiilor formulate de proprietari sau rezidenţi ai proprietăţilor adiacente, în măsura în care Antreprenorul este responsabil şi în măsura în care prejudiciul cauzat proprietăţilor adiacente nu este rezultatul unui risc generat de proiectul elaborat de către Beneficiar sau metodă de construcţie impusă de către Beneficiar sau Supervizor. Clauza 24 Interferenţe cu traficul şi căile de acces 24.1 Antreprenorul se va asigura că execuţia Lucrărilor şi activităţile sale aferente nu afectează traficul şi nu obstrucţionează căile de comunicaţie cum ar fi drumuri, căi ferate, cursuri de apă şi aeroporturi, cu excepţia măsurii prevăzute în Condiţiile Speciale şi în Cerinţele Beneficiarului. Se vor avea în vedere în special restricţiile de greutate şi de gabarit la alegerea rutelor şi vehiculelor. 24.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricăror daune aduse căilor de acces şi generate de folosirea necorespunzătoare a acestor căi de către Antreprenor. 24.3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice măsuri speciale pe care le consideră necesare pentru a proteja, consolida sau amenaja secţiuni ale căilor de acces, indiferent dacă sunt sau nu executate de el. Antreprenorul va informa Supervizorul cu privire la orice măsuri speciale pe care intenţionează să le ia înainte de a le executa. 24.4 Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele şi taxele pentru accesele cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru căile de acces pe Şantier. De asemenea, Antreprenorul va obţine, pe riscul său, orice alte facilităţi suplimentare din afara Şantierului, care îi pot fi necesare la proiectarea şi execuţia Lucrărilor. Clauza 25 Utilităţi, cabluri şi conducte 25.1 Dacă, pe parcursul proiectării şi/sau execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul descoperă repere ce indică traseul unor cabluri, conducte sau altor utilităţi subterane, va menţine aceste repere în poziţie sau le va înlocui, dacă proiectarea şi/sau execuţia Lucrărilor necesită înlăturarea lor temporară. 25.2 Antreprenorul va fi responsabil de păstrarea, protejarea, mutarea sau înlocuirea, după caz, a cablurilor, conductelor şi altor utilităţi prevăzute în Contract sau descoperite pe parcursul proiectării şi/sau execuţiei Lucrărilor, în conformitate cu cele prevăzute în Contract, Lege şi în reglementările şi acordurile specifice ale proprietarilor/gestionarilor acestor reţele de utilităţi, inclusiv prevederile avizelor date de către aceştia. Prevederile prezentei subclauze nu afectează drepturile şi obligaţiile Antreprenorului prevăzute în Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea Preţului Contractului] şi clauzei 21 [Riscuri excepţionale]. 25.3 Când o activitate de pe Şantier poate provoca perturbări sau afecta un serviciu de utilităţi, Antreprenorul îl va informa imediat în scris pe Supervizor şi va lua măsurile corespunzătoare în timp util cu scopul continuării normale a proiectării şi/sau execuţiei Lucrărilor. Clauza 26 Trasarea 26.1 Antreprenorul va fi responsabil de: (a) trasarea exactă a Lucrărilor în raport cu reperele şi sistemele de referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor; (b) corectitudinea poziţiei, cotelor, dimensiunilor şi traseului tuturor părţilor din Lucrări; şi (c) mobilizarea, pe parcursul executării Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii şi manoperei necesare în legătură cu responsabilităţile de mai sus. 26.2 Dacă, în orice moment în timpul executării Contractului, apare o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau traseul unei părţi din Lucrări, Antreprenorul, la solicitarea Supervizorului, va rectifica orice eroare, fără a fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie sau la plata unor costuri suplimentare. Totuşi, dacă această eroare are la bază date incorecte aferente reperelor sau sistemelor de referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, date pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut să le identifice astfel încât să evite întârzieri sau costuri suplimentare, şi dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori şi rectificării ei, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 26.3 Verificarea trasării Lucrărilor de către Supervizor nu-l va exonera în vreun fel pe Antreprenor de responsabilitatea pentru acurateţe, iar Antreprenorul va proteja şi păstra cu atenţie toate reperele, jaloanele, pichetele şi alte elemente folosite în trasarea Lucrărilor. Clauza 27 Activitatea Antreprenorului pe Şantier 27.1 Antreprenorul va desfăşura activităţi numai în limitele Şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi acceptate de către Supervizor ca zone de lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Antreprenorului şi Personalul Antreprenorului în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. 27.2 Pe parcursul executării Contractului, Antreprenorul va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curăţa şi înlătura de pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrările Provizorii care nu mai sunt necesare. 27.3 După aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va curăţa şi îndepărta de pe partea recepţionată a Şantierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a Şantierului şi Lucrările curate şi în siguranţă. Pe parcursul Perioadei de Garanţie, Antreprenorul poate păstra pe Şantier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract. 27.4 Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Contractuale sau Cerinţele Beneficiarului, Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele şi articolele rezultate din orice lucrare de demolare sau excavări şi alte materiale în exces (naturale sau artificiale), moloz şi deşeuri şi va plăti toate costurile aferente transportului şi depozitării acestora. 27.5 În cazul în care Condiţiile Contractuale sau Cerinţele Beneficiarului rezervă Beneficiarului dreptul de proprietate şi responsabilitatea asupra unor materiale sau articole obţinute din demolare sau excavări, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt păstrate. Va fi responsabil de orice distrugere sau daună aduse acestor materiale sau articole, până la predarea lor către Beneficiar. Indiferent de scopul folosirii de către Beneficiar a materialelor sau articolelor cu privire la care îşi rezervă dreptul de proprietate şi responsabilitatea, Antreprenorul va suporta toate costurile pentru transportul şi depozitarea lor şi toate taxele de depozitare în locurile prevăzute în Contract. În cazul în care asemenea locuri nu sunt prevăzute în Contract, vor fi indicate de către Supervizor, cu respectarea prevederilor clauzei 37 [Modificări]. Clauza 28 Descoperiri 28.1 Artefactele, antichităţile şi obiectele naturale, numismatice, sau de altă natură de interes ştiinţific, precum şi obiectele rare şi obiectele obţinute din materiale preţioase descoperite în timpul executării Contractului vor rămâne în proprietatea (ca între Părţi) şi responsabilitatea Beneficiarului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acestuia. În cazul unor neînţelegeri, Beneficiarul va fi, între Părţi, singura autoritate în măsură să decidă cu privire la calificarea descoperirilor prevăzute în prezenta subclauză. 28.2 Descoperirile de orice fel din timpul executării Contractului vor fi notificate imediat Supervizorului. Supervizorul va emite instrucţiuni către Antreprenor asupra gestionării acestor descoperiri aferente subclauzei 28.1, având în vedere prevederile Legii şi ale Contractului. 28.3 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectării instrucţiunilor Supervizorului prevăzute la subclauza 28.2, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. Clauza 29 Lucrări Provizorii 29.1 Antreprenorul va executa toate Lucrările Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Contractuale sau Cerinţele Beneficiarului, Antreprenorul, în legătura cu Lucrările Provizorii, va fi responsabil pentru obţinerea terenului necesar, proiectarea, obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire (dacă este necesar), execuţia, demontarea sau dezafectarea şi readucerea suprafeţelor de teren aferente la starea lor iniţială. 29.2 În cazul în care Condiţiile Contractuale sau Cerinţele Beneficiarului prevăd executarea unor Lucrări Provizorii specifice (cu detalierea localizării acestora), terenul aferent va fi considerat a face parte din Şantier. Clauza 30 Utilajele Antreprenorului şi transportul Bunurilor 30.1 Antreprenorul va răspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje în conformitate cu cele prevăzute în Programul de Execuţie acceptat şi în vigoare. Pentru executarea Contractului, Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă şi listate în Contract. 30.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei Lucrărilor. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune, pierderi şi cheltuieli care rezultă din transportul Bunurilor. Clauza 31 Suprapunerea unor contracte 31.1 Antreprenorul, în conformitate cu cele prevăzute în Contract şi cu instrucţiunile Supervizorului, va asigura condiţii corespunzătoare pentru prestarea unor servicii sau execuţia unor lucrări care nu fac parte din Contract de către Beneficiar, alţi antreprenori angajaţi de Beneficiar, o autoritate publică sau antreprenori angajaţi de către o asemenea autoritate, pe Şantier sau în vecinătatea Şantierului. Aceste condiţii pot include folosirea unor căi de acces pentru care Antreprenorul este responsabil, a unor Lucrări Provizorii sau, cu caracter temporar şi excepţional, a unor Utilaje ale Antreprenorului. În măsura în care asigurarea de către Antreprenor a acestor condiţii nu este prevăzută în Contract şi dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectării instrucţiunilor Supervizorului prevăzute în prezenta subclauză, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 31.2 În niciun caz dificultăţile întâmpinate cu privire la un contract nu vor îndreptăţi Antreprenorul să modifice sau să întârzie executarea altor contracte. În mod similar, Beneficiarul nu se va prevala de asemenea dificultăţi pentru a suspenda sau întârzia plăţile datorate în baza unui alt contract. Clauza 32 Brevete, licenţe şi drepturi de proprietate intelectuală 32.1 Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului şi agenţii acestuia şi se va asigura că nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială ca urmare a unei reclamaţii formulate de un terţ, inclusiv creatori şi intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de proprietate intelectuală, industrială sau de altă natură în baza folosirii de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului a unor brevete, licenţe, proiecte, modele sau mărci înregistrate, cu excepţia situaţiei în care o astfel de nerespectare rezultă din conformitatea cu Cerinţele Beneficiarului sau cu instrucţiunile Supervizorului. 32.2 Toate drepturile de proprietate intelectuală, industrială şi de altă natură aferente Documentelor Antreprenorului elaborate în conformitate cu prevederile clauzei 19 [Proiectarea de către Antreprenor] vor aparţine Beneficiarului de îndată ce Antreprenorul le transmite Supervizorului. Pentru fiecare Document al Antreprenorului elaborat potrivit prevederilor clauzei 19 [Proiectarea de către Antreprenor], acest transfer este definitiv atunci când acest Document este plătit, în conformitate cu prevederile Contractului. Prin excepţie faţă de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate industrială, intelectuală sau de altă natură (inclusiv dar nu limitat la brevete şi drepturi de autor) dezvoltate strict în raport cu modul de execuţie a Lucrărilor de către sau în numele Antreprenorului vor aparţine Antreprenorului însă Beneficiarul va dispune de o licenţă irevocabilă, gratuită şi neexclusivă asupra drepturilor mai sus menţionate pentru scopul Contractului şi pentru folosirea, întreţinerea şi repararea Lucrărilor. O astfel de licenţă va include dreptul de a acorda sublicenţe şi va fi transferabilă de către Beneficiar terţilor fără ca acordul Antreprenorului să fie necesar. 32.3 Toate drepturile de proprietate industrială, intelectuală sau de altă natură (inclusiv dar nu limitat la brevete şi drepturi de autor) dezvoltate în raport cu executarea Contractului de către sau în numele Beneficiarului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricăror documente întocmite în scopul executării Contractului, vor aparţine Beneficiarului, însă Antreprenorul va avea dreptul să copieze, să folosească şi să obţină comunicarea acestor documente în scopul executării Contractului. EXECUTAREA CONTRACTULUI ŞI ÎNTÂRZIERI Clauza 33 Începerea 33.1 În termen de 30 de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite Ordinul Administrativ de Începere către Antreprenor, cu notificarea Datei de Începere. 33.2 Antreprenorul va începe proiectarea şi execuţia Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere şi va continua proiectarea şi execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri. Clauza 34 Durata de Execuţie 34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucrările şi fiecare Sector (dacă există) până la expirarea Duratei de Execuţie a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz) inclusiv: (a) trecerea Testelor la Terminare, şi (b) terminarea tuturor lucrărilor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract astfel încât Lucrările sau Sectoarele să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. Clauza 35 Prelungirea Duratei de Execuţie 35.1 Antreprenorul va acţiona în mod diligent pentru a preveni apariţia oricăror întârzieri şi pentru a limita efectele întârzierilor apărute pe Şantier. Cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în cazul în care, în conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Execuţie fără ca o Revendicare a Antreprenorului să fi fost notificată, Antreprenorul va fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată datorită uneia din următoarele cauze:

(i) condiţii meteorologice adverse excepţionale. Condiţii meteorologice adverse vor fi considerate excepţionale dacă probabilitatea lor de apariţie este mai mică decât o dată într-o perioadă de timp definită ca Durata de Execuţie la semnarea Contractului multiplicată cu 5, luându-se în considerare specificul lucrărilor, localizarea Şantierului şi perioada din an în care au apărut condiţiile respective;
(ii) autorităţi publice, personalul lor sau agenţii lor întârzie activitatea Antreprenorului din motive care nu se datorează culpei Antreprenorului şi într-un mod pe care un antreprenor diligent nu îl putea prevede la data depunerii Ofertei sau preveni în mod rezonabil;
(iii) Ordine Administrative care afectează data de terminare a Lucrărilor şi care nu se datorează culpei Antreprenorului, inclusiv Modificări (în cazul în care nu s-a convenit altfel în cadrul Modificării);
(iv) neîndeplinirea de către Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligaţiilor care le revin prin Contract;
(v) orice suspendare a Lucrărilor care nu se datorează culpei Antreprenorului sau vreunui risc în responsabilitatea Antreprenorului;
(vi) forţă majoră;
(vii) orice eveniment sau situaţie care, în conformitate cu prevederile Condiţiilor Contractuale, îndreptăţeşte Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Execuţie şi care nu se datorează culpei Antreprenorului.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care Antreprenorul nu respectă prevederile clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], respectiv prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în cazurile relevante, Antreprenorul va fi decăzut din dreptul său de prelungire a Duratei de Execuţie. 35.2 Durata de Execuţie va fi considerată ca fiind prelungită prin Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], Decizie care poate fi modificată sau anulată în conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. Clauza 36 Întârzieri 36.1 În scopul asigurării condiţiilor de executare a Contractului vor fi organizate întâlniri periodice de management, lunar sau ori de câte ori este necesar. Întâlnirile vor avea loc în Şantier sau într-un loc stabilit de comun acord şi vor fi convocate de către Supervizor. La întâlniri vor participa reprezentanţi ai Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului, Supervizorul, precum şi ai altor entităţi invitate de către Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce şedinţa şi va transmite minuta întâlnirilor tuturor participanţilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participă la întâlnire, responsabilităţile pentru acţiunile de întreprins vor fi în conformitate cu prevederile Contractului iar precizările făcute în cadrul întâlnirii şi/sau înregistrate în cadrul minutei nu pot modifica Contractul şi minuta nu poate constitui act adiţional. 36.2 Ritmul nesatisfăcător al proiectării şi/sau al execuţiei Lucrărilor Dacă, din culpa Antreprenorului, se constată un ritm nesatisfăcător al proiectării şi/sau al execuţiei Lucrărilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul în această privinţă. Antreprenorul va actualiza Programul de Execuţie, în conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 [Actualizarea Programului de Execuţie], în termen de 10 zile de la primirea notificării. Programul de Execuţie actualizat va include un plan de măsuri pe care Antreprenorul le va lua în vederea recuperării întârzierilor apărute. Antreprenorul va respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice mobilizare suplimentară de resurse. 36.3 Dacă este definit astfel în Cerinţele Beneficiarului, conformitatea evoluţiei Lucrărilor cu Programul de Referinţă stabilit conform prevederilor subclauzei 17.8 va fi controlată printr-un sistem de puncte de referinţă, prin care se asigură monitorizarea şi evaluarea evoluţiei Lucrărilor. În acest caz, Cerinţele Beneficiarului vor defini (i) punctele de referinţă (ii) termenul, calculat de la Data de Începere, pentru atingerea fiecărui punct de referinţă şi/sau (iii) metoda de stabilire a punctelor de referinţă şi a termenelor aferente pe baza Programului de Referinţă. Aceste puncte de referinţă şi termenele aferente vor fi revizuite în mod corespunzător în cazul în care este aprobată o Modificare în conformitate cu prevederile clauzei 37 [Modificări] şi ca urmare a aplicării prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte, în mod nejustificat, să atingă vreun punct de referinţă la termenul stabilit (luând în considerare reviziile efectuate), Supervizorul va fi îndreptăţit să reţină din fiecare Certificat de Plată ulterior o valoare procentuală de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], cu excepţia cazului în care este prevăzută o altă valoare (absolută sau procentuală) în Acordul Contractual. Suma astfel reţinută va fi integrată în Certificatul de Plată aferent lunii în care punctul de referinţă va fi atins. 36.4 În cazul în care Antreprenorul nu finalizează Lucrările (sau un Sector) în Durata de Execuţie, după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], Beneficiarul, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] şi fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract, va fi îndreptăţit să perceapă de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese moratorii, penalităţi de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei de Execuţie după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi data efectivă de finalizare a Lucrărilor (sau a Sectorului), menţionată în procesul-verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (în absenţa unei asemenea menţiuni) certificată de către Supervizor. Cu excepţia cazului în care este prevăzută o altă valoare în Acordul Contractual, valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi egală cu Preţul Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului împărţit la Durata de Execuţie la semnarea Contractului exprimată în zile. Suma maximă a penalităţilor de întârziere va fi de 15% din Preţul Contractului la semnarea Contractului. Dacă un Sector sau o parte din Lucrări au făcut obiectul Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere va fi egală cu Preţul Contractului la semnarea Contractului din care se scade preţul Sectorului sau părţii din Lucrări la semnarea Contractului, împărţit la Durata de Execuţie la semnarea Contractului exprimată în zile. De asemenea, suma maximă a penalităţilor de întârziere va fi de 15% din Preţul Contractului la semnarea Contractului din care se scade preţul Sectorului sau părţii din Lucrări la semnarea Contractului. 36.5 Dacă Beneficiarul devine îndreptăţit să perceapă de la Antreprenor suma maximă a penalităţilor de întârziere, după cum este stabilită în subclauza 36.4, Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul în conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. 36.6 Penalităţile de întârziere vor fi singurele penalităţi datorate de Antreprenor pentru întârziere în finalizarea Lucrărilor, în afara penalităţilor şi despăgubirilor în cazul rezilierii Contractului potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. Pentru evitarea oricărui dubiu, expirarea Duratei de Execuţie nu reprezintă expirarea Contractului. Perceperea de către Beneficiar a penalităţilor de întârziere nu vor exonera Antreprenorul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului şi nu vor exonera Beneficiarul de obligaţiile sale contractuale. Clauza 37 Modificări 37.1 În scopul interpretării Contractului, aplicarea directă a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale Cerinţelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului şi care nu presupune ca vreo hotărâre să fie luată de către Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor în legătură cu oportunitatea modificării în cauză, nu reprezintă o Modificare. Pentru evitarea oricărui dubiu: (a) modificarea de către Antreprenor a proiectului său, inclusiv corectarea de către Antreprenor a unei erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori în Documentele Antreprenorului], nu reprezintă o Modificare, cu condiţia să nu aducă modificări Cerinţelor Beneficiarului sau proiectului sau schiţei de proiect din Oferta tehnică; (b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare iniţiată de către Antreprenor] reprezintă Modificări. 37.2 Orice Modificare va fi aprobată printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act adiţional la Contract. Orice Modificare a Condiţiilor Contractuale va fi aprobată doar prin act adiţional la Contract. Doar Modificările nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin Administrativ. 37.3 În cazul în care, ca urmare a aplicării directe a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale Cerinţelor Beneficiarului în condiţiile prevăzute la subclauza 37.1 sau a aprobării unei Modificări nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice, este necesară încheierea unui act adiţional la Contract al cărui singurul scop este de a mări Preţul Contractului astfel încât plăţile aferente să poată fi efectuate, Beneficiarul va transmite Antreprenorului actul adiţional şi Antreprenorul îl va returna, semnat, Beneficiarului în termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act adiţional de către Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. În cazul în care Antreprenorul nu returnează un asemenea act adiţional semnat în termen de 10 zile de la transmitere de către Beneficiar, Antreprenorul este decăzut din dreptul de a beneficia de orice plată suplimentară pe care aplicarea directă a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale Cerinţelor Beneficiarului sau aprobarea Modificării nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice ar fi putut să o genereze. 37.4 Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Supervizorul poate aproba prin Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrărilor, cu condiţia ca această Modificare să fie nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice şi să fie aprobată în prealabil de către Beneficiar. O asemenea Modificare poate include modificări ale Cerinţelor Beneficiarului, ale Documentelor Antreprenorului sau ale Lucrărilor. Procedura de elaborare şi aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conformă cu prevederile prezentei clauze. 37.5 Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantităţi de lucrări real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Antreprenorului, cu excepţia cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată de o Modificare. Cu excepţia acestui caz, Valoarea Contractului nu va fi afectată de vreo majorare sau reducere a cantităţilor real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Antreprenorului. 37.6 Înainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la natura şi forma Modificării considerate. Antreprenorul, în termenul prevăzut în notificarea Supervizorului, va transmite Supervizorului o propunere scrisă ce va conţine, în raport cu această modificare: (a) o descriere a activităţilor ce vor fi implementate sau a măsurilor ce vor fi luate şi a programului de execuţie aferent; (b) orice ajustare necesară a Duratei de Execuţie sau a oricăror obligaţii ale Antreprenorului rezultate din acest Contract; şi (c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevăzute în prezenta clauză, şi a Graficului de Eşalonare a Plăţilor. 37.7 Supervizorul, pentru toate Modificările considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea Valorii Contractului aferentă unor lucrări suplimentare sau la care se renunţă în baza următoarelor principii: (a) elemente similare şi relevante din Contract, dacă există; (b) estimări rezonabile de Costuri la care se adaugă un profit rezonabil; şi (c) preţuri de piaţă. 37.8 În procesul de elaborare a Ordinului Administrativ şi a Deciziilor sale aferente, Supervizorul va lua în considerare elementele de preţuri şi defalcările prezentate în conformitate cu prevederile clauzei 18 [Structura detaliată a preţului] precum şi propunerea transmisă de către Antreprenor în conformitate cu prevederile subclauzei 37.6, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu acestea. Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare şi la încadrarea Modificării ca fiind nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice. De asemenea, Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra autorizaţiei de construire. 37.9 Ordinul Administrativ de aprobare a Modificării va include cel puţin următoarele: (a) orice modificare relevantă a Cerinţelor Beneficiarului, Documentelor Antreprenorului sau ale Lucrărilor; (b) orice modificare relevantă a Programului de Execuţie; (c) Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Execuţie aferentă Modificării; (d) Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] privind orice ajustări ale Valorii Contractului şi ale Graficului de Eşalonare a Plăţilor, aferente Modificării. 37.10 La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune în aplicare Modificarea fără întârziere, dar fără a prejudicia dreptul Antreprenorului de a emite o notificare de dezacord cu privire la Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord]. Antreprenorul nu va executa nicio lucrare fără o autorizaţie de construire valabilă (inclusiv, dacă este cazul, o nouă autorizaţie de construire pentru Lucrările modificate), obţinută în conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. 37.11 Propunere de Modificare iniţiată de către Antreprenor Antreprenorul poate transmite oricând Supervizorului o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului), dacă va fi aprobată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor finalizate sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului. Însă, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale Lucrărilor, stabilite în Cerinţele Beneficiarului, cu excepţia cazului (şi în măsura) în care există erori în aceste caracteristici imperative (caz în care se vor aplica prevederile subclauzelor 8.4 şi/sau 8.5).8.3 Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în subclauza 37.6, precum şi următoarele elemente, fără a fi în mod necesar limitate la acestea: (a) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerinţele Beneficiarului şi proiectul sau schiţa de proiect din Oferta tehnică); (b) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare în domeniul mediului; (c) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizaţiei de construire (dacă există). Orice document emis de Antreprenor, altfel decât rezultând (i) dintr-o Modificare aprobată sau (ii) dintr-o instrucţiune sau Decizie a Supervizorului şi care, dacă ar fi implementat, ar rezulta într-o Modificare faţă de prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisă în conformitate cu prevederile prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice va fi respinsă. Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută potrivit acestei subclauze, inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea şi/sau aprobarea propunerii şi, dacă este cazul, obţinerea unui act de reglementare în domeniul mediului nou sau revizuit şi a unei autorizaţii de construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie sau la plata unor costuri suplimentare. O propunere făcută potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobată prin Ordin Administrativ de Modificare şi prevederile subclauzelor de la 37.7 la 37.10 se vor aplica în mod corespunzător. 37.12 Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului său bancar. Beneficiarul va avea dreptul să se opună modificării contului bancar al Antreprenorului în cazurile în care modificarea respectivă ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real şi/sau din alte motive legate de combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului. 37.13 Prin excepţie de la prevederile prezentei clauze, dacă Supervizorul constată că a survenit o situaţie de urgenţă ce poate afecta în mod direct şi imediat siguranţa vieţii, a Lucrărilor sau a unor proprietăţi învecinate, acesta poate, fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului, să dispună Antreprenorului să execute lucrări sau să facă toate cele necesare, în opinia Supervizorului, pentru a anula sau reduce riscul şi fără a-l exonera pe Antreprenor de obligaţiile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma imediat acestor instrucţiuni primite de la Supervizor. Dacă situaţia de urgenţă este datorată unuia dintre riscurile enumerate în subclauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului] şi dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectării instrucţiunilor Supervizorului prevăzute în prezenta subclauză, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 7 [Costuri suplimentare]. Clauza 38 Suspendare 38.1 Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda execuţia Lucrărilor sau a unei părţi din acestea, pe perioada sau perioadele şi în modul specificate în notificare. Ordinul Administrativ va menţiona cauza suspendării, precum şi Partea responsabilă în conformitate cu prevederile Contractului. Suspendarea va intra în vigoare la data la care Antreprenorul primeşte Ordinul sau la o dată ulterioară dacă Ordinul prevede astfel. Dacă data reluării execuţiei nu este prevăzută în Ordinul Administrativ de suspendare, Supervizorul va emite un nou Ordin Administrativ de reluare a execuţiei imediat după ce, în opinia Supervizorului, cauza suspendării a dispărut sau a fost remediată în mod rezonabil. Antreprenorul va relua execuţia Lucrărilor la data reluării execuţiei (dacă este menţionată în Ordinul Administrativ de suspendare) sau în cel mai scurt timp rezonabil şi, cu excepţia cazului în care Părţile stabilesc altfel, în cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a execuţiei. Aplicând prevederile subclauzei 10.1. Părţile se vor asigura că autorizaţia/autorizaţiile de construire este/sunt în continuare valabilă/valabile. 38.2 Suspendarea prin notificarea Antreprenorului Dacă Supervizorul nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute în subclauza 50.3 [Certificatul de Plată] sau dacă efectuarea unei plăţi datorate de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului este întârziată cu cel puţin 45 de zile faţă de termenul-limită potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata], Antreprenorul va notifica Beneficiarul şi va fi îndreptăţit, după un termen de 30 de zile de la transmiterea notificării, să suspende execuţia Lucrărilor sau să reducă ritmul de execuţie, în conformitate cu cele prevăzute în notificare, până la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Plată sau plata, după caz, şi în conformitate cu cele precizate în înştiinţare. Acţiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul său la dobânzi pentru întârzierea în efectuarea plăţilor potrivit prevederilor clauzei 53 [Plăţi întârziate] şi la reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de către Antreprenor]. În cazul în care Antreprenorul primeşte Certificatul de Plată sau plata, după caz, înainte de a transmite notificarea de reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de către Antreprenor], Antreprenorul va relua activitatea obişnuită în cel mai scurt timp rezonabil şi, cu excepţia cazului în care Părţile stabilesc altfel, în cel mult 10 zile de la primirea Certificatului sau a plăţii. 38.3 În perioada suspendării, Antreprenorul va lua măsurile de protecţie necesare sau orice măsură stabilită într-o instrucţiune a Supervizorului pentru a proteja Lucrările, Echipamentele, Bunurile şi Şantierul împotriva deteriorării, pierderii sau daunei. 38.4 În cazul în care cauza suspendării este aferentă neîndeplinirii de către Antreprenor a vreuneia dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din proiectul elaborat de Antreprenor, lucrări, materiale sau manoperă necorespunzătoare, nerespectarea regulilor de securitate şi siguranţă a muncii sau eşecul Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau în general vreunui risc în responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului, Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie sau la plata unor costuri suplimentare ca urmare a suspendării, luării măsurilor de protecţie sau a reluării execuţiei Lucrărilor. Pentru evitarea oricărui dubiu, suspendarea totală sau parţială a Lucrărilor nu suspendă în mod automat Durata de Execuţie. Durata de Execuţie va fi prelungită doar în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. 38.5 În cazul în care cauza suspendării este aferentă neîndeplinirii de către Beneficiar a vreuneia dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului sau în general vreunui risc în responsabilitatea Beneficiarului potrivit prevederilor Contractului, şi dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a suspendării, luării măsurilor de protecţie sau a reluării execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 38.6 Dacă perioada de suspendare a execuţiei tuturor Lucrărilor depăşeşte 180 de zile, iar cauza suspendării nu este aferentă neîndeplinirii de către Antreprenor a vreuneia dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului şi nici vreunui risc în responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o notificare adresată Supervizorului, poate solicita reluarea execuţiei Lucrărilor în termen de 30 de zile de la notificare. În caz de răspuns negativ sau în absenţa unui răspuns în termen, Antreprenorul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de către Antreprenor]. Supervizorul, după consultări cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 10 zile de la primirea notificării cu privire la data de reluare a execuţiei Lucrărilor. MATERIALE ŞI EXECUŢIE Clauza 39 Jurnalul de Şantier 39.1 Antreprenorul va constitui şi va menţine la zi un jurnal al lucrărilor, numit Jurnal de Şantier, în formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Şantier va fi ţinut pe Şantier şi Antreprenorul va înregistra zilnic cel puţin următoarele informaţii: (a) condiţiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile; (b) numărul de ore lucrate; (c) numărul şi calificarea personalului muncitor prezent pe şantier; (d) Materialele achiziţionate, livrate şi depozitate în Şantier şi în alte locuri, precum şi Materialele încorporate în Lucrări; (e) Utilajele utilizate în Şantier şi alte locuri şi cele nefuncţionale sau ieşite din uz; (f) testele efectuate şi probele prelevate; (g) lucrările executate; (h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi întâmpinate de Antreprenor în timpul execuţiei Lucrărilor din ziua respectivă; (i) incidente şi/sau accidente; (j) Ordinele Administrative primite. 39.2 Înregistrările în Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării şi verificate si contrasemnate de Supervizor în termen de 5 zile de la data înregistrării. În cazul în care Supervizorul nu verifică Jurnalul de Şantier în termenul mai sus menţionat se consideră că înregistrările Antreprenorului sunt corecte. În cazul în care Supervizorul notează în Jurnalul de Şantier dezacordul său asupra unei înregistrări, Antreprenorul va comunica în scris Supervizorului comentariile sale în termen de 10 zile de la data la care Supervizorul a notat dezacordul său în Jurnalul de Şantier. În cazul în care Antreprenorul nu transmite comentariile sale în termenul dat, se consideră că Antreprenorul acceptă poziţia Supervizorului. 39.3 La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispoziţia Supervizorului, în locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de Şantier. Clauza 40 Materiale şi Echipamente folosite la Lucrări 40.1 Antreprenorul se va asigura că toate Materialele şi Echipamentele aduse pe Şantier sunt în conformitate cu prevederile Contractului şi ale Documentelor Antreprenorului (primele prevalând). Antreprenorul este responsabil de producerea şi aprovizionarea Echipamentelor şi Materialelor necesare execuţiei Lucrărilor, în timp util pentru a permite Supervizorului şi altor membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) să verifice calitatea Materialelor şi Echipamentelor. 40.2 Antreprenorul, înainte de folosirea Materialelor şi/sau Echipamentelor în Lucrări, va transmite spre consimţământul Supervizorului toate documentele de calitate, precum şi rezultatele probelor şi testelor în conformitate cu prevederile Contractului şi ale Documentelor Antreprenorului. Antreprenorul va transmite toate certificările Materialelor şi ale Echipamentelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare probă de Material va fi etichetată menţionându-se sursa Materialului şi locul în care se va folosi în Lucrare. Probele din Şantier vor fi prelevate în prezenţa Supervizorului, aplicându-se în mod corespunzător procedura definită în clauza 41 [Inspecţie şi Testare]. 40.3 Materialele şi/sau Echipamentele folosite la Lucrări pot fi respinse de către Supervizor dacă se constată vicii sau deficienţe, inclusiv la o examinare ulterioară, caz în care se vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere] şi vor fi înlocuite imediat de Antreprenor pe riscul şi cheltuiala sa. 40.4 Antreprenorul va plăti toate taxele, tarifele şi redevenţele aplicabile pentru Materialele obţinute din afara Şantierului şi pentru transportul şi depozitarea acestora. Clauza 41 Inspecţie şi testare 41.1 Supervizorul şi alţi membri ai Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) vor avea dreptul să inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate Echipamentele, Materialele şi executarea Lucrărilor şi să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrările conform Contractului pentru a stabili dacă respectivele Echipamente, Materiale, elemente şi execuţie au calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfăşura la locurile de producţie, fabricare, pregătire, depozitare sau în Şantier sau alte locuri prevăzute în Cerinţele Beneficiarului. 41.2 Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, Antreprenorul: (a) va asigura Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul), temporar şi gratuit, asistenţă, mostre sau piese de testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de producţie solicitate în mod obişnuit şi/sau potrivit prevederilor Cerinţelor Beneficiarului pentru inspecţie şi testare, inclusiv echipamente de protecţie; (b) va stabili cu Supervizorul ora şi locul testelor; (c) va asigura accesul Supervizorului şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul) în toate locurile de efectuare a inspecţiilor şi testelor. 41.3 De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu programul de control stabilit de către proiectantul lucrării respective, Antreprenorul va convoca, în conformitate cu prevederile Legii şi în termenul prevăzut de Lege, factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă şi aprobării continuării execuţiei Lucrărilor. În conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrările ajunse în faze determinante, documentele de calitate aferente, precum şi măsurile dispuse prin actele de control anterior încheiate. Pe baza constatărilor consemnate în procesul-verbal, Supervizorul va acţiona, după cum este relevant, în conformitate cu prevederile Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va notifica Antreprenorul cu privire la autorizarea continuării execuţiei Lucrărilor. 41.4 Fără a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să devină acoperită sau ascunsă, Antreprenorul va înştiinţa Supervizorul. Supervizorul, fără întârziere nejustificată, va efectua inspecţia, testarea şi/sau măsurarea necesare sau va înştiinţa Antreprenorul că aceste activităţi nu sunt necesare. În cazul în care Antreprenorul nu înştiinţează Supervizorul, Antreprenorul, la instrucţiunea Supervizorului, va descoperi lucrările în vederea inspecţiei, testării şi/sau măsurării pe riscul şi cheltuiala sa. 41.5 În cazul în care Supervizorul nu participă la efectuarea testelor, Antreprenorul poate să înceapă efectuarea lor şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa Supervizorului. În cazul în care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileşte efectuarea testelor la o dată ulterioară celei agreate, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 41.6 După efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine de analiză etc. 41.7 Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare. În cazul în care testele repetate sau suplimentare confirmă faptul că Materialele, Echipamentele sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractuale şi ale Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la plata Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 41.8 În cazul în care rezultatele testelor arată că unele Materiale, Echipamente sau lucrări nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului şi/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevalând) se vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere]. 41.9 În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, în termen de 5 zile de la primirea rezultatelor, un certificat prin care se confirmă aceste rezultate. În cazul în care Supervizorul nu transmite acest certificat în termenul menţionat şi nu acţionează în conformitate cu prevederile subclauzei 41.7, se va considera că certificatul a fost emis. Emiterea de către Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul când un asemenea certificat se consideră a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de răspunderea sa asupra calităţii Lucrărilor. Clauza 42 Respingere 42.1 Materialele şi Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi respinse de către Supervizor. O marcă specială se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Această marcă nu le va modifica şi nu va afecta valoarea lor comercială. Materialele şi Echipamentele respinse vor fi ridicate de Antreprenor de pe Şantier într-un termen indicat de Supervizor. În cazul în care Antreprenorul nu respectă termenul indicat, Materialele şi Echipamentele respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul (cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului]) şi riscul Antreprenorului. Orice lucrare sau parte de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsă. Nu se va emite niciun Certificat de Plată şi nu se va face nicio plată pentru Materiale, Echipamente sau lucrări respinse. 42.2 Supervizorul, până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, are autoritatea să solicite sau să Decidă, prin emiterea unui Ordin Administrativ: (a) ridicarea de pe Şantier, în termenul indicat în Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, în opinia motivată a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului şi înlocuirea lor cu Materiale sau Echipamente conforme; sau (b) demolarea şi refacerea corespunzătoare sau repararea satisfăcătoare, fără a se ţine seama de vreun test anterior sau plată anterioară, a oricărei lucrări care, în raport cu Materialele, Echipamentele, execuţia sau proiectul pentru care este responsabil Antreprenorul, nu este, în opinia motivată a Supervizorului, conformă cu prevederile Contractului şi/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevalând). 42.3 Antreprenorul va remedia defecţiunile specificate cât mai curând posibil şi pe propriul cost. În cazul în care Antreprenorul nu respectă Ordinul Administrativ, Beneficiarul va avea dreptul să angajeze alte persoane să implementeze prevederile Ordinului, iar, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], toate costurile aferente vor fi deduse de către Beneficiar din sumele plătibile Antreprenorului. 42.4 După remedierea defecţiunilor, se vor reface testele în conformitate cu prevederile Contractului. 42.5 Dacă respingerea unor Materiale, Echipamente şi/sau lucrări generează costuri suplimentare Beneficiarului, aceste costuri, cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], vor fi deduse de către Beneficiar din sumele plătibile Antreprenorului. 42.6 Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a aplica, după caz, prevederile clauzelor 36 [Întârzieri] şi/sau 63 [Încălcarea Contractului]. Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor şi Echipamentelor 43.1 Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la execuţia Lucrărilor şi Lucrările Provizorii, atunci când sunt aduse pe Şantier sau în alt loc special amenajat şi aprobat de Supervizor (cum poate fi organizarea de şantier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executării Lucrărilor. Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Şantier fără acceptul Supervizorului. 43.2 După ce Materialele şi Echipamentele sunt aduse pe Şantier sau în alt loc aprobat de Supervizor, Antreprenorul va da o declaraţie pe propria răspundere că toate Materialele şi Echipamentele folosite la execuţia Lucrărilor sunt degrevate de orice sarcină. Această declaraţie va fi dată cel târziu în momentul punerii în operă dar va fi necesară pentru Materialele sau Echipamentele solicitate la plată în conformitate cu prevederile subclauzei 50.2. La primirea declaraţiei Antreprenorului, Materialele şi Echipamentele respective vor deveni automat proprietatea Beneficiarului. Deşi acestea devin proprietatea Beneficiarului, Antreprenorul îşi va asuma întreaga răspundere pentru păstrarea, depozitarea, întreţinerea, gestionarea şi siguranţa acestora de la Data de Începere până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau a Sectorului sau părţii aferente. Pentru evitarea oricărui dubiu, în această perioadă, Antreprenorul este responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderile tehnologice. 43.3 În cazul rezilierii, denunţării unilaterale sau încetării Contractului în conformitate cu prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de către Beneficiar], 65 [Rezilierea de către Antreprenor] sau 66 [Forţă majoră şi denunţare unilaterală], Antreprenorul va asigura transportul şi depozitarea pe Şantier, în conformitate cu instrucţiunile Supervizorului, a tuturor Materialelor şi Echipamentelor aflate în proprietatea Beneficiarului, dar care nu se află pe Şantier la momentul rezilierii. În cazul rezilierii sau denunţării unilaterale în conformitate cu prevederile clauzei 65 [Rezilierea de către Antreprenor] sau ale clauzei 66 [Forţă majoră şi denunţare unilaterală], Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului, va fi îndreptăţit la plata Costurilor transportului şi depozitării pe Şantier potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 43.4 În cazul rezilierii, denunţării unilaterale sau încetării Contractului în conformitate cu prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de către Beneficiar], 65 [Rezilierea de către Antreprenor] sau 66 [Forţă majoră şi denunţare unilaterală], Beneficiarul va fi îndreptăţit să folosească Lucrările Provizorii şi/sau Utilajele Antreprenorului, care ar fi necesare pentru asigurarea stabilităţii sau siguranţei Lucrărilor. Beneficiarul va transmite Antreprenorului o notificare în acest sens în termen de 5 zile de la data rezilierii. Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], va fi îndreptăţit la plata Costurilor aferente folosirii de către Beneficiar a acestor Lucrări Provizorii sau Utilaje după data rezilierii, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 43.5 Orice acord pentru închirierea (sub orice formă) de către Antreprenor a unor Lucrări Provizorii şi/sau utilaje va conţine o prevedere conform căreia, la cererea scrisă a Beneficiarului în termen de 5 zile de la data rezilierii, denunţării unilaterale sau încetării Contractului în conformitate cu prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de către Beneficiar], 65 [Rezilierea de către Antreprenor] sau 66 [Forţă majoră şi denunţare unilaterală] şi cu angajamentul Beneficiarului de a plăti toate costurile implicate în acest sens de la data respectivă, proprietarul va închiria Beneficiarului aceste Lucrări Provizorii şi/sau utilaje conform aceloraşi termeni în care au fost închiriate de către Antreprenor, cu menţiunea că Beneficiarul are dreptul să permită folosirea de către orice alt antreprenor angajat pentru conservarea şi/sau finalizarea Lucrărilor. PLĂŢI Clauza 44 Principii generale 44.1 Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Speciale, moneda Contractului va fi leul românesc şi plăţile vor fi efectuate în această monedă. 44.2 Plăţile datorate de Beneficiar se vor efectua în contul stabilit în Contract sau indicat de către Antreprenor, respectiv în conturile indicate de Antreprenor şi Subcontractanţi. Beneficiarul este îndreptăţit să refuze orice cont care ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sau din alte motive legate de combaterea spălării banilor. Dacă Legea prevede astfel sau la solicitarea Beneficiarului, acest conturi vor fi deschise de către Antreprenor şi Subcontractanţi la Trezoreria Statului. 44.3 Beneficiarul nu va face nicio plată dacă nu există o Garanţie de Bună Execuţie validă, în conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garanţia de Bună Execuţie]. 44.4 Antreprenorul se obligă să plătească Beneficiarului orice sumă solicitată de Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] şi considerată prin acordul Părţilor, Decizia Supervizorului, sentinţă arbitrală sau altcumva în conformitate cu prevederile Legii şi ale Contractului ca fiind datorată. Orice astfel de sumă, dacă nu este dedusă din sumele plătibile de către Beneficiar Antreprenorului, va fi plătită de către Antreprenor în termen de 30 de zile de la transmiterea de către Beneficiar a unei facturi. În cazul în care Antreprenorul nu efectuează o astfel de plată în termenul stabilit, Beneficiarul va fi îndreptăţit, fără nicio altă formalitate decât transmiterea unei facturi aferente, la aplicarea unor dobânzi pentru întârziere în efectuarea plăţilor, la nivelul şi în condiţiile prevăzute în clauza 53 [Plăţi întârziate]. 44.5 Dacă sunt îndeplinite condiţiile care permit rezilierea Contractului de către Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar], înainte sau în locul rezilierii Contractului, Beneficiarul poate suspenda plăţile ca măsură de precauţie fără notificare prealabilă. În cazul în care Contractul nu este reziliat, o asemenea suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile. Clauza 45 Valoarea Contractului 45.1 Valoarea Contractului va fi Preţul Contractului ca sumă forfetară (cu excepţia Sumelor Provizionate), la care se adaugă TVA, şi va putea fi ajustată şi revizuită în conformitate cu prevederile Condiţiilor Contractuale. 45.2 Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile pe care acesta trebuie să le plătească potrivit prevederilor Contractului şi ale Legii, iar Valoarea Contractului nu va fi modificată în funcţie de aceste costuri, cu excepţia celor prevăzute în subclauza 48.8. 45.3 Supervizorul va notifica Beneficiarul şi Antreprenorul ori de câte ori ia cunoştinţă de faptul că Valoarea Contractului poate depăşi Preţul Contractului stabilit la momentul respectiv, cu evaluarea diferenţei respective. Dacă sunt aplicabile, Beneficiarul va acţiona fără întârziere în conformitate cu prevederile subclauzei 37.3. 45.4 Dacă o parte din Lucrări urmează a fi plătită conform cantităţilor furnizate sau lucrărilor efectuate, prevederile referitoare la măsurare şi evaluare vor fi menţionate în Condiţiile Speciale. Valoarea Contractului va fi stabilită în consecinţă şi va face obiectul unor actualizări în conformitate cu prevederile Condiţiilor Contractuale. Clauza 46 Plata în avans 46.1 În cazul în care este prevăzut în Acordul Contractual că nu se va efectua nicio plată în avans, prevederile prezentei clauze nu se vor aplica. 46.2 Beneficiarul va efectua plăţi în avans, fără dobândă, în vederea mobilizării, proiectării şi executării Lucrărilor, în conformitate cu prevederile prezentei clauze. Efectuarea plăţii în avans va fi condiţionată de existenţă unei Garanţii de Bună Execuţie valide, în conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garanţia de Bună Execuţie], existenţa unei garanţii de returnare a avansului în conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Plata în avans nu va fi efectuată înainte de Data de Începere. 46.3 Antreprenorul, cu excepţia cazurilor în care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o garanţie de returnare a avansului şi va transmite o copie a acesteia şi Supervizorului. Valoarea garanţiei va fi cel puţin egală cu valoarea plăţii în avans plus valoarea rezultată din aplicarea ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României la valoarea plăţii în avans, pentru perioada prevăzută de la momentul plăţii până la justificarea integrală a avansului. Garanţia de returnare a avansului va fi emisă de o societate bancară sau de o societate de asigurări, autorizată să emită asemenea garanţii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societăţi) cotată cel puţin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent şi Antreprenorul va transmite documentele doveditoare în această privinţă. Garanţia de returnare a avansului va fi irevocabilă şi va prevedea că plata Garanţiei de returnare a avansului se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garanţia de returnare a avansului a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau consorţiului. Antreprenorul se va asigura că garanţia de returnare a avansului va rămâne valabilă şi în vigoare până la justificarea sau rambursarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele justificate de către Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Dacă plata în avans nu a fost justificată integral sau rambursată cu 30 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la justificare integrală sau rambursare a plăţii în avans. În cazul în care garanţia de returnare a avansului şi-a încetat valabilitatea, iar Antreprenorul nu a prelungit valabilitatea garanţiei, sumele rămase de justificat din avans vor fi considerate, fără altă formalitate, ca fiind datorate în conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 şi vor fi recuperate de către Beneficiar, prin emiterea unei note de debit către Antreprenor sau prin deducere din plăţile viitoare datorate Antreprenorului în baza Contractului. Garanţia de returnare a avansului va fi eliberată de către Beneficiar Antreprenorului la data şi atunci când plata în avans este integral justificată sau rambursată. 46.4 În cazul în care Contractul este reziliat sau denunţat unilateral sau încetează în conformitate cu prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de către Beneficiar], 65 [Rezilierea de către Antreprenor] sau 66 [Forţă majoră şi denunţare unilaterală], indiferent de motiv, sumele rămase de justificat din avans vor fi considerate, fără altă formalitate, ca fiind datorate în conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 şi vor fi recuperate de către Beneficiar. Garanţia de returnare a avansului poate fi executată imediat de către Beneficiar pentru a rambursa sumele rămase de justificat din plată în avans, iar garantul nu va întârzia plata şi nu o va contesta indiferent de motiv. 46.5 Antreprenorul va utiliza sumele reprezentând plată în avans exclusiv pentru operaţiunile aferente executării Contractului. În cazul în care Antreprenorul nu foloseşte corespunzător o parte din aceste sume, Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] la rambursarea de către Antreprenor a sumelor rămase de justificat (inclusiv prin executarea de către Beneficiar a garanţiei de returnare a avans), la plata de către Antreprenor a unor penalităţi de întârziere aplicând rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării, la sumele folosite necorespunzător şi să nu mai efectueze nicio altă plată în avans. 46.6 Valoarea (care poate fi exprimată sub formă de valoare procentuală) fiecărei tranşe din plăţile în avans, numărul şi data tranşelor vor fi cele specificate în Acordul Contractual şi se vor încadra în limitele stabilite de Lege. O garanţie corespunzătoare va fi prezentată de către Antreprenor pentru fiecare tranşă, în conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Dacă Acordul Contractual nu specifică valoarea, numărul şi data tranşelor, câte o tranşă în valoare de 15% din valoarea plăţilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an calendaristic, prevăzute în graficul de flux de numerar din Programul de Execuţie aprobat şi în vigoare la momentul respectiv, va fi solicitată de către Antreprenor întro Situaţie de Lucrări emisă imediat după Data de Începere pentru primul an şi în prima Situaţie de Lucrări din fiecare an calendaristic următor şi va fi plătită de către Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plăţi]. Fiecare plată în avans va fi justificată prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situaţie de Lucrări, respectiv Certificat de Plată. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea integrală a avansului. Acordarea unei noi tranşe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau rambursat. Dacă unele sume reprezentând plăţi în avans au rămas nejustificate până la sfârşitul anului calendaristic, Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] la rambursarea de către Antreprenor a sumelor rămase de justificat (inclusiv prin executarea de către Beneficiar a garanţiei de returnare a avans), şi la plata de către Antreprenor a unor penalităţi de întârziere aplicând rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării, la sumele folosite necorespunzător (în măsura în care întârzierea Antreprenorului nu se datorează unei cauze sau unui risc în responsabilitatea Beneficiarului). 46.7 În cazul în care este prevăzut în Acordul Contractual că sumele reprezentând plăţi în avans pot fi justificate prin lucrări executate până la termenul stabilit în cadrul Contractului, prevederile subclauzei 46.6 nu se vor aplica, ci se vor aplica prevederile prezentei subclauze. O garanţie corespunzătoare va fi prezentată de către Antreprenor pentru fiecare tranşă, în conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Cu excepţia cazului în care Acordul Contractual specifică alte valori, număr şi/sau date ale tranşelor (în limitele stabilite de Lege), o primă tranşă în valoare de 5% din Preţul Contractului (la care se adaugă TVA) va fi solicitată de către Antreprenor într-o Situaţie de Lucrări emisă imediat după Data de Începere şi va fi plătită de către Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plăţi] şi o a doua tranşă în valoare de 10% din Preţul Contractului (la care se adaugă TVA) va fi solicitată de către Antreprenor într-o Situaţie de Lucrări emisă imediat după obţinerea autorizaţiei de construire pentru Lucrările Permanente şi va fi plătită de către Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plăţi]. Fiecare plată în avans va fi justificată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată, în valoare procentuală de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) şi (c) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] (cu excepţia cazului în care o altă valoare procentuală este specificată în Acordul Contractual), până când plata în avans este justificată integral. La încheierea fiecărui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzător destinaţiei stabilite prin Contract. Clauza 47 Sume Reţinute 47.1 Sumele Reţinute vor fi reţinute din Certificatele de Plată, ca o metodă de plată aferentă obligaţiilor Antreprenorului (i) de a termina Lucrările şi (ii) de a remedia defecţiunile în Perioada de Garanţie. Cu excepţia cazului în care Acordul Contractual specifică alte valori, o valoare procentuală de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] va fi reţinută din fiecare Certificat de Plată, până când se atinge limita Sumelor Reţinute, unde totalul Sumelor Reţinute este egal cu 5% din Preţul Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Reţinute vor fi integrate în primul Certificat de Plată după aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor şi plătite de către Beneficiar. Soldul Sumelor Reţinute va fi integrat în primul Certificat de Plată după aprobarea Recepţiei Finale şi plătit de către Beneficiar. 47.2 Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui şi furniza Beneficiarului o garanţie pentru Sume Reţinute (suportând costurile aferente) care va fi emisă de către o instituţie bancară autorizată să emită asemenea garanţii pe teritoriul Uniunii Europene şi va fi în forma anexată la Contract sau în orice altă formă agreată de către Beneficiar. Garanţia va fi irevocabilă şi va prevedea că plata garanţiei se va executa necondiţionat, la prima cerere a Beneficiarului. Antreprenorul se va asigura că garanţia este valabilă şi în vigoare până la aprobarea Recepţiei Finale. Cuantumul garanţiei pentru Sume Reţinute va fi egal cu valoarea cumulată a Sumelor Reţinute prevăzută pentru perioada următoare de şase luni, în conformitate cu graficul de flux de numerar din Programul de Execuţie aprobat şi în vigoare la momentul respectiv. La intervale ulterioare, cuantumul garanţiei pentru Sume Reţinute va fi crescut progresiv până se atinge limita Sumelor Reţinute. Antreprenorul se va asigura că garanţia pentru Sume Reţinute este valabilă şi în vigoare până la aprobarea Recepţiei Finale. În orice moment până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, cuantumul garanţiei pentru Sume Reţinute va fi mai mare sau egal cu valoarea cumulată a Sumelor Reţinute. În orice moment între aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor şi aprobarea Recepţiei Finale, cuantumul garanţiei pentru Sume Reţinute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Reţinute. Dacă, în orice moment, Antreprenorul nu reuşeşte să furnizeze o garanţie pentru Sume Reţinute în conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Reţinute vor fi deduse din Certificatele de Plată şi reţinute de către Beneficiar. Beneficiarul va returna Antreprenorului garanţia pentru Sume Reţinute în mod corespunzător cu plăţile Sumelor Reţinute prevăzute în subclauza 47.1. Clauza 48 Ajustarea preţurilor 48.1 Se consideră că preţurile din Oferta Antreprenorului: (a) au fost stabilite în baza celor descrise şi aplicabile în prezenta clauză; (b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinţă. Se consideră că Părţile sunt satisfăcute de cele prevăzute şi aplicabile în prezenta clauză şi în celelalte clauze din Condiţiile Contractuale în ceea ce priveşte ajustarea preţurilor, inclusiv în cazul în care aceste prevederi nu asigură o compensaţie totală pentru creşterea sau diminuarea preţului elementelor constitutive ale Ofertei. 48.2 Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, dacă Durata de Execuţie la semnarea Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile, preţurile din Contract vor fi considerate ca fiind ferme şi nu vor fi ajustate decât în cazul prevăzut la subclauza 48.8. 48.3 Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, dacă Durata de Execuţie la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera că preţurile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite în baza condiţiilor de preţuri şi piaţă în vigoare la Data de Referinţă şi sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Preţul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrările evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preţurilor curente. Această ajustare va fi determinată prin aplicarea formulei prevăzute în această clauză. 48.4 Formula de ajustare a preţurilor este o formulă polinomială de tipul: An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo, unde: „An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente);

„av" este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului;

„m", „f", „e" sunt coeficienţi care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost în execuţia Lucrărilor. Elementele de cost reprezintă resurse relevante cum ar fi forţa de muncă, utilaje şi materiale;

„Fn", „En", „Mn" sunt indicii curenţi de preţ/cost sau preţurile de referinţă pentru luna „n", exprimaţi în moneda Contractului, după cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n". Indicii de preţ sau preţurile de referinţă sunt aferente elementelor de cost relevante.

„Lo", „Eo", „Mo" sunt indicii de preţ/cost de bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în moneda Contractului, aplicabile la Data de Referinţă.Indicii de preţ/cost şi/sau preţurile de referinţă, inclusiv sursa acestora şi orice informaţie necesară pentru a determina cu certitudine definiţia lor, precum şi ponderea acestora vor fi stabiliţi de către Beneficiar în tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica următoarea ecuaţie: av + m + f + e = 1. În cazul în care un indice de preţ/cost curent sau un preţ de referinţă pentru luna respectivă nu este disponibil (sau valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul indice sau preţ disponibil iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele sau preţul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă). 48.5 Atunci când sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 şi în cazul în care tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual nu este completat de către Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost şi formula aplicabilă va fi: An = av + (1-av) * In/Io, unde: „An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente);

„av" este valoarea procentuală a plăţii în avans f

aţă de Preţul Contractului; „In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n". Valoarea aplicabilă a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.

„Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă.48.6 Pentru lucrări executate după aprobarea Recepţiei la Terminare, indicii curenţi de preţ/cost vor avea valorile aplicabile la data Recepţiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate. 48.7 Dacă Antreprenorul nu finalizează Lucrările în Durata de Execuţie după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], ajustarea preţurilor după finalul Duratei de Execuţie va fi făcută utilizând: (a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în baza indicilor de preţ/cost sau preţurilor de referinţă cu 60 de zile înainte de ultima zi din Durata de Execuţie; sau (b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în baza indicilor de preţ/cost sau preţurilor de referinţă curente, în funcţie de cea dintre situaţiile de mai sus care este cea mai favorabilă pentru Beneficiar. 48.8 Valoarea Contractului va fi ajustată pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de Referinţă, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificării Legii, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare]. În cazul în care modificarea Legii rezultă în diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], la diminuarea corespunzătoare a Valorii Contractului. Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica dacă creşterea sau diminuarea Costului rezultat din modificarea Legii este luată în considerare prin evoluţia indicilor de preţ/cost sau preţurilor de referinţă relevante şi aplicabile, stabilite în cadrul prezentei clauze. Clauza 49 Graficul de Eşalonare a Plăţilor şi Sume Provizionate 49.1 Preţul Contractului, cu excepţia Sumelor Provizionate, reprezintă o sumă forfetară. Graficul de Eşalonare a Plăţilor va detalia modalităţile în care această sumă forfetară va fi plătită. Aceste modalităţi vor include: (a) defalcarea sumei forfetare în sume sau procente aferente unor părţi de Lucrări sau unor faze de proiectare şi/sau execuţie a Lucrărilor; (b) stabilirea condiţiilor în care fiecare parte de Lucrări sau fază de proiectare şi/sau execuţie a Lucrărilor va deveni plătibilă. Cu excepţia cazurilor expres prevăzute în Condiţiile Contractuale, Antreprenorul nu va fi îndreptăţit să solicite o creştere a sumei forfetare invocând motivul că lucrarea sau serviciul a necesitat mai multă muncă sau a costat mai mult decât anticipat iniţial, şi, de asemenea, Beneficiarul nu va fi îndreptăţit să solicite o diminuare a preţului forfetar invocând motive opuse celor menţionate mai sus. 49.2 În scopul emiterii Certificatelor de Plată pe parcursul executării Contractului până la aprobarea Recepţiei la Terminarea tuturor Lucrărilor, Supervizorul va evalua valoarea contractuală a Lucrărilor executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv în conformitate cu metoda prevăzută în Graficul de Eşalonare a Plăţilor. De asemenea, Supervizorul va folosi o metodă alternativă de evaluare a părţilor din Lucrările Permanente executate la acel moment (inclusiv Documentele Antreprenorului), folosind listele de cantităţi din Documentele Antreprenorului, măsurarea acestor cantităţi real executate şi preţurile unitare transmise de către Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura detaliată a preţului] sau alte preţuri unitare relevante, cum ar fi preţuri de piaţă. Dacă aplicarea strictă a metodei prevăzute în Graficul de Eşalonare a Plăţilor ar cauza ca valoarea contractuală a Lucrărilor executate să fie semnificativ mai mari decât valoarea părţilor din Lucrările Permanente executate la acel moment, valoare stabilită de către Supervizor în conformitate cu metoda alternativă prevăzută mai sus, Supervizorul va fi îndreptăţit să reţină temporar această diferenţă din Certificatul aferent de Plată, transmiţând Antreprenorului detaliile justificative. Sumele reţinute temporar vor deveni plătibile în măsura în care diferenţa între valoarea Lucrărilor executate evaluată cu metoda stabilită în Graficul de Eşalonare a Plăţilor şi valoarea Lucrărilor Permanente executate stabilită de către Supervizor în conformitate cu metoda alternativă prevăzută mai sus se reduce. Orice sold rămas reţinut temporar în conformitate cu prevederile prezentei subclauze va deveni plătibil în primul Certificat de Plată emis după aprobarea Recepţiei la Terminarea tuturor Lucrărilor. Pentru evitarea oricărui dubiu, dacă valoarea contractuală a Lucrărilor executate (aplicând metoda prevăzută în Graficul de Eşalonare a Plăţilor) este, în orice moment înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea tuturor Lucrărilor, mai mică decât valoarea Lucrărilor Permanente executate stabilită de către Supervizor în conformitate cu metoda alternativă prevăzută mai sus, Certificatul de Plată aferent va fi emis în conformitate cu metoda stabilită în Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 49.3 Sume Provizionate Fiecare Sumă Provizionată va fi folosită, integral sau parţial, doar în conformitate cu instrucţiunile Supervizorului. Pentru fiecare Sumă Provizionată, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achiziţii stabilite de către Beneficiar, va achiziţiona, în conformitate cu instrucţiunile Supervizorului şi cu destinaţia prevăzută a Sumei Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucrări sau servicii, iar valoarea acestora va fi inclusă în Valoarea Contractului şi va consta în: (a) sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor, şi (b) o sumă pentru cheltuielile indirecte şi profit, calculată ca o valoare procentuală de 5% din aceste sume (sau altă valoare procentuală dacă este prevăzut astfel în Acordul Contractual). La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri şi chitanţe justificative. Pentru evitarea oricărui dubiu, în măsura în care Sumele Provizionate sunt stabilite de către Beneficiar, responsabilitatea pentru suficienţa Sumelor Provizionate pentru destinaţia prevăzută este în responsabilitatea Beneficiarului. Clauza 50 Plăţi 50.1 Situaţia de Lucrări După Data de Începere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, în patru exemplare, Situaţia de Lucrări în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative. Situaţia de Lucrări va cuprinde: (a) valoarea estimată contractuală pentru toate Lucrările executate până la sfârşitul lunii (inclusiv Modificările, Sume Provizionate şi/sau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scăzută valoarea corespunzătoare inclusă în precedenta Situaţie de Lucrări; (b) sume de adăugat sau de scăzut pentru ajustarea preţurilor în conformitate cu prevederile clauzei 48 [Ajustarea preţurilor]; (c) sume de adăugat sau de scăzut aferente Sumelor Reţinute în conformitate cu prevederile clauzei 47 [Sume Reţinute]; (d) sume de adăugat sau de scăzut aferente plăţii în avans şi justificarea acesteia în conformitate cu prevederile clauzei 46 [Plata în avans]; (e) sume de adăugat sau de scăzut pentru Echipamente şi Materiale, potrivit prevederilor subclauzei 50.2; (f) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicări şi Decizii] şi 70 [Dispute şi arbitraj]. Situaţia de Lucrări va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanţi în conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a subcontractelor anexate Contractului. Orice Situaţie de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnată de către Reprezentantul Antreprenorului. În caz contrar, Situaţia de Lucrări va fi nulă şi fără efect. Antreprenorul nu va solicita în cadrul Situaţiilor de Lucrări şi Supervizorul nu va certifica la plată sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare, stabilite în mod rezonabil de către Supervizor. 50.2 Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata unor sume cu privire la Echipamentele şi Materialele aduse pe Şantier sau în alt loc aprobat de Supervizor, în vederea executării Lucrărilor Permanente dar încă neincorporate în Lucrările Permanente în următoarele condiţii: (a) Echipamentul şi Materialele sunt prevăzute în lista aferentă din Acordul Contractual şi sunt livrate în cantităţi rezonabile în raport cu prevederile Contractului; (b) Echipamentul şi Materialele sunt conforme cu prevederile Cerinţelor Beneficiarului şi ale Documentelor Antreprenorului pentru Lucrările Permanente şi organizate în loturi pentru a putea fi recunoscute de Supervizor; (c) Echipamentul şi Materialele sunt depozitate şi protejate corespunzător împotriva pierderii, daunei sau deteriorării; (d) Echipamentul şi Materialele se află în proprietatea Beneficiarului în conformitate cu prevederile clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor şi Echipamentelor]; (e) Antreprenorul păstrează înregistrări adecvate cu privire la comandă, livrare, facturi, plată, depozitare, testare şi folosire în executarea Contractului a Echipamentului şi Materialelor, în formă acceptată de Supervizor iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru analiză de către Supervizor; (f) sumele care urmează să fie plătite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de către Supervizor pentru Echipamentul şi Materialele respective (fără transportul şi livrarea, fără TVA), ţinând cont de documentele menţionate la punctul (e) de mai sus şi de valoarea de contract pentru Echipament şi Materiale. Sumele plătite în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situaţia de Lucrări (i) la momentul când Echipamentul şi Materialele sunt încorporate în Lucrările Permanente şi valoarea lor contractuală este inclusă în sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], (ii) în cazul în care condiţiile de mai sus nu ar mai fi îndeplinite şi (iii) în caz de deteriorări, daune sau pierderi, inclusiv pierderi tehnologice. 50.3 Certificatul de Plată Supervizorul va verifica Situaţiile de Lucrări transmise de către Antreprenor şi, în termen de 30 de zile de la primirea Situaţiei de Lucrări, va emite un Certificat de Plată către Beneficiar, cu o copie transmisă Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fără acordul Antreprenorului. Certificatul de Plată va avea aceeaşi structură ca Situaţiile de Lucrări, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanţi dacă este cazul. La stabilirea valorilor aferente punctului (a) al Certificatului de Plată, Supervizorul va acţiona în conformitate cu prevederilor subclauzei 49.2. Prin emiterea unui Certificat de Plată, Supervizorul certifică, pe proprie răspundere, faptul că sumele solicitate la plată sunt în conformitate cu prevederile Contractului şi corespund cu lucrări, servicii şi articole reale şi conforme cu prevederile Contractului. Supervizorul nu va certifica la plată sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare, stabilite în mod rezonabil de către Supervizor. Supervizorul, prin orice Certificat de Plată, poate efectua orice amendamente şi modificări justificate oricărui Certificat de Plată anterior eliberat. Dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este îndreptăţit să reţină valoarea acestei lucrări sau obligaţii până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligaţiei. Atunci când stabileşte valoarea unei obligaţii neîndeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referinţă, valorile menţionate în Acordul Contractual, dacă există, adaptându-le după caz. Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Supervizorul nu este îndreptăţit să emită un Certificat de Plată care ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să depăşească Preţul Contractului, după cum poate fi revizuit prin act adiţional. 50.4 Plata Beneficiarul va plăti sumele certificate de către Supervizor în termen de 30 de zile de la primirea Certificatului de Plată, în conformitate cu următoarele condiţii: (a) fără a cauza vreo întârziere în termenul de plată, Beneficiarul este îndreptăţit să corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plată. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corecţie aritmetică aplicată la valoarea Certificatului de Plată emis de către Supervizor. Aceste corecţii aritmetice se vor face fără a lua în considerare prevederile clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului]; (b) începând cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Plată de către Supervizor, Antreprenorul va emite către Beneficiar o factură în valoarea specificată în Certificatul de Plată corespunzător, după cum poate fi corectată în conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanţi în conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricărui dubiu, în lipsa unei facturi corespunzătoare, o plată nu va fi considerată ca datorată. În cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Plată emis de către Supervizor sau cu o parte a acestuia, Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], să deducă sumele plătite dar nedatorate din sumele plătibile de către Beneficiar Antreprenorului sau să primească rambursarea acestor sume de către Antreprenor în termen de 30 de zile de la transmiterea de către Beneficiar a unei note de debit. Clauza 51 Plata finală 51.1 Situaţia finală de Lucrări În termen de 45 de zile de la aprobarea Recepţiei Finale, Antreprenorul va transmite Supervizorului, în patru exemplare, Situaţia finală de Lucrări, împreună cu documentele justificative. Situaţia finală de Lucrări va cuprinde: (a) valoarea finală contractuală pentru toate Lucrările executate (inclusiv Modificările, Sume Provizionate şi/sau Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi scăzută valoarea corespunzătoare a lucrărilor plătite anterior, (b) sume finale de adăugat sau de scăzut pentru ajustarea preţurilor în conformitate cu prevederile clauzei 48 [Ajustarea preţurilor], (c) sume finale de adăugat sau de scăzut aferente Sumelor Reţinute în conformitate cu prevederile clauzei 47 [Sume Reţinute], (d) sume finale de adăugat sau de scăzut aferente plăţii în avans şi justificarea acesteia în conformitate cu prevederile clauzei 46 [Plata în avans], (e) sume finale de adăugat sau de scăzut pentru Echipamente şi Materiale, potrivit prevederilor subclauzei 50.2; (f) orice alte sume pe care Antreprenorul se consideră îndreptăţit să le primească potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicări şi Decizii] şi 70 [Dispute şi arbitraj]. Situaţia finală de Lucrări va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanţi în conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a subcontractelor anexate Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligaţie faţă de Antreprenor în niciun fel sau pentru nicio problemă în legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuţia Lucrărilor, cu excepţia cazului în care Antreprenorul a inclus în mod expres sume în această privinţă în punctul (f) al Situaţiei finale de Lucrări. În cazul în care Antreprenorul nu emite Situaţia finală de Lucrări în termenul prevăzut, Supervizorul va emite un Certificat final de Plată în conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plată]. 51.2 Certificatul final de Plată În 30 de zile de la transmiterea Situaţiei finale de Lucrări sau de la data la care ar fi trebuit să fie emisă Situaţia finală de Lucrări, Supervizorul va emite un Certificat final de Plată către Beneficiar, cu o copie transmisă Antreprenorului. Certificatul de Plată va avea aceeaşi structură ca Situaţiile de Lucrări, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanţi dacă este cazul, cu excepţia punctului (f) care va avea următorul conţinut: (f) sume de adăugat sau de scăzut aferente valorii finale, agreate de Părţi sau Decisă de către Supervizor, a tuturor sumelor aferente unor Revendicări potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicări şi Decizii]. În cazul în care Beneficiarul şi/sau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificatul final de Plată, oricare dintre Părţi va transmite o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], în termenul şi condiţiile prevăzute în subclauza respectivă. Chiar dacă o notificare de dezacord este notificată, pentru părţile din Certificatul final de Plată asupra cărora Părţile sunt de acord se va face plata în conformitate cu prevederile subclauzei 50.4 [Plata]. În cazul unui acord al Părţilor şi în cazul în care nu a fost emisă o notificare de dezacord în termenul stabilit, valoarea Certificatului final de Plată reprezintă încheierea tuturor obligaţiilor financiare în cadrul Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligaţie faţă de Antreprenor în niciun fel sau pentru nicio problemă în legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuţia Lucrărilor şi Antreprenorul va fi decăzut din dreptul său de a primi vreo plată suplimentară. Prezenta subclauză nu va limita responsabilităţile Beneficiarului privind obligaţiile sale de despăgubire în caz de fraudă, greşeală deliberată sau comportament necorespunzător. 51.3 Plata finală Beneficiarul va plăti sumele certificate de către Supervizor în termen de 30 de zile de la primirea Certificatului final de Plată, în condiţiile în care nu există dispute cu privire la acest Certificat, în conformitate cu următoarele condiţii: (a) fără a cauza vreo întârziere în termenul de plată, Beneficiarul este îndreptăţit să corecteze, fără alte formalităţi, erorile aritmetice din orice Certificat final de Plată. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corecţie aritmetică aplicată la valoarea Certificatului final de Plată emis de către Supervizor; (b) începând cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului final de Plată de către Supervizor, Antreprenorul va emite către Beneficiar o factură în valoarea specificată în Certificatul final de Plată corespunzător, după cum poate fi corectată în conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanţi în conformitate cu prevederile anexelor privind plata directă a subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricărui dubiu, în lipsa unei facturi corespunzătoare, plata finală nu va fi considerată ca datorată. Atunci când o dispută cu privire la Certificatul final de Plată este soluţionată, în final, potrivit prevederilor clauzei 70 [Dispute şi arbitraj], Beneficiarul va plăti orice sume datorate fără întârziere. Clauza 52 Plăţi directe către Subcontractanţi 52.1 În cazul în care un Subcontractant îşi exprimă, în conformitate cu prevederile Legii, opţiunea de a fi plătit direct, subcontractul anexat la Contract va conţine o anexă specifică privind plata directă, prin care Antreprenorul şi Subcontractantul vor (i) consemna această opţiune, (ii) preciza contul bancar al Subcontractantului şi (iii) indica, pentru fiecare articol din Graficul de Eşalonare a Plăţilor aferent părţii de Lucrări pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din sumă sau procentul corespunzător aferent Subcontractantului, precum şi modul de tratare şi aplicare al elementelor listate la punctele (a)-(f) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] în raport cu Subcontractantul, astfel încât să fie stabilită metoda concretă de evaluare şi certificare a părţii din fiecare plată efectuată de către Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plăţi] şi 51 [Plata finală] aferentă Subcontractantului. Aplicarea de către Beneficiar a prevederilor aferente plăţii directe a Subcontractanţilor conduce doar la defalcarea plăţilor efectuate de către Beneficiar în conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plăţi] şi 51 [Plata finală] între Antreprenor şi Subcontractanţi, fără nicio altă modificare. În caz contrar, anexa privind plata directă a fiecărui subcontract devine nulă. Pentru evitarea oricărui dubiu, introducerea de către Antreprenor, în punctul (a) al unei Situaţii de Lucrări, a unei sume aferente unei părţi din Lucrări executate de către un Subcontractant este considerată confirmarea de către Antreprenor a prestaţiei corespunzătoare a Subcontractantului respectiv. Cu condiţia respectării prevederilor definite în paragraful de mai sus şi până când Subcontractantul este înlocuit, dacă este înlocuit, Beneficiarul va ţine cont de acordul dintre Antreprenor şi Subcontractant şi va efectua plăţi directe către Subcontractant. Aplicarea de către Beneficiar a prevederilor aferente plăţii directe către Subcontractant este singura obligaţie a Beneficiarului în raport cu prevederile subcontractului. Cu excepţia cazului în care Beneficiarul nu îşi îndeplineşte această obligaţie, Antreprenorul şi fiecare Subcontractant vor despăgubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului şi agenţii acestuia şi se vor asigura că nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială generată de sau în legătură cu fiecare subcontract. În cazul în care se constată, prin amendarea sau modificarea de către Supervizor într-un Certificat de Plată a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperării de la un Subcontractant a unei sume plătite direct de către Beneficiar către acel Subcontractant, şi dacă suma nu este dedusă din sumele plătibile de către Beneficiar Subcontractantului, va fi plătită de către Subcontractant în termen de 30 de zile de la transmiterea de către Beneficiar a unei facturi. În cazul în care Subcontractantul nu efectuează o astfel de plată în termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectivă de la Antreprenor. Clauza 53 Plăţi întârziate 53.1 Dacă Antreprenorul nu primeşte o plată datorată, integral, în termenul prevăzut la clauza 50.4 [Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finală], Antreprenorul, fără alte formalităţi decât transmiterea către Beneficiar a unei facturi detaliate în termen de 60 de zile de la primirea integrală a plăţii, va fi îndreptăţit să primească plata unor dobânzi pentru întârziere în efectuarea plăţilor, calculate lunar pentru suma neplătită în termen. Aceste dobânzi pentru întârziere în efectuarea plăţilor vor fi calculate pe baza ratei anuale după cum urmează: (a) rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, atunci când moneda de plată este leul românesc, sau (b) rata dobânzii de referinţă a Băncii Centrale Europene, atunci când moneda de plată este euro, sau (c) rata echivalentă a băncii centrale a statului respectiv sau a instituţiei echivalente, atunci când moneda de plată este alta decât leul românesc sau euro, la care se adaugă 8 (opt) puncte procentuale. Dobânda va fi datorată pentru perioada dintre expirarea termenului de plată şi data la care contul Beneficiarului este debitat. Clauza 54 Plăţi către terţi 54.1 Beneficiarul va efectua plăţi datorate Antreprenorului către terţi doar după o cesiune realizată în conformitate cu prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau în conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plăţi directe către Subcontractanţi]. 54.2 În cazul unui sechestru legal impus Antreprenorului ce afectează plăţile scadente de primit de către Antreprenor în baza Contractului şi fără a prejudicia termenul prevăzut la clauza 53 [Plăţi întârziate], Beneficiarul va avea la dispoziţie 30 de zile, de la data la care primeşte notificarea dispariţiei definitive a impedimentului de plată, pentru a relua plăţile către Antreprenor. Clauza 55 Costuri suplimentare 55.1 Antreprenorul va acţiona în mod diligent pentru a preveni, în măsura posibilă, apariţia unor costuri suplimentare. Cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în cazul în care, în conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Costuri suplimentare fără ca o Revendicare a Antreprenorului să fi fost notificată, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata unor Costuri suplimentare dacă şi în măsura în care Antreprenorul suportă costuri suplimentare datorită uneia din următoarele cauze: (a) Ordine Administrative care nu se datorează culpei Antreprenorului, inclusiv Modificări (în cazul în care nu s-a convenit altfel în cadrul Modificării), cu excepţia Modificărilor aferente subclauzei 37.11; (b) neîndeplinirea de către Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligaţiilor care le revin prin Contract; (c) orice suspendare a Lucrărilor care nu se datorează culpei Antreprenorului sau vreunui risc în responsabilitatea Antreprenorului; (d) forţă majoră; (e) orice eveniment sau situaţie care, în conformitate cu prevederile Condiţiilor Contractuale, îndreptăţeşte Antreprenorul la plata de către Beneficiar a unor Costuri suplimentare, inclusiv cu titlu de despăgubiri, şi care nu se datorează culpei Antreprenorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care Antreprenorul nu respectă prevederile clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în cazurile relevante, Antreprenorul va fi decăzut din dreptul său de a primi plata unor Costuri suplimentare. 55.2 Existenţa unor Costuri suplimentare în sensul Condiţiilor Contractuale necesită ca Antreprenorul să aducă dovada că: (a) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, în mod rezonabil, de către Antreprenor. Pentru evitarea oricărui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Antreprenorului, (ii) un simplu risc de cheltuieli nu reprezintă un Cost, (iii) pierderea de profit nu este un Cost; (b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate în mod clar cauzei invocate şi nu ar fi fost suportate fără această cauză; c)aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza înregistrărilor Antreprenorului, care vor include în mod obligatoriu şi datele financiare, contabile şi altele asemenea, referitoare la costurile suportate sau care vor fi suportate de către Antreprenor.Clauza 56 Încetarea responsabilităţii Părţilor 56.1 Aprobarea Recepţiei Finale confirmă îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului de a proiecta, executa şi termina Lucrările şi de a remedia orice defecţiune în Perioada de Garanţie. Totuşi, după aprobarea Recepţiei Finale, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obligaţie care rămâne neîndeplinită la data Recepţiei, în conformitate cu prevederile Legii şi ale Contractului. În scopul stabilirii naturii şi volumului obligaţiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare. 56.2 Aprobarea Recepţiei Finale nu va aduce atingere răspunderii Antreprenorului prevăzute de Lege pentru vicii ale Lucrărilor. 56.3 Beneficiarul nu va mai avea nicio obligaţie faţă de Antreprenor în niciun fel sau pentru nicio problemă în legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuţia Lucrărilor după efectuarea plăţii finale în conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finală]. 56.4 Fără a lua în considerare prevederile prezentei clauze, o Parte va despăgubi cealaltă Parte pentru orice pierderi sau daune cauzate acestei Părţi şi generate de fraudă sau greşeală deliberată comise de prima Parte, fără a implica vreo culpă a celeilalte Părţi. RECEPŢIE ŞI PERIOADA DE GARANŢIE Clauza 57 Principii generale 57.1 Verificarea şi testarea Lucrărilor de către Supervizor şi/sau Beneficiar în pregătirea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau a Recepţiei Finale se vor efectua în prezenţa Antreprenorului. Absenţa Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu condiţia ca Antreprenorul să fi fost notificat corespunzător cu cel puţin 30 de zile înainte de data verificării. 57.2 Dacă circumstanţele excepţionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea stării Lucrărilor şi/sau testarea acestora în pregătirea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau a Recepţiei Finale, Supervizorul, după consultarea, în măsura posibilului, a Antreprenorului, va întocmi o declaraţie prin care se certifică imposibilitatea. Se vor efectua verificarea şi testarea în termen de 30 de zile de la data la care această imposibilitate încetează. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstanţe pentru a evita obligaţia prezentării Lucrărilor într-o stare corespunzătoare. Clauza 58 Teste la Terminare 58.1 Lucrările nu vor fi recepţionate până nu se efectuează verificările şi Testele la Terminare prevăzute în Contract. Prevederile subclauzei 41.2 se vor aplica în mod corespunzător, cu excepţia cazului în care testele sunt efectuate de către Beneficiar când nu se vor aplica decât punctele (b) şi (c) din subclauza respectivă. Antreprenorul va aduce la cunoştinţa Supervizorului data când pot fi începute verificările şi Testele la Terminare. 58.2 În urma verificării şi testării, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul Testelor la Terminare. În conformitate cu prevederile notificării şi în termenul prevăzut de aceasta, Lucrările care nu corespund specificaţiilor şi condiţiilor din Contract vor fi demolate şi reconstruite de Antreprenor sau reparate. Dacă Antreprenorul nu respectă prevederile notificării, Beneficiarul poate alege, printr-o notificare transmisă Antreprenorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], să efectueze aceste demolări, reconstruiri sau reparaţii, direct sau prin terţi, pe costul Antreprenorului. Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea şi reconstruirea sau reparaţia oricărei Lucrări în care s-au utilizat Materiale şi/sau Echipamente neconforme cu prevederile Contractului, sau care au fost executate în perioadele de suspendare prevăzute la clauza 38 [Suspendare]. Clauza 59 Utilizarea Lucrărilor înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor 59.1 În cazul în care Contractul prevede că Lucrările se execută în regim de continuare a utilizării (inclusiv a traficului), prevederile subclauzelor 59.2 şi 59.3 nu se vor aplica. În acest caz, Antreprenorul va transmite o notificare Supervizorului după ce o parte a Lucrării este finalizată şi funcţională în conformitate cu prevederile Contractului. Cu excepţia cazului în care notificarea Antreprenorului este respinsă, cu motive detaliate, de către Supervizor în termen de 15 zile de la primire, Beneficiarul va fi responsabil pentru îngrijirea acestei părţi începând cu data începerii utilizării care va fi a 30-a zi de la data primirii notificării Antreprenorului. 59.2 Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară specificată în Contract sau convenită de către ambele Părţi) până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. Dacă Beneficiarul utilizează o parte a Lucrărilor înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea pentru îngrijirea acestei părţi începând cu data la care a început utilizarea acesteia, dată la care responsabilitatea va trece în sarcina Beneficiarului. 59.3 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a utilizării de către Beneficiar a unei părţi din Lucrare, alta decât utilizarea specificată în Contract sau convenită de către Antreprenor, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 59.4 Dacă Beneficiarul aprobă Recepţia la Terminare sau utilizează o parte a Lucrărilor, inclusiv un Sector, (altfel decât ca măsură temporară specificată în Contract, sau convenită de către ambele Părţi), eventualele penalităţi de întârziere potrivit prevederilor subclauzei 36.4 aferente terminării Lucrărilor rămase de executat vor fi diminuate corespunzător. Pentru o întârziere înregistrată după data Recepţiei la Terminare sau data începerii utilizării, reducerea proporţională a penalităţilor de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părţii de Lucrări recepţionate sau utilizate şi valoarea totală a Lucrărilor sau Sectorului de lucrări (după caz). Supervizorul va proceda în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru a conveni sau Decide aceste proporţii. Clauza 60 Recepţia la Terminarea Lucrărilor 60.1 Se va putea efectua Recepţia la Terminare a Lucrărilor sau a unui Sector doar dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: (a) Lucrările sau Sectorul au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, (b) Lucrările sau Sectorul au trecut Testele la Terminare în conformitate cu prevederile clauzei 58 [Teste la Terminare], c)Antreprenorul a îndeplinit obligaţiile prevăzute în Contract astfel încât Lucrările sau Sectorul să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, inclusiv dar nelimitat la obligaţiile prevăzute în subclauzele 9.4 şi 19.7.60.2 Recepţia la Terminarea Lucrărilor poate fi realizată şi pentru părţi din Lucrări, în condiţiile Legii şi ale prezentului Contract, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic şi funcţional. 60.3 Antreprenorul va notifica Beneficiarul şi Supervizorul cu cel puţin 15 zile înainte ca Lucrările sau un Sector de lucrări, să fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate şi pregătite de recepţie şi va solicita Beneficiarului efectuarea Recepţiei la Terminare. 60.4 În termen de 10 zile de la data notificării de către Antreprenor, Supervizorul va verifica dacă sunt întrunite condiţiile de recepţie şi va emite către Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport la Terminarea Lucrărilor prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliată, admiterea, amânarea sau respingerea recepţiei Lucrărilor. 60.5 Beneficiarul va organiza începerea recepţiei şi va comunica Antreprenorului data stabilită şi componenţa comisiei de recepţie. Comisia de recepţie va consemna observaţiile şi concluziile într-un proces-verbal conform Legii. 60.6 În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepţiei la terminare, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar. În cazul suspendării sau respingerii recepţiei, Beneficiarul va prezenta, în notificarea sa dacă nu sunt prezentate în procesul-verbal, motivaţia, precum şi lucrările pe care să le realizeze Antreprenorul şi obligaţiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepţiei în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia şi/sau finaliza lucrările şi va îndeplini obligaţiile, înainte de a transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor subclauzei 60.3. În cazul în care Beneficiarul aprobă Recepţia la Terminarea Lucrărilor, Beneficiarul va consemna, în notificarea sa dacă nu sunt consemnate în procesul-verbal, (i) data la care Lucrările sau Sectorul de lucrări au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, (ii) lucrările minore rămase de executat şi termenele aferente, (iii) defecţiunile, neconformităţile şi alte neconcordanţe, cu termenele aferente de remediere, (iv) Revendicările Beneficiarului (cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului]) privind penalizări, diminuări de valori şi altele asemenea. Clauza 61 Perioada de Garanţie 61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu şi oricărei deteriorări a unei părţi a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanţie şi care: (a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de către Antreprenor sau punerea în operă necorespunzătoare; şi/sau (b) rezultă din orice acţiune sau lipsă de acţiune a Antreprenorului în Perioada de Garanţie. Dacă un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce în Perioada de Garanţie, Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deteriorări. Notificarea va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciul sau deteriorarea. În Perioada de Garanţie, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normală a Lucrărilor produsă, pentru fiecare parte din Lucrări, începând cu data de începere a utilizării părţii respective de către Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrărilor înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor] sau, dacă nu există o asemenea dată, de la data de aprobare a Recepţiei la Terminare. De asemenea, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriorări care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare a Lucrărilor. 61.2 La primirea unei notificări emise potrivit prevederilor subclauzei 61.1 şi în conformitate cu aceasta, Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare în cel mai scurt timp posibil. Dacă în Perioada de Garanţie o defecţiune sau deteriorare nu poate fi remediată pe Şantier, Antreprenorul poate, în scopul reparării, transporta în afara Şantierului componentele aferente, cu condiţia depunerii unei garanţii pentru valoarea de înlocuire a componentelor ridicate şi cu acceptul prealabil al Supervizorului. În cazul în care Antreprenorul consideră că nu este responsabil, în conformitate cu prevederile subclauzei 61.1, de viciul sau deteriorarea, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea în conformitate cu notificarea emisă, dar va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului] la plata Costurilor suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 61.3 În cazul în care Antreprenorul nu remediază un viciu sau o deteriorare în termenul prevăzut în notificare, Beneficiarul: (a) poate executa lucrările de remediere direct sau printr-un terţ, pe riscul şi (cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului]) costul Antreprenorului; sau (b) poate rezilia Contractul în conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. 61.4 Dacă un viciu sau o deteriorare în responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor subclauzei 61.1 implică privarea semnificativă a Beneficiarului de beneficiul Lucrărilor (sau a unei părţi de Lucrări), Beneficiarul, fără a afecta vreun alt drept al său, va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], să recupereze toate sumele plătite pentru părţile de Lucrări în cauză împreună cu costul demontării acestor părţi şi eliberării Şantierului. În acest caz, Antreprenorul nu va mai avea obligaţia de a remedia partea sau părţile respective de Lucrări. 61.5 În caz de urgenţă, în situaţia în care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, în cazul în care a fost contactat, nu poate lua măsurile impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului (cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului]). Beneficiarul sau Supervizorul în cel mai scurt timp posibil vor informa Antreprenorul cu privire la acţiunea întreprinsă. 61.6 Dacă sunt prevăzute în Cerinţele Beneficiarului teste care se efectuează în Perioada de Garanţie, Beneficiarul va efectua aceste teste în momentele şi condiţiile stabilite în Cerinţele Beneficiarului şi în conformitate cu manualele furnizate de către Antreprenor, potrivit prevederilor subclauzei 19.5, şi orice îndrumare pe care Antreprenorul este solicitat să o asigure pe parcursul acestor teste. Beneficiarul va notifica Antreprenorul despre efectuarea testelor cu 30 de zile înainte de aceste teste. Antreprenorul va fi îndreptăţit să fie prezent la efectuarea testelor. În cazul în care Antreprenorul nu participă la efectuarea testelor, Beneficiarul poate să înceapă efectuarea lor şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa Antreprenorului. Dacă Lucrările sau o parte a Lucrărilor nu trec testele, se vor aplica în mod corespunzător prevederile subclauzelor 61.1, 61.2 şi 61.3. În urma efectuării remedierilor necesare, testele vor fi repetate. Dacă Lucrările sau o parte a Lucrărilor nu trec testele repetate, Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] la plata de către Antreprenor a daunei suportate de către Beneficiar. Dacă această situaţie implică privarea semnificativă a Beneficiarului de beneficiul Lucrărilor (sau a unei părţi de Lucrări), Beneficiarul, fără a afecta vreun alt drept al său, va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], să recupereze toate sumele plătite pentru părţile de Lucrări în cauză împreună cu costul demontării acestor părţi şi eliberării Şantierului. 61.7 Perioada de Garanţie, înainte de orice prelungire a acestei perioade potrivit prevederilor prezentei clauze, va fi prevăzută în Acordul Contractual. Dacă Acordul Contractual nu prevede durata Perioadei de Garanţie, această durată va fi după cum urmează: 5 ani pentru construcţiile încadrate în categoriile de importanţă A şi B, în sensul Legii; 3 ani pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă C, în sensul Legii; 1 an pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă D, în sensul Legii.Perioada de Garanţie, pentru Lucrările, fiecare parte a Lucrărilor recepţionată separat sau Sector, va începe la data aprobării Recepţiei la Terminare a Lucrărilor, părţii din Lucrări sau Sectorului, după caz. 61.8 Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], la prelungirea Perioadei de Garanţie pentru Lucrări, parte din Lucrări recepţionate separat sau Sector, dacă şi pentru perioada în care Lucrările, partea din Lucrări sau Sector, inclusiv o componentă importantă a Echipamentelor, nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, în Perioada de Garanţie, din cauza unor defecţiuni sau unor degradări (inclusiv netrecerea testelor prevăzute la subclauza 61.6). Clauza 62. Recepţia Finală 62.1 Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată înainte de aprobarea Recepţiei Finale. 62.2 La expirarea Perioadei de Garanţie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8), sau, în cazul în care au fost recepţionate separat la terminare unele părţi sau Sectoare, a ultimei Perioade de Garanţie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8) Beneficiarul va organiza recepţia finală şi va comunica Antreprenorului data stabilită şi componenţa comisiei de recepţie în condiţiile Legii. Comisia de recepţie va consemna observaţiile şi concluziile sale într-un proces-verbal conform Legii. 62.3 În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepţiei finale, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar. În cazul suspendării sau respingerii recepţiei finale, Beneficiarul, fără a afecta dreptul său de a rezilia Contractul în conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar], va prezenta, în notificarea sa dacă nu sunt prezentate în procesul-verbal, motivaţia, precum şi lucrările pe care să le realizeze Antreprenorul şi obligaţiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă admiterea recepţiei în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia şi/sau finaliza lucrările şi va îndeplini obligaţiile. În cazul în care Beneficiarul aprobă Recepţia Finală, Beneficiarul va consemna, în notificarea sa dacă nu este consemnată în procesul-verbal, data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în Contract (sau datele în cazul în care au fost recepţionate separat, la terminare, părţi din Lucrări sau Sectoare), fără a prejudicia prevederile clauzei 56 [Încetarea responsabilităţii Părţilor]. 62.4 Procesul-verbal de Recepţie Finală semnat de către Beneficiar va fi singurul document considerat a certifica Recepţia Finală a Lucrărilor. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI ŞI REZILIERE Clauza 63. Încălcarea Contractului 63.1 Oricare dintre Părţi încalcă Contractul atunci când nu îşi îndeplineşte obligaţiile conform prevederilor Contractului. 63.2 Când se produce o încălcare a Contractului, Partea vătămată prin încălcare este îndreptăţită, în măsura şi în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale, la următoarele remedii: (a) (în cazul încălcării Contractului de către Antreprenor) transmiterea de către Beneficiar a unei notificări adresate Antreprenorului, în care Beneficiarul va indica, cu referire specifică la prevederile Contractului, obligaţia nerespectată de Antreprenor, va stabili un termen rezonabil de remediere şi va specifica faptul că notificarea este emisă în temeiul prezentei subclauze; (b) măsuri specifice prevăzute în Contract (inclusiv, dar fără a se limita la cele prevăzute în subclauza 36.2, subclauza 36.3, clauza 38 [Suspendare], subclauza 44.5, clauza 53 [Plăţi întârziate] sau subclauza 50.3 [Certificat de Plată]); (c) remedii şi despăgubiri prevăzute în Contract, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69 [Revendicări şi Decizii] şi/sau, după caz, clauzei 70 [Dispute şi arbitraj], şi/sau (d) rezilierea Contractului, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar], respectiv clauzei 65 [Rezilierea de către Antreprenor]. Clauza 64. Rezilierea de către Beneficiar 64.1 Cu condiţia respectării celorlalte prevederi relevante ale Condiţiilor Contractuale, Beneficiarul, printr-o notificare de reziliere motivată şi primită de Antreprenor cu 15 zile înainte de data rezilierii, este îndreptăţit să rezilieze Contractul în oricare din următoarele situaţii: (a) Antreprenorul încalcă grav Contractul; în sensul prezentei clauze, o încălcare a Contractului de către Antreprenor este gravă dacă Antreprenorul, fără justificări rezonabile, nu reuşeşte să respecte prevederile unei notificări emise în conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, în termenul rezonabil stabilit în această notificare; (b) Antreprenorul cesionează contractul fără a respecta prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau subcontractează fără acordul (expres sau implicit) al Beneficiarului; (c) Antreprenorul devine falit, intră în proces de lichidare sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente; (d) Antreprenorul nu încheie sau nu menţine în vigoare Garanţia de Bună Execuţie sau asigurările prevăzute în clauza 16 [Responsabilităţi şi asigurări] sau emitentul Garanţiei de Bună Execuţie sau vreuna dintre societăţile de asigurare cu care Antreprenorul a încheiat asigurările prevăzute în clauza 16 [Responsabilităţi şi asigurări] nu îşi pot respecta angajamentele iar Antreprenorul nu transmite în termen noua Garanţie de Bună Execuţie sau o copie a noului certificat de asigurare; (e) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre următoarele situaţii şi, prin urmare, ar fi trebuit să fie exclus din procedura de atribuire sau se află în una dintre următoarele situaţii în orice moment după atribuirea Contractului: în ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la o organizaţie criminală, pentru corupţie, pentru fraudă, pentru infracţiuni teroriste sau infracţiuni legate de activităţile teroriste, pentru spălare de bani sau finanţarea terorismului, şi/sau pentru exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane; (f) Antreprenorul nu îşi îndeplineşte vreuna dintre obligaţiile prevăzute la clauza 12.8, clauza 12a [Codul de conduită] sau clauza 12b [Conflict de interese]; (g) terţul susţinător, potrivit prevederilor subclauzei 12.9, nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm; (h) Beneficiarul devine îndreptăţit să perceapă de la Antreprenor suma maximă a penalităţilor de întârziere după cum este stabilită în subclauza 36.4; (i) Antreprenorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile potrivit prevederilor clauzei 61. Cazurile de reziliere prevăzute la punctele (c), (e) şi (f) pot face referire la persoane membre ale organului administrativ, de management sau de supervizare al Antreprenorului şi/sau persoane cu puteri de reprezentare, decizie sau control cu privire la Antreprenor. Cazurile de reziliere prevăzute la punctele (a), (c), (e) şi (f) fac referire şi la persoanele responsabile individual şi în solidar de executarea Contractului. Cazurile prevăzute la punctul (f) pot face referire la Subcontractanţi. În oricare din aceste situaţii şi cu excepţia cazului în care Beneficiarul, în termen de 15 zile de la data primirii de către Antreprenor a notificării de reziliere, transmite Antreprenorului o notificare de revocare a notificării de reziliere, Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi, în a 16-a zi de la primirea de către Antreprenor a notificării de reziliere emisă de Beneficiar. 64.2 De la data rezilierii, Antreprenorul va lua imediat măsuri pentru a încheia lucrările prompt şi ordonat şi pentru a reduce cheltuielile la minimum. Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Beneficiarului toate Bunurile aflate în proprietatea Beneficiarului (inclusiv transportul şi depozitarea lor pe Şantier în conformitate cu prevederile subclauzei 43.3), toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru acesta. De la data emiterii notificării de reziliere şi până la expirarea unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier nicio Lucrare Provizorie şi niciun Utilaj fără acceptul prealabil al Beneficiarului. 64.3 În termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu privire la cesiunea de către Antreprenor a unor subcontracte. Antreprenorul va ceda către Beneficiar orice subcontract imediat după primirea notificării Beneficiarului în acest sens. 64.4 În conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, în termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu privire la folosirea de către Beneficiar a unor Lucrări Provizorii şi/sau Utilaje ale Antreprenorului, necesare pentru asigurarea stabilităţii sau siguranţei Lucrărilor. 64.5 În conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, în termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice cerere de încheiere cu proprietarii acestora a unor contracte de închiriere de Lucrări Provizorii şi/sau utilaje conform aceloraşi termeni în care au fost închiriate de către Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului de a plăti toate costurile implicate în acest sens de la data cererii. 64.6 Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisă de Beneficiar sau Supervizor în termen de 5 zile cu privire la măsuri rezonabile de luat de către Antreprenor pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor. 64.7 Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispoziţia acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrările direct sau prin încheierea unui alt contract cu un terţ. Obligaţia Antreprenorului de a executa Lucrările şi răspunderea Antreprenorului pentru întârzieri în terminarea Lucrărilor vor înceta imediat la data rezilierii. Rezilierea Contractului nu va afecta: (a) drepturile şi obligaţiile în temeiul Contractului dobândite sau scadente până la data rezilierii (inclusiv dar fără a se limita la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la Antreprenor); (b) drepturile şi obligaţiile Antreprenorului şi ale Beneficiarului care supravieţuiesc în temeiul oricărei clauze a prezentului Contract în care se menţionează că supravieţuieşte rezilierii Contractului sau care este necesară pentru a da efect rezilierii sau consecinţelor rezilierii Contractului. 64.8 Supervizorul, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 90 de zile după data rezilierii, va certifica valoarea Lucrărilor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) şi toate sumele pe care Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold în legătură cu Costul Materialelor, Echipamentelor şi altor Bunuri achiziţionate, fabricate sau produse de Antreprenor şi aflate în proprietatea Beneficiarului, precum şi Costurile suplimentare revendicate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului dacă este cazul). 64.9 După reziliere, un raport privind Lucrările executate de Antreprenor (inclusiv Documentelor Antreprenorului produse) va fi întocmit de Supervizor în cel mai scurt timp posibil după inspectarea Lucrărilor şi inventarierea Lucrărilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor şi altor Bunuri, dar nu mai târziu de 90 de zile după data rezilierii. Antreprenorul va fi somat să se prezinte la inspecţie şi inventar. Supervizorul va întocmi şi o declaraţie privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului. 64.10 Beneficiarul nu va fi obligat să efectueze nicio plată către Antreprenor până la terminarea Lucrărilor. După terminarea Lucrărilor, Beneficiarul va recupera de la Antreprenor costurile suplimentare, după caz, de terminare a Lucrărilor şi/sau va plăti orice sold datorat Antreprenorului. Costurile suplimentare de terminare a Lucrărilor sunt calculate după cum urmează: costurile efectiv suportate de către Beneficiar după data rezilierii în scopul terminării Lucrărilor plus totalul sumelor plătite sau datorate Antreprenorului la data rezilierii minus Valoarea Contractului la data rezilierii şi orice sume datorate de Antreprenor Beneficiarului la data rezilierii. 64.11 În cazul rezilierii în conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe lângă costurile suplimentare de terminare a Lucrărilor şi fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract, Beneficiarul va fi îndreptăţit să recupereze de la Antreprenor orice pierdere suferită până la un total cumulat de 10% din Preţul Contractului. Sumele obţinute de Beneficiar ca urmare a executării Garanţiei de Bună Execuţie vor fi folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi. Clauza 65. Rezilierea de către Antreprenor 65.1 Cu condiţia respectării celorlalte prevederi relevante ale Condiţiilor Contractuale, Antreprenorul, printr-o notificare de reziliere motivată şi primită de Beneficiar cu 15 zile înainte de data rezilierii, este îndreptăţit să rezilieze Contractul în oricare din următoarele situaţii: (a) dacă Antreprenorul nu primeşte, integral, o plată datorată, în termen de 120 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 50.4 [Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finală]; (b) Beneficiarul şi/sau Personalul său nu îşi îndeplinesc obligaţiile Contractuale, după două notificări transmise de către Antreprenor Beneficiarului privind această neîndeplinire, fiecare notificare având un termen de remediere de cel puţin 30 de zile; (c) execuţia tuturor Lucrărilor este suspendată pentru mai mult de 210 de zile, iar suspendarea nu este cauzată de neîndeplinirea de către Antreprenor a vreunei dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului şi nici de vreun risc în responsabilitatea Antreprenorului; (d) Beneficiarul devine falit, intră în proces de lichidare sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente. În oricare din aceste situaţii şi cu excepţia cazului în care Antreprenorul, în termen de 15 zile de la data primirii de către Beneficiar a notificării de reziliere, transmite Beneficiarului o notificare de revocare a notificării de reziliere, Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi, în a 16-a zi de la primirea de către Beneficiar a notificării de reziliere emisă de Antreprenor. 65.2 Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 şi 64.9 se vor aplica în mod corespunzător. Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispoziţia acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrările direct sau prin încheierea unui alt contract cu un terţ. Obligaţia Antreprenorului de a executa Lucrările şi răspunderea Antreprenorului pentru întârzieri în terminarea Lucrărilor vor înceta imediat la data rezilierii. Rezilierea Contractului nu va afecta: (a) drepturile şi obligaţiile în temeiul Contractului dobândite sau scadente până la data rezilierii (inclusiv, dar fără a se limita la dreptul Antreprenorului de a recupera daune de la Beneficiar); (b) drepturile şi obligaţiile Antreprenorului şi ale Beneficiarului care supravieţuiesc în temeiul oricărei clauze a prezentului Contract în care se menţionează că supravieţuieşte rezilierii Contractului sau care este necesară pentru a da efect rezilierii sau consecinţelor rezilierii Contractului. 65.3 În cazul rezilierii în conformitate cu prevederile prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine: (a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie; (b) va plăti Antreprenorului: a. sumele datorate pentru toate Lucrările executate, inclusiv Sumele Reţinute şi Documentele Antreprenorului produse; b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele şi alte Bunuri achiziţionate, fabricate sau produse de Antreprenor şi aflate în proprietatea Beneficiarului; c. sumele datorate în legătură cu Costurile suplimentare revendicate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului până la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului în legătură cu sume revendicate de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului până la data rezilierii. (c) va plăti Antreprenorului orice alte Costuri suportate după sau în legătură cu rezilierea, pierderi sau daune suferite de Antreprenor. Suma maximă cumulată a acestora va fi de 10% din Preţul Contractului. Clauza 66. Forţă majoră şi denunţare unilaterală 66.1 Niciuna dintre Părţi nu va fi considerată în culpă şi nu se va considera că şi-a încălcat obligaţiile ce îi revin prin Contract dacă îndeplinirea acestor obligaţii este împiedicată de orice circumstanţe de forţă majoră ce apar după data semnării Contractului. 66.2 Noţiunea de forţă majoră, în sensul Contractului, include orice evenimente cu caracter excepţional, imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte şi pe care nicio Parte, exercitând toată diligenţă necesară, nu le poate depăşi cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau alte tulburări industriale, acte ale inamicului public, războaie declarate sau nu, blocaje, insurecţii, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnet, inundaţii, erodări locale, tulburări civile, explozii. 66.3 Fără a ţine seama de prevederile clauzelor 36 [Întârzieri] şi 64 [Rezilierea de către Beneficiar], Antreprenorul nu va fi responsabil prin executarea Garanţiei de Bună Execuţie, penalităţi de întârziere sau rezilierea Contractului din culpa Antreprenorului dacă, şi în măsura în care, întârzierea executării Lucrărilor sau altă neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute în Contract este rezultatul unui caz de forţă majoră. Similar, Beneficiarul nu va fi responsabil, fără a ţine seama de prevederile clauzelor 53 [Plăţi întârziate] şi 65 [Rezilierea de către Antreprenor], de plata dobânzii pentru întârziere în efectuarea plăţilor, suspendare sau rezilierea Contractului de către Antreprenor, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Beneficiarului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. 66.4 Dacă o Parte consideră că un caz de forţă majoră ce sa produs poate afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat cealaltă Parte şi Supervizorul, comunicând datele cu privire la natura, durata probabilă şi efectul circumstanţelor. Dacă Supervizorul nu prevede altfel în scris, Antreprenorul va continua să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute în Contract în măsura rezonabil posibilă şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative pentru îndeplinirea obligaţiilor care nu sunt împiedicate de cazul de forţă majoră. Antreprenorul nu va implementa aceste mijloace alternative decât cu acceptul Supervizorului. 66.5 În cazul în care Antreprenorul suportă costuri suplimentare pentru respectarea instrucţiunilor Supervizorului sau folosirea de mijloace alternative conform subclauzei 66.4, Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], va fi îndreptăţit la plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 66.6 Dacă circumstanţe de forţă majoră s-au produs şi continuă timp de 180 de zile, împiedicând execuţia unei părţi importante a Lucrărilor sau efectuarea plăţilor, atunci, fără a ţine seama de orice prelungire a Duratei de Execuţie acordate Antreprenorului, fiecare Parte are dreptul să rezilieze Contractul printr-o notificare de reziliere motivată şi primită de cealaltă Parte cu 30 de zile înainte de data rezilierii. Dacă, la expirarea perioadei de 30 de zile, forţa majoră persistă, Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi şi Părţile vor fi eliberate de executarea ulterioară a Contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului. 66.7 Beneficiarul, în orice moment şi cu efect imediat, poate denunţa unilateral Contractul, printr-o notificare în acest sens transmisă Antreprenorului. Fără a afecta obligaţiile şi răspunderea Beneficiarului faţă de autorităţile publice din România, Beneficiarul nu va fi obligat să indice Antreprenorului motivele denunţării unilaterale. În cazul denunţării unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrările fie prin forţe proprii, fie prin încheierea unui nou contract, pe o perioadă de 3 ani de la data denunţării unilaterale. În caz contrar, Antreprenorul va fi îndreptăţit să primească plăţi de la Beneficiar în conformitate cu prevederile subclauzei 65.3. 66.8 În cazul încetării potrivit prevederilor subclauzei 66.6 şi în cazul încetării prin denunţare unilaterală potrivit prevederilor subclauzei 66.7, prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 şi 64.9 se vor aplica în mod corespunzător. Încetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispoziţia acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrările direct sau prin încheierea unui alt contract cu un terţ. Obligaţia Antreprenorului de a proiecta şi executa Lucrările şi răspunderea Antreprenorului pentru întârzieri în terminarea Lucrărilor vor înceta imediat la data încetării. Încetarea Contractului nu va afecta: (a) drepturile şi obligaţiile în temeiul Contractului dobândite sau scadente până la data încetării; (b) drepturile şi obligaţiile Antreprenorului şi ale Beneficiarului care supravieţuiesc în temeiul oricărei clauze a prezentului Contract în care se menţionează că supravieţuieşte încetării Contractului sau care este necesară pentru a da efect încetării sau consecinţelor încetării Contractului. După încetare pentru caz de forţă majoră sau denunţare unilaterală, Beneficiarul cu promptitudine: (a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie; (b) va plăti Antreprenorului: a. sumele datorate pentru toate Lucrările executate, inclusiv Sumele Reţinute şi Documentele Antreprenorului produse; b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele şi alte Bunuri achiziţionate, fabricate sau produse de Antreprenor şi aflate în proprietatea Beneficiarului; c. sumele datorate în legătură cu Costurile suplimentare revendicate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului până la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului în legătură cu sume revendicate de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului până la data rezilierii. (c) va plăti Antreprenorului orice alte Costuri suportate după sau în legătură cu rezilierea sau denunţarea unilaterală. Suma maximă a acestora va fi de 10% din Preţul Contractului. 66.9 Dacă apare una din următoarele situaţii: (a) Contractul a făcut sau face obiectul unei modificări (substanţiale sau în alt fel) care, în conformitate cu prevederile Legii, necesită o nouă procedură de atribuire, (b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din tratate şi din directive europene în materie de achiziţii publice, declarată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene printr-o procedură în temeiul articolului 258 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, sau (c) se produc evenimente sau circumstanţe care nu pot fi controlate de către Părţi (incluzând forţa majoră, dar nelimitânduse la aceasta), care fac imposibilă sau ilegală, pentru una dintre Părţi sau pentru ambele Părţi, îndeplinirea obligaţiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor Legii, îndreptăţesc Părţile de a fi scutite de executarea ulterioară a Contractului, atunci, după o înştiinţare transmisă de o Parte către cealaltă Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanţe: (a) Părţile vor fi scutite de executarea ulterioară a Contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului, şi (b) suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi cea care ar fi putut fi plătită potrivit prevederilor subclauzei 66.8, dacă Contractul ar fi fost reziliat pe caz de forţă majoră. Clauza 67. Insolvenţă şi faliment 67.1 În cazul în care s-a deschis o procedură generală de insolvenţă împotriva Antreprenorului, inclusiv orice membru (inclusiv liderul) în cazul unei asocieri, unui consorţiu sau altei grupări formate din două sau mai multe persoane, sau împotriva unui Subcontractant sau terţ susţinător, Antreprenorul, în termen de 30 de zile de la notificarea Supervizorului în acest sens va prezenta Beneficiarului o analiză detaliată a impactului acestui eveniment asupra executării Contractului şi îndeplinirii obligaţiilor, cu un plan de măsuri pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. În cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, consorţiu sau altă grupare formată din două sau mai multe persoane, planul de măsuri va include prezentarea modului concret în care se va exercita responsabilitatea individuală şi în solidar a fiecărui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. În acest caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificări sau realocări de responsabilităţi în cadrul acordului de asociere (fără a schimba membrii sau statutul asocierii), inclusiv, cu excepţie de la prevederile subclauzei 12.8, schimbarea liderului asocierii, fără ca acordul prealabil al Beneficiarului să fie necesar şi fără ca aceste modificări sau realocări să fie considerate Modificări în sensul clauzei 37 [Modificări]. 67.2 În cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, consorţiu sau altă grupare formată din două sau mai multe persoane şi dacă Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice alt membru) devine falit, intră în proces de lichidare sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente, Antreprenorul, în termen de 30 de zile de la notificarea Supervizorului în acest sens va prezenta Beneficiarului o analiză detaliată a impactului acestui eveniment asupra executării Contractului şi îndeplinirii obligaţiilor, cu un plan de măsuri pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. Prezentele prevederi nu vor prejudicia niciun drept al Beneficiarului, inclusiv cel aferent punctului (c) al subclauzei 64.1. Planul de măsuri va include prezentarea modului concret în care se va exercita responsabilitatea individuală şi în solidar a fiecărui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. În acest caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificări sau realocări de responsabilităţi în cadrul acordului de asociere (fără a schimba membrii care nu au devenit faliţi sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu excepţie de la prevederile subclauzei 12.8, eliminarea din componenţa asocierii a membrului falit sau similar şi/sau schimbarea liderului asocierii, fără ca acordul prealabil al Beneficiarului să fie necesar şi fără ca aceste modificări sau realocări să fie considerate Modificări în sensul clauzei 37 [Modificări]. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI LEGEA Clauza 68. Riscuri, alocarea riscurilor şi despăgubiri 68.1 Riscurile Beneficiarului Riscurile Beneficiarului sunt următoarele: (a) emiterea de către Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului Contract, inclusiv în caz de întârziere a emiterii; (b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispoziţie a Şantierului de către Beneficiar, inclusiv în caz de întârziere a punerii la dispoziţie; (c) erori în repere şi sisteme de referinţă topografice, iniţial prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut să le identifice astfel încât să evite întârzieri sau costuri suplimentare; (d) erori, deficienţe şi/sau caracter incomplet ale Cerinţelor Beneficiarului şi/sau ale Documentelor Beneficiarului; (e) condiţii fizice naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, precum şi alte obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, care apar în decursul execuţiei Lucrărilor, cu excepţia condiţiilor meteorologice adverse excepţionale; (f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzută de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei; (g) întârzierea testării Materialelor, Echipamentelor sau Lucrărilor de către Beneficiar sau Supervizor pe perioada de execuţie a Lucrărilor şi/sau a Testelor la Terminarea Lucrărilor, precum şi a testelor care se efectuează în Perioada de Garanţie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale; (h) suspendarea Lucrărilor de către Supervizor din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului; (i) folosirea unor părţi din Lucrări înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor, altfel decât în modul prevăzut în Contract; (j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrări sau părţi din Lucrări; (k) modificarea Legii după Data de Referinţă; (l) forţa majoră. 68.2 Consecinţele Riscurilor Beneficiarului Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerii unuia dintre Riscurile Beneficiarului şi cu excepţia cazului în care alte clauze ale Condiţiilor Contractuale prevăd altfel, Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], va fi îndreptăţit la: (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi (b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se va adăuga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%) în cazurile expres menţionate în Condiţiile Contractuale. 68.3 Despăgubiri Fără a afecta alte prevederi ale Condiţiilor Contractuale, Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul, inclusiv Personalul său pentru orice vătămări corporale, decese sau îmbolnăviri care au apărut ca urmare a unor neglijenţe ale Beneficiarului, inclusiv ale Personalului său, sau încălcarea Contractului de către Beneficiar inclusiv de Personalul său, cu excepţia cazului în care acestea sau datorat unei neglijenţe a Antreprenorului. 68.4 Limitarea răspunderii Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel, în mod expres, în Condiţiile Contractuale, Beneficiarul nu va avea nicio răspundere faţă de Antreprenor pentru: (a) pierderea unui alt contract; sau (b) orice pierdere financiară a Antreprenorului (alta decât Costuri suplimentare). 68.5 Riscurile Antreprenorului Cu excepţia Riscurilor Beneficiarului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile Contractuale care îndreptăţesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Execuţie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii şi despăgubiri, Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii şi despăgubiri din alte motive, care constituie Riscurile Antreprenorului. Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declară în mod expres că încheie Contractul cu luarea în considerare a tuturor circumstanţelor relevante în legătură cu executarea Contractului şi că, cu excepţia Riscurilor Beneficiarului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile Contractuale care îndreptăţesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Execuţie, plata de către Beneficiar a unor Costuri suplimentare sau la alte remedii şi despăgubiri, Antreprenorul îşi asumă toate celelalte riscuri. Clauza 69. Revendicări şi Decizii Clauza 69a Revendicările Antreprenorului 69a.1 Notificarea Revendicării Antreprenorului În cazul în care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o altă situaţie în privinţa căreia Condiţiile Contractuale prevăd în mod expres că Antreprenorul poate fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie şi/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi/sau la plata de către Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi şi/sau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresată Supervizorului. Notificarea va face referire la: (a) prevederile prezentei subclauze, în baza căreia este întocmită Revendicarea Antreprenorului; (b) subclauzele specifice ale Condiţiilor Contractuale, aplicabile Revendicării în cauză; (c) prezentarea evenimentului sau situaţiei şi data apariţiei acestora. Notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei. Dacă notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, Antreprenorul îşi asumă întreaga responsabilitate şi toate riscurile pentru orice consecinţe (legate de timp şi costuri) cauzate de evenimentul sau situaţia în cauză până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire de a Duratei de Execuţie şi la nicio plată a unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situaţiei în perioada cuprinsă între data apariţiei evenimentului sau situaţiei şi data anterioară cu 30 de zile datei notificării. În cazul în care notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, nu se va prelungi Durata de Execuţie şi Beneficiarul nu va plăti niciun cost suplimentar în raport cu consecinţele evenimentului sau situaţiei până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. 69a.2 Detalierea Revendicării Antreprenorului (i) În termen de 30 de zile de la data notificării Revendicării, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului detaliile Revendicării sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie să fie suficient de detaliată şi întocmită în aşa manieră încât elementele sale să poată fi verificate şi să fie prezentată în mod clar astfel încât să poată fi citită şi înţeleasă de orice persoană care nu este familiarizată cu executarea Contractului. Antreprenorul va fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi plata unor Costuri suplimentare, pierderi şi/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt în responsabilitatea şi în riscul Antreprenorului. Detaliile Revendicării Antreprenorului se bazează pe înregistrările zilnice, iar Antreprenorul trebuie să demonstreze solicitările sale. Antreprenorul va transmite înregistrările zilnice relevante, ca făcând parte din detaliile Revendicării. În cazul în care Antreprenorul intenţionează să transmită mai multe Revendicări într-un singur pachet în mod simultan (Revendicări globale, compendiu de Revendicări etc.), Antreprenorul are obligaţia de a detalia impactul financiar şi de timp pentru fiecare Revendicare, în mod separat. Antreprenorul are obligaţia de a prezenta evenimentul sau situaţia care are legătură cu compensarea solicitată cu suficiente detalii astfel încât Beneficiarul să cunoască cazul care face obiectul Revendicării. În cazul unei Revendicări având ca obiect prelungirea Duratei de Execuţie, Antreprenorul va prezenta un Program de Execuţie revizuit. Programul de Execuţie va cuprinde cel puţin elementele enumerate în clauza 17 [Programul de Execuţie]. În cazul în care Antreprenorul solicită compensaţii financiare, acestea vor fi separate şi prezentate în mod detaliat după cum urmează: (a) costuri legate de proiectarea şi execuţia Lucrărilor; (b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu şantierul; (c) orice alte costuri şi pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligaţii financiare, pierderi de profit etc.). În situaţia în care Antreprenorul nu transmite compensaţiile financiare în mod separat, Revendicarea va fi respinsă conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea în principiu de către Supervizor a Revendicării] şi Antreprenorul este decăzut din dreptul de a solicita compensaţii financiare Beneficiarului ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. Antreprenorul va menţiona în mod clar în baza căror prevederi ale Condiţiilor Contractuale (cu indicarea subclauzei respective) se consideră îndreptăţit la compensaţii de timp şi/sau financiare, pentru a se stabili în mod corect meritul contractual al solicitării sale. În caz contrar, Revendicarea va fi respinsă conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea în principiu de către Supervizor a Revendicării] şi Antreprenorul este decăzut din dreptul de a solicita compensaţii de timp şi/sau financiare Beneficiarului ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. (ii) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsă doar la solicitarea Antreprenorului şi cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de a transmite detaliile după expirarea acestui termen doar dacă prezintă motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicării în acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situaţii sau evenimente aflate sub controlul Antreprenorului sau care implică vina Antreprenorului. În situaţia în care Supervizorul: (a) nu aprobă solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau (b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau (c) nu răspunde în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării Antreprenorului, Antreprenorul poate să emită o notificare de dezacord în termen de 10 zile, în conformitate cu prevederile prezentei clauze, caz în care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. Conţinutul notificării de dezacord este menţionat în subclauza 69c [Decizia Supervizorului]. În vederea soluţionării Revendicării, Antreprenorul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Antreprenorul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei de Execuţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. (iii) În situaţia în care Antreprenorul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile sau în termenul aprobat de Supervizor, atunci Antreprenorul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei de Execuţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. (iv) Dacă evenimentul sau situaţia este în derulare sau este un eveniment sau o situaţie continuă, Antreprenorul va actualiza detaliile Revendicării la fiecare 30 de zile. În situaţia în care Antreprenorul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauză. Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză. La încheierea evenimentului sau situaţiei de tip continuă, Antreprenorul va transmite detaliile finale în termen de 30 de zile. În cazul în care Antreprenorul nu transmite detaliile finale în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauză. Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză. (v) După transmiterea detaliilor (finale) în conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului]. Clauza 69b Revendicările Beneficiarului 69b.1 Notificarea Revendicării Beneficiarului În cazul în care Antreprenorul încalcă obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor Contractului sau intervine un eveniment sau situaţie care reprezintă un Risc al Antreprenorului, iar Beneficiarul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Perioadei de Garanţie şi/sau la compensaţii financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresată Supervizorului. Notificarea va face referire la: (a) prevederile prezentei subclauze, în baza căreia a fost întocmită Revendicarea Beneficiarului, (b) subclauzele specifice ale Condiţiilor Contractuale, aplicabile Revendicării în cauză, (c) prezentarea evenimentului sau situaţiei şi data apariţiei acestora. Cu excepţia cazului în care Beneficiarul poate demonstra că nu avea cunoştinţă de eveniment sau situaţie, notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei. Dacă notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, Beneficiarul îşi asumă întreaga responsabilitate şi toate riscurile pentru orice consecinţe (legate de Perioada de Garanţie şi compensaţii financiare) cauzate de evenimentul sau situaţia în cauză până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. Beneficiarul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Perioadei de Garanţie sau compensaţie financiară ca urmare a evenimentului sau situaţiei în perioada cuprinsă între data apariţiei evenimentului sau situaţiei şi data anterioară cu 30 de zile datei notificării. În situaţia în care notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, nu se va prelungi Perioada de Garanţie şi Antreprenorul nu va plăti nicio compensaţie financiară în raport cu consecinţele evenimentului sau situaţiei până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. În cazul în care Beneficiarul poate demonstra că nu avea cunoştinţă de eveniment sau situaţie, notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de când Beneficiarul ia la cunoştinţă de eveniment sau situaţie, caz în care va fi îndreptăţit la prelungirea Perioadei de Garanţie şi/sau la compensaţii financiare de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei. 69b.2 Detalierea Revendicării Beneficiarului (i) În termen de 30 de zile de la data notificării Revendicării, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului detaliile Revendicării sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie să fie suficient de detaliată şi întocmită în aşa manieră încât elementele sale să poată fi verificate şi să fie prezentată în mod clar astfel încât să poată fi citită şi înţeleasă de orice persoană care nu este familiarizată cu executarea Contractului. Beneficiarul va fi îndreptăţit la o prelungire a Perioadei de Garanţie şi compensaţii financiare doar pentru acele elemente care nu sunt în responsabilitatea şi în riscul Beneficiarului. Beneficiarul trebuie să demonstreze solicitările sale în cuprinsul detaliilor Revendicării Beneficiarului. În cazul în care Beneficiarul intenţionează să transmită mai multe Revendicări într-un singur pachet în mod simultan (Revendicări globale, compendiu de Revendicări etc.), Beneficiarul are obligaţia de a detalia impactul financiar şi legat de prelungirea Perioadei de Garanţie pentru fiecare Revendicare, în mod separat. Beneficiarul are obligaţia de a prezenta evenimentul sau situaţia care are legătură cu compensarea solicitată cu suficiente detalii astfel încât Antreprenorul să cunoască cazul care face obiectul Revendicării. În cazul unei Revendicări având ca obiect prelungirea Perioadei de Garanţie, Beneficiarul va prezenta şi justifica noua Perioadă de Garanţie rezultată în urma Revendicării. În cazul în care Beneficiarul solicită compensaţii financiare, acestea vor fi prezentate în mod detaliat, inclusiv în ceea ce priveşte temeiul contractual al acestora. Beneficiarul va menţiona în mod clar în baza căror subclauze a transmis Revendicarea pentru prelungirea Perioadei de Garanţie şi/sau compensaţiile financiare. În caz contrar, Revendicarea va fi respinsă în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea în principiu de către Supervizor a Revendicării] şi Beneficiarul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei de Garanţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. (ii) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsă doar la solicitarea Beneficiarului şi cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detaliile după expirarea acestui termen doar dacă prezintă motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicării în acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situaţii sau evenimente aflate sub controlul Beneficiarului sau care implică vina Beneficiarului. În situaţia în care Supervizorul: (a) nu aprobă solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau (b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau (c) nu răspunde în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării Beneficiarului, Beneficiarul poate să emită o notificare de dezacord în termen de 10 zile, în conformitate cu prevederile prezentei clauze, caz în care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. Conţinutul notificării de dezacord este menţionat în subclauza 69c.5 [Notificarea de dezacord]. În vederea soluţionării Revendicării, Beneficiarul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Beneficiarul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei de Garanţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării; (iii) În situaţia în care Beneficiarul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile sau în termenul aprobat de Supervizor, atunci Beneficiarul este decăzut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de Garanţie sau orice compensaţii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării; (iv) Dacă evenimentul sau situaţia este în derulare sau este un eveniment sau o situaţie continuă, Beneficiarul va actualiza detaliile Revendicării la fiecare 30 de zile. În situaţia în care Beneficiarul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauză. Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză. La încheierea evenimentului sau situaţiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale în termen de 30 de zile. În cazul în care Beneficiarul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauză. Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză. (v) După transmiterea detaliilor (finale) în conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului]. Clauza 69c Decizia Supervizorului 69c.1 Admiterea/respingerea în principiu de către Supervizor a Revendicării După primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicări, Supervizorul va: (a) verifica dacă prevederile Contractului în legătură cu notificarea Revendicării şi a detaliilor acesteia, precum şi conţinutul Revendicării au fost respectate; şi (b) verifica dacă există un merit contractual în baza subclauzelor menţionate în Revendicare. În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctele (a) şi (b) de mai sus, Supervizorul va admite în principiu Revendicarea în termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) şi se va aplica subclauza 69c.2 [Decizia Supervizorului]. În cazul în care una dintre condiţiile prevăzute la punctele (a) şi (b) de mai sus nu este îndeplinită, Supervizorul va emite o notificare motivată de respingere în principiu a Revendicării, în termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale). În acest caz, oricare dintre Părţi poate să emită o notificare de dezacord în termen de 10 zile de la primirea notificării, în conformitate cu prevederile prezentei subclauze şi ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], caz în care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Părţile au decăzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. Dacă Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea în principiu a Revendicării în termen de 30 de zile de le primirea detaliilor (finale), se consideră că Revendicarea a fost respinsă în principiu. În acest caz, oricare dintre Părţi poate să emită o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentei subclauze şi ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în termen de 10 zile de la expirarea acestui termen, în conformitate cu prevederile prezentei subclauze, caz în care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Părţile au decăzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. Orice notificare emisă de Supervizor privind admiterea/ respingerea în principiu a Revendicării emisă după expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect. 69c.2 Decizia Supervizorului În cazul în care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea în principiu a Revendicării, sau ori de cate ori este prevăzut în Contract că Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie într-o privinţă, Supervizorul în termen de 30 de zile de la admitere în principiu a Revendicării, respectiv de la momentul când problema este supusă Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevăzute mai jos. (a) Perioada de consultare În termen de 15 zile de la admitere în principiu a Revendicării, respectiv de la momentul când problema este supusă Supervizorului sau în termenul convenit de Beneficiar şi Antreprenor, Supervizorul va avea consultări cu Părţile, împreună şi/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. După încheierea perioadei de consultări şi în cazul în care mai există elemente asupra cărora nu s-a ajuns la un acord, pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din această subclauză. În cazul în care o Parte sau ambele Părţi nu participă la consultări, se va considera că a fost respectată procedura privind consultarea şi se vor aplica prevederile punctului (b) din această subclauză. (b) Decizia Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cărora nu s-a ajuns la un acord între Părţi în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultări. Decizia trebuie să cuprindă şi motivarea. Decizia Supervizorului va face referire în mod separat la impactul asupra perioadei de timp (dacă există) şi la compensaţii financiare (dacă există). Decizia va fi transmisă imediat (în ziua în care este emisă) Beneficiarului şi Antreprenorului. În cazul în care una dintre Părţi nu este de acord cu Decizia emisă de Supervizor, oricare dintre Părţi va putea emite, către cealaltă Parte, o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentei subclauze şi ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în termen de 10 zile de la data transmiterii Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj], în vederea soluţionării problemei pentru care Supervizorul a emis o Decizie. În cazul în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Decizia emisă este finală si obligatorie pentru Părţi, care o vor pune în aplicare fără întârziere. În cazul în care o Parte refuză să respecte Decizia Supervizorului devenită finală şi obligatorie, cealaltă Parte poate acţiona refuzul direct în arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În cazul în care Supervizorul nu emite o Decizie în perioada de timp menţionată în cadrul punctului (b) al prezentei subclauze, oricare dintre Părţi va putea emite o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentei subclauze şi a subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în termen de 10 zile de la expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisă de Supervizor după expirarea termenului contractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Părţi va putea recurge la prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj], în vederea soluţionării problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit să emită o Decizie. În cazul în care nu este emisă Decizia Supervizorului în termenul aferent Deciziei şi nicio notificare de dezacord nu este emisă în termenul aferent notificării de dezacord, Părţile sunt decăzute din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensaţii financiare în legătură cu problemele pentru care sa cerut Decizia Supervizorului. 69c.3 Punerea în aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului i. Punerea în aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Execuţie Dacă Supervizorul a emis o Decizie în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Execuţie, Decizia este obligatorie pentru Părţi, iar Părţile agreează şi confirmă în mod expres că respectarea în mod corespunzător a Deciziei Supervizorului reprezintă o obligaţie contractuală a fiecăreia dintre Părţi, cu următoarele menţiuni: dacă una dintre Părţi refuză să accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificări de dezacord potrivit subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] şi subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilită de Supervizor, până la emiterea unui acord sau a unei sentinţe finale şi obligatorii pentru Părţi în conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. ii. Punerea în aplicare a compensaţiilor financiare Cu excepţia unui alt acord între Părţi, dacă Supervizorul a emis o Decizie în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor costuri suplimentare către Antreprenor, Decizia este obligatorie şi va fi aplicată imediat de către Părţi doar pentru acele costuri care sunt aferente proiectării şi execuţiei lucrărilor. Părţile agreează şi confirmă în mod expres că respectarea în mod corespunzător a Deciziei Supervizorului în legătură cu aceste elemente reprezintă o obligaţie contractuală a fiecăreia dintre Părţi, cu următoarele menţiuni: (a) Dacă Beneficiarul refuză (explicit sau implicit) să plătească conform Deciziei Supervizorului costurile suplimentare referitoare la proiectarea şi executarea lucrărilor şi/sau Supervizorul refuză (explicit sau implicit) să certifice la plată acele articole din Decizia sa privind proiectarea şi execuţia lucrărilor, Antreprenorul poate să suspende execuţia Lucrărilor în conformitate cu prevederile subclauzei 38.2 şi, după trei notificări adresate Beneficiarului, să rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei e [Rezilierea de către Antreprenor]. (b) Antreprenorul poate, în termen de 90 de zile de la transmiterea Situaţiei de Lucrări în care sunt incluse lucrările aferente Deciziei Supervizorului, cu condiţia să nu fi primit plata aferentă, să transmită o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord]. În acest caz Antreprenorul poate acţiona refuzul punerii în aplicare a Deciziei Supervizorului în arbitraj doar pentru costurile aferente proiectării şi execuţiei lucrărilor Decise de Supervizor. 69c.4 Punerea în aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului Dacă Supervizorul a emis o Decizie în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], Decizia este obligatorie pentru Părţi, iar Părţile agreează şi confirmă în mod expres că respectarea în mod corespunzător a Deciziei Supervizorului reprezintă o obligaţie contractuală a fiecăreia dintre Părţi, până când este revizuită, dacă este revizuită, prin soluţionare amiabilă sau arbitraj în conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. 69c.5 Notificarea de dezacord Notificarea de dezacord va fi transmisă de o Parte către cealaltă Parte, în condiţiile şi în termenele prevăzute în prezenta clauză. Notificarea de dezacord va conţine cel puţin următoarele: (a) precizarea subclauzei în baza căreia a fost emisă; (b) descrierea elementelor şi/sau circumstanţelor care sunt în dezacord; (c) motivele pentru care a fost emisă notificarea. În cazul în care notificarea de dezacord nu a fost emisă în termenele stabilite în Contract, notificarea este nulă şi nu produce niciun efect. După emiterea unei notificări de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. Clauza 70. Dispute şi arbitraj 70.1 Dispute Se consideră că a intervenit o dispută între Părţi de la data la care o Parte transmite către cealaltă Parte o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] sau, în cazul oricăror altor dispute pentru care Condiţiile Contractuale nu prevăd emiterea unei notificări de dezacord, de la data la care o Parte notifică cealaltă Parte cu privire la o dispută. 70.2 Soluţionare amiabilă În cazul oricărei dispute, ambele Părţi vor încerca să soluţioneze disputa pe cale amiabilă, înainte de începerea arbitrajului. Părţile pot agrea să recurgă la soluţionarea disputei în mod direct sau prin intermediul unui mediator. În cazul în care oricare dintre Părţi refuză soluţionarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator şi Părţile nu ajung la o soluţionare amiabilă a disputei în mod direct, oricare dintre Părţi poate recurge la soluţionarea disputei prin intermediul arbitrajului dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului. În cazul în care Părţile recurg la soluţionarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, oricare dintre Părţi poate recurge la soluţionarea disputei prin intermediul arbitrajului în termen de 30 de zile de la transmiterea de către oricare dintre Părţi a unei notificări către cealaltă Parte prin care renunţă la soluţionarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului. În cazul în care nu a fost emisă o Decizie a Supervizorului, Părţile au obligaţia de a soluţiona disputa apărută pe cale amiabilă în mod direct sau prin intermediul unui mediator înainte de începerea arbitrajului. Arbitrajul poate începe în termen de 90 de zile de la încheierea procedurii de mediere sau negociere directă. 70.3 Arbitraj Exceptând cazurile în care disputele se soluţionează pe cale amiabilă, potrivit subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă], orice dispută rezultată din prezentul Contract sau în legătură cu acesta se soluţionează prin arbitraj, potrivit regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Legea aplicabilă va fi cea stabilită la clauza 71 [Legea]. În legătură cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte poate recurge la soluţionarea disputei prin intermediul arbitrajului în oricare din următoarele situaţii: (a) există o Decizie a Supervizorului emisă în termenul corespunzător prevăzut de clauzele prezentului Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord în termenul corespunzător prevăzut de prezentul Contract, şi au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă]; sau (b) Supervizorul nu a emis Decizia în termenul corespunzător prevăzut de clauzele prezentului Contract, iar o Parte a transmis o notificare de dezacord în termenul corespunzător prevăzut de prezentul Contract, şi au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă]; (c) În condiţiile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], şi au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă]; (d) disputa are ca obiect nerespectarea de către oricare dintre Părţi a unei Decizii a Supervizorului care este finală şi obligatorie. În acest caz, oricare dintre Părţi poate alege să acţioneze doar refuzul în arbitraj, fără a lua în considerare prevederile subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă]; (e) disputa are ca obiect nerespectarea de către oricare dintre Părţi a prevederilor obligatorii pentru Părţi a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 69c.3 [Punerea în aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului] sau 69c.4 [Punerea în aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului]. În acest caz, oricare dintre Părţi poate alege să acţioneze doar refuzul în arbitraj, fără a lua în considerare prevederile subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă]; Disputele care nu au în vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se soluţionează prin intermediul arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă]. Arbitrul (arbitrii) va/vor avea autoritate deplină de a accesa, analiza şi revizui orice certificat, Decizie, instrucţiune, opinie sau evaluare făcută de Supervizor, relevantă pentru soluţionarea disputei. Supervizorul nu va putea fi împiedicat de a fi convocat drept martor şi a oferi dovezi în faţa arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problemă care să aibă relevanţă în dispută. Niciuna dintre Părţi nu va fi limitată în acţiunile sale legale în faţa arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior Supervizorului în vederea obţinerii unei decizii sau la motivele prezentate în notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizorului se va accepta ca probă în procesul de arbitraj. 70.4 Numirea arbitrilor şi numărul acestora Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, disputele se soluţionează de trei arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizează potrivit regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. 70.5 Locul şi limba în care se va desfăşura arbitrajul Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, locul arbitrajului va fi Bucureşti şi arbitrajul va fi condus în limba română. Clauza 71. Legea 71.1 Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, Contractul va fi guvernat de legea română. CONTROL ŞI AUDIT Clauza 72. Control şi audit 72.1 Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare şi control abilitate să verifice, prin examinarea documentelor sau prin verificare la faţa locului, implementarea Contractului şi, dacă este necesar, să efectueze un audit financiar-contabil complet, punând la dispoziţie documentele contabile şi orice alt document relevant privind finanţarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislaţia română relevantă şi, în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii Europene şi/sau din fonduri ale Instituţiilor Financiare, de legislaţia europeană şi română pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la legislaţia aplicabilă, respectiv procedurilor stabilite de Instituţiile Financiare. Aceste verificări pot avea loc într-o perioada de până la 7 ani după efectuarea plăţii finale. În acest scop, Antreprenorul va permite accesul neîngrădit al reprezentanţilor organelor de verificare şi control abilitate pe Şantier sau în locurile în care Antreprenorul îşi desfăşoară activitatea, inclusiv la sistemele sale informatice şi la toate documentele aferente proiectului şi la baza de date privind managementul tehnic şi financiar-contabil al proiectului şi va lua toate măsurile necesare pentru a înlesni activitatea acestor organe de verificare şi control. Accesul acordat reprezentanţilor organelor de verificare şi control se va face pe baza confidenţialităţii cu privire la terţele părţi, fără încălcarea Legii. Documentele vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va informa Beneficiarul privind localizarea documentelor. Antreprenorul garantează faptul că drepturile organelor de verificare şi control de a efectua auditări, controale şi verificări, vor fi aplicabile în aceeaşi măsură, în condiţiile şi în conformitate cu regulile prevăzute de această clauză, tuturor Subcontractanţilor sau oricăror persoane care desfăşoară/au desfăşurat/vor desfăşura, direct sau indirect, activităţi pentru Antreprenor în legătură cu Contractul. Condiţii specifice pentru contractul de proiectare şi execuţie de lucrări Aceste Condiţii Specifice, denumite şi Condiţii Speciale, privind contractele de proiectare şi execuţie de lucrări, completează, clarifică, amendează sau instituie excepţii de aplicabilitate de la Condiţiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în forma dată de Condiţiile Generale. În cazul unor neconcordanţe între Condiţiile Speciale şi Condiţiile Generale, primează prevederile Condiţiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condiţiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condiţiilor Generale. Beneficiarii sunt îndreptăţiţi să elaboreze Condiţii Speciale numai cu privire la subclauzele şi numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiţie Specială este nulă.

Clauza şi subclauza Subiectul
Clauza 5 - Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului
5.1 sarcinile Supervizorului
Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului
8.2 calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al tuturor Documentelor Beneficiarului
Clauza 9 - Acces pe Şantier
9.1 termene şi sectoare pentru punerea la dispoziţie a Şantierului
9.2 accesul pe Şantier a altor persoane
Clauza 10 - Autorizaţii şi asistenţă privind Legea
10.1 responsabilităţi privind autorizaţiile de construire
Clauza 19 - Proiectarea de către Antreprenor
19.2 modalităţi şi calendarul de aprobare a proiectării elaborate de către Antreprenor
Clauza 24 - Interferenţe cu traficul şi căile de acces
24.1 măsura în care pot fi afectate traficul şi căile de comunicaţii
Clauza 44 - Principii generale
44.1 moneda sau monedele Contractului
Clauza 45 - Valoarea Contractului
45.4 prevederile referitoare la măsurare şi evaluare pentru părţile din Lucrări plătibile conform cantităţilor furnizate sau lucrărilor efectuate şi identificarea acestor părţi

ACORD CONTRACTUAL*) *) Acordul contractual este reprodus în facsimil.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu