Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 471 din 24 decembrie 1977

pentru modificarea Legii presei din Republica Socialista Romania, nr. 3/1974

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 138 din 26 decembrie 1977


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Legea Presei din Republica Socialista Romania, nr. 3/1974, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Organizatiile politice, de stat, de masa si obstesti sau alte persoane juridice care editeaza organe de presa au calitatea de editor de presa.
    Editarea organelor de presa se desfasoara pe baza autorizatiei de editare ce se inregistreaza la Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste, in care se specifica editorul, denumirea, profilul, tirajul, conditiile de aparitie si de finantare, pretul abonamentelor si exemplarului publicatiei.
    Modificarea elementelor mentionate in autorizatia de editare se poate face numai prin obtinerea unei noi autorizatii."
    2. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Organizatia sau institutia care editeaza organul de presa are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) stabileste profilul si orientarea organului de presa, indruma si controleaza intreaga activitate a acestuia;
    b) numeste pe redactorul sef, iar cind este cazul, si pe redactorul sef adjunct si pe secretarul responsabil de redactie;
    c) numeste consiliul de conducere, precum si colegiul de redactie;
    d) indruma si controleaza modul cum isi indeplineste consiliul de conducere atributiile ce-i revin potrivit legii si hotaririlor de partid;
    e) stabileste conditiile de aparitie, finantare si administrare a organului de presa, precum si structura organizatorica a redactiei acestuia, in conditiile legii;
    f) analizeaza activitatea publicistica a organului de presa, situatia sa economico-financiara, urmarind imbunatatirea acestora."
    3. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Organul de presa este condus de un consiliu de conducere, organ deliberativ, care hotaraste in toate problemele privind activitatea de baza a acestuia.
    Din consiliul de conducere fac parte, in functie de profilul publicatiei, reprezentanti ai organelor centrale si locale de partid, ai Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania, Uniunii Tineretului Comunist, ai altor organizatii de masa si obstesti, ai Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste, oameni ai muncii care lucreaza in unitati de productie din industrie si agricultura, din alte sectoare ale vietii economico-sociale si al caror numar sa reprezinte circa o treime din totalul membrilor consiliului, precum si ziaristi din redactia publicatiei respective.
    Presedintele consiliului este unul dintre membrii conducerii organizatiei sau institutiei care editeaza organul de presa."
    4. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Consiliul de conducere indruma si controleaza intreaga activitate a organului de presa, poarta deplina raspundere pentru orientarea acestuia potrivit Programului Partidului Comunist Roman, hotaririlor si sarcinilor stabilite de conducerea partidului, pentru continutul politic, ideologic si calitatea materialelor publicate, pentru respectarea stricta a prevederilor prezentei legi, a tuturor legilor tarii, pentru pastrarea secretului de stat si informarea corecta si obiectiva a opiniei publice.
    Periodic, consiliul de conducere analizeaza intreaga activitate desfasurata de consiliul de redactie.
    In vederea cresterii eficientei economice a activitatii organului de presa, consiliul de conducere analizeaza situatia economico-financiara a acestuia."
    5. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Sedintele consiliului de conducere au loc lunar sau ori de cite ori este necesar si sint convocate de presedinte.
    Consiliul de conducere isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotariri cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor ce il compun."
    6. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Consiliul de conducere isi desfasoara activitatea potrivit principiului muncii colective. Consiliul in intregul sau si fiecare membru in parte raspund fata de organizatia sau institutia care editeaza organul de presa pentru intreaga activitate; membrii consiliului raspund in fata consiliului si a presedintelui acestuia pentru indeplinirea sarcinilor ce le sint incredintate."
    7. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Conducerea colectiva a activitatii operative, zilnice, a organului de presa se realizeaza prin colegiul de redactie desemnat din rindul membrilor consiliului de conducere.
    Colegiul de redactie este alcatuit din redactorul sef, activisti ai Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, comitetelor judetene de partid, reprezentanti ai organizatiei sau institutiei editoare, redactorii sefi adjuncti, secretarul responsabil de redactie, secretarul organizatiei de partid, alte cadre din redactie, membri ai consiliului de conducere.
    Colegiul de redactie in intregul sau si fiecare membru in parte raspund in fata organizatiei sau institutiei care editeaza organul de presa pentru modul in care isi indeplinesc sarcinile incredintate de conducerea partidului si statului.
    Colegiul de redactie raspunde, de asemenea, in fata consiliului de conducere pentru activitatea operativa a organului de presa, precum si pentru indeplinirea sarcinilor incredintate de acesta; fiecare membru al colegiului raspunde in fata colegiului si a presedintelui acestuia pentru indeplinirea sarcinilor ce-i sint incredintate.
    Presedintele colegiului de redactie este redactorul sef."
    8. Articolul 29 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    Incadrarea sau eliberarea din munca a personalului redactional si tehnic-redactional se face pe baza hotaririi consiliului de conducere, in conditiile prevazute de lege, de catre redactorul sef."
    9. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Fiecare publicatie va mentiona pe prima pagina denumirea editorului, iar intr-una dintre paginile sale, componenta colegiului de redactie, cu indicarea persoanelor care indeplinesc functiile de redactor sef, redactor sef adjunct si secretar responsabil de redactie, in raport cu structura organului de conducere colectiva.
    De asemenea, va mentiona adresa si numarul de telefon ale redactiei si ale administratiei, precum si unitatea poligrafica unde s-a imprimat publicatia."
    10. Articolul 40 litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) sa dea dovada de o inalta constiinta etico-profesionala, de obiectivitate si spirit de raspundere in indeplinirea exemplara a profesiei, sa respecte legile si secretul de stat, sa militeze neabatut si in orice imprejurare pentru triumful adevarului;"
    11. La capitolul IV, dupa sectiunea 1 se introduce sectiunea 1^1, cu urmatorul cuprins:
    "Sectiunea 1^1
    Ziaristul colaborator
    Art. 47^1
    Activitatea ziaristica poate fi exercitata si de alti oameni ai muncii, in calitate de ziaristi colaboratori.
    Ziaristii colaboratori sint oameni ai muncii din unitati industriale si agricole, din transporturi si constructii, din institutii social-culturale, de cercetare si invatamint sau din alte domenii ale vietii economico-sociale, care, fara a fi incadrati in redactiile organelor de presa, sprijina activitatea acestor organe in indeplinirea functiilor social-politice ce le revin.
    Art. 47^2
    In unitatile in care activeaza, ziaristii colaboratori se constituie in colective avind urmatoarele atributii:
    a) asigurarea aparitiei gazetelor de uzina, foilor volante, gazetelor de perete, realizarea de emisiuni la statiile de radioficare si alte asemenea activitati de informare publica in locurile unde isi desfasoara munca;
    b) colaborarea la organele de presa centrale si locale, carora le furnizeaza informatii, articole si alte materiale publicistice privind activitatea politica, economica, cultural-educativa din unitatile in care muncesc;
    c) participarea la difuzarea presei in unitatile respective, contribuind la explicarea in rindurile personalului muncitor a continutului principalelor materiale publicate in ziarele centrale si locale.
    Prevederile art. 40-42 si 44 se aplica in mod corespunzator si ziaristilor colaboratori."
    12. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    Ziaristii colaboratori din rindul oamenilor muncii neincadrati in redactiile organelor de presa, cu rezultate deosebite in activitatea de presa - confirmate prin materiale aparute si referatul favorabil al redactiei sau redactiilor la care au colaborat - care intrunesc conditiile prevazute la art. 48 alin. 1, se pot prezenta la examenul de atestare fara obligatia stagiului in redactie."
    13. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Atestarea ca ziarist profesionist se aproba de catre comisia de atestare, formata din reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Invatamintului, Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste, organizatiei profesionale a ziaristilor si ai redactiei in care lucreaza stagiarul."
    14. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    Atestarea calitatii de ziarist da dreptul la eliberarea cartii de ziarist si la exercitarea profesiunii.
    Cartea de ziarist se elibereaza de catre comisia de atestare. Evidenta cartilor de ziarist se tine de Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste."
    15. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    In indeplinirea functiilor social-politice ce le revin, organele de presa se sprijina pe un larg activ de ziaristi colaboratori din rindul oamenilor muncii din toate domeniile vietii economico-sociale."
    16. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    Raspunderea pentru respectarea dispozitiilor art. 67 de catre fiecare organ de presa revine consiliului de conducere, colegiului de redactie, redactorului sef al acestuia."
    17. Dupa articolul 68 se introduce articolul 68^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68^1
    In cazul incalcarii dispozitiilor art. 67, Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste poate dispune suspendarea difuzarii, pina la luarea hotaririi definitive de catre organele in drept sau instantele judecatoresti, dupa caz."
    18. Sectiunea 1 din cadrul capitolului VI va avea urmatorul titlu: "Activitatea presei romane peste hotare."
    19. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 76
    Organele si organizatiile de presa, organizatia profesionala a ziaristilor - Consiliul ziaristilor din Republica Socialista Romania pot incheia, in conditiile legii, acorduri, conventii si intelegeri de colaborare cu organe si organizatii de presa din alte tari sau cu organizatii internationale de presa."
    20. Dupa articolul 76 se introduce articolul 76^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 76^1
    In spiritul principiilor de baza ale politicii externe a partidului si statului, organele si organizatiile de presa, organizatia profesionala a ziaristilor - Consiliul ziaristilor contribuie, prin mijloace specifice, la popularizarea in strainatate a realizarilor poporului roman in toate domeniile, la cunoasterea peste hotare a politicii interne si externe a Romaniei socialiste.
    In acest scop, organele si organizatiile de presa, organizatia profesionala a ziaristilor - Consiliul ziaristilor organizeaza reuniuni internationale si participa activ la asemenea actiuni organizate de alte uniuni sau organizatii internationale de presa; organizeaza schimburi de ziaristi pentru documentare cu organizatii similare din alte tari; organizeaza schimburi de publicatii si materiale de presa."
    21. Articolul 88 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 88
    Constatarea contraventiilor prevazute in art. 87 se face de catre persoane anume imputernicite de catre Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste, care sesizeaza organele in drept, in vederea aplicarii masurilor prevazute de lege."
    Art. 2
    Legea presei din Republica Socialista Romania, nr. 3/1974, cu modificarile din prezentul decret, se va republica, dindu se sectiunilor si articolelor o noua numerotare.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 471/1977

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 471 din 1977
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu