Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 471 din 24 decembrie 1977

pentru modificarea Legii presei din Republica Socialista Romania, nr. 3/1974

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 138 din 26 decembrie 1977


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Legea Presei din Republica Socialista Romania, nr. 3/1974, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Organizatiile politice, de stat, de masa si obstesti sau alte persoane juridice care editeaza organe de presa au calitatea de editor de presa.
    Editarea organelor de presa se desfasoara pe baza autorizatiei de editare ce se inregistreaza la Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste, in care se specifica editorul, denumirea, profilul, tirajul, conditiile de aparitie si de finantare, pretul abonamentelor si exemplarului publicatiei.
    Modificarea elementelor mentionate in autorizatia de editare se poate face numai prin obtinerea unei noi autorizatii."
    2. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Organizatia sau institutia care editeaza organul de presa are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) stabileste profilul si orientarea organului de presa, indruma si controleaza intreaga activitate a acestuia;
    b) numeste pe redactorul sef, iar cind este cazul, si pe redactorul sef adjunct si pe secretarul responsabil de redactie;
    c) numeste consiliul de conducere, precum si colegiul de redactie;
    d) indruma si controleaza modul cum isi indeplineste consiliul de conducere atributiile ce-i revin potrivit legii si hotaririlor de partid;
    e) stabileste conditiile de aparitie, finantare si administrare a organului de presa, precum si structura organizatorica a redactiei acestuia, in conditiile legii;
    f) analizeaza activitatea publicistica a organului de presa, situatia sa economico-financiara, urmarind imbunatatirea acestora."
    3. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Organul de presa este condus de un consiliu de conducere, organ deliberativ, care hotaraste in toate problemele privind activitatea de baza a acestuia.
    Din consiliul de conducere fac parte, in functie de profilul publicatiei, reprezentanti ai organelor centrale si locale de partid, ai Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania, Uniunii Tineretului Comunist, ai altor organizatii de masa si obstesti, ai Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste, oameni ai muncii care lucreaza in unitati de productie din industrie si agricultura, din alte sectoare ale vietii economico-sociale si al caror numar sa reprezinte circa o treime din totalul membrilor consiliului, precum si ziaristi din redactia publicatiei respective.
    Presedintele consiliului este unul dintre membrii conducerii organizatiei sau institutiei care editeaza organul de presa."
    4. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Consiliul de conducere indruma si controleaza intreaga activitate a organului de presa, poarta deplina raspundere pentru orientarea acestuia potrivit Programului Partidului Comunist Roman, hotaririlor si sarcinilor stabilite de conducerea partidului, pentru continutul politic, ideologic si calitatea materialelor publicate, pentru respectarea stricta a prevederilor prezentei legi, a tuturor legilor tarii, pentru pastrarea secretului de stat si informarea corecta si obiectiva a opiniei publice.
    Periodic, consiliul de conducere analizeaza intreaga activitate desfasurata de consiliul de redactie.
    In vederea cresterii eficientei economice a activitatii organului de presa, consiliul de conducere analizeaza situatia economico-financiara a acestuia."
    5. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Sedintele consiliului de conducere au loc lunar sau ori de cite ori este necesar si sint convocate de presedinte.
    Consiliul de conducere isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotariri cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor ce il compun."
    6. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Consiliul de conducere isi desfasoara activitatea potrivit principiului muncii colective. Consiliul in intregul sau si fiecare membru in parte raspund fata de organizatia sau institutia care editeaza organul de presa pentru intreaga activitate; membrii consiliului raspund in fata consiliului si a presedintelui acestuia pentru indeplinirea sarcinilor ce le sint incredintate."
    7. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Conducerea colectiva a activitatii operative, zilnice, a organului de presa se realizeaza prin colegiul de redactie desemnat din rindul membrilor consiliului de conducere.
    Colegiul de redactie este alcatuit din redactorul sef, activisti ai Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, comitetelor judetene de partid, reprezentanti ai organizatiei sau institutiei editoare, redactorii sefi adjuncti, secretarul responsabil de redactie, secretarul organizatiei de partid, alte cadre din redactie, membri ai consiliului de conducere.
    Colegiul de redactie in intregul sau si fiecare membru in parte raspund in fata organizatiei sau institutiei care editeaza organul de presa pentru modul in care isi indeplinesc sarcinile incredintate de conducerea partidului si statului.
    Colegiul de redactie raspunde, de asemenea, in fata consiliului de conducere pentru activitatea operativa a organului de presa, precum si pentru indeplinirea sarcinilor incredintate de acesta; fiecare membru al colegiului raspunde in fata colegiului si a presedintelui acestuia pentru indeplinirea sarcinilor ce-i sint incredintate.
    Presedintele colegiului de redactie este redactorul sef."
    8. Articolul 29 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    Incadrarea sau eliberarea din munca a personalului redactional si tehnic-redactional se face pe baza hotaririi consiliului de conducere, in conditiile prevazute de lege, de catre redactorul sef."
    9. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Fiecare publicatie va mentiona pe prima pagina denumirea editorului, iar intr-una dintre paginile sale, componenta colegiului de redactie, cu indicarea persoanelor care indeplinesc functiile de redactor sef, redactor sef adjunct si secretar responsabil de redactie, in raport cu structura organului de conducere colectiva.
    De asemenea, va mentiona adresa si numarul de telefon ale redactiei si ale administratiei, precum si unitatea poligrafica unde s-a imprimat publicatia."
    10. Articolul 40 litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) sa dea dovada de o inalta constiinta etico-profesionala, de obiectivitate si spirit de raspundere in indeplinirea exemplara a profesiei, sa respecte legile si secretul de stat, sa militeze neabatut si in orice imprejurare pentru triumful adevarului;"
    11. La capitolul IV, dupa sectiunea 1 se introduce sectiunea 1^1, cu urmatorul cuprins:
    "Sectiunea 1^1
    Ziaristul colaborator
    Art. 47^1
    Activitatea ziaristica poate fi exercitata si de alti oameni ai muncii, in calitate de ziaristi colaboratori.
    Ziaristii colaboratori sint oameni ai muncii din unitati industriale si agricole, din transporturi si constructii, din institutii social-culturale, de cercetare si invatamint sau din alte domenii ale vietii economico-sociale, care, fara a fi incadrati in redactiile organelor de presa, sprijina activitatea acestor organe in indeplinirea functiilor social-politice ce le revin.
    Art. 47^2
    In unitatile in care activeaza, ziaristii colaboratori se constituie in colective avind urmatoarele atributii:
    a) asigurarea aparitiei gazetelor de uzina, foilor volante, gazetelor de perete, realizarea de emisiuni la statiile de radioficare si alte asemenea activitati de informare publica in locurile unde isi desfasoara munca;
    b) colaborarea la organele de presa centrale si locale, carora le furnizeaza informatii, articole si alte materiale publicistice privind activitatea politica, economica, cultural-educativa din unitatile in care muncesc;
    c) participarea la difuzarea presei in unitatile respective, contribuind la explicarea in rindurile personalului muncitor a continutului principalelor materiale publicate in ziarele centrale si locale.
    Prevederile art. 40-42 si 44 se aplica in mod corespunzator si ziaristilor colaboratori."
    12. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    Ziaristii colaboratori din rindul oamenilor muncii neincadrati in redactiile organelor de presa, cu rezultate deosebite in activitatea de presa - confirmate prin materiale aparute si referatul favorabil al redactiei sau redactiilor la care au colaborat - care intrunesc conditiile prevazute la art. 48 alin. 1, se pot prezenta la examenul de atestare fara obligatia stagiului in redactie."
    13. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Atestarea ca ziarist profesionist se aproba de catre comisia de atestare, formata din reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Invatamintului, Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste, organizatiei profesionale a ziaristilor si ai redactiei in care lucreaza stagiarul."
    14. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    Atestarea calitatii de ziarist da dreptul la eliberarea cartii de ziarist si la exercitarea profesiunii.
    Cartea de ziarist se elibereaza de catre comisia de atestare. Evidenta cartilor de ziarist se tine de Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste."
    15. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    In indeplinirea functiilor social-politice ce le revin, organele de presa se sprijina pe un larg activ de ziaristi colaboratori din rindul oamenilor muncii din toate domeniile vietii economico-sociale."
    16. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68
    Raspunderea pentru respectarea dispozitiilor art. 67 de catre fiecare organ de presa revine consiliului de conducere, colegiului de redactie, redactorului sef al acestuia."
    17. Dupa articolul 68 se introduce articolul 68^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 68^1
    In cazul incalcarii dispozitiilor art. 67, Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste poate dispune suspendarea difuzarii, pina la luarea hotaririi definitive de catre organele in drept sau instantele judecatoresti, dupa caz."
    18. Sectiunea 1 din cadrul capitolului VI va avea urmatorul titlu: "Activitatea presei romane peste hotare."
    19. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 76
    Organele si organizatiile de presa, organizatia profesionala a ziaristilor - Consiliul ziaristilor din Republica Socialista Romania pot incheia, in conditiile legii, acorduri, conventii si intelegeri de colaborare cu organe si organizatii de presa din alte tari sau cu organizatii internationale de presa."
    20. Dupa articolul 76 se introduce articolul 76^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 76^1
    In spiritul principiilor de baza ale politicii externe a partidului si statului, organele si organizatiile de presa, organizatia profesionala a ziaristilor - Consiliul ziaristilor contribuie, prin mijloace specifice, la popularizarea in strainatate a realizarilor poporului roman in toate domeniile, la cunoasterea peste hotare a politicii interne si externe a Romaniei socialiste.
    In acest scop, organele si organizatiile de presa, organizatia profesionala a ziaristilor - Consiliul ziaristilor organizeaza reuniuni internationale si participa activ la asemenea actiuni organizate de alte uniuni sau organizatii internationale de presa; organizeaza schimburi de ziaristi pentru documentare cu organizatii similare din alte tari; organizeaza schimburi de publicatii si materiale de presa."
    21. Articolul 88 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 88
    Constatarea contraventiilor prevazute in art. 87 se face de catre persoane anume imputernicite de catre Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste, care sesizeaza organele in drept, in vederea aplicarii masurilor prevazute de lege."
    Art. 2
    Legea presei din Republica Socialista Romania, nr. 3/1974, cu modificarile din prezentul decret, se va republica, dindu se sectiunilor si articolelor o noua numerotare.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 471/1977

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 471 din 1977
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu