Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 742 din 13 septembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr.  241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 714 din 23 octombrie 2007Ioan Vida                               - preşedinte

Nicolae Cochinescu              -judecător

Aspazia Cojocaru                  -judecător

Acsinte Gaspar                      -judecător

Petre Ninosu                          -judecător

Ion Predescu                         -judecător

Puskas Valentin Zoltan          -judecător

Tudorel Toader                      -judecător

Augustin Zegrean                  -judecător

Iuliana Nedelcu                      - procuror

Afrodita Laura Tutunaru        - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, excepţie ridicată de Ciprian George Bratu şi Iuliu Şandor în Dosarul nr. 411/271/2001, de Eugen Mureşan în Dosarul nr. 4.219/271/2000, ambele ale Judecătoriei Oradea, de Liviu Paul Urugiucîn Dosarul nr. 2.831/271/2006, de Bagya Ferencz si Corneliu Iuonas în Dosarul nr. 4.680/111/2005 si de Radu Negruţşi Daniel Chipe Negruţîn Dosarul nr. 9.050/111/2002 ale Tribunalului Bihor-Secţia penală.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Partea Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a depus concluzii scrise' prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

Curtea.avand în vedere că excepţiile de neconstituţionalitate ridicate   în   dosarele   nr.    717D/2007,    nr.    1.027D/2007, nr. 1.056D/2007, nr. 1.065D/2007  şi nr. 1.143D/2007 au conţinut identic, pune în discuţie, din oficiu ,problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public, avand în vedere dispoziţiile art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.027D/2007, nr. 1.056D/2007, nr. 1.065D/2007 şi nr. 1.143D/2007 la Dosarul nr. 717D/2007, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

avand în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 30 martie 2007, 18 mai 2007, 6 iunie 2007, 1 noiembrie 2006 si 26 iunie 2007, pronunţate în dosarele nr. 411/271/2001, nr. 4.219/271/2000, nr. 2.831/271/2006, nr. 4.680/111/2005 şi nr. 9.050/111/2002, Judecătoria Oradea şi Tribunalul Bihor - Secţia penală au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Excepţia a fost ridicată, în dosarele de mai sus, de Ciprian George Bratu, Iuliu Şandor, Eugen Mureşan, Liviu Paul Urugiuc,Bagya Ferencz, Corneliu Iuonas, Radu Negruţ şi Daniel Chipe Negruţ.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 4 alin. (2) referitoare la egalitatea între cetăţeni, ale art. 16 alin. (1) şi (2) referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi autorităţilor, ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumţia de nevinovăţie şi ale art. 15 alin. (2) referitoare la aplicarea legii numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, precum şi ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi' a libertăţilor fundamentale referitoare la Dreptul la un proces echitabil, deoarece se creează o discriminare între făptuitorii care au comis fapte identice anterior intrării în vigoare a legii noi şi aceia care sunt cercetaţi şi judecaţi fără restricţii sub imperiul Legii nr. 241/2005, mai' favorabilă decat cea anterioară.

In plus, beneficiul instituit de legea nouă este condiţionat de stadiul procesului penal în momentul publicării actului normativ, situaţie care este de natură să lipsească de tratamentul juridic mai bland pe cei aflaţi deja în curs de judecată.

Redactarea textului legal criticat legitimează asumarea şi recunoaşterea faptei penale prin achitarea prejudiciului cauzat şi recuperat în modul impus. Aşa fiind, se încalcă prezumţia de nevinovăţie, precum şi egalitatea cetăţenilor în faţa legii, acceptandu-se o discriminare pe criterii de avere între cetăţenii care, deşi sunt în aceeaşi situaţie juridică, au achitat prejudiciul şi aceia care nu l-au achitat întrucat nu dispun de resursele necesare.

Judecătoria Oradea opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată deoarece prin dispoziţiile legale criticate nu se încalcă principiul egalităţii în drepturi şi accesul liber la justiţie, cauza de impunitate aplic'andu-se în mod egal tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei.

Tribunalul Bihor - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată deoarece prin dispoziţiile legale criticate se creează un tratament diferenţiat între cetăţeni, în funcţie de faza procesuală în care se află învinuitul sau inculpatul şi de posibilitatea achitării prejudiciului creat prin săvarşirea infracţiunii. De asemenea, se instituie un regim discriminator faţă de persoanele care au comis astfel de fapte anterior intrării fn vigoare a legii noi şi a căror cauză nu a fost pană în prezent soluţionată, în condiţiile în care prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 nu le sunt aplicabile şi acestor persoane.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul Romaniei consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care face trimitere la'jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie. Cat priveşte situaţia persoanelor care au' săvarşit o faptă de evaziune fiscala anterior intrării în vigoare a Legii nr. 241/2005, adică sub imperiul Legii nr. 87/1994, Guvernul arată că nu se poate vorbi de discriminare între aceştia şi cei care au comis o infracţiune similară sub imperiul noii legi, întrucat, în aplicarea art. 15 din Constituţie, legea penală mai favorabilă va opera în cazul primei categorii.

Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Astfel, textul criticat instituie masuri de nepedepsire sau de reducere a pedepselor, în situaţia în care învinuitul sau inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat numai pană la primul termen de judecată. In acest mod, referirea la „primul termen de judecată", prevăzută în art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, creează premisele unei discriminări între infractorii care au săvarşit infracţiuni de evaziune fiscală sub imperiul vechii legi şi au avut prim termen de înfăţişare şi cei care au fost trimişi în judecată după intrarea în vigoare a Legii nr. 251/2005, deşi au săvarşit infracţiunea sub imperiul legii vechi.

Prin urmare, se aplică un regim juridic diferenţiat persoanelor care au săvarşit în acelaşi timp infracţiuni de evaziune fiscală, deoarece cel care a fost anchetat şi judecat mai operativ, fără a avea posibilitatea de a achita prejudiciul în temeiul Legii nr. 87/1994 pană la primul termen de judecată, nu va putea beneficia de prevederile art. 10 din Legea nr. 241/2005. In schimb, persoana care nu a fost trimisă în judecată, nedepăşind primul termen de judecată, beneficiază de cauza de nepedepsire dacă achită prejudiciul.

Totodată, situaţia inculpatului nu trebuie agravată de existenţa unui impediment intervenit la nivelul activităţii organelor de urmărire penală, care poate conduce la crearea unei situaţii discriminatorii între persoanele aflate sub dominaţia unui regim juridic identic.

De asemenea, dispoziţiile legale criticate instituie o discriminare între persoanele prevăzute de ipoteza normei pe criteriul averii, fără a exista o motivare obiectivă şi rezonabilă.

Nu poate fi însă reţinută critica referitoare la încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie, deoarece textul de lege nu cuprinde dispoziţii referitoare la o eventuală aplicare pentru perioada anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 241/2005.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinand încheierile de sesizare, punctele de vedere emise de Guvern şi de Avocatul Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională constată că a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Curtea constată că, deşi, potrivit încheierilor de sesizare, obiectul excepţiei l-ar constitui dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005, se poate observa că autorii excepţiei şi-au fundamentat critica numai cu privire la alin. (1) al art. 10 din aceeaşi lege.

Prin urmare, prin restrangere, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate asupra căruia urmează a se pronunţa Curtea Constituţională îl constituie dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, care au următorul conţinut:

„In cazul săvarşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de prezenta lege, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, pană la primul termen de judecată, învinuitul ori inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvarşită se reduc la jumătate. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de pană la 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de pană la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică o sancţiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar."

Examinand excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au constituit în numeroase cazuri obiect al controlului exercitat de instanţa de contencios constituţional. Astfel, prin Decizia nr. 932 din 14 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2007, Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005. Cu acel prilej s-a reţinut că, potrivit art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţie, Parlamentul are competenţa de a reglementa prin lege organică infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora. In virtutea acestei prevederi constituţionale, legiuitorul este liber să aprecieze atat pericolul social în funcţie de care urmează să stabilească natura juridică a faptei incriminate, cat şi condiţiile răspunderii juridice pentru această faptă.

Principiul egalităţii în drepturi nu implică tratarea juridică uniformă a tuturor infracţiunilor, iar reglementarea unui regim sancţionator în funcţie de acoperirea prejudiciului cauzat prin infracţiunea săvarşită este expresia firească a principiului constituţional menţionat, care impune ca la aceleaşi situaţii juridice să se aplice acelaşi regim, iar la situaţii juridice diferite tratamentul juridic să fie diferenţiat.

Cat priveşte critica referitoare la încălcarea principiului aplicării legii penale mai favorabile, Curtea a reţinut că orice lege se aplică numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, care are efecte şi asupra raporturilor juridice penale sau contravenţionale născute anterior intrării sale în vigoare.

Deoarece pană în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele deciziei menţionate mai sus îşi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, excepţie ridicată de Ciprian George Bratu şi Iuliu Şandor în Dosarul nr. 411/271/2001, de Eugen Mureşan în Dosarul nr. 4.219/271/2000, ambele ale Judecătoriei Oradea, de Liviu'Paul Urugiucîn Dosarul nr. 2.831/271/2006, de Bagya Ferencz si Corneliu Iuonas în Dosarul nr. 4.680/111/2005 si de Radu Negrut si Daniel Chipe Negrut în Dosarul nr. 9.050/111/2002 ale Tribunalului Bihor-Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţata în şedinţa publică din data de 13 septembrie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 742/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 742 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 742/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu