Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 677 din 2 septembrie 2009

privind sanctionarea cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii definite la art. 2 lit. C pct. 56 si 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor a Societatii Comerciale „Eli Asigurari Broker de Asigurare Reasigurare" - S.R.L.

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 621 din 16 septembrie 2009Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezenta legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în şedinţa din data de 1 septembrie 2009, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentaţia aferentă Notei nr. 543 din 26 august 2009 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială „Eli Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare" - S.R.L.,

în conformitate cu atribuţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control inopinat la Societatea Comercială „Eli Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, aleea Cricovul Sărat nr. 1, bl. 13, sc. D, ap. 49, sectorul 4, J/40/11397/12.07.2006, CUI 18846992, RBK-378/11.12.2006, autorizată să funcţioneze prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 114.434/2006, reprezentată în timpul controlului de domnul Dan Burcă, administrator/conducător executiv.

Controlul efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a avut la bază verificarea respectării prevederilor legale şi a celor contractuale privind modul de decontare către asigurători a primelor de asigurare încasate de la asiguraţi, precum şi verificarea respectării obiectului de activitate aprobat prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 114.434/2006 şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor emise în aplicarea acesteia.

In urma efectuării controlului la societatea mai sus menţionată, s-au constatat următoarele:

In timpul controlului, societatea nu a prezentat echipei de control toate documentele solicitate, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. c) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Nici la sediul societăţii, nici la punctele de lucru nu sunt afişate la loc vizibil copii ale certificatului de înmatriculare emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, încălcându-se astfel prevederile art. 33 alin. (14) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Societatea nu a menţinut şi actualizat registrul personalului propriu şi Jurnalului asistenţilor în brokeraj, încălcând astfel prevederile art. 20 din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

In timpul controlului s-a constatat faptul că societatea a păstrat în mod eronat denumirile conturilor 401, 411 şi 707, şi anume: „Furnizori" în loc de „Decontări cu asigurătorii şi reasiguratorii privind primele intermediate", „Clienţi" în loc de „Decontări privind comisioanele cuvenite din activitatea de intermediere" şi, respectiv, „Venituri din vânzarea mărfurilor" în loc de „Venituri din activitatea de intermediere în asigurări", încălcând astfel prevederile cap. III pct. 2 „Planul de conturi pentru brokerii de asigurare", coroborat cu prevederile cap. IV din Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, s-a constatat că pentru încasările şi plăţile făcute în numele sau în contul asiguraţilor, reprezentând prime de asigurare, societatea nu a deschis cont/conturi distinct/e, altele decât cele prin care îşi derulează activitatea curentă, încălcând astfel prevederile art. 33 alin. (41) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

In plus, societatea nu a evidenţiat corespunzător cheltuielile cu fondurile speciale privind activitatea de intermediere în contul special prevăzut de Planul de conturi pentru brokeri 633 „Cheltuieli privind fondurile speciale privind activitatea de intermediere", iar contul 5321 „Casa în valută", analiticele contului 411 „Decontări privind comisioanele cuvenite din activitatea de intermediere" deschise pentru Delta Addendum, Generali Asigurări, Omniasig Mircea Vodă şi analiticele contului 401 „Decontări cu asigurătorii şi reasiguratorii privind primele intermediate" deschise pentru Allianz Tiriac Asigurări, Carpatica Asig, Generali Asigurări, OTP Garancia şi Astra prezintă solduri neconforme cu funcţionalitatea normală a conturilor, prevăzută la cap. VII „Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare" din Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Societatea a încălcat astfel prevederile cap. VII „Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare" din Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

La data controlului, societatea nu deţinea o evidenţă tehnică centralizată care să ateste primirea/restituirea de la/către societăţile de asigurare şi distribuirea/restituirea către/de către personalul propriu/colaboratori a documentelor cu regim special aparţinând asigurătorilor.

Documentele centralizatoare prin care primele încasate au fost depuse în casieria societăţii nu conţin menţiuni cu privire la detalierea sumelor depuse şi nu sunt însoţite de documente justificative în care să fie menţionate, printre altele, data şi numărul borderourilor, sumele aferente, persoana care le-a întocmit/încasat.

Documentele prin care s-a realizat plata primelor nu conţin informaţii cu privire la primele plătite, şi anume numărul borderourilor, şi nu sunt însoţite de o situaţie centralizată sau de alt document relevant din care să rezulte realitatea informaţiilor menţionate în ordinele de plată şi care să confirme valoarea primelor efectiv plătite.

Din inventarierea numerarului efectuată cu ocazia controlului din data de 19 august 2009 a rezultat că în casierie existau 730 (şaptesutetreizeci) lei. Societatea nu a prezentat registrul de casă însoţit de documentele aferente operaţiunilor derulate prin casieria societăţii în perioada 1 iulie-19 august 2009, care să justifice soldul faptic de la data controlului faţă de soldul scriptic în valoare de 1.189.437,23 de lei la data de 30 iunie 2009.

Din sumele încasate în numerar societatea a realizat plăţi sistematice (zilnice) în numerar şi limitat la valoarea de 5.000 lei, fără ca facturile pe baza cărora s-au realizat plăţile să fie însoţite de documente justificative care să ateste serviciul prestat.

In urma controlului s-a constat că Societatea Comercială „Eli Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare" - S.R.L, se află în litigiu ori în procedură prealabilă a convocării la conciliere cu Societatea Comercială Ardaf- S.A., Societatea Comercială Carpatica - S.A., Societatea Comercială Uniqa - S.A. şi Societatea Comercială Euroins - S.A. privind modul de decontare a primelor de asigurare, penalităţi de întârziere, despăgubiri şi dobânzi.

Din procesele-verbale de conciliere încheiate de Societatea Comercială „Eli Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare" - S.R.L, cu Societatea Comercială Carpatica - S.A şi Societatea Comercială Euroins - S.A. rezultă că Societatea Comercială „Eli Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare" - S.R.L, a recunoscut că datorează atât Societăţii Comerciale Euroins - S.A., cât şi Societăţii Comerciale Carpatica - S.A. prime de asigurare încasate şi nedepuse.

Conform evidenţelor contabile la data de 30 iunie 2009 rezultă că brokerul are înregistrate prime de asigurare încasate şi nevirate societăţilor de asigurare în valoare de 1.463.190,29 lei.

Rezultă astfel că brokerul de asigurare a încasat prime de asigurare fără a le depune la societăţile de asigurare, fapta sus-menţionată constituind contravenţie potrivit art. 63 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Din verificarea balanţelor lunare la data de 30 iunie 2009, a situaţiei privind imobilizările, precum şi a documentelor primare care au stat la baza înregistrării acestora în contabilitate a rezultat că societatea a fructificat parte din veniturile realizate din activitatea de intermediere în bunuri mobiliare şi imobiliare, achiziţionând în leasing „Drişcă mixer Vertigo", „Echipament construcţii maşină de tencuit mixer plus small", echipamente specifice domeniului construcţiilor în valoare de 7.500 euro, 4 loturi de teren şi o cotă-parte indiviză dintr-un alt lot cu destinaţia drum de servitute în comuna Berceni, judeţul Ilfov, în valoare de 1.329.659,85 lei. Pentru o parte din preţul de cumpărare al terenului, societatea a contractat un credit în valoare de 1.277.000 lei de la Banca Transilvania - Sucursala Lipscani.

Conform autorizaţiei de construire emise pe numele societăţii şi procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor rezultă că pe suprafeţele de teren achiziţionate au fost construite „6 locuinţe înşiruite P+1, branşament electric, împrejmuire teren, utilităţi, garaj".

Societatea a prezentat Contractul de construcţii montaj nr. 1 din 1 septembrie 2009 încheiat cu Societatea Comercială Eli Ideal Construct - S.R.L., din care rezultă că plata se realizează la recepţia lucrărilor, fără documentele de plată aferente achitării lucrărilor de construcţii montaj aferente imobilelor construite.

De asemenea, societatea nu a furnizat documente din care să rezulte că imobilele achiziţionate şi, respectiv, cele construite şi recepţionate s-ar încadra în categoria imobilelor destinate activităţii proprii sau închirierii.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în şedinţa din data de 1 septembrie 2009, sancţionarea Societăţii Comerciale „Eli Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare" - S.R.L, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data plăţii integrale a debitelor datorate de broker societăţilor de asigurare, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 63 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi stabilirea în sarcina societăţii a unor obligaţii.

Drept care decide:

Art. 1. - Se sancţionează Societatea Comercială „Eli Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, aleea Cricovul Sărat nr. 1, bl. 13, sc. D, ap. 49, sectorul 4, J/40/11397/12.07.2006, CUI 18846992, RBK-378/11.12.2006, autorizată să funcţioneze prin Decizia preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 114.434/2006, reprezentată în timpul controlului de domnul Dan Burcă, administrator/conducător executiv, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii definite la art. 2 lit. C pct. 56 şi 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, până la data plăţii integrale a debitelor datorate de broker societăţilor de asigurare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere a activităţii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea activităţii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Societatea Comercială „Eli Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare" - S.R.L, are obligaţia ca în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii să restituie societăţilor de asigurare toate documentele de asigurare aflate în gestiunea acesteia.

Art. 4. - In termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, Societatea Comercială „Eli Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare" - S.R.L, va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor balanţa analitică la data de 31 iulie 2009 care să reflecte corecţiile efectuate pentru remedierea deficienţelor constatate şi înscrise la pct 1.4 şi 1.5 din Procesul-verbal nr. 272 din 24 august 2009.

Art. 5. - In termen de 30 de zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Comercială „Eli Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare" - S.R.L, are obligaţia să achite toate debitele datorate societăţilor de asigurare.

Art. 6. - In termen de 24 de ore de la efectuarea fiecărei plăţi, societatea are obligaţia de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentele care atestă efectuarea plăţii.

Art. 7. - (1) Impotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Eli Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare" - S.R.L, poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă pe timpul soluţionării acesteia executarea măsurii sancţionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 677/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 677 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 677/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu