Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.503 din 30.06.2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (51) şi (52) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 19 august 2015SmartCity1


Augustin Zegrean - preşedinte
Valer Dorneanu - judecător
Mircea Ştefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Puskás Valentin Zoltán - judecător
Simona-Maya Teodoroiu - judecător
Tudorel Toader - judecător
Fabian Niculae - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (51) şi (52) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Societatea „Panserv“ - S.R.L. din Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 780/119/2014 al Tribunalului Covasna - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 149D/2015.2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 150D/2015, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (51) şi (52) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Societatea „Comalimetex“ - S.A. din Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 836/119/2014 al Tribunalului Covasna - Secţia civilă.4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.5. Având în vedere obiectul identic al excepţiei de neconstituţionalitate în dosarele mai sus menţionate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 150D/2015 la Dosarul nr. 149D/2015. Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 150D/2015 la Dosarul nr. 149D/2015, care este primul înregistrat.6. Magistratul-asistent mai referă asupra faptului că partea Direcţia Finanţelor Publice Municipale Sfântu Gheorghe a depus note de şedinţă în cele două dosare prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, în principal, ca inadmisibilă şi, în subsidiar, ca neîntemeiată.7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:8. Prin încheierile din 18 decembrie 2014, pronunţate în dosarele nr. 780/119/2014 şi nr. 836/119/2014, Tribunalul Covasna - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (51) şi (52) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Societatea „Panserv“ - S.R.L. din Sfântu Gheorghe şi de Societatea „Comalimetex“ - S.A. din Sfântu Gheorghe în cauze având ca obiect anularea unor decizii de impunere cu privire la stabilirea impozitului pe teren.9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarele acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate creează o discriminare pozitivă a persoanei juridice arendator, proprietar al terenului fiind unitatea administrativ-teritorială, faţă de o persoană juridică arendator proprietar privat al terenului, deoarece calcularea diferenţiată a impozitului pe teren în funcţie de condiţiile impuse de textul de lege criticat aduce atingere intereselor legitime ale proprietarilor privaţi de teren intravilan agricol. În acest sens se arată că legiuitorul nu a luat în considerare situaţia în care proprietarul privat al terenului intravilan agricol arendează un teren necultivat, înregistrând venituri din cedarea folosinţei bunurilor. În această situaţie, calitatea de contribuabil plătitor al impozitului pe teren o are arendatorul, dacă terenul agricol intravilan este proprietatea privată a persoanei juridice. În cazul în care proprietarul terenului intravilan agricol este unitatea administrativ-teritorială, calitatea de contribuabil o are arendaşul.10. Deşi în ambele cazuri arendaşul îndeplineşte condiţiile art. 258 alin. (51) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în primul caz arendatorul va plăti un impozit mult mai mare, calculat în condiţiile în care nu va beneficia de facilitatea fiscală, iar în al doilea caz, arendaşul va beneficia de facilitatea fiscală, plătind un impozit mult mai mic.11. Tribunalul Covasna - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Instanţa arată că prin aceste dispoziţii legiuitorul a prevăzut în mod diferit condiţiile de calculare a impozitului pe teren datorat de persoanele fizice faţă de cele juridice, ceea ce nu echivalează cu discriminarea în aplicarea respectivului impozit. În opinia instanţei, nu se poate reţine nici faptul că aceste texte legale ar aduce vreo restrângere contrară art. 44 sau art. 56 din Constituţie.12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele de şedinţă depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 258 alin. (51) şi (52) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul conţinut:

Art. 258 alin. (51): „Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3)-(5) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:a)au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;b)au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).“;

Art. 258 alin. (52): „În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2).“16. În opinia autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 44 alin. (2) privind ocrotirea proprietăţii private indiferent de titular, art. 56 alin. (2) privind justa aşezare a sarcinilor fiscale şi în art. 135 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) privind economia şi libertatea comerţului. 17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate stabilesc o diferenţiere în ceea priveşte modul în care persoanele juridice plătesc impozitul pe terenul agricol faţă de persoanele fizice. Cu toate acestea, critica autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate nu se raportează la această diferenţiere, ci la modul în care unităţile administrativ-teritoriale îşi îndeplinesc obligaţia de plată a taxei pe terenul agricol. Art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevăd că „Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.“ În opinia autoarelor excepţiei, aceste prevederi conduc la o avantajare a unităţilor administrativ-teritoriale care concesionează, închiriază sau dau în administrare ori în folosinţă terenuri. Situaţia contestată apare atunci când o persoană juridică privată încheie un contract de arendă cu o altă persoană juridică privată. În acest caz, impozitul pe terenul agricol trebuie plătit de persoana juridică proprietară a terenului, în timp ce în cazul unităţii administrativ-teritoriale, taxa pe teren trebuie plătită de concesionarii, locatarii sau titularii dreptului de administrare ori de folosinţă. În primul caz, persoana juridică nu va putea plăti impozitul pe terenul agricol, care este într-un cuantum mai mic, ci va trebui să plătească un impozit aferent terenului din intravilanul localităţilor, întrucât, având în vedere că nu desfăşoară direct activităţi agricole şi nu poate demonstra înregistrarea unor venituri provenite din aceste activităţi, nu se încadrează în ipoteza normei legale care i-ar fi permis să beneficieze de facilitatea fiscală.18. Autoarele excepţiei de neconstituţionalitate pornesc de la o ipoteză eronată, considerând că unitatea administrativ-teritorială şi persoana juridică se află în aceeaşi situaţie juridică. Regimul juridic aplicabil celor două entităţi nu este similar, ci prezintă particularităţi date de natura juridică diferită a acestora în funcţie de care se poate aplica un tratament juridic diferenţiat. Astfel, pe de o parte, unităţile administrativ-teritoriale gestionează bugetul local, iar impozitul pe terenul acestor entităţi se face venit tot la bugetul local, astfel că ar fi absurd ca autorităţile în cauză să fie obligate (formal) să îşi plătească sieşi un impozit care revine aceluiaşi buget. Pe de altă parte, unităţile administrativ-teritoriale nu au ca obiect principal de activitate desfăşurarea de activităţi economice, ci gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile legii. În aceste condiţii, soluţia legislativă are o justificare obiectivă şi raţională. 19. Curtea reţine că dispoziţiile art. 258 alin. (51) reprezintă o facilitate acordată persoanelor juridice care au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură şi au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea acestei activităţi. Scopul acestei reglementări este acela de a stimula menţinerea terenurilor din intravilan în circuitul agricol, precum şi exploatarea lor de către chiar societăţile care deţin în proprietate astfel de terenuri, aceasta fiind opţiunea legiuitorului ce are o justificare obiectivă şi rezonabilă pentru un tratament diferenţiat. 20. Totodată, Curtea reţine că în jurisprudenţa sa constantă a statuat că stabilirea prin lege a obligaţiei de plată a anumitor impozite sau taxe, precum şi a eventualelor scutiri de la plata acestora ţine de opţiunea exclusivă a legiuitorului, cu condiţia ca aceste reglementări să se aplice în mod uniform pentru situaţii egale. Stabilirea obligaţiei de plată a impozitelor şi taxelor locale, precum şi scutirea de la plata unor impozite sau taxe pentru anumite bunuri ori venituri sau pentru anumite categorii de contribuabili se întemeiază pe principiul aşezării juste a sarcinilor fiscale, prevăzut de art. 56 alin. (2) din Constituţie. În situaţia de faţă însă regimurile juridice aplicabile sunt diferite. Acest lucru nu înseamnă o încălcare a art. 44 privind dreptul de proprietate privată sau a art. 135 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) privind economia şi libertatea comerţului din Constituţie.21. În final, Curtea mai observă că autoarele excepţiei sunt nemulţumite şi de modul în care autoritatea fiscală a interpretat şi a aplicat dispoziţiile de lege criticate cu privire la noţiunea de venituri provenite din activitatea de agricultură. Or, controlul unei eventuale aplicări greşite a legii de către organele fiscale, concretizată într-o decizie de impunere, nu ţine de resortul contenciosului constituţional, Curtea neputând analiza temeinicia acestui act. Partea care se consideră vătămată are, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, posibilitatea contestării acestui act în faţa organului emitent, iar apoi în faţa instanţei de judecată (a se vedea şi considerentele Deciziei nr. 370 din 26 aprilie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 26 iunie 2012).22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea „Panserv“ - S.R.L. din Sfântu Gheorghe şi Societatea „Comalimetex“ - S.A. din Sfântu Gheorghe în dosarele nr. 780/119/2014 şi nr. 836/119/2014 ale Tribunalului Covasna - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 258 alin. (51) şi (52) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Definitivă şi general obligatorie. Decizia se comunică Tribunalului Covasna - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 30 iunie 2015. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent, Fabian Niculae


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 503/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 503 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 503/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu