Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 02.02.2011

(Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareÎmprumut nr. 8006 RO
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 433 din 21 iunie 2011SmartCity1

Împrumut nr. 8006 RO Acordul, datat 2 februarie 2011, încheiat între România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), în scopul furnizării de finanţare pentru sprijinirea programului (aşa după cum este definit în documentul-anexă la prezentul acord). Banca a decis să asigure finanţare pe baza, printre altele, a:a)acţiunilor pe care Împrumutatul le-a întreprins deja în cadrul programului şi care sunt descrise în secţiunea I a anexei nr. 1 la prezentul acord; şib)menţinerii de către Împrumutat a unui cadru corespunzător de politici macroeconomice. Împrumutatul şi Banca, în consecinţă, convin prin prezenta următoarele: Articolul ICondiţii generale. Definiţii 1.01. Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în documentul-anexă la prezentul acord) constituie parte integrantă din acesta. 1.02. În afara cazului în care din context reiese un alt înţeles, termenii scrişi cu majuscule utilizaţi în prezentul acord au înţelesul care le-a fost atribuit în Condiţiile generale sau în documentul anexă la prezentul acord. Articolul IIÎmprumutul 2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, conform termenilor şi condiţiilor stabiliţi/stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, suma de trei sute milioane euro (300.000.000 EUR), suma menţionată putând fi convertită periodic printr-o operaţiune de conversie valutară în concordanţă cu prevederile secţiunii 2.07 din prezentul acord (împrumut). 2.02. Împrumutatul poate efectua tragerile din împrumut pentru sprijinirea programului în conformitate cu secţiunea a IIa a anexei nr. 1 la prezentul acord. 2.03. Comisionul iniţial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul iniţial nu mai târziu de 60 de zile după data intrării în vigoare. 2.04. Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referinţă pentru moneda împrumutului plus marja fixă, cu condiţia ca, la conversia tuturor sau oricărei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către Împrumutat, pe durata perioadei de conversie a respectivei sume, să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante din art. IV din Condiţiile generale. Indiferent de cele stipulate, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi o astfel de neplată continuă pe o perioadă de treizeci (30) de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat se va calcula în mod diferit, după cum este stipulat în secţiunea 3.02 (e) din Condiţiile generale. 2.05. Datele de plată sunt 1 martie şi 1 septembrie ale fiecărui an. 2.06. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord. 2.07. a) Împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei: (i) o schimbare a monedei împrumutului a tuturor sau a oricărei părţi din suma împrumutului, trasă ori netrasă într-o monedă aprobată; (ii) o schimbare a bazei ratei dobânzii aplicabile tuturor sau oricărei părţi din suma împrumutului, trasă şi restantă de la o rată variabilă la o rată fixă, ori viceversa, sau de la o rată variabilă, bazată pe o marjă variabilă, la rata variabilă bazată pe o rată fixă; şi (iii) stabilirea limitelor la rata variabilă aplicabilă tuturor sau oricărei părţi din suma împrumutului trase şi restante, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje a ratei dobânzii asupra ratei variabile. b)Orice conversie solicitată în baza paragrafului a) al acestei secţiuni, care este acceptată de Bancă, trebuie considerată o conversie, aşa cum este definită în Condiţiile generale, şi se va efectua în conformitate cu prevederile art. IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie.2.08. Fără limitarea la prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale (renumerotate conform paragrafului 3 al secţiunii a II-a a documentului-anexă la prezentul acord şi legate de cooperare şi consultare), Împrumutatul va transmite prompt Băncii acele informaţii legate de prevederile prezentului art. II, după cum Banca le poate solicita periodic. Articolul IIIProgram 3.01. Împrumutatul declară angajamentul său faţă de program şi implementarea sa. În acest scop şi în baza secţiunii 5.08 din Condiţiile generale: a)Împrumutatul şi Banca, periodic, la solicitarea oricăreia dintre părţi, vor schimba puncte de vedere în ceea ce priveşte cadrul politicilor macroeconomice ale Împrumutatului şi progresul înregistrat în implementarea programului; b)înaintea fiecărui schimb de puncte de vedere, Împrumutatul va furniza Băncii, spre analiză şi comentariu, un raport privind progresul realizat în îndeplinirea programului, la acel nivel de detaliu pe care Banca îl solicită în mod rezonabil; şi c)fără a se limita la prevederile paragrafelor a) şi b) ale prezentei secţiuni, Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca asupra oricărei situaţii care ar putea avea ca efect schimbarea materială a obiectivelor programului sau asupra oricărei acţiuni întreprinse în cadrul programului, incluzând orice acţiune specificată în secţiunea I din anexa nr. 1 la prezentul acord. Articolul IVSuspendarea de către Bancă 4.01. Evenimentul suplimentar de suspendare constă în faptul că poate apărea o situaţie care face improbabil ca programul sau o parte semnificativă a acestuia să fie implementate. Articolul VIntrare în efectivitate. Încetare 5.01. Condiţia suplimentară de intrare în efectivitate constă în faptul că Banca este mulţumită de progresul înregistrat de către Împrumutat în implementarea programului şi de conformitatea cadrului de politici macroeconomice ale Împrumutatului. 5.02. Data-limită a intrării în vigoare este de nouăzeci (90) de zile de la data prezentului acord. Articolul VIReprezentare. Adrese 6.01. Reprezentantul Împrumutatului este Ministerul Finanţelor Publice. 6.02. Adresa Împrumutatului este: Ministerul Finanţelor Publice Str. Apolodor nr. 17 Bucureşti România Telex: 11239 Fax: 4021 312 6792 6.03. Adresa Băncii este: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 Statele Unite ale Americii

Adresă cablu: Telex: Fax:
INTBAFRAD 248423(MCI) sau 1-202-477-6391
Washington, D.C. 64145(MCI)

Convenit la Bucureşti, România, în ziua, luna şi anul menţionate mai sus. ROMÂNIA, prin domnul Gheorghe Ialomiţianu, ministrul finanţelor publice, reprezentant autorizat BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE, prin domnul François Rantrua, manager de ţară, Biroul Băncii Mondiale din România, reprezentant autorizat ANEXA Nr. 1Acţiunile Programului. Disponibilitatea sumelor din împrumut Secţiunea IAcţiuni în cadrul programului Acţiunile întreprinse de către Împrumutat în cadrul programului includ următoarele: 1. Guvernul României a prezentat Comisiei Europene prin Programul de Convergenţă 2009-2010 Cadrul de cheltuieli pe termen mediu pentru 2010-2012 (CCTM), care include şi analiza riscurilor fiscale, şi a încorporat prevederile CCTM în Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, inclusiv limitele cheltuielilor agregate obligatorii. 2. Împrumutatul a adoptat Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care stabileşte principiile şi calendarul pentru introducerea legislaţiei secundare pentru un sistem de plată reformat. 3. Împrumutatul:

(i) a adoptat Legea nr. 4/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; şi
(ii) a transmis Parlamentului amendamentele la Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat în vederea transferării programului de buget către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi transferul atribuţiilor privind plata beneficiilor de la autorităţile locale către ANPS, cu menţinerea atribuţiilor de stabilire a drepturilor şi de recertificare la autorităţile locale.
4. Guvernul:
(i) a transmis Parlamentului proiectul legii care reglementează: alocaţiile pentru susţinerea familiei bazate pe testarea mijloacelor care reduc pragul maxim de eligibilitate de la 470 RON/lună/persoană la 370 RON şi acordarea unor beneficii mai mari familiilor cu venituri lunare sub 200 RON şi familiilor monoparentale; şi
(ii) a menţinut valoarea nominală a alocaţiei de stat pentru copii în 2010 la acelaşi nivel ca în 2009, aşa cum prevede Hotărârea Guvernului nr. 1.662/2008 privind majorarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii.
5. Împrumutatul a adoptat Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care urmăreşte ajustarea treptată a pensiilor în funcţie de inflaţie, menţinerea valorizării actuale a salariului şi creşterea vârstei de pensionare a femeilor într-o manieră agreată de Bancă.
6. Împrumutatul:
(i) a adoptat Legea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
(ii) a publicat, prin MFP şi BNR, Ghidul pentru restructurarea extrajudiciară a creditelor cu garanţii ipotecare; şi
(iii) a elaborat şi publicat, prin MFP, BNR şi MJ, Ghidul pentru restructurarea extrajudiciară a obligaţiilor societăţilor comerciale.
7. BNR a adoptat următoarele două regulamente interne, care stabilesc procedurile şi metodele de implementare a Basel II:
(i) regulamentul privind organizarea procedurii de validare a modelelor interne ale BNR, prin Nota BNR nr. II/6.105 din 28 iunie 2010; şi
(ii) regulamentul privind verificarea procesului de evaluare de către BNR a adecvării capitalului instituţiilor de credit, prin Nota BNR nr. IV/10639 din 1 iulie 2010.

Secţiunea a II-aDisponibilitatea sumelor din împrumut A. General. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în concordanţă cu prevederile prezentei secţiuni şi ale unor instrucţiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificare Împrumutatului. B. Alocarea sumelor din împrumut. Împrumutul este alocat într-o tranşă unică, din care Împrumutatul va putea trage sumele împrumutului. Alocarea sumelor din împrumut în acest scop este descrisă în tabelul de mai jos:

Alocări Suma din împrumut alocată (euro)
Tranşă unică 300.000.000
Suma totală 300.000.000

C. Plata comisionului iniţial. Nu se va efectua nicio tragere din contul împrumutului până când Banca nu va fi primit plata integrală a comisionului iniţial. D. Condiţii de eliberare a tranşei Nicio tragere nu va fi efectuată din împrumut dacă Banca nu este mulţumită de: a)programul realizat de Împrumutat; şi b)conformitatea cadrului de politici macroeconomice ale Împrumutatului.E. Depozite ale sumelor din împrumut. Cu excepţia cazului în care se decide cu Banca altfel: 1. suma trasă din contul împrumutului se va depozita de către Bancă într-un cont desemnat de către Împrumutat şi acceptat de Bancă; şi 2. Împrumutatul se va asigura că la depozitarea sumei împrumutului în contul specificat, o suma echivalentă va fi înregistrată în sistemul de gestiune a bugetului Împrumutatului, de o manieră acceptabilă Băncii. F. Cheltuieli excluse. Împrumutatul se angajează că sumele din împrumut nu vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor excluse. Dacă Banca determină în orice moment că o sumă din împrumut a fost utilizată pentru a efectua o plată pentru o cheltuială exclusă, Împrumutatul va rambursa imediat, în baza notificării de către Bancă, o sumă egală cu suma acelei plăţi către Bancă. Sumele rambursate Băncii în baza unei astfel de cereri vor fi anulate. G. Data-limită de tragere. Data-limită de tragere este 30 iunie 2011. ANEXA Nr. 2 TABEL DE AMORTIZARE Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în totalitate la data de 1 septembrie 2022. DOCUMENT-ANEXĂ Secţiunea IDefiniţii 1. OUG înseamnă ordonanţă de urgenţă a Împrumutatului. 2. CE înseamnă Comisia Europeană. 3. Cheltuieli excluse înseamnă orice cheltuieli: a)pentru bunuri sau servicii furnizate în conformitate cu un contract pe care orice instituţie sau agenţie financiară naţională sau internaţională, alta decât Banca ori Asociaţia, le-a finanţat sau a fost de acord să le finanţeze, ori pe care Banca sau Asociaţia le-a finanţat ori a fost de acord să le finanţeze în cadrul unui alt împrumut, credit sau asistenţă financiară nerambursabilă; b)pentru bunuri incluse în următoarele grupe sau subgrupe din Clasificarea comercială internaţională Standard, Revizuirea 3 (SITC, Rev. 3), publicată de Naţiunile Unite în Lucrări statistice, Seria M, nr. 34/Rev.3 (1986) (SITC), sau orice grupe ori subgrupe ulterioare, conform cu reviziile viitoare ale SITC, aşa cum sunt indicate de Bancă prin notificarea Împrumutatului:

Grupa Subgrupa Descrierea detaliată
112 Băuturi alcoolice
121 Tutun, tutun neprelucrat, rebuturi tutun
122 Tutun, prelucrat (conţinând sau nu înlocuitori de tutun)
525 Materiale radioactive şi asociate
667 Perle, pietre preţioase şi semipreţioase, neprelucrate sau prelucrate
718 718.7 Reactoare nucleare şi părţi ale acestora, elemente de combustibil (cartuşe), neiradiate, pentru reactoarele nucleare
728 728.43 Echipamente procesare tutun
897 897.3 Bijuterii din grupul de metale aur, argint sau platină (exceptând ceasurile şi cutiile de ceas) şi materialele bijuteriilor (incluzând seturile de geme)
971 Aur nemonetar (excluzând pepite şi concentrate de aur)

c)pentru bunuri dedicate unor scopuri militare sau paramilitare ori pentru consumul de lux; d)pentru bunuri dăunătoare mediului, a căror producţie, utilizare sau import sunt interzise în conformitate cu legislaţia Împrumutatului sau în baza unor acorduri internaţionale la care Împrumutatul este parte; e)efectuate în numele oricărei plăţi interzise printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite luată în conformitate cu prevederile capitolului VII al Cartei Naţiunilor Unite; şi f)în legătură cu care Banca stabileşte că reprezentanţi ai Împrumutatului sau alţi utilizatori ai sumelor împrumutului s-au angajat în practici corupte, frauduloase ori constrângătoare sau au încheiat înţelegeri secrete cu intenţia de fraudare, fără ca Împrumutatul (sau alt asemenea utilizator) să fi întreprins la timp acţiuni corespunzătoare şi satisfăcătoare pentru Bancă în vederea rezolvării acestor situaţii atunci când apar. 4. Programul de convergenţă 2009-2010 înseamnă documentul elaborat de Împrumutat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.055/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.466/97 privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice. 5. Condiţii generale înseamnă „Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare“, din data de 31 iulie 2010, cu modificările stipulate în secţiunea a II-a a documentului-anexă. 6. VMG înseamnă venitul minim garantat. 7. Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 înseamnă Legea nr. 69 din data de 16 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 20 aprilie 2010. 8. MJ înseamnă Ministerul Justiţiei al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia. 9. MFP înseamnă Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia. 10. CCTM înseamnă Cadrul de cheltuieli pe termen mediu ale Guvernului, astfel cum este definit în Legea nr. 69/2010. 11. ANPS înseamnă Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale a Împrumutatului sau orice succesor al acesteia. 12. BNR înseamnă Banca Naţională a României. 13. Program înseamnă programul de acţiuni, obiective şi politici menite să promoveze întărirea şi îndeplinirea reducerilor sustenabile în ceea ce priveşte sărăcia, menţionate sau la care se face referire în scrisoarea datată 30 septembrie 2010, transmisă Băncii de Împrumutat, prin care se declară angajamentul Împrumutatului faţă de executarea programului şi se solicită asistenţă de la Bancă pentru sprijinirea programului pe parcursul executării sale. 14. RON înseamnă moneda Împrumutatului. 15. Tranşa unică înseamnă suma Împrumutului alocată la categoria intitulată „Tranşa unică“ din tabelul prezentat în partea B a secţiunii a II-a a anexei nr. 1 la prezentul acord. Secţiunea a II-aModificări ale Condiţiilor generale Modificările Condiţiilor generale constau în: 1. Ultima propoziţie din paragraful a) din Secţiunea 2.03 (referitoare la aplicaţiile pentru trageri) se şterge în întregime. 2. Secţiunile 2.04 („Conturi desemnate“) şi 2.05 („Cheltuieli eligibile“) sunt şterse în întregime, iar secţiunile rămase în art. II sunt renumerotate corespunzător. 3. Secţiunile 5.01 („Execuţia generală a proiectului“) şi 5.09 („Gestiune financiară. Raportări financiare. Audituri“) se şterg în întregime, iar secţiunile rămase în art. V se renumerotează corespunzător. 4. Paragraful a) din secţiunea 5.05 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus şi referitor la „Utilizarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor“) este scos în întregime. 5. Paragraful c) din secţiunea 5.06 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus) se modifică şi se citeşte după cum urmează: Secţiunea 5.06 Planuri. Documente. Înregistrări (...) c) Împrumutatul va păstra toate înregistrările (contracte, ordine, facturi, note de plată, chitanţe şi alte documente) care dovedesc cheltuielile din împrumut 2 ani după data-limită de tragere. Împrumutatul va permite reprezentanţilor Băncii să examineze aceste înregistrări. 6. Paragraful c) din secţiunea 5.07 (renumerotat în baza paragrafului 4 de mai sus) se modifică şi se citeşte după cum urmează: Secţiunea 5.07 Monitorizarea şi evaluarea programului (...) c) Împrumutatul va pregăti sau va asigura pregătirea şi va furniza Băncii, nu mai târziu de 6 luni după data-limită de tragere, un raport cu o arie de acoperire şi nivel de detaliu, în concordanţă cu solicitarea rezonabilă a Băncii, privind executarea programului, performanţa părţilor la împrumut şi a Băncii, a obligaţiilor lor respective în conformitate cu acordul juridic şi îndeplinirea scopurilor împrumutului. 7. Următorii termeni şi definiţiile stipulate în anexă se modifică sau se elimină, iar următorii termeni şi definiţii noi se adaugă în ordine alfabetică la anexă după cum urmează, termenii fiind renumerotaţi corespunzător: a)definiţia termenului „Cheltuieli eligibile“ se modifică pentru a se citi după cum urmează:Cheltuieli eligibile înseamnă orice utilizare a împrumutului în sprijinul programului, alta decât finanţarea cheltuielilor excluse în baza prezentului acord de împrumut.“; b)termenul „declaraţii financiare“ şi definiţia sa sunt eliminate în întregime; c)termenul „proiect“ se modifică şi se citeşte „program“, iar definiţia sa se modifică pentru a se citi după cum urmează (şi toate referirile la „proiect“ în cadrul prezentelor Condiţii generale sunt considerate a fi referiri la „program“):Program înseamnă programul la care se face referire în prezentul acord de împrumut, pentru sprijinirea căruia este efectuat împrumutul.


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu