Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (4) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 02.02.2011

(Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareÎmprumut nr. 8006 RO
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 433 din 21 iunie 2011SmartCity1

Împrumut nr. 8006 RO Acordul, datat 2 februarie 2011, încheiat între România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), în scopul furnizării de finanţare pentru sprijinirea programului (aşa după cum este definit în documentul-anexă la prezentul acord). Banca a decis să asigure finanţare pe baza, printre altele, a:a)acţiunilor pe care Împrumutatul le-a întreprins deja în cadrul programului şi care sunt descrise în secţiunea I a anexei nr. 1 la prezentul acord; şib)menţinerii de către Împrumutat a unui cadru corespunzător de politici macroeconomice. Împrumutatul şi Banca, în consecinţă, convin prin prezenta următoarele: Articolul ICondiţii generale. Definiţii 1.01. Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în documentul-anexă la prezentul acord) constituie parte integrantă din acesta. 1.02. În afara cazului în care din context reiese un alt înţeles, termenii scrişi cu majuscule utilizaţi în prezentul acord au înţelesul care le-a fost atribuit în Condiţiile generale sau în documentul anexă la prezentul acord. Articolul IIÎmprumutul 2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, conform termenilor şi condiţiilor stabiliţi/stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, suma de trei sute milioane euro (300.000.000 EUR), suma menţionată putând fi convertită periodic printr-o operaţiune de conversie valutară în concordanţă cu prevederile secţiunii 2.07 din prezentul acord (împrumut). 2.02. Împrumutatul poate efectua tragerile din împrumut pentru sprijinirea programului în conformitate cu secţiunea a IIa a anexei nr. 1 la prezentul acord. 2.03. Comisionul iniţial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul iniţial nu mai târziu de 60 de zile după data intrării în vigoare. 2.04. Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referinţă pentru moneda împrumutului plus marja fixă, cu condiţia ca, la conversia tuturor sau oricărei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către Împrumutat, pe durata perioadei de conversie a respectivei sume, să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante din art. IV din Condiţiile generale. Indiferent de cele stipulate, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi o astfel de neplată continuă pe o perioadă de treizeci (30) de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat se va calcula în mod diferit, după cum este stipulat în secţiunea 3.02 (e) din Condiţiile generale. 2.05. Datele de plată sunt 1 martie şi 1 septembrie ale fiecărui an. 2.06. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord. 2.07. a) Împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei: (i) o schimbare a monedei împrumutului a tuturor sau a oricărei părţi din suma împrumutului, trasă ori netrasă într-o monedă aprobată; (ii) o schimbare a bazei ratei dobânzii aplicabile tuturor sau oricărei părţi din suma împrumutului, trasă şi restantă de la o rată variabilă la o rată fixă, ori viceversa, sau de la o rată variabilă, bazată pe o marjă variabilă, la rata variabilă bazată pe o rată fixă; şi (iii) stabilirea limitelor la rata variabilă aplicabilă tuturor sau oricărei părţi din suma împrumutului trase şi restante, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje a ratei dobânzii asupra ratei variabile. b)Orice conversie solicitată în baza paragrafului a) al acestei secţiuni, care este acceptată de Bancă, trebuie considerată o conversie, aşa cum este definită în Condiţiile generale, şi se va efectua în conformitate cu prevederile art. IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie.2.08. Fără limitarea la prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale (renumerotate conform paragrafului 3 al secţiunii a II-a a documentului-anexă la prezentul acord şi legate de cooperare şi consultare), Împrumutatul va transmite prompt Băncii acele informaţii legate de prevederile prezentului art. II, după cum Banca le poate solicita periodic. Articolul IIIProgram 3.01. Împrumutatul declară angajamentul său faţă de program şi implementarea sa. În acest scop şi în baza secţiunii 5.08 din Condiţiile generale: a)Împrumutatul şi Banca, periodic, la solicitarea oricăreia dintre părţi, vor schimba puncte de vedere în ceea ce priveşte cadrul politicilor macroeconomice ale Împrumutatului şi progresul înregistrat în implementarea programului; b)înaintea fiecărui schimb de puncte de vedere, Împrumutatul va furniza Băncii, spre analiză şi comentariu, un raport privind progresul realizat în îndeplinirea programului, la acel nivel de detaliu pe care Banca îl solicită în mod rezonabil; şi c)fără a se limita la prevederile paragrafelor a) şi b) ale prezentei secţiuni, Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca asupra oricărei situaţii care ar putea avea ca efect schimbarea materială a obiectivelor programului sau asupra oricărei acţiuni întreprinse în cadrul programului, incluzând orice acţiune specificată în secţiunea I din anexa nr. 1 la prezentul acord. Articolul IVSuspendarea de către Bancă 4.01. Evenimentul suplimentar de suspendare constă în faptul că poate apărea o situaţie care face improbabil ca programul sau o parte semnificativă a acestuia să fie implementate. Articolul VIntrare în efectivitate. Încetare 5.01. Condiţia suplimentară de intrare în efectivitate constă în faptul că Banca este mulţumită de progresul înregistrat de către Împrumutat în implementarea programului şi de conformitatea cadrului de politici macroeconomice ale Împrumutatului. 5.02. Data-limită a intrării în vigoare este de nouăzeci (90) de zile de la data prezentului acord. Articolul VIReprezentare. Adrese 6.01. Reprezentantul Împrumutatului este Ministerul Finanţelor Publice. 6.02. Adresa Împrumutatului este: Ministerul Finanţelor Publice Str. Apolodor nr. 17 Bucureşti România Telex: 11239 Fax: 4021 312 6792 6.03. Adresa Băncii este: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 Statele Unite ale Americii

Adresă cablu: Telex: Fax:
INTBAFRAD 248423(MCI) sau 1-202-477-6391
Washington, D.C. 64145(MCI)

Convenit la Bucureşti, România, în ziua, luna şi anul menţionate mai sus. ROMÂNIA, prin domnul Gheorghe Ialomiţianu, ministrul finanţelor publice, reprezentant autorizat BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE, prin domnul François Rantrua, manager de ţară, Biroul Băncii Mondiale din România, reprezentant autorizat ANEXA Nr. 1Acţiunile Programului. Disponibilitatea sumelor din împrumut Secţiunea IAcţiuni în cadrul programului Acţiunile întreprinse de către Împrumutat în cadrul programului includ următoarele: 1. Guvernul României a prezentat Comisiei Europene prin Programul de Convergenţă 2009-2010 Cadrul de cheltuieli pe termen mediu pentru 2010-2012 (CCTM), care include şi analiza riscurilor fiscale, şi a încorporat prevederile CCTM în Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, inclusiv limitele cheltuielilor agregate obligatorii. 2. Împrumutatul a adoptat Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care stabileşte principiile şi calendarul pentru introducerea legislaţiei secundare pentru un sistem de plată reformat. 3. Împrumutatul:

(i) a adoptat Legea nr. 4/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; şi
(ii) a transmis Parlamentului amendamentele la Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat în vederea transferării programului de buget către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi transferul atribuţiilor privind plata beneficiilor de la autorităţile locale către ANPS, cu menţinerea atribuţiilor de stabilire a drepturilor şi de recertificare la autorităţile locale.
4. Guvernul:
(i) a transmis Parlamentului proiectul legii care reglementează: alocaţiile pentru susţinerea familiei bazate pe testarea mijloacelor care reduc pragul maxim de eligibilitate de la 470 RON/lună/persoană la 370 RON şi acordarea unor beneficii mai mari familiilor cu venituri lunare sub 200 RON şi familiilor monoparentale; şi
(ii) a menţinut valoarea nominală a alocaţiei de stat pentru copii în 2010 la acelaşi nivel ca în 2009, aşa cum prevede Hotărârea Guvernului nr. 1.662/2008 privind majorarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii.
5. Împrumutatul a adoptat Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care urmăreşte ajustarea treptată a pensiilor în funcţie de inflaţie, menţinerea valorizării actuale a salariului şi creşterea vârstei de pensionare a femeilor într-o manieră agreată de Bancă.
6. Împrumutatul:
(i) a adoptat Legea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
(ii) a publicat, prin MFP şi BNR, Ghidul pentru restructurarea extrajudiciară a creditelor cu garanţii ipotecare; şi
(iii) a elaborat şi publicat, prin MFP, BNR şi MJ, Ghidul pentru restructurarea extrajudiciară a obligaţiilor societăţilor comerciale.
7. BNR a adoptat următoarele două regulamente interne, care stabilesc procedurile şi metodele de implementare a Basel II:
(i) regulamentul privind organizarea procedurii de validare a modelelor interne ale BNR, prin Nota BNR nr. II/6.105 din 28 iunie 2010; şi
(ii) regulamentul privind verificarea procesului de evaluare de către BNR a adecvării capitalului instituţiilor de credit, prin Nota BNR nr. IV/10639 din 1 iulie 2010.

Secţiunea a II-aDisponibilitatea sumelor din împrumut A. General. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în concordanţă cu prevederile prezentei secţiuni şi ale unor instrucţiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificare Împrumutatului. B. Alocarea sumelor din împrumut. Împrumutul este alocat într-o tranşă unică, din care Împrumutatul va putea trage sumele împrumutului. Alocarea sumelor din împrumut în acest scop este descrisă în tabelul de mai jos:

Alocări Suma din împrumut alocată (euro)
Tranşă unică 300.000.000
Suma totală 300.000.000

C. Plata comisionului iniţial. Nu se va efectua nicio tragere din contul împrumutului până când Banca nu va fi primit plata integrală a comisionului iniţial. D. Condiţii de eliberare a tranşei Nicio tragere nu va fi efectuată din împrumut dacă Banca nu este mulţumită de: a)programul realizat de Împrumutat; şi b)conformitatea cadrului de politici macroeconomice ale Împrumutatului.E. Depozite ale sumelor din împrumut. Cu excepţia cazului în care se decide cu Banca altfel: 1. suma trasă din contul împrumutului se va depozita de către Bancă într-un cont desemnat de către Împrumutat şi acceptat de Bancă; şi 2. Împrumutatul se va asigura că la depozitarea sumei împrumutului în contul specificat, o suma echivalentă va fi înregistrată în sistemul de gestiune a bugetului Împrumutatului, de o manieră acceptabilă Băncii. F. Cheltuieli excluse. Împrumutatul se angajează că sumele din împrumut nu vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor excluse. Dacă Banca determină în orice moment că o sumă din împrumut a fost utilizată pentru a efectua o plată pentru o cheltuială exclusă, Împrumutatul va rambursa imediat, în baza notificării de către Bancă, o sumă egală cu suma acelei plăţi către Bancă. Sumele rambursate Băncii în baza unei astfel de cereri vor fi anulate. G. Data-limită de tragere. Data-limită de tragere este 30 iunie 2011. ANEXA Nr. 2 TABEL DE AMORTIZARE Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în totalitate la data de 1 septembrie 2022. DOCUMENT-ANEXĂ Secţiunea IDefiniţii 1. OUG înseamnă ordonanţă de urgenţă a Împrumutatului. 2. CE înseamnă Comisia Europeană. 3. Cheltuieli excluse înseamnă orice cheltuieli: a)pentru bunuri sau servicii furnizate în conformitate cu un contract pe care orice instituţie sau agenţie financiară naţională sau internaţională, alta decât Banca ori Asociaţia, le-a finanţat sau a fost de acord să le finanţeze, ori pe care Banca sau Asociaţia le-a finanţat ori a fost de acord să le finanţeze în cadrul unui alt împrumut, credit sau asistenţă financiară nerambursabilă; b)pentru bunuri incluse în următoarele grupe sau subgrupe din Clasificarea comercială internaţională Standard, Revizuirea 3 (SITC, Rev. 3), publicată de Naţiunile Unite în Lucrări statistice, Seria M, nr. 34/Rev.3 (1986) (SITC), sau orice grupe ori subgrupe ulterioare, conform cu reviziile viitoare ale SITC, aşa cum sunt indicate de Bancă prin notificarea Împrumutatului:

Grupa Subgrupa Descrierea detaliată
112 Băuturi alcoolice
121 Tutun, tutun neprelucrat, rebuturi tutun
122 Tutun, prelucrat (conţinând sau nu înlocuitori de tutun)
525 Materiale radioactive şi asociate
667 Perle, pietre preţioase şi semipreţioase, neprelucrate sau prelucrate
718 718.7 Reactoare nucleare şi părţi ale acestora, elemente de combustibil (cartuşe), neiradiate, pentru reactoarele nucleare
728 728.43 Echipamente procesare tutun
897 897.3 Bijuterii din grupul de metale aur, argint sau platină (exceptând ceasurile şi cutiile de ceas) şi materialele bijuteriilor (incluzând seturile de geme)
971 Aur nemonetar (excluzând pepite şi concentrate de aur)

c)pentru bunuri dedicate unor scopuri militare sau paramilitare ori pentru consumul de lux; d)pentru bunuri dăunătoare mediului, a căror producţie, utilizare sau import sunt interzise în conformitate cu legislaţia Împrumutatului sau în baza unor acorduri internaţionale la care Împrumutatul este parte; e)efectuate în numele oricărei plăţi interzise printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite luată în conformitate cu prevederile capitolului VII al Cartei Naţiunilor Unite; şi f)în legătură cu care Banca stabileşte că reprezentanţi ai Împrumutatului sau alţi utilizatori ai sumelor împrumutului s-au angajat în practici corupte, frauduloase ori constrângătoare sau au încheiat înţelegeri secrete cu intenţia de fraudare, fără ca Împrumutatul (sau alt asemenea utilizator) să fi întreprins la timp acţiuni corespunzătoare şi satisfăcătoare pentru Bancă în vederea rezolvării acestor situaţii atunci când apar. 4. Programul de convergenţă 2009-2010 înseamnă documentul elaborat de Împrumutat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.055/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.466/97 privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice. 5. Condiţii generale înseamnă „Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare“, din data de 31 iulie 2010, cu modificările stipulate în secţiunea a II-a a documentului-anexă. 6. VMG înseamnă venitul minim garantat. 7. Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 înseamnă Legea nr. 69 din data de 16 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 20 aprilie 2010. 8. MJ înseamnă Ministerul Justiţiei al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia. 9. MFP înseamnă Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia. 10. CCTM înseamnă Cadrul de cheltuieli pe termen mediu ale Guvernului, astfel cum este definit în Legea nr. 69/2010. 11. ANPS înseamnă Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale a Împrumutatului sau orice succesor al acesteia. 12. BNR înseamnă Banca Naţională a României. 13. Program înseamnă programul de acţiuni, obiective şi politici menite să promoveze întărirea şi îndeplinirea reducerilor sustenabile în ceea ce priveşte sărăcia, menţionate sau la care se face referire în scrisoarea datată 30 septembrie 2010, transmisă Băncii de Împrumutat, prin care se declară angajamentul Împrumutatului faţă de executarea programului şi se solicită asistenţă de la Bancă pentru sprijinirea programului pe parcursul executării sale. 14. RON înseamnă moneda Împrumutatului. 15. Tranşa unică înseamnă suma Împrumutului alocată la categoria intitulată „Tranşa unică“ din tabelul prezentat în partea B a secţiunii a II-a a anexei nr. 1 la prezentul acord. Secţiunea a II-aModificări ale Condiţiilor generale Modificările Condiţiilor generale constau în: 1. Ultima propoziţie din paragraful a) din Secţiunea 2.03 (referitoare la aplicaţiile pentru trageri) se şterge în întregime. 2. Secţiunile 2.04 („Conturi desemnate“) şi 2.05 („Cheltuieli eligibile“) sunt şterse în întregime, iar secţiunile rămase în art. II sunt renumerotate corespunzător. 3. Secţiunile 5.01 („Execuţia generală a proiectului“) şi 5.09 („Gestiune financiară. Raportări financiare. Audituri“) se şterg în întregime, iar secţiunile rămase în art. V se renumerotează corespunzător. 4. Paragraful a) din secţiunea 5.05 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus şi referitor la „Utilizarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor“) este scos în întregime. 5. Paragraful c) din secţiunea 5.06 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus) se modifică şi se citeşte după cum urmează: Secţiunea 5.06 Planuri. Documente. Înregistrări (...) c) Împrumutatul va păstra toate înregistrările (contracte, ordine, facturi, note de plată, chitanţe şi alte documente) care dovedesc cheltuielile din împrumut 2 ani după data-limită de tragere. Împrumutatul va permite reprezentanţilor Băncii să examineze aceste înregistrări. 6. Paragraful c) din secţiunea 5.07 (renumerotat în baza paragrafului 4 de mai sus) se modifică şi se citeşte după cum urmează: Secţiunea 5.07 Monitorizarea şi evaluarea programului (...) c) Împrumutatul va pregăti sau va asigura pregătirea şi va furniza Băncii, nu mai târziu de 6 luni după data-limită de tragere, un raport cu o arie de acoperire şi nivel de detaliu, în concordanţă cu solicitarea rezonabilă a Băncii, privind executarea programului, performanţa părţilor la împrumut şi a Băncii, a obligaţiilor lor respective în conformitate cu acordul juridic şi îndeplinirea scopurilor împrumutului. 7. Următorii termeni şi definiţiile stipulate în anexă se modifică sau se elimină, iar următorii termeni şi definiţii noi se adaugă în ordine alfabetică la anexă după cum urmează, termenii fiind renumerotaţi corespunzător: a)definiţia termenului „Cheltuieli eligibile“ se modifică pentru a se citi după cum urmează:Cheltuieli eligibile înseamnă orice utilizare a împrumutului în sprijinul programului, alta decât finanţarea cheltuielilor excluse în baza prezentului acord de împrumut.“; b)termenul „declaraţii financiare“ şi definiţia sa sunt eliminate în întregime; c)termenul „proiect“ se modifică şi se citeşte „program“, iar definiţia sa se modifică pentru a se citi după cum urmează (şi toate referirile la „proiect“ în cadrul prezentelor Condiţii generale sunt considerate a fi referiri la „program“):Program înseamnă programul la care se face referire în prezentul acord de împrumut, pentru sprijinirea căruia este efectuat împrumutul.


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2011

 
20.07.2019 10:43:29  Anonim  a scris :
Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
   
 
17.07.2019 12:45:09  Anonim  a scris :
Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
   
 
17.07.2019 12:44:29  Anonim  a scris :
Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
   
 
17.07.2019 12:43:33  Anonim  a scris :
Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu