Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Acordul Nr.- din 08.12.2010

pentru recunoaşterea reciprocă a carnetelor de serviciu
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 409 din 10 iunie 2011SmartCity1

RezoluţieComisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin,reafirmându-şi angajamentul de recunoaştere reciprocă a carnetelor de serviciu,reamintind importanţa pe care o acordă pentru ca „navigaţia pe Rin să funcţioneze într-un cadru legal cât se poate de simplu, clar şi armonizat“, aşa cum s-au exprimat statele membre în declaraţia din 16 mai 2006 de la Basel,ajungând la concluzia că există posibilitatea recunoaşterii pe Rin a carnetelor de serviciu cehe1, bulgare, poloneze şi româneşti,ajungând la concluzia că există posibilitatea recunoaşterii pe Rin a carnetelor de serviciu austriece, printr-o condiţie suspensivă privind intrarea în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a unei modificări legislative integrând un examen medical privind daltonismul,ajungând la concluzia că există posibilitatea recunoaşterii pe Rin a carnetelor de serviciu maghiare, printr-o condiţie suspensivă referitoare la intrarea în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a unei modificări legislative care să prevadă includerea în carnetul de serviciu de limba maghiară a unei pagini dedicate înscrierii calificărilor în conformitate cu reglementările renane,ajungând la concluzia că există posibilitatea recunoaşterii pe Rin a carnetelor de serviciu slovace, printr-o condiţie suspensivă privind intrarea în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a unor dispoziţii legislative şi de reglementare care să prevadă inserarea în carnetul de serviciu slovac a unei pagini rezervate înscrierii calificărilor conforme cu reglementările renane şi să precizeze modalităţile de validare de către autorităţile slovace a voiajelor efectuate,convingându-se de importanţa recunoaşterii mecanismelor de cooperare între diferitele autorităţi administrative implicate,conştientă de necesitatea de a stabili condiţiile de cooperare în parteneriat cu toate administraţiile naţionale relevante,luând act cu satisfacţie de negocierile conduse de către Comitetul pe probleme sociale, muncă şi formare profesională, pentru un acord administrativ cu autorităţile naţionale în cauză,încredinţează secretarului general să semneze, în numele Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe Rin, un acord administrativ, ataşat în limbile franceză, germană, olandeză şi engleză. 1 Rezoluţia 2000-I-26.ANEXĂACORD ADMINISTRATIV privind recunoaşterea reciprocă a carnetelor de serviciu PREAMBUL Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin, denumită în continuare CCNR, şi următoarele administraţii naţionale: Ministerul Transporturilor, Inovaţiei şi Tehnologiei din Republica Austria; Ministerul Transporturilor, Administraţia Maritimă din Republica Bulgaria; Ministerul Dezvoltării Naţionale din Republica Ungară; Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Siguranţă a Navigaţiei din Republica Polonă; Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România; Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe; Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor din Republica Slovacă, denumite în continuare administraţii contractante, din dorinţa de a simplifica obligaţiile lor profesionale şi pentru a facilita libera circulaţie a echipajului, conştiente de faptul că recunoaşterea reciprocă a carnetelor de serviciu în Europa, prin facilitarea liberei circulaţii a membrilor echipajului în Europa, face parte dintre măsurile care permit lupta contra penuriei actuale a personalului din acest sector, constatând asemănarea dintre carnetele de serviciu utilizate în Europa pentru toate informaţiile care figurează în acestea, în afară de cele care privesc calificarea, din dorinţa de a acţiona rapid şi pe o bază cât mai paneuropeană posibil, referindu-se în acest sens la dorinţa de a „accelera cooperarea paneuropeană, în vederea liberalizării şi consolidării transportului pe căi navigabile interioare“, exprimată la conferinţele paneuropene de la Rotterdam (2001) şi Bucureşti (2006), constatând că încheierea prezentului acord multilateral pentru recunoaşterea reciprocă a carnetelor de serviciu nu reprezintă un obstacol pentru încheierea, în paralel şi în completare, a acordurilor bilaterale dintre CCNR şi administraţiile contractante sau dintre administraţiile contractante, pentru recunoaşterea mutuală a calificărilor, convinse de utilitatea de a urmări, în acelaşi timp, activitatea privind recunoaşterea reciprocă a calificării fondată pe diplomele şi cursurile de formare în navigaţia interioară, constatând că recunoaşterea reciprocă a carnetelor de serviciu trebuie să fie însoţită de mecanisme de cooperare administrativă între autorităţile competente, în special în scopul de a stabili metodele pentru a face înscrisurile în carnetele de serviciu recunoscute, pentru a dezvolta practici comune şi a înfiinţa sisteme fiabile pentru schimbul de informaţii, recunoscând că, pe termen lung, va fi de dorit să se asigure că o persoană nu poate deţine decât un singur carnet de serviciu, au convenit următorul acord: Articolul 1Autorităţile competente Autorităţile competente sunt autorităţile autorizate să elibereze carnetele de serviciu şi să aplice viza lor de control. Lista autorităţilor renane competente pentru eliberarea carnetelor de serviciu renane, precum şi pentru aplicarea vizelor lor de control este prevăzută în anexa nr. 1. Lista autorităţilor competente ale administraţiilor contractante pentru eliberarea carnetelor de serviciu naţionale şi pentru aplicarea vizelor lor de control este prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 2Recunoaştere reciprocă 1. CCNR recunoaşte valabilitatea pe Rin a carnetelor de serviciu naţionale eliberate de către autorităţile competente ale administraţiilor contractante. 2. Administraţiile contractante recunosc valabilitatea pe căile navigabile situate pe teritoriul naţional al statului căruia îi aparţin a carnetelor de serviciu emise de către autorităţile renane competente şi de către autorităţile competente ale altor administraţii contractante. Articolul 3Datele solicitate de către autoritatea emitentă 1. Fiecare autoritate competentă menţine un registru al carnetelor de serviciu eliberate. Acest registru trebuie să cuprindă cel puţin următoarele date: numărul carnetului de serviciu;data eliberării;numele şi prenumele titularului;data şi locul naşterii titularului;naţionalitatea titularului şi tipul de document de identitate prezentat;calificarea titularului.2. Fiecare autoritate competentă trebuie să păstreze, de asemenea, un dosar pentru fiecare titular al unui carnet de serviciu eliberat, în care sunt păstrate în special: o copie a certificatelor şi diplomelor corespunzătoare calificărilor înscrise în carnetul de serviciu;o copie care să ateste stagiul de navigaţie, în cazul în care s-a obţinut calificarea în funcţie de stagiul de navigaţie necesar;un certificat medical atestând aptitudinea fizică şi psihică a titularului. Articolul 4Schimbul de informaţii 1. La cerere, un specimen din fiecare carnet de serviciu recunoscut este furnizat autorităţii competente prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. 2. La cerere, autorităţile competente trebuie să facă disponibile tuturor autorităţilor competente informaţiile enumerate la art. 3 privind carnetele de serviciu eliberate. Articolul 5Înscrierile făcute de către autorităţile competente în carnetele de serviciu recunoscute 1. Aptitudinea fizică şi psihică Autorităţile renane competente sunt singurele abilitate să facă înscrieri în carnetul de serviciu renan asupra menţiunilor privind capacitatea fizică şi psihică a titularului. Acestea sunt efectuate în conformitate cu reglementările renane. Aceste înscrisuri sunt recunoscute ca fiind valabile pe căile navigabile situate pe teritoriul naţional al tuturor administraţiilor contractante. Autorităţile competente din statul emitent sunt singurele abilitate să facă înscrisuri în carnetul de serviciu naţional în ceea ce priveşte capacitatea fizică şi psihică a titularului. Acestea sunt efectuate în conformitate cu reglementările naţionale ale statului care eliberează documentul. Administraţiile contractante recunosc valabilitatea acestor înscrisuri pe căile navigabile situate pe teritoriul lor naţional şi CCNR recunoaşte valabilitatea acestor înregistrări pe Rin. 2. Viza de control al voiajelor efectuate şi al timpului de navigaţie efectuat Viza de control al voiajelor efectuate şi al timpului de navigaţie efectuat poate fi aplicată în carnetul de serviciu recunoscut de către toate autorităţile competente astfel cum sunt definite la art. 1. 3. Calificarea Autorităţile competente renane sunt singurele autorizate să înscrie în orice carnet de serviciu (renan sau nu) menţiunile privind calificarea titularului, în conformitate cu reglementările renane. Acestea trebuie să fie efectuate pe pagina din carnetul de serviciu rezervată pentru calificări, în conformitate cu reglementările renane. Aceste înscrisuri sunt singurele recunoscute ca fiind valabile pe Rin. Autorităţile naţionale competente ale statului emitent sunt singurele abilitate să înscrie în carnetul de serviciu naţional menţiuni cu privire la calificarea titularului, în conformitate cu reglementările naţionale. Acestea trebuie să fie înscrise pe pagina din carnetul de serviciu naţional rezervată în acest scop. Ele pot fi, de asemenea, înscrise pe pagina carnetului de serviciu renan rezervată calificării, conform dispoziţiilor în vigoare în afara Rinului. Aceste înscrieri nu sunt recunoscute ca fiind valabile pe Rin. Articolul 6Şedinţele comune O reuniune comună este organizată, atunci când este cazul, cu experţii naţionali ai CCNR şi ai administraţiilor contractante. Comisiile fluviale şi Comisia Europeană pot fi reprezentate. Reuniunile comune ar avea în special următoarele obiective: să contribuie la asigurarea faptului că evoluţia şi adaptarea reglementărilor care vor fi necesare în viitor sunt în concordanţă în diferite reglementări; să discute despre orice dificultăţi de aplicare întâlnite, despre infracţiunile constatate, precum şi despre măsurile luate în soluţionarea acestora;să examineze şi să elaboreze proceduri pentru schimbul de informaţii;să coordoneze mecanismele de control dintre state;să compare modalităţile de obţinere a calificărilor şi să facă progrese în recunoaşterea reciprocă a calificărilor. Articolul 7Secretariatul acordului Trebuie instituit un secretariat al acordului (denumit în continuare Secretariatul). Acesta trebuie să fie asigurat de către Secretariatul CCNR şi trebuie să fie situat la Strasbourg. Principalele sale atribuţii constau în special în: furnizarea asistenţei logistice necesare pentru organizarea de reuniuni comune prevăzute la art. 6;păstrarea la zi a listei cu autorităţile competente prevăzute în anexele nr. 1 şi 2;facilitarea schimbului de informaţii între administraţiile contractante şi între acestea şi CCNR, precum şi între autorităţile lor competente definite la art. 1; asigurarea gestionării unei pagini specifice pe site-ul de internet al CCNR pe care pot fi accesate informaţiile referitoare la aplicarea acordului; efectuarea altor sarcini care pot fi necesare pentru a asigura buna funcţionare a acordului. Articolul 8Obligaţia de a informa şi de a acţiona în cazul în care reglementările sunt modificate CCNR şi administraţiile contractante se informează reciproc, cât mai curând posibil şi independent de reuniunile comune, cu privire la modificările şi evoluţiile avute în vedere în ceea ce priveşte reglementările. Ele se vor consulta reciproc, înainte de adoptarea acestora, în scopul de a preveni modificări care ar putea pune în pericol recunoaşterea reciprocă a carnetelor de serviciu. În caz de modificare, acestea transmit fără întârziere regulamentul modificat Secretariatului, specificând data intrării sale în vigoare. Secretariatul asigură transmiterea acestor informaţii către CCNR şi către toate administraţiile contractante. Articolul 9Încheierea recunoaşterii reciproce 1. În cazul în care CCNR sau o administraţie contractantă este de părere că o modificare de reglementare adoptată de către unul dintre statele implicate în acord sau practica unei administraţii contractante ar putea pune în pericol recunoaşterea reciprocă, aceasta informează Secretariatul fără întârziere şi Secretariatul transmite informaţiile către CCNR şi celorlalte administraţii contractante. Părţile vor depune eforturi pentru a găsi o soluţie amiabilă pentru a menţine recunoaşterea reciprocă a carnetelor de serviciu. O reuniune comună poate fi convocată în acest scop. 2. Dacă până la sfârşitul negocierilor CCNR sau una dintre administraţiile contractante este în continuare convinsă că recunoaşterea reciprocă nu poate fi menţinută fără a pune în pericol siguranţa navigaţiei, aceasta poate decide să pună capăt acordului mutual semnat de către această administraţie contractantă. Această decizie va intra în vigoare faţă de administraţia contractantă la 12 luni după notificarea sa către Secretariat. Articolul 10Amendamente 1. Modificarea anexelor CCNR şi administraţiile contractante vor informa Secretariatul fără întârziere cu privire la orice modificare privind lista autorităţilor competente prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Secretariatul va modifica anexa în cauză în consecinţă şi o va transmite CCNR şi administraţiilor contractante, cât mai curând posibil. 2. Amendamente la acord CCNR sau administraţia contractantă poate trimite Secretariatului propuneri de modificare a acordului. CCNR şi administraţiile contractante transmit Secretariatului poziţia lor şi comentariile, în termen de două luni de la notificarea Secretariatului. În răspunsurile lor, acestea trebuie să precizeze mai ales dacă doresc o reuniune comună în care urmează să fie convocate. Absenţa unui răspuns în această perioadă de două luni se consideră acceptarea propunerii. Modificările intră în vigoare la 60 de zile după ce a fost aprobată. O versiune modificată a acordului este transmisă de Secretariat la CCNR şi la toate administraţiile contractante, înainte de data de intrare în vigoare a amendamentului. Articolul 11Dispoziţii finale 1. Prezentul acord intră în vigoare la 1 iulie 2011. CCNR şi administraţiile contractante vor notifica în scris Secretariatului, în cel mai scurt timp şi nu mai târziu de 1 iulie 2011, că formalităţile interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului au fost îndeplinite. Secretariatul va informa CCNR şi administraţiile contractante. 2. Toate administraţile contractante ale căror carnete de serviciu îndeplinesc criteriile specificate în Rezoluţia CCNR 2008-II-8 pot solicita aderarea la acord. Aderarea necesită consimţământul CCNR şi al tuturor administraţiilor contractante. Ea se face fără rezerve şi se aplică la acord în forma sa valabilă la data aderării. Cererea oficială de aderare se depune la Secretariat, care o comunică imediat CCNR şi administraţiilor contractante. Aderarea se consideră a fi acceptată la sfârşitul unei perioade de 6 luni care curg de la data acestei comunicări, cu excepţia cazului în care CCNR sau o administraţie contractantă emite în scris o obiecţie la aceasta. Aceste obiecţii vor fi examinate în cadrul unei reuniuni comune. Aderarea este apoi acceptată în unanimitate de către părţile prezente la reuniunea comună. Părţile care nu participă la reuniunea comună au la dispoziţie o lună pentru a emite obiecţii. Aderarea intră în vigoare la 3 luni de la acceptarea de către CCNR şi toate administraţiile contractante, în conformitate cu procedura menţionată mai sus. 3. CCNR sau orice administraţie contractantă se poate retrage din acord printr-o notificare scrisă adresată Secretariatului. Secretariatul va informa CCNR şi administraţiile contractante. Retragerea intră în vigoare după 12 luni de la primirea notificării de către Secretariat. 4. Prezentul acord nu constituie un tratat sau un acord internaţional în sensul dreptului internaţional public, care implică răspunderea internaţională a administraţiilor contractante ca state sau a CCNR ca organizaţie internaţională. Acesta se încheie fără a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care decurg din orice acord internaţional sau regulament al Uniunii Europene. 5. Versiunile în limbile franceză, germană, olandeză şi engleză ale prezentului acord sunt în egală măsură autentice. Exemplarele semnate sunt depuse la Secretariat. O copie certificată conformă în fiecare limbă este transmisă CCNR şi fiecărei administraţii contractante. Fiecare administraţie contractantă va traduce acordul în limba sa naţională oficială. Semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010. Pentru Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin, Jean-Marie Woehrling, secretar general Pentru administraţiile contractante Pentru Administraţia Republicii Austria Sub rezerva intrării în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a unor dispoziţii naţionale de reglementare care să integreze un examen medical privind daltonismul*) dipl. ing. Reinhardt Vorderwinkler, autoritate la nivel înalt pentru navigaţia interioară, Ministerul Transporturilor, Inovaţiei şi Tehnologiei Pentru Administraţia Republicii Bulgaria, cpt. Sergey Tzarnakliyski, director general al Administraţiei Maritime bulgare Pentru Administraţia Republicii Ungare Sub rezerva intrării în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a unor dispoziţii naţionale de reglementare care să prevadă inserarea în carnetul de serviciu ungar a unei pagini rezervate pentru înscrierea unor calificări conforme cu reglementările renane*) Tamas Marton, şef Departament navigaţie, Ministerul Dezvoltării Naţionale al Republicii Ungare Pentru Administraţia Republicii Polone, Marek Chmielewski, director adjunct, Unitatea de Siguranţă a Navigaţiei, Ministerul Infrastructurii Pentru Administraţia României, Viorel Ion Olea, director general, Direcţia generală infrastructură şi transport naval, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România Pentru Administraţia Republicii Slovace Sub rezerva intrării în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a dispoziţiilor legislative şi de reglementare naţionale care prevăd introducerea în carnetul de serviciu slovac a unei pagini rezervate calificărilor conforme reglementărilor renane şi precizează modalităţile de validare de către autorităţile slovace a voiajelor efectuate*) Matej Vanicek, şef Birou navigaţie interioară, Direcţia generală aviaţie civilă şi transport pe căi navigabile, Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor Pentru Administraţia Republicii Cehe Sub rezerva intrării în vigoare, înainte de 1 iulie 2011, a dispoziţiilor naţionale de reglementare care permit intrarea în vigoare a acestui acord*) dipl. ing. Ivo Toman, ministru delegat, Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe *) Notificare solicitată de către Secretariat, pe care o va transmite CCNR şi altor administraţii contractante. ANEXA Nr. 1Lista autorităţilor renane competente

Germania
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Lübeck Wasser-und Schifffahrtsamt Lübeck Moltkeplatz 17, 23566 Lübeck, wsa-luebeck@wsv.bund.de Tel.: 0451/6208-0 Fax: 0451/6208190
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Tönning Wasser-und Schifffahrtsamt Tönning Am Hafen 40, 25832 Tönning, wsa-toenning@wsv.bund.de Tel.: 04861/615-0 Fax: 04861/615325
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Brunsbüttel Wasser-und Schifffahrtsamt Brunsbüttel Alte Zentrale 4, 25541 Brunsbüttel, wsa-brunsbuettel@wsv.bund.de Tel.: 04852/885-0 Fax: 04852/885408
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Kiel-Holtenau Wasser-und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau Schleuseninsel 2, 24159 Kiel, wsa-kiel-holtenau@wsv.bund.de Tel.: 0431/3603-0 Fax: 0431/3603414
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Hamburg Wasser-und Schifffahrtsamt Hamburg Moorweidenstr. 14, 20148 Hamburg, wsa-hamburg@wsv.bund.de Tel.: 040/44110-0 Fax: 040/44110365
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Cuxhaven Wasser-und Schifffahrtsamt Cuxhaven Am Alten Hafen 2, 27472 Cuxhaven, wsa-cuxhaven@wsv.bund.de Tel.: 04721/567-0 Fax: 04721/567103
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Stralsund Wasser-und Schifffahrtsamt Stralsund Wamper Weg 5, 18439 Stralsund, wsa-stralsund@wsv.bund.de Tel.: 03831/249-0 Fax: 03831/249309
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Bremen Wasser-und Schifffahrtsamt Bremen Franziuseck 5, 28199 Bremen, wsa-bremen@wsv.bund.de Tel.: 0421/5378-0 Fax: 0421/5378400
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Bremerhaven Wasser-und Schifffahrtsamt Bremerhaven Am Alten Vorhafen 1, 27568 Bremerhaven, wsa-bremerhaven@wsv.bund.de Tel.: 0471/4835-0 Fax: 0471/4835210
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Emden Wasser-und Schifffahrtsamt Emden Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden, wsa-emden@wsv.bund.de Tel.: 04921/802-0 Fax: 04921/802379
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Wilhelmshaven Wasser-und Schifffahrtsamt Wilhelmshaven Mozartstr. 32, 26382 Wilhelmshaven, wsa-wilhelmshaven@wsv.bund.de Tel.: 04421/186-0 Fax: 04421/186308
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Hannoversch-Münden Wasser-und Schifffahrtsamt Hannoversch-Münden Kasseler str. 5, 34646 Hann.-Münden, wsa-hann-muenden@wsv.bund.de Tel.: 05541/9520 Fax: 05541/9521400
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Verden Wasser-und Schifffahrtsamt Verden Hohe Leuchte 30, 27283 Verden, wsa-verden@wsv.bund.de Tel.: 04231/898-0 Fax: 04231/8981333
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Minden Wasser- und Schifffahrtsamt Minden Am Hohen Ufer 1-3, 32425 Minden, wsa-minden@wsv.bund.de Tel.: 0571/6458-0 Fax: 0571/64581200
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Braunschweig Wasser- und Schifffahrtsamt Braunschweig Ludwig-Winter-Str. 5, 38120 Braunschweig, wsa-braunschweig@wsv.bund.de Tel.: 0531/86603-0 Fax: 0531/866031400
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Uelzen Wasser- und Schifffahrtsamt Uelzen Greyerstr. 12, 29525 Uelzen, wsa-uelzen@wsv.bund.de Tel.: 0581/9079-0 Fax: 0531/90791277
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Köln Wasser- und Schifffahrtsamt Köln An der Münze 8, 50668 Köln, wsa-koeln@wsv.bund.de Tel.: 0221/97350-0 Fax: 0221/97350222
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Duisburg-Rhein Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein Königstr. 84, 47198 Duisburg, wsa-duisburg-rhein@wsv.bund.de Tel.: 02066/418-111 Fax: 02066/418315
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Duisburg-Meiderich Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Meiderich Emmericher str. 201, 47138 Duisburg, wsa-duisburg-meiderich@wsv.bund.de Tel.: 0203/4504-0 Fax: 0203/4504333
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Rheine Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine Münsterstr. 77, 48431 Rheine, wsa-rheine@wsv.bund.de Tel.: 05971/916-0 Fax: 05971/916222
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Meppen Wasser- und Schifffahrtsamt Meppen Herzog-Arenberg-Str. 66, 49716 Meppen, wsa-meppen@wsv.bund.de Tel.: 05931/848-111 Fax: 05931/848222
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Freiburg Wasser- und Schifffahrtsamt Freiburg Stefan-Meier-Str. 4-6, 79104 Freiburg, wsa-freiburg@wsv.bund.de Tel.: 0761/2718-0 Fax: 0761/2718155
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Bingen Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen Schlossstr. 36, 55411 Bingen, wsa-bingen@wsv.bund.de Tel.: 06721/306-0 Fax: 06721/306155
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Mannheim Wasser- und Schifffahrtsamt Mannheim C8, 3, 68159 Mannheim, wsa-mannheim@wsv.bund.de Tel.: 0621/1505-0 Fax: 0621/1505155
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Stuttgart Wasser- und Schifffahrtsamt Stuttgart Birkenwaldstr. 38, 70191 Stuttgart, wsa-stuttgart@wsv.bund.de Tel.: 0711/25552-0 Fax: 0711/25552155
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Trier Wasser- und Schifffahrtsamt Trier Pacelli-Ufer 16, 54290 Trier, wsa-trier@wsv.bund.de Tel.: 0651/3609-0 Fax: 0651/3609155
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Saarbrücken Wasser- und Schifffahrtsamt Saarbrücken Bismarckstr. 133, 66121 Saarbrücken, wsa-saarbruecken@wsv.bund.de Tel.: 0681/6002-0 Fax: 0681/6002155
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Heidelberg Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg Vangerowstraße 12, 69115 Heidelberg, wsa-heidelberg@wsv.bund.de Tel.: 06221/507-0 Fax: 06221/507155
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Koblenz Wasser- und Schifffahrtsamt Koblenz Schartwiesenweg 4, 56070 Koblenz, wsa-koblenz@wsv.bund.de Tel.: 0261/9819-0 Fax: 0261/98193155
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Aschaffenburg Wasser- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg Obernauer str. 6, 63739 Aschaffenburg, wsa-aschaffenburg@wsv.bund.de Tel.: 06021/385-0 Fax: 06021/385101
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Schweinfurt Wasser- und Schifffahrtsamt Schweinfurt Mainberger str. 8, 97422 Schweinfurt, wsa-schweinfurt@wsv.bund.de Tel.: 09721/206-0 Fax: 09721/206101
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Nürnberg Wasser-und Schifffahrtsamt Nürnberg Marientorgraben 1, 90402 Nürnberg, wsa-nuernberg@wsv.bund.de Tel.: 0911/2000-0 Fax: 0911/2000101
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Regensburg Wasser- und Schifffahrtsamt Regensburg Erlanger str. 1, 93059 Regensburg, wsa-regensburg@wsv.bund.de Tel.: 0941/8109-0 Fax: 0941/8109160
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Dresden Wasser- und Schifffahrtsamt Dresden Moritzburger str. 1, 01127 Dresden, wsa-dresden@wsv.bund.de Tel.: 0351/8432-50 Fax: 0351/8432381, 8489020
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Magdeburg Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg Fürstenwallstr. 19/20, 39104 Magdeburg, wsa-magdeburg@wsv.bund.de Tel.: 0391/530-0 Fax: 0391/5302417
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Lauenburg Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg Dornhorster Weg 52, 21481 Lauenburg, wsa-lauenburg@wsv.bund.de Tel.: 04153/558-0 Fax: 04153/558448
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Brandenburg Wasser- und Schifffahrtsamt Brandenburg Brielower Landstraße 1, 14772 Brandenburg, wsa-brandenburg@wsv.bund.de Tel.: 03381/266-0 Fax: 03381/266321
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Berlin Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin Mehringdamm 129, 10965 Berlin, wsa-berlin@wsv.bund.de Tel.: 030/69532-0 Fax: 030/69532201
Biroul pentru Ape Interioare şi Navigaţie Eberswalde Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde Schneidmühlenweg 21, 16225 Eberswalde, wsa-eberswalde@wsv.bund.de Tel.: 03334/276-0 Fax: 03334/276171, 276172
Belgia
Direcţia Generală Transport Terestru - Oficiul de Navigaţie Interioară Antwerpen Directoraat-General Vervoer Te Land Binnenvaartlokeit Antwerpen Tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen Tel.: 32 3 229 00 48
Direcţia Generală Transport Terestru - Oficiul de Navigaţie Interioară Liège Direction Générale Transport Terrestre/ Guichet Navigation Intérieure de Liège La Batte 10, boîte 2, 4000 Liège Tel.: 32 4 2220 149
Franţa
Direcţia Departamentală a Echipamentului şi a Agriculturii din Regiunea Loire-Atlantic, Serviciul Transport, Centrul de Instruire cu privire la Siguranţa Fluvială Nantes Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique, Service Transport, Centre instructeur de Sécurité Fluviale de Nantes 2 rue Marcel Sembat, 44100 Nantes Tel.: 02 40 71 02 15
Serviciul pentru navigaţia din zona de nord şi Pas-de-Calais Service de la navigation du Nord - Pas-de-Calais, BRAF 37, rue de Plat, BP 725, 59034 Lille Cedex Tel.: 03 20 15 49 70
Serviciu de navigaţie pe Rhone şi Saone Service de la navigation du Rhône et de la Saône 4 rue Jonas Salk, 69007 Lyon Tel.: 04 78 69 60 70
Serviciu de navigaţie pe Sena Service de la navigation de la Seine 2 Quai de Grenelle, 5015 Paris Tel.: 01 40 58 29 99
Serviciu de navigaţie din Strasbourg Service de la navigation de Strasbourg Cité administrative, 14 rue du Maréchal Juin, 67084 Strasbourg Cedex Tel.: 03 88 76 79 32 Fax: 03 88 76 79 31
Serviciu de navigaţie din Toulouse Service de la navigation de Toulouse 2 port Saint-Étienne, BP 7204, 31073 Toulouse Cedex 7 Tel.: 05 61 36 24 24
Olanda
Autoritatea Deşeurilor, Căilor Navigabile Interioare şi Documente de Navigaţie Stichting Afalstoffen Binnenvaart en Vaardocumenten Vasteland 12 e, 3011 BL Rotterdam Postbus 23041 Tel.: 31(0)104129544 Fax: 31(0)104048019
Elveţia
Direcţia Porturi Renane Elveţiene Schweizerische Rheinhäfen Direktion Postfach CH-4019 Basel Tel.: 004161 639 9595 Fax: 004161 639 9514

ANEXA Nr. 2Lista autorităţilor competente ale administraţiilor contractante

Ministerul Federal pentru Transport, Inovaţie şi Tehnologie, Autoritatea Superioară de Navigaţie Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Oberste Schifffahrtsbehörde Radetzkystraße 2, 1030 Wien, w2@bmvit.gv.at Tel.: +43 1 71162 DW 655900 Fax: DW 655999 mobil: +43 664 818 88 68 +43 664 818 89 09 +43 664 818 89 10
Pentru aplicarea vizelor de control sunt, de asemenea, competente şi următoarele autorităţi:
Autoritatea de supraveghere a navigaţiei din Hainburg Schifffahrtsaufsicht Hainburg Donaulände 2, 2410 Hainburg, schifffahrtsaufsicht.hainburg@bmvit.gv.at Tel.: +43 2165 62 365 Fax: +43 2165 62 365-99 mobil: +43 664 818 88 50 +43 664 818 88 51 +43 664 818 88 52
Autoritatea de supraveghere a navigaţiei din Viena Schifffahrtsaufsicht Wien Handelskai 267, 1020 Wien, schifffahrtsaufsicht.wien@bmvit.gv.at Tel.: 01/728 37 00 Fax: 01/728 37 00-99 mobil: 0664/818 88 53 0664/818 88 54 0664/818 88 55 0664/818 88 56
Autoritatea de supraveghere a navigaţiei din Krems Schifffahrtsaufsicht Krems Am Schutzdamm 1, 3500 Krems, schifffahrtsaufsicht.krems@bmvit.gv.at Tel.: 02732/83 170 Fax: 02732/83 170-99 mobil: 0664/818 88 57 0664 / 818 88 58 0664/818 88 59
Autoritatea de supraveghere a navigaţiei din Grein Schifffahrtsaufsicht Grein Am Hofberg 2, 4360 Grein, schifffahrtsaufsicht.grein@bmvit.gv.at Tel.: 07268/320 Fax: 07268/7431 mobil: 0664/818 88 60 0664/818 88 61 0664/818 88 62
Autoritatea de supraveghere a navigaţiei din Linz Schifffahrtsaufsicht Linz Regensburgerstraße 4, 4020 Linz, schifffahrtsaufsicht.linz@bmvit.gv.at Tel.: 0732/777 229 Fax: 0732 / 777 229-99 mobil: 0664/818 88 63 0664/818 88 64 0664/818 88 65
Autoritatea de supraveghere a navigaţiei din Engelhartszell Schifffahrtsaufsicht Engelhartszell Nibelungenstraße 3, 4090 Engelhartszell, schifffahrtsaufsicht.engelhartszell@bmvit.gv.at Tel.: 07717/8026 Fax: 07717/8026-99 mobil: 0664/818 88 66 0664/818 88 67 0664/818 88 70
Bulgaria
Administraţia Maritimă Ruse 7000, 20 Pristanistna St. Tel.: +359 82 815 815 Fax: +359 82 824 009 e-mail: stw_rs@marad.bg
Administraţia Maritimă Lom 3600, 3 Dunavski park St., stw_lm@marad.bg Tel.: +359 971 66 963 Fax: +359 >971 66 961
Ungaria
Direcţia de Strategie şi Metodologie Departamentul de Navigaţie şi al Aviaţiei Civile Nemzeti Közlekedési Hatóság, Stratégiai és Módszertani Igazgatóság, Hajózási és Légiközlekedési Főosztály Adresse postale: 1389 Budapest, 62 Pf. 102 Situation: 1066 Budapest, Teréz körút 62 Hongrie Tel.: +36 1 815 9646 Fax: +36 1 815 9659 e-mail: hajozaslegikozlekedesfoo.smi@nkh.gov.hu
Polonia
Biroul de Navigaţie Interioară din Bydgoszcz urząd żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1/3, 85-066 Bydgoszcz Tel.: +48 52 322-02-73, Fax: +48 52 322-68-84 e-mail: urzad@bydg.uzs.gov.pl Director: Jerzy Słomiński
Biroul de Navigaţie Interioară din Gdansk urząd żeglugi śródlądowej w Gdańsku ul. Toruńska 8/4, 80-841 Gdańsk Tel.: +48 58 301-84-14 Fax: +48 58 301-84-14 e-mail: urzad@gda.uzs.gov.pl Director: Marian Kidaj
Biroul de Navigaţie Interioară din Gizycko urząd żeglugi śródlądowej w Giżycku ul. Łuczańska 5, 11-500 Giżycko Tel.: +48 87 428-56-51 Fax: +48 87 428-56-51 e-mail: urzad@giz.uzs.gov.pl Director: Tadeusz Zdanowicz
Biroul de Navigaţie Interioară din Kedzierzyn-Kozle urząd żeglugi śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu ul. Chełmońskiego 1, 47-205 Kędzierzyn-Koźle Tel.: +48 77 472-23-60 Fax: +48 77 472-23-61 e-mail: urzad@k-k.uzs.gov.pl Director: Mariusz Przybylski
Biroul de Navigaţie Interioară din Cracovia urząd żeglugi śródlądowej w Krakowie ul. Skawińska 31/3, 31-066 Kraków Tel.: +48 12 430-53-97 Fax: +48 12 430-53-97 e-mail: urzad@kr.uzs.gov.pl Director: Tadeusz Marzec
Biroul de Navigaţie Interioară din Szczecin urząd żeglugi śródlądowej w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin Tel.: +48 91 434-02-79 Fax: +48 91 434-01-29 e-mail: urzad@szn.uzs.gov.pl Director: Krzysztof Woś
Biroul de Navigaţie Interioară din Varşovia urząd żeglugi śródlądowej w Warszawie ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa Tel.: +48 22 635-93-30 Fax: +48 22 >635-93-30 e-mail: urzad@waw.uzs.gov.pl Director: Bogdan Maślanka
Biroul de Navigaţie Interioară din Wroclaw urząd żeglugi śródlądowej we Wrocławiu ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław Tel.: +48 71 329-18-93 Fax: +48 71 329-18-93 e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl Director: Jan Pyś
România
Autoritatea Navală Română, Constanţa Port nr. 1, 900900 Constanţa, România Tel.: 0040241555676 Fax: 0040341730349 e-mail: rna@rna.ro
Republica Slovacă
Administraţia Navală de Stat Serviciul de Siguranţă Navală Státna plavebná správa (SPS) Vedúci odboru plavebnej bezpečnosti 821 09 Prístavná 10, Bratislava 2 Tel.:+421 2 333 00217 Fax: +421 2 555 67 604 +421 2 335 23 913 e-mail: sekretariat @sps.sk; jozef.moravcik@sps.sk
Republica Cehă
Administraţia Navală de Stat Praga Státní plavební správa Praha Jankovcova 4, 170 00 Praha 7 Tel.: 234 637 111 Fax: 266 710 545 e-mail: pobocka@spspraha.cz
Administraţia Navală de Stat Děčín Státní plavební správa Děčín Labská 694/21, 405 01 Děčín 1 Tel.: 412 557 411 Fax: 412 557 410 e-mail: pobocka@spsdecin.cz
Administraţia Navală de Stat Přerov Státní plavební správa Přerov Seifertova 33, 750 02 Přerov Tel.:581 284 254 Fax: 581 284 256 e-mail: pobocka@spsprerov.cz


SmartCity5

COMENTARII la Acord -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Acord -/2010
Hotărârea 444 2011
pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetelor de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin, pe de o parte, şi Ministerul Transporturilor, Inovaţiei şi Tehnologiei din Republica Austria, Ministerul Transporturilor, Administraţia Maritimă din Republica Bulgaria, Ministerul Dezvoltării Naţionale din Republica Ungară, Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Siguranţă a Navigaţiei din Republica Polonă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România, Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe, Ministerul Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor din Republica Slovacă, pe de altă parte, semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010
Hotărârea 437 2005
privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu