E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.32 din 21.12.2006

privind serviciile de investiţii financiare*) Notă *) Aprobat de Ordinul nr. 121/21.12.2006 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 103 din 12 februarie 2007.
ACT EMIS DE: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 12 februarie 2007SmartCity1

Titlul I Dispoziţii generale Articolul 1
(1)Prezentul regulament stabileşte reguli şi proceduri în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, cu privire la serviciile de investiţii financiare.
(2)Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.
Articolul 2
(1)Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 297/2004.
(2)În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)administrarea portofoliilor clienţilor - administrarea portofoliilor clienţilor în conformitate cu mandatele date de aceştia în mod discreţionar, incluzând unul sau mai multe instrumente financiare;b)agent delegat - un agent pentru servicii de investiţii financiare care, sub responsabilitatea deplină şi necondiţionata a unei singure societăţi de servicii de investiţii financiare în numele căreia acţionează, în baza unui contract de muncă, de mandat sau de agent, promovează clienţilor sau clienţilor potenţiali servicii de investiţii şi/sau servicii conexe, preia şi transmite instrucţiunile sau ordinele de la clienţi referitoare la instrumente financiare sau servicii de investiţii, plasează instrumente financiare şi/sau furnizează clienţilor sau clienţilor potenţiali servicii de consultanţă privind aceste instrumente sau servicii;c)agent pentru servicii de investiţii financiare - persoană fizică aflată sub responsabilitatea unui singur intermediar, care prestează servicii de investiţii financiare exclusiv în numele intermediarului al cărui angajat este;d)analist financiar - persoană relevanta care furnizează datele şi informațiile pentru cercetarea în domeniul investiţiilor;e)canale de distribuţie - calea prin care informaţia este sau ar putea fi făcută publică, iar prin "informaţie care ar putea fi făcută publică" se înţelege orice informaţie la care are ori poate avea acces un număr mare de persoane;f)client - orice investitor persoană fizică sau juridică pentru care o S.S.I.F. prestează servicii de investiţii financiare principale şi/sau conexe;g)client profesional - orice client care îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 8;h)client de retail ("retail client") - clientul care nu este client profesional;i)conducător - persoană sau persoanele care conduc efectiv activitatea societăţii de servicii de investiţii astfel cum este prevăzut în art. 6 alin. (3) lit. a), lit. b) pct. 1 şi lit. c);j)consultanta pentru investiţii prestată de o firmă de investiţii - recomandarea personală data unui client, la cererea acestuia sau la iniţiativa firmei de investiţii, în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare;k)externalizarea - un contract de orice tip încheiat între firmă de investiţii şi un furnizor de servicii prin care acel furnizor de servicii desfăşoară un serviciu sau o activitate care, dacă n-ar fi fost externalizat(a) ar fi fost efectuat(a) de firmă de investiţii;l)grup în legătură cu o firmă de investiţii - grupul din care face parte o firmă de investiţii format dintr-o societate mamă, filialele sale şi entităţile în care societatea mamă sau filialele sale deţin o participare, precum şi entităţile legate una de alta printr-o relaţie având următorul înţeles:i) o entitate împreună cu una sau cu mai multe entităţi sunt conduse pe o bază unică, în baza unui contract încheiat cu acea entitate sau a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entităţi; sauii) organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei sau mai multor entităţi sunt formate, în cea mai mare parte, din aceleaşi persoane pe perioada anului financiar şi până la efectuarea situaţiilor consolidate;m)date de identificare - în cazul persoanelor fizice: numele şi prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, seria şi numărul actului de identitate sau, pentru cetăţenii străini, ale paşaportului, domiciliul şi, după caz, reşedinţa (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, cod poştal, ţara); în cazul persoanelor juridice: denumirea, adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei, telefon, fax, e-mail, adresa pagină internet, capitalul social subscris şi vărsat, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca şi codul IBAN;n)executarea ordinelor în numele clienţilor - efectuarea operaţiunilor necesare pentru încheierea contractelor de cumpărare sau de vânzare a unuia sau a mai multor instrumente financiare în numele clienţilor;o)finanţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare - are înţelesul prevăzut în Regulamentul CE nr. 1.287/2006;p)firmă de investiţii - are înţelesul prevăzut la art. 7 alin. (1) pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, respectiv orice persoană juridică a cărei activitate o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investiţii financiare către terţi şi/sau desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi de investiţii pe baze profesionale;q)formator de piaţa ("market maker") - S.S.I.F. care este prezenta în mod continuu pe piaţa pentru a tranzacţiona pe cont propriu şi care se comportă ca un vânzător sau cumpărător de instrumente financiare, angajând propriul capital, la preţurile afişate de această;r)operator independent ("systematic internaliser") - S.S.I.F. care, în mod organizat, frecvent şi sistematic încheie tranzacţii pe cont propriu prin executarea ordinelor clienţilor în afară pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacţionare;s)ordin - instrucţiunea de a cumpăra sau de a vinde un anumit instrument financiar;t)ordin limită - ordinul de a cumpăra sau de a vinde un instrument financiar la un preţ specificat sau mai bun decât acesta şi într-o cantitate specificată;u)persoană care efectuează operaţiuni cu titlu profesional - înseamnă cel puţin următoarele: o firmă de investiţii, inclusiv societăţile de servicii de investiţii financiare, sau o instituţie de credit;v) persoană cu care o persoană relevanta are relaţii de familie - înseamnă oricare din următoarele:i) soţul (soţia) persoanei relevante sau orice partener al acelei persoane considerat de legislaţia naţională echivalent al soţului (soţiei);ii) un copil natural sau un copil legitim dependent de persoană relevanta;iii) orice altă rudă a persoanei relevante care, la data tranzacţiei personale, locuia cu acea persoană în aceeaşi locuinţa de cel puţin un an;w)persoană relevanta (în cauză) - în raport cu firmă de investiţii înseamnă oricare din următoarele:i) un director, partener sau echivalent, administrator sau agent delegat al firmei de investiţii;ii) un director, partener sau echivalent ori administratorul oricărui agent delegat al firmei de investiţii;iii) un angajat (salariat) al firmei de investiţii sau al unui agent delegat al firmei de investiţii, precum şi orice altă persoană fizică care îşi oferă serviciile la dispoziţia şi sub controlul firmei de investiţii sau a agentului delegat al firmei de investiţii şi care este implicat în desfăşurarea de către firmă de investiţii a serviciilor şi activităților de investiţii;iv) persoană fizică care este direct implicată în furnizarea serviciilor către firmă de investiţii sau către agenţii delegaţi ai acesteia în baza unui contract de externalizare în scopul desfăşurării de către firmă de investiţii a serviciilor şi activităților de investiţii;x) societate de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) - firmă de investiţii, persoană juridică română;y)stat membru gazdă:i) statul membru, altul decât statul membru de origine, în care o societate de servicii de investiţii financiare are o sucursală sau furnizează servicii şi/sau activităţi;ii) statul membru, altul decât statul membru de origine, în care piaţa reglementată efectuează operaţiuni specifice pentru a facilita membrilor sau participanţilor din respectivul stat membru accesul la tranzacţionare de la distanta în cadrul sistemului sau;z)suport durabil - orice instrument care permite unui client să stocheze informațiile pe care le primeşte personal într-un mod care să permită accesul în viitor pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopului la care se referă informaţia şi care permite reproducerea fără modificări a informaţiei stocate;z^1)tranzacţionarea pe cont propriu - efectuarea de tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare având la baza resursele proprii ale firmei de investiţii.
Articolul 3
(1)Toate documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, precum şi cele referitoare la evidenţe şi raportări vor fi transmise C.N.V.M. în limba română.
(2)Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine, emise într-o altă limbă decât limba română, vor fi prezentate în copie legalizată şi în traducere legalizată.
(3)Toate actele şi documentele emise de autorităţi ale altor state, transmise C.N.V.M., au regimul juridic stabilit de legislaţia română aplicabilă, precum şi de reglementările C.N.V.M.
(4)Orice solicitare a C.N.V.M. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării C.N.V.M. sub sancţiunea respingerii cererii.
(5)În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respectă punctual prevederile Legii nr. 297/2004 şi/sau ale reglementărilor C.N.V.M., acestea vor fi returnate solicitantului.
Articolul 4
(1)Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizaţiilor prevăzute de prezentul regulament vor fi eliberate de către C.N.V.M. în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepţia cazului în care Legea nr. 297/2004 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen.
(2)În cazul respingerii unei cereri, C.N.V.M. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.
Articolul 5În cazul în care serviciile de investiţii financiare sunt prestate de către instituţii de credit sau de către intermediari din statele membre sau nemembre, în aplicarea prevederilor prezentului regulament, termenul S.S.I.F. se va înlocui, după caz, cu denumirea corespunzătoare a celorlalte categorii de intermediari.
Titlul II Intermediarii de servicii de investiţii financiare Capitolul I Societăţile de servicii de investiţii financiareSecţiunea 1 Procedura de acordare şi de retragere a autorizaţiei Articolul 6
(1)Entitatea care intenţionează să solicite C.N.V.M. autorizarea ca societate de servicii de investiţii financiare poate consultă, în prealabil, C.N.V.M. cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 297/2004 şi de prezentul regulament.
(2)S.S.I.F. poate fi autorizată de C.N.V.M. să presteze serviciile de investiţii financiare prevăzute în anexa nr. 9.
(3)În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, S.S.I.F. trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în titlul II, capitolul III din Legea nr. 297/2004, precum şi următoarele cerinţe:a)S.S.I.F. trebuie să fie administrată de un consiliu de administraţie format din cel puţin 3 membri, iar conducerea efectivă a acesteia trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane îndeplinind condiţiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 297/2004;b)conducătorii şi administratorii S.S.I.F.:1. trebuie să aibă o bună reputaţie pentru a asigura administrarea sigură şi prudenta a S.S.I.F.;2. nu trebuie să fi fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni de natură economică;3. nu trebuie să se afle sub incidenta sancţiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, aplicate de C.N.V.M., sau al unor sancţiuni similare aplicate de Banca Naţională a României, denumită în continuare B.N.R., de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită în continuare C.S.A., sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar;c)majoritatea membrilor consiliului de administraţie ai S.S.I.F., precum şi conducătorii trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă şi o experienţă profesională într-un domeniu care se circumscrie activităţii financiar-bancare, al pieţei de capital sau al administrării de investiţii de minimum 3 ani;d)organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociaţiile, fundaţiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicală şi orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau acţionar semnificativ la capitalul social al unei S.S.I.F.; fac excepţie asociaţiile, fundaţiile şi orice alte forme de asociere similare constituite la iniţiativa guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale statelor membre G10 în baza unor acorduri încheiate cu Guvernul României, precum şi a organismelor internaţionale şi regionale, precum: Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau alte organisme similare;e)S.S.I.F. trebuie să dispună de capitalul iniţial minim corespunzător obiectului de activitate propus, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 297/2004;f)sumele destinate participaţiei la capitalul social al unei S.S.I.F. trebuie să provină din surse proprii şi să nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziţie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia sumelor puse la dispoziţie unei filiale de către societatea mamă, din surse proprii ale acesteia. Acţionarii semnificativi, persoane juridice, trebuie să fi funcţionat minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultaţi dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include şi funcţionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin, precum şi să nu fi înregistrat pierderi în ultimele două exerciţii financiare;g)S.S.I.F. trebuie să dispună de un spaţiu destinat sediului social al acesteia care trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:1. să se afle în folosinţa exclusivă a S.S.I.F.;2. să fie corespunzător structurii organizatorice, planului de afaceri şi serviciilor ce urmează a fi autorizate;3. să fie în suprafaţa de cel puţin 70 de m²;4. să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce vor fi desfășurate;5. să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor;h)în cazul în care S.S.I.F. deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central, condiţiile menţionate la lit. g) vor fi îndeplinite de sediul central, sediul social urmând a îndeplini numai condiţia prevăzută la lit. g) pct. 1. Sediul central va fi sediul de la care S.S.I.F. va presta serviciile de investiţii financiare ce urmează să fie autorizate de C.N.V.M.;i)S.S.I.F. trebuie să dispună de o dotare tehnică adecvată şi de personal corespunzător serviciilor de investiţii financiare ce urmează a fi autorizate;j)S.S.I.F. trebuie să prezinte toate documentele prevăzute la art. 7.
(4)Membrilor consiliului de administraţie, auditorilor şi angajaţilor unei S.S.I.F. le este interzis să fie acţionari semnificativi, să deţină o funcţie sau să fie angajaţi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M.
(5)Conducătorilor unei S.S.I.F. le este interzis să fie acţionari semnificativi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M. Conducătorii trebuie să conducă şi să coordoneze activitatea S.S.I.F. pe toată durata programului de lucru al acesteia.
(6)Unul din conducătorii unei S.S.I.F. poate fi autorizat ca reprezentant al compartimentului de control intern al respectivei S.S.I.F. Ceilalţi conducători pot fi autorizaţi ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare al respectivei S.S.I.F.
Articolul 7
(1)Autorizaţia acordată unei S.S.I.F. se eliberează în baza unei cereri, întocmită conform anexelor nr. 1A şi 1B, însoţită de următoarele documente:a)actul constitutiv, în original sau în copie legalizată;b)copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului, de constituire şi de înregistrare a societăţii;c)copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului;d)pentru fiecare dintre membrii consiliului de administraţie şi pentru conducătorii societăţii sunt necesare următoarele documente:1. curriculum vitae cu prezentarea detaliată a experienţei profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. c);2. copia actului de identitate;3. copia legalizată a actului de studii;4. certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;5. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată;6. declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, întocmită conform anexei nr. 1C, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor în vigoare în legătură cu activităţile de servicii de investiţii financiare, precum şi cu privire la respectarea cerinţelor menţionate la art. 6 alin. (3) lit. b) şi c), precum şi ale alin. (4), respectiv (5) al aceluiaşi articol;7. declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, întocmită conform anexei nr. 1D, care trebuie să cuprindă: toate deţinerile individuale şi deţinerile în legătură cu alte persoane implicate şi aflate în legături strânse, în orice societate comercială şi care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot;e)pentru acţionarii semnificativi, persoane juridice:1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat de oficiul registrului comerţului, pentru persoanele juridice române sau de autoritatea similară din statul în care este înregistrată şi funcţionează persoană juridică străină, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;2. menţionarea grupului din care fac parte, dacă este cazul;3. structură acţionariatului sau asociaţilor semnificativi, până la nivelul persoanelor fizice. Prin structură a acţionariatului până la nivel de persoană fizică se înţelege prezentarea acţionarilor/asociaţilor care deţin indirect controlul asupra acţionarilor semnificativi ai S.S.I.F.;4. situaţia financiară aferentă anului anterior şi, după caz, situaţia financiară semestrială a anului curent, înregistrate la oficiul registrului comerţului sau la administraţia financiară, după caz, pentru persoanele juridice române sau la autoritatea fiscală naţională din statul de origine, pentru persoanele juridice străine;f)pentru acţionarii semnificativi, persoane fizice:1. copia actului de identitate;2. certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;3. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată;g)chestionarul prevăzut în anexa nr. 1E, completat de fiecare acţionar semnificativ al S.S.I.F.;h)declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă a fiecărui acţionar semnificativ al S.S.I.F., întocmită conform anexelor nr. 1F sau nr. 1G, după caz, referitoare la respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) lit. f), care va cuprinde şi toate deţinerile individuale şi deţinerile împreună cu persoanele implicate şi cu care se află în legături strânse în orice societate comercială şi care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot;i)regulamentul de organizare şi funcţionare, care va cuprinde şi organigrama S.S.I.F., regulile şi procedurile interne prevăzute la titlul III, capitolul I;j)planul de afaceri, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:1. datele de identificare ale S.S.I.F. definite conform art. 2 alin. (2) lit. m);2. informații cu privire la serviciile de investiţii financiare pe care S.S.I.F. intenţionează să le presteze;3. informații cu privire la modul în care S.S.I.F. intenţionează să acţioneze pentru prestarea serviciilor de investiţii financiare, astfel încât activităţile să se desfăşoare într-un mod sigur şi prudent;4. informații cu privire la instrumentele financiare avute în vedere în cadrul prestării serviciilor de investiţii financiare;5. informații cu privire la locul în cadrul căruia S.S.I.F. va desfăşura operaţiuni (piaţa reglementată, ATS etc.) şi cu privire la sistemele de compensare-decontare sau casele de compensare cu care va încheia contracte pentru efectuarea operaţiunilor specifice;6. categoriile de clienţi cu care S.S.I.F. intenţionează să încheie contracte (clienţi de retail şi/sau clienţi profesionali);7. structură organizatorică, cu precizarea responsabilităţilor şi limitelor de competenţa pentru personalul cu putere de decizie;8. studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;9. politica de investiţii şi planul de finanţare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiţiei;k)lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administraţie, pentru conducătorii S.S.I.F. şi pentru persoană/persoanele pe care S.S.I.F. doreşte sa o/le autorizeze ca reprezentant al/reprezentanţi ai compartimentului de control intern, care vor reprezenta societatea în relaţia cu C.N.V.M.;l)documentele prevăzute de prezentul regulament pentru autorizarea reprezentantului/reprezentanţilor compartimentului de control intern, cu specificarea responsabilităţilor stabilite de acesta şi prin regulile şi procedurile interne ale S.S.I.F.;m)documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin două persoane fizice ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare; S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestării tuturor serviciilor prevăzute în anexa nr. 9 trebuie să transmită la C.N.V.M. documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin 4 persoane fizice ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare;n)copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social şi sediului central, după caz, necesar funcţionarii S.S.I.F., care va îndeplini condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. g) şi h). Contractul de închiriere/subînchiriere trebuie să fie valabil cel puţin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Acesta va fi reînnoit şi depus la C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participaţiune ca dovadă a deţinerii spaţiului destinat sediului social/central. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta şi declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului subînchiriat, însoţită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală;o)declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. pentru sediul social şi/sau pentru sediul central, întocmită conform anexei nr. 1L;p)dovadă deţinerii capitalului iniţial minim corespunzător serviciilor ce vor fi autorizate. La înfiinţare capitalul iniţial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;q)curriculum vitae al persoanelor desemnate să asigure funcţia de audit intern şi, respectiv, de administrare a riscului;r)orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru a verifica asigurarea de către S.S.I.F. a unei administrări prudenţiale eficiente.
(2)C.N.V.M. va acorda autorizaţia S.S.I.F., sub condiţia achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de înscriere în Registrul C.N.V.M., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentaţiei complete prevăzute la alin. (1) sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată care poate fi contestate în termen de 30 de zile de la data comunicării.
(3)În termen de maximum 60 de zile de la data eliberării autorizaţiei, S.S.I.F. are obligaţia să prezinte la C.N.V.M. dovadă dobândirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor.
(4)S.S.I.F. poate presta serviciile de investiţii financiare menţionate în decizia de autorizare numai după data îndeplinirii condiţiei menţionate la alin. (3).
Articolul 8C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizaţia de funcţionare în situaţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 297/2004, precum şi în următoarele cazuri:a)există indicii ca persoanele care au calitatea de conducători ai S.S.I.F. nu au reputaţie şi experienţa suficiente sau există motive obiective şi demonstrabile pentru a estima ca persoanele propuse în calitate de conducători nu ar asigura administrarea corectă şi prudenta a S.S.I.F.;b)societatea care a solicitat eliberarea autorizaţiei nu îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 297/2004 şi de prezentul regulament. Articolul 9Retragerea autorizaţiei unei S.S.I.F. are loc în situaţiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 297/2004 prin:a)decizie de retragere a autorizaţiei dacă S.S.I.F. face dovadă depunerii tuturor documentelor menţionate la art. 11;b)prin ordonanţa de sancţionare în cazul constatării nerespectării reglementărilor în vigoare, cu respectarea prevederilor titlului IX din Legea nr. 297/2004. Articolul 10
(1)După retragerea autorizaţiei, S.S.I.F. are obligaţia să convoace în termen de maximum 30 de zile adunarea generală a acţionarilor proprii care va avea în vedere lichidarea societăţii sau modificarea obiectului de activitate şi, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investiţii financiare" sau "S.S.I.F.".
(2)În situaţia în care societatea nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1), C.N.V.M. va solicita consiliului de administraţie al S.S.I.F. să convoace adunarea generală a acţionarilor care va avea în vedere lichidarea societăţii sau modificarea obiectului de activitate şi, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investiţii financiare" sau "S.S.I.F.".
(3)În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (2), C.N.V.M. va solicita tribunalului competent să dispună convocarea adunării generale a acţionarilor în vederea încadrării S.S.I.F. în prevederile alin. (1).
(4)După retragerea autorizaţiei, toate evidenţele şi înregistrările S.S.I.F. referitoare la serviciile şi activităţile de investiţii desfășurate vor fi păstrate pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.
Articolul 11
(1)Retragerea autorizaţiei la solicitarea expresă a S.S.I.F. se efectuează în baza cererii completate conform anexelor nr. 1H şi 1I, însoţită de următoarele documente:a)hotărârea organului statutar al S.S.I.F.;b)adeverinţe emise de entităţile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem, în care să se menţioneze, după caz, încheierea relaţiilor contractuale, faptul că S.S.I.F. nu este ţinuta de plată unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. şi al agenţilor acesteia de la operaţiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor şi parolelor de acces;c)dovadă achitării datoriilor faţă de clienţi şi C.N.V.M. şi a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienţi;d)indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societăţii;e)raportul auditorului financiar cu privire la situaţia societăţii la data încetării activităţii;f)dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei;g)orice alte documente pe care C.N.V.M. le consideră necesare pentru soluţionarea cererii.
(2)Prevederile alin. (1) lit. b)-g) se aplică şi în cazul în care retragerea autorizaţiei are loc ca urmare a faptului că S.S.I.F. nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării.
Secţiunea 2 Modificări în modul de organizare şi funcţionare a S.S.I.F. Articolul 12
(1)Intenţia unei persoane fizice sau juridice de a dobândi sau de a-şi majoră poziţia semnificativă în cadrul unei S.S.I.F., conform art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004, va fi notificată în prealabil C.N.V.M. de respectivă persoană, împreună cu documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e), f), g), h) şi r), după caz.
(2)C.N.V.M. va aproba sau va interzice dobândirea poziţiei notificate conform alin. (1) cu luarea în considerare a următoarelor cerinţe aplicabile persoanelor solicitante:a)persoană fizică sau juridică furnizează informații şi documente prin care se justifică în mod corespunzător provenienţa fondurilor destinate obţinerii participaţiei în cadrul S.S.I.F.;b)persoană juridică a furnizat suficiente informații care să asigure transparenta necesară pentru identificarea structurii grupului din care face parte;c)persoană fizică furnizează documente şi declaraţii cu privire la identitatea persoanelor cu care se află în relaţia de "persoană implicată" sau de "legături strânse";d)persoanele juridice solicitante funcţionează de minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultate dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include şi funcţionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin;e)persoanele juridice solicitante nu au înregistrat pierderi în ultimele două exerciţii financiare;f)persoanele juridice sunt supravegheate de către o autoritate competentă din statul de origine.
(3)La verificarea condiţiei menţionate la alin. (2) lit. b) se va avea în vedere ca documentele furnizate să provină de la autoritățile/entităţile din statele de origine sau din statele în care sunt situate persoanele juridice din cadrul grupului, competenţe conform legislaţiei naţionale în ţinerea evidenţelor structurii acţionariatului unei societăţi comerciale. În situaţia în care legislaţia din statele menţionate anterior împiedica transparenta structurii acţionariatului, C.N.V.M. poate lua în considerare informațiile provenind din toate sursele disponibile.
(4)La evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1), în vederea aprobării participaţiei acestora la capitalul social al S.S.I.F., vor fi luate în considerare informații legate de reputaţia şi de activitatea acestor persoane, precum şi orice alte circumstanţe de natură să conducă la concluzia că nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (2), pentru cauze cum ar fi:a)nu se poate stabili provenienţa fondurilor ce vor fi utilizate pentru obţinerea participaţiei la capitalul social al S.S.I.F. sau justificarea prezentată nu este suficientă pentru a determina dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege şi de prezentul regulament;b)din informațiile furnizate de persoanele juridice respective nu rezultă în mod clar natura activităţii desfășurate de acestea, precum şi identitatea persoanelor care deţin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermiţând astfel realizarea unei supravegheri eficiente;c)persoanele juridice sau persoanele care deţin controlul direct sau indirect asupra acestora au făcut în ultimii 5 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancţiuni sau interdicţii ori fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri. În aceste cazuri C.N.V.M. va analiza fiecare situaţie în parte şi va decide în funcţie de gravitatea faptelor.
(5)Intenţia de dobândire a acţiunilor va face obiectul unei consultări prealabile, aşa cum este prevăzută la art. 13 din Legea nr. 297/2004, în situaţia în care persoană prevăzută la alin. (1) este:a)o firmă de investiţii sau o societate de administrare a investiţiilor autorizată în alt stat membru; sau,b)societatea-mamă a unei firme de investiţii sau a unei societăţi de administrare a investiţiilor autorizate în alt stat membru; sau,c)o persoană fizică sau juridică ce controlează o firmă de investiţii sau o societate de administrare a investiţiilor autorizată în alt stat membru, şi dacă, urmare a acelei achiziţii, S.S.I.F.-ul în care persoană care intenţionează să achiziţioneze acţiuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlată de aceasta.
(6)Furnizarea tuturor documentelor şi îndeplinirea tuturor condiţiilor menţionate la alin. (1), (2) şi (3) nu vor constitui un temei pentru neaplicarea art. 19 din Legea nr. 297/2004, atunci când C.N.V.M. consideră necesar.
Articolul 13
(1)S.S.I.F. va supune autorizării C.N.V.M., anterior înregistrării la oficiul registrului comerţului, următoarele modificări în modul de organizare şi funcţionare:a)majorarea/reducerea capitalului social;b)extinderea/restrângerea obiectului de activitate;c)modificarea structurii acţionariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării poziţiilor semnificative aprobate de C.N.V.M. conform art. 12 din prezentul regulament, respectiv art. 18 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 297/2004;d)modificarea componenţei consiliului de administraţie şi/sau a conducerii S.S.I.F.;e)schimbarea sediului social;f)înfiinţarea/desfiinţarea de sedii secundare;g)schimbarea denumirii şi/sau a emblemei societăţii.
(2)În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. va elibera o decizie de completare şi/sau modificare a autorizaţiei de funcţionare a S.S.I.F.
(3)Modificările de la alin. (1) lit. a), b) şi d)-g) sunt opozabile de la data înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului.
(4)Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care C.N.V.M. dispune restrângerea obiectului de activitate al S.S.I.F. ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de capital prevăzute în reglementările aplicabile. Modificarea devine opozabilă la data emiterii de către C.N.V.M. a actului individual.
(5)După obţinerea autorizaţiei prevăzute la alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare al S.S.I.F., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M., cu excepţia modificării prevăzute la alin. (1) lit. c), S.S.I.F. are obligaţia de a transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.
(6)Decizia prevăzută la alin. (2) îşi pierde valabilitatea în cazul în care modificările în modul de organizare şi funcţionare al S.S.I.F. nu sunt înregistrate la oficiul registrului comerţului în termenul prevăzut la alin. (5).
(7)Majorarea capitalului social al unei S.S.I.F. nu poate fi efectuată prin aport în natură.
Articolul 14
(1)În cazul modificării documentelor ce au stat la baza autorizării, altele decât cele prevăzute la art. 13, S.S.I.F. va notifica C.N.V.M. aceste modificări, în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.
(2)În cazul în care S.S.I.F. deţine atât sediu social, cât şi sediu central, această are obligaţia de a notifica C.N.V.M. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexând în acest sens documentele justificative.
(3)C.N.V.M. este în drept să solicite modificarea documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau ale dispoziţiilor legale în vigoare sau poate refuză autorizarea modificărilor prevăzute la art. 13 în cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute de prezentul regulament.
Articolul 15
(1)Decizia prevăzută la art. 13 alin. (2) poate fi eliberată de C.N.V.M. în baza unei cereri întocmite conform anexelor nr. 1J şi 1K, completată şi însoţită, după caz, de următoarele documente:a)hotărârea organului statutar al S.S.I.F.;b)actul adiţional la actul constitutiv al S.S.I.F., după caz, în original sau în copie legalizată;c)dovadă vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o societate bancară şi raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a);d)documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) şi h) pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi ai S.S.I.F. care participă la majorarea capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 13 lit. a);e)dovadă deţinerii capitalului iniţial prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004 corespunzător obiectului de activitate supus autorizării, pentru modificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b);f)contracte de cesiune, extras din registrul acţionarilor, noua structură a acţionariatului, în cazul modificării prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c);g)documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d), în cazul modificării prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d);h)dovadă deţinerii cu titlu legal a spaţiului necesar funcţionarii, în copie legalizată, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. n), respectiv art. 17 alin. (2) lit. a) sau alin. (3), după caz, şi alin. (5) lit. a), pentru modificările prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) şi f);i)regulamentul de organizare şi funcţionare care va cuprinde organigrama sediului secundar şi proceduri speciale privind evidenta şi controlul activităţii desfășurate la sediile secundare în legătură cu atribuţiile şi răspunderea personalului şi agenţilor pentru servicii de investiţii financiare care îşi desfăşoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situaţiei şi/sau documentelor la sediul social/central, pentru modificările prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f);j)notă explicativă privind situaţia arhivei, a agenţilor de servicii de investiţii financiare şi, după caz, a reprezentanţilor compartimentului de control intern care şi-au desfășurat activitatea la sediile secundare, în cazul solicitării retragerii autorizaţiei respectivelor sedii secundare, întocmită conform anexei nr. 1L, precum şi dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei;k)declaraţie pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. întocmită conform anexei nr. 1L, pentru modificările prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) şi f);l)dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru modificarea/completarea autorizaţiei.
(2)Actul care atestă deţinerea spaţiului sediului secundar va fi reînnoit şi depus la C.N.V.M. în termen de maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participaţiune ca dovadă a deţinerii spaţiului sediilor secundare. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta şi declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului subînchiriat, însoţită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. g), S.S.I.F. nu are obligaţia depunerii documentelor menţionate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2-5 în următoarele cazuri:a)persoană pentru care solicită autorizarea în calitate de conducător este deja autorizată ca membru în consiliul de administraţie al societăţii;b)persoană pentru care solicită autorizarea ca membru în consiliul de administraţie este deja autorizată în calitate de conducător al societăţii.
Articolul 16
(1)În cazul în care majorarea sau reducerea capitalului social are loc ca urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare, cererea întocmită conform anexelor nr. 1M şi 1N va fi însoţită de următoarele documente:a)declaraţia, sub semnatura olografă, a conducătorului S.S.I.F. cu privire la încetarea activităţii societăţii absorbite, însoţită de:1. adeverinţe emise de entităţile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem în care să se menţioneze, după caz, încheierea relaţiilor contractuale, faptul că S.S.I.F. nu este ţinuta de plată unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. şi al agenţilor acesteia de la operaţiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor şi parolelor de acces;2. dovadă achitării datoriilor faţă de clienţi şi C.N.V.M. şi a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienţi;b)hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor societăţilor participante;c)proiectul de fuziune/divizare;d)actul adiţional modificator al actelor constitutive al S.S.I.F. participante sau, după caz, actul constitutiv al/ale S.S.I.F. rezultată/rezultate;e)bilanţurile contabile de fuziune/divizare ale societăţilor participante;f)raportul administratorilor şi al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare;g)orice alte informații pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizării documentaţiei;h)dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obţinerea autorizaţiei.
(2)În cazul în care S.S.I.F. fuzionează cu o societate comercială cu obiect diferit de activitate, în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1), cererea va fi însoţită de declaraţia, sub semnatura olografă, a reprezentantului legal al societăţii comerciale cu obiect diferit de activitate cu privire la încetarea activităţii şi încetarea obligaţiilor contractuale asumate anterior.
(3)În cazul fuziunii prin absorbţie, societatea absorbanta nu poate presta servicii de investiţii financiare fără autorizarea C.N.V.M.
(4)S.S.I.F. rezultată/rezultate în urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizării vor solicita C.N.V.M., după caz:a)retragerea autorizaţiei de funcţionare a S.S.I.F. participante la fuziune, în conformitate cu prevederile art. 9 şi art. 11;b)autorizarea funcţionarii, în conformitate cu prevederile art. 7.
Articolul 17
(1)S.S.I.F. poate înfiinţa sedii secundare (sucursale sau agenţii), cu respectarea, după caz, a cerinţelor operaţionale menţionate la alin. (2) - (8).
(2)Sucursala trebuie să aibă o structură organizatorică care să permită prestarea serviciilor de investiţii financiare autorizate de către C.N.V.M. pentru respectivă S.S.I.F., după cum urmează:a)să dispună de un spaţiu destinat exclusiv sediului sucursalei, care să asigure bună desfăşurare a activităţii şi a cărui suprafaţa să nu fie mai mică de 50 m². Spaţiul destinat sediului sucursalei nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor;b)să aibă telefon şi fax;c)să asigure o dotare tehnică adecvată desfăşurării activităţii în cadrul sucursalei;d)să aibă angajaţi cel puţin 2 agenţi pentru servicii de investiţii financiare şi cel puţin un reprezentant al compartimentului de control intern, autorizaţi de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile prezentului regulament;e)să aibă un regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de organul statutar al S.S.I.F., în care se va face referire la agenţiile subordonate, respectiv la evidenta şi controlul activităţii agenţiilor;f)să aibă un sistem de evidenţă şi prelucrare a ordinelor de tranzacţionare.
(3)În cazul în care S.S.I.F. prestează de la sediul sucursalei toate serviciile de investiţii financiare autorizate de C.N.V.M., spaţiul destinat sediului sucursalei va îndeplini cerinţele prevăzute de prezentul regulament pentru sediul social sau central, după caz.
(4)În cadrul agenţiei pot fi prestate numai serviciile prevăzute la pct. 1 lit. a), d) şi e) şi pct. 2 lit. c) şi e) din anexa nr. 9. Ordinele de tranzacţionare preluate de la clienţi vor fi transmise, în vederea executării, către sucursala S.S.I.F. de care aparţine agenţia sau către sediul social/central.
(5)Agenţia va fi astfel organizată încât:a)să dispună de un spaţiu destinat exclusiv sediului agenţiei, care să asigure bună desfăşurare a activităţii şi a cărui suprafaţa să nu fie mai mică de 15 m²;b)să aibă telefon şi fax;c)să aibă dotarea tehnică necesară astfel încât să permită accesul la sistemul informatic al sucursalei sau al sediului central;d)să aibă cel puţin un agent pentru servicii de investiţii financiare autorizat.
(6)Reprezentantul compartimentului de control intern din cadrul sucursalei sau, după caz, de la sediul social/central asigură şi supravegherea activităților efectuate de către agenţiile S.S.I.F. din subordine.
(7)Situaţia centralizatoare a operaţiunilor desfășurate în cadrul sucursalelor şi, respectiv, agenţiilor din subordine, acolo unde este cazul, precum şi balanţele de verificare aferente activităţii sucursalelor vor fi remise lunar, în copie, sediului social/central în vederea întocmirii situaţiei financiare generale a S.S.I.F.
(8)Lunar, toate documentele aferente preluării ordinelor de tranzacţionare primite la agenţie vor fi transmise, în original, în vederea arhivarii, către sediul social/central, pe baza unui proces-verbal de predare-primire şi în copie către sucursala.
(9)S.S.I.F. are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcţionare a acestora, notificând C.N.V.M. orice modificare în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.
Secţiunea 3 Agenţii pentru servicii de investiţii financiare şi agenţii delegaţi ai S.S.I.F. Articolul 18Agenţii pentru servicii de investiţii financiare sunt persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajaţi sunt şi nu pot presta servicii de investiţii financiare în nume propriu. Articolul 19
(1)S.S.I.F. poate delega unor agenţi pentru servicii de investiţii financiare, denumiţi în continuare agenţi delegaţi, activitatea de promovare a serviciilor de investiţii financiare prestate, de preluare şi transmitere a ordinelor primite de la clienţi sau de la potenţialii clienţi şi de furnizare de informații în legătură cu instrumentele financiare şi serviciile de investiţii financiare prestate de S.S.I.F.
(2)În vederea promovării serviciilor de investiţii financiare în numele exclusiv al unei S.S.I.F., agenţii delegaţi desemnaţi de S.S.I.F. vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M. S.S.I.F. nu poate angaja serviciile unui agent delegat înainte de a fi înscris în Registrul C.N.V.M.
(3)S.S.I.F. are obligaţia să verifice dacă agenţii delegaţi ce vor acţiona în numele acesteia au o bună reputaţie şi posedă suficiente cunoştinţe profesionale şi comerciale pentru a fi în măsura să comunice cu acurateţe clienţilor sau potenţialilor clienţi toate informațiile relevante privind serviciile de investiţii financiare propuse.
(4)S.S.I.F. care angajează agenţi delegaţi este pe deplin şi în mod necondiţionat răspunzătoare de orice acţiune sau omisiune a agentului care acţionează în numele respectivei S.S.I.F.
(5)S.S.I.F. trebuie să se asigure ca agentul delegat va face cunoscut clienţilor sau potenţialilor clienţi, la momentul contactării acestora sau înaintea prestării serviciilor, calitatea în care acesta lucrează şi denumirea societăţii în numele căreia lucrează.
(6)S.S.I.F. are obligaţia supravegherii activităţii agenţilor delegaţi pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament şi va verifica dacă agenţii delegaţi au capacitatea de a comunica cu acurateţe clienţilor toate informațiile relevante în legătură cu serviciile ce urmează a fi promovate sau prestate.
(7)S.S.I.F. care utilizează agenţi delegaţi trebuie să ia măsuri adecvate pentru a evita orice impact negativ pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acţionează în numele S.S.I.F.
Articolul 20Agenţii delegaţi nu pot fi implicaţi în operaţiunile de tranzacţionare sau de decontare şi nu pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi de la sau pentru clienţii S.S.I.F. Articolul 21
(1)S.S.I.F. va transmite C.N.V.M. şi pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacţionare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzacţionare o notificare privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare care acţionează ca agenţi delegaţi, însoţită, după caz, de dovadă blocării/dezactivării codurilor şi parolelor de acces la sistemele entităţilor pieţei de capital sau de declaraţia pe proprie răspundere, sub semnatura olografă, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă ca agentului pentru servicii de investiţii financiare nu i-au fost alocate coduri şi parole de acces la sistemele entităţilor pieţei de capital.
(2)Agenţii delegaţi vor fi evidenţiaţi distinct în secţiunea agenţilor pentru servicii de investiţii financiare din Registrul C.N.V.M., lista acestora fiind publicată şi pe site-ul pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacţionare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzacţionare.
Articolul 22
(1)Pentru a fi autorizată de C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare, o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să fie reprezentant exclusiv al S.S.I.F.;b)să fie angajat cu contract de muncă; relaţia contractuală dintre persoană care îşi va desfăşura activitatea în calitate de agent delegat şi S.S.I.F. se va realiza fie în baza unui contract de muncă, fie a unui contract de mandat sau de agent;c)să aibă cel puţin studii medii;d)să fi promovat cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiţii financiare, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.;e)să nu fie acţionar semnificativ şi să nu deţină nici o altă funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul altui intermediar;f)să nu fi fost sancţionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea;g)să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică.
(2)O persoană fizică care acţionează ca agent pentru servicii de investiţii financiare al unei S.S.I.F. şi desfăşoară serviciile de investiţii financiare prevăzute la pct. 1 lit. e) şi pct. 2 lit. c) şi e) din anexa nr. 9, prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c) şi d) al prezentului articol, trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă şi să promoveze cursul de pregătire pe piaţa de capital specific consultanţilor de investiţii, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.
Articolul 23Prevederile titlului II, capitolul IV, secţiunea 2 se aplică corespunzător şi S.S.I.F. care prestează servicii de consultanţă pentru investiţii. Articolul 24În vederea autorizării şi înscrierii în Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investiţii financiare, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 3A, însoţită de următoarele documente:a)copia actului de identitate;b)copia legalizată a actului de studii;c)declaraţie pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnatura olografă, întocmită în formă prezentată în anexa nr. 3B;d)certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;e)certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;f)copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de pregătire, recunoscut de C.N.V.M.;g)declaraţia conducătorului S.S.I.F. cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor menţionate la art. 19 alin. (3), pentru agenţii delegaţi;h)dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. ca agent pentru servicii de investiţii financiare. Articolul 25
(1)Persoanele fizice care acţionează ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare ai unei S.S.I.F. şi desfăşoară serviciile de investiţii financiare prevăzute în anexa nr. 9 pct. 1 lit. e) şi pct. 2 lit. c) şi e) vor respecta regulile de conduită prevăzute la art. 49 din prezentul regulament.
(2)Persoanelor prevăzute la alin. (1) le este interzis:a)să recomande investiţii care ar determina realizarea de profituri personale sau pentru intermediarii ai căror angajaţi sunt;b)să acţioneze ca şi contraparte în tranzacţiile efectuate în urmă recomandărilor.
Articolul 26
(1)S.S.I.F. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei agentului pentru servicii de investiţii financiare şi radierea acestuia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă.
(2)S.S.I.F. va transmite C.N.V.M. şi pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacţionare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzacţionare o notificare privind agenţii pentru servicii de investiţii care nu mai acţionează ca agenţi delegaţi, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării acestor atribuţii, în vederea radierii acestora din secţiunea corespunzătoare a Registrului C.N.V.M. şi de pe site-ul pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacţionare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzacţionare.
Articolul 27
(1)Retragerea autorizaţiei şi radierea din Registrul C.N.V.M. a unui agent pentru servicii de investiţii financiare pot fi efectuate în următoarele cazuri:a)ca urmare a solicitării scrise formulate de către S.S.I.F., întocmită conform anexei nr. 3C;b)ca sancţiune.
(2)Cererea de retragere a autorizaţiei şi de radiere din Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investiţii financiare va fi însoţită de:a)precizarea motivului solicitării retragerii sau, după caz, de documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă;b)dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei;c)dovadă blocării/dezactivării codurilor şi parolelor de acces la sistemele entităţilor pieţei de capital sau de declaraţia pe proprie răspundere, sub semnatura olografă, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă ca agentului pentru servicii de investiţii financiare nu i-au fost alocate coduri şi parole de acces la sistemele entităţilor pieţei de capital.
Capitolul II Instituţiile de credit Articolul 28
(1)Instituţiile de credit autorizate de B.N.R. prestează serviciile de investiţii financiare prevăzute în anexa nr. 9 numai după înscrierea acestora în Registrul C.N.V.M.
(2)Înscrierea în Registrul C.N.V.M. se realizează în urmă depunerii cererii de înscriere, întocmită conform anexei nr. 4A, însoţită de autorizaţia eliberată de B.N.R. cuprinzând serviciile de investiţii financiare ce urmează a fi prestate şi de următoarele documente:a)procedurile interne care să prevadă cel puţin următoarele: delimitarea atribuţiilor personalului care prestează servicii de investiţii financiare conform prevederilor anexei nr. 9, identificarea spaţiilor în care se prestează astfel de servicii, precum şi evidenta distinctă a operaţiunilor aferente pieţei de capital de cele specifice activităţii bancare;b)declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, a reprezentantului legal privind acceptarea de către instituţia de credit a obligaţiei de a permite accesul C.N.V.M. în spaţiile menţionate în procedurile interne, la personalul care prestează servicii de investiţii financiare conform prevederilor anexei nr. 9, precum şi la evidenţele aferente activităţii desfășurate pe piaţa de capital, în scopul efectuării controlului privind respectarea de către instituţia de credit a legislaţiei privind piaţa de capital;c)nominalizarea persoanelor pentru care se solicită autorizarea ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare şi, după caz, notificarea agenţilor delegaţi, precum şi transmiterea documentaţiei în vederea autorizării agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi înscrierii acestora în Registrul C.N.V.M., conform procedurii prevăzute la titlul II, capitolul I, secţiunea 3;d)nominalizarea conducătorului structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital, precum şi a persoanei/persoanelor pentru care se solicită autorizarea ca reprezentant al/reprezentanţi ai compartimentului de control intern, conform procedurii prevăzute la titlul III, capitolul I, secţiunea 2;e)obţinerea calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 47 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 şi ale art. 3 alin. (2) şi (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor;f)lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanţii instituţiei de credit în relaţia cu C.N.V.M.g)dovadă achitării tarifului pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.
Articolul 29
(1)Instituţiile de credit au obligaţia să notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor menţionate la art. 28 alin. (2), în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora, şi să solicite autorizarea/retragerea autorizaţiilor, respectiv înscrierea/radierea agenţilor de servicii de investiţii financiare/agenţilor delegaţi în/din Registrul C.N.V.M., precum şi autorizarea/retragerea autorizaţiilor, respectiv înscrierea/radierea reprezentanţilor compartimentului de control intern în/din Registrul C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(2)Instituţiile de credit au obligaţia să înregistreze şi să arhiveze distinct toate evidenţele privind serviciile de investiţii financiare pentru a permite C.N.V.M. verificarea respectării cerinţelor organizatorice şi a regulilor de conduită în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament.
Articolul 30
(1)Lista instituţiilor de credit înscrise în Registrul C.N.V.M. va fi publicată pe site-ul C.N.V.M.
(2)La încetarea activităţii, instituţia de credit are obligaţia să solicite radierea din Registrul C.N.V.M., prezentând în acest sens documentele prevăzute la art. 11.
(3)B.N.R. va notifica C.N.V.M., în situaţia în care hotărăşte măsuri de instituire a supravegherii speciale a băncilor sau în situaţia încetării activităţii sau a retragerii autorizaţiei unei instituţii de credit, cu privire la măsurile adoptate în vederea protejării fondurilor băneşti şi ale instrumentelor financiare ale clienţilor acesteia, pentru care instituţia de credit a prestat servicii de investiţii financiare.
Articolul 31Tarifele şi comisioanele percepute de către C.N.V.M. de la instituţiile de credit vor fi cele aplicabile societăţilor de servicii de investiţii financiare. Articolul 32
(1)Prevederile titlului III, IV şi V, cu excepţia art. 153 şi art. 192, se aplică corespunzător şi instituţiilor de credit cu privire la serviciile de investiţii financiare prestate de acestea.
(2)Prevederile prezentului capitol nu se aplică instituţiilor de credit care efectuează operaţiuni exclusiv cu instrumente financiare monetare care se tranzacţionează numai pe piaţa monetară.
(3)Instituţiile de credit au obligaţia de a transmite la C.N.V.M. următoarele situaţii şi documente:a)raportul menţionat la art. 79 pentru activitatea desfășurata pe piaţa de capital;b)raportul conducătorului structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital cu privire la activitatea desfășurata de instituţia de credit în acest domeniu.
Capitolul III Traderii Articolul 33
(1)Traderul este persoană juridică constituită sub formă unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, autorizată de C.N.V.M. în condiţiile prevederilor titlului II, capitolului VI din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament.
(2)În vederea autorizării în calitate de trader şi a înscrierii în Registrul C.N.V.M., persoană juridică menţionată la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să aibă ca obiect exclusiv de activitate tranzacţionarea în nume şi pe cont propriu a instrumentelor financiare derivate de natură contractelor futures şi cu opţiuni;b)să aibă un capital iniţial reprezentând echivalentul a minimum 50.000 euro, calculat la cursul de referinţa al B.N.R. din ziua vărsării. La înfiinţare, capitalul iniţial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;c)să dispună de o dotare tehnică corespunzătoare care să-i permită conectarea la sistemul pieţei reglementate;d)acţionarii/asociaţii, conducerea administrativă şi executivă:1. să nu fie acţionari semnificativi şi să nu deţină nicio funcţie sau să fie angajaţi ai unui intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui alt trader autorizat de C.N.V.M.;2. să nu se afle sub interdicţia vreunei sancţiuni date de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de alte autorităţi similare;3. să nu fi fost condamnaţi pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică;e)să prezinte toate documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).
Articolul 34
(1)Prin excepţie de la prevederile art. 33, şi societăţile comerciale care au ca obiect principal de activitate producerea, consumul şi/sau comercializarea mărfurilor aflate în legătură economică cu activul suport al instrumentelor financiare derivate tranzacţionate în piaţa reglementată pot fi autorizate în calitate de trader, exclusiv pentru tranzacţionarea în cont propriu a instrumentelor financiare derivate având ca suport respectivele mărfuri.
(2)Societatea comercială menţionată la alin. (1) va fi autorizată să efectueze tranzacţii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:a)respectă prevederile art. 33 alin. (2) lit. b)-e);b)nu se află în una din fazele procedurii de reorganizare judiciară sau faliment;c)organizează şi evidenţiază distinct operaţiunile cu instrumente financiare derivate având ca suport mărfurile;d)asigură accesul nelimitat al C.N.V.M. la evidenţele şi înregistrările specifice operaţiunilor cu instrumente financiare derivate având ca suport mărfurile şi în spaţiile în care îşi desfăşoară activităţile.
Articolul 35
(1)Autorizaţia acordată unui trader se eliberează în baza unei cereri întocmite conform anexei nr. 5A, însoţită de următoarele documente:a)actul constitutiv, în original sau în copie legalizată;b)copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului de constituire şi de înregistrare a societăţii;c)copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;d)extras sau certificat de la oficiul registrului comerţului care să ateste obiectul de activitate, acţionarii semnificativi şi administratorii societăţii, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;e)pentru fiecare administrator al societăţii:1. copia actului de identitate;2. curriculum vitae;3. certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;4. certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;f)copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social;g)dovadă vărsării integrale a capitalului social sau ultimul bilanţ contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului, după caz;h)acordul pieţei reglementate cu privire la accesul societăţii în cadrul sistemului de tranzacţionare;i)contractul de compensare încheiat cu un intermediar, membru compensator în cadrul casei de compensare;j)documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin unui agent pentru servicii de investiţii financiare care va efectua tranzacţii cu instrumente financiare derivate exclusiv în numele societăţii;k)dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi înscriere în Registrul C.N.V.M. în calitate de trader.
(2)După autorizare, traderul va transmite C.N.V.M., împreună cu documentele justificative aferente, o notificare privind orice modificare a documentelor prezentate cu ocazia autorizării, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora.
Articolul 36
(1)Traderul va transmite C.N.V.M. următoarele raportări:a)raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie;b)raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M, care va cuprinde:1. situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;2. raportul administratorilor;3. raportul auditorului financiar.
(2)Anual, traderul va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 5A actualizată şi completată integral.
Articolul 37
(1)Traderul trebuie să întocmească şi să ţină la zi cel puţin următoarele:a)evidenţe ale operaţiunilor referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare derivate, ale intrărilor/ieşirilor de numerar şi documentele primare care au stat la baza acestora;b)documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar derivat, toate poziţiile deschise pe care le deţine şi marjă necesară pentru acoperirea acestora;c)confirmările tuturor cumpărărilor/vânzărilor de instrumente financiare derivate, apelurile în marjă şi notele privind alte debite/credite;d)evidenţe privind rapoartele casei de compensare sau ale membrului compensator, după caz, cu privire la situaţia contului în marjă.
(2)Toate documentele prevăzute la alin. (1), precum şi rapoartele şi notificările primite de la piaţa reglementată, casa de compensare sau membrul compensator trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de minimum 5 ani şi să poată fi transmise C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucrătoare.
Articolul 38
(1)Prevederile art. 9, art. 10, art. 11art. 22, art. 24, art. 26 şi art. 27 se aplică corespunzător traderilor şi respectiv agenţilor pentru servicii de investiţii financiare autorizaţi în numele acestora.
(2)La încetarea activităţii, respectiv la schimbarea obiectului principal de activitate prevăzut la art. 34 alin. (1), traderul are obligaţia să solicite retragerea autorizaţiei, întocmind în acest sens o cerere conform anexei nr. 5C, însoţită de dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei.
Capitolul IV Consultanţii de investiţiiSecţiunea 1 Proceduri de autorizare şi de retragere a autorizaţiei Articolul 39
(1)Consultanţii de investiţii sunt persoane fizice sau juridice autorizate de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile titlului II, capitolul VII din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, care prestează cu titlu profesional servicii de consultanţă de investiţii cu privire la instrumentele financiare definite la art. 2 pct. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale C.N.V.M., în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene.
(2)În aplicarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, recomandarea personală data unui client, fie la solicitarea acestuia, fie din iniţiativa consultantului de investiţii, în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare, constă în servicii de analiză a instrumentelor financiare, de selectare a portofoliului, precum şi de furnizare de opinii în legătură cu vânzarea şi cumpărarea de instrumente financiare.
Articolul 40Pentru a fi autorizat de C.N.V.M., consultantul de investiţii, persoană fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă;b)să aibă experienţa de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieţei de capital. Experienţa profesională se calculează începând cu primul an după promovarea examenului de licenţă;c)să fi promovat cursul de pregătire pe piaţa de capital specific consultanţilor de investiţii, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.;d)să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I o poziţie semnificativă în calitate de acţionar al unei societăţi implicate pe piaţa de capital sau să fie salariat ori să deţină o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia societăţii de consultanţă de investiţii;e)să nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publică centrală sau locală;f)să nu fi fost sancţionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea;g)să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică;h)să prezinte toate documentele prevăzute la art. 41 alin. (1). Articolul 41
(1)În vederea autorizării şi înscrierii în Registrul C.N.V.M., solicitantul persoană fizică va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 6A, însoţită de următoarele documente:a)copia actului de identitate;b)copia legalizată a actului de studii;c)copia carnetului de muncă sau adeverinţe de la locurile de muncă, în original, care să ateste experienţa menţionată la art. 40 lit. b);d)declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 40, întocmită conform anexei nr. 6B;e)certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;f)certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;g)prospectul de consultanţă care să conţină cel puţin următoarele informații: un rezumat al pregătirii şi experienţei profesionale, adresa şi numărul de telefon, fax sau e-mail-ul unde consultantul poate fi contactat, descrierea activităţii de consultanţă şi tipul de instrumente financiare pentru care acordă consultanta, posibilele conflicte de interese, tarifele de consultanţă percepute;h)angajamentul de a înmâna clienţilor sau potenţialilor clienţi prospectul menţionat la lit. g), anterior prestării de servicii de consultanţă;i)lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I sau declaraţia semnată olograf, în cazul în care nu există astfel de deţineri;j)copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de consultant de investiţii, recunoscut de C.N.V.M.;k)dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investiţii.
(2)În termen de maximum 30 de zile de la obţinerea deciziei de autorizare, consultantul de investiţii va transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare fiscală eliberată de administraţia financiară teritorială.
(3)Consultantul de investiţii, persoană fizică, poate presta servicii de consultanţă în nume propriu sau în numele unei singure societăţi de consultanţă de investiţii.
Articolul 42
(1)Persoanele juridice, altele decât intermediarii definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, pot fi autorizate în calitate de consultant de investiţii, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:a)sunt înregistrate la oficiul registrului comerţului ca societăţi comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată;b)obiectul de activitate al societăţii se circumscrie exclusiv domeniului financiar şi cuprinde explicit consultanta de investiţii;c)societatea are un capital social reprezentând echivalentul în lei a minimum 20.000 euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;d)societatea are cel puţin un angajat autorizat de C.N.V.M. în calitate de consultant de investiţii;e)acţionarii/asociaţii semnificativi, precum şi membrii consiliului de administraţie să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I o poziţie semnificativă în calitate de acţionar al unei societăţi implicate pe piaţa de capital, cu excepţia societăţii de consultanţă de investiţii;f)membrii consiliului de administraţie îndeplinesc condiţiile stipulate la art. 40 lit. f) şi g);g)prezintă toate documentele prevăzute la art. 43.
(2)Consultanţii de investiţii autorizaţi la data intrării în vigoare a prezentului regulament au obligaţia de a-şi majoră capitalul social în vederea atingerii nivelului minim prevăzut la alin. (1) lit. c) până la data de 31 decembrie 2007.
Articolul 43În vederea obţinerii autorizaţiei de consultant de investiţii, reprezentantul legal al persoanei juridice va transmite C.N.V.M. cererea întocmită conform anexei nr. 6C, însoţită de următoarele documente:a)actul constitutiv al societăţii, în original sau în copie legalizată;b)copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului, de constituire şi de înregistrare a societăţii;c)copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului;d)extras sau certificat de la oficiul registrului comerţului care să ateste înregistrarea menţiunilor privind data înregistrării, administratorii societăţii, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;e)copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate şi certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată, pentru administratorii societăţii;f)dovadă vărsării integrale a capitalului social sau bilanţul contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului sau la administraţia financiară teritorială, după caz, aferent ultimilor 2 ani de activitate, dacă societatea a funcţionat anterior solicitării autorizaţiei;g)lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I, pentru fiecare administrator şi acţionar/asociat care deţine în societate o poziţie cel puţin semnificativă sau declaraţia pe proprie răspundere, sub semnatura olografă, în cazul în care nu există astfel de deţineri;h)copia atestatului eliberat de C.N.V.M. pentru consultantul sau consultanţii de investiţii, persoane fizice, angajaţi ai societăţii;i)prospectul de consultanţă care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informații: datele de identificare ale societăţii, numele administratorilor societăţii, numele consultantului/consultanţilor de investiţii, persoane fizice, autorizate de C.N.V.M., angajaţi ai societăţii şi rezumatul pregătirii şi experienţei profesionale a acestora, descrierea activităţii de consultanţă şi tipul de instrumente financiare pentru care societatea acordă consultanta, posibilele conflicte de interese, precum şi tarifele de consultanţă percepute;j)angajamentul consultanţilor de investiţii, persoane fizice, angajaţi ai societăţii de a înmâna clienţilor sau potenţialilor clienţi prospectul menţionat la lit. i), anterior prestării de servicii de consultanţă;k)dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investiţii a persoanei juridice;l)declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, a membrilor consiliului de administraţie cu privire la respectarea condiţiilor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. e) şi f). Articolul 44
(1)Consultantul de investiţii are obligaţia să notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor şi condiţiilor avute în vedere la acordarea autorizaţiei, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data la care respectivă modificare a devenit efectivă.
(2)Prospectul de consultanţă trebuie actualizat şi retransmis clienţilor ori de câte ori apar modificări în conţinutul acestuia.
Articolul 45
(1)Retragerea autorizaţiei unui consultant de investiţii are loc în următoarele situaţii:a)la solicitarea consultantului de investiţii;b)în situaţia în care consultantul de investiţii nu a desfășurat în ultimele 6 luni activitatea pentru care a fost autorizat;c)în cazul încălcării reglementărilor în vigoare.
(2)Retragerea autorizaţiei la solicitarea expresă a consultantului de investiţii se efectuează în baza unei cereri semnate, după caz, de consultantul de investiţii, persoană fizică, sau de reprezentantul legal al consultantului de investiţii, persoană juridică. Cererea va fi însoţită de dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei.
Articolul 46C.N.V.M este în drept să suspende autorizaţia unui consultant de investiţii pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 90 de zile, în cazul nerespectării prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, dacă nu sunt întrunite condiţiile pentru retragerea autorizaţiei sau pentru alte sancţiuni prevăzute de lege. Articolul 47C.N.V.M. va dispune retragerea autorizaţiei unui consultant de investiţii în situaţia în care constată încălcarea repetată a regulilor de conduită, precum şi în situaţia în care se constată imposibilitatea asigurării supravegherii activităţii respectivului consultant în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Secţiunea 2 Reguli privind conduită consultanţilor de investiţii Articolul 48
(1)În aplicarea definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j), recomandarea personală este o recomandare care este făcută către o persoană în calitatea acesteia de investitor sau potenţial investitor ori în calitatea sa de reprezentant al unui investitor sau potenţial investitor.
(2)Recomandarea personală trebuie prezentată adecvat persoanei căreia i se adresează sau trebuie să fie bazata pe luarea în considerare a caracteristicilor acelei persoane şi trebuie să ia în considerare una din următoarele operaţiuni:a)cumpărarea, vânzarea, subscrierea (subscribe), schimbul, răscumpărarea, deţinerea sau subscrierea (underwrite) unui instrument financiar;b)exercitarea sau neexercitarea oricărui drept conferit de un instrument financiar de a cumpăra, vinde, subscrie, schimba sau răscumpăra un instrument financiar.
(3)Exprimarea unei recomandări exclusiv prin intermediul canalelor de distribuţie sau către public nu reprezintă o recomandare personală în sensul definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j).
Articolul 49
(1)Consultanţii de investiţii au obligaţia respectării regulilor de conduită prevăzute la titlul III, aplicabile serviciilor de consultanţă de investiţii, precum şi următoarele cerinţe prevăzute la alin. (2)-(15).
(2)Consultantul de investiţii trebuie să presteze serviciile de consultanţă cu profesionalism, să manifeste competentă şi obiectivitate în rapoartele întocmite şi aprecierile formulate.
(3)Consultantul de investiţii va menţine un standard ridicat al cunoştinţelor sale profesionale şi va respecta legile, regulamentele, normele care privesc domeniul sau de activitate.
(4)Consultantul de investiţii va da dovadă de conştiinciozitate şi seriozitate în prestarea serviciilor de consultanţă.
(5)Consultantul de investiţii va utiliza surse de informații adecvate analizelor şi recomandărilor elaborate, fiind interzisă folosirea unor informații nereale, eronate, în rapoartele sau recomandările sale.
(6)Consultantul de investiţii va păstra evidenta materialelor, a surselor de informare utilizate, pentru ca în orice moment să facă dovada bunei sale credinţe.
(7)Consultantul de investiţii va prezenta clientului trăsăturile generale ale procesului de învestire în instrumente financiare, precum şi criteriile care stau la baza creării, analizării şi selectării unui portofoliu de instrumente financiare.
(8)Consultantul de investiţii va folosi cel mai potrivit raţionament cu privire la includerea unor factori importanţi în activitatea de analizare a domeniului, în scopul elaborării studiilor şi recomandărilor sale.
(9)Consultantul de investiţii va face distincţia între faptele şi opiniile personale în rapoartele şi recomandările sale, abordând cu maximă obiectivitate domeniul analizat.
(10)Consultantul de investiţii va indica caracteristicile de bază ale investiţiei în cazul publicării unor studii de analiză, fără a implica direct prin exemplificare un portofoliu specific sau un anumit client.
(11)Consultantul de investiţii va ţine seama de caracteristicile de bază ale investiţiei, ale portofoliului specific, precum şi de particularităţile clientului la întocmirea rapoartelor de analiză, de selectare sau la transmiterea recomandărilor şi opiniilor sale care privesc un portofoliu specific sau un anumit client.
(12)Consultantul de investiţii nu va prelua materiale din studiile elaborate şi publicate de alţi specialişti fără a indica sursă şi autorul respectivului material în prezentarea rapoartelor sale.
(13)Consultantul de investiţii nu va face nicio declaraţie care să inducă în eroare clientul, privitoare la serviciile pe care consultantul le poate presta, la calificarea şi calităţile sale profesionale sau la performanţele viitoare ale instrumentelor financiare analizate.
(14)Consultantul de investiţii nu va da, oral sau în scris, explicit sau implicit, nicio garanţie asupra calităţii sau profitului investiţiei analizate, ci doar va transmite cu acurateţe informații, va elabora studii şi analize cu privire la instrumentele financiare implicate.
(15)Consultantul de investiţii are obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor privitoare la clienţii săi.
Secţiunea 3 Supravegherea consultanţilor de investiţii Articolul 50
(1)Consultanţii de investiţii sunt obligaţi să ţină o evidenţă strictă a operaţiunilor pe care le desfăşoară şi să îşi organizeze contabilitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2)Consultanţii de investiţii, persoane juridice, vor transmite C.N.V.M. următoarele raportări:a)raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie;b)raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde:1. situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;2. raportul administratorilor;3. raportul auditorului financiar;c)raportul de activitate privind serviciile de consultanţă prestate în cursul anului precedent, care va fi transmis împreună cu raportul menţionat la lit. b).
Articolul 51Consultanţii de investiţii persoane fizice vor transmite anual, până cel târziu la data de 31 martie a anului următor, raportul de activitate cu privire la serviciile de consultanţă de investiţii desfășurate în anul precedent. Articolul 52Consultanţii de investiţii vor transmite C.N.V.M., la cerere, orice situaţii, evidenţe şi rapoarte solicitate şi nu vor îngrădi în niciun fel exercitarea de către C.N.V.M. a atribuţiilor sale de supraveghere şi inspecţie în vederea verificării activităţii şi a realităţii raportărilor transmise.
Capitolul V Operaţiuni transfrontaliereSecţiunea 1 Servicii şi activităţi de investiţii financiare desfășurate de S.S.I.F. pe teritoriul altor state membre Articolul 53
(1)S.S.I.F. poate presta servicii şi activităţi de investiţii financiare în alte state membre în baza deciziei de autorizare eliberate de C.N.V.M.:a)prin înfiinţarea unei sucursale în condiţiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 297/2004;b)în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, în condiţiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 297/2004.
(2)Serviciile şi activităţile de investiţii financiare ce pot fi desfășurate pe teritoriul altui stat membru sunt cele prevăzute în autorizaţia de funcţionare a S.S.I.F. Serviciile conexe pot fi prestate numai împreună cu un serviciu sau o activitate de investiţii.
(3)S.S.I.F. autorizată să presteze servicii şi activităţi de investiţii de natură celor prevăzute în anexa nr. 9 pct. 1 lit. b) şi c) poate deveni membru al unor pieţe reglementate dintr-un alt stat membru sau poate avea acces în cadrul acestor pieţe, conform uneia din următoarele modalităţi:a)direct, prin înfiinţarea unei sucursale în respectivul stat membru;b)devenind membru la distanta sau având acces de la distanta la piaţa reglementată, fără a mai fi necesară stabilirea pe teritoriul acelui stat membru.
Articolul 54
(1)Orice S.S.I.F. care intenţionează să presteze servicii sau activităţi de investiţii pe teritoriul unui stat membru, pentru primă data, sau care doreşte să îşi modifice pachetul de servicii sau de activităţi de investiţii prestate, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, va comunica C.N.V.M. următoarele informații:a)statul membru în care intenţionează să opereze;b)un plan de afaceri, în limba română şi în traducere legalizată în limba engleză, precizând, în special, serviciile şi/sau activităţile de investiţii şi serviciile conexe pe care intenţionează să le presteze şi dacă intenţionează să folosească agenţi delegaţi pe teritoriul acelui stat membru;c)identitatea agenţilor delegaţi, dacă este cazul.
(2)C.N.V.M. va transmite autorității competenţe din statul membru gazdă, la solicitarea acesteia, informațiile cu privire la identitatea agenţilor delegaţi pe care S.S.I.F. intenţionează sa îi folosească pe teritoriul respectivului stat.
(3)Informaţiile menţionate la alin. (1) vor fi comunicate de către C.N.V.M. autorității competenţe din statul membru gazdă în termen de maximum o lună. După expirarea acestui termen, S.S.I.F. poate începe să presteze serviciile de investiţii în cauză, în statul membru gazdă.
(4)În situaţia în care se modifică conţinutul informaţiilor transmise în conformitate cu alin. (1), S.S.I.F. va comunica această modificare, în scris, C.N.V.M., cu cel puţin o lună înainte de aplicarea acesteia. Aceste modificări vor fi comunicate de către C.N.V.M. autorității competenţe din statul membru gazdă.
Articolul 55
(1)S.S.I.F. care intenţionează să deschidă o sucursală într-un stat membru va notifica în prealabil C.N.V.M., împreună cu următoarele informații:a)statul membru pe teritoriul căruia intenţionează să îşi stabilească o sucursală;b)un plan de afaceri, în limba română şi în traducere legalizată în limba engleză, care va cuprinde, printre altele, serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei, structură organizatorică a acesteia şi dacă sucursala intenţionează să apeleze la agenţi delegaţi;c)adresa din statul membru de la care pot fi obţinute documente;d)identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei.
(2)În cazul în care S.S.I.F. foloseşte un agent delegat stabilit în alt stat membru, acesta va fi asimilat sucursalei aplicându-se prevederile corespunzătoare aplicabile sucursalei.
(3)În termen de 3 luni de la primirea comunicării şi informaţiilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. va transmite autorității competenţe din statul membru gazdă informațiile primite sau, după caz, va refuza transmiterea acestora şi va informa S.S.I.F. în consecinţă, împreună cu motivele refuzului.
(4)C.N.V.M. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale într-un stat membru de către o S.S.I.F., dacă pe baza informaţiilor deţinute şi a documentaţiei prezentate de S.S.I.F., constată că:a)S.S.I.F. nu dispune de capacitate administrativă sau de o situaţie financiară adecvată, în raport cu serviciile şi activităţile de investiţii ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei;b)S.S.I.F. înregistrează o evoluţie necorespunzătoare a situaţiei financiare.
(5)Pe lângă informațiile menţionate la alin. (1), C.N.V.M. va comunica autorității competenţe din statul membru gazdă şi informațiile referitoare la schemă de compensare a investitorilor la care respectivă S.S.I.F. este membră.
(6)Pana la data la care Societatea Comercială "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A. va asigura investitorilor membrilor săi un plafon de compensare reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor individual, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte legislaţia naţională din statul membru gazdă în scopul suplimentării compensaţiei conform normelor europene.
(7)În cazul modificării conţinutului uneia dintre informațiile prevăzute la alin. (1), S.S.I.F. va comunica, în scris, această modificare C.N.V.M. cu cel puţin o lună înainte de implementarea schimbării.
(8)C.N.V.M. va comunica autorității competenţe din statul membru gazdă orice modificare a informaţiilor transmise anterior, în conformitate cu alin. (1) şi (3).
(9)Sucursala S.S.I.F. poate începe activitatea la data notificării primite din partea autorității competenţe din statul membru gazdă sau, în absenta acestei notificări, în termen de două luni de la data transmiterii de către C.N.V.M. a informaţiilor menţionate la alin. (1).
(10)C.N.V.M. nu supraveghează respectarea de către sucursala S.S.I.F. înfiinţată într-un stat membru a prevederilor menţionate la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145, art. 148-151, art. 162, art. 234 şi ale titlului III, cap. VIII, secţiunea 2. Autoritatea competentă din statul membru gazdă în care S.S.I.F. înfiinţează o sucursală va supraveghea respectarea de către sucursala a prevederilor legale aplicabile în respectivul stat membru, similare celor enumerate anterior.
(11)În exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere şi control, C.N.V.M. poate, cu informarea prealabilă a autorității competenţe din statul membru gazdă, să efectueze inspecţii la sediul sucursalelor S.S.I.F. înfiinţate într-un stat membru.
Secţiunea 2 Servicii şi activităţi de investiţii financiare desfășurate în România de firmele de investiţii din alte state membre Articolul 56
(1)Firmele de investiţii autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot presta în România, în limita autorizaţiei acordate de statul membru de origine, servicii şi activităţi de investiţii financiare, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor sau prin înfiinţarea de sucursale, în condiţiile prevăzute la titlul II, capitolul VIII, secţiunea a 2-a din Legea nr. 297/2004.
(2)Serviciile conexe prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 9, menţionate în autorizaţie, pot fi prestate numai împreună cu serviciile principale menţionate la pct. 1 din aceeaşi anexa.
(3)Firmele de investiţii din statele membre şi sucursalele acestora se înscriu în Registrul C.N.V.M., achitând în acest sens tariful de înscriere.
(4)Prevederile art. 54 şi art. 55 alin. (1)-(3) şi alin. (5)-(8) se aplică corespunzător firmelor de investiţii din statele membre, C.N.V.M. urmând a fi notificată în prealabil de către autoritățile competenţe din statele membre de origine ale firmelor de investiţii care intenţionează să presteze servicii şi activităţi de investiţii financiare pe teritoriul României.
Articolul 57
(1)Informaţiile privind identitatea agenţilor delegaţi care vor promova servicii de investiţii financiare în numele firmelor de investiţii din statele membre, comunicate C.N.V.M. de către autoritățile competenţe din statele membre, vor fi publicate pe site-ul şi în Buletinul C.N.V.M., precum şi pe site-ul pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacţionare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzacţionare.
(2)În situaţia în care firmă de investiţii dintr-un stat membru va utiliza agenţi delegaţi situaţi într-un alt stat membru decât statul membru de origine al respectivei firme de investiţii, aceştia vor fi asimilaţi sucursalei aplicându-se corespunzător prevederile referitoare la înfiinţarea unei sucursale pe teritoriul altui stat membru.
Articolul 58
(1)Firmele de investiţii autorizate în statele membre să presteze servicii şi activităţi de investiţii de natură celor prevăzute la pct. 1 lit. b) şi c) din anexa nr. 9 au dreptul de a deveni membre ale pieţelor reglementate sau să aibă acces în cadrul acestor pieţe, prin una din următoarele modalităţi:a)direct, prin stabilirea unei sucursale în România;b)devenind membri la distanta sau având acces de la distanta la piaţa reglementată, fără a fi necesară stabilirea pe teritoriul României.
(2)Firmele de investiţii autorizate în statele membre au dreptul de a avea acces la sistemele de compensare-decontare administrate de depozitarul central sau de casa de compensare/contrapartea centrală din România în scopul finalizării sau al organizării finalizării tranzacţiilor cu instrumente financiare.
(3)Regulile de acces ale firmelor de investiţii autorizate în statele membre pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemului de compensare-decontare/casa de compensare din România nu pot fi mai restrictive decât cele aplicabile S.S.I.F. conform reglementărilor aplicabile în vigoare.
(4)Accesul pe o piaţă reglementată, într-un sistem alternativ de tranzacţionare sau într-un sistem de compensare-decontare al firmelor de investiţii prevăzute la alin. (1) este condiţionat de respectarea reglementărilor emise de operatorul de piaţa sau de operatorul de sistem şi de depozitarul central, casa de compensare/contrapartea centrală, aprobate de C.N.V.M, a regulilor de conduită şi a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfăşoară activităţi în numele acestor firme de investiţii.
Articolul 59
(1)C.N.V.M. va urmări respectarea de către sucursalele firmelor de investiţii din statele membre înfiinţate în România a prevederilor 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145, art. 148-151, art. 162, art. 234 şi ale titlului III, cap. VIII, secţiunea 2 şi va putea să verifice, să adopte măsuri şi să solicite modificările necesare pentru aplicarea corectă a prevederilor de mai sus, în legătură cu serviciile de investiţii financiare prestate pe teritoriul României.
(2)Autoritatea competentă din statul membru de origine a firmei de investiţii care a înfiinţat o sucursală pe teritoriul României poate, în exercitarea responsabilităţilor sale şi cu informarea prealabilă a C.N.V.M., să efectueze inspecţii la sediul acelei sucursale.
(3)În vederea întocmirii unor situaţii statistice, firmele de investiţii care au înfiinţat sucursale în România trebuie să raporteze C.N.V.M., în mod periodic cu privire la activitatea desfășurata în cadrul acelor sucursale.
(4)Sucursalele firmelor de investiţii din statele membre au obligaţia să furnizeze, la solicitarea C.N.V.M., informațiile necesare pentru monitorizarea respectării de către acestea a prevederilor alin. (1).
Secţiunea 3 Sucursalele intermediarilor din statele nemembre Articolul 60
(1)Înfiinţarea de sucursale pe teritoriul României de către un intermediar dintr-un stat nemembru se va efectua în condiţiile prevăzute de art. 43 din Legea nr. 297/2004.
(2)În vederea obţinerii autorizaţiei, înaintea înregistrării la oficiul registrului comerţului, intermediarul din statul nemembru va transmite C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 1A, însoţită de documentaţia care atestă îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 8 din Legea nr. 297/2004, după cum urmează:a)autorizaţia eliberată de autoritatea competentă din statul de origine;b)actul constitutiv al societăţii, în original sau în copie legalizată;c)prezentarea structurii acţionarilor semnificativi, până la nivel de persoană fizică;d)adeverinţa de la autoritatea competentă din statul de origine din care să reiasă:1. adresa sediului social sau central care trebuie să se afle în acelaşi stat cu autoritatea competentă emitentă a autorizaţiei;2. obiectul de activitate exclusiv, similar serviciilor prevăzute în anexa nr. 9;3. capitalul social subscris şi integral vărsat al societăţii care trebuie să reprezinte echivalentul capitalului iniţial minim prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004;4. certificarea faptului că societatea a fost auditată de către un auditor financiar la sfârşitul ultimului exerciţiu financiar şi a faptului că aceasta nu a înregistrat pierderi în ultimii 2 ani;e)regulamentul de organizare şi funcţionare al sucursalei, precum şi procedurile interne care asigură respectarea prevederilor titlului III;f)actele care atestă deţinerea legală a sediului sucursalei;g)planul de afaceri, care trebuie să cuprindă: datele de identificare a sucursalei, prezentarea operaţiunilor ce urmează să fie desfășurate, conducerea sucursalei, structură organizatorică cu precizarea responsabilităţilor şi limitelor de competenţa pentru personalul cu putere de decizie, studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investiţii şi planul de finanţare a afacerii incluzând perioada de recuperare a investiţiei;h)certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate şi certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată, pentru conducătorii sucursalei;i)lista cuprinzând specimenele de semnături pentru conducătorii sucursalei în relaţia cu C.N.V.M. şi pentru reprezentantul/reprezentanţii compartimentului de control intern;j)schemă de compensare care va asigura compensarea investitorilor care deschid conturi la respectivă sucursala;k)documentele prevăzute la art. 24 şi art. 72 pentru autorizarea a cel puţin 2 agenţi pentru servicii de investiţii financiare şi a cel puţin unui reprezentant al compartimentului de control intern;l)dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de înscriere în Registrul C.N.V.M.;m)alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru verificarea respectării cerinţelor de autorizare.
Articolul 61
(1)C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea sucursalei unui intermediar dintr-un stat nemembru în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 297/2004.
(2)În cazul în care schemă de compensare a investitorilor indicată este Societatea Comercială "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A., sucursala poate începe activitatea la data acordării autorizaţiei, sub condiţia prezentării la C.N.V.M. a dovezii privind calitatea de membru al Fondului.
(3)În cazul în care schemă de compensare a investitorilor indicată nu este Societatea Comercială "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A., dovadă calităţii de membru al respectivei scheme de compensare va fi depusă împreună cu datele de identificare ale acesteia şi cu procedurile specifice aplicabile în cazul compensării investiţiilor realizate pe teritoriul României, odată cu cererea şi documentaţia aferentă autorizării sucursalei.
Articolul 62Sucursala are obligaţia să notifice C.N.V.M., în termen de maximum două zile lucrătoare de la data producerii acestora, orice modificare a condiţiilor şi/sau a documentaţiei care au stat la baza acordării autorizaţiei şi să solicite autorizarea/retragerea autorizaţiei, respectiv înscrierea/radierea din Registrul C.N.V.M. a agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi a reprezentanţilor compartimentului de control intern, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Titlul III Cerinţe organizatorice şi reguli de conduită Capitolul I Cerinţe organizatoriceSecţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 63
(1)În exercitarea activităţii şi serviciilor de investiţii, S.S.I.F. are obligaţia respectării cerinţelor organizatorice prevăzute în prezentul regulament.
(2)În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:a)să stabilească, să implementeze şi să menţină proceduri privind procesul decizional şi o structură organizatorică care precizează în mod clar şi documentat structurile ierarhice de raportare, precum şi să aloce funcţiile şi responsabilităţile aferente acestor structuri;b)să se asigure că persoanele relevante ale S.S.I.F. cunosc procedurile pe care trebuie să le urmeze în scopul aducerii la îndeplinire în mod concret a responsabilităţilor acestora;c)să stabilească, să implementeze şi să menţină mecanisme corespunzătoare de control intern destinate asigurării respectării deciziilor şi procedurilor la toate nivelele ierarhice ale S.S.I.F;d)să angajeze personal calificat cu aptitudini, cunoştinţe şi experienţa necesare pentru aducerea la îndeplinire a responsabilităţilor alocate acestora;e)să stabilească, să implementeze şi să menţină un sistem efectiv (effective) de raportare şi comunicare internă la toate nivelele ierarhice relevante ale S.S.I.F;f)să menţină înregistrări corespunzătoare şi ordonate ale activităţii şi ale organizării interne a S.S.I.F;g)să se asigure ca desfăşurarea unor funcţii multiple de către persoanele relevante S.S.I.F. nu afectează sau nu va afecta ducerea la îndeplinire a oricăreia dintre funcţiile asumate.
(3)În vederea respectării prevederilor alin. (2), S.S.I.F. trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii societăţii, precum şi natura şi pachetul de servicii şi activităţi desfășurate pe parcursul desfăşurării activităţii societăţii.
(4)S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină sisteme şi proceduri adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor luând în considerare natura informaţiei în cauză.
(5)S.S.I.F. trebuie să dispună de proceduri, sisteme şi resurse corespunzătoare pentru a asigura continuitatea şi regularitatea prestării serviciilor de investiţii financiare.
(6)S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină un plan de continuitate a activităţii menit să asigure, în cazul unei întreruperi a sistemelor şi mecanismelor proprii, stocarea datelor şi a funcţiilor esenţiale, menţinerea serviciilor şi activităților sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, recuperarea la timp a acestor date şi funcţiuni şi reînceperea imediată a serviciilor şi activităților de investiţii.
(7)S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină politici şi proceduri contabile care să le permită să furnizeze, la cererea C.N.V.M., în timp rezonabil, rapoarte financiare care să reflecte o situaţie fidelă şi reală a poziţiei lor financiare şi care să respecte toate standardele şi regulile contabile aplicabile.
(8)S.S.I.F. trebuie să monitorizeze şi să evalueze în mod continuu capacitatea şi eficacitatea de a corespunde cerinţelor de funcţionare a sistemelor lor, a procedurilor şi mecanismelor de control intern stabilite conform alin. (2)-(7) şi să dispună măsurile necesare pentru rezolvarea oricăror deficienţe (constatate).
Articolul 64S.S.I.F. are obligaţia întocmirii unor proceduri interne, prin care să se asigure o politică adecvată suficienta pentru îndeplinirea de către societate, conducătorii, administratorii, angajaţii şi colaboratorii acesteia a prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:a)reguli şi proceduri adecvate privind mecanismele de control intern;b)reguli şi proceduri eficiente pentru evaluarea şi administrarea riscurilor;c)reguli şi proceduri pentru securitatea şi controlul sistemelor informatice, pentru asigurarea confidenţialităţii şi păstrării în siguranţa a datelor şi informaţiilor stocate, inclusiv recuperarea acestora în caz de dezastru;d)reguli şi proceduri pentru încheierea tranzacţiilor cu instrumente financiare în contul propriu şi în contul persoanelor relevante, inclusiv cu privire la tranzacţiile personale în înţelesul art. 88;e)reguli şi proceduri interne privind includerea sau nu a clienţilor în categoria clienţilor profesionali în conformitate cu prevederile anexei nr. 8;f)reguli şi proceduri privind evidenţierea separată a instrumentelor financiare şi a fondurilor aparţinând clienţilor;g)reguli şi proceduri privind politica de executare a ordinelor;h)reguli şi proceduri pentru prevenirea şi evitarea conflictelor de interese;i)reguli şi proceduri cu privire la relaţiile cu clienţii în scopul de a se asigura ca administratorii, conducătorii, angajaţii şi colaboratorii S.S.I.F. acţionează întotdeauna în cel mai bun interes al clienţilor şi ca aceste persoane nu obţin niciun avantaj din utilizarea informaţiilor confidenţiale de care iau cunoştinţa, în special acolo unde poate apărea o situaţie de conflict de interese între S.S.I.F. şi client;j)reguli şi proceduri aplicabile în situaţia externalizării unor funcţii în scopul evitării riscului operaţional suplimentar. Externalizarea funcţiilor operaţionale importante nu poate fi efectuată într-un mod care să prejudicieze esenţial calitatea controlului intern al S.S.I.F. şi capacitatea C.N.V.M. să supravegheze respectarea de către S.S.I.F. a obligaţiilor sale. Articolul 65
(1)Membrii consiliului de administraţie şi conducătorii S.S.I.F. sunt răspunzători pentru asigurarea respectării regulilor şi procedurilor S.S.I.F. şi trebuie să fie informaţi permanent cu privire la activitatea S.S.I.F., activitatea compartimentului de control intern, precum şi cu privire la metodele de evaluare şi administrare a riscului.
(2)S.S.I.F. este responsabilă pentru conduită şi activitatea persoanelor angajate, în legătură cu realizarea obiectului de activitate.
(3)Membrii consiliului de administraţie şi conducătorii S.S.I.F. au obligaţia să asigure menţinerea unor standarde profesionale şi de conduită adecvate ale întregului personal al societăţii.
Articolul 66
(1)S.S.I.F. are obligaţia păstrării, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, a tuturor evidenţelor şi înregistrărilor referitoare la serviciile de investiţii financiare prestate şi tranzacţiile efectuate de societate, astfel încât C.N.V.M. să poată supraveghea respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia şi, în special, verificarea respectării de către societate a obligaţiilor faţă de clienţi sau potenţialii clienţi.
(2)Înregistrările şi evidenţele care specifică drepturile şi obligaţiile S.S.I.F. şi ale clientului în baza unui contract de prestare de servicii sau termenii în care S.S.I.F. furnizează serviciile clientului trebuie păstrate cel puţin pe durata relaţiei cu clientul respectiv.
(3)Înregistrările şi evidenţele S.S.I.F. trebuie păstrate într-un mod accesibil, pentru a permite C.N.V.M. verificări ulterioare, şi într-o formă şi de o manieră în care să asigure respectarea următoarelor condiţii:a)accesul rapid şi reconstituirea fiecărui element al tranzacţiei;b)efectuarea oricărei modificări sau a altui amendament, precum şi conţinutul înregistrărilor şi evidenţelor înainte de astfel de modificări sau amendamente să fie uşor constatate;c)manipularea sau alterarea înregistrărilor şi evidenţelor în alt mod nu trebuie să fie posibilă.
(4)S.S.I.F. are obligaţia păstrării cel puţin a evidenţelor şi înregistrărilor menţionate în anexa nr. 10.
Secţiunea 2 Controlul intern Articolul 67
(1)S.S.I.F. are obligaţia de a constitui un compartiment de control intern care are ca atribuţie supravegherea respectării de către societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare, a reglementărilor entităţilor pieţei de capital şi a procedurilor interne, precum şi minimizarea riscurilor societăţii de neîndeplinire a obligaţiilor.
(2)S.S.I.F. are obligaţia să stabilească, să implementeze şi să menţină politici şi proceduri adecvate menite să detecteze orice risc al societăţii de a nu îşi îndeplini obligaţiile conform prevederilor prezentului regulament, precum şi riscurile asociate, să pună în aplicare măsuri şi proceduri adecvate pentru minimizarea acestor riscuri şi să permită C.N.V.M. să îşi exercite operativ prerogativele.
(3)În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (2), S.S.I.F. va lua în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii societăţii, precum şi natura şi gama serviciilor şi activităților de investiţii efectuate în cursul desfăşurării activităţii societăţii.
Articolul 68
(1)S.S.I.F. trebuie să stabilească şi să menţină în mod permanent şi operativ funcţia de control intern, care se va desfăşura în mod independent şi care va avea următoarele responsabilităţi:a)să monitorizeze şi să evalueze în mod continuu eficacitatea şi modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor şi procedurilor stabilite conform art. 67 alin. (2), precum şi măsurile dispuse pentru rezolvarea oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor societăţii (deficienţe constatate în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor societăţii);b)să acorde consultanţă şi asistenta persoanelor relevante responsabile cu desfăşurarea serviciilor şi activităților de investiţii pentru respectarea cerinţelor impuse S.S.I.F. conform prevederilor prezentului regulament.
(2)Fiecare persoană încadrată în compartimentul de control intern, denumită în continuare reprezentant al compartimentului de control intern, va fi supusă autorizării C.N.V.M. şi va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M.
(3)Pentru a permite reprezentantului compartimentului de control intern să îşi aducă la îndeplinire responsabilităţile în mod corect şi independent, S.S.I.F. trebuie să se asigure ca următoarele condiţii sunt respectate:a)persoană numită în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern trebuie să aibă autoritatea, resursele şi experienţa necesară, precum şi acces la toate informațiile relevante;b)persoană numită în funcţia de reprezentant al compartimentului de controlul intern poartă responsabilitatea respectării atribuţiilor aferente funcţiei de control intern şi pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementărilor în vigoare conform art. 84 alin. (3).c)persoanele numite în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie să fie implicate în desfăşurarea serviciilor şi activităților pe care le monitorizează;d)metodă de stabilire a remuneraţiei persoanelor numite în funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie să le compromită obiectivitatea şi nu trebuie să conducă la această posibilitate.
(4)S.S.I.F. poate fi exceptată de la aplicarea prevederilor alin. (3) lit. c) sau d), în situaţia în care poate demonstra ca în raport cu natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii sale, precum şi în raport cu natura şi gama serviciilor şi activităților de investiţii desfășurate/efectuate, cerinţele impuse conform acelor prevederi nu sunt proporţionale (potrivite) şi ca funcţia de control continuă să fie pusa în aplicare în mod efectiv.
Articolul 69S.S.I.F. autorizată să presteze serviciile de investiţii financiare prevăzute la pct. 1 lit. a), b), d) şi e) şi pct. 2 lit. a), c), d) şi e) din anexa nr. 9 şi care nu tranzacţionează instrumente financiare pe cont propriu şi nu subscriu în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm vor avea cel puţin un reprezentant în cadrul compartimentului de control intern, iar S.S.I.F. autorizate să presteze toate serviciile de investiţii financiare prevăzute în anexa nr. 9 vor avea cel puţin 2 reprezentanţi în cadrul compartimentului de control intern. Articolul 70În îndeplinirea atribuţiilor, reprezentantul compartimentului de control intern va raporta direct consiliului de administraţie, informând imediat conducătorii şi auditorii interni ai S.S.I.F. Articolul 71Pentru a fi autorizată de C.N.V.M. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să fie angajată cu contract individual de muncă şi să aibă atribuţii de control intern numai în cadrul acelei S.S.I.F.;b)să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licenţă ori de diplomă, sau studii postuniversitare economice ori juridice de lungă durată, după caz, şi experienţa de minimum 2 ani în piaţa de capital. În cazul în care experienţa în piaţa de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea şi alt profil decât economic sau juridic. În cazul în care S.S.I.F. are mai mulţi reprezentanţi ai compartimentului de control intern, experienţa de minimum 2 ani trebuie îndeplinită de cel puţin unul dintre aceştia;c)să fi participat la stagiile de pregătire şi să fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M.;d)să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică;e)să nu fi fost sancţionată de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea. Articolul 72
(1)În vederea autorizării reprezentantului compartimentului de control intern, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M., pentru fiecare persoană, o cerere întocmită conform anexei nr. 2A, însoţită de următoarele documente:a)curriculum vitae, cu specificarea pregătirii şi experienţei profesionale;b)copia actului de identitate;c)copia legalizată a actelor de studii;d)copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de control intern, eliberat de C.N.V.M.;e)certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;f)certificat de cazier fiscal, eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;g)declaraţia pe propria răspundere, în original, întocmită conform anexei nr. 2B, a fiecărui reprezentant al compartimentului de control intern, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 71;h)dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obţinerea autorizaţiei şi pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.
(2)În situaţia în care S.S.I.F. va supune autorizării mai multe persoane cu atribuţii de control intern, cererea de autorizare va fi însoţită de responsabilităţile detaliate ale fiecărei persoane din cadrul compartimentului de control intern.
Articolul 73
(1)Retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern se poate face în următoarele situaţii:a)la cererea societăţii, conform anexei nr. 2C;b)ca sancţiune.
(2)S.S.I.F. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.
(3)Retragerea la cerere a autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern va fi decisă de către C.N.V.M. în termen de 15 zile de la data depunerii cererii însoţite de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documente justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă şi de dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei.
Articolul 74După retragerea, în condiţiile art. 73 alin. (1) lit. a), a autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern, emisă pe numele unei societăţi, persoană respectivă va putea fi autorizată în aceeaşi calitate pe numele unei alte societăţi nu mai devreme de 15 zile de la data retragerii autorizaţiei. Articolul 75Reprezentantul compartimentului de control intern îşi va desfăşura activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere şi control, elaborate în vederea asigurării respectării de către S.S.I.F. şi angajaţii săi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi procedurilor incidente pieţei de capital, precum şi a regulilor şi procedurilor interne ale societăţii. Articolul 76În aplicarea responsabilităţilor prevăzute la art. 68 alin. (1), reprezentantul compartimentului de control intern are următoarele atribuţii:a)să monitorizeze şi să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activităţii S.S.I.F. şi a procedurilor interne, sa ţină evidenţa neregulilor descoperite;b)să asigure informarea societăţii şi a angajaţilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieţei de capital;c)să avizeze documentele transmise de S.S.I.F. către C.N.V.M. în vederea obţinerii autorizaţiilor prevăzute de reglementările C.N.V.M., precum şi raportările transmise C.N.V.M. şi entităţilor pieţei de capital;d)să prevină şi să propună măsuri de remediere a oricărei situaţii de încălcare a legilor şi reglementărilor în vigoare, incidente pieţei de capital, sau a procedurilor interne ale societăţii de către S.S.I.F. sau de către angajaţii acesteia;e)să ţină evidenţa tuturor reclamaţiilor primite de la clienţi şi a modului de soluţionare a acestora;f)să analizeze şi să avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.;g)să se asigure de utilizarea exclusiv personală de către fiecare agent pentru servicii de investiţii financiare a codurilor de acces şi a parolelor transmise de entităţile pieţei de capital;h)să raporteze consiliului de administraţie, conducătorilor şi auditorilor interni situaţiile de încălcare a legislaţiei, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne. Articolul 77
(1)S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină proceduri efective şi transparente în scopul administrării rezonabile şi prompte a reclamaţiilor primite de la clienţii de retail sau de la potenţialii clienţi de retail, precum şi să păstreze o evidentă şi înregistrare a fiecărei reclamaţii şi a măsurilor luate pentru soluţionarea acesteia.
(2)Reprezentantul compartimentului de control intern va ţine un registru la sediul social/central, precum şi la fiecare sucursală, în care eventualele reclamaţii ale clienţilor vor putea fi înregistrate cu promptitudine. Registrul reclamaţiilor trebuie să fie public şi să conţina cel puţin următoarele informații:a)identitatea clientului care transmite reclamaţia şi serviciul prestat la care se referă reclamaţia;b)datele de identificare ale persoanelor din cadrul S.S.I.F. la adresa cărora s-au formulat reclamaţiile sau cărora clientul s-a adresat pentru prestarea serviciului de investiţii financiare;c)data reclamaţiei;d)faptele reclamate;e)prejudiciul reclamat de client;f)data şi modul de soluţionare a reclamaţiei. Termenul de rezolvare a reclamaţiei nu poate depăşi 30 de zile de la data înregistrării acesteia.
(3)Reprezentantul compartimentului de control intern de la fiecare sucursală are obligaţia de a transmite lunar, în copie, la sediul social/central al S.S.I.F., Registrul reclamaţiilor ţinut la respectivă sucursala. Informaţiile din Registrul reclamaţiilor se centralizează lunar la sediul social/central al S.S.I.F.
(4)Registrul de evidenţă a reclamaţiilor va fi pus în orice moment la dispoziţia C.N.V.M., la solicitarea acesteia.
Articolul 78
(1)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 76, reprezentantul compartimentului de control intern va ţine un registru în care va evidenţia investigaţiile efectuate, durată acestor investigaţii, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigaţiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administraţie/conducătorilor S.S.I.F. şi deciziile luate de persoanele abilitate să ia măsuri de soluţionare.
(2)În situaţia în care reprezentantul compartimentului de control intern ia cunoştinţa în timpul activităţii de eventualele încălcări ale regimului juridic aplicabil pieţei de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societăţii, acesta are obligaţia să informeze consiliul de administraţie/conducătorii şi auditorii interni ai S.S.I.F.
(3)În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare, membrii consiliului de administraţie/conducătorii şi auditorii interni ai S.S.I.F. vor notifica cu maximă urgenta C.N.V.M. şi entităţilor pieţei de capital implicate situaţia constatată şi măsurile adoptate.
Articolul 79La sfârşitul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie a anului următor, compartimentul de control intern va transmite consiliului de administraţie al S.S.I.F. un raport cuprinzând activitatea desfășurata, investigaţiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute şi programul/planul investigaţiilor propuse pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate şi planul de investigaţii aprobat de consiliul de administraţie vor fi transmise de acesta C.N.V.M. până la data de 1 martie.
Secţiunea 3 Evaluarea şi administrarea riscului Articolul 80
(1)În aplicarea prevederilor art. 64 lit. b) referitoare la administrarea riscurilor, S.S.I.F. trebuie să dispună următoarele măsuri:a)să stabilească, să implementeze şi să menţină politici adecvate de administrare a riscului şi proceduri care identifică riscurile aferente activităților S.S.I.F., operaţiunilor şi sistemelor sale şi, dacă este cazul, să stabilească nivelul riscului pe care societatea îl poate suportă;b)să adopte proceduri, metode şi mecanisme pentru administrarea riscurilor aferente activităților, operaţiunilor şi sistemelor S.S.I.F. în raport cu nivelul riscului suportat;c)să monitorizeze următoarele:i) eficacitatea şi controlul adecvat al politicilor şi procedurilor de evaluare a riscului S.S.I.F.;ii) măsura în care S.S.I.F. şi persoanele relevante respectă procedurile, metodele şi mecanismele adoptate conform lit. b);iii) eficacitatea şi caracterul adecvat al măsurilor luate pentru rezolvarea oricărei nereguli în raport cu politicile, procedurile, măsurile, metodele şi mecanismele, incluzând nerespectarea acestor măsuri, metode şi mecanisme sau neaplicarea acestor politici şi proceduri de către persoanele relevante.
(2)S.S.I.F. trebuie să stabilească şi să menţină o funcţie de administrare a riscului care este exercitată în mod independent, în situaţia în care acest lucru este adecvat şi proporţional în raport cu natura, dimensiunea şi complexitatea activităților sale, precum şi cu natura şi gama serviciilor şi activităților desfășurate. Această funcţie presupune îndeplinirea următoarelor atribuţii:a)implementarea politicii şi procedurilor prevăzute la alin. (1);b)furnizarea rapoartelor şi consultanţei acordate conducătorilor în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3).
(3)În situaţia în care, în raport cu dimensiunea activităţii sale, S.S.I.F. stabileşte sa nu menţină o funcţie independenţa de administrare a riscului, trebuie să poată demonstra ca politicile şi procedurile pe care le-a adoptat îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (2) şi sunt efective în mod consecvent.
Articolul 81
(1)Conducătorii S.S.I.F. se vor asigura ca persoană desemnată să asigure funcţia de evaluare şi administrare a riscului are studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă, după caz, şi are experienţa suficienta pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite conform prezentului regulament.
(2)În cazul în care funcţia de administrare a riscului nu este exercitată în mod independent, reprezentantul compartimentului de control intern poate exercita şi funcţia de administrare a riscului.
(3)S.S.I.F. are obligaţia de a notifica C.N.V.M. înlocuirea persoanei desemnate pentru funcţia de administrare a riscului, în termen de maximum 3 zile de la data încetării activităţii acesteia împreună cu CV-ul persoanei nou desemnate.
Secţiunea 4 Auditul intern Articolul 82S.S.I.F. trebuie să stabilească şi să menţină o funcţie de audit intern care este separată şi independenţa de alte funcţii şi activităţi ale S.S.I.F. Îndeplinirea acestei funcţii presupune următoarele responsabilităţi:a)stabilirea, implementarea şi menţinerea unui plan de audit pentru a evalua şi a examina eficacitatea şi caracterul adecvat al sistemelor, controlului intern, mecanismelor şi procedurilor S.S.I.F.;b)emiterea de recomandări bazate pe rezultatul activităţii desfășurate conform lit. a);c)verificarea respectării recomandărilor prevăzute la lit. b);d)raportarea cu privire la problemele de audit intern în conformitate cu art. 84 alin. (3). Articolul 83S.S.I.F. are obligaţia de a notifica C.N.V.M. înlocuirea persoanei desemnate pentru funcţia de audit intern, în termen de maximum 3 zile de la data încetării activităţii acesteia, împreună cu CV-ul persoanei nou desemnate.Secţiunea 5 Conducătorii Articolul 84
(1)S.S.I.F. are obligaţia să se asigure că persoanele numite în funcţia de conducători şi în funcţia de membri ai consiliului de administraţie sunt responsabile pentru asigurarea respectării de către societate a obligaţiilor sale conform prevederilor prezentului regulament.
(2)Conducătorii şi membrii consiliului de administraţie trebuie să evalueze şi să verifice periodic eficacitatea politicilor, măsurilor şi procedurilor în vigoare implementate pentru respectarea obligaţiilor stabilite conform prevederilor prezentului regulament şi să dispună măsurile corespunzătoare pentru remedierea deficienţelor.
(3)S.S.I.F. trebuie să se asigure că persoanele având calitatea de conducători şi membrii consiliului de administraţie primesc, în mod frecvent şi cel puţin anual, rapoarte scrise cu privire la situaţiile menţionate la secţiunile 2, 3 şi 4 din prezentul capitol care prevăd în mod distinct dacă, în situaţia constatării oricărei deficienţe, au fost luate măsuri de remediere adecvate.
(4)Membrii consiliului de administraţie au obligaţia supravegherii conducătorilor S.S.I.F.
Secţiunea 6 Externalizarea unor activităţi şi/sau servicii de investiţii Articolul 85
(1)În aplicarea prevederilor art. 64 lit. j), o funcţie operaţională este considerată esenţială sau importanţa dacă o deficienţă ori neîndeplinirea atribuţiilor aferente acestei funcţii ar putea prejudicia în mod substanţial asigurarea continuităţii respectării de către S.S.I.F. a condiţiilor şi obligaţiilor necesare acordării autorizaţiei sau a altor obligaţii stabilite conform prevederilor prezentului regulament ori a performanţelor sale financiare sau desfăşurarea serviciilor şi activităților de investiţii în mod adecvat şi continuu.
(2)Fără a prejudicia statutul oricărei alte funcţii, următoarele funcţii nu vor fi considerate esenţiale sau importante în sensul alin. (1):a)furnizarea către S.S.I.F. a unor servicii de consultanţă şi a altor servicii care nu fac parte din activitatea de investiţii a S.S.I.F., incluzând consultanta juridică acordată S.S.I.F., pregătirea personalului S.S.I.F., serviciile de facturare şi de asigurare a securităţii sediilor şi personalului S.S.I.F.;b)achiziţionarea de servicii standardizate incluzând serviciile privind informarea despre piaţa şi cele referitoare la preţuri.
Articolul 86
(1)În situaţia externalizării funcţiilor operaţionale esenţiale sau importante ori a oricăror servicii sau activităţi de investiţii, S.S.I.F. rămâne pe deplin responsabilă pentru aducerea la îndeplinire a tuturor obligaţiilor sale conform prevederilor prezentului regulament şi va respecta în mod distinct următoarele condiţii:a)externalizarea nu trebuie să aibă ca rezultat delegarea responsabilităţilor conducătorilor;b)relaţia cu clienţii şi obligaţiile S.S.I.F. faţă de clienţii săi conform prevederilor prezentului regulament nu trebuie schimbate;c)condiţiile pe care S.S.I.F. trebuie să le îndeplinească în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 şi pe care trebuie să le menţină nu trebuie subminate;d)niciuna din celelalte condiţii impuse la autorizarea S.S.I.F. nu trebuie suprimată sau modificată.
(2)S.S.I.F. trebuie să acţioneze imparţial şi cu diligenta profesională atunci când iniţiază, administrează sau încetează orice contract privind externalizarea către un furnizor de servicii a funcţiilor operaţionale esenţiale şi importante, precum şi a oricăror servicii şi activităţi de investiţii.
(3)S.S.I.F. trebuie să dispună, în mod distinct, măsurile necesare pentru a se asigura ca următoarele condiţii sunt îndeplinite:a)furnizorul de servicii trebuie să aibă abilitatea, capacitatea şi orice autorizaţie prevăzută de lege pentru desfăşurarea în mod responsabil şi profesional a funcţiilor, serviciilor şi activităților externalizate;b)furnizorul de servicii trebuie să desfăşoare efectiv serviciile externalizate şi pentru această S.S.I.F. trebuie să stabilească metode de evaluare a nivelului performanţei furnizorului de servicii;c)furnizorul de servicii trebuie să supravegheze în mod corect desfăşurarea (exercitarea) funcţiilor externalizate şi să administreze în mod adecvat riscurile asociate externalizării;d)S.S.I.F. trebuie să dispună măsuri adecvate dacă se constată că furnizorul de servicii nu poate desfăşura funcţiile în mod efectiv şi în concordanţă cu legile aplicabile şi cerinţele regulamentare;e)S.S.I.F. trebuie să deţină experienţa necesară pentru supravegherea funcţiilor efectiv externalizate şi pentru administrarea riscurilor asociate externalizării şi trebuie să supravegheze acele funcţii şi să administreze acele riscuri;f)furnizorul de servicii trebuie să prezinte S.S.I.F. orice eveniment care ar avea un impact important asupra abilităţii sale de a desfăşura funcţiile externalizate în mod efectiv şi în conformitate cu legile aplicabile şi cerinţele de reglementare aplicabile;g)S.S.I.F. trebuie să aibă posibilitatea încetării contractului privind externalizarea, dacă este necesar, fără a prejudicia continuitatea şi calitatea serviciilor furnizate către clienţi;h)furnizorul de servicii trebuie să coopereze cu C.N.V.M. în legătură cu activităţile externalizate;i)S.S.I.F., auditorii acesteia, C.N.V.M. şi alte autorităţi competenţe relevante trebuie să aibă acces efectiv la informațiile referitoare la activităţile externalizate, precum şi la sediile în care îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii; C.N.V.M. trebuie să îşi poată exercita acele drepturi referitoare la acces;j)furnizorul de servicii trebuie să protejeze orice informaţie confidenţială referitoare la S.S.I.F. şi clienţii acesteia;k)S.S.I.F. şi furnizorul de servicii trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină un plan de reconstituire şi recuperare a datelor pierdute, în cazul unor evenimente neprevăzute, care va fi testat periodic în cazul în care este necesar, având în vedere funcţia, serviciul sau activitatea care a fost externalizată.
(4)Drepturile şi obligaţiile S.S.I.F. şi ale furnizorului de servicii trebuie să fie în mod clar repartizate şi menţionate într-un contract scris.
(5)În vederea respectării prevederilor prezentului articol şi ale art. 87, în situaţia în care S.S.I.F. şi furnizorul de servicii sunt membri ai aceluiaşi grup, S.S.I.F. poate lua în considerare măsura în care această controlează furnizorul de servicii sau măsura în care are capacitatea de a-i influenta activitatea.
(6)La solicitarea C.N.V.M., S.S.I.F. trebuie să pună la dispoziţia acesteia toate informațiile necesare pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea cerinţelor prevăzute în prezentul regulament cu privire la desfăşurarea activităților externalizate.
Articolul 87
(1)S.S.I.F. care externalizează serviciul de investiţii privind administrarea portofoliului clienţilor de retail către un furnizor de servicii situat într-un stat nemembru trebuie să se asigure ca, în plus faţă de cerinţele prevăzute la art. 86, sunt îndeplinite următoarele condiţii:a)furnizorul de servicii trebuie să fie autorizat sau înregistrat în statul sau de origine pentru a furniza acel serviciu şi trebuie să fie subiect al supravegherii prudenţiale;b)C.N.V.M. a încheiat un acord de cooperare adecvat cu autoritatea de supraveghere a furnizorului de servicii.
(2)În situaţia în care una sau ambele condiţii prevăzute la alin. (1) nu sunt îndeplinite, S.S.I.F. poate externaliza serviciile de investiţii unui furnizor de servicii situat într-un stat nemembru numai dacă această a notificat în prealabil C.N.V.M. măsurile de externalizare şi C.N.V.M. nu formulează obiecţiuni cu privire la acele măsuri într-un timp rezonabil de la primirea notificării.
(3)C.N.V.M. va publica pe pagină sa de internet o notă privind politica acesteia în legătură cu externalizarea prevăzută la alin. (2). Notă va menţiona exemple ale cazurilor în care C.N.V.M. nu va obiecta sau nu ar putea obiecta cu privire la externalizarea prevăzută la alin. (2), atunci când una sau ambele condiţii menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) nu sunt îndeplinite.
(4)Aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) nu limitează obligaţiile S.S.I.F. de a respecta cerinţele prevăzute la art. 86.
(5)C.N.V.M. va publica o listă a autorităţilor de supraveghere din statele nemembre cu care a încheiat acorduri de cooperare care sunt adecvate pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b).
Capitolul II Cerinţe de operareSecţiunea 1 Tranzacţiile personale Articolul 88În aplicarea prezentului regulament, tranzacţia personală înseamnă o tranzacţie cu un instrument financiar efectuată de către sau în numele unei persoane relevante, în situaţia în care cel puţin unul din următoarele criterii este îndeplinit:a)acea persoană relevanta acţionează în afară scopului (obiectului) activităţii pe care o desfăşoară în acea calitate;b)tranzacţia este efectuată în contul oricăreia din următoarele persoane:i) persoană relevanta;ii) orice persoană cu care această are o relaţie de familie sau cu care are legături strânse;iii) o persoană a cărei legătură cu persoană relevanta atestă faptul că persoană relevanta are un interes material direct sau indirect în efectuarea tranzacţiei, altul decât tariful sau comisionul pentru executarea tranzacţiei. Articolul 89
(1)În situaţia în care oricare din persoanele relevante este implicată în activităţi care ar putea conduce la un conflict de interese sau are acces la informații privilegiate, având înţelesul prevăzut la art. 244 alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 297/2004, sau la alte informații confidenţiale referitoare la clienţi sau la tranzacţii cu sau pentru clienţi, în virtutea unei activităţi desfășurate de acea persoană în numele S.S.I.F., S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină proceduri adecvate menite să prevină următoarele situaţii:a)efectuarea unei tranzacţii personale care îndeplineşte cel puţin unul din următoarele criterii:i) acelei persoane îi este interzis să efectueze astfel de tranzacţii în conformitate cu prevederile privind abuzul pe piaţa;ii) implică folosirea abuzivă sau dezvăluirea improprie a acelei informații confidenţiale;iii) intra în conflict sau ar putea intra în conflict cu o obligaţie a S.S.I.F. conform prevederilor prezentului regulament;b)sfătuirea sau determinarea, într-un alt mod decât în cursul desfăşurării activităţii corespunzătoare de angajat sau de furnizor de servicii în baza unui contract, oricărei alte persoane să efectueze o tranzacţie cu instrumente financiare, care, dacă ar fi o tranzacţie personală a persoanei relevante, ar intra sub incidenta art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) ori a art. 142 alin. (3);c)fără a prejudicia prevederile art. 246 lit. a) din Legea nr. 297/2004, dezvăluirea altfel decât în cursul normal al statutului sau de angajat sau de prestator de servicii în baza unui contract a oricărei informații sau opinii oricărei alte persoane, în situaţia în care persoană relevanta cunoaşte sau în mod rezonabil trebuia să cunoască faptul că urmare a acelei dezvăluiri acea persoană va proceda sau ar putea proceda la una din următoarele situaţii:i) să participe la o tranzacţie cu instrumente financiare care, dacă ar fi o tranzacţie personală a unei persoane relevante, ar intra sub incidenta art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) ori a art. 142 alin. (3);ii) să sfătuiască sau să determine o altă persoană să participe la o asemenea tranzacţie.
(2)Procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie astfel concepute încât să asigure în mod distinct următoarele:a)fiecare persoană relevanta menţionată la alin. (1) cunoaşte restricţiile cu privire la tranzacţiile personale, precum şi măsurile stabilite de către S.S.I.F. cu privire la tranzacţiile personale şi la dezvăluirea informaţiilor, în conformitate cu prevederile alin. (1);b)S.S.I.F. este informată de îndată cu privire la orice tranzacţie personală la care participă o persoană relevanta, fie în baza unei notificări cu privire la acea tranzacţie, fie prin alte proceduri care permit S.S.I.F. să identifice asemenea tranzacţii. În cazul procedurilor de externalizare, S.S.I.F. trebuie să se asigure că societatea către care este externalizată activitatea păstrează un registru al tranzacţiilor personale la care participă orice persoană relevanta şi ca acele informații sunt furnizate de îndată la cererea S.S.I.F.;c)tranzacţiile personale notificate S.S.I.F. sau identificate de S.S.I.F. sunt evidenţiate într-un registru, incluzând orice autorizaţie (aprobare) sau interdicţie în legătură cu asemenea tranzacţii.
(3)Prevederile alin. (1) şi alin. (2) nu se vor aplica următoarelor tipuri de tranzacţii personale:a)tranzacţiile personale efectuate în baza prestării serviciului de administrare a portofoliului în mod discreţionar, în situaţia în care nu a existat o comunicare prealabilă în legătură cu tranzacţia între administratorul de portofoliu şi persoană relevanta sau o altă persoană în contul căreia a fost executată tranzacţia;b)tranzacţiile personale cu titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare autorizate în conformitate cu legislaţia comunitară sau alte organisme de plasament colectiv care sunt subiect al supravegherii conform legislaţiei naţionale dintr-un stat membru care prevede o dispersare a riscului echivalenta ("an equivalent level of risk spreading în their assets") cu cea menţionată în cazul OPCVM, în situaţia în care persoană relevanta şi orice altă persoană în contul căreia sunt efectuate tranzacţiile nu sunt implicate în administrarea acelui organism de plasament colectiv.
Secţiunea 2 Păstrarea în siguranţa a activelor clienţilor Articolul 90
(1)S.S.I.F. este obligată să evidenţieze distinct, în contabilitate, sumele primite de la clienţi şi să utilizeze în banca de decontare un cont în nume propriu şi un cont în numele clienţilor. De asemenea, instrumentele financiare ale clienţilor vor fi evidenţiate în conturi separate de cele ale S.S.I.F.
(2)S.S.I.F. nu trebuie să acţioneze astfel încât să pericliteze, să poată fi considerat ca periclitează sau să inducă o situaţie care poate să prejudicieze fondurile şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor ori piaţa reglementată pe care tranzacţionează şi trebuie să se asigure ca agenţii pentru servicii de investiţii financiare şi ceilalţi angajaţi ai săi nu se vor comportă în acest mod.
(3)S.S.I.F. trebuie să respecte, în toate situaţiile, următoarele obligaţii:a)să asigure păstrarea în siguranţa a instrumentelor financiare pe care le ţine în custodie;b)să nu facă uz de niciunul din instrumentele financiare pe care le ţine în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea şi să nu transfere aceste instrumente financiare fără acordul expres al deţinătorilor;c)să returneze clienţilor, la solicitarea acestora, instrumentele financiare şi fondurile băneşti încredinţate.
(4)S.S.I.F. autorizată să presteze serviciile de investiţii financiare prevăzute la pct. 2 lit. a) din anexa nr. 9 este responsabilă pentru plăţile şi decontările aferente instrumentelor financiare păstrate în custodie.
Articolul 91
(1)S.S.I.F. are obligaţia păstrării în siguranţa a drepturilor clienţilor în legătură cu instrumentele financiare şi fondurile aparţinând acestora îndeplinind în acest scop următoarele cerinţe:a)păstrarea înregistrărilor, evidenţelor şi conturilor necesare pentru a putea în orice moment şi fără întârziere să distingă activele deţinute de un client de activele deţinute pentru orice alt client şi faţă de propriile active;b)menţinerea evidenţelor, înregistrărilor şi conturilor astfel încât să se asigure acurateţea acestora şi, în mod distinct, corespondenta acestora cu instrumentele financiare şi fondurile deţinute în numele clienţilor;c)verificarea în mod regulat a concordanţei dintre evidenţele, înregistrările şi registrele proprii şi cele ale oricărei terţe părţi în numele căreia sunt deţinute acele active;d)dispunerea măsurilor necesare pentru a se asigura ca orice instrumente financiare ale clientului depozitate la o terţă parte, în conformitate cu prevederile art. 92, sunt identificate separat de instrumentele financiare aparţinând S.S.I.F. şi de instrumentele financiare aparţinând acelei terţe părţi, prin denumirea în mod diferit a conturilor în registrele (înregistrările, evidenţele) terţei părţi sau în alt mod echivalent care asigură acelaşi nivel de protecţie;e)dispunerea măsurilor necesare pentru a se asigura ca fondurile clienţilor depozitate, în conformitate cu prevederile art. 93, la o bancă centrală, o instituţie de credit sau o bancă autorizată într-un stat nemembru ori la un fond specializat în instrumente ale pieţei monetare sunt păstrate într-un cont sau în conturi identificate separat de orice conturi folosite pentru păstrarea fondurilor aparţinând S.S.I.F.;f)existentă unei structuri organizatorice adecvate pentru a reduce riscul pierderii sau al diminuării activelor clienţilor sau a drepturilor aferente acelor active, ca urmare a folosirii necorespunzătoare a activelor, a fraudei, a slabei administrări, a modului inadecvat de păstrare a registrelor sau a neglijenţei.
(2)În situaţia în care, ca urmare a legii aplicabile, incluzând în mod distinct legea referitoare la proprietate şi insolventa (Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei), măsurile dispuse de S.S.I.F. în conformitate cu alin. (1) pentru păstrarea în siguranţa a drepturilor clienţilor nu sunt suficiente pentru a respecta cerinţele prevăzute în art. 24 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. va dispune măsurile pe care S.S.I.F. trebuie să le aplice pentru îndeplinirea acestor obligaţii.
(3)În situaţia în care legea aplicabilă în jurisdicţia în care sunt deţinute fondurile şi instrumentele financiare aparţinând clienţilor împiedica S.S.I.F. să respecte prevederile alin. (1) lit. d) sau e), C.N.V.M. va dispune cerinţele care vor avea un efect echivalent în ceea ce priveşte păstrarea în siguranţa a drepturilor clienţilor.
Articolul 92

(1)S.S.I.F. poate să depoziteze instrumente financiare deţinute în numele clienţilor săi într-un cont sau în conturi deschise la o terţă parte cu condiţia ca S.S.I.F. să acţioneze cu toată competenţa, imparţialitatea şi diligenta profesională în selectarea, desemnarea şi verificarea periodică a terţei părţi şi a măsurilor necesare deţinerii şi păstrării în siguranţa a acelor instrumente financiare.
(2)În aplicarea prevederilor alin. (1) S.S.I.F. va lua în considerare, în mod distinct, experienţa şi reputaţia în piaţa a terţei părţi, precum şi orice cerinţe legale sau practici de piaţa referitoare la deţinerea acelor instrumente financiare care ar putea afecta drepturile clienţilor.
(3)În situaţia în care păstrarea în siguranţa a instrumentelor financiare aparţinând contului unei alte persoane este o activitate supusă reglementării şi supravegherii într-o jurisdicţie unde S.S.I.F. intenţionează să utilizeze pentru prestarea acestui serviciu o terţă persoană, S.S.I.F. nu va încredinţa această activitate unei terţe persoane care nu este supusă reglementării şi supravegherii în respectivă jurisdicţie.
(4)S.S.I.F. nu poate depozita instrumente financiare deţinute în numele clienţilor la o terţă parte dintr-un stat nemembru care nu reglementează deţinerea şi păstrarea în siguranţa a instrumentelor financiare aparţinând contului unei alte persoane, cu excepţia situaţiei în care este îndeplinită una din următoarele condiţii:a)natura instrumentelor financiare sau a serviciilor de investiţii în legătură cu acele instrumente impune ca acestea să fie depozitate la o terţă parte în acel stat nemembru;b)instrumentele financiare sunt deţinute în numele unui client profesional, acel client solicită în scris S.S.I.F. să le depoziteze la o terţă parte în acel stat nemembru.
Articolul 93
(1)S.S.I.F. are obligaţia să plaseze prompt fondurile primite de la clienţi într-unul sau mai multe conturi deschise la oricare din următoarele:a)banca centrală;b)instituţie de credit autorizată conform legislaţiei comunitare;c)banca autorizată într-un stat nemembru;d)un fond specializat în instrumente ale pieţei monetare.
(2)Prevederile alin. (1) nu se vor aplica unei instituţii de credit autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în legătură cu depozitele, astfel cum sunt acestea prevăzute în legea anterior menţionată, deţinute de acea instituţie.
(3)În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d) şi ale art. 91 alin. (1) lit. e), prin fond specializat în instrumente ale pieţei monetare se înţelege un organism de plasament colectiv autorizat conform legislaţiei comunitare sau care este subiect al supravegherii şi, după caz, autorizat de către o autoritate conform legislaţiei naţionale a statului membru şi care îndeplineşte următoarele condiţii:a)obiectivul sau investiţional prioritar trebuie să fie acela de a menţine valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv la o valoare medie constanta sau la valoarea capitalului iniţial al investitorilor la care se adaugă profiturile;b)în vederea atingerii acelui obiectiv investiţional prioritar, trebuie să investească exclusiv în instrumente performanţe ale pieţei monetare cu o maturitate sau perioada rămasă până la maturitate de cel mult 397 zile ori cu ajustări regulate ale veniturilor corespunzătoare unei asemenea maturităţi şi cu o valoare medie ponderată a maturităţii de 60 de zile. Acest obiectiv poate fi de asemenea atins prin învestirea în mod suplimentar în depozite la instituţii de credit.c)trebuie să asigure lichiditatea în cadrul aceleiaşi zile sau al zilei următoare decontării.
(4)În aplicarea alin. (3) lit. b), un instrument de piaţa monetară va fi considerat performant dacă a fost notat cu cel mai bun punctaj de către fiecare agenţie de rating competentă care a evaluat acel instrument. Instrumentul care nu este evaluat de nicio agenţie de rating nu va fi considerat ca fiind performant.
(5)În scopul aplicării prevederilor alin. (4), o agenţie de rating va fi considerată competentă dacă emite în mod regulat şi cu titlu profesional ratinguri cu privire la fondurile specializate în instrumente ale pieţei monetare şi este o instituţie externă de evaluare a creditului eligibilă astfel cum este prevăzut în art. 6 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard.
(6)În situaţia în care nu depozitează fondurile clienţilor la o bancă centrală, S.S.I.F. trebuie să acţioneze cu toată competenţa, imparţialitatea şi diligenta profesională în selectarea, stabilirea şi verificarea periodică a instituţiei de credit, băncii sau fondului specializat în instrumente ale pieţei monetare la care sunt plasate fondurile, precum şi cu privire la metodele privind deţinerea acelor fonduri.
(7)S.S.I.F. trebuie să ia în considerare experienţa şi reputaţia din piaţa ale acestor instituţii sau fonduri specializate în instrumente ale pieţei monetare, în vederea asigurării protecţiei drepturilor clienţilor, precum şi orice cerinţe legale sau reglementări ori practicile de piaţa referitoare la deţinerea fondurilor clienţilor care ar putea prejudicia drepturile clienţilor.
(8)Clienţii au dreptul să se opună plasării fondurilor lor într-un fond specializat în instrumente ale pieţei monetare.
Articolul 94
(1)S.S.I.F. nu poate să se implice în finanţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare cu privire la instrumentele financiare deţinute în numele unui client sau să folosească într-un alt mod aceste instrumente financiare pentru contul propriu sau pentru contul altui client al S.S.I.F., cu excepţia situaţiei în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:a)clientul trebuie să îşi exprime acordul expres, în prealabil, cu privire la folosirea instrumentelor în condiţii clar specificate, în cazul clientului de retail, sub semnatura acestuia sau printr-un mecanism alternativ echivalent;b)folosirea instrumentelor financiare ale acelui client trebuie să respecte termenii specificaţi cu care clientul este de acord.
(2)S.S.I.F. nu poate să se implice în finanţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare cu privire la instrumentele financiare care sunt deţinute în numele unui client într-un cont global la o terţă parte sau să folosească în alt mod instrumentele financiare deţinute într-un astfel de cont pentru contul propriu sau pentru contul altui client, cu excepţia situaţiei în care, în completarea condiţiilor menţionate la alin. (1), cel puţin una din următoarele condiţii este îndeplinită:a)fiecare client ale cărui instrumente financiare sunt deţinute într-un cont global trebuie să îşi fi exprimat în prealabil acordul expres în conformitate cu alin. (1) lit. a);b)S.S.I.F. trebuie să dispună de sisteme şi metode de control care să asigure că numai instrumentele financiare aparţinând clienţilor care şi-au exprimat în prealabil acordul expres în conformitate cu alin. (1) lit. a) sunt folosite astfel.
(3)Înregistrările şi evidenţele S.S.I.F. trebuie să cuprindă detalii referitoare la clientul ale cărui instrucţiuni cu privire la folosirea instrumentelor financiare au fost efectuate, precum şi cu privire la numărul instrumentelor financiare folosite aparţinând fiecărui client care şi-a exprimat acordul, astfel încât să fie posibilă repartizarea corectă a fiecărei pierderi.
Articolul 95S.S.I.F. trebuie să se asigure ca auditorii săi financiari raportează cel puţin anual C.N.V.M. cu privire la corectitudinea aplicării art. 24 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 297/2004 şi a prezentei secţiuni.
Secţiunea 3 Conflictul de interese Articolul 96
(1)S.S.I.F. trebuie să ia toate măsurile astfel încât să se asigure ca situaţiile de conflict de interese între societate, inclusiv administratori, salariaţi şi agenţi sau orice persoană aflată în mod direct sau indirect în poziţie de control faţă de societate, şi clienţii societăţii, între 2 clienţi ai societăţii, precum şi între combinaţii ale situaţiilor de mai sus sunt identificate şi apoi prevenite şi gestionate astfel încât interesele clienţilor să nu fie afectate.
(2)În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor de investiţii şi a serviciilor conexe sau a combinării acestora şi a căror existentă ar putea prejudicia interesele unui client, S.S.I.F. va lua în considerare, în baza unor criterii minime, situaţia în care această, o persoană relevanta sau o persoană legată de această în mod direct sau indirect prin control se află în oricare din următoarele situaţii, ca rezultat al furnizării de servicii de investiţii sau servicii conexe ori al activităţii de investiţii sau ca rezultat al unei alte situaţii:a)S.S.I.F. sau acea persoană ar putea obţine un câştig financiar sau ar putea evita o pierdere financiară, pe cheltuială clientului;b)S.S.I.F. sau acea persoană are un interes în legătură cu rezultatele serviciului furnizat clientului sau cu privire la o tranzacţie efectuată în numele clientului, care este diferit de interesul clientului cu privire la acel rezultat;c)S.S.I.F. sau acea persoană beneficiază de un stimulent financiar sau de un altfel de stimulent pentru a favoriza interesul unui alt client sau grup de clienţi în detrimentul intereselor clientului;d)S.S.I.F. sau acea persoană este implicată în aceeaşi activitate ca şi clientul;e)S.S.I.F. sau acea persoană primeşte sau va primi de la o altă persoană decât clientul o recompensă aferentă unui serviciu furnizat clientului sub formă bănească a unor bunuri sau servicii, altă decât comisionul sau tariful standard pentru acel serviciu.
Articolul 97
(1)S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină o politică efectivă referitoare la conflictul de interese, prevăzută în cadrul unei proceduri scrise, luând în considerare dimensiunea şi organizarea societăţii, precum şi natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii sale.
(2)În situaţia în care S.S.I.F. este membră a unui grup, politica acesteia trebuie să ia, de asemenea, în considerare orice circumstanţe pe care această le cunoaşte sau ar trebui să le cunoască, care ar putea conduce la un conflict de interese determinat de structură şi activităţile altor membri ai grupului.
(3)Politica privind conflictul de interese stabilită conform alin. (1) şi (2) va avea următorul conţinut:a)identificarea circumstanţelor care constituie conflict de interese sau ar putea conduce la un conflict de interese inducând un risc material sau daune intereselor unuia sau mai multor clienţi în funcţie de specificul activităților şi serviciilor de investiţii şi a serviciilor conexe desfășurate de S.S.I.F, în numele clienţilor sau în nume propriu;b)specificarea procedurilor ce trebuie urmate şi măsurile ce trebuie adoptate în vederea administrării acestor conflicte.
(4)Procedurile şi măsurile prevăzute la alin. (3) lit. b) vor fi stabilite astfel încât să asigure faptul că persoanele relevante ce efectuează diferite activităţi care implică un conflict de interese de natură celui specificat la alin. (3) lit. a) desfăşoară acele activităţi la un nivel de independenţă adecvat dimensiunii şi activităților S.S.I.F. şi grupului căruia îi aparţine, precum şi relevanta riscului privind daunele aduse intereselor clienţilor.
(5)În înţelesul prevederilor alin. (3) lit. b), procedurile ce trebuie urmate şi măsurile adoptate includ următoarele cerinţe necesare şi adecvate pentru asigurarea gradului de independenţă a S.S.I.F.:a)proceduri efective pentru prevenirea sau controlul schimbului de informații între persoanele relevante ce efectuează activitatea implicând riscul unui conflict de interese în situaţia în care transmiterea acelei informații ar putea aduce prejudicii intereselor unuia sau mai multor clienţi;b)supravegherea separată a persoanelor relevante ale căror principale atribuţii implică desfăşurarea de activităţi în numele clienţilor sau furnizarea de servicii clienţilor ale căror interese pot fi afectate sau care reprezintă într-un alt mod diferite interese care pot intra în conflict inclusiv cu interesele S.S.I.F.;c)eliminarea oricărei legături directe între remunerarea persoanelor relevante angajate în principal într-o activitate şi remunerarea sau veniturile generate de alte persoane relevante angajate într-o altă activitate, atunci când în legătură cu aceste activităţi poate lua naştere un conflict de interese;d)măsuri pentru prevenirea sau limitarea oricărei persoane de a exercita o influenţă inadecvată asupra modului în care o persoană relevanta desfăşoară servicii şi activităţi de investiţii sau servicii conexe.e)măsuri pentru prevenirea sau controlul implicării simultane sau succesive a unei persoane relevante în activitatea şi serviciile de investiţii sau în servicii conexe atunci când o asemenea implicare poate prejudicia administrarea adecvată a conflictelor de interese.
(6)În situaţia în care adoptarea sau aplicarea uneia sau a mai multora dintre măsurile şi procedurile prevăzute la alin. (3) nu asigură nivelul necesar de independenţă, S.S.I.F. va adopta acele măsuri şi proceduri alternative sau suplimentare care sunt necesare şi adecvate în acest scop.
Articolul 98
(1)Organizarea internă a S.S.I.F. trebuie să fie astfel concepută încât să asigure următoarele cerinţe minime:a)departamentele de specialitate şi personalul implicat să păstreze confidenţialitatea oricărei informații de care iau cunoştinţa în cursul activităţii, în special informațiile care nu au devenit încă publice şi care ar putea influenţa preţul de tranzacţionare pe piaţa;b)oricare dintre informațiile menţionate la lit. a) să nu fie folosite în tranzacţiile efectuate de către S.S.I.F. în contul propriu, în contul persoanelor relevante sau în contul unor terţi ori clienţi interesaţi;c)separarea funcţiilor privind decizia, execuţia şi supravegherea activităţii;d)separarea atribuţiilor principale astfel încât să se evite îndeplinirea de către aceeaşi persoană a unor atribuţii care pot avea ca rezultat erori greu de detectat sau activităţi care pot fi susceptibile de abuz şi care expun la risc societatea sau clienţii acesteia;e)mecanisme de securitate şi control ale sistemelor informatice pentru asigurarea confidenţialităţii şi păstrării în siguranţa a datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi bazelor de date. Datele stocate se referă la cel puţin următoarele: ordine introduse, modificate, anulate, executate, rămase neexecutate;f)alocarea unor coduri şi/sau parole personale de acces, netransferabile, fiecărei categorii de salariaţi şi personalului de conducere.
(2)Dacă structură organizatorică şi administrativă a societăţii stabilită pentru administrarea conflictelor de interese nu este suficientă pentru a asigura prevenirea afectării intereselor clienţilor, S.S.I.F. are obligaţia să notifice clientului în mod clar natura şi sursă conflictului de interese, înaintea prestării serviciilor de investiţii financiare în numele acestuia.
(3)Informarea clienţilor în conformitate cu prevederile alin. (2) trebuie să fie făcută pe un suport durabil şi să cuprindă detalii suficiente, luând în considerare tipul clientului, pentru a permite acelui client să ia o decizie în cunoştinţa de cauză cu privire la serviciile de investiţii sau serviciile conexe faţă de care apare un conflict de interese.
(4)În situaţia în care conflictele de interese nu pot fi evitate sau gestionate conform politicii interne independente, S.S.I.F. nu trebuie să presteze servicii de investiţii financiare în calitate de contraparte a clientului sau în numele clientului faţă de care se află, direct sau indirect, într-un conflict de interese, luându-se în considerare inclusiv interesele ce derivă din tranzacţii în cadrul grupului din care face parte, decât dacă a dezvăluit, în prealabil, clientului natura şi întinderea interesului sau, fie în scris, fie telefonic, şi numai în situaţia în care clientul a fost de acord să încheie o tranzacţie în condiţiile prezentate. Informarea clientului şi acordul acestuia trebuie înregistrate de către S.S.I.F., inclusiv pe suport magnetic dacă comunicarea se face telefonic.
Articolul 99S.S.I.F. va păstra şi va actualiza în mod regulat un registru privind tipurile de servicii sau activităţi de investiţii ori servicii conexe desfășurate sau în curs de desfăşurare de către S.S.I.F. sau în numele S.S.I.F., care au condus sau ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienţi.
Secţiunea 4 Cercetarea pentru investiţii Articolul 100
(1)În aplicarea prezentei secţiuni, cercetarea pentru investiţii înseamnă studiul/cercetarea sau altă informaţie recomandând sau sugerând, explicit sau implicit, o strategie de investiţii cu privire la unul sau mai multe instrumente financiare sau cu privire la emitenţii instrumentelor financiare, incluzând orice opinie referitoare la valoarea sau preţul curent sau viitor al acelor instrumente, destinată canalelor de distribuţie sau publicului şi care îndeplineşte următoarele condiţii:a)este caracterizată sau descrisă ca cercetare pentru investiţii sau în termeni similari ori este prezentată într-un alt mod ca o explicitare obiectivă sau independenţa a problemei cuprinse în recomandare;b)dacă recomandarea în cauză a fost făcută unui client de către S.S.I.F., aceasta nu va constitui furnizarea serviciului de consultanţă pentru investiţii în sensul definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j).
(2)O recomandare de tipul celei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2006 privind prezentarea recomandărilor pentru investiţii în instrumente financiare, referitoare la instrumentele financiare, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), va fi tratată ca o diseminare a unui material publicitar şi orice S.S.I.F. care produce şi diseminează o asemenea recomandare trebuie să se asigure că este în mod clar identificată astfel.
(3)În aplicarea prevederilor alin. (2), S.S.I.F. se va asigura şi cu privire la faptul că orice asemenea recomandare conţine o notă clară şi distinctă cu privire la faptul că aceasta nu a fost întocmită în conformitate cu cerinţele legale menite să promoveze independenţa activităţii de cercetare pentru investiţii şi că nu este subiectul niciunei restricţii privind activitatea de diseminare a cercetării pentru investiţii. Recomandarea verbală va cuprinde şi o declaraţie având acelaşi înţeles.
Articolul 101
(1)S.S.I.F. care produce sau facilitează producerea de cercetări pentru investiţii destinate sau care ar putea fi în continuare diseminate clienţilor societăţii sau publicului se va asigura, pe proprie răspundere sau pe răspunderea unui membru al grupului din care face parte, de implementarea tuturor măsurilor prevăzute în art. 97 alin. (4), (5) şi (6) în legătură cu analiştii financiari implicaţi în producerea cercetării pentru investiţii şi cu alte persoane relevante ale căror responsabilităţi sau activităţi pot intra în conflict cu interesele persoanelor cărora le este transmisă cercetarea pentru investiţii.
(2)S.S.I.F. menţionată la alin. (1) trebuie să dispună măsurile şi procedurile necesare pentru a se asigura ca următoarele cerinţe sunt respectate:a)analiştii financiari şi alte persoane relevante nu trebuie să se implice în tranzacţii personale sau sa tranzacţioneze în numele oricărei alte persoane, inclusiv S.S.I.F., instrumentele financiare la care se referă cercetarea sau orice instrument financiar cu care acestea se află în legătură atunci când are cunoştinţe despre momentul distribuirii sau despre conţinutul acelei cercetări pentru investiţii care nu este disponibil publicului sau clienţilor şi nu poate fi dedus în mod prompt din informaţia astfel disponibilă până când beneficiarii cercetării pentru investiţii au oportunitatea în mod rezonabil să acţioneze în baza acestora. Fac excepţie de la cele mai sus menţionate tranzacţiile efectuate în calitate de formator de piaţa atunci când se acţionează cu bună-credinţă în procesul obişnuit de formare a pieţei sau în cursul executării unui ordin nesolicitat al clientului;b)în situaţiile neacoperite de prevederile menţionate la lit. a), analiştii financiari şi orice alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investiţii nu trebuie să se angajeze în tranzacţii personale cu instrumentele financiare la care se referă activitatea de cercetare sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, contrare recomandărilor curente. Fac excepţie situaţiile excepţionale aprobate în prealabil de un reprezentant al direcţiei juridice sau al controlului intern;c)S.S.I.F., analiştii financiari şi alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investiţii nu trebuie să accepte stimulente de la persoanele având un interes material legat de subiectul cercetării pentru investiţii;d)S.S.I.F., analiştii financiari şi alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investiţii nu trebuie să promită emitenţilor asigurarea unei cercetări favorabile;e)înainte de diseminarea cercetării pentru investiţii, emitenţilor, persoanelor relevante, altele decât analiştii financiari, şi oricăror alte persoane nu trebuie să li se permită să revizuiască proiectul cercetării pentru investiţii în sensul de a verifica acurateţea precizărilor/faptelor relatate în acea cercetare sau în orice alt scop decât verificarea respectării obligaţiilor legale ale S.S.I.F, dacă respectivul proiect include o recomandare sau un preţ vizat.
(3)În aplicarea alin. (2), prin instrument financiar aflat în legătură cu alte instrumente financiare se înţelege un instrument financiar al cărui preţ este sensibil afectat de modificările preţului celuilalt instrument financiar care este subiect al cercetării pentru investiţii şi include un derivat pe acel instrument financiar.
(4)S.S.I.F. care diseminează publicului sau clienţilor cercetarea pentru investiţii produsă de o altă persoană vor fi exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:a)persoană care produce cercetarea pentru investiţii nu este membră a grupului din care face parte S.S.I.F.;b)S.S.I.F. nu modifică în mod substanţial recomandările conţinute de cercetarea pentru investiţii;c)S.S.I.F. nu prezintă cercetarea pentru investiţii ca fiind produsă de această;d)S.S.I.F. verifică dacă producătorul cercetării este subiectul unor cerinţe echivalente cerinţelor prevăzute în prezentul regulament cu privire la producerea acelei cercetări sau dacă şi-a stabilit o politică privind implementarea unor asemenea cerinţe.
Secţiunea 5 Stimulentele Articolul 102
(1)S.S.I.F. autorizată să presteze servicii de investiţii financiare principale şi/sau conexe trebuie să acţioneze în mod onest, corect şi profesional, în concordanţă cu cel mai bun interes al clienţilor lor şi cu respectarea principiilor stabilite în prezentul titlu.
(2)S.S.I.F. trebuie să acţioneze în aşa fel încât să asigure o deplină egalitate de tratament faţă de clienţii săi.
Articolul 103
(1)Se consideră ca S.S.I.F. nu acţionează onest, corect şi profesional, în concordanţă cu cel mai bun interes al unui client, dacă, în situaţia furnizării unui serviciu de investiţii sau a unui serviciu conex clientului, această plăteşte sau primeşte drept plata orice tarif sau comision ori furnizează sau îi sunt furnizate orice alte beneficii, altfel decât:a)un tarif, comision sau orice alt beneficiu plătit sau furnizat clientului sau de către client sau unei persoane în numele clientului;b)un tarif, comision sau orice alt beneficiu plătit sau furnizat către sau de către o terţă parte sau o persoană acţionând în numele acestei terţe părţi, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:i) existentă, natura şi sumă tarifului, comisionului sau beneficiului ori, dacă sumă nu poate fi determinată, metodă de calcul a acelei sume trebuie prezentată în mod clar clientului într-un mod cuprinzător, exact şi uşor de înţeles înainte de furnizarea serviciilor de investiţii sau serviciilor conexe relevante;ii) plata tarifului şi comisionului sau furnizarea altui beneficiu trebuie să fie stabilită astfel încât să sporească calitatea serviciului relevant furnizat clientului şi să nu afecteze obligaţia S.S.I.F. de a acţiona în cel mai bun interes al clientului.c)tarifele adecvate care permit sau care sunt necesare furnizării serviciilor de investiţii cum ar fi costurile pentru custodie, tarifele pentru decontare şi de schimb, impozitele reglementate sau tarifele legale şi care, prin natura lor, nu pot conduce la conflicte în ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor S.S.I.F. de a acţiona onest, corect şi profesional, în concordanţă cu cel mai bun interes al clienţilor săi.
(2)În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. (i), S.S.I.F. va putea dezvălui termenii principali ai prevederilor referitoare la tarife, comisioane sau alte beneficii, sub formă unui sumar (rezumat), cu condiţia asumării dezvăluirii detaliilor suplimentare la cererea clientului şi cu condiţia de a-şi onora acea obligaţie.
Capitolul III Documente, informații şi raportări în relaţia cu clienţii şi potenţialii clienţiSecţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 104
(1)În scopul aplicării prezentului regulament, atunci când S.S.I.F. trebuie să furnizeze o informaţie pe un suport durabil, va putea să furnizeze acea informaţie pe un alt suport durabil decât suportul de hârtie numai dacă:a)furnizarea acelei informații pe acel suport este adecvată în raport cu relaţia de afaceri care se desfăşoară sau care se va desfăşura între S.S.I.F. şi client; şib)persoană căreia urmează a-i fi furnizată informaţia a ales în mod special ca informaţia sa îi fie remisă pe acel suport, atunci când i s-a oferit a alege între furnizarea informaţiei pe suport de hârtie sau pe un alt suport.
(2)Atunci când, în conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118, art. 119 şi art. 138 alin. (3) şi (4), S.S.I.F. furnizează informații unui client prin intermediul paginii de internet şi acele informații nu sunt adresate personal clientului, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:a)furnizarea acelor informații pe acel suport este corespunzătoare (adecvată) în raport cu relaţia de afaceri care se desfăşoară sau care se va desfăşura între societate şi client;b)clientul trebuie să consimtă în mod expres cu privire la furnizarea acelor informații în acel format (sub acea formă);c)clientul trebuie notificat electronic cu privire la adresa paginii de internet şi cu privire la locul (calea) de pe pagină de internet unde poate fi accesată informaţia;d)informațiile trebuie actualizate la zi;e)informațiile trebuie să poată fi accesate în mod continuu prin intermediul acelei pagini de internet pentru perioada de timp în care, în mod rezonabil, clientul are nevoie să le verifice.
(3)În scopul aplicării prezentului articol, comunicarea informaţiilor prin intermediul sistemului electronic va fi considerată adecvată în raport cu relaţia de afaceri ce se desfăşoară sau se va desfăşura între societate şi client, dacă există certitudinea accesului regulat al clientului la internet. Furnizarea de către client a unei adrese de e-mail destinate desfăşurării acelei afaceri va fi considerată ca îndeplineşte o asemenea condiţie.
Articolul 105
(1)S.S.I.F. se va asigura de faptul că toate informațiile, inclusiv materialele publicitare, pe care le transmite sau le diseminează într-un mod care ar putea determina recepţionarea acestora de către clienţii de retail îndeplinesc condiţiile prevăzute în alin. (2)-(8).
(2)Informaţiile menţionate la alin. (1), incluzând denumirea S.S.I.F., trebuie să respecte următoarele cerinţe:a)trebuie să fie precise şi, în mod special, sa nu sublinieze niciun potenţial profit/beneficiu referitor la un serviciu de investiţie sau un instrument financiar fără a oferi, de asemenea, indicaţii corecte şi evidenţe cu privire la orice riscuri relevante;b)trebuie să fie suficiente şi prezentate într-un mod care să permită înţelegerea lor de către un număr mediu din membrii grupului căruia îi sunt adresate sau care ar putea recepţiona aceste informații;c)nu trebuie să ascundă, să diminueze sau sa tăinuiască detalii, precizări sau avertismente importante.
(3)Atunci când informațiile compară servicii de investiţii sau servicii conexe, instrumente financiare sau persoane care furnizează servicii de investiţii sau servicii conexe, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:a)comparaţia trebuie să fie semnificativă şi trebuie prezentată într-un mod corect şi echilibrat;b)sursă informaţiilor utilizate pentru comparaţie trebuie specificată;c)elementele semnificative şi menţiunile folosite pentru efectuarea comparaţiei trebuie incluse.
(4)În situaţia în care informaţia cuprinde referiri la performanţele trecute ale unui instrument financiar, ale unui indice financiar sau ale unui serviciu de investiţii trebuie îndeplinite următoarele condiţii:a)acea menţiune (referire) nu trebuie să fie cea mai evidenţiata în cadrul comunicatului;b)informaţia trebuie să cuprindă referiri corespunzătoare cu privire la performanţele aferente:i) perioadei precedente de 5 ani; sauii) întregii perioade pentru care instrumentul financiar a fost oferit, indicele financiar a fost stabilit sau serviciul de investiţii a fost furnizat, dacă perioada de referinţa este mai mică de 5 ani;iii) unei perioade mai mări, dacă S.S.I.F. decide astfel.c)în fiecare situaţie, referirile cu privire la performanţe trebuie să fie bazate pe perioade integrale de 12 luni;d)perioada de referinţa şi sursă informaţiilor trebuie precizate în mod clar;e)informaţia trebuie să conţină un avertisment evidenţiat distinct cu privire la faptul că cifrele şi performanţele anterioare nu reprezintă un indicator relevant pentru rezultatele viitoare;f)atunci când referinţele sunt prezentate în cifre denominate în altă monedă decât cea a statului membru în care clientul de retail sau potenţialul client de retail este rezident, monedă respectivă trebuie clar menţionată împreună cu un avertisment cu privire la faptul că venitul (câştigul estimat) poate să crească sau să scadă ca urmare a fluctuaţiilor monedei;g)atunci când referinţele sunt bazate pe rezultate brute, trebuie menţionat modul în care acestea sunt influenţate de tarife, comisioane sau alte costuri.
(5)Atunci când informaţia include sau se referă la simularea unei performanţe anterioare, această trebuie să se raporteze la un instrument financiar sau la un indice financiar şi să îndeplinească următoarele condiţii:a)simularea unei performanţe anterioare trebuie să se bazeze pe performanţele trecute reale a unuia sau mai multor instrumente financiare sau indici financiari care sunt de acelaşi tip cu instrumentele financiare în cauză;b)referitor la performanţele trecute reale prevăzute la lit. a), condiţiile menţionate la lit. a)-c), e) şi f) ale alin. (4) trebuie respectate;c)informaţia trebuie să conţină un avertisment clar cu privire la faptul că cifrele la care se referă performanţele anterioare simulate şi performanţele trecute nu reprezintă un indicator cert pentru performanţe viitoare.
(6)Atunci când informaţia conţine referiri la performanţe viitoare, următoarele condiţii trebuie îndeplinite:a)informaţia nu trebuie să se bazeze sau să se refere la performanţe trecute simulate;b)informaţia trebuie să se bazeze pe date rezonabile susţinute de alte obiective;c)atunci când informaţia are la baza performanta brută, trebuie menţionat modul în care această este afectată de tarife, comisioane sau alte costuri;d)informaţia trebuie să cuprindă un avertisment clar cu privire la faptul că asemenea previziuni nu reprezintă un indicator cert pentru performanţe viitoare.
(7)Atunci când informaţia se referă la un tratament special privind impozitul, această va sublinia clar faptul că acest tratament privind impozitul depinde de circumstanţele individuale ale fiecărui client, precum şi faptul că această situaţie poate suferi modificări în viitor.
(8)Informaţia nu va folosi denumirea niciunei autorităţi competenţe într-un mod care ar putea indică sau sugera garantarea sau aprobarea de către acea autoritate a produselor sau serviciilor S.S.I.F.
Articolul 106
(1)S.S.I.F. va informa clienţii prin intermediul unui suport durabil cu privire la orice drept pe care aceştia îl pot solicita.
(2)S.S.I.F. poate, fie din proprie iniţiativă, fie la cererea unui client interesat, să considere drept:a)client profesional sau client de retail un client care în mod obişnuit ar fi considerat contraparte eligibilă în conformitate cu art. 146 alin. (1) şi (3);b)client de retail un client care este considerat client profesional în conformitate cu art. 1 din anexa nr. 8.
Articolul 107
(1)Informaţiile transmise de către S.S.I.F. clienţilor trebuie să le permită acestora să ia, în baza respectivelor informații, decizii investiţionale, să reacţioneze prompt în legătură cu pierderile curente sau potenţiale şi să reflecte la corelaţia dintre obiectivul, strategia investiţională propusă şi portofoliul de care dispun.
(2)S.S.I.F. trebuie să furnizeze la timp clienţilor săi informațiile necesare pentru a le permite acestora luarea deciziilor investiţionale în cunoştinţa de cauză.
(3)Pentru furnizarea la timp a informaţiilor, S.S.I.F. trebuie să ia în considerare:a)urgenta cu care trebuie soluţionată o situaţie data;b)timpul necesar clientului să perceapă şi să reacţioneze la informaţia transmisă;c)termenii contractuali agreaţi de client.
(4)Conţinutul şi scopul pentru care sunt transmise informațiile trebuie să fie uşor de înţeles, iar datele relevante trebuie să fie clar evidenţiate.
(5)S.S.I.F. poate publică şi distribui materiale ce nu fac recomandări specifice, ci doar conţin o listă a tuturor recomandărilor făcute de această în trecut. Lista trebuie să conţină următoarele elemente:a)denumirea fiecărui instrument financiar recomandat;b)data şi tipul recomandării (de exemplu: vânzare sau cumpărare);c)preţul sau intervalul de preţ la momentul la care a fost făcută recomandarea;d)preţul sau intervalul de preţ pentru care a fost făcută recomandarea.
Articolul 108
(1)În situaţia recomandării unei tranzacţii S.S.I.F. trebuie să facă cunoscute clientului toate informațiile deţinute cu privire la instrumentele financiare ce fac obiectul investiţiei respective şi să îi aducă la cunoştinţa acestuia ca performanţele anterioare nu reprezintă garanţii ale performanţelor viitoare.
(2)S.S.I.F., prin personalul sau, poate face recomandări legate de tranzacţionare clienţilor actuali sau potenţiali numai dacă dispune de analize financiare şi de alte documente accesibile publicului, cu privire la instrumentul financiar care face obiectul recomandării. S.S.I.F. nu are voie să garanteze în niciun fel performanţele instrumentului financiar respectiv.
(3)Atunci când acordă consultanta sau face recomandări unui client, S.S.I.F. trebuie să ţină seama de obiectivul investiţional şi de profilul respectivului client constituit pe baza informaţiilor furnizate de acesta conform art. 113.
Articolul 109
(1)S.S.I.F. are obligaţia să transmită clienţilor de retail şi potenţialilor clienţi de retail, în timp util înaintea încheierii unui contract ce prevede prestarea de servicii de investiţii sau servicii conexe şi în prealabil furnizării acestor servicii, următoarele informații:a)termenii respectivului contract;b)informațiile menţionate la art. 110 alin. (2) şi (3) şi art. 114 alin. (2) cu privire la conţinutul contractului sau cu privire la serviciile de investiţii sau conexe respective.
(2)S.S.I.F. va transmite clienţilor de retail şi potenţialilor clienţi de retail informațiile prevăzute la art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 şi art. 119 în timp util înaintea momentului prestării de servicii de investiţii sau servicii conexe.
(3)S.S.I.F. va oferi clienţilor profesionali informațiile menţionate la art. 118 alin. (5) şi (6) în timp util înaintea prestării serviciilor în cauză.
(4)Informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi furnizate pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, dacă acesta nu reprezintă un suport durabil, cu condiţia ca prevederile art. 104 alin. (2) să fie îndeplinite.
(5)Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), S.S.I.F. poate să transmită informațiile cerute conform alin. (1) către un client de retail imediat ce acesta intra sub incidenta unui contract ce prevede prestarea de servicii de investiţii sau servicii conexe, precum şi informațiile cerute conform alin. (2) imediat după începerea prestării respectivului serviciu, în următoarele situaţii:a)societatea nu a reuşit să respecte limitele de timp menţionate la alin. (1) şi (2) deoarece, la cererea unui client, contractul a fost încheiat folosindu-se un mijloc de comunicare la distanta care împiedica societatea respectivă să ofere informațiile prevăzute la respectivele alineate;b)în toate cazurile în care art. 171 nu stabileşte altfel, S.S.I.F. cade sub incidenta prevederilor respectivului articol în relaţie cu un client de retail sau un potenţial client de retail.
(6)S.S.I.F. va notifica în timp util unui client orice modificare a informaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 şi art. 119 şi care este relevanta pentru un serviciu pe care respectivă societate îl prestează pentru acel client. Respectivă notificare va fi efectuată pe un suport durabil dacă informaţia la care se referă este comunicată pe un asemenea suport.
(7)S.S.I.F. se va asigura ca informațiile conţinute în materialele publicitare sunt identice cu orice alte informații transmise clienţilor în cadrul activităţii de prestare de servicii de investiţii sau servicii conexe.
(8)În cazul în care un material publicitar conţine o ofertă sau o invitaţie şi, de asemenea, specifică modalitatea de răspuns sau include un formular prin care se poate transmite un răspuns, această va trebui să includă suficiente informații prevăzute de art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 şi art. 119 pentru ca respectivă ofertă sau invitaţie să fie relevanta, în următoarele situaţii:a)o ofertă de a încheia un contract referitor la un instrument financiar sau la prestarea de servicii de investiţii ori servicii conexe cu orice persoană care răspunde respectivei oferte;b)o invitaţie făcută oricărei persoane care răspunde unei comunicări vizând efectuarea unei oferte de a încheia un contract referitor la un instrument financiar sau la prestarea de servicii de investiţii ori servicii conexe.
(9)Prevederile alin. (8) nu se vor aplica în cazul în care, pentru a răspunde unei oferte sau invitaţii conţinute în materialul publicitar, potenţialul client de retail trebuie să facă referire la un alt document sau documente care, independent sau împreună, conţin respectivă informaţie.
Articolul 110
(1)Înaintea semnării contractului şi a cererii de deschidere de cont, S.S.I.F. va înmâna clientului sau potenţialului client un document de prezentare scris într-o formă uşor de înţeles, astfel încât acesta să fie în măsura să înţeleagă natura şi riscurile serviciilor de investiţii şi serviciilor conexe, precum şi a specificităţii instrumentului financiar care este oferit şi, în consecinţă, să ia decizii investiţionale în cunoştinţa de cauză.
(2)Documentul de prezentare menţionat la alin. (1) va cuprinde informații adecvate cu privire la cel puţin următoarele:a)datele de identificare a S.S.I.F., precum şi datele de contact necesare clienţilor pentru a comunica efectiv cu clienţii;b)limbile în care clientul poate comunică cu respectivă societate sau în care poate primi documente ori alte informații;c)modalităţile de comunicare ce urmează a fi folosite în relaţia dintre client şi societate, inclusiv, dacă este relevant, modalităţile de trimitere şi primire a ordinelor;d)o declaraţie privind faptul că societatea a fost autorizată, precum şi denumirea şi adresa de contact a autorității competenţe care a emis autorizaţia;e)în cazul în care societatea acţionează prin intermediul unui agent delegat, o declaraţie care să menţioneze acest fapt şi în care să fie specificat statul membru în care respectivul agent delegat este înregistrat;f)natura, frecventa precum şi perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prevăzute a fi efectuate de către S.S.I.F. către clienţi în conformitate cu art. 115 alin. (1);g)o descriere sumară a măsurilor luate pentru protejarea activelor clienţilor, inclusiv detalii sumare referitoare la orice sistem de compensare a investitorilor sau garantare a fondurilor depuse la care respectivă societate este parte în virtutea desfăşurării activităţii sale într-un stat membru, în cazul în care S.S.I.F. deţine instrumente financiare sau fonduri ale clienţilor;h)o descriere, ce poate fi făcută într-o formă sumară, a politicii privind conflictele de interese, adoptată de către societate conform art. 97;i)o notă cu privire la faptul că orice detalii suplimentare referitoare la politica privind conflictele de interese va fi pusa la dispoziţia clientului în orice moment la cererea acestuia pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, sub condiţia respectării prevederilor art. 104 alin. (2);j)serviciile de investiţii şi conexe autorizate;k)instrumentele financiare şi strategiile de investiţii avute în vedere;l)informații cu privire la caracteristicile principale ale fiecărui instrument financiar şi avertismente cu privire la riscurile asociate investiţiilor în respectivele instrumente financiare sau cu privire la anumite strategii de investiţii;m)locurile ("trading venues") unde sunt executate tranzacţiile (piaţa reglementată, ATS etc.);n)comisioanele şi tarifele, taxele şi impozitele asociate, în conformitate cu prevederile art. 119;o)informații cu privire la existentă compartimentului de control intern, a reprezentantului acestuia şi a posibilităţii transmiterii eventualelor reclamaţii;p)elementele minime necesare derulării tranzacţiilor cu instrumente financiare, inclusiv constituirea marjelor, fondurilor de garantare etc., dacă este cazul.
(3)În cazul în care S.S.I.F. propune unui client de retail sau unui potenţial client de retail prestarea de servicii de administrare a portofoliului, în completarea informaţiilor stabilite la alin. (2), documentul de prezentare va cuprinde şi următoarele informații, în măsura în care acestea sunt aplicabile:a)informații privind metodă şi frecventa evaluării instrumentelor financiare aflate în portofoliul clientului;b)detalii vizând orice eventuală delegare privind administrarea discreţionară a tuturor sau a unei părţi a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul unui client;c)specificarea oricărui standard de evaluare a performanţei pentru portofoliul unui client;d)tipurile de instrumente financiare care pot fi incluse în portofoliul clientului, precum şi tipurile de tranzacţii care pot fi efectuate cu aceste instrumente, inclusiv existentă oricărei limitări;e)obiectivele activităţii de administrare a portofoliului, nivelul de risc aferent administrării discreţionare a portofoliului, precum şi orice constrângere referitoare la administrarea discreţionară.
(4)Informaţiile cuprinse în documentul de prezentare pot fi înregistrate în cadrul unui formular standard.
Articolul 111
(1)Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane fizice, S.S.I.F. va verifica identitatea acesteia.
(2)Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane juridice, S.S.I.F. va verifica valabilitatea mandatului conferit reprezentanţilor persoanei juridice.
(3)Contul de instrumente financiare trebuie să menţioneze datele de identificare a persoanei în numele căreia este deschis şi, după caz, ale împuterniciţilor/reprezentanţilor acesteia.
Articolul 112
(1)S.S.I.F. va presta servicii de investiţii financiare în numele şi pe contul clienţilor numai în baza unui contract în formă scrisă, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, care va conţine drepturile şi obligaţiile S.S.I.F. şi ale clientului şi care se va referi la cel puţin următoarele:a)serviciile de investiţii financiare ce vor fi prestate şi tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacţionate;b)durată contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit, modificat şi/sau reziliat;c)drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi alţi termeni în care societatea va furniza clientului servicii de investiţii financiare. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractului pot fi inserate prin referire la alte documente sau texte legale;d)consimţământul expres al clientului pentru înregistrarea şi stocarea de către S.S.I.F. a instrucţiunilor/confirmărilor acestuia transmise telefonic, după caz. În cazul în care clientul nu este de acord cu înregistrarea şi stocarea, ordinele nu vor fi preluate telefonic;e)declaraţia clientului prin care menţionează că înţelege termenii şi îşi asumă riscul ce decurge din tranzacţiile cu instrumente financiare;f)orice alte clauze privind prestarea serviciilor de investiţii financiare convenite de părţi;g)menţiunile prevăzute în documentul de prezentare, prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. b), c), f) şi n) şi, după caz, la alin. (3) lit. b), d) şi e);h)în cazul în care instrucţiunile/confirmările clientului sunt transmise prin e-mail, consimţământul expres al acestuia privind transmiterea instrucţiunilor/confirmărilor prin e-mail şi specificaţiile semnăturii electronice;i)în cazul în care clientul mandatează S.S.I.F. să solicite şi să obţină extrasele de cont aferente tranzacţiilor executate, consimţământul expres al acestuia privind mandatul acordat S.S.I.F. de a solicita şi de a obţine extrasele de cont aferente tranzacţiilor executate;j)regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienţi în conturile curente;k)cursul de schimb valutar şi condiţiile în care clientul poate refuză acest curs;l)posibilitatea clientului de a revoca unilateral mandatul dat unei S.S.I.F. în baza unui contract de administrare a portofoliului sau de a-şi retrage, parţial sau integral, în orice moment, fondurile libere de sarcini, fără ca acest fapt să inducă plata unor despăgubiri. Clientul are obligaţia de a acoperi eventualele pierderi rezultate din tranzacţiile efectuate în contul sau;m)semnatura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. şi stampila societăţii.
(2)Contractul care conţine clauză prevăzută la alin. (1) lit. i) trebuie să fie încheiat în formă autentică sau să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale.
Articolul 113
(1)Contractul menţionat la art. 112 va fi însoţit de cererea de deschidere de cont pentru fiecare client şi va cuprinde cel puţin următoarele:a)datele de identificare a clientului persoană fizică sau juridică, după caz;b)informații privind profilul clientului, care se vor referi la: încadrarea sau nu în categoria clienţilor profesionali, pregătirea profesională, estimarea valorii investiţiei, nivelul riscului pe care doreşte sa şi-l asume (ridicat, mediu, scăzut) şi informațiile prevăzute, după caz, la art. 130 alin. (1), art. 131 alin. (1) şi art. 132;c)deţinerile de valori mobiliare mai mări sau egale cu 5%, valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare şi deţinerile de poziţii deschise prin intermediul altui intermediar, dacă este cazul;d)numele şi funcţia salariatului/agentului cu care clientul va ţine legătură;e)semnatura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. şi stampila societăţii;f)împuternicirea pentru persoană care transmite ordine dacă aceasta nu este reprezentantul legal al clientului persoană juridică, după caz;g)anexa: copia documentului de identitate sau a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau la instituţia similară din statul de origine, după caz.
(2)Cererea de deschidere de cont şi documentul de prezentare pot constitui anexe la contractul prevăzut la art. 112.
Articolul 114
(1)Pentru a dobândi autoritate discreţionară asupra portofoliului de instrumente financiare al unui client, S.S.I.F. are obligaţia de a obţine acordul scris şi declaraţia acestuia cu privire la faptul că acesta înţelege asumarea riscului ce decurge din administrarea discreţionară a contului său.
(2)În cazul în care prestează servicii de administrare a portofoliului, S.S.I.F. va stabili o metodă adecvată de evaluare şi comparaţie, cum ar fi un standard de evaluare, bazata pe obiectivele investiţionale ale clientului şi pe tipurile de instrumente financiare incluse în portofoliul clientului, pentru a permite respectivului client sa evalueze performanta respectivei societăţi.
Articolul 115
(1)Clientul trebuie să primească de la S.S.I.F. rapoarte adecvate cu privire la serviciile furnizate de aceasta. Aceste rapoarte vor include, acolo unde se aplică, costurile asociate tranzacţiilor şi serviciilor efectuate în numele clientului.
(2)Pentru a permite clienţilor să aprecieze în orice moment termenii unei tranzacţii pe care intenţionează să o desfăşoare şi să verifice, ulterior, condiţiile în care această tranzacţie a fost executată, S.S.I.F. va pune la dispoziţia clienţilor toate informațiile afişate în sistem, cu privire la preţurile şi volumul de tranzacţionare aferente instrumentului financiar subiect al tranzacţiei.
Secţiunea 2 Informaţii privind instrumentele financiare Articolul 116
(1)Informaţiile furnizate de S.S.I.F. prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. l) vor conţine o descriere generală a naturii şi a riscurilor asociate instrumentelor financiare, luând în considerare, în special, categoria din care face parte clientul - client de retail sau client profesional. Descrierea trebuie să explice natura tipului de instrument financiar în cauză, precum şi riscurile specifice tipului de instrumente financiare într-un mod suficient de detaliat astfel încât să permită clientului să adopte o decizie investiţională în cunoştinţa de cauză.
(2)Descrierea riscului va include, în cazul în care este relevant pentru tipul de instrument financiar în cauză, pentru situaţia şi nivelul de înţelegere al clientului, următoarele elemente:a)riscurile asociate respectivului tip de instrument financiar, inclusiv o explicaţie privind efectul de levier, precum şi asupra riscului de pierdere totală a investiţiei;b)volatilitatea preţului unor asemenea instrumente financiare şi orice limitări ale pieţei relativ la aceste instrumente;c)faptul că un investitor poate dobândi, ca urmare a tranzacţiilor cu asemenea instrumente financiare, angajamente financiare sau alte obligaţii suplimentare, inclusiv cele contingente, suplimentare faţă de costul dobândirii instrumentelor financiare;d)orice cerinţă privind marje sau altă obligaţie similară, aplicabilă instrumentelor de acel tip.
(3)DacăS.S.I.F. transmite unui client de retail sau potenţial client de retail informații vizând un instrument financiar care face obiectul unei oferte publice curente pentru care a fost publicat un prospect conform legislaţiei comunitare, respectivă societate va informa clientul de retail sau potenţialul client de retail cu privire la modalitatea în care prospectul este accesibil publicului.
(4)În cazul în care riscurile asociate unui instrument financiar compus din două sau mai multe instrumente financiare sau servicii diferite sunt susceptibile să fie mai mări decât cele asociate oricărei dintre componente, S.S.I.F. va furniza o descriere adecvată a componentelor acelui instrument financiar, precum şi a modului în care interacţiunea respectivelor componente măreşte riscul aferent instrumentului financiar compozit.
(5)În cazul instrumentelor financiare care includ o garanţie a unei terţe părţi, informaţia referitoare la garanţie va include suficiente detalii privind garantul şi garantatul, astfel încât să permită unui client de retail sau potenţial client de retail să facă o evaluare corectă a respectivei garanţii.
Articolul 117În aplicarea prevederilor art. 110 alin. (2) lit. l) cu privire la titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv autorizate conform legislaţiei comunitare, prospectul simplificat al unui fond deschis de investiţii/societate de investiţii, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitărilor, este considerat ca furnizând informații corespunzătoare.
Secţiunea 3 Informaţii privind păstrarea în siguranţa a activelor clienţilor Articolul 118
(1)În aplicarea prevederilor art. 110, S.S.I.F. care deţine instrumente financiare sau fonduri ce aparţin clienţilor de retail le comunică acestora sau potenţialilor clienţi de retail informațiile care le sunt aplicabile dintre cele menţionate la alin. (2)-(7).
(2)S.S.I.F. informează clientul de retail sau potenţialul client de retail în situaţia în care instrumentele financiare sau fondurile respectivului client pot fi deţinute de un terţ în numele S.S.I.F., precum şi asupra responsabilităţii asumate de S.S.I.F. în temeiul legii naţionale aplicabile pentru orice acţiuni sau omisiuni ale terţului şi cu privire la consecinţele insolvabilităţii terţului asupra clientului.
(3)În cazul în care instrumentele financiare ale clientului de retail sau ale potenţialului client de retail pot fi deţinute, dacă legea naţională permite, într-un cont global de către un terţ, S.S.I.F. informează clientul cu privire la acest fapt prin prezentarea unui avertisment vizibil privind riscurile ce decurg din acesta.
(4)În cazul în care legea naţională nu permite identificarea separată a instrumentelor financiare ale unui client de retail, existent sau potenţial, deţinute de un terţ, faţă de instrumentele financiare ale terţului sau de cele ale S.S.I.F., S.S.I.F. informează clientul prin prezentarea unui avertisment vizibil privind riscurile ce decurg din această situaţie.
(5)S.S.I.F. informează clientul sau potenţialul client asupra cazurilor în care conturile care conţin instrumente financiare sau fonduri ce aparţin respectivului client sau client potenţial sunt ori vor fi supuse unei jurisdicţii, altă decât cea a unui stat membru, şi precizează în ce măsura sunt afectate de această situaţie drepturile clientului aferente acestor instrumente financiare.
(6)S.S.I.F. informează clientul cu privire la existentă şi la termenii oricărui interes sau gaj pe care îl deţine sau l-ar putea deţine S.S.I.F. asupra instrumentelor financiare sau a fondurilor clientului ori cu privire la orice drept de compensare pe care îl are în legătură cu respectivele instrumente financiare sau fonduri. Dacă este cazul, S.S.I.F. informează clientul şi cu privire la faptul că un depozitar poate deţine un interes sau un gaj asupra acestor instrumente sau fonduri ori un drept de compensare în legătură cu ele.
(7)Înainte de a efectua finanţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare folosind instrumentele financiare pe care le deţine în numele unui client de retail ori de a utiliza în alt mod aceste instrumente financiare pe contul sau propriu sau pe contul altui client, S.S.I.F. trebuie să furnizeze în prealabil clientului, în timp util înainte de a utiliza aceste instrumente financiare şi pe un suport durabil, informații clare, complete şi exacte privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin S.S.I.F. ca urmare a utilizării respectivelor instrumente financiare, inclusiv privind condiţiile restituirii acestora şi riscurile asociate.
Secţiunea 4 Informaţii privind costurile şi alte tarife asociate Articolul 119
(1)S.S.I.F. va furniza clienţilor de retail sau potenţialilor clienţi de retail informații cu privire la costurile şi tarifele asociate, care să includă, după caz, următoarele elemente:a)preţul total care va fi plătit de client în legătură cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investiţii ori cu serviciul conex, incluzând toate cheltuielile, comisioanele, tarifele şi spezele asociate, precum şi toate taxele plătibile prin intermediul S.S.I.F. sau, dacă nu se poate indică un preţ exact, baza de calcul a preţului total, astfel încât clientul sa îl poată verifică;b)în cazul în care o parte din preţul total menţionat la lit. a) trebuie plătită sau este exprimată în valuta, se indică valuta respectivă, precum şi cursul de schimb valutar aplicabil şi costurile;c)menţionarea posibilităţii apariţiei altor costuri pentru client, inclusiv taxe, asociate cu tranzacţiile în legătură cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investiţii, care nu se plătesc prin intermediul S.S.I.F. şi nu sunt impuse de societate;d)modalităţile de plată sau alte eventuale formalităţi.
(2)În aplicarea alin. (1) lit. a), comisioanele percepute de S.S.I.F. trebuie să fie prezentate separat pentru fiecare caz.
Articolul 120În aplicarea prevederilor art. 110 alin. (2) lit. n) cu privire la titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv autorizate conform legislaţiei comunitare, prospectul simplificat al unui fond deschis de investiţii/societate de investiţii întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitărilor, este considerat ca furnizând informații corespunzătoare cu privire la costurile şi tarifele asociate legate de OPCVM, inclusiv cu privire la comisioanele de subscriere şi de răscumpărare.
Secţiunea 5 Obligaţii de raportare cu privire la executarea ordinelor clienţilor Articolul 121S.S.I.F. are obligaţia completării unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzacţionare şi pentru fiecare decizie de tranzacţionare, luată în scopul furnizării serviciului de administrare a portofoliului, care va cuprinde informațiile corespunzătoare menţionate la art. 7 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006, în conformitate cu prevederile anexei nr. 11. Articolul 122
(1)S.S.I.F. care a executat ordinul clientului, altfel decât în condiţiile administrării portofoliului, are următoarele obligaţii cu privire la respectivul ordin:a)să transmită de îndată clientului, pe un suport durabil, informațiile esenţiale cu privire la executarea respectivului ordin în cadrul unui formular de confirmare a executării ordinelor;b)în cazul unui client de retail, S.S.I.F. trebuie să transmită clientului formularul de confirmare a executării ordinelor pe un suport durabil, prin care confirmă executarea ordinului, de îndată ce este posibil şi cel mai târziu în primă zi lucrătoare ce urmează executării ordinului sau, dacă S.S.I.F. primeşte confirmarea de la o parte terţă, cel mai târziu în primă zi lucrătoare ce urmează primirii confirmării de la respectivă parte terţă.
(2)Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul în care confirmarea conţine aceleaşi informații ca şi o altă confirmare pe care clientul de retail urmează să o primească de îndată de la altă persoană.
(3)Prevederile alin. (1) lit. a) şi b) nu se aplică în cazul în care ordinele executate în numele unor clienţi se referă la obligaţiuni de finanţare a unor contracte de credit ipotecar încheiate cu respectivii clienţi, caz în care raportarea tranzacţiei se va face simultan cu comunicarea condiţiilor creditului ipotecar, dar nu mai târziu de o lună după executarea ordinului.
(4)S.S.I.F. are obligaţia, suplimentar faţă de prevederile alin. (1), să informeze clientul, la cererea acestuia, cu privire la situaţia executării ordinului său.
(5)În cazul ordinelor clienţilor de retail privind unităţi de fond sau acţiuni ale unor organisme de plasament colectiv ce se execută periodic, S.S.I.F. fie aplică prevederile alin. (1) lit. b), fie furnizează clientului de retail, cel puţin o dată la 6 luni, informațiile prezentate la alin. (6) cu privire la respectivele tranzacţii.
(6)Formularul de confirmare a executării ordinelor prevăzut la alin. (1) lit. b) cuprinde, după caz, informațiile enumerate mai jos şi, în măsura în care sunt aplicabile, informațiile prevăzute în tabelul 1 din anexa I a Regulamentului CE nr. 1.287/2006:a)datele de identificare a S.S.I.F. care face raportarea;b)denumirea clientului sau orice informații asemănătoare cu privire la acesta;c)data tranzacţiei;d)momentul tranzacţiei;e)tipul ordinului;f)identificarea locului de tranzacţionare;g)identificarea instrumentului;h)indicatorul cumpărare/vânzare;i)natura ordinului, dacă este altă decât cumpărare/vânzare;j)cantitatea;k)preţul unitar;l)preţul total;m)suma totală a comisioanelor şi a cheltuielilor facturate şi, la cererea clientului de retail, o prezentare defalcată;n)responsabilităţile clientului în ceea ce priveşte decontarea tranzacţiei, inclusiv data limită pentru plata sau livrare, precum şi informațiile corespunzătoare cu privire la cont, în cazul în care aceste informații şi responsabilităţi nu au fost notificate anterior clientului;o)în cazul în care contrapartea clientului a fost S.S.I.F. însăşi sau orice persoană din grupul S.S.I.F. ori un alt client al S.S.I.F., menţionarea acestui fapt, cu excepţia situaţiei când ordinul a fost executat printr-un sistem de tranzacţionare care facilitează tranzacţionarea anonimă.
(7)În sensul alin. (6) lit. k), atunci când ordinul se execută în tranşe, S.S.I.F. poate informa clientul fie cu privire la preţul fiecărei tranşe, fie cu privire la preţul mediu. Dacă se transmite preţul mediu, S.S.I.F. furnizează clientului de retail, la cerere, informații cu privire la preţul fiecărei tranşe.
(8)S.S.I.F. poate furniza clientului informațiile prevăzute la alin. (6) folosind coduri standardizate, dacă indică, de asemenea, semnificaţia codurilor utilizate.
Secţiunea 6 Obligaţii de raportare cu privire la administrarea portofoliilor clienţilor Articolul 123
(1)S.S.I.F. care furnizează servicii de administrare a portofoliului trebuie să furnizeze periodic fiecărui client un formular de raportare privind administrarea portofoliului, pe un suport durabil, dacă un astfel de formular nu este furnizat de o altă persoană.
(2)În cazul clienţilor de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevăzut la alin. (1) va include, dacă este relevant, informațiile următoare:a)denumirea S.S.I.F.;b)numele sau alte informații cu privire la identificarea contului clientului de retail;c)situaţia privind conţinutul şi valoarea portofoliului, incluzând detalii ale fiecărui instrument financiar deţinut, valoarea de piaţa sau valoarea corectă dacă valoarea de piaţa nu este disponibilă şi soldul la începutul şi la sfârşitul perioadei de raportare şi performanta portofoliului de-a lungul perioadei de raportare;d)suma totală a comisioanelor şi taxelor care au apărut în timpul perioadei de raportare, incluzând cel puţin tarifele totale de administrare şi costurile totale asociate cu executarea şi incluzând, dacă este relevant, o menţiune care precizează ca o prezentare mai detaliată va fi furnizată la cerere;e)compararea performanţei în timpul perioadei de raportare acoperite de declaraţie cu un punct de referinţa al performanţei investiţionale agreate între S.S.I.F. şi client;f)suma totală a dividendelor, a dobânzilor şi a altor plati primite în timpul perioadei de raportare în relaţie cu portofoliul clienţilor;g)informații despre alte activităţi corporative care oferă drepturi în legătură cu instrumentele financiare deţinute în portofoliu;h)pentru fiecare tranzacţie executată în timpul perioadei de raportare, informațiile vizate în cadrul art. 122 alin. (6) lit. c)-l), dacă este relevant şi dacă clientul nu alege să primească informații despre tranzacţiile executate pe o bază "tranzacţie cu tranzacţie", caz în care se aplică prevederile alin. (6)-(8).
(3)În cazul clienţilor de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevăzut la alin. (1) va fi furnizat o dată la 6 luni, cu excepţia cazurilor următoare:a)la cererea clientului, formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat la fiecare 3 luni;b)în cazul în care se aplică prevederile alin. (6)-(8), formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat o dată la fiecare 12 luni;c)în cazul în care contractul între S.S.I.F. şi clientul de retail pentru serviciul de administrare a portofoliului prevede existentă unui portofoliu constituit în baza unui împrumut ("levereged portofoliu"), formularul de raportare privind administrarea portofoliului va fi furnizat cel puţin o dată pe luna.
(4)S.S.I.F. va informa clienţii de retail cu privire la dreptul acestora de a solicita informații în conformitate cu prevederile alin. (3) lit. a).
(5)Excepţia prevăzută la alin. (3) lit. b) nu se aplică în cazul tranzacţiilor cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c) sau orice instrument prevăzut la art. 2 pct. 1 lit. d)-h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale C.N.V.M., în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene.
(6)În cazul în care clientul alege să primească informații despre tranzacţiile executate pe o bază "tranzacţie cu tranzacţie", S.S.I.F. trebuie să furnizeze prompt clientului, în momentul executării tranzacţiei de către administratorul portofoliului, informațiile esenţiale privind această tranzacţie pe un suport durabil.
(7)În cazul în care clientul prevăzut la alin. (6) este un client de retail, S.S.I.F. trebuie să îi trimită clientului o notă prin care să confirme tranzacţia şi care să conţină informațiile prevăzute la art. 122 alin. (6) şi (7), nu mai târziu de primă zi lucrătoare după executare sau, dacă confirmarea este primită de către S.S.I.F. de la o parte terţă, nu mai târziu de primă zi lucrătoare după primirea confirmării de la partea terţă.
(8)Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care confirmarea ar conţine aceleaşi informații ca şi confirmarea care fi va transmisă clientului de retail de către o altă persoană.
Articolul 124
(1)În cazul în care efectuează tranzacţii referitoare la administrarea portofoliului clienţilor de retail sau operează conturi ale clienţilor de retail care includ o poziţie deschisă neacoperită în cadrul unei tranzacţii cu angajamente condiţionate, S.S.I.F. trebuie să raporteze clienţilor de retail orice pierderi care depăşesc un prag predeterminat, stabilit între S.S.I.F. şi client, nu mai târziu de sfârşitul zilei lucrătoare în care pragul este depaşit sau, în cazul în care pragul este depaşit într-o zi nelucrătoare, la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.
(2)Prin tranzacţie cu angajament condiţionat se înţelege o tranzacţie cu instrumente financiare care implică pentru client orice obligaţie efectivă sau potenţiala care ar depăşi costul de achiziţie a instrumentului.
Secţiunea 7 Obligaţiile de raportare cu privire la activele clienţilor Articolul 125
(1)S.S.I.F. care deţine instrumentele financiare ale clientului sau fondurile clienţilor trebuie să transmită fiecărui client, cel puţin o dată pe an, pe un suport durabil, formularul de raportare privind activele clientului cu privire la instrumentele financiare sau fondurile aparţinând clientului, dacă astfel de informații nu au fost furnizate prin intermediul altei raportări periodice.
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică unei instituţii de credit autorizate conform legislaţiei comunitare pentru depozitele deţinute de această instituţie.
(3)Formularul de raportare privind activele clientului prevăzut la alin. (1) va include următoarele informații:a)detalii cu privire la toate instrumentele financiare sau fondurile deţinute de S.S.I.F. pentru client la sfârşitul perioadei acoperite de formularul de raportare;b)măsura în care orice instrumente financiare ale clientului sau fondurile clientului au făcut obiectul unor tranzacţii de finanţare a valorilor mobiliare;c)cuantificarea oricărui beneficiu al clientului ca urmare a participării la orice tranzacţie de finanţare a valorilor mobiliare şi pe baza căreia beneficiul a crescut.
(4)În cazul în care portofoliul unui client include câştigul din una sau mai multe tranzacţii nedecontate, informațiile la care se face referire la alin. (3) lit. a) pot fi bazate fie pe ziua de tranzacţionare, fie pe ziua de decontare, cu condiţia ca aceeaşi baza să fie aplicată tuturor informaţiilor din declaraţie.
(5)S.S.I.F. care deţine instrumente financiare sau fonduri şi care realizează serviciul de administrare a portofoliului pentru un client poate să includă formularul de raportare privind activele clientului prevăzut la alin. (1) în formularul de raportare privind administrarea portofoliului pe care îl furnizează acestui client, în conformitate cu dispoziţiile art. 123 alin. (1).
Secţiunea 8 Reguli privind publicitatea Articolul 126
(1)Publicitatea făcută de către S.S.I.F. va conţine denumirea completă a societăţii, adresa sediului social/central, inclusiv statul de origine, numerele de telefon şi fax, numărul şi data deciziei de autorizare.
(2)Publicitatea S.S.I.F. privitoare la o anume investiţie sau la o strategie investiţională nu va conţine promisiuni cu privire la rezultate specifice, garanţii, pretenţii exagerate sau cereri nefondate ori proiecţii sau prognoze de rezultate pentru care nu există o bază reală. În plus, toate proiecţiile şi/sau prognozele trebuie să fie în mod clar identificate ca atare.
(3)În măsura în care S.S.I.F. dezvoltă o pagină de internet, această va cuprinde cel puţin următoarele informații:a)adresa sediului social/central şi a sediilor secundare, inclusiv datele de contact (telefon, fax, e-mail) pentru fiecare dintre acestea;b)capitalul social;c)numele administratorilor, conducătorilor, acţionarilor semnificativi, reprezentantului/ reprezentanţilor compartimentului de control intern, agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi a agenţilor delegaţi;d)serviciile de investiţii financiare pe care S.S.I.F. este autorizată de către C.N.V.M. să le presteze;e)cel puţin ultimul bilanţ contabil anual, precum şi contul de profit şi pierdere, certificate de auditori financiari;f)datele de contact ale reprezentanţilor compartimentului de control intern;g)informații privind fondul de compensare a investitorilor.
(4)S.S.I.F. trebuie să se asigure de corectitudinea şi caracterul complet ale tuturor informaţiilor care sunt afişate pe pagină de internet.
(5)Publicitatea S.S.I.F. trebuie să fie avizată de către reprezentantul compartimentului de control intern. C.N.V.M. sau operatorul de piaţa poate obligă S.S.I.F. să modifice informațiile cuprinse pe pagină de internet ori poate interzice S.S.I.F. difuzarea unui material publicitar, dacă acesta contravine legii, reglementărilor C.N.V.M. sau ale pieţei reglementate.
(6)S.S.I.F. trebuie să păstreze la sediul social/central copii ale tuturor materialelor publicitare şi ale conţinutului paginii de internet pentru o perioadă de 2 ani de la apariţie sau afişare şi să le pună la dispoziţia C.N.V.M. ori operatorului de piaţa, la cererea acestora.
Articolul 127Toate informațiile, incluzând materialele publicitare, furnizate de către S.S.I.F. şi de către agenţii acesteia, clienţilor ori potenţialilor clienţi, C.N.V.M. şi entităţilor pieţei, trebuie să fie corecte, exacte, clare şi adecvate, astfel încât să ofere o informare completă şi să nu inducă în eroare. Este interzisă comunicarea, publicarea sau distribuirea către public a oricărui material publicitar despre care S.S.I.F. ştie sau ar trebui să ştie ca include informații false, neclare, incomplete, afirmaţii exagerate, neverificate ori ambigue sau care pot induce în eroare. Materialele publicitare trebuie să fie în mod clar identificate ca atare. Articolul 128În cazul materialelor publicitare de tip mărturie referitoare la S.S.I.F. şi/sau a calităţii consultanţei pentru investiţii oferite de această, materialul respectiv trebuie să evidenţieze clar următoarele elemente:a)mărturia respectivă nu trebuie considerată ca reprezentativă decât pentru experienţa persoanei care o face, iar nu şi pentru alţi clienţi;b)mărturia nici nu indică şi nici nu garantează performanţe viitoare de succes;c)dacă S.S.I.F. a efectuat, direct sau indirect, o plată pentru mărturia respectivă;d)în cazul în care mărturia respectivă implică aspecte de ordin tehnic referitoare la investiţii, persoană care o face trebuie să dispună de cunoştinţele şi experienţa necesare pentru a putea formula o opinie valabilă. Articolul 129
(1)Materialele publicitare ale S.S.I.F. trebuie să facă referire la riscurile inerente tranzacţiilor cu instrumente financiare, incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativă, fluctuaţia preţurilor pieţei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor şi/sau a profiturilor, fluctuaţia cursului de schimb.
(2)În măsura în care un S.S.I.F. foloseşte citate, cotaţii, tabele, harţi, grafice, statistici ori alte materiale similare, sursă informaţiilor respective trebuie indicată întotdeauna în mod clar.
(3)Obligaţia respectării prezentelor reguli revine S.S.I.F. şi/sau reprezentanţilor acesteia şi în cazul participării la sau al sponsorizării unor seminarii, colocvii, forumuri, interviuri acordate mass-mediei, precum şi în situaţia în care S.S.I.F. angajează o altă entitate pentru a se ocupa de publicitatea de orice fel în interesul său.
Capitolul IV Evaluarea clienţilor şi a oportunităţii serviciului de investiţii prestat Articolul 130
(1)Atunci când acordă consultanta pentru investiţii sau furnizează servicii de administrare a portofoliului, S.S.I.F. va obţine de la client sau de la potenţialul client informațiile necesare cu privire la cunoştinţele şi experienţa sa în domeniul investiţiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiţii, situaţia financiară a acestuia şi obiectivele investiţionale, astfel încât societatea să fie în măsura să recomande respectivului client sau potenţial client serviciile de investiţii şi instrumentele financiare care sunt potrivite acestuia.
(2)În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. trebuie să obţină de la clienţi sau de la clienţii potenţiali toate informațiile necesare care să permită S.S.I.F. să cunoască faptele esenţiale cu privire la client şi să aibă o bază suficienta pentru a considera, ţinând seama de natură şi de dimensiunea serviciului prestat, ca tranzacţia pe care intenţionează sa o recomande sau să o efectueze în cadrul unui serviciu de administrare de portofoliu îndeplineşte criteriile următoare:a)corespunde obiectivelor investiţionale ale clientului respectiv;b)ia în considerare dacă clientul are posibilitatea financiară de a suporta orice risc de investiţie asumat în conformitate cu obiectivele sale investiţionale;c)ia în considerare dacă clientul are experienţa şi cunoştinţele necesare pentru a înţelege riscurile pe care le implică tranzacţia sau administrarea portofoliului său.
(3)În cazul în care S.S.I.F. prestează un serviciu de investiţii pentru un client profesional, această este îndreptăţită să presupună ca, în ceea ce priveşte produsele, tranzacţiile şi serviciile pentru care a fost calificat ca atare, clientul posedă nivelul de experienţa şi de cunoştinţe necesar, menţionat la alin. (2) lit. c).
(4)În cazul în care serviciul de investiţii acordat unui client profesional constă în furnizarea de consultanţă pentru investiţii prevăzută la pct. 1 lit. e) din anexa nr. 9, S.S.I.F. este îndreptăţită să presupună, în aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), ca respectivul client este, din punct de vedere financiar, în măsura să suporte orice risc legat de investiţie, asumat în conformitate cu obiectivele sale investiţionale.
(5)Informaţiile cu privire la situaţia financiară a clientului sau a clientului potenţial includ, după caz, informații privind sursă şi mărimea venitului sau regulat, activele sale, inclusiv cele lichide, investiţii şi proprietăţi imobiliare, precum şi angajamentele sale financiare regulate.
(6)Informaţiile cu privire la obiectivele investiţionale ale clientului sau ale clientului potenţial includ, după caz, informații privind durată pe care clientul doreşte să îşi păstreze investiţia, preferinţele sale în materie de risc, profilul sau de risc, precum şi scopurile investiţiei.
(7)În cazul în care S.S.I.F. care prestează un serviciu de investiţii de tipul consultanţei pentru investiţii sau al administrării de portofoliu nu obţine informațiile necesare conform alin. (1), S.S.I.F. nu va recomanda clientului ori clientului potenţial servicii de investiţii sau instrumente financiare.
Articolul 131
(1)Atunci când S.S.I.F. prestează alte servicii de investiţii financiare decât cele menţionate la art. 130 alin. (1), această va solicita clientului sau potenţialului client să furnizeze informații privind cunoştinţele şi experienţa acestuia în domeniul investiţiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiţii oferit sau solicitat, astfel încât S.S.I.F. să fie în măsură să evalueze dacă serviciile de investiţii sau instrumentele financiare avute în vedere sunt potrivite profilului respectivului client.
(2)În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru a evalua caracterul corespunzător pentru un client al unui serviciu de investiţii, S.S.I.F. trebuie să stabilească dacă respectivul client are nivelul de experienţa şi de cunoştinţe necesar pentru a înţelege riscurile asociate produsului sau serviciului de investiţii oferit ori cerut.
(3)În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. este îndreptăţită sa asume ca un client profesional are nivelul de experienţa şi de cunoştinţe necesar pentru a înţelege riscurile asociate acelor servicii de investiţii sau tranzacţii ori tipuri de tranzacţii sau de produse pentru care clientul este calificat drept client profesional.
Articolul 132
(1)În cazul în care S.S.I.F. consideră, pe baza informaţiilor primite conform prevederilor art. 131 alin. (1), ca instrumentul financiar şi serviciul de investiţii financiare solicitat nu sunt potrivite pentru client sau potenţialul client, această va avertiza în acest sens respectivul client sau potenţial client.
(2)În cazul în care clientul sau potenţialul client decide să nu furnizeze informațiile prevăzute la art. 131 alin. (1) sau în cazul în care acesta furnizează informații insuficiente cu privire la cunoştinţele şi experienţa investiţională, S.S.I.F. va avertiza respectivul client sau potenţial client ca refuzul acestuia de a furniza informații complete va conduce la imposibilitatea societăţii de a stabili dacă instrumentul financiar sau serviciul de investiţii avut în vedere este adecvat acestuia.
(3)Avertismentele prevăzute la alin. (1) şi (2) adresate clientului sau potenţialului client pot fi menţionate în cadrul formularului standard privind cererea de deschidere de cont.
Articolul 133
(1)Informaţiile referitoare la cunoştinţele şi la experienţa unui client sau ale unui client potenţial în domeniul investiţiilor includ următoarele, în măsura în care corespund cu privire la natura clientului, natura şi extinderea serviciului care urmează a fi prestat şi la tipul produsului sau tranzacţiei avute în vedere, inclusiv complexitatea şi riscurile asociate:a)tipurile de servicii, de tranzacţii şi de instrumente financiare cu care este familiarizat clientul;b)natura, volumul şi frecventa tranzacţiilor cu instrumente financiare realizate de client, precum şi perioada în care s-au realizat;c)nivelul de educaţie şi profesia sau profesia anterioară, dacă este relevanta, a clientului ori a clientului potenţial.
(2)S.S.I.F. nu va încuraja un client sau un client potenţial să nu furnizeze informațiile cerute pentru scopurile prevăzute la art. 130 alin (1), art. 131 alin. (1) şi art. 132.
(3)S.S.I.F. este îndreptăţită să se bazeze pe informațiile furnizate de clienţii săi sau de clienţii săi potenţiali, în afară cazului în care are sau ar trebui să aibă cunoştinţa de faptul că informațiile sunt în mod evident perimate, eronate sau incomplete.
Articolul 134
(1)S.S.I.F. care prestează servicii de investiţii financiare constând doar în executarea şi/sau preluarea şi transmiterea ordinelor clienţilor cu sau fără prestarea serviciilor conexe pot furniza clienţilor lor respectivele servicii de investiţii financiare, fără a fi necesară obţinerea informaţiilor sau evaluarea oportunităţii investiţiei conform prevederilor art. 131 alin. (1) şi art. 132 alin. (1) şi (2) dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:a)serviciile prestate se referă la acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, instrumente ale pieţei monetare, obligaţiuni sau alte titluri de creanţă, cu excepţia acelor obligaţiuni sau titluri de creanţă care reprezintă activul suport al instrumentului financiar derivat, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv şi alte instrumente similare non-complexe;b)serviciul de investiţii financiare este furnizat la iniţiativa clientului sau potenţialului client;c)clientul sau potenţialul client a fost clar informat cu privire la faptul că, la furnizarea acestui serviciu de investiţii financiare, S.S.I.F. nu are obligaţia sa evalueze oportunitatea investiţiei în respectivul instrument financiar sau a serviciului prestat şi, de aceea, acesta nu poate beneficia de protecţia corespunzătoare prevăzută de regulile de conduită relevante. Acest avertisment poate fi inclus în cadrul unui formular standard;d)S.S.I.F. respectă obligaţiile stabilite în prezentul regulament în legătură cu conflictul de interese.
(2)Instrumentul financiar care nu este menţionat la alin. (1) lit. a) este considerat instrument financiar non-complex dacă îndeplineşte criteriile următoare:a)nu se încadrează la art. 2 pct. 2 lit. c) sau la pct. 1 lit. d)-h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene;b)există ocazii frecvenţe pentru cesionarea, răscumpărarea sau dispensarea în alt mod a respectivului instrument, la preţuri care sunt accesibile public pentru participanţii la piaţa şi care sunt fie preţuri de piaţa, fie preţuri puse la dispoziţie sau validate de către sisteme de evaluare independente faţă de emitent;c)nu implică pentru client nicio obligaţie efectivă sau potenţiala care ar depăşi costul de achiziţie a instrumentului;d)informații corespunzătoare privind caracteristicile sale sunt accesibile public şi sunt de natură să fie înţelese cu uşurinţa, astfel încât să permită unui client de retail mediu să adopte o decizie în cunoştinţa de cauză cu privire la oportunitatea realizării unei tranzacţii cu respectivul instrument.
Articolul 135În cazul în care un serviciu de investiţii financiare este oferit ca parte a unui produs financiar care este deja subiect al altor reglementări sau standarde conforme cu legislaţia comunitară, aplicabile instituţiilor de credit şi creditelor pentru consumatori în legătură cu evaluarea riscului clienţilor şi/sau cerinţele de informare, acest serviciu nu va fi supus în mod suplimentar obligaţiilor prevăzute la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-134, art. 140 şi art. 234.
Capitolul V Reguli privind executarea ordinelor Articolul 136
(1)S.S.I.F. poate presta servicii de investiţii financiare principale sau conexe în numele unui client prin intermediul unei alte S.S.I.F. în situaţia în care, în acest mod, se realizează o tranzacţie mai avantajoasă pentru client şi/sau nu creşte nivelul comisioanelor şi al celorlalte cheltuieli suportate de client. S.S.I.F. care mijloceşte transmiterea instrucţiunilor clientului este responsabilă pentru caracterul complet şi acurateţea informaţiilor transmise.
(2)S.S.I.F. care primeşte o instrucţiune să efectueze servicii pe numele unui client în condiţiile menţionate la alin. (1) va fi îndreptăţită să se bazeze pe orice recomandare cu privire la serviciul sau tranzacţiile care au fost furnizate clientului de către o altă S.S.I.F. S.S.I.F. care mijloceşte transmiterea instrucţiunilor este responsabilă în ce priveşte oportunitatea pentru client a recomandărilor şi consultanţei furnizate.
(3)S.S.I.F. care primeşte instrucţiunile clientului sau ordinele prin intermediul unei alte S.S.I.F. este responsabilă pentru executarea serviciului sau a tranzacţiei, bazata pe orice informaţie sau recomandare formulată în conformitate cu prevederile prezentului titlu.
Articolul 137
(1)În cazul în care execută ordinele clienţilor, S.S.I.F. trebuie să ia toate măsurile necesare pentru obţinerea celor mai bune rezultate posibile pentru clienţii săi, luând în considerare preţul, costurile, viteză şi probabilitatea executării şi decontării, volumul, natura tranzacţiei sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului. În situaţia în care clientul transmite o instrucţiune specifică, S.S.I.F. are obligaţia executării ordinului conform acelei instrucţiuni.
(2)În aplicarea alin. (1), S.S.I.F. are obligaţia să întocmească şi să implementeze reguli şi proceduri clare cuprinzând politica de executare a ordinelor, care trebuie să conducă la obţinerea celor mai bune rezultate posibile pentru ordinele clienţilor.
(3)Politica de executare a ordinelor va include, corespunzător fiecărei categorii de instrumente financiare, informații cu privire la diferitele locuri de tranzacţionare în care S.S.I.F. execută ordinele clienţilor săi, factorii care afectează alegerea locului executării ordinelor, precum şi cu privire la posibilitatea executării ordinelor prin intermediul altei S.S.I.F. Alegerea locurilor de tranzacţionare de către S.S.I.F. se va face cu respectarea principiului obţinerii celor mai bune rezultate posibile pentru executarea ordinelor clienţilor.
(4)S.S.I.F. va furniza clienţilor săi informații adecvate cu privire la politica de executare a ordinelor şi va solicita acordul prealabil al clienţilor cu privire la aceasta.
(5)În cazul în care politica de executare a ordinelor prevede posibilitatea ca ordinele clienţilor să poată fi executate în afară pieţei reglementate sau a sistemului alternativ de tranzacţionare, S.S.I.F. are obligaţia informării clienţilor săi cu privire la această posibilitate şi a obţinerii în prealabil a acordului expres al acestora, înaintea executării ordinelor lor. S.S.I.F. poate obţine acordul clientului fie în cadrul general al contractului, fie separat pentru fiecare tranzacţie.
(6)S.S.I.F. va monitoriza eficacitatea executării ordinelor şi a politicii de executare a ordinelor, în scopul identificării şi corectării oricărei deficienţe, acolo unde este cazul. S.S.I.F. va evalua, în mod regulat, dacă locurile executării tranzacţiilor stabilite în politica de executare a ordinelor furnizează cele mai bune rezultate posibile pentru clienţi sau dacă sunt necesare modificări referitoare la stabilirea locurilor de executare a tranzacţiilor. S.S.I.F. va notifica clienţii cu privire la orice modificare a executării ordinelor sau a politicii de executare a acestora.
(7)S.S.I.F. sunt obligate să demonstreze clienţilor lor, la solicitarea acestora, ca ordinele acestora au fost executate în concordanţă cu politica societăţii de executare a ordinelor.
Articolul 138
(1)S.S.I.F. va revizui anual politica de executare a ordinelor prevăzută la art. 137 alin. (2), precum şi procedurile privind executarea ordinelor.
(2)Politica de executare a ordinelor va fi revizuită ori de câte ori apare o modificare importanţa care afectează abilitatea S.S.I.F. de a continua sa obţină cel mai bun rezultat posibil pentru executarea ordinelor clienţilor săi în mod consecvent, folosind locurile de tranzacţionare stabilite în politica de executare a ordinelor.
(3)S.S.I.F. va oferi clienţilor de retail, în timp util şi înainte de furnizarea serviciilor, următoarele informații în legătură cu politica proprie de executare a ordinelor:a)o descriere cu privire la importanţa pe care S.S.I.F. o atribuie factorilor prevăzuţi la art. 137 alin. (1) în conformitate cu criteriile specificate în art. 139 alin. (1) şi (2) sau procesul prin care S.S.I.F. determină importanţa acestor factori;b)o listă a locurilor de tranzacţionare cărora S.S.I.F. le acordă o încredere semnificativă în vederea îndeplinirii obligaţiei sale de a lua măsurile necesare pentru obţinerea celui mai bun rezultat posibil în mod consecvent pentru executarea ordinelor clienţilor săi;c)o avertizare clară şi evidenţiata în mod distinct cu privire la faptul că orice instrucţiuni specifice ale unui client pot împiedica S.S.I.F. să respecte criteriile stabilite şi implementate în politica sa de executare a ordinelor de a obţine cel mai bun rezultat posibil pentru executarea acelor ordine referitoare la elementele acoperite de aceste instrucţiuni.
(4)Informaţiile prevăzute la alin. (3) vor fi furnizate pe suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, dacă aceasta nu este considerată un suport durabil, în cazul în care condiţiile specificate la art. 104 alin. (2) sunt îndeplinite.
Articolul 139
(1)S.S.I.F. care execută ordinele clienţilor trebuie să ia în considerare, pentru a determina importanţa factorilor prevăzuţi la art. 137 alin. (1), următoarele criterii:a)caracteristicile clientului incluzând clasificarea clientului în categoria clienţilor de retail sau a clienţilor profesionali;b)caracteristicile ordinului clientului;c)caracteristicile instrumentelor financiare care sunt obiectul acestui ordin;d)caracteristicile locurilor de tranzacţionare către care acel ordin poate fi direcţionat.
(2)Prin loc de tranzacţionare, în sensul prezentului articol şi al art. 138, se înţelege o piaţă reglementată, un sistem alternativ de tranzacţionare, un operator independent, un formator de piaţa ori alt furnizor de lichiditate sau o entitate care îndeplineşte într-un stat nemembru o funcţie similară oricărei funcţii îndeplinite de entităţile enumerate anterior.
(3)S.S.I.F. îndeplineşte obligaţia prevăzută la art. 137 alin. (1) de a lua toate măsurile necesare pentru a obţine cel mai bun rezultat posibil pentru client în măsura în care execută un ordin sau un aspect specific al ordinului urmând instrucţiunile specifice de la client cu privire la ordin sau la aspectul specific al ordinului.
(4)În situaţia în care S.S.I.F. execută un ordin în numele unui client de retail, cel mai bun rezultat posibil va fi determinat pe baza preţului total, reprezentând preţul instrumentului financiar şi costurile legate de executare, care trebuie să includă toate cheltuielile care incumbă clientului şi care sunt direct legate de executarea ordinului, incluzând tarifele pentru locul de executare a ordinului, pentru compensare şi decontare şi orice alte tarife plătite părţilor terţe implicate în executarea ordinului.
(5)În situaţia în care, pentru executarea unui ordin cu un instrument financiar, există mai multe locuri de tranzacţionare concurenţe, în scopul asigurării celui mai bun rezultat pentru client, pentru a evalua şi a compară rezultatele care ar fi obţinute prin executarea ordinului în fiecare din locurile de tranzacţionare cuprinse în politica de executare a ordinelor, S.S.I.F. care execută ordinul va lua în considerare comisioanele proprii şi costurile pentru executarea ordinului în cadrul fiecărui loc de tranzacţionare eligibil.
(6)S.S.I.F. nu trebuie să structureze sau să perceapă comisioane astfel încât să realizeze o discriminare inechitabilă între locurile de tranzacţionare.
Articolul 140
(1)S.S.I.F. are obligaţia respectării prevederilor art. 102 alin. (1) de a acţiona în cel mai bun interes al clienţilor atunci când, în cursul prestării serviciului privind administrarea portofoliului plasează spre executare altor entităţi ordinele ce rezultă din deciziile S.S.I.F. de a tranzacţiona instrumentele financiare în numele clienţilor săi.
(2)În situaţia administrării unui cont discreţionar, contrapartea în tranzacţii nu poate fi contul propriu, contul persoanelor relevante sau un alt cont client al S.S.I.F., decât dacă se asigură un preţ mai bun decât cel oferit de piaţa.
(3)S.S.I.F. are obligaţia respectării prevederilor art. 102 alin. (1) de a acţiona în conformitate cu cel mai bun interes al clienţilor în situaţia prestării serviciilor de preluare şi transmitere a ordinelor clienţilor atunci când ordinele acestora sunt transmise spre executare altor entităţi.
(4)Pentru îndeplinirea obligaţiilor menţionate la alin. (1) sau alin. (3), S.S.I.F. va respecta prevederile alin. (5)-(10).
(5)S.S.I.F. va lua toate măsurile necesare pentru a obţine cel mai bun rezultat pentru clienţii săi luând în considerare factorii prevăzuţi la art. 137 alin. (1). Importanta acestor factori va fi determinată prin referire la criteriile menţionate la art. 139 alin. (1) şi (2) şi, pentru clienţii de retail, şi la art. 139 alin. (4) şi (5).
(6)Prevederile alin. (1) sau alin. (3) se consideră a fi respectate de către S.S.I.F., fără a fi necesară aplicarea măsurilor stabilite la alin. (5), în situaţia în care S.S.I.F. aduce la îndeplinire instrucţiunile specifice ale clientului sau atunci când plasează sau transmite un ordin spre a fi executat de către o altă entitate.
(7)S.S.I.F. va stabili şi va implementa o politică prin care să asigure respectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (5) şi (6). Această politica va identifica, pentru fiecare categorie de instrumente financiare, entităţile la care sunt plasate ordinele sau către care S.S.I.F. transmite ordinele pentru a fi executate. Entităţile identificate trebuie să dispună de mijloace de executare care să permită S.S.I.F. să îşi asume obligaţiile prevăzute în prezentul articol atunci când plasează sau transmite ordinele spre a fi executate de către acea entitate.
(8)S.S.I.F. va furniza informații corespunzătoare clienţilor săi referitoare la politica stabilită în conformitate cu prevederile alin. (7).
(9)S.S.I.F. va monitoriza regulat eficientă politicii stabilite în conformitate cu alin. (7) şi, în special, calitatea executării efectuate de entităţile identificate în acea politica şi, dacă este cazul, va corecta orice deficienţă.
(10)Politica S.S.I.F. stabilită în conformitate cu alin. (7) va fi revizuită anual şi ori de câte ori apare o modificare importanţa care afectează abilitatea S.S.I.F. de a obţine cel mai bun rezultat pentru clienţii săi.
(11)Prevederile prezentului articol nu se vor aplica atunci când S.S.I.F. care furnizează servicii de administrare a portofoliului şi/sau de preluare sau transmitere a ordinelor execută, de asemenea, ordinele primite sau deciziile de tranzacţionare în contul aferent portofoliului clientului. În aceste cazuri se vor aplica prevederile art. 137.
Capitolul VI Administrarea ordinelor clienţilor Articolul 141
(1)S.S.I.F. autorizată să execute ordine în numele clienţilor trebuie să implementeze reguli şi proceduri care să urmărească executarea promptă, corectă şi expeditivă a ordinelor clienţilor faţă de alte ordine ale clienţilor sau faţă de ordinele proprii ale S.S.I.F. Aceste reguli şi proceduri vor permite executarea ordinelor comparabile ale clienţilor în concordanţă cu momentul primirii acestora de către S.S.I.F.
(2)Înainte de a tranzacţiona un anumit instrument financiar în contul propriu sau în contul persoanelor relevante, S.S.I.F. trebuie să execute ordinele primite de la clienţi pentru acel instrument financiar, care pot fi executate în condiţiile pieţei.
(3)În cazul ordinelor transmise telefonic se va asigura înregistrarea pe banda magnetică sau pe un suport echivalent.
(4)Refuzul de a executa un ordin trebuie comunicat imediat clientului, împreună cu justificarea refuzului.
Articolul 142
(1)În situaţia executării ordinelor clienţilor S.S.I.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să se asigure ca ordinele executate în numele clienţilor sunt înregistrate şi alocate prompt şi corect;b)să execute ordinele clienţilor, care sunt comparabile, în mod succesiv şi prompt, cu excepţia situaţiei în care caracteristicile ordinelor sau condiţiile predominante din piaţa fac acest lucru nerealizabil sau în situaţia în care interesele clienţilor o cer altfel;c)să informeze clientul de retail, imediat ce a luat cunoştinţa, cu privire la orice situaţie importanţa care ar putea afecta executarea promptă a ordinelor.
(2)S.S.I.F. responsabilă pentru supravegherea sau decontarea unui ordin executat va lua toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că orice instrumente financiare sau fonduri ale clientului primite în vederea decontării ordinului executat sunt corect şi prompt transferate în contul clientului corespunzător.
(3)S.S.I.F. nu va abuza de informațiile referitoare la ordinele în aşteptare ale clienţilor şi va lua toate măsurile necesare pentru a preveni folosirea abuzivă a acestor informații de către orice persoană relevanta a S.S.I.F.
Articolul 143
(1)S.S.I.F. poate să execute un ordin al clientului sau o tranzacţie în nume propriu împreună cu ordinul altui client numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:a)trebuie să fie puţin probabil ca agregarea ordinelor şi tranzacţiilor să fie în dezavantajul oricăruia din clienţii ale căror ordine vor fi agregate;b)fiecare client al cărui ordin urmează să fie agregat trebuie să fie informat ca efectul agregării poate fi în dezavantajul sau în ceea ce priveşte respectivul ordin;c)trebuie să fie stabilită şi implementată efectiv o politică de alocare a ordinelor, prevăzând termeni suficient de precişi pentru alocarea corectă a ordinelor şi tranzacţiilor agregate, inclusiv modul în care volumul şi preţul ordinelor vor determina alocarea şi tratamentul executării parţiale.
(2)S.S.I.F. care a agregat un ordin cu unul sau mai multe ordine ale altui client şi ordinul agregat este parţial executat trebuie să aloce tranzacţiile menţionate în conformitate cu politica sa de alocare a ordinelor.
Articolul 144
(1)S.S.I.F. care a agregat tranzacţii în nume propriu cu unul sau mai multe ordine ale clienţilor nu va aloca tranzacţiile menţionate în detrimentul unui client.
(2)S.S.I.F. care a agregat un ordin al clientului cu o tranzacţie în nume propriu şi ordinul agregat este parţial executat va aloca tranzacţiile menţionate cu prioritate clientului faţă de S.S.I.F.
(3)În situaţia în care S.S.I.F. poate să demonstreze într-o manieră rezonabilă faptul că fără combinarea ordinului şi tranzacţiei nu ar fi fost posibil să execute ordinele în mod avantajos sau nu le-ar fi executat deloc, prevederile alin. (2) nu se aplică şi S.S.I.F. poate alocă tranzacţia în nume propriu proporţional, în concordanţă cu politica de alocare prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c).
(4)S.S.I.F. trebuie să pună în aplicare, în completarea politicii de alocare a ordinelor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. c), proceduri menite a preveni realocarea tranzacţiilor efectuate în nume propriu şi care sunt executate în combinare cu ordinele clientului, într-un mod care să fie în detrimentul clientului.
Articolul 145În cazul unui ordin limită al unui client, cu privire la acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată care nu poate fi executat imediat în condiţiile curente de piaţa existente, S.S.I.F. trebuie, cu excepţia cazului în care clientul stabileşte altfel în mod expres, să ia măsurile necesare pentru a facilita executarea cât mai curând posibil a acelui ordin, făcând public respectivul ordin limită într-o manieră care să fie uşor accesibilă celorlalţi participanţi la piaţa folosind sistemul pieţei reglementate, sistemul alternativ de tranzacţionare sau orice alt sistem supravegheat, cu asigurarea publicităţii, accesibilităţii şi executării cât mai rapide a ordinului.
Capitolul VII Contrapărţi eligibile Articolul 146
(1)În aplicarea acestei secţiuni, sunt considerate contrapărţi eligibile următoarele entităţi:a)societăţile de servicii de investiţii financiare, instituţiile de credit şi societăţile de asigurare;b)organismele de plasament colectiv şi societăţile lor de administrare;c)fondurile de pensii şi societăţile lor de administrare;d)alte instituţii financiare autorizate sau reglementate conform legislaţiei comunitare sau legilor naţionale ale unui stat membru;e)persoanele fizice sau juridice ale căror activităţi principale constau în tranzacţionarea în cont propriu a mărfurilor şi/sau a instrumentelor financiare derivate având ca suport mărfurile;f)traderii;g)guvernele naţionale şi entităţile publice subordonate acestora, inclusiv autoritățile publice care gestionează datoria publică;h)băncile centrale şi organizaţiile transnaţionale.
(2)Prevederile art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-144 şi art. 234 nu se aplică S.S.I.F. autorizate să execute ordine în numele clienţilor şi/sau să efectueze tranzacţii în cont propriu şi/sau să primească şi să transmită ordine, atunci când respectivele operaţiuni sunt efectuate cu sau între contrapărţi eligibile.
(3)Entităţile clasificate ca şi contrapărţi eligibile conform alin. (1) pot solicita, fie în termeni generali, fie tranzacţie cu tranzacţie, tratarea lor ca şi clienţi ai S.S.I.F. cărora li se aplică prevederile art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145 şi art. 234.
(4)În situaţia unei tranzacţii în care posibilele contrapărţi se află sub jurisdicţii diferite, S.S.I.F. va amâna aplicarea statutului de contraparte eligibilă al respectivei entităţi conform prevederilor legale şi măsurilor din statul membru în care respectivă entitate este situată, până la obţinerea confirmării exprese a posibilei contrapărţi ca această este de acord să fie tratată drept contraparte eligibilă. S.S.I.F. poate obţine această confirmare fie într-un cadru general în baza unui contract, fie pentru fiecare tranzacţie în parte.
(5)Sunt considerate contrapărţi eligibile şi alte entităţi decât cele prevăzute la alin. (1) dacă întrunesc condiţii predeterminate corespunzătoare, incluzând mărimea deţinerilor, stabilite conform art. 147.
(6)Sunt considerate contrapărţi eligibile şi entităţile din statele nemembre, echivalente categoriilor de entităţi menţionate la alin. (1) şi respectiv a celor menţionate la alin. (5), dacă sunt îndeplinite aceleaşi condiţii prevăzute pentru încadrarea acestora din urmă conform alin. (5).
Articolul 147
(1)Dacă o entitate este inclusă în categoria clienţilor profesionali în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din anexa nr. 8, excluzând orice categorie care este menţionată explicit la art. 146 alin. (1), acea entitate este considerată de S.S.I.F. drept contraparte eligibilă.
(2)Entităţile care sunt incluse în categoria de clienţi care sunt consideraţi clienţi profesionali în conformitate cu prevederile art. 2 din anexa nr. 8 pot fi considerate de S.S.I.F., la cerere, drept contrapărţi eligibile. În astfel de cazuri, totuşi, entităţile în cauză vor fi recunoscute drept contraparte eligibilă numai în ceea ce priveşte serviciile sau tranzacţiile pentru care ar putea fi considerate clienţi profesionali.
(3)În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1), o contraparte eligibilă solicită aplicarea prevederilor menţionate la art. 146 alin. (3), dar nu solicită expres un tratament de client de retail, şi S.S.I.F. este de acord cu această solicitare, S.S.I.F. va trata contrapartea eligibilă ca un client profesional.
(4)În cazul în care acea contraparte eligibilă solicită în mod expres să fie tratată ca un client de retail, se vor aplica prevederile privind solicitările entităţilor de a nu fi tratate drept clienţi profesionali stipulate în art. 1 alin. (3)-(6) din anexa nr. 8.
Capitolul VIII Cerinţe privind transparenta şi integritatea operaţiunilor cu instrumente financiareSecţiunea 1 Obligaţii privind asigurarea integrităţii pieţelor, raportarea tranzacţiilor şi păstrarea înregistrărilor Articolul 148
(1)S.S.I.F. are obligaţia să păstreze şi să pună la dispoziţia C.N.V.M., pentru cel puţin 5 ani, rapoartele şi evidenţele cuprinzând datele şi informațiile relevante pentru toate tranzacţiile cu instrumente financiare pe care le-a efectuat fie în cont propriu, fie în contul clienţilor.
(2)În cazul tranzacţiilor efectuate în contul clienţilor, rapoartele şi evidenţele trebuie să cuprindă, în afară informaţiilor relevante prevăzute la alin. (1), toate informațiile şi detaliile privind identitatea clientului, precum şi informațiile prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile prevenirii şi combaterii spălării banilor prin folosirea sistemului financiar.
Articolul 149
(1)Operatorul de piaţa, operatorul de sistem şi, după caz, societăţile de servicii de investiţii financiare trebuie să întocmească şi să transmită C.N.V.M., cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârşitul următoarei zile lucrătoare, rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare, întocmite conform prevederilor alin. (2), după cum urmează:a)în cazul în care tranzacţionarea se efectuează în piaţa reglementată sau în sistemul alternativ de tranzacţionare obligaţia transmiterii rapoartelor revine, după caz, operatorului de piaţa sau operatorului de sistem;b)în cazul tranzacţiilor efectuate în afară pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare, obligaţia transmiterii rapoartelor revine S.S.I.F.
(2)Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde cel puţin detalii privind denumirea şi numărul instrumentelor financiare cumpărate sau vândute, cantitatea, data şi momentul executării fiecărei tranzacţii, preţul de tranzacţionare, precum şi datele de identificare ale S.S.I.F. implicate.
Articolul 150În cazul în care instrumentele financiare subiect al raportării se tranzacţionează în cadrul altei pieţe relevante în termeni de lichiditate pentru respectivul instrument, S.S.I.F. va transmite informațiile prevăzute la art. 149 alin. (2) şi autorității competenţe care supraveghează respectivă piaţa, în conformitate cu legislaţia comunitară aplicabilă. Articolul 151
(1)Rapoartele transmise C.N.V.M. de către sucursalele intermediarilor autorizaţi în statele membre, care desfăşoară activităţi în România, vor fi transmise şi autorităţilor competenţe din statele membre de origine, cu excepţia cazului în care acestea decid că nu doresc să primească respectivele informații.
(2)Rapoartele transmise autorității competenţe din alt stat membru de către sucursalele S.S.I.F. înfiinţate în acel stat membru vor fi transmise şi C.N.V.M.
Articolul 152
(1)S.S.I.F. trebuie să evidenţieze distinct, să întocmească şi să ţină la zi cel puţin următoarele:a)evidenţe privind apelurile în marjă şi notele privind alte debite/credite ale clienţilor;b)fişele conturilor clienţilor, conturilor persoanelor relevante şi contului propriu;c)evidenţe ale operaţiunilor referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare, ale intrărilor/ieşirilor de numerar şi ale altor avansuri sau debite ale clienţilor, precum şi documentele primare care au stat la baza lor. Evidenţele vor reflecta contul în care tranzacţia a fost efectuată, denumirea contului, instrumentul financiar tranzacţionat, cantitatea, preţul unitar şi preţul total de vânzare sau cumpărare şi data tranzacţiei;d)evidenţele deţinerilor clienţilor, care să reflecte, în contul de numerar al fiecărui client, toate vânzările/cumpărările, primirile/livrările de instrumente financiare, actualizate cel puţin zilnic;e)situaţii privind activele şi pasivele, conturile de venituri, de cheltuieli şi de capital, actualizate cel puţin lunar;f)documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar, la data compensării, toate poziţiile pe care S.S.I.F. le deţine în conturile personale şi ale clienţilor săi, precum şi localizarea lor;g)evidenţe ale instrumentelor financiare în curs de transfer, ale dividendelor şi dobânzilor primite, ale împrumuturilor acordate sau primite, precum şi ale instrumentelor financiare ce nu au fost primite sau nu au fost livrate, actualizate cel puţin zilnic;h)fişele angajaţilor S.S.I.F., cu menţionarea atribuţiilor, sancţiunilor şi a situaţiilor de punere sub acuzare în legătură cu activitatea de intermediere, pentru perioada în care aceştia au fost angajaţii S.S.I.F.
(2)Toate documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să poată fi puse la dispoziţie C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucrătoare.
(3)La cererea C.N.V.M., S.S.I.F. are obligaţia de a furniza în orice moment copii ale documentelor solicitate.
Articolul 153
(1)În scopul supravegherii de către C.N.V.M. a activităţii desfășurate de S.S.I.F., această va depune la C.N.V.M. următoarele situaţii şi documente:a)situaţii financiare lunare, trimestriale sau semestriale, după caz, întocmite şi transmise C.N.V.M. în conformitate cu prevederile reglementărilor emise în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;b)"raportul privind evidenta operaţiunilor de împrumut, a cumpărărilor în marjă şi a vânzărilor în lipsa", întocmit conform anexei nr. 7, în termen de maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M.;c)"raportul privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate", întocmit conform anexei nr. 7, în termen de maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M.;d)raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie;e)raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde:1. situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;2. raportul administratorilor;3. raportul auditorului financiar;f)raportul auditorilor interni, care va fi transmis împreună cu raportul menţionat la lit. e);g)raport privind sursă veniturilor S.S.I.F. (detaliate pe categorii de servicii de investiţii financiare) şi destinaţia cheltuielilor, precum şi raport privind sursă veniturilor (detaliate pe categorii de servicii de investiţii financiare) şi destinaţia cheltuielilor, pe fiecare sediu secundar, care vor fi transmise împreună cu raportul menţionat la lit. e).
(2)Anual S.S.I.F. va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 1A, actualizată şi completată integral, împreună cu:a)lista sediilor secundare autorizate cuprinzând şi agenţii pentru servicii de investiţii financiare şi, după caz, reprezentanţii compartimentului de control intern care îşi desfăşoară activitatea la respectivele sedii secundare;b)raportul privind structură portofoliilor individuale ale clienţilor aflate în administrare;c)raportul privind măsurile disciplinare aplicate conducătorilor, agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi reprezentanţilor compartimentului de control intern;d)lista contractelor încheiate cu alţi intermediari şi obiectul acestora;e)raportul privind activităţile aflate în obiectul de activitate autorizat ce au fost externalizate.
(3)Anual, S.S.I.F. va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 martie, raportul privind structură organizaţionala şi sistemul de contabilitate.
Secţiunea 2 Obligaţiile S.S.I.F. care acţionează în calitate de operator independent Articolul 154
(1)Operatorul independent reprezintă intermediarul care, în mod organizat, frecvent şi sistematic, încheie tranzacţii pe cont propriu prin executarea ordinelor clienţilor în afară pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacţionare.
(2)S.S.I.F. care intenţionează să acţioneze ca operator independent trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M. şi să solicite eliberarea atestatului privind confirmarea acestei calităţi.
(3)C.N.V.M. poate confirmă calitatea de operator independent a unei S.S.I.F. dacă documentele justificative depuse în acest sens atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta secţiune şi de Regulamentul CE nr. 1.287/2006 pentru desfăşurarea acestei activităţi.
Articolul 155Societăţile de servicii de investiţii financiare care acţionează în calitate de operator independent pentru acţiuni au obligaţia să publice cotaţia fermă pentru acele acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, pentru care acţionează ca operator independent şi pentru care există o piaţă lichidă conform prevederilor art. 22 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006. În cazul acţiunilor pentru care nu există o piaţă lichidă, operatorul independent va prezenta cotaţiile clienţilor lor, la solicitarea acestora. Articolul 156
(1)Prevederile art. 155 se aplică atunci când operatorul independent tranzacţionează cantităţi mai mici decât dimensiunea standard a pieţei. Operatorului independent care tranzacţionează doar cantităţi mai mări decât dimensiunea standard a pieţei nu i se vor aplica prevederile prezentei secţiuni.
(2)Operatorii independenţi pot decide cantitatea sau cantităţile pentru care vor oferi cotaţii. Pentru o anumită acţiune, fiecare cotaţie va include preţul ferm de cumpărare şi/sau vânzare sau preţurile pentru o cantitate sau cantităţi care pot fi mai mici decât dimensiunea standard a pieţei pentru clasa de acţiuni de care aparţin respectivele acţiuni. Preţul sau preţurile vor reflecta condiţiile predominante (preponderente) existente în piaţa pentru respectivă acţiune.
(3)În aplicarea prezentei secţiuni, acţiunile vor fi grupate în clase pe baza mediei aritmetice a valorii ordinelor executate în piaţa pentru acea acţiune. Dimensiunea standard a pieţei pentru fiecare clasă de acţiuni va fi o cantitate reprezentativă a mediei aritmetice a valorii ordinelor executate în piaţa pentru acţiunile incluse în fiecare clasă de acţiuni.
(4)În aplicarea prevederilor art. 155 şi ale alin. (1)-(3) ale prezentului articol, piaţa pentru fiecare acţiune reprezintă toate ordinele executate în România şi în Uniunea Europeană în legătură cu respectivă acţiune, excluzându-le pe acelea ale căror volume sunt mai mări decât dimensiunea standard a pieţei pe acea acţiune.
Articolul 157
(1)C.N.V.M. va stabili, pe baza datelor furnizate de către operatorul de piaţa pentru fiecare acţiune, cel puţin anual, clasa acţiunilor căreia această îi aparţine, luând în considerare media aritmetică a valorii ordinelor executate în piaţa cu privire la acea acţiune. Această informaţie va fi difuzată public tuturor participanţilor la piaţa.
(2)Prevederile alin. (1) se aplică pentru acţiunile tranzacţionate pe o piaţă reglementată autorizată şi supravegheată de C.N.V.M., dacă această piaţă este declarată piaţa cea mai relevanta în termeni de lichiditate pentru respectivele acţiuni în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.287/2006.
Articolul 158
(1)Operatorii independenţi vor face publice cotaţiile lor în mod regulat şi continuu în timpul programului normal de tranzacţionare. Operatorii independenţi pot să îşi actualizeze cotaţiile în orice moment şi vor putea, de asemenea, în condiţii excepţionale de piaţa, să îşi retragă cotaţiile.
(2)Cotaţiile vor fi făcute publice într-o manieră uşor accesibilă celorlalţi participanţi la piaţa, în baza unor costuri comerciale rezonabile.
(3)În vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 137, operatorii independenţi vor executa ordinele primite de la clienţii de retail cu privire la acţiunile pentru care au calitatea de operatori independenţi, la preţurile cotate la momentul primirii ordinelor.
(4)S.S.I.F. va executa ordinele primite de la clienţii profesionali definiţi conform anexei nr. 8 cu privire la acţiunile pentru care au calitatea de operatori independenţi, la preţurile cotate la momentul primirii ordinelor. Operatorii independenţi pot executa aceste ordine, în cazuri justificate, la un preţ mai bun, cu condiţia ca acest preţ să se încadreze în limitele apropiate de condiţiile publice ale pieţei, precum şi cu condiţia ca ordinele să cuprindă cantităţi mai mări decât cantitatea iniţiata în mod obişnuit de către un client de retail.
(5)Operatorii independenţi pot, de asemenea, să execute ordinele primite de la clienţii profesionali la preţuri diferite faţă de cotaţiile oferite fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor stabilite la alin. (4), în situaţia în care executarea tranzacţiilor cu mai multe valori mobiliare reprezintă parte a unei tranzacţii sau în situaţia în care ordinele sunt supuse altor condiţii decât preţul curent din piaţa.
(6)În situaţia în care nu este posibilă aplicarea prevederilor alin. (4) şi (5), operatorul independent care oferă o singură cotaţie sau a cărui cea mai mare cotaţie este mai mică decât dimensiunea standard a pieţei şi care primeşte un ordin de la un client cuprinzând o cantitate mai mare decât cotaţia oferită de acesta, dar mai mică decât dimensiunea standard a pieţei, poate decide să execute acea parte a ordinului care depăşeşte cotaţia oferită de acesta, cu condiţia ca executarea să se facă la preţul cotat.
(7)În situaţia în care ordinul unui client cuprinde o cantitate ce reprezintă un multiplu al volumului standard din piaţa plus o diferenţă mai mică decât volumul standard, prevederile alin. (6) se aplică şi acestei diferenţe.
(8)În cazul în care operatorul independent oferă cotaţii diferite şi primeşte un ordin care se situează între aceste cotaţii, va executa ordinul la unul din preţurile cotate cu respectarea prevederilor art. 141 alin. (1) şi art. 145, exceptând cazul în care este permis altfel conform alin. (4) şi (5).
Articolul 159C.N.V.M. va verifica dacă S.S.I.F. care acţionează în calitate de operator independent:a)actualizează periodic preţurile de cumpărare şi/sau vânzare publicate în conformitate cu art. 155 şi dacă menţine preţurile care reflectă condiţiile de piaţa predominante (preponderente);b)respectă condiţiile impuse pentru oferirea unor preţuri mai bune conform prevederilor art. 158 alin. (4). Articolul 160
(1)Operatorii independenţi pot decide pe baza politicii comerciale proprii şi într-un mod obiectiv şi nediscriminatoriu căror clienţi le vor acorda acces la cotaţiile oferite. În acest sens, S.S.I.F. va dispune de reguli clare care guvernează accesul la cotaţiile oferite.
(2)Operatorii independenţi pot refuza să încheie sau pot întrerupe relaţiile de afaceri cu clienţii din considerente comerciale cum ar fi statutul de creditori al clienţilor sau luarea în considerare a riscului de contraparte şi de decontare finală într-o tranzacţie.
Articolul 161
(1)În vederea limitării riscului de a fi expus la multiple tranzacţii din partea aceluiaşi client, operatorul independent poate limită, într-un mod nediscriminatoriu, numărul tranzacţiilor de la acelaşi client care vor fi iniţiate în condiţiile publicate.
(2)Operatorii independenţi pot de asemenea, ca într-un mod nediscriminatoriu şi cu respectarea prevederilor art. 141 alin. (1) şi art. 145, să limiteze numărul total al tranzacţiilor de la diferiţi clienţi în acelaşi timp cu condiţia ca acest lucru să se efectueze numai dacă numărul şi/sau volumul ordinelor clienţilor depăşesc considerabil normă.
Secţiunea 3 Obligaţiile S.S.I.F. privind transparenta posttranzacţionare Articolul 162
(1)S.S.I.F. care efectuează, în afară pieţei reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzacţionare, tranzacţii cu acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată în contul propriu sau în contul clienţilor trebuie să facă publice volumul şi preţul acelor tranzacţii, precum şi momentul exact la care acestea au fost executate. Această informaţie va fi făcută publică imediat după momentul executării tranzacţiei, în baza unor costuri comerciale rezonabile şi într-o manieră cât mai uşor accesibilă participanţilor la piaţa, în conformitate cu reglementările pieţei reglementate.
(2)Detaliile privind informațiile ce trebuie făcute publice conform alin. (1) vor fi făcute publice prin mijloacele prevăzute la art. 30 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006. În cazul în care informațiile sunt transmise prin intermediul sistemului electronic al pieţei reglementate pe care respectivă acţiune este admisă la tranzacţionare, operatorul de piaţa va permite transmiterea acestor informații într-un mod nediscriminatoriu şi pe baza unor costuri comerciale rezonabile.
(3)S.S.I.F. care efectuează, în afară unui sistem alternativ de tranzacţionare, tranzacţii cu acţiuni care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care sunt tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare trebuie să facă public, prin intermediul sistemului alternativ de tranzacţionare, volumul şi preţul acelor tranzacţii, precum şi momentul exact la care acestea au fost executate.
Secţiunea 4 Practici frauduloase şi notificarea tranzacţiilor suspecte Articolul 163Următoarele fapte sunt considerate ca fiind practică frauduloasă:a)furtul instrumentelor financiare ale clienţilor şi/sau al fondurilor băneşti aferente acestora;b)împrumutul, gajarea sau constituirea de garanţii în numele S.S.I.F. prin utilizarea instrumentelor financiare şi a disponibilităţilor băneşti care aparţin clienţilor sau terţilor, fără a avea în prealabil autorizaţia scrisă expresă a clientului;c)înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă a activelor clientului ori a drepturilor provenind din proprietatea asupra acestora, fără autorizaţia scrisă expresă a clientului;d)încheierea unor tranzacţii cu instrumente financiare care ar avea drept scop ascunderea identităţii proprietarului acestora;e)garantarea obţinerii anumitor rezultate financiare în urmă tranzacţiilor efectuate;f)executarea prioritară a ordinelor de tranzacţionare în contul propriu şi/sau contul persoanelor relevante faţă de ordinele competitive anterioare sau concomitente în contul clienţilor;g)efectuarea de tranzacţii în situaţia existenţei unor conflicte de interese cu clienţii fără informarea şi acordul prealabil al clientului;h)tranzacţionarea excesivă pentru un cont discreţionar, în sensul efectuării de tranzacţii repetate, în defavoarea clientului, cu scopul de a genera comision pentru S.S.I.F.;i)încheierea unui acord între două sau mai multe persoane care se află în legături strânse, în scopul obţinerii de beneficii în dauna clienţilor sau care au ca scop ori rezultat creşterea ori scăderea frauduloasă a preţului instrumentelor financiare;j)informarea eronată, incompletă sau exagerată cu privire la un instrument financiar, transmisă unui client în vederea determinării acestuia să deruleze tranzacţii având ca obiect respectivul instrument financiar;k)acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzacţiile efectuate în contul propriu şi/sau contul persoanelor relevante folosind activele clienţilor;l)transmiterea unor informații din surse neoficiale, prezentate ca fiind confidenţiale, în scopul determinării clienţilor sau potenţialilor clienţi de a efectua tranzacţii ori promisiuni de câştig făcute clienţilor;m)orice alte fapte considerate de C.N.V.M. ca practică frauduloasă. Articolul 164În aplicarea art. 244 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004, în examinarea tranzacţiilor sau ordinelor de tranzacţionare, C.N.V.M., operatorul de piaţa, operatorul de sistem şi participanţii la piaţa vor lua în considerare persoană care iniţiază ordinul, precum şi cel puţin următoarele semnale care pot indică operaţiuni de manipulare a pieţei:a)măsura în care ordinele de tranzacţionare date sau tranzacţiile efectuate reprezintă o proporţie semnificativă a volumului zilnic de tranzacţionare a unui instrument financiar avut în vedere pe piaţa reglementată, în special atunci când aceste operaţiuni conduc la modificarea semnificativă a preţului instrumentului financiar;b)măsura în care ordinele de tranzacţionare date sau tranzacţiile efectuate de persoane care cumpăra sau vând cantităţi ale unui instrument financiar reprezentând poziţii semnificative conduc la modificări semnificative ale preţului respectivului instrument financiar sau a instrumentului financiar derivat ori a activului suport cu care se află în legătură, admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;c)măsura în care tranzacţiile efectuate nu conduc la modificări privind deţinătorii finali ai instrumentului financiar admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;d)măsura în care ordinele de tranzacţionare date sau tranzacţiile efectuate includ poziţii de sens invers într-o perioadă scurtă de timp şi reprezintă o proporţie semnificativă a volumului zilnic de tranzacţionare a instrumentului financiar analizat pe piaţa reglementată avută în vedere şi ar putea fi asociate cu schimbări semnificative ale preţului instrumentului financiar admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;e)măsura în care ordinele de tranzacţionare date sau tranzacţiile efectuate sunt concentrate într-o perioadă scurtă de timp în cadrul sesiunii de tranzacţionare şi conduc apoi la schimbarea preţului în sens invers;f)măsura în care ordinele de tranzacţionare date şi retrase înainte de a fi executate conduc la modificarea celui mai bun preţ de cumpărare sau vânzare a unui instrument financiar admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau la modificarea înregistrărilor în registrul ordinelor disponibil participanţilor la piaţa;g)măsura în care ordinele de tranzacţionare sunt date sau tranzacţiile sunt efectuate la momentul sau în jurul unui anume moment în care sunt determinate preţurile de referinţă, preţurile de decontare şi estimările şi care conduc la modificări ale preţului cu efect asupra estimărilor şi preţurilor menţionate mai sus;h)situaţia în care ordinele de tranzacţionare date sau tranzacţiile efectuate de către persoane sunt precedate sau urmate de diseminarea unor informații false sau înşelătoare de către aceleaşi persoane sau de către alte persoane cu care acestea se află în legătură;i)situaţia în care ordinele de tranzacţionare sunt date sau tranzacţiile sunt efectuate de către persoane înainte ca sau după ce aceleaşi persoane sau persoane cu care acestea se află în legătură produc sau diseminează analize ori recomandări privind investiţiile care sunt incorecte, aduc prejudicii sau sunt, în mod demonstrabil, influenţate de interese materiale. Articolul 165
(1)În aplicarea art. 250 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, orice persoană care efectuează operaţiuni cu titlu profesional, definită în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. u), care are sediul sau o sucursală în România şi care dobândeşte în vreun fel informații despre tranzacţii asupra cărora apreciază că există motive rezonabile de suspiciune privind manipularea de piaţa sau tranzacţionarea pe baza informaţiilor privilegiate trebuie să le aducă de îndată la cunoştinţa C.N.V.M.
(2)În ceea ce priveşte conţinutul, persoanele subiect al obligaţiei de notificare vor transmite către C.N.V.M. următoarele informații:a)descrierea tranzacţiei, inclusiv tipul ordinului (cum ar fi: ordin limită, ordin la piaţa sau alte caracteristici ale ordinului), precum şi tipul pieţei de tranzacţionare (de exemplu existentă posibilităţii de tranzacţionare în bloc);b)motivele pentru care există suspiciuni ca respectivă tranzacţie ar constitui un abuz pe piaţa;c)modalităţile de identificare a persoanelor în contul cărora s-a efectuat respectivă tranzacţie, precum şi ale altor persoane implicate în această;d)calitatea în care acţionează persoană subiect al obligaţiei de notificare (pe cont propriu sau pentru o terţă parte);e)orice altă informaţie considerată semnificativă în analizarea tranzacţiei suspecte.
(3)În cazul în care informațiile menţionate la alin. (2) nu sunt disponibile la momentul efectuării notificării, această va include cel puţin motivele pentru care există suspiciunea ca respectivele tranzacţii au fost efectuate prin folosirea de informații privilegiate sau constituie un abuz pe piaţa. Toate celelalte informații trebuie transmise către C.N.V.M. de îndată ce devin disponibile.
(4)Transmiterea către C.N.V.M. a informaţiilor în conformitate cu alin. (1)-(3) se va realiza prin posta, e-mail, telefon sau fax. În cazul transmiterii lor prin telefon, C.N.V.M. va notifica ulterior respectivei persoane primirea informaţiei într-una din formele scrise menţionate mai sus.
Articolul 166
(1)Notificările prevăzute la art. 165 alin. (1)-(3) vor fi făcute exclusiv către C.N.V.M., iar persoanele care le transmit se vor asigura ca respectivele notificări nu sunt accesibile altor persoane, în special celor în contul cărora au fost efectuate tranzacţiile sau persoanelor aflate în legătură cu acestea, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(2)Îndeplinirea cerinţei de la alin. (1) nu implică vreo obligaţie din partea persoanelor care le transmit, cu condiţia ca acestea să acţioneze cu bună-credinţă.
(3)C.N.V.M. nu va dezvălui identitatea persoanelor care au realizat notificări cu privire la tranzacţii considerate suspecte, dacă această dezvăluire ar dauna sau ar putea să dăuneze în vreun fel persoanei care a realizat notificarea.
(4)Prevederile alin. (3) nu vor aduce atingere eventualelor cerinţe de raportare sau de transfer al datelor personale impuse de alte prevederi legale.
(5)Notificarea efectuată cu bună-credinţă în condiţiile art. 165 nu constituie o încălcare a unor eventuale restricţii prevăzute într-un contract, într-o prevedere legală sau administrativă şi nu implică niciun fel de obligaţie pentru persoană care a realizat notificarea.
(6)C.N.V.M. va transmite de îndată informațiile primite în conformitate cu art. 165 şi cu prezentul articol către autoritățile competenţe ale pieţelor reglementate pe care se tranzacţionează instrumentele financiare obiect al tranzacţiei suspecte.
Titlul IV Contractele la distanta şi tranzacţiile prin internet Capitolul I Conţinutul şi clauzele minime ale contractelor la distanta încheiate de S.S.I.F. cu investitorii Articolul 167
(1)Pentru validitatea încheierii unui contract la distanta, definit conform art. 28 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, S.S.I.F. trebuie să solicite şi să obţină în prealabil consimţământul scris al investitorului pentru încheierea unui astfel de contract.
(2)Consimţământul investitorului prevăzut la alin. (1) se poate obţine prin semnatura investitorului pe un document tipizat, transmis prin una din următoarele modalităţi:a)direct la sediul S.S.I.F.;b)prin posta, cu confirmare de primire;c)prin telex;d)prin orice alt mijloc de comunicare recunoscut de lege, ce permite identificarea expeditorului.
Articolul 168Înainte de încheierea unui contract la distanta sau la momentul prezentării propunerii de încheiere a unui contract la distanta, S.S.I.F. are obligaţia de a informa investitorii în timp util, corect şi complet asupra a cel puţin următoarelor elemente:a)date privind posibilitatea identificării S.S.I.F., care vor cuprinde:1. denumirea S.S.I.F., serviciile de investiţii financiare prestate, adresa sediului social/central, a sediilor secundare şi a modalităţii de contactare, telefon, fax, e-mail, codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului a S.S.I.F.;2. numele şi prenumele conducătorilor S.S.I.F., adresa, numărul de telefon/fax şi e-mailul unde aceştia pot fi contactaţi;3. autorizaţia acordată de C.N.V.M. şi adresa, numărul de telefon/fax şi e-mailul C.N.V.M.;b)informații privind serviciile de investiţii financiare ce urmează să le presteze sau intenţionează să le presteze, care se vor referi la:1. descrierea caracteristicilor principale ale serviciului de investiţii financiare;2. costul total pe care investitorul trebuie să îl plătească pentru serviciul de investiţii financiare prestat de S.S.I.F., incluzând toate comisioanele, taxele, tarifele sau cheltuielile aferente achitate direct de către investitor sau prin intermediul S.S.I.F., iar în cazul în care nu poate fi indicat un cost total exact al serviciului furnizat, S.S.I.F. este obligată să informeze investitorul asupra modalităţii de calcul necesare verificării costului total;3. precizarea faptului că:a.serviciile de investiţii financiare implică anumite riscuri specifice, caracteristice instrumentelor financiare;b.operaţiunile ce urmează a fi executate depind de fluctuaţiile pieţelor financiare asupra cărora S.S.I.F. nu are influenta;c.performanţele statistice realizate nu sunt indicatori pentru performanţe viitoare;4. notificarea cu privire la posibilitatea existenţei altor taxe şi/sau costuri care nu sunt plătite prin intermediul S.S.I.F. sau impuse de această;5. indicarea termenului-limită până la care informațiile furnizate sunt valabile;6. precizarea modalităţilor de plată şi de realizare a plăţii;7. indicarea oricărui cost suplimentar pentru investitor rezultat din utilizarea de către acesta a mijloacelor de comunicare la distanta, dacă astfel de costuri adiţionale sunt facturate separat.c)informații cu privire la contractul la distanta ce urmează a fi încheiat, care vor cuprinde:1. existentă dreptului de denunţare unilaterală a contractului conform art. 28 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 297/2004, precum şi informații cu privire la suma pe care investitorul va trebui să o plătească pentru serviciile de investiţii financiare prestate anterior exercitării acestui drept, precum şi consecinţele ce decurg din neexercitarea acestui drept;2. durată minimă pentru care se încheie contractul la distanta, în cazul prestării unor servicii de investiţii financiare cu caracter permanent sau temporar;3. drepturile pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral în virtutea clauzelor contractului la distanta, inclusiv penalităţile prevăzute de contract în asemenea cazuri;4. indicarea modalităţilor practice de exercitare a dreptului de denunţare unilaterală a contractului înainte de termen, precum şi indicarea adresei la care poate fi expediată notificarea de denunţare unilaterală a contractului;5. normele legale din România, din statul membru sau nemembru avute în vedere de către S.S.I.F. ca temei juridic al raportului contractual cu investitorul, precizate acestuia înaintea încheierii contractului la distanta;6. orice clauză contractuală privind legislaţia aplicabilă contractului la distanta şi/sau instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii între părţi;7. limba sau limbile în care sunt formulaţi termenii şi condiţiile contractuale, informațiile prealabile ce trebuie să fie furnizate de S.S.I.F. investitorilor, precum şi limba ori limbile în care S.S.I.F. a convenit, de comun acord cu investitorul, să comunice pe durata derulării contractului la distanta;d)informații privind căile de soluţionare a litigiilor dintre părţi, şi anume:1. posibilitatea apelării la proceduri de mediere înainte de sesizarea instanţei de judecată, după caz, de către investitor, care are calitatea de parte contractuală, şi, de asemenea, care sunt modalităţile prin care investitorul poate apela la aceste proceduri;2. existentă unor fonduri de garantare sau a altor mecanisme de compensare, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 297/2004. Articolul 169Informaţiile prevăzute la art. 168, al căror scop comercial trebuie precizat fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, uşor de înţeles de către investitor, prin mijloacele de comunicare la distanta utilizate, ţinând cont, în primul rând, de regulile de conduită şi de bună practică comercială, precum şi de principiile care guvernează protecţia persoanelor lipsite de capacitatea de exerciţiu, cum ar fi minorii. Articolul 170
(1)S.S.I.F. care prestează servicii de investiţii financiare în baza unui contract la distanta poate utiliza cel puţin următoarele mijloace de comunicare la distanta:a)telefon;b)fax;c)internet;d)sistemul automatizat de apel fără intervenţie umană.
(2)Utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta necesită acordul prealabil expres al investitorului şi nu este permisă în cazul în care investitorul şi-a manifestat dezacordul cu privire la utilizarea acestora (nu este permisă dacă există un refuz manifestat de investitor).
(3)Cheltuielile rezultate din aplicarea alin. (2) în vederea obţinerii acordului investitorului pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta nu vor fi suportate în nicio situaţie de către investitor.
Articolul 171
(1)În cazul în care mijlocul de comunicare la distanta este telefonul sau orice alt mijloc ce implică vorbirea directa, la începutul convorbirii cu investitorul, S.S.I.F. are obligaţia de a informa, în mod complet, corect şi precis cu privire la:a)denumirea şi datele de identificare ale S.S.I.F.;b)scopul apelului telefonic iniţiat de S.S.I.F.
(2)Convorbirea telefonică cu investitorul poate continuă numai cu acordul explicit al acestuia, caz în care se va prezenta identitatea persoanei care a contactat investitorul din partea S.S.I.F. şi în ce calitate reprezintă S.S.I.F., precum şi informațiile prevăzute la art. 168 lit. b) pct. 1, 2, 4 şi lit. c) pct. 1.
(3)S.S.I.F. este obligată să informeze investitorul despre faptul că orice alte informații suplimentare sunt disponibile la cerere şi, totodată, să indice natura acestor informații. S.S.I.F. trebuie să furnizeze toate informațiile complete atunci când îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin potrivit art. 172 alin. (1) şi (3).
(4)Informaţiile referitoare la obligaţiile contractuale vor fi comunicate investitorului în faza precontractuală. Aceste informații trebuie să fie în conformitate cu obligaţiile contractuale rezultate din dispoziţiile legale aplicabile contractului la distanta, în cazul încheierii lui.
Articolul 172
(1)Sub sancţiunea nulităţii contractului, S.S.I.F. va comunica investitorilor, în totalitate, termenii şi condiţiile contractuale, precum şi informațiile prevăzute de art. 110 şi art. 168 lit. a), în scris, pe suport de hârtie sau pe orice suport durabil disponibil sau accesibil investitorului, în timp util, înainte ca acesta să aibă obligaţii rezultate prin semnarea unui contract la distanta sau acceptării unei oferte de prestare a unui serviciu de investiţii financiare la distanta.
(2)În cazul în care contractul a fost încheiat, la cererea expresă a investitorului, prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distanta care nu permit îndeplinirea procedurii prealabile de informare prevăzută la alin. (1), S.S.I.F. îşi va îndeplini obligaţiile ce îi revin imediat după încheierea contractului la distanta.
(3)Pe toată durata derulării contractului la distanta, investitorul are dreptul să solicite comunicarea condiţiilor şi prevederilor contractuale pe suport de hârtie. Investitorul este, de asemenea, îndreptăţit să solicite schimbarea modului de comunicare la distanta folosit dacă acest lucru nu este incompatibil cu termenii contractului încheiat sau cu natura serviciului furnizat.
Articolul 173Termenul prevăzut la art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, în care un investitor are dreptul să rezilieze unilateral contractul la distanta încheiat cu un S.S.I.F., începe să curgă:a)din ziua încheierii contractului la distanta, dacă investitorul a primit informațiile prevăzute la art. 172 alin. (1); saub)din ziua în care investitorul primeşte termenii, condiţiile contractuale şi informațiile în condiţiile prevăzute la art. 172 alin. (1), dacă această dată este ulterioară celei la care se face referire la lit. a). Articolul 174
(1)În cazul exercitării dreptului de reziliere unilaterală a contractului la distanta, în baza informaţiilor primite de la S.S.I.F. potrivit art. 168 lit. a) şi lit. c) pct. 4, investitorul va notifica S.S.I.F., înainte de expirarea termenului prevăzut de art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, prin orice mijloc care poate fi probat.
(2)Termenul va fi considerat respectat dacă notificarea formulată pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, disponibil şi accesibil S.S.I.F. este expediată înaintea expirării termenului în care acest drept poate fi exercitat.
(3)În cazul în care investitorul îşi exercită dreptul sau de denunţare unilaterală conform art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, dacă unui contract la distanta pentru un serviciu de investiţii financiare încheiat la un anumit moment i se anexează un alt contract la distanta pentru servicii oferite de S.S.I.F. sau de un terţ pe baza unui contract între terţ şi furnizor, acest contract la distanta se va anula de drept fără plata unor penalităţi sau costuri suplimentare.
(4)În cazul în care, cu ocazia rezilierii unilaterale a contractului la distanta, investitorul va fi obligat să plătească serviciile deja prestate în concordanţă cu clauzele contractului, sumă solicitată a fi plătită:a)nu va putea depăşi o sumă stabilită proporţional cu perioada în care serviciul de investiţii financiare a fost furnizat, raportată la durată totală a contractului;b)nu va putea fi prevăzută ca plata ce ar putea reprezenta achitarea sub orice formă a unei penalităţi.
(5)În situaţia prevăzută la alin. (4), S.S.I.F. nu poate solicita investitorului să plătească serviciile prestate în concordanţă cu clauzele contractului, fără a face dovadă ca acesta a fost informat în timp util în ceea ce priveşte obligativitatea plăţii acestora, conform art. 168 lit. c) pct. 1. Investitorul nu poate fi obligat să efectueze plata dacă executarea contractului a început înaintea expirării perioadei de retragere, fără existentă unei cereri prealabile sau a unui acord expres din partea sa.
(6)În termen de maximum 30 de zile de la data primirii notificării privind denunţarea unilaterală a contractului la distanta, S.S.I.F. este obligată să ramburseze orice sume primite în baza contractului la distanta, cu excepţia sumelor prevăzute la alin. (4).
(7)Investitorul este obligat să restituie S.S.I.F., în termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificării privind denunţarea unilaterală a contractului la distanta, orice sumă sau instrumente financiare acordate de S.S.I.F. în exercitarea serviciului prevăzut la pct. 2 lit. b) din anexa nr. 9.
Articolul 175
(1)Este interzisă prestarea de servicii de investiţii financiare fără asumarea de către investitor a obligaţiei de efectuare a unei plati imediate sau la termen, atunci când prestarea serviciilor de investiţii financiare presupune efectuarea unei asemenea plati.
(2)Investitorul este exonerat de orice obligaţie de plată în cazul prestării de către S.S.I.F. a unui serviciu de investiţii financiare nesolicitat, lipsa răspunsului investitorului neavând valoare de consimţământ tacit.
Articolul 176Contractele pentru furnizarea de servicii de investiţii financiare la distanta nu pot conţine, chiar cu acordul expres al investitorului, clauze de renunţare la drepturile prevăzute de prezentul regulament.
Capitolul II Tranzacţionarea prin internet Articolul 177Utilizarea internetului ca mijloc de comunicare la distanta cu investitorii nu exonerează S.S.I.F. de obligaţia respectării regulilor stabilite de prezentul regulament cu privire la prestarea serviciilor de investiţii financiare. Articolul 178S.S.I.F. care prestează servicii de investiţii financiare prin internet trebuie să deţină echipamente informatice adecvate, având în vedere volumul activităților pe care ei pot fi solicitaţi să le desfăşoare, precum şi necesitatea executării cu promptitudine a ordinelor investitorilor. Articolul 179
(1)În vederea prestării de servicii de investiţii financiare prin internet, S.S.I.F. trebuie să încheie contracte cu furnizorii de internet şi alte societăţi implicate în acest proces astfel încât să asigure eficientă operaţională a serviciilor de investiţii financiare oferite investitorilor.
(2)Pentru a face fata eventualelor disfuncţionalităţi ale sistemelor informatice, S.S.I.F. trebuie să asigure proceduri alternative eficiente astfel încât ordinele investitorilor să poată fi executate. Investitorii vor fi informaţi de către S.S.I.F. cu privire la existentă acestor proceduri alternative şi la modalitatea de utilizare a acestora în contractul încheiat cu investitorii.
(3)S.S.I.F. trebuie să se asigure ca sistemele informatice utilizate garantează confidenţialitatea maximă a datelor transmise prin internet.
(4)Când ordinele investitorilor sunt primite de S.S.I.F. prin internet, aceasta poate utiliza acelaşi mijloc de comunicare pentru a transmite investitorilor informațiile şi rapoartele prevăzute de prezentul regulament, cu condiţia ca sistemele informatice ale S.S.I.F. şi ale clientului să permită descărcarea şi salvarea acestora.
(5)Conform standardelor de securitate în domeniul sistemelor informatice, S.S.I.F. va asigura securizarea sistemului computerizat de preluare a ordinelor. Sistemul, în particular, trebuie să asigure în special integritatea datelor, autentificarea originii datelor şi protecţia mesajelor confidenţiale.
Articolul 180Atunci când ofertă unui S.S.I.F. este adresată în mod clar rezidenţilor unui alt stat, S.S.I.F. trebuie să se asigure ca ofertă sa respectă reglementările din statul în cauză. Articolul 181În situaţia în care prestează servicii de investiţii financiare prin internet, S.S.I.F. va trebui:a)să asigure verificarea identităţii investitorului atunci când acesta accesează sistemul;b)să protejeze site-ul împotriva oricărui acces neautorizat;c)să publice pe pagină sa de internet informații reale şi actualizate permanent şi să respecte regulile privind publicitatea. Articolul 182
(1)În scopul îndeplinirii cerinţei de a verifica identitatea şi capacitatea investiţională a investitorilor, S.S.I.F. care intenţionează să presteze servicii de investiţii financiare pentru un investitor exclusiv prin internet mai întâi trebuie să primească:a)o fotocopie a documentelor de identificare a investitorilor;b)informații privind contul bancar, inclusiv extras de cont sau cec ştampilat;c)documente de evidenţă a locului de rezidenta a clientului.
(2)Confirmarea primirii de către S.S.I.F. a documentelor mai sus menţionate se face prin transmiterea către investitor a unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, în acest fel verificându-se şi adresa declarată de investitor.
(3)După încheierea procesului de verificare a cererii de către S.S.I.F., această va comunica prin e-mail investitorului numele de utilizator şi două parole:a)primă parolă - pentru vizualizarea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, a limitelor de tranzacţionare şi a balanţei portofoliului propriu de instrumente financiare; şib)a două parolă - pentru introducerea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, transfer de instrumente financiare şi/sau numerar.
(4)Pentru a asigura o protecţie crescută a informaţiilor, S.S.I.F. şi investitorul vor institui un sistem de modificare periodică a parolelor.
Articolul 183
(1)S.S.I.F. va informa clar investitorii ca nicio tranzacţie nu poate fi iniţiata până când nu vor fi primite următoarele:a)documentele prevăzute la art. 182, în cazul unui investitor nou;b)contractul, în formă scrisă, specific utilizării internetului;c)fondurile sau instrumentele financiare în contul investitorului deschis la S.S.I.F.
(2)În funcţie de condiţiile pieţei, S.S.I.F. poate include în contractul încheiat cu investitorul clauze privind tipul ordinelor şi condiţiile în care acestea pot fi transmise, precum şi clauze cu privire la executarea tranzacţiilor.
Articolul 184
(1)În situaţia în care S.S.I.F. deţine fondurile băneşti şi instrumentele financiare ale investitorilor, trebuie să aibă un sistem de verificare a contului în mod automat. În situaţia în care fondurile sau marjele sunt insuficiente, sistemul trebuie să blocheze intrarea ordinului. Clientul va fi informat pe ecran cu privire la motivele blocării ordinului şi i se va solicita să remedieze situaţia.
(2)DacăS.S.I.F. nu deţine fondurile băneşti sau instrumentele financiare ale investitorilor, mesajul trebuie să identifice clar intermediarul care îşi asumă aceste funcţii. În acest caz prevederile alin. (1) vor fi implementate în cooperare cu intermediarul care deţine fondurile băneşti şi instrumentele financiare ale clienţilor.
Articolul 185
(1)S.S.I.F. trebuie să se asigure ca investitorul primeşte, în mod sistematic, informațiile şi rapoartele prevăzute de prezentul regulament pe un ecran unde să poată fi citite sau într-un format ce poate fi descărcat de pe internet.
(2)S.S.I.F. poate oferi investitorului, prin contract, posibilitatea alegerii modalităţii de primire a rapoartelor prevăzute de prezentul regulament şi a informaţiilor cu privire la portofoliul său.
(3)Când S.S.I.F. intenţionează să transmită investitorului rapoartele şi informațiile prevăzute de prezentul regulament prin internet, această modalitate exclusivă de transmitere trebuie să fie stipulată în contract şi agreată de client.
Articolul 186
(1)S.S.I.F. trebuie să dezvolte un sistem prin care să se verifice ca ordinele sunt compatibile cu condiţiile din piaţa, astfel încât un mecanism automat de blocare a ordinelor să fie declanşat când sistemul identifică o incompatibilitate. Clientul va fi informat, pe ecran, cu privire la motivele blocării.
(2)Confirmarea cu privire la înregistrarea de către S.S.I.F. a ordinului clientului va fi afişată pe ecran. S.S.I.F. va solicita apoi clientului sa reconfirme ordinul.
(3)Contractul încheiat cu investitorul va stipula ca S.S.I.F. îşi asumă responsabilitatea pentru executarea corespunzătoare a ordinului, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă investitorului şi cât mai curând după ce investitorul a reconfirmat ordinul.
Articolul 187
(1)În situaţia apariţiei unor disfuncţionalităţi cu privire la sistemul de preluare a ordinelor, S.S.I.F. va depune toate eforturile pentru a informa utilizatorii cu privire la natura acestor disfuncţionalităţi şi durată previzionată a acestora.
(2)S.S.I.F. va descrie în contractul încheiat cu investitorul echipamentul alternativ disponibil acestuia în situaţia prelungirii întreruperii în furnizarea serviciilor.
Articolul 188S.S.I.F. va adopta măsurile necesare astfel încât, luând în considerare mărimea clientelei sale şi perspectivele de creştere, să aibă capacitate suficienta, pe baze continue, în următoarele domenii:a)sisteme computerizate de preluare a ordinelor, inclusiv sisteme de păstrare în siguranţa şi de recuperare a datelor (back-up);b)echipamente alternative (telefon, fax etc.) oferite clienţilor dacă sistemele informatice înregistrează disfuncţionalităţi;c)forţa de muncă disponibilă, în situaţia disfuncţionalităţii sistemelor informatice. Articolul 189S.S.I.F. trebuie să elaboreze proceduri pentru a stoca documentele transmise sau primite prin internet, astfel încât acestea să fie recuperabile pentru a putea fi examinate de C.N.V.M.
Titlul V Tranzacţii în marjă. Acordarea de credite şi împrumutul de valori mobiliare Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 190
(1)Prevederile prezentului titlu se aplică exclusiv tranzacţiilor cu valori mobiliare/instrumente financiare derivate efectuate în cadrul pieţelor reglementate şi se completează cu prevederile reglementărilor şi procedurilor pieţei reglementate, aprobate de C.N.V.M.
(2)În aplicarea prevederilor prezentului titlu, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a)vânzare în lipsa - vânzarea unor valori mobiliare pe care vânzătorul nu le deţine în proprietate la momentul vânzării şi pe care acesta le-a împrumutat în prealabil;b)marjă - nivelul minim pe care clientul trebuie să îl menţină în contul de marjă deschis la S.S.I.F. pentru garantarea tranzacţiilor în marjă. Marjă poate fi constituită în numerar, în valori mobiliare, precum şi în titluri de stat cu scadenţă mai mică de 12 luni;c)apel în marjă - cererea cu titlu de obligativitate pentru încadrarea în limitele impuse prin contract în cazul contului de marjă;d)tranzacţii în marjă - tranzacţiile efectuate de S.S.I.F. în numele clientului sau fie cu valori mobiliare, în baza unui credit acordat acestuia pentru cumpărarea unor valori mobiliare sau în baza unui împrumut de valori mobiliare acordat în scopul efectuării unor vânzări în lipsa, fie cu instrumente financiare derivate;e)contul de marjă - contul în care se înregistrează tranzacţiile în marjă cu valori mobiliare/instrumente financiare derivate. Contul de marjă pentru valori mobiliare/instrumente financiare derivate funcţionează prin depunerea unei marje iniţiale şi urmărirea menţinerii unui nivel minim obligatoriu conform prezentului regulament.
Articolul 191
(1)Piaţa reglementată va publica lista valorilor mobiliare admise la tranzacţionare care pot face obiectul cumpărărilor în marjă, al vânzărilor în lipsa, al împrumuturilor de valori mobiliare şi volumul minim pentru ordinele aferente acestor tranzacţii.
(2)C.N.V.M. poate dispune, dacă consideră necesar, excluderea din lista prevăzută la alin. (1) a unor valori mobiliare care pot face obiectul cumpărărilor în marjă şi al vânzărilor în lipsa.
Articolul 192Creditul acordat de S.S.I.F., valoarea totală a cumpărărilor în marjă şi a vânzărilor în lipsa vor respecta prevederile reglementărilor C.N.V.M. privind adecvarea capitalului. Articolul 193C.N.V.M. poate interzice unei S.S.I.F., prin decizie motivată, luând în considerare poziţia sa financiară şi tranzacţiile efectuate de această, să efectueze tranzacţii de tipul celor care fac obiectul prezentului titlu. Articolul 194
(1)S.S.I.F. are obligaţia să deschidă un cont de marjă pentru valori mobiliare/instrumente financiare derivate pe numele persoanelor fizice sau juridice pentru care va efectua tranzacţii în marjă.
(2)Dacă cumpărările în marjă şi vânzările în lipsa cu valori mobiliare ale clientului au loc în acelaşi timp, se vor deschide conturi sintetice separate pentru cele două tipuri de tranzacţii.
(3)Conturile de marjă vor fi separate de celelalte conturi ale clientului deschise la S.S.I.F.
Capitolul II Tranzacţii în marjă cu valori mobiliare Articolul 195La deschiderea unui cont de marjă, este obligatorie semnarea unui contract pentru tranzacţii în marjă, care să conţină cel puţin următoarele prevederi:a)părţile contractante;b)obiectul contractului;c)marjă iniţială şi nivelul minim al marjei ce trebuie menţinut în perioada de derulare a contractului;d)clauze referitoare la responsabilităţile clientului pentru plata sumei împrumutate şi dobânzilor aferente creditului obţinut de la S.S.I.F., inclusiv sumă, perioada creditului, dobânda, plata în avans şi perioada de rambursare pentru creditul folosit de client, principiile care vor fi aplicate în cazul neplăţii la termen;e)clauze referitoare la împrumutarea de valori mobiliare achiziţionate prin cumpărări în marjă în numele clientului altor persoane fizice sau juridice sau la folosirea valorilor mobiliare achiziţionate prin tranzacţii în marjă în numele clientului ca garanţie în schimbul creditului obţinut de client;f)clauze privind situaţia în care marjă scade sub valoarea minimă prevăzută în contract, respectiv perioada în care clientul are obligaţia să răspundă apelului în marjă şi, dacă e cazul, transformarea valorilor mobiliare constituite ca garanţie în numerar, în scopul acoperirii diferenţei;g)clauze privind exercitarea drepturilor cu privire la valorile mobiliare ce fac obiectul cumpărărilor în marjă şi al vânzărilor în lipsa (dividende, dobânzi, acţiuni gratuite, splitări etc.);h)clauze referitoare la retragerea de numerar din contul în marjă;i)clauze privind tarifele şi comisioanele ce vor fi plătite de către client, precum şi stabilirea condiţiilor plăţii;j)clauze privind modul de încetare a contractului, inclusiv situaţia în care valorile mobiliare obiect al cumpărării în marjă sunt scoase de pe lista menţionată la art. 191. Articolul 196
(1)La deschiderea contului de marjă, clientul este obligat să depună o garanţie reprezentând echivalentul a cel puţin 50% din valoarea de piaţa a valorilor mobiliare ce urmează a fi achiziţionate prin tranzacţii în marjă, sub formă de numerar sau de valori mobiliare.
(2)S.S.I.F. poate solicita clienţilor constituirea marjei iniţiale prevăzute la alin. (1) într-un procent mai mare de 50%.
Articolul 197
(1)Valorile mobiliare din contul de marjă vor fi evaluate de către intermediari luând în considerare următoarele principii:a)în ziua cumpărării, preţurile de achiziţie şi comisioanele aferente;b)în zilele următoare, preţul de închidere al valorilor mobiliare din şedinţa precedenta;c)în situaţia în care nu s-a efectuat nicio tranzacţie cu valoarea mobiliară în şedinţa precedenta şi nu se poate obţine un preţ de închidere, se va folosi preţul comunicat de piaţa reglementată pentru respectivă valoare mobiliară.
(2)Valoarea stabilită conform principiilor enumerate la alin. (1) va fi considerată valoarea curentă de piaţa şi va fi folosită pentru aplicarea prezentului capitol.
Articolul 198
(1)Pe parcursul derulării cumpărărilor în marjă cu valori mobiliare, în contul în marjă al clientului trebuie păstrate valori mobiliare sau bani reprezentând cel puţin 25% din valoarea curentă de piaţa a valorilor mobiliare cumpărate în baza creditului acordat sau împrumutate pentru decontarea vânzărilor în lipsa şi a dobânzilor şi comisioanelor aferente.
(2)S.S.I.F. poate solicita clienţilor menţinerea unui nivel al marjei prevăzute la alin. (1) într-un procent mai mare de 25%, în concordanţă cu nivelurile de risc ale valorilor mobiliare achiziţionate şi cu situaţia financiară a clientului.
(3)Pentru eliminarea pierderilor, în cazul în care valoarea contului de marjă scade sub nivelul stabilit conform alin. (1) sau (2), S.S.I.F. va include în contract o clauză referitoare la "ordinul de vânzare automată".
Articolul 199
(1)S.S.I.F. are obligaţia să calculeze zilnic valoarea contului de marjă pentru valori mobiliare al fiecărui client şi să procedeze la ajustarea acestuia la nivelul minim conform procedurii prevăzute la alin. (2) sau (3).
(2)Dacă valoarea marjei se situează sub limită minimă prevăzută la art. 198, datorită schimbărilor valorii curente de piaţa a valorilor mobiliare, S.S.I.F. va emite un apel în marjă şi va informa clientul asupra datei la care s-a constatat deficitul în marjă, solicitând prin acesta ca deficitul să fie acoperit.
(3)Dacă clientul nu răspunde apelului în marjă şi deficitul nu a fost eliminat în perioada stabilită în contract, care nu va depăşi două zile lucrătoare, S.S.I.F. este autorizată să vândă valorile mobiliare, după caz, titlurile de stat cu scadenţă mai mică de 12 luni până la acoperirea deficitului.
(4)Apelul în marjă nu poate fi acoperit cu valori mobiliare sau numerar din alte conturi ale clientului deschise la S.S.I.F. decât în baza unei instrucţiuni scrise a clientului.
Articolul 200Veniturile din dobânzi şi dividende aferente valorilor mobiliare achiziţionate de către client prin tranzacţii în marjă şi depuse pentru acoperirea nivelului minim al marjei se vor cuveni clientului. Aceste venituri vor putea fi colectate de către S.S.I.F. în numele clientului, dacă acest lucru se prevede prin contract. Articolul 201S.S.I.F. care intermediază oferte publice de valori mobiliare nu se poate angaja în tranzacţionarea în marjă a acestor valori mobiliare în perioada ofertei publice.
Capitolul III Vânzarea în lipsa a valorilor mobiliare Articolul 202
(1)Înainte de efectuarea unei vânzări în lipsa de valori mobiliare, fiecare client trebuie să îşi deschidă un cont de marjă la un S.S.I.F. şi să încheie un contract pentru vânzări în lipsa de valori mobiliare.
(2)Contractul pentru vânzări în lipsa de valori mobiliare încheiat între S.S.I.F. şi client trebuie să cuprindă cel puţin următoarele prevederi:a)părţile contractante;b)obiectul contractului;c)clauze referitoare la transmiterea ordinelor privind vânzările în lipsa de valori mobiliare;d)clauze de valabilitate a ordinelor pentru vânzările în lipsa de valori mobiliare;e)clauze privind executarea ordinelor;f)clauze privind garanţiile/marjele;g)clauze privind tarifele şi comisioanele care vor fi plătite de către client şi termenul de plată;h)prevederi privind modul de încetare a contractului.
Articolul 203
(1)La deschiderea contului, clientul trebuie să depună în avans o marjă reprezentând cel puţin 50% din valoarea curentă de piaţa a valorilor mobiliare pe care le vinde în lipsa sau pe care doreşte să le împrumute, sub formă de numerar, valori mobiliare sau titluri de stat cu scadenţă mai mică de 12 luni.
(2)Valorile mobiliare achiziţionate prin tranzacţii în marjă constituite drept garanţie nu pot fi folosite în vânzările în lipsa.
Articolul 204
(1)Clientul este obligat să notifice în scris ca ordinul dat S.S.I.F. este "un ordin de vânzare în lipsa".
(2)Înainte de efectuarea vânzării în lipsa, S.S.I.F. trebuie să identifice dacă valorile mobiliare respective sau alte valori mobiliare echivalente sunt disponibile pentru a fi împrumutate în vederea livrării acestora cumpărătorului, la momentul decontării.
(3)În momentul executării ordinului pe piaţa reglementată S.S.I.F. va semnala în mod clar ca ordinul este de vânzare în lipsa.
Articolul 205
(1)Vânzările în lipsa se vor efectua la o valoare cel puţin egală preţului la care s-a efectuat ultimă tranzacţie.
(2)La deschiderea sedinţei, preţul menţionat la alin. (1) este egal cu preţul de deschidere stabilit conform regulilor pieţei reglementate.
(3)Executarea ordinelor privind vânzările în lipsa va respecta regulile stabilite de operatorul de piaţa.
(4)Informaţiile privind vânzările în lipsa executate pe o piaţă reglementată vor fi făcute publice de către operatorul de piaţa cât mai curând posibil faţă de momentul executării ordinului.
Capitolul IV Împrumutul de valori mobiliare Articolul 206
(1)Acordarea cu împrumut a valorilor mobiliare în scopul vânzării în lipsa se va realiza cu respectarea dispoziţiilor prezentului capitol.
(2)Pot face obiectul împrumutului oferit de S.S.I.F. următoarele valori mobiliare:a)valorile mobiliare aparţinând S.S.I.F. înregistrate în contul propriu;b)valorile mobiliare luate cu împrumut de S.S.I.F. de la o altă S.S.I.F.;c)valorile mobiliare aparţinând clienţilor S.S.I.F., numai cu acordul scris şi expres al acestora.
Articolul 207
(1)Împrumutul de valori mobiliare se acordă, în schimbul unui comision, de către deţinătorul de valori mobiliare, denumit în continuare creditor, unei persoane fizice sau juridice, denumită în continuare debitor, în scopul folosirii acestora pentru decontare şi pentru menţinerea poziţiei de formator de piaţa. Debitorul are obligaţia să restituie creditorului acelaşi tip de valori mobiliare la sfârşitul unei perioade de timp specificate în contract.
(2)Împrumutul de valori mobiliare se va realiza numai după încheierea unui contract pentru împrumutul de valori mobiliare, însoţită, după caz, de deschiderea unui cont în marjă. Contractul nu va putea fi încorporat în cadrul altor contracte încheiate de S.S.I.F. cu proprietarii valorilor mobiliare.
(3)Contractul de împrumut de valori mobiliare încheiat între S.S.I.F. şi client va include cel puţin următoarele prevederi:a)părţile contractante;b)obiectul contractului;c)perioada împrumutului;d)descrierea valorilor mobiliare care fac obiectul împrumutului şi a volumului, cu menţionarea codului ISIN;e)tipul şi valoarea garanţiei depuse în contul în marjă pentru garantarea împrumutului;f)principiile de exercitare a drepturilor asupra valorilor mobiliare date cu împrumut;g)clauze privind situaţia nerambursării la scadenţă a valorilor mobiliare;h)clauze privind tarifele şi comisioanele plătite de client;i)prevederi privind modul de încetare a contractului, inclusiv situaţia în care valorile mobiliare obiect al tranzacţionării în marjă sunt excluse din lista menţionată la art. 191.
(4)Prin contractul de împrumut, debitorul obţine de la creditor toate drepturile necesare pentru a efectua transferul de proprietate.
Articolul 208
(1)S.S.I.F. va asigura o garanţie pentru persoană fizică sau juridică, în cazul valorilor mobiliare date cu împrumut în numele acestora. Valoarea garanţiei va fi stabilită de comun acord de către părţi în cadrul contractului încheiat.
(2)Pe parcursul perioadei de împrumut, dacă societatea emitentă plăteşte dividende sau dobânda pentru valorile mobiliare date cu împrumut, înaintea restituirii acestora, plata respectivă trebuie făcută de către debitor către creditor, dacă prevederile contractuale nu stabilesc altfel.
Articolul 209Prevederile art. 196, art. 198 şi art. 199 referitoare la constituirea şi menţinerea garanţiilor minime, precum şi cu privire la apelul în marjă se aplică corespunzător şi contractelor de împrumut de valori mobiliare.
Capitolul V Tranzacţii cu instrumente financiare derivate Articolul 210
(1)În vederea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, S.S.I.F. va deschide un cont în marjă pentru instrumente financiare derivate, pe numele persoanelor fizice sau juridice pentru care va executa tranzacţii cu astfel de instrumente.
(2)S.S.I.F. nu va executa niciun ordin pentru clienţii care nu au constituit marjă iniţială.
(3)S.S.I.F. nu poate menţine poziţii deschise de cumpărare şi de vânzare pe acelaşi instrument financiar derivat şi aceeaşi scadenţă.
(4)În raporturile sale cu casa de compensare sau cu membrul compensator, după caz, S.S.I.F. este responsabilă pentru existentă sumelor necesare în cont pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate executate pe conturile clienţilor săi.
Articolul 211
(1)Prevederile art. 195 lit. a), b), c), f), h), i) şi j) privind deschiderea unui cont de marjă se aplică şi conturilor pentru instrumente financiare derivate.
(2)Contractul de prestări de servicii de investiţii financiare ce presupune şi executarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate va cuprinde, suplimentar, cel puţin următoarele:a)clauze ce specifică modalitatea de acoperire a necesarului de marjă generat de alte conturi cu excedentul din contul de marjă pentru instrumente financiare derivate;b)clauze privind situaţiile în care activul suport suferă modificări semnificative în ceea ce priveşte preţul (de exemplu, modificarea valorii nominale a acţiunilor) ori cantitatea, în conformitate cu regulile pieţei reglementate;c)termenul maxim în care clientul poate acoperi apelul în marjă, în conformitate cu regulile pieţei reglementate;d)clauză pentru executarea închiderii forţate fără notificare a poziţiilor deschise în cazul nerespectării apelului în marjă;e)obligaţia clientului de a notifica imediat S.S.I.F. încetarea plaţilor şi, după caz, reorganizarea judiciară sau falimentul.
Articolul 212
(1)S.S.I.F. are obligaţia să efectueze cel puţin zilnic marcarea la piaţa pentru contul în marjă al fiecărui client în conformitate cu regulile pieţei reglementate. Prin marcare la piaţa se înţelege actualizarea conturilor în marjă pe baza preţului de cotare sau a celui de închidere, în timpul şi/sau la sfârşitul sedinţei de tranzacţionare, cu diferenţele favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea poziţiilor deschise.
(2)În cazul în care disponibilul din cont se situează sub nivelul marjei necesare, S.S.I.F. va emite un apel în marjă ce va fi explicit înscris în raportul zilnic de tranzacţionare.
(3)În cazul în care deficitul nu a fost acoperit în termenul prevăzut în contract, S.S.I.F. este autorizată sa închidă poziţiile deţinute de client până la acoperirea necesarului de marjă.
(4)În cazul în care în contul de marjă au fost depuse valori mobiliare, titluri de stat ori cu scadenţă mai mică de 12 luni, pentru acoperirea apelurilor în marjă, concomitent cu închiderea poziţiilor deţinute de client, S.S.I.F este autorizată să lichideze şi aceste active financiare (la preţul curent de piaţa) până la acoperirea debitelor clienţilor.
(5)În cazul în care valoarea contului de marjă scade sub nivelul stabilit prin contract, S.S.I.F. este autorizată să vândă valorile mobiliare, după caz, titlurile de stat cu scadenţă mai mică de 12 luni până la acoperirea deficitului.
Articolul 213
(1)S.S.I.F. nu va înregistra în contul de marjă al clienţilor pentru tranzacţii cu instrumente financiare derivate alte tranzacţii decât cele încheiate în piaţa reglementată.
(2)În cazul efectuării unor tranzacţii eronate în contul clientului, S.S.I.F. este obligată să execute în piaţa ordine, de sens contrar, cu aceeaşi cantitate de instrumente financiare derivate.
(3)Eventualele pierderi, precum şi comisioanele aferente tranzacţiilor efectuate în condiţiile alin. (2) vor fi suportate de către S.S.I.F.
Titlul VI Cooperarea C.N.V.M. cu autorităţi competenţe din state membre şi nemembre Capitolul I Cooperarea cu autorităţi competenţe din statele membre Articolul 214
(1)În conformitate cu art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, completată şi modificată prin Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. va coopera cu autoritățile competenţe din statele membre, făcând uz de puterile cu care a fost investită de lege. Cooperarea cu autoritățile din statele membre vizează acordarea de asistenţă şi schimbul de informații atât în situaţii care reprezintă încălcări ale dispoziţiilor reglementărilor în vigoare în fiecare stat membru, cât şi în cazul unor investigaţii care nu sunt efectuate ca urmare a nerespectării acestor reglementări.
(2)În situaţia în care operaţiunile efectuate de o piaţă reglementată dintr-un stat membru pe teritoriul României au dobândit o importantă considerabilă, în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006, pentru funcţionarea pieţei valorilor mobiliare şi pentru protecţia investitorilor, C.N.V.M. şi autoritatea competentă din statul membru de origine al pieţei reglementate vor adopta măsuri de cooperare corespunzătoare.
(3)Prevederile alin. (2) se aplică şi în situaţia în care o piaţă reglementată din România efectuează operaţiuni de importanţă considerabilă, în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006, pe teritoriul altui stat membru.
Articolul 215
(1)În situaţia în care C.N.V.M. are motive serioase pentru a suspecta ca fapte contrare prevederilor reglementărilor în vigoare sunt sau au fost efectuate, pe teritoriul României, de către entităţi care nu sunt supuse supravegherii sale, va notifica acest lucru, cât mai detaliat posibil, autorității competenţe din statul membru de origine.
(2)În situaţia în care C.N.V.M. va primi o notificare din partea unei autorităţi competenţe dintr-un stat membru, cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale din acel stat de către o entitate supusă supravegherii sale, va dispune măsurile adecvate şi va informa respectivă autoritate cu privire la modul de soluţionare şi, dacă este cazul, cu privire la măsurile intermediare aplicate.
Articolul 216C.N.V.M. poate solicita cooperarea unei autorităţi competenţe dintr-un stat membru în activitatea de supraveghere, pentru o verificare la fata locului (la sediul entitatii) sau pentru o investigare. În cazul intermediarilor care sunt membri ai unei pieţe reglementate din România având acces direct din statele membre de origine, C.N.V.M. poate alege să se adreseze direct acestora, caz în care va informa în consecinţă autoritatea competentă din statul membru de origine al membrului pieţei. Articolul 217În situaţia în care C.N.V.M. primeşte din partea unei autorităţi competenţe dintr-un stat membru o cerere pentru o verificare la fata locului sau cu privire la o investigare, în limitele permise de puterile cu care a fost investită:a)va desfăşura verificările şi investigaţiile, cu resurse proprii; saub)va permite autorității competenţe solicitante să efectueze verificările şi investigaţiile; sauc)va permite auditorilor sau experţilor să efectueze verificările sau investigaţiile. Articolul 218
(1)Atunci când C.N.V.M. va schimba informații cu alte autorităţi competenţe, conform prevederilor prezentului regulament, va indica la momentul comunicării ca respectivele informații pot fi dezvăluite numai cu acordul sau expres şi numai pentru cazurile pentru care C.N.V.M. şi-a exprimat acordul. În acelaşi sens, informațiile primite de C.N.V.M. din partea autorităţilor competenţe din statele membre nu vor putea fi dezvăluite decât cu acordul expres al acestora şi numai în cazurile pentru care respectivele autorităţi şi-au exprimat acordul.
(2)C.N.V.M. poate transmite informațiile primite conform alin. (1) şi art. 225 şi art. 226, precum şi informațiile primite conform art. 260 din Legea nr. 297/2004 altor autorităţi competenţe din România cu care trebuie să coopereze în supravegherea şi aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004.
(3)Informaţiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi transmise altor entităţi, persoane fizice sau juridice, fără acordul expres al autorității competenţe care le-a notificat. În cazul unui astfel de acord, informațiile pot fi transmise numai pentru scopul pentru care acele autorităţi şi-au exprimat acordul, cu excepţia circumstanţelor întemeiate, caz în care C.N.V.M. va informa imediat autoritatea competentă corespondenta cu privire la transmiterea informaţiilor.
(4)Entităţile menţionate la alin. (2), precum şi alte persoane fizice sau juridice care primesc informații confidenţiale le pot folosi numai în cursul desfăşurării atribuţiilor lor, în special:a)pentru a verifica dacă condiţiile necesare prestării serviciilor de investiţii financiare sunt respectate de către intermediari şi pentru a facilita monitorizarea pe baza consolidată sau neconsolidata a modului în care sunt efectuate acele servicii, în special cu privire la cerinţele de adecvare a capitalului, procedurile administrative, de contabilitate şi de control intern;b)pentru a monitoriza funcţionarea adecvată a locurilor de tranzacţionare;c)pentru a impune sancţiuni;d)în procedurile administrative de contestare a deciziilor autorităţilor competenţe;e)în procedurile iniţiate în instanţa în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 297/2004; sauf)în procedurile extrajudiciare pentru reclamaţiile clienţilor, în temeiul art. 134 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 sau art. 7 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului C.N.V.M., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002.
Articolul 219Prevederile prezentului capitol nu vor împiedica C.N.V.M. să transmită băncilor centrale, Sistemului European al Băncilor Centrale şi Băncii Central Europene, în calitatea lor de autorităţi monetare şi, dacă este cazul, altor autorităţi publice responsabile cu supravegherea sistemelor de plăţi şi decontare, informațiile confidenţiale necesare pentru desfăşurarea atribuţiilor lor. În mod similar, C.N.V.M. poate solicita acestor autorităţi informațiile necesare pentru desfăşurarea atribuţiilor cu care a fost investită potrivit Legii nr. 297/2004 şi reglementărilor emise în aplicarea acesteia. Articolul 220
(1)C.N.V.M. poate refuză, atunci când i se solicită, să coopereze pentru efectuarea unei investigaţii, a unei verificări la fata locului sau în activităţile de supraveghere conform art. 217 sau poate refuză să schimbe informații conform art. 218 şi art. 219 numai dacă:a)respectivă investigare, verificare la fata locului, activitate de supraveghere sau schimb de informații ar putea aduce prejudicii suveranităţii, securităţii sau politicii publice a statului;b)procedurile judiciare cu privire la aceleaşi fapte şi asupra aceloraşi persoane au fost iniţiate înainte de solicitarea autorității competenţe din statul membru;c)o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la aceleaşi persoane şi la aceleaşi fapte a fost deja pronunţată în România.
(2)În cazul unui astfel de refuz, C.N.V.M. va notifica în consecinţă autoritatea competentă solicitantă, furnizând informații cât mai detaliate.
Articolul 221În aplicarea art. 13 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 şi ale art. 12 alin. (5) din prezentul regulament, C.N.V.M. va consulta şi va schimba informații cu autoritățile competenţe din statele membre relevante în special atunci când evaluează integritatea acţionarilor sau membrilor, reputaţia şi experienţa persoanelor care asigură conducerea efectivă a activităţii, implicate în administrarea altei entităţi a aceluiaşi grup, informații care sunt importante pentru C.N.V.M. sau pentru celelalte autorităţi competenţe implicate în schimbul de informații, în vederea acordării autorizaţiei, precum şi pentru evaluarea continuă a respectării condiţiilor de funcţionare. Articolul 222
(1)Atunci când C.N.V.M. are motive clare, care pot fi demonstrate, sa creadă ca un intermediar activând pe teritoriul României în temeiul liberei circulaţii a serviciilor sau în situaţia în care un intermediar care are o sucursală pe teritoriul României nu respectă obligaţiile ce decurg din prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, pentru supravegherea şi verificarea cărora C.N.V.M. nu are puteri conferite, această va comunica acele date autorității competenţe din statul membru de origine.
(2)Dacă, deşi au fost luate măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau dacă acele măsuri s-au dovedit inadecvate, intermediarul continuă să acţioneze într-o manieră care prejudiciază în mod clar interesele investitorilor din România sau funcţionarea ordonată a pieţelor, C.N.V.M., după ce va informa autoritatea competentă din statul membru de origine, va dispune măsurile necesare pentru protecţia investitorilor şi funcţionarea corectă a pieţelor. Aceste măsuri vor include posibilitatea interzicerii intermediarului de a iniţia orice alte tranzacţii pe teritoriul României. Comisia Europeană va fi informată în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri.
Articolul 223
(1)În cazul în care C.N.V.M. constată că un intermediar care a înfiinţat o sucursală pe teritoriul României încalcă prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia pentru verificarea şi supravegherea cărora C.N.V.M. are puteri conferite, această va solicita intermediarului în cauză să remedieze situaţia de încălcare a respectivelor reglementări.
(2)Dacă intermediarul nu remediază situaţia, C.N.V.M. va lua măsuri adecvate pentru a se asigura ca intermediarul respectiv nu mai încalcă reglementările în vigoare. Măsurile dispuse de C.N.V.M. vor fi comunicate autorității competenţe din statul membru de origine.
(3)În situaţia în care, deşi C.N.V.M. a dispus măsuri conform alin. (2), intermediarul persistă în încălcarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. poate, după informarea autorității din statul membru de origine, să dispună măsuri pentru prevenirea şi pentru penalizarea viitoarelor nereguli şi, dacă este necesar, să interzică acelui intermediar sa mai iniţieze alte tranzacţii pe teritoriul României. Comisia Europeană va fi informată în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri.
Articolul 224Orice măsură adoptată conform art. 222 şi art. 223 implicând sancţiuni sau restricţii ale activităţii unui intermediar va fi justificată adecvat şi va fi comunicată respectivului intermediar.
Capitolul II Cooperarea cu autorităţi competenţe din statele nemembre Articolul 225
(1)C.N.V.M. poate încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informații cu autoritățile competenţe din statele nemembre numai dacă informațiile ce vor fi dezvăluite sunt subiect al garantării secretului profesional (de serviciu). Schimbul privind astfel de informații trebuie să fie în legătură cu exercitarea atribuţiilor acelor autorităţi competenţe.
(2)Acordurile de cooperare încheiate cu autoritățile de supraveghere şi reglementare din statele nemembre trebuie să prevadă cel puţin următoarele:a)schimbul de informații şi asistenta în procedura de autorizare;b)schimbul de informații privind tranzacţiile desfășurate pe pieţele de instrumente financiare din statele respective;c)furnizarea de copii ale documentelor aferente tranzacţiilor derulate de intermediarii din cele două state;d)acordarea de asistenţă în efectuarea investigaţiilor.
(3)C.N.V.M. poate transmite unui stat nemembru informații privind datele personale ale persoanelor fizice în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
(4)C.N.V.M. poate încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informații cu autoritățile unui stat nemembru, entităţi, persoane fizice sau juridice care sunt responsabile cu:a)supravegherea instituţiilor de credit sau altor organisme financiare, societăţilor de asigurare şi a pieţelor financiare;b)lichidarea şi falimentul intermediarilor sau cu alte proceduri similare;c)auditarea conturilor intermediarilor, societăţilor de asigurare şi altor instituţii financiare, în exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere sau care administrează schemele de compensare, în exercitarea funcţiilor lor;d)supravegherea entităţilor implicate în lichidarea şi falimentul intermediarilor sau în alte proceduri similare;e)supravegherea persoanelor care au ca atribuţii auditarea conturilor intermediarilor, societăţilor de asigurare sau altor instituţii financiare.
(5)Acordurile de cooperare prevăzute la alin. (4) pot fi încheiate numai dacă informațiile furnizate sunt subiect al garantării secretului profesional (de serviciu). Asemenea schimburi de informații trebuie să aibă ca scop exercitarea atribuţiilor acelor autorităţi, entităţi sau persoane fizice sau juridice.
Articolul 226Atunci când informațiile ce urmează a fi furnizate de C.N.V.M. provin de la autorităţi dintr-un alt stat membru sau nemembru, acestea pot fi dezvăluite numai cu acordul expres al respectivelor autorităţi competenţe şi, dacă este cazul, numai pentru scopul pentru care respectivele autorităţi şi-au exprimat acordul.
Titlul VII Sancţiuni Articolul 227Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament se sancţionează potrivit prevederilor titlului X din Legea nr. 297/2004. Articolul 228
(1)Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţionează, după caz, cu:a)sancţiuni contravenţionale principale:1. avertisment;2. amendă.b)sancţiuni contravenţionale complementare:1. suspendarea autorizaţiei;2. retragerea autorizaţiei;3. interzicerea temporară a desfăşurării unor activităţi şi servicii ce cad sub incidenta Legii nr. 297/2004.
(2)Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, S.S.I.F., administratorilor şi conducătorilor S.S.I.F., reprezentantului compartimentului de control intern, agentului pentru servicii de investiţii financiare.
(3)La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi de conduită făptuitorului.
(4)Odată cu sancţiunea constând în suspendarea sau retragerea autorizaţiei se poate aplica şi sancţiunea interzicerii temporare a desfăşurării unor activităţi şi servicii ce cad sub incidenta Legii nr. 297/2004, caz în care ordonanţa de sancţionare va cuprinde şi termenul de interzicere a desfăşurării respectivelor activităţi şi servicii.
Articolul 229Nerespectarea condiţiilor impuse la autorizare, pe parcursul desfăşurării activităţii, precum şi modificarea documentelor ce au stat la baza acordării autorizaţiei, fără a notifica sau solicită, după caz, completarea şi/sau modificarea autorizaţiei de funcţionare, se sancţionează cu avertisment sau cu amendă dacă abaterea poate fi corectată în maximum 5 zile de la constatare ori cu suspendarea autorizaţiei până la îndeplinirea condiţiilor legale, dar nu mai mult de 90 de zile. Articolul 230Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (5) privind notificarea înregistrărilor la oficiul registrului comerţului se sancţionează, după caz, cu avertisment sau amendă aplicată conducătorilor S.S.I.F. Articolul 231Nerespectarea în mod intenţionat de către intermediarii care prestează servicii de investiţii financiare pe teritoriul României a prevederilor privind informațiile privilegiate, precum şi săvârşirea cu intenţie a unor operaţiuni de manipulare a pieţei constituie infracţiuni şi se sancţionează conform prevederilor art. 279 din Legea nr. 297/2004. Articolul 232Nerespectarea cerinţelor prevăzute la art. 235 se sancţionează cu avertisment sau cu amendă aplicată conducătorilor S.S.I.F. şi reprezentanţilor compartimentului de control intern şi, după caz, cu suspendarea autorizaţiei de funcţionare până la îndeplinirea prevederilor prezentului regulament, dar nu mai mult de 90 de zile.
Titlul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 233Prevederile titlului III, capitolul VIII, secţiunea 2, precum şi orice tranzacţii în afară pieţei reglementate şi a sistemului alternativ de tranzacţionare se aplică începând cu data 1 iunie 2007. Articolul 234S.S.I.F. va proceda la clasificarea clienţilor şi va notifica clienţii noi şi clienţii existenţi cu privire la încadrarea acestora în categoria clienţilor de retail, clienţilor profesionali sau contrapărţilor eligibile în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Articolul 235
(1)S.S.I.F. va proceda la actualizarea regulilor şi procedurilor proprii în vederea respectării cerinţelor organizatorice şi de operare prevăzute în prezentul regulament până cel târziu la data de 30 iunie 2007.
(2)În aplicarea alin. (1), S.S.I.F. are obligaţia notificării C.N.V.M., cel târziu la data de 15 iulie 2007, a următoarelor documente şi informații:a)organigrama societăţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare, care trebuie să reflecte funcţiile şi atribuţiile personalului S.S.I.F.;b)regulile şi procedurile interne întocmite în conformitate cu prevederile prezentului regulament;c)hotărârea organului statutar de aprobare a documentelor menţionate la lit. a) şi b);d)lista persoanelor care asigură funcţiile de conducători, control intern, administrare a riscului, audit intern, auditor financiar;e)curriculum vitae, cu specificarea pregătirii şi experienţei profesionale, al persoanei desemnate să asigure funcţia de administrare a riscului;f)declaraţia conducătorilor S.S.I.F. şi a reprezentantului compartimentului de control cu privire la faptul că S.S.I.F. respectă cerinţele organizatorice şi de operare prevăzute în prezentul regulament.
Articolul 236S.S.I.F. va supune aprobării C.N.V.M. modificarea obiectului de activitate în conformitate cu anexa nr. 9 până cel târziu la data de 30 septembrie 2007. Articolul 237Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament, iar formă şi conţinutul acestora pot fi modificate de C.N.V.M. prin decizie. Articolul 238Prezentul regulament şi ordinul de aprobare al acestuia intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 239Prevederile art. 2 alin. (10) şi ale art. 30 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament. Articolul 240Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul preşedintelui C.N.V.M. nr. 15/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, se modifică după cum urmează:a)articolul 37 va avea următorul cuprins: Articolul 37
(1)În cazul încheierii unor tranzacţii, participanţii care au acces pe o piaţă reglementată nu sunt obligaţi să aplice unul altuia cerinţele prevăzute la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145 şi art. 234 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.
(2)Participanţii pieţelor reglementate trebuie să respecte condiţiile stabilite cu privire la obligaţiile prevăzute la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145 şi art. 234 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, în relaţia cu clienţii lor atunci când, acţionând în numele clienţilor lor, execută ordinele acestora pe piaţa reglementată.
b)la articolul 46, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
(2)Operatorii de piaţa vor permite accesul la sistemul propriu folosit pentru transmiterea publică a informaţiilor, în termeni comerciali rezonabili şi pe baze nediscriminatorii, intermediarilor care acţionează ca operatori independenţi, în scopul publicării cotaţiilor lor în conformitate cu prevederile art. 155 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.
(3)Prin operator independent se înţelege intermediarul care efectuează operaţiuni de tranzacţionare în conformitate cu prevederile titlului III, capitolul VIII, secţiunea 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.
c)la articolul 48, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
(2)Operatorii de piaţa vor permite accesul la sistemul propriu folosit pentru transmiterea publică a informaţiilor prevăzute la alin. (1), în termeni comerciali rezonabili şi pe baze nediscriminatorii, intermediarilor care acţionează ca operatori independenţi, în scopul publicării detaliilor tranzacţiilor efectuate de aceştia, în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.
d)la articolul 68, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 68
(1)Participanţii în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare trebuie să respecte obligaţiile prevăzute la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145 şi art. 234 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare în relaţia cu clienţii lor atunci când, acţionând în numele clienţilor lor, execută ordinele în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare.
e)la articolul 79, partea introductivă şi punctul 1 al literei e) vor avea următorul cuprins: Articolul 79Entităţile autorizate de C.N.V.M. pot efectua tranzacţii sau plasamente în instrumente financiare tranzacţionate pe pieţele de instrumente financiare recunoscute de C.N.V.M. şi înscrise în Registrul C.N.V.M., după caz, după cum urmează:........ ................ ................ ................ ...............1. C.N.V.M. a încheiat un acord de colaborare (reciprocitate) cu autoritatea competentă de autorizare şi supraveghere a pieţei de instrumente financiare din statul nemembru de origine conform art. 225 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare;f)la articolul 80, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
(2)Intermediarii autorizaţi în statele nemembre nu se pot conecta direct la sistemele pieţelor reglementate şi/sau la sistemele alternative de tranzacţionare din România, cu excepţia cazului în care C.N.V.M. a autorizat sucursala unui intermediar din statul nemembru în condiţiile prevăzute de art. 43 din Legea nr. 297/2004 şi art. 60 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.
Articolul 241
(1)La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:a)Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul preşedintelui C.N.V.M. nr. 70/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 6 decembrie 2005;b)Regulamentul nr. 6/2006 de modificare a Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul preşedintelui C.N.V.M. nr. 18/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 28 februarie 2006;c)Secţiunea 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene, aprobat prin Ordinul preşedintelui C.N.V.M. nr. 106/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2007;d)orice alte dispoziţii contrare.
(2)Reglementările şi dispunerile de măsuri menţionate la art. 190 din Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare se menţin abrogate.
Articolul 242Prezentul regulament transpune prevederile următoarelor directive:a)Directiva nr. 39/2004 privind pieţele de instrumente financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 145 din 30 aprilie 2004;b)Directiva nr. 124/2003 de implementare a Directivei nr. 6/2003 cu privire la definirea şi publicarea informaţiei privilegiate şi definirea manipulării pieţei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 339 din 24 decembrie 2003;c)Directiva nr. 72/2004 de implementare a Directivei nr. 6/2003 cu privire la practici de piaţa acceptate, definirea informaţiei privilegiate referitoare la instrumentele financiare derivate pe mărfuri, întocmirea listei cu persoanele care deţin informații privilegiate, notificarea tranzacţiilor realizate de către conducere şi notificarea tranzacţiilor suspecte, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 162 din 30 aprilie 2004;d)Directiva nr. 65/2002 privind prestarea serviciilor financiare la distanta, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 271 din 9 octombrie 2002;e)Directiva 2006/73 de implementare a Directivei 39/2004 cu privire la cerinţele organizatorice şi de operare pentru firmele de investiţii şi definirea unor termeni, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 241 din 2 septembrie 2006.
Anexa nr. 1 A┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │               PAGINĂ 1/4               │                                                                             │ │          DATE DE IDENTIFICARE          │                          CERERE PENTRU AUTORIZAREA                          │ │           ALE SOLICITANTULUI           │              SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE*1)             │ ├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. Denumirea solicitantului: ........ ................ ................ ................ ................ ............│ │2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ........ ................ ................ ........│ │                                                                            (seria, numărul şi data emiterii)         │ │3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ........ ................ ................ ....................│ │4. Sediul social:          ........ ................ ................ ................ ................ ..............│ │                                                              (stradă şi numărul)                                     │ │                           ........ .......................  ........ ................ ........  ........ ............│ │                                     (localitate)                        (judeţul)                  (codul poştal)    │ │                                                                                                                      │ │5. Sediul central*2):      ........ ................ ................ ................ ................ ..............│ │                                                              (stradă şi numărul)                                     │ │                           ........ .......................  ........ ................ ........  ........ ............│ │                                     (localitate)                        (judeţul)                  (codul poştal)    │ │6. Numărul de telefon:     ........ ................ ........       Numărul de fax: ........ ................ ........│ │7. Adresa de posta electronică: ........ ................ ................ ................ ................ .........│ │8. Reprezentantul legal:   ........ ................ ....................   ........ ................ ................│ │                                   (numele, prenumele şi funcţia)                      (numărul de telefon)           │ │9. Persoană de contact:    ........ ................ ....................   ........ ................ ................│ │                                   (numele, prenumele şi funcţia)                      (numărul de telefon)           │ │                                                                                                                      │ │Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de .............. documente, totalizând un│ │număr de ......... file.                                                                                              │ │Semnatura reprezentantului legal: ........ ...............    Semnatura persoanei de contact: ........ ...............│ │Data:                                                         Stampila societăţii                                     │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ:Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societăţii. ┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │               PAGINĂ 2/4               │                                                                             │ │            ACTIVITĂŢI CE SE            │                          CERERE PENTRU AUTORIZAREA                          │ │              AUTORIZEAZĂ               │               SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE               │ ├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10. Activităţile pentru care se solicită autorizaţie                                                                  │ │1. servicii principale (servicii şi activităţi de investiţii):                                                        │ │    a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;                   [ ]   │ │    b) executarea ordinelor în contul clienţilor;                                                               [ ]   │ │    c) tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;                                               [ ]   │ │    d) administrarea portofoliilor, inclusiv a portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor,               │ │       pe baza discreţionară, cu respectarea mandatului dat de aceştia, atunci când aceste portofolii                 │ │       includ unul sau mai multe instrumente financiare;                                                        [ ]   │ │    e) consultanta pentru investiţii;                                                                           [ ]   │ │    f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui                │ │       angajament ferm;                                                                                         [ ]   │ │    g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;                                           [ ]   │ │    h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare.                                                  [ ]   │ │2. servicii conexe:                                                                                                   │ │    a) păstrarea în siguranţa şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv               │ │       custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor;         [ ]   │ │    b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei              │ │       tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care societatea de servicii de            │ │       investiţii financiare este implicată în tranzacţie;                                                      [ ]   │ │    c) consultanta acordată entitatii cu privire la structură de capital, strategie industrială şi aspecte            │ │       conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi;       [ ]   │ │    d) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii prestate;               [ ]   │ │    e) consultanta cu privire la instrumentele financiare, prin această activitate înţelegându-se cercetare           │ │       pentru investiţii şi analiza financiară sau orice formă de recomandare generală referitoare la                 │ │       tranzacţiile cu instrumente financiare;                                                                  [ ]   │ │    f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;              [ ]   │ │    g) serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la              │ │       pct. 1 şi 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 pct. 1 lit. e) şi            │ │       h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 de completare a reglementărilor C.N.V.M. în vederea                   │ │       implementării unor prevederi ale directivelor europene, în cazul în care acestea sunt în legătură              │ │       cu prevederile privind serviciile principale şi conexe.                                                  [ ]   │ │Numele şi prenumele reprezentantului legal: ........ ..........  Semnatura reprezentantului legal: ........ ..........│ │Numele şi prenumele persoanei de contact:   ........ ..........  Semnatura persoanei de contact:   ........ ..........│ │Data:                                                            Stampila societăţii                                  │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ NOTĂ:Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societăţii. ┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │               PAGINĂ 3/4               │                                                                             │ │       11. MEMBRII CONSILIULUI DE       │                                                                             │ │ADMINISTRAŢIE, CONDUCĂTORII SOCIETĂŢII, │                          CERERE PENTRU AUTORIZAREA                          │ │   REPREZENTANŢII COMPARTIMENTULUI DE   │               SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE               │ │CONTROL INTERN, AGENŢII PENTRU SERVICII │                                                                             │ │        DE INVESTIŢII FINANCIARE        │                                                                             │ ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │          Numele şi prenumele           │        Funcţia*3)       │              Codul numeric personal               │ ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ ├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ ├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤ │Numele şi prenumele reprezentantului legal: ........ ................ ................ ........                       │ │Semnatura reprezentantului legal:           ........ ................ ................ ........                       │ │Data:                                       Stampila societăţii                                                       │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ NOTĂ:Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societăţii. ┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │               PAGINĂ 4/4               │                                                                             │ │              DATE DESPRE               │                          CERERE PENTRU AUTORIZAREA                          │ │            ACŢIONARII SSIF             │               SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE               │ ├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12. ACŢIONARI SSIF Persoane fizice/juridice*4)                                                                        │ ├────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │    │                        │              │  Autoritatea   │        Deţinere        │                               │ │Nr. │       ACŢIONARI*5)     │    Statul    │   competentă   ├───────┬────────────────┤  Codul unic de înregistrare/  │ │crt.│Denumire/Nume şi prenume│   rezident   │       de       │  Nr.  │  Procent din   │    Codul numeric personal*7)  │ │    │                        │              │ supraveghere*6)│acţiuni│capitalul social│                               │ ├────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────────────┤ ├────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────────────┤ ├────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────────────┤ ├────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────────────┤ ├────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────────────┤ ├────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────────────┤ ├────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴───────┴────────────────┴───────────────────────────────┤ │     Numele şi prenumele reprezentantului legal: ........ ................ ......................                     │ │     Semnatura reprezentantului legal:           ........ ................ ......................                     │ │     Data:                                       Stampila societăţii                                                  │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ NOTĂ:Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societăţii.NOTĂ:*1) În cazul autorizării unei sucursale a unui intermediar dintr-un stat nemembru, expresia "societăţii de servicii de investiţii financiare" se înlocuieşte cu "sucursalei societăţii (denumirea)".*2) Se va completa în cazul în care S.S.I.F. deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central.*3) Coloană "Funcţia" se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administraţie, CS - conducătorul societăţii, RCCI - reprezentant compartiment de control intern, ASIF - agent pentru servicii de investiţii financiare.*4) Dacă societatea are mai mult de 20 de acţionari se vor înscrie numai acţionarii societăţii cu deţineri de minim 5% din capitalul social, ultimă linie fiind completată cu "alţi acţionari persoane fizice şi juridice cu deţineri sub 5%" şi, respectiv, totalul deţinerilor acestora.*5) Coloană "Acţionari" se va completa începând cu structură acţionariatului societăţii care solicită autorizarea. Pentru fiecare acţionar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structură acţionariatului acestuia până la nivel de acţionar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al celor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice este acţionar sau asociat, precizându-se această situaţie.*6) Se completează numai pentru persoanele juridice denumirea autorității de supraveghere din statul de origine împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresa completă, nr. telefon, fax, e-mail).*7) Pentru persoanele fizice şi juridice străine se va completa, după caz, seria şi numărul paşaportului sau numărul de înregistrare la instituţia similară Oficiului Registrului Comerţului din statul de origine. Anexa nr. 1 B

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                              │                              OPIS DOCUMENTE AUTORIZAREA                               │ │          PAGINĂ 1/2          │                    societăţii de servicii de investiţii financiare                    │ │                              │                        ........ ................ ..........*1)                        │ ├──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤ │1. Actul constitutiv                                                                                      │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │- original                                                                                                │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │- copie legalizată                                                                                        │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. Copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului, de constituire      │    [ ]    │ │   şi de înregistrare a societăţii                                                                        │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3. Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului                                 │    [ ]    │ ├──────────────────────────┬────┬──────────┬─────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────┬──┴───────────┤ │4. Membrii Consiliului    │    │          │             │ Certificat de  │Certificat de │  Declaraţie  │  Declaraţie  │ │   de Administraţie       │    │Copie act │    Copie    │cazier judiciar,│cazier fiscal,│(art. 7, alin.│(art. 7, alin.│ ├──────────────────────────┤ CV │    de    │ legalizată  │în original sau │ în original  │(1), lit. d), │(1), lit. d), │ │     Nume şi prenume      │    │identitate│act de studii│    în copie    │ sau în copie │   pct. 6)    │   pct. 7)    │ │                          │    │          │             │   legalizată   │  legalizată  │              │              │ ├──────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │                          │[ ] │   [ ]    │     [ ]     │      [ ]       │     [ ]      │     [ ]      │     [ ]      │ ├──────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │                          │[ ] │   [ ]    │     [ ]     │      [ ]       │     [ ]      │     [ ]      │     [ ]      │ ├──────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │                          │[ ] │   [ ]    │     [ ]     │      [ ]       │     [ ]      │     [ ]      │     [ ]      │ ├──────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │5. Conducătorii societăţii│    │          │             │ Certificat de  │Certificat de │  Declaraţie  │  Declaraţie  │ ├──────────────────────────┤    │Copie act │    Copie    │cazier judiciar,│cazier fiscal,│(art. 7, alin.│(art. 7, alin.│ │     Nume şi prenume      │ CV │    de    │ legalizată  │în original sau │ în original  │(1), lit. d), │(1), lit. d), │ │                          │    │identitate│act de studii│    în copie    │ sau în copie │   pct. 6)    │   pct. 7)    │ │                          │    │          │             │   legalizată   │  legalizată  │              │              │ ├──────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │                          │[ ] │   [ ]    │     [ ]     │      [ ]       │     [ ]      │     [ ]      │     [ ]      │ ├──────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │                          │[ ] │   [ ]    │     [ ]     │      [ ]       │     [ ]      │     [ ]      │     [ ]      │ ├──────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │                          │[ ] │   [ ]    │     [ ]     │      [ ]       │     [ ]      │     [ ]      │     [ ]      │ ├──────────────────────────┴────┼──────────┴─────────────┼────────────────┴──────────────┼──────────────┴─┬────────────┤ │6. Acţionari semnificativi     │ Extras sau certificat  │      Denumirea grupului       │   Structură    │  Situaţia  │ │   persoane juridice           │(art. 7, alin. (1), lit.│     din care face parte,      │acţionariatului/│ financiară │ ├───────────────────────────────┤      e), pct. 1)       │        dacă este cazul        │  asociaţilor   │ anuală şi  │ │           Denumire            │                        │                               │ semnificativi  │semestrială │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤ │                               │          [ ]           │              [ ]              │      [ ]       │    [ ]     │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────┤ │                               │          [ ]           │              [ ]              │      [ ]       │    [ ]     │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┴────────────┤ │7. Acţionari semnificativi     │Copie act de identitate │     Certificat de cazier      │Certificat de cazier fiscal, │ │   persoane fizice             │                        │   judiciar, în original sau   │  în original sau în copie   │ ├───────────────────────────────┤                        │      în copie legalizată      │         legalizată          │ │        Nume şi prenume        │                        │                               │                             │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │                               │          [ ]           │              [ ]              │             [ ]             │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │                               │          [ ]           │              [ ]              │             [ ]             │ ├───────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────┬───────────┤ │8. Declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, a acţionarilor semnificativi ai S. S. I. F.  │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤           │ │                                            Denumire acţionar                                             │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │9. Chestionar completat de fiecare acţionar semnificativ al S.S.I.F.                                      │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤           │ │                                            Denumire acţionar                                             │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┴───────────┤ │10. Regulamente       │Regulament de organizare şi funcţionare,│ Regulile şi procedurile interne (trebuie să cuprindă │ │                      │ care cuprinde şi organigrama S.S.I.F.  │cel puţin elementele menţionate în Titlul III, Cap. I)│ │                      ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │                      │                  [ ]                   │                         [ ]                          │ ├──────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┬───────────┤ │11. Planul de afaceri (trebuie să cuprindă cel puţin elementele menţionate la art. 7, alin. (1), lit. j)  │    [ ]    │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                              │                              OPIS DOCUMENTE AUTORIZAREA                               │ │          PAGINĂ 2/2          │                    societăţii de servicii de investiţii financiare                    │ │                              │                        ........ ................ ..........*2)                        │ ├──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤ │12. Lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administraţie, pentru         │           │ │    conducătorii S.S.I.F. şi pentru persoană/persoanele pe care S. S.I.F. doreşte sa o/le autorizeze ca   │           │ │    reprezentant al /reprezentanţi ai compartimentului de control intern, care vor reprezenta societatea  │           │ │    în relaţia cu C.N.V.M.                                                                                │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │13. Documente prevăzute la art. 72 pentru autorizarea reprezentantului/reprezentanţilor compartimentului  │           │ │    de control intern, cu specificarea responsabilităţilor stabilite prin regulamentele C.N.V.M. şi prin  │           │ │    normele şi regulamentele interne ale S.S.I.F.*3)                                                      │           │ │                                             Nume şi prenume                                              │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │14. Documentele prevăzute la art. 24 pentru autorizarea agenţilor pentru servicii de investiţii           │           │ │    financiare*4)                                                                                         │           │ │                                             Nume şi prenume                                              │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │15. Copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social  │    [ ]    │ │    necesar funcţionarii S. S. I. F.                                                                      │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤           │ │    Tipul contractului:                                                                                   │           │ ├─────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┤           │ │     proprietate [ ]     │       comodat [ ]        │      închiriere [ ]      │    subînchiriere [ ]     │           │ ├─────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┼───────────┤ │    În cazul contractului de subînchiriere:                                                               │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │    - declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului          │    [ ]    │ │      subînchiriat                                                                                        │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │    - copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală                   │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │16. Copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului central │    [ ]    │ │    necesar funcţionarii S.S.I.F.*5)                                                                      │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤           │ │    Tipul contractului:                                                                                   │           │ ├─────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┤           │ │     proprietate [ ]     │       comodat [ ]        │      închiriere [ ]      │    subînchiriere [ ]     │           │ ├─────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┼───────────┤ │    În cazul contractului de subînchiriere:                                                               │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │    - declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului          │    [ ]    │ │      subînchiriat                                                                                        │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │    - copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală                   │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │17. Declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, a reprezentantului legal al S.S.I.F. pentru:│           │ ├────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                 sediul social [ ]                  │                sediul central*6) [ ]                │           │ ├────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │18. Curriculum vitae al persoanelor desemnate să asigure funcţia de audit intern                          │           │ │                                             Nume şi prenume                                              │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │19. Curriculum vitae al persoanelor desemnate să asigure funcţia de administrare a riscului               │           │ │                                             Nume şi prenume                                              │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │20. Dovadă deţinerii capitalului iniţial minim corespunzător serviciilor ce vor fi autorizate             │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │21. Dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de înscriere în Registrul C.N.V.M.   │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤ │Numele şi prenumele reprezentantului legal: ........ ..........  Semnatura reprezentantului legal: ........ ..........│ │Numele şi prenumele persoanei de contact:   ........ ..........  Semnatura persoanei de contact:   ........ ..........│ │Data:                                                            Stampila societăţii                                  │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ:Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societăţii.NOTĂ:*1) Se va completa denumirea solicitantului.*2) Se va completa denumirea solicitantului.*3) S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestării tuturor serviciilor prevăzute în Anexa nr. 9 trebuie să transmită la C.N.V.M. documentele pentru autorizarea a cel puţin două persoane fizice.*4) S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestării tuturor serviciilor prevăzute în Anexa nr. 9 trebuie să transmită la C.N.V.M. documentele pentru autorizarea a cel puţin patru persoane fizice.*5) Se va transmite în cazul în care S.S.I.F. deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central.*6) Se va transmite în cazul în care S.S.I.F. deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central. Anexa nr. 1 C DECLARAŢIESubsemnatul ........ ....................., cu domiciliul în ........ .................., posesor al actului de identitate tip ...*1), seria ..... nr. ........, eliberat de ........ ......... la data de .............., valabil până la data de ........ ........, CNP ........ ................, în calitate de ........ ....................*2), al societăţii de servicii de investiţii financiare ........ ...........*3), declar prin prezenta că nu încalc prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale reglementărilor în vigoare în legătură cu serviciile de investiţii financiare, precum şi ca respect cerinţele menţionate la art. 6 alin. (3) lit. b) şi c) şi alin. .............*4) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare. Notă
*1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
*2) Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie şi/sau conducător.
*3) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.
*4) Se completează:- (4) pentru membrul consiliului de administraţie care nu deţine funcţia de conducător;- (5) pentru conducător şi/sau pentru membrul consiliului de administraţie care deţine funcţia de conducător
Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.Data ........ .........Semnatura ........ ...........
Anexa nr. 1 D DECLARAŢIESubsemnatul ........ ............., cu domiciliul în ........ ...................., posesor al actului de identitate tip .....*1), seria ..... nr. .........., eliberat de ................ la data de ..............., valabil până la data de ................, CNP ........ ................, în calitate de .............*2) al societăţii de servicii de investiţii financiare ..............*3), declar prin prezenta că am următoarele deţineri care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot: Notă
*1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
*2) Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie şi/sau conducător.
*3) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.


   a) deţineri individuale: ┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │Nr. │Denumirea societăţii în care│Statul rezident al societăţii│Participare la capitalul social al│ │crt.│   sunt deţinute acţiuni    │în care sunt deţinute acţiuni│ societăţii/drepturile de vot (%) │ ├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ ├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ └────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘   b) deţineri în legătură cu alte persoane implicate: ┌────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │Nr. │   Persoană    │Denumirea societăţii│ Statul rezident al  │ Participarea persoanei implicate │ │crt.│   implicată   │    în care sunt    │ societăţii în care  │la capitalul social al societăţii/│ │    │               │  deţinute acţiuni  │sunt deţinute acţiuni│      drepturile de vot (%)       │ ├────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤ ├────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤ └────┴───────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────┘  c) deţineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse: ┌────┬────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │    │Persoană cu care│Denumirea societăţii│ Statul rezident al  │Participarea persoanei cu care se│ │Nr. │   se află în   │    în care sunt    │ societăţii în care  │   află în legături strânse la   │ │crt.│legături strânse│  deţinute acţiuni  │sunt deţinute acţiuni│       capitalul social al       │ │    │                │                    │                     │societăţii/drepturile de vot (%) │ ├────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤ ├────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤ └────┴────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.Data ........ .........Semnatura ........ ........... Anexa nr. 1 E CHESTIONAR*) pentru acţionarii direcţi/indirecţi ai entitatii care solicită autorizarea ca societate de servicii de investiţii financiare/persoanele care intenţionează să dobândească sau să-şi majoreze poziţia semnificativă în cadrul unei S.S.I.F. Notă
*) Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre acţionarii semnificativi direcţi/indirecţi ai S.S.I.F. În cazul persoanelor juridice române autorizate de C.N.V.M. nu este necesară furnizarea informaţiilor solicitate la pct. 4 şi 5. În cazul acţionarilor semnificativi, care deţin în mod indirect participaţii la capitalul social al S.S.I.F. sau drepturi de vot, nu este necesară furnizarea informaţiilor solicitate la pct. 8. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.


   1. Denumirea şi adresa sediului social/central al S.S.I.F. pentru care se comunică informațiile:    ........ ................ ................ ................ ..........    2. Tipul acţionarului:                direct [ ]             indirect [ ]    3. Identitatea acţionarului S.S.I.F.:       3.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridică,       codul unic de înregistrare şi adresa sediului social       ........ ................ ................ ................ ..........       ........ ................ ................ ................ .........;       3.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele şi prenumele, seria       şi numărul actului de identitate, emitentul şi data emiterii acestuia,       CNP-ul, locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul. Pentru cetăţenii       străini se va preciza, dacă este cazul, şi data de la care şi-au       stabilit domiciliul/reşedinţa în România.       ........ ................ ................ ................ ..........       ........ ................ ................ ................ ..........    4. Pentru acţionarul persoană juridică, menţionat la pct. 3.1, se va transmite şi o listă cuprinzând acţionarii săi. În cazul acţionarilor semnificativi se va preciza şi cota-parte din capital şi din drepturile de vot ce revin fiecăruia dintre aceştia.    ........ ................ ................ ................ ..........    ........ ................ ................ ................ ..........    5. Precizaţi identitatea membrilor consiliului de administraţie şi/sau a persoanelor care asigură conducerea activităţii curente a acţionarului persoană juridică, menţionat la pct. 3.1 (se vor indica numele, prenumele şi funcţia acestora, adresa şi numărul de telefon).    ........ ................ ................ ................ ..........    ........ ................ ................ ................ ..........    6. Persoană fizică menţionată la pct. 3.2 este desemnată drept unul dintre conducătorii S.S.I.F.?    ........ ................ ................ ................ ..........    7. În situaţia în care acţionarul este un acţionar semnificativ din categoria instituţiilor de credit, instituţiilor din piaţa de capital sau al societăţilor de asigurări, se vor indica autoritatea/autoritățile însărcinată/ însărcinate cu supravegherea sa pe bază individuală şi, după caz, pe baza consolidată, precum şi atribuţiile şi competenţele legale ce ii/le revin. Furnizarea acestor informații nu este necesară în situaţia în care autoritatea de supraveghere este C.N.V.M.    ........ ................ ................ ................ ..........    ........ ................ ................ ................ ..........    8. Precizaţi care este provenienţa fondurilor utilizate pentru obţinerea participaţiei la capitalul social al S.S.I.F.    ........ ................ ................ ................ ..........    ........ ................ ................ ................ ..........    9. Precizaţi care este scopul urmărit prin participarea la capitalul social al S.S.I.F. Care sunt orientările pe care le are în vedere acţionarul în legătură cu natura şi volumul activităţii S.S.I.F. în următorii ani?    ........ ................ ................ ................ ..........    ........ ................ ................ ................ ..........    10. Acţionarul sau acţionarii săi a/au făcut în ultimii 5 ani sau face/fac în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.    ........ ................ ................ ................ ..........    ........ ................ ................ ................ ..........    11. Asociaţii/acţionarii, administratorii sau persoanele care asigură conducerea activităţii curente a acţionarului persoană juridică, menţionat la pct. 3.1, au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni de natură economică sau se află sub incidenta sancţiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de C.N.V.M. sau al unor sancţiuni similare aplicate de B.N.R., C.S.A. sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar? În caz afirmativ, daţi detalii.    ........ ................ ................ ................ ..........    ........ ................ ................ ................ ..........    12. În ultimii 5 ani ati fost sancţionat sau vi s-a refuzat o autorizaţie de către autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate? Dacă da, daţi detalii.    ........ ................ ................ ................ ..........    ........ ................ ................ ................ ..........    13. Va aflaţi sau v-ati aflat în ultimii 5 ani în conflict cu vreo autoritate din România sau din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceţi orice precizări utile.    ........ ................ ................ ................ ..........    ........ ................ ................ ................ ..........    14. Comunicaţi orice alte informații utile care pot permite o apreciere cât mai completă şi corectă a situaţiei patrimoniale, a activităţii şi reputaţiei participantului la capitalul social al S.S.I.F.    ........ ................ ................ ................ ..........    ........ ................ ................ ................ ..........    Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, ca, în ceea ce priveşte fondurile utilizate pentru obţinerea participaţiei la capitalul social al societăţii de servicii de investiţii financiare, sunt respectate prevederile art. 6 alin. (3) lit. f) şi ca toate informațiile cuprinse în acest chestionar sunt complete şi conforme cu realitatea. Totodată, ma angajez sa comunic de îndată C.N.V.M. orice modificare privind informațiile furnizate şi să transmit în fiecare an S.S.I.F. menţionate la pct. 1 informațiile pe care această, la rândul ei, trebuie să le transmită autorităţilor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.    Denumirea/Numele şi prenumele (pentru persoanele juridice vor semna reprezentanţii lor legali/statutari)    Semnatura                              Stampila (dacă este cazul)    Data ................
Anexa nr. 1 FDECLARAŢIE1. Subsemnatul ........ ............*1), cu domiciliul în ........ ..............., posesor al actului de identitate tip ........*2), seria ........ nr. ........ ........, eliberat de ........ ............ la data de ........ ..........., valabil până la data de ........ ........., CNP ........ ............, în calitate de acţionar, având o deţinere de ......% din capitalul social al societăţii de servicii de investiţii financiare ........ ......................*3), declar prin prezenta ca respect cerinţele menţionate la art. 6 alin. (3) lit. f) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare şi ca mai am următoarele deţineri care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot: Notă
*1) Se completează numele şi prenumele persoanei fizice care are calitatea de acţionar semnificativ al societăţii de servicii de investiţii financiare.
*2) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
*3) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.


   a) deţineri individuale: ┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │Nr. │Denumirea societăţii în care│Statul rezident al societăţii│Participare la capitalul social al│ │crt.│   sunt deţinute acţiuni    │în care sunt deţinute acţiuni│ societăţii/drepturile de vot (%) │ ├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ ├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ └────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘   b) deţineri în legătură cu alte persoane implicate: ┌────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │Nr. │   Persoană    │Denumirea societăţii│ Statul rezident al  │ Participarea persoanei implicate │ │crt.│   implicată   │    în care sunt    │ societăţii în care  │la capitalul social al societăţii/│ │    │               │  deţinute acţiuni  │sunt deţinute acţiuni│      drepturile de vot (%)       │ ├────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤ ├────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤ └────┴───────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────┘  c) deţineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse: ┌────┬────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │    │Persoană cu care│Denumirea societăţii│ Statul rezident al  │Participarea persoanei cu care se│ │Nr. │   se află în   │    în care sunt    │ societăţii în care  │   află în legături strânse la   │ │crt.│legături strânse│  deţinute acţiuni  │sunt deţinute acţiuni│       capitalul social al       │ │    │                │                    │                     │societăţii/drepturile de vot (%) │ ├────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤ ├────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤ └────┴────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┘
2. Valoarea dividendelor încasate în ultimii 3 ani de la societăţile comerciale enumerate la lit. a) este următoarea*4):

┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐ │Nr. │Denumirea societăţii în care│ Obiectul de activitate │  Sediul social al  │     Valoarea     │ │crt.│   sunt deţinute acţiuni    │     al societăţii      │     societăţii     │   dividendelor   │ ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤ ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤ ├────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤ └────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘    Veniturile obţinute din activitatea de bază şi din alte activităţi cu scop lucrativ pe care le-am desfășurat în ultimii 3 ani sunt următoarele*5): ........ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ..........    Deţin depozite la instituţii de credit din România sau din străinătate, în sumă de: ........ ................ ................ .................... lei; ........ ................ ................ ................. valuta.    Deţin participaţii la organisme de plasament colectiv sau la alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din străinătate, în sumă de: ........ ................ ................ ...................... lei; ........ ................ ................ ................... valuta.   Alte creanţe având fiecare o valoare egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000 euro pe care le deţin (inclusiv obligaţiuni, titluri de stat etc.) în România sau în străinătate: ........ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ..........   Notă: Pct. 2 nu se completează de acţionarii indirecţi.   Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.   Data ........ ........... Semnatura ...............
NOTĂ:*4) Se indică valoarea dividendelor încasate anual de la fiecare societate comercială precizată la pct. 1 lit. a) din prezenta declaraţie.*5) Se precizează calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc.) şi veniturile salariale/nete anuale obţinute din fiecare dintre activităţile desfășurate. Anexa nr. 1 G DECLARAŢIESubsemnatul ........ ..........., cu domiciliul în ........ ................, posesor al actului de identitate tip .......*1), seria ........ nr. ........ .........., eliberat de ........ ............... la data de ........ .........., valabil până la data de ........ .........., CNP ........ ....................., în calitate de reprezentant legal al acţionarului ........ ................ ..........*2) care are o deţinere de ......% din capitalul social al societăţii de servicii de investiţii financiare ........ ........................*3), declar prin prezenta ca societatea al cărei reprezentant legal sunt respectă cerinţele menţionate la art. 6 alin. (3) lit. f) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare şi mai are următoarele deţineri care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot: Notă
*1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
*2) Se completează numele persoanei juridice care are calitatea de acţionar semnificativ al societăţii de servicii de investiţii financiare.
*3) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.


   a) deţineri individuale: ┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │Nr. │Denumirea societăţii în care│Statul rezident al societăţii│Participare la capitalul social al│ │crt.│   sunt deţinute acţiuni    │în care sunt deţinute acţiuni│ societăţii/drepturile de vot (%) │ ├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ ├────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ └────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘   b) deţineri în legătură cu alte persoane implicate: ┌────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │Nr. │   Persoană    │Denumirea societăţii│ Statul rezident al  │ Participarea persoanei implicate │ │crt.│   implicată   │    în care sunt    │ societăţii în care  │la capitalul social al societăţii/│ │    │               │  deţinute acţiuni  │sunt deţinute acţiuni│      drepturile de vot (%)       │ ├────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤ ├────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────┤ └────┴───────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────┘  c) deţineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse: ┌────┬────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │    │Persoană cu care│Denumirea societăţii│ Statul rezident al  │Participarea persoanei cu care se│ │Nr. │   se află în   │    în care sunt    │ societăţii în care  │   află în legături strânse la   │ │crt.│legături strânse│  deţinute acţiuni  │sunt deţinute acţiuni│       capitalul social al       │ │    │                │                    │                     │societăţii/drepturile de vot (%) │ ├────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤ ├────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤ └────┴────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.Data ........ .........Semnatura ........ ........... Anexa nr. 1 H

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                                          CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAŢIEI                                          │ │                                   SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE                                    │ │                  ........ ................ ................ ................ ..................*1)                   │ │                  Acordată prin decizia C.N.V.M. nr. ........... din ........ .....................                   │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ........ ................ ................ ........│ │                                                                            (seria, numărul şi data emiterii)         │ │2. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ........ ................ ................ ....................│ │3. Sediul social sau      ........ ................ ................ ................ ................ ...............│ │   sediul central:                                            (stradă şi numărul)                                     │ │                          ........ ................ ............   ........ ..................  ........ .............│ │                                       (localitate)                         (judeţul)               (codul poştal)    │ │4. Numărul de telefon: ........ ................ ...........     Numărul de fax: ........ ................ ...........│ │5. Adresa de posta electronică: ........ ................ ................ ................ ................ .........│ │6.  Reprezentant legal:   ........ ................ ................ .........   ........ ................ ...........│ │                                     (numele, prenumele şi funcţia)                      (numărul de telefon)         │ │7. Data la care societatea a încetat operaţiunile: ........ ......................                                    │ │8. Adresa sediului unde   ........ ................ ................ ................ ................ ...............│ │   este depozitată                                          (stradă şi numărul)                                       │ │   arhivă societăţii:     ........ ................ ............   ........ ..................  ........ .............│ │                                       (localitate)                         (judeţul)               (codul poştal)    │ │9. Persoană responsabilă cu gestionarea arhivei:  ........ ................ .............  ........ ..................│ │                                                             (Nume şi prenume)                 (Număr de telefon)     │ │10. Adresa persoanei responsabile cu gestionarea arhivei:    ........ ................ ................ ..............│ │11. Societatea are datorii către clienţi sau către entităţile pieţei? *2)                            Da [ ]   Nu [ ]  │ │12. Există proceduri, plângeri sau anchete în curs împotriva societăţii? *3)                         Da [ ]   Nu [ ]  │ │13. Împotriva societăţii există hotărâri judecătoreşti sau garanţii reale care nu au fost puse       Da [ ]   Nu [ ]  │ │    în executare? *4)                                                                                                 │ │    Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de ............. documente, totalizând│ │un număr de ......... file.                                                                                           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Semnatura reprezentantului legal: ........ ................ ...............                                           │ │Data:                                     Stampila societăţii                                                         │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ:Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societăţii.NOTĂ:*1) Se va completa denumirea solicitantului.*2) În cazul în care răspunsul este afirmativ, se va anexa o listă cu denumirea/numele şi datele de identificare ale creditorilor, sumele datorate şi modul de stingere a datoriilor. Lista va fi semnată de reprezentantul legal şi va purta stampila societăţii.*3) În cazul în care răspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagină separată, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societăţii.*4) În cazul în care răspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagină separată, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societăţii. Anexa nr. 1 I

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                                    OPIS DOCUMENTE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI                                     │ │                                   societăţii de servicii de investiţii financiare                                    │ │                              ........ ................ ................ ............*1)                              │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤ │1. Hotărârea organului statutar                                                                           │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │2. Adeverinţe emise de entităţile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în       │           │ │   sistem, (care să facă referire la elementele menţionate la art. 11, lit. b))                           │           │ │                                            Denumire entitate                                             │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                                                                                                          │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │3. Dovadă achitării datoriilor faţă de                                                                    │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │          a. clienţi                                                                                      │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │          b. C.N.V.M.                                                                                     │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │      Dovadă transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în       │           │ │      conturile indicate de clienţi                                                                       │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │4. Indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact a persoanei responsabile cu       │    [ ]    │ │   administrarea arhivei                                                                                  │           │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │5. Raportul auditorului financiar cu privire la situaţia S.S.I.F. la data încetării activităţii           │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │6. Dovadă achitării tarifului de retragere a autorizaţiei, în contul C.N.V.M.                             │    [ ]    │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤ │   Numele şi prenumele reprezentantului legal: ........ ................ ................ .................           │ │   Semnatura reprezentantului legal: ........ ................ ....................                                   │ │   Data:                                               Stampila societăţii                                            │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ:Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societăţii.NOTĂ:*1) Se va completa denumirea solicitantului. Anexa nr. 1 J

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │               PAGINĂ 1/1               │                   CERERE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR                   │ │          DATE DE IDENTIFICARE          │                  IN MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL                   │ │           ALE SOLICITANTULUI           │               SOCIETĂŢII DE SERVICII DE ÎNVESTITE FINANCIARE                │ ├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. Denumirea solicitantului: ........ ................ ................ ................ ................ ............│ │2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ........ ................ ................ ........│ │                                                                            (seria, numărul şi data emiterii)         │ │3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ........ ................ ................ ....................│ │4. Sediul social sau   ........ ................ ................ ................ ................ ..................│ │   sediul central:                                           (stradă şi numărul)                                      │ │                       ........ .......................  ........ ................ ..........  ........ ..............│ │                                 (localitate)                         (judeţul)                    (codul poştal)     │ │5. Numărul de telefon: ........ .......................               Numărul de fax: ........ .......................│ │6. Adresa de posta electronică: ........ ................ ................ ................ ................ .........│ │7. Conducătorul S.S.I.F.:    ........ ................ ................ ...........  ........ ........................│ │                                             (numele şi prenumele)                         (numărul de telefon)       │ │8. Reprezentant compartiment ........ ................ ................ ...........  ........ ........................│ │   control intern:                           (numele şi prenumele)                         (numărul de telefon)       │ │9. Modificări în modul de organizare şi funcţionare al societăţii care se supun autorizării C.N.V.M.                  │ │   (anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului):                                                        │ │       - capitalul social*1)                                                                                          │ │            - majorarea capitalului social                                                                     [ ]    │ │            - reducerea capitalului social                                                                     [ ]    │ │       - obiectul de activitate                                                                                       │ │            - extindere                                                                                        [ ]    │ │            - restrângere                                                                                      [ ]    │ │       - structură acţionariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării poziţiilor semnificative              [ ]    │ │         aprobate de C.N.V.M. conform art. 12                                                                         │ │       - componenta consiliului de administraţie                                                               [ ]    │ │       - conducătorii SSIF                                                                                     [ ]    │ │       - schimbarea sediului social                                                                            [ ]    │ │       - sedii secundare                                                                                              │ │            - înfiinţarea de sedii secundare                                                                   [ ]    │ │            - desfiinţarea de sedii secundare                                                                  [ ]    │ │       - schimbarea denumirii şi/sau a emblemei societăţii                                                     [ ]    │ │   Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de .............. documente, totalizând│ │un număr de ......... file.                                                                                           │ │                                                                                                                      │ │Semnatura conducătorului:                                       ........ ................ ................ ...........│ │Semnatura reprezentantului compartimentului de control intern:  ........ ................ ................ ...........│ │Data:                                                           Stampila societăţii                                   │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ:Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societăţii.NOTĂ:*1) În cazul în care care majorarea sau reducerea capitalului social are loc ca urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare, cererea va fi întocmită conform anexei nr. 1 L. Anexa nr. 1 K

┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                     │           OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR IN MODUL DE ORGANIZARE SI            │ │     PAGINĂ 1/2      │                 FUNCŢIONARE AL SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE                 │ │                     │            ........ ................ ................ ................ ........*1)             │ ├─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │                                                  Documente generale                                                  │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │- Hotărârea organului statutar al S.S.I.F.                                                              │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │- Actul adiţional la actul constitutiv al S.S.I.F.*2)                                                   │             │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │                 - original                                                                             │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │                 - copie legalizată                                                                     │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │- Dovadă achitării în contul C.N. V.M. a tarifului pentru modificarea/ completarea autorizaţiei         │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │                                              Documente specifice pentru                                              │ │                (se bifează documentele anexate în funcţie de modificarea solicitată a fi autorizată)                 │ ├──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │ Modificarea capitalului  │- dovadă vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis        │     [ ]     │ │          social          │special în acest scop la o societate bancară                                 │             │ │                          ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │                          │- raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea                   │     [ ]     │ │                          │majorării/reducerii capitalului social                                       │             │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │  Modificarea obiectului  │- dovadă deţinerii capitalului iniţial prevăzut la art. 7 din Legea          │     [ ]     │ │      de activitate       │nr. 297/2004 corespunzător obiectului de activitate supus autorizării        │             │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │  Modificarea structurii  │- contracte de cesiune                                                       │     [ ]     │ │    acţionariatului ca    │                                                                             │             │ │ urmare a dobândirii sau  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │  diminuării poziţiilor   │- extras din registrul acţionarilor                                          │     [ ]     │ │  semnificative aprobate  │                                                                             │             │ │    de C.N.V.M. conform   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │  art. 12 din prezentul   │                                                                             │             │ │  regulament, respectiv   │- noua structură a acţionariatului                                           │     [ ]     │ │ art. 18 alin. (4) şi (5) │                                                                             │             │ │  din Legea nr. 297/2004  │                                                                             │             │ ├──────────────────────────┼─────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┬┴─────────────┤ │ Modificarea componenţei  │         │  Copie   │          │ Certificat de  │ Certificat │  Declaraţie  │  Declaraţie  │ │      consiliului de      │         │legalizată│Copie act │cazier judiciar,│ de cazier  │(art. 7, alin.│(art. 7, alin.│ │      administraţie       │   CV    │  act de  │    de    │în original sau │ fiscal, în │(1), lit. d), │(1), lit. d), │ │   Numele şi prenumele    │         │  studii  │identitate│    în copie    │original sau│   pct. 6)    │   pct. 7)    │ │   noului administrator   │         │legalizată│          │   legalizată   │  în copie  │              │              │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤ │                          │   [ ]   │   [ ]    │   [ ]    │      [ ]       │    [ ]     │     [ ]      │     [ ]      │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤ │Modificarea conducătorilor│         │  Copie   │          │ Certificat de  │ Certificat │  Declaraţie  │  Declaraţie  │ │        societăţii        │         │legalizată│Copie act │cazier judiciar,│ de cazier  │(art. 7, alin.│(art. 7, alin.│ │                          │   CV    │  act de  │    de    │în original sau │ fiscal, în │(1), lit. d), │(1), lit. d), │ │   Numele şi prenumele    │         │  studii  │identitate│    în copie    │original sau│   pct. 6)    │   pct. 7)    │ │    noului conducător     │         │legalizată│          │   legalizată   │  în copie  │              │              │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤ │                          │   [ ]   │   [ ]    │   [ ]    │      [ ]       │    [ ]     │     [ ]      │     [ ]      │ ├──────────────────────────┼─────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┴┬─────────────┤ │   Schimbarea sediului    │- copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului│     [ ]     │ │          social          │destinat sediului social necesar funcţionarii S. S.I.F.                      │             │ │                          ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │                          │                                    Tipul contractului:                                    │ │                          ├──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤ │                          │   proprietate [ ]    │     comodat [ ]      │    închiriere [ ]    │  subînchiriere [ ]   │ │                          ├──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┤ │                          │                          În cazul contractului de subînchiriere:                          │ │                          ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │                          │     - declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la │     [ ]     │ │                          │       destinaţia spaţiului subînchiriat                                     │             │ │                          ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │                          │     - copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la         │     [ ]     │ │                          │       autoritatea fiscală                                                   │             │ │                          ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │                          │- declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, a                │     [ ]     │ │                          │  reprezentantului legal al S.S.I.F.                                         │             │ └──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
NOTĂ:*1) Se va completa denumirea solicitantului.*2) Nu se va transmite în cazul modificării structurii acţionariatului.

┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                     │           OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR IN MODUL DE ORGANIZARE SI            │ │     PAGINĂ 2/2      │                 FUNCŢIONARE AL SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE                 │ │                     │            ........ ................ ................ ................ ........*1)             │ ├─────────────────────┴────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Înfiinţarea/desfiinţarea │- copie legalizată│                          Tipul contractului:                           │ │    de sedii secundare    │a actului care    ├──────────────────┬──────────────-┬──────────────────┬──────────────────┤ │                          │atestă deţinerea  │ proprietate [ ]  │  comodat [ ]  │  închiriere [ ]  │subînchiriere [ ] │ │                          │cu titlu legal a  ├──────────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────┤ │                          │spaţiului destinat│                În cazul contractului de subînchiriere:                 │ │                          │funcţionarii      ├────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤ │                          │sediului secundar │- declaraţia autentificată a proprietarului care consimte   │    [ ]    │ │                          │al S.S.I.F.       │  cu privire la destinaţia spaţiului subînchiriat           │           │ │                          │                  ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                          │                  │- copia legalizată a contractului de închiriere,            │    [ ]    │ │                          │                  │  înregistrat la autoritatea fiscală                        │           │ │                          ├──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                          │- regulamentul de organizare şi funcţionare care va cuprinde cele menţionate   │    [ ]    │ │                          │  la art. 15, alin. (1), lit. i)                                               │           │ │                          ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                          │- notă explicativă privind situaţia arhivei, a agenţilor pentru servicii de    │    [ ]    │ │                          │  investiţii financiare şi, după caz, reprezentanţilor compartimentului de     │           │ │                          │  control intern care şi-au desfășurat activitatea la sediile secundare, în    │           │ │                          │  cazul solicitării retragerii autorizaţiei respectivelor sedii secundare      │           │ │                          ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │                          │- declaraţie pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al        │    [ ]    │ │                          │  S.S.I.F. care va cuprinde cele menţionate la art. 15, alin. (1), lit. k)     │           │ ├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤ │   Numele şi prenumele conducătorului: ........ ..................    Semnatura conducătorului: ........ .............│ │   Numele şi prenumele reprezentantului compartimentului              Semnatura reprezentantului compartimentului     │ │   de control intern: ........ ................ ..................    de control intern: ........ ....................│ │   Data:                                                              Stampila societăţii                             │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ:Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societăţii.NOTĂ:*1) Se va completa denumirea solicitantului. Anexa nr. 1 L

                                DECLARAŢIE^I)    Subsemnatul ........ ........., cu domiciliul în ........ ................, posesor al actului de identitate tip ....*1) seria .... nr. ........, eliberat de ........ .......... la data de ........ ........, valabil până la data de ........ ........, CNP ........ ............., în calitate de conducător al societăţii de servicii de investiţii financiare ........ ..........*2), declar prin prezenta ca sediul secundar (sucursala) din ........ .................... îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 17 alin. .........*3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.   Totodată, menţionez următoarele date cu privire la sediul secundar pentru care solicităm autorizarea:    Nr. telefon:    Nr. fax:    Adresa de posta electronică:    Reprezentanţi compartiment de control intern: ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │                      Nume şi prenume                       │Nr. şi data autorizaţie C.N.V.M.│ │crt.│                                                            │                                │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘   Agenţi pentru servicii de investiţii financiare: ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │                      Nume şi prenume                       │Nr. şi data autorizaţie C.N.V.M.│ │crt.│                                                            │                                │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘    Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.    Data ........ .......................    Semnatura ........ ..................
NOTĂ:^I) Se completează în cazul înfiinţării unui sediu secundar de tip sucursala.*1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.*2) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.*3) Se completează alin. (2) sau alin. (2) lit. b)-f) şi alin. (3).

                                DECLARAŢIE^II    Subsemnatul ........ ..................., cu domiciliul în ........ ................ ..........., posesor al actului de identitate tip ...*1) seria ..... nr. ..........., eliberat de ................ la data de .............., valabil până la data de ........ ........, CNP ........ ................, în calitate de conducător al societăţii de servicii de investiţii financiare ........ ..........*2), declar prin prezenta ca sediul secundar (agenţie) din ........ ................ .................... îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 17 alin. (5) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.   Totodată, menţionez următoarele date cu privire la sediul secundar pentru care solicităm autorizarea:    Nr. telefon:    Nr. fax:    Adresa de posta electronică:    Adresa sucursalei căreia i se subordonează:    Agenţi pentru servicii de investiţii financiare: ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │                      Nume şi prenume                       │Nr. şi data autorizaţie C.N.V.M.│ │crt.│                                                            │                                │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘    Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.    Data ........ ................    Semnatura ........ ...........
NOTĂ:^II) Se completează în cazul înfiinţării unui sediu secundar de tip agenţie.*1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.*2) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.

                                DECLARAŢIE^III    Subsemnatul ........ ...................., cu domiciliul în ........ ................ ........, posesor al actului de identitate tip ...*1) seria ..... nr. .........., eliberat de ............... la data de ........ .........., valabil până la data de .............., CNP ........ .........., în calitate de conducător al societăţii de servicii de investiţii financiare ........ ...........*2), declar prin prezenta ca:    - sediul secundar (agenţie sau sucursala) din ........ ...................., autorizat prin decizia C.N.V.M. nr. ............., a încetat activitatea începând cu data de ........ ........;    - documentele, evidenţele, arhivă societăţii sediului secundar au fost transferate la .......;    - situaţia agenţilor pentru servicii de investiţii financiare care prestează servicii de investiţii financiare în numele societăţii la sediul secundar este următoarea: ┌────┬──────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ │    │                      │                    │                  Situaţia ASIF                  │ │Nr. │   Nume şi prenume    │Nr. şi data deciziei├──────────────────────────────────-┬─────────────┤ │crt.│         ASIF         │   de autorizare    │  transferat la sediul societăţii  │s-a solicitat│ │    │                      │                    ├────────────┬──────────────────────┤ retragerea  │ │    │                      │                    │    din     │autorizat prin decizia│autorizaţiei │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┤ │    │                      │                    │            │                      │     [ ]     │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┤ │    │                      │                    │            │                      │     [ ]     │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┤ │    │                      │                    │            │                      │     [ ]     │ └────┴──────────────────────┴────────────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────┘    - situaţia reprezentanţilor compartimentului de control intern care şi-au desfășurat activitatea la sediul secundar este următoarea*3): ┌────┬──────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ │    │                      │                    │                  Situaţia RCCI                  │ │Nr. │   Nume şi prenume    │Nr. şi data deciziei├──────────────────────────────────-┬─────────────┤ │crt.│         RCCI         │   de autorizare    │  transferat la sediul societăţii  │s-a solicitat│ │    │                      │                    ├────────────┬──────────────────────┤ retragerea  │ │    │                      │                    │    din     │autorizat prin decizia│autorizaţiei │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┤ │    │                      │                    │            │                      │     [ ]     │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┤ │    │                      │                    │            │                      │     [ ]     │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────────┤ │    │                      │                    │            │                      │     [ ]     │ └────┴──────────────────────┴────────────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────┘   Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.    Data ........ ................    Semnatura ........ ...........
NOTĂ:^III) Se completează în cazul desfiinţării sediilor secundare.*1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.*2) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.*3) Se completează în cazul sucursalelor.

                                DECLARAŢIE^IV    Subsemnatul ........ ................ ........., cu domiciliul în ........ ..................., posesor al actului de identitate tip ...*1) seria .... nr. ..........., eliberat de ............... la data de .............., valabil până la data de ................, CNP ........ ............., în calitate de ........ .........*2) al societăţii de servicii de investiţii financiare ...........*3), declar prin prezenta ca sediul ........ ..............4) din ........ ................ ............ îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 6 alin. (3) .......5) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.    Totodată, menţionez următoarele date cu privire la acest sediu:    Nr. telefon:    Nr. fax:    Adresa de posta electronică:    Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.    Data ........ ................    Semnatura ........ ...........
NOTĂ:^IV) Se completează pentru sediul social/central.*1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.*2) Se completează "reprezentant legal" la momentul autorizării S.S.I.F. sau conducător pentru modificări ulterioare ale sediului social/central.*3) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.*4) Se precizează tipul sediului (social sau central).*5) Se completează:lit. g) pentru sediul social (în cazul în care nu există sediu central) şi pentru sediul central;lit. g) pct. l pentru sediul social (în cazul în care există sediu central). Anexa nr. 1 M

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                                        │                    CERERE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRII                    │ │               PAGINĂ 1/1               │         CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII          │ │                                        │                  FINANCIARE CA URMARE A FUZIUNII/DIVIZĂRII                  │ ├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. Denumirea solicitantului: ........ ................ ................ ................ ................ ............│ │2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ........ ................ ................ ........│ │                                                                            (seria, numărul şi data emiterii)         │ │3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ........ ................ ................ ....................│ │4. Sediul social sau   ........ ................ ................ ................ ................ ..................│ │   sediul central:                                           (stradă şi numărul)                                      │ │                       ........ .......................  ........ ................ ..........  ........ ..............│ │                                 (localitate)                         (judeţul)                    (codul poştal)     │ │5. Numărul de telefon: ........ .......................               Numărul de fax: ........ .......................│ │6. Adresa de posta electronică: ........ ................ ................ ................ ................ .........│ │7. Conducător:               ........ ................ ................ ...........  ........ ........................│ │                                             (numele şi prenumele)                         (numărul de telefon)       │ │8. Reprezentant compartiment ........ ................ ................ ...........  ........ ........................│ │   control intern:                           (numele şi prenumele)                         (numărul de telefon)       │ │9. Modificări în modul de organizare şi funcţionare al societăţii care se supun autorizării C.N.V.M.                  │ │   (anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului):                                                        │ │            - majorarea capitalului social ca urmare a fuziunii cu societatea ........ ..............*1)       [ ]    │ │            - reducerea capitalului social ca urmare a divizării                                               [ ]    │ │10. Capitalul social rezultat ca urmare a fuziunii/divizării ........ ................ .................              │ │                                                                                                                      │ │   Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de .............. documente, totalizând│ │un număr de ......... file.                                                                                           │ │Semnatura conducătorului:                                       ........ ................ ................ ...........│ │Semnatura reprezentantului compartimentului de control intern:  ........ ................ ................ ...........│ │Data:                                                           Stampila societăţii                                   │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ:Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societăţii.NOTĂ:*1) Se va completa denumirea societăţii ce va fi absorbite. Anexa nr. 1 N

┌────────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                         │                 OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRII CAPITALULUI                  │ │       PAGINĂ 1/1        │                SOCIAL AL SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE CA                │ │                         │                                 URMARE A FUZIUNE/DIVIZĂRII                                 │ │                         │                       ........ ................ .................*1)                       │ ├─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ │1. Declaraţia, sub semnatura olografă, a conducătorului S.S.I.F. cu privire la încetarea activităţii    │     [ ]     │ │   societăţii absorbite, însoţită de                                                                    │             │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │     - Adeverinţe emise de entităţile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în │             │ │       sistem (care să facă referire la elementele menţionate la art. 16, alin. (1), lit. a), pct. 1)   │             │ │                                               Denumire entitate                                        │             │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │                                                                                                        │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │                                                                                                        │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │     - Dovadă achitării datoriilor faţă de                                                              │             │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │                 - clienţi                                                                              │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │                 - C.N.V.M.                                                                             │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │     - Dovadă transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau       │     [ ]     │ │       în conturile indicate de clienţi                                                                 │             │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │2. Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale societăţilor participante la fuziune                │             │ │                                                 Denumire                                               │             │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │                                                                                                        │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │                                                                                                        │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │3. Proiectul de                                                                                         │             │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │                 - fuziune                                                                              │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │                 - divizare                                                                             │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │4. Actul adiţional modificator al actelor constitutive ale S.S.I.F. participante sau, după caz, actul   │     [ ]     │ │   constitutiv al/ale S.S.I.F. rezultată/rezultate                                                      │             │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │5. Bilanţurile contabile de fuziune/divizare                                                            │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │6. Raportul administratorilor cu privire la fuziune/divizare                                            │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │7. Raportul auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare                                       │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │8. Declaraţia prevăzută la art. 16 alin. (2) în cazul fuziunii S.S.I.F. cu o societate comercială cu    │     [ ]     │ │   obiect diferit de activitate                                                                         │             │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │9. Dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obţinerea autorizaţiei                        │     [ ]     │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ │Nume şi prenume conducător: ........ ................ .........     Semnatura conducătorului: ........ ...............│ │Nume şi prenume reprezentant compartiment de                        Semnatura reprezentantului compartiment de control│ │control intern: ........ ................ .....................     intern: ........ ................ ................│ │Data:                                                               Stampila societăţii                               │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ:Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societăţii.NOTĂ:*1) Se va completa denumirea solicitantului. Anexa nr. 2 A

┌──────────────────────-┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                       │                                  CERERE PENTRU AUTORIZAREA                                   │ │      PAGINĂ 1/1       │             d-lui/d-nei ........ ................ ................ .........*1)              │ │                       │                   ca reprezentant al compartimentului de control intern al                   │ │                       │             ........ ................ ................ .....................*2)              │ ├───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   Subscrisă ........ ....................*2) solicită autorizarea d-lui/d-nei ........ ................ ............,│ │cu domiciliul în ........ ................ ................ ................ ........., posesor/posesoare al/a actului│ │de identitate tip ....*3), seria ..... nr. ............., eliberat de ........ ......... la data de ................, │ │valabil până la data de ........ ........, CNP ........ ................ ........, ca reprezentant al compartimentului│ │de control intern al societăţii.                                                                                      │ │   Menţionam ca d-nul/d-na ........ .......... urmează să îşi desfăşoare activitatea la sediul din ........ .........,│ │str. ..............., nr. ......, jud. ........ ........., autorizat prin decizia C.N.V.M. nr. ................       │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   Prezenta cerere este însoţită de documentele mai jos menţionate totalizând un număr de ......... file.             │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┬────────────┤ │   1. Curriculum vitae, cu specificarea pregătirii şi experienţei profesionale                           │    [ ]     │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │   2. Copia actului de identitate                                                                        │    [ ]     │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │   3. Copia legalizată a actelor de studii                                                               │    [ ]     │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │   4. Copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de control intern,    │    [ ]     │ │      eliberat de C.N.V.M.                                                                               │            │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │   5. Certificat de cazier judiciar                                                                      │            │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │              - original                                                                                 │    [ ]     │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │              - copie legalizată                                                                         │    [ ]     │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │   6. Certificat de cazier fiscal                                                                        │            │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │              - original                                                                                 │    [ ]     │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │              - copie legalizată                                                                         │    [ ]     │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │   7. Declaraţia pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute   │    [ ]     │ │      la art. 71                                                                                         │            │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │   8. Dovadă achitării, în contul C.N.V.M., a tarifului de autorizare şi pentru înscrierea în Registrul  │    [ ]     │ │      C.N.V.M.                                                                                           │            │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ │Nume şi prenume conducător S.S.I.F.:     ........ ................ ................ ..........                        │ │Semnatura conducătorului S.S.I.F.:       ........ ................ ................ ..........                        │ │Data:                                    Stampila societăţii                                                          │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ:*1) Se completează numele persoanei pentru care se solicită autorizare.*2) Se completează denumirea societăţii care solicită autorizarea reprezentantului compartimentului de control intern.*3) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate. Anexa nr. 2 B DECLARAŢIESubsemnatul ........ .................., cu domiciliul în ........ .................., posesor al actului de identitate tip ...*1) seria ..... nr. ........, eliberat de ........ .......... la data de ........ ........, valabil până la data de ..............., CNP ........ ..............., în calitate de angajat cu contract individual de muncă al societăţii de servicii de investiţii financiare ........ ......................, declar prin prezenta ca îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 71 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare pentru autorizarea ca reprezentant al compartimentului de control intern şi ma angajez să respect prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor C.N.V.M., precum şi ale pieţelor reglementate. Notă
*1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.Data ........ ..............Semnatura ........ .........
Anexa nr. 2 C

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                          │                           CERERE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI                           │ │                          │         d-lui/d-nei ........ ................ ................ ...............*1)         │ │        PAGINĂ 1/1        │                 ca reprezentant al compartimentului de control intern al                  │ │                          │         ........ ................ ................ ................ ..........*2)         │ │                          │       Acordată prin decizia C.N.V.M. nr. ................ din ........ ...........        │ ├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   Subscrisă ........ ......................*2) solicită retragerea autorizaţiei d-lui/d-nei ........ ................│ │ca reprezentant al compartimentului de control intern al societăţii, ca urmare a ........ ................ ........*3)│ │   Menţionam ca d-nul/d-na şi-a desfășurat activitatea la sediul din ........ ..........., str. ........ ............,│ │nr. ......, jud. ........ .........., autorizat prin decizia C.N.V.M. nr. ........ ........                           │ │   Anexa:                                                                                                             │ │   - documente justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă            [ ]         │ │   - dovadă achitării în contul C.N. V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei                         [ ]         │ │                                                                                                                      │ │Nume şi prenume conducător S.S.I.F.:        ........ ................ ................ .............                  │ │Semnatura conducătorului S.S.I.F.:          ........ ................ ................ .............                  │ │Data:                                       Stampila societăţii                                                       │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ:*1) Se completează numele persoanei pentru care se solicită retragerea autorizaţiei.*2) Se completează denumirea societăţii care solicită retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern.*3) Se va preciza motivul pentru care se solicită retragerea autorizaţiei. Anexa nr. 3 A

┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                        │                                  CERERE PENTRU AUTORIZAREA                                  │ │       PAGINĂ 1/1       │          d-lui/d-nei ........ ................ ................ ...............*1)          │ │                        │              în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare al               │ │                        │          societăţii ........ ................ ................ ................*2)          │ ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │   Subscrisă ........ .......................*2) solicită autorizarea d-lui/d-nei ........ ................ .........,│ │cu domiciliul în ........ ................ ............., posesor al actului de identitate tip ....*3) seria .........│ │nr. ............, eliberat de ........ ......... la data de ........ .........., valabil până la data de ............,│ │CNP ........ .................., în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare al societăţii.         │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Menţionam ca d-nul/d-na ........ ................ ................ urmează să îşi desfăşoare activitatea:             │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ │   - la sediul din ........ .........., str. ........ .........., nr. ....., jud. ........ ........    │     [ ]      │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │   - ca agent delegat                                                                                  │     [ ]      │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ │   În scopul autorizării anexăm documentele menţionate mai jos, totalizând un nr. de ........ ............ file.      │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ │1. Copia actului de identitate                                                                         │     [ ]      │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │2. Copia legalizată a actului de studiu                                                                │     [ ]      │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │3. Declaraţia pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute    │     [ ]      │ │   la art. 22 (anexa nr. 3B)                                                                           │              │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │4. Certificat de cazier judiciar                                                                       │              │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │             - original                                                                                │     [ ]      │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │             - copie legalizată                                                                        │     [ ]      │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │5. Certificat de cazier fiscal                                                                         │              │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │             - original                                                                                │     [ ]      │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │             - copie legalizată                                                                        │     [ ]      │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │6. Copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de pregătire pe piaţa      │     [ ]      │ │   de capital, recunoscut de C.N.V.M.                                                                  │              │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │7. Declaraţia conducătorului S.S.I.F. cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor             │     [ ]      │ │   menţionate la art. 19 alin. (3), pentru agenţii delegaţi.                                           │              │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │8. Dovadă achitării tarifului de autorizare şi înscriere în Registrul C.N.V.M.                         │     [ ]      │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ │   Nume şi prenume conducător: ........ ........................    Semnatura conducătorului: ........ ...............│ │   Nume şi prenume reprezentant compartiment de control             Semnatura reprezentant compartiment de control    │ │   intern: ........ ................ ................ ..........    intern: ........ ................ ................│ │   Data:                                                            Stampila societăţii                               │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ:*1) Se completează numele persoanei pentru care se solicită autorizare.*2) Se completează denumirea societăţii care solicită autorizarea agentului pentru servicii de investiţii financiare.*3) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate. Anexa nr. 3 B DECLARAŢIESubsemnatul ........ ......................., cu domiciliul în ........ .................., posesor al actului de identitate tip ....*1) seria ..... nr. ..........., eliberat de ............... la data de ............., valabil până la data de .............., CNP ........ ................., în calitate de angajat cu ................*2) şi reprezentant exclusiv al societăţii ........ ........, declar prin prezenta ca îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 22 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare pentru autorizarea în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare şi ma angajez să respect prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor C.N.V.M., precum şi ale pieţelor reglementate. Notă
*1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
*2) Se completează tipul contractului încheiat: contract de muncă sau de mandat ori de agent (acceptabile în cazul persoanei care va desfăşura activitate de agent delegat).
Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.Data ........ ...............Semnatura........ ...........
Anexa nr. 3 C

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                           │         CERERE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI SI RADIEREA DIN REGISTRUL C.N.V.M.         │ │        PAGINĂ 1/1         │           d-lui/d-nei........ ................ ................ ...........*1)           │ │                           │            din calitatea de agent pentru servicii de investiţii financiare al            │ │                           │           societăţii ........ ................ ................ ...........*2)           │ ├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    Subscrisă ........ .................*2) solicită retragerea autorizaţiei d-lui/d-nei ........ ....................│ │ca agent pentru servicii de investiţii financiare al societăţii, ca urmare a ........ ................ ...........*3) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │    Menţionam ca d-nul/d-na ........ ................ .................. şi-a desfășurat activitatea:                 │ │    - la sediul din ..............., str. ..............., nr. ......, jud. ........ ................           [ ]   │ │    - ca agent delegat.                                                                                         [ ]   │ │    Anexa:                                                                                                            │ │    - documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă                                [ ]   │ │    - dovadă blocării/dezactivării codurilor şi parolelor de acces în sistemul entităţilor pieţei de capital    [ ]   │ │    - declaraţia pe proprie răspundere, sub semnatura olografă, a conducătorului S.S.I.F., din care să          [ ]   │ │      reiasă ca agentului pentru servicii de investiţii financiare nu i-au fost alocate coduri şi parole de           │ │      acces la sistemele entităţilor pieţei de capital                                                                │ │    - dovadă achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei                               [ ]   │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nume şi prenume conducător: ........ ........................      Semnatura conducătorului: ........ ................│ │Nume şi prenume reprezentant compartiment de control               Semnatura reprezentant compartiment de control     │ │intern: ........ ................ ................ ..........      intern: ........ ................ .................│ │Data:                                                              Stampila societăţii                                │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ:*1) Se completează numele persoanei pentru care se solicită retragerea autorizaţiei.*2) Se completează denumirea societăţii care solicită retragerea autorizaţiei agentului pentru servicii de investiţii financiare.*3) Se va preciza motivul pentru care se solicită retragerea autorizaţiei. Anexa nr. 4 A

┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │        PAGINĂ 1/2        │                      CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA IN REGISTRUL C.N.V.M.                       │ │   DATE DE IDENTIFICARE   │                                  A INSTITUŢIEI DE CREDIT                                  │ │    ALE SOLICITANTULUI    │              ........ ................ ................ .................*1)              │ ├──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:  ........ ................ .......................│ │                                                                             (seria, numărul şi data emiterii)        │ │ 2. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ........ ................ ................ ...................│ │ 3. Numărul autorizaţiei emise de Banca Naţională a României ........ ................ ................ ..............│ │ 4. Numărul de înregistrare în Registrul Bancar ........ ................ ................ ................ ..........│ │ 5. Sediul social sau     ........ ................ ................ ................ ................ ...............│ │    sediul central:                                            (stradă şi numărul)                                    │ │                          ........ ...................  ........ ................ ........  ........ ..