E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.20 din 20.07.2017

privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pentru instituirea unor măsuri
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 619 din 01 august 2017SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în aplicarea prevederilor art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,având în vedere că Orientările cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţii, emise de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) în baza art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010, reprezintă viziunea ESMA şi a autorităţilor competente europene asupra modului în care trebuie aplicate prevederile ce transpun art. 6 din Directiva CE nr. 39/2004 privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID) şi art. 6 din Directiva CE nr. 73/2006 de aplicare a MiFID,potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 19.07.2017,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament: Articolul IRegulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 şi 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul cuprins: j^1) contract forex rolling spot - instrument financiar prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 17 lit. d) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, care reprezintă:1. un contract futures (însemnând drepturile şi obligaţiile ce decurg dintr-un contract privind vânzarea unui bun a cărui livrare este stabilită pentru o dată ulterioară şi al cărui preţ este stabilit la momentul încheierii contractului), altul decât un contract futures tranzacţionat sau indicat expres că este tranzacţionat pe o bursă recunoscută, atunci când bunul care urmează a fi vândut conform contractului este o valută sau RON; sau2. un contract pentru diferenţă (CFD), dacă profitul urmează să fie asigurat sau pierderea urmează să fie evitată în funcţie de fluctuaţiile valutei, dacă, în ambele situaţii, respectivul contract se încheie în scop speculativ. 2. La articolul 2 alineatul (2), după litera r) se introduce o nouă literă, litera r1), cu următorul cuprins: r^1) opţiune binară - formă de contract financiar care se înscrie în categoria instrumentelor financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 17 lit. d) din Legea nr. 24/2017, prin care se plăteşte o sumă de bani fixă dacă opţiunea este exercitată sau expiră «în bani» sau nu se plăteşte nimic dacă opţiunea este exercitată sau expiră «în afara banilor»; 3. La articolul 2 alineatul (2), după litera v) se introduc două noi litere , literele v1) şi v2), cu următorul cuprins: v^1) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm - serviciu de investiţii furnizat de un intermediar unui emitent prin care intermediarul se angajează să distribuie publicului, în numele emitentului, instrumentele financiare care fac obiectul unei oferte publice; v^2) plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm - serviciu de investiţii furnizat de un intermediar unui emitent prin care intermediarul se angajează să distribuie publicului, în numele emitentului, instrumentele financiare care fac obiectul unei oferte publice şi se obligă să achiziţioneze pe cont propriu instrumentele financiare rămase nedistribuite; 4. La articolul 2 alineatul (2), după litera y) se introduce o nouă literă, litera y1), cu următorul cuprins: y^1) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm - serviciu de investiţii furnizat de un intermediar unui emitent prin care intermediarul se obligă să achiziţioneze pe cont propriu instrumentele financiare care fac obiectul unei oferte publice şi să le plaseze/revândă în nume propriu în termenii şi perioada agreată cu emitentul, cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017; 5. La articolul 6 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)S.S.I.F. trebuie să dispună de capitalul iniţial minim corespunzător obiectului de activitate propus, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 297/2004 şi cu prevederile art. 112 şi 113 din prezentul regulament; 6. La articolul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Conducătorii unei S.S.I.F. nu pot fi autorizaţi ca reprezentanţi ai compartimentului de control intern ai respectivei S.S.I.F. Conducătorii unei S.S.I.F. pot fi autorizaţi ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare ai respectivei S.S.I.F. 7. La articolul 11 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)raportul auditorului financiar cu privire la situaţia societăţii la data încetării activităţii, precum şi cu privire la modul în care S.S.I.F. a achitat datoriile faţă de clienţi; 8. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) În cazul clienţilor care nu au putut fi contactaţi de S.S.I.F. în vederea returnării activelor acestora aflate în custodia acesteia, S.S.I.F. va proceda după cum urmează:a)va transfera instrumentele financiare într-un cont individual deschis la depozitarul central pe numele fiecărui client; b)va deschide la o instituţie de credit de pe teritoriul României un cont în favoarea clienţilor în care va transfera fondurile băneşti aparţinând acestora, care va avea ataşat lista cuprinzând datele de identificare ale fiecărui client şi fondurile băneşti datorate fiecărui client. 9. După articolul 111 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 11, cuprinzând articolele 112-115, cu următorul cuprins: Secţiunea 11 Prestarea anumitor servicii şi activităţi de investiţii şi servicii conexe Articolul 112 (1) În interpretarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, S.S.I.F. care prestează serviciul de plasament de instrumente financiare fără un angajament ferm dispun de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro.(2) S.S.I.F. care prestează serviciul de plasament de instrumente financiare în baza unui angajament ferm dispun de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 730.000 euro. Articolul 113 Serviciile conexe prevăzute la art. 5 alin. (11) lit. a)-g) din Legea nr. 297/2004 pot fi prestate de S.S.I.F., indiferent de nivelul capitalului iniţial de care acestea dispun, cu excepţia serviciului conex prevăzut la art. 5 alin. (11) lit. a) din Legea nr. 297/2004, care nu poate fi prestat de S.S.I.F. care dispun de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro. Articolul 114 (1) S.S.I.F. poate alimenta contul de disponibilităţi al clienţilor cu sume proprii necesare pentru finalizarea tranzacţiilor aflate în decontare numai în situaţia în care, deşi la data executării unui ordin S.S.I.F. a evaluat şi a constatat capacitatea clientului de a deţine fondurile şi instrumentele financiare necesare la data decontării, din motive excepţionale, sumele necesare nu sunt disponibile la data decontării.(2) Situaţiile excepţionale prevăzute la alin. (1) trebuie documentate în scris de către reprezentantul compartimentului de control intern şi notificate conducerii S.S.I.F.(3) Suma prevăzută la alin. (1) nu poate depăşi valoarea activelor lichide aparţinând clientului pentru care S.S.I.F. a acoperit necesarul de decontare, aflate în custodia S.S.I.F.(4) S.S.I.F. stabileşte în contractul cu clientul modalitatea de evaluare a instrumentelor financiare aparţinând clientului şi aflate în custodia S.S.I.F., precum şi criteriile de includere a instrumentelor financiare în categoria instrumentelor financiare lichide.(5) S.S.I.F. acordă suma prevăzută la alin. (1) pentru clienţii ale căror contracte de intermediere cuprind clauze care prevăd posibilitatea S.S.I.F. de a utiliza activele aflate în custodia S.S.I.F.(6) Contractul de intermediere încheiat între S.S.I.F. şi client va cuprinde prevederi referitoare la suportarea costurilor generate de operaţiunea prevăzută la alin. (1).(7) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data decontării, clientul are obligaţia de a returna sumele respective.(8) În situaţia în care clientul nu returnează suma prevăzută la alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (7), S.S.I.F. îi este interzis să introducă noi ordine de cumpărare pentru clientul respectiv până la momentul returnării de către client a sumei datorate.(9) În termen de 10 zile de la data decontării, S.S.I.F. efectuează demersurile necesare pentru recuperarea sumelor care nu au fost returnate de client.(10) Reprezentantul compartimentului de control intern şi persoana care asigură funcţia de administrare a riscului monitorizează încadrarea în suma maximă stabilită conform alin. (3), precum şi demersurile efectuate de S.S.I.F. pentru recuperarea debitelor.(11) S.S.I.F. pune la dispoziţia A.S.F. în orice moment, la solicitarea acesteia, rezultatul monitorizării prevăzute la alin. (10).(12) S.S.I.F. păstrează evidenţa situaţiilor în care obligaţiile clienţilor au fost acoperite, evidenţă care cuprinde:a)numele clientului; b)data alimentării contului de către S.S.I.F.; c)suma acoperită de către S.S.I.F.; d)justificarea situaţiei excepţionale care a condus la nealimentarea de către client a contului de disponibilităţi la data decontării; e)valoarea portofoliului clientului la data înregistrării debitului; f)modalitatea în care S.S.I.F. are în vedere recuperarea sumei datorate de client; g)măsurile impuse clientului pentru recuperarea sumei datorate. (13) A.S.F. poate interzice unei S.S.I.F., prin decizie motivată, să efectueze operaţiunea prevăzută la alin. (1), luând în considerare conduita S.S.I.F., nivelul indicatorilor calculaţi în scopul evaluării cerinţelor prudenţiale, riscul indus de poziţia sa financiară şi tranzacţiile efectuate de aceasta. Articolul 115 (1) S.S.I.F. are obligaţia de a raporta către A.S.F., concomitent cu transmiterea raportării cu privire la cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, în termen de maximum 15 zile de la data expirării perioadei de raportare, numele clienţilor ale căror conturi au fost alimentate conform art. 114 alin. (1) şi care nu au returnat sumele datorate în termenul stabilit la art. 114 alin. (7).(2) Instituţiile de credit care acţionează ca intermediari raportează A.S.F., concomitent cu transmiterea către B.N.R. a raportării cu privire la cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, în termen de maximum 15 zile de la data expirării perioadei de raportare, numele clienţilor ale căror conturi au fost alimentate conform art. 114 alin. (1) şi care nu au returnat sumele datorate în termenul stabilit la art. 114 alin. (7). 10. La articolul 15 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o societate bancară şi raportul cu privire la respectarea de către S.S.I.F. a prevederilor legale aferente operaţiunii de majorare/reducere a capitalului social, întocmit de un auditor financiar avizat de A.S.F., pentru modificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a); 11. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11 ) Înfiinţarea de către o S.S.I.F. a unei sucursale pe teritoriul unui alt stat membru se face cu respectarea în mod corespunzător a cerinţelor operaţionale prevăzute la alin. (2)-(8). 12. La articolul 17, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins: (61 ) În cazul prestării de către S.S.I.F. de servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul unui alt stat membru prin stabilirea unei sucursale, se interzice cumularea de către o persoană fizică acalităţii de persoană desemnată să asigure conducerea sucursalei respective cu cea de reprezentant al compartimentului de control intern al acelei sucursale. 13. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32(1) Prevederile art. 114, precum şi cele ale titlurilor III, IV şi V, cu excepţia art. 81 alin. (4), art. 84, art. 153 alin. (1) lit. a), d)-g) şi alin. (2) lit. a) şi e) şi art. 192, se aplică în mod corespunzător şi instituţiilor de credit cu privire la serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe prestate de acestea. 14. La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Instituţiile de credit au obligaţia de a transmite A.S.F. următoarele situaţii şi documente în legătură cu activitatea desfăşurată în anul precedent:a)raportul menţionat la art. 79 pentru activitatea desfăşurată pe piaţa de capital, până cel târziu la data de 31 martie a anului următor; b)raportul conducătorului structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital cu privire la activitatea desfăşurată de instituţia de credit în acest domeniu, până cel târziu la data de 31 martie a anului următor; c)rapoartele prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b), c) şi d), în termenele prevăzute la art. 153. Raportul prevăzut la art. 153 alin. (2) lit. d) are în vedere activitatea desfăşurată pe piaţa de capital. 15. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36(1) Traderul transmite A.S.F. următoarele raportări:a)raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările A.S.F., care va cuprinde raportări contabile semestriale compuse din situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cont de profit şi pierdere, date informative; b)raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările A.S.F., care va cuprinde:1. situaţiile financiare anuale; 2. raportul administratorilor; 3. raportul auditorului financiar. 16. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Retragerea autorizaţiei unui consultant de investiţii în condiţiile alin. (1) lit. b) se face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data-limită de transmitere a raportului de activitate privind serviciile de consultanţă prestate în cursul anului precedent prevăzut la art. 50 alin. (2) lit. c), respectiv la art. 51, în situaţia în care consultantul de investiţii nu poate face dovada prestării activităţii în perioada cuprinsă între sfârşitul anului de raportare şi data-limită a obligaţiei de transmitere a raportului. 17. La articolul 50 alineatul (2), litera a) şi punctul 1 al literei b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările A.S.F., care va cuprinde raportări contabile semestriale compuse din situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cont de profit şi pierdere, date informative;........ ................ ................ ................ ................ .......... 1. situaţiile financiare anuale; 18. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 51Consultanţii de investiţii persoane fizice care nu desfăşoară activitatea în numele unui consultant de investiţii persoană juridică vor transmite anual, până cel târziu la data de 31 martie a anului următor, raportul de activitate cu privire la serviciile de consultanţă de investiţii desfăşurate în anul precedent. 19. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 69(1) S.S.I.F. autorizate să presteze serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe prevăzute la pct. 1 lit. a), b), d) şi e) şi pct. 2 lit. a), c), d) şi e) din anexa nr. 9 vor avea cel puţin un reprezentant în cadrul compartimentului de control intern.(2) S.S.I.F. autorizate să presteze serviciile şi activităţile de investiţii aferente unui capital iniţial egal cu echivalentul în lei a 730.000 euro vor avea cel puţin 2 reprezentanţi în cadrul compartimentului de control intern.(3) S.S.I.F. prevăzute la alin. (2), care nu se încadrează în categoria S.S.I.F. semnificative în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 şi care nu prestează efectiv serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la pct. 1 lit. c), f) şi h) din anexa nr. 9, pot avea un singur reprezentant în cadrul compartimentului de control intern, ulterior notificării A.S.F. conform prevederilor alin. (4).(4) În situaţia în care organul statutar al S.S.I.F. decide cu privire la încetarea prestării serviciilor prevăzute la pct. 1 lit. c), f) şi h) din anexa nr. 9, S.S.I.F. notifică în acest sens A.S.F.(5) Notificarea prevăzută la alin. (4) va fi însoţită de decizia organului statutar al S.S.I.F. cu privire la încetarea desfăşurării activităţii respective, va conţine perioada încetării desfăşurării activităţii respective şi va fi transmisă A.S.F. în termen de 24 de ore de la data adoptării deciziei.(6) În urma notificării primite potrivit alin. (4), A.S.F. ia act de această situaţie şi confirmă printr-un act individual (atestat) serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe pe care S.S.I.F. va continua să le desfăşoare, precum şi perioada în care serviciile notificate conform alin. (4) nu vor fi prestate.(7) Reluarea desfăşurării activităţilor notificate potrivit prevederilor alin. (4) se va realiza numai ulterior îndeplinirii condiţiilor prevăzute de reglementările în vigoare cu privire la activitatea respectivă, inclusiv cele de personal, şi va fi notificată A.S.F. în prealabil cu cel puţin 24 de ore. 20. La articolul 78, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În situaţia în care reprezentantul compartimentului de control intern ia cunoştinţă în timpul activităţii, fie ca urmare a propriilor investigaţii, fie ca urmare a unei notificări primite în acest sens, de eventualele încălcări ale regimului juridic aplicabil pieţei de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societăţii, acesta are obligaţia să informeze consiliul de administraţie/ conducătorii şi auditorii interni ai S.S.I.F. 21. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 79La sfârşitul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie a anului următor, compartimentul de control intern va transmite consiliului de administraţie al S.S.I.F. un raport cuprinzând activitatea desfăşurată, investigaţiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute şi programul/planul investigaţiilor propuse pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate şi planul de investigaţii aprobat de consiliul de administraţie vor fi transmise de acesta A.S.F. până cel târziu la data de 31 martie a anului următor. 22. După articolul 79 se introduc cinci noi articole , articolele 791-795, cu următorul cuprins: Articolul 791 (1) A.S.F. aplică Orientările cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţii, denumite în continuare Orientări, cuprinse în anexa nr. 12, în desfăşurarea activităţii sale de supraveghere şi control al respectării dispoziţiilor legale ce transpun prevederile directivelor CE nr. 39/2004 şi nr. 73/2006, aplicabile controlului intern în sensul Legii nr. 297/2004 şi în sensul prezentului regulament.(2) De la aplicarea Orientărilor se instituie următoarele excepţii:a)S.S.I.F. nu poate externaliza activitatea de control intern, având înţelesul prevăzut în Legea nr. 297/2004, precum şi în prezentul regulament; b)funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern şi cea de auditor intern nu pot fi deţinute de aceeaşi persoană. (3) În vederea aplicării Orientărilor se vor avea în vedere următoarele:a)funcţia de verificare a conformităţii din Orientări să corespundă funcţiei de reprezentant al compartimentului de control intern din Legea nr. 297/2004, precum şi din prezentul regulament; b)noţiunea de control intern din Orientări să cuprindă controlul intern, administrarea riscului şi auditul intern din Legea nr. 297/2004, precum şi din prezentul regulament. Articolul 792 (1) S.S.I.F. au obligaţia să ia toate măsurile în vederea aplicării Orientărilor.(2) S.S.I.F. trebuie să asigure prezenţa la sediu a cel puţin unui reprezentant al compartimentului de control intern pe toată durata programului de lucru al S.S.I.F. Articolul 793 (1) În situaţia în care reprezentantul compartimentului de control intern este absent sau în situaţia în care postul de reprezentant al compartimentului de control intern este vacant, S.S.I.F. desemnează provizoriu, prin proceduri interne, o persoană din cadrul S.S.I.F. care să îndeplinească atribuţiile reprezentantului compartimentului de control intern.(2) Persoana care îndeplineşte atribuţiile reprezentantului compartimentului de control intern se notifică A.S.F. în termen de 48 de ore de la începerea îndeplinirii respectivelor atribuţii, iar pe perioada îndeplinirii acestor atribuţii nu va desfăşura nicio altă activitate în cadrul S.S.I.F.(3) Perioada în care atribuţiile reprezentantului compartimentului de control intern sunt îndeplinite de o persoană desemnată în conformitate cu prevederile prezentului articol nu poate însuma mai mult de 120 de zile într-un an calendaristic.(4) În situaţii excepţionale, justificate în scris de S.S.I.F., A.S.F. poate acorda o prelungire de 30 de zile a termenului prevăzut la alin. (3). Articolul 794 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 793, în cazul unei S.S.I.F. prevăzute la art. 69 alin. (2), atunci când un post de reprezentant al compartimentului de control intern a devenit vacant, până la autorizarea de către A.S.F. a unui nou reprezentant al compartimentului de control intern, atribuţiile postului de reprezentant al compartimentului de control intern vacant pot fi preluate de reprezentantul compartimentului de control intern autorizat, înscris în Registrul A.S.F.(2) Perioada în care atribuţiile postului vacant de reprezentant al compartimentului de control intern sunt îndeplinite de reprezentantul compartimentului de control intern autorizat de A.S.F. în conformitate cu prevederile prezentului articol nu poate depăşi 120 de zile.(3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi S.S.I.F. prevăzute la art. 69 alin. (3) care intenţionează să reia prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii prevăzute la pct. 1 lit. c), f) şi h) din anexa nr. 9. Articolul 795 Prevederile art. 791 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi: a)instituţiilor de credit din România înscrise în Registrul A.S.F. la secţiunea Intermediari; b)societăţilor de administrare a investiţiilor autorizate să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a) şi lit. b) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 23. La articolul 81, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care funcţia de administrare a riscului nu este exercitată în mod independent, iar S.S.I.F. nu se încadrează în categoria S.S.I.F. semnificative în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul nr. 3/2014, funcţia de administrare a riscului poate fi exercitată de un angajat al S.S.I.F. care nu îndeplineşte o funcţie operaţională. 24. La articolul 81, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21 ) În sensul alin. (2) şi al art. 22 alin. (3) din Regulamentul nr. 3/2014, în categoria funcţiilor operaţionale se includ: agentul pentru servicii de investiţii financiare, agentul delegat, analistul financiar, administratorul de portofoliu, persoana responsabilă cu administrarea sancţiunilor internaţionale, persoane care au responsabilităţi în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism (ofiţer de conformitate şi persoană responsabilă), precum şi persoanele cu funcţii de conducere şi supraveghere a acestora. 25. La articolul 81, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31 ) Persoana care asigură funcţia de administrare a riscului este supusă autorizării A.S.F. şi înscrisă în Registrul A.S.F. 26. La articolul 81, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de persoană care asigură funcţia de administrare a riscului, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să fie angajată cu contract individual de muncă şi să aibă atribuţii de administrare a riscului numai în cadrul acelei S.S.I.F.; b)să fi participat la stagiile de pregătire şi să fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F. 27. La articolul 81, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) , cu următorul cuprins:(5) În completarea cerinţelor prevăzute la alin. (4), autorizarea persoanei care asigură funcţia de administrare a riscului se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 28. La articolul 90, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 90(1) S.S.I.F. este obligată să evidenţieze distinct, în contabilitate, sumele primite de la clienţi şi să deschidă şi să utilizeze separat, conform destinaţiei, conturi bancare în nume propriu şi conturi bancare în numele clienţilor. De asemenea, instrumentele financiare ale clienţilor vor fi evidenţiate în conturi separate de cele ale S.S.I.F. 29. La articolul 112 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins: m)semnătura clientului şi a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. 30. La articolul 112, alineatul (2) se abrogă. 31. La articolul 113 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)anexa: copia documentului de identitate al clientului sau al persoanei împuternicite să transmită ordine în numele clientului sau a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau la instituţia similară din statul de origine, după caz. 32. La articolul 153, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 153(1) În scopul supravegherii de către A.S.F. a activităţii desfăşurate de S.S.I.F., aceasta va depune la A.S.F. următoarele situaţii şi documente: 33. La articolul 153 alineatul (1), litera c) se abrogă. 34. La articolul 153 alineatul (1), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările A.S.F., care va cuprinde raportările contabile semestriale compuse din situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cont de profit şi pierdere, date informative; e)raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările A.S.F., care va cuprinde situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi care au componentele prevăzute de aceste standarde; 35. La articolul 153 alineatul (2), literele b) - e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)raportul privind structura portofoliilor individuale ale clienţilor aflate în administrare, care să cuprindă numele clienţilor, valoarea disponibilităţilor băneşti şi a instrumentelor financiare deţinute la data raportării, profitul/pierderea aferent/aferentă portofoliului la sfârşitul anului; c)raport privind măsurile disciplinare aplicate de către S.S.I.F. conducătorilor, agenţilor pentru servicii de investiţii financiare, agenţilor delegaţi şi reprezentanţilor compartimentului de control intern şi motivul sancţionării acestora; d)lista contractelor încheiate cu alţi intermediari, în vigoare la data raportării, obiectul acestora şi schema de compensare la care participă intermediarul cu care S.S.I.F. din România a încheiat contract; e)raportul privind serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe care au fost externalizate. 36. La articolul 163, litera a) se abrogă. 37. La articolul 163, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)împrumutul, gajarea sau constituirea de garanţii în numele S.S.I.F. prin utilizarea instrumentelor financiare care aparţin clienţilor sau terţilor, fără a avea în prealabil autorizaţia scrisă expresă a clientului; 38. La articolul 163, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: b^1) împrumutul sau constituirea de garanţii în numele unei S.S.I.F. prin utilizarea fondurilor care aparţin unui client; 39. La articolul 163, litera c) se abrogă. 40. La articolul 163, după litera c) se introduc două noi litere , literele c1) şi c2), cu următorul cuprins: c^1) înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă a instrumentelor financiare ale clientului ori a drepturilor de natura instrumentelor financiare provenind din proprietatea asupra acestora, fără autorizaţia scrisă expresă a clientului; c^2) înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă de către S.S.I.F. a fondurilor unui client ori a drepturilor de natura fondurilor provenind din proprietatea asupra acestora; 41. La articolul 163, litera k) se abrogă. 42. La articolul 163, după litera k) se introduc două noi litere , literele k1) şi k2), cu următorul cuprins: k^1) acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzacţiile efectuate în contul propriu al unui intermediar/client folosind instrumentele financiare ale unui client, fără a avea în prealabil autorizaţia scrisă expresă a acestuia; k^2) acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzacţiile efectuate în contul unei S.S.I.F./unui client prin utilizarea fondurilor care aparţin unui client; 43. La articolul 182 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)documente de evidenţă a domiciliului clientului, precum şi o adresă de corespondenţă pe care urmează să o folosească un client în relaţia cu intermediarul. 44. La articolul 182, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Confirmarea primirii de către S.S.I.F. a documentelor mai sus menţionate se face prin transmiterea către investitor a unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, la adresa de corespondenţă prevăzută la alin. (1) lit. c). 45. La articolul 183 alineatul (1), litera c) se abrogă. 46. La articolul 183, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) , cu următorul cuprins:(3) S.S.I.F. are obligaţia de a stabili mecanisme de control şi proceduri prin care se asigură că clienţii vor dispune de fondurile şi instrumentele necesare la momentul decontării.(4) Prevederile art. 114 se aplică în mod corespunzător pentru tranzacţionarea prin internet. 47. La articolul 184, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 184(1) În situaţia în care S.S.I.F. deţine fondurile băneşti şi instrumentele financiare ale investitorilor, trebuie să aibă un sistem de verificare a contului în mod automat pentru a se asigura că se respectă prevederile art. 114 alin. (3). 48. La articolul 184, alineatul (2) se abrogă. 49. La articolul 193, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pentru acordarea de credite şi împrumuturi de instrumente financiare, S.S.I.F. trebuie să aibă înscris în obiectul de activitate serviciul conex prevăzut la art. 5 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 297/2004. 50. La articolul 195, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11 ) La deschiderea contului de marjă, clientul este obligat să depună o garanţie reprezentând echivalentul a cel puţin 50% din valoarea totală a creditului acordat, acest procent urmând a fi menţinut pe toată durata existenţei contului de marjă. 51. După articolul 196 se introduce un nou articol, articolul 1961, cu următorul cuprins: Articolul 1961 Instrumentele financiare tranzacţionate pe o piaţă reglementată achiziţionate prin tranzacţii în marjă în numele clientului pot fi folosite pentru constituirea marjei ulterior decontării lor. 52. La articolul 206 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) , cu următorul cuprins: d)aparţinând clienţilor altei S.S.I.F. şi care sunt luate cu împrumut de S.S.I.F. de la aceştia, în baza contractului încheiat între cele două părţi. 53. La articolul 206, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) S.S.I.F. poate acţiona în calitate de agent în operaţiunile de împrumut pentru instrumentele financiare luate sau acordate cu împrumut de clienţii acelei S.S.I.F. de la, respectiv către: 54. La articolul 206 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) , cu următorul cuprins: c)clienţii altei S.S.I.F. 55. După articolul 2061 se introduce un nou articol, articolul 2062, cu următorul cuprins: Articolul 2062 (1) În cazul în care operaţiunile de împrumut se realizează de un intermediar care nu este participant la sistemul depozitarului central, obligaţia prevăzută la art. 206 alin. (4) lit. b) se efectuează pe baze contractuale de un participant la sistemul depozitarului central.(2) Intermediarul participant la sistemul depozitarului central care notifică operaţiunea de luare de împrumut depozitarului central conform alin. (1) are obligaţia să raporteze scopul împrumutului conform art. 4 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010.(3) Intermediarul care nu este participant la sistemul depozitarului central şi care realizează operaţiunile de intermediere a împrumutului are obligaţia de a respecta în mod corespunzător prevederile prezentului capitol. 56. După articolul 236 se introduc două noi articole , articolele 2361 şi 2362, cu următorul cuprins: Articolul 2361 (1) Transmiterea în original a documentelor prevăzute de reglementările C.N.V.M./A.S.F., de către S.S.I.F., la solicitarea organelor judiciare sau a altor autorităţi publice, se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:a)la sediul S.S.I.F. se păstrează o copie a fiecărui document ce se transmite în original, în aceleaşi condiţii ca documentul original; b)reprezentantul legal al S.S.I.F. şi, după caz, reprezentantul compartimentului de control intern al S.S.I.F. certifică conformitatea fiecărei copii cu documentul original; c)copia trebuie să poarte menţiunea «copie conformă cu originalul» şi semnătura reprezentantului legal şi, după caz, a reprezentantului compartimentului de control intern al S.S.I.F.; d)dovada transmiterii documentelor în original, care se arhivează împreună cu copia menţionată la lit. a). (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi instituţiilor de credit înregistrate în calitate de intermediari la A.S.F., pentru documentele aferente prestării serviciilor şi activităţilor de investiţii. Articolul 2362 (1) În aplicarea art. 112 şi 113, actele individuale emise de C.N.V.M./A.S.F. se consideră modificate de drept în ceea ce priveşte obiectul de activitate al S.S.I.F.(2) În vederea respectării prevederilor art. 112 şi 113, S.S.I.F. procedează la modificarea actului constitutiv, la proxima adunare generală a acţionarilor, cu notificarea corespunzătoare a A.S.F. în termen de maximum 15 zile de la data adunării generale a acţionarilor. 57. Anexa nr. 7D se abrogă . 58. Anexa nr. 9 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament. 59. După anexa nr. 11 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 12, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament. 60. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
Articolul IIRegulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 16 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Utilizarea sistemului de conturi globale şi a mecanismului cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare pentru tranzacţionarea şi evidenţierea deţinerilor de instrumente financiare în sistemul depozitarului central se va realiza cu îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiţii:a)niciun transfer între contul house şi contul global de clienţi sau între subconturile individuale ale clienţilor din cadrul contului global, evidenţiate în sistemul propriu de back office al intermediarului - participant la sistemul depozitarului central, nu poate avea loc în lipsa unei tranzacţii, cu excepţia:

(i) operaţiunilor de împrumut de instrumente financiare;
(ii) operaţiunilor de constituire a garanţiilor financiare cu transfer de proprietate formate din valori mobiliare;
(iii) operaţiunilor de însuşire a garanţiilor fără transfer de proprietate constituite din valori mobiliare;
(iv) următoarelor operaţiuni, în cazul instrumentelor financiare pentru care depozitarul central nu este desemnat depozitar central al emitentului:

1. succesiuni şi ieşiri din indiviziune; 2. fuziuni, divizări sau lichidări; 3. punere în executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive; 4. actele cu titlu oneros sau gratuit încheiate între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv şi/sau persoane juridice controlate de astfel de persoane, cu condiţia ca activitatea respectivelor persoane juridice să nu facă obiectul supravegherii şi autorizării A.S.F., cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 4.1. niciuna dintre părţile implicate într-o tranzacţie de acest gen nu este sau, ca rezultat al unei astfel de tranzacţii, nu devine acţionar semnificativ; 4.2. volumul cumulat al acestor tranzacţii să nu depăşească într-o perioadă de 12 luni 1% din numărul total al valorilor mobiliare de acelaşi tip şi de aceeaşi clasă, puse în circulaţie de emitentul respectiv; 4.3. actul încheiat între părţile menţionate să fie autentificat de un notar public; b)este interzisă încheierea de către intermediari, cu excepţia formatorilor de piaţă potrivit art. 24, a tranzacţiilor de vânzare în lipsă pe conturile globale, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 236/2012, respectiv a condiţiilor prevăzute în standardele tehnice emise în aplicarea acestuia; c)intermediarii sunt responsabili în ceea ce priveşte monitorizarea permanentă, din punctul de vedere al respectării prevederilor legale incidente, a operaţiunilor de împrumut de instrumente financiare, precum şi a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora, efectuate în cadrul conturilor globale, în numele clienţilor, şi înregistrate în sistemele proprii de back office ale intermediarilor; d)intermediarii participanţi la sistemul depozitarului central, precum şi orice alt intermediar în cazul existenţei unui lanţ de custodie, respectiv participanţii la depozitarul central sau alţi participanţi indirecţi sunt responsabili pentru debitarea/creditarea în evidenţele proprii a conturilor de instrumente financiare şi/sau numerar ale clienţilor, corespunzător evenimentelor corporative în legătură cu instrumentele financiare evidenţiate în aceste conturi şi corespunzător instrucţiunilor primite de la clienţi, dacă este cazul. (2) Transferurile de proprietate asupra instrumentelor financiare prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (iv) vor fi operate de către intermediarul-participant la sistemul depozitarului central în termen de 3 zile de la formularea cererii şi prezentarea în original a documentaţiei care stă la baza efectuării transferului şi care dovedeşte încadrarea în situaţiile menţionate.(3) Participantul la sistemul depozitarului central prevăzut la alin. (2) este răspunzător pentru transferurile directe de proprietate asupra instrumentelor financiare şi are următoarele obligaţii:a)de a păstra copii ale documentaţiei care stă la baza efectuării transferului de proprietate, purtând menţiunea «conform cu originalul» a agentului pentru servicii de investiţii financiare care preia cererea de transfer şi căruia i s-a prezentat documentaţia în original; b)de a raporta la A.S.F., în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, cererile de transfer direct de proprietate asupra instrumentelor financiare pe care le consideră cu un caracter contradictoriu sau interpretabil, precum şi contestaţiile pe care le primeşte cu privire la transferurile deja efectuate; c)de a transmite A.S.F., în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea A.S.F., dacă prin respectiva solicitare nu se prevede alt termen, informaţii şi documente cu privire la transferurile efectuate. 2. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)în vederea efectuării de tranzacţii de vânzare în lipsă, inclusiv în cazul în care instrumentele financiare sunt împrumutate iniţial de intermediari pentru a fi date cu împrumut ulterior clienţilor proprii sau clienţilor altei S.S.I.F. în vederea efectuării de tranzacţii de vânzare în lipsă; Articolul IIILa articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 22 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 132 se modifică şi va avea următorul cuprins: 132 . Secţiunea 132 - Funcţia de administrare a riscului (FARA). Articolul IVDupă articolul II din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 21 aprilie 2017, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2017, se introduce un nou articol, articolul II1, cu următorul cuprins: Articolul II^1Autorizaţiile de reprezentant al compartimentului de control intern al operatorului de piaţă acordate de A.S.F. în baza prevederilor Dispunerii de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11 din 28.03.2012 sunt considerate autorizaţii de ofiţer de conformitate acordate de A.S.F. în baza art. 244 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul VÎn cazul realizării de operaţiuni de împrumut ce au ca obiect instrumente financiare emise de emitenţi pentru care este desemnată ca depozitar central o entitate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar operaţiunile respective se realizează în afara teritoriului României de un intermediar care nu este înscris în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, se aplică următoarele dispoziţii: 1. operaţiunea de împrumut se notifică depozitarului central, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central, de un participant la sistemul depozitarului central pe baze contractuale; 2. operaţiunea de împrumut se realizează cu respectarea prevederilor art. 4 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul VIÎn aplicarea prevederilor art. II1 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2017, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Autoritatea de Supraveghere Financiară va radia persoanele respective din secţiunea 13 - Reprezentanţi ai compartimentului de control intern (RCCI) şi le va înscrie de drept în secţiunea 131 - Reprezentanţi ai compartimentului de conformitate (RCCO) din Registrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, fără a fi necesare demersuri speciale din partea operatorului de piaţă pentru care persoana respectivă îşi desfăşoară activitatea. Articolul VIILa data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă: a)Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6 din 23.07.2008; b)Decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 217 din 10.02.2009; c)Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6 din 14.03.2013.1 1 Actele prevăzute la art. VII nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul VIII Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Leonardo BadeaBucureşti, 20 iulie 2017.Nr. 5.ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 9 la Regulamentul nr. 32/2006) Serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe care pot fi desfăşurate de S.S.I.F. sunt: 1. Servicii şi activităţi de investiţii: a)preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; b)executarea ordinelor în numele clienţilor; c)tranzacţionarea pe cont propriu; d)administrarea portofoliilor; e)consultanţa pentru investiţii; f)subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; g)plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm; h)administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare.2. Servicii conexe: a)păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor; b)acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacţii cu unul ori mai multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii de investiţii financiare care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacţie; c)consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi; d)servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiţii prestate; e)cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare; f)servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; g)serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la alin. (1), precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a)-f) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 17 lit. e), f), g) şi j) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 12 la Regulamentul nr. 32/2006) ORIENTĂRI cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţii Data: 25 iunie 2012 ESMA/2012/388 I. Domeniu de aplicare Cine? 1. Prezentele orientări se aplică firmelor de investiţii [astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. (1) din MiFID, inclusiv instituţiilor de credit care furnizează servicii de investiţii, societăţilor de administrare OPCVM1) şi autorităţilor competente.1) Prezentele orientări se aplică exclusiv societăţilor de administrare a OPCVM atunci când furnizează serviciile de investiţii de administrare a portofoliului individual sau de consultanţă de investiţii [în sensul articolului 6 alineatul (3) literele (a) şi (b) din Directiva OPCVM]. Ce? 2. Prezentele orientări se aplică în legătură cu furnizarea serviciilor şi activităţilor de investiţii enumerate în secţiunea A şi serviciile auxiliare enumerate în secţiunea B din anexa I la Directiva privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID). Când? 3. Prezentele orientări se aplică după 60 de zile calendaristice de la data cerinţei de raportare menţionată la paragraful 10. II. Definiţii 4. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel, termenii utilizaţi în Directiva privind pieţele instrumentelor financiare şi în Directiva de punere în aplicare a MiFID au acelaşi sens în prezentele orientări. În plus, se aplică următoarele definiţii: Directiva privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID) - Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, astfel cum au fost modificate; Directiva de punere în aplicare a MiFID - Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele organizatorice şi condiţiile de funcţionare ale firmelor de investiţii şi termenii definiţi în sensul directivei menţionate; funcţia de asigurare a conformităţii - funcţia din cadrul unei firme de investiţii responsabilă pentru identificarea, evaluarea, consultarea, monitorizarea şi raportarea cu privire la riscul de conformitate al unei firme de investiţii; risc de conformitate - riscul ca o firmă de investiţii să nu îşi respecte obligaţiile care îi revin în temeiul MiFID şi în temeiul legislaţiei naţionale respective, precum şi standardele aplicabile stabilite de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (AEVMP) şi autorităţile competente cu privire la aceste dispoziţii. 5. Orientările nu reflectă obligaţii absolute. Din acest motiv se utilizează deseori verbul „ar trebui". Cu toate acestea, atunci când se descrie o cerinţă a MiFID, se utilizează „trebuie" sau „are obligaţia". III. Scop 6. Scopul prezentelor orientări este acela de a clarifica aplicarea anumitor aspecte ale cerinţelor MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţii în vederea asigurării aplicării comune, uniforme şi consecvente a art. 13 din Directiva privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID), a art. 6 din Directiva de punere în aplicare a MiFID şi a dispoziţiilor asociate specificate. 7. AEVMP se aşteaptă ca prezentele orientări să promoveze o mai mare convergenţă în interpretarea şi abordările în materie de supraveghere ale cerinţelor MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţii, subliniind o serie de aspecte importante şi sporind, astfel, valoarea standardelor existente. Prin asigurarea conformităţii firmelor cu standardele de reglementare, AEVMP anticipează o îmbunătăţire corespunzătoare a protecţiei investitorilor. IV. Obligaţii de conformitate şi raportare Statutul orientărilor 8. Prezentul document conţine orientări emise în temeiul art. 16 din Regulamentul AEVMP2. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul AEVMP, autorităţile competente şi participanţii la pieţele financiare depun toate eforturile necesare pentru a respecta aceste orientări. 9. Autorităţile competente cărora li se aplică prezentele orientări ar trebui să se conformeze prin includerea acestora în practicile lor de supraveghere, inclusiv în cazul în care orientări specifice vizează, în principal, participanţii la pieţele financiare. Cerinţe de raportare 10. Autorităţile competente cărora li se aplică prezentele orientări trebuie să informeze AEVMP dacă respectă sau intenţionează să respecte orientările, motivând orice nerespectare. Autorităţile competente trebuie să notifice AEVMP în termen de două luni de la publicarea traducerilor de către AEVMP la compliance.388@esma.europa.eu. În absenţa unui răspuns trimis în acest termen se va considera că autorităţile competente nu respectă orientările. Un model de notificări este disponibil pe site-ul AEVMP. 11. Participanţii la pieţele financiare nu au obligaţia să raporteze dacă respectă sau nu prezentele orientări. V. Orientări privind anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţii 12. Ca parte a responsabilităţii sale de a asigura respectarea de către firma de investiţii a obligaţiilor care îi revin în temeiul Directivei MiFID, conducătorii trebuie să se asigure că funcţia de asigurare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute în art. 6 din Directiva de punere în aplicare a MiFID. 13. Orientările ar trebui interpretate împreună cu principiul proporţionalităţii prevăzut la art. 6 alin. (1) din Directiva de punere în aplicare a MiFID. Orientările se aplică firmelor de investiţii, luând în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activităţilor lor, precum şi natura şi gama de servicii şi activităţi de investiţii furnizate/desfăşurate în cadrul activităţii lor. V.I. Orientări cu privire la responsabilităţile funcţiei de asigurare a conformităţii Evaluarea riscului de conformitate Legislaţie relevantă: articolul 6 alineatul (1) din Directiva de punere în aplicare a MiFID Orientarea generală 1 14. Firmele de investiţii ar trebui să se asigure că funcţia de asigurare a conformităţii urmează o abordare bazată pe risc pentru o alocare eficientă a resurselor funcţiei. Ar trebui utilizată o evaluare a riscului de conformitate pentru a determina obiectivul activităţilor de monitorizare şi consiliere ale funcţiei de asigurare a conformităţii. Evaluarea riscului de conformitate ar trebui efectuată periodic pentru a asigura că obiectivul şi domeniul de aplicare al monitorizării conformităţii şi al activităţilor de consultanţă rămân valabile. Orientări specifice 15. MiFID impune firmelor de investiţii să stabilească, să implementeze şi să menţină politici şi proceduri adecvate destinate să detecteze orice risc de nerespectare de către firma de investiţii a obligaţiilor care îi revin în temeiul MiFID. Ca parte a acestui fapt, funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să identifice nivelul riscului de conformitate cu care se confruntă firma de investiţii, luând în considerare serviciile de investiţii, activităţile şi serviciile auxiliare furnizate de firma de investiţii, precum şi tipurile de instrumente financiare tranzacţionate şi distribuite. 16. Evaluarea riscului de conformitate ar trebui să ia în considerare obligaţiile aplicabile în temeiul MiFID, reglementările naţionale de aplicare şi politicile, procedurile, sistemele şi controalele implementate în cadrul firmei în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii. Evaluarea ar trebui să ţină seama şi de rezultatele oricăror activităţi de monitorizare şi de orice constatări relevante de audit intern sau extern. 17. Obiectivele şi programul de lucru al funcţiei de asigurare a conformităţii ar trebui dezvoltate şi stabilite pe baza acestei evaluări a riscului de conformitate. Riscurile identificate ar trebui revizuite periodic, precum şi ad-hoc, în cazul în care este necesar să se asigure că orice riscuri emergente sunt luate în considerare (de exemplu, care rezultă din domenii noi de activitate sau alte modificări ale structurii firmei de investiţii). 2 Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei. Obligaţiile de monitorizare a funcţiei de asigurare a conformităţii Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (2) lit. (a) din Directiva de punere în aplicare a MiFID Orientarea generală 2 18. Firmele de investiţii ar trebui să asigure faptul că funcţia de asigurare a conformităţii stabileşte un program de monitorizare care ia în considerare toate domeniile serviciilor şi activităţilor de investiţii şi oricăror servicii auxiliare relevante ale firmei de investiţii. Programul de monitorizare ar trebui să stabilească priorităţi determinate de evaluarea riscului de conformitate care să asigure monitorizarea completă a riscului de conformitate. Orientări specifice 19. Scopul unui program de monitorizare ar trebui să fie acela de a evalua dacă activitatea firmei de investiţii se desfăşoară în conformitate cu obligaţiile care îi revin în temeiul MiFID şi dacă orientările sale interne sau măsurile de organizare şi control îşi păstrează caracterul efectiv şi adecvat. 20. În cazul în care o firmă de investiţii este parte a unui grup, responsabilitatea pentru funcţia de asigurare a conformităţii revine fiecărei firme de investiţii din cadrul acelui grup. Prin urmare, o firmă de investiţii ar trebui să asigure că funcţia sa de asigurare a conformităţii rămâne responsabilă pentru monitorizarea propriului său risc de conformitate. Aceasta include cazul în care o firmă externalizează sarcinile de conformitate către o altă firmă din cadrul grupului. Funcţia de asigurare a conformităţii în cadrul fiecărei firme de investiţii ar trebui, totuşi, să ţină seama de grupul din care face parte - de exemplu, prin colaborarea strânsă cu personalul pe probleme de audit, juridice, de reglementare şi de conformitate din alte părţi ale grupului. 21. Abordarea bazată pe risc a conformităţii ar trebui să constituie baza pentru stabilirea instrumentelor şi metodologiilor adecvate utilizate de funcţia de asigurare a conformităţii, precum şi amploarea programului de monitorizare şi a frecvenţei activităţilor de monitorizare efectuate de funcţia de asigurare a conformităţii (care poate fi recurentă, ad-hoc şi/sau continuă). Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui, de asemenea, să asigure că activităţile sale de monitorizare nu sunt numai de birou, ci şi că verifică modul în care politicile şi procedurile sunt puse în practică, de exemplu, prin inspecţii la faţa locului la sediile societăţii. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să ia în considerare şi scopul analizelor care trebuie efectuate. 22. Instrumentele şi metodologiile adecvate pentru activităţile de monitorizare, care ar putea fi utilizate de funcţia de asigurare a conformităţii includ (dar nu se limitează la): a)utilizarea unor măsurători ale riscurilor agregate (de exemplu, indicatori de risc); b)utilizarea unor rapoarte care garantează atenţia conducerii, care documentează abaterile semnificative între faptele efective şi aşteptări (un raport privind excepţiile) sau situaţiile care necesită a fi soluţionate (un jurnal privind problemele); c)supravegherea orientată a activităţii de tranzacţionare, verificarea respectării procedurilor, examinarea dosarelor şi/sau intervievarea personalului relevant.23. Programul de monitorizare ar trebui să reflecte modificările profilului de risc al firmei de investiţii, care pot apărea, de exemplu, în urma unor evenimente importante, cum ar fi achiziţii la nivel de firmă, schimbări ale sistemului IT sau reorganizare. Aceasta ar trebui să se extindă şi la punerea în aplicare şi eficacitatea oricăror măsuri de remediere adoptate de firma de investiţii ca răspuns la încălcările MiFID. 24. Activităţile de monitorizare desfăşurate de funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui, de asemenea, să ia în considerare: a)obligaţia firmei de a respecta cerinţele de reglementare ale domeniului de activitate; b)controalele de nivelul I în domeniile de activitate ale firmei de investiţii (de exemplu, controalele unităţilor operative, spre deosebire de controalele de nivelul II efectuate de conformitate); şi c)analize realizate de funcţia de administrare a riscurilor, funcţia de control intern, funcţia de audit intern sau ale altor funcţii de control în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii.25. Analizele realizate de alte funcţii de control ar trebui coordonate cu activităţile de monitorizare desfăşurate de funcţia de asigurare a conformităţii, respectând, totodată, independenţa şi mandatul diferitelor funcţii. 26. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să aibă rolul de a supraveghea funcţionarea procesului de reclamaţii şi ar trebui să considere reclamaţiile ca o sursă de informaţii relevante în contextul responsabilităţilor sale generale de monitorizare. Aceasta nu impune ca funcţiile de asigurare a conformităţii să aibă un rol în stabilirea rezultatului reclamaţiilor. În această privinţă, firmele de investiţii ar trebui să acorde funcţiei de asigurare a conformităţii acces la toate reclamaţiile clienţilor primite de firmă. Obligaţiile de raportare ale funcţiei de asigurare a conformităţii Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (3) lit. (b) şi art. 9 din Directiva de punere în aplicare a MiFID Orientarea generală 3 27. Firmele de investiţii ar trebui să se asigure că rapoartele periodice scrise de evaluare a conformităţii sunt transmise conducătorilor. Rapoartele ar trebui să conţină o descriere a punerii în aplicare şi a eficacităţii mediului general de control pentru servicii şi activităţi de investiţii şi un rezumat al riscurilor identificate, precum şi măsurile de remediere adoptate sau care urmează a fi adoptate. Rapoartele trebuie întocmite la intervale corespunzătoare şi cel puţin anual. În cazul în care funcţia de asigurare a conformităţii face constatări importante, ofiţerul pentru asigurarea conformităţii ar trebui, în plus, să le raporteze prompt conducătorilor. Funcţia de supraveghere, dacă există, ar trebui, de asemenea, să primească rapoartele. Orientări specifice 28. Raportul scris de evaluare a conformităţii adresat conducătorilor ar trebui să vizeze toate departamentele implicate în furnizarea de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare. În cazul în care raportul nu acoperă toate aceste activităţi ale firmei de investiţii, acesta ar trebui să indice în mod clar motivele. 29. Următoarele aspecte ar trebui tratate, dacă sunt relevante, în aceste rapoarte scrise de evaluare a conformităţii: a)o descriere a punerii în aplicare şi a eficacităţii mediului general de control pentru servicii şi activităţi de investiţii; b)un rezumat al constatărilor majore ale evaluării politicilor şi procedurilor; c)un rezumat al inspecţiilor la faţa locului sau al examinărilor de birou desfăşurate de funcţia de asigurare a conformităţii, inclusiv încălcările şi deficienţele constatate în organizarea firmei de investiţii şi la nivelul proceselor de conformitate ale firmei de investiţii şi măsurile adecvate adoptate în consecinţă; d)riscurile identificate în domeniul de aplicare al activităţilor de monitorizare ale funcţiei de asigurare a conformităţii; e)modificările şi dezvoltările relevante ale cerinţelor de reglementare în perioada vizată de raport şi măsurile adoptate şi care urmează a fi adoptate în vederea asigurării conformităţii cu cerinţele modificate (atunci când conducătorii nu au fost informaţi anterior cu privire la acestea prin alte canale); f)alte aspecte importante legate de conformitate care s-au produs de la ultimul raport; şi g)corespondenţa importantă cu autorităţile competente (atunci când conducătorii nu au fost informaţi anterior cu privire la aceasta prin alte canale).30. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să raporteze conducătorilor, în mod oportun, ad-hoc, atunci când au fost identificate aspecte semnificative de conformitate, cum ar fi încălcări semnificative ale MiFID şi ale cerinţelor legislaţiei naţionale respective. Raportul ar trebui să conţină, de asemenea, recomandări cu privire la măsurile de remediere necesare. 31. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să ţină seama de necesitatea unor linii suplimentare de raportare către orice funcţie de asigurare a conformităţii din grup. 32. AEVMP ia notă de faptul că unele autorităţi competente solicită firmelor de investiţii să le furnizeze periodic sau ad-hoc rapoarte ale funcţiei de asigurare a conformităţii. De asemenea, o autoritate competentă solicită conducătorilor să îi furnizeze o versiune adnotată a raportului care conţine explicaţii cu privire la constatările funcţiei de asigurare a conformităţii3. Aceste practici oferă autorităţilor competente o perspectivă de prima mână asupra activităţilor unei firme de investiţii de asigurare a conformităţii, precum şi asupra oricăror încălcări ale normelor de reglementare.3 Această descriere a practicilor specifice ale autorităţilor competente vizează să ofere cititorilor informaţii suplimentare cu privire la abordările diferite ale autorităţilor competente, fără a stabili cerinţe suplimentare pentru firmele de investiţii sau autorităţile competente [determinând, astfel, obligaţia de respectare sau de motivare în temeiul art. 16 alin. (3) din Regulamentul AEVMP]. Obligaţiile funcţiei de asigurare a conformităţii de acordare de consultanţă Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (2) din Directiva de punere în aplicare a MiFID Orientarea generală 4 33. Firmele de investiţii ar trebui să asigure că funcţia de asigurare a conformităţii îşi îndeplineşte responsabilităţile de acordare de consultanţă, inclusiv: furnizarea de sprijin pentru instruirea personalului, acordarea de asistenţă zilnică pentru personalul şi participarea la stabilirea unor noi politici şi proceduri în cadrul firmei de investiţii. Orientări specifice 34. Firmele de investiţii ar trebui să promoveze şi să consolideze o „cultură a conformităţii" la nivelul întregii firme. Scopul culturii conformităţii nu este doar acela de a stabili mediul general în care sunt tratate aspectele de conformitate, ci şi de a insufla personalului principiul îmbunătăţirii protecţiei investitorilor. 35. Firma de investiţii trebuie să se asigure că personalul său este instruit corespunzător. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să sprijine departamentele implicate în furnizarea serviciilor şi activităţilor de investiţii (de exemplu, întregul personal implicat direct sau indirect în furnizarea de servicii şi activităţi de investiţii) în desfăşurarea oricărei instruiri. Instruirea şi alte tipuri de sprijin ar trebui să se axeze, în special, dar nu exclusiv, pe: a)politicile şi procedurile interne ale firmei de investiţii şi pe structura sa organizaţională în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii; şi b)MiFID, legislaţia naţională relevantă, standardele şi orientările aplicabile stabilite de AEVMP şi autorităţile competente şi alte cerinţe de supraveghere şi de reglementare care pot fi relevante, precum şi orice modificări ale acestora.36. Instruirea ar trebui desfăşurată periodic şi o instruire bazată pe necesităţi ar trebui desfăşurată atunci când este necesar. Instruirea ar trebui furnizată, după caz - de exemplu, întregului personal al firmei de investiţii în ansamblu, unor departamente specifice sau unei anumite persoane. 37. Instruirea ar trebui dezvoltată pe o bază continuă astfel încât să ia în considerare toate modificările relevante (de exemplu, noua legislaţie, standardele sau orientările emise de AEVMP şi autorităţile competente, precum şi modificările modelului de afaceri al firmei de investiţii). 38. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să evalueze periodic măsura în care personalul din domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii posedă nivelul necesar de conştientizare şi aplică în mod corect politicile şi procedurile firmei de investiţii. 39. Personalul responsabil pentru asigurarea conformităţii ar trebui, de asemenea, să ofere asistenţă pentru personalul din departamente în activitatea zilnică a acestora şi să fie disponibil să răspundă la întrebările care rezultă din activitatea comercială de zi cu zi. 40. Firmele de investiţii ar trebui să asigure faptul că funcţia de asigurare a conformităţii este implicată în dezvoltarea politicilor şi procedurilor relevante din cadrul firmei de investiţii în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii şi serviciilor auxiliare. În acest context, funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să aibă capacitatea, de exemplu, de a oferi expertiză şi consiliere pentru conformitate departamentelor cu privire la toate deciziile strategice sau noile modele de afaceri sau cu privire la lansarea unei noi strategii de publicitate în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii. În cazul în care recomandarea funcţiei de asigurare a conformităţii nu este respectată, funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să documenteze situaţia în consecinţă şi să o prezinte în rapoartele sale de evaluare a conformităţii. 41. Firmele de investiţii ar trebui să asigure faptul că funcţia de asigurare a conformităţii este implicată în toate modificările semnificative ale organizării firmei de investiţii în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii şi serviciilor auxiliare. Aceasta include procesul decizional, atunci când sunt aprobate noi ramuri de activitate sau noi produse financiare. În acest context, funcţiei de asigurare a conformităţii ar trebui să i se acorde dreptul de a participa la procesul de aprobare a instrumentelor financiare care urmează a fi preluate în procesul de distribuţie. Prin urmare, conducătorii ar trebui să încurajeze departamentele să consulte funcţia de asigurare a conformităţii în ceea ce priveşte operaţiunile lor. 42. Firmele de investiţii ar trebui să asigure faptul că funcţia de asigurare a conformităţii este implicată în întreaga corespondenţă semnificativă necurentă cu autorităţile competente în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii. V.II. Orientări cu privire la cerinţele organizatorice ale funcţiei de asigurare a conformităţii Eficienţa funcţiei de asigurare a conformităţii Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (3) lit. (a) şi art. 5 alin. (1) lit. (d) din Directiva de punere în aplicare a MiFID Orientarea generală 5 43. Atunci când asigură alocarea unor resurse umane şi de altă natură corespunzătoare pentru funcţia de asigurare a conformităţii, firmele de investiţii ar trebui să ia în considerare dimensiunea şi tipurile de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare furnizate de firma de investiţii. De asemenea, acestea ar trebui să ofere personalului responsabil pentru asigurarea conformităţii autoritatea necesară pentru exercitarea atribuţiilor în mod eficient, precum şi accesul la toate informaţiile relevante cu privire la serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile auxiliare furnizate. 44. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să posede cunoştinţe şi o experienţă suficient de vastă şi un nivel suficient de ridicat de competenţă pentru a-şi putea asuma responsabilitatea pentru funcţia de asigurare a conformităţii în ansamblu şi a asigura eficienţa acesteia. Orientări specifice 45. Numărul de membri de personal necesar pentru sarcinile funcţiei de asigurare a conformităţii depinde în mare măsură de natura serviciilor şi activităţilor de investiţii şi a serviciilor auxiliare, precum şi de natura altor servicii furnizate de firma de investiţii. În cazul în care activităţile unei firme de investiţii sunt foarte extinse, firma de investiţii ar trebui să asigure faptul că funcţia de asigurare a conformităţii este la fel de extinsă, astfel cum este necesar, având în vedere modificările riscului de conformitate al firmei. Conducătorii ar trebui să monitorizeze periodic dacă numărul de membri de personal încă mai corespunde îndeplinirii atribuţiilor funcţiei de asigurare a conformităţii. 46. În plus faţă de resursele umane, pentru funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui alocate suficiente resurse IT. 47. În cazul în care firma de investiţii stabileşte bugete pentru funcţii sau departamente, funcţiei de asigurare a conformităţii ar trebui să i se aloce un buget în concordanţă cu nivelul de risc de conformitate la care firma este expusă. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui consultat înainte de stabilirea bugetului. Toate deciziile privind reduceri bugetare semnificative ar trebui documentate în scris şi ar trebui să conţină explicaţii detaliate. 48. Pentru asigurarea accesului personalului responsabil pentru asigurarea conformităţii la informaţiile relevante pentru îndeplinirea sarcinilor lui în orice moment, firmele de investiţii ar trebui să permită accesul la toate bazele de date relevante. Pentru a avea în permanent o imagine de ansamblu asupra domeniilor firmei de investiţii în care ar putea apărea informaţii sensibile sau relevante, responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să aibă acces la toate sistemele de informaţii relevante din cadrul firmei de investiţii, precum şi la orice rapoarte de audit intern sau extern sau alte raportări către conducători sau funcţia de supraveghere, dacă există. Acolo unde este cazul, responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a participa la reuniunile conducătorilor sau ale funcţiei de supraveghere. În cazul în care acest drept nu se acordă, situaţia ar trebui documentată şi explicată în scris. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să posede cunoştinţe aprofundate cu privire la organizarea firmei de investiţii, cultura corporativă şi procesele decizionale pentru a fi în măsură să identifice reuniunile la care este important să participe. 49. Pentru a se asigura că personalul responsabil pentru asigurarea conformităţii are autoritatea necesară pentru îndeplinirea sarcinilor sale, conducătorii firmei de investiţii ar trebui să sprijine personalul în exercitarea acestor sarcini. Autoritatea presupune deţinerea unei experienţe adecvate şi a unor competenţe personale relevante, putând fi consolidată prin recunoaşterea în mod explicit a autorităţii specifice a personalului responsabil pentru asigurarea conformităţii prin politica firmei de investiţii de asigurare a conformităţii. 50. Toţi membrii personalului responsabil pentru asigurarea conformităţii ar trebui să cunoască cel puţin MiFID şi legislaţia naţională respectivă şi toate standardele şi orientările aplicabile emise de AEVMP şi autorităţile competente cu privire la aceste dispoziţii, în măsura în care sunt relevante pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Personalul responsabil pentru asigurarea conformităţii ar trebui să fie instruit periodic în vederea menţinerii nivelului de cunoştinţe. Pentru responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii desemnat este necesar un nivel mai ridicat de experienţă. 51. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să facă dovada unei experienţe profesionale suficiente, necesară pentru a putea evalua riscurile de conformitate şi conflictele de interese inerente activităţii firmei de investiţii. Experienţa profesională necesară poate fi dobândită, printre altele, în funcţii operaţionale, în alte funcţii de control sau în funcţii de reglementare. 52. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să aibă cunoştinţe specifice cu privire la diferitele activităţi furnizate de firma de investiţii. Experienţa relevantă impusă poate diferi de la o firmă de investiţii la alta, deoarece şi natura principalelor riscuri de conformitate cu care se confruntă firmele va diferi. În ceea ce priveşte art. 5 alin. (1) lit. (d) din Directiva de punere în aplicare a MiFID, un responsabil cu funcţia de asigurare a conformităţii recent angajat poate avea nevoie, prin urmare, de cunoştinţe de specialitate suplimentare axate pe modelul de afaceri specific al firmei de investiţii, chiar dacă persoana a fost anterior responsabilă cu funcţia de asigurare a conformităţii în cadrul unei alte firme de investiţii. Permanenţa funcţiei de asigurare a conformităţii Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (2) lit. (a) din Directiva de punere în aplicare a MiFID Orientarea generală 6 53. MiFID solicită firmelor de investiţii să se asigure că funcţia de asigurare a conformităţii îşi îndeplineşte sarcinile şi responsabilităţile în permanenţă. Firmele de investiţii ar trebui să stabilească, prin urmare, măsuri adecvate pentru a asigura îndeplinirea responsabilităţilor responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii în absenţa acestuia şi măsuri adecvate pentru a asigura că responsabilităţile funcţiei de asigurare a conformităţii sunt îndeplinite într-o manieră continuă. Aceste măsuri ar trebui să fie în scris. Orientări specifice 54. Firma de investiţii ar trebui să asigure, de exemplu, prin proceduri interne şi măsuri temporare, că responsabilităţile funcţiei de conformitate sunt îndeplinite în mod adecvat în cursul absenţei responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii. 55. Responsabilităţile şi competenţele, precum şi autoritatea personalului de asigurare a conformităţii ar trebui stabilite într-o „politică de conformitate" sau în alte politici generale sau norme interne care iau în considerare domeniul de aplicare şi natura serviciilor şi activităţilor de investiţii ale firmei de investiţii. Acest lucru ar trebui să includă informaţii cu privire la programul de monitorizare şi obligaţiile de raportare ale funcţiei de asigurare a conformităţii, precum şi informaţii cu privire la abordarea bazată pe risc a funcţiei de asigurare a conformităţii în ceea ce priveşte activităţile de monitorizare. Modificările relevante ale dispoziţiilor de reglementare ar trebui să se reflecte imediat prin adaptarea acestor politici/norme. 56. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să îşi desfăşoare activităţile în permanenţă şi nu doar în situaţii speciale. Aceasta necesită monitorizare periodică pe baza unui program de monitorizare. Activităţile de monitorizare ar trebui să acopere în mod regulat toate domeniile-cheie de servicii şi activităţi de investiţii, luând în considerare riscul de conformitate asociat domeniilor de activitate. Funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să poată răspunde rapid la evenimente neprevăzute, schimbând astfel accentul activităţilor sale întrun interval scurt de timp, dacă este necesar. Independenţa funcţiei de asigurare a conformităţii Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (3) din Directiva de punere în aplicare a MiFID Orientarea generală 7 57. Firmele de investiţii ar trebui să asigure faptul că funcţia de asigurare a conformităţii deţine o poziţie în structura organizaţională care asigură faptul că responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii şi alţi membri ai personalului responsabil pentru asigurarea conformităţii acţionează independent atunci când îşi îndeplinesc sarcinile care le revin. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să fie numit şi înlocuit de conducători sau de funcţia de supraveghere. Orientări specifice 58. În timp ce conducătorii sunt responsabili pentru stabilirea unei organizări corespunzătoare a conformităţii şi pentru monitorizarea eficienţei organizării implementate, sarcinile îndeplinite de funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui desfăşurate independent de conducători şi alte departamente ale firmei de investiţii. În special, organizarea firmei de investiţii ar trebui să se asigure că alte departamente nu pot emite instrucţiuni sau influenţa în alt mod personalul responsabil pentru asigurarea conformităţii şi activităţile acestuia. 59. În cazul în care conducătorii se abat de la recomandări sau evaluări importante emise de funcţia de asigurare a conformităţii, responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să documenteze situaţia în consecinţă şi să o prezinte în rapoartele de conformitate. Exceptări Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (3) din Directiva de punere în aplicare a MiFID Orientarea generală 8 60. În cazul în care o firmă de investiţii consideră că nu este proporţional să se conformeze cerinţelor prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. (c) sau (d) din Directiva de punere în aplicare a MiFID, aceasta ar trebui să evalueze dacă eficacitatea funcţiei de asigurare a conformităţii este compromisă de măsurile propuse. Această evaluare ar trebui revizuită periodic. Orientări specifice 61. Firmele de investiţii ar trebui să decidă asupra celor mai potrivite măsuri, inclusiv măsuri organizatorice şi nivelul de resurse, pentru a asigura eficacitatea funcţiei de asigurare a conformităţii în situaţia specifică a firmei. În luarea acestei decizii, firmele de investiţii ar trebui să ia în considerare (printre altele) următoarele criterii: a)tipurile de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare, precum şi alte activităţi comerciale furnizate de firma de investiţii (inclusiv cele care nu sunt legate de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare); b)interacţiunea între serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile auxiliare şi alte activităţi comerciale desfăşurate de firma de investiţii; c)domeniul de aplicare şi volumul de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare desfăşurate (valori absolute şi relative faţă de alte activităţi comerciale), totalul bilanţului şi veniturile firmei de investiţii din comisioane şi tarife şi alte venituri, în contextul furnizării de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare; d)tipurile de instrumente financiare oferite clienţilor; e)tipurile de clienţi vizaţi de firma de investiţii (profesionali, de retail, contrapărţi eligibile); f)numărul de angajaţi; g)dacă firma de investiţii este parte a unui grup economic în sensul art. 1 din A Şaptea Directivă a Consiliului din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate (Directiva 83/349/CE); h)serviciile furnizate prin intermediul unei reţele comerciale, cum ar fi agenţi delegaţi sau sucursale; i)activităţi transfrontaliere furnizate de firma de investiţii; j)organizarea şi complexitatea sistemelor IT.62. Autorităţile competente pot considera aceste criterii utile şi pentru a stabili tipurile de firme de investiţii care pot beneficia de exceptarea în baza principiului proporţionalităţii, în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Directiva de punere în aplicare a MiFID. 63. O firmă de investiţii poate fi, de exemplu, eligibilă pentru exceptarea în baza principiului proporţionalităţii, în cazul în care îndeplinirea sarcinilor de conformitate necesare nu necesită o funcţie cu normă întreagă, având în vedere natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii firmei, precum şi natura şi gama de servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare furnizate. 64. Deşi responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii trebuie întotdeauna numit, pentru o firmă de investiţii mai mică, cu un domeniu foarte restrâns de activitate, poate fi disproporţionat să numească un responsabil separat cu funcţia de asigurare a conformităţii (adică un responsabil care să nu efectueze nicio altă funcţie). În cazul în care o firmă de investiţii face uz de exceptarea în baza principiului proporţionalităţii, conflictele de interese între sarcinile îndeplinite de persoanele în cauză ar trebui reduse cât mai mult posibil. 65. O firmă de investiţii care nu este obligată să îndeplinească toate cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Directiva de punere în aplicare a MiFID, în temeiul principiului proporţionalităţii, poate combina funcţia juridică şi funcţia de asigurare a conformităţii. Cu toate acestea, o firmă de investiţii cu activităţi mai complexe sau de dimensiuni mai mari ar trebui să evite, în general, o astfel de combinaţie, dacă aceasta ar putea submina independenţa funcţiei de asigurare a conformităţii. 66. În cazul în care o firmă de investiţii face uz de exceptarea în baza principiului proporţionalităţii, ar trebui să înregistreze justificarea acestui fapt, astfel încât autoritatea competentă să o poată evalua. Combinarea funcţiei de asigurare a conformităţii cu alte funcţii de control intern Legislaţie relevantă: art. 6 alin. (3) din Directiva de punere în aplicare a MiFID Orientarea generală 9 67. În general, o firmă de investiţii nu ar trebui să combine funcţia de asigurare a conformităţii cu funcţia de audit intern. Combinarea funcţiei de asigurare a conformităţii cu alte funcţii de control poate fi acceptată în cazul în care aceasta nu compromite eficienţa şi independenţa funcţiei de asigurare a conformităţii. Orice combinaţie ar trebui documentată, cu motivarea combinării, astfel încât autorităţile competente să poată evalua caracterul oportun al combinării funcţiilor în cazurile respective. Orientări specifice 68. Personalul responsabil cu asigurarea conformităţii nu ar trebui, în general, să se implice în activităţile pe care le monitorizează. Cu toate acestea, se poate accepta o combinaţie între funcţia de asigurare a conformităţii şi alte atribuţii de control de la acelaşi nivel (cum ar fi prevenirea spălării banilor) în cazul în care aceasta nu generează conflicte de interese sau nu compromite eficienţa funcţiei de asigurare a conformităţii. 69. Combinarea funcţiei de asigurare a conformităţii cu funcţia de audit intern ar trebui evitată, în general, deoarece acest lucru este de natură să submineze independenţa funcţiei de asigurare a conformităţii, deoarece funcţia de audit intern este însărcinată cu supravegherea funcţiei de asigurare a conformităţii. Cu toate acestea, din motive practice (de exemplu, de luare a deciziilor) şi în anumite situaţii (de exemplu, în cadrul firmelor cu doar doi angajaţi), poate fi mai potrivit să existe o persoană responsabilă pentru ambele funcţii. În acest sens, firmele ar trebui să ia în considerare discutarea combinării împreună cu autoritatea de supraveghere competentă. În plus, în cazul producerii unei astfel de combinări, firma trebuie, desigur, să asigure îndeplinirea în mod corespunzător a responsabilităţilor fiecărei funcţii (adică, corect, onest şi profesional). 70. Faptul că personalul din alte funcţii de control îndeplineşte şi sarcini de asigurare a conformităţii ar trebui, de asemenea, să reprezinte un considerent relevant în stabilirea numărului adecvat de membri de personal pentru funcţia de asigurare a conformităţii. 71. Indiferent dacă funcţia de asigurare a conformităţii este combinată sau nu cu alte funcţii de control, funcţia de asigurare a conformităţii ar trebui să îşi coordoneze activităţile cu activităţile de control de nivelul II desfăşurate de alte departamente. Externalizarea funcţiei de asigurare a conformităţii Legislaţie relevantă: art. 6 şi 14 din Directiva de punere în aplicare a MiFID Orientarea generală 10 72. Firmele de investiţii ar trebui să asigure îndeplinirea tuturor cerinţelor aplicabile privind funcţia de asigurare a conformităţii în cazul în care funcţia de asigurare a conformităţii este integral sau parţial externalizată. Orientări specifice 73. Cerinţele MiFID privind externalizarea funcţiilor critice sau importante se aplică integral în cazul externalizării funcţiei de asigurare a conformităţii. 74. Cerinţele aplicabile funcţiei de asigurare a conformităţii sunt aceleaşi, indiferent dacă funcţia de asigurare a conformităţii este externalizată integral sau parţial; responsabilitatea pentru îndeplinirea cerinţelor existente revine conducătorilor firmei. 75. Firma de investiţii ar trebui să efectueze o evaluare amănunţită înainte de a alege un furnizor de servicii, pentru a se asigura că sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 6 şi 14 din Directiva de punere în aplicare a MiFID. Firma de investiţii ar trebui să se asigure că furnizorul de servicii are autoritatea, resursele şi experienţa necesară şi acces la toate informaţiile relevante pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor externalizate ale funcţiei de asigurare a conformităţii. Nivelul evaluării amănunţite depinde de natura, amploarea, complexitatea şi riscul sarcinilor şi proceselor externalizate. 76. Firmele de investiţii ar trebui să asigure, de asemenea, că funcţia de asigurare a conformităţii îşi păstrează caracterul permanent, atunci când este externalizată parţial sau în totalitate, adică furnizorul de servicii ar trebui să poată îndeplini funcţia în mod continuu şi nu doar în situaţii specifice. 77. Firmele de investiţii ar trebui să monitorizeze dacă prestatorul de servicii îşi îndeplineşte sarcinile în mod adecvat, ceea ce include monitorizarea calităţii şi cantităţii serviciilor furnizate. Conducătorii sunt responsabili în permanenţă pentru supravegherea şi monitorizarea funcţiei externalizate şi ar trebui să dispună de resursele şi experienţa necesare pentru a putea îndeplini această responsabilitate. Conducătorii pot numi o anumită persoană pentru supravegherea şi monitorizarea funcţiei externalizate în numele lor. 78. Externalizarea funcţiei de asigurare a conformităţii în cadrul unui grup nu conduce la o scădere a nivelului de responsabilitate al conducătorilor fiecăreia dintre firmele de investiţii din cadrul grupului. Cu toate acestea, o funcţie de grup centralizată de asigurare a conformităţii poate oferi, în unele cazuri, un acces mai bun la informaţii responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii, conducând la creşterea eficienţei funcţiei, în special în cazul în care entităţile împart acelaşi sediu. 79. În cazul în care o firmă de investiţii, din cauza naturii, dimensiunii şi domeniului de aplicare al activităţilor sale comerciale, nu este în măsură să angajeze personal responsabil pentru asigurarea conformităţii independent de furnizarea serviciilor pe care le monitorizează, atunci externalizarea funcţiei de asigurare a conformităţii poate fi o abordare adecvată. V.III. Evaluarea autorităţii competente a funcţiei de asigurare a conformităţii Evaluarea funcţiei de asigurare a conformităţii de către autorităţile competente Legislaţie relevantă: art. 7 şi 17 din MiFID Orientarea generală 11 80. Autorităţile competente ar trebui să evalueze modul în care firmele de investiţii intenţionează să îndeplinească, să pună în aplicare şi să menţină cerinţele MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţii. Acest lucru ar trebui să se aplice în cadrul procesului de autorizare, precum şi, în urma unei abordări bazate pe risc, în cursul supravegherii continue. Orientări specifice 81. Art. 7 din MiFID prevede că autorităţile competente nu eliberează nicio autorizaţie unei firme de investiţii înainte de a se asigura pe deplin că solicitantul îndeplineşte toate cerinţele prevăzute de dispoziţiile legale adoptate în temeiul MiFID. În consecinţă, autoritatea competentă ar trebui să evalueze dacă funcţia de asigurare a conformităţii a unei firme dispune de resurse suficiente şi este organizată în mod adecvat şi dacă au fost stabilite liniile de raportare corespunzătoare. Aceasta ar trebui să solicite operarea oricăror modificări necesare ale funcţiei de asigurare a conformităţii ca o condiţie pentru autorizare. 82. În plus, în cadrul procesului de supraveghere continuă, o autoritate competentă ar trebui să evalueze - în urma unei abordări bazate pe risc - dacă măsurile puse în aplicare de firma de investiţii pentru funcţia de asigurare a conformităţii sunt adecvate şi dacă funcţia de asigurare a conformităţii îşi îndeplineşte în mod corespunzător responsabilităţile. Firmele de investiţii au responsabilitatea de a stabili necesitatea modificării resurselor şi organizării funcţiei de asigurare a conformităţii ca urmare a modificării modelului de afaceri al firmei de investiţii. De asemenea, autorităţile competente ar trebui să evalueze şi să monitorizeze, dacă este necesar, în cadrul supravegherii continue şi în urma unei abordări bazate pe risc, măsura în care aceste modificări sunt necesare şi au fost puse în aplicare. Autoritatea competentă ar trebui să ofere firmei un termen rezonabil pentru operarea modificărilor. Cu toate acestea, modificările firmelor de investiţii nu se supun neapărat aprobării autorităţilor competente. 83. Unele autorităţi competente autorizează sau aprobă responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii desemnat în urma evaluării calificărilor acestuia. Această evaluare poate include o analiză a CV-ului responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii, precum şi un interviu cu persoana desemnată. Acest tip de proces de autorizare poate contribui la consolidarea poziţiei funcţiei de asigurare a conformităţii în cadrul firmei de investiţii şi în raport cu terţii. 84. Alte abordări de reglementare impun responsabilitatea evaluării calificărilor responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii numai conducătorilor firmei de investiţii. Conducătorii evaluează calificările potenţialului responsabil cu funcţia de asigurare a conformităţii anterior numirii. Conformitatea firmei de investiţii cu această cerinţă este ulterior analizată în cadrul evaluării generale a conformităţii firmei cu cerinţele relevante ale MiFID. 85. Unele state membre solicită firmelor de investiţii să informeze autorităţile competente cu privire la numirea şi înlocuirea responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii. În unele jurisdicţii, notificarea trebuie, de asemenea, însoţită de o declaraţie detaliată a motivelor înlocuirii. Aceasta poate ajuta autorităţile competente să obţină o perspectivă asupra posibilelor tensiuni între responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii şi conducători, ceea ce ar putea indica deficienţele de independenţă ale funcţiei de asigurare a conformităţii. 86. Practicile de mai sus ar putea fi utile şi altor autorităţi competente4. 4 Această descriere a practicilor specifice ale autorităţilor competente vizează să ofere cititorilor informaţii suplimentare cu privire la abordările diferite ale autorităţilor competente, fără a stabili cerinţe suplimentare pentru firmele de investiţii sau autorităţile competente [determinând astfel obligaţia de respectare sau de motivare în temeiul art. 16 alin. (3) din Regulamentul AEVMP].SmartCity5

COMENTARII la Regulament 20/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 20 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 20/2017
Regulament 1 2017
Ordin 10 2010
pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vanzare în lipsa
Regulament 5 2010
privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă
Regulament 4 2009
privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
Ordin 26 2009
pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
Regulament 32 2006
privind serviciile de investiţii financiare*) Notă *) Aprobat de Ordinul nr. 121/21.12.2006 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 103 din 12 februarie 2007.
Ordin 121 2006
pentru aprobarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare*)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu