Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 732 din  7 iunie 2002

pentru aprobarea Normelor de atestare a dreptului de amanare a exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata conform art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, pentru livrarile efectuate in tara

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 410 din 13 iunie 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele de atestare a dreptului de amanare a exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata conform art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, pentru livrarile efectuate in tara, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                              Maria Manolescu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                                  NORME
de atestare a dreptului de amanare a exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata conform art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, pentru livrarile efectuate in tara

    Art. 1
    (1) Potrivit art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, pentru livrarile de masini industriale, mijloace de transport destinate realizarii de activitati productive, utilaje tehnologice, instalatii, echipamente, aparate de masura si control, automatizari si produse de software, care au fost produse cu cel mult un an inaintea vanzarii si care nu au fost niciodata utilizate, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata se amana in urmatoarele conditii:
    a) pe perioada de realizare a investitiei, pana la punerea in functiune a acesteia, respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare datei de punere in functiune a investitiei, dar nu mai mult de 12 luni de la data inceperii investitiei, cand livrarile respective se efectueaza catre intreprinderile mici si mijlocii, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare, precum si catre societatile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice romane, persoanele fizice si asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare, care isi au sediul si isi desfasoara activitatea in zona defavorizata, in vederea efectuarii de investitii in zonele defavorizate;
    b) pe perioada de realizare a investitiei, pana la punerea in functiune a acesteia, respectiv pana pe data de 25 a lunii urmatoare datei de punere in functiune a investitiei, dar nu mai mult de 30 de luni de la data inregistrarii statistice la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, cand livrarile respective se efectueaza catre persoane impozabile care realizeaza investitii ce se incadreaza in prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie.
    (2) Pentru intreprinderile mici si mijlocii si pentru investitorii din zonele defavorizate data inceperii investitiei se declara pe propria raspundere de catre reprezentantii legali ai acestora.
    (3) Data punerii in functiune a investitiei o constituie data intocmirii procesului-verbal de receptie finala, de dare in folosinta sau de punere in functiune, dupa caz.
    Art. 2
    (1) Atestarea dreptului de amanare a exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata se face pe baza de certificat, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1, emis de directiile generale ale finantelor publice judetene pentru unitatile care isi au sediul in raza teritoriala a acestora.
    (2) Pentru unitatile care au sediul in municipiul Bucuresti certificatul pentru amanarea exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata se elibereaza de administratiile finantelor publice de sector sau de Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, dupa caz, la care sunt inregistrate ca platitoare de impozite si taxe.
    (3) Certificatul se elibereaza la solicitarea beneficiarilor mentionati la art. 1, pentru fiecare obiectiv de investitii, pe o perioada de maximum 12 luni de la data inceperii investitiei, pentru intreprinderile mici si mijlocii si pentru investitorii din zonele defavorizate, si de maximum 30 de luni de la data inregistrarii statistice la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, pentru investitorii care realizeaza investitii ce se incadreaza in prevederile Legii nr. 332/2001.
    (4) In vederea obtinerii certificatului beneficiarii depun urmatoarele documente:
    a) cererea prevazuta in anexa nr. 2;
    b) copii de pe actele de infiintare;
    c) copie de pe certificatul de inmatriculare;
    d) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    e) copie de pe documentul prin care s-a aprobat realizarea investitiei;
    f) certificat de atestare fiscala, in original;
    g) dovada, in original, privind numarul mediu scriptic anual de salariati, eliberata in conditiile legii de catre Camera de munca in a carei raza teritoriala activeaza unitatea respectiva, in cazul intreprinderilor mici si mijlocii;
    h) copie legalizata de pe certificatul de investitor in zona defavorizata sau certificatul provizoriu de investitor in zona defavorizata, dupa caz, pentru unitatile din zonele defavorizate;
    i) copie legalizata de pe dovada inregistrarii statistice la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, in cazul unitatilor care realizeaza investitii ce se incadreaza in prevederile Legii nr. 332/2001;
    j) declaratie pe propria raspundere, semnata de persoana care angajeaza legal unitatea, din care sa rezulte data de incepere a investitiei, in cazul intreprinderilor mici si mijlocii si al investitorilor din zonele defavorizate.
    Art. 3
    (1) In urma analizarii documentatiei prezentate de importator cererea se aproba sau se respinge de comisia constituita in acest scop. Din comisie fac parte directorul general al directiei generale a finantelor publice, respectiv directorul administratiei finantelor publice de sector, si alti 4 membri numiti prin decizie a acestuia.
    (2) Directiile generale ale finantelor publice, respectiv administratiile finantelor publice de sector, vor tine evidenta certificatelor de amanare a exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata eliberate intr-un registru de evidenta, conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
    Art. 4
    (1) Furnizorii bunurilor prevazute la art. 1 justifica amanarea exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata, pe baza copiei legalizate de pe certificatul de amanare, obtinuta de la beneficiari.
    (2) Furnizorii sunt obligati sa dea o declaratie pe propria raspundere, semnata de persoana care angajeaza legal unitatea, pe care o transmit beneficiarului, din care sa rezulte ca bunurile prevazute la art. 1 au fost produse cu cel mult un an inaintea vanzarii si nu au fost niciodata utilizate.
    Art. 5
    (1) Bunurile prevazute la art. 1 nu pot face obiectul comercializarii pe perioada acordarii facilitatii prevazute de lege.
    (2) In situatia nerespectarii acestei prevederi exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data efectuarii livrarii. Pentru perioada de la data efectuarii livrarii pana la data platii efective se datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere pentru neplata in termen a obligatiilor bugetare, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare.
    Art. 6
    In caz de divizare, fuziune, lichidare, dizolvare fara lichidare unitatile care beneficiaza de amanarea exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata au obligatia de a achita taxa pe valoarea adaugata inainte de declansarea acestor operatiuni si de a anunta concomitent organul fiscal care a emis certificatul de amanare a exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata.
    Art. 7
    Inregistrarile contabile pentru transpunerea prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 345/2002 sunt urmatoarele:

    A. La furnizori:
    a) inregistrarea livrarii de bunuri:
    411 =  %
          707
          4428
    Operatiunea se inscrie in jurnalul pentru vanzari in coloanele 12 si 13;
    b) la data achitarii taxei pe valoarea adaugata de catre beneficiari operatiunea se inscrie in jurnalul de vanzari in coloanele 10 si 11, iar pe baza copiei documentului de plata transmis de beneficiari se inregistreaza taxa pe valoarea adaugata devenita exigibila:
    4428 = 4427
    c) concomitent se inregistreaza reducerea taxei colectate pentru aceste operatiuni, care se evidentiaza la rd. 2 din Decontul privind taxa pe valoarea adaugata:
    4427 = 411

    B. La beneficiari:
    a) inregistrarea achizitiei de bunuri:
      %  = 404
    212
    4428
    Operatiunea se inscrie in jurnalul pentru cumparari in coloanele 9 si 10;
    b) achitarea taxei pe valoarea adaugata la bugetul de stat rezultata din facturile furnizorilor pentru care s-a obtinut certificatul de amanare a exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata:
    4426 = 512
    Operatiunea se inscrie in jurnalul pentru cumparari in coloanele 7 si 8;
    c) stingerea datoriei fata de furnizor pentru partea privind taxa pe valoarea adaugata achitata in numele sau:
    404 = 4428.

    ANEXA 1
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI ...............
    ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A SECTORULUI ..........................

                                CERTIFICAT
                 pentru amanarea exigibilitatii T.V.A.

                  nr. .......... data ...............

    In conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata se amana exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru*)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
achizitionate de catre ..............................., localitatea ................................., str. ............................. nr. ....., judetul/sectorul ..............................., codul fiscal ................, pentru obiectivul de investitii ...................................... .
    Prezentul certificat este valabil pana la punerea in functiune a investitiei, dar nu mai tarziu de data de .................................... .

                             Director general,
------------
    *) Se inscriu bunurile prevazute la pct. 4 din cererea solicitantului.

    ANEXA 2
    la norme

                                CERERE
de amanare a exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata conform art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata

    1. Denumirea solicitantului ................................................
    2. Localitatea ........................, str. ............................., nr. ......., judetul/sectorul ..................
    3. Codul fiscal al platitorului de T.V.A. ..................................
    4. Se marcheaza cu "x":                                 _
       - masini industriale .............................. |_|
       - utilaje tehnologice ............................. |_|
       - instalatii ...................................... |_|
       - echipamente ..................................... |_|
       - aparate de masura si control .................... |_|
       - automatizari .................................... |_|
       - mijloace de transport ........................... |_|
       - produse de software ............................. |_|
    5. Obiectivul de investitii ...............................................
    6. Data inceperii investitiei (ziua/luna/anul) ............................
    7. Data prognozata pentru punerea in functiune (luna/anul) ................
    8. Valoarea estimativa a investitiei (mii lei) ............................

    Numele si prenumele ............... Functia ................. Data ........

                         Semnatura si stampila
    .............................................................
    (se semneaza de catre persoanele care angajeaza solicitantul)

    ANEXA 3
    la norme

                                 REGISTRU
privind evidenta certificatelor de amanare a exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata
 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |     Denumirea    |   Codul    |  Nr. certificatului   |     Natura     |
|crt. |  solicitantului  |   fiscal   | emis si data emiterii |  investitiei*) |
|_____|__________________|____________|_______________________|________________|
|_____|__________________|____________|_______________________|________________|
|_____|__________________|____________|_______________________|________________|
|_____|__________________|____________|_______________________|________________|
    *) Masini industriale, mijloace de transport destinate realizarii de activitati productive, utilaje tehnologice, instalatii, echipamente, aparate de masura si control, automatizari si/sau produse de software.

    Prezentul registru contine .... pagini numerotate de la 1 la ...., fiecare fila fiind parafata/stampilata in data de ....................... .

                           Conducatorul unitatii,
                   .....................................
                          (semnatura si stampila)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 732/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 732 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 732/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu