E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 10 din 4 martie 2010

pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vanzare în lipsa

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 169 din 16 martie 2010In conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3), (5) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în şedinţa din data de 3 martie 2010, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

ANEXĂ

REGULAMENTUL   Nr. 5/2010

privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prevederile prezentului regulament stabilesc reguli privind utilizarea de către depozitarul central, operatorul de piaţă şi, după caz, operatorul de sistem şi participanţii la sistemele administrate de către aceştia a sistemului de conturi globale şi a mecanismului cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, precum şi reguli privind efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă.

Art. 2. - Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, şi în reglementările emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) în aplicarea acesteia.

Art. 3. - Utilizarea sistemului de conturi globale şi a mecanismului cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare pentru tranzacţionarea şi evidenţierea deţinerilor de valori mobiliare înregistrate în sistemul depozitarului central se va realiza cu îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiţii:

a) niciun transfer între contul house şi contul global de clienţi sau între subconturile individuale ale clienţilor din cadrul contului global, evidenţiate în sistemul propriu de back-office al intermediarului - participant la sistemul depozitarului central, nu poate avea loc în lipsa unei tranzacţii, cu excepţia operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a operaţiunilor de constituire a garanţiilor financiare cu transfer de proprietate formate din valori mobiliare, a operaţiunilor de însuşire a garanţiilor fără transfer de proprietate constituite din valori mobiliare;

b) este interzisă încheierea de către intermediari, cu excepţia formatorilor de piaţă potrivit art. 24, a tranzacţiilor de vânzare în lipsă pe conturile globale, fără a fi împrumutate în prealabil valorile mobiliare care fac obiectul respectivelor vânzări;

c)   intermediarii sunt responsabili în ceea ce priveşte monitorizarea permanentă, din punctul de vedere al respectării prevederilor legale incidente, a operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, precum şi a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora, efectuate în cadrul conturilor globale în numele clienţilor şi înregistrate în sistemele proprii de back-office ale intermediarilor;

d) depozitarul central este responsabil în ceea ce priveşte monitorizarea permanentă, din punctul de vedere al respectării prevederilor legale incidente, a operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, precum şi a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora, efectuate în cadrul conturilor deschise de către intermediari în sistemul depozitarului central.

Art. 4. - (1) Operaţiunile de împrumut de valori mobiliare se pot realiza exclusiv pentru următoarele scopuri:

a)  în vederea efectuării de tranzacţii de vânzare în lipsă, inclusiv în cazul în care valorile mobiliare sunt împrumutate iniţial de intermediari care le împrumută ulterior clienţilor proprii în vederea efectuării de tranzacţii de vânzare în lipsă;

b) în vederea finalizării decontării tranzacţiilor, în situaţia în care intermediarul care prestează servicii de custodie nu confirmă decontarea unei tranzacţii;

c) în vederea finalizării decontării tranzacţiilor, în situaţia în care, la data decontării, se constată faptul că valorile mobiliare nu sunt disponibile la decontare (acestea nefiind transferate din sistemul unui alt depozitar central sau al unei instituţii financiare internaţionale cu care depozitarul central a stabilit legături electronice, printr-o instrucţiune de transfer fără schimb de proprietate);

d)  pentru menţinerea calităţii de formator de piaţă a unui intermediar;

e)   în vederea efectuării operaţiunilor de decontare a instrumentelor financiare derivate care implică livrare fizică;

f) în orice altă situaţie, în vederea finalizării decontării, caz în care depozitarul central va notifica de îndată C.N.V.M, şi va aplica sancţiunile corespunzătoare, în conformitate cu reglementările proprii.

(2) Se interzic operaţiunile de împrumut de valori mobiliare prin care se urmăreşte exclusiv obţinerea de dividende sau exercitarea de voturi în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor.

(3)  Răspunderea cu privire la respectarea scopului pentru care este realizat împrumutul de valori mobiliare aparţine intermediarilor implicaţi şi, după caz, depozitarului central.

CAPITOLUL II

Condiţii tehnice şi operaţionale

Art. 5. - Pentru utilizarea sistemului de conturi globale pus la dispoziţie de către depozitarul central, intermediarul - participant la sistemul depozitarului central poate să deschidă în sistemul de compensare-decontare şi registru al acestuia un cont în nume propriu (house) şi cel puţin un cont global în numele clienţilor săi.

Art. 6. - (1) La utilizarea sistemului de conturi globale, intermediarii au obligaţia de a utiliza în sistemele de back-office o aplicaţie software care să evidenţieze zilnic în subconturile individuale ale clienţilor atât identitatea fiecărui client, cât şi deţinerile acestuia, cu înregistrarea expresă a sarcinilor existente asupra valorilor mobiliare deţinute, ca urmare a efectuării operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, precum şi a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora.

(2)  Sistemele de back-office ale intermediarilor trebuie să aibă capacitatea de a arhiva istoricul tuturor tranzacţiilor cu valori mobiliare şi a operaţiunilor aferente acestora, inclusiv a operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare şi de constituire de garanţii asupra valorilor mobiliare.

(3) In vederea păstrării în siguranţă a datelor şi a informaţiilor menţionate la alin. (1), intermediarii au obligaţia de a elabora proceduri de asigurare a continuităţii operaţionale şi de recuperare a datelor şi a informaţiilor în caz de dezastru, proceduri ce vor fi revizuite anual. Spaţiile destinate desfăşurării activităţii intermediarilor trebuie să fie dotate cu:

- sisteme de alarmă antiefracţie;

- sisteme de alarmă în caz de incendiu.

(4) Pentru aplicarea alin. (3), intermediarii trebuie să asigure cel puţin două sisteme de back-up, în două locaţii diferite. In acest sens, trebuie să dispună de servere de back-up dedicate care să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să asigure salvarea în timp real a datelor şi a informaţiilor;

b)  să fie prevăzute cu câte o copie a aplicaţiei software utilizate pentru sistemul de back-office;

c) să fie situate după cum urmează:

-  un server de back-up trebuie să fie situat la sediul autorizat al intermediarului, unde se află sistemul de back-office al acestuia; şi

- un alt server de back-up trebuie să fie situat într-o locaţie specializată în recuperarea informaţiilor în caz de dezastru, inclusiv într-un centru de date autorizat, sau la un sediu autorizat al intermediarului, diferit faţă de cel în care se află sistemul de back-office al acestuia.

(5) Intermediarii autorizaţi să presteze serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 6 lit. A.a), b), c) sau d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006, trebuie să elaboreze proceduri interne şi să dezvolte mecanisme de control intern, ce vor fi revizuite anual, privind gestionarea modalităţilor de prioritizare şi alocare a ordinelor, în conformitate cu prevederile cap. VI din titlul III din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M, nr. 32/2006.

(6) Intermediarii autorizaţi să presteze serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 6 lit. B.a) din O.U.G. nr. 99/2006 trebuie să elaboreze proceduri interne şi mecanisme de control intern, ce vor fi revizuite anual, privind:

- utilizarea unor proceduri de back-office robuste, care să includă principiul dublei înregistrări, potrivit căruia, pentru fiecare operaţiune de creditare/debitare a contului beneficiarului, trebuie să existe o operaţiune corespondentă de debitare/creditare în contul contrapărţii care furnizează/primeşte valorile mobiliare, proceduri care să permită identificarea în orice moment şi fără întârziere a deţinerilor de valori mobiliare ale unui client propriu;

- păstrarea înregistrărilor, evidenţelor şi conturilor necesare, pentru a putea în orice moment şi fără întârziere să distingă activele deţinute de un client faţă de activele deţinute de orice alt client şi faţă de propriile active;

-  realizarea zilnică de către intermediari a unei verificări interne a evidenţelor proprii, pentru a certifica faptul că deţinerile cumulate ale clienţilor proprii corespund poziţiilor înregistrate de intermediari în conturile globale deschise la alţi intermediari sau în sistemele depozitarilor centrali;

- reconcilierea zilnică de către participanţii la sistemul unui depozitar central a tuturor subconturilor individuale ale clienţilor şi a contului house, respectiv a deţinerilor de valori mobiliare şi a sarcinilor asupra acestora, evidenţiate în sistemele proprii de back-office, cu conturile globale deschise în sistemele depozitarilor centrali;

-  protecţia adecvată a activelor clienţilor, inclusiv pentru situaţia în care valorile mobiliare sunt depozitate prin intermediul mai multor intermediari în cadrul unui lanţ de custodie şi asigurarea faptului că procedurile respective, în măsura în care sunt relevante, sunt aplicabile tuturor intermediarilor aflaţi în poziţii superioare în cadrul lanţului de custodie.

(7)  Până la data obţinerii acordului depozitarului central cu privire la întrunirea condiţiilor tehnice şi operaţionale aferente utilizării conturilor globale de către participanţii la sistemul depozitarului central, intermediarii au obligaţia transmiterii la C.N.V.M a procedurilor prevăzute la alin. (3), (5) şi (6), după caz.

(8)  In vederea utilizării sistemului de conturi globale şi a efectuării operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare şi de constituire a garanţiilor aferente acestora, sistemele informatice ale intermediarilor vor fi auditate de auditori ai sistemelor informatice, persoane fizice sau juridice, active, certificate de Asociaţia de Audit şi Control al Sistemelor Informatice - ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Raportul de audit va certifica cel puţin faptul că sistemele informatice ale intermediarilor asigură respectarea condiţiilor tehnice şi operaţionale aferente utilizării conturilor globale, efectuării operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare şi de constituire a garanţiilor asociate acestora.

(9) Acordul depozitarului central prevăzut la alin. (7) va fi condiţionat de raportul de audit întocmit în conformitate cu alin. (8), precum şi de verificarea de către depozitarul central a întrunirii condiţiilor tehnice şi operaţionale impuse de acesta, prin reglementările proprii, aferente utilizării conturilor globale şi efectuării operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare şi de constituire a garanţiilor aferente acestora.

(10) Este interzisă utilizarea sistemului de conturi globale de către intermediarii care nu se încadrează în prevederile prezentului articol.

Art. 7. - (1) Depozitarul central are obligaţia de a elabora proceduri de administrare a riscurilor operaţionale şi alte măsuri de administrare a riscurilor inerente sistemului de compensare decontare şi de reducere a decontărilor eşuate, precum şi proceduri de control şi audit intern, care să vizeze inclusiv utilizarea sistemului de conturi globale şi a mecanismului fără prevalidarea instrumentelor financiare, precum şi operaţiunile de împrumut de valori mobiliare şi a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora, precum şi de a le revizui anual.

(2) Depozitarul central are obligaţia de a transmite C.N.V.M, procedurile prevăzute la alin. (1) în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

CAPITOLUL III

Obligaţii de raportare şi evidenţă a deţinerilor de valori mobiliare

Art. 8. - Participanţii la sistemul depozitarului central au obligaţia să reconcilieze zilnic toate subconturile individuale ale clienţilor şi contul house, respectiv deţinerile de valori mobiliare şi sarcinile asupra acestora, evidenţiate în sistemele proprii de back-office, cu conturile globale deschise în sistemele depozitarilor centrali, astfel încât să se respecte relaţia: TOTAL ACTIVE FINANCIARE PENTRU FIECARE ISIN („International Securities Identification Number" = ACTIVE FINANCIARE GAJATE + ACTIVE FINANCIARE LIBERE DE SARCINI.

Art. 9. - (1) Depozitarul central trebuie să asigure permanent suportul tehnic corespunzător transmiterii de către intermediarii - participanţi la sistemul depozitarului central a raportărilor impuse de prevederile art. 146 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 297/2004 şi ale art. 67 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M, nr. 13/2005, respectiv a datelor şi a informaţiilor prevăzute la art. 8, referitoare la identitatea clienţilor, la deţinerile de valori mobiliare, precum şi la sarcinile asupra acestora, înregistrate în sistemele de back-office utilizate de către participanţi, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M, nr. 13/2005.

(2) Depozitarul central trebuie să asigure o evidenţă unitară a informaţiilor şi a datelor centralizate menţionate la alin. (1), raportate de către participanţii la sistemul depozitarului central, în baza prevederilor art. 146 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 297/2004 si ale art. 67 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M, nr. 13/2005.

(3)   Depozitarul central trebuie să transmită, în mod centralizat, la cererea C.N.V.M., datele şi informaţiile prevăzute la alin. (2), în conformitate cu dispoziţiile art. 154 din Legea nr. 297/2004 si ale art. 69 din Regulamentul C.N.V.M, nr. 13/2005.

(4) Depozitarul central trebuie să stabilească în reglementările proprii măsurile şi sancţiunile administrative corespunzătoare pentru situaţiile în care participanţii la sistemul depozitarului central nu îşi îndeplinesc obligaţiile de raportare impuse de prevederile art. 146 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 297/2004 si ale art. 67 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M, nr. 13/2005.

Art. 10. - (1) Depozitarul central trebuie să stabilească prin reglementările proprii cel puţin următoarele:

a) modalitatea de reconciliere zilnică (raportări electronice);

b)  formatul fişierelor (reconcilierea trebuie să se producă între sistemele de back-office ale intermediarilor şi sistemul depozitarului central, într-un interval orar bine stabilit, anterior închiderii zilei de decontare);

c) modalităţile de semnalare şi/sau corectare a erorilor.

(2) In vederea asigurării unei evidenţe unitare, participanţii la sistemul depozitarului central au obligaţia să facă reconcilierea zilnică şi să semnaleze depozitarului central, anterior închiderii zilei de decontare, dacă sunt sau nu neconcordanţe între informaţiile înregistrate în sistemul depozitarului central şi cele înregistrate în sistemele de back-office.

Art. 11. - Participanţii la sistemul depozitarului central care utilizează sistemul de conturi globale trebuie să raporteze în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni către depozitarul central datele şi informaţiile privind identitatea clienţilor cu deţineri de acţiuni ale societăţilor de investiţii financiare (SIF) şi numărul de acţiuni SIF deţinute de aceştia, înregistrate în sistemele proprii de back-office.

Art. 12. - (1) Depozitarul central va centraliza, la sfârşitul ultimei zile lucrătoare a fiecărei luni, datele şi informaţiile menţionate la art. 11, în vederea cumulării tuturor deţinerilor de acţiuni emise de o SIF ale unei persoane având un anumit identificator unic (cod numeric personal/CUI/paşaport/cod fiscal).

(2) Depozitarul central va notifica de îndată conducerii SIF/societăţii de administrare a investiţiilor (SAI) care administrează o SIF, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (6) din Instrucţiunea nr. 1/2007 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin Legea nr. 208/2005 şi Legea nr. 97/2006, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 29/2007, în cazul în care, ulterior centralizării datelor şi informaţiilor menţionate la alin. (1), depozitarul central constată situaţii de depăşire a limitei prevăzute la art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, apărute ca urmare a operaţiunilor de piaţă raportate de către participanţii la sistemul depozitarului central.

CAPITOLUL IV

Operaţiunile de împrumut de valori mobiliare şi de constituire a garanţiilor asociate acestora

Art. 13. - (1) Operatorul de piaţă are obligaţia de a publica lista valorilor mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată care pot face obiectul vânzărilor în lipsă, listă care include:

a) o secţiune cu cele mai lichide valori mobiliare admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată respectivă;

b)   o secţiune cu orice alte valori mobiliare care se tranzacţionează prin intermediul formatorilor de piaţă.

(2) Operatorul de piaţă va stabili, prin reglementările proprii, criteriile de lichiditate care vor fi avute în vedere la alcătuirea secţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a).

(3)  Secţiunea prevăzută la alin. (1) lit. a) se actualizează semestrial de către operatorul de piaţă, conform regulilor acestuia.

(4) Secţiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se actualizează de către operatorul de piaţă ori de câte ori este necesar, conform regulilor acestuia.

(5)  Lista valorilor mobiliare eligibile pentru operaţiunile de împrumut de valori mobiliare, precum şi lista valorilor mobiliare eligibile pentru operaţiunile de constituire de garanţii asociate împrumutului de valori mobiliare se stabilesc şi se publică de către depozitarul central, conform regulilor acestuia.

(6)  Lista valorilor mobiliare eligibile pentru operaţiunile de împrumut de valori mobiliare va include cel puţin valorile mobiliare admise la tranzacţionare care pot face obiectul vânzărilor în lipsă, prevăzute la alin. (1).

(7)  Listele prevăzute la alin. (5) se actualizează semestrial de către depozitarul central conform regulilor acestuia.

(8)  C.N.V.M, poate dispune, în situaţia în care consideră necesar, excluderea unor valori mobiliare din listele prevăzute la alin. (1), respectiv (5).

Art. 14. - (1) Monitorizarea de către depozitarul central a operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, precum şi a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora, efectuate în conturile globale deschise de către intermediari în sistemul depozitarului central în numele clienţilor, se va realiza exclusiv la nivelul numărului total de valori mobiliare libere de sarcini şi gajate, segregate pe ISIN.

(2) In vederea evidenţierii numărului total de valori mobiliare ce fac obiectul operaţiunilor de împrumut şi al sarcinilor înregistrate în conturile globale deschise de către intermediari în sistemul depozitarului central în numele clienţilor, reglementările proprii ale depozitarului central trebuie să prevadă obligaţia participanţilor la sistemul depozitarului central de a instructa în mod corespunzător depozitarul central ori de câte ori în sistemele lor proprii de back-office este înregistrată o astfel de operaţiune.

(3)  Evidenţierea de către depozitarul central a garanţiilor asupra valorilor mobiliare constituite în baza Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 99/1999, va avea ca efect reducerea corespunzătoare a cantităţii de valori mobiliare disponibile pentru tranzacţionare şi decontare în contul global deschis de participantul la sistemul depozitarului central, în care au fost evidenţiate valorile mobiliare ce fac obiectul garanţiei, anterior înscrierii garanţiei.

Art. 15. - Monitorizarea de către depozitarul central a operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, precum şi a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora, înregistrate în conturile house deschise în nume propriu de către intermediari în sistemul depozitarului central, se va efectua prin reconcilierea zilnică cu sistemul depozitarului central a informaţiilor referitoare la deţinerile de valori mobiliare pe conturile house, astfel încât să se respecte, pentru fiecare cont house în parte deschis, relaţia: TOTAL ACTIVE FINANCIARE PENTRU FIECARE ISIN = ACTIVE FINANCIARE GAJATE + ACTIVE FINANCIARE LIBERE DE SARCINI.

Art. 16. - (1) Toate operaţiunile de împrumut de valori mobiliare vor avea la bază un contract-cadru şi acte adiţionale la acesta, în conformitate cu prevederile alin. (2)-(5), actele adiţionale întocmindu-se de către părţi după cum urmează:

a)  anterior introducerii ordinului de vânzare în sistemul de tranzacţionare, în cazul aplicării mecanismului cu prevalidare a instrumentelor financiare;

b)  cel mai târziu la data decontării potrivit termenului de decontare, în cazul aplicării mecanismului fără prevalidarea instrumentelor financiare.

(2) Pentru situaţiile în care operaţiunile de împrumut de valori mobiliare, precum şi cele de constituire a garanţiilor asociate acestora sunt efectuate între conturile proprii a 2 participanţi la sistemul depozitarului central, intermediarii au obligaţia de a utiliza un contract-standard de împrumut (format dintr-un contract-cadru şi acte adiţionale), întocmit în baza „Global Maşter Securities Lending Agreement - International Securities Lenders Association ISLA" (GMSLA).

(3) Contractul-standard de împrumut GMSLA, armonizat cu prevederile legislaţiei din România, va constitui parte integrantă din reglementările proprii ale depozitarului central.

(4) Pentru situaţiile în care operaţiunile de împrumut de valori mobiliare, precum şi cele de constituire a garanţiilor asociate acestora sunt efectuate între un intermediar şi un client al acestuia sau un client al altui intermediar ori între 2 clienţi ai unui intermediar/ai unor intermediari, se va utiliza un contract-standard de împrumut (format dintr-un contract-cadru şi acte adiţionale) întocmit în baza contractului-standard de împrumut GMSLA, armonizat cu dispoziţiile legislaţiei din România, cu respectarea următoarelor prevederi:

a) contractul-cadru va conţine cel puţin clauze referitoare la:

- părţile contractante;

- obiectul contractului;

- drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;

- volumul/valoarea maxim (ă) a valorilor mobiliare care pot fi împrumutate unui client, în funcţie de regulile de administrare a riscului ale intermediarului;

-  tipul garanţiilor care pot fi utilizate pentru garantarea împrumutului;

-  modalitatea de constituire, evaluare şi executare a garanţiilor;

- modalitatea de restituire a valorilor mobiliare împrumutate şi a garanţiilor;

- situaţia nerambursare la scadenţă a valorilor mobiliare;

-  modul de exercitare, de către părţile contractante, a drepturilor aferente dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare împrumutate şi, după caz, asupra valorilor mobiliare constituite drept garanţie financiară cu transfer de proprietate;

- prevederi privind modul de încetare a contractului, inclusiv situaţia în care valorile mobiliare obiect al operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare sunt excluse din lista prevăzută la art. 13 alin. (5);

b) pentru fiecare operaţiune de împrumut de valori mobiliare se va întocmi un act adiţional care va conţine cel puţin clauze referitoare la:

- părţile contractante;

- obiectul contractului;

- tipul, numărul, valoarea nominală şi valoarea de piaţă la momentul împrumutului ale valorilor mobiliare împrumutate, cu precizarea emitentului şi a codului ISIN;

- tipul şi valoarea activelor acceptate pentru garantarea împrumutului;

- durata împrumutului de valori mobiliare;

-    tarifele şi comisioanele plătite de beneficiarul împrumutului de valori mobiliare.

(5)  Garanţiile cu şi fără transfer de proprietate asociate împrumutului de valori mobiliare se vor constitui în funcţie de încadrarea juridică a părţilor contractante în legislaţia incidenţă contractelor de garanţie, potrivit reglementărilor depozitarului central, după cum urmează:

a) garanţiile financiare asociate operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare se pot constitui atât cu transfer de proprietate, cât şi fără transfer de proprietate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, denumită în continuare O.G. nr. 9/2004. La apariţia cauzei care determină executarea garanţiei financiare, respectiv în situaţia în care nu se restituie la termen valorile mobiliare împrumutate, beneficiarul garanţiei poate să execute garanţia financiară cu respectarea prevederilor contractuale, ale O.G. nr. 9/2004 si ale prevederilor incidente din reglementările C.N.V.M.;

b)   garanţiile reale mobiliare asociate operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare se vor constitui exclusiv fără transfer de proprietate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/1999; garanţiile reale mobiliare se vor constitui numai în cazul în care clauzele contractuale cuprind acordul părţilor cu privire la modalităţile de executare a garanţiilor reale mobiliare; la apariţia cauzei care determină executarea garanţiei reale mobiliare, respectiv în situaţia în care nu se restituie la termen valorile mobiliare împrumutate, beneficiarul garanţiei poate să execute garanţia reală mobiliară cu respectarea prevederilor contractuale si ale prevederilor incidente din reglementările C.N.V.M.

Art. 17. - (1) In cazul utilizării sistemului de conturi globale, operaţiunile de împrumut de valori mobiliare realizate între conturile participanţilor la sistemul depozitarului central, deschise atât în nume propriu, cât şi în numele clienţilor, se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al valorilor mobiliare între conturile implicate, conform instrucţiunilor adecvate, primite din partea participanţilor implicaţi, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.

(2) In cazul utilizării sistemului de conturi globale, operaţiunile de constituire a garanţiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al valorilor mobiliare între conturile implicate, conform instrucţiunilor adecvate, primite din partea participanţilor implicaţi, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.

Art. 18. - (1) In cazul utilizării sistemului de conturi globale, pentru derularea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare între 2 clienţi ai aceluiaşi participant la sistemul depozitarului central, participantul respectiv are obligaţia şi răspunderea exclusivă de a notifica depozitarului central, prin transmiterea unei instrucţiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central, cu privire la transferul valorilor mobiliare obiect al operaţiunii de împrumut efectuat în cadrul contului global de clienţi. Participantul va înregistra în sistemul său de back-office transferul valorilor mobiliare.

(2) La restituirea valorilor mobiliare obiect al operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare între 2 clienţi ai aceluiaşi participant la sistemul depozitarului central, participantul respectiv are obligaţia de a notifica depozitarul central, prin transmiterea unei instrucţiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central, cu privire la transferul valorilor mobiliare obiect al operaţiunii de împrumut efectuat în cadrul contului global de clienţi. Participantul va înregistra în sistemul său de back-office transferul valorilor mobiliare.

(3) Participanţii la sistemul depozitarului central au obligaţia să coreleze operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) pentru fiecare operaţiune de împrumut în parte.

Art. 19. - (1) In cazul utilizării sistemului de conturi globale, participanţii la sistemul depozitarului central au obligaţia de a înregistra în evidenţele proprii blocarea valorilor mobiliare ce fac obiectul garanţiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini şi de a instructa, de îndată, depozitarul central, cu privire la reflectarea în conturile globale a blocărilor, prin transmiterea unor instrucţiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.

(2) Participanţii la sistemul depozitarului central au obligaţia de a înregistra în evidenţele proprii deblocarea valorilor mobiliare ce au făcut obiectul garanţiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini şi de a instructa, de îndată, depozitarul central cu privire la reflectarea în conturile globale a deblocărilor, prin transmiterea unor instrucţiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.

(3)  Depozitarul central va reflecta fiecare operaţiune de blocare, respectiv deblocare a valorilor mobiliare, prin transferul acestora între conturile globale deschise de către intermediar şi conturile globale speciale destinate acestor operaţiuni, de îndată ce a primit instrucţiunea corespunzătoare din partea respectivului intermediar.

Art. 20. -In cazul utilizării sistemului de conturi individuale, operaţiunile de împrumut de valori mobiliare realizate între conturile   participanţilor   la   sistemul   depozitarului   central, deschise atât în nume propriu, cât şi în numele clienţilor, se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al valorilor mobiliare între conturile implicate, conform instrucţiunilor adecvate, primite din partea participanţilor implicaţi, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.

Art. 21. - (1) In cazul utilizării sistemului de conturi individuale, operaţiunile de constituire a garanţiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al valorilor mobiliare între conturile implicate, conform instrucţiunilor adecvate, primite din partea participanţilor implicaţi, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.

(2) In cazul utilizării sistemului de conturi individuale, înregistrarea garanţiilor fără transfer de proprietate se va reflecta de către depozitarul central în conturile individuale, conform reglementărilor depozitarului central aplicabile.

Art. 22. - (1) Depozitarul central are obligaţia de a transmite C.N.V.M, raportări semestriale, în termen de maximum 10 zile de la încheierea semestrului de raportare sau în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea C.N.V.M., cu privire la operaţiunile de împrumut de valori mobiliare, cu precizarea următoarelor:

a) numărul operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare;

b) volumul valorilor mobiliare luate cu împrumut, centralizate în funcţie de codul ISIN;

c)  intermediarii şi conturile implicate în aceste operaţiuni, după caz contul global de clienţi sau titularul contului individual, în situaţia utilizării sistemului de conturi individuale, cu precizarea calităţii lor de creditor sau debitor, după caz.

(2) Intermediarii au obligaţia de a transmite C.N.V.M, raportări lunare, în termen de maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M., cu privire la operaţiunile de împrumut de valori mobiliare realizate de aceştia sau de clienţi ai lor, potrivit art. 153 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M, nr. 32/2006, cu precizarea inclusiv a următoarelor:

a) numărul operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare;

b)  volumul valorilor mobiliare luate cu împrumut, respectiv date cu împrumut, centralizate în funcţie de codul ISIN;

c) valoarea, la data împrumutului, a valorilor mobiliare luate cu împrumut, respectiv date cu împrumut, centralizate în funcţie de codul ISIN;

d) scopul operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare.

CAPITOLUL V

Tranzacţiile de vânzare în lipsă

Art. 23. - (1) Tranzacţiile de vânzare în lipsă încheiate de către intermediari în numele clienţilor se vor efectua cu împrumut de valori mobiliare în prealabil, în conformitate cu prevederile art. 190 alin. (2) lit. a) şi ale art. 207 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M, nr. 32/2006.'

(2) Intermediarii au obligaţia să se asigure că au încheiat un contract-cadru de împrumut de valori mobiliare cu clientul care intenţionează să vândă valorile mobiliare respective.

Art. 24. - (1) Incheierea de către intermediari, în nume propriu, pe conturile house, a tranzacţiilor de vânzare în lipsă a unor valori mobiliare pe care aceştia nu le deţin în proprietate la momentul vânzării şi nu le-au împrumutat în prealabil se permite numai pentru menţinerea poziţiei de formator de piaţă pentru valorile mobiliare prevăzute la art. 29 lit. b).

(2) Intermediarii care nu deţin calitatea de formator de piaţă vor putea încheia, în nume propriu, pe conturile house, tranzacţii de vânzare în lipsă după efectuarea unui împrumut/unor împrumuturi de valori mobiliare care să asigure acoperirea integrală a vânzării în lipsă.

Art. 25. - (1) Pentru efectuarea tranzacţiilor de vânzare în lipsă, operatorul de piaţă trebuie să asigure suportul tehnic corespunzător şi regulile impuse prin reglementările proprii astfel încât să fie respectate prevederile art. 13, precum şi următoarele condiţii:

a)   în momentul introducerii ordinului în sistemul de tranzacţionare, intermediarul are obligaţia de a semnala în mod clar că ordinul este de vânzare în lipsă; pentru aceasta intermediarul va acţiona în conformitate cu instrucţiunea clientului, dacă ordinul este introdus în numele unui client;

b) preţul aferent unui ordin de vânzare în lipsă trebuie să fie cel puţin egal cu cel mai bun preţ de vânzare înregistrat în piaţa principală a valorii mobiliare respective, la momentul introducerii ordinului aferent tranzacţiei de vânzare în lipsă;

c)  operatorul de piaţă are obligaţia de a publica la sfârşitul fiecărei zile de tranzacţionare informaţii privind volumul şi numărul tranzacţiilor de vânzare în lipsă executate pe piaţa reglementată respectivă, pentru fiecare emitent;

d)  operatorul de piaţă are obligaţia de a asigura suportul tehnic astfel încât să nu se permită din punct de vedere tehnic introducerea pe contul house, pe contul global de clienţi sau pe contul individual a ordinului de vânzare de către agentul de servicii de investiţii financiare fără a se proceda la inserarea caracteristicii de vânzare în lipsă, respectiv la marcarea câmpului specific vânzării în lipsă cu „YES/NO". Cu excepţia formatorilor de piaţă, marcarea câmpului specific vânzării în lipsă cu „YES" presupune, implicit, confirmarea efectuării prealabile a operaţiunii de împrumut a valorilor mobiliare care fac obiectul respectivei vânzări în lipsă, precum şi existenţa unui contract/unor contracte-cadru de împrumut, încheiat/încheiate conform legislaţiei incidente.

(2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) nu se aplică formatorilor de piaţă, în cazul acestora vânzările în lipsă efectuându-se la preţuri conform regulilor pieţei reglementate.

CAPITOLUL VI

Sancţiuni

Art. 26. -Incălcarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform dispoziţiilor titlului X din Legea nr. 297/2004.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 27. - (1) In vederea utilizării sistemului de conturi globale pentru alte valori mobiliare decât cele prevăzute la art. 29 lit. b), precum şi pentru realizarea de operaţiuni de împrumut de valori mobiliare şi de tranzacţii de vânzare în lipsă, reglementările proprii ale depozitarilor centrali, ale operatorilor de piaţă şi, după caz, ale operatorilor de sistem trebuie să conţină prevederi exprese care să respecte cerinţele prevăzute la cap. II-V.

(2) Obligaţiile participanţilor prevăzute în cap. II-V trebuie să constituie cerinţe exprese de menţinere a acestora în sistemele administrate de către depozitarul central, operatorul de piaţă şi, după caz, operatorul de sistem, iar nerespectarea acestor obligaţii trebuie să conducă la aplicarea măsurilor corespunzătoare.

Art. 28. - Depozitarii centrali, operatorii de pieţe reglementate şi, după caz, operatorii de sistem au obligaţia să modifice şi să coreleze corespunzător reglementările proprii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 29. -Incepând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament se aplică următoarele prevederi:

a) sub condiţia modificării reglementărilor proprii ale depozitarilor centrali, ale operatorilor de piaţă şi, după caz, ale operatorilor de sistem în conformitate cu prevederile art. 27 şi 28, sistemul mixt de conturi (globale sau individuale) şi mecanismul cu prevalidare a instrumentelor financiare se vor utiliza pentru toate instrumentele financiare depozitate şi/sau înregistrate în cadrul unui sistem de compensare-decontare administrat de un depozitar central din România, care nu sunt prevăzute la lit. b);

b) sistemul de conturi globale şi mecanismul fără prevalidare a instrumentelor financiare se vor aplica în cazul:

(i) emitenţilor ale căror instrumente financiare sunt înregistrate în sistemul unui depozitar central din România, cu condiţia ca instrumentele financiare respective să fie tranzactionate atât pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România, cât şi pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

(ii)   emitentului titlurilor de stat tranzactionate pe o piaţă reglementată din România;

(iii) emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt înregistrate în sistemul unui depozitar central din România şi constituie obiectul unei oferte publice transfrontaliere derulate în baza unui prospect notificat C.N.V.M, de către o autoritate  competentă dintr-un  alt stat membru al Uniunii Europene;

(iv)   instrumentelor financiare înregistrate în sistemul unui depozitar central din România, precum şi în cadrul unui alt sistem/unor altor sisteme ale unor entităţi similare sau ale unor instituţii financiare internaţionale din state membre ale Uniunii Europene, cu care depozitarul central din România are stabilite legături electronice în vederea asigurării transferului instrumentelor financiare şi decontării transfrontaliere a tranzacţiilor;

(v)   altor emitenţi/instrumente financiare stabiliţi/stabilite prin decizia C.N.V.M, la cererea fundamentată a depozitarului central sau a operatorului de piaţă/sistem.

Art. 30. - (1) Incepând cu data intrării în vigoare a modificărilor reglementărilor proprii efectuate de depozitarii centrali, operatorii de piaţă şi, după caz, operatorii de sistem în conformitate cu prevederile art. 27 şi 28, aceştia au obligaţia de a realiza teste şi de a efectua evaluări lunare ale aplicării sistemului de conturi globale, a operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, rezultatele evaluărilor urmând a fi comunicate C.N.V.M.

(2) Testele şi evaluările prevăzute la alin. (1) se vor realiza pe o perioadă de cel puţin 3 luni.

(3)  Incepând cu data intrării în vigoare a modificărilor reglementărilor proprii efectuate de depozitarii centrali, operatorii de piaţă şi, după caz, operatorii de sistem în conformitate cu prevederile art. 28, intermediarii au obligaţia de a participa la testele prevăzute la alin. (1) şi de a realiza o autoevaluare cu privire la capacitatea proprie de a utiliza sistemul de conturi globale, operaţiunile de împrumut de valori mobiliare, cele de constituire a garanţiilor asociate acestora şi tranzacţiile de vânzare în lipsă, precum şi de a iniţia un audit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (8).

(4) Participanţii la sistemele depozitarilor centrali, operatorilor de piaţă şi, după caz, ale operatorilor de sistem vor transmite C.N.V.M, autoevaluarea prevăzută la alin. (3), precum şi raportul de audit întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (8), în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a modificărilor reglementărilor proprii efectuate de depozitarii centrali, operatorii de piaţă şi, după caz, operatorii de sistem respectivi în conformitate cu prevederile art. 28.

Art. 31. -Incepând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 şi 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Depozitarul central va asigura un tratament nediscriminatoriu pentru operatorii de piaţă şi operatorii de sistem în vederea efectuării de operaţiuni de compensare-decontare."

b)  La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In cazul utilizării conturilor de valori mobiliare prevăzute la alin. (1), responsabilitatea privind existenţa valorilor mobiliare la decontare revine:

a)   intermediarului care a introdus respectivul ordin de vânzare; sau, după caz,

b)  entităţii autorizate care prestează activităţi de custodie pentru vânzător, sub condiţia confirmării instrucţiunii de decontare de către entitatea respectivă."

c) Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) In cazul conturilor de valori mobiliare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. b), membrii depozitarului central, inclusiv participanţii, au obligaţia de a menţine subconturi individuale de valori mobiliare pentru clienţii ai căror mandatari sunt şi de a înregistra zilnic în evidenţele proprii deţinerile pe fiecare client, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 297/2004.

(2) Subconturile prevăzute la alin. (1) vor fi evidenţiate astfel încât să se asigure separarea valorilor mobiliare deţinute în nume propriu de cele deţinute în numele clienţilor."

d) Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 54. -Valorile mobiliare ce fac obiectul unui contract de împrumut şi/sau de garanţie vor fi înregistrate în conturile de valori mobiliare prevăzute la art. 51 alin. (1)."

e) Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - La cererea C.N.V.M, sau a oricăror altor instituţii împuternicite prin lege, membrii depozitarului central, inclusiv participanţii, care deschid conturi globale de valori mobiliare vor raporta deţinerile pe fiecare client, evidenţiate în subconturile individuale ale acestora în sistemul propriu al membrului/participantului, în cel mai scurt timp posibil."

f)  La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Depozitarul central poartă răspunderea identificării proprietarului unor valori mobiliare dintre cele depozitate în sistemul administrat de acesta, în cazul în care respectivele valori mobiliare sunt înregistrate în conturi individuale; membrii depozitarului central, inclusiv participanţii, poartă răspunderea identificării proprietarului unor valori mobiliare dintre cele depozitate în sistemul administrat de depozitarul central, în cazul în care valorile mobiliare respective sunt înregistrate în conturi globale deschise de respectivii membri/participanţi în sistemul depozitarului central."

g) La articolul 64 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) membri, alţii decât participanţii definiţi la art. 168 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, pentru conturile globale, potrivit contractului încheiat cu depozitarul central."

h) La articolul 81, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Pentru situaţiile care nu intră sub incidenţa alin. (1), inclusiv executarea contractelor de garanţie reală mobiliară şi executarea silită, având ca obiect valori mobiliare, transferul proprietăţii asupra valorilor mobiliare se va realiza doar prin vânzarea acestora pe piaţa reglementată/în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare printr-un intermediar sau, pentru situaţiile prevăzute la art. 96 alin. (7) şi la art. 97 alin. (61), printr-un intermediar printr-o tranzacţie în afara pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacţionare."

i) După articolul 81 se introduce un nou articol, articolul 811, cu următorul cuprins:

„Art. 811. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 79 alin. (1), depozitarul central poate opera transferuri ale valorilor mobiliare ca efect al operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare şi al operaţiunilor de constituire de garanţii financiare cu transfer de proprietate.

(2) Transferurile valorilor mobiliare prevăzute la alin. (1) vor fi operate de către depozitarul central la data indicată de părţile implicate. Transferurile realizate de către depozitarul central între conturile proprii ale participanţilor vor fi condiţionate de depunerea documentaţiei complete.

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 79 alin. (1), participanţii la sistemul depozitarului central pot opera transferuri ale valorilor mobiliare în sistemele de back-office proprii, ca efect al operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare şi al operaţiunilor de constituire de garanţii financiare cu transfer de proprietate între clienţii proprii ale căror deţineri de valori mobiliare sunt evidenţiate în cadrul aceluiaşi cont global."

j) Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 96. - (1) In conformitate cu dispoziţiile titlului VI cap. II din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, garanţiile mobiliare asupra valorilor mobiliare care fac obiectul contractelor de garanţie reală mobiliară se constituie prin indisponibilizarea acestora în conturile prevăzute la art. 51 alin. (1).

(2)  In cazul în care părţile sunt de acord cu privire la executarea contractului de garanţie reală mobiliară, creditorul va vinde valorile mobiliare gajate, prin intermediul unui intermediar, pe o piaţă reglementată/în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, inclusiv prin metoda «vânzare specială la ordin», cu respectarea reglementărilor aplicabile.

(3) In cazul executării silite a contractului de garanţie reală mobiliară, creditorul, cu exerciţiul executorului, va vinde valorile mobiliare gajate în favoarea sa, prin intermediul unui intermediar, pe o piaţă reglementată/în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, în condiţiile prevăzute la alin. (2).

(4) In cazul executării silite în baza Codului de procedură civilă, executorul va proceda la valorificarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi, prin intermediul unui intermediar, pe o piaţă reglementată/în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, în condiţiile prevăzute la alin. (2).

(5)  In situaţia în care creanţa nu va putea fi stinsă prin vânzarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi sau al unui contract de garanţie reală mobiliară, creditorul poate lua în proprietate, în contul creanţei, valorile mobiliare oferite spre vânzare, depozitarul central urmând a opera transferul în contul creditorului, potrivit art. 811 alin. (1) şi (2).

(6) In cazul în care valorile mobiliare ce fac obiectul popririi sau al unui contract de garanţie reală mobiliară nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare administrat de un operator de piaţă, respectiv de un operator de sistem, autorizat de C.N.V.M., beneficiarul va vinde valorile mobiliare gajate, printr-un intermediar, printr-o tranzacţie în afara pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacţionare.

(7)  In situaţia în care creanţa nu va putea fi stinsă prin vânzarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi sau al unui contract de garanţie reală mobiliară printr-un intermediar, printr-o tranzacţie în afara pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacţionare, creditorul poate lua în proprietate, în contul creanţei, valorile mobiliare oferite spre vânzare, depozitarul central urmând a opera transferul în contul creditorului, potrivit art. 811 alin. (1) şi (2)."

k) La articolul 97, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 97. - (1) In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, garanţiile financiare asupra valorilor mobiliare care fac obiectul contractului de garanţie financiară fără transfer de proprietate se constituie prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestora în conturile prevăzute la art. 51 alin. (1)."

l) La articolul 97, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) In cazul în care părţile au convenit asupra vânzării valorilor mobiliare ce fac obiectul contractului de garanţie financiară, beneficiarul va vinde valorile mobiliare gajate, printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare administrat de un operator de piaţă, respectiv de un operator de sistem, autorizat de C.N.V.M., inclusiv prin metoda «vânzare specială la ordin»."

m) La articolul 97, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) In cazul în care valorile mobiliare ce fac obiectul contractului de garanţie financiară nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare administrat de un operator de piaţă, respectiv de un operator de sistem, autorizat de C.N.V.M., iar părţile au convenit asupra vânzării acestora, beneficiarul va vinde valorile mobiliare gajate, printr-un intermediar printr-o tranzacţie în afara pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacţionare."

n) La articolul 97, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) In cazul contractului de garanţie financiară cu transfer de proprietate, transferul valorilor mobiliare care fac obiectul contractului de garanţie financiară cu transfer de proprietate se realizează după cum urmează:

a) prin sistemul depozitarului central potrivit art. 811 alin. (1) şi (2);

b) în sistemele de back-office ale participanţilor la sistemul depozitarului central, potrivit art. 811 alin. (3), în cazul operaţiunilor de împrumut între 2 clienţi ai unui intermediar, ale căror deţineri sunt evidenţiate în cadrul aceluiaşi cont global."

Art. 32. -Incepând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 şi 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) La articolul 190 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) vânzarea în lipsă - vânzarea valorilor mobiliare pe care vânzătorul nu le deţine în proprietate la momentul vânzării şi pe care acesta le-a împrumutat în prealabil prin încheierea unui contract-cadru de împrumut; condiţia referitoare la împrumutarea în prealabil a valorilor mobiliare nu se aplică formatorilor de piata pentru valorile mobiliare stabilite de C.N.V.M.;".

b) Articolul 191 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 191. - (1) Operatorul de piaţă are obligaţia de a publica lista valorilor mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată care pot face obiectul vânzărilor în lipsă şi al cumpărărilor în marjă, listă care include:

a) o secţiune cu cele mai lichide valori mobiliare admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată respectivă;

b)   o secţiune cu orice alte valori mobiliare care se tranzacţionează prin intermediul formatorilor de piaţă.

(2) Operatorul de piaţă va stabili, prin reglementările proprii, criteriile de lichiditate care vor fi avute în vedere la alcătuirea secţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a).

(3)  Secţiunea prevăzută la alin. (1) lit. a) se actualizează semestrial de către operatorul de piaţă, conform regulilor acestuia.

(4) Secţiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se actualizează de către operatorul de piaţă ori de câte ori este necesar, conform regulilor acestuia.

(5)  Lista valorilor mobiliare eligibile pentru operaţiunile de împrumut de valori mobiliare, precum şi lista valorilor mobiliare eligibile pentru operaţiunile de constituire de garanţii asociate împrumutului de valori mobiliare sunt stabilite şi publicate de către depozitarul central conform regulilor acestuia.

(6)  Lista valorilor mobiliare eligibile pentru operaţiunile de împrumut de valori mobiliare va include cel puţin valorile mobiliare admise la tranzacţionare care pot face obiectul vânzărilor în lipsă şi al cumpărărilor în marjă, prevăzute la alin. (1).

(7)  Listele prevăzute la alin. (5) sunt actualizate de către depozitarul central conform regulilor acestuia.

(8)  C.N.V.M, poate dispune, în situaţia în care consideră necesar, excluderea unor valori mobiliare din listele prevăzute la alin. (1), respectiv (5)."

c)   La articolul 195, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,j) clauze privind modul de încetare a contractului, inclusiv situaţia în care valorile mobiliare obiect al cumpărării în marjă sunt eliminate din lista menţionată la art. 191 alin. (1)."

d) Articolul 205 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 205. - (1) Preţul aferent unui ordin de vânzare în lipsă trebuie să fie cel puţin egal cu cel mai bun preţ de vânzare înregistrat în piaţa principală a valorii mobiliare respective, la momentul introducerii ordinului aferent tranzacţiei de vânzare în lipsă.

(2) La deschiderea şedinţei, preţul menţionat la alin. (1) este egal cu preţul de deschidere stabilit conform regulilor pieţei reglementate.

(3) Executarea ordinelor privind vânzările în lipsă va respecta regulile stabilite de operatorul de piaţă.

(4) Operatorul de piaţă are obligaţia de a publica la sfârşitul fiecărei zile de tranzacţionare informaţii privind volumul şi numărul tranzacţiilor de vânzare în lipsă executate pe piaţa reglementată respectivă, pentru fiecare emitent.

(5)  Condiţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică ordinelor introduse de formatorii de piaţă, în cazul acestora vânzările în lipsă efectuându-se la preţuri conform regulilor pieţei reglementate."

e) La articolul 207 alineatul (3), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,i) prevederi privind modul de încetare a contractului, inclusiv situaţia în care valorile mobiliare obiect al tranzacţionării în marjă sunt eliminate din lista prevăzută la art. 191 alin. (1)."

Art. 33. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 34. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice dispoziţii contrare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 10/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 10 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 10/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu