E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.18 din 14.12.2011

privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
ACT EMIS DE: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 2 din 03 ianuarie 2012SmartCity1

Articolul IRegulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 şi 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (2), după litera e) se introduc două noi litere, literele e1) şi e2), cu următorul cuprins: e1) garanţie financiară - garanţie asupra valorilor mobiliare, definită conform Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare; e2) ipotecă mobiliară - ipotecă asupra valorilor mobiliare, definită conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 2. La articolul 2 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins: g1) garanţii asupra valorilor mobiliare - garanţii financiare definite la lit. e1) şi/sau ipoteci mobiliare definite la lit. e2); 3. La articolul 81 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins: i1) executării ipotecilor mobiliare sau a garanţiilor financiare prin însuşirea de către creditor/beneficiar a valorilor mobiliare obiect al ipotecii mobiliare sau, după caz, al garanţiei financiare; 4. La articolul 81, alineatul (6) se abrogă. 5. La articolul 95 alineatul (1), literele j) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins: j)regulile cu privire la împrumutul de valori mobiliare şi de utilizare a garanţiilor aferente acestuia;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... m)reguli cu privire la executarea garanţiilor financiare şi a ipotecilor mobiliare. 6. Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 96(1) Ipotecile mobiliare asupra valorilor mobiliare care fac obiectul contractelor de ipotecă mobiliară se constituie şi sunt perfecte prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestora în conturi speciale deschise în numele constituitorului ipotecii mobiliare în sistemul depozitarului central, potrivit regulilor depozitarului central.(2) Ipotecile menţionate la alin. (1) îndeplinesc condiţia de publicitate pentru opozabilitate şi stabilirea rangului de prioritate a ipotecilor din momentul înregistrării acestora la depozitarul central. Înregistrările vor indica cantitatea de valori mobiliare ipotecate, obligaţia garantată şi identitatea constituitorului ipotecii, a debitorului obligaţiei garantate (în cazul în care acesta este diferit de constituitorul ipotecii) şi a creditorului ipotecar.(3) Radierea ipotecilor mobiliare se realizează de către depozitarul central potrivit regulilor proprii emise în acest sens, în condiţiile legii.(4) Rangul ipotecilor mobiliare se stabileşte în funcţie de ordinea înscrierii ipotecilor mobiliare în conformitate cu prevederile alin. (1). În înţelesul prezentului alineat, ordinea înscrierii este dată de momentul înscrierii în conturile menţionate la alin. (1), moment consemnat prin indicarea datei şi orei exacte (exprimate în ore, minute şi secunde) în documentul emis de depozitarul central care confirmă înscrierea ipotecii mobiliare. (5) În cazul în care părţile sunt de acord cu privire la executarea ipotecii mobiliare, creditorul va vinde valorile mobiliare ipotecate în favoarea sa, printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, prin metoda «vânzare specială la ordin», cu respectarea reglementărilor aplicabile.(6) În cazul executării silite a ipotecii mobiliare, creditorul, cu exerciţiul executorului judecătoresc, va vinde valorile mobiliare ipotecate în favoarea sa, printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, prin metoda «vânzare specială la ordin», cu respectarea reglementărilor aplicabile.(7) În cazul executării silite în baza Codului de procedură civilă, executorul va proceda la valorificarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi/sechestrului, printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, prin metoda «vânzare specială la ordin», cu respectarea reglementărilor aplicabile.(8) În situaţia în care creanţa nu va putea fi stinsă prin vânzarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi/sechestrului sau al unei ipoteci mobiliare, creditorul poate lua în proprietate, în contul creanţei, valorile mobiliare oferite spre vânzare, depozitarul central urmând a opera transferul în contul creditorului, potrivit art. 81 alin. (1) lit. i1).(9) Contractul de ipotecă mobiliară trebuie să prevadă o modalitate de evaluare a valorilor mobiliare obiect al ipotecii mobiliare în cazul executării ipotecii mobiliare prin însuşirea de către creditor a valorilor mobiliare respective în contul creanţei.(10) Atât în cazul utilizării sistemului de conturi individuale, cât şi în cazul utilizării sistemului de conturi globale, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 10/2010, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, operaţiunile de constituire şi perfectare a ipotecilor mobiliare se realizează prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestora în conturi speciale deschise în numele constituitorului ipotecii mobiliare în sistemul depozitarului central, asimilate conturilor prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a).(11) Depozitarul central va efectua zilnic actualizarea valorii de piaţă a valorilor mobiliare ipotecate şi va notifica valoarea ipotecii atât constituitorului ipotecii, cât şi creditorului obligaţiei garantate, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens.(12) Constituitorul ipotecii poate înstrăina valorile mobiliare ipotecate numai sub condiţia notificării în prealabil a depozitarului central asupra intenţiei de înstrăinare a valorilor mobiliare respective. Notificarea se va realiza de către constituitor prin intermediul participantului prin care va avea loc înstrăinarea valorilor mobiliare şi va conţine cantitatea şi caracteristicile valorilor mobiliare ipotecate care urmează a fi înstrăinate. În cazul înstrăinării valorilor mobiliare ipotecate, ipoteca se strămută asupra fondurilor băneşti sau asupra altor valori mobiliare rezultate din înstrăinarea valorilor mobiliare ipotecate.(13) În cazul în care constituitorul ipotecii înstrăinează valorile mobiliare ipotecate, acesta are obligaţia de a notifica creditorul obligaţiei garantate, ulterior înstrăinării, cu privire la substituirea ipotecii iniţiale cu valori mobiliare şi/sau fonduri băneşti care să acopere valoarea garantată stabilită prin contractul de ipotecă. Creditorul obligaţiei garantate poate solicita suplimentarea şi/sau modificarea valorilor mobiliare şi/sau a fondurilor băneşti respective, în conformitate cu prevederile contractului de ipotecă şi cu prevederile legale aplicabile.(14) Depozitarul central va actualiza în sistemul propriu informaţiile privind ipoteca mobiliară, în conformitate cu regulile proprii aferente înregistrării ipotecilor mobiliare şi în baza înscrisurilor încheiate de către părţile contractului de ipotecă în acest sens, şi va asigura publicitatea corespunzătoare a acestora în conformitate cu reglementările proprii. 7. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 97(1) Garanţiile financiare asupra valorilor mobiliare care fac obiectul contractelor de garanţie financiară se constituie prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestora în conturile prevăzute la art. 51 alin. (1).(2) Înscrisul probator trebuie să permită identificarea garanţiei financiare, fiind suficient să se dovedească că valorile mobiliare transmisibile prin înscriere în cont, ce fac obiectul contractului de garanţie fără transfer de proprietate, sunt înregistrate în creditul contului menţionat la alin. (1) sau constituie un credit asupra acestui cont.(3) Valorile mobiliare transmisibile prin înscriere în cont, care fac obiectul contractului de garanţie financiară cu transfer de proprietate, vor fi puse la dispoziţia beneficiarului garanţiei, care va obţine proprietatea asupra acestora.(4) Dacă părţile contractului de garanţie financiară stabilesc astfel, beneficiarul poate avea dreptul de a utiliza garanţia financiară în condiţiile prevăzute de contractul respectiv şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(5) În cazul contractului de garanţie financiară cu transfer de proprietate, transferul valorilor mobiliare care fac obiectul contractului se realizează:a)prin sistemul depozitarului central potrivit art. 811 alin. (1) şi (2); sau, după caz, b)în sistemele de back-office ale participanţilor la sistemul depozitarului central, potrivit art. 811 alin. (3). (6) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale prevăzut de Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, operaţiunile de constituire a garanţiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al valorilor mobiliare între conturile implicate, conform instrucţiunilor adecvate, primite din partea participanţilor implicaţi, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central. În cazul utilizării sistemului de conturi individuale, înregistrarea garanţiilor financiare fără transfer de proprietate se va reflecta de către depozitarul central în conturile individuale prin blocarea valorilor mobiliare ce fac obiectul garanţiilor fără transfer de proprietate, conform reglementărilor depozitarului central aplicabile.(7) În cazul utilizării sistemului de conturi globale prevăzut de Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, participanţii la sistemul depozitarului central au obligaţia de a înregistra în evidenţele proprii blocarea valorilor mobiliare ce fac obiectul garanţiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini şi de a instructa, de îndată, depozitarul central cu privire la reflectarea în conturile globale a blocărilor, prin transmiterea unor instrucţiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central. Participanţii la sistemul depozitarului central au obligaţia de a înregistra în evidenţele proprii deblocarea valorilor mobiliare ce au făcut obiectul garanţiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini şi de a instructa, de îndată, depozitarul central cu privire la reflectarea în conturile globale a deblocărilor, prin transmiterea unor instrucţiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.(8) a) Depozitarul central va efectua zilnic actualizarea valorii de piaţă a valorilor mobiliare afectate de garanţia financiară şi va notifica valoarea garanţiei financiare atât furnizorului garanţiei financiare, cât şi beneficiarului garanţiei financiare, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens. b)Participantul va efectua zilnic actualizarea valorii de piaţă a valorilor mobiliare afectate de garanţia financiară şi va notifica valoarea garanţiei financiare atât furnizorului garanţiei financiare, cât şi beneficiarului garanţiei financiare, în conformitate cu procedurile proprii emise în acest sens. (9) La apariţia unei cauze care determină executarea garanţiei, beneficiarul acesteia poate să execute garanţia financiară pusă la dispoziţie, prin vânzarea sau însuşirea valorilor mobiliare ce fac obiectul contractului de garanţie, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(10) În cazul în care contractul de garanţie financiară prevede modalitatea de executare prin vânzarea valorilor mobiliare respective, beneficiarul va vinde valorile mobiliare afectate de garanţia financiară, printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, prin metoda «vânzare specială la ordin».(11) Însuşirea valorilor mobiliare ce fac obiectul contractului de garanţie financiară fără transfer de proprietate este posibilă numai dacă părţile au stabilit în contractul de garanţie financiară fără transfer de proprietate această posibilitate de executare a garanţiei financiare fără transfer de proprietate şi totodată au prevăzut o modalitate de evaluare a valorilor mobiliare.(12) În cazul în care contractul de garanţie financiară fără transfer de proprietate prevede modalitatea de executare prin însuşirea valorilor mobiliare respective, beneficiarul garanţiei financiare poate lua în proprietate, în contul creanţei, valorile mobiliare în cauză, depozitarul central urmând a opera transferul în contul beneficiarului, potrivit art. 811 alin. (1) şi (2). 8. După articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 971, cu următorul cuprins: Articolul 971 (1) Executarea silită a ipotecilor mobiliare, a garanţiilor financiare sau, după caz, executarea silită iniţiată ca urmare a instituirii procedurii popririi/sechestrului asupra valorilor mobiliare se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile, inclusiv ale prezentului regulament.(2) Publicitatea operaţiunilor de vânzare a valorilor mobiliare în caz de executare silită se realizează de către operatorul de piaţă sau, după caz, de către operatorul de sistem care administrează piaţa reglementată, respectiv sistemul alternativ de tranzacţionare unde valorile mobiliare în cauză sunt admise la tranzacţionare, prin sistemele de comunicare ale acestuia. Comisioanele percepute de către operatorul de piaţă sau de către operatorul de sistem relevant în legătură cu aceste servicii de publicitate vor fi stabilite de către acesta conform reglementărilor proprii şi vor fi notificate C.N.V.M.(3) La data comunicării de către executorul judecătoresc a iniţierii procedurilor de executare silită asupra valorilor mobiliare, depozitarul central sau, după caz, participantul relevant la sistemul depozitarului central va proceda la indisponibilizarea valorilor mobiliare în cauză în conturile în care sunt înregistrate. În cazul în care indisponibilizarea este efectuată de către participantul relevant la sistemul depozitarului central, acesta are obligaţia de a instructa, de îndată, depozitarul central cu privire la reflectarea în conturile globale a blocărilor, prin transmiterea unor instrucţiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.(4) În cazul popririi/sechestrului, depozitarul central sau, după caz, participantul relevant la sistemul depozitarului central va proceda la indisponibilizarea unei cantităţi de valori mobiliare stabilite de către executorul judecătoresc prin adresa de înfiinţare a popririi/sechestrului, în măsura necesară pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit prin poprire/sechestru. Prevederile alin. (3) teza a II-a se vor aplica în mod corespunzător. Articolul IIRegulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 16 martie 2010, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, şi în reglementările emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) în aplicarea acesteia.(2) În înţelesul prezentului regulament, garanţiile asociate operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare pot fi constituite prin:a)garanţii financiare - garanţii asupra valorilor mobiliare, definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005; b)ipoteci mobiliare - ipoteci asupra valorilor mobiliare, definite conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005. 2. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8Participanţii la sistemul depozitarului central au obligaţia să reconcilieze zilnic toate subconturile individuale ale clienţilor şi contul house, respectiv deţinerile de valori mobiliare şi sarcinile asupra acestora, evidenţiate în sistemele proprii de back-office, cu conturile globale deschise în sistemele depozitarilor centrali, astfel încât să se respecte relaţia: TOTAL ACTIVE FINANCIARE PENTRU FIECARE ISIN = ACTIVE FINANCIARE AFECTATE DE SARCINI + ACTIVE FINANCIARE LIBERE DE SARCINI. 3. Articolul 14 va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Monitorizarea de către depozitarul central a operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, precum şi a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora, efectuate în conturile globale deschise de către intermediari în sistemul depozitarului central în numele clienţilor, se va realiza exclusiv la nivelul numărului total de valori mobiliare libere de sarcini şi, respectiv, afectate de garanţia financiară sau ipotecate, segregate pe ISIN.(2) Ȋn vederea evidenţierii numărului total de valori mobiliare ce fac obiectul operaţiunilor de împrumut şi al sarcinilor înregistrate în conturile globale deschise de către intermediari în sistemul depozitarului central în numele clienţilor, reglementările proprii ale depozitarului central trebuie să prevadă obligaţia participanţilor la sistemul depozitarului central de a instructa în mod corespunzător depozitarul central ori de câte ori în sistemele lor proprii de back-office este înregistrată o astfel de operaţiune. Informaţiile transmise depozitarului central de participanţi vor conţine inclusiv numele şi datele de contact ale furnizorului garanţiei şi ale beneficiarului garanţiei.(3) Evidenţierea de către depozitarul central a garanţiilor financiare asupra valorilor mobiliare fără transfer de proprietate va avea ca efect reducerea corespunzătoare a cantităţii de valori mobiliare disponibile pentru tranzacţionare şi decontare în contul global deschis de participantul la sistemul depozitarului central, în care au fost evidenţiate valorile mobiliare ce fac obiectul garanţiei financiare respective, anterior înscrierii garanţiei financiare.(4) Atât în cazul utilizării sistemului de conturi individuale, cât şi în cazul utilizării sistemului de conturi globale, operaţiunile de constituire şi perfectare a ipotecilor mobiliare se realizează prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestora în conturi speciale deschise în numele constituitorului ipotecii mobiliare în sistemul depozitarului central. 4. Articolul 15 va avea următorul cuprins: Articolul 15Monitorizarea de către depozitarul central a operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, precum şi a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora, înregistrate în conturile house deschise în nume propriu de către intermediari în sistemul depozitarului central, se va efectua prin reconcilierea zilnică cu sistemul depozitarului central a informaţiilor referitoare la deţinerile de valori mobiliare pe conturile house, astfel încât să se respecte, pentru fiecare cont house deschis, relaţia: TOTAL ACTIVE FINANCIARE PENTRU FIECARE ISIN = ACTIVE FINANCIARE AFECTATE DE SARCINI + ACTIVE FINANCIARE LIBERE DE SARCINI. 5. La articolul 16, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Garanţiile asociate împrumutului de valori mobiliare se vor constitui în funcţie de încadrarea juridică a părţilor contractante în legislaţia incidentă, în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005 şi potrivit reglementărilor depozitarului central. 6. Articolul 21 va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale, operaţiunile de constituire a garanţiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al valorilor mobiliare între conturile implicate, conform instrucţiunilor adecvate, primite din partea participanţilor implicaţi, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.(2) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale, înregistrarea garanţiilor financiare fără transfer de proprietate se va reflecta de către depozitarul central în conturile individuale prin blocarea valorilor mobiliare ce fac obiectul garanţiilor fără transfer de proprietate, conform reglementărilor depozitarului central aplicabile. Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2006 privind executarea contractelor de garanţie reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzacţionare pe pieţele reglementate/sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 52/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 14 iunie 2006, cu modificările ulterioare. Articolul IVPrezentul regulament intră în vigoare la data publicării ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 18/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 18 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 18/2011
Ordin 10 2010
pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vanzare în lipsa
Regulament 5 2010
privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă
Ordin 52 2006
pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2006 privind executarea contractelor de garantie reala mobiliara avand ca obiect valori mobiliare admise la tranzactionare pe pietele reglementate/sistemele alternative de tranzactionare
Ordin 60 2005
pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu