E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.18 din 14.12.2011

privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
ACT EMIS DE: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 2 din 03 ianuarie 2012SmartCity1

Articolul IRegulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 şi 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (2), după litera e) se introduc două noi litere, literele e1) şi e2), cu următorul cuprins: e1) garanţie financiară - garanţie asupra valorilor mobiliare, definită conform Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare; e2) ipotecă mobiliară - ipotecă asupra valorilor mobiliare, definită conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 2. La articolul 2 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins: g1) garanţii asupra valorilor mobiliare - garanţii financiare definite la lit. e1) şi/sau ipoteci mobiliare definite la lit. e2); 3. La articolul 81 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins: i1) executării ipotecilor mobiliare sau a garanţiilor financiare prin însuşirea de către creditor/beneficiar a valorilor mobiliare obiect al ipotecii mobiliare sau, după caz, al garanţiei financiare; 4. La articolul 81, alineatul (6) se abrogă. 5. La articolul 95 alineatul (1), literele j) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins: j)regulile cu privire la împrumutul de valori mobiliare şi de utilizare a garanţiilor aferente acestuia;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... m)reguli cu privire la executarea garanţiilor financiare şi a ipotecilor mobiliare. 6. Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 96(1) Ipotecile mobiliare asupra valorilor mobiliare care fac obiectul contractelor de ipotecă mobiliară se constituie şi sunt perfecte prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestora în conturi speciale deschise în numele constituitorului ipotecii mobiliare în sistemul depozitarului central, potrivit regulilor depozitarului central.(2) Ipotecile menţionate la alin. (1) îndeplinesc condiţia de publicitate pentru opozabilitate şi stabilirea rangului de prioritate a ipotecilor din momentul înregistrării acestora la depozitarul central. Înregistrările vor indica cantitatea de valori mobiliare ipotecate, obligaţia garantată şi identitatea constituitorului ipotecii, a debitorului obligaţiei garantate (în cazul în care acesta este diferit de constituitorul ipotecii) şi a creditorului ipotecar.(3) Radierea ipotecilor mobiliare se realizează de către depozitarul central potrivit regulilor proprii emise în acest sens, în condiţiile legii.(4) Rangul ipotecilor mobiliare se stabileşte în funcţie de ordinea înscrierii ipotecilor mobiliare în conformitate cu prevederile alin. (1). În înţelesul prezentului alineat, ordinea înscrierii este dată de momentul înscrierii în conturile menţionate la alin. (1), moment consemnat prin indicarea datei şi orei exacte (exprimate în ore, minute şi secunde) în documentul emis de depozitarul central care confirmă înscrierea ipotecii mobiliare. (5) În cazul în care părţile sunt de acord cu privire la executarea ipotecii mobiliare, creditorul va vinde valorile mobiliare ipotecate în favoarea sa, printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, prin metoda «vânzare specială la ordin», cu respectarea reglementărilor aplicabile.(6) În cazul executării silite a ipotecii mobiliare, creditorul, cu exerciţiul executorului judecătoresc, va vinde valorile mobiliare ipotecate în favoarea sa, printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, prin metoda «vânzare specială la ordin», cu respectarea reglementărilor aplicabile.(7) În cazul executării silite în baza Codului de procedură civilă, executorul va proceda la valorificarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi/sechestrului, printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, prin metoda «vânzare specială la ordin», cu respectarea reglementărilor aplicabile.(8) În situaţia în care creanţa nu va putea fi stinsă prin vânzarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi/sechestrului sau al unei ipoteci mobiliare, creditorul poate lua în proprietate, în contul creanţei, valorile mobiliare oferite spre vânzare, depozitarul central urmând a opera transferul în contul creditorului, potrivit art. 81 alin. (1) lit. i1).(9) Contractul de ipotecă mobiliară trebuie să prevadă o modalitate de evaluare a valorilor mobiliare obiect al ipotecii mobiliare în cazul executării ipotecii mobiliare prin însuşirea de către creditor a valorilor mobiliare respective în contul creanţei.(10) Atât în cazul utilizării sistemului de conturi individuale, cât şi în cazul utilizării sistemului de conturi globale, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 10/2010, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, operaţiunile de constituire şi perfectare a ipotecilor mobiliare se realizează prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestora în conturi speciale deschise în numele constituitorului ipotecii mobiliare în sistemul depozitarului central, asimilate conturilor prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a).(11) Depozitarul central va efectua zilnic actualizarea valorii de piaţă a valorilor mobiliare ipotecate şi va notifica valoarea ipotecii atât constituitorului ipotecii, cât şi creditorului obligaţiei garantate, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens.(12) Constituitorul ipotecii poate înstrăina valorile mobiliare ipotecate numai sub condiţia notificării în prealabil a depozitarului central asupra intenţiei de înstrăinare a valorilor mobiliare respective. Notificarea se va realiza de către constituitor prin intermediul participantului prin care va avea loc înstrăinarea valorilor mobiliare şi va conţine cantitatea şi caracteristicile valorilor mobiliare ipotecate care urmează a fi înstrăinate. În cazul înstrăinării valorilor mobiliare ipotecate, ipoteca se strămută asupra fondurilor băneşti sau asupra altor valori mobiliare rezultate din înstrăinarea valorilor mobiliare ipotecate.(13) În cazul în care constituitorul ipotecii înstrăinează valorile mobiliare ipotecate, acesta are obligaţia de a notifica creditorul obligaţiei garantate, ulterior înstrăinării, cu privire la substituirea ipotecii iniţiale cu valori mobiliare şi/sau fonduri băneşti care să acopere valoarea garantată stabilită prin contractul de ipotecă. Creditorul obligaţiei garantate poate solicita suplimentarea şi/sau modificarea valorilor mobiliare şi/sau a fondurilor băneşti respective, în conformitate cu prevederile contractului de ipotecă şi cu prevederile legale aplicabile.(14) Depozitarul central va actualiza în sistemul propriu informaţiile privind ipoteca mobiliară, în conformitate cu regulile proprii aferente înregistrării ipotecilor mobiliare şi în baza înscrisurilor încheiate de către părţile contractului de ipotecă în acest sens, şi va asigura publicitatea corespunzătoare a acestora în conformitate cu reglementările proprii. 7. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 97(1) Garanţiile financiare asupra valorilor mobiliare care fac obiectul contractelor de garanţie financiară se constituie prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestora în conturile prevăzute la art. 51 alin. (1).(2) Înscrisul probator trebuie să permită identificarea garanţiei financiare, fiind suficient să se dovedească că valorile mobiliare transmisibile prin înscriere în cont, ce fac obiectul contractului de garanţie fără transfer de proprietate, sunt înregistrate în creditul contului menţionat la alin. (1) sau constituie un credit asupra acestui cont.(3) Valorile mobiliare transmisibile prin înscriere în cont, care fac obiectul contractului de garanţie financiară cu transfer de proprietate, vor fi puse la dispoziţia beneficiarului garanţiei, care va obţine proprietatea asupra acestora.(4) Dacă părţile contractului de garanţie financiară stabilesc astfel, beneficiarul poate avea dreptul de a utiliza garanţia financiară în condiţiile prevăzute de contractul respectiv şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(5) În cazul contractului de garanţie financiară cu transfer de proprietate, transferul valorilor mobiliare care fac obiectul contractului se realizează:a)prin sistemul depozitarului central potrivit art. 811 alin. (1) şi (2); sau, după caz, b)în sistemele de back-office ale participanţilor la sistemul depozitarului central, potrivit art. 811 alin. (3). (6) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale prevăzut de Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, operaţiunile de constituire a garanţiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al valorilor mobiliare între conturile implicate, conform instrucţiunilor adecvate, primite din partea participanţilor implicaţi, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central. În cazul utilizării sistemului de conturi individuale, înregistrarea garanţiilor financiare fără transfer de proprietate se va reflecta de către depozitarul central în conturile individuale prin blocarea valorilor mobiliare ce fac obiectul garanţiilor fără transfer de proprietate, conform reglementărilor depozitarului central aplicabile.(7) În cazul utilizării sistemului de conturi globale prevăzut de Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, participanţii la sistemul depozitarului central au obligaţia de a înregistra în evidenţele proprii blocarea valorilor mobiliare ce fac obiectul garanţiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini şi de a instructa, de îndată, depozitarul central cu privire la reflectarea în conturile globale a blocărilor, prin transmiterea unor instrucţiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central. Participanţii la sistemul depozitarului central au obligaţia de a înregistra în evidenţele proprii deblocarea valorilor mobiliare ce au făcut obiectul garanţiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini şi de a instructa, de îndată, depozitarul central cu privire la reflectarea în conturile globale a deblocărilor, prin transmiterea unor instrucţiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.(8) a) Depozitarul central va efectua zilnic actualizarea valorii de piaţă a valorilor mobiliare afectate de garanţia financiară şi va notifica valoarea garanţiei financiare atât furnizorului garanţiei financiare, cât şi beneficiarului garanţiei financiare, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens. b)Participantul va efectua zilnic actualizarea valorii de piaţă a valorilor mobiliare afectate de garanţia financiară şi va notifica valoarea garanţiei financiare atât furnizorului garanţiei financiare, cât şi beneficiarului garanţiei financiare, în conformitate cu procedurile proprii emise în acest sens. (9) La apariţia unei cauze care determină executarea garanţiei, beneficiarul acesteia poate să execute garanţia financiară pusă la dispoziţie, prin vânzarea sau însuşirea valorilor mobiliare ce fac obiectul contractului de garanţie, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(10) În cazul în care contractul de garanţie financiară prevede modalitatea de executare prin vânzarea valorilor mobiliare respective, beneficiarul va vinde valorile mobiliare afectate de garanţia financiară, printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, prin metoda «vânzare specială la ordin».(11) Însuşirea valorilor mobiliare ce fac obiectul contractului de garanţie financiară fără transfer de proprietate este posibilă numai dacă părţile au stabilit în contractul de garanţie financiară fără transfer de proprietate această posibilitate de executare a garanţiei financiare fără transfer de proprietate şi totodată au prevăzut o modalitate de evaluare a valorilor mobiliare.(12) În cazul în care contractul de garanţie financiară fără transfer de proprietate prevede modalitatea de executare prin însuşirea valorilor mobiliare respective, beneficiarul garanţiei financiare poate lua în proprietate, în contul creanţei, valorile mobiliare în cauză, depozitarul central urmând a opera transferul în contul beneficiarului, potrivit art. 811 alin. (1) şi (2). 8. După articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 971, cu următorul cuprins: Articolul 971 (1) Executarea silită a ipotecilor mobiliare, a garanţiilor financiare sau, după caz, executarea silită iniţiată ca urmare a instituirii procedurii popririi/sechestrului asupra valorilor mobiliare se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile, inclusiv ale prezentului regulament.(2) Publicitatea operaţiunilor de vânzare a valorilor mobiliare în caz de executare silită se realizează de către operatorul de piaţă sau, după caz, de către operatorul de sistem care administrează piaţa reglementată, respectiv sistemul alternativ de tranzacţionare unde valorile mobiliare în cauză sunt admise la tranzacţionare, prin sistemele de comunicare ale acestuia. Comisioanele percepute de către operatorul de piaţă sau de către operatorul de sistem relevant în legătură cu aceste servicii de publicitate vor fi stabilite de către acesta conform reglementărilor proprii şi vor fi notificate C.N.V.M.(3) La data comunicării de către executorul judecătoresc a iniţierii procedurilor de executare silită asupra valorilor mobiliare, depozitarul central sau, după caz, participantul relevant la sistemul depozitarului central va proceda la indisponibilizarea valorilor mobiliare în cauză în conturile în care sunt înregistrate. În cazul în care indisponibilizarea este efectuată de către participantul relevant la sistemul depozitarului central, acesta are obligaţia de a instructa, de îndată, depozitarul central cu privire la reflectarea în conturile globale a blocărilor, prin transmiterea unor instrucţiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.(4) În cazul popririi/sechestrului, depozitarul central sau, după caz, participantul relevant la sistemul depozitarului central va proceda la indisponibilizarea unei cantităţi de valori mobiliare stabilite de către executorul judecătoresc prin adresa de înfiinţare a popririi/sechestrului, în măsura necesară pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit prin poprire/sechestru. Prevederile alin. (3) teza a II-a se vor aplica în mod corespunzător. Articolul IIRegulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 16 martie 2010, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, şi în reglementările emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) în aplicarea acesteia.(2) În înţelesul prezentului regulament, garanţiile asociate operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare pot fi constituite prin:a)garanţii financiare - garanţii asupra valorilor mobiliare, definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005; b)ipoteci mobiliare - ipoteci asupra valorilor mobiliare, definite conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005. 2. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8Participanţii la sistemul depozitarului central au obligaţia să reconcilieze zilnic toate subconturile individuale ale clienţilor şi contul house, respectiv deţinerile de valori mobiliare şi sarcinile asupra acestora, evidenţiate în sistemele proprii de back-office, cu conturile globale deschise în sistemele depozitarilor centrali, astfel încât să se respecte relaţia: TOTAL ACTIVE FINANCIARE PENTRU FIECARE ISIN = ACTIVE FINANCIARE AFECTATE DE SARCINI + ACTIVE FINANCIARE LIBERE DE SARCINI. 3. Articolul 14 va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Monitorizarea de către depozitarul central a operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, precum şi a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora, efectuate în conturile globale deschise de către intermediari în sistemul depozitarului central în numele clienţilor, se va realiza exclusiv la nivelul numărului total de valori mobiliare libere de sarcini şi, respectiv, afectate de garanţia financiară sau ipotecate, segregate pe ISIN.(2) Ȋn vederea evidenţierii numărului total de valori mobiliare ce fac obiectul operaţiunilor de împrumut şi al sarcinilor înregistrate în conturile globale deschise de către intermediari în sistemul depozitarului central în numele clienţilor, reglementările proprii ale depozitarului central trebuie să prevadă obligaţia participanţilor la sistemul depozitarului central de a instructa în mod corespunzător depozitarul central ori de câte ori în sistemele lor proprii de back-office este înregistrată o astfel de operaţiune. Informaţiile transmise depozitarului central de participanţi vor conţine inclusiv numele şi datele de contact ale furnizorului garanţiei şi ale beneficiarului garanţiei.(3) Evidenţierea de către depozitarul central a garanţiilor financiare asupra valorilor mobiliare fără transfer de proprietate va avea ca efect reducerea corespunzătoare a cantităţii de valori mobiliare disponibile pentru tranzacţionare şi decontare în contul global deschis de participantul la sistemul depozitarului central, în care au fost evidenţiate valorile mobiliare ce fac obiectul garanţiei financiare respective, anterior înscrierii garanţiei financiare.(4) Atât în cazul utilizării sistemului de conturi individuale, cât şi în cazul utilizării sistemului de conturi globale, operaţiunile de constituire şi perfectare a ipotecilor mobiliare se realizează prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestora în conturi speciale deschise în numele constituitorului ipotecii mobiliare în sistemul depozitarului central. 4. Articolul 15 va avea următorul cuprins: Articolul 15Monitorizarea de către depozitarul central a operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, precum şi a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora, înregistrate în conturile house deschise în nume propriu de către intermediari în sistemul depozitarului central, se va efectua prin reconcilierea zilnică cu sistemul depozitarului central a informaţiilor referitoare la deţinerile de valori mobiliare pe conturile house, astfel încât să se respecte, pentru fiecare cont house deschis, relaţia: TOTAL ACTIVE FINANCIARE PENTRU FIECARE ISIN = ACTIVE FINANCIARE AFECTATE DE SARCINI + ACTIVE FINANCIARE LIBERE DE SARCINI. 5. La articolul 16, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Garanţiile asociate împrumutului de valori mobiliare se vor constitui în funcţie de încadrarea juridică a părţilor contractante în legislaţia incidentă, în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005 şi potrivit reglementărilor depozitarului central. 6. Articolul 21 va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale, operaţiunile de constituire a garanţiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al valorilor mobiliare între conturile implicate, conform instrucţiunilor adecvate, primite din partea participanţilor implicaţi, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.(2) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale, înregistrarea garanţiilor financiare fără transfer de proprietate se va reflecta de către depozitarul central în conturile individuale prin blocarea valorilor mobiliare ce fac obiectul garanţiilor fără transfer de proprietate, conform reglementărilor depozitarului central aplicabile. Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2006 privind executarea contractelor de garanţie reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzacţionare pe pieţele reglementate/sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 52/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 14 iunie 2006, cu modificările ulterioare. Articolul IVPrezentul regulament intră în vigoare la data publicării ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 18/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 18 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 18/2011
Ordin 10 2010
pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vanzare în lipsa
Regulament 5 2010
privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă
Ordin 52 2006
pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2006 privind executarea contractelor de garantie reala mobiliara avand ca obiect valori mobiliare admise la tranzactionare pe pietele reglementate/sistemele alternative de tranzactionare
Ordin 60 2005
pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu