Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 14 aprilie 2004

REGULAMENT    din 14 aprilie 2004

privind regimul exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, in domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 437 din 17 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, numita in continuare lege,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    CAP. 1
    Scop si definitii

    Art. 1
    Scopul
    Prezentul regulament se aplica consortiilor, in masura in care acestea furnizeaza servicii de transport maritim international de linie, dinspre sau catre unul sau mai multe porturi din Romania.
    Art. 2
    Definitii
    Pentru aplicarea prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
    1. Consortiu - un acord intre doi sau mai multi transportatori maritimi, prestatori de servicii de transport international maritim de linie, exclusiv pentru transportul de marfa, cu preponderenta in containere, pe una sau mai multe relatii de trafic, care are ca obiect operarea in comun a unui serviciu de transport maritim, in scopul imbunatatirii acestuia fata de cel oferit individual de membri in absenta acordului, in scopul rationalizarii activitatii acestora prin intermediul intelegerilor tehnice, operationale si/sau comerciale, cu exceptia fixarii preturilor;
    2. Transport maritim de linie - transportul regulat de marfuri, pe o anumita ruta sau rute intre porturi, conform orarelor si datelor de navigatie publicate in avans si disponibil chiar ocazional oricarui utilizator de transport, la cerere, contra cost;
    3. Acord de servicii - un acord contractual incheiat intre unul sau mai multi utilizatori de transport, pe de o parte, si un membru al consortiului sau consortiul insusi, pe de alta parte, conform caruia, unui utilizator i se desemneaza, de catre un membru al consortiului sau consortiul insusi, o companie care sa-i presteze un serviciu individualizat, de o calitate stabilita sau special adaptat cerintelor sale, in schimbul angajamentului de a-i transporta o anumita cantitate de marfuri in decursul unei anumite perioade de timp;
    4. Utilizator de transport - un agent economic (de ex. expeditor, destinatar, intermediar etc.) care a incheiat sau si-a manifestat intentia de a incheia un acord contractual cu un consortiu (sau cu unul din membri unui consortiu) in vederea transportului de marfuri, sau orice asociatie de intermediari de transport;
    5. Actiune tarifara independenta - dreptul unui membru al conferintei de a oferi, de la caz la caz si in functie de marfa, tarife diferite de cele stabilite prin tarifarul conferintei, cu conditia instiintarii prealabile a celorlalti membri ai acordului.
    6. Conferinta maritima sau conferinta - un grup de doi sau mai multi operatori de nave, care presteaza servicii maritime internationale pentru transportul de marfa pe o ruta speciala sau pe rute in cadrul unor limite geografice determinate si care au incheiat o intelegere sau un aranjament de orice natura, in cadrul carora opereaza, in conditii de navlu uniforme sau comune si orice fel de conditii agreate pentru prestarea de servicii maritime de linie.

    CAP. 2
    Exceptari

    Art. 3
    Acorduri exceptate
    (1) Acordurile prevazute la art. 1 si 2 din prezentul regulament, sub rezerva indeplinirii conditiilor si obligatiilor prevazute in acelasi regulament, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege pentru activitatile prevazute la alin. (2) al acestui articol.
    (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege numai urmatoarele activitati:
    a) operarea in comun a serviciilor de transport maritim de linie care cuprind numai urmatoarele activitati:
    (i) coordonarea si/sau fixarea in comun a orarelor de navigatie si stabilirea porturilor de escala;
    (ii) schimbul, vanzarea sau navlosirea incrucisata de spatiu sau de sloturi pe nave;
    (iii) asocierea (pooling) de navele si/sau instalatii portuare;
    (iv) utilizarea in comun a unuia sau a mai multor birouri;
    (v) asigurarea de containere, echipamente de rulare si alte echipamente si/sau contracte de inchiriere, leasing sau cumparare de asemenea echipamente;
    (vi) utilizarea unui sistem de schimb de date informatizate si/sau a unui sistem de documentare comun;
    b) ajustarea temporara a capacitatilor;
    c) operarea sau utilizarea in comun a terminalelor portuare si a serviciilor aferente (servicii de usurare sau stivuire);
    d) participarea la unul sau mai multe dintre urmatoarele pool-uri: incarcaturi, incasari sau beneficii;
    e) exercitarea in comun a drepturilor de vot ale consortiului in conferinta in care membrii sai opereaza, in masura in care votul, exercitat in comun, are in vedere activitati proprii consortiului;
    f) o structura comuna de comercializare si/sau emiterea unui conosament comun;
    g) orice alta activitate auxiliara celor mentionate de la lit. a) la f), necesara realizarii acestora.
    (3) Urmatoarele clauze sunt considerate a fi activitati auxiliare, in intelesul alin. (2) lit. g):
    a) obligatia membrilor consortiului de a utiliza, pe relatia sau relatiile de trafic in cauza nave alocate consortiului si de a se abtine de la navlosirea de spatii pe nave apartinand tertilor;
    b) obligatia membrilor consortiului de a se abtine sa aloce sau sa navloseasca spatii altor transportatori, pe relatia sau relatiile de trafic in cauza fara autorizarea prealabila a celorlalti membri ai consortiului.
    Art. 4
    Neutilizarea capacitatii
    Exceptarea prevazuta la art. 3 nu se aplica unui consortiu care include intelegeri privind neutilizarea capacitatilor existente, conform carora transportatorii de linie, membri ai consortiului, nu utilizeaza un anumit procent al capacitatii vasului operat in cadrul consortiului.

    CAP. 3
    Conditii de exceptare

    Art. 5
    Conditia de baza pentru acordarea exceptarii
    Exceptarea prevazuta de art. 3 se aplica doar daca cel putin una din conditiile de mai jos este indeplinita:
    a) intre membrii conferintei, in cadrul careia opereaza consortiul, exista o concurenta efectiva in materie de preturi, datorata faptului ca membrii sunt autorizati expres prin prevederile acordului conferintei, in virtutea obligatiilor statutare sau altfel, sa aplice o actiune de tarifare independenta, tuturor tarifelor de navlosire stabilite prin tarifarul conferintei; sau
    b) intre membrii conferintei, in cadrul careia opereaza consortiul, exista o concurenta efectiva prin serviciile furnizate, datorita faptului ca prin acordul conferintei este permis consortiului sa ofere propriile acorduri de servicii (frecventa si calitate), indiferent de forma, avand libertatea de a adapta, in orice moment, serviciile pe care le ofera diferitilor utilizatori de transport; sau
    c) intre membrii consortiului exista o concurenta efectiva, reala sau potentiala, din partea companiilor nemembre ale consortiului, indiferent daca o conferinta opereaza pe relatia sau relatiile de trafic in cauza.
    Art. 6
    Conditii privind cota de piata
    (1) Pentru a beneficia de exceptarea prevazuta la art. 3, un consortiu, pe fiecare din pietele pe care opereaza, trebuie sa detina o cota de piata de:
    - pana la 30% (calculata prin referire la volumul marfurilor transportate - tone incarcate sau unitati echivalente de 20 picioare), in conditiile in care opereaza in cadrul unei conferinte, si
    - de pana la 35%, cand opereaza in afara conferintei.
    (2) Exceptarea prevazuta in art. 3 continua sa se aplice in conditiile in care cota de piata, definita in alin. (1) al acestui articol, este depasita cu cel mult o zecime, pe durata oricarei perioade de doi ani calendaristici consecutivi.
    (3) In conditiile in care una din limitele, specificate in alin. (1) si (2), este depasita, exceptarea prevazuta la art. 3 va continua sa se aplice pe o perioada de sase luni, urmatoare sfarsitului de an calendaristic in care s-a inregistrat depasirea. Aceasta perioada se extinde la 12 luni, in conditiile in care depasirea se datoreaza retragerii de pe piata a unui transportator care nu face parte din consortiu.
    Art. 7
    Procedura de exceptare
    (1) Exceptarea prevazuta la art. 3 si 10 se poate aplica si consortiului a carui cota de piata, pe oricare dintre pietele pe care acesta opereaza, depaseste limitele stabilite in art. 6, dar, totusi, nu depaseste o cota de piata de 50% pe niciuna dintre piete, in conditiile in care acordurile in cauza sunt notificate Consiliului Concurentei conform prevederilor Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii referitoare la notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica doar daca in notificare sau in documentul care insoteste notificarea se face referire expresa la prezentul articol.
    (3) In situatia in care Consiliul Concurentei nu acorda beneficiul exceptarii, notificarea facuta in baza prezentului regulament poate fi convertita intr-o notificare privind obtinerea unei exceptari individuale conform Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii referitoare la notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale.
    Art. 8
    Conditii suplimentare
    Pentru acordarea exceptarilor prevazute in art. 3 si 10, trebuiesc indeplinite urmatoarele conditii suplimentare:
    a) consortiul trebuie sa permita fiecarui membru sa ofere, in baza unui contract individual, propriile acorduri de serviciu;
    b) acordul consortiului trebuie sa permita companiilor membre sa se retraga din consortiu fara penalizari financiare sau de alta natura, cum ar fi, in special, obligatia de a inceta toate activitatile de transport, pe relatia sau relatiile in cauza, cumulata sau nu cu conditia ca aceasta activitate sa poata fi reluata numai dupa trecerea unei anumite perioade de timp. Acest drept este conditionat de acordarea unui preaviz de maxim 6 luni, care poate fi dat dupa o perioada initiala de 18 luni de la data intrarii in vigoare a acordului. Totodata, in cazul unui consortiu puternic integrat, care are un pool de beneficii si/sau implica un grad inalt de investitii, datorate cumpararii sau navlosirii de catre membrii sai a navelor, in special in scopul infiintarii sale, termenul maxim de preaviz este de sase luni, care se poate acorda dupa o perioada initiala de 30 de luni de la intrarea in vigoare a acordului;
    c) in conditiile in care un consortiu opereaza cu o structura comuna de comercializare, fiecare membru al consortiului trebuie sa fie liber sa se angajeze, fara a fi penalizat, intr-o actiune de comercializare independenta, cu obligatia unui preaviz de maxim 6 luni.
    d) consortiile sau membrii acestora nu trebuie sa aduca prejudicii unor porturi, transportatori sau utilizatori prin aplicarea unor tarife si conditii diferite transportului de marfuri identice in zona geografica a acordului, functie de tara de origine sau de destinatie sau functie de portul de incarcare sau descarcare, cu exceptia cazului in care aceste preturi sau conditii pot fi justificate economic.

    CAP. 4
    Obligatii

    Art. 9
    Obligatii atasate exceptarii
    (1) Obligatiile prevazute in alin. (2) - (5) din acest articol vor fi anexate exceptarilor prevazute de art. 3.
    (2) Utilizatorii sau organizatiile lor reprezentative, se vor consulta cu consortiul pentru a gasi solutii pentru problemele importante (altele decat cele pur operationale de importanta minora) privind conditiile si calitatea serviciilor de transport maritim regulate oferite de consortiu sau membrii sai.
    Aceste consultari se vor tine oricand la cererea partilor.
    Cu exceptia cazurilor de forta majora, consultarile trebuie sa aiba loc inainte de implementarea masurilor care constituie subiectul consultarilor. Daca, in urma unei forte majore, membrii unui consortiu sunt obligati sa puna in aplicare o decizie inainte de tinerea consultarilor, orice consultare solicitata va avea loc in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii. Cu exceptia unei asemenea forte majore, care va fi mentionata in instiintarea masurii, aceasta din urma nu va fi facuta publica inaintea consultarilor.
    Consultarile se vor tine respectand urmatoarele etape procedurale:
    a) inaintea consultarilor, consortiul va instiinta, in scris, cealalta parte cu privire la detaliile subiectelor care vor face obiectul consultarilor;
    b) partile vor face un schimb de opinii in scris sau in cursul intalnirilor sau sub ambele forme la care reprezentantii consortiului si ai celeilalte parti vor depune toate eforturile de a ajunge la un punct de vedere comun;
    c) in conditiile in care, cu toate eforturile ambelor parti, nu se ajunge la un punct de vedere comun, acest lucru va fi consemnat si dat publicitatii. Consiliul Concurentei va fi instiintat de catre oricare dintre parti;
    d) cele doua parti, daca este posibil de comun acord, vor stabili un termen rezonabil pentru finalizarea consultarilor. Acest termen nu va fi mai mic de o luna, in afara cazurilor exceptionale sau a cazurilor stabilite prin acordul partilor;
    (3) Conditiile privind serviciile de transport maritim, prevazute de consortiu si membrii sai, inclusiv cele legate de calitatea acestor servicii si toate modificarile relevante, vor fi puse la dispozitia utilizatorilor de transport, la cerere, la costuri rezonabile si vor fi disponibile spre examinare, fara plata, la sediile membrilor consortiului, al consortiului si a agentilor acestora.
    (4) Sentintele arbitrajului si recomandarile conciliatorilor, acceptate de parti si care rezolva disputele privind practicile consortiului care cad sub incidenta acestui regulament, daca exista, vor fi notificate neintarziat Consiliului Concurentei de catre consortiu.
    (5) Orice consortiu, care a solicitat beneficiul exceptarii conform acestui regulament, trebuie, in termenul stabilit de Consiliul Concurentei de la caz la caz, dar care sa nu fie mai mic de o luna, sa demonstreze, la cererea Consiliului Concurentei, indeplinirea conditiilor si obligatiilor impuse de articolele 5, 6, 7 si 8 si alin. (2) si (3), din prezentul articol, si sa supuna spre analiza Consiliului Concurentei acordul consortiului in cauza, in limita acestui termen.
    Art. 10
    Exceptarea acordurilor dintre utilizatorii de transport si consortiu privind utilizarea serviciilor de transport maritim regulate
    Acordurile, deciziile si practicile concertate dintre utilizatorii de transport sau organizatiile lor reprezentante, pe de o parte si un consortiu exceptat conform art. 3, pe alta parte, care au in vedere conditiile sau calitatea serviciilor de transport maritim de linie furnizate de consortiu si toate problemele generale legate de astfel de servicii rezultate ca urmare a consultarilor purtate conform prevederilor alin. (2) din art. 9, sunt exceptate de interdictia prevazuta in art. 5 alin. (1) din lege.

    CAP. 5
    Prevederi diverse

    Art. 11
    Secretul profesional
    (1) Informatiile dobandite ca urmare a aplicarii prevederilor art. 7 si alin. (5) din art. 9 vor fi folosite doar in scopul acestui regulament.
    (2) Consiliul Concurentei, functionarii si angajatii acestuia nu vor divulga informatiile primite in urma aplicarii acestui regulament; sunt incidente prevederile art. 65 din lege.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) nu impiedica publicarea de informatii generale sau studii care nu contin informatii cu identificarea anumitor agenti economici sau asociatii de agenti economici.
    Art. 12
    Retragerea unei exceptari pe categorii
    Consiliul Concurentei poate retrage beneficiul exceptarii conform acestui regulament, in conditiile in care constata ca intr-un anumit caz, un acord, decizie sau practica concertata, exceptate conform art. 3 din prezentul regulament, contravine, totusi, conditiilor stabilite de art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, mai ales atunci cand:
    a) pe relatia de trafic data, concurenta din afara conferintei in care opereaza consortiul sau din afara unui anumit consortiu nu exista;
    b) un consortiu, in mod repetat, nu respecta obligatiile prevazute prin art. 9;
    c) comportamentul unui consortiu produce efecte incompatibile cu prevederile art. 6 din lege;
    d) aceste efecte sunt rezultatul unei sentinte de arbitraj.
    Art. 13
    Dispozitii finale
    Prezentul regulament se pune in aplicare, prin ordin al Presedintelui Consiliului Concurentei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Prezentul regulament se aplica si acordurilor existente la data intrarii sale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu