Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 78 din 14 aprilie 2004

pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind regimul exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, in domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 437 din 17 mai 2004


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul privind regimul exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, in domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Consiliului Concurentei,
                              Mihai Berinde

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                REGULAMENT
privind regimul exceptarii, pe categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, in domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

    In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, numita in continuare lege,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    CAP. 1
    Scop si definitii

    Art. 1
    Scopul
    Prezentul regulament se aplica consortiilor, in masura in care acestea furnizeaza servicii de transport maritim international de linie, dinspre sau catre unul sau mai multe porturi din Romania.
    Art. 2
    Definitii
    Pentru aplicarea prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
    1. Consortiu - un acord intre doi sau mai multi transportatori maritimi, prestatori de servicii de transport international maritim de linie, exclusiv pentru transportul de marfa, cu preponderenta in containere, pe una sau mai multe relatii de trafic, care are ca obiect operarea in comun a unui serviciu de transport maritim, in scopul imbunatatirii acestuia fata de cel oferit individual de membri in absenta acordului, in scopul rationalizarii activitatii acestora prin intermediul intelegerilor tehnice, operationale si/sau comerciale, cu exceptia fixarii preturilor;
    2. Transport maritim de linie - transportul regulat de marfuri, pe o anumita ruta sau rute intre porturi, conform orarelor si datelor de navigatie publicate in avans si disponibil chiar ocazional oricarui utilizator de transport, la cerere, contra cost;
    3. Acord de servicii - un acord contractual incheiat intre unul sau mai multi utilizatori de transport, pe de o parte, si un membru al consortiului sau consortiul insusi, pe de alta parte, conform caruia, unui utilizator i se desemneaza, de catre un membru al consortiului sau consortiul insusi, o companie care sa-i presteze un serviciu individualizat, de o calitate stabilita sau special adaptat cerintelor sale, in schimbul angajamentului de a-i transporta o anumita cantitate de marfuri in decursul unei anumite perioade de timp;
    4. Utilizator de transport - un agent economic (de ex. expeditor, destinatar, intermediar etc.) care a incheiat sau si-a manifestat intentia de a incheia un acord contractual cu un consortiu (sau cu unul din membri unui consortiu) in vederea transportului de marfuri, sau orice asociatie de intermediari de transport;
    5. Actiune tarifara independenta - dreptul unui membru al conferintei de a oferi, de la caz la caz si in functie de marfa, tarife diferite de cele stabilite prin tarifarul conferintei, cu conditia instiintarii prealabile a celorlalti membri ai acordului.
    6. Conferinta maritima sau conferinta - un grup de doi sau mai multi operatori de nave, care presteaza servicii maritime internationale pentru transportul de marfa pe o ruta speciala sau pe rute in cadrul unor limite geografice determinate si care au incheiat o intelegere sau un aranjament de orice natura, in cadrul carora opereaza, in conditii de navlu uniforme sau comune si orice fel de conditii agreate pentru prestarea de servicii maritime de linie.

    CAP. 2
    Exceptari

    Art. 3
    Acorduri exceptate
    (1) Acordurile prevazute la art. 1 si 2 din prezentul regulament, sub rezerva indeplinirii conditiilor si obligatiilor prevazute in acelasi regulament, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege pentru activitatile prevazute la alin. (2) al acestui articol.
    (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege numai urmatoarele activitati:
    a) operarea in comun a serviciilor de transport maritim de linie care cuprind numai urmatoarele activitati:
    (i) coordonarea si/sau fixarea in comun a orarelor de navigatie si stabilirea porturilor de escala;
    (ii) schimbul, vanzarea sau navlosirea incrucisata de spatiu sau de sloturi pe nave;
    (iii) asocierea (pooling) de navele si/sau instalatii portuare;
    (iv) utilizarea in comun a unuia sau a mai multor birouri;
    (v) asigurarea de containere, echipamente de rulare si alte echipamente si/sau contracte de inchiriere, leasing sau cumparare de asemenea echipamente;
    (vi) utilizarea unui sistem de schimb de date informatizate si/sau a unui sistem de documentare comun;
    b) ajustarea temporara a capacitatilor;
    c) operarea sau utilizarea in comun a terminalelor portuare si a serviciilor aferente (servicii de usurare sau stivuire);
    d) participarea la unul sau mai multe dintre urmatoarele pool-uri: incarcaturi, incasari sau beneficii;
    e) exercitarea in comun a drepturilor de vot ale consortiului in conferinta in care membrii sai opereaza, in masura in care votul, exercitat in comun, are in vedere activitati proprii consortiului;
    f) o structura comuna de comercializare si/sau emiterea unui conosament comun;
    g) orice alta activitate auxiliara celor mentionate de la lit. a) la f), necesara realizarii acestora.
    (3) Urmatoarele clauze sunt considerate a fi activitati auxiliare, in intelesul alin. (2) lit. g):
    a) obligatia membrilor consortiului de a utiliza, pe relatia sau relatiile de trafic in cauza nave alocate consortiului si de a se abtine de la navlosirea de spatii pe nave apartinand tertilor;
    b) obligatia membrilor consortiului de a se abtine sa aloce sau sa navloseasca spatii altor transportatori, pe relatia sau relatiile de trafic in cauza fara autorizarea prealabila a celorlalti membri ai consortiului.
    Art. 4
    Neutilizarea capacitatii
    Exceptarea prevazuta la art. 3 nu se aplica unui consortiu care include intelegeri privind neutilizarea capacitatilor existente, conform carora transportatorii de linie, membri ai consortiului, nu utilizeaza un anumit procent al capacitatii vasului operat in cadrul consortiului.

    CAP. 3
    Conditii de exceptare

    Art. 5
    Conditia de baza pentru acordarea exceptarii
    Exceptarea prevazuta de art. 3 se aplica doar daca cel putin una din conditiile de mai jos este indeplinita:
    a) intre membrii conferintei, in cadrul careia opereaza consortiul, exista o concurenta efectiva in materie de preturi, datorata faptului ca membrii sunt autorizati expres prin prevederile acordului conferintei, in virtutea obligatiilor statutare sau altfel, sa aplice o actiune de tarifare independenta, tuturor tarifelor de navlosire stabilite prin tarifarul conferintei; sau
    b) intre membrii conferintei, in cadrul careia opereaza consortiul, exista o concurenta efectiva prin serviciile furnizate, datorita faptului ca prin acordul conferintei este permis consortiului sa ofere propriile acorduri de servicii (frecventa si calitate), indiferent de forma, avand libertatea de a adapta, in orice moment, serviciile pe care le ofera diferitilor utilizatori de transport; sau
    c) intre membrii consortiului exista o concurenta efectiva, reala sau potentiala, din partea companiilor nemembre ale consortiului, indiferent daca o conferinta opereaza pe relatia sau relatiile de trafic in cauza.
    Art. 6
    Conditii privind cota de piata
    (1) Pentru a beneficia de exceptarea prevazuta la art. 3, un consortiu, pe fiecare din pietele pe care opereaza, trebuie sa detina o cota de piata de:
    - pana la 30% (calculata prin referire la volumul marfurilor transportate - tone incarcate sau unitati echivalente de 20 picioare), in conditiile in care opereaza in cadrul unei conferinte, si
    - de pana la 35%, cand opereaza in afara conferintei.
    (2) Exceptarea prevazuta in art. 3 continua sa se aplice in conditiile in care cota de piata, definita in alin. (1) al acestui articol, este depasita cu cel mult o zecime, pe durata oricarei perioade de doi ani calendaristici consecutivi.
    (3) In conditiile in care una din limitele, specificate in alin. (1) si (2), este depasita, exceptarea prevazuta la art. 3 va continua sa se aplice pe o perioada de sase luni, urmatoare sfarsitului de an calendaristic in care s-a inregistrat depasirea. Aceasta perioada se extinde la 12 luni, in conditiile in care depasirea se datoreaza retragerii de pe piata a unui transportator care nu face parte din consortiu.
    Art. 7
    Procedura de exceptare
    (1) Exceptarea prevazuta la art. 3 si 10 se poate aplica si consortiului a carui cota de piata, pe oricare dintre pietele pe care acesta opereaza, depaseste limitele stabilite in art. 6, dar, totusi, nu depaseste o cota de piata de 50% pe niciuna dintre piete, in conditiile in care acordurile in cauza sunt notificate Consiliului Concurentei conform prevederilor Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii referitoare la notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica doar daca in notificare sau in documentul care insoteste notificarea se face referire expresa la prezentul articol.
    (3) In situatia in care Consiliul Concurentei nu acorda beneficiul exceptarii, notificarea facuta in baza prezentului regulament poate fi convertita intr-o notificare privind obtinerea unei exceptari individuale conform Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii referitoare la notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale.
    Art. 8
    Conditii suplimentare
    Pentru acordarea exceptarilor prevazute in art. 3 si 10, trebuiesc indeplinite urmatoarele conditii suplimentare:
    a) consortiul trebuie sa permita fiecarui membru sa ofere, in baza unui contract individual, propriile acorduri de serviciu;
    b) acordul consortiului trebuie sa permita companiilor membre sa se retraga din consortiu fara penalizari financiare sau de alta natura, cum ar fi, in special, obligatia de a inceta toate activitatile de transport, pe relatia sau relatiile in cauza, cumulata sau nu cu conditia ca aceasta activitate sa poata fi reluata numai dupa trecerea unei anumite perioade de timp. Acest drept este conditionat de acordarea unui preaviz de maxim 6 luni, care poate fi dat dupa o perioada initiala de 18 luni de la data intrarii in vigoare a acordului. Totodata, in cazul unui consortiu puternic integrat, care are un pool de beneficii si/sau implica un grad inalt de investitii, datorate cumpararii sau navlosirii de catre membrii sai a navelor, in special in scopul infiintarii sale, termenul maxim de preaviz este de sase luni, care se poate acorda dupa o perioada initiala de 30 de luni de la intrarea in vigoare a acordului;
    c) in conditiile in care un consortiu opereaza cu o structura comuna de comercializare, fiecare membru al consortiului trebuie sa fie liber sa se angajeze, fara a fi penalizat, intr-o actiune de comercializare independenta, cu obligatia unui preaviz de maxim 6 luni.
    d) consortiile sau membrii acestora nu trebuie sa aduca prejudicii unor porturi, transportatori sau utilizatori prin aplicarea unor tarife si conditii diferite transportului de marfuri identice in zona geografica a acordului, functie de tara de origine sau de destinatie sau functie de portul de incarcare sau descarcare, cu exceptia cazului in care aceste preturi sau conditii pot fi justificate economic.

    CAP. 4
    Obligatii

    Art. 9
    Obligatii atasate exceptarii
    (1) Obligatiile prevazute in alin. (2) - (5) din acest articol vor fi anexate exceptarilor prevazute de art. 3.
    (2) Utilizatorii sau organizatiile lor reprezentative, se vor consulta cu consortiul pentru a gasi solutii pentru problemele importante (altele decat cele pur operationale de importanta minora) privind conditiile si calitatea serviciilor de transport maritim regulate oferite de consortiu sau membrii sai.
    Aceste consultari se vor tine oricand la cererea partilor.
    Cu exceptia cazurilor de forta majora, consultarile trebuie sa aiba loc inainte de implementarea masurilor care constituie subiectul consultarilor. Daca, in urma unei forte majore, membrii unui consortiu sunt obligati sa puna in aplicare o decizie inainte de tinerea consultarilor, orice consultare solicitata va avea loc in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii. Cu exceptia unei asemenea forte majore, care va fi mentionata in instiintarea masurii, aceasta din urma nu va fi facuta publica inaintea consultarilor.
    Consultarile se vor tine respectand urmatoarele etape procedurale:
    a) inaintea consultarilor, consortiul va instiinta, in scris, cealalta parte cu privire la detaliile subiectelor care vor face obiectul consultarilor;
    b) partile vor face un schimb de opinii in scris sau in cursul intalnirilor sau sub ambele forme la care reprezentantii consortiului si ai celeilalte parti vor depune toate eforturile de a ajunge la un punct de vedere comun;
    c) in conditiile in care, cu toate eforturile ambelor parti, nu se ajunge la un punct de vedere comun, acest lucru va fi consemnat si dat publicitatii. Consiliul Concurentei va fi instiintat de catre oricare dintre parti;
    d) cele doua parti, daca este posibil de comun acord, vor stabili un termen rezonabil pentru finalizarea consultarilor. Acest termen nu va fi mai mic de o luna, in afara cazurilor exceptionale sau a cazurilor stabilite prin acordul partilor;
    (3) Conditiile privind serviciile de transport maritim, prevazute de consortiu si membrii sai, inclusiv cele legate de calitatea acestor servicii si toate modificarile relevante, vor fi puse la dispozitia utilizatorilor de transport, la cerere, la costuri rezonabile si vor fi disponibile spre examinare, fara plata, la sediile membrilor consortiului, al consortiului si a agentilor acestora.
    (4) Sentintele arbitrajului si recomandarile conciliatorilor, acceptate de parti si care rezolva disputele privind practicile consortiului care cad sub incidenta acestui regulament, daca exista, vor fi notificate neintarziat Consiliului Concurentei de catre consortiu.
    (5) Orice consortiu, care a solicitat beneficiul exceptarii conform acestui regulament, trebuie, in termenul stabilit de Consiliul Concurentei de la caz la caz, dar care sa nu fie mai mic de o luna, sa demonstreze, la cererea Consiliului Concurentei, indeplinirea conditiilor si obligatiilor impuse de articolele 5, 6, 7 si 8 si alin. (2) si (3), din prezentul articol, si sa supuna spre analiza Consiliului Concurentei acordul consortiului in cauza, in limita acestui termen.
    Art. 10
    Exceptarea acordurilor dintre utilizatorii de transport si consortiu privind utilizarea serviciilor de transport maritim regulate
    Acordurile, deciziile si practicile concertate dintre utilizatorii de transport sau organizatiile lor reprezentante, pe de o parte si un consortiu exceptat conform art. 3, pe alta parte, care au in vedere conditiile sau calitatea serviciilor de transport maritim de linie furnizate de consortiu si toate problemele generale legate de astfel de servicii rezultate ca urmare a consultarilor purtate conform prevederilor alin. (2) din art. 9, sunt exceptate de interdictia prevazuta in art. 5 alin. (1) din lege.

    CAP. 5
    Prevederi diverse

    Art. 11
    Secretul profesional
    (1) Informatiile dobandite ca urmare a aplicarii prevederilor art. 7 si alin. (5) din art. 9 vor fi folosite doar in scopul acestui regulament.
    (2) Consiliul Concurentei, functionarii si angajatii acestuia nu vor divulga informatiile primite in urma aplicarii acestui regulament; sunt incidente prevederile art. 65 din lege.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) nu impiedica publicarea de informatii generale sau studii care nu contin informatii cu identificarea anumitor agenti economici sau asociatii de agenti economici.
    Art. 12
    Retragerea unei exceptari pe categorii
    Consiliul Concurentei poate retrage beneficiul exceptarii conform acestui regulament, in conditiile in care constata ca intr-un anumit caz, un acord, decizie sau practica concertata, exceptate conform art. 3 din prezentul regulament, contravine, totusi, conditiilor stabilite de art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, mai ales atunci cand:
    a) pe relatia de trafic data, concurenta din afara conferintei in care opereaza consortiul sau din afara unui anumit consortiu nu exista;
    b) un consortiu, in mod repetat, nu respecta obligatiile prevazute prin art. 9;
    c) comportamentul unui consortiu produce efecte incompatibile cu prevederile art. 6 din lege;
    d) aceste efecte sunt rezultatul unei sentinte de arbitraj.
    Art. 13
    Dispozitii finale
    Prezentul regulament se pune in aplicare, prin ordin al Presedintelui Consiliului Concurentei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Prezentul regulament se aplica si acordurilor existente la data intrarii sale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 78/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 78 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu