Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 5 aprilie 2004

REGULAMENT    din  5 aprilie 2004

privind regimul disciplinar pentru personalul din cadrul Consiliului Concurentei

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 374 din 29 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 28 alin. (2) lit. h) din Legea concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare, Consiliul Concurentei adopta in plenul sau prezentul regulament privind regimul disciplinar al personalului Consiliului Concurentei.

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Regulamentul privind regimul disciplinar pentru personalul din cadrul Consiliului Concurentei, in continuare regulament, priveste desfasurarea activitatii personalului din cadrul Consiliului Concurentei, autoritate administrativa autonoma in domeniul Concurentei, cu personalitate juridica, infiintata in baza Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Prevederile prezentului regulament se aplica celor doua categorii de personal din cadrul Consiliului Concurentei, respectiv functionarilor publici si personalului contractual.
    Art. 3
    Respectarea regulilor stabilite prin acest regulament nu exonereaza personalul Consiliului Concurentei de aplicarea legislatiei in vigoare pentru categoria din care face parte, de indeplinirea atributiilor stabilite prin Regulamentul de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei si in fisele postului si de respectarea obligatiilor asumate in conformitate cu prevederile contractului individual de munca.

    CAP. 2
    Reglementari privind regimul disciplinar aplicabil functionarilor publici din cadrul Consiliului Concurentei

    Art. 4
    Functionarii publici din cadrul Consiliului Concurentei au obligatia de a-si indeplini cu profesionalism, loialitate si in mod constiincios indatoririle de serviciu si de a se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei in care isi desfasoara activitatea. Principiile care stau la baza desfasurarii activitatii functionarilor publici din cadrul Consiliului Concurentei sunt:
    a) legalitate, impartialitate si obiectivitate;
    b) transparenta;
    c) eficienta si eficacitate;
    d) responsabilitate;
    e) orientare catre cetatean;
    f) stabilitate in exercitarea functiei publice;
    g) subordonare ierarhica.
    Art. 5
    (1) Functionarii publici din cadrul Consiliului Concurentei au obligatia ca, in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic si sa nu participe la activitati politice in timpul programului de lucru.
    (2) Este interzisa participarea acestora in compunerea organelor de conducere ale partidelor politice.
    (3) Functionarii publici din cadrul Consiliului Concurentei care detin functia specifica de inspectori de concurenta nu pot face parte din partide politice, in conformitate cu dispozitiile Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Functionarii publici au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public.
    (2) Functionarii publici au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.
    Art. 7
    (1) Functionarul public este obligat sa rezolve in termenele legale lucrarile repartizate, precum si sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici, fiindu-le interzis sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intra in competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu exceptia celor carora le sunt stabilite asemenea atributii, precum si sa intervina pentru solutionarea acestor cereri.
    (2) Indeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic poate fi refuzata de catre functionarul public numai daca le considera ilegale, cu precizarea scrisa a motivelor refuzului.
    (3) Daca cel care a emis dispozitia o formuleaza in scris, functionarul public este obligat sa o execute, cu exceptia cazului in care aceasta este vadit ilegala.
    (4) Functionarul public are indatorirea sa aduca astfel de situatii la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia.
    Art. 8
    Functionarii publici care detin o functie de conducere in cadrul compartimentelor de specialitate si functionale sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii Consiliului Concurentei.
    Art. 9
    (1) Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici din cadrul Consiliului Concurentei a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora.
    (2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
    a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
    b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
    c) absente nemotivate de la serviciu;
    d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
    e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
    f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
    g) manifestari care aduc atingere prestigiului Consiliului Concurentei;
    h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
    i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;
    j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici;
    k) stabilirea de catre functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii in vederea solutionarii cererilor acestora.
    l) fumatul in incinta institutiei, in alte spatii decat cele special destinate, precum si incalcarea regulilor de igiena si securitate;
    m) intrarea si ramanerea in institutie sub influenta bauturilor alcoolice.
    Art. 10
    (1) In cadrul Consiliului Concurentei functioneaza Comisia de disciplina, constituita in conformitate cu dispozitiile legale, care cerceteaza faptele sesizate ca abateri disciplinare si propune sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici care le-au savarsit.
    (2) Activitatea comisiei de disciplina are la baza urmatoarele principii:
    a) prezumtia de nevinovatie, conform careia se prezuma ca functionarul public este nevinovat atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;
    b) garantarea dreptului la aparare, conform careia se recunoaste dreptul functionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat de un aparator sau de a fi reprezentat;
    c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia comisiei de disciplina de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevazute de legislatia referitoare la statutul functionarului public;
    d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata comisia de disciplina;
    e) proportionalitatea, conform careia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;
    f) legalitatea sanctiunii, conform careia comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege;
    g) unicitatea sanctiunii, conform careia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara.
    Art. 11
    Comisia de disciplina are urmatoarele atributii principale:
    a) cerceteaza abaterile disciplinare pentru care a fost sesizata;
    b) propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b) - e);
    c) propune mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare aplicate in conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a) in cazul in care aceasta masura a fost contestata la presedintele Consiliului Concurentei;
    d) intocmeste rapoarte cu privire la fiecare cauza pentru care a fost sesizata, pe care le inainteaza presedintelui Consiliului Concurentei.
    Art. 12
    (1) Sesizarea indreptata impotriva unui functionar public din cadrul Consiliului Concurentei se adreseaza comisiei de disciplina a institutiei.
    (2) In cazul in care sesizarea a fost adresata presedintelui Consiliului Concurentei ori conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata, acesta are obligatia sa o transmita de indata comisiei de disciplina.
    (3) Sesizarea se poate face in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta de catre presedintele Consiliului Concurentei, conducatorul compartimentului sau persoana care se considera vatamata de fapta unui functionar public, dar nu mai tarziu de doua luni de la data savarsirii faptei care constituie abatere disciplinara.
    (4) Functionarul public a carui fapta se cerceteaza se infatiseaza personal in fata comisiei de disciplina. Functionarul public isi poate exercita dreptul la aparare prin asistarea de catre un avocat sau prin reprezentare.
    Art. 13
    (1) La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public, precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare.
    (2) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii abaterilor.
    Art. 14
    (1) Comisia de disciplina poate sa propuna:
    a) sanctiunea disciplinara aplicabila, in cazul in care s-a dovedit savarsirea abaterii disciplinare de catre functionarul public;
    b) clasarea sesizarii, atunci cand nu se confirma savarsirea unei abateri disciplinare.
    (2) In cazul in care comisia de disciplina are indicii ca fapta savarsita de functionarul public poate fi considerata infractiune, propune presedintelui Consiliului Concurentei sesizarea organelor de cercetare penala. Presedintele Consiliului Concurentei va sesiza de indata organele de cercetare penala.
    Art. 15
    (1) Sanctiunile disciplinare sunt:
    a) mustrare scrisa;
    b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioada de pana la 3 luni;
    c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;
    d) trecerea intr-o functie publica inferioara pe o perioada de pana la un an, cu diminuarea corespunzatoare a salariului;
    e) destituirea din functia publica.
    (2) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 15 alin. (1) lit. a) se poate aplica direct de catre presedintele Consiliului Concurentei, la propunerea conducatorului compartimentului in care functioneaza cel in cauza.
    (3) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b) - e) se aplica de presedintele Consiliului Concurentei, la propunerea comisiei de disciplina.
    Art. 16
    (1) Actul administrativ de sanctionare a functionarului public este emis de presedintele Consiliului Concurentei, in temeiul prerogativelor disciplinare conferite de Legea concurentei nr. 21/1996 si de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Actul administrativ de sanctionare se emite in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii raportului comisiei de disciplina si se comunica functionarului public sanctionat, in termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii.
    Art. 17
    (1) Functionarul public nemultumit de sanctiunea disciplinara aplicata se poate adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care, potrivit legii, are legitimare procesuala activa si poate dispune efectuarea unui control asupra modului cum autoritatile sau institutiile publice respecta legislatia referitoare la functia publica si functionarii publici.
    (2) Functionarul public nemultumit de sanctiunea disciplinara aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.
    Art. 18
    Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, precum si cu procedura reglementata prin Hotararea Guvernului nr. 1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

    CAP. 3
    Reglementari privind regimul disciplinar aplicabil personalului contractual din cadrul Consiliului Concurentei

    Art. 19
    Personalul contractual din cadrul Consiliului Concurentei are urmatoarele obligatii:
    a) obligatia de a indeplini atributiile care ii revin conform fiselor postului si de a se abtine de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii institutiei;
    b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in contractul individual de munca, prezentul Regulament si normele interne ale Consiliului Concurentei;
    d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
    e) obligatia de a respecta secretul de stat si secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele care privesc activitatea institutiei, de care ia cunostinta, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public;
    f) obligatia de a respecta dispozitiile sefilor ierarhici superiori, cu exceptia cazului in care apreciaza ca acestea contravin dispozitiilor legale, cand poate refuza executarea dispozitiei, in scris si motivat;
    g) obligatia de a respecta programul de lucru si de a folosi timpul de lucru exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor de serviciu, precum si de a nu desfasura in incinta institutiei activitati care exced atributiilor prevazute in fisa postului.
    Art. 20
    (1) Presedintele Consiliului Concurentei dispune de prerogativa disciplinara, in conformitate cu dispozitiile art. 22 alin. (1), teza a II-a din Legea nr. 21/1996, avand dreptul de a aplica, in conditiile prevederilor prezentului Regulament, sanctiuni disciplinare angajatilor contractuali ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
    (2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre angajat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul, contractul individual de munca, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici, precum si prevederile cuprinse in fisa postului.
    Art. 21
    Constituie abateri disciplinare:
    a) nerespectarea obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca;
    b) refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile prevazute in fisa postului;
    c) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
    d) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
    e) intarzierea, in mod repetat, de la ora de incepere a programului de lucru;
    f) absente nemotivate de la serviciu;
    g) parasirea serviciului fara motiv intemeiat si fara a avea, in prealabil, aprobarea sefului ierarhic;
    h) atitudinile sau manifestarile necivilizate fata de ceilalti salariati, care lezeaza demnitatea acestora, aduc prejudicii desfasurarii normale a activitatii lor sau conduc la deteriorarea climatului de munca in cadrul institutiei;
    i) reclamatiile calomnioase, nefondate, prin care se aduc prejudicii morale sau materiale institutiei, conducerii sau salariatilor acesteia;
    j) atitudinile ireverentioase in timpul exercitarii atributiilor de serviciu;
    k) manifestari care aduc atingere prestigiului Consiliului Concurentei;
    l) desfasurarea unor activitati cu caracter politic in incinta Consiliului Concurentei;
    m) desfasurarea unei activitati personale sau private in timpul orelor de program;
    n) fumatul in incinta institutiei, in alte spatii decat cele special destinate, precum si incalcarea regulilor de igiena si securitate;
    o) intrarea si ramanerea in institutie sub influenta bauturilor alcoolice;
    p) incalcarea oricarei alte dispozitii din prezenta reglementare interna;
    q) orice alte fapte interzise de lege.
    Art. 22
    Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica presedintele Consiliului Concurentei in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
    a) avertismentul scris;
    b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
    c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
    d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
    e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
    f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
    Art. 23
    (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
    (2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.
    Art. 24
    Presedintele Consiliului Concurentei dispune stabilirea sanctiunii disciplinare aplicabila, in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de angajat, avandu-se in vedere urmatoarele criterii de individualizare:
    a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
    b) gradul de vinovatie a angajatului;
    c) consecintele abaterii disciplinare;
    d) comportarea generala in serviciu a angajatului;
    e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
    Art. 25
    (1) Cu exceptia celei prevazute la art. 22 lit. a), nici o alta sanctiune disciplinara nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
    (2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, angajatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre presedintele Consiliului Concurentei sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
    (3) Neprezentarea angajatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul presedintelui Consiliului Concurentei sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
    (4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile angajatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea, toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.
    (5) Dovada indeplinirii acestei proceduri se va realiza prin intocmirea unui proces-verbal.
    Art. 26
    (1) Presedintele Consiliului Concurentei dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
    (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
    a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
    b) precizarea prevederilor din statutul de personal, prezentul regulament sau a celor cuprinse in fisa postului, care au fost incalcate de angajat;
    c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de angajat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
    d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
    e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
    f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
    (3) Decizia de sanctionare se comunica angajatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
    (4) Comunicarea se preda personal angajatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
    (5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de angajat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.
    Art. 27
    Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile cuprinse in legislatia muncii in vigoare.

    Dispozitii finale

    Art. 28
    Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu