Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.- din 21.10.2011

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de transparenţă şi de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii
ACT EMIS DE: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 827 din 22 noiembrie 2011SmartCity1

Articolul IRegulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de transparenţă şi de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/119/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15Instituţiile de credit care calculează cerinţele de capital conform prevederilor art. 2 lit. b) şi c) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să facă publice respectivele cerinţe de capital separat, pentru fiecare risc menţionat în prevederile respective. În plus, cerinţa de capital pentru riscul de rată a dobânzii specific poziţiilor din securitizare trebuie făcută public separat. 2. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16Instituţiile de credit care calculează cerinţele de capital în conformitate cu prevederile anexei V «Utilizarea modelelor interne pentru calcularea cerinţelor de capital» la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să facă publice următoarele informaţii: a)pentru fiecare subportofoliu acoperit:a1) caracteristicile modelelor utilizate; a2) pentru cerinţele de capital, în conformitate cu pct. 5a şi 5l din anexa V «Utilizarea modelelor interne pentru calcularea cerinţelor de capital» la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare, considerate separat, metodologiile utilizate şi riscurile cuantificate prin folosirea unui model intern, inclusiv o descriere a abordării utilizate de instituţia de credit pentru a determina orizonturile de lichiditate, metodologiile utilizate pentru a realiza o evaluare a capitalului care să fie în concordanţă cu standardele sănătoase impuse şi abordările utilizate pentru validarea modelului; a3) o descriere a simulării de criză aplicate subportofoliului; a4) o descriere a abordărilor utilizate pentru testarea ex-post (back-testing) şi pentru validarea acurateţei şi a coerenţei modelelor interne şi a proceselor de modelare; b)sfera de cuprindere a recunoaşterii de către Banca Naţională a României; c)o descriere a măsurii în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute în anexa VI «Tranzacţionarea» partea B „Sisteme şi mecanisme de control“ la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a metodologiilor aplicate în acest scop; d)valoarea cea mai ridicată, cea mai scăzută şi valoarea medie a:d1) nivelurilor zilnice ale valorii la risc (value-at-risk) pe perioada de raportare, precum şi nivelul acesteia la sfârşitul perioadei; d2) nivelurilor valorii la risc în condiţii de criză (stressed value-at-risk) pe perioada de raportare, precum şi nivelul acesteia la sfârşitul perioadei; d3) cerinţelor de capital în conformitate cu pct. 5a şi 5l din anexa V la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare, considerate separat, pe perioada de raportare, precum şi nivelul acestora la sfârşitul perioadei; e)nivelul de capital, în conformitate cu pct. 5a şi 5l din anexa V la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare, considerat separat, împreună cu orizontul de lichiditate mediu ponderat pentru fiecare subportofoliu acoperit; f)o comparaţie între nivelul zilnic al valorii la risc (value-at-risk), calculat pe baza poziţiilor din portofoliu de la sfârşitul zilei, şi nivelul variaţiei pe o zi a valorii portofoliului, constatat la sfârşitul următoarei zile lucrătoare, împreună cu o analiză a oricărei depăşiri importante pe perioada de raportare. 3. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20Instituţiile de credit care calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor conform Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau cerinţele de capital conform pct. 16 (a) din anexa I «Calcularea cerinţelor de capital pentru acoperirea riscului de poziţie» la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să facă publice, în mod separat în cazul în care este relevant, pentru portofoliul de tranzacţionare şi pentru alte portofolii în afara celui de tranzacţionare, următoarele informaţii: a)o descriere a obiectivelor instituţiei de credit în legătură cu activitatea de securitizare; b)natura altor riscuri, inclusiv riscul de lichiditate, inerent activelor securitizate; c)tipul riscurilor din punctul de vedere al rangului aferent poziţiilor-suport din securitizare şi din punctul de vedere al activelor-suport aferente acestor poziţii din securitizare asumate şi reţinute în cadrul activităţii de resecuritizare; d)diferitele roluri avute de instituţia de credit în procesul de securitizare; e)o indicaţie cu privire la măsura în care instituţia de credit s-a implicat în fiecare dintre rolurile menţionate la lit. d); f)o descriere a proceselor implementate pentru a monitoriza modificările riscului de credit şi riscului de piaţă aferente expunerilor din securitizare, incluzând modul în care performanţa activelor-suport manifestă un impact asupra expunerilor din securitizare, şi o descriere a gradului în care aceste procese diferă în cazul expunerilor din resecuritizare; g)o descriere a politicii instituţiei de credit cu privire la utilizarea operaţiunilor de acoperire şi a protecţiei nefinanţate în vederea diminuării riscurilor aferente expunerilor din securitizare şi resecuritizare reţinute, incluzând identificarea, pe categoriile relevante de expuneri la risc, a contrapartidelor importante din operaţiunile de acoperire; h)abordările pe care instituţia de credit le urmează în vederea calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor pentru activităţile sale de securitizare, incluzând tipurile expunerilor din securitizare cărora li se aplică fiecare abordare; i)tipurile entităţilor special constituite în scopul securitizării pe care instituţia de credit, în calitate de sponsor, le utilizează pentru a securitiza expuneri provenind de la terţe părţi, incluzând dacă, în ce formă şi în ce măsură instituţia de credit are expuneri faţă de aceste entităţi special constituite în scopul securitizării, în mod separat pentru expuneri bilanţiere şi expuneri aflate în afara bilanţului, precum şi o listă a entităţilor pe care instituţia de credit le administrează sau cărora le oferă consultanţă şi care investesc fie în poziţii din securitizare pe care instituţia de credit le-a securitizat, fie în entităţi special constituite în scopul securitizării în relaţie cu care instituţia de credit acţionează ca sponsor; j)o prezentare succintă a politicilor contabile ale instituţiei de credit cu privire la activităţile de securitizare, incluzând:

(i) tratarea tranzacţiilor ca transferuri de active sau ca finanţări ale acestora;
(ii) recunoaşterea profiturilor aferente transferurilor de active;
(iii) metodele, ipotezele-cheie, precum şi variabilele de intrare şi modificările în raport cu perioada anterioară utilizate pentru evaluarea poziţiilor din securitizare;
(iv) tratamentul aferent securitizărilor sintetice în cazul în care acesta nu este acoperit prin alte politici contabile;
(v) modul în care activele care urmează să facă obiectul tranzacţiilor din securitizare sunt evaluate, precum şi înregistrarea lor fie în portofoliul de tranzacţionare al instituţiilor de credit, fie în alt portofoliu, în afara celui de tranzacţionare;
(vi) politicile utilizate în vederea recunoaşterii în bilanţ a datoriilor aferente prevederilor contractuale în baza cărora instituţia de credit ar putea fi obligată să furnizeze suport financiar activelor securitizate;

k)denumirile instituţiilor externe de evaluare a creditului utilizate pentru securitizări şi tipul expunerilor pentru care fiecare agenţie este utilizată; l)o descriere, în cazul în care este necesar, a abordării bazate pe evaluări interne, în conformitate cu prevederile cap. VI «Metodologia de calcul» din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând structura procesului de evaluare internă şi relaţia dintre evaluarea internă şi ratingurile externe, utilizarea evaluării interne în alte scopuri decât cele legate de determinarea cerinţelor de capital în conformitate cu abordarea bazată pe evaluări interne, mecanismele de control aferente procesului de evaluare internă, incluzând consideraţii privind independenţa, responsabilitatea şi analiza procesului de evaluare internă, precum şi tipurile de expuneri cărora li se aplică procesul de evaluare internă şi factorii pentru simulările de criză utilizaţi pentru determinarea nivelurilor de creştere a calităţii creditului, defalcaţi pe tipuri de expuneri; m)o explicare a schimbărilor semnificative, intervenite de la ultima perioadă de raportare, sub aspectul cantitativ al cerinţelor de publicare prevăzute la lit. n)-q); n)următoarele informaţii, furnizate separat pentru portofoliul de tranzacţionare şi pentru alte portofolii în afara celui de tranzacţionare şi defalcate pe tipuri de expuneri:

(i) valoarea totală a expunerilor rămase de rambursat, securitizate de instituţia de credit, prezentată separat pentru securitizările tradiţionale, securitizările sintetice şi pentru securitizările în care instituţia de credit acţionează doar ca sponsor;
(ii) valoarea agregată a poziţiilor din securitizare înscrise în bilanţ, reţinute sau achiziţionate, precum şi a expunerilor din securitizare aflate în afara bilanţului;
(iii) valoarea agregată a activelor care urmează să facă obiectul tranzacţiilor de securitizare;
(iv) în cazul securitizării facilităţilor supuse clauzei de amortizare anticipată, expunerile agregate corespunzătoare sumelor trase, aferente interesului iniţiatorului şi, respectiv, interesului investitorilor, cerinţele de capital agregate determinate de instituţia de credit pentru interesul iniţiatorului şi cerinţele de capital agregate determinate de instituţia de credit pentru interesul investitorilor, aferent sumelor trase şi sumelor netrase;
(v) valoarea poziţiilor din securitizare care sunt deduse din fondurile proprii sau sunt supuse unei ponderi de risc de 1.250%;
(vi) o expunere succintă a activităţii de securitizare corespunzătoare perioadei curente, incluzând valoarea expunerilor securitizate, precum şi profitul sau pierderea recunoscut(ă), aferente transferului de active în cadrul operaţiunilor de securitizare;

o)următoarele informaţii, furnizate separat pentru portofoliul de tranzacţionare şi pentru alte portofolii în afara celui de tranzacţionare:

(i) valoarea agregată a poziţiilor din securitizare reţinute sau achiziţionate şi cerinţele de capital corespunzătoare, defalcate pe expuneri din securitizare şi expuneri din resecuritizare, precum şi pe un număr semnificativ de intervale de ponderi de risc ori de cerinţe de capital, aferente fiecărei abordări utilizate în vederea determinării cerinţelor de capital;
(ii) valoarea agregată a expunerilor din resecuritizare reţinute sau achiziţionate, defalcate pe expunerea înregistrată înainte şi după operaţiunile de acoperire/asigurare şi expunerea faţă de furnizorii de garanţii financiare, defalcată pe categorii de bonitate a garanţilor ori pe numele garanţilor;

p)în cazul portofoliilor, altele decât cele de tranzacţionare, şi al expunerilor securitizate de instituţia de credit, valoarea activelor depreciate/restante care fac obiectul securitizării şi pierderile recunoscute de instituţia de credit pe parcursul perioadei curente, ambele defalcate pe tip de expunere; q)în cazul portofoliului de tranzacţionare, expunerile totale rămase de rambursat, securitizate de instituţia de credit şi care fac obiectul unei cerinţe de capital pentru riscul de piaţă, defalcate pe securitizare tradiţională/sintetică şi pe tip de expunere. 4. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se completează după cum urmează: , precum şi dispoziţiile pct. 5 lit. (b) pct. (i) şi (ii) din anexa I la Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE şi a Directivei 2006/49/CE în ceea ce priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 14 decembrie 2010. Articolul IIPrezentul regulament intră în vigoare la data de 31 decembrie 2011. * Prezentul regulament transpune dispoziţiile pct. 5 lit. (b) pct. (i) şi (ii) din anexa I la Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE şi a Directivei 2006/49/CE în ceea ce priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 14 decembrie 2010.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu