Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.- din 21.10.2011

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de transparenţă şi de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii
ACT EMIS DE: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 827 din 22 noiembrie 2011SmartCity1

Articolul IRegulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de transparenţă şi de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/119/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15Instituţiile de credit care calculează cerinţele de capital conform prevederilor art. 2 lit. b) şi c) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să facă publice respectivele cerinţe de capital separat, pentru fiecare risc menţionat în prevederile respective. În plus, cerinţa de capital pentru riscul de rată a dobânzii specific poziţiilor din securitizare trebuie făcută public separat. 2. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16Instituţiile de credit care calculează cerinţele de capital în conformitate cu prevederile anexei V «Utilizarea modelelor interne pentru calcularea cerinţelor de capital» la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să facă publice următoarele informaţii: a)pentru fiecare subportofoliu acoperit:a1) caracteristicile modelelor utilizate; a2) pentru cerinţele de capital, în conformitate cu pct. 5a şi 5l din anexa V «Utilizarea modelelor interne pentru calcularea cerinţelor de capital» la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare, considerate separat, metodologiile utilizate şi riscurile cuantificate prin folosirea unui model intern, inclusiv o descriere a abordării utilizate de instituţia de credit pentru a determina orizonturile de lichiditate, metodologiile utilizate pentru a realiza o evaluare a capitalului care să fie în concordanţă cu standardele sănătoase impuse şi abordările utilizate pentru validarea modelului; a3) o descriere a simulării de criză aplicate subportofoliului; a4) o descriere a abordărilor utilizate pentru testarea ex-post (back-testing) şi pentru validarea acurateţei şi a coerenţei modelelor interne şi a proceselor de modelare; b)sfera de cuprindere a recunoaşterii de către Banca Naţională a României; c)o descriere a măsurii în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute în anexa VI «Tranzacţionarea» partea B „Sisteme şi mecanisme de control“ la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a metodologiilor aplicate în acest scop; d)valoarea cea mai ridicată, cea mai scăzută şi valoarea medie a:d1) nivelurilor zilnice ale valorii la risc (value-at-risk) pe perioada de raportare, precum şi nivelul acesteia la sfârşitul perioadei; d2) nivelurilor valorii la risc în condiţii de criză (stressed value-at-risk) pe perioada de raportare, precum şi nivelul acesteia la sfârşitul perioadei; d3) cerinţelor de capital în conformitate cu pct. 5a şi 5l din anexa V la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare, considerate separat, pe perioada de raportare, precum şi nivelul acestora la sfârşitul perioadei; e)nivelul de capital, în conformitate cu pct. 5a şi 5l din anexa V la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare, considerat separat, împreună cu orizontul de lichiditate mediu ponderat pentru fiecare subportofoliu acoperit; f)o comparaţie între nivelul zilnic al valorii la risc (value-at-risk), calculat pe baza poziţiilor din portofoliu de la sfârşitul zilei, şi nivelul variaţiei pe o zi a valorii portofoliului, constatat la sfârşitul următoarei zile lucrătoare, împreună cu o analiză a oricărei depăşiri importante pe perioada de raportare. 3. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20Instituţiile de credit care calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor conform Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau cerinţele de capital conform pct. 16 (a) din anexa I «Calcularea cerinţelor de capital pentru acoperirea riscului de poziţie» la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să facă publice, în mod separat în cazul în care este relevant, pentru portofoliul de tranzacţionare şi pentru alte portofolii în afara celui de tranzacţionare, următoarele informaţii: a)o descriere a obiectivelor instituţiei de credit în legătură cu activitatea de securitizare; b)natura altor riscuri, inclusiv riscul de lichiditate, inerent activelor securitizate; c)tipul riscurilor din punctul de vedere al rangului aferent poziţiilor-suport din securitizare şi din punctul de vedere al activelor-suport aferente acestor poziţii din securitizare asumate şi reţinute în cadrul activităţii de resecuritizare; d)diferitele roluri avute de instituţia de credit în procesul de securitizare; e)o indicaţie cu privire la măsura în care instituţia de credit s-a implicat în fiecare dintre rolurile menţionate la lit. d); f)o descriere a proceselor implementate pentru a monitoriza modificările riscului de credit şi riscului de piaţă aferente expunerilor din securitizare, incluzând modul în care performanţa activelor-suport manifestă un impact asupra expunerilor din securitizare, şi o descriere a gradului în care aceste procese diferă în cazul expunerilor din resecuritizare; g)o descriere a politicii instituţiei de credit cu privire la utilizarea operaţiunilor de acoperire şi a protecţiei nefinanţate în vederea diminuării riscurilor aferente expunerilor din securitizare şi resecuritizare reţinute, incluzând identificarea, pe categoriile relevante de expuneri la risc, a contrapartidelor importante din operaţiunile de acoperire; h)abordările pe care instituţia de credit le urmează în vederea calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor pentru activităţile sale de securitizare, incluzând tipurile expunerilor din securitizare cărora li se aplică fiecare abordare; i)tipurile entităţilor special constituite în scopul securitizării pe care instituţia de credit, în calitate de sponsor, le utilizează pentru a securitiza expuneri provenind de la terţe părţi, incluzând dacă, în ce formă şi în ce măsură instituţia de credit are expuneri faţă de aceste entităţi special constituite în scopul securitizării, în mod separat pentru expuneri bilanţiere şi expuneri aflate în afara bilanţului, precum şi o listă a entităţilor pe care instituţia de credit le administrează sau cărora le oferă consultanţă şi care investesc fie în poziţii din securitizare pe care instituţia de credit le-a securitizat, fie în entităţi special constituite în scopul securitizării în relaţie cu care instituţia de credit acţionează ca sponsor; j)o prezentare succintă a politicilor contabile ale instituţiei de credit cu privire la activităţile de securitizare, incluzând:

(i) tratarea tranzacţiilor ca transferuri de active sau ca finanţări ale acestora;
(ii) recunoaşterea profiturilor aferente transferurilor de active;
(iii) metodele, ipotezele-cheie, precum şi variabilele de intrare şi modificările în raport cu perioada anterioară utilizate pentru evaluarea poziţiilor din securitizare;
(iv) tratamentul aferent securitizărilor sintetice în cazul în care acesta nu este acoperit prin alte politici contabile;
(v) modul în care activele care urmează să facă obiectul tranzacţiilor din securitizare sunt evaluate, precum şi înregistrarea lor fie în portofoliul de tranzacţionare al instituţiilor de credit, fie în alt portofoliu, în afara celui de tranzacţionare;
(vi) politicile utilizate în vederea recunoaşterii în bilanţ a datoriilor aferente prevederilor contractuale în baza cărora instituţia de credit ar putea fi obligată să furnizeze suport financiar activelor securitizate;

k)denumirile instituţiilor externe de evaluare a creditului utilizate pentru securitizări şi tipul expunerilor pentru care fiecare agenţie este utilizată; l)o descriere, în cazul în care este necesar, a abordării bazate pe evaluări interne, în conformitate cu prevederile cap. VI «Metodologia de calcul» din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând structura procesului de evaluare internă şi relaţia dintre evaluarea internă şi ratingurile externe, utilizarea evaluării interne în alte scopuri decât cele legate de determinarea cerinţelor de capital în conformitate cu abordarea bazată pe evaluări interne, mecanismele de control aferente procesului de evaluare internă, incluzând consideraţii privind independenţa, responsabilitatea şi analiza procesului de evaluare internă, precum şi tipurile de expuneri cărora li se aplică procesul de evaluare internă şi factorii pentru simulările de criză utilizaţi pentru determinarea nivelurilor de creştere a calităţii creditului, defalcaţi pe tipuri de expuneri; m)o explicare a schimbărilor semnificative, intervenite de la ultima perioadă de raportare, sub aspectul cantitativ al cerinţelor de publicare prevăzute la lit. n)-q); n)următoarele informaţii, furnizate separat pentru portofoliul de tranzacţionare şi pentru alte portofolii în afara celui de tranzacţionare şi defalcate pe tipuri de expuneri:

(i) valoarea totală a expunerilor rămase de rambursat, securitizate de instituţia de credit, prezentată separat pentru securitizările tradiţionale, securitizările sintetice şi pentru securitizările în care instituţia de credit acţionează doar ca sponsor;
(ii) valoarea agregată a poziţiilor din securitizare înscrise în bilanţ, reţinute sau achiziţionate, precum şi a expunerilor din securitizare aflate în afara bilanţului;
(iii) valoarea agregată a activelor care urmează să facă obiectul tranzacţiilor de securitizare;
(iv) în cazul securitizării facilităţilor supuse clauzei de amortizare anticipată, expunerile agregate corespunzătoare sumelor trase, aferente interesului iniţiatorului şi, respectiv, interesului investitorilor, cerinţele de capital agregate determinate de instituţia de credit pentru interesul iniţiatorului şi cerinţele de capital agregate determinate de instituţia de credit pentru interesul investitorilor, aferent sumelor trase şi sumelor netrase;
(v) valoarea poziţiilor din securitizare care sunt deduse din fondurile proprii sau sunt supuse unei ponderi de risc de 1.250%;
(vi) o expunere succintă a activităţii de securitizare corespunzătoare perioadei curente, incluzând valoarea expunerilor securitizate, precum şi profitul sau pierderea recunoscut(ă), aferente transferului de active în cadrul operaţiunilor de securitizare;

o)următoarele informaţii, furnizate separat pentru portofoliul de tranzacţionare şi pentru alte portofolii în afara celui de tranzacţionare:

(i) valoarea agregată a poziţiilor din securitizare reţinute sau achiziţionate şi cerinţele de capital corespunzătoare, defalcate pe expuneri din securitizare şi expuneri din resecuritizare, precum şi pe un număr semnificativ de intervale de ponderi de risc ori de cerinţe de capital, aferente fiecărei abordări utilizate în vederea determinării cerinţelor de capital;
(ii) valoarea agregată a expunerilor din resecuritizare reţinute sau achiziţionate, defalcate pe expunerea înregistrată înainte şi după operaţiunile de acoperire/asigurare şi expunerea faţă de furnizorii de garanţii financiare, defalcată pe categorii de bonitate a garanţilor ori pe numele garanţilor;

p)în cazul portofoliilor, altele decât cele de tranzacţionare, şi al expunerilor securitizate de instituţia de credit, valoarea activelor depreciate/restante care fac obiectul securitizării şi pierderile recunoscute de instituţia de credit pe parcursul perioadei curente, ambele defalcate pe tip de expunere; q)în cazul portofoliului de tranzacţionare, expunerile totale rămase de rambursat, securitizate de instituţia de credit şi care fac obiectul unei cerinţe de capital pentru riscul de piaţă, defalcate pe securitizare tradiţională/sintetică şi pe tip de expunere. 4. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se completează după cum urmează: , precum şi dispoziţiile pct. 5 lit. (b) pct. (i) şi (ii) din anexa I la Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE şi a Directivei 2006/49/CE în ceea ce priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 14 decembrie 2010. Articolul IIPrezentul regulament intră în vigoare la data de 31 decembrie 2011. * Prezentul regulament transpune dispoziţiile pct. 5 lit. (b) pct. (i) şi (ii) din anexa I la Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE şi a Directivei 2006/49/CE în ceea ce priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 14 decembrie 2010.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu