E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.- din 19.05.2011

de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 08 iunie 2011SmartCity1

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Direcţia generală juridică, denumită în continuare direcţie generală, este unitatea centrală de specialitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, fără personalitate juridică, cu competenţă materială şi teritorială generală în domeniul asistenţei juridice, care este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Direcţia generală face parte din structura aparatului central al ministerului şi se află în subordonarea directă a ministrului administraţiei şi internelor.(3) Activitatea direcţiei generale este destinată asigurării legalităţii actelor emise/semnate de ministrul administraţiei şi internelor, secretarii de stat şi secretarul general, legalităţii contractelor şi actelor care angajează răspunderea juridică a ministerului, reprezentării şi apărării intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Articolul 2(1) Direcţia generală desfăşoară, potrivit legii şi prezentului regulament, activităţi referitoare la elaborarea, avizarea şi promovarea proiectelor de acte normative, asigurarea legalităţii derulării raporturilor în relaţia ministerului cu Parlamentul şi cu Guvernul, reprezentarea şi apărarea intereselor ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie, avizarea proiectelor de contracte şi a altor lucrări cu caracter juridic, promovarea şi respectarea drepturilor omului şi a normelor dreptului internaţional, european şi umanitar în/şi de către minister, coordonarea activităţii de asistenţă juridică la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului şi al unităţilor din subordinea acestora.(2) Direcţia generală exercită, potrivit legii şi în limita competenţei, prin personal anume desemnat, activitate jurisdicţională în cauzele care au ca obiect angajarea răspunderii materiale pentru pagubele aduse patrimoniului ministerului din vina personalului acestuia. Articolul 3Direcţia generală desfăşoară activităţile care îi sunt date în competenţă pentru asigurarea aplicării legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, a ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor. Articolul 4(1) Direcţia generală, prin directorul general, directorii generali adjuncţi, sau personalul desemnat de către aceştia, reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu instanţele de judecată şi a altor organe de jurisdicţie şi îndrumă, coordonează, controlează şi monitorizează activităţile din domeniul său de competenţă desfăşurate de către structurile de profil ori de personalul desemnat în acest scop la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului şi al unităţilor din subordinea acestora, în limitele şi în condiţiile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare. (2) Reprezentarea intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie se asigură de către direcţia generală, prin consilieri juridici desemnaţi pe baza delegaţiei de reprezentare, semnată de directorul general sau de directorii generali adjuncţi.(3) Directorul general, precum şi directorii generali adjuncţi ai direcţiei generale semnează/aprobă, în numele ministrului administraţiei şi internelor şi pentru acesta, acţiuni în justiţie, căi de atac, renunţarea la acţiuni şi căi de atac, precum şi orice mijloace legale de apărare a intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie. Capitolul IIOrganizarea direcţiei generale Articolul 5(1) Direcţia generală are în structura organizatorică următoarele componente:a)conducerea direcţiei generale; b)Serviciul elaborare şi avizare acte normative în domeniul securităţii naţionale şi relaţia cu Guvernul; c)Serviciul elaborare şi avizare acte normative pentru administraţia publică; d)Serviciul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului; e)Serviciul relaţia cu Parlamentul; f)Serviciul contencios; g)Serviciul contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor; h)Serviciul secretariat, documente clasificate şi documentare; i)Structura de securitate (la nivel de compartiment). (2) Organigrama direcţiei generale este prezentată în anexa nr. 1. Articolul 6(1) În îndeplinirea atribuţiilor, direcţia generală cooperează cu celelalte unităţi din aparatul central al ministerului, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi cu unităţile din subordinea acestora şi colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative în vigoare, cu instituţii şi organisme ale autorităţilor publice şi societăţii civile.(2) Diagrama principalelor relaţii ale direcţiei generale este prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 7(1) Întregul personal al direcţiei generale este subordonat direct directorului general, respectiv directorilor generali adjuncţi care îi coordonează activitatea şi în mod nemijlocit şefilor serviciilor din care fac parte.(2) Personalul direcţiei generale răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate, potrivit fişelor posturilor. Capitolul IIIAtribuţiile direcţiei generale Articolul 8(1) Direcţia generală are următoarele atribuţii strategice:a)stabileşte, într-o concepţie unitară, principiile şi regulile după care se desfăşoară activitatea de asistenţă juridică în cadrul ministerului, pe care le supune aprobării ministrului; b)elaborează, atunci când este necesar, studii în domeniul juridic şi efectuează analize privind activitatea juridică în cadrul ministerului; c)întocmeşte, cu consultarea unităţilor din aparatul central interesate, proiectul Planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister, precum şi propunerile privind elaborarea planurilor, programelor, strategiilor sau a altor documente programatice ale Guvernului care cuprind obiective referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative care vizează competenţele ministerului; (2) Pe linie de asigurare a asistenţei juridice, direcţia generală are următoarele atribuţii principale specifice:a)participă, prin personalul anume desemnat, la elaborarea de către structurile ministerului a proiectelor de acte normative care privesc activitatea acestuia, în condiţiile stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare; b)colaborează la întocmirea proiectelor de acte normative elaborate de structurile ministerului împreună cu alte autorităţi publice centrale; c)analizează proiectele de acte normative elaborate de către structurile ministerului, prin raportare la reglementările privind respectarea drepturilor omului, a legislaţiei europene şi a tratatelor la care România este parte; d)întocmeşte, cu consultarea structurilor interesate ale ministerului, propuneri de avize la proiecte de acte normative elaborate de autorităţile publice centrale sau locale, pentru care se solicită avizarea de către minister, care ulterior se prezintă conducerii ministerului; e)avizează pentru legalitate proiectele de acte normative cu caracter intern, elaborate de unităţile din aparatul central al ministerului, de instituţiile şi structurile aflate în subordinea acestuia, care se supun aprobării ministrului, secretarilor de stat şi secretarului general, precum şi proiectele elaborate de alte autorităţi publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile şi ministerului, în condiţii stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare; f)participă, din ordinul conducerii ministerului, potrivit reglementărilor legale în vigoare, prin personalul anume desemnat, la susţinerea proiectelor de acte normative de nivel superior care vizează competenţele ministerului, la Secretariatul general al Guvernului, precum şi la lucrările comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterile din Plenul Senatului, respectiv al Camerei Deputaţilor care au ca obiect astfel de proiecte; g)participă, prin personalul anume desemnat, în cazuri justificate, la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale, în legătură cu domeniul de activitate al ministerului, alături de consilierul juridic al unităţii din aparatul central ori al structurii de specialitate din subordinea ministerului sau prin care se derulează procedura de negociere, ori în situaţia în care acestea sau structura ierarhic superioară nu dispun, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; h)avizează pentru legalitate, prin personalul propriu specializat, proiecte de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale în legătură cu domeniile de activitate ale ministerului sau ale unităţilor aparatului central al ministerului ori ale structurilor aflate în subordinea ministerului, în situaţia în care structura de specialitate care a elaborat proiectul actului ori structura ierarhic superioară nu dispune, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; i)formulează, cu consultarea unităţilor din aparatul central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului, proiectele răspunsurilor la interpelările şi întrebările adresate de deputaţi sau senatori ministrului administraţiei şi internelor şi primului-ministru, dacă acestea vizează activitatea ministerului, precum şi puncte de vedere cu privire la propunerile legislative ale deputaţilor şi senatorilor care, ulterior, se supun aprobării conducerii ministerului; j)formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale interne sau internaţionale, adresate direcţiei generale ori ministerului şi repartizate spre soluţionare direcţiei generale de conducerea ministerului; k)reprezintă şi apără interesele ministerului în faţa autorităţilor administraţiei publice, instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în cauzele în care este citat ministerul, prin personal pe care îl desemnează în acest scop; l)introduce acţiuni, depune întâmpinări, dă răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, renunţă la acţiuni şi căi de atac şi exercită orice mijloace legale de apărare a intereselor ministerului la instanţele judecătoreşti şi la alte organe de jurisdicţie, în cauzele în care este citat ministerul; m)poate sesiza unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului cu privire la deficienţele datorate acestora, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor de înlăturare a acestora, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept; n)ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care este citat ministerul, pe care le trimite instituţiilor şi structurilor interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii; o)participă, prin personalul anume desemnat, la nivel central, în cazuri temeinic justificate, în comisiile de achiziţie publică sau la negocierea proiectelor de contracte, alături de consilierul juridic al unităţii din aparatul central al ministerului ori al instituţiei sau structurii de specialitate din subordinea ministerului prin care se derulează proceduri de achiziţie publică ori care negociază proiectul contractului, sau în situaţia în care acestea ori structura ierarhic superioară nu dispun, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; p)avizează pentru legalitate, prin personalul anume desemnat, proiecte de contracte, înţelegeri, precum şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a unităţilor din aparatul central al ministerului ori a instituţiilor sau structurilor de specialitate din subordinea ministerului în situaţia în care acestea au derulat proceduri de achiziţie ori au elaborat proiecte de contracte sau alte acte juridice şi nu dispun, la nivelul unităţilor sau al structurilor ierarhic superioare, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie. (3) Pe linie de îndrumare, coordonare şi control, direcţia generală are următoarele atribuţii principale:a)îndrumă şi coordonează activitatea de asistenţă juridică desfăşurată de către structurile de profil ori de către personalul desemnat în acest scop la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului şi al unităţilor din subordinea acestora; b)efectuează acţiuni de control la unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, pentru verificarea îndeplinirii cu rigurozitate a atribuţiilor pe linie de asistenţă juridică, şi participă la acţiuni de control dispuse de conducerea ministerului, potrivit competenţelor; c)îndeplineşte, potrivit legii, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului, prin personalul anume desemnat, în cadrul Comisiei de Jurisdicţie a Imputaţiilor de pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor, controlul jurisdicţional, asupra angajării răspunderii materiale pentru pagubele produse patrimoniului acestuia şi a modurilor de efectuare a cercetării administrative, emiterii deciziilor de imputare şi exercitării căilor jurisdicţionale de atac; d)urmăreşte îndeplinirea de către structurile din cadrul ministerului a obiectivelor privind elaborarea şi, după caz, avizarea proiectelor de acte normative cuprinse în Planul anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister sau în documentele programatice aprobate sau asumate de Guvern şi informează periodic conducerea ministerului asupra stadiului îndeplinirii acestora; e)monitorizează activităţile referitoare la respectarea drepturilor omului şi normelor dreptului umanitar în şi de către unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi de către unităţile din subordinea acestora, precum şi modul de implementare a reglementărilor privind prevenirea şi combaterea discriminării în cadrul acestora, iar pe baza concluziilor rezultate, formulează propuneri privind eliminarea deficienţelor constatate, pe care le prezintă conducerii ministerului; f)coordonează elaborarea proiectelor unor documente privind cazurile sau situaţiile reclamate organismelor internaţionale din domeniul drepturilor omului şi asigură transmiterea acestor documente, după aprobarea de către cei în drept, către solicitanţi; g)desfăşoară activităţi având ca scop determinarea corelării dispoziţiilor proiectelor de acte normative elaborate, promovate sau emise de minister, cu legislaţia europeană şi tratatele la care România este parte; h)efectuează acţiuni de îndrumare şi sprijin la unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, în vederea aplicării corecte şi unitare a dispoziţiilor legale; i)poate efectua analiza activităţii de asistenţă juridică desfăşurată de consilierii juridici încadraţi la unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora şi poate propune măsuri pentru eficientizarea activităţii şi eliminarea deficienţelor constatate; j)poate organiza periodic întruniri profesionale cu consilierii juridici din cadrul ministerului; k)asigură, atunci când consideră necesar, participarea personalului anume desemnat la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, la solicitarea instituţiilor şi structurilor interesate din cadrul ministerului, în problemele legate de cunoaşterea şi aplicarea unitară a unor acte normative; l)pe baza rapoartelor unităţilor din aparatul central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului şi unităţilor subordonate acestora, referitoare la influenţele asupra patrimoniului aflat în administrarea şi folosinţa acestora, rezultate din cauzele în care s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti definitive, poate stabili măsurile care se impun pentru asigurarea unei prestaţii juridice de calitate; m)constituie şi actualizează evidenţa consilierilor juridici din cadrul ministerului; n)elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, în situaţia în care structura solicitantă ori structura ierarhic superioară acesteia nu dispune de asistenţă juridică proprie. (4) Pe linie de evidenţă a actelor normative, direcţia generală are următoarele atribuţii principale:a)ţine evidenţa actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României, comunicate ministerului, a ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ sau individual emise de ministrul administraţiei şi internelor, a acordurilor colective şi a contractelor colective de muncă încheiate la nivelul ministerului, precum şi a proiectelor de acte normative elaborate sau avizate de minister; b)asigură depozitarea originalelor ordinelor şi instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor avizate pentru legalitate de direcţia generală, precum şi a convenţiilor sau documentelor încheiate de minister cu alte ministere sau instituţii şi a rezervei acestora, a unui exemplar al protocoalelor de colaborare interministerială la care ministerul este parte, precum şi a actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României comunicate ministerului; c)ia măsuri pentru difuzarea, la ordin, a actelor normative nepublicate şi sesizează conducerea ministerului, unităţile din aparatul central al ministerului, precum şi instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului, cu privire la sarcinile ce le revin din aceste acte normative. Capitolul IVConducerea direcţiei generale Articolul 9(1) Conducerea direcţiei generale este asigurată de directorul general, ajutat de 2 directori generali adjuncţi.(2) Directorul general se află în subordinea directă a ministrului administraţiei şi internelor şi nemijlocită a secretarului general al ministerului, iar directorii generali adjuncţi se află în subordinea nemijlocită a directorului general. Articolul 10(1) Directorul general conduce întreaga activitate a direcţiei generale şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte unităţi din aparatul central al ministerului, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi cu unităţile din subordinea acestora, precum şi cu structurile similare din cadrul instituţiilor şi organismelor din afara ministerului.(2) Directorul general poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa directorilor generali adjuncţi sau altor persoane din subordine. (3) Raporturile de coordonare şi îndrumare a activităţilor structurilor direcţiei generale de către directorii generali adjuncţi se stabilesc prin dispoziţie a directorului general. Articolul 11(1) În baza şi executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor şi a dispoziţiilor secretarilor de stat, şefilor de departament şi secretarului general, emise conform competenţelor, directorul general emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine, precum şi dispoziţii privind activitatea de asistenţă juridică în cadrul ministerului.(2) Directorul general formulează solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de asistenţă juridică ori pentru personalul desemnat în acest scop la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului şi al unităţilor din subordinea acestora.Art.12. - (1) Directorul general răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului prevăzute în anexa nr. 3, în faţa ministrului şi a secretarului general al ministerului, de întreaga activitate pe care o desfăşoară direcţia generală. (2) Organizarea şi modalităţile de planificare a activităţilor desfăşurate de direcţia generală, precum şi de evaluare a activităţilor desfăşurate de către structurile acesteia se stabilesc prin dispoziţie a directorului general. Articolul 13Directorii generali adjuncţi răspund în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5, în faţa directorului general de activitatea serviciilor şi compartimentelor care le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, de către acesta, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe, care le sunt dispuse, respectiv delegate de către directorul general. Capitolul VAtribuţiile serviciilor şi compartimentelor direcţiei generale Secţiunea 1Serviciul elaborare şi avizare acte normative în domeniul securităţii naţionale şi relaţia cu Guvernul Articolul 14Serviciul elaborare şi avizare acte normative în domeniul securităţii naţionale şi relaţia cu Guvernul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)întocmeşte proiectul Planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister, precum şi propunerile privind elaborarea planurilor, programelor, strategiilor sau a altor documente programatice ale Guvernului care cuprind obiective referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative ce vizează competenţele ministerului în domeniul securităţii naţionale; b)propune conducerii direcţiei generale, când este cazul, sesizarea structurilor interesate asupra necesităţii modificării, completării, abrogării sau emiterii unor acte normative, atunci când constată că se impune emiterea unor asemenea acte normative în raport cu evoluţia legislaţiei care vizează competenţele ministerului, precum şi cu sarcinile rezultate din documentele programatice aprobate sau asumate de Guvern, în domeniul securităţii naţionale; c)informează periodic conducerea direcţiei generale cu privire la stadiul elaborării proiectelor de acte normative menţionate în documentele prevăzute la lit. a) şi b); d)monitorizează şi controlează, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, respectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea normativă în minister, în domeniul securităţii naţionale; e)evaluează eficienţa aplicării prevederilor legale în vigoare privind activitatea normativă în minister, în domeniul ordinii şi siguranţei naţionale, şi informează conducerea direcţiei generale cu privire la concluziile rezultate, formulând propuneri privind eliminarea deficienţelor constatate; f)asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin direcţiei generale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în domeniul elaborării, promovării şi avizării proiectelor de acte normative pentru securitate naţională; g)participă sau, după caz, colaborează, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, la elaborarea de către structurile iniţiatoare a proiectelor de acte normative pentru securitate naţională, în limitele competenţelor direcţiei generale; h)colaborează, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, cu structurile similare ale altor autorităţi publice centrale la întocmirea proiectelor de acte normative care vizează competenţele ministerului în domeniul securităţii naţionale; i)întocmeşte, cu consultarea instituţiilor şi structurilor interesate din cadrul ministerului, puncte de vedere şi avize la proiectele de acte normative şi alte lucrări cu caracter juridic din domeniul securităţii naţionale, elaborate de alte autorităţi publice competente, în limitele competenţelor direcţiei generale şi în condiţiile stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare; j)redactează notele de prezentare la documentele care vizează reglementări din domeniul securităţii naţionale, înscrise pe agendele de lucru ale şedinţelor Guvernului; k)asigură pregătirea documentelor necesare reprezentării ministerului în cadrul şedinţelor Guvernului; l)monitorizează modul de îndeplinire a sarcinilor stabilite în responsabilitatea ministerului de către Guvern şi a căror soluţionare revine direcţiei generale, potrivit competenţelor; m)din dispoziţia conducerii ministerului, informează structurile interesate cu privire la sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului şi urmăreşte modul de îndeplinire a acestor sarcini; n)elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, dacă acestea vizează domeniul securităţii naţionale, în situaţia în care unitatea, instituţia sau structura solicitantă sau structura ierarhic superioară nu dispune de asistenţă juridică proprie; o)elaborează, atunci când este necesar, studii cu privire la cadrul normativ din domeniul securităţii naţionale; p)formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare serviciului de conducerea direcţiei generale; q)participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii ministerului sau ale conducerii direcţiei generale; r)îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale. Secţiunea a 2-aServiciul elaborare şi avizare acte normative pentru administraţia publică Articolul 15Serviciul elaborare şi avizare acte normative pentru administraţia publică îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)asigură îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin direcţiei generale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul elaborării, promovării şi avizării proiectelor de acte normative pentru administraţia publică; b)participă sau, după caz, colaborează, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, la elaborarea de către structurile iniţiatoare a proiectelor de acte normative pentru administraţia publică, în limitele competenţelor direcţiei generale; c)colaborează, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, cu structurile similare ale altor autorităţi publice centrale la întocmirea proiectelor de acte normative care vizează competenţele ministerului în domeniul administraţiei publice; d)întocmeşte, cu consultarea unităţilor aparatului central al ministerului, instituţiilor şi structurilor din subordinea ministerului, puncte de vedere şi avize la proiectele de acte normative şi alte lucrări cu caracter juridic din domeniul administraţiei publice, elaborate de alte autorităţi publice competente, în limitele competenţelor direcţiei generale; e)propune conducerii direcţiei generale, când este cazul, sesizarea structurilor interesate asupra necesităţii modificării, completării, abrogării sau emiterii unor acte normative, atunci când constată că se impune emiterea unor asemenea acte normative în raport cu evoluţia legislaţiei care vizează competenţele ministerului, precum şi cu sarcinile rezultate din documentele programatice aprobate sau asumate de Guvern în domeniul administraţiei publice; f)informează periodic conducerea direcţiei generale cu privire la stadiul elaborării proiectelor de acte normative menţionate în documentele prevăzute la lit. e); g)redactează notele de prezentare la documentele care vizează reglementări din domeniul administraţiei publice, înscrise pe agendele de lucru ale şedinţelor Guvernului; h)participă, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, alături de unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile din subordinea ministerului, la analiza comparativă şi armonizarea legislaţiei româneşti cu legislaţia comunitară în domeniul administraţiei publice; i)colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale la elaborarea şi definitivarea proiectelor de acte normative; j)poate elabora studii cu privire la cadrul normativ din domeniul administraţiei publice, care vizează competenţele ministerului; k)asigură, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a instituţiilor prefectului, formularea punctelor de vedere legate de cunoaşterea şi aplicarea unitară a unor acte normative din domeniile de competenţă ale acestora; l)formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare serviciului de conducerea direcţiei generale; m)participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile din aparatul central, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii ministerului sau ale conducerii direcţiei generale; n)îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale. Secţiunea a 3-a Serviciul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului Articolul 16(1) În domeniul dreptului european, Serviciul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a)participă, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, alături de celelalte structuri din minister, la analiza comparativă şi armonizarea legislaţiei române cu legislaţia europeană; b)analizează proiectele de acte legislative europene care vizează competenţele ministerului şi transmite puncte de vedere structurilor competente din cadrul ministerului; c)formulează, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, puncte de vedere cu privire la compatibilitatea dintre dreptul european şi anumite acte administrative adoptate de unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora; d)formulează puncte de vedere cu privire la compatibilitatea dintre actele normative care vizează competenţele ministerului şi dreptul european, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale; e)participă la formularea proiectelor de poziţii ale României, Guvernului sau ministerului în faţa instituţiilor şi instanţelor europene în procedurile precontencioase şi contencioase, dacă sunt vizate domeniile de competenţă ale ministerului sau ministerul; f)sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, la solicitarea unităţilor aparatului central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului sau a unităţilor subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, în domeniul dreptului european; (2) În domeniul elaborării, armonizării şi avizării documentelor juridice internaţionale, Serviciul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a)analizează şi formulează puncte de vedere, sub aspectul legalităţii, cu privire la proiectele documentelor juridice internaţionale elaborate, potrivit legii, de către unităţile aparatului central al ministerului, de instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului sau de către autorităţile administraţiei publice locale; b)întocmeşte, după consultarea instituţiilor şi structurilor interesate ale ministerului şi verificarea legalităţii, avize la proiectele de acte normative elaborate de alte instituţii, pentru ratificarea/aprobarea tratatelor sau a altor documente juridice internaţionale cărora le sunt aplicabile normele dreptului internaţional; c)asigură compatibilitatea proiectelor de acte normative elaborate de minister sau de alte instituţii şi transmise spre avizare ministerului, prin care se execută obligaţii cuprinse în tratatele internaţionale la care România, Guvernul sau ministerul este parte, cu prevederile acestor tratate; d)întocmeşte, la solicitarea structurii abilitate, avize la proiectele documentelor juridice internaţionale, care urmează a fi prezentate conducerii ministerului; e)participă, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, la elaborarea de către alte structuri a proiectelor de documente juridice internaţionale din domeniul de competenţă al ministerului, precum şi a proiectelor de acte normative prin care se execută obligaţii cuprinse în tratatele internaţionale la care România, Guvernul sau ministerul este parte; f)participă, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, potrivit competenţelor şi în situaţii justificate, la pregătirea strategiei de negociere şi la negocierea/semnarea documentelor juridice internaţionale, în conformitate cu prevederile legale; g)promovează, spre a fi însuşite de către conducerea ministerului, proiectele de acte normative pentru ratificarea/aprobarea documentelor juridice internaţionale elaborate potrivit procedurilor interne; h)colaborează cu structuri similare din cadrul autorităţilor publice centrale la întocmirea proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului şi care vizează domeniul relaţiilor internaţionale; i)elaborează, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, potrivit competenţelor, puncte de vedere asupra unor documente internaţionale; j)propune conducerii direcţiei generale, când este cazul, sesizarea structurilor interesate asupra necesităţii iniţierii unor proiecte de acte normative sau asupra neîndeplinirii angajamentelor asumate, atunci când constată că se impune emiterea unor asemenea acte normative pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România, Guvern sau minister, prin documente internaţionale, ori pentru îndeplinirea unor angajamente, în domeniile de competenţă ale ministerului; k)sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, la solicitarea unităţilor aparatului central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului sau a unităţilor subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, în domeniul dreptului internaţional; l)elaborează, cu avizul celorlalte servicii ale direcţiei generale, planul de relaţii internaţionale al direcţiei generale. (3) În domeniul dreptului umanitar şi al drepturilor omului ,Serviciul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a)elaborează proiectele punctelor de vedere solicitate direcţiei generale de către conducerea ministerului privind problematica drepturilor omului şi a dreptului umanitar; b)coordonează elaborarea proiectelor şi transmiterea, după aprobare, a unor documente privind cazurile sau situaţiile reclamate organismelor internaţionale din domeniul drepturilor omului de către persoane fizice, potrivit drepturilor acestora; c)coordonează sau participă la formularea proiectelor de răspuns la petiţiile cetăţenilor, instituţiilor şi organismelor guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale, referitoare la drepturile omului şi libertăţile fundamentale, iar după aprobarea acestora ia măsuri de comunicare a răspunsurilor către petenţi; d)propune avizarea proiectelor de acte normative cu implicaţii asupra protejării şi respectării drepturilor omului şi dreptului umanitar în activitatea structurilor ministerului; e)îndeplineşte atribuţiile de secretariat tehnic al Comitetului pentru Drepturile Omului şi Drept Umanitar din cadrul ministerului, luând măsuri pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestuia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comitetelor şi comisiilor pentru drepturile omului şi drept umanitar din Ministerul Administraţiei şi Internelor; f)analizează şi ia măsuri pentru comunicarea către conducerea ministerului a situaţiilor de fapt cu privire la sesizările referitoare la pretinse încălcări ale drepturilor omului săvârşite de către personalul ministerului care îi sunt semnalate; g)organizează, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, participarea personalului ministerului la activităţile din domeniul drepturilor omului şi dreptului umanitar şi menţine legătura cu instituţiile şi organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale competente în materie, centralizează datele şi informaţiile obţinute în scopul cunoaşterii iniţiativelor acestora de interes pentru minister şi al avansării de propuneri conducerii ministerului şi/sau de valorificare a concluziilor desprinse din relaţiile stabilite şi activităţile la care s-a participat; h)realizează activităţi de informare-documentare asupra instrumentelor juridice internaţionale în materia drepturilor omului şi dreptului umanitar la care România, Guvernul sau ministerul este sau poate deveni parte şi face propuneri corespunzătoare destinate conducerii ministerului pentru valorificarea şi aplicarea în activitatea unităţilor ministerului a normelor juridice incidente; i)coordonează sau, după caz, asigură difuzarea instrumentelor juridice şi a lucrărilor de specialitate din domeniul drepturilor omului şi dreptului umanitar în rândul personalului ministerului; j)coordonează elaborarea documentelor şi a rapoartelor de ţară în domeniul drepturilor omului şi dreptului umanitar, potrivit competenţelor ministerului şi în conformitate cu obligaţiile internaţionale asumate; k)asigură reprezentarea ministerului la acţiuni şi manifestări ştiinţifice de formare şi informare organizate la nivel naţional şi internaţional în domeniul drepturilor omului şi dreptului umanitar, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale; l)asigură, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, organizarea şi desfăşurarea unor cursuri, simpozioane, mese rotunde sau a altor activităţi în domeniul drepturilor omului şi dreptului umanitar, în cadrul structurilor ministerului; m)efectuează, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, acţiuni de control, îndrumare şi sprijin la comitetele şi comisiile de drepturi ale omului şi drept umanitar din unităţile ministerului; n)poate organiza cursuri în vederea pregătirii personalului ministerului în domeniul respectării drepturilor omului; o)urmăreşte implementarea reglementărilor privind prevenirea şi combaterea discriminării în cadrul ministerului; p)îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale. Secţiunea a 4-a Serviciul relaţia cu Parlamentul Articolul 17Serviciul relaţia cu Parlamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)asigură centralizarea documentelor necesare pentru susţinerea la comisiile de specialitate şi în plenul fiecăreia dintre cele două Camere ale Parlamentului, de către conducerea ministerului ori de către persoanele anume desemnate în acest sens, în condiţiile legii, a proiectelor de lege iniţiate de minister şi a proiectelor de lege pentru aprobarea ordonanţelor de urgenţă sau a ordonanţelor Guvernului iniţiate de minister; b)întocmeşte, după consultarea structurilor competente, puncte de vedere cu privire la rapoartele comisiilor de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului, pentru proiectele prevăzute la lit. a); c)întocmeşte şi actualizează evidenţa proiectelor prevăzute la lit. a) aflate în procedură parlamentară şi urmăreşte stadiul adoptării acestora; d)întocmeşte, pe baza consultării structurilor competente, proiectele punctelor de vedere ale ministerului cu privire la propunerile legislative iniţiate de senatori şi deputaţi şi trimise spre consultare ministerului; e)întocmeşte, după consultarea structurilor competente, puncte de vedere cu privire la rapoartele comisiilor de specialitate ale fiecăreia dintre cele două Camere ale Parlamentului, referitoare la propunerile legislative prevăzute la lit. d); f)asigură centralizarea documentelor necesare pentru susţinerea la comisiile de specialitate şi în plenul fiecăreia dintre cele două Camere ale Parlamentului, de către conducerea ministerului ori de către persoanele anume desemnate în acest sens, a punctului de vedere al Guvernului pentru propunerile legislative prevăzute la lit. d); g)întocmeşte, după consultarea structurilor competente, proiectele răspunsurilor ministrului administraţiei şi internelor la întrebările şi interpelările ce îi sunt adresate de către deputaţi şi senatori şi asigură transmiterea acestora la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, potrivit legii; h)întocmeşte, la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, după consultarea structurilor competente, proiectele punctelor de vedere ale ministerului la întrebările şi interpelările adresate de deputaţi şi senatori primului-ministru şi asigură transmiterea acestora la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, potrivit legii; i)colaborează cu structurile de specialitate ale ministerului şi cu cele din cadrul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul pentru soluţionarea lucrărilor primite în termenele stabilite; j)redactează notele de prezentare la propunerile legislative şi la documentele referitoare la relaţia Guvernului cu Parlamentul înscrise pe agendele de lucru ale şedinţelor Guvernului; k)întocmeşte orice alte documente referitoare la relaţia Guvernului cu Parlamentul, care vizează competenţele ministerului, solicitate de conducerea direcţiei generale; l)elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, în situaţia în care unitatea, instituţia sau structura solicitantă ori structura ierarhic superioară nu dispune de asistenţă juridică proprie; m)formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare serviciului de conducerea direcţiei generale; n)participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii ministerului sau ale conducerii direcţiei generale; o)îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale. Secţiunea a 5-aServiciul contencios Articolul 18Serviciul contencios îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii principale: a)desfăşoară activităţile necesare reprezentării şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi cu orice persoane fizice sau juridice, române sau străine; b)elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, căi de atac, răspunsuri la interogatorii, propuneri de renunţări la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie, în cauzele în care este citat; c)formulează cereri de intervenţie în interesul Guvernului, la solicitarea acestuia, în cauze având ca obiect solicitări de anulare sau modificare a unor hotărâri ale Guvernului în cuprinsul cărora sunt prevăzute obligaţii în sarcina ministerului ori în cauzele în care se invocă excepţii de nelegalitate cu privire la acestea; d)formulează cereri de intervenţie în interesul primului-ministru, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, în cauze având ca obiect solicitări de anulare sau modificare a unor acte administrative cu caracter individual emise de acesta, adoptate la propunerea ministerului, sau în cauzele în care se invocă excepţii de nelegalitate cu privire la acestea; e)îndeplineşte orice act procedural necesar obţinerii titlurilor executorii în procesele în care ministerul a figurat ca parte, pe care le trimite instituţiilor şi structurilor interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii; f)propune conducerii direcţiei generale sesizarea instituţiilor şi structurilor ministerului cu privire la deficienţele datorate modului în care acestea şi-au îndeplinit atribuţiile, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor de înlăturare a acestora, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept; g)elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, în situaţia în care structura solicitantă sau structura ierarhic superioară acesteia nu dispune de asistenţă juridică proprie; h)sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, la solicitarea unităţilor aparatului central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului sau a unităţilor subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, în domeniul dreptului procesual civil şi contenciosului administrativ; i)avizează sau, după caz, elaborează proiectele de răspuns la plângerile prealabile adresate ministerului, în calitate de emitent sau organ ierarhic superior, având ca obiect revocarea sau modificarea actelor administrative individuale sau cu caracter normativ, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale; j)participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor şi ordinelor conducerii ministerului şi ale conducerii direcţiei generale; k)formulează răspunsuri la petiţiile adresate ministerului şi repartizate serviciului de către conducerea direcţiei generale; l)formulează propuneri şi observaţii la proiectele de acte normative care reglementează activitatea specifică serviciului; m)îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale. Secţiunea a 6-aServiciul contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor Articolul 19Serviciul contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii principale: a)participă, prin personalul anume desemnat, la nivel central, în cazuri temeinic justificate, în comisiile de achiziţie publică sau la negocierea proiectelor de contracte, alături de consilierul juridic al unităţii din aparatul central al ministerului ori al instituţiei sau structurii de specialitate din subordinea ministerului sau prin care se derulează proceduri de achiziţie publică ori care negociază proiectul contractului sau în situaţia în care acestea ori structura ierarhic superioară nu dispun, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; b)avizează pentru legalitate, prin personalul anume desemnat, proiecte de contracte, înţelegeri, precum şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a ministerului sau a unităţilor aparatului central al ministerului ori a instituţiilor sau structurilor aflate în subordinea ministerului, în situaţia în care unitatea, instituţia ori structura de specialitate sau care a derulat procedura de achiziţie ori care a elaborat proiectul actului sau structura ierarhic superioară nu dispune, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; c)participă, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, în comisiile de specialitate organizate la nivel central sau la nivelul instituţiilor şi structurilor subordonate ministerului; d)formulează propuneri şi observaţii la proiectele de acte normative care reglementează activitatea specifică serviciului; e)analizează şi verifică propunerile privind darea la scădere a sumelor reprezentând pagube produse ministerului şi pentru care nu se poate angaja răspunderea materială a personalului ministerului; f)verifică şi propune avizarea pentru legalitate a solicitărilor de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor din dotarea unităţilor ministerului; g)examinează documentaţiile de constituire a asociaţiilor fără scop lucrativ şi a fundaţiilor ale căror obiect de activitate şi scop se circumscriu domeniilor de activitate ale ministerului şi prezintă propuneri pentru dobândirea statutului de utilitate publică, la solicitarea acestora, în condiţiile legii; h)analizează documentaţiile de transfer de bunuri către sau de la minister şi propune avizarea pentru legalitate a acestora; i)elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, în situaţia în care structura solicitantă sau structura ierarhic superioară acesteia nu dispune de asistenţă juridică proprie; j)elaborează şi propune conducerii direcţiei generale proiectul concepţiei unitare privind managementul activităţilor juridice în unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile din subordinea ministerului şi în unităţile din subordinea acestora şi formulează propuneri pentru implementarea, aplicarea şi evaluarea concepţiei; k)coordonează, verifică şi monitorizează activitatea de asistenţă juridică desfăşurată de către structurile de profil ori de către personalul desemnat în acest scop la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, al instituţiilor şi structurilor din subordinea ministerului şi al unităţilor subordonate acestora; l)propune conducerii direcţiei generale planuri de acţiuni privind monitorizarea activităţii de asistenţă juridică desfăşurate de către structurile de profil ori de către personalul desemnat în acest scop la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, al instituţiilor şi structurilor din subordinea ministerului şi al unităţilor subordonate acestora; m)urmăreşte şi asigură îndrumarea pentru respectarea cadrului regulamentar privind activitatea de asistenţă juridică în minister; n)efectuează evaluări, când este cazul, privind eficienţa activităţii de asistenţă juridică desfăşurate la nivelul structurilor ministerului şi formulează propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; o)efectuează acţiuni cu caracter de îndrumare, sprijin şi coordonare a activităţii consilierilor juridici ai unităţilor din aparatul central al ministerului, din instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi din unităţile din subordinea acestora; p)efectuează, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, acţiuni de control la unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile din subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora şi participă, din dispoziţia conducerii ministerului, în colective la acţiuni de control sau de verificare în legătură cu activitatea de asistenţă juridică; q)desfăşoară activităţile necesare pentru examinarea candidaţilor în vederea ocupării posturilor de consilier juridic vacante din structura aparatului central al ministerului şi structurile subordonate unor unităţi centrale; r)organizează şi păstrează evidenţa consilierilor juridici din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile din subordinea ministerului şi din unităţile subordonate acestora; s)organizează, ori de câte ori este nevoie, întruniri profesionale cu consilierii juridici în vederea consultării şi îndrumării acestora în probleme de interes comun; t)primeşte spre analiză, examinează şi formulează propuneri în consecinţă, pentru obţinerea avizului directorului general, în cazul măsurilor disciplinare dispuse împotriva consilierilor juridici pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor profesionale; u)sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului cu competenţe în acordarea asistenţei juridice în unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, organizează sau participă, după caz, la desfăşurarea de cursuri de formare profesională, cursuri de capacitate, iniţiere sau avansare în gradul următor, potrivit dispoziţiilor care reglementează acest domeniu de activitate; v)îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale. Secţiunea a 7-aServiciul secretariat, documente clasificate şi documentare Articolul 20Serviciul secretariat, documente clasificate şi documentare îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)primeşte, înregistrează şi prezintă conducerii direcţiei generale corespondenţa adresată acesteia, inclusiv cea electronică, iar pe baza rezoluţiei o repartizează celorlalte servicii; b)ţine evidenţa lucrărilor înregistrate, asigură expedierea şi transportul corespondenţei primite/trimise la/de către direcţia generală; c)ţine evidenţa tuturor lucrărilor cu termen şi prezintă conducerii direcţiei generale stadiul executării acestora; verifică situaţia lucrărilor gestionate de direcţia generală care nu au fost soluţionate în termenele stabilite şi informează conducerea direcţiei generale despre acestea; d)asigură clasarea, îndosarierea şi arhivarea lucrărilor primite şi soluţionate de directorul general şi de adjuncţii acestuia, respectiv a celor create de aceştia, precum şi a lucrărilor primite şi soluţionate de serviciile din cadrul direcţiei generale, conform prevederilor actelor normative incidente şi dispoziţiilor directorului general; e)întocmeşte nomenclatoarele arhivistice, pentru documente neclasificate şi clasificate, ale direcţiei generale şi constituie, anual, arhiva neoperativă şi a documentelor clasificate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; f)asigură măsurile organizatorice necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale conducerii direcţiei generale şi transmiterea dispoziţiilor acesteia către celelalte structuri ale direcţiei generale; g)ţine evidenţa generală a hotărârilor Guvernului nepublicate, care au fost comunicate ministerului ca instituţie interesată în aplicarea prevederilor acestora; h)ţine evidenţa şi asigură depozitarea originalelor ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor, convenţiilor sau altor documente încheiate de minister cu alte ministere sau instituţii şi a rezervei acestora, a unui exemplar al protocoalelor de colaborare interministerială la care ministerul este parte, precum şi a actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României comunicate ministerului; i)asigură transmiterea actelor normative interne, spre publicare, la Monitorul Oficial al României, potrivit reglementărilor legale în vigoare; asigură înregistrarea, evidenţa, multiplicarea prin Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor şi difuzarea actelor normative interne care nu se publică în Monitorul Oficial al României la celelalte structuri ale ministerului, păstrând evidenţa difuzărilor şi după abrogarea/ieşirea din vigoare a acestora; j)organizează şi ţine evidenţa literaturii de specialitate care interesează activitatea direcţiei generale; asigură distribuirea acesteia pentru personalul direcţiei generale, în funcţie de nevoi; k)difuzează actele normative nepublicate la unităţile ministerului interesate de aplicarea acestora şi le transmite altor instituţii, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, în condiţiile legii; l)asigură, la cererea personalului direcţiei generale, multiplicarea documentelor repartizate acestuia; m)ţine evidenţa răspândirilor personalului din direcţia generală şi a serviciului de zi pe unitate; n)ţine evidenţa, inventariază şi răspunde de modul de utilizare a ştampilelor şi sigiliilor direcţiei generale, în limita competenţelor proprii; o)redactează şi prezintă la semnat dispoziţia zilnică a directorului general; p)desfăşoară activităţile specifice cu prilejul retragerii actelor normative interne abrogate, a sigiliilor şi ştampilelor scoase din uz şi asigură distrugerea acestora în condiţiile prevăzute de ordinele în vigoare; q)organizează activitatea de primire în audienţă la directorul general şi ţine evidenţa modului de soluţionare a problemelor sesizate; r)înregistrează şi ţine evidenţa agendelor de lucru, a caietelor de pregătire de specialitate a personalului, a registrelor şi materialelor cu regim special, precum şi a altor documente privind organizarea serviciului; s)organizează activităţile circumscrise pregătirii documentelor necesare reprezentării ministerului în cadrul şedinţelor Guvernului şi gestionează evidenţa acestor documente; t)formulează răspunsuri la petiţiile adresate ministerului şi elaborează puncte de vedere cu caracter juridic pentru lucrările care privesc aspecte din sfera proprie de competenţă; u)participă la elaborarea unor proiecte de acte normative care privesc aspecte din sfera proprie de competenţă. Secţiunea a 8-aStructura de securitate Articolul 21(1) Structura de securitate se subordonează nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat de directorul general şi desfăşoară activităţile necesare implementării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei generale.(2) Structura de securitate are următoarele atribuţii:a)pune în aplicare şi verifică respectarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate în direcţia generală; b)întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, îl supune avizării Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi aprobării directorului general şi acţionează pentru aplicarea acestuia; c)coordonează activităţile de protecţie a informaţiilor clasificate desfăşurate de personalul direcţiei generale, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; d)asigură relaţionarea cu Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă pe linia protecţiei informaţiilor clasificate; e)monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de reglementare a acestora în cadrul direcţiei generale; f)consiliază conducerea direcţiei generale în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate; g)informează conducerea direcţiei generale şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; h)acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; i)în colaborare cu Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate; j)asigură păstrarea, organizează şi actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate pentru personalul direcţiei generale; k)întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de direcţia generală, pe clase şi niveluri de secretizare; l)prezintă directorului general propuneri pentru stabilirea sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate; m)efectuează, cu aprobarea conducerii direcţiei generale, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; n)asigură implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii din cadrul direcţiei generale; o)exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 22(1) Personalul direcţiei generale cu atribuţii de asistenţă juridică are calitatea de consilier juridic, care se menţionează în fişa postului şi în statul de organizare, în condiţiile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.(2) Pentru activităţile realizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, consilierii juridici prevăzuţi la alin. (1) răspund în condiţiile stabilite de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare. Articolul 23Activităţile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate şi sarcinile concrete ce revin personalului direcţiei generale se stabilesc prin dispoziţii, proceduri şi fişele posturilor. Articolul 24Personalul direcţiei generale este obligat să cunoască, în părţile ce îl privesc, şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, potrivit atribuţiilor specifice. Articolul 25Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1*)la regulament ORGANIGRAMA Direcţiei generale juridice *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2*)la regulament DIAGRAMA principalelor relaţii ale Direcţiei generale juridice *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3la regulament MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ FIŞA POSTULUI directorului general A. Identificarea postului 1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală 2. Denumirea postului: director general (consilier juridic) 3. Poziţia postului în statul de organizare: 1 4. Gradul corespunzător postului: chestor general 5. Relaţii: a)ierarhice: se subordonează direct ministrului administraţiei şi internelor şi nemijlocit secretarului general al Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, şi are în subordine directă întregul personal al direcţiei generale; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului elaborare şi avizare acte normative în domeniul securităţii naţionale şi relaţia cu Guvernul, Serviciului elaborare şi avizare acte normative pentru administraţia publică, precum şi a Serviciului secretariat, documente clasificate şi documentare; directorii generali adjuncţi şi şefii serviciilor i se subordonează nemijlocit; b)funcţionale: conduce întreaga activitate a direcţiei generale; în aplicarea prevederilor legale şi ordinelor ministrului administraţiei şi internelor, directorul general emite dispoziţii pentru personalul din subordine şi poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de asistenţă juridică şi pentru consilierii juridici din unităţile aparatului central şi instituţiile sau unităţile aflate în subordinea ministerului; c)de control: controlează activitatea structurilor direcţiei generale şi întregului personal al acesteia, precum şi a compartimentelor juridice din inspectoratele generale (similare), a structurilor juridice şi a consilierilor juridici din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al ministerului, din unităţile teritoriale şi din celelalte unităţi din subordinea ministerului, cu sau fără personalitate juridică; d)de colaborare: colaborează cu conducerile inspectoratelor generale, direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din cadrul ministerului, cu structurile similare din cadrul administraţiei publice centrale, precum şi cu celelalte instituţii publice ori organizaţii neguvernamentale, legal constituite, în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei, potrivit prevederilor legale şi ordinelor ministrului administraţiei şi internelor; e)de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte unităţi ale ministerului şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate; angajează, în condiţiile legii, direcţia generală în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare personalului din subordine.B. Definirea sumară a atribuţiilor postului asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului activităţii de asistenţă juridică în minister, coordonarea activităţii de asistenţă juridică, precum şi reprezentarea ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor autorităţi jurisdicţionale; asigură consultanţă juridică, avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului; asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii direcţiei generale; efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniile de competenţă.C. Cerinţele postului 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie 2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar de poliţie 3. Pregătire: 3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licenţă; 3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management; 3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/legislaţia muncii/teoria generală a dreptului/drept parlamentar (instituţional şi procedural)/drept european/tehnici de negociere/informatică/management instituţional; 3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: secret de stat - strict secret; 3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit. 4. Experienţă: 4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister; 4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani; 4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 5 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului. 4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni. 5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare 6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare 7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere 8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional D. Condiţii specifice de muncă 1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală juridică 2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului 3. Deplasări curente: în unităţile ministerului, la Guvern, Parlament şi la alte autorităţi publice centrale; sediile unităţilor centrale şi teritoriale ale ministerului; în străinătate pentru participarea la negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc. 4. Condiţii de muncă: activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia; schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate; necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate; ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere ori de sărbători legale; expunere la radiaţii electromagnetice, stres; condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post: afecţiuni ale coloanei vertebrale;ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;afecţiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);surmenaj, oboseală psihică;antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducere E. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului 1. organizează şi conduce întreaga activitate a direcţiei generale pentru îndeplinirea întocmai a tuturor atribuţiilor ce revin unităţii, conform prevederilor legale, ordonanţelor de urgenţă şi ordonanţelor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor; 2. coordonează elaborarea strategiei, politicilor şi procedurilor privind acordarea asistenţei juridice în minister şi controlează modul de implementare şi aplicare a acestora; 3. iniţiază măsuri pentru actualizarea strategiei ministerului în domeniul managementului juridic, în funcţie de evoluţia structurilor organizatorice, atribuţiile acestora şi calitatea personalului; 4. analizează şi avizează pentru legalitate proiectele de acte normative, proiectele de ordine, instrucţiuni şi alte acte normative cu caracter intern, întocmite de unităţile aparatului central al ministerului, de instituţiile şi structurile din subordine, care se supun aprobării conducerii ministerului, precum şi proiectele întocmite de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile şi ministerului; 5. semnează notele de prezentare la conducerea ministerului a proiectelor de acte normative de nivel superior, iniţiate de structurile ministerului sau transmise spre avizare către minister de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale; 6. participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la susţinerea proiectelor de acte normative de nivel superior în cadrul comisiilor interinstituţionale, la Guvern, în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterea acestora în Plenul Camerei Deputaţilor sau al Senatului; 7. avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului, precum şi, după caz, documentaţia întocmită pe linie de achiziţii publice de bunuri, servicii şi concesiune de lucrări; 8. asigură consultanţă juridică, la cerere, conducerii ministerului; 9. coordonează colectivele de specialişti care participă la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile aparatului central al ministerului şi de instituţiile şi structurile subordonate; 10. participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale încheiate de minister în domeniile de competenţă; 11. dispune măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care este citat ministerul, în vederea trimiterii la unităţi, instituţii şi structurile interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii; 12. iniţiază şi dezvoltă prin direcţia de profil din aparatul central al ministerului relaţii de colaborare internaţională cu structuri similare din alte ţări, pe bază de reciprocitate, în cadrul acordurilor guvernamentale şi ministeriale; 13. prezintă informări, în şedinţele conducerii şi Colegiului ministerului, cu principalele concluzii rezultate din activitatea de asistenţă juridică şi face propuneri pentru eficientizarea muncii în acest domeniu; 14. coordonează elaborarea proiectelor de răspunsuri la interpelările şi întrebările adresate de parlamentari ministrului administraţiei şi internelor; 15. coordonează activitatea structurilor din domeniul drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar constituite la nivelul ministerului şi a structurilor subordonate; 16. coordonează activitatea de întocmire a proiectului planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister şi îl prezintă conducerii ministerului spre aprobare; 17. coordonează, cu sprijinul direcţiei generale de resort, activitatea de pregătire continuă a consilierilor juridici din cadrul direcţiei generale şi din aparatul central, precum şi a şefilor compartimentelor juridice din inspectoratele generale sau similare; 18. convoacă, ori de câte ori este nevoie, şefii structurilor juridice din unităţile centrale şi teritoriale, în vederea stabilirii unor strategii, acţiuni şi sarcini comune, precum şi pentru analiza activităţii desfăşurate şi executarea unor ordine ale conducerii ministerului pe linie de asistenţă juridică; 19. asigură desfăşurarea cu caracter permanent de către componentele din structură a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în unităţile centrale şi teritoriale în legătură cu acordarea asistenţei juridice în minister; 20. participă la analizele ce au loc cu ocazia unor evaluări, bilanţuri, controale şi inspecţii efectuate de direcţia generală sau în comun cu alte unităţi ale aparatului central; 21. dispune măsuri pentru aplicarea în practică a planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru; 22. desfăşoară nemijlocit activităţi de pregătire cu efectivele din subordine şi de verificare a modului în care cunoştinţele transmise sunt însuşite şi aplicate în activitate; 23. dispune măsuri, potrivit competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare al direcţiei generale cu personal corespunzător cerinţelor acestora, calificat, bine motivat, loial, cu conduită adecvată, apt să dezvolte iniţiative şi să aplice soluţii eficiente în rezolvarea problemelor de muncă; 24. semnează corespondenţa direcţiei generale cu unităţile ministerului, cu alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice sau fizice, potrivit competenţelor; 25. organizează şi desfăşoară audienţele, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor; 26. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi; 27. răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 28. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul direcţiei generale. F. Standarde de performanţă asociate postului 1. Indicatori cantitativi: asigurarea îndeplinirii tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin direcţiei generale şi postului pe care îl ocupă 2. Indicatori calitativi: asigurarea managementului performant al activităţii de asistenţă juridică în minister şi gestionarea judicioasă a resurselor umane şi materiale alocate direcţiei generale, în conformitate cu prevederile legale, cerinţele postului, ordinele şi dispoziţiile conducerii ministerului 3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop. 4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică şi activităţi de management în domeniul asistenţei juridice. 5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde; acţionează pentru utilizarea cu maximă eficienţă a timpului de lucru, a dotărilor şi celorlalte resurse materiale. 6. Modalităţi de realizare a atribuţiilor: individual şi în echipă; conduce prin dispoziţii şi exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează personalul din subordine pentru executarea de lucrări complexe, în ritm alert, sub presiune, impunând regula inacceptabilităţii erorii în actul de asistenţă juridică; stimulează competenţa, eficacitatea şi loialitatea faţă de instituţie a subordonaţilor; sancţionează prompt incompetenţa, ineficienţa şi indisciplina; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine. Ministrul administraţiei şi internelor, ........ ................ ................ ........ ............ Secretarul general al Ministerului Administraţiei şi Internelor, ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Titularul postului: Numele şi prenumele ........ ................ ................ ............. Semnătura ........ ................ ................ ................ ............ Data ........ ................ ................ ................ ........ ............. ANEXA Nr. 4la regulament MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ FIŞA POSTULUI directorului general adjunct A. Identificarea postului 1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală 2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic) 3. Poziţia postului în statul de organizare: 2 4. Gradul corespunzător postului: chestor-şef 5. Relaţii: a)ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului, Serviciului relaţia cu Parlamentul; are în subordine nemijlocită pe şefii structurilor pe care le coordonează; b)funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c)de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d)de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e)de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului: asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează.B. Specificarea cerinţelor postului 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie 2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie 3. Pregătire: 3.1. pregătire de bază: licenţiat în ştiinţe juridice; 3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare sau de masterat în domeniul ştiinţe juridice/administraţie publică/ management; 3.3. alte cunoştinţe în domeniile: teoria generală a dreptului/drept parlamentar (instituţional şi procedural)/drept administrativ/drept european/tehnici de negociere/informatică/ management instituţional; 3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: secret de stat - strict secret; 3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit. 4. Experienţă: 4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister; 4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani; 4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 5 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului; 4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni. 5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare 6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare 7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere 8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional C. Condiţii specifice de muncă 1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală juridică 2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului 3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, la Guvern, Parlament şi alte autorităţi şi instituţii publice, în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc. 4. Condiţii de muncă: activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia; schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate; necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate; ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere ori de sărbători legale; expunere la radiaţii electromagnetice, stres; condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post: afecţiuni ale coloanei vertebrale;ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;afecţiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);surmenaj, oboseală psihică;antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducere D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului 1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; 2. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 3. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 4. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite; 5. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii; 6. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri; 7. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale; 8. analizează şi propune avizarea proiectelor de acte normative elaborate pentru exprimarea consimţământului de a deveni parte la tratate; 9. coordonează colectivele de specialişti şi participă, la ordin, la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile aparatului central al ministerului şi de instituţiile şi structurile subordonate; 10. coordonează activităţile de elaborare a punctelor de vedere ale ministrului la propunerile legislative ale parlamentarilor; 11. asistă prezentarea şi susţinerea de către cei în drept la comisiile parlamentare a proiectelor actelor normative care reglementează domeniile securităţii naţionale şi administraţiei publice; 12. participă, la ordin, în delegaţiile de negociere a tratatelor, convenţiilor, protocoalelor şi a altor documente internaţionale; 13. analizează şi propune avizarea proiectelor documentelor internaţionale care vizează competenţele ministerului; 14. asigură prin activităţile specifice, împreună cu şefii structurilor pe care la coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate; 15. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii; 16. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale; 17. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale; 18. organizează şi coordonează activităţile de pregătire a materialelor pentru şedinţele Guvernului; E. Standarde de performanţă asociate postului 1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă. 2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale; 3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop. 4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează. 5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde. 6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine. Secretarul general al Ministerului Administraţiei şi Internelor, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Directorul general al Direcţiei generale juridice, ........ ................ ................ ................ ................ ........... Titularul postului: Numele şi prenumele ........ ................ ................ .............. Semnătura ........ ................ ................ ................ .............. Data ........ ................ ................ ................ ........ ............... ANEXA Nr. 5la regulament MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ FIŞA POSTULUI directorului general adjunct A. Identificarea postului 1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală 2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic) 3. Poziţia postului în statul de organizare: 3 4. Gradul corespunzător postului: chestor-şef 5. Relaţii: a)ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului contencios, Serviciului contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor şi a Compartimentului - structura de securitate; are în subordine nemijlocită pe şefii structurilor pe care le coordonează; b)funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c)de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d)de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e)de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului: asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează; îndeplineşte atribuţiile specifice şefului structurii de securitate a direcţiei generale.B. Specificarea cerinţelor postului 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie 2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie 3. Pregătire: 3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licenţă; 3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management; 3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/drept european/legislaţia muncii; 3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat de securitate: secret de stat - strict secret; 3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit. 4. Experienţă: 4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister; 4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani; 4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 5 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului; 4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni. 5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare. 6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare 7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere 8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional C. Condiţii specifice de muncă 1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală juridică 2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului 3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, alte autorităţi şi instituţii publice; în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc. 4. Condiţii de muncă: activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia; schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate; necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate; ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere sau de sărbători legale; expunere la radiaţii electromagnetice, stres; condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post: afecţiuni ale coloanei vertebrale;ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;afecţiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);surmenaj, oboseală psihică;antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: potrivit legislaţiei în vigoare D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului 1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; 2. coordonează activitatea de reprezentare şi apărare a intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a autorităţilor jurisdicţionale; 3. coordonează activităţile specifice desfăşurate în vederea acordării asistenţei juridice pentru rezolvarea unor sarcini de serviciu de către unităţi, instituţii sau structuri care nu dispun de asistenţă juridică proprie; 4. coordonează activităţile de îndrumare, sprijin şi control desfăşurate la unităţile, instituţiile şi structurile ministerului, în scopul verificării îndeplinirii atribuţiilor specifice activităţii de asistenţă juridică; 5. îndrumă personalul specializat al direcţiei generale care participă în comisiile de evaluare/negociere constituite potrivit legii; 6. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 7. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 8. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite; 9. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii; 10. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri; 11. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale; 12. asigură prin activităţi specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate; 13. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii; 14. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale; 15. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale; 16. îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate a direcţiei generale, desfăşurând următoarele activităţi: a)coordonează şi controlează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei generale; b)coordonează şi controlează activitatea structurii de securitate a direcţiei generale; c)monitorizează activitatea de aplicare a prevederilor legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, precum şi modalitatea de respectare a acestora în cadrul direcţiei generale; d)informează directorul general despre vulnerabilităţile şi riscurile existente privind protecţia informaţiilor clasificate şi formulează propuneri de măsuri pentru eliminarea acestora; e)asigură relaţionarea cu Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă pe linia protecţiei informaţiilor clasificate.E. Standarde de performanţă asociate postului 1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă. 2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale; 3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop. 4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează. 5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde. 6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine. Secretarul general al Ministerului Administraţiei şi Internelor, ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Directorul general al Direcţiei generale juridice, ........ ................ ................ ................ ................ Avizat Directorul general al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Titularul postului: Numele şi prenumele ........ ................ ................ .............. Semnătura ........ ................ ................ ................ .............. Data ........ ................ ................ ................ ........ ...............


SmartCity5

COMENTARII la Regulament -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu