E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.164 din 06.07.2012

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 17 iulie 2012SmartCity1

În temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: Articolul I Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, literă j) , cu următorul cuprins: j)Petiţii, plângeri, sesizări (la nivel de compartiment). 2. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Directorul general se află în subordinea directă a ministrului administraţiei şi internelor şi nemijlocită a secretarului de stat (pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul), iar directorii generali adjuncţi se află în subordinea nemijlocită a directorului general. 3. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Directorul general răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului prevăzute în anexa nr. 3 sau, după caz, în anexa nr. 3a, în faţa ministrului şi a secretarului de stat (pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul), de întreaga activitate pe care o desfăşoară direcţia generală. 4. La articolul 20, după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t) , cu următorul cuprins: t)gestionează, prin personal special desemnat, potrivit legii, evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate, în condiţii de siguranţă. 5. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211 , cu următorul cuprins: Articolul 211 Compartimentul petiţii, plângeri, sesizări se subordonează nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat de directorul general şi are următoarele atribuţii: a)întocmeşte, în considerarea punctelor de vedere ale structurilor vizate şi în temeiul dispoziţiilor legale incidente, puncte de vedere la plângeri prealabile, excepţii de nelegalitate formulate în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva actelor administrative din domeniul administraţiei publice; b)asigură, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a instituţiilor prefectului, formularea punctelor de vedere legate de cunoaşterea şi aplicarea unitară a unor acte normative din domeniile de competenţă ale acestora; c)formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare de conducerea direcţiei generale; d)participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile din aparatul central, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii ministerului sau ale conducerii direcţiei generale. 6. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. 7. La anexa nr. 3 litera A punctul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)ierarhice: se subordonează direct ministrului administraţiei şi internelor şi nemijlocit secretarului de stat (pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul) şi are în subordine directă întregul personal al direcţiei generale; 8. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3a , având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. 9. La anexa nr. 4 litera A punctul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională, Serviciului relaţia cu Guvernul, evidenţă şi secretariat, Biroului drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului, Biroului relaţia cu Parlamentul şi a Structurii de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; îi are în subordine nemijlocită pe şefii structurilor pe care le coordonează; 10. La anexa nr. 4 litera A, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează; îndeplineşte atribuţiile specifice şefului structurii de securitate a direcţiei generale. 11. La anexa nr. 4 litera D, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 19 , cu următorul cuprins: 19. îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate a direcţiei generale, desfăşurând următoarele activităţi:a)coordonează şi controlează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei generale; b)coordonează şi controlează activitatea structurii de securitate a direcţiei generale; c)monitorizează activitatea de aplicare a prevederilor legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, precum şi modalitatea de respectare a acestora în cadrul direcţiei generale; d)informează directorul general despre vulnerabilităţile şi riscurile existente privind protecţia informaţiilor clasificate şi formulează propuneri de măsuri pentru eliminarea acestora; e)asigură relaţionarea cu Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă pe linia protecţiei informaţiilor clasificate. 12. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administraţiei şi internelor, Ioan Rus Contrasemnează: Ministrul delegat pentru administraţie, Victor Paul Dobre
ANEXA Nr. 1*)(Anexa nr. 1 la regulament) __*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.ORGANIGRAMA Direcţiei generale juridice ANEXA Nr. 2*)(Anexa nr. 2 la regulament) __*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.DIAGRAMA DE RELAŢII a Direcţiei generale juridice ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3a la regulament) MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ FIŞA POSTULUI directorului general (personal contractual) A. Identificarea postului 1. Denumirea structurii/biroului/compartimentului: Direcţia generală juridică 2. Denumirea postului: director general (consilier juridic) 3. Poziţia postului din statul de organizare: 1 4. Funcţia: director general (consilier juridic) 5. Gradul: II 6. Nivelul de acces la informaţii clasificate: secret de stat de nivel strict secret 7. Relaţii cu alte posturi 7.1. Sfera relaţională internă:

relaţii ierarhice: se subordonează direct ministrului administraţiei şi internelor şi nemijlocit secretarului de stat (pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul) şi are în subordine directă întregul personal al Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţia generală;

relaţii funcţionale: conduce întreaga activitate a direcţiei generale; în aplicarea prevederilor legale şi ordinelor ministrului administraţiei şi internelor, directorul general emite dispoziţii pentru personalul din subordine şi poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de asistenţă juridică şi pentru consilierii juridici din unităţile aparatului central şi instituţiile sau unităţile aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister;

relaţii de control: controlează activitatea structurilor direcţiei generale şi întregului personal al acesteia, precum şi a compartimentelor juridice din inspectoratele generale (similare), a structurilor juridice şi a consilierilor juridici din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al ministerului, din unităţile teritoriale şi din celelalte unităţi din subordinea ministerului, cu sau fără personalitate juridică;

relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte unităţi ale ministerului şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice din ţară şi din străinătate; angajează, în condiţiile legii, direcţia generală în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare personalului din subordine.7.2. Sfera relaţională externă:

relaţii cu autorităţi şi instituţii publice: colaborează cu unităţi similare din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Justiţiei, serviciile de stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, celelalte autorităţi şi instituţii publice, în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit prevederilor legale şi ordinelor ministrului administraţiei şi internelor;

relaţii cu organizaţii internaţionale: potrivit mandatului şi în conformitate cu prevederile legale şi ale ordinelor ministrului administraţiei şi internelor;

relaţii cu persoane juridice private: colaborează cu organisme sociale şi economice în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit prevederilor legale şi ordinelor ministrului administraţiei şi internelor şi mandatului acordat.B. Cerinţele postului 1. Pregătire: 1.1. studii de specialitate: studii universitare de licenţă în domeniul juridic; 1.2. cursuri/programe de perfecţionare/specializare: studii de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management; 1.3. limbi străine şi nivelul de cunoaştere: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit; 1.4. cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere: nivel mediu sau certificat ECDL; 1.5. alte cunoştinţe şi abilităţi: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/legislaţia muncii/teoria generală a dreptului/drept parlamentar (instituţional şi procedural)/drept european/tehnici de negociere/informatică/management instituţional; 1.6. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii clasificate 2. Experienţă: 2.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani; 2.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani 3. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare; spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare 4. Starea sănătăţii: apt pentru funcţii de conducere 5. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional C. Condiţii specifice postului 1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală juridică 2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului 3. Deplasări curente: în unităţile ministerului, la Guvern, Parlament şi la alte autorităţi publice centrale; sediile unităţilor centrale şi teritoriale ale ministerului; în străinătate, pentru participarea la negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc. 4. Încadrarea în condiţii de muncă: activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie, şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;

schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;

necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;

ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau de reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere ori de sărbători legale;

expunere la radiaţii electromagnetice, stres;

condiţii speciale de muncă5. Riscuri implicate de post:

afecţiuni ale coloanei vertebrale;

ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

surmenaj, oboseală psihică;

antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducere D. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor corespunzătoare postului: 1. organizează şi conduce întreaga activitate a direcţiei generale pentru îndeplinirea întocmai a tuturor atribuţiilor ce revin unităţii, conform prevederilor legale, ordonanţelor de urgenţă şi ordonanţelor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor; 2. coordonează elaborarea strategiei, politicilor şi procedurilor privind acordarea asistenţei juridice în minister şi controlează modul de implementare şi aplicare a acestora; 3. iniţiază măsuri pentru actualizarea strategiei ministerului în domeniul managementului juridic, în funcţie de evoluţia structurilor organizatorice, atribuţiile acestora şi calitatea personalului; 4. analizează şi avizează pentru legalitate proiectele de acte normative, proiectele de ordine, instrucţiuni şi alte acte normative cu caracter intern, întocmite de unităţile aparatului central al ministerului, de instituţiile şi structurile din subordine, care se supun aprobării conducerii ministerului, precum şi proiectele întocmite de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile şi ministerului; 5. semnează notele de prezentare la conducerea ministerului a proiectelor de acte normative de nivel superior, iniţiate de structurile ministerului sau transmise spre avizare către minister de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale; 6. participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la susţinerea proiectelor de acte normative de nivel superior în cadrul comisiilor interinstituţionale, la Guvern, în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterea acestora în plenul Camerei Deputaţilor sau al Senatului; 7. avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului, precum şi, după caz, documentaţia întocmită pe linie de achiziţii publice de bunuri, servicii şi concesiune de lucrări; 8. asigură consultanţă juridică, la cerere, conducerii ministerului; 9. coordonează colectivele de specialişti care participă la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile aparatului central al ministerului şi de instituţiile şi structurile subordonate; 10. participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale încheiate de minister în domeniile de competenţă; 11. dispune măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care este citat ministerul, în vederea trimiterii către unităţi, instituţii şi structurile interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii; 12. iniţiază şi dezvoltă prin direcţia de profil din aparatul central al ministerului relaţii de colaborare internaţională cu structuri similare din alte ţări, pe bază de reciprocitate, în cadrul acordurilor guvernamentale şi ministeriale; 13. prezintă informări, în şedinţele conducerii şi Colegiului ministerului, cu principalele concluzii rezultate din activitatea de asistenţă juridică şi face propuneri pentru eficientizarea muncii în acest domeniu; 14. coordonează elaborarea proiectelor de răspunsuri la interpelările şi întrebările adresate de parlamentari ministrului administraţiei şi internelor; 15. coordonează activitatea structurilor din domeniul drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar constituite la nivelul ministerului şi al structurilor subordonate; 16. coordonează activitatea de întocmire a proiectului planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister şi îl prezintă conducerii ministerului spre aprobare; 17. coordonează, cu sprijinul direcţiei generale de resort, activitatea de pregătire continuă a consilierilor juridici din cadrul direcţiei generale şi din aparatul central, precum şi a şefilor compartimentelor juridice din inspectoratele generale sau similare; 18. convoacă, ori de câte ori este nevoie, şefii structurilor juridice din unităţile centrale şi teritoriale, în vederea stabilirii unor strategii, acţiuni şi sarcini comune, precum şi pentru analiza activităţii desfăşurate şi executarea unor ordine ale conducerii ministerului pe linie de asistenţă juridică; 19. asigură desfăşurarea cu caracter permanent de către componentele din structură a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în unităţile centrale şi teritoriale în legătură cu acordarea asistenţei juridice în minister; 20. participă la analizele ce au loc cu ocazia unor evaluări, bilanţuri, controale şi inspecţii efectuate de direcţia generală sau în comun cu alte unităţi ale aparatului central; 21. dispune măsuri pentru aplicarea în practică a planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru; 22. desfăşoară nemijlocit activităţi de pregătire cu efectivele din subordine şi de verificare a modului în care cunoştinţele transmise sunt însuşite şi aplicate în activitate; 23. dispune măsuri, potrivit competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare al direcţiei generale cu personal corespunzător cerinţelor acestora, calificat, bine motivat, loial, cu conduită adecvată, apt să dezvolte iniţiative şi să aplice soluţii eficiente în rezolvarea problemelor de muncă; 24. semnează corespondenţa direcţiei generale cu unităţile ministerului, cu alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice ori fizice, potrivit competenţelor; 25. organizează şi desfăşoară audienţele, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor; 26. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi; 27. răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin >Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 28. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul direcţiei generale; 29. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele posturilor directorilor generali adjuncţi şi şefilor structurilor pe care le coordonează. Ministrul administraţiei şi internelor ........ ........ .......... Numele şi prenumele ........ ................ ........ .............. Semnătura ........ ........ ......... Data ........ ................ ........... Secretar de stat (pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul) ......... Numele şi prenumele ........ ................ ........ .............. Semnătura ........ ........ ......... Data ........ ................ ........... Titularul postului: Numele şi prenumele ........ ........ ............ Semnătura ........ ................ ........ ............ Data ........ ................ ................ ............. ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 5 la regulament)

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR APROB
DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ Ministrul delegat pentru administraţie

FIŞA POSTULUI Nr. ........... I. Informaţii generale privind postul 1. Denumirea postului: director general adjunct 2. Nivelul postului: funcţie publică de conducere 3. Scopul principal al postului:

asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului activităţii de asistenţă juridică în Ministerul Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister

asigură consultanţă juridică, avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului

asigură reprezentarea ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor autorităţi jurisdicţionaleCondiţii specifice pentru ocuparea postului 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă în domeniul juridic 2. Perfecţionări (specializări):

studii de masterat sau studii postuniversitare în unul dintre domeniile: juridic, administraţie publică, economic, psihologie, sociologie sau management;

cursuri de perfecţionare în cel puţin unul dintre domeniile: juridic, politici publice, management3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu sau certificat ECDL 4. Limbi străine: o limbă străină de circulaţie internaţională la nivel mediu 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: conform criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere, precum şi următoarele aptitudini, atitudini şi abilităţi: lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie, lucru în echipă, bun negociator, diplomaţie, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, mijlocitor al informării şi pregătirii profesionale, sociabilitate, obiectivitate, spirit critic, consecvenţă, motivaţie intrinsecă. 6. Cerinţe specifice: necesită certificat/autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel strict secret; activitatea se desfăşoară în condiţii de expunere la radiaţii electromagnetice. 7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): necesită cunoştinţe şi experienţă în domeniul managerial, necesită aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control) Atribuţiile postului: 1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; 2. coordonează activitatea de reprezentare şi apărare a intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a autorităţilor jurisdicţionale; 3. coordonează activităţile specifice desfăşurate în vederea acordării asistenţei juridice pentru rezolvarea unor sarcini de serviciu de către unităţi, instituţii sau structuri care nu dispun de asistenţă juridică proprie; 4. coordonează activităţile de îndrumare, sprijin şi control desfăşurate la unităţile, instituţiile şi structurile ministerului, în scopul verificării îndeplinirii atribuţiilor specifice activităţii de asistenţă juridică; 5. îndrumă personalul specializat al Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţia generală, care participă în comisiile de evaluare/negociere constituite potrivit legii; 6. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 7. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 8. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite; 9. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii; 10. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri; 11. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale; 12. asigură prin activităţi specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate; 13. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii; 14. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale; 15. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 1. Denumire: director general adjunct 2. Clasa I 3. Gradul profesional/grad de salarizare II 4. Vechimea (în specialitate necesară): conform prevederilor legale în vigoare II. Sfera relaţională a titularului postului 1. Sfera relaţională internă: a)relaţii ierarhice: se subordonează nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului reglementări pentru administraţia publică, Serviciului contencios, Serviciului contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor şi a Compartimentului petiţii, plângeri, sesizări; îi are în subordine nemijlocită pe şefii structurilor pe care le coordonează; b)relaţii funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c)relaţii de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d)relaţii de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul ministerului şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e)relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.2. Sfera relaţională externă: a)cu autorităţi şi instituţii publice: conform atribuţiilor încredinţate; b)cu organizaţii internaţionale: potrivit mandatului şi în conformitate cu prevederile legale şi ale ordinelor ministrului administraţiei şi internelor; c)cu persoane juridice private: în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al ministerului pentru domeniile aflate în competenţă.3. Limite de competenţă: conform atribuţiilor încredinţate Întocmit de*1): 1. Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 2. Funcţia publică de conducere ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........... 3. Semnătura ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. 4. Data întocmirii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 1. Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 2. Semnătura ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 3. Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Contrasemnează*2): 1. Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 2. Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 3. Semnătura ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... 4. Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... *1) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului. *2) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 164/2012

 
21.11.2012 19:59:49  Anonim  a scris :
Ce reprezinta "vechimea in specialitate" la postul de director?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu