E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.278 din 09.12.2011

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 924 din 27 decembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Directorul general, precum şi directorii generali adjuncţi ai direcţiei generale sunt împuterniciţi să semneze acţiuni în justiţie, căi de atac, renunţarea la acţiuni şi căi de atac, precum şi orice mijloace legale de apărare a intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie 2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Direcţia generală are în structura organizatorică următoarele componente:a)conducerea direcţiei generale; b)Serviciul 1 - Reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională; c)Serviciul 2 - Reglementări pentru administraţia publică; d)Serviciul 3 – Contencios; e)Serviciul 4 - Contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor; f)Serviciul 5 - Relaţia cu Guvernul, evidenţă şi secretariat; g)Biroul 1 - Drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului; h)Biroul 2 - Relaţia cu Parlamentul; i)Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (la nivel de compartiment). 3. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se abrogă. 4. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)elaborează, atunci când este necesar, studii în domeniul juridic şi efectuează analize în domeniile de competenţă; 5. La articolul 8 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: k)reprezintă şi apără interesele ministerului în faţa autorităţilor administraţiei publice, instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în cauzele în care este citat ministerul, prin consilieri juridici pe care îi desemnează în acest scop; 6. La articolul 8 alineatul (3), litera e) se abrogă. 7. La articolul 8 alineatul (3), literele c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)asigură, potrivit legii, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului, participarea consilierilor juridici în cadrul Comisiei de Jurisdicţie a Imputaţiilor de pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... f)coordonează, la solicitarea conducerii ministerului, elaborarea proiectelor unor documente privind cazurile sau situaţiile reclamate organismelor internaţionale din domeniul drepturilor omului şi asigură transmiterea acestor documente, după aprobarea de către cei în drept, către solicitanţi; 8. La articolul 8 alineatul (4), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)asigură depozitarea originalelor ordinelor şi instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor avizate pentru legalitate de direcţia generală, precum şi a convenţiilor sau documentelor încheiate de minister cu alte ministere sau instituţii din România şi a rezervei acestora, a câte unui exemplar al protocoalelor de colaborare încheiate cu alte ministere din România, precum şi a actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României comunicate ministerului; c)asigură înregistrarea, evidenţa, multiplicarea prin tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor şi difuzarea actelor normative interne care nu se publică în Monitorul Oficial al României la celelalte structuri ale ministerului, păstrând evidenţa difuzărilor şi după abrogarea/ieşirea din vigoare a acestora, şi sesizează conducerea ministerului, unităţile din aparatul central al ministerului, precum şi instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului cu privire la sarcinile ce le revin din aceste acte normative; 9. La articolul 8 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) , cu următorul cuprins: d)asigură transmiterea actelor normative interne, pentru publicare, Monitorului Oficial al României, potrivit reglementărilor legale în vigoare. 10. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul VAtribuţiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor direcţiei generale 11. La capitolul V, titlul secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea 1Serviciul reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională 12. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14Serviciul reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)întocmeşte proiectul Planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister, precum şi propunerile privind elaborarea planurilor, programelor, strategiilor sau a altor documente programatice ale Guvernului care cuprind obiective referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative ce vizează competenţele ministerului în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale; b)propune conducerii direcţiei generale, când este cazul, sesizarea structurilor interesate asupra necesităţii modificării, completării, abrogării sau emiterii unor acte normative, atunci când constată că se impune emiterea unor asemenea acte normative în raport cu evoluţia legislaţiei care vizează competenţele ministerului, precum şi cu sarcinile rezultate din documentele programatice aprobate sau asumate de Guvern, în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale; c)informează periodic conducerea direcţiei generale cu privire la stadiul elaborării proiectelor de acte normative menţionate în documentele prevăzute la lit. a) şi b); d)monitorizează şi controlează respectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea normativă în minister, în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale; e)evaluează eficienţa aplicării prevederilor legale în vigoare privind activitatea normativă în minister, în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale, şi informează conducerea direcţiei generale cu privire la concluziile rezultate, formulând propuneri privind eliminarea deficienţelor constatate; f)asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin direcţiei generale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în domeniul elaborării, promovării şi avizării proiectelor de acte normative pentru ordine publică şi securitate naţională; g)participă sau, după caz, colaborează, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, la elaborarea de către structurile iniţiatoare a proiectelor de acte normative pentru ordine publică şi securitate naţională, în limitele competenţelor direcţiei generale; h)colaborează, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, cu structurile similare ale altor autorităţi publice centrale la întocmirea proiectelor de acte normative care vizează competenţele ministerului în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale; i)întocmeşte, cu consultarea instituţiilor şi structurilor interesate din cadrul ministerului, puncte de vedere şi avize la proiectele de acte normative şi alte lucrări cu caracter juridic din domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale, elaborate de alte autorităţi publice competente, în limitele competenţelor direcţiei generale şi în condiţiile stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare; j)redactează notele de prezentare la documentele care vizează reglementări din domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale, înscrise pe agendele de lucru ale şedinţelor Guvernului; k)elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, dacă acestea vizează domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale, în situaţia în care unitatea, instituţia sau structura solicitantă ori structura ierarhic superioară nu dispune de asistenţă juridică proprie; l)elaborează, atunci când este necesar, studii cu privire la cadrul normativ din domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale; m)formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare serviciului de conducerea direcţiei generale; n)participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii ministerului sau ale conducerii direcţiei generale; o)îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale. 13. La capitolul V, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 2-aServiciul reglementări pentru administraţia publică 14. La articolul 15, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15Serviciul reglementări pentru administraţia publică îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 15. La capitolul V, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea A 3-aBiroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului 16. La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16(1) În domeniul dreptului european, Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 17. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)participă, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, alături de celelalte structuri din minister, la analiza comparativă şi armonizarea legislaţiei române care vizează competenţele ministerului cu dreptul european; 18. La articolul 16 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În domeniul elaborării, armonizării şi avizării documentelor juridice internaţionale, Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 19. La articolul 16 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)colaborează cu structuri similare din cadrul autorităţilor publice centrale la întocmirea proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului şi care vizează domeniul dreptului internaţional; 20. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În domeniul dreptului umanitar şi al drepturilor omului, Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a)elaborează proiectele punctelor de vedere solicitate direcţiei generale de către conducerea ministerului privind problematica drepturilor omului şi a dreptului umanitar; b)coordonează elaborarea proiectelor şi transmiterea, după aprobare, a unor documente privind cazurile sau situaţiile ce vizează activitatea ministerului, reclamate organismelor internaţionale din domeniul drepturilor omului de către persoane fizice, potrivit drepturilor acestora, repartizate spre soluţionare direcţiei generale de conducerea ministerului; c)coordonează sau participă la formularea proiectelor de răspuns la petiţiile cetăţenilor, instituţiilor şi organismelor guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale, referitoare la drepturile omului şi libertăţile fundamentale, repartizate spre soluţionare direcţiei generale de conducerea ministerului, iar după aprobarea acestora ia măsuri de comunicare a răspunsurilor către petenţi; d)propune promovarea proiectelor de acte normative cu implicaţii asupra protejării şi respectării drepturilor omului şi dreptului umanitar în activitatea structurilor ministerului; e)analizează şi ia măsuri pentru comunicarea către conducerea ministerului a situaţiilor de fapt cu privire la sesizările referitoare la pretinse încălcări ale drepturilor omului săvârşite de către personalul ministerului care îi sunt semnalate; f)participă, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, la activităţi din domeniul drepturilor omului şi dreptului umanitar, organizate de către instituţii, organisme sau organizaţii interne sau internaţionale; g)realizează activităţi de informare-documentare asupra instrumentelor juridice internaţionale în materia drepturilor omului şi dreptului umanitar la care România, Guvernul sau ministerul este sau poate deveni parte şi face propuneri corespunzătoare destinate conducerii ministerului sau, după caz, structurilor vizate, pentru valorificarea şi aplicarea în activitatea unităţilor ministerului a normelor juridice incidente; h)coordonează sau, după caz, asigură difuzarea instrumentelor juridice şi a lucrărilor de specialitate din domeniul drepturilor omului şi dreptului umanitar în rândul personalului ministerului; i)participă la elaborarea documentelor şi a rapoartelor de ţară în domeniul drepturilor omului şi dreptului umanitar, potrivit competenţelor ministerului şi în conformitate cu obligaţiile internaţionale asumate; j)asigură, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, organizarea şi desfăşurarea unor cursuri, simpozioane, mese rotunde sau a altor activităţi în domeniul drepturilor omului şi dreptului umanitar, în cadrul structurilor ministerului; k)efectuează, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, acţiuni de control, îndrumare şi sprijin la comitetele şi comisiile de drepturi ale omului şi drept umanitar din unităţile ministerului; l)poate organiza cursuri în vederea pregătirii personalului ministerului în domeniul respectării drepturilor omului sau a dreptului umanitar; m)urmăreşte implementarea reglementărilor privind prevenirea şi combaterea discriminării în cadrul ministerului; n)analizează proiectele de acte normative elaborate de către structurile ministerului, prin raportare la reglementările privind prevenirea şi combaterea discriminării; o)îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale. 21. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins:(4) Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului asigură suportul pentru şedinţele Guvernului şi reuniunile de lucru pregătitoare ale şedinţelor Guvernului, redactând în acest sens notele de prezentare la documentele care vizează reglementări din domeniul propriu de competenţă, înscrise pe agendele de lucru ale şedinţelor Guvernului. 22. La capitolul V, titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 4-aBiroul relaţia cu Parlamentul 23. La articolul 17, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17Biroul relaţia cu Parlamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 24. La articolul 17, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins: m)formulează, în condiţiile legii, răspunsuri la petiţiile repartizate spre soluţionare de conducerea direcţiei generale; 25. La articolul 18, literele h) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins: h)sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, la solicitarea unităţilor aparatului central al ministerului, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului sau a unităţilor subordonate acestora, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, în domeniul de competenţă; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... j)participă la efectuarea unor acţiuni de îndrumare, sprijin şi control care vizează activitatea profesională a consilierilor juridici din unităţile din aparatul central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora, conform dispoziţiilor şi ordinelor conducerii ministerului şi ale conducerii direcţiei generale; 26. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19Serviciul contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii principale: a)participă, prin personalul anume desemnat, la nivel central, în cazuri temeinic justificate, în comisiile de achiziţie publică sau la negocierea proiectelor de contracte, alături de consilierul juridic al unităţii din aparatul central al ministerului ori al instituţiei sau structurii de specialitate din subordinea ministerului sau prin care se derulează proceduri de achiziţie publică ori care negociază proiectul contractului sau în situaţia în care acestea ori structura ierarhic superioară nu dispun, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; b)analizează şi propune avizarea pentru legalitate a proiectelor de contracte, înţelegeri, precum şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a ministerului sau a unităţilor aparatului central al ministerului, în situaţia în care unitatea, instituţia ori structura de specialitate sau care a derulat procedura de achiziţie ori care a elaborat proiectul actului sau structura ierarhic superioară nu dispune, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; c)analizează şi avizează pentru legalitate proiectele de contracte, înţelegeri, precum şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a unităţilor, instituţiilor sau structurilor aflate în subordinea ministerului, în situaţia în care unitatea, instituţia ori structura de specialitate sau care a derulat procedura de achiziţie ori care a elaborat proiectul actului sau structura ierarhic superioară nu dispune, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; d)participă, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, în comisiile de specialitate organizate la nivel central sau la nivelul instituţiilor şi structurilor subordonate ministerului; e)formulează propuneri şi observaţii la proiectele de acte normative care reglementează activitatea specifică serviciului; f)analizează şi verifică propunerile privind darea la scădere a sumelor reprezentând pagube produse ministerului, pentru care nu se poate angaja răspunderea materială a personalului ministerului; g)verifică şi propune avizarea pentru legalitate a solicitărilor de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor din dotarea unităţilor ministerului; h)examinează documentaţiile de constituire a asociaţiilor fără scop lucrativ şi a fundaţiilor ale căror obiect de activitate şi scop se circumscriu domeniilor de activitate ale ministerului şi prezintă propuneri pentru dobândirea statutului de utilitate publică, la solicitarea acestora, în condiţiile legii; i)analizează documentaţiile de transfer de bunuri către sau de la minister şi propune avizarea pentru legalitate a acestora; j)elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, în situaţia în care structura solicitantă sau structura ierarhic superioară acesteia nu dispune de asistenţă juridică proprie; k)coordonează şi, după caz, poate verifica activitatea de asistenţă juridică desfăşurată de către structurile de profil ori de către personalul desemnat în acest scop la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, al instituţiilor şi structurilor din subordinea ministerului şi al unităţilor subordonate acestora; l)la solicitarea conducerii direcţiei sau a ministerului efectuează evaluări şi analize privind activitatea de asistenţă juridică desfăşurată la nivelul structurilor ministerului şi, după caz, formulează propuneri; m)efectuează, conform dispoziţiei conducerii direcţiei generale, acţiuni cu caracter de îndrumare a activităţii consilierilor juridici ai unităţilor din aparatul central al ministerului, din instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi din unităţile din subordinea acestora; n)efectuează, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, acţiuni de control la unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile din subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora şi participă, din dispoziţia conducerii ministerului, în colective la acţiuni de control sau de verificare în legătură cu activitatea de asistenţă juridică; o)desfăşoară activităţile necesare pentru examinarea candidaţilor în vederea ocupării posturilor de consilier juridic vacante din structura aparatului central al ministerului şi structurile subordonate unor unităţi centrale; p)organizează şi păstrează evidenţa consilierilor juridici din unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile din subordinea ministerului şi din unităţile subordonate acestora; q)organizează, ori de câte ori este nevoie, întruniri profesionale cu consilierii juridici în vederea consultării şi îndrumării acestora în probleme de interes comun; r)primeşte spre analiză, examinează şi formulează propuneri în consecinţă, pentru obţinerea avizului directorului general, în cazul măsurilor disciplinare dispuse împotriva consilierilor juridici pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor profesionale; s)sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului cu competenţe în acordarea asistenţei juridice în unităţile aparatului central al ministerului, instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi unităţile subordonate acestora şi organizează sau participă, după caz, la desfăşurarea de cursuri de formare profesională, cursuri de capacitate, iniţiere sau avansare în gradul următor, potrivit dispoziţiilor care reglementează acest domeniu de activitate; ş)îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei generale. 27. La capitolul V, titlul secţiunii a 7-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 7-aServiciul relaţia cu Guvernul, evidenţă şi secretariat 28. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20Serviciul relaţia cu Guvernul, evidenţă şi secretariat îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)organizează şi coordonează activităţile circumscrise pregătirii documentelor necesare reprezentării ministerului în cadrul şedinţelor Guvernului şi reuniunilor de lucru pregătitoare ale şedinţelor Guvernului şi gestionează evidenţa ordinii de zi a acestora; b)din dispoziţia conducerii ministerului, informează structurile interesate cu privire la sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului; c)asigură transmiterea actelor normative interne, pentru publicare, Monitorului Oficial al României, potrivit reglementărilor legale în vigoare; asigură înregistrarea, evidenţa, multiplicarea prin tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor şi difuzarea actelor normative interne care nu se publică în Monitorul Oficial al României la celelalte structuri ale ministerului, păstrând evidenţa difuzărilor şi după abrogarea/ieşirea din vigoare a acestora; d)ţine evidenţa răspândirilor personalului din direcţia generală şi a serviciului de zi pe unitate; e)ţine evidenţa, inventariază şi răspunde de modul de utilizare a ştampilelor şi sigiliilor direcţiei generale, în limita competenţelor proprii; f)redactează şi prezintă la semnat dispoziţia zilnică a directorului general; g)asigură măsurile organizatorice necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale conducerii direcţiei generale şi transmiterea dispoziţiilor acesteia celorlalte structuri ale direcţiei generale; h)primeşte, înregistrează şi prezintă conducerii direcţiei generale corespondenţa adresată acesteia, inclusiv cea electronică, iar pe baza rezoluţiei o repartizează celorlalte servicii; i)ţine evidenţa lucrărilor înregistrate, asigură expedierea şi transportul corespondenţei primite/trimise la/de către direcţia generală; j)ţine evidenţa tuturor lucrărilor cu termen pe baza situaţiilor prezentate de către şefii serviciilor şi prezintă conducerii direcţiei generale stadiul executării acestora; verifică situaţia lucrărilor gestionate de direcţia generală care nu au fost soluţionate în termenele stabilite şi informează conducerea direcţiei generale despre acestea; k)asigură îndosarierea, clasarea şi arhivarea lucrărilor primite şi soluţionate de directorul general şi de adjuncţii acestuia, respectiv a celor create de aceştia, precum şi a lucrărilor primite şi soluţionate de serviciile din cadrul direcţiei generale, conform prevederilor actelor normative incidente şi dispoziţiilor directorului general; l)întocmeşte nomenclatoarele arhivistice pentru documente neclasificate şi clasificate ale direcţiei generale şi constituie anual arhiva neoperativă şi a documentelor clasificate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; m)ţine evidenţa generală a hotărârilor Guvernului nepublicate, care au fost comunicate ministerului în calitate de instituţie interesată în aplicarea prevederilor acestora; n)ţine evidenţa şi asigură depozitarea originalelor ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor, convenţiilor sau altor documente încheiate de minister cu alte ministere sau instituţii şi a rezervei acestora, a câte unui exemplar al protocoalelor de colaborare interministerială la care ministerul este parte, precum şi a actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României comunicate ministerului; o)difuzează actele normative nepublicate la unităţile ministerului interesate de aplicarea acestora şi le transmite altor instituţii, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, în condiţiile legii; p)asigură, la cererea personalului direcţiei generale, multiplicarea documentelor repartizate acestuia; q)desfăşoară activităţile specifice cu prilejul retragerii actelor normative interne abrogate, a sigiliilor şi ştampilelor scoase din uz şi asigură distrugerea acestora în condiţiile prevăzute de ordinele în vigoare; r)organizează activitatea de primire în audienţă la directorul general şi ţine evidenţa modului de soluţionare a problemelor sesizate; s)înregistrează şi ţine evidenţa agendelor de lucru, a caietelor de pregătire de specialitate a personalului, a registrelor şi a materialelor cu regim special, precum şi a altor documente privind organizarea serviciului; ş)formulează răspunsuri la petiţiile adresate ministerului şi elaborează puncte de vedere cu caracter juridic pentru lucrările care privesc aspecte din sfera proprie de competenţă. 29. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 30. La anexa nr. 3, la litera A punctul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)ierarhice: se subordonează direct ministrului administraţiei şi internelor şi nemijlocit secretarului general al Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, şi are în subordine directă întregul personal al direcţiei generale; 31. La anexa nr. 3, la litera E, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29 , cu următorul cuprins: 29. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele posturilor directorilor generali adjuncţi şi şefilor structurilor pe care le coordonează. 32. La anexa nr. 4, la litera A punctul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională, Serviciului reglementări pentru administraţia publică, Serviciului relaţia cu Guvernul, evidenţă şi secretariat, Biroului drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului şi a Biroului relaţia cu Parlamentul; are în subordine nemijlocită pe şefii structurilor pe care le coordonează; 33. La anexa nr. 5, la litera A punctul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului contencios, Serviciului contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor şi a Structurii de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; are în subordine nemijlocită pe şefii structurilor pe care le coordonează; Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş ANEXĂ*)__________*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la regulament) ORGANIGRAMADirecţiei generale juridice

SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 278/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 278 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu