E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.50 din 07.05.2013

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 15 mai 2013SmartCity1

Având în vedere modificările intervenite în structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne, prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Direcţia generală are în structura organizatorică următoarele componente:a)conducerea direcţiei generale; b)Serviciul 1 - Reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională; c)Serviciul 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul; d)Serviciul 3 - Contencios; e)Serviciul 4 - Contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor; f)Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului; g)Compartimentul secretariat şi evidenţă; h)Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (la nivel de compartiment). 2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Întregul personal al direcţiei generale este subordonat direct directorului general, respectiv directorilor generali adjuncţi care îi coordonează activitatea şi, în mod nemijlocit, şefilor serviciilor/biroului din care fac parte. 3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Directorul general se află în subordinea directă a ministrului şi în subordinea nemijlocită a secretarului de stat coordonator. Directorii generali adjuncţi se află în subordinea nemijlocită a directorului general. 4. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Directorul general răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului prevăzute în anexa nr. 3, în faţa ministrului şi a secretarului de stat coordonator, de întreaga activitate pe care o desfăşoară direcţia generală. 5. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13Directorii generali adjuncţi răspund în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5, în faţa directorului general de activitatea serviciilor, biroului şi, după caz, compartimentelor care le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe, care le sunt dispuse sau delegate de către directorul general. 6. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul VAtribuţiile serviciilor, biroului şi compartimentelor direcţiei generale 7. La capitolul V, secţiunea a 2-a „Serviciul reglementări pentru administraţia publică“ cuprinzând articolul 15 se abrogă. 8. La capitolul V, titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 4-aServiciul 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul 9. La articolul 17, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17Serviciul 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 10. La articolul 17, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1 ), cu următorul cuprins: i^1) organizează şi coordonează activităţile circumscrise pregătirii documentelor necesare reprezentării ministerului în cadrul şedinţelor Guvernului şi reuniunilor de lucru pregătitoare ale şedinţelor Guvernului şi gestionează evidenţa ordinii de zi a acestora; 11. La articolul 17, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1 ), cu următorul cuprins: k^1) din dispoziţia conducerii ministerului, informează structurile interesate cu privire la sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului; 12. La capitolul V, titlul secţiunii a 7-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 7-aCompartimentul secretariat şi evidenţă 13. La articolul 20, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20Compartimentul secretariat şi evidenţă are următoarele atribuţii principale: 14. La articolul 20, literele a) şi b) se abrogă. 15. La articolul 20, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins: r)înregistrează şi ţine evidenţa agendelor de lucru, a caietelor de pregătire de specialitate a personalului, a registrelor şi a materialelor cu regim special, precum şi a altor documente privind organizarea direcţiei generale; 16. La articolul 20, litera ş) se abrogă. 17. Articolul 211 se abrogă. 18. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin. 19. Anexa nr. 3a se abrogă. 20. Anexele nr. 4 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul IIICu excepţia art. II care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013. Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe
Anexa Nr. 1*) (Anexa nr. 1 la regulament) ORGANIGRAMA Direcţiei generale juridice *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
ANEXA Nr. 2*)(Anexa nr. 2 la regulament) DIAGRAMA DE RELAŢII a Direcţiei generale juridice *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 3 la regulament) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Direcţia generală juridică Aprob. Ministrul afacerilor interne FIŞA POSTULUI directorului general (funcţionar public) A. Informaţii generale privind postul 1. Denumirea postului: director general 2. Nivelul postului: conducere 3. Scopul principal al postului: a)asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului activităţii de asistenţă juridică în Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare minister; b)asigură consultanţă juridică, avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului; c)asigură reprezentarea ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor autorităţi jurisdicţionale.4. Poziţia postului în statul de organizare: 1 B. Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă în domeniul Ştiinţe juridice, specialitatea Drept 2. Perfecţionări (specializări):

studii de masterat sau studii postuniversitare în unul dintre domeniile: juridic, administraţie publică, economic, psihologie, sociologie sau management;

cursuri de perfecţionare în cel puţin unul dintre domeniile: juridic, politici publice, management.3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu operare MS Office sau certificat ECDL 4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă străină de circulaţie internaţională - nivel mediu 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: conform criteriilor de evaluare aplicabile funcţionarilor publici de conducere, precum şi următoarele aptitudini, atitudini şi abilităţi: lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie, lucru în echipă, bun negociator, diplomaţie, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, spirit critic, consecvenţă 6. Cerinţe specifice: autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel strict secret; activitatea se desfăşoară în condiţii de expunere la radiaţii electromagnetice. 7. Competenţă managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): cunoştinţe manageriale, cursuri de specializare şi/sau master în domeniul managementului, necesită aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control) şi viziune strategică C. Atribuţiile postului: 1. organizează şi conduce întreaga activitate a Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţia generală, pentru îndeplinirea întocmai a tuturor atribuţiilor ce revin unităţii, conform prevederilor legale, ordonanţelor de urgenţă şi ordonanţelor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne; 2. coordonează elaborarea strategiei, politicilor şi procedurilor privind acordarea asistenţei juridice în minister şi controlează modul de implementare şi aplicare a acestora; 3. iniţiază măsuri pentru actualizarea strategiei ministerului în domeniul managementului juridic, în funcţie de evoluţia structurilor organizatorice, atribuţiile acestora şi calitatea personalului; 4. analizează şi avizează pentru legalitate proiectele de acte normative, proiectele de ordine, instrucţiuni şi alte acte normative cu caracter intern, întocmite de unităţile aparatului central al ministerului, de unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea, coordonarea sau din cadrul ministerului, care se supun aprobării conducerii ministerului, precum şi proiectele întocmite de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile şi ministerului; 5. semnează notele de prezentare la conducerea ministerului a proiectelor de acte normative de nivel superior, iniţiate de structurile ministerului sau transmise spre avizare către minister de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale; 6. participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la susţinerea proiectelor de acte normative de nivel superior în cadrul comisiilor interinstituţionale, la Guvern, în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterea acestora în Plenul Camerei Deputaţilor sau al Senatului; 7. avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului, precum şi, după caz, documentaţia întocmită pe linie de achiziţii publice de bunuri, servicii şi concesiune de lucrări; 8. asigură consultanţă juridică, la cerere, conducerii ministerului; 9. coordonează colectivele de specialişti care participă la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile aparatului central al ministerului şi de instituţiile şi structurile subordonate; 10. participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale încheiate de minister în domeniile de competenţă; 11. dispune măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care este citat ministerul, în vederea trimiterii la unităţile, instituţiile şi structurile interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii; 12. iniţiază şi dezvoltă, prin structura de profil din aparatul central al ministerului, relaţii de colaborare internaţională cu structuri similare din alte ţări, pe bază de reciprocitate, în cadrul acordurilor guvernamentale şi ministeriale; 13. prezintă informări, în şedinţele conducerii şi Colegiului ministerului, cu principalele concluzii rezultate din activitatea de asistenţă juridică şi face propuneri pentru eficientizarea muncii în acest domeniu; 14. coordonează elaborarea proiectelor de răspunsuri la interpelările şi întrebările adresate de parlamentari ministrului administraţiei şi internelor; 15. coordonează activitatea structurilor din domeniul drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar constituite la nivelul ministerului şi al structurilor subordonate; 16. coordonează activitatea de întocmire a proiectului planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister şi îl prezintă conducerii ministerului spre aprobare; 17. coordonează, cu sprijinul structurii de resort, activitatea de pregătire continuă a consilierilor juridici din cadrul direcţiei generale şi din aparatul central, precum şi a şefilor compartimentelor juridice din inspectoratele generale sau similare; 18. convoacă, ori de câte ori este nevoie, şefii structurilor juridice din unităţile centrale şi teritoriale, în vederea stabilirii unor strategii, acţiuni şi sarcini comune, precum şi pentru analiza activităţii desfăşurate şi executarea unor ordine ale conducerii ministerului pe linie de asistenţă juridică; 19. asigură desfăşurarea cu caracter permanent de către componentele din structură a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în unităţile centrale şi teritoriale în legătură cu acordarea asistenţei juridice în minister; 20. participă la analizele ce au loc cu ocazia unor evaluări, bilanţuri, controale şi inspecţii efectuate de direcţia generală sau în comun cu alte unităţi ale aparatului central; 21. dispune măsuri pentru aplicarea în practică a planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru; 22. desfăşoară nemijlocit activităţi de pregătire cu efectivele din subordine şi de verificare a modului în care cunoştinţele transmise sunt însuşite şi aplicate în activitate; 23. dispune măsuri, potrivit competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare al direcţiei generale cu personal corespunzător cerinţelor acestora, calificat, bine motivat, loial, cu conduită adecvată, apt să dezvolte iniţiative şi să aplice soluţii eficiente în rezolvarea problemelor de muncă; 24. semnează corespondenţa direcţiei generale cu unităţile ministerului, cu alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice sau fizice, potrivit competenţelor; 25. organizează şi desfăşoară audienţele, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor; 26. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi; 27. răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 28. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul direcţiei generale; 29. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele posturilor directorilor generali adjuncţi; 30. semnează, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, orice act de procedură necesar pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care ministrul afacerilor interne are calitate procesuală; 31. supune spre aprobare ministrului afacerilor interne, anterior transmiterii către instanţa de judecată competentă, documentele întocmite, în numele şi pentru acesta, cu ocazia renunţării la declararea căilor de atac, a declarării şi motivării căilor extraordinare de atac, a formulării cererilor de intervenţie, de chemare în garanţie, reconvenţionale şi de recuzare, în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care ministrul afacerilor interne are calitate procesuală; 32. execută activităţi de culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor în domeniile de competenţă ale direcţiei generale. D. Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului: 1. Denumire - director general 2. Clasa - I 3. Gradul de salarizare - II 4. Vechimea (în specialitate necesară): conform prevederilor legale E. Sfera relaţională a titularului postului 1. Sfera relaţională internă: a)relaţii ierarhice: se subordonează nemijlocit secretarului de stat care coordonează activitatea direcţiei generale şi are în subordine directă întregul personal al direcţiei generale; b)relaţii funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c)relaţii de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d)relaţii de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul ministerului şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e)relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.2. Sfera relaţională externă: a)cu autorităţi şi instituţii publice: conform atribuţiilor încredinţate; b)cu organizaţii internaţionale: potrivit mandatului şi în conformitate cu prevederile legale şi ale ordinelor ministrului afacerilor interne; c)cu persoane juridice private: în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al ministerului pentru domeniile aflate în competenţă.3. Limite de competenţă: conform atribuţiilor încredinţate. 4. Delegarea de atribuţii şi competenţă - în cazul absenţei pentru o perioada mai mare de 2 zile consecutive atribuţiile de coordonare, conducere şi modul de îndeplinire vor fi delegate în scris. Întocmit de: 1. Numele şi prenumele: ........ ........ .......... 2. Funcţia: secretar de stat 3. Semnătura ........ ................ ........ ........... 4. Data întocmirii ........ ................ .............. Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 1. Numele şi prenumele: 2. Semnătura ........ ................ ........ ........... 3. Data ........ ................ ................ ............ ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 4 la regulament) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Direcţia generală juridică FIŞA POSTULUI directorului general adjunct A. Identificarea postului 1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală 2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic) 3. Poziţia postului în statul de organizare: 2 4. Gradul corespunzător postului: chestor-şef 5. Relaţii: a)ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 1 - Reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională, Serviciului 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul, Biroului drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului şi a Structurii de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; îi are în subordine nemijlocită pe şefii structurilor pe care le coordonează; b)funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c)de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d)de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e)de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează; îndeplineşte atribuţiile specifice şefului structurii de securitate a direcţiei generale.B. Specificarea cerinţelor postului 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie 2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie 3. Pregătire: 3.1. pregătire de bază: licenţiat în ştiinţe juridice; 3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare sau de masterat în domeniul ştiinţe juridice/administraţie publică/management; 3.3. alte cunoştinţe în domeniile: teoria generală a dreptului/drept parlamentar (instituţional şi procedural)/drept administrativ/drept european/tehnici de negociere/informatică/ management instituţional; 3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: secret de stat -strict secret; 3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit. 4. Experienţă: 4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister; 4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani; 4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 5 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului; 4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni. 5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare 6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare 7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere 8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional C. Condiţii specifice de muncă 1. Locul de muncă: sediul ministerului - direcţia generală 2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului 3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, la Guvern, Parlament şi alte autorităţi şi instituţii publice, în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc. 4. Condiţii de muncă:

activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;

schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;

necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;

ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere ori de sărbători legale;

expunere la radiaţii electromagnetice, stres;

condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:

afecţiuni ale coloanei vertebrale;

ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

afecţiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

surmenaj, oboseală psihică;

antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducere D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului 1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; 2. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 3. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 4. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite; 5. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii; 6. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri; 7. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale; 8. analizează şi propune avizarea proiectelor de acte normative elaborate pentru exprimarea consimţământului de a deveni parte la tratate; 9. coordonează colectivele de specialişti şi participă, la ordin, la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile şi structurile aparatului central al ministerului şi de unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea, coordonarea sau din cadrul ministerului; 10. coordonează activităţile de elaborare a punctelor de vedere ale ministrului la propunerile legislative ale parlamentarilor; 11. asistă prezentarea şi susţinerea de către cei în drept la comisiile parlamentare a proiectelor actelor normative care reglementează în domeniile ordinii publice şi securităţii naţionale, dreptului european, internaţional, umanitar şi drepturilor omului, iniţiate sau care au ca avizator ministerul; 12. participă, la ordin, în delegaţiile de negociere a tratatelor, convenţiilor, protocoalelor şi a altor documente internaţionale; 13. analizează şi propune avizarea proiectelor documentelor internaţionale care vizează competenţele ministerului; 14. asigură prin activităţile specifice, împreună cu şefii structurilor pe care la coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate; 15. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii; 16. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale; 17. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale; 18. organizează şi coordonează activităţile de pregătire a materialelor pentru şedinţele Guvernului; 19. îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate a direcţiei generale, desfăşurând următoarele activităţi: a)coordonează şi controlează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei generale; b)coordonează şi controlează activitatea structurii de securitate a direcţiei generale; c)monitorizează activitatea de aplicare a prevederilor legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, precum şi modalitatea de respectare a acestora în cadrul direcţiei generale; d)informează directorul general despre vulnerabilităţile şi riscurile existente privind protecţia informaţiilor clasificate şi formulează propuneri de măsuri pentru eliminarea acestora; e)asigură relaţionarea cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă pe linia protecţiei informaţiilor clasificate; f)este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare; g)pune la dispoziţia şefului Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul ministerului; h)monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate.E. Standarde de performanţă asociate postului 1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă. 2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale. 3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop. 4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează. 5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde. 6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine. Secretarul de stat, ........ ................ ........ Directorul general al Direcţiei generale juridice, ........ ................ ........ Avizat Secretar de stat, şef al Departamentului de informaţii şi protecţie internă, ........ ................ ............... Titularul postului: Numele şi prenumele ........ ............... Semnătura ........ ................ ........ Data ........ ................ ............. ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 5 la regulament) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Direcţia generală juridică FIŞA POSTULUI directorului general adjunct A. Identificarea postului 1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală 2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic) 3. Poziţia postului în statul de organizare: 3 4. Gradul corespunzător postului: chestor-şef 5. Relaţii: a)ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 3 - Contencios, Serviciului 4 - Contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor şi a Compartimentului evidenţă şi secretariat; are în subordine nemijlocită pe şefii structurilor pe care le coordonează; b)funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c)de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d)de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e)de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului: asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează.B. Specificarea cerinţelor postului 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie 2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie 3. Pregătire: 3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licenţă; 3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management; 3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/ drept european/legislaţia muncii; 3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat de securitate: secret de stat - strict secret; 3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit. 4. Experienţă: 4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister; 4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani; 4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 5 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului; 4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni. 5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare 6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare 7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere 8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional C. Condiţii specifice de muncă 1. Locul de muncă: sediul ministerului - direcţia generală 2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului 3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, alte autorităţi şi instituţii publice; în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc. 4. Condiţii de muncă:

activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;

schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;

necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;

ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere sau de sărbători legale;

expunere la radiaţii electromagnetice, stres;

condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:

afecţiuni ale coloanei vertebrale;

ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

afecţiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

surmenaj, oboseală psihică;

antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: potrivit legislaţiei în vigoare D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului 1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; 2. coordonează activitatea de reprezentare şi apărare a intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a autorităţilor jurisdicţionale; 3. coordonează activităţile specifice desfăşurate în vederea acordării asistenţei juridice pentru rezolvarea unor sarcini de serviciu de către unităţi, instituţii sau structuri care nu dispun de asistenţă juridică proprie; 4. coordonează activităţile de îndrumare, sprijin şi control desfăşurate la unităţile, instituţiile şi structurile ministerului, în scopul verificării îndeplinirii atribuţiilor specifice activităţii de asistenţă juridică; 5. îndrumă personalul specializat al direcţiei generale care participă în comisiile de evaluare/negociere constituite potrivit legii; 6. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 7. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 8. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite; 9. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii; 10. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri; 11. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale; 12. asigură prin activităţi specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate; 13. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii; 14. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale; 15. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale. E. Standarde de performanţă asociate postului 1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă. 2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale. 3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop. 4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează. 5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde. 6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine. Secretar de stat, ........ ................ ........ Directorul general al Direcţiei generale juridice, ........ ................ ........ Titularul postului: Numele şi prenumele ........ ........ ......... Semnătura ........ ................ ........... Data ........ ................ ................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 50/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 50 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu