E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.50 din 07.05.2013

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 15 mai 2013SmartCity1

Având în vedere modificările intervenite în structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne, prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Direcţia generală are în structura organizatorică următoarele componente:a)conducerea direcţiei generale; b)Serviciul 1 - Reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională; c)Serviciul 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul; d)Serviciul 3 - Contencios; e)Serviciul 4 - Contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor; f)Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului; g)Compartimentul secretariat şi evidenţă; h)Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (la nivel de compartiment). 2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Întregul personal al direcţiei generale este subordonat direct directorului general, respectiv directorilor generali adjuncţi care îi coordonează activitatea şi, în mod nemijlocit, şefilor serviciilor/biroului din care fac parte. 3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Directorul general se află în subordinea directă a ministrului şi în subordinea nemijlocită a secretarului de stat coordonator. Directorii generali adjuncţi se află în subordinea nemijlocită a directorului general. 4. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Directorul general răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului prevăzute în anexa nr. 3, în faţa ministrului şi a secretarului de stat coordonator, de întreaga activitate pe care o desfăşoară direcţia generală. 5. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13Directorii generali adjuncţi răspund în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5, în faţa directorului general de activitatea serviciilor, biroului şi, după caz, compartimentelor care le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe, care le sunt dispuse sau delegate de către directorul general. 6. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul VAtribuţiile serviciilor, biroului şi compartimentelor direcţiei generale 7. La capitolul V, secţiunea a 2-a „Serviciul reglementări pentru administraţia publică“ cuprinzând articolul 15 se abrogă. 8. La capitolul V, titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 4-aServiciul 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul 9. La articolul 17, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17Serviciul 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 10. La articolul 17, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1 ), cu următorul cuprins: i^1) organizează şi coordonează activităţile circumscrise pregătirii documentelor necesare reprezentării ministerului în cadrul şedinţelor Guvernului şi reuniunilor de lucru pregătitoare ale şedinţelor Guvernului şi gestionează evidenţa ordinii de zi a acestora; 11. La articolul 17, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1 ), cu următorul cuprins: k^1) din dispoziţia conducerii ministerului, informează structurile interesate cu privire la sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului; 12. La capitolul V, titlul secţiunii a 7-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 7-aCompartimentul secretariat şi evidenţă 13. La articolul 20, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20Compartimentul secretariat şi evidenţă are următoarele atribuţii principale: 14. La articolul 20, literele a) şi b) se abrogă. 15. La articolul 20, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins: r)înregistrează şi ţine evidenţa agendelor de lucru, a caietelor de pregătire de specialitate a personalului, a registrelor şi a materialelor cu regim special, precum şi a altor documente privind organizarea direcţiei generale; 16. La articolul 20, litera ş) se abrogă. 17. Articolul 211 se abrogă. 18. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin. 19. Anexa nr. 3a se abrogă. 20. Anexele nr. 4 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul IIICu excepţia art. II care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013. Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe
Anexa Nr. 1*) (Anexa nr. 1 la regulament) ORGANIGRAMA Direcţiei generale juridice *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
ANEXA Nr. 2*)(Anexa nr. 2 la regulament) DIAGRAMA DE RELAŢII a Direcţiei generale juridice *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 3 la regulament) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Direcţia generală juridică Aprob. Ministrul afacerilor interne FIŞA POSTULUI directorului general (funcţionar public) A. Informaţii generale privind postul 1. Denumirea postului: director general 2. Nivelul postului: conducere 3. Scopul principal al postului: a)asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului activităţii de asistenţă juridică în Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare minister; b)asigură consultanţă juridică, avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului; c)asigură reprezentarea ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor autorităţi jurisdicţionale.4. Poziţia postului în statul de organizare: 1 B. Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă în domeniul Ştiinţe juridice, specialitatea Drept 2. Perfecţionări (specializări):

studii de masterat sau studii postuniversitare în unul dintre domeniile: juridic, administraţie publică, economic, psihologie, sociologie sau management;

cursuri de perfecţionare în cel puţin unul dintre domeniile: juridic, politici publice, management.3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu operare MS Office sau certificat ECDL 4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă străină de circulaţie internaţională - nivel mediu 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: conform criteriilor de evaluare aplicabile funcţionarilor publici de conducere, precum şi următoarele aptitudini, atitudini şi abilităţi: lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie, lucru în echipă, bun negociator, diplomaţie, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, spirit critic, consecvenţă 6. Cerinţe specifice: autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel strict secret; activitatea se desfăşoară în condiţii de expunere la radiaţii electromagnetice. 7. Competenţă managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): cunoştinţe manageriale, cursuri de specializare şi/sau master în domeniul managementului, necesită aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control) şi viziune strategică C. Atribuţiile postului: 1. organizează şi conduce întreaga activitate a Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţia generală, pentru îndeplinirea întocmai a tuturor atribuţiilor ce revin unităţii, conform prevederilor legale, ordonanţelor de urgenţă şi ordonanţelor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne; 2. coordonează elaborarea strategiei, politicilor şi procedurilor privind acordarea asistenţei juridice în minister şi controlează modul de implementare şi aplicare a acestora; 3. iniţiază măsuri pentru actualizarea strategiei ministerului în domeniul managementului juridic, în funcţie de evoluţia structurilor organizatorice, atribuţiile acestora şi calitatea personalului; 4. analizează şi avizează pentru legalitate proiectele de acte normative, proiectele de ordine, instrucţiuni şi alte acte normative cu caracter intern, întocmite de unităţile aparatului central al ministerului, de unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea, coordonarea sau din cadrul ministerului, care se supun aprobării conducerii ministerului, precum şi proiectele întocmite de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile şi ministerului; 5. semnează notele de prezentare la conducerea ministerului a proiectelor de acte normative de nivel superior, iniţiate de structurile ministerului sau transmise spre avizare către minister de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale; 6. participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la susţinerea proiectelor de acte normative de nivel superior în cadrul comisiilor interinstituţionale, la Guvern, în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterea acestora în Plenul Camerei Deputaţilor sau al Senatului; 7. avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului, precum şi, după caz, documentaţia întocmită pe linie de achiziţii publice de bunuri, servicii şi concesiune de lucrări; 8. asigură consultanţă juridică, la cerere, conducerii ministerului; 9. coordonează colectivele de specialişti care participă la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile aparatului central al ministerului şi de instituţiile şi structurile subordonate; 10. participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale încheiate de minister în domeniile de competenţă; 11. dispune măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care este citat ministerul, în vederea trimiterii la unităţile, instituţiile şi structurile interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii; 12. iniţiază şi dezvoltă, prin structura de profil din aparatul central al ministerului, relaţii de colaborare internaţională cu structuri similare din alte ţări, pe bază de reciprocitate, în cadrul acordurilor guvernamentale şi ministeriale; 13. prezintă informări, în şedinţele conducerii şi Colegiului ministerului, cu principalele concluzii rezultate din activitatea de asistenţă juridică şi face propuneri pentru eficientizarea muncii în acest domeniu; 14. coordonează elaborarea proiectelor de răspunsuri la interpelările şi întrebările adresate de parlamentari ministrului administraţiei şi internelor; 15. coordonează activitatea structurilor din domeniul drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar constituite la nivelul ministerului şi al structurilor subordonate; 16. coordonează activitatea de întocmire a proiectului planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister şi îl prezintă conducerii ministerului spre aprobare; 17. coordonează, cu sprijinul structurii de resort, activitatea de pregătire continuă a consilierilor juridici din cadrul direcţiei generale şi din aparatul central, precum şi a şefilor compartimentelor juridice din inspectoratele generale sau similare; 18. convoacă, ori de câte ori este nevoie, şefii structurilor juridice din unităţile centrale şi teritoriale, în vederea stabilirii unor strategii, acţiuni şi sarcini comune, precum şi pentru analiza activităţii desfăşurate şi executarea unor ordine ale conducerii ministerului pe linie de asistenţă juridică; 19. asigură desfăşurarea cu caracter permanent de către componentele din structură a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în unităţile centrale şi teritoriale în legătură cu acordarea asistenţei juridice în minister; 20. participă la analizele ce au loc cu ocazia unor evaluări, bilanţuri, controale şi inspecţii efectuate de direcţia generală sau în comun cu alte unităţi ale aparatului central; 21. dispune măsuri pentru aplicarea în practică a planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru; 22. desfăşoară nemijlocit activităţi de pregătire cu efectivele din subordine şi de verificare a modului în care cunoştinţele transmise sunt însuşite şi aplicate în activitate; 23. dispune măsuri, potrivit competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare al direcţiei generale cu personal corespunzător cerinţelor acestora, calificat, bine motivat, loial, cu conduită adecvată, apt să dezvolte iniţiative şi să aplice soluţii eficiente în rezolvarea problemelor de muncă; 24. semnează corespondenţa direcţiei generale cu unităţile ministerului, cu alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice sau fizice, potrivit competenţelor; 25. organizează şi desfăşoară audienţele, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor; 26. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi; 27. răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 28. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul direcţiei generale; 29. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele posturilor directorilor generali adjuncţi; 30. semnează, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, orice act de procedură necesar pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care ministrul afacerilor interne are calitate procesuală; 31. supune spre aprobare ministrului afacerilor interne, anterior transmiterii către instanţa de judecată competentă, documentele întocmite, în numele şi pentru acesta, cu ocazia renunţării la declararea căilor de atac, a declarării şi motivării căilor extraordinare de atac, a formulării cererilor de intervenţie, de chemare în garanţie, reconvenţionale şi de recuzare, în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care ministrul afacerilor interne are calitate procesuală; 32. execută activităţi de culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor în domeniile de competenţă ale direcţiei generale. D. Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului: 1. Denumire - director general 2. Clasa - I 3. Gradul de salarizare - II 4. Vechimea (în specialitate necesară): conform prevederilor legale E. Sfera relaţională a titularului postului 1. Sfera relaţională internă: a)relaţii ierarhice: se subordonează nemijlocit secretarului de stat care coordonează activitatea direcţiei generale şi are în subordine directă întregul personal al direcţiei generale; b)relaţii funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c)relaţii de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d)relaţii de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul ministerului şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e)relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.2. Sfera relaţională externă: a)cu autorităţi şi instituţii publice: conform atribuţiilor încredinţate; b)cu organizaţii internaţionale: potrivit mandatului şi în conformitate cu prevederile legale şi ale ordinelor ministrului afacerilor interne; c)cu persoane juridice private: în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al ministerului pentru domeniile aflate în competenţă.3. Limite de competenţă: conform atribuţiilor încredinţate. 4. Delegarea de atribuţii şi competenţă - în cazul absenţei pentru o perioada mai mare de 2 zile consecutive atribuţiile de coordonare, conducere şi modul de îndeplinire vor fi delegate în scris. Întocmit de: 1. Numele şi prenumele: ........ ........ .......... 2. Funcţia: secretar de stat 3. Semnătura ........ ................ ........ ........... 4. Data întocmirii ........ ................ .............. Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 1. Numele şi prenumele: 2. Semnătura ........ ................ ........ ........... 3. Data ........ ................ ................ ............ ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 4 la regulament) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Direcţia generală juridică FIŞA POSTULUI directorului general adjunct A. Identificarea postului 1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală 2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic) 3. Poziţia postului în statul de organizare: 2 4. Gradul corespunzător postului: chestor-şef 5. Relaţii: a)ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 1 - Reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională, Serviciului 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul, Biroului drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului şi a Structurii de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; îi are în subordine nemijlocită pe şefii structurilor pe care le coordonează; b)funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c)de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d)de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e)de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează; îndeplineşte atribuţiile specifice şefului structurii de securitate a direcţiei generale.B. Specificarea cerinţelor postului 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie 2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie 3. Pregătire: 3.1. pregătire de bază: licenţiat în ştiinţe juridice; 3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare sau de masterat în domeniul ştiinţe juridice/administraţie publică/management; 3.3. alte cunoştinţe în domeniile: teoria generală a dreptului/drept parlamentar (instituţional şi procedural)/drept administrativ/drept european/tehnici de negociere/informatică/ management instituţional; 3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: secret de stat -strict secret; 3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit. 4. Experienţă: 4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister; 4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani; 4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 5 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului; 4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni. 5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare 6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare 7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere 8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional C. Condiţii specifice de muncă 1. Locul de muncă: sediul ministerului - direcţia generală 2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului 3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, la Guvern, Parlament şi alte autorităţi şi instituţii publice, în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc. 4. Condiţii de muncă:

activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;

schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;

necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;

ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere ori de sărbători legale;

expunere la radiaţii electromagnetice, stres;

condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:

afecţiuni ale coloanei vertebrale;

ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

afecţiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

surmenaj, oboseală psihică;

antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducere D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului 1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; 2. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 3. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 4. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite; 5. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii; 6. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri; 7. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale; 8. analizează şi propune avizarea proiectelor de acte normative elaborate pentru exprimarea consimţământului de a deveni parte la tratate; 9. coordonează colectivele de specialişti şi participă, la ordin, la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile şi structurile aparatului central al ministerului şi de unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea, coordonarea sau din cadrul ministerului; 10. coordonează activităţile de elaborare a punctelor de vedere ale ministrului la propunerile legislative ale parlamentarilor; 11. asistă prezentarea şi susţinerea de către cei în drept la comisiile parlamentare a proiectelor actelor normative care reglementează în domeniile ordinii publice şi securităţii naţionale, dreptului european, internaţional, umanitar şi drepturilor omului, iniţiate sau care au ca avizator ministerul; 12. participă, la ordin, în delegaţiile de negociere a tratatelor, convenţiilor, protocoalelor şi a altor documente internaţionale; 13. analizează şi propune avizarea proiectelor documentelor internaţionale care vizează competenţele ministerului; 14. asigură prin activităţile specifice, împreună cu şefii structurilor pe care la coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate; 15. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii; 16. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale; 17. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale; 18. organizează şi coordonează activităţile de pregătire a materialelor pentru şedinţele Guvernului; 19. îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate a direcţiei generale, desfăşurând următoarele activităţi: a)coordonează şi controlează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei generale; b)coordonează şi controlează activitatea structurii de securitate a direcţiei generale; c)monitorizează activitatea de aplicare a prevederilor legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, precum şi modalitatea de respectare a acestora în cadrul direcţiei generale; d)informează directorul general despre vulnerabilităţile şi riscurile existente privind protecţia informaţiilor clasificate şi formulează propuneri de măsuri pentru eliminarea acestora; e)asigură relaţionarea cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă pe linia protecţiei informaţiilor clasificate; f)este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare; g)pune la dispoziţia şefului Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul ministerului; h)monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate.E. Standarde de performanţă asociate postului 1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă. 2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale. 3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop. 4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează. 5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde. 6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine. Secretarul de stat, ........ ................ ........ Directorul general al Direcţiei generale juridice, ........ ................ ........ Avizat Secretar de stat, şef al Departamentului de informaţii şi protecţie internă, ........ ................ ............... Titularul postului: Numele şi prenumele ........ ............... Semnătura ........ ................ ........ Data ........ ................ ............. ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 5 la regulament) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Direcţia generală juridică FIŞA POSTULUI directorului general adjunct A. Identificarea postului 1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală 2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic) 3. Poziţia postului în statul de organizare: 3 4. Gradul corespunzător postului: chestor-şef 5. Relaţii: a)ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 3 - Contencios, Serviciului 4 - Contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor şi a Compartimentului evidenţă şi secretariat; are în subordine nemijlocită pe şefii structurilor pe care le coordonează; b)funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c)de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d)de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e)de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului: asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează.B. Specificarea cerinţelor postului 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie 2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie 3. Pregătire: 3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licenţă; 3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management; 3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/ drept european/legislaţia muncii; 3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat de securitate: secret de stat - strict secret; 3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit. 4. Experienţă: 4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister; 4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani; 4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 5 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului; 4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni. 5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare 6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare 7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere 8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional C. Condiţii specifice de muncă 1. Locul de muncă: sediul ministerului - direcţia generală 2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului 3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, alte autorităţi şi instituţii publice; în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc. 4. Condiţii de muncă:

activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;

schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;

necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;

ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere sau de sărbători legale;

expunere la radiaţii electromagnetice, stres;

condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:

afecţiuni ale coloanei vertebrale;

ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

afecţiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

surmenaj, oboseală psihică;

antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: potrivit legislaţiei în vigoare D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului 1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; 2. coordonează activitatea de reprezentare şi apărare a intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a autorităţilor jurisdicţionale; 3. coordonează activităţile specifice desfăşurate în vederea acordării asistenţei juridice pentru rezolvarea unor sarcini de serviciu de către unităţi, instituţii sau structuri care nu dispun de asistenţă juridică proprie; 4. coordonează activităţile de îndrumare, sprijin şi control desfăşurate la unităţile, instituţiile şi structurile ministerului, în scopul verificării îndeplinirii atribuţiilor specifice activităţii de asistenţă juridică; 5. îndrumă personalul specializat al direcţiei generale care participă în comisiile de evaluare/negociere constituite potrivit legii; 6. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 7. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 8. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite; 9. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii; 10. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri; 11. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale; 12. asigură prin activităţi specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate; 13. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii; 14. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale; 15. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale. E. Standarde de performanţă asociate postului 1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă. 2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale. 3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop. 4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează. 5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde. 6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine. Secretar de stat, ........ ................ ........ Directorul general al Direcţiei generale juridice, ........ ................ ........ Titularul postului: Numele şi prenumele ........ ........ ......... Semnătura ........ ................ ........... Data ........ ................ ................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 50/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 50 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu