E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.- din 18.11.2009

de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 23 decembrie 2009SmartCity1

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, denumit în continuare institut naţional, este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei mediului, gospodăririi apelor, ecologiei şi dezvoltării durabile. Articolul 2Institutul naţional contribuie la fundamentarea ştiinţifică a strategiilor privind protecţia mediului, calităţii apelor, oferă suport ştiinţific pentru stabilirea şi dezvoltarea reţelei europene de arii naturale protejate Natura 2000 în România şi asigură realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. Capitolul IIObiectul de activitate Articolul 3
(1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde în principal activităţi de cercetare-dezvoltare şi cercetări fundamentale, aplicative şi de dezvoltare tehnologică, în domeniile ingineriei mediului, oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, ecologiei şi protecţiei mediului marin, gestionării resurselor vii din Marea Neagră, ecologiei şi protecţiei mediului din zona Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ şi din alte zone umede de interes naţional şi internaţional.
(2) În domeniul ingineriei mediului principalele activităţi sunt:1. activităţi de cercetare-dezvoltare: 1.1 în cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare: 1.1.1 cercetare avansată privitoare la dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului înconjurător - apă, aer, biodiversitate (cod CAEN 7219); 1.1.2 cercetare fundamentală pentru soluţionarea problemelor complexe din domeniul mediului şi al gospodăririi apelor (cod CAEN 7219); 1.1.3 cercetare aplicativă privind retehnologizarea, elaborarea de studii şi cercetări fundamentale şi aplicative în vederea retehnologizării şi modernizării entităţilor economice pentru asigurarea calităţii factorilor de mediu (coduri CAEN 7219, 7490); 1.1.4 dezvoltare tehnologică în domeniul proiectelor de reconstrucţie ecologică, fundamentarea ştiinţifică a proiectelor de reconstrucţie ecologică (cod CAEN 7490); 1.1.5 cercetare aplicativă cu caracter precompetitiv în domeniul evaluării şi reducerii impactului antropic (cod CAEN 7490); 1.1.6 realizarea de modele experimentale, standuri şi staţii-pilot, precum şi tehnologii şi instalaţii pentru cercetări aplicative viitoare în diverse domenii de activitate legate de protecţia mediului (cod CAEN 7219); 1.1.7 studii privind schimbările globale, în special cele climatice, şi impactul acestora asupra mediului înconjurător (cod CAEN 7219); 1.1.8 fundamentarea ştiinţifică necesară elaborării de strategii, studii de diagnoză şi prognoză, planuri de management în domeniul mediului (coduri CAEN 7021, 7010, 8411); 1.2 alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică: 1.2.1 studii de impact, bilanţuri de mediu şi evaluări de risc, documentaţii necesare obţinerii actelor de reglementare (cod CAEN 7490); 1.2.2 dezvoltarea Sistemului informaţional geografic (GIS) şi a utilizării tehnicilor de teledetecţie (cod CAEN 7490); 1.2.3 fundamentarea ştiinţifică necesară elaborării strategiilor de conservare a biodiversităţii şi de valorificare durabilă a resurselor naturale (cod CAEN 7490); 1.2.4 contribuţia la elaborarea programelor şi strategiilor de gospodărire a apelor (cod CAEN 7490); 1.2.5 elaborarea de programe şi studii de dezvoltare pentru asigurarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, apărarea împotriva acţiunii distructive a apelor, precum şi valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu strategia şi politicile de mediu (coduri CAEN 7219,7490); 1.2.6 activitatea de cercetare-dezvoltare se desfăşoară pe programe şi subprograme de cercetare, tematica fiind structurată pe următoarele direcţii principale: 1.2.6.1 cercetări privitoare la starea şi evoluţia calităţii mediului: 1.2.6.1.1 cercetări privind monitorizarea calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol, radioactivitate şi altele asemenea, coduri CAEN 7219, 7490,7120); 1.2.6.1.2 evaluarea impactului activităţilor antropice asupra calităţii factorilor de mediu (cod CAEN 7219); 1.2.6.1.2.1 poluarea atmosferei (efectul de seră, acidifierea atmosferei, distrugerea stratului de ozon şi altele asemenea, cod CAEN 7219); 1.2.6.1.2.2 poluarea surselor de apă (cod CAEN 7219); 1.2.6.1.2.3 acumularea poluanţilor persistenţi în ecosisteme (cod CAEN 7219); 1.2.6.1.2.4 zgomotul şi vibraţiile (cod CAEN 7219); 1.2.6.2 modelarea matematică şi fizică a fenomenelor de transport, transfer şi de transformare a substanţelor care au loc în mediu, în vederea aprecierii şi predicţiei evoluţiei calităţii componentelor de mediu (cod CAEN 7219); 1.2.6.3 modelarea fizică a proceselor antropice şi naturale (cod CAEN 7219); 1.2.6.4 elaborarea, îmbunătăţirea şi adoptarea de tehnici, metode şi standarde pentru determinarea poluanţilor şi noxelor care afectează calitatea componentelor mediului (cod CAEN 7219); 1.2.6.4.1 dezvoltarea cunoştinţelor şi metodelor pentru monitorizarea integrată a componentelor mediului (coduri CAEN 7219, 7490); 1.2.6.4.2 elaborarea şi actualizarea Catalogului cu indicatorii stării de calitate a componentelor mediului (coduri CAEN 7219, 7490); 1.2.6.4.3 fundamentarea ştiinţifică a proiectării reţelelor de monitorizare şi a parametrilor tehnici ai acestora, în vederea obţinerii de informaţii relevante privind indicatorii stării de calitate a componentelor mediului (cod CAEN 7219); 1.2.6.5 elaborarea de tehnologii pentru combaterea poluării componentelor de mediu (cod CAEN 7490); 1.2.6.6 realizarea de metodologii, echipamente, instalaţii, instrumente şi aparatură pentru investigarea componentelor de mediu (cod CAEN 7490); 1.2.6.7 studii pentru evaluarea riscului de mediu, predicţia, prevenirea şi reducerea efectelor acestuia privind, în principal: 1.2.6.7.1 înlăturarea efectelor asupra mediului în cazul producerii unor accidente industriale, dezastre naturale etc. (cod CAEN 7490); 1.2.6.7.2 optimizarea fluxurilor informaţionale pentru uşurarea luării deciziilor, în cazul producerii unor evenimente deosebite (cod CAEN 7490); 1.2.6.7.3 prevenirea poluării accidentale (cod CAEN 7490); 1.2.6.8 evaluarea stării de siguranţă a lucrărilor hidrotehnice şi a altor tipuri de lucrări (coduri CAEN 7219, 7490, 7120); 1.2.6.9 metode de analiză a impactului asupra mediului pe durata ciclului de viaţă a produselor (cod CAEN 7120); 1.2.6.10 metode, tehnologii şi tehnici de remediere, reabilitare şi reconstrucţie ecologică (cod CAEN 7490); 1.2.6.11 metode şi tehnologii de reciclare, reutilizare şi eliminare a deşeurilor (cod CAEN 7490); 1.2.6.12 opţiuni socioeconomice pentru dezvoltare durabilă, respectiv: 1.2.6.12.1 managementul durabil al mediului (coduri CAEN 6910,7410); 1.2.6.12.2 fundamentarea ştiinţifică a actelor legislative şi a normativelor care reglementează protecţia mediului (coduri CAEN 6910,7410); 1.2.6.12.3 economia mediului (cod CAEN 7410); 1.2.7 elaborarea de programe şi studii de dezvoltare pentru asigurarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, apărarea împotriva acţiunii distructive a apelor, precum şi valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu strategia şi politicile din domeniul apelor (coduri CAEN 7219, 7490); 1.2.8 organizarea de sesiuni, simpozioane, congrese şi alte manifestări ştiinţifice cu caracter intern, naţional şi internaţional în domeniul său de activitate (coduri CAEN 7219, 7490); 1.2.9 participarea la sesiuni, simpozioane, congrese şi la alte manifestări ştiinţifice în domeniul propriu de activitate (cod CAEN 7219); 1.3 pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu: 1.3.1 fundamentarea ştiinţifică a proiectelor de acte normative care reglementează protecţia mediului (coduri CAEN 6910,7410); 1.3.2 elaborarea de documente necesare obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor (cod CAEN 7120); 1.3.3 cercetări şi studii specifice pentru implementarea convenţiilor internaţionale, pe probleme de mediu, la care România este parte (coduri CAEN 7219, 6910,7410); 1.4 în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare: 1.4.1 elaborarea de standarde şi norme (coduri CAEN 7490, 7120); 1.4.2 studii-suport pentru implementarea în România a directivelor-cadru ale Comunităţii Europene în domeniul protecţiei mediului (coduri CAEN 6910,7410); 2. activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în: 2.1 participarea la elaborarea strategiei domeniului; 2.2 formarea şi specializarea profesională prin: 2.2.1 colaborarea împreună cu autoritatea centrală de protecţie a mediului la organizarea de seminarii naţionale şi internaţionale sub patronajul ministerului coordonator (cod CAEN 7219); 2.2.2 activitatea de formare continuă şi de specializare profesională în domeniul protecţiei mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile (cod CAEN 8559); 2.2.3 organizarea de cursuri intensive de specializare şi cursuri de instruire în domeniul de activitate al institutului naţional pentru personalul propriu (personal sau detaşat), precum şi pentru orice alţi participanţi din ţară şi din străinătate (cod CAEN 8559); 2.2.4 cooperarea şi organizarea de cursuri multidisciplinare cu caracter postuniversitar cu unităţi de învăţământ acreditate în acest scop (cod CAEN 8559); 2.2.5 organizarea de activităţi de doctorat, în condiţiile legii (cod CAEN 8559); 2.3 consultanţă şi asistenţă tehnică pentru: 2.3.1 furnizare de servicii ştiinţifice şi tehnologice în domeniul protecţiei mediului (cod CAEN 7490); 2.3.2 activităţi de utilitate publică (coduri CAEN 7220, 7490, 7120); 2.3.3 expertizare şi contraexpertizare (cod CAEN 7120); 2.3.4 proiectare tehnologică şi proiectare de produse speciale (cod CAEN 7490); 2.3.5 testare de produse, tehnologii, echipamente şi instalaţii în vederea omologării (coduri CAEN 7219, 7490); 2.3.6 proiectare tehnologică în domeniul calităţii apelor, aerului, radioactivităţii, al staţiilor de tratare a apei, de alimentare, al staţiilor de epurare a apelor uzate, al staţiilor de tratare a deşeurilor, al amenajărilor hidrotehnice, precum şi proiectare tehnologică în domeniul hidroedilitar şi al facilităţilor pentru deşeuri (cod CAEN 7490); 2.3.7 colaborarea cu operatori economici pentru realizarea automonitorizării surselor de poluare (emisii, imisii, cod CAEN 7490); 2.3.8 colaborări cu institute şi cu alte persoane juridice pentru desfăşurarea în comun a unor cercetări în domeniul său de activitate (cod CAEN 7219); 2.3.9 derularea proiectelor şi programelor internaţionale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor (coduri CAEN 7219, 7490); 2.3.10 procesul de acreditare a laboratoarelor din cadrul agenţiilor teritoriale de protecţie a mediului şi a autorităţilor de gospodărire a apelor, în condiţiile legii (coduri CAEN 7490, 7210); 2.3.11 activităţile de intercalibrare şi validare a datelor (cod CAEN 7210); 2.3.12 elaborarea de specificaţii şi criterii tehnice în vederea achiziţionării de către autorităţile de protecţia mediului de aparatură, echipamente şi instalaţii specifice pentru activităţile de monitorizare a stării mediului (cod CAEN 7020); 2.3.13 activitatea comisiilor de licitaţie şi recepţie tehnică, organizate pentru achiziţionarea de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru monitorizarea stării mediului (cod CAEN 7021); 2.3.14 activitatea comisiilor de omologare de tehnologii, echipamente şi aparatură din domeniu (cod CAEN 7490); 2.3.15 procesul de armonizare a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor cu cea a Uniunii Europene (coduri CAEN 6910,7410, 7490); 2.3.16 aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale în domeniul mediului şi al gospodăririi apelor (cod CAEN 7410); 2.3.17 gestionarea şi dezvoltarea inventarelor surselor şi emisiilor de poluanţi (cod CAEN 7490); 2.4 editarea şi tipărirea publicaţiilor de specialitate: 2.4.1 revista „Mediul înconjurător“ (cod CAEN 5814); 2.4.2 studii, rapoarte, sinteze, buletine de informare ştiinţifică şi tehnică şi alte publicaţii în domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului (coduri CAEN 5811, 5812, 5819); 2.4.3 alte elemente ce decurg din programele de armonizare/implementare a legislaţiei de profil şi de îndeplinire a obligaţiilor ce decurg din convenţii internaţionale (coduri CAEN 7219, 7490); 2.4.4 participare în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare; 2.4.5 cercetări multidisciplinare în cadrul programelor internaţionale ale Comunităţii Europene (coduri CAEN 7219, 7490); 2.4.6 colaborări cu organisme internaţionale implicate în activităţi legate de conservarea şi protecţia mediului (cod CAEN 7490); 2.5 prestări de servicii: 2.5.1 asigurarea acţiunilor operaţionale în domeniu: 2.5.1.1 cercetări privind agregarea şi prelucrarea de date din sistemul de monitoring integrat al mediului, transmitere a informaţiilor necesare privind starea mediului în România (cod CAEN 6203); 2.5.1.2 studii privind modernizarea şi exploatarea componentelor sistemului informaţional de mediu referitoare la starea factorilor de mediu, gestiunea deşeurilor şi siguranţa chimică (cod CAEN 6203); 2.5.1.3 acordarea de asistenţă tehnică şi ştiinţifică la solicitarea ministerului coordonator (cod CAEN 7490); 2.5.1.4 analize, evaluări şi expertize pentru elaborarea de studii privind radioactivitatea mediului (cod CAEN 7210); 2.5.1.5 analize, evaluări şi expertize privind efectele investiţiilor pentru protecţia mediului (coduri CAEN 7490, 7210); 2.5.1.6 Institutul este laborator naţional de referinţă pentru domeniul „Ape“ şi are următoarele atribuţii operaţionale: 2.5.1.6.1 este Laborator naţional de referinţă în cadrul Reţelei internaţionale din bazinul hidrografic Dunărea şi Centrul naţional informatic al acestei reţele; 2.5.1.6.2 este unitate de expertiză în cadrul Centrului Internaţional de Alarmare pentru Poluări Accidentale din România; 2.5.2 la solicitarea ministerului coordonator, elaborează şi propune spre aprobare acestuia norme şi metodologii a căror aplicare urmăreşte creşterea capacităţii agenţiilor de protecţie a mediului pentru: 2.5.2.1 organizarea, realizarea şi perfecţionarea monitorizării integrate a mediului (coduri CAEN 7021, 7219, 7220, 7490, 7120): 2.5.2.2 eficientizarea acţiunilor de autorizare şi control referitoare la calitatea componentelor mediului (cod CAEN 7219); 2.5.2.3 implementarea procedurilor necesare în vederea acreditării laboratoarelor şi aplicarea practică a sistemului de calitate a datelor (cod CAEN 6910); 2.5.2.4 asigurarea specialiştilor necesari pentru realizarea programului de instruire, îndrumare tehnică şi metodologică, organizat de autoritatea centrală pentru personalul din agenţiile de protecţie a mediului şi în cadrul laboratoarelor din direcţiile de ape ale ANAR (cod CAEN 8559); 2.6 participarea la realizarea transferului tehnologic prin: 2.6.1 activităţi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare (cod CAEN 7430); 2.6.2 participarea la programe internaţionale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor (coduri CAEN 7219, 7490); 2.6.3 valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 2.7 activităţi de producţie în vederea susţinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniu, prin unicate şi serii mici de produse, microproducţie (pentru valorificarea cercetărilor experimentale elaborate), precum şi expoziţii de profil (cod CAEN 7430); 2.8 activităţi de comerţ interior şi activităţi de import-export aferente obiectului său de activitate (cod CAEN 7219).
(3) În domeniul de activitate al protecţiei marine, principalele activităţi sunt:1. activităţi de cercetare-dezvoltare: 1.1. activităţi de cercetare-dezvoltare desfăşurate în cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare, al programului-nucleu, al planurilor sectoriale şi al cooperării internaţionale de domeniu: 1.1.1. aprofundarea cunoaşterii interacţiunilor la nivelul componentelor abiotice ale mediului marin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.2. cunoaşterea proceselor de bază în evoluţia sistemului climatic/hidrologic, în special la interfaţa uscat-mare-atmosferă (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.3. cunoaşterea proceselor morfodinamice ale litoralului, reabilitarea şi protecţia prin tehnologii integrate a zonei costiere împotriva eroziunii (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2710); 1.1.4. aprofundarea cunoaşterii structurii, funcţionării şi productivităţii ecosistemului marin/paramarin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2710); 1.1.5. evaluarea şi supravegherea evoluţiei biodiversităţii în zona costieră şi a lacurilor litorale (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2710); 1.1.6. evaluarea şi prognozarea resurselor marine vii (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2710); 1.1.7. modelarea proceselor de bază în funcţionarea ecosistemului marin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.8. evaluarea modificărilor mediului sub influenţa factorilor antropici şi impactul acestor manifestări asupra resurselor naturale şi a biodiversităţii (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.9. evaluarea impactului activităţilor antropice asupra calităţii factorilor de mediu (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.10. renaturarea şi reabilitarea habitatelor marine şi paramarine modificate prin intervenţii antropice inadecvate (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.11. redresarea ecologică a populaţiilor unor organisme marine aflate în declin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.12. evaluarea riscului de mediu, predicţia, prevenirea şi reducerea acestuia; 1.1.13. perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor de protecţie a habitatelor marine în situaţii de urgenţă (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.14. elaborarea biotehnologiilor de acvacultură în mediul marin şi dulcicol, desfăşurarea activităţilor la nivel de pilot (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.15. elaborarea şi optimizarea tehnologiilor de pescuit, de valorificare şi industrializare a resurselor marine (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.16. cercetări halieutice integrate desfăşurate în zona economică exclusivă a României sau în alte zone marine de interes (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.17. dezvoltarea şi diversificarea utilizării Sistemului informaţional geografic (GIS) şi a tehnicilor de teledetecţie în sfera cercetării marine (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.18. fundamentarea ştiinţifică a procesului de gestionare integrată a zonei costiere, în raport cu cerinţele dezvoltării sale durabile (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.19. fundamentarea ştiinţifică a actelor legislative şi normative care reglementează protecţia mediului marin, gestionarea resurselor marine vii (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.20. implementarea convenţiilor/acordurilor internaţionale la Marea Neagră în care România este parte semnatară, susţinerea procesului prin studii şi cercetări de domeniu (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.21. fundamentarea şi asigurarea sprijinului ştiinţific al procesului de aliniere a legislaţiei naţionale la cerinţele Uniunii Europene în domeniul gestionării mediului marin şi al zonei costiere (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.1.22. implementarea actelor normative ale Uniunii Europene aplicabile mediului marin; 1.2. activităţi de cercetare-dezvoltare cu caracter aplicativ: 1.2.1. dezvoltarea tehnicilor experimentale, a metodologiilor măsurătorilor in situ şi în laborator (cod UNESCO 2510); 1.2.2. elaborarea, îmbunătăţirea şi adoptarea de tehnici, metode şi standarde în domeniul cunoaşterii/monitorizării şi supravegherii calităţii mediului marin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.2.3. elaborarea de studii şi cercetări în domeniul său de activitate, la solicitarea unor operatori economici (cod UNESCO 2510); 1.2.4. proiectarea, experimentarea şi producerea de echipamente de cercetare în domeniul său de activitate (cod UNESCO 2510); 1.2.5. elaborarea bazelor de date oceanografice proprii şi asigurarea fluxului informaţional pentru optimizarea deciziei în situaţii de mediu cu caracter deosebit (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.2.6. elaborarea planurilor strategice de acţiune sectoriale privind conservarea, protecţia şi exploatarea mediului marin şi a componentelor sale sistemice (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.2.7. elaborarea Raportului naţional anual privind starea mediului marin (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 1.2.8. elaborarea documentaţiilor aferente îndeplinirii obligaţiilor asumate prin convenţii/acorduri internaţionale în sfera de activitate; 2. activităţi conexe domeniului de cercetare-dezvoltare: 2.1. coordonarea, expertiza şi consultanţa ştiinţifică pentru activităţi de cercetare în domeniul marin (desfăşurate de alte instituţii de cercetare, persoane juridice sau fizice) (coduri CAEN 7411, 7511); 2.2. colaborarea şi reprezentarea ştiinţifică naţională în relaţiile cu toate organismele/organizaţiile internaţionale implicate în cunoaşterea, protecţia şi exploatarea mediului marin, structuri faţă de care România are calitatea de membru (cod CAEN 7511, cod UNESCO 2510); 2.3. colaborarea cu instituţii şi persoane juridice din străinătate pentru desfăşurarea în comun de cercetări în domeniu, pe bază de programe informaţionale, bilaterale sau alte forme de conlucrare (cod UNESCO 2510); 2.4. asistenţă tehnică, expertiză de specialitate, studii de impact şi bilanţ de mediu, evaluări de risc, alte categorii de expertize în domeniu, la cererea persoanelor fizice şi juridice, a unor instituţii din ţară şi din străinătate (cod CAEN 7310); 2.5. participarea la consorţii pentru realizarea în comun cu alte instituţii/organizaţii de specialitate din ţară şi din străinătate de aparatură şi echipamente necesare dotării în domeniul propriu de activitate (cod UNESCO 2510); 2.6. participarea, inclusiv coordonarea, la activitatea unor structuri de cooperare pe plan naţional sau internaţional în domeniul cercetării marine, dezvoltării regionale sau euroregionale (cod UNESCO 2510); 2.7. desfăşurarea de activităţi de secretariat tehnic în cadrul unor organisme/organizaţii naţionale sau internaţionale de domeniu (cod UNESCO 2510); 2.8. asigurarea reprezentării ştiinţifice a României în domeniul cercetării marine şi costiere, în organismele/ organizaţiile internaţionale, pe lângă structurile funcţionale ale convenţiilor/acordurilor internaţionale la care România este parte semnatară (cod UNESCO 2510); 2.9. asigurarea funcţionării pe lângă institutul naţional, cu sprijin logistic şi cu specialişti, a unor puncte focale şi centre de activitate operaţională în cadrul unor programe regionale şi internaţionale de cercetare şi protecţie a mediului marin/costier (cod UNESCO 2510); 2.10. colaborarea cu instituţiile academice, cu societăţile ştiinţifice de profil din ţară şi de peste hotare (cod UNESCO 2510); 2.11. colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior şi cu instituţiile muzeale din ţară şi din străinătate în domeniul schimbului sau furnizării de colecţii didactice sau muzeale şi a altor categorii de exponate destinate promovării interesului public faţă de mediul marin (cod UNESCO 2510); 2.12. organizarea de congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări, mese rotunde/ateliere de lucru şi alte categorii de manifestări ştiinţifice în domeniul propriu de activitate, cu caracter naţional, regional sau internaţional (cod UNESCO 2510); 2.13. manipularea şi depozitarea substanţelor chimice periculoase, a deşeurilor chimice şi a precursorilor (coduri CAEN 6311, 6312); 3. activităţi operaţionale în domeniu: 3.1. susţinerea operaţională a sistemului naţional de monitoring integrat fizic, chimic şi biologic; 3.2. acordarea de asistenţă şi consultanţă ştiinţifică pentru elaborarea strategiei naţionale privind mediul marin şi costier (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 3.3. acordarea de asistenţă şi consultanţă ştiinţifică pentru implementarea cerinţelor Uniunii Europene în domeniul mediului marin şi costier, în aplicarea pe plan naţional a prevederilor convenţiilor/acordurilor internaţionale la care România se constituie ţară semnatară (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 3.4. acordarea de asistenţă şi consultanţă ştiinţifică, de expertiză şi contraexpertiză în domeniul mediului marin şi costier, la solicitarea instituţiilor din teritoriu ale ministerului coordonator, a altor instituţii ale autorităţilor locale, a operatorilor economici cu interese în zona economică exclusivă şi în zona costieră (cod CAEN 7310, cod UNESCO 2510); 3.5. organizarea, funcţionarea şi perfecţionarea monitorizării integrate a mediului marin, dezvoltarea cooperărilor pe plan naţional în domeniu (cod CAEN 7310); 3.6. funcţionarea laboratorului de măsurări şi analize fizico-chimice acreditat conform cerinţelor Uniunii Europene, asigurarea prin acesta de asistenţă şi expertiză în domeniu, la cerere (cod CAEN 7310); 3.7. înfiinţarea şi asigurarea operaţională a Centrului naţional de date oceanografice şi de mediu (cod UNESCO 2510); 3.8. înfiinţarea şi asigurarea operaţională a Centrului naţional de biodiversitate marină (cod UNESCO 2510); 3.9. înfiinţarea şi asigurarea operaţională a Centrului-pilot de acvacultură marină (cod UNESCO 2510); 3.10. asigurarea schimbului de date şi informaţii pe plan naţional şi internaţional privind mediul marin şi costier, prin funcţionarea în cadrul institutului naţional a Centrului regional de activitate pentru pescuit marin (cod UNESCO 2510); 3.11. asigurarea custodiei Rezervaţiei marine 2 Mai-Vama Veche (cod UNESCO 2510); 3.12. asigurarea participării la activităţile reţelei naţionale informatice pentru cercetare (RNC) şi furnizarea serviciilor de internet în cadrul acesteia; 3.13. informarea publică; 4. activităţi de formare şi specializare profesională: 4.1. formarea şi perfecţionarea personalului de cercetare-dezvoltare propriu, prin susţinerea specializărilor postuniversitare în ţară şi în străinătate; 4.2. formarea şi perfecţionarea personalului managerial în domeniul de activitate al institutului naţional, în managementul cercetării ştiinţifice, prin susţinerea specializărilor postuniversitare în ţară şi în străinătate; 4.3. susţinerea şi asigurarea funcţionării Centrului de formare-perfecţionare pentru meserii de mediu, a Centrului de formare-perfecţionare a lucrătorilor din pescăria marină, centre acreditate şi funcţionale în cadrul institutului naţional (cod CAEN 7411); 4.4. colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior, preuniversitar şi cu organizaţiile nonguvernamentale în cadrul programelor de educaţie ecologică (cod UNESCO 2510); 4.5. colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior cu preocupări formative în domeniul cunoaşterii, protecţiei, explorării-exploatării mediului marin şi costier, prin asigurarea asistenţei de specialitate în procesul formativ, asigurarea de facilităţi pentru lucrări de laborator şi practici tematice estivale (cod UNESCO 2510); 4.6. elaborarea şi supunerea spre aprobare ministerului coordonator de norme metodologice privind: a)acţiuni de autorizare şi control referitoare la calitatea componentelor mediului marin (cod CAEN 731); b)procedurile de acreditare a laboratoarelor proprii şi de aplicare a sistemului de calitate a datelor (cod CAEN 7411);5. activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate: 5.1. periodicul „Cercetări marine - Recherches marines“ (cod CAEN 2213); 5.2. studii, rapoarte, sinteze din domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului marin şi costier, cu apariţii neregulate (cod CAEN 2213); 5.3. cărţi de specialitate, determinatoare pentru organismele marine, broşuri, materiale promoţionale privind institutul naţional şi activitatea acestuia, materiale de educaţie ecologică sau de promovare a manifestărilor ştiinţifice (cod CAEN 2211); 6. activităţi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului marin şi costier, precum şi din domeniul tehnologiei marine, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 7. valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului marin şi costier, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 8. prestări de servicii sau activităţi de producţie, în sfera domeniului propriu de activitate, în cooperare cu instituţii colaboratoare, pentru susţinerea transferului tehnologic, valorificarea cercetării, participarea la activităţi expoziţionale, totul în conformitate cu legislaţia în vigoare; 9. activităţi de comerţ interior şi de import/export în vederea susţinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniul său de activitate (cod CAEN 7311).
(4) În domeniul biosferei Delta Dunării, principalele activităţi sunt:1. activităţi de cercetare-dezvoltare: 1.1. în cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru: 1.1.1. structura, evoluţia şi funcţionarea ecosistemelor specifice pentru zonele umede; 1.1.2. monitorizarea biodiversităţii şi a factorilor de mediu; 1.1.3. modelarea proceselor de bază în funcţionarea ecosistemelor; 1.1.4. valorificarea durabilă a resurselor naturale (piscicole, vegetale, cinegetice şi peisagistice); 1.1.5. evaluarea şi propunerea de măsuri pentru reducerea impactului antropic; 1.1.6. renaturarea şi reabilitarea ecologică a ecosistemelor degradate prin intervenţii antropice inadecvate; 1.1.7. reconstrucţia ecologică; 1.1.8. redresarea ecologică a populaţiilor unor specii aflate în declin; 1.1.9. armonizarea intereselor economice şi sociale cu obiectivele de conservare a diversităţii biologice; 1.1.10. dezvoltarea sistemului informaţional geografic şi a utilizării tehnicilor de teledetecţie; 1.1.11. strategii de conservare a biodiversităţii şi de valorificare durabilă a resurselor naturale; 1.1.12. planuri de management pentru gestionarea zonelor umede şi a resurselor acvatice; 1.1.13. elaborarea de hărţi tematice, atlase şi monografii; 1.1.14. fundamentarea ştiinţifică a proiectelor de acte normative care reglementează protecţia mediului; 1.1.15. cercetări şi studii specifice pentru implementarea convenţiilor internaţionale pe probleme de mediu la care România a aderat; 1.1.16. studii privind schimbări globale, în principal studiul modificărilor climatice şi al impactului acestora asupra mediului înconjurător; 1.1.17. studii-suport pentru implementarea în România a directivelor-cadru ale Comunităţii Europene în domeniul apelor şi protecţiei naturii; 1.2. alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, respectiv: 1.2.1. studii de specialitate-suport pentru elaborarea soluţiilor de renaturare, reconstrucţie ecologică şi îmbunătăţire a condiţiilor de mediu; 1.2.2. studii de impact şi bilanţuri de mediu; 1.2.3. proiecte de cercetare internaţionale în domenii care privesc zonele umede de interes conservativ pentru floră şi faună; 1.2.4. cercetări aplicative pentru adaptarea tehnologiilor de producţie din zonele amenajate agricol, piscicol şi silvic la cerinţele protecţiei mediului; 1.2.5. testarea de pesticide, erbicide şi tehnologii; 1.2.6. colaborarea cu alte institute naţionale, instituţii academice şi cu societăţi ştiinţifice în sfera preocupărilor privind protecţia mediului, pescuitul şi acvacultura; 1.2.7. organizarea de sesiuni, simpozioane, congrese şi alte manifestări ştiinţifice cu caracter intern şi internaţional în domeniul său de activitate; 1.3. participarea la realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu; 1.4. participarea în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare, prin: 1.4.1. cercetări multidisciplinare în cadrul programelor internaţionale (programele Comunităţii Europene); 1.4.2. participarea la programe internaţionale în reţeaua ariilor protejate Natura 2000; 1.4.3. colaborări cu organisme internaţionale implicate în activităţi legate de conservarea şi protecţia mediului; 1.4.4. colaborări cu persoane juridice pentru desfăşurarea în comun a unor cercetări în domeniul său de activitate; 1.4.5. participarea la sesiuni, simpozioane, congrese şi la alte manifestări ştiinţifice în domeniul propriu de activitate; 2. activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare; 2.1. participarea la elaborarea strategiei domeniului, prin realizarea de: 2.1.1. studii şi proiecte pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică şi îmbunătăţire a condiţiilor de mediu; 2.1.2. studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie pentru lucrări de amenajări piscicole, amenajări agricole, construcţii hidrotehnice, construcţii civile, industriale şi agrozootehnice; 2.1.3. studii şi proiecte pentru alimentări cu apă şi canalizări, instalaţii termice, frigorifice, de ventilaţie-climatizare şi de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori; 2.1.4. lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie; 2.1.5. studii topografice, geotehnice, pedologice şi hidrologice pentru fundamentarea proiectelor de investiţii; 2.1.6. studii de fezabilitate, evaluări de active, documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru lucrări de proiectare şi execuţie; 2.1.7. expertize privind starea şi situaţia construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente; 2.2. formarea şi specializarea profesională, respectiv: 2.2.1. pregătire profesională şi specializare de nivel mediu; 2.2.2. pregătire profesională de nivel postuniversitar şi doctorat, potrivit legii; 2.2.3. efectuarea practicii studenţeşti în specialităţi de profil, organizarea cursurilor de informare şi perfecţionare ştiinţifică a personalului didactic de nivel general şi mediu; 2.2.4. formarea şi perfecţionarea personalului managerial în activitatea de protecţie a mediului şi de gestionare a resurselor biologice naturale; 2.2.5. colaborarea cu organizaţii neguvernamentale, cu licee şi şcoli în cadrul programelor de educaţie ecologică; 2.3. consultanţă şi asistenţă de specialitate, şi anume: 2.3.1. acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniul conservării şi protecţiei mediului; 2.3.2. consultanţă pentru armonizarea legislaţiei române cu legislaţia comunitară europeană în domeniul mediului; 2.3.3. asistenţă ştiinţifică, expertize de specialitate şi servicii de consultanţă în domeniul de activitate; 2.3.4. asistenţă tehnică pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor de investiţii; 2.4. editarea şi tipărirea publicaţiilor de specialitate: 2.4.1. analele ştiinţifice ale institutului; 2.4.2. buletine de informare ştiinţifică şi tehnică; 2.4.3. studii, rapoarte, sinteze, hărţi tematice, monografii, atlase şi alte publicaţii în domeniul propriu de activitate; 2.5. prestări de servicii: 2.5.1. analize de laborator fizico-chimice (apă, soluri, produse alimentare), hidrobiologice; 2.5.2. închirierea navelor din dotarea institutului pentru: activităţi de cercetare, de educaţie ecologică şi ecoturism; 2.6. participarea la realizarea transferului tehnologic: 2.6.1. rezultatele obţinute în activitatea de cercetare-dezvoltare, şi anume: rapoarte anuale, strategii, planuri de management, recomandări, publicaţii, baze de date, modele, sisteme, tehnici, soft, soluţii, hărţi tematice, vor fi utilizate conform prevederilor legale de către autorităţile publice centrale şi locale, comunitatea ştiinţifică, organizaţii neguvernamentale şi operatori economici, în domeniul protecţiei mediului; 2.6.2. organizarea de sesiuni ştiinţifice şi cursuri de instruire în domeniul protecţiei mediului; 2.6.3. implementarea de tehnologii specifice de acvacultură, agricultură şi silvicultură în staţii-pilot; 2.7. execuţia de unicate şi serii mici, în cadrul activităţii de microproducţie, producerea şi livrarea de material biologic pentru repopularea ecosistemelor naturale, precum şi în sisteme de cultură; 2.8. activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului de activitate, în condiţiile legii.
(5) În cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.
Capitolul IIIPatrimoniul Articolul 4
(1) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunurile proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Institutul naţional poate realiza servicii sau activităţi de microproducţie prin asociere în participaţiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea ministerului coordonator şi a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.
(3) Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoană juridică executantă, şi ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a institutului naţional, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În exercitarea drepturilor sale institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului de activitate.
(5) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
(6) Institutul administrează bunurile din domeniul public al statului prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
Capitolul IVStructura organizatorică şi funcţională Articolul 5
(1) Institutul naţional are în structură departamente, secţii, laboratoare, baze de cercetare, precum şi alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului său de activitate.
(2) Pentru realizarea obiectului său de activitate institutul naţional are în cadrul structurii sale organizatorice 3 institute naţionale, organizate ca subunităţi fără personalitate juridică.
(3) În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea Consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.
Capitolul VOrganele de conducere Articolul 6Conducerea institutului naţional este asigurată de: a)Consiliul de administraţie; b)Comitetul de direcţie; c)directorul general. Articolul 7Orientarea şi coordonarea activităţii de cercetare-dezvoltare din institutul naţional sunt asigurate de Consiliul ştiinţific. Articolul 8
(1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul Consiliului de administraţie.
(2) Conducătorii subunităţilor, secţiilor şi compartimentelor din structura institutului naţional răspund în faţa Consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.
Secţiunea 1Consiliul de administraţie Articolul 9
(1) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, la propunerea conducerii autorităţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.
(2) Din Consiliul de administraţie fac parte:a)directorul general al institutului naţional, care este preşedintele Consiliului de administraţie; b)preşedintele Consiliului ştiinţific al institutului naţional; c)un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, d)un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; e)un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; f)un reprezentant al ministerului coordonator; g)conducătorii subunităţilor fără personalitate juridică din cadrul institutului naţional.
(3) Revocarea membrilor Consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.
Articolul 10
(1) Membrii Consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.
(2) Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai Consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de Consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.
(3) Persoanele numite ca membri ai Consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al Consiliului de administraţie cei care personal ori al/a/ale căror soţ/soţie ori rude până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe. În acest sens, membrii Consiliului de administraţie vor completa o declaraţie pe propria răspundere.
Articolul 11
(1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:a)aprobă, la propunerea Consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate; b)propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea secţiilor şi a compartimentelor din structura acestuia; c)stabileşte structura organizatorică şi numărul maxim de posturi pentru subunităţile din cadrul institutului naţional, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit art. 5 alin. (2) din hotărâre; d)stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al institutului naţional, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit art. 5 alin. (2) din hotărâre; e)analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale; f)analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent; g)analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea semestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli; h)analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional; i)propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea ori închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii; j)aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale; k)aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 31 şi stabileşte modul de rambursare a acestora; l)aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută; m)aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă; n)aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din institutul naţional; o)aprobă asocierea institutului naţional cu terţe persoane juridice în vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi şi care se încadrează în obiectul de activitate al institutului naţional, cu respectarea prevederilor legale; p)fundamentează şi prezintă ministerului coordonator propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, pentru finanţarea obiectivelor de interes public, specifice activităţii institutului naţional; q)avizează numirile şi revocările conducătorilor subunităţilor şi compartimentelor funcţionale din cadrul institutului naţional, la propunerea directorului general; r)stabileşte indemnizaţiile membrilor săi şi propune salariul directorului general al institutului naţional, conform prevederilor legale; s)aprobă scoaterea din uz şi casarea mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al institutului naţional, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Consiliul de administraţie execută orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.
Articolul 12Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe. Articolul 13
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui ori la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului de administraţie.
(2) Dezbaterile Consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa lui, de către vicepreşedintele ales de membrii acestuia.
Articolul 14
(1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 6 membri. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa Consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotărârile Consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de 5 membri.
Articolul 15La şedinţele Consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, câte un reprezentant al sindicatelor reprezentative din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat. Articolul 16Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, Consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Remunerarea acestora se face conform prevederilor legale. Articolul 17
(1) Membrii Consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional.
(2) Membrii Consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al Consiliului de administraţie şi dacă au informat în scris despre aceasta ministerul coordonator.
(3) Membrii Consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 10 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.
Articolul 18În primul trimestru al fiecărui an, Consiliul de administraţie prezintă ministerului coordonator un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs. Articolul 19
(1) Secretariatul Consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional.
(2) Atribuţiile secretarului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie.
Secţiunea a 2-aComitetul de direcţie Articolul 20
(1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.
(2) La şedinţele Comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, câte un reprezentant al sindicatelor reprezentative din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
(3) În funcţie de problematica abordată, la şedinţele Comitetului de direcţie pot fi invitaţi şi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional.
Articolul 21
(1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de Consiliul de administraţie.
(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:a)strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional; b)programul anual de cercetare-dezvoltare; c)bugetul de venituri şi cheltuieli; d)programul de investiţii; e)sistemul de asigurare a calităţii; f)alte obligaţii.
Articolul 22Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun. Articolul 23
(1) La nivelul subunităţilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează Comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunităţii respective.
(2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de Consiliul de administraţie.
Secţiunea a 3-aDirectorul general Articolul 24
(1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.
Articolul 25Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a)reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoanele fizice din ţară şi din străinătate; b)stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi compartimentelor funcţionale, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul Consiliului de administraţie; c)propune Consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional; d)numeşte conducătorii subunităţilor şi compartimentelor funcţionale din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de Comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul Consiliului de administraţie; e)angajează şi concediază personalul de execuţie din cadrul compartimentelor funcţionale ale institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă; f)asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin Comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă; g)răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; h)adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii de specialitate; i)analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea Compartimentului de marketing; j)are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat; k)poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional; l)exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de Consiliul de administraţie.
Secţiunea a 4-aConsiliul ştiinţific Articolul 26
(1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând compartimentele din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători ştiinţifici gradul I şi II, cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional.
(3) Din Consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general, conducătorii subunităţilor şi directorii ştiinţifici ai subunităţilor din cadrul institutului naţional.
(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii Consiliului ştiinţific.
(5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de Consiliul de administraţie.
Articolul 27Atribuţiile principale ale Consiliului ştiinţific sunt următoarele: a)participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare; b)analizează, avizează şi urmăreşte realizarea programelor de cercetare ştiinţifică; c)propune spre aprobare Consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional; d)avizează hotărârile Consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii; e)propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; f)organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific; g)avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; h)avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.
Capitolul VIBugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare Articolul 28
(1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi situaţii financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
(2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către ministerul coordonator, în condiţiile legii.
Articolul 29
(1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de ministerul coordonator şi se aprobă prin ordin al conducătorului acestuia, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(3) Pentru sumele primite de la bugetul de stat, directorul general este ordonator de credite, potrivit legii.
Articolul 30Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată. Articolul 31
(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit potrivit legii.
(2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului mediului, potrivit reglementărilor legale în vigoare, la propunerea Consiliului de administraţie.
Articolul 32
(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.
Articolul 33
(1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii, credite bancare şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.
(2) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) se adjudecă potrivit legii.
Articolul 34
(1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România şi prin unităţi de trezorerie.
(2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutară stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.
Articolul 35Institutul naţional organizează controlul financiar preventiv propriu şi auditul statutar, potrivit legii.
Capitolul VIIReglementarea litigiilor Articolul 36Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române de drept comun. Capitolul VIIIDispoziţii finale Articolul 37Statutul de institut naţional se reînnoieşte periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional. ANEXĂla regulament BUNURILE din domeniul public al statului administrate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului
Nr. M.F.P Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Anul dobândirii în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Baza legală În administrare/ concesiune
149641 8.29.06 Teren INC-DPM-ICIM Bucureşti Suprafaţa terenului = 101.276,48 m2 Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1951 51,029,902 Decizia nr. 944/1951, Legea nr. 337/1999, HG nr. 1.159/2005, HG nr. 758/2006 În administrare
149642 8.29.06 Sediu INC-DPM-ICIM Bucureşti Corp clădire 0, S+P+2E, curte engleză, Suprafaţa construită = 966,4 m2 Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1975 987,656 Legea nr. 337/1999 În administrare
149644 8.29.06 Sediu INC-DPM-ICIM Bucureşti Hala III Canalul hidrostatic + corp C (P+3E) Suprafaţa construită = 1.482,3 m2 Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1965 615,494 Legea nr. 337/1999 În administrare
149645 8.29.06 Sediu INC-DPM-ICIM Bucureşti Baza experimentală pentru mecanica rocilor şi procese tehnologice Corp (ABC) Suprafaţa construită = 1.365,6 m2 Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1984 2,793,000 Legea nr. 337/1999 În administrare
Nr. M.F.P Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Anul dobândirii în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Baza legală În administrare/ concesiune
149647 8.29.06 Sediu INC-DPM-ICIM Bucureşti Atelier pentru execuţia de modelare fizică Suprafaţa construită = 837 m2 Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1960 131,226 Legea nr. 337/1999 În administrare
149648 8.29.06 Sediu INC-DPM-ICIM Bucureşti Hale de modelare hidraulică (I+II)+staţii de pompe Suprafaţa construită = 3.115 m2 Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1960 472,154 Legea nr. 337/1999 În administrare
149649 8.29.06 Sediu INC-DPM-ICIM Bucureşti Hala IV încercări hidraulice+corp clădire (P+2E) Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1978 858,812 Legea nr. 337/1999 În administrare
149650 8.29.06 Sediu INC-DPM-ICIM Bucureşti Hala V încercări hidraulice şi platformă Suprafaţa construită = 1.255 m2 Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1984 674,768 Legea nr. 337/1999 În administrare
149651 8.29.06 Sediu INC-DPM-ICIM Bucureşti Stand de încercări modele spaţiale Suprafaţa construită = 156,4 m2 Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1973 47,708 Legea nr. 337/1999 În administrare
149652 8.29.06 Sediu INC-DPM-ICIM Bucureşti Magazin 4 buc. Suprafaţa construită = 669,2 m2 Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1960 1,163 Legea nr. 337/1999 În administrare
149653 8.29.06 Sediu INC-DPM-ICIM Bucureşti Garaj auto Suprafaţa construită = 174 m2 Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1965 1 Legea nr. 337/1999 În administrare
149654 8.29.06 Sediu INC-DPM-ICIM Bucureşti Cabină poartă Suprafaţa construită = 8 m2 Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1965 1 Legea nr. 337/1999 În administrare
149655 8.29.06 Sediu INC-DPM-ICIM Bucureşti Barăci metalice - 15 buc. Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1960 1 Legea nr. 337/1999 În administrare
149656 8.29.06 Teren INC-DPM-ICIM comuna Glina Suprafaţa = 33.133 m2 Judeţul Ilfov, comuna Glina 1970 416,293 Legea nr. 337/1999 În administrare
149657 8.29.06 Sediu INC-DPM, comuna Glina Pavilion şi laboratoare Suprafaţa construită = 256,2 m2 România, judeţul Ilfov, comuna Glina 1973 69,502 Legea nr. 337/1999 În administrare
Nr. M.F.P Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Anul dobândirii în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Baza legală În administrare/ concesiune
116028 8.29.06 Laboratoare de cercetare şi spaţii de proiectare D+P+3 Suprafaţa construită = 388,5 m2 Suprafaţa desfăşurată = 1.942 m2 Suprafaţa terenului = 1.200 m2 Judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, str. Babadag nr. 165 1984 1,915,000 Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003 În administrare
116035 8.29.06 Anexe institut Clădire P Suprafaţa construită = 179,26 m2 Judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, str. Babadag nr. 165 1987 126,473 Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003 În administrare
116039 8.29.06 Garaje institut Clădire P, s = 80,33 m2 Judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, str. Babadag nr. 165 1995 6,000 Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003 În administrare
116049 8.29.06 Baza de cercetare Chilia Veche - sediu laboratoare Suprafaţa totală a terenului = 460,86 m2, clădire P+1 Suprafaţa construită = 241,87 m2 Suprafaţa desfăşurată = 457,76 m2 Judeţul Tulcea, MRJ Tulcea, comuna Chilia Veche 1994 85,429 Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003 În administrare
116054 8.29.06 Baza de cercetare Enisala - baza de producere icre embrionate de şalău, anexe gospodăreşti Clădire P Suprafaţa construită = 188 m2 Suprafaţa anexe = 625 m2 Suprafaţa totală = 5.649 m2 Judeţul Tulcea, comuna Sarichioi 1975 52,101 Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003 În administrare
116061 8.29.06 Baza de cercetare Maliuc - laboratoare Clădire P Suprafaţa construită = 216,92 m2 Suprafaţa totală = 1.177 m2 Judeţul Tulcea, comuna Maliuc 1982 1 Legea nr. 213/1998 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003 În administrare
104477 8.29.06 Sediu INCDM Clădire P +2 Suprafaţa totală = 6.500 m2 Suprafaţa construită = 1.450 m2 Judeţul Constanta, bd. Mamaia nr. 300 1983 829 Decret nr. 465/1983 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003 În administrare
104479 8.29.06 Teren Suprafaţa = 5.160 m2 Judeţul Constanta, bd. Mamaia nr. 304 1948 1 Protocol nr. 739 din 9 iulie 2003 În administrareSmartCity5

COMENTARII la Regulament -/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament - din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament -/2009
Hotărârea 774 2010
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia
Hotărârea 506 2010
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia
Hotărârea 1377 2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric
Hotărârea 1437 2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive
Hotărârea 1442 2009
privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu