Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Protocol Nr.- din 30.07.2015

între Guvernul României şi Guvernul Canadei suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977
ACT EMIS DE:
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 07 decembrie 2016SmartCity1

PREAMBULGuvernul României şi Guvernul Canadei (părţile),dorind să consolideze relaţiile de prietenie existente între părţi,conştiente de avantajele cooperării eficace în domeniul utilizărilor în scopuri paşnice ale energiei nucleare şi încurajării dezvoltării durabile,luând act de cooperarea derulată între părţi în temeiul Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977, şi al Acordului, prin schimb de note între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei, privind amendarea Acordului lor privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 1994 (Acordul),luând în considerare faptul că România este stat membru al Uniunii Europene şi al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (EURATOM) şi este parte la Tratatul privind Uniunea Europeană, semnat la Maastricht la 7 februarie 1992 (TUE) la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Roma la 25 martie 1957 (TFUE) şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Roma la 25 martie 1957 (Tratatul EURATOM),recunoscând că Acordul dintre Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM) şi Guvernul Canadei privind cooperarea în domeniul utilizărilor în scopuri paşnice ale energiei atomice, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 1959, astfel cum a fost modificat prin schimb de note, semnate în 1959, 1978, 1981, 1985 şi 1991 („ACN/Acordul de Cooperare Nucleară EURATOM - Canada") este aplicabil României de la aderarea sa la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007,recunoscând că utilizările în scopuri paşnice ale tehnologiei şi ale tritiului, echipamentelor conexe tritiului şi tehnologiei conexe tritiului pentru folosirea la funcţionarea în condiţii de siguranţă a reactoarelor cu apă grea sub presiune sau a instalaţiilor de detritiere a apei grele nu intră în domeniul de aplicare al ACN EURATOM - Canada,recunoscând că ambele părţi sunt state membre ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA),recunoscând că atât România, cât şi Canada sunt ambele state părţi, neposesoare de arme nucleare, la Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Londra, Moscova şi Washington la 1 iulie 1968 (TNP) şi, în această calitate, s-au angajat să nu fabrice sau să nu dobândească în alt mod arme nucleare sau alte dispozitive explozive nucleare şi că fiecare parte a încheiat un acord cu AIEA pentru aplicarea garanţiilor nucleare în legătură cu TNP,subliniind în continuare faptul că părţile la TNP s-au angajat să faciliteze şi au dreptul de a participa la un schimb cât mai extins de materiale nucleare, materiale, echipamente şi informaţii ştiinţifice şi tehnologice pentru utilizările în scopuri paşnice ale energiei nucleare şi că părţile la TNP, care sunt în măsura să facă acest lucru, pot, de asemenea, să coopereze pentru a contribui, împreună cu alte state, la dezvoltarea viitoare a aplicaţiilor energiei nucleare pentru scopuri paşnice,constatând că garanţiile nucleare se aplică în România şi în Canada după cum urmează:(a) pentru România:Acordul dintre Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea art. III alin. (1) şi alin. (4) din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare (INFCIRC/193/Add. 27), adoptat la Bruxelles la 5 aprilie 1973, cu modificările ulterioare (Acordul EURATOM - AIEA din 1973 privind garanţiile nucleare)şi Protocolul Adiţional la Acordul dintre Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea art. III alin. (1) şi alin. (4) din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la 22 septembrie 1998 (INFCIRC/193/Add. 28) (Protocolul EURATOM - AIEA din 1998),ambele intrate în vigoare pentru România la 1 mai 2010, şi (b) pentru Canada: Acordul dintre Guvernul Canadei şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică pentru aplicarea de garanţii nucleare în legătură cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la 21 februarie 1972 (Acordul Canada - AIEA din 1972 privind garanţiile nucleare),şi Protocolul Adiţional la Acordul dintre Canada şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică pentru aplicarea de garanţii nucleare în legătură cu Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la 24 septembrie 1998 (Protocolul Canada - AIEA din 1998),constatând că atât România, cât şi Canada sunt părţi la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare (CPFMN), adoptată la Viena la 26 octombrie 1979, şi au ratificat Amendamentul la CPFMN, semnat la Viena la 8 iulie 2005, notând decizia României de a construi o instalaţie de detritiere a apei grele pentru a extrage tritiul care se formează în apa grea utilizată ca moderator şi agent de răcire în reactoarele nucleare de tip CANDU de la Cernavodă şi dorinţa Canadei de a coopera cu România în acest proiect, dorind să dezvolte în continuare domenii suplimentare de cooperare, înţelegând, prin urmare, să coopereze bilateral în aceste scopuri, au convenit să suplimenteze Acordul după cum urmează: Articolul 11. Prezentul protocol suplimentează Acordul şi se interpretează împreună cu Acordul. 2. Acordul rămâne în vigoare şi prevederile Acordului se aplică, mutatis mutandis, prezentului protocol, cu excepţia cazului în care se prevede în mod diferit în prezentul protocol. Articolul IX din Acord este aplicabil prezentului protocol. Articolul 2Definiţii 1. În sensul prezentului protocol: informaţii confidenţiale" semnifică informaţii confidenţiale sau informaţii care sunt privilegiate sau care sunt protejate în alt mod împotriva divulgării în temeiul legislaţiei uneia dintre părţi; tehnologie" semnifică date tehnice care includ, dar nu se limitează la desene tehnice, negative fotografice şi tipărituri, înregistrări, date de proiectare şi manuale tehnice, de funcţionare şi de întreţinere şi instrucţiuni, schiţe, planuri, diagrame, modele, formule, proiecte şi specificaţii inginereşti, scrise sau înregistrate pe alte suporturi media sau dispozitive, cum ar fi discuri, benzi, memorii programabile numai pentru citit, care pot fi folosite în dezvoltarea, proiectarea, producerea, funcţionarea, întreţinerea sau testarea echipamentelor, a instalaţiilor, a materialelor nucleare sau a materialelor, dar excluzând date disponibile pentru public; tritiu" semnifică compuşii şi amestecurile care conţin tritiu, în care raportul tritiu/hidrogen în atomi depăşeşte 1/1000; echipamente conexe tritiului" semnifică echipamente, uzine sau instalaţii pentru producţia, recuperarea, extracţia, concentrarea, manipularea sau stocarea tritiului; şi tehnologie conexă tritiului" semnifică date tehnice pe care Partea expeditoare le-a desemnat, anterior transferului şi după consultarea cu Partea destinatară, ca fiind importante pentru proiectarea, producerea, funcţionarea sau întreţinerea echipamentelor conexe tritiului, sau pentru procesarea tritiului şi (i) include, dar nu se limitează la desene tehnice, negative fotografice şi tipărituri, înregistrări, date de proiectare şi manuale tehnice şi de funcţionare; dar (ii) exclude date disponibile pentru public. 2. Părţile convin că orice referire la „informaţii" din Acord semnifică „tehnologie", astfel cum este definit acest termen la alineatul 1, şi că transferurile de tehnologie pot implica asistenţă tehnică. Articolul 3Domeniu de aplicare 1. Obiectivul prezentului protocol este de a actualiza terminologia utilizată în Acord, referitoare la tehnologie, de a consolida cooperarea în acest domeniu, precum şi de a oferi un cadru de cooperare între părţi în domeniul utilizărilor în scopuri paşnice ale tritiului, ale echipamentelor conexe tritiului şi ale tehnologiei conexe tritiului pentru folosirea la funcţionarea în condiţii de siguranţă a reactoarelor cu apă grea sub presiune sau a instalaţiilor de detritiere a apei grele, pe baza beneficiului mutual şi a reciprocităţii şi fără a aduce atingere competenţelor respective ale fiecărei părţi. 2. Tritiul, echipamentele conexe tritiului şi tehnologia conexă tritiului identificate în anexă fac obiectul prezentului protocol, cu excepţia cazului în care părţile convin în mod diferit. 3. Părţile recunosc competenţa ACN EURATOM - Canada în domeniile utilizării în scopuri paşnice a energiei nucleare, cercetării şi dezvoltării în sectorul nuclear şi furnizării de către Canada a tritiului şi echipamentelor conexe tritiului pentru folosire în cadrul programului EURATOM de cercetare şi formare în domeniul fuziunii termonucleare controlate, adoptat prin Decizie a Consiliului Uniunii Europene în temeiul articolului 7 din Tratatul EURATOM, precum şi în orice alt program sau activităţi în acest domeniu, adoptate de către Consiliu. Articolul 4Domenii de cooperare 1. Cooperarea avută în vedere în temeiul prezentului protocol se referă la utilizarea, dezvoltarea şi aplicarea tritiului, echipamentelor conexe tritiului şi tehnologiei conexe tritiului, în scopuri paşnice, şi poate include, inter alia: a)furnizarea de tehnologie conexă tritiului, referitoare la:

(i) cercetare şi dezvoltare;
(ii) sănătate, securitate nucleară, planificare în situaţii de urgenţă şi protecţia aerului, apei şi solului;
(iii) echipamente conexe tritiului (inclusiv furnizarea de proiecte, schiţe şi specificaţii);
(iv) utilizări ale tritiului şi ale echipamentelor conexe tritiului (inclusiv procesele şi specificaţiile de fabricaţie);
şi transferul de brevete şi alte drepturi de proprietate referitoare la tehnologia conexă tritiului;

(b) furnizarea de echipamente conexe tritiului pentru utilizarea la funcţionarea în condiţii de siguranţă a reactoarelor cu apă grea sub presiune sau a instalaţiilor de detritiere a apei grele; (c) cooperarea industrială între persoane în România şi în Canada; (d) pregătirea tehnică şi accesul la echipamentele conexe tritiului şi utilizarea acestora; şi (e) prestarea de asistenţă tehnică şi servicii, inclusiv schimburi de experţi şi specialişti. 2. Furnizarea de tehnologie legată de sănătate şi securitate în conformitate cu Acordul ar putea include planificarea în situaţii de urgenţă. Articolul 5Cooperare trilaterală 1. Părţile sau orice persoane aflate sub jurisdicţiile respective ale părţilor pot coopera în comun cu ţări terţe sau cu persoane aflate sub jurisdicţiile unor astfel de ţări, în domeniile de cooperare prevăzute în Acord, astfel cum este suplimentat de prezentul protocol. 2. Această cooperare se desfăşoară în conformitate cu acordurile în domeniul utilizării în scopuri paşnice a energiei nucleare, obligatorii pentru părţi şi pentru respectivele părţi terţe. Articolul 6Notificare şi transfer Anterior oricărui transfer între părţi, fie direct, fie prin intermediul unei părţi terţe, de tritiu, echipamente conexe tritiului sau tehnologie conexă tritiului, care fac obiectul prezentului protocol, părţile se notifică reciproc în scris, în conformitate cu Înţelegerea administrativă. Articolul 7Transfer către părţi terţe Fiecare dintre părţi obţine acordul scris al celeilalte părţi anterior oricărui transfer de tritiu, echipamente conexe tritiului şi tehnologie conexă tritiului, care fac obiectul prezentului protocol, dincolo de jurisdicţia părţii expeditoare, către o parte terţă, în conformitate cu Înţelegerea administrativă. Articolul 8Utilizarea finală în scopuri paşnice a tehnologiei, a tritiului, echipamentelor conexe tritiului şi tehnologiei conexe tritiului 1. Tehnologia, tritiul, echipamentele conexe tritiului şi tehnologia conexă tritiului, care fac obiectul Acordului sau al prezentului protocol, nu se utilizează pentru fabricarea sau obţinerea, în orice alt mod, a armelor nucleare sau a altor dispozitive explozive nucleare. 2. Tritiul, echipamentele conexe tritiului şi tehnologia conexă tritiului, care fac obiectul prezentului protocol, sunt folosite numai la funcţionarea în condiţii de siguranţă a reactoarelor cu apă grea sub presiune sau a instalaţiilor de detritiere a apei grele, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris, prealabil, al celeilalte părţi, pentru utilizarea în alt scop paşnic. Articolul 9Stingerea obligaţiilor 1. Tritiul şi echipamentele conexe tritiului fac obiectul prezentului protocol până când: (a) au fost transferate către o parte terţă, în conformitate cu dispoziţiile articolului 7 (Transfer către părţi terţe) din prezentul protocol; sau (b) s-a stabilit altfel, în scris, de către părţi. 2. Tehnologia conexă tritiului face obiectul prezentului protocol până când se stabileşte altfel, în scris, de către părţi. Articolul 10Protecţie fizică Părţile aplică, în jurisdicţiile proprii, toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia fizică a tritiului, a echipamentelor conexe tritiului şi a tehnologiei conexe tritiului, care fac obiectul prezentului protocol, pentru a le proteja, inter alia, împotriva furtului sau a folosirii neautorizate. Articolul 11Înţelegeri administrative În conformitate cu dispoziţiile articolului VII din Acord, părţile, prin autorităţile guvernamentale competente respective, şi anume, pentru România, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi, pentru Canada, Comisia de Securitate Nucleară a Canadei, încheie înţelegeri administrative pentru a facilita punerea în aplicare cu eficacitate a prezentului protocol. Astfel de înţelegeri includ procedurile necesare pentru ca autorităţile guvernamentale competente să pună în aplicare şi să gestioneze dispoziţiile prezentului protocol, luând în considerare obligaţiile României în temeiul Tratatului EURATOM. Articolul 12Protecţia informaţiilor confidenţiale 1. Părţile iau măsuri rezonabile de precauţie pentru a proteja confidenţialitatea informaţiilor, inclusiv a secretelor comerciale şi industriale, transferate între părţi sau între persoane aflate sub jurisdicţiile respective ale părţilor, în conformitate cu Acordul sau cu prezentul protocol. 2. Partea care furnizează informaţii, în conformitate cu Acordul sau cu prezentul protocol, pe care le consideră confidenţiale ia măsuri rezonabile de precauţie pentru a se asigura că informaţiile sunt identificate în mod clar ca fiind confidenţiale, în conformitate cu legislaţia sau politicile acelei părţi. 3. Părţile iau măsuri rezonabile de precauţie pentru a se asigura că orice informaţii emise în vederea punerii în aplicare a Acordului sau a prezentului protocol, pe care le consideră a fi confidenţiale, sunt identificate în mod clar ca fiind confidenţiale, în conformitate cu legislaţia sau politicile respective ale părţilor. 4. Partea care primeşte sau deţine informaţii identificate ca fiind confidenţiale în conformitate cu prevederile alineatelor 2 sau 3 ia măsuri rezonabile de precauţie pentru a se asigura că: (a) informaţiile sunt utilizate, în mod exclusiv, în conformitate cu Acordul sau cu prezentul protocol şi nu pentru orice alt scop; (b) informaţiile nu sunt divulgate sau transferate către orice altă persoană fără acordul scris, prealabil, al părţii care a furnizat sau a emis informaţiile; şi (c) orice persoană aflată sub jurisdicţia acelei părţi care primeşte sau deţine informaţiile, precum şi orice altă persoană căreia îi sunt divulgate sau transferate informaţiile, în temeiul prevederilor de la litera (b), limitează accesul la aceste informaţii numai pentru acele persoane care trebuie să aibă acces la astfel de informaţii. 5. Se consideră că o parte a luat „măsuri rezonabile de precauţie" în cazul în care acea parte ia toate măsurile de precauţie pe care le are la dispoziţie pentru: (a) a proteja informaţiile confidenţiale aflate în posesia sau sub controlul acesteia; sau (b) a solicita persoanelor aflate sub jurisdicţia sa să protejeze informaţiile confidenţiale, aflate în posesia sau sub controlul lor. 6. Prezentul protocol nu impune părţilor să transfere informaţii, în cazul în care transferul în cauză este interzis de legislaţia şi politicile respective ale unei părţi sau de obligaţiile internaţionale ale părţilor. Articolul 13 Încetarea cooperării 1. Oricare dintre părţi are dreptul de a suspenda sau înceta continuarea cooperării în temeiul Acordului sau al prezentului protocol, precum şi de a suspenda sau denunţa Acordul sau prezentul protocol, integral sau parţial, în cazul în care cealaltă parte: (a) denunţă sau încalcă grav un acord în domeniul garanţiilor nucleare cu AIEA, care semnifică, pentru România, Acordul EURATOM - AIEA din 1973 privind garanţiile nucleare şi Protocolul EURATOM - AIEA din 1998 şi, pentru Canada, Acordul Canada - AIEA din 1972 privind garanţiile nucleare şi Protocolul Canada - AIEA din 1998; (b) încalcă substanţial dispoziţiile articolului 6 (Notificare şi transfer), ale articolului 7 (Transfer către părţi terţe), ale articolului 8 (Utilizare finală în scopuri paşnice a tehnologiei, a tritiului, echipamentelor conexe tritiului şi tehnologiei conexe tritiului), ale articolului 10 (Protecţie fizică) sau ale articolului 12 (Protecţia informaţiilor confidenţiale), din prezentul protocol; (c) încalcă substanţial dispoziţiile articolelor III, IV sau VI din Acord, sau (d) nu se conformează, într-un termen rezonabil, cu o decizie a unui tribunal de arbitraj menţionat la articolul IX (privind soluţionarea litigiilor) din Acord sau nu se conformează cu dispoziţiile Acordului şi prezentului protocol în urma unei constatări de nerespectare pronunţate de un tribunal de arbitraj. 2. Partea care intenţionează să îşi exercite drepturile proprii, în temeiul alineatului 1, notifică, în scris, celeilalte părţi decizia sa şi oferă celeilalte părţi posibilitatea de a solicita consultări în conformitate cu alineatele 3 sau 4. Partea în cauză specifică în notificare motivele care stau la baza deciziei sale şi, în cazul în care intenţionează să denunţe Acordul sau prezentul protocol, aceasta se va produce într-un termen de cel puţin 6 luni. 3. În cazul în care una dintre părţi intenţionează să suspende sau să înceteze cooperarea ori să suspende sau să denunţe Acordul ori prezentul protocol în temeiul alineatului 1 literele (a), (b) sau (c), oricare dintre părţi poate solicita consultări în termen de treizeci (30) de zile de la data notificării menţionate la alineatul 2 pentru a analiza dacă încălcarea a fost intenţionată şi pentru a propune măsuri corective. În cazul în care părţile stabilesc că încălcarea nu a fost intenţionată şi că măsurile corective ar fi adecvate, partea care intenţionează să îşi exercite drepturile proprii oferă celeilalte părţi posibilitatea de a adopta măsuri corective, care sunt satisfăcătoare pentru ambele părţi, în cadrul unui termen stabilit de comun acord. 4. În cazul în care una dintre părţi intenţionează să suspende sau să înceteze cooperarea sau să suspende sau să denunţe Acordul ori prezentul protocol în temeiul alineatului 1 litera (d), oricare dintre părţi poate solicita consultări în termen de treizeci (30) de zile de la notificarea menţionată la alineatul 2, pentru a stabili un calendar pentru conformare. 5. În cazul în care partea responsabilă pentru adoptarea de măsuri corective sau pentru conformarea cu o decizie a unui tribunal de arbitraj ori cu dispoziţiile Acordului sau ale prezentului protocol nu a dus la îndeplinire aceste obligaţii în termenul stabilit de comun acord, menţionat la alineatele 3 sau 4, cealaltă parte poate continua să îşi exercite drepturile proprii, în temeiul alineatului 1. 6. Consultările derulate în temeiul prezentului articol suspendă termenul prevăzut în notificarea de denunţare menţionată la alineatul 2. Articolul 14Relaţia cu Acordul de Cooperare Nucleară EURATOM - Canada şi cu instrumentele care îi succed 1. ACN EURATOM - Canada prevalează faţă de Acord şi de prezentul protocol în acele domenii care fac obiectul ACN EURATOM - Canada. Acordul, astfel cum este suplimentat de prezentul protocol, rămâne în vigoare pentru acele domenii de cooperare privind energia nucleară care nu sunt reglementate în cadrul ACN EURATOM - Canada , inclusiv în cadrul oricăror instrumente juridice care îl modifică sau care îl înlocuiesc. 2. În caz de conflict, incompatibilitate sau suprapunere între drepturile şi obligaţiile care decurg din Acord şi din prezentul protocol, pe de o parte, şi drepturile şi obligaţiile care decurg din ACN EURATOM - Canada, inclusiv din orice instrumente juridice care îl modifică sau care îl înlocuiesc, pe de altă parte, ACN EURATOM - Canada prevalează. 3. Niciuna dintre prevederile Acordului sau ale prezentului protocol nu va fi interpretată ca afectând drepturile şi obligaţiile care decurg din participarea oricăreia dintre părţi în cadrul altor acorduri internaţionale, inclusiv, pentru Guvernul României, TUE, TFUE şi Tratatul EURATOM. Articolul 15Anexe Anexa la prezentul protocol constituie parte integrantă a acestuia. Articolul 16Intrarea în vigoare, modificările şi încetarea valabilităţii 1. Prezentul protocol intră în vigoare la data ultimei note verbale prin care părţile îşi notifică reciproc finalizarea procedurilor interne proprii, necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol. 2. Prezentul protocol poate fi modificat în orice moment, cu acordul scris al părţilor. Orice modificări ale prezentului protocol intră în vigoare în conformitate cu dispoziţiile alineatului 1. 3. Denunţarea, încetarea sau suspendarea prezentului protocol nu afectează drepturile sau obligaţiile părţilor create prin aplicarea prezentului protocol anterior denunţării, încetării sau suspendării acestuia. Drept care subsemnaţii, pe deplin împuterniciţi în acest scop, au semnat prezentul protocol. Semnat în două exemplare originale la Bucureşti în data de 31 iulie 2015, în limbile română, engleză şi franceză, toate fiind egal autentice. Pentru Guvernul României, Daniel Ioniţă, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe Pentru Guvernul Canadei, Joanne Lemay, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar ANEXĂUrmătoarele elemente privind tritiul, echipamentele conexe tritiului şi tehnologia conexă tritiului fac obiectul prezentului protocol: (a) tritiul, echipamentele conexe tritiului şi tehnologia conexă tritiului transferată între părţi, direct sau prin intermediul unor părţi terţe; (b) tritiul produs sau procesat prin echipamentele conexe tritiului care fac obiectul prezentului protocol, inclusiv tritiul extras; (c) echipamentele conexe tritiului pe care partea destinatară sau partea expeditoare, după consultări cu partea destinatară, le-a desemnat ca fiind proiectate, construite sau care funcţionează pe baza sau prin utilizarea tehnologiei conexe tritiului care face obiectul prezentului protocol sau a tehnologiei conexe tritiului derivată din echipamentele conexe tritiului care fac obiectul prezentului protocol; şi (d) fără a restricţiona caracterul general al celor de mai sus, echipamentele conexe tritiului care îndeplinesc cumulativ toate cele 3 criterii de mai jos:

(i) procesele de proiectare, construcţie sau funcţionare a echipamentelor conexe tritiului menţionate la litera (a), care se bazează în mod practic pe procese fizice sau chimice identice sau similare, astfel cum a fost convenit în scris de către părţi anterior transferului echipamentelor menţionate la litera (a);
(ii) sunt desemnate ca atare de partea destinatară sau de partea expeditoare, după consultarea cu partea destinatară; şi
(iii) prima exploatare a acestora începe la o locaţie aflată sub jurisdicţia părţii destinatare, în termen de 20 de ani de la data primei exploatări a echipamentelor menţionate la punctul (i).


SmartCity5

COMENTARII la Protocol -/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol - din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Protocol -/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu