Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Program Nr. din 02.11.2010

de colaborare culturală, ştiinţifică şi tehnică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene pentru anii 2010-2013
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 115 din 14 februarie 2012SmartCity1

Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene, denumite în continuare părţi,animate de dorinţa de a dezvolta relaţiile culturale şi ştiinţifice dintre cele două state şi în conformitate cu articolul 11 al Acordului de colaborare culturală între Republica Socialistă România şi Republica Tunisia, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 1966,au convenit următorul program de colaborare pentru anii 2010-2013: Capitolul I Artă şi cultură Articolul 1Părţile vor încuraja colaborarea între muzeele şi instituţiile pentru protecţia monumentelor din cele două state, prin schimb de publicaţii arheologice, istorice şi etnografice. Instituţiile româneşti specializate vor stabili relaţii cu Agenţia Naţională pentru Punerea în Valoare a Patrimoniului şi Dezvoltare Culturală în materie de promovare didactică a patrimoniului muzeelor. Articolul 2Părţile vor face schimb de artişti şi de grupuri artistice pentru a prezenta spectacole. Condiţiile financiare şi de organizare a acestor schimburi vor fi stabilite între instituţiile interesate din cele două state. Articolul 3Partea română este invitată de partea tunisiană să participe la Zilele Teatrale de la Cartagina. Articolul 4Părţile vor favoriza schimbul de material documentar scris şi sonor şi vor sprijini stabilirea unei colaborări strânse între centrele de artă dramatică şi scenică din cele două state. Articolul 5Părţile vor invita ansambluri muzicale şi de dans la festivalurile internaţionale ce vor fi organizate în fiecare dintre cele două state. Articolul 6Instituţiile muzicale româneşti şi Centrul de Muzică Arabă şi Mediteraneeană (CMAM) „Ennejma Ezzahra“ vor favoriza schimbul de experienţă şi vor încuraja colaborarea în special prin: a)punerea la dispoziţia fonotecii CMAM de cărţi şi documente specializate în domeniul muzicii; b)schimb de instrumentişti şi muzicologi în vederea organizării de concerte şi conferinţe, pentru o perioadă care să nu depăşească o săptămână. Articolul 7Părţile vor încuraja contactele dintre instituţiile şi asociaţiile cinematografice din cele două state. Părţile vor face schimb de informaţii, precum şi de publicaţii şi documente - cărţi, periodice, reviste, referitoare la producţiile lor cinematografice. Detaliile acestei colaborări vor fi stabilite direct între instituţiile interesate. Articolul 8Părţile vor încuraja participarea cineaştilor şi organizatorilor de festivaluri la manifestări cinematografice internaţionale organizate de fiecare parte pe teritoriile statelor lor. Articolul 9Părţile vor încuraja colaborarea dintre bibliotecile lor. Părţile vor face schimb de bibliografie, publicaţii, cataloage ale manuscriselor, microfilme şi documente referitoare la istoria şi cultura celor două state, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 10Părţile vor face schimburi de expoziţii de artă plastică, de fotografii şi de obiecte de artă. Expoziţiile pot fi însoţite de un comisar, pentru o perioadă de 7-10 zile. Articolul 11Părţile vor organiza, pe bază de reciprocitate, manifestări culturale şi artistice cu ocazia aniversării unor evenimente importante ale istoriei şi culturii celor două state. Capitolul IIAcademii Articolul 12Părţile vor favoriza contactele dintre instituţiile româneşti similare şi Academia Tunisiană de Ştiinţe, Litere şi Arte „Beїt Al-Hikma“, în special prin: a)elaborarea în comun de lucrări ştiinţifice şi literare; b)schimb de savanţi şi de publicaţii universitare şi academice; c)iniţierea oricărei alte acţiuni care poate fi înscrisă în cadrul programului Academiei „Beїt Al-Hikma“ pentru anii 2010-2013. Capitolul IIIMass-media Articolul 13Părţile vor favoriza difuzarea reciprocă de informaţii privind diferite aspecte ale vieţii politice, sociale şi culturale din statele lor. Articolul 14Părţile vor depune eforturi pentru dezvoltarea colaborării şi schimbului de experienţă în domeniul audiovizualului. Detaliile acestei colaborări vor fi stabilite prin acorduri separate între instituţiile de resort din ambele state. Articolul 15Cu ocazia sărbătorilor lor naţionale, fiecare parte va difuza, în funcţie de posibilităţi, un program radiofonic sau un program de televiziune special, pentru a celebra aceste evenimente. Articolul 16Cele două părţi vor încuraja colaborarea stabilită între Agenţia Naţională de Presă „AGERPRES“ şi Agenţia Tunis Afrique Presse „TAP“, precum şi dezvoltarea unui schimb permanent de informaţii. Cele două agenţii vor studia modalităţile care să conducă la concretizarea acestui schimb. Capitolul IVSport şi tineret Articolul 17Părţile îşi exprimă satisfacţia privind nivelul colaborării în domeniul sportului şi tineretului şi se felicită pentru aplicarea şi îndeplinirea schimburilor convenite direct între instituţiile din domeniul sportului şi tineretului din cele două state. Capitolul VSănătate Articolul 18Părţile vor sprijini iniţierea şi dezvoltarea unei colaborări fructuoase şi de interes comun prin: 1) schimb de experienţă, informaţii şi documentaţie referitoare la: a)statistici, planificare sanitară şi gestionarea programelor de sănătate publică; b)rapoarte epidemiologice asupra bolilor transmisibile; c)formarea şi perfecţionarea personalului medical, paramedical şi tehnic;2) încurajarea colaborării directe între: a)spitale; b)instituţiile de cercetare aparţinând departamentelor sanitare respective. Capitolul VIProtecţie socială Articolul 19Părţile vor încuraja următoarele acţiuni: a)schimbul de profesionişti în domeniul formării formatorilor, al reeducării şi integrării copiilor şi adulţilor cu handicap; b)schimbul de vizite între responsabilii şi specialiştii în domeniul promovării sociale şi al dezvoltării comunitare; c)schimbul de informaţii şi documentaţie în domeniile integrării educaţionale şi profesionale a persoanelor cu handicap, precum şi promovarea categoriilor defavorizate; d)întărirea colaborării dintre asociaţiile din cele două state care activează în domeniul persoanelor cu handicap; e)înfrăţirea centrelor de educare şi integrare a persoanelor cu handicap. Articolul 20Părţile vor încuraja schimbul de experienţă şi de documentaţie privind: a)strategia formării în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, gestionată de Institutul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă (ISST) din Tunisia, respectiv de instituţiile române similare; b)metodele pedagogice, în special cele referitoare la elaborarea ghidurilor educative destinate formatorilor specializaţi în prevenire din întreprinderi sau formatorilor din centrele de formare profesională; c)înfiinţarea unei unităţi audiovizuale pentru elaborarea de materiale privind sensibilizarea şi educarea în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă; d)dezvoltarea experienţei celor două state în domeniul elaborării materialelor informative şi educative: afişe, pliante, autocolante, reviste ştiinţifice; e)organizarea şi utilizarea referinţelor bibliografice în scopul gestionării rapide a accesului la informaţie şi al actualizării bibliografiei de specialitate; f)bibliografia în limba franceză sau engleză şi experienţa în domeniul gestiunii asistate: sisteme de microfişe, CD-uri, bănci de date informatizate. Capitolul VIIEducaţie Articolul 21Părţile, pentru o mai bună cunoaştere reciprocă, vor proceda la schimburi de informaţii şi de documentaţie cu privire la sistemele lor educative: programe, manuale, materiale. Articolul 22Părţile vor încuraja schimburile de vizite de maximum 3 experţi pentru o perioadă ce nu va depăşi 5 zile, pentru a se familiariza cu experienţele şi inovaţiile din domeniul pedagogic: folosirea noilor tehnologii şi metodologii de învăţământ. Articolul 23Părţile vor favoriza, pe căi diplomatice, schimburile culturale dintre instituţii şcolare, în cadrul participării la întâlniri şi manifestări educative şi sportive: olimpiade, concursuri. Capitolul VIIIDispoziţii generale şi financiare Articolul 24În scopul întăririi legăturilor de prietenie şi colaborare dintre cele două state, părţile vor încuraja alte activităţi, schimburi culturale şi tehnice care vor fi convenite pe căi diplomatice. Articolul 25Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, cheltuielile privind schimburile de persoane şi grupuri pe perioade de scurtă durată, de maximum o lună, vor fi suportate astfel: a)partea invitată va suporta cheltuielile de transport internaţional dus-întors; partea primitoare asigură cazarea şi masa, precum şi transportul intern, în conformitate cu programul vizitei; b)participanţii la schimburile din cadrul prezentului program vor beneficia de asistenţă medicală pe teritoriul statului primitor, în baza asigurărilor de sănătate încheiate cu societăţile de asigurări private. Articolul 26Pentru organizarea expoziţiilor prevăzute în prezentul program, cheltuielile vor fi suportate astfel: a)transportul internaţional dus-întors şi asigurarea exponatelor, inclusiv pe durata expoziţiei, vor fi asigurate de partea trimiţătoare; b)transportul intern, montarea exponatelor, publicitatea, cataloagele, invitaţiile, cazarea vor fi asigurate de partea primitoare; c)partea primitoare va asigura securitatea exponatelor pe teritoriul statului său. În cazul deteriorării acestora, partea primitoare va furniza documentaţia referitoare la daunele provocate, în vederea sprijinirii demersurilor părţii trimiţătoare pe lângă compania de asigurare. Cheltuielile privind achiziţionarea documentaţiei respective vor fi suportate de partea primitoare; d)în cazul în care un comisar va însoţi expoziţia, partea trimiţătoare va suporta cheltuielile de transport internaţional dus-întors, iar partea primitoare va suporta cheltuielile de şedere ale acestuia, în conformitate cu prevederile pentru vizitele de scurtă durată. Articolul 27Toate activităţile prevăzute în cadrul prezentului program vor fi puse în aplicare în conformitate cu legislaţia şi posibilităţile financiare ale fiecărei părţi, cu condiţia stabilirii acestor acţiuni pe căi diplomatice. Articolul 28Prezentul program intră în vigoare la data primirii de către partea română a notificării scrise prin care partea tunisiană informează asupra îndeplinirii procedurilor interne şi este valabil până la 31 decembrie 2013. Semnat la Tunis la 2 noiembrie 2010, în două exemplare originale, în limbile română, arabă şi franceză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă de interpretare, textul în limba franceză va prevala. Pentru Guvernul României, Sorin-Mihail Tănăsescu, ambasadorul României în Republica Tunisiană Pentru Guvernul Republicii Tunisiene, Naceur Mestiri, director al Direcţiei Relaţii cu Uniunea Europeană şi Organismele Europene şi Mediteraneene din Ministerul Afacerilor Externe


SmartCity5

COMENTARII la Program /2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Program din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Program /2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu