E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 2 din 14 ianuarie 1994

privind calitatea in constructii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 18 din 24 ianuarie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. h) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare si a satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a tuturor exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor, exprimate sau implicite.
    Art. 2
    Prevederile prezentei ordonante se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite in continuare constructii -, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora.
    Exigentele privind calitatea instalatiilor si echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza prin reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.
    Art. 3
    Prin prezenta ordonanta se instituie sistemul calitatii in constructii, care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a societatii si a mediului inconjurator.
    Art. 4
    Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a acestora, a urmatoarelor exigente de performanta esentiale:
    a) rezistenta si stabilitate;
    b) siguranta in exploatare;
    c) siguranta la foc;
    d) sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
    e) izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
    f) protectie impotriva zgomotului.
    Art. 5
    Obligatiile prevazute la articolul precedent revin tuturor factorilor implicati care concura la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor, precum si la postutilizarea lor, potrivit responsabilitatii fiecaruia.
    Acesti factori sunt: investitorii, cercetatorii, proiectantii, specialistii verificatori de proiecte atestati, fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii, executantii, dirigintii de specialitate, proprietarii, administratorii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia atestati, expertii tehnici atestati, precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil.
    Art. 6
    In contractele care se incheie ori, dupa caz, in dispozitiile sau autorizatiile care se emit, factorii prevazuti la articolul precedent sunt obligati sa inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor, corespunzatoare exigentelor de performanta, precum si garantiile materiale si orice alte prevederi, care sa conduca la realizarea acestor clauze.
    In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte referitoare la calitate, inferioare reglementarilor tehnice in vigoare cu privire la exigentele de performanta esentiale prevazute la art. 4.
    Art. 7
    Constructiile se clasifica in categorii de importanta in functie de complexitate, destinatie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul sigurantei, precum si dupa considerente economice.
    Sistemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de importanta a constructiilor, conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului.

    CAP. 2
    Sistemul calitatii in constructii

    Art. 8
    Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.
    Art. 9
    Sistemul calitatii in constructii se compune din:
    a) reglementarile tehnice in constructii;
    b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor;
    c) agremente tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii;
    d) verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor;
    e) managementul calitatii in constructii;
    f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii;
    g) asigurarea activitatii metrologice in constructii;
    h) receptia constructiilor;
    i) urmarirea comportarii in exploatare si investitii in timp la constructii;
    j) postutilizarea constructiilor;
    k) controlul de stat al calitatii in constructii.
    Art. 10
    Reglementarile tehnice in constructii se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia, calculul, alcatuirea, executia si exploatarea constructiilor. Prin reglementarile tehnice se stabilesc, in principal, conditiile minime de calitate cerute constructiilor, produselor si procedeelor utilizate in constructii, precum si modul de determinare si verificare a acestora.
    Art. 11
    Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin grija producatorului si/sau a furnizorului, in conformitate cu metodologia si cu procedurile stabilite pe baza legii.
    La lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor, care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale.
    Art. 12
    Agrementele tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii stabilesc, in conditiile prezentei ordonante, aptitudinea de utilizare, conditiile de fabricatie, transport, depozitare, de punere in opera si de intretinere ale acestora.
    La lucrarile de constructii, care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform exigentelor de performanta esentiale, se pot folosi numai produse, procedee si echipamente traditionale si/sau noi, pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare.
    Art. 13
    Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice referitoare la exigentele de performanta esentiale, se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, persoane fizice si persoane juridice care au angajate persoane fizice atestate, independenti de agentii economici elaboratori ai proiectelor.
    Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate in conditiile alineatului precedent.
    Verificarea executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.
    Expertizele tehnice ale proiectelor si ale constructiilor se efectueaza la cerere, numai de catre experti atestati in acest scop.
    Art. 14
    Managementul calitatii in constructii consta in conducerea si asigurarea calitatii acestora si constituie principala obligatie a tuturor factorilor care participa la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor. Acesta se realizeaza printr-o strategie adecvata si prin masuri specifice, elaborate si adoptate in scopul obtinerii atestarii si garantarii calitatii constructiilor.
    Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.
    Art. 15
    Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 16
    Asigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de masurare si control utilizate in acest domeniu.
    Art. 17
    Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei, pe baza examinarii lor.
    Cartea tehnica a constructiei cuprinde documente privitoare la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiei. Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi. Prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar, administrator si utilizator.
    Art. 18
    Urmarirea comportarii in exploatare in timp a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii exigentelor de performanta esentiale.
    Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii aferente structurilor de rezistenta si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei.
    Art. 19
    Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare, demontare si demolare a constructiilor, de reconditionare si refolosire a elementelor si produselor recuperabile, precum si reciclarea deseurilor nefolosibile, cu asigurarea protectiei mediului, potrivit legii.
    Art. 20
    Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii in etapele de concepere, executare, exploatare si postutilizare a constructiilor, privind componentele sistemului calitatii in constructii, in functie de categoria de importanta a acestora.

    CAP. 3
    Obligatii si raspunderi

    Sectiunea 1
    Obligatii si raspunderi ale investitorilor
    Art. 21
    Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii si au urmatoarele raspunderi si obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:
    a) stabilirea nivelului calitativ care trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate;
    b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de constructie;
    c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;
    d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul realizarii lucrarilor;
    e) asigurarea solutionarii neconformitatilor, defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor;
    f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea acestora si la expirarea perioadei de garantie;
    g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia proprietarului.

    Sectiunea a 2-a
    Obligatii si raspunderi ale proiectantilor de constructii
    Art. 22
    Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:
    a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
    b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
    c) prezentarea proiectelor elaborate specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de investitori, precum si solutionarea lipsurilor, neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de acestia;
    d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea si reparatiile lucrarilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;
    e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile executate corespunzator exigentelor de performanta esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
    f) stabilirea modului de solutionare a defectelor aparute in executie din vina lor la constructiile la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
    g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

    Sectiunea a 3-a
    Obligatii si raspunderi ale executantilor lucrarilor de constructii
    Art. 23
    Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:
    a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii;
    b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza proiectelor verificate de specialisti atestati;
    c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat;
    d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la asigurarea conditiilor necesare verificarii lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei, precum si executarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
    e) solutionarea lipsurilor, neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de executie numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant, cu acordul investitorului;
    f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista argremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor de performanta esentiale, precum si gestionarea probelor martor. Produsele si procedeele prevazute in proiect pot fi inlocuite cu altele care indeplinesc conditiile precizate, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti, cu acordul investitorului;
    g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale;
    h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
    i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
    j) aducerea la indeplinire, a termenelor stabilite, a masurilor depuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
    k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
    l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor.

    Sectiunea a 4-a
    Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici, atestati
    Art. 24
    Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale.
    Responsabilii tehnici cu executia atestati raspund, conform atributiilor care le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati.
    Expertii tehnici atestati, angajati pentru expertizarea unor proiecte, lucrari de constructii sau constructii aflate in exploatare, raspund pentru solutiile date.

    Sectiunea a 5-a
    Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor
    Art. 25
    Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:
    a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii care le revin, prevazute, conform normelor legale, in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor;
    b) pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei;
    c) asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform prevederilor din cartea tehnica a constructiei si reglementarile tehnice;
    d) efectuarea, dupa caz, de modificari, transformari, modernizari si consolidari ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite de persoane fizice sau juridice autorizate, verificate potrivit legii;
    e) asigurarea realizarii lucrarilor de investitii la constructii, impuse prin reglementarile legale;
    f) asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

    Sectiunea a 6-a
    Obligatii si raspunderi ale administratorilor si utilizatorilor constructiilor
    Art. 26
    Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:
    a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevazute in carte tehnica a constructiei;
    b) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii care le revin conform contractului;
    c) efectuarea de modificari, consolidari sau schimbari ale destinatiei constructiei numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale;
    d) efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului incheiat cu proprietarul;
    e) sesizarea in termen de 24 de ore a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, in cazul unor accidente tehnice la constructiile in exploatare.

    Sesiunea a 7-a
    Obligatii si raspunderi in activitatea de cercetare in constructii si in materiale de constructii
    Art. 27
    Unitatile care presteaza activitati de cercetare in constructii si in materiale de constructii au urmatoarele obligatii principale:
    a) efectuarea de cercetari teoretice si experimentale preliminare in vederea fundamentarii reglementarilor tehnice in constructii;
    b) fundamentarea, elaborarea si experimentarea de solutii tehnice, produse si procedee noi pentru constructii;
    c) verificarea si controlul noilor produse, procedee si echipamente la solicitarea producatorilor, in vederea eliberarii de agremente tehnice, conform dispozitiilor legale.

    Sectiunea a 8-a
    Obligatii si raspunderi comune
    Art. 28
    Raspunderea pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta, a unor constructii de calitate corespunzatoare, precum si pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei ordonante, revine factorilor care participa la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acestora.
    Art. 29
    Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele de specialitate, agentul economic de consultanta specializat, expertul tehnic atestat raspund, fiecare potrivit obligatiilor care le revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa indeplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si executie in vigoare la data realizarii ei.
    Art. 30
    Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale raspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, in toate fazele si componentele sistemului calitatii in constructii, precum si de constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si, dupa caz, de sistarea lucrarilor realizate necorespunzator.
    Controlul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor militare stabilite prin ordine ale ministrului apararii nationale, ministrului de interne si directorului Serviciului Roman de Informatii se realizeaza de catre organele proprii ale autoritatilor mentionate, abilitate in acest scop.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 31
    Constituie contraventii la prevederile prezentei ordonante urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:
    I. De la 1.500.000 lei la 7.500.000 lei:
    a) proiectarea, verificarea, expertizarea sau realizarea constructiilor ori executarea de modificari ale acestora fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta constructiilor;
    b) executarea de modificari ori demolarea integrala sau partiala a constructiilor cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acestora, precum si neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, referitoare la stabilitate si rezistenta.
    II. De la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
    a) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale;
    b) neexecutarea obligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, a lucrarilor de intretinere, reparatii si consolidari care decurg din aceasta urmarire;
    c) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari care pot afecta exigentele de performanta esentiale, fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale;
    d) neorganizarea si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii, inclusiv realizarea de constructii fara responsabili tehnici cu executia, atestati, corespunzator prevederilor art. 14.
    III. De la 500.000 lei la 2.500.000 lei:
    a) elaborarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator exigentelor de performanta esentiale, precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati;
    b) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la exigentele de performanta esentiale ale constructiei;
    c) receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale;
    d) neintocmirea, necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale;
    e) stabilirea, in cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrari de constructii, a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator exigentelor de performanta esentiale;
    f) nereaducerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea lucrarilor de constructii;
    g) neasigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, corespunzator prevederilor art. 21 lit. d);
    h) nepermiterea sau obstructionarea efectuarii controlului calitatii constructiilor, neprezentarea documentelor si actelor solicitate de persoanele cu atributii de control, conform prevederilor legale.
    IV. De la 200.000 lei la 1.000.000 lei:
    a) neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii;
    b) prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrari pentru care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale;
    c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale, referitoare la exigentele de performanta esentiale;
    d) neexecutarea obligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor, potrivit legii, si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale;
    e) neconvocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare.
    V. De la 100.000 lei la 200.000 lei:
    a) lipsa nemotivata a factorilor interesati de la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante, urmare convocarii facute de executant, precum si convocarea nejustificata a acestora de catre executant;
    b) nesolicitarea de catre investitor sau executant a solutiilor de remediere a neconcordantelor, neconformitatilor si defectelor aparute in timpul executiei, referitoare la exigentele de performanta esentiale;
    c) neindeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea neconcordantelor, neconformitatilor si a defectelor sesizate, referitoare la exigentele de performanta esentiale;
    d) neaplicarea de catre executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconcordantelor, neconformitatilor si defectelor aparute in timpul executiei;
    e) nesesizarea in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile in executie, precum si la cele in exploatare;
    f) neindeplinirea la termenul stabilit a masurilor cuprinse in actele de control.
    Art. 32
    Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 31 se aplica persoanelor juridice sau fizice, dupa caz.
    Art. 33
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 31 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, iar in cazurile prevazute la art. 30, de catre persoanele imputernicite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii.
    Art. 34
    In masura in care prezenta ordonanta nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 31 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 35
    Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor in categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii, prevazute la art. 9, se elaboreaza de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu consultarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale.
    Art. 36
    Regulamentele prevazute la art. 35 se aproba prin hotarari ale Guvernului.
    Procedurile prevazute la art. 35 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii in constructii se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Art. 37
    Autorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. 3 lit. a), b), c), d), e) din Legea nr. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati.
    Art. 38
    Cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementarilor tehnice, precum si cele aferente Inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori sau proprietari prin virarea unei sume echivalente cu o cota de 0,70% din cheltuielile pentru lucrarile de investitii si de reparatii capitale la constructii, la dispozitia Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, ca venituri extrabugetare in conditiile prevazute de Legea nr. 10/1991 privind finantele publice.
    Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat, concomitent cu plata lucrarilor de investitii si de reparatii capitale.
    Intarzierile la plata cotelor de catre investitor si proprietari, prevazute la alin. 1 si 2, se penalizeaza cu 0,3% pe zi la valoarea sumei datorate, dar nu mai mult decat dublarea acesteia.
    Cheltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in constructii, de pana la echivalentul unui salariu minim brut pe economie, se suporta de catre partea interesata.
    Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare ale Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie.
    Cheltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor, eliberarii de agremente tehnice pentru noile produse, procedee si echipamente, autorizarii si acreditarii laboratoarelor, verificarii proiectelor si executiei lucrarilor de constructii, managementului calitatii, verificarilor metrologice, receptiei lucrarilor, urmaririi comportarii in exploatare, interventiilor in timp si postutilizarii constructiilor se asigura de catre factorii interesati, prin bugetele proprii de venituri si cheltuieli.
    Art. 39
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii, sigurantei in exploatare, functionalitatii si calitatii constructiilor, precum si orice dispozitii contrare.

               PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul lucrarilor publice
                      si amenajarii teritoriului,
                      Marin Cristea

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin GeorgescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 2/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 2 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 2/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu