E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.995 din 07.12.2011

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi şi pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 923 din 27 decembrie 2011SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 10 şi 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ale art. 7 lit. a)-k), o), r), s), ee) şi ff) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ale art. 6 alin. (2) lit. j), ale art. 83 şi ale art. 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale art. 60, art. 61 alin. (3) şi (4), art. 611 şi 612 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin: Articolul I - Se aprobă Normele metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, prevăzute în anexa nr. 1. Articolul IIOrdinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 2 se abrogă. 2. Anexa se modifică după cum urmează: a) Articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se va desfăşura în trafic şi la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi ale operatorilor de transport rutier.(2) Controlul în trafic se efectuează de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori, potrivit competenţelor ce le revin în baza reglementărilor în vigoare.(3) Controlul la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către inspectori şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii - I.M., din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita de competenţă a acestora.(4) În cursul exercitării atribuţiilor, inspectorii au dreptul:a)să efectueze controlul atât în spaţiul din vehicul, destinat conducătorului auto, cât şi în spaţiul din vehicul destinat transportului respectiv; b)să verifice, să reţină şi/sau să copieze orice document ori înregistrare relevantă pentru activitatea de control; c)să solicite conducătorului auto/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului de transport rutier, după caz, să prezinte de îndată vehiculul spre a fi inspectat într-o locaţie dotată corespunzător pentru evaluări tehnice amănunţite, dacă există indicii privind intervenţii neautorizate asupra tahografului sau privind existenţa unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzător în trafic; d)să efectueze controlul în timpul programului de lucru atât în spaţiile de lucru în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier, unde pot exista informaţii relevante pentru activitatea de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, cât şi în vehiculele deţinute de aceasta/acesta.“; b) Articolul 3 va avea următorul cuprins: Articolul 3Coordonatorul naţional al activităţilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, ale Acordului AETR şi ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., denumit în continuare Coordonator naţional.“; c)La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Constatarea nerespectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în trafic se va evidenţia şi se va consemna de către inspectori într-un formular-tip, denumit «Formular de control în trafic». Modelul acestuia este prezentat în anexa nr. 1.“; d)La articolul 10 , alineatele (7)-(9) vor avea următorul cuprins :
(7) Analiza înregistrărilor prelevate de la sediul întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor de transport rutier se face la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. de pe raza acestora prin utilizarea echipamentelor specifice aflate în dotare.(8) Controlul documentelor şi datelor furnizate de către întreprinderile de transport rutier în cont propriu/operatorii de transport rutier la cererea inspectorilor din cadrul inspectoratelor teritoriale ale I.S.C.T.R. are acelaşi statut cu controlul efectuat la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/ operatorilor de transport rutier.(9) Verificările efectuate la sediul întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor de transport rutier privind respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi rezultatele acestor verificări se vor evidenţia în formularul-tip «Fişa de contravenţii», care, după completare, se va comunica întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului de transport rutier. Modelul fişei de contravenţii este prezentat în anexa nr. 3.“;
e) Articolul 11 va avea următorul cuprins: Articolul 11(1) Controalele la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor de transport rutier se vor efectua şi atunci când cu ocazia controalelor efectuate în trafic s-au constatat încălcări grave ale Regulamentelor (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului şi (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului.(2) Inspectorii vor ţine seama de toate informaţiile furnizate de organismul de legătură desemnat al unui alt stat membru, în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, referitoare la întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier respectiv, în timpul controalelor efectuate.“; f) Anexele nr. 1, 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2, 3 şi 4.
Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 311/2010 privind desemnarea personalului cu atribuţii de control, împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în scopul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru aprobarea procedurii de suspendare a copiei conforme a licenţei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2010. Articolul IVAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu ANEXA Nr. 1NORME METODOLOGICE privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi Secţiunea 1Dispoziţii generale Articolul 1Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii desemnat să asigure inspecţia şi controlul la nivel naţional al respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin legislaţia în vigoare. Articolul 2În sensul prezentelor norme, inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere în trafic şi la sediul operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile, centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, al şcolilor de conducători auto şi al instructorilor auto autorizaţi se efectuează de către inspectorii I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori. Articolul 3Inspectorii desfăşoară activităţile de control în condiţii de siguranţă pentru traficul rutier, propriile persoane, persoanele şi mărfurile transportate de către vehiculele oprite pentru efectuarea controlului şi cu respectarea prevederilor legale privind protecţia muncii. Articolul 4Activitatea de inspecţie şi control este coordonată de inspectorul de stat şef şi se exercită prin inspectorii-şefi teritoriali şi inspectori. Articolul 5(1) Exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie şi control se va face pe baza legitimaţiei şi a ecusonului de identificare.(2) Legitimaţiile în baza cărora inspectorii sunt autorizaţi să exercite atribuţiile de inspecţie şi control stabilite prin legislaţia în vigoare se atribuie de către ministrul transporturilor şi infrastructurii şi se eliberează de către I.S.C.T.R., care va ţine evidenţa acestora într-un registru.(3) Legitimaţiile prevăzute la alin. (2) se emit următoarelor categorii de personal din cadrul I.S.C.T.R.:a)inspector de stat şef; b)inspector-şef teritorial; c)inspector. Articolul 6În timpul exercitării atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii au obligaţia purtării uniformei de serviciu cu însemnele specifice şi, în mod suplimentar, a echipamentului de protecţie, în cazul controlului în trafic. Secţiunea a 2-aControlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere Articolul 7(1) În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii au drept de control:a)în trafic, în punctele unde oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor, în punctele de trecere a frontierei de stat şi în zonele adiacente acestora, precum şi în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, denumit în continuare control în trafic; b)la sediile operatorilor de transport rutier, ale întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, ale operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, ale furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile, ale centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, ale şcolilor de conducători auto şi ale instructorilor auto autorizaţi, denumit în continuare control la sediu. (2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să controleze:a)orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, inclusiv vehiculele înmatriculate în alte state, cu excepţia vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăşeşte 3,5 tone şi a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care prin construcţie şi echipare au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; b)maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, precum şi vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. 11 lit. b), c), j), k), l), m) şi art. 19 lit. a), b), h), i), j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, referitor la respectarea reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate; c)orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. (3) Controlul vehiculelor prevăzute la alin. (2) poate fi efectuat şi în locurile în care acestea sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile publice din România.(4) Controlul în trafic se efectuează de către echipaje formate din 2 sau 3 inspectori, în funcţie de tematica şi complexitatea controlului, dintre care cel puţin unul trebuie să fie atestat potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (6).(5) Controlul la sediu se efectuează de către echipaje formate din cel puţin 2 inspectori. Articolul 8(1) În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii solicită prezentarea tuturor documentelor necesare pentru verificarea respectării reglementărilor specifice în vigoare.(2) La efectuarea controlului în trafic, conducătorii auto au obligaţia să prezinte inspectorilor toate documentele pe care trebuie să le deţină la bordul vehiculului, în funcţie de activitatea desfăşurată şi în conformitate cu reglementările în vigoare.(3) La efectuarea controlului la sediu, administratorul, managerul de transport şi/sau orice alt reprezentant legal are/au obligaţia să prezinte inspectorilor toate documentele pe care întreprinderile de transport rutier în cont propriu/operatorii de transport rutier/operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorii şi beneficiarii de bunuri divizibile/centrele de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolile de conducători auto/instructorii auto autorizaţi au obligaţia să le deţină la sediul social, în funcţie de activitatea desfăşurată şi în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul transporturilor rutiere. Articolul 9(1) Controlul în trafic se efectuează în locuri diferite şi la orice oră, acoperind o porţiune suficient de extinsă a reţelei de drumuri, pentru a face dificilă evitarea punctelor de control.(2) Principiile privind selectarea vehiculelor pentru efectuarea controlului în trafic se stabilesc prin reglementări specifice şi/sau proceduri proprii de control elaborate de I.S.C.T.R.(3) Controlul în trafic se finalizează prin întocmirea raportului zilnic de control, conform reglementărilor specifice şi/sau procedurilor proprii de control elaborate de I.S.C.T.R. Articolul 10(1) Verificările privind îndeplinirea condiţiilor în vederea licenţierii/certificării/autorizării operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, şcolilor de conducători auto şi instructorilor auto autorizaţi se efectuează de către inspectori la sediul acestora, la cererea autorităţii emitente a licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier sau a autorizaţiei, după caz.(2) După finalizarea verificărilor menţionate la alin. (1), inspectorii care au efectuat controlul elaborează rapoarte detaliate, care se înaintează autorităţii emitente a licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier sau a autorizaţiei, după caz, cu avizul inspectorului-şef teritorial.(3) Verificarea activităţii operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de transport/licenţei comunitare/certificatului de transport în cont propriu se efectuează la sediul acestora cel puţin o dată la 5 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.(4) Verificarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier se efectuează la sediul acestora cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.(5) Verificarea activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto autorizaţi, precum şi verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiilor se efectuează la sediul acestora cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.(6) Verificarea activităţii furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile se efectuează cel puţin o dată la 2 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.(7) Verificările prevăzute la alin. (3)-(6) se efectuează şi în cazul în care se constată încălcări grave sau repetate a reglementărilor în vigoare în activitatea operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto/instructorilor auto autorizaţi. Articolul 11(1) În vederea efectuării controlului la sediu, inspectoratul teritorial în a cărui rază se găseşte sediul va notifica în scris operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat data şi ora la care urmează să se efectueze controlul, cu excepţia cazului în care controlul se impune a fi efectuat într-un termen foarte scurt, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. (2) Operatorul de transport rutier/Întreprinderea de transport rutier în cont propriu/Operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/Furnizorul şi beneficiarul de bunuri divizibile/Centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/Şcoala de conducători auto/Instructorul auto autorizat confirmă în scris inspectoratului teritorial care a emis notificarea privind disponibilitatea de a fi prezent, prin managerul de transport, administrator sau orice reprezentant legal, la efectuarea controlului în data respectivă.(3) În cazul în care în răspunsul prevăzut la alin. (2) se menţionează că nu se poate efectua controlul în data propusă, inspectoratul teritorial transmite o nouă notificare scrisă, prin poştă cu confirmare de primire, în care se va comunica o altă dată pentru efectuarea controlului.(4) În cazul în care notificarea prevăzută la alin. (3) nu este primită, aceasta va fi afişată la sediul unde operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorul şi beneficiarul de bunuri divizibile/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto/instructorul auto autorizat îşi desfăşoară activitatea.(5) La data stabilită în notificare, echipajul de control se va deplasa la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat notificat/notificate pentru efectuarea controlului.(6) În cazul în care controlul prevăzut la alin. (5) este obstrucţionat sau nu poate fi efectuat din cauze imputabile operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorului şi beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat notificat/notificate, inspectorii aplică sancţiunile şi măsurile corespunzătoare prevăzute de legislaţia în vigoare.(7) Operatorii de transport rutier/Întreprinderile de transport rutier în cont propriu/Operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/Furnizorii şi beneficiarii de bunuri divizibile/Centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/Şcolile de conducători auto/Instructorii auto autorizaţi pot fi controlaţi/controlate la sediu în timpul programului de lucru, fără notificarea scrisă a acestora potrivit prevederilor alin. (1). Articolul 12(1) Controlul la sediu se finalizează prin întocmirea unei note de constatare, ale cărei model şi conţinut se stabilesc de către I.S.C.T.R.(2) Sancţiunile contravenţionale, sancţiunile complementare şi/sau măsurile administrative, după caz, se aplică pe baza unei note de constatare.(3) I.S.C.T.R. va păstra evidenţa centralizată, într-un sistem informatic, a tuturor controalelor efectuate de inspectoratele teritoriale, precum şi o evidenţă a tuturor documentelor ridicate la efectuarea controalelor. Secţiunea a 3-aOprirea vehiculelor şi semnalele inspectorului Articolul 13În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să oprească: a)orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, inclusiv vehiculele înmatriculate în alte state, cu excepţia vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăşeşte 3,5 tone şi a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care prin construcţie şi echipare au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; b)maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, precum şi pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. 11 lit. b), c), j), k), l), m) şi art. 19 lit. a), b), h), i), j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, pentru efectuarea controlului privind respectarea reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate; c)orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. Articolul 14(1) În timpul exercitării atribuţiilor de inspecţie şi control în trafic, inspectorii au obligaţia respectării prevederilor legale privind oprirea vehiculelor.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul controlului efectuat pe autostrăzi, inspectorii nu pot opri vehiculele din poziţie statică. Articolul 15Inspectorii pot opri vehiculele, semnalizând regulamentar din poziţia statică sau din autovehiculul din dotare aflat în mers, în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri. Articolul 16Semnalele inspectorului au următoarele semnificaţii: a)braţul ridicat vertical semnifică „atenţie, oprire“ pentru participanţii la trafic care se apropie, cu excepţia acelora care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă; b)braţul sau braţele întinse orizontal semnifică „oprire“ pentru participanţii la trafic care circulă în sensul de mers din faţa inspectorului de trafic în direcţia intersectată de braţul sau braţele întinse; c)balansarea cu braţul, pe verticală, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnifică „oprire“ pentru participanţii la trafic spre care este îndreptat. Articolul 17(1) Inspectorii trebuie să fie echipaţi şi plasaţi astfel încât să poată fi observaţi şi recunoscuţi cu uşurinţă de către participanţii la trafic atunci când adresează acestora semnale de oprire.(2) Semnalele se execută pe timpul zilei cu braţul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul nopţii numai cu bastoane iluminate sau reflectorizante. Articolul 18Pentru oprirea unui vehicul aflat în mers, inspectorul aflat în vehiculul cu inscripţia I.S.C.T.R. se va deplasa în faţa vehiculului ce urmează a fi oprit şi va pune în funcţiune dispozitivele luminoase cu mesaje variabile sau va semnaliza regulamentar cu bastonul reflectorizant. Articolul 19(1) Conducătorii auto ai vehiculelor utilizate la efectuarea operaţiunilor de transport rutier şi la pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere au obligaţia să oprească la semnalele adresate în acest sens de inspector.(2) Oprirea vehiculului se face în afara părţii carosabile, în locul indicat de inspector, loc unde este permisă oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumurile publice, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 20Conducătorii auto au obligaţia să respecte semnificaţia mesajelor care le sunt adresate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare de culoare roşie cu mesaje variabile din dotarea vehiculului inspectorilor. Articolul 21Neoprirea la semnalul inspectorului şi sustragerea de la efectuarea controlului în trafic se sancţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 22Întreprinderile de transport rutier în cont propriu/Operatorii de transport rutier instruiesc conducătorii auto angajaţi ai acestora privind obligaţia respectării semnalelor inspectorilor şi a instrucţiunilor afişate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roşie din dotarea autovehiculelor de control ale I.S.C.T.R.. Secţiunea a 4-aControlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere Articolul 23Prezenta secţiune stabileşte procedura şi condiţiile tehnice care se aplică la efectuarea controlului tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă pe drumurile publice din România. Articolul 24În cuprinsul prezentelor norme metodologice se utilizează următoarele abrevieri: a)R.A.R. - „Registrul Auto Român“ - R.A.; b)CTT - controlul tehnic în trafic; c)ITP - inspecţia tehnică periodică; d)ITPI - inspecţia tehnică periodică internaţională; e)RNTR 1 - Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificările ulterioare; f)RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 25În sensul reglementărilor prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următorul înţeles: a)Acordul de la Viena - Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat de România prin Ordonanţa Guvernului nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999; b)control tehnic în trafic - controlul inopinat de natură tehnică al unui vehicul în circulaţie pe drumurile publice din România, efectuat de I.S.C.T.R.; c)inspecţia tehnică periodică - controlul conformităţii unui vehicul cu cerinţele tehnice referitoare la inspecţia tehnică periodică. Pentru vehiculele înmatriculate în România, aceste cerinţe sunt prevăzute în reglementările RNTR 1 în vigoare; d)inspecţia tehnică periodică internaţională - controlul conformităţii vehiculelor înmatriculate în alte state cu cerinţele tehnice referitoare la inspecţia tehnică periodică internaţională, prevăzute în regulile anexate la Acordul de la Viena; e)vehicul comercial - autovehiculul destinat transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone (categoriile N2 şi N3), remorca sau semiremorca cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone (categoriile O3 şi O4) ori autovehiculul destinat transportului de persoane care prin construcţie şi echipare are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto (categoriile M2 şi M3), denumite în continuare vehicule. Articolul 26(1) CTT se efectuează la vehiculele aflate în circulaţie pe drumurile publice din România, fără discriminări bazate pe naţionalitatea conducătorului auto sau pe statul de înmatriculare ori de punere în circulaţie a vehiculului, ţinându-se seama de necesitatea reducerii la minimum a costurilor şi întârzierilor provocate conducătorilor auto şi/sau operatorilor economici.(2) Modul de selectare a vehiculelor ce urmează a fi supuse CTT trebuie să urmărească în special identificarea şi oprirea acelor vehicule în cazul cărora există indicii privind o stare tehnică necorespunzătoare.(3) CTT cuprinde următoarele verificări:a)o verificare a raportului de CTT întocmit recent sau o verificare a documentelor care atestă efectuarea ITP ori a ITPI, în statul de înmatriculare sau punere în circulaţie a vehiculului şi, în particular, pentru vehiculele dintr-un stat membru al Uniunii Europene, a documentului ce atestă că vehiculul a fost supus ITP obligatorii, conform Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora; b)o inspecţie vizuală a stării tehnice a vehiculului în staţionare; şi/sau c)o inspecţie ce vizează detectarea defecţiunilor privind starea tehnică a vehiculului. Această inspecţie se efectuează asupra unuia, mai multora sau tuturor punctelor de control enumerate în raportul de control tehnic în trafic. (4) Dovada eliberată într-un alt stat membru al Uniunii Europene care stabileşte că un autovehicul, precum şi remorca sau semiremorca acestuia, înmatriculate în acest stat membru, au fost admise la o ITP care respectă cel puţin prevederile Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului este recunoscută ca având aceeaşi valabilitate ca şi dovada de ITP eliberată în România.(5) Pentru vehiculele înmatriculate în celelalte state care au ratificat Acordul de la Viena, cu excepţia statelor membre ale Uniunii Europene, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI.(6) Inspectorii care efectuează CTT trebuie să fie atestaţi cu aplicarea în totalitate a prevederilor aplicabile ale RNTR 1. Articolul 27(1) Înainte de a proceda la o inspecţie privind punctele de control prevăzute în raportul de CTT, inspectorul ia în considerare documentele care atestă efectuarea ITP ori ITPI şi/sau un raport de CTT prezentat de conducătorul auto şi care a fost întocmit recent fie de I.S.C.T.R. sau R.A.R., după caz, fie de un serviciu competent al unui alt stat membru al Uniunii Europene, respectiv al unui stat parte contractantă la Acordul de la Viena.(2) Inspectorul poate, de asemenea, să ia în considerare un document eliberat de un atelier de reparaţii autorizat de R.A.R. conform legislaţiei în vigoare, care atestă efectuarea unor reparaţii la vehiculul respectiv, prezentat, dacă este cazul, de conducătorul auto.(3) Atunci când aceste documente şi/sau raportul precizat mai sus furnizează proba că o inspecţie a fost deja efectuată în decursul ultimelor 3 luni asupra unuia dintre punctele de control enumerate în raportul de control tehnic în trafic, acest punct nu este controlat din nou decât în cazul în care acest control este justificat, în principal, de existenţa unei defecţiuni sau a unei neconformităţi evidente.(4) Inspectorul verifică, dacă este cazul, existenţa şi valabilitatea certificatului de agreare pentru transportul mărfurilor periculoase, corespunzător mărfii transportate. Articolul 28(1) Planul de operaţiuni pe baza căruia se efectuează CTT este prevăzut în anexa nr. 1a).(2) Pentru vehiculele pentru care este necesar certificat de agreare pentru transportul anumitor mărfuri periculoase, inspectorul poate proceda şi la efectuarea operaţiunilor de verificări suplimentare prevăzute în anexa nr. 1b).(3) Inspectorii verifică îndeplinirea cerinţelor privind încercările şi/sau controalele referitoare la sistemele de frânare, emisiile poluante, tahografele şi limitatoarele de viteză prevăzute în anexa nr. 1a). (4) Aparatura utilizată la CTT trebuie să îndeplinească condiţiile precizate în RNTR 1.(5) Dacă inspectorul estimează că importanţa defecţiunilor tehnice ale vehiculului inspectat poate crea un risc privind siguranţa rutieră, de natură să justifice o inspecţie mai aprofundată, în special în ceea ce priveşte frânarea, echipajul de control al I.S.C.T.R. va însoţi vehiculul care face obiectul controlului la o staţie ITP autorizată de R.A.R., situată în apropiere, pentru efectuarea unei inspecţii complexe.(6) Conducătorul auto are obligaţia să deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoţit de echipajul de control al I.S.C.T.R., la staţia ITP autorizată de R.A.R..(7) Echipajul de control al I.S.C.T.R. va solicita staţiei ITP autorizate de R.A.R. efectuarea inspecţiei complexe prevăzute la alin. (5). Articolul 29(1) Pentru fiecare control tehnic în trafic se întocmeşte un raport, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1c).(2) Inspectorul completează rubricile raportului de control tehnic în trafic referitoare la vehiculul inspectat, iar la rubrica privind punctele de control marchează punctele care au fost controlate în conformitate cu planul de operaţiuni.(3) Raportul de control tehnic se întocmeşte în două exemplare, unul pentru inspector, iar celălalt pentru conducătorul auto; în cazul în care acesta refuză primirea, se comunică contravenientului.(4) Dacă din raportul de control tehnic în trafic rezultă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase privind sistemul de frânare, sistemul de direcţie, punţi, roţi, anvelope şi suspensie, şasiu, cabină şi elemente ataşate şasiului, tahograful şi limitatorul de viteză, inspectorul aplică sancţiunile şi măsurile corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare. Articolul 30Costurile rezultate prin aplicarea măsurilor impuse de controlul tehnic în trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa şi persoanele transportate aflându-se sub răspunderea juridică a acestuia, care este responsabil şi pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, conform legii. Articolul 31În cazul constatării de către inspectori a unor defecţiuni dintre cele prevăzute la art. 29 alin. (4), dovada remedierii acestora se eliberează conform prevederilor RNTR 1. Articolul 32(1) R.A.R. comunică Comisiei Europene la fiecare 2 ani, înainte de 31 martie, datele colectate privind controlul tehnic în trafic pentru cei 2 ani precedenţi şi care se referă la numărul vehiculelor controlate, clasificate pe categorii de omologare conform rubricii corespunzătoare din raportul de control tehnic în trafic şi pe ţări de înmatriculare, precum şi punctele controlate şi defecţiunile constatate şi marcate în rubrica privind punctele de control din raport.(2) În acest scop, I.S.C.T.R. transmite R.A.R. la fiecare 2 ani, înainte de data de 15 februarie, datele colectate privind controalele tehnice în trafic pentru cei 2 ani precedenţi, în formatul pus la dispoziţie de către R.A.R.(3) I.S.C.T.R. asigură colaborarea cu autorităţile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pentru aplicarea Directivei 2000/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iunie 2000 privind controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare care circulă în Comunitate. În acest scop, I.S.C.T.R. comunică acestor autorităţi persoanele de contact responsabile.(4) În cazul controlului tehnic în trafic al vehiculelor utilizate pentru efectuarea transporturilor rutiere care aparţin unor nerezidenţi şi la care au fost constatate defecţiuni majore şi/sau periculoase, I.S.C.T.R. informează autorităţile competente ale statului membru al Uniunii Europene de înmatriculare sau de punere în circulaţie a vehiculelor respective, pe baza raportului de control tehnic în trafic. Aceasta nu va aduce atingere aplicării sancţiunilor şi măsurilor corespunzătoare în conformitate cu legislaţia naţională.(5) În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene care a constatat defecţiuni majore şi/sau periculoase la un vehicul utilitar înmatriculat în România a solicitat I.S.C.T.R. să ia măsuri împotriva contravenientului, I.S.C.T.R. va comunica autorităţii respective măsurile luate. În acest scop, I.S.C.T.R. comunică R.A.R. datele privind vehiculele respective. R.A.R. ia măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare, pe care le comunică I.S.C.T.R.(6) În scopul monitorizării activităţii staţiilor ITP şi a inspectorilor tehnici, I.S.C.T.R. va pune la dispoziţia R.A.R. informaţii privind vehiculele rutiere utilitare la care au fost constatate defecţiuni majore şi/sau periculoase.(7) Modul de transmitere a informaţiilor menţionate la alin. (2) şi (6) se stabileşte pe bază de protocol încheiat între I.S.C.T.R. şi R.A.R. Secţiunea a 5-aControlul respectării maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, precum şi a prevederilor privind desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise Articolul 33(1) Controlul privind respectarea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, precum şi a prevederilor privind desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise se realizează de către inspectori în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise, prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 356/107/2010.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) are ca scop verificarea de către inspectori a următoarelor:a)respectarea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere, precum şi a condiţiilor de desfăşurare a circulaţiei vehiculelor cu depăşiri; b)existenţa şi valabilitatea autorizaţiei speciale de transport, precum şi respectarea condiţiilor de desfăşurare a transportului, stabilite prin aceasta; c)achitarea tarifelor datorate administratorilor drumurilor publice; d)existenţa dotării cu mijloace suplimentare de semnalizare a vehiculelor cu depăşiri şi funcţionarea acestora; e)efectuarea însoţirii vehiculelor cu depăşiri de către personal specializat cu autovehicule de însoţire aparţinând operatorilor economici specializaţi şi/sau de către echipaje de poliţie rutieră, precum şi respectarea condiţiilor de desfăşurare a acestei activităţi; f)existenţa dotării obligatorii a autovehiculelor de însoţire şi funcţionarea acesteia; g)respectarea restricţiilor de circulaţie, permanente sau temporare, instituite pe drumurile publice. (3) Controlul vehiculelor prevăzute la alin. (1) se va desfăşura preponderent pe sectoarele de drum cu trafic greu şi foarte greu, cu orientare asupra zonelor în care există exploatări miniere, petroliere, forestiere, agricole, de balastieră sau de carieră, şantiere de construcţii ori alte obiective industriale. Articolul 34(1) În vederea controlului privind respectarea maselor pe axe şi totale maxime admise/autorizate şi a dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere, inspectorii vor stabili:a)masele pe axe ale vehiculului, prin cântărire; b)masa totală a vehiculului, prin însumarea maselor pe axe rezultate în urma cântăririi sau din documentele de transport, după caz; c)dimensiunile vehiculului, prin măsurare sau din documentele de transport, după caz. (2) Stabilirea, prin cântărire, a maselor pe axe şi totale se realizează de către inspectori cu echipamente de cântărire a vehiculelor rutiere care respectă condiţiile de funcţionare stabilite în conformitate cu prevederile metrologice în vigoare şi de furnizorul sau producătorul acestora, după caz. Articolul 35Conducătorii auto deplasează şi manevrează vehiculul rutier care face obiectul cântăririi/măsurării conform indicaţiilor inspectorului. Articolul 36(1) Ca urmare a efectuării cântăririi vehiculului rutier se eliberează, prin intermediul echipamentului de cântărire, un tichet de cântar.(2) Tichetul de cântar se semnează şi se ştampilează de către inspector. Articolul 37(1) În cazul în care în urma efectuării cântăririi vehiculului rutier nu se constată săvârşirea unei contravenţii, tichetul de cântar se înmânează conducătorului auto.(2) În cazul constatării contravenţiilor privind circulaţia vehiculelor cu depăşiri ale maselor pe axe sau totale maxime admise/autorizate ori a celor înscrise în autorizaţia specială de transport (AST) sau privind condiţiile de desfăşurare a acestor transporturi, inspectorul aplică sancţiunile contravenţionale, stabileşte contravaloarea tarifelor de despăgubire şi întocmeşte procesul-verbal de constatare a contravenţiei, la care anexează o notă de constatare sau, dacă a fost efectuată cântărirea, tichetul de cântar. Articolul 38(1) Odată cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, inspectorul:a)va imobiliza vehiculul şi, dacă este cazul, procedează la ridicarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului/ deplasării; b)va reţine, în vederea suspendării, copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a licenţei comunitare sau a certificatului de transport în cont propriu, după caz; c)va reţine, în vederea suspendării sau până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru reluarea transportului, după caz, autorizaţia specială de transport, atestatul nominal al personalului specializat şi/sau autorizaţia autovehiculului de însoţire a vehiculelor cu depăşiri, alte avize şi autorizaţii emise de administratorii drumurilor publice; d)în cazul vehiculelor care transportă mărfuri care nu sunt indivizibile, inspectorul va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei despre suma datorată de către contravenient cu titlu de tarif de despăgubire, prevăzut la art. 61 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculată potrivit prevederilor legale pentru distanţa dintre punctul de plecare şi punctul de control, aşa cum reiese din documentele de transport, precum şi despre modul de achitare a acesteia; e)în cazul vehiculelor care transportă mărfuri indivizibile, inspectorul va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei despre suma datorată de către contravenient cu titlu de tarif de despăgubire, prevăzut la art. 61 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculată conform prevederilor legale pentru distanţa dintre punctul de plecare şi punctul de control, aşa cum reiese din documentele de transport, precum şi despre modul de achitare a acesteia; în plus, inspectorul consemnează în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, odată cu descrierea faptei, şi obligaţia contravenientului de a achita contravaloarea tarifelor suplimentare prevăzute la art. 41 alin. (13) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru distanţa dintre punctul de control şi punctul de destinaţie, aşa cum reiese din documentele de transport, utilizând formularea „contravenientul are şi obligaţia achitării contravalorii tarifelor suplimentare prevăzute la art. 41 alin. (13) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculate potrivit prevederilor legale“, precum şi despre obligaţia contravenientului de a obţine autorizaţia specială de transport pentru traseul cuprins între punctul de control/imobilizare şi destinaţie, aşa cum reiese din documentele de transport. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e), autorizaţia specială de transport se emite de către administratorul drumului public pentru sectorul aflat în administrare, în conformitate cu prevederile legale, la solicitarea contravenientului şi pe baza copiei procesului-verbal de constatare a contravenţiei întocmit de inspector, cu achitarea contravalorii tarifelor suplimentare de utilizare pentru efectuarea transportului cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise.(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e), inspectorii comunică o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei administratorului drumului public în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară controlul, în vederea stabilirii contravalorii tarifelor suplimentare prevăzute la art. 41 alin. (13) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a achitării acestora de către contravenient. Secţiunea a 6-aÎntocmirea, urmărirea şi finalizarea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare contravenţională şi arhivarea documentelor de control Articolul 39Contravenţia se constată şi se sancţionează de către inspectori prin proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în baza legitimaţiei nominale de control, în condiţiile legii. Articolul 40(1) Inspectorii primesc carnete de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, eliberate de I.S.C.T.R.(2) Evidenţa proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite se păstrează în Registrul de evidenţă a contravenţiilor, precum şi în baza de date pe suport magnetic/electronic a I.S.C.T.R. Articolul 41(1) Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, notele de constatare încheiate de către inspectori, precum şi toate documentele care rezultă în urma controlului şi/sau care au stat la baza efectuării controlului se păstrează la sediul compartimentului funcţional din cadrul I.S.C.T.R. o perioadă de 5 ani de la data întocmirii/finalizării lor.(2) După expirarea termenului de 5 ani se va proceda la casarea acestor documente în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Secţiunea a 7-aImobilizarea vehiculelor în trafic Articolul 42În toate cazurile când se constată fapte care contravin prevederilor legale în vigoare, săvârşite de un operator de transport sau de o întreprindere română/străină, care impun imobilizarea vehiculului, se procedează la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă odată cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru efectuarea acestuia. Articolul 43Imobilizarea vehiculelor în trafic se va efectua în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului. Articolul 44În cazul constatării unor fapte care contravin prevederilor legale privind transporturile rutiere de mărfuri periculoase, pentru care trebuie aplicată măsura imobilizării, se vor anunţa imediat reprezentanţii serviciilor de urgenţă profesioniste cu competenţe în zona unde se efectuează controlul în trafic. Articolul 45(1) În cazul imobilizării vehiculelor, dacă respectivul contravenient nu înlătură deficienţele constatate astfel încât să fie îndeplinite condiţiile legale pentru continuarea transportului/deplasării în perioada aferentă activităţii de control în trafic, conform programului de control din ziua respectivă, inspectorii aplică măsurile corespunzătoare până la momentul în care contravenientul va face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării. În acest caz, inspectorii îi aduc la cunoştinţă conducătorului auto adresa şi programul de funcţionare ale inspectoratului teritorial pe raza căruia s-a efectuat controlul.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorul auto sau reprezentantul legal al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu care deţine vehiculul imobilizat se deplasează la sediul inspectoratului teritorial pe raza căruia s-a efectuat controlul, pentru a face dovada că îndeplineşte condiţiile legale pentru continuarea transportului/deplasării. Dacă documentele prezentate sunt insuficiente pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor legale, inspectorii se deplasează la locul imobilizării, în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării. Articolul 46Măsura imobilizării unui vehicul dispusă de către inspectori se va menţiona în scris pe următoarele documente, după caz: a)procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei; b)formularul de control în trafic; c)buletinul de control ADR; d)diagrama tahograf/imprimata din tahograful digital; e)dovada eliberată conducătorului auto în situaţia ridicării plăcuţelor cu numărul de înmatriculare la vehiculele înmatriculate în alte state. Articolul 47În situaţia în care la efectuarea controlului transporturilor de animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare care reglementează domeniul transporturilor, se va aplica sancţiunea corespunzătoare celor constatate, fără a se imobiliza vehiculele, în condiţiile legii. Secţiunea a 8-aDispoziţii finale Articolul 48În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor norme, I.S.C.T.R. elaborează proceduri şi instrucţiuni proprii. Prezentele norme transpun integral prevederile Directivei 2010/47/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2000/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare care circulă în Comunitate. ANEXA Nr. 1a)A. Plan de operaţiuni
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
0. Identificare vehicul
0.1. Verificare stare plăci cu numărul de înmatriculare, concordanţă dintre plăcile cu numărul de înmatriculare şi numărul de înmatriculare din documentele vehiculului (CI şi/sau CIV) Inspecţie vizuală a) Placă lipsă sau fixată necorespunzător astfel încât s-ar putea desprinde de pe vehicul b) Număr de înmatriculare ilizibil sau lipsă c) Numărul de înmatriculare de pe placă nu este în concordanţă cu documentele vehiculului. d) Placă deteriorată/confecţionată artizanal X X X X X
0.2. Verificare concordanţă dintre datele de identificare prelevate de pe vehiculul supus controlului şi datele din CIV Inspecţie vizuală după curăţarea locurilor unde se află poansonate numărul de identificare şi plăcuţele producătorului Se verifică concordanţa dintre vehiculul prezentat spre control şi datele din CIV privind: categoria, caroseria, marca, tipul, numărul de identificare poansonat sau ştanţat pe plăcuţa producătorului, prindere plăcuţă producător, codul motorului, culoarea. a) Lipsă număr de identificare poansonat sau lipsă plăcuţă producător cu număr de identificare de la bord b) Număr de identificare incomplet, ilizibil parţial sau total c) Număr de identificare neconform cu documentele sau înregistrările vehiculului d) Vehiculul prezentat spre control nu corespunde cu datele din CIV privind: categoria, caroseria, marca, tipul vehiculului, codul motorului sau culoarea e) Număr de identificare modificat sau poansonat neconform X X X X X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
f) Suportul pe care se află poansonat numărul de identificare este fixat artizanal pe vehicul (de exemplu, înconjurat de un cordon de sudură). g) Vehiculul are aplicat un colant de altă culoare decât cea din CIV pe o suprafaţă mai mare de 50% din suprafaţa sa. h) Motor cu alt sistem de alimentare decât cel din CIV (de exemplu, motor cu sistem de alimentare dual benzină + GPL/GNC sau modificarea sistemului de alimentare al motorului) i) Seria rezervorului GPL/GNC nu este menţionată sau este diferită de cea din CIV. X X X X
1. Sistem de frânare
1.1. Stare mecanică şi funcţionare
1.1.1. Ax pedală frână de serviciu/Ax manetă de frână Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este acţionat NOTĂ: Autovehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprit. a) Efort excesiv la acţionarea pedalei/manetei b) Uzură avansată sau joc excesiv c) Lipsă siguranţă la pedală X X X
1.1.2. Pedală/Manetă de frână şi cursa dispozitivului de acţionare a frânei Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este acţionat NOTĂ: Autovehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprit. a) Cursă excesivă sau insuficientă a dispozitivului de acţionare b) Dispozitivul de acţionare nu revine corect la poziţia iniţială. c) Îmbrăcăminte pedală (dacă a fost prevăzută de producător) uzată, fixată incorect sau lipsă d) Dispozitivul de acţionare deformat excesiv, fisurat, rupt X X X X
1.1.3. Pompă de vacuum sau compresor şi rezervoare de aer Inspecţie vizuală a componentelor la presiunea normală de lucru, verificarea funcţionării dispozitivului de avertizare a supapei multicircuit sau de suprapresiune Se verifică intervalul de timp necesar compresorului pentru realizarea presiunii de lucru în sistemul de frânare după ce se apasă pedala de frână repetat cu motorul oprit. a) Presiune insuficientă/Vacuum insuficient pentru asigurarea unei frânări repetate (cel puţin două frânări) după declanşarea semnalului de avertizare (sau dacă manometrul indică o valoare de pericol) b) Intervalul de timp pentru refacerea presiunii în instalaţie mai mare de 7s c) Supapa de protecţie multicircuit sau supapa de suprapresiune nu funcţionează. d) Pierdere de aer care provoacă o scădere importantă de presiune sau pierdere de aer perceptibilă auditiv e) Deteriorare exterioară care poate afecta funcţionarea sistemului de frânare f) Pompa de vacuum deteriorată sau nefuncţională X X X X X X X X
1.1.4. Manometru sau indicator pentru presiune scăzută Verificare funcţională Funcţionarea incorectă/Nefuncţionarea indicatorului sau a manometrului X X
1.1.5. Supapă de comandă a frânei cu acţionare manuală Inspecţie vizuală, funcţională şi auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat a) Uzată excesiv, fisurată sau deteriorată b) Dispozitiv de acţionare a supapei nesigur sau supapă fixată necorespunzător c) Pierderi de aer în sistem, conexiuni nesigure d) Funcţionare necorespunzătoare X X X X
1.1.6. Element de acţionare frână de mână, levier de comandă frână de mână, mecanism cu clichet frână de mână, frână de mână cu acţionare electrică Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat a) Sistemul de blocare al mecanismului cu clichet funcţionează necorespunzător. b) Uzură excesivă a axului levierului sau a mecanismului cu clichet al levierului c) Cursă prea mare a levierului (reglaj incorect) d) Element de acţionare lipsă, deteriorat sau nefuncţional e) Funcţionare incorectă, indicatorul de avertizare indică o funcţionare defectuoasă X X X X X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
f) Elemente deteriorate sau reglate necorespunzător g) Sistem inoperant (cursă prea mică, prea mare sau orice element deteriorat ori reglat necorespunzător) X X
1.1.7. Supape de frânare (supape de comandă, supape de descărcare, regulatoare de presiune etc.) Inspecţie vizuală, funcţională şi auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat a) Supapă deteriorată/neetanşă (pierderi de aer în exces) b) Pierderi de ulei la compresor reduse/importante c) Supapă fixată sau montată necorespunzător d) Pierderi de lichid de frână reduse/importante X X X X X X X
1.1.8. Elemente de cuplare ale frânelor (semi) remorcii (electrice şi pneumatice) Deconectarea şi reconectarea tuturor elementelor de cuplare ale sistemelor de frânare dintre autovehiculul tractor şi (semi) remorcă Inspecţie vizuală, funcţională şi auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat a) Robineţi de închidere sau ventile cu etanşare automată defecte b) Fixare necorespunzătoare/Montaj necorespunzător c) Pierderi excesive de aer d) Funcţionare necorespunzătoare X X X X X X X
1.1.9. Rezervoare de aer comprimat Inspecţie vizuală şi auditivă a) Deteriorate, corodate/neetanşe b) Robinet de purjare a apei defect c) Fixare sau montare necorespunzătoare X X X X X
1.1.10. Dispozitiv servofrână, pompă centrală de frână (pentru sistemul de frânare hidraulic) Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat a) Dispozitiv servofrână deteriorat sau ineficient b) Pompă centrală neetanşă/defectă (pierde presiunea la apăsarea constantă a pedalei sau la acţionarea manetei) c) Fixare necorespunzătoare a pompei centrale de frână d) Cantitate insuficientă a lichidului de frână e) Lipsă capac rezervor lichid de frână f) Martor nivel lichid de frână aprins sau defect g) Funcţionare defectuoasă a dispozitivului de avertizare în caz de nivel insuficient al lichidului de frână (dacă a fost prevăzut de producător) X X X X X X X X X
1.1.11. Conducte de frână rigide Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat a) Risc iminent de fisurare sau rupere b) Conductă sau conexiune neetanşă (pierderi reduse/importante) c) Deteriorări sau coroziuni excesive d) Conductă poziţionată necorespunzător e) Conductă fisurată sau ruptă X X X X X X X X
1.1.12. Racorduri flexibile de frână Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat a) Risc iminent de fisurare sau rupere b) Racord deteriorat, cu puncte de frecare, răsucit sau prea scurt c) Racord sau conexiune neetanşă (pierderi reduse/importante) d) Umflare excesivă la presiune e) Racord cu porozităţi f) Racord fisurat sau rupt X X X X X X X X X X
1.1.13. Garnituri de fricţiune (plăcuţe, saboţi) Inspecţie vizuală acolo unde există zonă de vizitare a) Uzură excesivă (la o roată/la mai multe roţi) b) Garnituri contaminate cu ulei sau unsoare (la o roată/la mai multe roţi) c) Lipsă X X X X X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
1.1.14. Tamburi şi discuri de frână Inspecţie vizuală, inclusiv în zona de ventilaţie a) Uzură excesivă, şanţuri, fisuri, spărturi, fixare necorespunzătoare sau alte defecte care compromit siguranţa (la o roată/la mai multe roţi) b) Tamburi ori discuri ancrasate cu ulei sau unsoare (la o roată/la mai multe roţi) c) Tambur sau disc lipsă d) Platou fixat necorespunzător, joc platou e) Joc disc de frână f) Disc frână deformat sau tambur ovalizat (la o roată/la mai multe roţi) X X X X X X X X X
1.1.15. Cabluri de frână, leviere şi conexiuni, tije de acţionare Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat a) Cabluri deteriorate/înnodate b) Componente corodate sau uzate excesiv c) Cabluri, leviere, tije sau conexiuni fixate necorespunzător d) Ghidaje de cabluri necorespunzătoare e) Orice element care poate împiedica mişcarea liberă a elementelor sistemului de frânare f) Cursă necorespunzătoare a timoneriei datorită reglajului incorect sau uzurii excesive g) Lipsă cabluri sau elemente ale timoneriei h) Conexiune necorespunzătoare a cablurilor sau a tijelor i) Cabluri ce nu asigură funcţionalitatea sau tije de acţionare defecte X X X X X X X X X X X
1.1.16. Elemente de acţionare sistem frânare (inclusiv etriere, cilindri de frână cu arc, cilindri de frână hidraulici) Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat a) Cu deteriorări/Cu fisuri b) Neetanşeităţi (pierderi reduse/importante) c) Fixare necorespunzătoare/Montare incorectă d) Coroziuni excesive e) Cursă insuficientă ori prea mare a pistonului sau a mecanismului cu membrană f) Burduf de protecţie împotriva prafului rupt/lipsă X X X X X X X X X X X X
1.1.17. Regulator automat al frânării în funcţie de încărcare Inspecţie vizuală şi funcţională în timp ce sistemul de frânare este acţionat a) Timonerie defectă b) Timonerie reglată necorespunzător c) Mecanism blocat (gripat) sau ineficient d) Regulator lipsă sau modificat e) Lipsa plăcuţei cu datele tehnice principale (la vehicule clasa a III-a) f) Date ilizibile pe plăcuţă X X X X X X X
1.1.18. Dispozitiv de reglare a jocului Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat a) Dispozitiv deteriorat, gripat, cu mişcare anormală, uzat excesiv sau reglat necorespunzător b) Dispozitiv de reglare a jocului defect c) Dispozitiv de reglare a jocului montat incorect X X X
1.1.19. Frână de încetinire (dacă a fost prevăzută de producător sau dacă este obligatorie) Inspecţie vizuală a) Montare incorectă, conexiuni necorespunzătoare sau deteriorate b) Funcţionare necorespunzătoare sau lipsă X X
1.1.20. Acţionare automată a frânei (semi)remorcii Deconectarea cuplei de frânare dintre autovehicul şi (semi)remorcă Frâna (semi)remorcii nu acţionează automat la deconectarea dispozitivului de cuplare. X
1.1.21. Ansamblu sistem de frânare Inspecţie vizuală şi auditivă a) Alte componente (pompă antigel, uscătorul de aer etc.) corodate excesiv/deteriorate astfel încât afectează funcţionalitatea sistemului de frânare b) Pierderi excesive antigel/aer c) Orice altă componentă fixată sau montată necorespunzător d) Reparaţii/modificări necorespunzătoare(1) X X X X X X X
1.1.22. Supape de testare (dacă au fost prevăzute de producător) Inspecţie vizuală a) Lipsă b) Deteriorate, neutilizabile/neetanşe X X X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
1.2. Performanţă şi eficacitate frână de serviciu
1.2.1. Performanţă (+E) Inspecţie pe standul de frânare cu role sau, dacă este posibil, prin probe în parcurs Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim. Pentru autovehiculele destinate învăţării conducerii şi pentru cele adaptate conducerii de către o persoană cu handicap se va efectua o probă suplimentară de frânare cu acţionarea dispozitivului suplimentar A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1 a) Forţa de frânare necorespunzătoare pe una/mai multe roţi b) Dezechilibrul forţelor de frânare de la roţile aceleiaşi punţi este mai mare de 30%. În cazul frânării în parcurs vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie. c) Forţa de frânare nu variază gradual (blocarea bruscă a frânei). d) Frânare anormală a oricăreia dintre roţi (de exemplu: întârziere excesivă la frânare) e) Variaţie excesivă a forţei de frânare în timpul frânării f) Zgomot la roată în timpul frânării X X X X X X X
1.2.2. Eficacitate (+E) Încercare pe standul de frânare cu role sau, dacă este posibil, prin probe funcţionale în parcurs folosind un decelerometru cu compensare şi înregistrare Pentru autovehicule destinate învăţării conducerii şi pentru cele adaptate conducerii de către o persoană cu handicap se va efectua o probă suplimentară de frânare cu acţionarea dispozitivului suplimentar. A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1 Coeficient de frânare mai mic decât următoarele valori: - 28 iulie 2010: Categoria M2 şi M3: 50%(2) Categoria N2 şi N3: 43% (3) Categoria O3 şi O4: 40%(4) X
1.3. Performanţă şi eficacitate frână de securitate (dacă este acţionată printr-un sistem separat)
1.3.1. Performanţă (+E) Inspecţie pe standul de frânare cu role sau, dacă este posibil, prin probe funcţionale în parcurs Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim. A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1 a) Forţa de frânare necorespunzătoare pe una/mai multe roţi b) Dezechilibrul forţelor de frânare de la roţile aceleiaşi punţi este mai mare de 30%. În cazul frânării în parcurs, autovehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie. c) Forţa de frânare nu variază gradual (blocarea bruscă a frânei) d)Întârziere excesivă în frânarea oricărei roţi e) Variaţie excesivă a forţei de frânare în timpul frânarii f) Zgomot la roată în timpul frânării X X X X X X X X
1.3.2. Eficacitate (+E) Încercare pe standul de frânare sau, dacă este posibil, prin probe funcţionale în parcurs folosind un decelerometru cu compensare şi înregistrare A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1 Eficacitatea mai mică de 50%(5) din eficacitatea frânei de serviciu definită la punctul 1.2.2 în raport cu masa totală maximă autorizată ori, în cazul semiremorcilor, cu suma maselor autorizate pe axe X
1.4. Performanţă şi eficacitate frână de staţionare (când nu este frână de securitate)
1.4.1. Performanţă (+E) Inspecţie pe standul de frânare sau, dacă este posibil, prin probe funcţionale în parcurs Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim. A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1 a) Frâna nu acţionează pe una/mai multe roţi. În cazul frânării în parcurs vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie. b)Întârziere excesivă în frânarea oricărei roţi c) Zgomot la roată în timpul frânării X X X X
1.4.2. Eficacitate (+E) Inspecţie pe standul de frânare sau, dacă este posibil, prin probe funcţionale în parcurs folosind un decelerometru cu compensare şi înregistrare Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim. A se vedea anexa nr. 11 la RNTR 1 Coeficient de frânare mai mic de 16% pentru toate categoriile de vehiculele X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
1.5. Performanţă frână de încetinire Inspecţie vizuală sau, dacă este posibil, prin probe funcţionale în parcurs a) Forţa de frânare nu variază gradual (nu se aplică la frâna de încetinire pe evacuare). b) Sistem inoperant X X
1.6. Sistem antiblocare (ABS) Inspecţie vizuală a) Dispozitivul de avertizare nu funcţionează corespunzător. b) Dispozitivul de avertizare indică funcţionarea necorespunzătoare a sistemului. c) Senzorii de turaţie a roţii lipsă sau deterioraţi d) Instalaţie electrică deteriorată e) Alte componente lipsă sau deteriorate X X X X X
2. Sistem de direcţie
2.1. Stare mecanică
2.1.1. Stare, fixare, funcţionare sistem de direcţie (+E) Inspecţie vizuală cu vehiculul cu roţile pe sol sau, dacă este posibil, cu utilizarea unui cric Volanul este rotit stânga-dreapta sau roţile punţii directoare sunt deplasate stânga-dreapta pe întreaga cursă. a) Sistem de direcţie greu manevrabil b) Axul sectorului de angrenare răsucit sau caneluri uzate c) Uzură excesivă a axului sectorului de angrenare d) Deplasare excesivă a axului sectorului de angrenare e) Neetanşeităţi ale casetei (scurgeri reduse/importante) X X X X X X X X X
2.1.2. Stare, fixare casetă de direcţie (+E) Inspecţie vizuală a fixării casetei de direcţie Cu vehiculul cu roţile pe sol, se roteşte volanul stânga-dreapta. Dacă este posibil, se utilizează un detector de jocuri corespunzător. Dacă se utilizează un cric, se deplasează manual roţile stânga-dreapta. a) Fixare necorespunzătoare a casetei b) Găuri de fixare ovalizate c) Şuruburi de fixare rupte/lipsă d) Casetă de direcţie fisurată/spartă X X X X X X X X
2.1.3. Jocuri în sistemul de direcţie (+E) Inspecţie vizuală a componentelor timoneriei direcţiei în ceea ce priveşte uzura, fisurile şi siguranţa, în timp ce volanul este rotit stânga-dreapta cu roţile pe sol Dacă este posibil, se utilizează un detector de jocuri corespunzător. Dacă se utilizează un cric, se deplasează manual roţile punţii directoare stânga-dreapta. a) Mişcare relativă între componentele sistemului ce ar trebui să fie fixe b) Joc excesiv în articulaţiile sistemului de direcţie c) Deformări/Fisuri ale oricărui element d) Lipsă dispozitive de blocare la bracarea roţilor e) Alinierea defectuoasă a componentelor (de exemplu, bară de comandă a direcţiei, bară de conexiune etc.) f) Reparaţii/Modificări necorespunzătoare g) Burduf de protecţie la praf deteriorat/lipsă X X X X X X X X X X X X
2.1.4. Funcţionare elemente mecanice de legătură la sistemul de direcţie (+E) Inspecţie vizuală a mişcării elementelor timoneriei în timp ce volanul este rotit, cu roţile pe sol şi motorul în funcţiune Dacă se utilizează un cric, se roteşte volanul stânga-dreapta până la cursa maximă. a) Cursă incompletă a sistemului de direcţie la acţionarea acestuia (lovirea de o parte fixă a şasiului) b) Limitatoare mecanice de cursă nefuncţionale sau lipsă (dacă au fost prevăzute de producător) c) Atingerea componentelor X X X X
2.1.5. Stare, fixare, funcţionare şi etanşeitate servodirecţie Verificarea servodirecţiei şi a nivelului de ulei hidraulic din rezervor (dacă este vizibil) Cu roţile pe sol şi cu motorul funcţionând se verifică dacă servodirecţia funcţionează corect. a) Neetanşeităţi (scurgeri reduse/importante) b) Nivel redus de lichid c) Mecanismul nu funcţionează. d) Mecanism fixat necorespunzător/fisurat e) Conducte care freacă/poziţionate necorespunzător f) Reparaţii/Modificări necorespunzătoare g) Conducte, furtunuri deteriorate/uzate sau corodate excesiv h) Zgomot anormal la pompă în timpul funcţionării X X X X X X X X X X X X X X X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
2.2. Volan şi coloană volan
2.2.1. Stare, fixare volan Cu roţile pe sol, se oscilează volanul dintr-o parte în alta într-un plan perpendicular pe coloana de direcţie şi se aplică de jos în sus şi de sus în jos o forţă slabă. Se inspectează vizual jocurile. a) Deplasare relativă între volan şi coloana de direcţie care indică un joc excesiv b) Lipsa dispozitivului de reţinere (siguranţei) pe butucul volanului c) Butucul, coroana ori spiţele volanului fisurate sau fixate necorespunzător X X X X X
2.2.2. Stare, fixare coloană volan, cuplaj Se împinge şi se trage de volan în linie cu coloana, se împinge de volan în diferite direcţii perpendiculare pe coloana de direcţie. Se verifică vizual jocul şi starea cuplajelor elastice sau a altor articulaţii. a) Joc excesiv axial al centrului volanului în raport cu coloana b) Joc excesiv radial al centrului volanului în raport cu coloana c) Joc anormal în cuplajul elastic sau cardanic (cuplaj deteriorat) d) Fixare defectuoasă a coloanei e) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare X X X X X X
2.3. Joc la volan Cu motorul în funcţiune în cazul vehiculelor cu servodirecţie şi cu roţile în poziţie dreaptă, se roteşte uşor volanul stânga-dreapta, pe cât posibil fără a mişca roţile. Se verifică vizual mişcarea liberă. Joc excesiv al direcţiei (de exemplu, un punct de pe coroana volanului poate fi rotit pe un arc de cerc pe o distanţă mai mare de o cincime din diametrul volanului fără ca roţile directoare să se mişte) X X
2.4. Aliniament roţi Verificarea aliniamentului roţilor Control vizual Roţi nealiniate în mod evident X
2.5. Stare, fixare punte directoare remorci (+E) Inspecţie vizuală Dacă este posibil, se utilizează un detector de jocuri corespunzător. Se decuplează remorca şi apoi proţapul este rotit stânga-dreapta sau roţile punţii directoare sunt deplasate stânga-dreapta până la cursa maximă. a) Componente deteriorate/fisurate b) Mişcare neuniformă/Joc excesiv c) Fixare defectuoasă X X X X X X
3. Vizibilitate
3.1. Câmp de vizibilitate Inspecţie vizuală de la postul de conducere a) Obstrucţionarea câmpului de vizibilitate al conducătorului care îi afectează vederea în faţă sau lateral b) Nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare spre înapoi. c) Nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare. X X X X
3.2. Stare parbriz şi celelalte geamuri Inspecţie vizuală (conform lit. D din anexa nr. 2 la RNTR 1) a) Geam fisurat sau decolorat b) Geam cu transparenţă neconformă cu cerinţele specifice c) Parbriz sau geam în stare necorespunzătoare (sablat, zgâriat/cu opacităţi importante sau din material neconform) d) Parbriz fisurat într-o zonă în care se acceptă/fisurat, spart sau cu transparenţă neconformă cu cerinţele specifice X X X X X X X X
3.3. Oglinzi sau dispozitive retrovizoare, inclusiv cea suplimentară de la autovehiculele ŞCOALĂ (+E) Inspecţie vizuală şi funcţională de la postul de conducere a) Oglindă sau dispozitiv lipsă ori care nu asigură vizibilitatea corespunzătoare b) Oglindă sau dispozitiv deteriorată/deteriorat ori fixată/fixat necorespunzător/dispozitiv nefuncţional X X X
3.4. Ştergătoare de parbriz Inspecţie vizuală şi funcţională a) Ştergător care nu funcţionează corespunzător sau lipsă b) Lamela ştergătorului deteriorată/lipsă X X X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
3.5. Spălătoare de parbriz Inspecţie vizuală şi funcţională Spălător care nu funcţionează corespunzător/lipsă X X
3.6. Sistem de dezaburire Inspecţie vizuală şi funcţională Sistem care nu funcţionează corespunzător sau deteriorat X
4. Lămpi, dispozitive reflectorizante şi echipamente electrice
4.1. Faruri
4.1.1. Stare şi funcţionare Inspecţie vizuală şi funcţională a) Funcţionare defectuoasă/Lipsa farului sau a sursei de lumină b) Funcţionare defectuoasă/Lipsa sistemului de proiecţie (dispozitiv reflectorizant şi lentile) c) Far fixat necorespunzător d) Nefuncţionare faruri cu lumină diurnă e) Far neomologat (fără marcă de omologare) f) Far cu oglinda deteriorată g) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare h) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil i) Montare necorespunzătoare j) Sursă de lumină defectă X X X X X X X X X X X X X
4.1.2. Orientare (+E) Inspecţie vizuală şi funcţională Se determină centrul de focalizare orizontal al fiecărui far cu lumină de întâlnire cu ajutorul aparatului de control al farurilor. a) Far reglat necorespunzător (Centrul de focalizare al unui far nu se încadrează în limitele stabilite.) b) Sursă de lumină montată necorespunzător X X
4.1.3. Comutare lumini Inspecţie vizuală şi funcţională a) Comutator care nu funcţionează în conformitate cu cerinţele (un număr de faruri iluminate concomitent) b) Dispozitiv de comandă defect c) Numărul de faruri aprinse simultan nu este în conformitate cu tipul omologat. X X X
4.1.4. Respectare cerinţe Inspecţie vizuală şi funcţională a) Far, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele b) Dispersor sau sursă de lumină obstrucţionat/obstrucţionată, reducând intensitatea luminii ori modificând culoarea luminii emise c) Sursă de lumină şi far incompatibile d) Faruri destinate conducerii pe partea stângă X X X X
4.1.5. Dispozitive de reglare pe verticală a farurilor (dacă au fost prevăzute de producător) Inspecţie vizuală şi funcţională, dacă este posibil a) Dispozitivul nu funcţionează. b) Dispozitivul manual nu poate fi acţionat de pe scaunul conducătorului auto. X X
4.1.6. Dispozitiv de spălare a farurilor (ştergătorul sau spălătorul de far) (dacă a fost prevăzut de producător) Inspecţie vizuală şi funcţională Verificarea se face cu farurile în funcţiune. Ştergătorul şi/sau spălătorul nu funcţionează. X
4.2. Lămpi de poziţie faţă, spate şi laterale, lămpi de gabarit
4.2.1. Stare şi funcţionare Inspecţie vizuală şi funcţională Se verifică şi pentru caseta ŞCOALĂ (dacă este cazul). a) Sursă de lumină defectă*) b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil d) Lipsă lampă sau dispersor X X X X X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
4.2.2. Comutare Inspecţie vizuală şi funcţională Se verifică şi funcţionarea casetei ŞCOALĂ (dacă este cazul). a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă b) Dispozitiv defect c) Nefuncţionare casetă ŞCOALĂ X X X
4.2.3. Respectare cerinţe Inspecţie vizuală şi funcţională a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii ori schimbă culoarea luminii emise c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) d) Montare necorespunzătoare e) Casetă ŞCOALĂ necertificată, montată necorespunzător sau lipsă X X X X X X X
*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, constituite într-un grup compact.
4.3. Lămpi de frânare
4.3.1. Stare şi funcţionare Inspecţie vizuală şi funcţională a) Sursă de lumină defectă*) b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil d) Lipsă lampă sau dispersor X X X X X
4.3.2. Comutare Inspecţie vizuală şi funcţională a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă b) Dispozitiv de comandă defect X X
4.3.3. Respectare cerinţe Inspecţie vizuală şi funcţională a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii ori schimbă culoarea luminii emise c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) d) Montare necorespunzătoare X X X X
*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, constituite într-un grup compact.
4.4. Lămpi indicatoare de direcţie şi de avarie
4.4.1. Stare şi funcţionare Inspecţie vizuală şi funcţională a) Sursă de lumină defectă*) b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil d) Lipsă lampă sau dispersor X X X X X
4.4.2. Comutare Inspecţie vizuală şi funcţională a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă b) Dispozitiv de comandă defect X X
4.4.3. Respectare cerinţe Inspecţie vizuală şi funcţională a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii ori schimbă culoarea luminii emise c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) d) Montare necorespunzătoare X X X X
4.4.4. Frecvenţă semnal luminos Inspecţie vizuală şi funcţională Frecvenţa semnalului luminos necorespunzătoare X
*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, constituite într-un grup compact.
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
4.5. Faruri şi lămpi de ceaţă
4.5.1. Stare şi funcţionare Inspecţie vizuală şi funcţională a) Sursă de lumină defectă*) b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil d) Lipsă lampă sau dispersor X X X X X
4.5.2. Orientare (+E) Inspecţie funcţională şi, dacă este posibil, cu ajutorul unui dispozitiv de focalizare a luminii Deviere a farului de ceaţă de la orientarea orizontală în momentul în care modelul de lumină are o linie întreruptă X
4.5.3. Comutare Inspecţie vizuală şi funcţională a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă b) Dispozitiv de comandă defect X X
4.5.4. Respectare cerinţe Inspecţie vizuală şi funcţională a) Far sau lampă, culoare emisă, poziţie ori intensitate neconformă cu cerinţele b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii ori schimbă culoarea luminii emise c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) d) Montare necorespunzătoare X X X X
*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, constituite într-un grup compact.
4.6. Lămpi de mers înapoi
4.6.1. Stare şi funcţionare Inspecţie vizuală şi funcţională a) Sursă de lumină defectă*) b) Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil d) Lipsă lampă sau dispersor X X X X X
4.6.2. Comutare Inspecţie vizuală şi funcţională a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă b) Dispozitiv de comandă defect X X
4.6.3. Respectare cerinţe Inspecţie vizuală şi funcţională a) Culoarea luminii emise, poziţia sau intensitatea nu respectă cerinţele specifice. b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii ori schimbă culoarea luminii emise c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) d) Montare necorespunzătoare X X X X
*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, constituite într-un grup compact; dacă este asigurată funcţionarea cel puţin a unei surse de lumină (alta decât LED), defecţiunea este considerată minoră.
4.7. Dispozitiv de iluminare a plăcii spate cu numărul de înmatriculare
4.7.1. Stare şi funcţionare Inspecţie vizuală şi funcţională a) Lampă care proiectează lumina direct în spate b) Sursă de lumină defectă c) Lampă fixată nesigur d) Lipsă lampă sau dispersor e) Montare necorespunzătoare X X X X X X X X
4.7.2. Respectare cerinţe Inspecţie vizuală şi funcţională a) Nefuncţionare a comutatorului în conformitate cu cerinţele b) Culoarea luminii emise este necorespunzătoare. c) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii ori schimbă culoarea luminii emise d) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) X X X X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
4.8. Catadioptri, plăci de identificare spate reflectorizant-fluorescente, marcaje reflectorizante pentru contur (dacă sunt obligatorii)
4.8.1. Stare şi fixare Inspecţie vizuală a) Catadioptri, plăci de identificare spate reflectorizant-fluorescente, marcaje reflectorizante de contur deteriorate/lipsă b) Catadioptri, plăci de identificare spate reflectorizant-fluorescente, marcaje reflectorizante de contur fixate necorespunzător/nesigur X X X X
4.8.2. Respectare cerinţe Inspecţie vizuală A se vedea anexa nr. 15 la RNTR 1 a) Dispozitiv, culoare reflectată sau poziţie neconformă cu cerinţele b) Dispozitiv neomologat X X X
4.9. Martori luminoşi
4.9.1. Stare şi funcţionare Inspecţie vizuală şi funcţională Nu funcţionează corespunzător. (Nu afectează/Afectează direct siguranţa rutieră.) X X
4.9.2. Respectare cerinţe Inspecţie vizuală şi funcţională Neconforme cu cerinţele X
4.10. Conexiuni electrice între autovehiculul tractor şi (semi)remorcă Inspecţie vizuală şi funcţională Dacă există posibilitatea, se verifică continuitatea electrică dintre vehicule. a) Conexiuni electrice fixate/poziţionate necorespunzător b) Izolaţie deteriorată c) Conexiunile electrice nu funcţionează corespunzător. d) Conexiunile electrice dintre autovehicul şi (semi)remorci nu sunt concepute astfel încât să împiedice orice deconectare accidentală. X X X X X X
4.11. Cablaj electric Inspecţie vizuală, inclusiv în compartimentul motor, dacă este accesibil a) Cabluri fixate/poziţionate/securizate necorespunzător b) Instalaţie electrică deteriorată c) Izolaţie cablaj deteriorată X X X X X X X X X
4.12. Dispozitive reflectorizante şi lămpi facultative (dacă au fost prevăzute de producător) Inspecţie vizuală şi funcţională a) Lampă/Catadioptru nemontată/nemontat în conformitate cu cerinţele b) Nefuncţionarea lămpii în conformitate cu cerinţele c) Lampă/Catadioptru fixată/fixat nesigur d) Lipsă lampă sau dispersor e) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) f) Dispersor fisurat, spart, de culoare necorespunzătoare g) Sursă de lumină defectă*) h) Culoarea luminii emise nu respectă cerinţele specifice. i) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii ori schimbă culoarea luminii emise X X X X X X X X X X X X
4.13. Baterii (e) de acumulatori Inspecţie vizuală a) Fixate necorespunzător b) Scurgeri de electrolit (în funcţie de debit) c) Comutator defect (dacă este necesar) d) Siguranţe improvizate sau defecte e) Ventilate necorespunzător (dacă este cazul) X X X X X X X
*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minimum 50% din acestea, constituite într-un grup compact.
5. Punţi, roţi, anvelope şi suspensie
5.1. Punţi (axe)
5.1.1. Stare, fixare punţi (+E) Inspecţie vizuală Dacă este posibil, se utilizează un detector de jocuri corespunzător. a) Punte corodată excesiv/deformată sau fisurată (în cazul punţilor rigide) b) Jocuri în articulaţiile de fixare/fixare nesigură pe vehicul c) Reparaţie/Modificare necorespunzătoare d) Basculă corodată excesiv/deformată sau fisurată (în cazul punţilor independente) e) Tirant deformat, nefixat corespunzător pe şasiu/caroserie X X X X X X X X X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
5.1.2. Stare, fixare fuzete (+E) Inspecţie vizuală Dacă este posibil, se utilizează un detector de jocuri corespunzător. Se aplică o forţă laterală sau verticală pe fiecare roată. a) Fuzetă fisurată sau deformată b) Joc excesiv al pivotului fuzetei şi/sau al bucşelor basculelor c) Mişcare excesivă între fuzetă şi axa rigidă d) Pivotul fuzetei slăbit sau cu joc în punte e) Piuliţe, prezoane sau şuruburi de fixare lipsă (în funcţie de număr) f) Burduf de protecţie la praf deteriorat/lipsă X X X X X X X X X X X
5.1.3. Rulmenţi roţi (+E) Inspecţie vizuală Dacă este posibil, se utilizează un detector de jocuri corespunzător. Se roteşte şi se oscilează roata sau se aplică o forţă laterală pe fiecare roată. a) Joc excesiv la rulment b) Rulment prea strâns, blocarea roţii la rotire X X X X
5.2. Roţi (jante) şi anvelope
5.2.1. Stare, fixare butuci roţi Inspecţie vizuală pe ambele părţi ale fiecărei roţi a) Prezon sau piuliţă lipsă ori slăbit(ă) (în funcţie de număr) b) Butucul roţii uzat excesiv, deteriorat sau fisurat X X X
5.2.2. Stare, fixare roţi Inspecţie vizuală pe ambele părţi ale fiecărei roţi a) Jantă fisurată, sudată necorespunzător b) Inele elastice de reţinere a anvelopei fixate incorect c) Jantă deformată excesiv sau montată incorect d) Dimensiunile jantei nu sunt în conformitate cu documentele. e) Găurile de fixare a jantei ovalizate X X X X X X
5.2.3. Stare, fixare anvelope Inspecţie vizuală a întregii anvelope prin deplasarea vehiculului înainte şi înapoi În cazul utilizării unui cric, inspecţie vizuală prin rotirea roţii Conform lit. F din anexa nr. 2 la RNTR 1 a) Dimensiunea anvelopei, indicele de sarcină sau indicele de viteză, marca de omologare nu sunt conforme cu documentele. b) Anvelope de dimensiuni diferite pe aceeaşi axă sau la roţi jumelate c) Anvelope de construcţie diferită (radial sau diagonal) pe aceeaşi axă d) Tăieturi profunde sau deteriorări importante pe banda de rulare ori pe flancurile anvelopelor e) Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm (pentru tractoare şi maşini pentru lucrări: 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei până la 20“ inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20“) f) Frecarea anvelopei de părţi ale şasiului/caroseriei sau ale suspensiei g) Anvelope reşapate neomologate h) Funcţionare defectuoasă/Nefuncţionarea evidentă a sistemului de monitorizare a presiunii (dacă a fost prevăzut de producător) i) Uzură neuniformă pronunţată a anvelopei pe banda de rulare j) Anvelope neconforme cu cerinţele X X X X X X X X X X X X
5.3. Suspensie
5.3.1. Arcuri (+E) Inspecţie vizuală Dacă este posibil, se utilizează un detector de jocuri. a) Fixare sau montare necorespunzătoare a arcurilor pe şasiu ori punte b) O componentă a arcului deteriorată/fisurată c) Lipsă arc la una din punţi (roţi) d) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare e) Arc rupt X X X X X X X X
5.3.1.1. Simetrie suspensie Inspecţie vizuală Control comparativ al suspensiei roţilor de pe aceeaşi punte Diferenţă vizibilă privind înălţimea vehiculului pe cele două părţi ale aceleiaşi punţi X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
5.3.2. Amortizoare Inspecţie vizuală a) Amortizoare montate necorespunzător pe şasiu sau punte b) Amortizor deteriorat prezentând semne grave de neetanşeitate sau funcţionare necorespunzătoare c) Jocuri excesive în articulaţiile de fixare pe cadru sau şasiu d) Lipsă amortizor X X X X X
5.3.3. Bară de torsiune, bielete antiruliu, bare şi leviere ale suspensiei (+E) Inspecţie vizuală Dacă este posibil, se utilizează un detector de jocuri. a) Montare necorespunzătoare a unei componente pe şasiu sau punte b) O componentă corodată excesiv/deteriorată sau fisurată c) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare d) Rulment gripat sau joc anormal la rulment e) Lipsă bară stabilizatoare (dacă a fost prevăzută de producător) X X X X X X X X
5.3.4. Articulaţii suspensie (+E) Inspecţie vizuală Dacă este posibil, se utilizează un detector de jocuri. a) Joc excesiv în bolţul articulaţiei şi/sau bucşe sau la articulaţiile suspensiei b) Burduf de protecţie la praf deteriorat/lipsă c) Lipsă bolţuri fixare arc şi/sau bucşe d) Lipsă plăcuţe reazem şi/sau bride e) Bolţul articulaţiei, bucşe, articulaţiile suspensiei rupte X X X X X X X
5.3.5. Suspensie pneumatică Inspecţie vizuală şi auditivă a) Sistem inoperabil (Nu se poate modifica presiunea de aer în perne.) b) Orice componentă deteriorată/defectă sau modificată astfel încât ar putea afecta funcţionarea sistemului c) Burduf pernă neetanş/spart d) Fixare necorespunzătoare pe şasiu sau punte X X X X X X
5.3.5.1. Simetrie suspensie Inspecţie vizuală Control comparativ al suspensiei roţilor de pe aceeaşi punte Diferenţă vizibilă privind înălţimea vehiculului pe cele două părţi ale aceleiaşi punţi X
6. Şasiu, cabină şi elemente ataşate şasiului
6.1. Şasiu sau cadru şi elemente ataşate
6.1.1. Stare generală şasiu, şasiu suplimentar, lonjeroane faţă şi spate la caroseria autoportantă (+E) Inspecţie vizuală Coroziunile se vor evalua conform procedurii prevăzute la lit. G din anexa nr. 2 la RNTR 1. a) Lonjeroane sau traverse fisurate ori deformate b) Plăci de strângere sau legături nesigure c) Coroziune excesivă care afectează rigiditatea şasiului d) Coroziuni avansate (zone corodate, coroziuni străpunse)/fisuri, rupturi, deformări importante ale elementelor de rezistenţă pe orice parte, inclusiv pe traverse e) Elemente de rezistenţă sudate necorespunzător f) Şasiul suplimentar corodat excesiv/fisurat sau cu deformări importante g) Şasiul suplimentar fixat necorespunzător X X X X X X X X X X X X
6.1.2. Tubulatură de evacuare, amortizoare de zgomot Inspecţie vizuală şi auditivă cu motorul în funcţionare a) Sistem de evacuare fixat necorespunzător sau neetanş b) Gazele de evacuare pătrund în habitaclu sau în cabina conducătorului. c) Lipsă element din tubulatura de evacuare d) Tubulatura de evacuare nu este poziţionată corespunzător. X X X X X
6.1.3. Rezervor de combustibil şi conducte de alimentare (inclusiv rezervorul de combustibil pentru Inspecţie vizuală a) Rezervor sau conducte fixate necorespunzător b) Rezervorul neetanş (prezintă scurgeri), capacul rezervorului lipseşte sau nu este corespunzător. c) Conducte de alimentare cu combustibil deteriorate, poziţionate sau uzate datorită frecării de alte componente X X X X X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
dispozitivul de încălzire şi conducte) d) Dispozitivul de oprire a combustibilului (dacă a fost prevăzut de producător) nu funcţionează corespunzător. e) Risc de incendiu datorat scurgerilor de combustibil, protecţiei necorespunzătoare a rezervorului sau tubulaturii de evacuare, condiţiilor din compartimentul motor f) Sistem GPL/GNC sau cu hidrogen neomologat/necertificat g) Lipsă rezervor la autovehiculele cu alimentare duală sau la cele cu rezervor auxiliar h) Rezervor suplimentar care nu este menţionat în CIV i) Alimentare dintr-un rezervor improvizat, altul decât cel destinat j) Rezervor GPL/GNC corodat excesiv sau cu vechime mai mare de 10 ani faţă de data poansonată k) Carcasă multisupapă neetanşă/fisurată sau fără capac l) Tubulatură pentru evacuarea scăpărilor de GPL neetanşă sau nefixată m) Scurgeri benzină, GPL/GNC, hidrogen n) Scurgeri motorină o) Furtun de alimentare cu benzină, motorină sau GPL/GNC uzat/crăpat, tăiat p) Lipsă coliere asigurare furtune q)Ţevi pentru GPL/GNC din cupru fără înveliş de protecţie anticorozivă/racorduri sudate sau alămite pe ţevi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6.1.4. Bare de protecţie, protecţie laterală şi dispozitive de protecţie antiîmpănare spate (dacă au fost prevăzute de producător) Inspecţie vizuală a) Elemente fixate necorespunzător/deteriorate care pot provoca accidentări b) Dispozitive care nu corespund în mod evident cerinţelor X X X
6.1.5. Suport pentru roata de rezervă (dacă a fost prevăzut de producător) Inspecţie vizuală a) Suportul nu este într-o stare corespunzătoare. b) Suport fisurat sau fixat necorespunzător c) Roată de rezervă fixată necorespunzător cu pericol de desprindere (interiorul/exteriorul vehiculului) X X X X
6.1.6. Dispozitiv de cuplare şi dispozitiv de remorcare (+E) Inspecţie vizuală urmărind cu atenţie uzura şi funcţionarea corespunzătoare a tuturor dispozitivelor de siguranţă montate şi/sau prin utilizarea calibrelor de măsurare sau a şublerului Verificare şi evaluare conform procedurii prevăzute la lit. H din anexa nr. 2 la RNTR 1 a) Element component deformat/defect sau fisurat b) Uzură excesivă a cuplelor c) Cuplaj defect d) Orice dispozitiv de siguranţă lipsă, deteriorat sau care nu funcţionează corespunzător e) Nefuncţionarea indicatoarelor f) Obstrucţionarea plăcii cu numărul de înmatriculare sau a oricărei lămpi (atunci când nu sunt utilizate) g) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare h) Dispozitiv de cuplare remorcă neomologat i) Proţap cu coroziuni avansate/montat sau fixat necorespunzător, fisurat, cu deformări importante, reparat necorespunzător j) Coroziuni excesive ale elementelor de rezistenţă pe care sunt fixate dispozitivele de remorcare X X X X X X X X X X X X X X X X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
6.1.7. Transmisie (+E) Inspecţie vizuală Se verifică atent zona ambreiajului, cutiei de viteze, diferenţialului, reductorului şi a frânei de încetinire (dacă nu acţionează pe evacuare). Se verifică inclusiv dubla comandă pentru ambreiaj în cazul autovehiculelor ŞCOALĂ. a)Şurub de siguranţă fixat necorespunzător/lipsă b) Palierele arborilor de transmisie uzate excesiv c) Cardan uzat excesiv d) Cuplaje flexibile deteriorate e) Arbore deteriorat sau îndoit f) Suportul palierului fisurat sau fixat necorespunzător g) Protecţie deteriorată/Lipsă la arborii planetari h) Modificare neautorizată a transmisiei i) Scurgeri lichid, ulei de transmisie sau pierderi de aer la sistemele comandate pneumatic (în funcţie de debit redus/important) j) Pedală ambreiaj cu acţionare greoaie/fixată necorespunzător, lipsă siguranţă de asigurare pedală pe ax (inclusiv dubla comandă) k) Protecţie pedală ambreiaj uzată sau lipsă (inclusiv dubla comandă) l) Levier selectare viteze fixat necorespunzător/modificat m) Comandă ambreiaj poziţionată sau fixată necorespunzător (inclusiv dubla comandă) n) Timonerie schimbător de viteze fixată necorespunzător/modificată constructiv o) Modificarea neautorizată a transmisiei din manuală în automată (sau invers) p) Fixare necorespunzătoare a cutiei de viteze pe traversă sau tampoane de fixare a traversei nesigure pe şasiu (de exemplu, lipsă şuruburi de fixare) q) Lipsă transmisie longitudinală sau a arborilor planetari la una din punţile autovehiculului în cazul autovehiculelor cu tracţiune integrală r) Fixare necorespunzătoare a transmisiei longitudinale, a arborilor planetari cu transmisie homocinetică (şuruburi, ştifturi elastice etc.) sau a dispozitivelor de asigurare a transmisiei în cazul autovehiculelor cu ampatament mare (dacă dispozitivul de asigurare a fost prevăzut de producător) s) Zgomot la rulmenţii transmisiei, inclusiv cruci cardanice/joc excesiv X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6.1.8. Fixare motor pe şasiu sau caroserie Inspecţie vizuală cu motorul în funcţiune a) Suport motor fisurat, desprins de pe şasiu sau fixat nesigur b) Modificarea poziţiei motorului faţă de modelul omologat (de exemplu, din montaj transversal în longitudinal) X X X
6.1.8.1. Stare, fixare anexe pe motor Inspecţie vizuală Ventilator lipsă sau deteriorat, paletă(e) ventilator fisurată(e) ori lipsă curele pentru antrenarea anexelor motorului X
6.1.8.2. Stare, fixare componente pentru alimentarea duală a motorului Inspecţie vizuală a) Reductor-vaporizator GPL/GNC de altă marcă şi tip decât cel înregistrat în CIV sau care nu are marcaj conform Regulamentului CEE-ONU nr. 67/110 b) Reductor-vaporizator poziţionat sau fixat necorespunzător X X
6.1.9. Performanţe motor Inspecţie vizuală a) Modificare neautorizată a unităţii de comandă b) Modificare neautorizată a componentelor motorului X X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
6.2. Cabină şi caroserie
6.2.1. Stare, fixare caroserie, cabină Inspecţie vizuală si funcţională pentru anumite verificări Se vor face verificări şi evaluări conform lit. G din anexa nr. 2 la RNTR 1. a) Panou, element lipsă sau deteriorat care ar putea produce răniri b) Montant deformat, corodat excesiv sau fisurat care poate genera deschiderea accidentală a capotelor ori a obloanelor c) Neetanşeităţi care permit pătrunderea gazelor de evacuare în habitaclu d) Caroserie modificată sau reparată necorespunzător e) Caroserie, cabină incompletă sau deteriorată f) Caroserie corodată excesiv în zona compartimentului motor, în portbagaj, la pasajele roţilor, în zona de fixare a suspensiei şi în zona punţilor g) Lipsă mecanism de zăvorâre a cabinei pe şasiu sau mecanism defect h) Dispozitiv de rabatare a cabinei defect sau lipsă (dacă a fost prevăzut de producător) X X X X X X X X X X X X
6.2.2. Montare caroserie, cabină, suprastructură Inspecţie vizuală Se vor face verificări şi evaluări conform lit. G din anexa nr. 2 la RNTR 1 a) Caroseria, cabina, suprastructura nu sunt fixate corespunzător. b) Caroseria, cabina, suprastructura nu sunt fixate pe şasiu în aliniament. c) Element de fixare (pe şasiu sau pe şasiul suplimentar) fisurat, lipsă sau slăbit d) Coroziuni excesive în punctele de fixare ale caroseriei X X X X X X
6.2.3. Uşi şi dispozitive de închidere uşi Inspecţie vizuală şi funcţională Se vor face verificări şi evaluări conform lit. G din anexa nr. 2 la RNTR 1. a) Uşă care nu se deschide sau nu se închide corespunzător b) Uşă care se poate deschide accidental sau care nu se închide sigur c) Uşă, balama, dispozitiv de asigurare slăbite, deteriorate/lipsă d) Coroziuni excesive uşi X X X X X
6.2.4. Structură de rezistenţă şi podea Inspecţie vizuală Se vor inspecta cu atenţie mărită zonele de îmbinare a caroseriei. Se vor face verificări şi evaluări conform lit. G din anexa nr. 2 la RNTR 1. a) Podea fisurată sau corodată excesiv, fixată necorespunzător b) Praguri, contrapraguri, contraaripi corodate excesiv c)Întărituri podea fisurate, deformate sau corodate excesiv X X X X
6.2.5. Scaun conducător auto Inspecţie vizuală şi funcţională a) Scaun fixat necorespunzător sau cu o structură defectă b) Mecanismul de reglare a scaunului nu funcţionează corect. c) Scaun lipsă sau neomologat X X X X X
6.2.6. Alte scaune Inspecţie vizuală a) Scaune fixate nesigur/defecte b) Scaune care nu au fost montate în conformitate cu cerinţele c) Scaune lipsă sau configuraţia scaunelor nu corespunde cu C.I.V. d) Scaune neomologate X X X X X X
6.2.7. Comenzi necesare conducătorului auto Inspecţie vizuală şi funcţională Orice comandă necesară pentru a opera vehiculul în siguranţă nu funcţionează corespunzător. X X
6.2.8. Scări pentru cabină Inspecţie vizuală a) Treaptă/Grup de trepte deteriorată(e) sau fixată(e) nesigur b) Treaptă/Grup de trepte care poate/pot provoca accidente X X X X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
6.2.9. Alte echipamente şi accesorii interioare şi exterioare (dacă au fost prevăzute de producător) Inspecţie vizuală a) Accesoriu sau echipament fixat necorespunzător ori defect b) Accesoriu ori echipament neomologat sau care nu corespunde reglementărilor c) Neetanşeităţi la echipamentul hidraulic auxiliar (în funcţie de debit: redus/important) X X X X
6.2.10. Apărători de noroi, aripi, dispozitive antiîmproşcare (dacă au fost prevăzute de producător) Inspecţie vizuală a) Apărători de noroi slăbite, corodate excesiv/rupte sau lipsă b) Spaţiu insuficient pentru roţi c) Neconforme cu cerinţele X X X X X
7. Alte echipamente
7.1. Centuri de siguranţă/Catarame şi sisteme de reţinere
7.1.1. Siguranţa montării centurilor de siguranţă şi a cataramelor aferente Inspecţie vizuală Verificare puncte de ancorare a) Punct de ancorare deteriorat excesiv b) Punct de ancorare fixat necorespunzător X X X X
7.1.2. Stare, fixare centuri de siguranţă, catarame Inspecţie vizuală şi funcţională a) Centuri de siguranţă obligatorii lipsă sau nu au fost montate b) Centură de siguranţă deteriorată c) Centură de siguranţă neomologată d) Dispozitivul de închidere este avariat, lipseşte sau nu funcţionează corect. e) Mecanismul de recuperare a centurii avariat sau nu funcţionează corect (la cele retractabile). f) Funcţionare necorespunzătoare martor centură la cele care sunt dotate X X X X X X
7.1.3. Dispozitiv limitator al sarcinii centurii de siguranţă (dacă a fost prevăzut de producător) Inspecţie vizuală Lipsa evidentă sau nepotrivirea limitatorului de sarcină pentru vehiculul în cauză X
7.1.4. Centură de siguranţă cu dispozitiv de pretensionare (dacă a fost prevăzut de producător) Inspecţie vizuală Lipsa evidentă sau nepotrivirea dispozitivelor de pretensionare pentru vehiculul în cauză X
7.1.5. Airbaguri Inspecţie vizuală a) Lipsa evidentă sau nepotrivirea airbagurilor pentru vehiculul în cauză b) Airbag evident nefuncţional X X
7.1.6. Sisteme SRS (sistem de reţinere suplimentar) Inspecţia vizuală a martorului indicator de defecţiuni (MIL) Martorul indicator de defecţiuni (MIL) al SRS indică funcţionarea defectuoasă a sistemului. X
7.2. Stingător de incendiu Inspecţie vizuală a) Cu termen de valabilitate expirat sau lipseşte. b) Nu corespunde reglementărilor. X X
7.3. Încuietori şi dispozitive antifurt Inspecţie vizuală şi funcţională a) Dispozitiv defect şi care nu previne furtul vehiculului b) Dispozitiv de închidere sau blocare defect ori funcţionând necorespunzător X X X
7.4. Triunghiuri reflectorizante de presemnalizare Inspecţie vizuală a) Lipsă sau incomplete b) Neomologate X X
7.5. Trusă de prim ajutor Inspecţie vizuală a) Incomplete/Lipsă b) Nu corespunde reglementărilor. X X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
7.6. Cale de roată (dacă sunt necesare) Inspecţie vizuală A se vedea anexa nr. 14 la RNTR 1. Deteriorate/Lipsă X X
7.7. Avertizor acustic (inclusiv cel suplimentar montat de producător) Inspecţie vizuală şi funcţională a) Nu funcţionează b) Comandă nesigură c) Neomologat X X X
7.8. Vitezometru Inspecţie vizuală şi, dacă este posibil, funcţională în parcurs a) Nu este montat conform cerinţelor. b) Nu funcţionează sau lipseşte. c) Nu este iluminat. X X X
7.9. Tahograf (dacă este obligatoriu conform legislaţiei) Inspecţie vizuală şi funcţională a) Neomologat b) Nu funcţionează. c) Sigiliile sau alte mijloace de protecţie lipsă sau deteriorate, dacă verificarea este posibilă d) Placă de montare lipsă, ilizibilă sau cu termen de valabilitate expirat e) Falsificarea sau manipularea evidentă a sigiliilor, a plăcii de montare ori a altor elemente de protecţie f) Dimensiunea anvelopelor pe puntea motoare este diferită de cea înscrisă pe placa de montare g) Placa de montare nu corespunde cerinţelor. X X X X X X X
7.10. Limitator de viteză (dacă este obligatoriu conform legislaţiei) Inspecţie vizuală şi funcţională (dacă echipamentul de verificare a limitatoarelor de viteză este disponibil) a) Autovehiculul nu este dotat cu limitator conform cerinţelor specifice. b) Evident nefuncţional c) Limitator de viteză setat incorect (dacă este verificat) d) Sigilii sau alte mijloace de protecţie deteriorate sau lipsă, dacă verificarea este posibilă e) Placă de montare lipsă, ilizibilă sau cu termen de valabilitate expirat f) Dimensiunea anvelopelor nu corespunde cu parametrii de calibrare. g) Placa de montare nu corespunde cerinţelor. X X X X X X X
7.11. Odometru (dacă a fost prevăzut de producător) Inspecţie vizuală a) Modificare evidentă (fraudă) b) Nefuncţionare evidentă X X X X
7.12. Sistem de control electronic al stabilităţii (ESC) (dacă a fost prevăzut de producător/dacă este necesar) Inspecţie vizuală a) Senzorii de turaţie din roată - lipsă sau deterioraţi b) Instalaţie electrică deteriorată c) Alte componente lipsă sau deteriorate d) Deteriorare sau funcţionare necorespunzătoare a comutatorului e) Ledul indicator de defecţiuni (MIL) al ESC indică funcţionarea defectuoasă a sistemului. X X X X X
8. Emisii poluante
8.1. Zgomot
8.1.1. Sistem de reducere a zgomotului Inspecţie vizuală şi auditivă Evaluare subiectivă a) Nivelul de zgomot excesiv b) Orice parte a sistemului de reducere a zgomotului nesigură, lipsă, deteriorată, fixată incorect sau modificată în mod evident, astfel încât ar putea afecta în mod semnificativ nivelul de zgomot X X X
8.2. Gaze de evacuare
8.2.1. Emisii produse de mas alimentate cu benzină, GPL sau GNC
8.2.1.1. Echipament de control al emisiilor de gaze Inspecţie vizuală a) Echipament de control al emisiilor prevăzut de producător - lipsă, modificat sau defect în mod evident b) Neetanşeităţi ce ar putea afecta semnificativ măsurarea emisiilor X X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
8.2.1.2. Emisii poluante (+E) Control cu analizor de gaze pentru CO şi HC la autovehiculele cu mas fără catalizator tricomponent şi sondă lambda, la turaţia de mers în gol încet Control cu analizor de gaze pentru CO şi HC la autovehiculele cu mas cu catalizator tricomponent şi sondă lambda, la turaţia de mers în gol încet şi la turaţia de mers în gol accelerat (minimum 2.000 rot/min, maximum 3.000 rot/min). Pentru vehiculele echipate cu un sistem de diagnosticare la bord (OBD), funcţionarea corectă a sistemului de control al emisiilor poate fi verificată prin citirea corespunzătoare a OBD şi a verificării funcţionării corecte a OBD în locul măsurării unor emisii în conformitate cu cerinţele specifice. La motoarele cu alimentare duală benzină/GPL, GNC controlul va fi efectuat pentru ambele moduri de funcţionare, iar verificarea HC se efectuează numai pentru funcţionarea cu benzină. La autovehiculele cu sistem de alimentare hibrid sau la autovehiculele echipate cu mas în 2 timpi nu se va efectua verificarea emisiilor poluante. A se vedea anexa nr. 13 la RNTR 1 Ca alternativă, măsurători prin utilizarea unui echipament de teledetecţie şi confirmate de metoda standard de măsurare a) Emisiile de gaze depăşesc nivelurile specifice stabilite de producător; sau b) În cazul în care aceste informaţii nu sunt disponibile, emisiile de COcor şi HC depăşesc: 1) pentru autovehiculele echipate cu mas: - 4,5% sau - 3,5%; pentru COcor, în funcţie de data primei înmatriculări (data fabricaţiei, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă), conform anexei nr. 13 la RNTR 1 - 1.000 ppm pentru HC 2) pentru autovehiculele echipate cu mas-kat: - 0,5% la turaţia de mers în gol încet şi - 0,3% la turaţia de mers în gol accelerat; sau - 0,3% la turaţia de mers în gol încet şi - 0,2% la turaţia de mers în gol accelerat; pentru COcor, în funcţie de nivelul de poluare menţionat în CIV, conform anexei nr. 13 la RNTR 1 - 100 ppm pentru HC la turaţia de mers în gol accelerat; c) Lambda nu se încadrează în domeniul 1±0,03 sau nu este conform cu valoarea specificată de producător la turaţia de mers în gol accelerat. d) OBD indică funcţionare defectuoasă. X X X X
8.2.2. Emisii produse de mac alimentate cu motorină
8.2.2.1. Echipament de control al emisiilor de gaze Inspecţie vizuală a) Echipament de control al emisiilor prevăzut de producător - lipsă sau defect în mod evident b) Neetanşeităţi ce ar putea afecta semnificativ măsurarea emisiilor X X
8.2.2.2. Verificare opacitate (+E) Control cu opacimetru în accelerare liberă Se accelerează motorul de la turaţia de mers în gol la turaţia de regulator. A se vedea anexa nr. 13 la RNTR 1 Vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980 sunt exceptate de la această verificare. Ca alternativă, măsurători prin utilizarea unui echipament de teledetecţie şi confirmate de metoda standard de măsurare a) Opacitatea depăşeşte nivelul înregistrat pe plăcuţa producătorului de pe vehicul. b) Dacă această informaţie nu este disponibilă, indicele de opacitate K depăşeşte: 1) pentru autovehiculele echipate cu mac supraalimentat (turbo): 3 m-1 2) pentru autovehiculele echipate cu mac normal aspirat: 2,5 m-1 3) pentru autovehiculele prevăzute în anexa nr. 13 la RNTR 1: 1,5 m-1 X X
8.3. Suprimare interferenţe electromagnetice
Interferenţă radio Inspecţie vizuală Orice nerespectare a cerinţelor X
Nr. crt. Denumirea verificării Metoda de control şi aparatura necesară Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
8.4. Alte aspecte referitoare la mediu
8.4.1. Fum vizibil Inspecţie vizuală Fum în exces de orice culoare X
8.4.2. Scurgeri de lichide Inspecţie vizuală Orice scurgere în exces de lichid care poate afecta mediul ambiant sau expune la riscuri pe alţi utilizatori ai drumului X X

(1) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare înseamnă o reparaţie ori modificare cu efecte negative asupra siguranţei rutiere sau asupra mediului (inclusiv modificări neautorizate ori cu folosirea unor componente neomologate sau necertificate). (2) 48% pentru vehiculele care nu sunt dotate cu ABS sau înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) înainte de 1 octombrie 1991. (3) 45% pentru vehiculele înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) după 1988. (4) 43% pentru semiremorci şi remorcile cu proţap înmatriculate (fabricate, dacă data primei înmatriculări nu este disponibilă) după 1988. (5) 22% pentru vehiculele din categoriile N2 şi N3. DMi (Defecţiune minoră) - defecţiune tehnică ce nu are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere şi protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi minore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului). Nu este necesară reexaminarea vehiculului, dar este necesar ca defecţiunea respectivă să fie eliminată în cel mai scurt timp. DMa (Defecţiune majoră) - defecţiune tehnică ce are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere (inclusiv în ceea ce priveşte ceilalţi participanţi la trafic) şi asupra protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi majore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului). Utilizarea vehiculului este permisă în funcţie de prevederile legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice. DP (defecţiune periculoasă) - defecţiune tehnică ce constituie un risc imediat privind siguranţa rutieră. Vehiculul nu mai poate fi utilizat pe drumurile publice În cazul defectelor care sunt încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP) încadrarea ţine cont de despărţirea acestora pe grupe realizată prin semnul „/“. În cazul defecţiunilor ce pot fi încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP), pentru care nu se specifică clar încadrarea, inspectorul tehnic este responsabil de încadrarea acestora în funcţie de gravitatea lor în funcţie de definiţiile specifice. Prescurtări utilizate în tabel CI - certificat de înmatriculare CO - monoxid de carbon CIV - cartea de identitate a vehiculului HC - hidrocarburi total GNC - gaz natural comprimat (instalaţie de alimentare cu GNC) GPL - gaz petrolier lichefiat (instalaţie de alimentare cu GPL) E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializat MTMA - masa totală maximă autorizată Categoriile M2, M3, N2, N3, O3, O4 sunt definite în RNTR 2. ANEXA Nr. 1b)Verificări suplimentare pentru vehicule agreate pentru transportul anumitor mărfuri periculoase

Nr. crt. Element verificat Metoda de control Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
1. Cablaje instalaţie electrică Inspecţie vizuală (pentru zonele accesibile) Se aplică vehiculelor EX/III, FL, OX, AT. a) Conductorii nu sunt izolaţi în mod corespunzător b) Circuitele nu sunt protejate prin elemente fuzibile sau disjunctoare automate, cu excepţia următoarelor circuite: - de la baterie la sistemele de pornire la rece şi de oprire a motorului - de la baterie la alternator - de la alternator la cutia cu elemente fuzibile sau disjunctoare - de la baterie la demarorul motorului - de la baterie la cutia de comandă a sistemului de frânare de încetinire dacă acesta este electric sau electromagnetic - de la baterie la mecanismul electric de ridicare a axei c) Cablurile electrice nu sunt ataşate sigur sau sunt plasate astfel încât conductorii nu sunt protejaţi corespunzător împotriva solicitărilor mecanice şi/sau termice. X X X
Nr. crt. Element verificat Metoda de control Defectele constatate pentru respingere Cod defect
DMi DMa DP
2. Întrerupător principal al bateriei (general) Inspecţie vizuală Se aplică vehiculelor EX/III, FL. a) Întrerupătorul principal al bateriei (general) nu funcţionează sau lipseşte. b) În cazul în care întrerupătorul principal este de tip monopolar, acesta nu este montat pe conductorul de alimentare (această condiţie se aplică doar vehiculelor înmatriculate pentru prima dată după 1 iulie 2005). c) Dispozitivul de comandă din cabină care permite deconectarea şi reconectarea întrerupătorului general nu funcţionează sau lipseşte. d) Dispozitivul de comandă din cabină nu este semnalizat distinct sau nu este uşor accesibil. e) Dispozitivul de comandă din cabină nu este protejat împotriva acţionării involuntare, fie cu un capac de protecţie, fie cu un dispozitiv de comandă cu mişcare dublă. f) În cazul în care este montat un dispozitiv de comandă suplimentar, acesta nu este identificat în mod distinct sau nu este protejat împotriva unei manevrări involuntare. X X X X X X
3. Baterii de acumulatori Inspecţie vizuală Se aplică vehiculelor EX/II EX/III, FL. a) Bornele bateriei nu sunt izolate electric sau nu sunt acoperite de capacul izolator al cutiei. b) Bateriile nu sunt fixate într-o cutie bine ventilată (în cazul în care bateriile nu sunt situate în compartimentul motorului). X X
4. Instalaţia electrică din spatele cabinei Inspecţie vizuală (pentru zonele accesibile) Se aplică vehiculelor EX/III, FL. a) Conductorii situaţi în spatele cabinei conducătorului auto nu sunt protejaţi împotriva şocurilor, abraziunii şi frecării în timpul utilizării normale a vehiculului (excepţie fac cablurile senzorilor dispozitivelor ABS care nu necesită protecţie suplimentară). b) Becurile din spatele cabinei au dulie filetată. c) Conexiunile electrice dintre autovehicule şi remorci nu sunt concepute astfel încât să împiedice orice deconectare accidentală. X X X
5. Cabină Inspecţie vizuală Se aplică vehiculelor OX. a) Toate ferestrele din spatele cabinei sau din scut (dacă este montat) nu sunt închise ermetic ori nu sunt realizate din sticlă securizată. b) Între cisternă şi cabină sau scut (dacă este montat) nu există un spaţiu liber de cel puţin 150 mm. X X
6. Rezervoare de combustibil Inspecţie vizuală Se aplică vehiculelor EX/II, EX/III, FL, OX. a) În caz de scurgere combustibilul poate să vină în contact cu părţile încălzite ale vehiculului sau cu încărcătura. b) Rezervoarele de benzină nu sunt echipate cu dispozitiv antiflacără eficient, care să se adapteze la orificiul de umplere, sau cu un dispozitiv care permite menţinerea acestui orificiu închis ermetic. X X
7. Sistem de evacuare Inspecţie vizuală (pentru zonele accesibile) Se aplică vehiculelor EX/II EX/III, FL. a) Sistemul de evacuare (inclusiv tubulatura de evacuare) nu este îndreptat sau protejat astfel încât să se evite orice pericol pentru încărcătură ca urmare a încălzirii ori aprinderii. b) Părţile sistemului de evacuare situate direct sub rezervorul de combustibil (diesel) nu se găsesc la o distanţă de cel puţin 100 mm de acesta sau nu sunt protejate printr-un ecran termic. X X

ANEXA Nr. 1c)** Anexa nr. 1c) este reprodusă în facsimil.(faţă) Model de raport de control tehnic în trafic care include lista punctelor care fac obiectul controlului (verso) ANEXA Nr. 2** Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la normele metodologice) ANEXA Nr. 3( Anexa nr. 2 la normele metodologice) MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R. Inspectoratul Teritorial ........ ........ ............. PROCES-VERBAL de prelevare a înregistrărilor

Operator de transport rutier/Întreprinderea de transport rutier în cont propriu ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... CUI/Cod fiscal ........ ................ ................ ........ .........
Adresa/Sediul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Nr. de vehicule utilizate ........ ................ ................ ........ ..........
Tip/Tipuri de transport ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Nr. de conducători auto angajaţi ........ ................ ................ ........ .........
1. Conducători auto/Numere de înmatriculare 2. Perioada prelevată
... de la până la
... de la până la
... de la până la
... de la până la
... de la până la
... de la până la
... de la până la

Menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Primit Inspectorul/Inspectorii care au efectuat prelevarea, ........ ................ ............. (numele şi semnătura) Data: ........ ................ ........ Predat Reprezentantul operatorului de transport rutier/ întreprinderii de transport rutier în cont propriu, ........ ................ ............. (numele, semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 4( Anexa nr. 3 la normele metodologice) MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R. Inspectoratul Teritorial ........ ........ ............. FIŞA DE CONTRAVENŢII prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

Operator de transport rutier/Întreprinderea de transport rutier în cont propriu ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Data controlului ........ ................ ................ ........ .........
Adresa/Sediul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Nr. de vehicule utilizate ........ ................ ................ ........ ..........
Tip/Tipuri de transport ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Nr. de conducători auto angajaţi ........ ................ ................ ........ .........
Tipul de încălcare Încadrarea faptei Proces-verbal de constatare a contravenţiei: seria, numărul, cuantumul amenzii
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...

Întocmit ........ ................ ............. Inspector-şef teritorial, ........ ................ .............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 995/2011

 
03.01.2012 17:26:49  Anonim  a scris :
TOATE TIPIZATELE SUNT DE LA ARR DOAR CA AU SCHIMBAT DENUMIREA IN ISCTR ALTA MARIE CU ALTA PALARIE
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu