Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2424 din 21 decembrie 2004

pentru trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a locuintelor de serviciu aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de catre Serviciul de Protectie si Paza a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 42 din 13 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare, si al art. 9 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a locuintelor de serviciu aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza, identificate potrivit anexei nr. 1, in vederea vanzarii acestora titularilor contractelor de inchiriere, potrivit dispozitiilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare.
    (2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Serviciul de Protectie si Paza va intreprinde masurile necesare pentru inscrierea, potrivit legii, a dreptului de proprietate privata a statului asupra locuintelor prevazute la alin. (1).
    (3) Cheltuielile pentru inscrierea dreptului prevazut la alin. (2) se suporta din sursele bugetare aprobate anual Serviciului de Protectie si Paza.
    Art. 2
    Se aproba Normele metodologice privind vanzarea unor locuinte de serviciu aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    Serviciul de Protectie si Paza si Ministerul Finantelor Publice vor opera modificarile corespunzatoare in inventarul imobilelor din domeniul public al statului, potrivit legii.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Directorul Serviciului de Protectie si Paza,
                         Gabriel Naghi

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                          DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor imobile, apartamente impreuna cu terenul aferent, cu destinatia locuinte de serviciu, aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza, care trec din domeniul public in domeniul privat al statului
 ______________________________________________________________________________
| Locul unde   | Nr. apartamentului,   | Pozitia din        | Caracteristicile |
| sunt situate | etajul                | inventarul         | tehnice          |
| bunurile     |                       | bunurilor          |                  |
| imobile care |                       | apartinand         |                  |
| se transmit  |                       | domeniului public  |                  |
|              |                       | al statului        |                  |
|______________|_______________________|____________________|__________________|
|              | Apartamentul nr. 3 -  | Pozitia 144.760    | Nr. camere = 4   |
|              | parter                | Cod de clasificare | SI = 54,00 mp    |
|              |                       | 8.29.16            |                  |
|              |_______________________|____________________|__________________|
|              | Apartamentul nr. 4 -  | Pozitia 144.762    | Nr. camere = 2   |
|              | parter                | Cod de clasificare | SI = 31,00 mp    |
|              |                       | 8.29.16            |                  |
|              |_______________________|____________________|__________________|
|              | Apartamentul nr. 15 - | Pozitia 144.763    | Nr. camere = 3   |
|              | etaj 3                | Cod de clasificare | SI = 42,00 mp    |
|              |                       | 8.29.16            |                  |
|              |_______________________|____________________|__________________|
|              | Apartamentul nr. 21 - | Pozitia 144.764    | Nr. camere = 3   |
|              | etaj 5                | Cod de clasificare | SI = 42,00 mp    |
|              |                       | 8.29.16            |                  |
|              |_______________________|____________________|__________________|
|              | Apartamentul nr. 28 - | Pozitia 144.766    | Nr. camere = 3   |
| Municipiul   | etaj 6                | Cod de clasificare | SI = 42,00 mp    |
| Bucuresti,   |                       | 8.29.16            |                  |
| str. Ardeleni|_______________________|____________________|__________________|
| nr. 1,       | Apartamentul nr. 30 - | Pozitia 144.767    | Nr. camere = 3   |
| bl. 39A,     | etaj 7                | Cod de clasificare | SI = 42,00 mp    |
| sc. 1,       |                       | 8.29.16            |                  |
| sectorul 2   |_______________________|____________________|__________________|
|              | Apartamentul nr. 31 - | Pozitia 144.768    | Nr. camere = 3   |
|              | etaj 7                | Cod de clasificare | SI = 42,00 mp    |
|              |                       | 8.29.16            |                  |
|              |_______________________|____________________|__________________|
|              | Apartamentul nr. 33 - | Pozitia 144.769    | Nr. camere = 3   |
|              | etaj 8                | Cod de clasificare | SI = 42,00 mp    |
|              |                       | 8.29.16            |                  |
|              |_______________________|____________________|__________________|
|              | Apartamentul nr. 34 - | Pozitia 144.770    | Nr. camere = 3   |
|              | etaj 8                | Cod de clasificare | SI = 42,00 mp    |
|              |                       | 8.29.16            |                  |
|              |_______________________|____________________|__________________|
|              | Apartamentul nr. 35 - | Pozitia 144.771    | Nr. camere = 3   |
|              | etaj 8                | Cod de clasificare | SI = 42,00 mp    |
|              |                       | 8.29.16            |                  |
|______________|_______________________|____________________|__________________|
| Persoana juridica de la care se transmite bunul imobil:                      |
| Serviciul de Protectie si Paza                                               |
|______________________________________________________________________________|
| Persoana juridica la care se transmite bunul imobil:                         |
| Serviciul de Protectie si Paza                                               |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

                            NORME METODOLOGICE
privind vanzarea unor locuinte de serviciu aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza

    Art. 1
    (1) Prezentele norme metodologice reglementeaza in mod unitar vanzarea locuintelor de serviciu aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza titularilor contractelor de inchiriere care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare, denumita in continuare lege, si care depun la unitatea de administrare o cerere de cumparare a locuintei de serviciu.
    (2) Prin unitate de administrare se intelege unitatea Serviciului de Protectie si Paza in evidentele careia este inregistrata locuinta de serviciu. Nominalizarea structurilor prin intermediul carora se efectueaza vanzarea locuintelor de serviciu se face, potrivit alin. (3) al art. 3 din lege, prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Paza, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    Art. 2
    Titularul contractului de inchiriere a locuintei de serviciu care nu isi exprima optiunea pentru cumpararea locuintei pe care o ocupa va utiliza in continuare spatiul repartizat.
    Art. 3
    Titularul contractului de inchiriere a unei locuinte de serviciu, interesat de cumpararea acesteia, solicita in scris cumpararea locuintei, printr-o cerere depusa la unitatea de administrare, insotita de urmatoarele documente:
    a) copia contractului de inchiriere a locuintei de serviciu;
    b) declaratie notariala, data in nume propriu, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din lege;
    c) copii ale actelor de identitate si ale actelor de stare civila ale tuturor membrilor familiei mentionati in contractul de inchiriere.
    Art. 4
    (1) Documentele depuse potrivit art. 3 vor fi analizate si verificate de catre o comisie de vanzare a locuintelor, denumita in continuare comisie, in ordinea inregistrarii cererilor de cumparare.
    (2) Comisia se numeste prin ordin de zi al adjunctului directorului si este compusa din 4 membri specializati in domeniul financiar, logistic si juridic si un presedinte.
    (3) Dupa efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (1), comisia decide, cu majoritate de voturi, asupra solutionarii solicitarii prevazute la art. 3 si inainteaza decizia adjunctului directorului, in scris.
    (4) Pe baza deciziei comisiei, adjunctul directorului comunica in scris solicitantului modul de solutionare a cererii, in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.
    Art. 5
    (1) Solicitantul poate contesta modul de solutionare a cererii, prin raport inaintat directorului Serviciului de Protectie si Paza, in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii prevazute la art. 4 alin. (4).
    (2) Impreuna cu contestatia, solicitantul trebuie sa depuna comunicarea pe care o contesta, copii ale documentelor prevazute la art. 3, precum si orice alte documente pe care le considera necesare pentru solutionarea contestatiei.
    Art. 6
    (1) In vederea solutionarii contestatiei depuse potrivit art. 5, aceasta va fi analizata, impreuna cu documentele anexate, de catre o comisie special constituita prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Paza.
    (2) Comisia constituita pentru solutionarea contestatiei este compusa din 4 membri specializati in domeniul financiar, logistic si juridic si un presedinte.
    (3) Dupa analizarea contestatiei, comisia decide, cu majoritate de voturi, asupra solutionarii solicitarii prevazute la alin. (1) si inainteaza, in scris, propunerea sa directorului Serviciului de Protectie si Paza.
    (4) Pe baza propunerii comisiei, directorul Serviciului de Protectie si Paza hotaraste modul de solutionare a contestatiei, pe care il comunica, in scris, in termen de 7 zile de la depunerea acesteia.
    (5) Decizia prevazuta la alin. (4) poate fi contestata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
    Art. 7
    Caracteristicile tehnice si cadastrale ale locuintelor de serviciu se vor stabili pe baza masuratorilor efectuate, potrivit legii, de catre o persoana fizica sau juridica autorizata.
    Art. 8
    Pretul de vanzare a locuintei se stabileste, pe baza dispozitiilor art. 4 din lege, de catre o persoana fizica sau juridica autorizata, selectionata de unitatea de administrare potrivit prevederilor legale privind achizitiile publice.
    Art. 9
    (1) Pretul de vanzare a locuintei, stabilit potrivit art. 8, va fi comunicat in scris solicitantului de catre adjunctul directorului.
    (2) In cazul in care solicitantul confirma sub semnatura ca isi mentine cererea si accepta pretul stabilit, precizand totodata si modalitatea de plata a pretului, adjunctul directorului dispune unitatii de administrare sa intocmeasca, in termen de 10 zile de la primirea confirmarii, contractul de vanzare-cumparare a locuintei de serviciu in discutie.
    Art. 10
    (1) Vanzarea locuintelor de serviciu se face pe baza acordului dintre unitatea de administrare si chirias, consemnat prin contract de vanzare-cumparare cu plata integrala a valorii locuintei sau prin contract de vanzare-cumparare cu plata in rate.
    (2) Contractul-tip de vanzare-cumparare cu plata integrala si contractul-tip de vanzare-cumparare cu plata in rate sunt prevazute in anexa A, respectiv in anexa B, care fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    Art. 11
    O data cu locuinta de serviciu se transmit cumparatorului acesteia drepturile legale asupra cotelor indivize din suprafetele spatiilor auxiliare, dotarile si utilitatile comune, asupra bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decat in comun si, dupa caz, din terenul aferent locuintei.
    Art. 12
    Potrivit dispozitiilor art. 8 din lege, sumele incasate din vanzarea locuintelor de serviciu se fac venit la bugetul de stat, dupa deducerea de catre Serviciul de Protectie si Paza a cheltuielilor determinate de procesul de evaluare a locuintelor de serviciu.

    ANEXA A
    la normele metodologice

    SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA
    (Unitatea de administrare) ...........................
    Nr. ............ din ............

              CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE CU PLATA INTEGRALA
                                Nr. ............

    Intre: Serviciul de Protectie si Paza, cu sediul in ......................., prin (unitatea de administrare) ..................................., reprezentat prin adjunctul directorului .................................... si contabil-sef .................................., in calitate de vanzator, pe de o parte, si ................................., nascut/nascuta in .........................., judetul/sectorul ..................., la data de .................., fiul/fiica lui ....................... si al/a ....................., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. ......................, eliberat/eliberata de ................................ la data de ............., domiciliat/domiciliata in localitatea ..................., str. ................ nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ......................, casatorit/casatorita cu ....................., nascut/nascuta in .............., judetul/sectorul .................., la data de ..............., fiul/fiica lui ....................... si al/a ......................, legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ............, eliberat/eliberata de ..................... la data de ................., domiciliat/domiciliata in localitatea ................., str. .............. nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ..................., in calitate de cumparator, pe de alta parte, ca urmare a cererii nr. ............ din ..................... si in conformitate cu prevederile Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare, s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare cu plata integrala.
    Art. 1
    ...........................*) vinde si .........................*) cumpara locuinta situata in localitatea ......................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ............, conform schitei si fisei de calcul al pretului, compusa din ......... camere de locuit, cu o suprafata utila de ......... mp, in proprietate exclusiva, precum si o cota indiviza de .........% din suprafata partilor comune ale imobilului.
    O data cu locuinta se transmite cumparatorului acesteia si dreptul de .................. asupra unei cote indivize de .........% din terenul aferent locuintei, in suprafata totala de ......... mp.
    Predarea-preluarea locuintei se va efectua pe baza de proces-verbal incheiat intre vanzator si cumparator.
    Art. 2
    Pretul locuintei este de ................ lei, la care se adauga T.V.A.*).
    La data prezentului contract cumparatorul a achitat integral suma de ........................... lei, plus T.V.A. in valoare de ................ lei, cu chitanta nr. ........ din ...................../ordin de plata nr. ......... in contul ..................... deschis la ................... .
    Incheiat la data de .................. in 3 exemplare, din care 2 exemplare se inmaneaza cumparatorului.

          Vanzator,                                Cumparator,
  .........................,                 ........................
    adjunctul directorului

           Vizat,
  ..........................,
   seful sectiei financiare

    Vizat pentru legalitate,
  ..........................,
       consilier juridic
------------
    *) Serviciul de Protectie si Paza cu sediul in ............................, prin unitatea de administrare ............................. .
    *) Cumparatorul, titular al contractului de inchiriere a locuintei de serviciu care face obiectul prezentului contract de vanzare-cumparare.
    *) Cu exceptia situatiilor prevazute la pct. 3 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXA B
    la normele metodologice

    SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA
    (Unitatea de administrare) ...........................
    Nr. ............ din ............

               CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE CU PLATA IN RATE
                               Nr. ..........

    Intre: Serviciul de Protectie si Paza, cu sediul in ......................., prin (unitatea de administrare) ........................., reprezentat prin adjunctul directorului ...................... si contabil-sef ................., in calitate de vanzator, pe de o parte, si .................................., nascut/nascuta in ......................, judetul/sectorul ...................., la data de ....................., fiul/fiica lui ....................... si al/a .................., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ....... nr. ..............., eliberat/eliberata de .................. la data de ..............., domiciliat/domiciliata in localitatea ......................., str. ................ nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul .........................., casatorit/casatorita cu ..........................., nascut/nascuta in .................., judetul/sectorul ............, la data de .............., fiul/fiica lui ................... si al/a ...................., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ........., eliberat/eliberata de ..................... la data de ..................., domiciliat/domiciliata in localitatea ..................., str. ................ nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ......................, in calitate de cumparator, pe de alta parte, ca urmare a cererii nr. ........... din ........ si in conformitate cu prevederile Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare, s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare cu plata in rate.
    Art. 1
    ...........................*) vinde si ..........................*) cumpara locuinta situata in localitatea ......................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ............, conform schitei si fisei de calcul al pretului, compusa din ..... camere de locuit, cu o suprafata utila de ........ mp, in proprietate exclusiva, precum si o cota indiviza de ......% din suprafata partilor comune ale imobilului.
    O data cu locuinta se transmite cumparatorului acesteia si dreptul de ...... asupra unei cote indivize de .......% din terenul aferent locuintei, in suprafata totala de ........ mp.
    Predarea-preluarea locuintei se va efectua pe baza de proces-verbal incheiat intre vanzator si cumparator.
    Art. 2
    Pretul locuintei este de ................ lei, la care se adauga T.V.A.*).
    La data prezentului contract cumparatorul a achitat suma de ........... lei, cu chitanta nr. ..... din ..........., reprezentand un avans de ...........% din pretul locuintei, plus T.V.A.
    Art. 3
    Suma ramasa de platit dupa achitarea avansului in valoare de .......... lei, precum si dobanda totala de ............. lei, calculata cu 8% pe an si T.V.A. totala de ................ lei, vor fi achitate de cumparator in rate lunare, pe termen de ........ ani, astfel:
    - rata lunara ................ lei + dobanda lunara ........... lei + T.V.A. lunara .............. lei = ............... lei;
    - ultima rata ................ lei + ultima dobanda ........... lei + ultima T.V.A. ............... lei = ............... lei.
    Rata, dobanda si T.V.A. lunare de .............. lei urmeaza sa fie retinute pe statul de plata al unitatii la care cumparatorul ........................ are de incasat drepturi banesti, conform Dovezii nr. ............, incepand cu data de ............... pana la data de ............... .
    In cazul in care cumparatorul nu are de incasat drepturi banesti intr-o perioada sau nu este/nu mai este angajat al Serviciului de Protectie si Paza, acesta va achita ratele lunare in contul .............................. deschis la ..................... sau la casieria unitatii de administrare, pana pe data de 25 a lunii curente.
    In cazul neachitarii la termen a ratelor lunare, cumparatorul va plati o dobanda de 0,06% pe zi de intarziere, aplicata la suma scadenta.
    Toate cheltuielile ocazionate de urmarirea debitorului si de executarea acestuia in caz de neplata la data scadenta a ratelor vor fi suportate de cumparator.
    Art. 4
    Pana la restituirea integrala a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuintei conform prevederilor art. 18 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale alin. (3) al art. 7 din Legea nr. 562/2004.
    Neplata a 3 rate succesive va fi considerata o incalcare materiala a prezentului contract, pentru care vanzatorul va rezilia de drept contractul fara alte formalitati.
    Art. 5
    Interdictiile prevazute la alin. (1) si (2) ale art. 7 din Legea nr. 562/2004 se aplica in mod corespunzator.
    Incheiat la data de ................ in 3 exemplare, din care 2 exemplare se inmaneaza cumparatorului.

          Vanzator,                                Cumparator,
  .........................,                 ........................
    adjunctul directorului

           Vizat,
  ..........................,
   seful sectiei financiare

    Vizat pentru legalitate,
  ..........................,
       consilier juridic
------------
    *) Serviciul de Protectie si Paza cu sediul in ............................, prin unitatea de administrare ................................................ .
    *) Cumparatorul, titular al contractului de inchiriere a locuintei de serviciu care face obiectul prezentului contract de vanzare cumparare.
    *) Cu exceptia situatiilor prevazute la pct. 3 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2424/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2424 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu