E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 95 din 12 februarie 2005

privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 194 bis  din  8 martie 2005


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 95/2004 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 8 martie 2005 si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), ale art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, ale art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba criteriile de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri, cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Prevederile cuprinse in anexa sunt revizuite periodic, in functie de modificarea cerintelor legislative nationale si europene si a conditiilor tehnico-economice.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri respecta clasificarea si codificarea din Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase.
    Art. 3
    Directia gestiune deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si agentiile regionale pentru protectia mediului duc la indeplinire prezentul ordin.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 867/2002 privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deseuri pentru a se regasi pe lista specifica unui depozit si pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 25 noiembrie 2002.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 60 de zile de la publicare.
    Art. 6
    Prezentul ordin transpune Decizia Consiliului 2003/33/CE stabilind criteriile si procedurile pentru acceptarea deseurilor la depozite ca urmare a art. 16 si anexei II la Directiva 1999/31/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L11 din 16 ianuarie 2003.

              Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                            Sulfina Barbu

    ANEXA 1

    CRITERIILE DE ACCEPTARE SI PROCEDURILE PRELIMINARE DE ACCEPTARE A DESEURILOR LA DEPOZITARE SI LISTA NATIONALA DE DESEURI ACCEPTATE IN FIECARE CLASA DE DEPOZIT DE DESEURI

    Sectiunea 1
    PROCEDURI PRELIMINARE PENTRU ACCEPTAREA DESEURILOR LA DEPOZITARE

    Sectiunea 2
    CRITERII PENTRU ACCEPTAREA DESEURILOR LA DEPOZITARE

    Sectiunea 3
    METODE FOLOSITE PENTRU PRELEVAREA SI ANALIZA PROBELOR

    Sectiunea 4
    EVALUAREA MASURILOR DE SIGURANTA PENTRU ACCEPTAREA LA STOCARE PERMANENTA SUBTERANA

    Sectiunea 5
    RECOMANDARI PRIVIND OPTIUNILE DE DEPOZITARE REGLEMENTATE PRIN HOTARAREA GUVERNULUI NR. 162/2002 PRIVIND DEPOZITAREA DESEURILOR

    Sectiunea 6
    LISTA NATIONALA DE DESEURI ACCEPTATE IN FIECARE CLASA DE DEPOZIT DE DESEURI

    LISTA DE ABREVIERI
    ANC      Capacitate de neutralizare a acizilor
    AOX      Halogeni organici adsorbabili
    BTEX     Benzen- Toluen- Etilbenzen- Xilen
    C0       Test de percolare
    DOC      Carbon organic dizolvat
    HAP      Hidrocarburi aromatice policiclice
    LOI      Pierderea la calcinare
    L/S      Lichid/Solid
    PCB      Bifenili policlorurati
    TDS      Totalul solidelor dizolvate
    TOC      Carbon organic total

    Sectiunea 1
    PROCEDURI PRELIMINARE PENTRU ACCEPTAREA DESEURILOR LA DEPOZITARE

    1. Caracterizarea generala a deseurilor

    1.1. Caracterizarea generala a unui deseu reprezinta prima etapa in cadrul procedurii de acceptare la depozitare si ea se realizeaza prin colectarea tuturor datelor si informatiilor necesare pentru asigurarea conditiilor de depozitare a fiecarui tip de deseu, pe termen lung, in conditii de siguranta. Caracterizarea generala se cere pentru fiecare tip de deseu.
    1.2. Informatiile generale vizeaza diferite aspecte, printre care cele mai importante sunt:
    a) tipul de deseu si sursa din care provine, compozitia, starea fizica, levigabilitatea si alte caracteristici;
    b) determinarea comportarii deseului la depozitare pentru stabilirea operatiunilor de tratare, in conformitate cu prevederile art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 162/2002;
    c) evaluarea caracteristicilor deseului in raport cu valorile limita;
    d) determinarea valorilor limita normale si exceptionale (critice) intre care variaza indicatorii caracteristici unui tip de deseu, respectiv levigatului si optiunile pentru simplificarea procedurilor de testare, prin eliminarea parametrilor pentru care exista informatii suficiente. Caracterizarea poate stabili relatii intre caracterizarea generala si rezultatele testelor simplificate, cat si a frecventei testelor pentru verificarea conformarii.
    1.3. In cazul in care, in urma caracterizarii generale a unui deseu rezulta ca acesta indeplineste criteriile stabilite pentru o anumita clasa de depozit (a se vedea Sectiunea 2), se considera ca deseul poate fi depozitat pe un depozit din clasa respectiva.
    1.4. Generatorul de deseuri, sau persoana responsabila pentru gestionarea lor, are responsabilitatea si obligativitatea caracterizarii fizico-chimice a deseurilor generate si este raspunzator pentru corectitudinea datelor de caracterizare a deseurilor proprii.
    1.5. Operatorul depozitului pastreaza inregistrari ale informatiilor necesare pentru fiecare tip de deseu, pentru o perioada de timp stabilita de agentia regionala de protectia mediului, dar nu mai putin de 1 an.
    1.6. Caracterizarea generala a unui deseu/Fisa tehnica a unui deseu cuprinde urmatoarele informatii:
    a) sursa si originea deseului;
    b) date referitoare la procesul care genereaza deseul respectiv (descrierea procesului tehnologic cu precizarea punctelor de unde rezulta deseuri, date privind materiile prime, produsele si cantitatea de deseu pe unitatea de masura a produsului finit obtinut din proces);
    c) descrierea modului de tratare aplicat deseului, in conformitate cu art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 162/2002, sau declararea motivelor pentru care acest mod de tratare nu a fost considerat necesar;
    d) date privind compozitia deseului si comportarea la levigare, atunci cand acestea sunt considerate relevante;
    e) aspectul deseului (miros, culoare, stare fizica);
    f) codul, conform Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si lista deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, si alte informatii considerate necesare;
    g) pentru deseurile periculoase - proprietatea care face ca respectivul deseu sa fie considerat periculos, conform anexei I E din Legea nr. 426/2001;
    h) clasa de depozit in care poate fi acceptat deseul;
    i) informatii suplimentare sau alte restrictii si precautii necesare pentru activitatea de depozitare propriu-zisa;
    j) testarea daca deseul poate fi reciclat sau valorificat.
    Ca regula generala, informatiile de mai sus se obtin in urma testarii deseului. Pe langa comportarea la levigare, compozitia deseului trebuie sa fie cunoscuta sau determinata prin analize.
    1.7. Cantitatea si calitatea informatiilor pentru caracterizarea generala, testele de laborator necesare, precum si testele de verificare a conformarii sunt elemente care se stabilesc in functie de tipul de deseu. Din acest punct de vedere, se poate face urmatoarea clasificare a tipurilor de deseuri:
    a) deseuri generate in mod curent din acelasi proces;
    b) deseuri care nu sunt generate in mod curent.
    1.8. Datele de caracterizare generala obtinute pot fi comparate direct cu criteriile de acceptare stabilite pentru fiecare clasa de depozit (ex.: potentialul poluant al constituentilor anorganici si organici) si pot fi furnizate, daca este cazul, informatii suplimentare (ex.: consecintele depozitarii in amestec cu deseuri municipale).
    1.9. Caracterizarea unui deseu dupa modul de generare
    1.9.1. Deseuri generate in mod curent din acelasi proces
    1.9.1.1. Aceasta categorie cuprinde deseurile generate in mod curent din acelasi proces, unde:
    a) functionarea instalatiei si desfasurarea procesului generator de deseuri, in ansamblul sau, sunt bine cunoscute;
    b) operatorul instalatiei furnizeaza toate informatiile necesare si informeaza operatorul depozitului de deseuri cu privire la schimbarile ce apar in procesul generator de deseuri (in special modificarile de materii prime si materiale care intra in proces).
    Procesul din care rezulta deseul se desfasoara de obicei la o singura instalatie, dar el poate rezulta de asemenea de la diferite instalatii, daca poate fi identificat ca un flux cu caracteristici comune in limite cunoscute (ex.: cenusa de la incinerarea deseurilor municipale).
    1.9.1.2. Pentru aceste deseuri caracterizarea generala cuprinde datele de baza enumerate la pct. 1.6 si in special urmatoarele:
    a) domeniul compozitiei deseurilor individuale;
    b) domeniul si variabilitatea proprietatilor caracteristice;
    c) comportarea la levigare, determinata prin teste de levigare rapide si/sau teste de percolare si/sau test pe baza de pH, daca este necesar;
    d) indicatorii specifici necesar a fi testati in mod regulat.
    1.9.1.3. Daca deseul este produs in acelasi proces in diferite instalatii informatiile se dau in scopul evaluarii. In consecinta, se realizeaza un numar suficient de masuratori care sa arate domeniul si variabilitatea proprietatilor caracteristice ale deseurilor. Deseul poate fi apoi considerat caracterizat si va fi ulterior doar subiectul testarii de conformare, daca nu apar modificari semnificative in procesele de generare.
    1.9.1.4. Pentru deseurile din acelasi proces in aceeasi instalatie rezultatele masuratorilor pot arata doar variatii minore a proprietatilor deseului in comparatie cu valorile limita corespunzatoare. Deseul poate fi apoi considerat caracterizat si va fi ulterior doar subiectul testarii de conformare, daca nu apar modificari semnificative in procesele de generare.
    1.9.1.5. Caracteristicile generale ale deseurilor rezultate din instalatii pentru compactarea/aglomerarea si amestecarea deseurilor si din statii de transfer, respectiv ale fluxurilor mixte de deseuri provenite din activitatea agentilor de colectare pot varia considerabil. Aceasta trebuie luata in considerare in caracterizarea generala. Aceste deseuri se includ in categoria b) de deseuri, categorie prezentata la pct. 1.9.2 din prezentul ordin.
    1.9.2. Deseuri care nu sunt generate in mod curent
    Aceste deseuri nu sunt generate in mod curent din acelasi proces si aceeasi instalatie si nici nu fac parte din fluxuri de deseuri bine definite. Fiecare lot de deseuri de acest tip trebuie caracterizat separat. Caracterizarea generala cuprinde determinarea si evaluarea indicatorilor de baza pentru fiecare lot si nu este necesara efectuarea nici unor teste de conformitate, deoarece fiecare lot de deseuri se analizeaza separat.

    2. Cazuri in care nu sunt necesare teste

    Testele si analizele de laborator nu sunt necesare in urmatoarele cazuri:
    a) deseul se regaseste pe o lista de deseuri pentru care s-a stabilit ca nu este necesara efectuarea de analize (a se vedea Sectiunea 2);
    b) toate datele necesare, cerute de catre agentia regionala de protectia mediului, sunt furnizate si insotite de documente justificative;
    c) anumite tipuri de deseuri pentru care nu se poate realiza testarea sau pentru care nu sunt disponibile proceduri de analiza corespunzatoare si criterii de acceptare - acest fapt trebuie sa fie justificat si documentat, inclusiv motivele pentru care deseul este acceptat la acea clasa de depozit.

    3. Teste pentru verificarea conformarii

    3.1. In cazul in care, pe baza informatiilor de caracterizare generala, rezulta ca un deseu indeplineste criteriile de acceptare intr-o anumita clasa de depozit, se procedeaza la teste ulterioare pentru verificarea conformarii - pentru a se stabili daca deseul respectiv este conform cu datele de caracterizare generala si cu criteriile de acceptare, prezentate in Sectiunea 2.
    3.2. Scopul realizarii testelor de conformare este de a verifica periodic fluxurile de deseuri care vin la depozitare.
    3.3. Indicatorii relevanti, specifici, care trebuie analizati sunt stabiliti in cadrul caracterizarii generale si ei difera in functie de natura deseului. Verificarea trebuie sa arate ca deseurile se incadreaza in valorile limita stabilite pentru indicatorii critici.
    3.4. Testele si analizele pentru verificarea conformarii se realizeaza prin aceleasi metode utilizate in cadrul caracterizarii generale si ele cuprind cel putin un test de levigare discontinua. Pentru acest scop se folosesc metodele listate in Sectiunea 3 sau orice alte metode care asigura o calitate stiintifica unitara.
    3.5. Deseurile pentru care nu sunt necesare analize de caracterizare generala, conform pct. 2.1, a) si c) sunt exceptate si de la efectuarea testelor de conformare. Ele se verifica pentru conformarea cu caracterizarea generala.
    3.6. Testele de verificare a conformarii se realizeaza cel putin anual si, in orice situatie, operatorul trebuie sa se asigure ca efectuarea testelor de conformare se desfasoara in conformitate cu scopul si frecventa stabilite in cadrul caracterizarii generale.
    3.7. Inregistrarile rezultatelor sunt pastrate pentru o perioada de timp stabilita de catre agentia regionala de protectia mediului.

    4. Verificarea la locul de depozitare
    4.1. Fiecare transport de deseuri adus la un depozit se inspecteaza vizual inainte si dupa descarcare.
    4.2. Se verifica documentatia insotitoare.
    4.3. Pentru deseurile pe care generatorul le depoziteaza pe un amplasament propriu (pe care il are sub control), verificarea se poate face la punctul de livrare a transportului.
    4.4. Deseul se accepta la depozitare numai daca este conform cu cel descris in cadrul caracterizarii generale si testarii de conformare, respectiv cu cel pentru care sunt prezentate documente insotitoare. Daca nu sunt indeplinite aceste conditii, deseul nu este acceptat in depozit.
    4.5. Este necesara testarea aleatoare a deseului inainte ca acesta sa fie depozitat. In acest scop, se utilizeaza metode corespunzatoare de testare rapida.
    4.6. Dupa depozitarea deseului, probele se preleveaza periodic. Probele prelevate se pastreaza dupa acceptarea deseului, pentru o perioada de timp care este stabilita de catre agentia regionala de protectia mediului, dar nu mai putin de 1 luna, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 162/2002.

    Sectiunea 2
    CRITERII PENTRU ACCEPTAREA DESEURILOR LA DEPOZITARE

    1. Generalitati

    1.1. Aceasta sectiune stabileste criteriile de acceptare a deseurilor la fiecare clasa de depozit, inclusiv criteriile pentru stocare subterana.
    1.2. Agentiile regionale pentru protectia mediului, de la caz la caz, luand in considerare caracteristicile depozitului si imprejurimile acestuia, pot accepta in anume situatii cresteri de pana la trei ori a valorii limita a parametrilor specifici enumerati in aceasta sectiune (altii decat DOC la pct. 2.2.1, 3.2.1, 3.3.3.1.1 si 4.1, BTEX, PCB-uri si uleiuri minerale la pct. 2.2.2, TOC si pH la pct. 3.3.3.1.1.1 si LOI si/sau TOC la pct. 4.1.1, si restrictionand posibilitatea cresterii valorii limita pentru TOC la pct. 2.2.2 la cel mult de doua ori). Aceste situatii se iau in considerare la emiterea autorizatiei de mediu numai in cazul in care emisiile (inclusiv levigatul) de pe depozit nu prezinta riscuri suplimentare pentru mediu in conformitate cu evaluarea riscului.
    1.3. Dupa aderarea la Uniunea Europeana, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului raporteaza Comisiei Europene numarul anual de autorizatii emise sub aceasta prevedere. Rapoartele se trimit Comisiei la intervale de trei ani ca parte a rapoartelor de implementare a Directivei privind depozitarea deseurilor.
    1.4. Agentiile regionale pentru protectia mediului definesc criteriile de conformare cu valorile limita stabilite in aceasta sectiune. In stabilirea criteriilor de acceptare si a metodelor de testare standardizate utilizate, agentiile regionale vor colabora cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
    1.5. Tinand cont atat de cadrul legislativ existent la momentul actual, cat si de nivelul de dezvoltare a tehnicilor de analiza, obligativitatea testarilor corespunzatoare celor trei nivele mai sus amintite se introduce etapizat, astfel incat sa se realizeze toate analizele si testarile necesare conform standardelor europene si nationale armonizate pana la data aderarii.

    2. Criterii pentru acceptarea deseurilor pe depozitele de deseuri inerte

    2.1. Deseuri care pot fi acceptate fara testare intr-un depozit de deseuri inerte
    2.1.1. Tipurile de deseuri enumerate in tabelul 2.1 sunt considerate a indeplini criteriile de definire a unui deseu inert (conform lit. f, anexa 1 din Hotararea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor). Aceste deseuri sunt acceptate in depozitele de deseuri inerte fara a necesita testare si analizare.
    2.1.2. Deseurile inerte trebuie sa fie constituite din fluxuri unice de deseuri, provenite din aceeasi sursa care genereaza un singur tip de deseu. Tipuri diferite de deseuri, din cele enumerate in tabel, pot fi acceptate in amestec numai daca se dovedeste ca provin din aceeasi sursa.
    2.1.3. In cazul in care exista suspiciuni in ce priveste contaminarea (fie in urma inspectiei vizuale, fie din datele cunoscute despre sursa de provenienta), deseurile sunt fie analizate, fie refuzate de la depozitare. Daca deseurile sunt contaminate sau contin alte tipuri de materiale (metale, azbest, plastic, substante chimice etc.) la un nivel care poate genera riscuri si care sa justifice depozitarea lor pe o alta clasa de depozit, ele sunt respinse de la depozitarea intr-un depozit de deseuri inerte.
    2.1.4. Daca exista indoieli cu privire la modul in care un deseu indeplineste prevederile definitiei deseurilor inerte, conform art. 2 lit. f) din Hotararea Guvernului nr. 162/2002 sau criteriile enumerate la pct. 2.2 din prezentul ordin sau, cu privire la lipsa substantelor contaminante, atunci se procedeaza la efectuarea de teste si analize conform celor prezentate in Sectiunea 3 - Metode folosite pentru prelevarea si analiza probelor.

    Tabelul 2.1

 ______________________________________________________________________________
|         Tip deseu       |        Cod         |            Restrictii         |
|                         | (Lista Deseurilor) |                               |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Deseuri din fibre de    | 10 11 03           | Numai deseuri care nu contin  |
| sticla                  |                    | organici lianti               |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Ambalaje de sticla      | 15 01 07           |                               |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Beton                   | 17 01 01           | Numai deseuri sortate din     |
|                         |                    | constructii si demolari(*)    |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Caramizi                | 17 01 02           | Numai deseuri sortate din     |
|                         |                    | constructii si demolari(*)    |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Tigle si materiale      | 17 01 03           | Numai deseuri sortate din     |
| ceramice                |                    | constructii si demolari(*)    |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Amestecuri de beton,    | 17 01 07           | Numai deseuri sortate din     |
| caramizi, tigle si      |                    | constructii si demolari(*)    |
| materiale ceramice fara |                    |                               |
| continut de substante   |                    |                               |
| periculoase             |                    |                               |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Sticla                  | 17 02 02           |                               |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Pamant si pietre fara   | 17 05 04           | - Exclusiv material de        |
| continut de substante   |                    | acoperire, turba              |
| periculoase             |                    | - Exclusiv pamant si pietre   |
|                         |                    | din zone contaminate          |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Sticla                  | 19 12 05           |                               |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Sticla                  | 20 01 02           | Numai sticla colectata separat| |_________________________|____________________|_______________________________|
| Pamant si pietre        | 20 02 02           | - Numai din categoria deseuri |
|                         |                    | din gradini si parcuri        |
|                         |                    | - Exclusiv material de        |
|                         |                    | acoperire, turba              |
|_________________________|____________________|_______________________________|
    (*) Pentru scopul prezentului ordin, expresia "deseuri sortate din constructii si demolari" inseamna deseuri din constructii si demolari cu continut cat mai mic posibil de alte tipuri de materiale (metale, plastic, pamant, materiale organice, lemn, cauciuc etc.). Originea deseului trebui sa fie cunoscuta.
    Nu se accepta deseuri din constructii si demolari contaminate cu substante organice sau anorganice periculoase (ex.: materiale provenite din constructii, sol poluat, stocarea si utilizarea pesticidelor sau altor substante periculoase de la demolari din zone contaminate) decat daca se atesta ca deseul este contaminat nesemnificativ.
    Nu se accepta deseuri din constructii si demolari tratate, acoperite sau vopsite cu materiale continand substante periculoase, in cantitati semnificative.

    2.1.5. Deseurile cuprinse in lista de deseuri acceptate la depozitare in depozitele de deseuri inerte si care nu apar in tabelul 2.1 fac obiectul analizarii si testarii, conform procedurilor specifice, pentru a se stabili daca ele indeplinesc criteriile de acceptare la depozitele de deseuri inerte, in conformitate cu prevederile pct. 2.2.1 si 2.2.2.

    2.2. Valori limita pentru caracteristicile deseurilor care pot fi acceptate in depozitele de deseuri inerte
    2.2.1. Valori limita pentru levigabilitate
    Urmatoarele valori limita se aplica pentru deseuri inerte acceptate la depozitele de deseuri inerte, calculate la raportul L/S de 2 l/kg si 10 l/kg pentru emisia totala si exprimata direct in mg/l pentru C0 (primul eluat al testului de percolare la L/S = 0,1 l/kg). Agentiile regionale de protectia mediului stabilesc care din metodele de testare (Sectiunea 3 - Metode folosite pentru prelevarea si analiza probelor) si valorile limita corespunzatoare din tabel se folosesc.

    Tabelul 2.2

 ___________________________________________________________________________
|  Indicator   |  L/S = 2 l/kg   |  L/S = 10 l/kg  | C0 (test de percolare) |
|              |_________________|_________________|________________________|
|              | mg/kg substanta | mg/kg substanta | mg/l                   |
|              | uscata          | uscata          |                        |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| As           | 0,1             | 0,5             | 0,06                   |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Ba           | 7               | 20              | 4                      |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cd           | 0,03            | 0,04            | 0,02                   |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cr total     | 0,2             | 0,5             | 0,1                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cu           | 0,9             | 2               | 0,6                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Hg           | 0,003           | 0,01            | 0,002                  |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Mo           | 0,3             | 0,5             | 0,2                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Ni           | 0,2             | 0,4             | 0,12                   |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Pb           | 0,2             | 0,5             | 0,15                   |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Sb           | 0,02            | 0,06            | 0,1                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Se           | 0,06            | 0,1             | 0,04                   |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Zn           | 2               | 4               | 1,2                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cloruri      | 550             | 800             | 460                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Fluoruri     | 4               | 10              | 2,5                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Sulfati      | 560(*)          | 1000(*)         | 1500                   |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Indice fenol | 0,5             | 1               | 0,3                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| DOC(*)      | 240             | 500             | 160                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| TDS(*)     | 2500            | 4000            | -                      |
|______________|_________________|_________________|________________________|
    (*) Daca deseul nu atinge aceste valori pentru sulfat, poate fi considerat conform criteriilor de acceptare daca in levigat nu se depasesc urmatoarele valori: 1500 mg/l coeficient de percolare la L/S = 0,1 l/kg si 6000 mg/kg la L/S = 10 l/kg. Va fi necesara folosirea unui test de percolare pentru a determina valoarea limita la L/S = 0,1 l/kg sub conditiile de echilibru initiale, intrucat valoarea la L/S = 10 l/kg poate fi determinata fie prin test de levigabilitate fie prin test de percolare in conditii care se apropie de echilibrul local.
    (*) Daca deseul nu atinge aceste valori pentru DOC la pH-ul propriu, poate fi testat alternativ la L/S = 10 l/kg si o valoare a pH-ului cuprinsa intre 7,5 si 8. Deseul poate fi considerat conform criteriilor de acceptare pentru DOC, daca rezultatele acestei determinari nu depasesc 500 mg/kg. (Este disponibila o metoda in faza de proiect bazata pe prEN 14429).
    (*) Valorile pentru totalul solidelor dizolvate TDS pot fi folosite alternativ cu valorile sulfatului si clorurii.

    2.2.2. Valori limita pentru continutul total de materie organica in deseu
    In completare la valorile limita ale levigatului din tabelul 2.2, deseurile inerte trebuie sa respecte si urmatoarele valori limita:
 ______________________________________________________________________________
|             Indicator              |      Valoare maxima admisa (mg/kg)      |
|____________________________________|_________________________________________|
| Carbon organic total               | 30000(*)                                |
|____________________________________|_________________________________________|
| Benzen- Toluen- Etilbenzen- Xilen  | 6                                       |
| (BTEX)                             |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
| Bifenili policlorurati (PCB) 7     |                                         |
| tipuri                             | 1                                       |
|____________________________________|_________________________________________|
| Uleiuri minerale (C 10 la C 40)    | 500                                     |
|____________________________________|_________________________________________|
| Hidrocarburi aromatice policiclice | Se stabilesc de catre agentia regionala |
| (HAP)                              | de protectia mediului in urma realizarii|
|                                    | unor studii de specialitate realizate   |
|                                    | de generatorul de deseuri               |
|____________________________________|_________________________________________|
    (*) In cazul solurilor, agentiile regionale de protectia mediului pot admite o valoare limita mai mare, cu conditia ca valoarea DOC de 500 mg/kg realizata pentru L/S = 10 l/kg la pH-ul propriu al solului sau la o valoare a pH-ului cuprinsa intre 7,5 si 8,0.

    3. Criterii pentru acceptarea deseurilor pe depozitele de deseuri nepericuloase

    Autoritatea competenta pentru protectia mediului poate propune realizarea unor subcategorii pentru depozitele de deseuri nepericuloase.
    In aceasta sectiune sunt prezentate valorile limita doar pentru deseurile nepericuloase, care sunt depozitate in aceeasi celula cu deseuri periculoase stabile, nereactive.

    3.1. Deseuri care pot fi acceptate fara testare in depozitele de deseuri nepericuloase
    3.1.1. Pot fi acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase, fara a fi supuse nici unei testari, deseurile municipale care indeplinesc criteriile definite conform Hotararii Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor (anexa 1, litera h), care se regasesc in Categoria 20 a Listei Europene a Deseurilor "Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat" precum si alte deseuri similare acestora din alte surse. Aceste tipuri de deseuri nu sunt admise la depozitare daca nu au fost tratate (conform prevederilor art. 7 alin. 1 din Hotararea Guvernului nr. 162/2002) sau daca sunt contaminate la un nivel suficient de ridicat incat sa determine aparitia de riscuri asociate si deci sa justifice eliminarea lor in alt mod.
    3.1.2. Deseurile municipale biodegradabile nu se depoziteaza in aceleasi celule cu deseurile periculoase stabilizate care, in urma unei operatii de tratare au capatat caracter nepericulos (a se vedea si art. 6 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor.

    3.2. Valori limita pentru caracteristicile de levigabilitate ale deseurilor nepericuloase
    3.2.1. Urmatoarele valori limita aplicate pentru deseuri nepericuloase granulate acceptate in aceeasi celula ca deseuri periculoase stabile, deseuri nereactive, calculate la raportul L/S = 2 si 10 l/kg pentru emisia totala si exprimata direct in mg/l pentru C0 (primul eluat al testului de percolare la L/S = 0,1 l/kg). Deseurile granulare includ toate deseurile care nu sunt bloc (monolit). Agentiile regionale de protectia mediului decid care din metodele de testare se folosesc (vezi prevederile Sectiunii 3 - Metode folosite pentru prelevarea si analiza probelor) si valorile limita corespunzatoare din tabelul 3.1) care se folosesc.

    Tabelul 3.1

 ___________________________________________________________________________
|  Indicator   |  L/S = 2 l/kg   |  L/S = 10 l/kg  | C0 (test de percolare) |
|              |_________________|_________________|________________________|
|              | mg/kg substanta | mg/kg substanta | mg/l                   |
|              | uscata          | uscata          |                        |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| As           | 0,4             | 2               | 0,3                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Ba           | 30              | 100             | 20                     |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cd           | 0,6             | 1               | 0,3                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cr total     | 4               | 10              | 2,5                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cu           | 25              | 50              | 30                     |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Hg           | 0,05            | 0,2             | 0,03                   |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Mo           | 5               | 10              | 3,5                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Ni           | 5               | 10              | 3                      |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Pb           | 5               | 10              | 3                      |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Sb           | 0,2             | 0,7             | 0,15                   |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Se           | 0,3             | 0,5             | 0,2                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Zn           | 25              | 50              | 15                     |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cloruri      | 10000           | 15000           | 8500                   |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Fluoruri     | 60              | 150             | 40                     |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Sulfati      | 10000           | 20000           | 7000                   |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| DOC(*)       | 380             | 800             | 250                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| TDS(*)      | 40000           | 60000           | -                      |
|______________|_________________|_________________|________________________|
    (*) Daca deseul nu atinge aceste valori pentru DOC la pH-ul propriu, poate fi testat alternativ la L/S = 10 l/kg si un pH cuprins intre 7,5 si 8,0. Deseul poate fi considerat conform criteriilor de acceptare pentru DOC, daca rezultatul acestei determinari nu depaseste 800 mg/kg. (Este disponibila o metoda in faza de proiect bazata pe prEN 14429).
    (*) Valorile pentru TDS pot fi folosite alternativ cu valorile pentru sulfati si cloruri.

    3.2.2. Deseuri de gips
    Deseurile nepericuloase pe baza de gips se elimina numai in depozitele de deseuri nepericuloase, in celule unde nu sunt acceptate deseurile biodegradabile. Valorile limita pentru TOC si DOC date la pct. 3.3.1 si 3.3.2 se aplica deseurilor depozitate impreuna cu deseuri pe baza de gips
    3.2.3. Agentiile regionale de protectia mediului stabilesc criteriile pentru deseurile monolit astfel incat sa asigure acelasi nivel pentru protectia mediului dat de valorile limita din tabelul 3.1.

    3.3. Criterii pentru deseurile periculoase care pot fi acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase
    In conformitate cu prevederile art. 6 lit. c din Hotararea Guvernului nr. 162/2002, deseurile periculoase stabile, nereactive, care au o comportare echivalenta cu cea a deseurilor nepericuloase, pot fi acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase.
    Caracterul stabil, nereactiv consta in faptul ca levigabilitatea deseului nu se modifica in mod negativ sub influenta conditiilor de mediu (ex.: apa, aer, temperatura, sarcini mecanice), a biodegradarii si/sau a altor deseuri (inclusiv a levigatelor si a gazului de depozit), in conditiile ce se dezvolta in depozit sau in cazul accidentelor previzibile.
    3.3.1. Valori limita pentru levigat
    3.3.1.1. Urmatoarele valori limita aplicate pentru deseuri periculoase granulare acceptate la depozitele pentru deseuri nepericuloase, calculate la raportul L/S = 2 si 10 l/kg pentru emisia totala si exprimata direct in mg/l pentru C0 (primul eluat al testului de percolare la L/S = 0,1 l/kg). Deseurile granulare includ toate deseurile care nu sunt bloc (monolit). Agentiile regionale de protectia mediului decid care din metodele de testare din Sectiunea 3 si valorile limita corespunzatoare din tabelul 3.2 se folosesc.

    Tabelul 3.2

 ___________________________________________________________________________
|  Indicator   |  L/S = 2 l/kg   |  L/S = 10 l/kg  | C0 (test de percolare) |
|              |_________________|_________________|________________________|
|              | mg/kg substanta | mg/kg substanta | mg/l                   |
|              | uscata          | uscata          |                        |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| As           | 0,4             | 2               | 0,3                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Ba           | 30              | 100             | 20                     |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cd           | 0,6             | 1               | 0,3                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cr total     | 4               | 10              | 2,5                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cu           | 25              | 50              | 30                     |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Hg           | 0,05            | 0,2             | 0,03                   |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Mo           | 5               | 10              | 3                      |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Ni           | 5               | 10              | 3                      |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Pb           | 5               | 10              | 3                      |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Sb           | 0,2             | 0,7             | 0,15                   |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Se           | 0,3             | 0,5             | 0,2                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Zn           | 25              | 50              | 15                     |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Fluoruri     | 60              | 150             | 40                     |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Sulfati      | 10000           | 20000           | 7000                   |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cloruri      | 10000           | 15000           | 8500                   |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Sulfocianuri |                 |                 | 15,0                   |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| DOC(*)       | 380             | 800             | 250                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| TDS(*)       | 40000           | 60000           | -                      |
|______________|_________________|_________________|________________________|
    (*) Daca deseul nu atinge aceasta valoare pentru DOC la pH-ul propriu, poate fi testat alternativ la L/S = 10 l/kg si un pH cuprins intre 7,5 si 8,0. Deseul poate fi considerat conform criteriilor de acceptare pentru DOC, daca rezultatul acestei determinari nu depaseste 800 mg/kg. (Este disponibila o metoda in faza de proiect bazata pe prEN 14429).
    (*) Valorile pentru TDS pot fi folosite alternativ cu valorile pentru sulfati si cloruri.

    3.3.1.2. Agentiile regionale de protectia mediului stabilesc criteriile pentru deseurile monolitice astfel incat sa se realizeze acelasi nivel al protectiei mediului prin valorile limita precizate in tabel
    3.3.2. Alte criterii
    3.3.2.1. Pe langa valorile limita ale levigatului din pct. 3.3.1, deseurile granulare trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii suplimentare:
 ______________________________________________________________________________
| Indicator                                    | Valoare                       |
|______________________________________________|_______________________________|
| TOC (carbon organic total)                   | 5%(*)                         |
|______________________________________________|_______________________________|
| pH                                           | Minimum 6                     |
|______________________________________________|_______________________________|
| ANC (capacitate de neutralizare a acizilor)  | Trebuie sa fie evaluata       |
|______________________________________________|_______________________________|
    (*) Daca aceasta valoare nu este obtinuta, poate fi admisa de catre agentiile regionale de protectia mediului o valoare limita mai mare, cu conditia ca valoarea DOC de 800 mg/kg sa fie obtinuta la L/S = 10 l/kg, atat la pH-ul propriu al materialului cat si la o valoare a pH-ului cuprinsa intre 7,5 si 8,0.

    3.3.2.2. Agentiile regionale de protectia mediului trebuie sa stabileasca o serie de criterii pentru a asigura ca deseurile au o suficienta stabilitate fizica si capacitate portanta.
    3.3.2.3. Agentiile regionale de protectia mediului stabilesc criterii pentru a asigura ca deseurile periculoase in forma monolitica sunt stabile si nereactive inainte de acceptarea lor pe depozite de deseuri nepericuloase.
    3.3.3. Deseuri cu azbest
    3.3.3.1. Materialele de constructie, precum si alte deseuri similare cu continut de azbest pot fi acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase, fara testare, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 lit. c din Hotararea Guvernului nr. 162/2002).
    3.3.3.2. In cazul depozitelor care accepta deseuri de materiale de constructie sau alte deseuri similare cu continut de azbest, trebuie indeplinite urmatoarele cerinte:
    a) deseurile sa nu contina alte tipuri de deseuri periculoase in afara de azbest, inclusiv fibre cu lianti sau ambalate in plastic;
    b) depozitul accepta numai materiale de constructie sau alte deseuri similare cu continut de azbest. Aceste deseuri pot fi acceptate si in depozite de deseuri nepericuloase, dar numai in celule separate, amenajate corespunzator;
    c) pentru a impiedica dispersarea fibrelor, deseurile depozitate cu continut de azbest se acopera cu materiale corespunzatoare, atat zilnic, cat si inaintea fiecarei operatii de compactare, iar deseurile neambalate se stropesc cu apa la intervale regulate;
    d) se realizeaza acoperirea finala a celulei/depozitului pentru a evita dispersarea fibrelor;
    e) in cadrul celulei/depozitului in care exista deseuri cu azbest nu se efectueaza nici un fel de lucrari (ex.: foraje) care ar putea conduce la dispersarea fibrelor;
    f) dupa inchiderea celulei/depozitului ce contine deseuri cu azbest, se pastreaza o schita de amplasare care indica in mod clar localizarea acesteia/acestuia;
    g) dupa inchiderea depozitului, posibilitatile de utilizare ulterioara a terenului se restrictioneaza, astfel incat sa fie evitate la maximum posibil riscurile pentru sanatatea populatiei.
    3.3.3.3. In cazul depozitelor care accepta numai deseuri de materiale de constructie continand azbest, cerintele legate de protectia calitatii apelor subterane si de suprafata (impermeabilizare si sistem de colectare si tratare a levigatului) pot fi reduse fata de prevederile anexei 2 din Hotararea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea, daca cerintele de la pct. 3.3.3.2 sunt indeplinite.

    4. Criterii pentru acceptarea deseurilor pe depozitele de deseuri periculoase

    4.1 Valori limita pentru levigat
    4.1.1. Urmatoarele valori limita aplicate pentru deseuri periculoase granulare acceptate la depozitele pentru deseuri periculoase, calculate la raportul L/S = 2 si 10 l/kg pentru emisia totala si exprimata direct in mg/l pentru C0 (primul eluat al testului de percolare la L/S = 0,1 l/kg). Deseurile granulare includ toate deseurile care nu sunt bloc (monolit). Agentiile regionale de protectia mediului decid care din metodele de testare (Sectiunea 3 din prezentul ordin) si valorile limita corespunzatoare din tabelul 4.1 care se folosesc.

    Tabelul 4.1

 ___________________________________________________________________________
|  Indicator   |  L/S = 2 l/kg   |  L/S = 10 l/kg  | C0 (test de percolare) |
|              |_________________|_________________|________________________|
|              | mg/kg substanta | mg/kg substanta | mg/l                   |
|              | uscata          | uscata          |                        |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| As           | 6               | 25              | 3                      |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Ba           | 100             | 300             | 60                     |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cd           | 3               | 5               | 1,7                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cr total     | 25              | 70              | 15                     |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cu           | 50              | 100             | 60                     |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Hg           | 0,5             | 2               | 0,3                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Mo           | 20              | 30              | 10                     |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Ni           | 20              | 40              | 12                     |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Pb           | 25              | 50              | 15                     |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Sb           | 2               | 5               | 1                      |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Se           | 4               | 7               | 3                      |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Zn           | 90              | 200             | 60                     |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Cloruri      | 17000           | 25000           | 15000                  |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Fluoruri     | 200             | 500             | 120                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| Sulfati      | 25000           | 50000           | 17000                  |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| DOC(*)       | 480             | 1000            | 320                    |
|______________|_________________|_________________|________________________|
| TDS(*)      | 70000           | 100000          | -                      |
|______________|_________________|_________________|________________________|
    (*) Daca deseul nu atinge aceasta valoare pentru DOC la pH-ul propriu, poate fi testat alternativ la L/S = 10 l/kg si un pH cuprins intre 7,5 si 8,0. Deseul poate fi considerat conform criteriilor de acceptare pentru DOC, daca rezultatul acestei determinari nu depaseste 1000 mg/kg. (Este valabil un proiect de metoda bazat pe prEN 14429).
    (*) Valorile pentru TDS pot fi folosite alternativ cu valorile pentru sulfati si cloruri.

    4.1.2. Agentiile regionale de protectia mediului stabilesc criteriile pentru deseurile monolitice astfel incat sa se realizeze acelasi nivel al protectiei mediului prin valorile limita precizate in tabel.

    4.2. Alte criterii
    Pe langa valorile limita ale levigatului din tabelul 4.1, deseurile periculoase trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii suplimentare:
 ______________________________________________________________________________
| Indicator                                    | Valoare                       |
|______________________________________________|_______________________________|
| LOI (pierderea la calcinare(*)               | 10%                           |
|______________________________________________|_______________________________|
| TOC (carbon organic total)(*)                | 6%(*)                        |
|______________________________________________|_______________________________|
| ANC (capacitate de neutralizare a acizilor)  | Trebuie sa fie evaluata       |
|______________________________________________|_______________________________|
    (*) Trebuie sa fie folosit TOC sau LOI.
    (*) Daca aceasta valoare nu este obtinuta, agentiile regionale de protectia mediului pot admite o valoare limita mai mare, cu conditia ca valoarea DOC de 1000 mg/kg sa fie obtinuta la L/S = 10 l/kg, atat la pH-ul propriu al materialului cat si la o valoare a pH-ului cuprinsa intre 7,5 si 8,0.

    5. Criterii pentru stocarea subterana

    5.1. Pentru acceptarea deseurilor in locuri de stocare subterana trebuie realizata o evaluare a sigurantei amplasamentului specificat asa cum este definit in Sectiunea 4. Deseurile pot fi acceptate numai daca sunt compatibile cu evaluarea amplasamentului specificat de stocare subterana.
    5.2. Pot fi acceptate la stocarea permanenta in locuri subterane pentru deseuri inerte numai deseurile care indeplinesc criteriile stabilite la pct. 2 din Sectiunea 2.
    5.3. Pot fi acceptate la stocarea permanenta in locuri subterane pentru deseuri nepericuloase numai deseurile care indeplinesc criteriile stabilite la pct. 3 din Sectiunea 2.
    5.4. Pot fi acceptate la stocarea permanenta in locuri subterane pentru deseuri periculoase numai deseurile care sunt compatibile cu siguranta evaluata a amplasamentului specificat. In acest caz, nu se aplica criteriile stabilite la pct. 4 din Sectiunea 2. Oricum, deseurile trebuie sa fie subiectul procedurii de acceptare stabilite in Sectiunea 1.

    Sectiunea 3
    METODE FOLOSITE PENTRU PRELEVAREA SI ANALIZA PROBELOR

    1. Testarea si prelevarea probelor pentru caracterizarea generala si verificarea conformarii se realizeaza de catre institutii si persoane abilitate independente. Laboratoarele trebuie sa aiba experienta relevanta in testarea si analizarea deseurilor si un sistem eficient de asigurare a calitatii. Prezentul ordin face referire la o serie de standarde, care sunt in vigoare sau sunt in faza de proiect la momentul elaborarii sale. Deoarece aceste documente se pot modifica, utilizatorii trebuie sa se asigure ca aplica variantele in vigoare, asigurand astfel o calitate stiintifica unitara. Standardele mentionate in prezentul ordin reprezinta standarde de referinta pentru cerintele minimale specifice domeniilor lor de aplicare.
    Autoritatea centrala pentru protectia mediului poate accepta utilizarea si altor standarde nationale sau internationale daca utilizatorii demonstreaza ca datele furnizate sunt de aceeasi calitate si comparabilitate stiintifica.
    2. Agentiile regionale de protectia mediului pot decide daca:
    a) prelevarea probelor poate fi realizata de catre producatorii sau operatorii de deseuri, cu conditia ca, sub supravegherea institutiilor si persoanelor independente si calificate, sa se asigure indeplinirea obiectivelor stabilite in prezentul ordin;
    b) testarea deseurilor poate fi realizata de catre producatorii de deseuri sau operatorii depozitelor daca ei si-au stabilit un sistem corespunzator de asigurare a calitatii, care include o verificare periodica independenta.
    3. Standardele recunoscute sunt ultimele variante ISO/CEN sau standardele care le inlocuiesc. Atat timp cat standardul CEN nu este valabil ca standard oficial EN, se pot folosi atat standardele si procedurile nationale sau internationale care furnizeaza date de aceeasi calitate si comparabilitate stiintifica. Se pot folosi urmatoarele metode:
    3.1. Prelevarea probelor in scopul caracterizarii generale, testarii conformarii si verificarii la locul de stocare se realizeaza conform unui plan de prelevare in conformitate cu partea 1 a standardului de prelevare dezvoltat in prezent de CEN.
    3.2. Proprietatile generale ale deseurilor
    - EN 13137 - Determinarea TOC (carbonului organic total) in deseuri, namoluri si sedimente
    - prEN 14346 - Calcularea materiei uscate prin determinarea reziduului uscat sau al continutului de apa.
    3.3. Teste de levigabilitate
    a) prEN 14405 Testul de comportare la levigare - test de percolare de sus in jos (test de percolare la debit ridicat pentru compusi anorganici)
    b) pr SR EN 12457/1-4 Levigabilitate - Test de conformare pentru levigabilitatea deseurilor granulare si namolurilor:
    partea 1: L/S - 2 l/kg, dimensiunea particulelor < 4 mm
    partea 2: L/S = 10 l/kg, dimensiunea particulelor < 4 mm
    partea 3: L/S = 2 si 8 l/kg, dimensiunea particulelor < 4 mm
    partea 4: L/S = 10 l/kg, dimensiunea particulelor < 10 mm
    3.4. Mineralizarea deseurilor brute
    a) EN 13657 Mineralizarea pentru determinarea ulterioara a acelor portiuni a elementelor care sunt solubile in apa regala (mineralizarea partiala a deseurilor solide, anterioara analizelor elementare, lasand intacta matricea silicata)
    b) EN 13656 Mineralizarea cu un amestec de acizi: acid fluorhidric, acid azotic, acid clorhidric ajutata de microunde, pentru determinarea in prealabil a elementelor (mineralizarea totala a deseurilor solide anterioara analizelor elementare)
    3.5. Analize
    a) ENV 12506 Analizele eluatilor - Determinarea pH, As, Ba, Cd, Co, Cr, CrVI, Cu, Mo, Ni, NO2, Pb, S total, SO4, V si Zn (analiza compusilor anorganici ai deseurilor solide si/sau ai eluatilor lor; elemente majore, minore, urme de elemente)
    b) ENV 13370 Analizele eluatilor - Determinarea amoniului, AOX, conductivitatii, Hg, indicelui fenol, TOC, CN usor disociabila, F (analize ale compusilor anorganici din deseurile solide si/sau ai eluatilor lor - anioni)
    c) PrEN 14039 Determinarea hidrocarburilor continuti in seria de la C10 la C40 prin cromatografie gazoasa
    4. Lista standardelor se amendeaza cand sunt disponibile mai multe standarde CEN. Pentru testele si analizele pentru care metodele CEN nu sunt inca stabilite, pot fi folosite orice metode care asigura acelasi nivel de calitate stiintifica.

    Sectiunea 4
    EVALUAREA MASURILOR DE SIGURANTA PENTRU ACCEPTAREA LA STOCARE PERMANENTA SUBTERANA

    1. Conceptul sigurantei pentru toate tipurile de stocare subterana

    1.1. Importanta barierei geologice
    1.1.1. Izolarea deseurilor fata de biosfera este obiectivul fundamental pentru eliminarea finala a deseurilor prin stocarea permanenta subterana. Deseurile, barierele si cavitatile geologice, inclusiv orice structuri ingineresti, constituie un sistem care, impreuna cu toate celelalte aspecte tehnice, trebuie sa indeplineasca recomandarile corespunzatoare.
    1.1.2. Conform prevederilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 310/2004, trebuie luate masurile necesare pentru prevenirea sau limitarea aportului de poluanti in apele subterane si prevenirea deteriorarii starii tuturor corpurilor de ape subterane.

    1.2. Evaluarea riscului amplasamentului specificat
    1.2.1. Evaluarea riscului impune:
    a) identificarea pericolului (in acest caz, deseurile depozitate);
    b) identificarea receptorilor (in acest caz, biosfera si posibil apa subterana);
    c) identificarea cailor prin care substantele din deseuri pot ajunge in biosfera;
    d) evaluarea impactului substantelor care pot ajunge in biosfera.
    1.2.2. Criteriile de acceptare pentru stocarea subterana trebuie sa rezulte din analizele rocii gazda, care trebuie sa confirme ca au fost indeplinite conditiile legate de locul de stocare permanenta specificate in anexa 2 din Hotararea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor, cu exceptia pct. 2.1, 2.2 si 2.3 din anexa 2 a Hotararii Guvernului nr. 162/2002.
    1.2.3. Criteriile de acceptare pentru stocarea subterana pot fi obtinute numai prin referire la conditiile locale. Aceasta inseamna demonstrarea existentei straturilor corespunzatoare pentru realizarea unei stocari subterane, de exemplu o evaluare a riscului de depozitare in containere luand in considerare intregul sistem constituit din deseuri, structuri ingineresti, cavitati si roca corpului gazda.
    1.2.4. Evaluarea riscului amplasamentului specificat pe care se desfasoara activitatea de stocare trebuie sa fie realizata atat pentru faza operationala cat si pentru faza postoperationala. Din aceste evaluari trebuie sa rezulte masurile de siguranta si control necesare si astfel se stabilesc criteriile de acceptare.
    1.2.5. Evaluarea integrata a performantei amplasamentului specificat include urmatoarele componente:
    a) evaluarea geologica;
    b) evaluarea geomecanica;
    c) evaluarea hidrogeologica;
    d) evaluarea geochimica;
    e) evaluarea impactului asupra biosferei;
    f) evaluarea fazei operationale;
    g) evaluarea pe termen lung;
    h) evaluarea impactului asupra tuturor echipamentelor/utilitatilor de la suprafata locului de stocare.
    1.2.5.1. Pentru evaluarea geologica se recomanda o investigare sau cunoastere aprofundata a cadrului geologic al locului de stocare, aceasta include investigatii si analize asupra tipului de roci, solurilor si topografiei. Evaluarea geologica trebuie sa demonstreze ca locul de stocare este corespunzator pentru stocare subterana permanenta. Se includ localizarea, frecventa si structura oricarui tip de falie sau fractura din straturile geologice inconjuratoare, precum si impactul potential al activitatii seismice asupra acestor structuri. Se iau in considerare si alternative de amplasament ale locului de stocare.
    1.2.5.2. Pentru evaluarea geomecanica trebuie demonstrata stabilitatea cavitatii prin investigatii si studii specifice. Deseurile depozitate trebuie sa faca parte din aceasta evaluare. Procesele se analizeaza si se studiaza in mod sistematic. Trebuie demonstrate urmatoarele:
    a) in timpul sau dupa formarea cavitatilor nu se prevad deformari majore nici in interiorul cavitatii nici la suprafata scoartei terestre, care poate afecta desfasurarea corespunzatoare a stocarii subterane sau care poate furniza o cale de interactie cu biosfera;
    b) capacitatea portanta a cavitatii este suficienta pentru a preveni prabusirea in timpul operarii;
    c) materialul depozitat are stabilitatea necesara compatibila cu proprietatile geomecanice ale rocii gazda.
    1.2.5.3. Pentru evaluarea hidrogeologica se face o investigare aprofundata a proprietatilor hidraulice pentru a evalua structura fluxului apelor subterane din straturile inconjuratoare, bazata pe informatii privind permeabilitatea hidraulica a rocii, fisurilor, fracturilor si gradientilor hidraulici.
    1.2.5.4. Evaluarea geochimica trebuie sa cuprinda o investigare aprofundata a compozitiei apei subterane si a rocilor pentru a evalua compozitia actuala a apei subterane precum si potentiala ei evolutie in timp, natura si abundenta fragmentelor minerale de umplutura, de asemenea, descrierea mineralogica cantitativa a rocii gazda. Trebuie evaluat impactul variabilitatii sistemului geochimic.
    1.2.5.5. La evaluarea impactului asupra biosferei se realizeaza o investigare privind posibilul impact al stocarii subterane asupra biosferei, prin studii de baza pentru a identifica evolutia nivelelor naturale locale ale substantelor relevante.
    1.2.5.6. Analizele pentru evaluarea fazei operationale trebuie sa demonstreze:
    a) stabilitatea cavitatilor ca la pct. 1.2.5.2;
    b) nu exista riscul dezvoltarii unei cai de interactie intre deseuri si biosfera;
    c) nu exista riscuri care sa afecteze operarea stocarii permanente.
    1.2.5.6.1. Pentru demonstrarea sigurantei operationale trebuie efectuata o analiza sistematica asupra operarii stocarii permanente pe baza datelor specifice privind inventarul deseurilor, gestionarea stocarii permanente si schema de operare, pentru a arata ca deseurile nu reactioneaza cu roca in nici un mod, fizic sau chimic, care ar putea primejdui duritatea si etanseitatea rocii, punand in pericol insusi locul de stocare permanenta subterana. Pentru aceste motive, ar putea sa nu fie acceptate la depozitare deseurile enumerate in art. 5 (1) din Hotararea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea, deseuri susceptibile de combustie spontana in anumite conditii de depozitare, temperatura, umiditate, produse gazoase, deseuri volatile, deseuri venite de la colectare in forma de amestec neidentificat.
    1.2.5.6.2. Trebuie identificate incidentele specifice care pot conduce la dezvoltarea unor cai de interactie intre biosfera si deseuri in faza operationala. Diversele tipuri de riscuri operationale potentiale trebuie clasificate in categorii specifice si se evalueaza efectele lor posibile. Se demonstreaza ca nu exista riscuri inacceptabile pentru o operare corespunzatoare. Se prevad masuri pentru situatii accidentale, evenimente intamplatoare.
    1.2.5.7. Evaluarea pe termen lung
    1.2.5.7.1. Pentru a se conforma cu obiectivele depozitarii durabile, evaluarea de risc se realizeaza pe termen lung. Trebuie sa se asigure ca in timpul postoperarii pe termen lung a locului de stocare subterana, nu exista posibilitatea de a se crea cai de interactie catre biosfera. Barierele locului de stocare subterana (de exemplu calitatea deseurilor, structurile ingineresti, reumplerea si etansarea puturilor de mina si forajelor) performanta rocii gazda, straturile inconjuratoare si supraincarcarea trebuie evaluate cantitativ pe termen lung, pe baza datelor specifice ale amplasamentului sau insusirilor suficiente de conservare. Trebuie luate in considerare conditiile geochimice si hidrogeologice, ca fluxul apelor subterane, conform pct. 1.2.3 si 1.2.4 a Sectiunii 4, eficienta barierei, atenuarea naturala si levigabilitatea deseurilor depozitate.
    1.2.5.7.2. Siguranta pe termen lung a stocarii subterane trebuie demonstrata printr-o evaluare care cuprinde descrierea situatiei initiale la timpul specificat (ex. timpul de inchidere) urmata de un scenariu care sa schiteze schimbarile geologice importante ce sunt asteptate in timp. In final, consecintele eliberarii substantelor relevante din locurile de stocare subterana trebuie evaluate pentru diferite scenarii care sa reflecte posibilele evolutii pe termen lung ale biosferei, geosferei si stocarii subterane.
    1.2.5.7.3. Containerele si captuseala cavitatilor pot sa nu fie luate in considerare la evaluarea riscurilor pe termen lung, datorita duratei lor de viata limitate.
    1.2.5.8. Evaluarea impactului asupra echipamentelor si utilitatilor de receptie de la suprafata se realizeaza tinand cont de tipul deseurilor aduse la locul de depozitare destinate stocarii subterane, unde deseurile sunt incarcate, testate si stocate temporar pe suprafata inainte de atingerea destinatiei finale. Echipamentele si utilitatile de receptie trebuie sa fie proiectate si operate intr-o maniera care sa previna afectarea sanatatii populatiei si a mediului inconjurator. Trebuie sa satisfaca aceleasi cerinte ca oricare alte facilitati de receptie a deseurilor.
    1.2.5.9. Evaluarea altor riscuri cuprinde analizarea aspectelor privind protectia angajatilor; deseurile trebuie depozitate numai in locuri de stocare subterana, in siguranta, separate de activitatile miniere.
    Nu trebuie sa fie acceptate deseuri care contin sau care pot genera substante periculoase care ar putea afecta sanatatea populatiei, de exemplu germeni patogeni ai bolilor transmisibile.

    2. Criterii de acceptare pentru toate tipurile de stocare subterana

    2.1. Deseuri excluse
    2.1.1. Conform cerintelor specificate de la pct. 1.2.5.1 pana la 1.2.5.8 din Sectiunea 4, nu trebuie eliminate in locurile de stocare subterana deseurile care pot suferi transformari fizice, chimice sau biologice nedorite dupa ce au fost stocate. Acestea includ urmatoarele categorii de deseuri:
    (a) deseurile enumerate in art. 5 (1) al Hotararii Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor;
    (b) deseurile si containerele lor care pot reactiona cu apa sau cu roca gazda in conditiile de stocare ducand la modificarea volumului, generarea de substante sau gaze autoinflamabile, toxice sau explozive si oricare alta reactie care ar putea periclita siguranta operationala si/sau integritatea barierei;
    (c) deseurile biodegradabile;
    (d) deseurile care au un miros patrunzator;
    (e) deseurile care pot genera amestecuri de gaz-aer care sunt toxice sau explozive, cum ar fi deseuri care determina concentratii de gaze toxice datorita presiunilor partiale ale componentelor acestora, sau deseuri, care la saturatie, in interiorul containerului, formeaza concentratii care sunt mai mari decat 10% fata de concentratia care corespunde limitei inferioare de explozie;
    (f) deseurile cu insuficienta stabilitate pentru a corespunde conditiilor geomecanice;
    (g) deseurile autoinflamabile sau susceptibile de a se autoaprinde in conditiile de stocare, produsi gazosi, deseuri volatile, deseuri venite de la colectare in forma de amestec neidentificat;
    (h) deseurile care contin sau ar putea genera germeni patogeni ai bolilor transmisibile, prevazute deja de art. 5 (1) al Hotararii Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor.

    2.2. Lista deseurilor admise la stocare subterana
    2.2.1. Pot fi stocate subteran deseurile inerte, periculoase si nepericuloase care nu sunt excluse de Sectiunea 4, pct. 2.1 si 2.2.
    2.2.2. Agentiile regionale de protectia mediului pot intocmi liste ale deseurilor acceptate la stocarea subterana permanenta, in conformitate cu clasele de depozite stabilite de art. 5 al Hotararii Guvernului nr. 162/2002.

    2.3. Evaluarea riscului amplasamentului specificat
    2.3.1. Acceptarea deseurilor la un loc de stocare trebuie sa faca obiectul unei evaluari de risc a amplasamentului specificat.
    2.3.2. Evaluarea amplasamentului, descrisa la pct. 1.2 din Sectiunea 4, pentru deseurile ce urmeaza a fi acceptate la stocarea subterana, trebuie sa demonstreze ca nivelul de izolare fata de biosfera este acceptabil. Criteriile trebuie sa fie specifice conditiilor de stocare subterana.

    2.4. Conditiile de acceptare
    2.4.1. Deseurile pot fi stocate subteran numai separat, in conditii de siguranta, fata de activitatile miniere.
    2.4.2. Deseurile care pot reactiona intre ele trebuie clasificate distinct in grupuri de compatibilitate; diferitele grupuri de compatibilitate trebuie separate fizic la locul de stocare subterana.

    3. Consideratii suplimentare - mine de sare

    3.1. Importanta barierei geologice
    3.1.1. In cazul stocarii in siguranta in mine de sare, roca inconjuratoare are dublu rol:
    a) rol de roca gazda in care sunt incapsulate deseurile;
    b) rol de bariera geologica, impreuna cu straturile impermeabile de roca de deasupra si de dedesubt (ex. anhidride), cu scopul de a preveni patrunderea apei subterane in depozit si, acolo unde este necesar, de a opri efectiv iesirea lichidelor si a gazelor din zona locului de stocare subterana. Acolo unde aceasta bariera geologica este strapunsa de puturi si gauri de sonde, acestea trebuiesc astupate in timpul fazei operationale pentru a se impiedica patrunderea apei, si trebuie inchisa ermetic dupa sistarea stocarii subterane. Daca extractia minereurilor continua mai mult decat operarea stocarii subterane, zona de eliminare trebuie securizata printr-o bariera hidraulica impermeabila, proiectata si construita conform calculelor de presiune hidraulica corespunzatoare adancimii, astfel incat apa care s-ar putea infiltra in mina inca in operare sa nu poata penetra prin zona de depozitare.
    3.1.2. In minele de sare, se considera ca sarea asigura izolarea totala. Deseurile intra in contact cu biosfera numai in cazul unui accident sau eveniment in timp geologic precum miscarile seismice sau eroziunea (de exemplu, asociata cu cresterea nivelului marii). Desi este improbabil ca deseuri stocate sa se modifice in timpul stocarii, astfel de scenarii pesimiste trebuiesc luate in calcul.

    3.2. Evaluarea pe termen lung
    3.2.1. Demonstrarea sigurantei pe termen lung a stocarii subterane in roca de sare trebuie facuta in primul rand prin desemnarea rocii de sare ca roca bariera. Roca de sare indeplineste cerintele de a fi impermeabila pentru gaze si lichide, de a fi capabila sa incastreze deseurile datorita comportarii ei convergente si de a le incastra in intregime la sfarsitul procesului de transformare.
    3.2.2. Comportamentul convergent al rocii de sare nu contrazice cerintele de a avea cavitati stabile in faza de operare. Stabilitatea este importanta pentru a garanta siguranta in functionare si pentru a mentine integritatea barierei geologice pe timp nelimitat, astfel incat sa existe o protectie continua a biosferei. Deseurile trebuie izolate permanent de biosfera. Tasarea controlata a supraincarcarii, sau alte defecte ce pot aparea pe termen lung, sunt acceptate numai daca se demonstreaza ca nu conduc la rupturi, afectarea integritatii barierei geologice sau formarea de cai prin care apa poate intra in contact cu deseurile, iar deseurile sau componente ale deseurilor pot migra in biosfera.

    4. Consideratii suplimentare: stocare subterana in roca dura

    4.1. Stocarea subterana la adancime in roca dura este definita ca o stocare subterana la cateva sute de metri adancime, acolo unde roca dura include variate roci magmatice, ex. granite sau gnaise, si de asemenea, roci sedimentare, ex. calcar si gresie.

    4.2. Conceptul de stocare subterana
    4.2.1. Stocarea subterana la adancime in roca dura este o cale fezabila de a evita transmiterea responsabilitatii deseurilor generatiilor viitoare deoarece constructia trebuie facuta astfel incat sa fie pasiva si sa nu aiba nevoie de intretinere.
    Constructia nu trebuie sa impiedice valorificarea deseurilor sau capacitatea de a lua masuri corective in viitor. De asemenea, constructia trebuie proiectata astfel incat sa se asigure ca efectele negative asupra mediului, sau riscurile care rezulta din activitatile generatiilor prezente, nu se transmit generatiilor viitoare.
    4.2.2. Abordarea principala a conceptului de eliminare a deseurilor prin stocare subterana, este izolarea acestora fata de biosfera si, de asemenea, atenuarea naturala a oricaror poluanti levigati din deseuri. Pentru anumite tipuri de deseuri si substante periculoase, a fost identificata necesitatea de a proteja mediul si populatia impotriva expunerii continue, pe perioade mari de timp. O perioada mare de timp inseamna cateva mii de ani. Aceste nivele de protectie pot fi atinse prin stocare la adancime in roca dura. O stocare la adancime pentru deseuri in roca dura poate fi localizata fie intr-o mina veche, acolo unde activitatea miniera se apropie de sfarsit, fie intr-o noua capacitate de stocare.
    4.2.3. In cazul stocarii in roca dura, nu este posibila izolarea totala. In acest caz, locul trebuie amenajat astfel incat atenuarea naturala a stratelor intermediare inconjuratoare sa diminueze efectul poluantilor astfel incat sa nu aiba efecte negative ireversibile pentru mediu.
    4.2.4. Prevederile art. 20 (2) al Legii nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996, pot fi indeplinite doar prin demonstrarea sigurantei pe termen lung a instalatiei (a se vedea pct. 3.2 din prezenta sectiune). Sistemul de stocare in adancime trebuie evaluat in ansamblul sau tinand cont de functionarea eficienta a diferitelor componente. Stocarea in adancime in roca dura se realizeaza sub nivelul apei subterane. Prevederile art. 20 (2) al Legii nr. 310/2004 interzic descarcarea poluantilor direct in apele subterane. Prevederile art. 2 (1) lit. e si lit. f impun luarea masurilor pentru prevenirea deteriorarii starii tuturor corpurilor de apa subterana. Pentru o stocare in adancime in roca dura, aceasta cerinta este respectata daca nici o descarcare de substante periculoase din locul de stocare subterana, in cantitati si concentratii care pot provoca efecte adverse, nu ajunge in biosfera, inclusiv in partea superioara a sistemului acvatic subteran accesibila biosferei, deci trebuie evaluate caile spre si in biosfera ale fluxului de apa. De asemenea, trebuie evaluat impactul variabilitatii sistemului geohidraulic.
    4.2.5. Formarea gazului se poate produce in cazul stocarii la adancime in roca dura datorita degradarii pe termen lung a deseurilor, a ambalajelor acestora si structurilor ingineresti. Aceasta situatie trebuie luata in considerare la proiectarea incintelor pentru stocare la adancime in roca dura.

    Sectiunea 5
    RECOMANDARI PRIVIND OPTIUNILE DE DEPOZITARE REGLEMENTATE PRIN HOTARAREA GUVERNULUI NR. 162/2002 PRIVIND DEPOZITAREA DESEURILOR

    1. Introducere

    1.1. Posibilitatile de depozitare a deseurilor reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor, impreuna cu cateva exemple de subcategorii ale principalelor clase de depozite se prezinta in Figura 1. In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 162/2002 se impune tratarea inainte de depozitare pentru majoritatea deseurilor.
    Deseurile pentru care se fac aceste recomandari nu apartin nici uneia dintre categoriile enumerate in art. 5 (1) din Hotararea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor.

    1.2. Depozite de deseuri inerte
    1.2.1. Daca deseul nu este periculos, in conformitate cu prevederile Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor si prevederile Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, si daca intruneste criteriile deseurilor ce urmeaza a fi depozitate pe depozite inerte (clasa "c", vezi figura 1 si tabelul 1), deseul poate fi eliminat pe un depozit de deseuri inerte.
    1.2.2. Deseurile inerte pot fi eliminate alternativ in depozite pentru deseuri nepericuloase prevazute sa intruneasca criteriile corespunzatoare (care in general sunt intrunite).

    1.3. Depozite de deseuri nepericuloase, inclusiv pe subcategorii de depozite
    Daca deseurile nu sunt nici inerte nici periculoase, atunci ele trebuie sa fie nepericuloase si ar trebui sa mearga la depozite pentru deseuri nepericuloase. Autoritatea centrala pentru protectia mediului poate defini subcategoriile de deseuri nepericuloase in conformitate cu strategia nationala de gestionare a deseurilor, atata timp cat sunt indeplinite cerintele Hotararii Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor. Spre exemplu, in figura nr. 1 sunt propuse trei subcategorii de depozite de deseuri nepericuloase: depozite pentru deseuri anorganice cu continut scazut de materie organica/biodegradabila "b1", depozite pentru deseuri organice "b2" si depozite mixte pentru deseuri nepericuloase cu continut substantial de materiale atat organice/biodegradabile cat si anorganice "b3". Depozitele din categoria "b1" pot fi subdivizate in continuare in: depozite "b1a", pentru deseuri care nu indeplinesc criteriile enumerate la pct. 3.2.1 din Sectiunea 2 privind deseurile anorganice nepericuloase si pot fi depozitate impreuna cu deseurile periculoase stabile, nereactive si depozite "b1b", pentru deseuri care nu indeplinesc acele criterii. Depozitele din categoria "b2" pot fi impartite in continuare in depozite de deseuri bioreactive si depozite de deseuri tratate biologic, mai putin reactive. Se poate continua subclasificarea depozitelor de deseuri nepericuloase definind subcategorii de depozite de deseuri monolitice si depozite de deseuri. Criteriile nationale de acceptare a deseurilor la depozitare pot fi dezvoltate de catre autoritatea centrala pentru protectia mediului pentru a asigura la nivel national distribuirea deseurilor nepericuloase la diferitele categorii de depozite de deseuri nepericuloase. Daca nu se doreste subclasificarea depozitelor de deseuri nepericuloase, toate deseurile nepericuloase (care fac subiectul prevederilor si din Hotararea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor) pot merge la un depozit mixt de deseuri nepericuloase (clasa "b3").

    1.4. Depozitarea deseurilor periculoase nereactive in depozite pentru deseuri nepericuloase
    Deseurile periculoase, in conformitate cu prevederile Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 si a Hotararii Guvernului nr. 856/2002, prin tratare pot sa indeplineasca criteriile de depozitare ca deseuri periculoase stabile, nereactive, in depozite de deseuri nepericuloase (clasa "b1b"), in celule pentru deseuri anorganice, cu continut scazut de materie organica/biodegradabila, daca indeplinesc criteriile de la pct. 3.2.1 din Sectiunea 2. Deseurile pot fi granulare (stabile din punct de vedere chimic) sau solidificate/monolitice.

    1.5. Depozite de deseuri periculoase
    1.5.1. Daca deseurile periculoase nu indeplinesc criteriile de depozitare in depozite de clasa "b1b" sau in celule pentru deseuri nepericuloase, se verifica daca indeplinesc criteriile de depozitare in depozite de deseuri periculoase (clasa "a"). Daca criteriile sunt satisfacute, atunci deseurile pot fi depozitate in depozite de deseuri periculoase.
    1.5.2. Daca criteriile de acceptare la depozitele de deseuri nepericuloase nu sunt satisfacute, atunci deseurile pot fi supuse unei tratari ulterioare si testate din nou, pana cand criteriile de depozitare sunt indeplinite.

    1.6. Stocarea subterana
    1.6.1. Alternativ, deseurile pot fi testate pentru a verifica indeplinirea criteriilor de stocare subterana. Daca criteriile sunt indeplinite, deseurile pot merge si la locurile de stocare subterane pentru deseuri periculoase (depozite clasa "d_per"). Daca criteriile de stocare subterana nu sunt indeplinite, deseurile pot fi supuse unei tratari ulterioare si testate din nou.
    1.6.2. Desi stocarea subterana este preferata pentru deseuri periculoase speciale, aceasta posibilitate poate fi folosita in principiu si pentru deseuri inerte (clasa "d_inert") si deseuri nepericuloase (clasa "d_neper").

    Figura 1 - Diagrama care arata optiunile de depozitare reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 162/2002

 ________________              ------>-------------------<--------------
| DESEURI CE     |            |               |                         |
| URMEAZA A FI   |            |               v                         |
| DEPOZITATE     |            |              / \                        |
| (cateva metode |            |             /   \                       |
| de tratare     |            |            /     \                      |
| sugerate)      |            |           /       \                     |
|________________|            |          /  Sunt   \                 ___|______
        |                     |         /indeplinite\               |          |
        |                     |        / criteriile  \  Nu          |Tratare   |
        |                     |  Nu   / de depozitare \------------>|ulterioara|
        |                     |       \ pentru deseuri/            ||__________|
        v                     |        \periculoase? /             |
       / \                   / \        \           /              |
      /   \                 /   \        \         /|              |
     /     \               /     \        \       / |              |
    /       \             /       \        \     /  |              |
   /         \           /  Sunt   \        \   /   | Da           |
  /           \         /indeplinite\        \ /    |              |
 /  Deseul     \  Da   /criteriile de\              |              |
/   este        \---->/ depozitare    \             |              |
\   periculos?  /     \ ale deseurilor/             |              |
 \             /       \ periculoase /              |              |
  \           /         \nereactive?/               |              |
   \         /           \         /                |              |
    \       /             \       /                 |              |
     \     /               \     /                  |              |
      \   /                 \   /                   |              v
       \ /                   \ /                    |              |
        |                     |                     |              |
        | Nu            ______| Da                  |              |
        |              |                            |              |
        v              |           / \              |              |
       / \             |          /   \             |              |
      /   \            |         /     \            |              |
     /     \           |        /       \           |              |
    /       \          |       /         \          | __________   |
   /         \         |      /           \         ||          |  |
  /           \        |     /             \        ||Tratare   |->|
 /             \ Nu    |    /  Este dorita  \  Nu   ||ulterioara|  |
/ Deseul este   \----  | ->/subclasificarea? \____  ||__________|  |
\   inert?      / ^    |   \                 /    | |        ^     v
 \             /  :    |    \               /     | |        |    / \
  \           /   :    |     \             /      | |        |Nu /   \
   \         /    :    |      \           /       | |        |  /     \
    \       /     :    |       \         /        | |        | /       \
     \     /      :    |        \       /         | |        |/         \
      \   /       :    |         \     / Da       | |        /Criteriile \
       \ /        :    |          \   /           | |       / pentru      \
        |         :    |           \ /            | |      /  depozitarea  \
        |         :    |            |             v |     /   deseurilor    \
        |         :    v            v             | |     \   periculoase   /
        |         :    |           / \            | |      \  sunt         /
        |         :    |          /   \           | |       \ indeplinite?/
        |         :    |         /     \          | |        \           /
        |         :    |        /Deseul \         | |         \         /
        |         :    |       / este    \        | |          \       /
        |         :    |      /  anorganic\       | |           \     /|
        |   Da    :    |  Da /   sau cu    \      | |            \   / |
        |.........:    |<---/continut scazut\     | |             \ /  |
        |              |    \    de materie /     | |                  |
        |              |     \   organica? /      | |                  |
        |              |      \           /       | |                  |
        |              |       \         /        | |                  |
        |              |        \       /         | |                  |
        |              |         \     /          | |                  |
        |              |          \   /           | |                  |
        |              |           \ /            | |                  |
        |              |            |  Nu         | |                  |
        |              |            v             | |                  |
        |              |           / \            | |                  |
        |              |          /   \           | |                  |
        |              |         /     \          | |                  |
        |              |        /       \         | |                  |
        |              |       / Deseul  \        | |                  |
        |              |      /  este     \------>| |                  |
        |              |      \predominant/       | |                  |
        |              |       \ organic?/        | |                  |
        |              |        \       /         | |                  |
        |              |         \     /Nu, este  | |                  |
        |              |          \   / un amestec| |                  |
  Da    |              |           \ /  de deseuri| |                  |
        |              |            |   organice  | |                  |
        |              |            |   si        | |                  |
        |              |            |   anorganice| |                  |
        v              v            |             v v                  v
   "c"   "b1a" si "b1b"   "b2"  Da  v      "b3"               "a"
"dper"
 ________       ________     ________      _______  ________      ________
|        |     |        |   |        |    |       ||        |    |        |
|   M1   |     |   M2   |   |   M3   |    |   M4  ||   M5   |    |   M6   |
|        |     |        |   |        |    |       ||        |    |        |
|________|     |________|   |________|    |_______||________|    |________|

    Semnificatia modulelor din schema de mai sus este urmatoarea:
    M1 - Depozite pentru deseuri inerte*)
    M2 - Depozit pentru deseuri nepericuloase*):
         Subcategoria pentru deseuri anorganice cu continut scazut de materie organica/biodegradabila (pot fi aplicate criterii specifice)
    M3 - Depozit pentru deseuri nepericuloase*):
         Subcategoria pentru deseuri cu continut predominant organic. Pot fi divizate in depozite biodegradabile si depozite pentru deseuri organice pretratate. Pot fi aplicate criterii specifice
    M4 - Depozit pentru deseuri nepericuloase*):
         Subcategoria pentru deseuri mixte cu continut semnificativ de materii organica/biodegradabila si anorganica (pot fi aplicate criterii specifice)
    M5 - Depozit de deseuri periculoase*):
         Deseul poate fi instabil sau stabilizat/solidificat
    M6 - Depozit subteran pentru deseuri periculoase*)
------------
    *) In principiu, stocarea subterana este posibila si pentru deseuri inerte si nepericuloase.

 ______________________________________________________________________________
| Privire de ansamblu asupra claselor de depozite si exemplelor de subcategorii|
|______________________________________________________________________________|
| Clasa de      | Subcategorii majore  | ID       | Criterii de acceptare      |
| depozit       | (locuri de stocare   |          |                            |
|               | subterana, depozite  |          |                            |
|               | pentru deseuri       |          |                            |
|               | monolitice,          |          |                            |
|               | solidificate(*)      |          |                            |
|               | posibile pentru toate|          |                            |
|               | clasele de depozite  |          |                            |
|_______________|______________________|__________|____________________________|
| Depozite      | Depozite care        | "c"      | Criterii pentru            |
| pentru        | accepta deseuri      |          | levigabilitate si pentru   |
| deseuri inerte| inerte               |          | continutul de substante    |
|               |                      |          | organice stabilite la      |
|               |                      |          | nivelul Uniunii Europene   |
|               |                      |          | (pct. 2.2.1 Sectiunea 2).  |
|               |                      |          | Criteriul pentru continutul|
|               |                      |          | de substante anorganice se |
|               |                      |          | stabileste la nivel        |
|               |                      |          | national.                  |
|               |______________________|__________|____________________________|
|               | Locuri de stocare    | "d_inert"|                            |
|               | subterana            |          |                            |
|_______________|______________________|__________|____________________________|
| Depozite      | Depozite pentru      | "bla"    | Criterii pentru            |
| pentru        | deseuri anorganice   |          | levigabilitate si          |
| deseuri       | nepericuloase cu un  |          | continutul total nu sunt   |
| nepericuloase | continut scazut de   |          | stabilite la nivelul       |
|               | materie organica/    |          | Uniunii Europene.          |
|               | biodegradabila,      |          |                            |
|               | acolo unde deseurile |          |                            |
|               | nu indeplinesc       |          |                            |
|               | criteriile stabilite |          |                            |
|               | la pct. 3.2.2        |          |                            |
|               | din Sectiunea 2      |          |                            |
|               | pentru acele deseuri |          |                            |
|               | anorganice care pot  |          |                            |
|               | fi depozitate        |          |                            |
|               | impreuna cu deseuri  |          |                            |
|               | periculoase stabile  |          |                            |
|               | si nereactive        |          |                            |
|               |______________________|__________|____________________________|
|               | Depozite pentru      | "blb"    | Criteriile pentru          |
|               | deseuri nepericuloase|          | levigabilitate si          |
|               | anorganice cu un     |          | continutul de materii      |
|               | continut scazut de   |          | organice (TOC) si alte     |
|               | materie organica/    |          | proprietati sunt stabilite |
|               | biodegradabila       |          | la nivelul Uniunii         |
|               |                      |          | Europene, comune pentru    |
|               |                      |          | deseurile nepericuloase    |
|               |                      |          | granulate si stabile,      |
|               |                      |          | deseuri periculoase        |
|               |                      |          | nereactive (pct. 3         |
|               |                      |          | Sectiunea 2). Criterii     |
|               |                      |          | aditionale de stabilitate  |
|               |                      |          | se stabilesc mai tarziu la |
|               |                      |          | nivelul agentiilor         |
|               |                      |          | regionale de protectia     |
|               |                      |          | mediului. Criteriile       |
|               |                      |          | pentru deseurile           |
|               |                      |          | monolitice trebuie sa fie  |
|               |                      |          | stabilite la nivelul       |
|               |                      |          | Uniunii Europene.          |
|               |______________________|__________|____________________________|
|               | Depozite pentru      | "b2"     | Criterii pentru            |
|               | deseuri organice     |          | levigabilitate si          |
|               | nepericuloase        |          | continutul total nu sunt   |
|               |                      |          | stabilite la nivelul       |
|               |                      |          | Uniunii Europene.          |
|               |______________________|__________|____________________________|
|               | Depozite pentru      | "b3"     | Criterii pentru            |
|               | amestecuri de deseuri|          | levigabilitate si          |
|               | nepericuloase cu     |          | continutul total nu sunt   |
|               | continut substantial |          | stabilite la nivelul       |
|               | de deseuri organice/ |          | Uniunii Europene.          |
|               | biodegradabile si    |          |                            |
|               | deseuri anorganice   |          |                            |
|               |______________________|__________|____________________________|
|               | Locuri de stocare    | "d_neper"|                            |
|               | subterana            |          |                            |
|_______________|______________________|__________|____________________________|
| Depozite      | Depozite de suprafata| "a"      | Criterii pentru            |
| pentru deseuri| pentru deseuri       |          | levigabilitatea deseurilor |
| periculoase   | periculoase          |          | periculoase granulare si   |
|               |                      |          | continutul total al        |
|               |                      |          | anumitor componente au     |
|               |                      |          | fost stabilite la nivelul  |
|               |                      |          | Uniunii Europene (pct. 4   |
|               |                      |          | Sectiunea 2). Criteriile   |
|               |                      |          | pentru deseuri monolitice  |
|               |                      |          | trebuie sa fie stabilite   |
|               |                      |          | la nivelul agentiilor      |
|               |                      |          | regionale de protectia     |
|               |                      |          | mediului. Criterii         |
|               |                      |          | aditionale pentru          |
|               |                      |          | continutul de substante    |
|               |                      |          | contaminante (poluante)    |
|               |                      |          | pot fi stabilite la        |
|               |                      |          | nivelul Uniunii Europene.  |
|               |______________________|__________|____________________________|
|               | Locuri de stocare    | "d_per"  | Cerinte speciale sunt      |
|               | subterana            |          | prezentate in Sectiunea 4  |
|_______________|______________________|__________|____________________________|
| (*) Subcategoriile deseurilor monolitice sunt relevante doar pentru "b1",    |
| "c", "d_per" si posibil "a"                                                  |
|______________________________________________________________________________|

    Sectiunea 6
    LISTA NATIONALA DE DESEURI ACCEPTATE IN FIECARE CLASA DE DEPOZIT DE DESEURI

    Deseuri acceptate la depozitare in depozitele de deseuri inerte
    Altele decat cele din tabelul 2.1 Sectiunea 2, pentru incadrarea carora in aceasta categorie este necesara efectuarea unor teste si analize; in urma testelor, aceste deseuri se pot incadra la inerte sau nepericuloase

 ______________________________________________________________________________
|Cod deseu |                   Denumire deseu                     |Se recomanda|
|          |                                                      |aplicarea   |
|          |                                                      |unei metode |
|          |                                                      |de          |
|          |                                                      |valorificare|
|          |                                                      |     (X)    |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la explorarea miniera si a carierelor si de la tratarea|
|          | fizica si chimica a mineralelor                                   |
|__________|___________________________________________________________________|
| 01 01 01 | deseuri de la excavarea minereurilor metalifere      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 01 02 | deseuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 03 08 | deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat   |            |
|          | cele specificate la 01 03 07                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 04 08 | deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele     |            |
|          | decat cele specificate la 01 04 07                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 04 09 | deseuri de nisip si argila                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 04 10 | deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat   |            |
|          | cele specificate la 01 04 07                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 04 13 | deseuri de la taierea si slefuirea pietrei, altele   |            |
|          | decat cele specificate la 01 04 07                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din procesele termice                        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 11 05 | particule si praf                                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 11 12 | deseuri de sticla, altele decat cele specificate la  |      X     |
|          | 10 11 11                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 12 01 | deseuri de la prepararea amestecurilor anterior      |            |
|          | procesarii termice                                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 12 03 | particule si praf                                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 12 08 | deseuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de|      X     |
|          | constructie (dupa procesarea termica)                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 13 01 | deseuri de la prepararea amestecului, anterior       |            |
|          | procesarii termice                                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 13 06 | particule si praf (cu exceptia 10 13 12 si 10 13 13) |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 13 14 | deseuri de beton si namoluri cu beton                |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri nespecificate in alta parte                  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 20 | sticla                                               |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant |            |
|          | excavat din amplasamente contaminate                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 05 06 | deseuri de la dragare, altele decat cele specificate |            |
|          | la 17 05 05                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decat cele specificate la  |            |
|          | 17 05 07                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile|
|          | de epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru         |
|          | alimentare cu apa si uz industrial                                |
|__________|___________________________________________________________________|
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre)                      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
    X - deseuri pentru care se cunoaste sau pentru care exista deja o solutie fezabila de valorificare

    Deseuri acceptate la depozitare in depozitele de deseuri nepericuloase

    NOTE:
    1. Conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 162/2002, se interzice depozitarea urmatoarelor deseuri: deseuri lichide, deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, deseuri periculoase spitalicesti sau alte deseuri clinice periculoase, anvelope uzate intregi, orice alt tip de deseu care nu indeplineste conditiile stabilite de normele legislative in vigoare. Deseurile nepericuloase lichide se trateaza in vederea deshidratarii, solidificarii etc.
    2. Conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 162/2002, in depozitele de deseuri nepericuloase este permisa depozitarea urmatoarelor deseuri: deseuri municipale, deseuri nepericuloase de orice alta origine care indeplinesc conditiile stabilite de normele legislative in vigoare, deseuri periculoase stabilizate cu comportare echivalenta cu cea a deseurilor nepericuloase. Deseurile periculoase stabilizate se depoziteaza in celule separate fata de deseurile nepericuloase biodegradabile.
    3. Pentru colectarea si depozitarea deseurile municipale se respecta si prevederile legislative referitoare la gospodarirea localitatilor.
    4. Pentru fluxurile de deseuri specifice (ambalaje, namoluri etc.) se respecta prevederile actelor normative corespunzatoare, si anume: Hotararea Guvernului nr. 899/2004 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, OM nr. 344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura.
    5. Pentru deseurile de la pozitiile xx xx 99 din cadrul LISTEI DE DESEURI, si care nu se regasesc in lista de fata, se stabileste tipul de depozit pentru fiecare caz in parte, in functie de caracteristicile deseurilor incluse.

 ______________________________________________________________________________
|Cod deseu |                   Denumire deseu                     |Se recomanda|
|          |                                                      |aplicarea   |
|          |                                                      |unei metode |
|          |                                                      |de          |
|          |                                                      |valorificare|
|          |                                                      |     (X)    |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la explorarea miniera si a carierelor si  |            |
|          | de la tratarea fizica si chimica a mineralelor       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 03 06 | reziduuri, altele decat cele specificate la 01 03 04 |            |
|          | si 01 03 05                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 03 09 | namoluri rosii de la producerea aluminei, altele     |            |
|          | decat cele specificate la 01 03 07                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 04 11 | deseuri de la procesarea lesiei si rocilor care      |            |
|          | contin saruri, altele decat cele specificate la      |            |
|          | 01 04 07                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 04 12 | reziduuri si alte deseuri de la spalarea si          |            |
|          | purificarea minereurilor, altele decat cele          |            |
|          | specificate la 01 04 07 si 01 04 11                  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 05 04 | deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 05 07 | noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, |            |
|          | altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06|            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 05 08 | noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri,  |            |
|          | altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06|            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura,  |            |
|          | silvicultura, vanatoare si pescuit, de la prepararea |            |
|          | si procesarea alimentelor                            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 01 01 | namoluri de la spalare si curatare                   |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 01 02 | deseuri de tesuturi animale                          |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 01 03 | deseuri de tesuturi vegetale                         |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 01 04 | deseuri de materiale plastice (cu exceptia           |      X     |
|          | ambalajelor)                                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 01 06 | dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv |      X     |
|          | resturi de paie) colectate separat si tratate in     |            |
|          | afara incintei                                       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 01 07 | deseuri din exploatarea forestiera                   |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 01 09 | deseuri agrochimice, altele decat cele specificate la|      X     |
|          | 02 01 08                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 01 10 | deseuri metalice                                     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 02 01 | namoluri de la spalare si curatare                   |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 02 02 | deseuri de tesuturi animale                          |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 02 03 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii|      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 02 04 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 03 01 | namoluri de la spalare, curatare, decojire,          |      X     |
|          | centrifugare si separare                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 03 02 | deseuri de agenti de conservare                      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 03 03 | deseuri de la extractia cu solventi                  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 03 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii|      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 03 05 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 04 01 | namoluri de la curatarea si spalarea sfeclei de zahar|      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 04 02 | deseuri de carbonat de calciu                        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 04 03 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 05 01 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii|      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 05 02 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 06 01 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii|      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 06 02 | deseuri de agenti de conservare                      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 06 03 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 07 01 | deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea     |      X     |
|          | mecanica a materiei prime                            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 07 02 | deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 07 03 | deseuri de la tratamente chimice                     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 07 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii|      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 07 05 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea     |            |
|          | placilor si mobilei, pastei de hartie, hartiei si    |            |
|          | cartonului                                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 01 01 | deseuri de scoarta si de pluta                       |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 01 05 | rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si       |      X     |
|          | furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 03 01 | deseuri de lemn si de scoarta                        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 03 02 | namoluri de lesie verde (de la recuperarea solutiilor|            |
|          | de fierbere)                                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 03 05 | namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de   |            |
|          | reciclare a hartiei                                  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 03 07 | deseuri mecanice de la fierberea hartiei si          |      X     |
|          | cartonului reciclate                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 03 08 | deseuri de la sortarea hartiei si cartonului         |      X     |
|          | destinate reciclarii                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 03 09 | deseuri de namol de caustificare                     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 03 10 | fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut|      X     |
|          | de fibre, material de umplutura, cretare             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 03 11 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele  |            |
|          | decat cele specificate la 03 03 10                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din industriile pielariei, blanariei si      |            |
|          | textila                                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 01 01 | deseuri de la seruire                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 01 02 | deseuri de la cenusarire                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 01 04 | flota de tabacire cu continut de crom                |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 01 05 | flota de tabacire fara continut de crom              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 01 06 | namoluri, in special de la epurarea efluentilor in   |      X     |
|          | incinta, cu continut de crom                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 01 07 | namoluri, in special de la epurarea efluentilor in   |            |
|          | incinta, fara continut de crom                       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 01 08 | deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri,     |      X     |
|          | taieturi, praf de lustruit) cu continut de crom      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 01 09 | deseuri de la apretare si finisare                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 02 09 | deseuri de la materialele compozite (textile         |      X     |
|          | impregnate, elastomeri, plastomeri)                  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 02 10 | materii organice din produse naturale (grasime,      |      X     |
|          | ceara)                                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 02 15 | deseuri de la finisare cu alt continut decat cel     |            |
|          | specificat la 04 02 14                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 02 17 | coloranti si pigmenti, altii decat cei specificati la|      X     |
|          | 04 02 16                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 02 20 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,      |            |
|          | altele decat cele specificate la 04 02 19            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 02 21 | deseuri de fibre textile neprocesate                 |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 02 22 | deseuri de fibre textile procesate                   |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la rafinarea petrolului, purificarea      |            |
|          | gazelor naturale si tratarea pirolitica a carbunilor |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 10 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,      |      X     |
|          | altele decat cele specificate la 05 01 09            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 13 | namoluri de la cazanul apei de alimentare            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 14 | deseuri de la coloanele de racire                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 16 | deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea       |            |
|          | petrolului                                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 17 | bitum                                                |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 06 04 | deseuri de la coloanele de racire                    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 07 02 | deseuri cu continut de sulf                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 99 | alte deseuri nespecificate                           |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 06 99 | alte deseuri nespecificate                           |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din procese chimice anorganice               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 03 14 | saruri solide si solutii, altele decat cele          |            |
|          | specificate la 06 03 11 si 06 03 13                  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 03 16 | oxizi metalici, altii decat cei specificati la       |            |
|          | 06 03 15                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 05 03 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,      |            |
|          | altele decat cele specificate la 06 05 02            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 06 03 | deseuri cu continut de sulfuri, altele decat cele    |            |
|          | specificate la 06 06 02                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 08 02 | deseuri cu continut de clorosilani                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 09 02 | zgura fosforoasa                                     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 09 04 | deseuri pe baza de calciu, altele decat cele         |            |
|          | specificate la 06 09 03                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 11 01 | deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului|            |
|          | de titan                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 13 03 | negru de fum                                         |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din procese chimice organice                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 01 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,      |            |
|          | altele decat cele specificate la 07 01 11            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 02 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,      |            |
|          | altele decat cele specificate la 07 02 11            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 02 13 | deseuri de materiale plastice                        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 02 15 | deseuri de aditivi, altele decat cele specificate la |      X     |
|          | 07 02 14                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 02 16 | deseuri cu continut de silicon                       |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 03 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,      |            |
|          | altele decat cele specificate la 07 03 11            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 04 12 | namoluri de la tratarea efluentilor in incinta,      |            |
|          | altele decat cele specificate la 07 04 11            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 05 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,      |            |
|          | altele decat cele specificate la 07 05 11            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 05 14 | deseuri solide, altele decat cele specificate la     |            |
|          | 07 05 13                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 06 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,      |            |
|          | altele decat cele specificate la 07 06 11            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 07 12 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,      |            |
|          | altele decat cele specificate la 07 07 11            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea    |
|          | (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri si emailuri      |
|          | vitroase), a adezivilor, cleiurilor si cernelurilor tipografice   |
|__________|___________________________________________________________________|
| 08 01 12 | deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele      |      X     |
|          | specificate la 08 01 11                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 01 14 | namoluri de la vopsele si lacuri, altele decat cele  |      X     |
|          | specificate la 08 01 13                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 01 16 | namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri,    |      X     |
|          | altele decat cele specificate la 08 01 15            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 01 18 | deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor,  |      X     |
|          | altele decat cele specificate la 08 01 17            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 01 20 | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri,   |      X     |
|          | altele decat cele specificate la 08 01 19            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 02 01 | deseuri de pulberi de acoperire                      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 02 02 | namoluri apoase cu continut de materiale ceramice    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 02 03 | suspensii apoase cu continut de materiale ceramice   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 03 07 | namoluri apoase cu continut de cerneluri             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 03 08 | deseuri lichide apoase cu continut de cerneluri      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 03 13 | deseuri de cerneluri, altele decat cele specificate  |            |
|          | la 08 03 12                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 03 15 | namoluri de cerneluri, altele decat cele specificate |            |
|          | la 08 03 14                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 03 18 | deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele   |      X     |
|          | specificate la 08 03 17                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 04 10 | deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele     |      X     |
|          | specificate la 08 04 09                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 04 12 | namoluri de adezivi si cleiuri, altele decat cele    |      X     |
|          | specificate la 08 04 11                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 04 14 | namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri,   |      X     |
|          | altele decat cele specificate la 08 04 13            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 04 16 | deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si     |      X     |
|          | cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 15   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din industria fotografica                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 09 01 07 | film sau hartie fotografica cu continut de argint sau|      X     |
|          | compusi de argint                                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 09 01 08 | film sau hartie fotografica fara continut de argint  |      X     |
|          | sau compusi de argint                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 09 01 10 | camere de unica folosinta fara baterii               |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 09 01 12 | camere de unica folosinta cu baterii, altele decat   |      X     |
|          | cele specificate la 09 01 11                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din procesele termice                        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 01 | cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia |            |
|          | prafului de cazan specificat la 10 01 04)            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 02 | cenusa zburatoare de la arderea carbunelui           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 03 | cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului   |            |
|          | netratat                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 05 | deseuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea|            |
|          | gazelor de ardere                                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 07 | namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea       |            |
|          | gazelor de ardere                                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 15 | cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la        |            |
|          | co-incinerarea altor deseuri decat cele specificate  |            |
|          | la 10 01 14                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 17 | cenusa zburatoare de la co-incinerare, alta decat cea|            |
|          | specificata la 10 01 16                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 19 | deseuri de la spalarea gazelor, altele decat cele    |            |
|          | specificate la 10 01 05, 10 01 07 si 10 01 18        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 21 | namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,      |            |
|          | altele decat cele specificate la 10 01 20            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 23 | namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere,  |            |
|          | altele decat cele specificate la 10 01 22            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 24 | nisipuri de la paturile fluidizate                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 25 | deseuri de la depozitarea combustibilului si de la   |      X     |
|          | pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile  |            |
|          | termice                                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 26 | deseuri de la epurarea apelor de racire              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 02 01 | deseuri de la procesarea zgurii                      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 02 02 | zgura neprocesata                                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 02 08 | deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat  |            |
|          | cele specificate la 10 02 07                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 02 10 | cruste de tunder                                     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 02 12 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat|            |
|          | cele specificate la 10 02 11                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 02 14 | namoluri si turte de filtrare, altele decat cele     |            |
|          | specificate la 10 02 13                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 02 15 | alte namoluri si turte de filtrare                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 02 | resturi de anozi                                     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 05 | deseuri de alumina                                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 16 | cruste, altele decat cele specificate la 10 03 15    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 18 | deseuri cu continut de carbon de la producerea       |      X     |
|          | anozilor, altele decat cele specificate la 10 03 17  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 20 | praf din gazele de ardere, altul decat cel specificat|            |
|          | la 10 03 19                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 22 | alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu|            |
|          | bile), altele decat cele specificate la 10 03 21     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 24 | deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat  |            |
|          | cele specificate la 10 03 23                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 26 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor,|            |
|          | altele decat cele specificate la 10 03 25            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 28 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat|            |
|          | cele specificate la 10 03 27                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 30 | deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile   |            |
|          | negre, altele decat cele specificate la 10 03 29     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 04 10 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat|            |
|          | cele specificate la 10 04 09                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 05 01 | zguri de la topirea primara si secundara             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 05 04 | alte particule si praf                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 05 09 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat|            |
|          | cele specificate la 10 05 08                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 05 11 | scorii si cruste, altele decat cele specificate la   |            |
|          | 10 05 10                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 06 01 | zguri de la topirea primara si secundara             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 06 02 | scorii si cruste de la topirea primara si secundara  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 06 04 | alte particule si praf                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 06 10 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat|            |
|          | cele specificate la 10 06 09                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 07 01 | zguri de la topirea primara si secundara             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 07 02 | scorii si cruste de la topirea primara si secundara  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 07 03 | deseuri solide de la epurarea gazelor                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 07 04 | alte particule si praf                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 07 05 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 07 08 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat|            |
|          | cele specificate la 10 07 07                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 08 04 | particule si praf                                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 08 09 | alte zguri                                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 08 11 | scorii si cruste, altele decat cele specificate la   |            |
|          | 10 08 10                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 08 13 | deseuri cu continut de carbon de la producerea       |      X     |
|          | anozilor, altele decat cele specificate la 10 08 12  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 08 14 | resturi de anozi                                     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 08 16 | praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat |            |
|          | la 10 08 15                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 08 18 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor |            |
|          | de ardere, altele decat cele mentionate la 10 08 17  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 08 20 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat|            |
|          | cele mentionate la 10 08 19                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 09 03 | zgura de furnal                                      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 09 06 | miezuri si forme de turnare care nu au fost inca     |      X     |
|          | folosite la turnare, altele decat cele specificate la|            |
|          | 10 09 05                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 09 08 | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la |      X     |
|          | turnare, altele decat cele specificate la 10 09 07   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 09 10 | praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat |            |
|          | la 10 09 09                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 09 12 | alte particule decat cele specificate la 10 09 11    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 09 14 | deseuri de lianti, altele decat cele specificate la  |            |
|          | 10 09 13                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 09 16 | deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele|            |
|          | decat cele specificate la 10 09 15                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 10 03 | zgura de furnal                                      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 10 06 | miezuri si forme de turnare care nu au fost inca     |      X     |
|          | folosite la turnare, altele decat cele specificate la|            |
|          | 10 10 05                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 10 08 | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la |      X     |
|          | turnare, altele decat cele specificate la 10 10 07   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 10 10 | praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat |            |
|          | la 10 10 09                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 10 12 | alte particule, decat cele specificate la 10 10 11   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 10 14 | deseuri de lianti, altele decat cele specificate la  |            |
|          | 10 10 13                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 10 16 | deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele|            |
|          | decat cele specificate la 10 10 15                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 11 10 | deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior     |            |
|          | procesarii termice, altele decat cele specificate la |            |
|          | 10 11 09                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 11 14 | namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele|            |
|          | decat cele specificate la 10 11 13                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 11 16 | deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere,     |            |
|          | altele decat cele specificate la 10 11 15            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 11 18 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor |            |
|          | de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 17 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 11 20 | deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii,   |            |
|          | altele decat cele specificate la 10 11 19            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 12 05 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 12 06 | forme si mulaje uzate                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 12 10 | deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat  |            |
|          | cele specificate la 10 12 09                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 12 12 | deseuri de la smaltuire, altele decat cele           |            |
|          | specificate la 10 12 11                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 12 13 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 13 04 | deseuri de la calcinarea si hidratarea varului       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 13 07 | namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 13 10 | deseuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele|            |
|          | decat cele specificate la 10 13 09                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 13 11 | deseuri de materiale compozite pe baza de ciment,    |            |
|          | altele decat cele specificate la 10 13 09 si 10 13 10|            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 13 13 | deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat  |            |
|          | cele specificate la 10 13 12                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la tratarea chimica a suprafetelor si     |            |
|          | acoperirea metalelor si a altor materiale;           |            |
|          | hidrometalurgie neferoasa                            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 01 10 | namoluri si turte de filtrare, altele decat cele     |            |
|          | specificate la 11 01 09                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 01 12 | lichide apoase de clatire, altele decat cele         |            |
|          | specificate la 11 01 11                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 01 14 | deseuri de degresare, altele decat cele specificate  |      X     |
|          | la 11 01 13                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 02 03 | deseuri de la producerea anozilor pentru procesele de|            |
|          | electroliza in solutie                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 02 06 | deseuri de la procesele de hidrometalurgie a         |            |
|          | cuprului, altele decat cele specificate la 11 02 05  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 05 01 | zinc dur                                             |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 05 02 | cenusa de zinc                                       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica |            |
|          | a suprafetelor metalelor si a materialelor plastice  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 01 | pilitura si span feros                               |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 02 | praf si suspensii de metale feroase                  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 03 | pilitura si span neferos                             |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 04 | praf si particule de metale neferoase                |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 05 | pilitura si span de materiale plastice               |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 13 | deseuri de la sudura                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 15 | namoluri de la masini-unelte, altele decat cele      |            |
|          | specificate la 12 01 14                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 17 | deseuri de materiale de sablare, altele decat cele   |            |
|          | specificate la 12 01 16                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 21 | piese uzate de polizare maruntite si materiale de    |            |
|          | polizare maruntite, altele decat cele specificate la |            |
|          | 12 01 20                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Ambalaje; materiale absorbante, materiale de         |            |
|          | lustruire, filtrante si imbracaminte de protectie,   |            |
|          | nespecificate in alta parte                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 15 01 01 | ambalaje de hartie si carton                         |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice                       |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 15 01 03 | ambalaje de lemn                                     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 15 01 04 | ambalaje metalice                                    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite                      |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 15 01 06 | ambalaje de materiale amestecate                     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile                       |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 15 02 03 | absorbanti, materiale filtrante, materiale de        |      X     |
|          | lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat |            |
|          | cele specificate la 15 02 02                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri nespecificate in alta parte                  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz                               |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 04 | vehicule abandonate (aceasta pozitie nu este propusa |      X     |
|          | pentru a fi supusa opiniei Comitetului. Modificarile |            |
|          | necesare pentru aceasta pozitie vor fi facute in     |            |
|          | Consiliu, pe baza propunerilor incluse in documentul |            |
|          | COM(2000)546)                                        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 06 | vehicule scoase din uz, care nu contin lichide sau   |      X     |
|          | alte componente periculoase                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 12 | placute de frana, altele decat cele specificate la   |            |
|          | 16 01 11                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 15 | fluide antigel, altele decat cele specificate la     |      X     |
|          | 16 01 14                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 16 | rezervoare pentru gaz lichefiat                      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 17 | metale feroase                                       |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 18 | metale neferoase                                     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 19 | materiale plastice                                   |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 22 | componente fara alta specificatie                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decat cele specificate de |            |
|          | la 16 02 09 la 16 02 13                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele  |            |
|          | decat cele specificate la 16 02 15                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 03 04 | deseuri anorganice, altele decat cele specificate la |            |
|          | 16 03 03                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 03 06 | deseuri organice, altele decat cele specificate la   |            |
|          | 16 03 05                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 05 05 | butelii de gaze sub presiune cu continut de alte     |            |
|          | substante decat cele specificate la 16 05 04         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 05 09 | substante chimice expirate, altele decat cele        |            |
|          | mentionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 06 04 | baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03)              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 06 05 | alte baterii si acumulatori                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 08 01 | catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu,|            |
|          | rodiu, paladiu, iridiu sau platina                   |            |
|          | (cu exceptia 16 08 07)                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 08 03 | catalizatori uzati cu continut de metale             |            |
|          | tranzitionale sau compusi ai metalelor tranzitionale,|            |
|          | fara alte specificatii                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 08 04 | catalizatori uzati de la cracare catalitica          |            |
|          | (cu exceptia 16 08 07)                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 10 02 | deseuri lichide apoase, altele decat cele mentionate |            |
|          | la 16 10 01                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 10 04 | concentrate apoase, altele decat cele specificate la |            |
|          | 16 10 03                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 11 02 | materiale de captusire si refractare pe baza de      |            |
|          | carbon din procesele metalurgice, altele decat cele  |            |
|          | specificate la 16 11 01                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 11 04 | materiale de captusire si refractare din procesele   |            |
|          | metalurgice, altele decat cele mentionate la 16 11 03|            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 11 06 | materiale de captusire si refractare din procesele   |            |
|          | ne-metalurgice, altele decat cele specificate        |            |
|          | la 16 11 05                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant |            |
|          | excavat din amplasamente contaminate)                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 02 01 | lemn                                                 |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 02 03 | materiale plastice                                   |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 03 02 | asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01 |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 04 01 | cupru, bronz, alama                                  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 04 02 | aluminiu                                             |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 04 03 | plumb                                                |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 04 04 | zinc                                                 |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 04 05 | fier si otel                                         |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 04 06 | staniu                                               |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 04 07 | amestecuri metalice                                  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10   |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decat cele specificate la |            |
|          | 17 06 01 si 17 06 03                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 06 05 | materiale de constructie cu continut de azbest       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 08 02 | materiale de constructie pe baza de gips, altele     |            |
|          | decat cele specificate la 17 08 01                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 09 04 | amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, |      X     |
|          | altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02  |            |
|          | si 17 09 03                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din activitati de ocrotire a sanatatii umane sau din      |
|          | activitati veterinare si/sau cercetari conexe (cu exceptia        |
|          | deseurilor de la prepararea hranei in bucatarii sau restaurante,  |
|          | care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sanatatii)    |
|__________|___________________________________________________________________|
| 18 01 01 | obiecte ascutite (cu exceptia 18 01 03)              |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 18 01 02 | fragmente si organe umane, inclusiv recipienti de    |            |
|          | sange si sange conservat (cu exceptia 18 01 03)      |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 18 01 04 | deseuri a caror colectare si eliminare nu fac        |      X     |
|          | obiectul unor masuri speciale privind prevenirea     |            |
|          | infectiilor (de ex: imbracaminte, aparate gipsate,   |            |
|          | lenjerie, imbracaminte disponibila, scutece)         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 18 01 07 | chimicale, altele decat cele specificate la 18 01 06 |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 18 01 09 | medicamente, altele decat cele specificate la        |      X     |
|          | 18 01 08                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 18 02 01 | obiecte ascutite (cu exceptia 18 02 02)              |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 18 02 03 | deseuri a caror colectare si eliminare nu fac        |      X     |
|          | obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea      |            |
|          | infectiilor                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 18 02 06 | chimicale, altele decat cele specificate la 18 02 05 |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 18 02 08 | medicamente, altele decat cele specificate la        |      X     |
|          | 18 02 07                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor,  |            |
|          | de la statiile de epurare a apelor uzate si de la    |            |
|          | tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz       |            |
|          | industrial                                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 01 02 | materiale feroase din cenusile de ardere             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 01 12 | cenusi de ardere si zguri, altele decat cele         |            |
|          | mentionate la 19 01 11                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 01 14 | cenusi zburatoare, altele decat cele mentionate la   |            |
|          | 19 01 13                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 01 16 | praf de cazan, altul decat cel mentionat la 19 01 15 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 01 18 | deseuri de piroliza, altele decat cele mentionate la |            |
|          | 19 01 17                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 01 19 | nisipuri de la paturile fluidizate                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 02 03 | deseuri preamestecate continand numai deseuri        |      X     |
|          | nepericuloase                                        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 02 06 | namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat |            |
|          | cele specificate la 19 02 05                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 02 10 | deseuri combustibile, altele decat cele specificate  |      X     |
|          | la 19 02 08 si 19 02 09                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 03 05 | deseuri stabilizate, altele decat cele specificate la|            |
|          | 19 03 04                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 03 07 | deseuri solidificate, altele decat cele specificate  |            |
|          | la 19 03 06                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 04 01 | deseuri vitrificate                                  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 04 04 | deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 05 01 | fractiunea necompostata din deseurile municipale si  |            |
|          | asimilabile                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 05 02 | fractiunea necompostata din deseurile animaliere si  |            |
|          | vegetale                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 05 03 | compost fara specificarea provenientei               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 06 03 | faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor    |            |
|          | municipale                                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 06 04 | faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor |      X     |
|          | municipale                                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 06 05 | faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor    |            |
|          | animaliere si vegetale                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 06 06 | faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor |      X     |
|          | animaliere si vegetale                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 07 03 | levigate din depozite de deseuri, altele decat cele  |            |
|          | specificate la 19 07 02                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 08 01 | deseuri retinute pe site                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 08 02 | deseuri de la deznisipatoare                         |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti      |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 08 09 | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea     |      X     |
|          | amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si    |            |
|          | grasimilor comestibile                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 08 12 | namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale |            |
|          | industriale, altele decat cele specificate la        |            |
|          | 19 08 11                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 08 14 | namoluri provenite din alte procedee de epurare a    |            |
|          | apelor reziduale industriale decat cele specificate  |            |
|          | la 19 08 13                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 09 01 | deseuri solide de la filtrarea primara si separarea  |            |
|          | cu site                                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 09 02 | namoluri de la limpezirea apei                       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 09 03 | namoluri de la decarbonatare                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 09 04 | carbune activ epuizat                                |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 09 05 | rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 09 06 | solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor |            |
|          | de ioni                                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 10 01 | deseuri de fier si otel                              |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 10 02 | deseuri neferoase                                    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 10 04 | fractii de span usor si praf, altele decat cele      |            |
|          | specificate la 19 10 03                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 10 06 | alte fractii decat cele specificate la 19 10 05      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 11 06 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele  |            |
|          | decat cele specificate la 19 11 05                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 12 01 | hartie si carton                                     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 12 02 | metale feroase                                       |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 12 03 | metale neferoase                                     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 12 04 | materiale plastice si de cauciuc                     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 12 07 | lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06         |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 12 08 | materiale textile                                    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 12 10 | deseuri combustibile (rebuturi de derivati de        |      X     |
|          | combustibili)                                        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 12 12 | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la|            |
|          | tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele    |            |
|          | specificate la 19 12 11                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 13 02 | deseuri solide de la remedierea solului, altele decat|      X     |
|          | cele specificate la 19 13 01                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 13 04 | namoluri de la remedierea solului, altele decat cele |      X     |
|          | specificate la 19 13 03                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 13 06 | namoluri de la remedierea apelor subterane, altele   |            |
|          | decat cele specificate la 19 13 05                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 13 08 | deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la   |            |
|          | remedierea apelor subterane, altele decat cele       |            |
|          | specificate la 19 13 07                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri municipale si asimilabile din comert,        |            |
|          | industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate  |            |
|          | separat                                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 01 | hartie si carton                                     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 08 | deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 10 | imbracaminte                                         |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 11 | textile                                              |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 25 | uleiuri si grasimi comestibile                       |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decat  |      X     |
|          | cele specificate la 20 01 27                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 30 | detergenti, altii decat cei specificati la 20 01 29  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 32 | medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 31|      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 34 | baterii si acumulatori, altele decat cele specificate|            |
|          | la 20 01 33*2)                                       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 36 | echipamente electrice si electronice casate, altele  |            |
|          | decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si      |            |
|          | 20 01 35                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 38 | lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37         |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 39 | materiale plastice                                   |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 40 | metale                                               |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 41 | deseuri de la curatatul cosurilor                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 02 01 | deseuri biodegradabile                               |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 02 03 | alte deseuri nebiodegradabile                        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate                        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 03 02 | deseuri din piete                                    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 03 03 | deseuri stradale                                     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 03 04 | namoluri din fosele septice                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 03 06 | deseuri de la curatarea canalizarii                  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 03 07 | deseuri voluminoase                                  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 03 99 | deseuri municipale, fara alta specificatie           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
    X - Deseuri pentru care se cunoaste sau pentru care exista deja o solutie fezabila de valorificare.

    Deseuri acceptate la depozitare in depozitele de deseuri periculoase

    NOTE:
    1. Conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 162/2002, nu se accepta la depozitare intr-un depozit: deseuri lichide, deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, deseuri periculoase spitalicesti sau alte deseuri clinice periculoase, orice alt tip de deseu care nu indeplineste criteriile de acceptare stabilite de prezentul ordin. Deseurile periculoase lichide se trateaza in vederea deshidratarii, solidificarii si pentru reducerea continutului periculos.
    2. Conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 162/2002, in depozitele de deseuri periculoase este permisa numai depozitarea deseurilor periculoase care indeplinesc conditiile prevazute de normele legislative in vigoare. In scopul indeplinirii criteriilor de acceptare la depozitare, deseurile periculoase se supun unor operatii de tratare in vederea denocivizarii.
    3. Pentru fluxurile de deseuri specifice (ambalaje, uleiuri uzate, PCB-uri, baterii si acumulatori) se respecta prevederile actelor normative corespunzatoare, si anume: Hotararea Guvernului nr. 899/2004 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, Hotararea Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, Hotararea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati, Hotararea Guvernului nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase.
    4. Pentru deseurile de la pozitiile xx xx 99 din cadrul LISTEI DE DESEURI, si care nu se regasesc in lista de fata, se stabileste tipul de depozit pentru fiecare caz in parte, in functie de caracteristicile deseurilor incluse.

 ______________________________________________________________________________
|Cod deseu |                   Denumire deseu                     |Se recomanda|
|          |                                                      | aplicarea  |
|          |                                                      |unei metode |
|          |                                                      |     de     |
|          |                                                      |valorificare|
|          |                                                      |     (X)    |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la explorarea miniera si a carierelor si  |            |
|          | de la tratarea fizica si chimica a mineralelor       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 03 04*| reziduuri acide generate de la procesarea            |            |
|          | minereurilor cu sulfuri                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 03 05*| alte reziduuri cu continut de substante periculoase  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 03 07*| alte deseuri cu continut de substante periculoase de |            |
|          | la procesarea fizica si chimica a minereurilor       |            |
|          | metalifere                                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 04 07*| deseuri cu continut de substante periculoase de la   |            |
|          | procesarea fizica si chimica a minereurilor          |            |
|          | nemetalifere                                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 05 05*| deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri   |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 01 05 06*| noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu        |      X     |
|          | continut de substante periculoase                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura,  |            |
|          | silvicultura, vanatoare si pescuit, de la prepararea |            |
|          | si procesarea alimentelor                            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 02 01 08*| deseuri agrochimice cu continut de substante         |      X     |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea     |            |
|          | placilor si mobilei, pastei de hartie, hartiei si    |            |
|          | cartonului                                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 01 04*| rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si       |      X     |
|          | furnir cu continut de substante periculoase          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 02 01*| agenti de conservare organici nehalogenati pentru    |      X     |
|          | lemn                                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 02 02*| agenti de conservare organoclorurati pentru lemn     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 02 03*| agenti de conservare organometalici pentru lemn      |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 02 04*| agenti de conservare anorganici pentru lemn          |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 03 02 05*| alti agenti de conservare pentru lemn, cu continut de|      X     |
|          | substante periculoase                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din industriile pielariei, blanariei si      |            |
|          | textila                                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 01 03*| deseuri de la degresare cu continut de solventi fara |      X     |
|          | faza lichida                                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 02 14*| deseuri de la finisare cu continut de solventi       |      X     |
|          | organici                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 02 16*| coloranti si pigmenti cu continut de substante       |      X     |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 04 02 19*| namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu    |            |
|          | continut de substante periculoase                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la rafinarea petrolului, purificarea      |            |
|          | gazelor naturale si tratarea pirolitica a carbunilor |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 02*| slamuri de la desalinizare                           |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 03*| slamuri din rezervoare                               |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 04*| namoluri acide alchilice                             |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 05*| reziduuri uleioase                                   |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 06*| namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a  |      X     |
|          | instalatiilor si echipamentelor                      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 07*| gudroane acide                                       |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 08*| alte gudroane                                        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 09*| namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu    |      X     |
|          | continut de substante periculoase                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 11*| deseuri de la spalarea combustibililor cu baze       |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 12*| acizi cu continut de uleiuri                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 01 15*| argile de filtrare epuizate                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 06 01*| gudroane acide                                       |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 06 03*| alte gudroane                                        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 05 07 01*| deseuri cu continut de mercur                        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din procese chimice anorganice               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 01 01*| acid sulfuric si acid sulfuros                       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 01 02*| acid clorhidric                                      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 01 03*| acid fluorhidric                                     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 01 04*| acid fosforic si acid fosforos                       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 01 05*| acid azotic si acid azotos                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 01 06*| alti acizi                                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 02 01*| hidroxid de calciu                                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 02 03*| hidroxid de amoniu                                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 02 04*| hidroxid de sodiu si potasiu                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 02 05*| alte baze                                            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 03 11*| saruri solide si solutii cu continut de cianuri      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 03 13*| saruri solide si solutii cu continut de metale grele |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 03 15*| oxizi metalici cu continut de metale grele           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 04 03*| deseuri cu continut de arsen                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 04 04*| deseuri cu continut de mercur                        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 04 05*| deseuri cu continut de alte metale grele             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 05 02*| namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu   |            |
|          | continut de substante periculoase                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 06 02*| deseuri cu continut de sulfuri periculoase           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 07 01*| deseuri cu continut de azbest de la electroliza      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 07 02*| carbune activ de la producerea clorului              |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 07 03*| namol de sulfat de bariu cu continut de mercur       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 07 04*| solutii si acizi, de exemplu acid de contact         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 09 03*| deseuri pe baza de calciu care contin sau sunt       |            |
|          | contaminate cu substante periculoase                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 10 02*| deseuri cu continut de substante periculoase         |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 13 01*| produsi anorganici de protectie a instalatiei, agenti|      X     |
|          | de conservare a lemnului si alte biocide             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 13 02*| carbune activ epuizat (cu exceptia 06 07 02)         |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 13 04*| deseuri de la procesele cu azbest                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 06 13 05*| funingine                                            |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din procese chimice organice                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 01 01*| solutii apoase de spalare si solutii muma            |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 01 03*| solventi organici halogenati, lichide de spalare si  |      X     |
|          | solutii muma                                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 01 04*| alti solventi organici, lichide de spalare si solutii|      X     |
|          | muma                                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 01 07*| reziduuri halogenate din blazul coloanelor de        |      X     |
|          | distilare si reactie                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 01 08*| alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si |      X     |
|          | reactie                                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 01 09*| turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 01 10*| alte turte de filtrare si absorbanti epuizati        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 01 11*| namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu   |            |
|          | continut de substante periculoase                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 02 01*| lichide apoase de spalare si solutii muma            |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 02 03*| solventi organici halogenati, lichide de spalare si  |      X     |
|          | solutii muma                                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 02 04*| alti solventi organici, solutii de spalare si solutii|      X     |
|          | muma                                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 02 07*| reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie|      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 02 08*| alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie      |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 02 09*| turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 02 10*| alte turte de filtrare si absorbanti epuizati        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 02 11*| namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu   |            |
|          | continut de substante periculoase                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 02 14*| deseuri de aditivi cu continut de substante          |      X     |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 03 01*| lichide apoase de spalare si solutii muma            |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 03 03*| solventi organici halogenati, lichide de spalare si  |      X     |
|          | solutii muma                                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 03 04*| alti solventi organici, lichide de spalare si solutii|      X     |
|          | muma                                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 03 07*| reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie|      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 03 08*| alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie      |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 03 09*| turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 03 10*| alte turte de filtrare si absorbanti epuizati        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 03 11*| namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu   |            |
|          | continut de substante periculoase                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 04 01*| lichide apoase de spalare si solutii muma            |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 04 03*| solventi organici halogenati, lichide de spalare si  |      X     |
|          | solutii muma                                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 04 04*| alti solventi organici, lichide de spalare si solutii|      X     |
|          | muma                                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 04 07*| reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie|      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 04 08*| alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie      |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 04 09*| turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 04 10*| alte turte de filtrare si absorbanti epuizati        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 04 11*| namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, cu   |            |
|          | continut de substante periculoase                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 04 13*| deseuri solide cu continut de substante periculoase  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 05 01*| lichide apoase de spalare si solutii muma            |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 05 03*| solventi organici halogenati, lichide de spalare si  |      X     |
|          | solutii muma                                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 05 04*| alti solventi organici, lichide de spalare si solutii|      X     |
|          | muma                                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 05 07*| reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie|      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 05 08*| alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie      |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 05 09*| turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 05 10*| alte turte de filtrare si absorbanti epuizati        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 05 11*| namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu   |            |
|          | continut de substante periculoase                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 05 13*| deseuri solide cu continut de substante periculoase  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 06 01*| lichide apoase de spalare si solutii muma            |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 06 03*| solventi organici halogenati, lichide de spalare si  |      X     |
|          | solutii muma                                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 06 04*| alti solventi organici, lichide de spalare si solutii|      X     |
|          | muma                                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 06 07*| reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie|      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 06 08*| alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie      |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 06 09*| turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 06 10*| alte turte de filtrare si absorbanti epuizati        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 06 11*| namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu   |            |
|          | continut de substante periculoase                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 07 01*| lichide apoase de spalare si solutii muma            |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 07 03*| solventi organici halogenati, lichide de spalare si  |      X     |
|          | solutii muma                                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 07 04*| alti solventi organici, lichide de spalare si solutii|      X     |
|          | muma                                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 07 07*| reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie|      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 07 08*| alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie      |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 07 09*| turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 07 10*| alte turte de filtrare si absorbanti epuizati        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 07 07 11*| namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu   |            |
|          | continut de substante periculoase                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si  |            |
|          | utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, |            |
|          | lacuri si emailuri vitroase), a adezivilor,          |            |
|          | cleiurilor si cernelurilor tipografice               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 01 11*| deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi |      X     |
|          | organici sau alte substante periculoase              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 01 13*| namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de      |      X     |
|          | solventi organici sau alte substante periculoase     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 01 15*| namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si  |      X     |
|          | solventi organici sau alte substante periculoase     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 01 17*| deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu|      X     |
|          | continut de solventi organici sau alte substante     |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 01 19*| suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si |      X     |
|          | solventi organici sau alte substante periculoase     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 01 21*| deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor   |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 03 12*| deseuri de cerneluri cu continut de substante        |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 03 14*| namoluri de cerneluri cu continut de substante       |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 03 16*| deseuri de solutii de gravare                        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 03 17*| deseuri de tonere de imprimante cu continut de       |      X     |
|          | substante periculoase                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 03 19*| ulei de dispersie                                    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 04 09*| deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi|      X     |
|          | organici sau alte substante periculoase              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 04 11*| namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de        |      X     |
|          | solventi organici sau alte substante periculoase     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 04 13*| namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si |      X     |
|          | solventi organici sau alte substante periculoase     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 04 15*| deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si     |      X     |
|          | cleiuri si solventi organici sau alte substante      |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 04 17*| ulei de colofoniu                                    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 08 05 01*| deseuri de izocianati                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din industria fotografica                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 09 01 01*| developanti pe baza de apa si solutii de activare    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 09 01 02*| solutii de developare pe baza de apa pentru placile  |      X     |
|          | offset                                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 09 01 03*| solutii de developare pe baza de solventi            |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 09 01 04*| solutii de fixare                                    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 09 01 05*| solutii de albire si solutii de albire fixatoare     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 09 01 06*| deseuri cu continut de argint de la tratarea in      |      X     |
|          | incinta a deseurilor fotografice                     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 09 01 11*| camera de unica folosinta cu baterii incluse la      |      X     |
|          | 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03                      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 09 01 13*| deseuri apoase lichide de la recuperarea in incinta  |            |
|          | a argintului, altele decat cele specificate la       |            |
|          | 09 01 06                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din procesele termice                        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 04*| cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf     |            |
|          | de cazan                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 09*| acid sulfuric                                        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 13*| cenusi zburatoare de la hidrocarburile emulsionate   |            |
|          | folosite drept combustibil                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 14*| cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la        |            |
|          | co-incinerarea deseurilor cu continut de substante   |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 16*| cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut    |            |
|          | de substante periculoase                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 18*| deseuri de la spalarea gazelor cu continut           |            |
|          | de substante periculoase                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 20*| namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,      |            |
|          | cu continut de substante periculoase                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 01 22*| namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere   |            |
|          | cu continut de substante periculoase                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 02 07*| deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut    |            |
|          | de substante periculoase                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 02 11*| deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut  |      X     |
|          | de uleiuri                                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 02 13*| namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor |            |
|          | cu continut de substante periculoase                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 04*| zguri de la topirea primara                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 08*| zguri saline de la topirea secundara                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 09*| scorii negre de la topirea secundara                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 15*| cruste care sunt inflamabile sau emit, in contact cu |            |
|          | apa, gaze inflamabile in cantitati periculoase       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 17*| deseuri cu continut de gudroane de la producerea     |      X     |
|          | anozilor                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 19*| praf din gazele de ardere cu continut de substante   |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 21*| alte particule si praf (inclusiv praf de la morile   |            |
|          | cu bile) cu continut de substante periculoase        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 23*| deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de |            |
|          | substante periculoase                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 25*| namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor |            |
|          | cu continut de substante periculoase                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 27*| deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut  |      X     |
|          | de ulei                                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 03 29*| deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile   |            |
|          | negre cu continut de substante periculoase           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 04 01*| zguri de la topirea primara si secundara             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 04 02*| scorii si cruste de la topirea primara si secundara  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 04 03*| arseniat de calciu                                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 04 04*| praf din gazul de ardere                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 04 05*| alte particule si praf                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 04 06*| deseuri solide de la epurarea gazelor                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 04 07*| namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 04 09*| deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut  |      X     |
|          | de ulei                                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 05 03*| praf din gazul de ardere                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 05 05*| deseuri solide de la epurarea gazelor                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 05 06*| namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 05 08*| deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut  |      X     |
|          | de ulei                                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 05 10*| scorii si cruste care sunt inflamabile sau emit,     |            |
|          | in contactul cu apa, gaze inflamabile in cantitati   |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 06 03*| praf din gazul de ardere                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 06 06*| deseuri solide de la epurarea gazelor                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 06 07*| namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 06 09*| deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut  |      X     |
|          | de ulei                                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 07 07*| deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut  |            |
|          | de ulei                                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 08 08*| zgura salina de la topirea primara si secundara      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 08 10*| scorii si cruste care sunt inflamabile sau care emit,|            |
|          | in contact cu apa, gaze inflamabile in cantitati     |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 08 12*| deseuri cu continut de gudron de la producerea       |      X     |
|          | anozilor                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 08 15*| praf din gazul de ardere cu continut de substante    |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 08 17*| namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor |            |
|          | de ardere cu continut de substante periculoase       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 08 19*| deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut  |      X     |
|          | de ulei                                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 09 05*| miezuri si forme de turnare care nu au fost inca     |            |
|          | folosite la turnare cu continut de substante         |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 09 07*| miezuri si forme de turnare care au fost folosite    |      X     |
|          | la turnare cu continut de substante periculoase      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 09 09*| praf din gazul de ardere cu continut de substante    |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 09 11*| alte particule care contin substante periculoase     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 09 13*| deseuri de lianti cu continut de substante           |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 09 15*| deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor,       |            |
|          | cu continut de substante periculoase                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 10 05*| miezuri si forme de turnare care nu au fost inca     |      X     |
|          | folosite la turnare cu continut de substante         |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 10 07*| miezuri si forme de turnare care au fost folosite    |      X     |
|          | la turnare cu continut de substante periculoase      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 10 09*| praf din gazul de ardere cu continut de substante    |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 10 11*| alte particule cu continut de substante periculoase  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 10 13*| deseuri de lianti cu continut de substante           |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 10 15*| deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor,       |            |
|          | cu continut de substante periculoase                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 11 09*| deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior     |            |
|          | procesarii termice, cu continut de substante         |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 11 11*| deseuri de sticla sub forma de particule fine si     |            |
|          | pudra de sticla cu continut de metale grele          |            |
|          | (de ex: de la tuburile catodice)                     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 11 13*| namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei        |            |
|          | cu continut de substante periculoase                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 11 15*| deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere      |            |
|          | cu continut de substante periculoase                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 11 17*| namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor |            |
|          | de ardere cu continut de substante periculoase       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 11 19*| deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii    |            |
|          | cu continut de substante periculoase                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 12 09*| deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut    |            |
|          | de substante periculoase                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 12 11*| deseuri de la smaltuire cu continut de metale grele  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 13 09*| deseuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor,       |            |
|          | cu continut de azbest                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 13 12*| deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de |            |
|          | substante periculoase                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 10 14 01*| deseuri de la spalarea gazelor cu continut de mercur |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la tratarea chimica a suprafetelor si     |            |
|          | acoperirea metalelor si a altor materiale;           |            |
|          | hidrometalurgie neferoasa                            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 01 05*| acizi de decapare                                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 01 06*| acizi fara alta specificatie                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 01 07*| baze de decapare                                     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 01 08*| namoluri cu continut de fosfati                      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 01 09*| namoluri si turte de filtrare cu continut de         |            |
|          | substante periculoase                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 01 11*| lichide apoase de clatire cu continut de substante   |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 01 13*| deseuri de degresare cu continut de substante        |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 01 15*| eluati si namoluri de la sistemele de membrane sau   |            |
|          | de schimbatori de ioni care contin substante         |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 01 16*| rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 01 98*| alte deseuri continand substante periculoase         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 02 02*| namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv    |            |
|          | jarosit, goethit)                                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 02 05*| deseuri de la procesele de hidrometalurgie a         |            |
|          | cuprului, cu continut de substante periculoase       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 02 07*| alte deseuri cu continut de substante periculoase    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 03 01*| deseuri cu continut de cianuri                       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 03 02*| alte deseuri                                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 05 03*| deseuri solide de la epurarea gazelor                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 11 05 04*| baie uzata                                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica |            |
|          | a suprafetelor metalelor si a materialelor plastice  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 06*| uleiuri minerale de ungere uzate cu continut de      |      X     |
|          | halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 07*| uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni       |      X     |
|          | (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 08*| emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de    |      X     |
|          | halogeni                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 09*| emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 10*| uleiuri sintetice de ungere uzate                    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 12*| ceruri si grasimi uzate                              |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 14*| namoluri de la masini-unelte cu continut de substante|            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 16*| deseuri de materiale de sablare cu continut de       |            |
|          | substante periculoase                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 18*| namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire)|            |
|          | cu continut de ulei                                  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 19*| uleiuri de ungere usor biodegradabile                |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 01 20*| piese de polizare uzate maruntite si materiale de    |            |
|          | polizare maruntite cu continut de substante          |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 03 01*| lichide apoase de spalare                            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 12 03 02*| deseuri de la degresarea cu abur                     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi  |            |
|          | (cu exceptia uleiurilor comestibile si a celor din   |            |
|          | capitolele 05, 12 si 19)                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 01 01*| uleiuri hidraulice cu continut de PCB                |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 01 04*| emulsii clorurate                                    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 01 05*| emulsii neclorurate                                  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 01 09*| uleiuri hidraulice minerale clorinate                |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 01 10*| uleiuri minerale hidraulice neclorinate              |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 01 11*| uleiuri hidraulice sintetice                         |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 01 12*| uleiuri hidraulice usor biodegradabile               |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 01 13*| alte uleiuri hidraulice                              |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 02 04*| uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si|      X     |
|          | de ungere                                            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 02 05*| uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie |      X     |
|          | si de ungere                                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 02 06*| uleiuri sintetice de motor, de transmisie si         |      X     |
|          | de ungere                                            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 02 07*| uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor    |      X     |
|          | biodegradabile                                       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 02 08*| alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 03 01*| uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu     |      X     |
|          | continut de PCB                                      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 03 06*| uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere|      X     |
|          | a caldurii, altele decat cele specificate la 13 03 01|            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 03 07*| uleiuri minerale neclorinate izolante si de          |      X     |
|          | transmitere a caldurii                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 03 08*| uleiuri sintetice izolante si de transmitere         |      X     |
|          | a caldurii                                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 03 09*| uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor   |      X     |
|          | biodegradabile                                       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 03 10*| alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii   |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 04 01*| uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 04 02*| uleiuri de santina din colectoarele de debarcader    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 04 03*| uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie      |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 05 01*| solide din paturile de nisip si separatoarele        |      X     |
|          | ulei/apa                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 05 02*| namoluri de la separatoarele ulei/apa                |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 05 03*| namoluri de interceptie                              |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 05 06*| ulei de la separatoarele ulei/apa                    |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 05 07*| ape uleioase de la separatoarele ulei/apa            |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 05 08*| amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si     |      X     |
|          | separatoarele ulei/apa                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 07 01*| ulei combustibil si combustibil diesel               |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 07 02*| benzina                                              |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 07 03*| alti combustibili (inclusiv amestecuri)              |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 08 01*| namoluri si emulsii de la desalinizare               |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 08 02*| alte emulsii                                         |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 13 08 99*| alte deseuri nespecificate                           |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de solventi organici, agenti de racire si    |            |
|          | carburanti (cu exceptia 07 si 08)                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 14 06 01*| clorofluorocarburi, HCFC, HFC                        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 14 06 02*| alti solventi halogenati si amestecuri de solventi   |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 14 06 03*| alti solventi si amestecuri de solventi              |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 14 06 04*| namoluri sau deseuri solide cu continut de solventi  |      X     |
|          | halogenati                                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 14 06 05*| namoluri sau deseuri solide cu continut de           |      X     |
|          | alti solventi                                        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Ambalaje; materiale absorbante, materiale de         |            |
|          | lustruire, filtrante si imbracaminte de protectie,   |            |
|          | nespecificate in alta parte                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 15 01 10*| ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate  |      X     |
|          | cu substante periculoase                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 15 01 11*| ambalaje metalice care contin o matrita poroasa      |      X     |
|          | formata din materiale periculoase (de ex. azbest),   |            |
|          | inclusiv containere goale pentru stocarea sub        |            |
|          | presiune                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 15 02 02*| absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de  |      X     |
|          | ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire,|            |
|          | imbracaminte de protectie contaminata cu substante   |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri nespecificate in alta parte                  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 07*| filtre de ulei                                       |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 08*| componente cu continut de mercur                     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 09*| componente cu continut de PCB                        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 10*| componente explozive (de ex. perne de protectie -    |            |
|          | air bags)                                            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 11*| placute de frana cu continut de azbest               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 13*| lichide de frana                                     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 14*| fluide antigel cu continut de substante periculoase  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 01 21*| componente periculoase, altele decat cele specificate|            |
|          | de la 16 01 07 la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 02 09*| transformatori si condensatori continand PCB         |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 02 10*| echipamente casate cu continut de PCB sau            |      X     |
|          | contaminate cu PCB, altele decat cele specificate la |            |
|          | 16 02 09                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 02 11*| echipamente casate cu continut de clorofluorcarburi, |      X     |
|          | HCFC, HFC                                            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 02 12*| echipamente casate cu continut de azbest liber       |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 02 13*| echipamente casate cu continut de componente         |      X     |
|          | periculoase, altele decat cele specificate de la     |            |
|          | 16 02 09 la 16 02 12                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 02 15*| componente periculoase demontate din echipamente     |      X     |
|          | casate                                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 03 03*| deseuri anorganice cu continut de substante          |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 03 05*| deseuri organice cu continut de substante periculoase|            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 04 01*| deseuri de munitie                                   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 04 02*| deseuri de artificii                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 04 03*| alte deseuri de explozivi                            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 05 04*| butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu    |            |
|          | continut de substante periculoase                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 05 06*| substante chimice de laborator constand din sau      |            |
|          | continand substante periculoase inclusiv amestecurile|            |
|          | de substante chimice de laborator                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 05 07*| substante chimice anorganice de laborator expirate   |            |
|          | constand din sau continand substante periculoase     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 05 08*| substante chimice organice de laborator expirate,    |            |
|          | constand din sau continand substante periculoase     |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 06 01*| baterii cu plumb                                     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 06 02*| baterii cu Ni-Cd                                     |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 06 03*| baterii cu continut de mercur                        |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 06 06*| electroliti colectati separat din baterii si         |            |
|          | acumulatori                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 07 08*| deseuri cu continut de titei                         |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 07 09*| deseuri continand alte substante periculoase         |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 08 02*| catalizatori uzati cu continut de metale             |            |
|          | tranzitionale periculoase sau compusi ai metalelor   |            |
|          | tranzitionale periculoase                            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 08 05*| catalizatori uzati cu continut de acid fosforic      |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 08 06*| lichide uzate folosite drept catalizatori            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 08 07*| catalizatori uzati contaminati cu substante          |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 09 01*| permanganati, de ex. permanganat de potasiu          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 09 02*| cromati, de ex. cromat de potasiu, bicromat de       |            |
|          | potasiu sau sodiu                                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 09 03*| peroxizi, de ex. apa oxigenata                       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 09 04*| substante oxidante, fara alte specificatii           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 10 01*| deseuri lichide apoase cu continut de substante      |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 10 03*| concentrate apoase cu continut de substante          |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 11 01*| materiale de captusire si refractare pe baza de      |            |
|          | carbon din procesele metalurgice, cu continut de     |            |
|          | substante periculoase                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 11 03*| alte materiale de captusire si refractare din        |            |
|          | procesele metalurgice, cu continut de substante      |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 16 11 05*| materiale de captusire si refractare din procesele   |            |
|          | ne-metalurgice, cu continut de substante periculoase |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant |            |
|          | excavat din amplasamente contaminate)                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 01 06*| amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi,  |            |
|          | tigle sau materiale ceramice cu continut de substante|            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 02 04*| sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de   |      X     |
|          | sau contaminate cu substante periculoase             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 03 01*| asfalturi cu continut de gudron de huila             |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 03 03*| gudron de huila si produse gudronate                 |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 04 09*| deseuri metalice contaminate cu substante periculoase|            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 04 10*| cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte         |      X     |
|          | substante periculoase                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 05 03*| pamant si pietre cu continut de substante periculoase|            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 05 05*| deseuri de la dragare cu continut de substante       |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 05 07*| resturi de balast cu continut de substante           |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 06 01*| materiale izolante cu continut de azbest             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 06 03*| alte materiale izolante constand din sau cu continut |            |
|          | de substante periculoase                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 08 01*| materiale de constructie pe baza de gips contaminate |            |
|          | cu substante periculoase                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 09 01*| deseuri de la constructii si demolari cu continut de |            |
|          | mercur                                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 09 02*| deseuri de la constructii si demolari cu continut    |      X     |
|          | de PCB (de ex: cleiuri cu continut de PCB, dusumele  |            |
|          | pe baza de rasini cu continut de PCB, elemente cu    |            |
|          | cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu continut  |            |
|          | de PCB)                                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 17 09 03*| alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv |            |
|          | amestecuri de deseuri) cu continut de substante      |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri din activitati de ocrotire a sanatatii umane |            |
|          | sau din activitati veterinare si/sau cercetari conexe|            |
|          | (cu exceptia deseurilor de la prepararea hranei in   |            |
|          | bucatarii sau restaurante, care nu provin direct din |            |
|          | activitatea de ocrotire a sanatatii)                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 18 01 03*| deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul  |      X     |
|          | unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor  |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 18 01 06*| chimicale constand din sau continand substante       |      X     |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 18 01 08*| medicamente citotoxice si citostatice                |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 18 01 10*| deseuri de amalgam de la tratamentele stomatologice  |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 18 02 02*| deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul  |      X     |
|          | unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 18 02 05*| chimicale constand din sau continand substante       |      X     |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 18 02 07*| medicamente citotoxice si citostatice                |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor,  |            |
|          | de la statiile de epurare a apelor uzate si de la    |            |
|          | tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz       |            |
|          | industrial                                           |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 01 05*| turte de filtrare de la epurarea gazelor             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 01 06*| deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte|            |
|          | deseuri lichide apoase                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 01 07*| deseuri solide de la epurarea gazelor                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 01 10*| carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de      |      X     |
|          | ardere                                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 01 11*| cenusi de ardere si zguri cu continut de substante   |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 01 13*| cenusi zburatoare cu continut de substante           |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 01 15*| praf de cazan cu continut de substante periculoase   |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 01 17*| deseuri de piroliza cu continut de substante         |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 02 04*| deseuri preamestecate continand cel putin un deseu   |      X     |
|          | periculos                                            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 02 05*| namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de|            |
|          | substante periculoase                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 02 07*| ulei si concentrate de la separare                   |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 02 08*| deseuri lichide combustibile cu continut de substante|      X     |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 02 09*| deseuri solide combustibile cu continut de substante |      X     |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 02 11*| alte deseuri cu continut de substante periculoase    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 03 04*| deseuri incadrate ca periculoase, partial stabilizate|            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 03 06*| deseuri incadrate ca periculoase, solidificate       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 04 02*| cenusa zburatoare sau alte deseuri de la epurarea    |            |
|          | gazelor de ardere                                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 04 03*| faza solida nevitrificata                            |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 07 02*| levigate din depozite de deseuri cu continut de      |            |
|          | substante periculoase                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 08 06*| rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 08 07*| solutii sau namoluri de la regenerarea rasinilor     |            |
|          | schimbatoare de ioni                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 08 08*| deseuri ale sistemelor cu membrana cu continut de    |            |
|          | metale grele                                         |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 08 09*| amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea     |      X     |
|          | amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si    |            |
|          | grasimilor comestibile                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 08 10*| amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea     |      X     |
|          | amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cel   |            |
|          | specificat la 19 08 09                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 08 11*| namoluri cu continut de substante periculoase de la  |            |
|          | epurarea biologica a apelor reziduale industriale    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 08 13*| namoluri cu continut de substante periculoase        |            |
|          | provenite din alte procedee de epurare a apelor      |            |
|          | reziduale industriale                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 10 03*| fractii de span usor si praf continand substante     |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 10 05*| alte fractii cu continut de substante periculoase    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 11 01*| argile de filtrare epuizate                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 11 02*| gudroane acide                                       |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 11 03*| deseuri lichide apoase                               |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 11 04*| deseuri de la spalarea combustibililor cu baze       |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 11 05*| namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu       |            |
|          | continut de substante periculoase                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 11 07*| deseuri de la spalarea gazelor de ardere             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 12 06*| lemn cu continut de substante periculoase            |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 12 11*| alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la|            |
|          | tratarea mecanica a deseurilor cu continut de        |            |
|          | substante periculoase                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 13 01*| deseuri solide de la remedierea solului cu continut  |      X     |
|          | de substante periculoase                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 13 03*| namoluri de la remedierea solului cu continut de     |      X     |
|          | substante periculoase                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 13 05*| namoluri de la remedierea apelor subterane cu        |            |
|          | continut de substante periculoase                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 19 13 07*| deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la   |            |
|          | remedierea apelor subterane cu continut de substante |            |
|          | periculoase                                          |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
|          | Deseuri municipale si asimilabile din comert,        |            |
|          | industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate  |            |
|          | separat                                              |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 13*| solventi                                             |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 14*| acizi                                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 15*| baze                                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 17*| substante chimice fotografice                        |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 19*| pesticide                                            |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 21*| tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de   |            |
|          | mercur                                               |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 23*| echipamente abandonate cu continut de CFC            |            |
|          | (clorofluorocarburi)                                 |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 26*| uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la |      X     |
|          | 20 01 25                                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 27*| vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand      |      X     |
|          | substante periculoase                                |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 29*| detergenti cu continut de substante periculoase      |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 31*| medicamente citotoxice si citostatice                |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 33*| baterii si acumulatori inclusi in 16 06 01, 16 06 02 |      X     |
|          | sau 16 06 03 si baterii si acumulatori nesortati     |            |
|          | continand aceste baterii                             |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 35*| echipamente electrice si electronice casate, altele  |            |
|          | decat cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu    |            |
|          | continut de componenti periculosi                    |            |
|__________|______________________________________________________|____________|
| 20 01 37*| lemn cu continut de substante periculoase            |      X     |
|__________|______________________________________________________|____________|
    X   deseuri pentru care se cunoaste sau pentru care exista deja o solutie fezabila de valorificareSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 95/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 95 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu