E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 3 din actul Ordin 85 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1041 2002
Articolul 4 din actul Ordin 85 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1041 2002
Articolul 4 din actul Ordin 85 2002 modificat de Rectificare 1041 2002
Articolul 3 din actul Ordin 85 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordin 931 2002
Articolul 2 din actul Ordin 85 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordin 819 2002
Articolul 3 din actul Ordin 85 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordin 819 2002
Articolul 2 din actul Ordin 85 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordin 551 2002
Articolul 3 din actul Ordin 85 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordin 551 2002
Articolul 4 din actul Ordin 85 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordin 551 2002
Ordin 85 2002 in legatura cu Ordin 510 2002
Articolul 2 din actul Ordin 85 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordin 179 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 85/65 din 13 februarie 2002

pentru aprobarea subprogramelor de sanatate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate in anul 2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 85 din 13 februarie 2002
              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
              Nr. 65 din 22 februarie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 176 din 13 martie 2002

    Ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, al Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, al Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Hotararii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate in anul 2002,
    vazand Referatul de aprobare nr. MSF/DB/1.449 din 13 februarie 2002 si CNAS/449 din 22 februarie 2002,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba subprogramele de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate in anul 2002, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Unitatile sanitare prin care se deruleaza subprogramele de sanatate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 1 sunt nominalizate in anexa nr. 2.
    (2) Obiectivele si activitatile aferente subprogramelor de sanatate, indicatorii fizici, de eficienta si de rezultate, precum si periodicitatea raportarii acestora sunt cuprinse in anexa nr. 3.
    Art. 3
    Se aproba Normele metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate, in anul 2002, prezentate in anexa nr. 4.
    Art. 4
    (1) Coordonatorii nationali si locali ai programelor, respectiv ai subprogramelor de sanatate, si casele de asigurari de sanatate vor urmari utilizarea fondurilor alocate potrivit destinatiei aprobate, realizarea obiectivelor si raportarea indicatorilor prevazuti in anexa nr. 3.
    (2) Coordonatorii nationali ai programelor, respectiv ai subprogramelor de sanatate, sunt directorii directiilor generale si directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si ai altor institutii, nominalizati in anexa nr. 3. Coordonatorii nationali raspund de organizarea, monitorizarea, raportarea, analiza si controlul indicatorilor fizici, de eficienta si de rezultate specifici fiecarui program, respectiv subprogram de sanatate.
    (3) In scopul derularii in bune conditii a programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, coordonatorii nationali elaboreaza norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    (4) Coordonatorii locali sunt responsabilii de subprograme de sanatate din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, nominalizati prin decizie a consiliului de administratie si medicii coordonatori din unitatile sanitare. Coordonatorii locali raspund de organizarea si monitorizarea activitatilor specifice, de utilizarea fondurilor alocate potrivit destinatiei stabilite si de raportarea indicatorilor prevazuti in anexa nr. 3.
    (5) Coordonatorii nationali si coordonatorii locali din cadrul directiilor de sanatate publica au obligatia de a controla modul in care institutiile cu responsabilitati si, respectiv, medicii coordonatori din cadrul unitatilor sanitare indeplinesc atributiile ce le revin in derularea subprogramelor de sanatate. In cazul in care se constata nerespectarea acestora, pot propune ministrului sanatatii si familiei masuri de sistare a finantarii subprogramelor respective.
    Art. 5
    (1) Ordonatorii secundari si tertiari de credite au obligatia utilizarii fondurilor bugetare si a celor provenite din Fondul de asigurari sociale de sanatate potrivit destinatiei, cu respectarea dispozitiilor legale, gestionarii eficiente a mijloacelor materiale si banesti si organizarii evidentei contabile a cheltuielilor pe fiecare subprogram si pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, precum si obligatia raportarii indicatorilor fizici, de eficienta si de rezultate.
    (2) Casele de asigurari de sanatate raspund de asigurarea, urmarirea si controlul utilizarii fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor de sanatate finantate din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, de monitorizarea indicatorilor raportati de unitatile sanitare prin care se deruleaza programe de sanatate, de raportarea indicatorilor catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, de analiza indicatorilor si de controlul raportarii indicatorilor.
    Art. 6
    (1) Achizitia, in conditiile legii, a unor medicamente ce se acorda in spital si in ambulatoriu, a unor vaccinuri si materiale sanitare specifice, precum si a contraceptivelor ce se acorda si prin cabinetele din asistenta medicala primara se efectueaza prin licitatie la nivel national pentru urmatoarele programe, respectiv subprograme de sanatate:
    - Prevenirea si controlul bolilor transmisibile (vaccinuri);
    - Supravegherea si controlul tuberculozei;
    - Supravegherea si controlul infectiilor HIV/SIDA;
    - Hematologie si securitate transfuzionala;
    - Sanatatea copilului si familiei;
    - Preventie in patologia nefrologica si dializa;
    - Preventie si control in patologia oncologica;
    - Preventie si control al hemofiliei si talasemiei (factor VIII).
    (2) Pana la efectuarea licitatiei la nivel national aprovizionarea cu medicamente ce se acorda in spital si in ambulatoriu, cu vaccinuri si cu materiale sanitare specifice se efectueaza potrivit prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 573/457/2001 privind achizitia unor medicamente ce se acorda in spital si in ambulatoriu, a unor vaccinuri, materiale sanitare si a altor materiale sanitare necesare derularii programelor de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 566 din 11 septembrie 2001, modificat si completat prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 654/519/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 25 octombrie 2001.
    (3) Achizitia unor medicamente si materiale sanitare specifice ce se acorda in spital si in ambulatoriu, necesare derularii subprogramelor de sanatate nenominalizate la alin. (1), se efectueaza de fiecare autoritate contractanta, cu respectarea prevederilor legale referitoare la achizitiile publice.
    Art. 7
    (1) Unitatile sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie pot derula programe, respectiv subprograme de sanatate finantate din Fondul de asigurari sociale de sanatate.
    (2) Unitatile sanitare prin care se deruleaza programe, respectiv subprograme de sanatate, se nominalizeaza de ministerele in subordinea carora functioneaza.
    (3) Normele metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate in anul 2002, prevazute in anexa nr. 4, vor fi adaptate corespunzator specificului unitatii sanitare din reteaua sanitara proprie.
    (4) Directiile medicale din cadrul ministerelor cu retea sanitara proprie vor raporta trimestrial Ministerului Sanatatii si Familiei si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate indicatorii fizici, de eficienta si de rezultate, in vederea analizei si evaluarii de ansamblu a fiecarui program, respectiv subprogram de sanatate.
    Art. 8
    Directiile generale si directiile din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile sanitare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 10
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul sanatatii si familiei,
                               Daniela Bartos

             Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                      prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

                              SUBPROGRAMELE
de sanatate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate in anul 2002
                                                             - miliarde lei -
________________________________________________________________________________
                                                           Bugetul
                                                           Fondului
                                                           de
                                                           asigurari
                                                           sociale
                                       Bugetul de stat     de
                                   _______________________ sanatate
         Denumirea                 Cheltuieli              Cheltuieli  Total
 programului/subprogramului        materiale   Transferuri materiale   finantare
        de sanatate                si servicii             si
                                                           servicii,
                                                           medicamente
                                                           si/sau
                                                           materiale
                                                           sanitare
                                                           specifice
________________________________________________________________________________
1. Program comunitar de sanatate      905,3       337,7        570,0   1.813,0
publica,
din care:
- Cheltuieli de intretinere si        176,4                              176,4
functionare a unitatilor
1.1. Supravegherea si controlul       263,0        56,0                  319,0
bolilor transmisibile
1.2. Supravegherea si controlul                   102,0        400,0     502,0
infectiilor HIV/SIDA
1.3. Supravegherea si controlul                    44,0        170,0     214,0
tuberculozei
1.4. Evaluarea starii de sanatate      39,9       102,7                  142,6
si a factorilor de risc
1.5. Promovarea sanatatii si           20,0        33,0                   53,0
educatia pentru sanatate
1.6. Hematologie si securitate        406,0                              406,0
transfuzionala
2. Program de prevenire si control     18,0       215,0      3.565,0   3.798,0
al bolilor netransmisibile
2.1. Prevenirea si combaterea                      50,0        350,0     400,0
bolilor cardiovasculare
2.2. Preventie si control in                        8,0      1.300,0   1.308,0
patologia oncologica
2.3. Preventie si diagnostic                       15,0        150,0     165,0
precoce in bolile neurologice
2.4. Preventie si control in                       35,1        800,0     835,1
diabet si in alte boli de nutritie
2.5. Profilaxie in patologia                       15,0                   15,0
psihiatrica si psihosociala
2.6. Preventie in patologia                        12,0        710,0     722,0
nefrologica si dializa
2.7. Preventie si control al                        4,0         20,0      24,0
hemofiliei si talasemiei
2.8. Preventie in patologia                         5,5         50,0      55,5
endocrina
2.9 Preventie in traumatologie si                  16,0        140,0     156,0
in ortopedie
2.10 Reabilitarea serviciilor de                   12,4                   12,4
urgenta prespitaliceasca
2.11. Recuperare medicala,                          5,0                    5,0
medicina fizica si balneologie
2.12. Preventie geriatrica si                       2,0                    2,0
protectia varstnicului
2.13. Transplant de organe si                      35,0         40,0      75,0
tesuturi
2.14. Tratament in strainatate         18,0                               18,0
2.15. Terapia dependentei de                                     5,0       5,0
droguri
3. Program de sanatate a copilului    384,7       128,0         10,0     522,7
si familiei
4. Program de reforma, politici de                                     2.430,8
sanatate si administratie sanitara
4.1. Reforma si politici de            34,2       402,2                  436,4
sanatate
4.2. Administratie centrala si                                         1.991,4*)
servicii publice descentralizate:
- cheltuieli de personal - 1.006,8
miliarde lei
- cheltuieli de capital - 984,6
miliarde lei
4.3. Rezerva pentru situatii            3,0                                3,0
speciale
________________________________________________________________________________
    *) Reprezinta cheltuieli de personal aferente administratiei publice centrale, serviciilor publice descentralizate si cheltuieli de capital finantate de la bugetul de stat prin Ministerul Sanatatii si Familiei.

    ANEXA 2

                             UNITATI SANITARE
prin care se deruleaza programele, respectiv subprogramele de sanatate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate

    1. Programul comunitar de sanatate publica
    1.1. Supravegherea si controlul bolilor transmisibile
    - Spitalul Clinic Judetean Oradea Bihor;
    - Spitalul Judetean Cluj;
    - Spitalul municipal Constanta;
    - Spitalul Clinic Craiova Dolj;
    - Spitalul Judetean Iasi;
    - Spitalul de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi;
    - Spitalul Judetean Suceava;
    - Spitalul Judetean Timis;
    - Spitalul Municipal Timisoara;
    - Spitalul Clinic Universitar Bucuresti;
    - Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucuresti;
    - Spitalul Cantacuzino Bucuresti;
    - Spitalul "N. Gh. Lupu" Bucuresti;
    - Spitalul "Scarlat Longhin" Bucuresti;
    - Institutul "Cantacuzino" Bucuresti;
    - directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
    - institute de sanatate publica.
    1.2. Supravegherea si controlul infectiilor HIV/SIDA
    - Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti;
    - spitale cu sectii care au in competenta ingrijirea bolnavilor HIV/SIDA;
    - directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
    - unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.
    1.3. Supravegherea si controlul tuberculozei
    - Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucuresti;
    - reteaua de pneumoftiziologie (spitale TBC, dispensare TBC, sanatorii TBC, sectii, preventorii);
    - directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
    - unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.
    1.4. Evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc
    - directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
    - centre si institute de sanatate publica;
    - centre de medicina a muncii si medicina sportiva.
    1.5. Promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate
    - Spitalul Municipal Constanta;
    - Spitalul Clinic nr. 3 Timisoara;
    - Spitalul Judetean Timis - Policlinica pentru sportivi;
    - Spitalul Clinic "Prof. dr. Al. Obregia" Bucuresti;
    - Laboratorul de Sanatate Mintala sector 4 Bucuresti;
    - Centrul de Sanatate Mintala Titan - Laboratorul de Sanatate Mintala sector 3 Bucuresti;
    - Spitalul Studentesc Bucuresti;
    - Spitalul Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu" Bucuresti;
    - Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucuresti;
    - Spitalul de Psihiatrie Balaceanca;
    - Spitalul de Psihiatrie Socola Iasi;
    - Sectia exterioara Sipote Iasi;
    - Spitalul de Psihiatrie Covasna;
    - Spitalul de Psihiatrie Mures;
    - Spitalul de Psihiatrie Timis;
    - Spitalul de Psihiatrie Brasov;
    - Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" Timis;
    - directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
    - Institutul de Management al Serviciilor de Sanatate Bucuresti;
    - Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti.
    1.6. Hematologie si securitate transfuzionala
    - Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti.

    2. Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile
    2.1. Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare
    - Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C. C. Iliescu" Bucuresti;
    - Institutul Inimii "Prof. dr. Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca;
    - Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;
    - Centrul de Boli Cardiovasculare Targu Mures;
    - Centrul de Cardiologie Iasi;
    - Centrul de Cardiologie Craiova;
    - Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca - Clinica de chirurgie cardiovasculara;
    - Spitalul Clinic Universitar Bucuresti - Clinica de cardiologie;
    - Spitalul Clinic "Sf. Ioan" Bucuresti - Clinica de cardiologie;
    - unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.
    2.2. Preventie si control in patologia oncologica
    - Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucuresti;
    - Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca;
    - unitati sanitare care au in structura sectii si compartimente ce au in competenta ingrijirea bolnavilor de cancer;
    - unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.
    2.3. Preventie si diagnostic precoce in bolile neurologice
    - Spitalul Clinic Universitar Bucuresti - Clinica de neurologie;
    - Institutul de Boli Cerebrovasculare Bucuresti - Clinica de neurologie;
    - Spitalul Judetean Mures, Targu Mures - Clinica de neurologie;
    - Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociota" Bucuresti;
    - unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.
    2.4. Preventie si control in diabet si in alte boli de nutritie
    - Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" Bucuresti,
    - centre si unitati sanitare cu sectii si/sau compartimente de profil;
    - unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.
    2.5. Profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala
    - Spitalul de Psihiatrie Stei, judetul Bihor;
    - Spitalul de Psihiatrie Sopoca, judetul Buzau;
    - Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, judetul Dolj;
    - Spitalul de Psihiatrie Padureni-Grajduri, judetul Iasi;
    - Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc, judetul Suceava;
    - Spitalul de Psihiatrie Gataia, judetul Timis;
    - Spitalul de Psihiatrie Jebel, judetul Timis;
    - Spitalul Clinic de Psihiatrie Zam, judetul Hunedoara;
    - Spitalul Clinic "Prof. dr. Alexandru Obregia" Bucuresti;
    - Spitalul Clinic Studentesc Bucuresti;
    - Laboratorul de Sanatate Mintala sector 4 Bucuresti.
    2.6. Preventie in patologia nefrologica si dializa
    - Spitalul Clinic "Sf. Ioan" Bucuresti;
    - Spitalul Clinic Universitar Bucuresti;
    - Spitalul Clinic de Nefrologie Bucuresti;
    - Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucuresti;
    - unitatile sanitare cu sectii si compartimente de profil;
    - centrele de dializa judetene si din municipiul Bucuresti;
    - unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.
    2.7. Preventie si control al hemofiliei si talasemiei
    - Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. Dr. C. T. Nicolau" Bucuresti;
    - Clinica de Hematologie Fundeni; Clinica de Pediatrie Fundeni;
    - Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
    - Spitalul de Copii "Louis Turcanu" Timisoara;
    - unitati sanitare cu sectii de pediatrie si hematologie;
    - unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.
    2.8. Preventie in patologia endocrina
    - Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucuresti;
    - unitati sanitare cu sectii de profil;
    - unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.
    2.9. Preventie in traumatologie si in ortopedie
    - Spitalul Clinic "Foisor" Bucuresti;
    - Spitalul de Urgenta de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsi Bucuresti;
    - Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucuresti;
    - Spitalul Clinic Colentina;
    - Spitalul Clinic Universitar Bucuresti;
    - Spitalul Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu" Bucuresti;
    - unitatile sanitare cu sectii de profil;
    - unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.
    2.10. Reabilitarea serviciilor de urgenta prespitaliceasca
    - Statia Centrala de Salvare Bucuresti
    - servicii judetene de ambulanta.
    2.11. Recuperare medicala
    - Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti;
    - Spitalul "Sf. Maria" Bucuresti;
    - directiile de sanatate publica Constanta, Covasna, Maramures, Prahova.
    2.12. Preventie geriatrica si protectia varstnicului
    - Institutul National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Bucuresti.
    2.13. Transplant de organe si tesuturi
    - Centrul de Boli Cardiovasculare Targu Mures;
    - Spitalul Clinic Judetean Targu Mures;
    - Spitalul Judetean Targu Mures - Clinica de Hematologie si Transplant de Celule Stem;
    - Spitalul Judetean Timisoara;
    - Institutul Clinic Fundeni Bucuresti;
    - Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca - Clinica de chirurgie cardiovasculara;
    - Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti;
    - Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca;
    - Spitalul de Urgenta de Chirurgie Plastica si Reparatorie si Arsi Bucuresti;
    - Spitalul de Copii "Louis Turcanu" Timisoara - Clinica de pediatrie;
    - Spitalul Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu" Bucuresti;
    - unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.
    2.14. Terapia dependentei de droguri
    - Spitalul Clinic "Prof. dr. Alexandru Obregia" Bucuresti;
    - Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucuresti;
    - Spitalul Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu" Bucuresti;
    - Laboratorul de Sanatate Mintala sector 4 Bucuresti;
    - Centrul de Sanatate Mintala Titan - Laboratorul de Sanatate Mintala sector 3 Bucuresti;
    - Spitalul Studentesc Bucuresti;
    - Spitalul de Psihiatrie Balaceanca;
    - Spitalul de Psihiatrie Socola Iasi;
    - Spitalul de Psihiatrie Sibiu;
    - unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.

    3. Programul de sanatate a copilului si familiei
    - Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;
    - Centrul de planificare familiala "Prof. dr. Panait Sarbu" Bucuresti;
    - Institutul de Management al Serviciilor de Sanatate Bucuresti;
    - directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
    - institutele si centrele de sanatate publica: Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Targu Mures, Sibiu;
    - cabinetele de planificare familiala;
    - cabinetele medicilor de familie;
    - sectiile de obstetrica-ginecologie, ambulatoriile de specialitate si unitatile din reteaua de asistenta primara de specialitate;
    - Spitalul Clinic Titan Bucuresti;
    - Maternitatea "Cuza Voda" Iasi;
    - Spitalul Clinic de Copii "Sf. Maria" Iasi;
    - Spitalul Clinic Filantropia Bucuresti;
    - Clinica de Pediatrie I "Axente Iancu" Cluj-Napoca;
    - Clinica de Obstetrica-Ginecologie nr. I Cluj;
    - Clinica de Obstetrica-Ginecologie Bega, Timisoara;
    - Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Dr. D. Popescu" Timisoara;
    - Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti;
    - centrele de hematologie judetene;
    - Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Polizu" Bucuresti;
    - Clinica de Neuro-Psihiatrie a Copilului si Adolescentului Cluj;
    - Laboratorul genetic Cluj;
    - Spitalul Clinic Judetean Cluj-Napoca;
    - Spitalul Clinic de Copii III Timisoara;
    - Clinica II Pediatrie Timisoara;
    - Centrul Medical pentru Copii "Pescarus" Bucuresti;
    - spitalele clinice judetene, prin sectiile de neonatologie si prematuri;
    - dispensarele medicale scolare;
    - spitalele din zonele-pilot nominalizate de coordonatori;
    - Spitalul Clinic de Copii "V. Gomoiu" Bucuresti;
    - Spitalul Clinic de Copii "Louis Turcanu" Timisoara;
    - Spitalul Clinic "Prof. dr. Alexandru Obregia" Bucuresti;
    - Spitalul Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu" Bucuresti;
    - Spitalul Clinic de Copii "Marie Curie" Bucuresti;
    - clinicile, sectiile si ambulatoriile de pediatrie, neonatologie si neuropsihiatrie infantila din spitalele si judetele nominalizate de coordonatori;
    - Sanatoriul balneoclimateric de copii Busteni;
    - Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" Bucuresti;
    - Spitalul Clinic "Sf. Pantelimon" Bucuresti;
    - unitati sanitare apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie.

    4. Programul de reforma, politici de sanatate si administratie sanitara
    - Ministerul Sanatatii si Familiei;
    - Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti;
    - Academia de Stiinte Medicale Bucuresti;
    - Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti;
    - Institutul de Management al Serviciilor de Sanatate Bucuresti;
    - directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

    ANEXA 3

    1. PROGRAM COMUNITAR DE SANATATE PUBLICA
___________________________________________________________
              Indicatori                              2002
                                                    Program
____________________________________________________________
De eficienta:
Cost mediu/curs de promovare a sanatatii si          30.000
educatie pentru sanatate (mii lei)
Cost mediu/studiu national de evaluare a            350.000
sanatatii in relatie factorii de risc (mii lei)
Cost mediu/campanie de informare, educare si      1.000.000
comunicare (IEC) (mii lei)
Cost mediu/actiune specifica de promovare a      16.433.900
sanatatii (mii lei)
Fizici:
Numar de actiuni specifice de supraveghere a             75
factorilor de risc (nr.)
Numar de campanii de informare, educare si                7
comunicare (IEC) (nr.)
Numar de cursuri de promovare a sanatatii si             70
educatie pentru sanatate (nr.)
Numar de studii nationale de evaluare a                   4
sanatatii in relatie cu factorii de risc (nr.)
De rezultat:
Acoperirea vaccinala a grupelor de risc de               96
imbolnavire (%)
Scaderea morbiditatii specifice prin boli                 7
infectioase si parazitare in populatia generala
la 100.000 locuitori (%)
Scaderea incidentei factorilor de risc pentru             3
sanatate (%)
____________________________________________________________

    Institutii coordonatoare ale programului:
    - Ministerul Sanatatii si Familiei - Directia Generala de Sanatate Publica
    - Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti (subprogramul 1.2)
    - Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucuresti (subprogramul 1.3)
    - Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (subprogramul 1.4)
    - Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucuresti (subprogramul 1.6)

    SUBPROGRAM 1.1. - SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE
    Obiectivul 1: Realizarea imunizarilor conform calendarului national de vaccinare
    Activitati:
    - Imunizari conform calendarului de vaccinari:
        - imunizarea antihepatita B;
        - imunizarea antituberculoasa;
        - imunizarea antipoliomielita;
        - imunizarea antidifterica;
        - imunizarea antitetanica;
        - imunizarea antipertussis;
        - imunizarea antirujeola;
        - imunizarea antirubeolica la fete;
        - imunizarea antigripala la grupe de risc.
    - Alte imunizari - in functie de situatia epidemiologica.
    - Realizarea de studii de prevalenta (ESSEN)/imunogenicitate/eficienta vaccinala
    - Supravegherea reactiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI)
    - Realizarea anchetelor bianuale de estimare a acoperirii vaccinale
    - Introducerea la nivel national a carnetelor de vaccinari
    - Administrarea vaccinurilor in conditii de siguranta maxima prin achizitionarea si utilizarea la nivel national, conform cerintelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a seringilor autodestructibile
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultate - anual:
        - acoperirea vaccinala la nivelul diferitelor categorii de populatie (%) - 96
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - numarul de doze de vaccin achizitionate:  7,1 milioane
        - numarul de doze de vaccin consumate:      6,8 milioane
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/vaccinare:                     30.500 lei

    Calendarul de vaccinare recomandat pentru copii si adolescenti in anul 2002:
_________________________________________________________________________
     Varsta recomandata              Vaccinul           Comentarii
_________________________________________________________________________
Primele 24 de ore                    Hep B              in maternitate
4 - 7 zile                           BCG
2 luni                               DTP, VPO, Hep B    simultan
4 luni                               DTP, VPO           simultan
6 luni                               DTP, VPO, Hep B    simultan
12 luni                              DTP, VPO           simultan
12 - 15 luni                         Ruj
30 - 35 luni                         DTP
7 ani (in clasa I-a)                 DT, Ruj            campanii scolare
9 ani (in clasa a III-a)             VPO, Hep B         campanii scolare
14 ani (in clasa a VIII-a)           DT, BCG*), Rub*)  campanii scolare
24 ani                               DT                 si, ulterior, la
                                                        fiecare  10 ani,
Studenti in anul I, respectiv elevi
in anul I, de la facultatile de
Medicina si Stomatologie, respectiv
de la scoli sanitare postliceale     Hep B              campanii scolare
Grupe de risc                        vaccin gripal      presezon epidemic
_________________________________________________________________________
    *) Numai in zonele/colectivitatile in care se stabileste, impreuna cu specialistii ftiziologi, ca situatia epidemiologica a tuberculozei impune necesitatea revaccinarii.
    *) Numai fetele.

    DPT     - vaccin diftero-tetano-pertussis
    DT      - vaccin diftero-tetanic pediatric (se utilizeaza pana la varsta de
              14 ani)
    VPO     - vaccin polio oral
    Hep B   - vaccin hepatitic B
    Ruj     - vaccin rujeolic
    BCG     - bacil Calmette Guerin - vaccin tuberculos
    Rub     - vaccin rubeolic
    dT      - vaccin diftero-tetanic de tip adult (se utilizeaza dupa varsta de
              14 ani)
    Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se recomanda utilizarea seringilor autodestructibile.

    Obiectivul 2: Supravegherea principalelor boli infectioase in vederea identificarii si diagnosticarii precoce a pericolului aparitiei unor epidemii si instituirea masurilor adecvate de control
    Activitati:
    - Supravegherea principalelor boli infectioase: bolile diareice acute si holera, sindromul rubeolic congenital, rujeola, infectiile respiratorii acute si gripa, paralizia acuta flasca, hepatite acute virale, difterie, infectii neuroinvazive cu virusul West-Nile, antrax, meningite in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
    - Supravegherea bolilor infectioase considerate probleme de sanatate publica locala, in functie de situatia epidemiologica locala
    - Instituirea si aplicarea masurilor de prevenire si control al focarului de boala transmisibila (depistarea si tratamentul profilactic al contactilor, eventual vaccinare, raportare, dezinfectie, dezinsectie, deratizare, ancheta epidemiologica etc.) in colaborare cu reteaua de asistenta primara
    - Asigurarea activitatii epidemiologice in situatii de urgenta, provocate de calamitati naturale (inundatii, cutremure etc.), de catre directia de sanatate publica judeteana in colaborare cu reteaua de asistenta medicala primara si de specialitate si cu administratia publica locala, conform practicilor epidemiologice curente
    - Participarea la reteaua europeana de seroepidemiologie - ESSEN
    - Supravegherea epidemiologica a infectiilor nosocomiale
    - Identificarea factorilor de risc in unitatile sanitare
    - Instituirea si aplicarea masurilor de prevenire si control al focarului de infectie nosocomiala
    - Indrumarea metodologica a serviciilor de prevenire si control al infectiilor nosocomiale din unitatile sanitare
    - Realizarea unor teste de diagnostic care nu pot fi efectuate in laboratoarele obisnuite si a testelor de confirmare pentru afectiunile care necesita acest lucru
    - Controlul intern de calitate pentru laboratoarele regionale si periferice
    - Supravegherea rezistentei la antibiotice
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultat - anual:
        - scaderea cu 10% a incidentei cazurilor de boli infectioase in populatia generala la 100.000 locuitori (cu exceptia cazurilor de TBC si HIV/SIDA);
        - scaderea cu 5% a mortalitatii specifice prin boli infectioase in populatia generala la 100.000 locuitori (cu exceptia cazurilor de TBC si HIV/SIDA)
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - numarul de focare de boli infectioase investigate (inclusiv infectii nosocomiale) - 600;
        - numarul de teste de diagnostic in laborator pentru bolile infectioase, cu exceptia celor din focare - 600.000;
        - numarul teste de confirmare efectuate - 40.000;
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/interventie in focarul de boli infectioase (inclusiv infectii nosocomiale) - 40 milioane lei;
        - cost mediu/test de diagnostic in laborator pentru boli infectioase (altele decat cele din focare) - 300.000 lei;
        - cost mediu/test de confirmare - 700.000 lei.

    Obiectivul 3: Controlul infectiilor cu transmitere sexuala (ITS)
    Activitati:
    - Desfasurarea de programe de educatie sexuala, preponderent pentru elevii de liceu
    - Depistarea activa si instituirea tratamentului profilactic al gravidelor cu infectie luetica, care nu figureaza pe lista medicilor de familie, prin supravegherea de catre acestia a teritoriului arondat
    - Efectuarea anchetei epidemiologice pentru cazurile de sifilis congenital raportate si instituirea tratamentului corect
    - Administrarea tratamentului corect contactilor de sifilis pentru cazurile apartinand unor categorii defavorizate de populatie
    - Evaluarea incidentei si prevalentei infectiei cu Chlamydia la populatia feminina din grupa de varsta 15 - 45 de ani in judetele Alba, Calarasi, Constanta, Cluj, Hunedoara, Iasi, Olt, Suceava
     Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultate - anual:
        - incidenta gonoreei/100.000 locuitori - 25%;
        - incidenta sifilisului/100.000 locuitori - 50%;
        - incidenta sifilisului congenital/100.000 copii cu varsta sub 3 ani - 5%;
        - Prevalenta infectiei cu Chlamydia trachomatis la populatia feminina din grupa de varsta 15 - 45 de ani/100.000 persoane de sex feminin cu varsta cuprinsa intre 15 si 45 de ani - pentru judetele selectate - 30%;
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - numarul de testari efectuate pentru depistarea gonoreei - 15.400;
        - numarul de testari efectuate pentru depistarea sifilisului - 100.000;
        - numarul de testari efectuate pentru depistarea sifilisului congenital - 1.000;
        - numarul de testari pentru infectie cu Chlamydia - pentru judetele selectate - la populatia feminina cu varsta cuprinsa intre 15 si 45 ani - 10.000;
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/test pentru depistare gonoree - 65 mii lei;
        - cost mediu/test pentru depistare sifilis - 65 mii lei;
        - cost mediu/test pentru depistare sifilis congenital - 100 mii lei;
        - cost mediu/text pentru evidentierea infectiei cu Chlamydia la populatia de sex feminin cu varsta cuprinsa intre 15 si 45 ani - pentru judetele selectate - 240 mii lei.
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - Cheltuieli materiale si servicii necesare realizarii subprogramului
    - Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, in limita bugetului aprobat, in conditiile legii
    - Cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora.

    SUBPROGRAM 1.2. - SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL INFECTIILOR HIV/SIDA
    Obiective:
    - Identificarea cazurilor existente de infectie HIV/SIDA; supravegherea epidemiologica a cazurilor existente; promovarea comportamentelor sexuale sanatoase; evitarea transmiterii parenterale a infectiei HIV; mentinerea sistemului imunitar al bolnavilor infectati la nivel protector fata de infectiile oportuniste, prin terapia antiretrovirala (ARV), si fata de infectiile asociate.
    Activitati:
    - Identificarea, pe baza criteriilor stabilite de catre Comisia Nationala de Lupta Antisida (CNLAS), a persoanelor infectate cu HIV/SIDA, eligibile la tratamentul antiretroviral
    - Depistarea infectiei HIV/SIDA in grupele de risc: utilizatori de droguri cu administrare intravenoasa si persoane cu comportament sexual favorizant
    - Depistarea infectiei cu transmitere verticala, mama - fat
    - Activitati de consiliere in sistem organizat
    - Asigurarea medicamentelor antiretrovirale si pentru infectiile asociate
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - numarul de bolnavi - 6.000, din care in tratament, pe tipuri de terapie - 4.410;
        - numarul de centre de consiliere - 12;
        - numarul de teste de sarcina destinate profilaxiei transmiterii verticale - 200.000;
        - numarul de bolnavi HIV/SIDA tratati pentru infectii asociate
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/centru de consiliere - 1,2 miliarde lei;
        - cost mediu/test de sarcina pentru profilaxia transmiterii verticale - 500 mii lei;
        - cost mediu/bolnav HIV/SIDA in tratament, pe tipuri de terapie - 90,7 milioane lei;
        - cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat pentru infectii asociate.
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei:
        - cheltuieli materiale si servicii necesare realizarii subprogramului;
        - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, in limita bugetului aprobat, in conditiile legii;
        - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora;
    - din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate:
        - cheltuieli pentru medicamente antiretrovirale si pentru infectii asociate.

    SUBPROGRAM 1.3. - SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL TUBERCULOZEI
    Obiective:
    - Achizitionarea de vaccin BCG; supravegherea epidemiologica a cazurilor existente; identificarea cazurilor de TBC existente si profilaxia primara; tratarea in proportie de 100% a cazurilor noi de tuberculoza confirmate; vindecarea in proportie de 85% a cazurilor noi de tuberculoza pulmonara pozitiva microscopic; vindecarea cu primul retratament a 75% din cazurile de tuberculoza pulmonara la examen microscopic, eliminatoare de bacili sensibili.
    Activitati:
    - Asigurarea tratamentului preventiv pentru tuberculoza
    - Screening pentru depistarea cazurilor de tuberculoza, inclusiv cele efectuate de catre ambulatoriile TBC ale spitalelor
    - Supravegherea si evaluarea continua, locala si nationala, a gradului de implementare a fiecarei actiuni antituberculoase
    - Actiuni de informare, educare si comunicare in vederea prevenirii imbolnavirilor de tuberculoza si promovarea unor comportamente sanatoase
    - Asigurarea medicamentelor specifice, in spital si in ambulatoriu, pentru tratamentul tuberculozei si a materialelor consumabile pentru examene bacteriologice si radiologice.
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultate - anual:
        - limitarea cresterii incidentei TBC la 100.000 de locuitori
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - numarul de programe screening (examene RFM) - 75 mii;
        - numarul de proiecte-pilot - 10;
        - numarul de campanii de informare, educare si comunicare - 52;
        - numarul de bolnavi tratati - 33.263;
        - numarul de cazuri noi in tratament;
        - numarul de cazuri cu retratament;
        - numarul de cazuri cu TBC extrapulmonar;
        - numarul de bolnavi cronici polirezistenti;
        - numarul de examene bacteriologice (un examen bacteriologic = 3 produse);
        - numarul de examene radiologice (un examen radiologic = fata si profil)
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/program screening (examene RFM) - 250 mii lei;
        - cost mediu/proiect-pilot - 6 miliarde lei;
        - cost mediu/campanie de informare, educare si comunicare - 65 milioane lei;
        - cost mediu/bolnav tratat de tuberculoza, pe tipuri de terapie - 5 milioane lei;
        - cost mediu/examen bacteriologic;
        - cost mediu/examen radiologic.
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei:
        - cheltuieli materiale si servicii necesare realizarii subprogramului;
        - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare pentru indrumare si control tuberculoza, in limita bugetului aprobat, in conditiile legii;
        - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora;
    - din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate:
        - cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice.

    SUBPROGRAM 1.4. - EVALUAREA STARII DE SANATATE SI A FACTORILOR DE RISC
    Obiectivul 1: Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediu
    Activitati:
    - Monitorizarea calitatii apei potabile distribuite prin sisteme publice in mediul urban si rural, raport national
    - Identificarea riscurilor specifice legate de calitatea apei potabile
    - Monitorizarea epidemiilor hidrice
    - Evaluarea cazurilor de methemoglobinemie infantila generate de apa din fantana
    - Monitorizarea calitatii bazinelor de inot si a apelor naturale folosite in scop de imbaiere sau recreational
    - Monitorizarea efectelor asupra sanatatii populatiei in relatie cu calitatea aerului
    - Evaluarea starii de sanatate si a disconfortului populatiei in relatie cu calitatea habitatului
    - Evaluarea starii de sanatate si a disconfortului populatiei in relatie cu nivelul poluarii sonore
    - Evaluarea modului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile de ingrijire medicala
    - Monitorizarea calitatii nutritive si contaminarii microbiologice si chimice a principalelor grupe de produse alimentare: produse din carne, paine si produse de panificatie, lapte si produse lactate
    - Monitorizarea starii de nutritie a populatiei
    - Evaluarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman
    - Monitorizarea toxiinfectiilor alimentare
    - Evaluarea expunerii profesionale la radiatii ionizante
    - Evaluarea intoxicatiilor neprofesionale cu pesticide
    - Implementarea sistemului informational privind sanatatea in relatie cu mediul
    - Formarea profesionala in domeniul sanatatii in relatie cu mediul
    - Informarea si comunicarea in domeniul sanatatii in relatie cu mediul
    - Armonizare legislativa in domeniul sanatatii in relatie cu mediul
    - Activitati de interventie in caz de poluare accidentala
    - Evaluarea efectelor factorilor de risc din mediu asupra copiilor si tinerilor
    - Activitati destinate rezolvarii prioritatilor locale
    - Elaborarea si implementarea planurilor locale pentru sanatate in relatie cu mediul
    - Studiu national privind sanatatea in relatie cu mediul
    - Studiu national privind sanatatea in relatie cu alimentul.

    Obiectivul 2: Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc ocupationali
    Activitati:
    - Evaluarea impactului asupra sanatatii in urma expunerii profesionale
    - Formarea profesionala in domeniul medicinei muncii
    - Armonizarea legislativa in domeniul medicinei ocupationale
    - Informare si comunicare in domeniul riscurilor profesionale
    - Studiu national privind sanatatea in relatie cu factorii din mediul de munca.

    Obiectivul 3: Monitorizarea starii de sanatate si supravegherea demografica
    Activitati:
    - Indentificarea inegalitatilor in distributia spatiala a problemelor de sanatate
    - Formarea profesionala in domeniul managementului programelor de sanatate
    - Actiuni de screening in domeniul sanatatii publice
    - Studii de perceptie a problemelor de sanatate
    - Elaborarea raportului local al starii de sanatate in relatie cu principalii determinanti
    - Armonizarea legislativa in domeniul sanatatii publice
    Indicatori de evaluare a subprogramului:
    - Indicatori de rezultate - anual:
        - scaderea incidentei efectelor actiunii factorilor de risc - 3%
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - numarul de actiuni specifice de supraveghere a factorilor de risc si a efectelor acestora - 50;
        - numarul de studii nationale de evaluare a sanatatii in relatie cu factorii de risc - 3
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/actiune specifica - 800.000.000 lei
        - cost mediu/studiu national de evaluare a sanatatii in relatie cu factorii de risc - 700.000.000 lei.
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - Cheltuieli materiale si servicii necesare realizarii subprogramului
    - Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, in limita bugetului aprobat, in conditiile legii
    - Cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora.

    SUBPROGRAM 1.5. - PROMOVAREA SANATATII SI EDUCATIA PENTRU SANATATE
    Obiectivul 1: Evaluarea nivelului de cunostinte, atitudini si comportamente nefavorabile sanatatii ale populatiei generale (fumat, alcool, droguri, alimentatie)
    Activitati:
    - Realizarea unui studiu national privind cunostintele, atitudinile si comportamentele nefavorabile sanatatii (fumat, alcool, droguri, alimentatie)
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - studiu national - 1
    - Indicatori de eficienta (mii lei) - trimestrial:
        - cost mediu/studiu national - 1.000.000.

    Obiectivul 2: Dezvoltarea atitudinilor si comportamentelor favorabile sanatatii prin metode de promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate
    Activitati:
    - Desfasurarea de campanii de informare, educare si comunicare in concordanta cu diferite probleme de sanatate publica identificate la nivel national si local si in concordanta cu recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii;
    - Formare si educatie continua pentru personalul care desfasoara activitati de promovare a sanatatii si de educatie pentru sanatate (personalul din reteaua nationala de promovare a sanatatii si de educatie pentru sanatate, medici, psihologi, asistenti sociali, asistenti medicali, cadre didactice, consilieri scolari etc.);
    - Formarea mediatorilor sanitari sau a formatorilor din programele de educatie pentru sanatate dezvoltate in cadrul diferitelor comunitati (de exemplu, comunitatea rroma);
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - numarul de campanii de informare, educare si comunicare (IEC) - 10;
        - numarul de cursuri de formare - 84 (doua pe judet)
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/campanie de informare, educare si comunicare - 1.680.000 mii lei;
        - cost mediu/cursuri de formare (inclusiv componenta Banca Mondiala) - 30.000 mii lei.

    Obiectivul 3: Recuperarea persoanelor dependente de droguri
    Activitati:
    - Tratamentul intoxicatiilor acute si al sindroamelor de sevraj, dezintoxicarea, mentinerea pe methadona in spital, pe baza de prescriptie pe condica de stupefiante, si in ambulator, pe reteta cu timbru sec de la farmacia spitalului, unitatea care a fost desemnata sa asigure tratamentul specific al toxicomanilor.
    - Reabilitarea psihosociala prin ergoterapie si terapii alternative
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - numarul de persoane dependente de droguri recuperate - 100;
        - numarul bazelor de recuperare - 10
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/persoana depedenta de droguri recuperata - 5.000 mii lei;
        - cost mediu/baza de recuperare - 1.200.000 mii lei.

    Obiectivul 4: Scaderea prevalentei afectiunilor orodentare
    Activitati:
    - Profilaxia cariei dentare prin clatiri orale cu substante fluorurate
    - Tratamentul profilactic al cariei dentare
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - numarul de truse pentru clatire orala - 49.000 (judetul Timis - 14.500, judetul Constanta - 34.500)
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/trusa pentru clatire orala - 60 mii lei.
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - Cheltuieli materiale si servicii necesare realizarii subprogramului
    - Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, in limita bugetului aprobat, in conditiile legii
    - Cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora.

    SUBPROGRAM 1.6. - HEMATOLOGIE SI SECURITATE TRANSFUZIONALA

    Obiective:
    - Asigurarea unei securitati transfuzionale maxime:
        - asigurarea transfuziilor sanguine;
        - formarea de personal specializat in domeniul medicinei transfuzionale;
        - stocarea corespunzatoare si transportul adecvat al sangelui si produselor sanguine;
        - reorganizarea structurilor specializate;
        - standardizarea sistemului informational in domeniul medicinei transfuzionale;
        - intarirea rolului cercetarii medicale in domeniul transfuziei sanguine.
    - Recrutarea de donatori benevoli si neremunerati si mentinerea lor:
        - dezvoltarea unei strategii nationale pentru recrutarea donatorilor;
        - dezvoltarea marketingului donarii voluntare de sange;
        - crearea unui sistem economic de sustinere a donarii de sange.
    - Realizarea autosuficientei in sange, produse derivate labile si stabile de sange:
        - cresterea numarului de unitati de sange donate (5 - 6% din populatia tarii);
        - definirea politicii de fractionare a plasmei congelate;
        - integrarea reglementarilor din Uniunea Europeana in reglementarile nationale privind transfuzia.
    Activitati:
    - Asigurarea securitatii transfuzionale maxime:
        - colecta de sange si prepararea produselor sanguine labile;
        - controlul imunohematologic, biologic si bacteriologic al sangelui;
        - stocarea si transportul sangelui si produselor sanguine derivate;
        - distributia sangelui si produselor sanguine;
        - educatia/formarea continua pentru asigurarea profesionalismului personalului implicat in activitatea de transfuzie sanguina;
        - informatizarea retelei de transfuzie.
    - Actiuni pentru recrutarea de donatori benevoli si neremunerati si mentinerea lor ca donatori permanenti
    - Realizarea autosuficientei in sange, produse labile si stabile de sange:
        - evaluarea necesarului de sange si derivate sanguine;
        - diminuarea utilizarii acestor produse in serviciile medicale;
        - alegerea unei strategii de fractionare a plasmei congelate.
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultate:
        - numarul de donatori permanenti - cel putin 85% din donatori;
        - utilizarea de produse sanguine labile - 75 - 80% fata de sangele total;
        - acoperirea necesarului de produse sanguine labile - 90%, iar albumina si factorii antihemofilici (rezultati din fractionare) - 10 - 15%
    - Indicatori fizici:
        - numarul de donatori/unitati recoltate si testate pe an - 400.000;
        - numarul de donatori/1.000 locuitori - 20
    - Indicatori de eficienta:
        - cost mediu/unitate de sange recoltata si testata - 1.600.000 lei.
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - Cheltuieli materiale si servicii necesare realizarii subprogramului.

    2. PROGRAM DE PREVENIRE SI CONTROL AL BOLILOR NETRANSMISIBILE
___________________________________________________________
              Indicatori                           Program
                                                     2002
___________________________________________________________
De eficienta:
Cost mediu/campanie de informare, educare si      1.000.000
comunicare (IEC) (mii lei)
Cost mediu/ancheta de prevalenta (mii lei)          800.000
Cost mediu/screening (mii lei)                   16.000.000
Cost mediu/interventie specifica pentru          28.100.500
controlul bolilor netransmisibile (mii lei)
Fizici:
Numar de anchete de prevalenta a factorilor de            1
risc pentru bolile care constituie cauze
principale de deces
Numar de actiuni de screening                             2
Numar de campanii informare, educare si                   3
comunicare (IEC)
Numar de interventii specifice pentru controlul           7
bolilor netransmisibile
De rezultat:
Cresterea ponderii diagnosticarii precoce prin            5
screening (%)
Scaderea mortalitatii specifice prin boli               675
cardiovasculare la 100.000 de locuitori
Scaderea mortalitatii specifice prin cancer la          170
100.000 de locuitori
___________________________________________________________

    Institutia coordonatoare a programului: Ministerul Sanatatii si Familiei prin Directia generala de asistenta medicala, programe si servicii medicale integrate.

    SUBPROGRAM 2.1. - PREVENIREA SI COMBATEREA BOLILOR CARDIOVASCULARE
    Obiective:
    - Cunoasterea ponderii factorilor de risc pentru bolile cardiovasculare prin studii descriptive despre obiceiuri alimentare, consumul de alcool, fumat, sedentarism si altele; screening pentru cunoasterea nivelului colesterolemiei in populatia-tinta si a nivelului HTA; studiu de prevalenta pentru cardiopatia ischemica si insuficienta cardiaca; imbunatatirea starii de sanatate a bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare, combaterea insuficientei cardiace, prevenirea complicatiilor majore prin asigurarea in spital a medicamentelor si materialelor sanitare specifice chirurgiei cardiovasculare si chirurgiei interventionale prin procedee de electrofiziologie si stimulatoare cardiace
    Activitati:
    - Studiul Urziceni privind depistarea factorilor de risc legati de stilul de viata asociat bolilor cardiovasculare la varsta tanara; studiul privind factorii de risc initiat de Centrul de Cardiologie Craiova (studiul Podari); studiul de la Targu Mures; studii privind ponderea riscurilor pentru insuficienta cardiaca, realizate la nivelul centrelor de cardiologie locale; screening pentru ponderea nivelului colesterolemiei in populatia-tinta; screening pentru ponderea valorilor HTA in populatia-tinta; studiul de prevalenta si incidenta pentru hipertensiunea arteriala in sectoarele 2, 3 ale municipiilor Bucuresti, Craiova, Cluj-Napoca; interventii de chirurgie cardiovasculara si interventionala, de electrofiziologie si stimulatoare cardiace; Registrul national de bolnavi cardiaci operati; Registrul national de cardiologie interventionala
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultat - anual:
        - incidenta specifica prin boli cardiovasculare creste - 1%
        - scaderea mortalitatii specifice prin boli cardiovasculare - 675/100.000 de locuitori
    - Indicatori fizici - trimestrial:
    Numarul de interventii - una realizata prin:
        - numarul de teste screening pentru boli cardiovasculare - 150.000
        - numarul de anchete de prevalenta - 1
        - numarul de studii - 4
        - numarul de bolnavi tratati - 2.875
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/screening - 130 mii lei
        - cost mediu/studiu - 7.000.000 mii lei
        - cost mediu/bolnav tratat - 121.739,1 mii lei
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei:
        - cheltuieli materiale si servicii
        - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare in limita bugetului aprobat in conditiile legii
        - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora
    - bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate:
        - cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice.

    SUBPROGRAM 2.2. - PREVENTIE SI CONTROL IN PATOLOGIA ONCOLOGICA
    Obiective:
    - Tratarea bolnavilor cu afectiuni oncologice
    - Diagnosticarea in stadii incipiente, O, I, II, a cazurilor de tumori maligne (col uterin, glanda mamara, prostata si alte localizari frecvente)
    Activitati:
    - Screening pentru cancerul de col uterin
    - Screening pentru cancerul glandei mamare
    - Screening pentru cancere cu localizari frecvente
    - Continuarea Registrului national de cancer
    - Formarea continua a personalului implicat in realizarea Registrului national de cancer
    - Asigurarea in spital si in ambulatoriu a tratamentului specific bolnavilor cu patologie oncologica: chimioterapice, imunomodulatori, hormonoterapie, factor de crestere, inhibitori de osteoclaste si antiemetice specifice
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultat - anual:
        - scaderea mortalitatii specifice - 170/100.000 de locuitori
        - cresterea ponderii diagnosticarii precoce prin screening - 5%
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - numar de teste screening - 50.000
        - numar de cazuri inregistrate in RNC - 30.000
        - numar de bolnavi tratati pe coduri de boala si tip de terapie - 497.379
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/tip de screening - 140 mii lei
        - cost RNC - 1.000.000 mii lei
        - cost mediu/bolnav tratat, pe tipuri de terapie - 2.613,7 mii lei
        - cost mediu pe cura
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei:
        - cheltuieli materiale si servicii
        - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, in limita bugetului aprobat in conditiile legii
        - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora
    - bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate:
        - cheltuieli pentru medicamente specifice (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factor de crestere, inhibitori de osteoclaste, antiemetice specifice).

    SUBPROGRAM 2.3. - PREVENTIE SI DIAGNOSTIC PRECOCE IN BOLILE NEUROLOGICE
    Obiective:
    - Reducerea mortalitatii cu 10% prin AVC (accident vascular cerebral); reducerea recurentelor cu 30% la bolnavii cu AIT (accident ischemic tranzitor cerebral); reducerea intensitatii si a numarului de pusee cu 20% la bolnavii cu scleroza multipla
    Activitati:
    - Monitorizarea pacientilor cu AVC (accident vascular cerebral) si tratamentul profilactic antitrombotic cu clopidogrel; monitorizarea pacientilor cu AIT (accident ischemic tranzitor cerebral); asigurarea tratamentului cu interferon beta 1a si beta 1b; monitorizarea pacientilor cu implant cohlear
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultat - anual:
        - reducerea procentului de pacienti cu recurente - 10%
        - reducerea procentului de pacienti cu AIT care au dezvoltat AVC - 30%
        - reducerea invalidarii - 25%
        - procent de pacienti cu implant cohlear realizat - 100%
    - Indicatori fizici - trimestrial:
    Numar de interventii - una realizata prin:
        - numar de pacienti cu recurenta la AVC - 5.000
        - numar de pacienti cu AIT care au dezvoltat AVC - 1.500
    Numar de pacienti cu implant cohlear - 10
    Numar de pacienti cu scleroza in placi tratati - 400, din care: 200 cu interferon beta 1a si 200 cu interferon beta 1b; numar de pacienti tratati cu clopidogrel
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/interventie AVC - 12.000.000,0 mii lei
        - cost mediu/interventie implant cohlear - 3.000.000,0 mii lei
        - cost mediu/pacient tratat de scleroza in placi - 375.000,0 mii lei
        - cost mediu/pacient tratat cu clopidogrel
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei:
        - cheltuieli materiale si servicii
        - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare in limita bugetului aprobat in conditiile legii
        - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora
    - bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate:
        - cheltuieli pentru clopidogrel, interferon beta 1a si beta 1b.

    SUBPROGRAM 2.4. - PREVENTIE SI CONTROL IN DIABET SI IN ALTE BOLI DE NUTRITIE
    Obiective:
    - Screening pentru identificarea pacientilor cu risc de a face diabet; screening pentru depistarea complicatiilor cronice ale diabetului zaharat; automonitorizare pentru copii, tineri, gravide; reducerea numarului de bolnavi cu complicatii cronice ale diabetului zaharat cu 10%
    - Tratarea bolnavilor cu diabet zaharat tip I si tip II
    Activitati:
    - Testarea pentru identificarea diabetului zaharat tip I si II, la rudele de gradul I ale pacientilor din evidenta; testarea pentru depistarea precoce a complicatiilor, retinopatii, nefropatii, neuropatii, boli cardiovasculare; automonitorizarea pacientilor din evidenta; asigurarea insulinei si a medicamentelor antidiabetice orale; alte activitati necesare realizarii programului
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultat - anual:
        - procentul pacientilor identificati prin screening - 100%
        - scaderea cu 10% a complicatiilor
    - Indicatori fizici - trimestrial:
    Numarul de interventii - una realizata prin:
        - numarul de teste screening pentru factori de risc - 10.000
        - numarul de pacienti cu automonitorizare - 16.000
        - numarul de pacienti tratati - 257.702, din care:
              - cu antidiabetice orale
              - cu insulina
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/tip de screening - 1.400 mii lei
        - cost mediu/pacient automonitorizat - 1.400 mii lei
        - cost mediu/pacient tratat - 3.104,4 mii lei
        - cost mediu/pacient tratat cu ADO
        - cost mediu/pacient tratat cu insulina
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei:
        - cheltuieli materiale si servicii
        - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare in limita bugetului aprobat in conditiile legii
        - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora
    - bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate:
        - cheltuieli pentru medicamente (ADO si insulina).

    SUBPROGRAM 2.5. - PROFILAXIE IN PATOLOGIA PSIHIATRICA SI PSIHOSOCIALA
    Obiective:
    - Scaderea morbiditatii prin boli psihice grave, prin depistare si tratament precoce
    - Cresterea ponderii recuperarilor la pacientii cu internare obligatorie
    Activitati:
    - Educatia populatiei pentru recunoasterea si semnalarea simptomatologiei prodromale
    - Formarea medicilor de familie pentru semnalarea precoce a dizabilitatilor psihice
    - Terapia ocupationala
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultat - anual:
        - procent persoane diagnosticate cu forme subsindromice - 10%
        - procent pacienti resocializati - 10%
    - Indicatori fizici - trimestrial:
    Numarul de interventii - una realizata prin:
        - numarul de medici care au promovat cursul - 300
        - numarul de centre de ergoterapie - 10
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/medic/curs - 10 milioane lei
        - cost mediu/centru de ergoterapie - 1,0 miliarde lei
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - cheltuieli materiale si servicii
    - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare in limita bugetului aprobat in conditiile legii
    - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora.

    SUBPROGRAM 2.6. - PREVENTIE IN PATOLOGIA NEFROLOGICA SI DIALIZA
    Obiective:
    - Cresterea cu 25% in 2 ani a ponderii cazurilor de nefropatii cu insuficienta renala cronica depistata in stadii incipiente
    - Utilizarea tratamentului de substitutie a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica
    Activitati:
    - Screening in grupa de populatie cu varsta de 7 - 25 de ani; monitorizarea principalelor nefropatii; realizarea Registrului national de dializa (RND); inregistrarea pacientilor in RND; asigurarea in spital a medicamentelor si a materialelor sanitare specifice hemodializei si dializei peritoneale
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultat - anual:
        - scaderea cu 5% a morbiditatii prin insuficienta renala cronica
    - Indicatori fizici - trimestrial:
    Numarul de interventii - una, realizata prin:
        - numarul de pacienti depistati cu factori etiologici ai nefropatiilor - 1.000
        - numarul de pacienti cu nefropatii diagnosticati - 2.000
        - numarul de pacienti inregistrati in RND - 1.000
        - numarul de pacienti tratati - 4.272, din care:
            - cu hemodializa
            - cu dializa peritoneala
        - numarul de sedinte, din care:
            - hemodializa
            - dializa peritoneala
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/interventie - 12,0 miliarde lei
        - cost mediu/ pacient tratat - 166.198,5 mii lei
        - cost mediu/pacient - cu hemodializa
            - cu dializa peritoneala
        - cost mediu/sedinta:
            - hemodializa
            - dializa peritoneala
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei:
        - cheltuieli materiale si servicii
        - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare in limita bugetului aprobat in conditiile legii
        - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora
    - bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate:
        - cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice.

    SUBPROGRAM 2.7. - PREVENTIE SI CONTROL AL HEMOFILIEI SI TALASEMIEI
    Obiective:
    - Cresterea sperantei de viata si a calitatii vietii bolnavilor cu hemofilie prin profilaxia si tratamentul corect al accidentelor hemoragice
    Activitati:
    - Preventia primara a manifestarilor de boala la 2 - 18 ani; prevenirea si diagnosticarea precoce a complicatiilor infectioase; prevenirea accidentelor hemoragice; continuarea Registrului national de hemofilie; asigurarea in spital si ambulatoriu a medicamentelor specifice
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultat - anual:
        - scaderea numarului de accidente hemoragice la pacienti cu hemofilie - 10%
        - scaderea numarului artropatiilor invalidante la pacienti cu hemofilie - 10%
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - numarul de pacienti investigati pentru hemofilie - 1.000
        - numarul de examene screening pentru pacienti cu talasemie - 1.500
        - numarul de pacienti tratati - 2.613
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/testare - 1.500 mii lei
        - cost mediu/pacient tratat - 7.654,0 mii lei
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei:
        - cheltuieli materiale si servicii
        - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare in limita bugetului aprobat in conditiile legii
        - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora
    - bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate:
        - cheltuieli pentru medicamente specifice.

    SUBPROGRAM 2.8. - PREVENTIE IN PATOLOGIA ENDOCRINA
    Obiective
    - Cresterea calitatii vietii la climacterium si profilaxia osteoporozei
    - Scaderea morbiditatii prin gusa datorata carentei de iod
    Activitati:
    - Monitorizarea femeilor cu risc pentru osteoporoza; depistarea activa a gusei la copiii scolari; asigurarea in spital si ambulatoriu a medicamentelor specifice pentru tratamentul osteoporozei si gusei datorate carentei de iod
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultat - anual:
        - incidenta specifica creste 1%
        - incidenta complicatiilor scade 1%
    - Indicatori fizici - trimestrial:
    Numarul de interventii - una, realizata prin:
        - numarul de copii cu profilaxie a gusei prin carenta de iod - 3.000
        - numarul de examene screening pentru osteoporoza la femei la menopauza - 5.000
        - numarul de pacienti tratati - 13.157, din care:
            - cu osteoporoza
            - cu gusa datorata carentei de iod
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/examen screening - 1,0 milioane lei
        - cost mediu/copil/profilaxie - 100 mii lei
        - cost mediu/pacient tratat - 3.800,3 mii lei
        - cost mediu/pacient tratat pentru osteoporoza
        - cost mediu/pacient tratat pentru gusa datorata carentei de iod
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei:
        - cheltuieli materiale si servicii
        - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare in limita bugetului aprobat in conditiile legii
        - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora
    - bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate:
        - cheltuieli pentru medicamente specifice tratamentului osteoporozei si gusei datorate carentei de iod.

    SUBPROGRAM 2.9. - PREVENTIE IN TRAUMATOLOGIE SI IN ORTOPEDIE
    Obiective:
    - Realizarea Registrului national de endoprotezare (RNE)
    - Reducerea perioadei de imobilizare postoperatorie pentru pacientii endoprotezati
    - Recuperarea locomotorie cu cca 80% a bolnavilor cu endoproteze primare
    - Recuperarea locomotorie cu cca 60% a pacientilor cu endoproteze de revizie
    - Prevenirea diformitatilor de coloana vertebrala si a complicatiilor cardiorespiratorii ulterioare
    Activitati:
    - Continuarea Registrului national de endoprotezare
    - Monitorizarea pacientilor cu patologie deformanta preexistenta sau dobandita a coloanei vertebrale operate pentru evitarea cronicizarii si prevenirea insuficientei cardiorespiratorii
    - Monitorizarea pacientilor endoprotezati
    - Asigurarea cu materiale sanitare specifice endoprotezarii articulare primare si de revizie si a instrumentatiei segmentare de coloana
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultat - anual:
        - procentul de recuperare locomotorie la bolnavii cu endoproteza primara - 80%
        - procentul de recuperare locomotorie la bolnavii cu endoproteza de revizie - 60%
    - Indicatori fizici - trimestrial:
    Numarul de interventii - una, realizata prin:
        - numarul de pacienti cu implant segmentar de coloana - 233
        - numarul de bolnavi endoprotezati - 2.364
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost RNE - 2,0 miliarde lei
        - cost mediu/pacient cu implantare segmentara de coloana - 60 milioane lei
        - cost mediu/pacient endoprotezat - 59.221,7 mii lei
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei:
        - cheltuieli materiale si servicii
        - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare in limita bugetului aprobat in conditiile legii
        - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora
    - bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate:
        - cheltuieli materiale sanitare specifice - endoproteze.

    SUBPROGRAM 2.10 - REABILITAREA SERVICIILOR DE URGENTa PRESPITALICEASCA
    Obiective:
    - Eficientizarea timpului maxim de ajungere la caz la urgente majore.
    - Monitorizarea si controlul programelor de sanatate
    Activitati:
    - Formarea continua a personalului:
        - actiuni de pregatire pentru interventii la dezastre
        - mentinerea retelei de comunicatii
        - organizarea transportului, in cazuri speciale, cu aeronave
    - Actiuni de control efectuate de coordonatorii nationali
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultat - anual:
        - numar de resuscitari cu reluarea functiilor vitale - 10%
        - procent de teritoriu acoperit cu telecomunicatii - 100%
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - Numarul de interventii - una, realizata prin:
        - numarul de personal format la cursuri - 250;
        - numarul de antrenamente de interventii la dezastre - 10
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
    Cost mediu/interventie prin:
        - cost/persoana/curs - 1.500 mii lei;
        - cost actiune simulata - 600,0 milioane lei;
        - cost dispecerate pentru telecomunicatii - 4,0 miliarde lei
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - cheltuieli materiale si servicii
    - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare in limita bugetului aprobat in conditiile legii
    - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora.

    SUBPROGRAMUL Nr. 2.11. - RECUPERARE MEDICALA, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE
    Obiective:
    - Preventia si recuperarea medicala a afectiunilor aparatului locomotor
    - Imbunatatirea asistentei de recuperare pentru afectiunile cu morbiditate crescuta in spitalele si sectiile de recuperare adulti si copii
    - Prevenire, educatie si informare in poliartrita reumatoida
    Activitati:
    - Campanii de informare si educare privind aspecte legate de medicina fizica si de recuperare
    - Reorganizarea serviciilor de recuperare medicala
    - Ameliorarea bazelor de tratament si a metodologiei de recuperare in serviciile de copii, adulti si geriatrie
    - Amenajari speciale pentru cazurile severe
    - Prevenire in poliartrita reumatoida
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultat - anual:
        - procentul de pacienti cu recuperarea invaliditatii - 50%
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - numarul de pacienti cu recuperarea invaliditatii - 6.000
        - campanii de informare, educare si comunicare (IEC) - 1
    - Indicatori de eficienta - trimestriala:
        - cost mediu/profilaxie si recuperare - 600 mii lei
        - cost mediu/IEC - 1,0 miliarde lei
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - Cheltuieli materiale si servicii
    - Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare in limita bugetului aprobat in conditiile legii
    - Cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora.

    SUBPROGRAM 2.12. - PREVENTIE GERIATRICA SI PROTECTIA VARSTNICULUI
    Obiective:
    - Scaderea numarului complicatiilor unor afectiuni specifice varstnicului si dispensarizarea grupelor de risc.
    Activitati:
    - Screening al grupei de populatie cu varsta de 45 - 60 ani, pentru depistarea dislipidemiilor, afectiunilor cardiovasculare si a osteoporozei in cadrul lotului
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultat - anual:
        - reducerea mortalitatii specifice la grupa de varsta >65 ani - 1%
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - numar persoane varstnice monitorizate - 5.000
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/persoana in varsta, testata si monitorizata - 400 mii lei
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - Cheltuieli materiale si servicii
    - Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare in limita bugetului aprobat in conditiile legii
    - Cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora.

    SUBPROGRAM 2.13. - TRANSPLANT DE ORGANE SI TESUTURI
    Obiective:
    - Preventia complicatiilor fatale la pacientii cu boli cronice, cu sanse de recuperare
    Activitati:
    - Transplant de organe si tesuturi
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de rezultat - anual:
        - procentul de pacienti recuperati/tip de transplant - 100%
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - numar de transplanturi efectuate pe tipuri - 10
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/tip de transplant - 3,0 miliarde lei
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei:
        - cheltuieli materiale si servicii
        - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare in limita bugetului aprobat in conditiile legii
        - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora
    - bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate:
        - cheltuieli pentru transplant.

    SUBPROGRAM 2.14. - TERAPIA DEPENDENTEI DE DROGURI
    Obiective:
    - Reducerea dependentei de droguri
    Activitati:
    - Asigurarea medicatiei specifice tratamentului
    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de eficienta - trimestrial:
        - cost mediu/tratament specific - 1.351,4 mii lei
    - Indicatori fizici - trimestrial:
        - numarul de pacienti cu tratament specific - 3.700
    - Indicatori de rezultat - anual:
        - procentul pacientilor recuperati - 50%
    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei:
        - cheltuieli materiale si servicii necesare realizarii subprogramului
        - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare in limita bugetului aprobat in conditiile legii
        - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora
    - bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate:
        - cheltuieli pentru medicamente.

    3. PROGRAM DE SANATATE A COPILULUI SI FAMILIEI
______________________________________________________________
              Indicatori                               2002
                                                      Program
______________________________________________________________
De eficienta:
Cost mediu/campanie de informare, educare si         1.000.000
comunicare (IEC) (mii lei)
Cost mediu/interventie de promovare a               31.529.833
sanatatii reproducerii (mii lei)
Cost mediu/interventie de promovare a sanatatii     36.000.000
copilului (mii lei)
Fizici:
Numar de campanii de informare, educare si                   4
comunicare (IEC)
Numar de interventii de promovare a sanatatii                7
reproducerii
Numar de interventii de promovare a sanatatii                8
copilului
De rezultat:
Cresterea prevalentei utilizarii contraceptiei              25
in randul femeilor cu varsta de 15 - 45 de ani (%)
Scaderea incidentei avorturilor (cu % pe an)                10
Scaderea mortalitatii infantile la 1.000 nascuti            17
vii (%)
Scaderea mortalitatii materne prin avort la 1.000           15
nascuti vii (%)
______________________________________________________________

    Institutiile coordonatoare ale programului:
    - Ministerul Sanatatii si Familiei - Directia de asistenta familiala si sociala
    - Institutul de Ocrotire a Mamei si Copilului "Alfred Rusescu" Bucuresti
    - Unitatea de Management a Programelor de Sanatate a Copilului si Familiei.

    INTERVENTIA 1. - ACCESUL LA SERVICII DE SANATATEA REPRODUCERII
    Obiectivul 1: Consolidarea asistentei medicale primare pentru furnizarea serviciilor de sanatate a reproducerii in stransa legatura cu serviciile de specialitate
    Activitati:
    - instruirea si perfectionarea personalului medical din asistenta medicala primara si de specialitate
    - imbunatatirea comunicarii national - local - furnizori prin intalniri periodice trimestriale
    - procurare si distributie de contraceptive gratuite
    - procurare si distributie de contraceptive cu plata
    - tiparirea si distributia de fise si de formulare de contraceptie
    Obiectivul 2: Promovarea metodelor moderne de contraceptie
    Activitati:
    - elaborarea, tiparirea si distribuirea de materiale informative.

    INTERVENTIA 2. - SISTEMUL DE ASISTENTA PRENATALA
    Obiectivul 1: Elaborarea unui sistem coerent si unitar de monitorizare a asistentei prenatale
    Activitati:
    - tiparirea si distributia formularelor unice de inregistrare a consultatiilor prenatale
    - instruirea personalului medical pentru folosirea formularelor unice
    Obiectivul 2: Promovarea sistemului de asistenta prenatala
    Activitati:
    - elaborarea, tiparirea si distribuirea de materiale informative.

    INTERVENTIA 3. - PROFILAXIA ANEMIEI FERIPRIVE LA COPIL SI GRAVIDA
    Obiectivul 1: Reducerea prevalentei anemiei feriprive la copilul intre 0 - 1 an
    Activitati:
    - procurarea si distributia preparatelor de fier la copii
    - monitorizarea prevalentei anemiei la copil
    Obiectivul 2: Reducerea prevalentei anemiei feriprive la gravida
    Activitati:
    - procurarea si distributia preparatelor de fier la gravida
    - monitorizarea prevalentei anemiei la gravida.

    INTERVENTIA 4. - PREVENIREA CANCERULUI DE COL UTERIN
    Obiectivul 1: Depistarea activa precoce a cancerului de col uterin in asistenta primara si in centre specializate
    Activitati:
    - pregatirea teoretica si practica a medicilor de familie pentru prelevarea probelor
    - pregatirea citologilor si citotehnicienilor pentru citirea probelor
    - procurarea echipamentelor (masa ginecologie, specule, lame, periute, fixator etc.)
    - efectuarea examenului de depistare activa (prelevarea si fixarea probelor)
    - transportarea probelor prelevate si a rezultatelor
    - citirea si interpretarea rezultatelor
    Obiectivul 2: Depistarea riscului oncogen pentru cancer de col uterin
    Activitati:
    - identificarea si izolarea infectiei virale cu risc oncogen

    INTERVENTIA 5 - PROFILAXIA PATOLOGIEI REPRODUCERII UMANE PRIN DIAGNOSTIC PRE- SI POSTNATAL
    Obiectivul 1: Organizarea unei retele de centre de diagnostic pre- si postnatal
    Activitati:
    - organizarea structurilor regionale de diagnostic pre- si postnatal
    - dotarea cu echipament specific si desfasurarea de activitati specifice de testare
    Obiectivul 2: Profilaxia sindroamelor genetice
    Activitati:
    - organizarea structurilor regionale de genetica medicala
    - dotarea cu echipament specific si desfasurarea de activitati specifice de testare.

    INTERVENTIA 6. - PROFILAXIA SINDROMULUI DE IZOIMUNIZARE RH.
    Obiectiv: Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh.
    Activitati:
    - vaccinarea antiD a lauzelor

    INTERVENTIA 7. - REABILITAREA ASISTENTEI NEONATALE
    Obiectivul 1: Regionalizarea asistentei neonatale
    Activitati:
    - definirea principiilor si normelor regionalizarii neonatale
    - evaluarea situatiei si necesarului
    - costuri locale legate de programul RoNeoNat
    - dotarea cu echipament specific
    - instruirea personalului medical mediu si superior de catre partea elvetiana
    Obiectivul 2: Extinderea sistemului "rooming-in" in maternitati
    Activitati:
    - costuri locale legate de extinderea sistemului "rooming-in"
    - dotarea cu echipament specific
    - instruirea personalului medical mediu si superior.

    INTERVENTIA 8. - PREVENIREA INTARZIERILOR IN DEZVOLTAREA NEUROPSIHICA A COPILULUI
    Obiectivul 1: Prevenirea encefalopatiei cauzate de fenilcetonurie si hipotiroidism congenital
    Activitati:
    - efectuarea testelor specifice si tratamentul cazurilor confirmate
    - luarea in evidenta la nivelul medicului de familie
    Obiectivul 2: Prevenirea aparitiei deficientelor de dezvoltare neuropsihica la copil
    Activitati:
    - dotarea cu echipamente specifice
    - instruirea personalului medical
    - identificarea copiilor cu risc
    - terapie complexa prin program de reabilitare oferit de o echipa multidisciplinara
    Obiectivul 3: Prevenirea aparitiei cecitatii la prematuri
    Activitati:
    - procurarea echipamentelor specifice examinarii pentru depistarea riscului de cecitate.

    INTERVENTIA 9. - PROFILAXIA DISTROFIEI LA SUGAR SI COPIL
    Obiectivul 1: Profilaxia morbiditatii infantile datorate distrofiei la copii intre 0 - 1 an prin administrarea de lapte praf
    Activitati:
    - administrarea de lapte praf la copii, cu indicatii
    Obiectivul 2: Profilaxia malnutritiei la prematuri
    Activitati:
    - administrarea laptelui - medicament in formula speciala pentru prematuri
    Obiectivul 3: Promovarea alaptarii la san
    Activitati:
    - elaborarea, tiparirea si distribuirea de materiale informative.

    INTERVENTIA 10. - PROFILAXIA RAHITISMULUI CARENTIAL AL COPILULUI
    Obiectiv: Scaderea incidentei rahitismului la copilul intre 0 - 3 ani
    Activitati:
    - procurarea si distributia vitaminei D.

    INTERVENTIA 11. - SUPRAVEGHEREA STARII DE SANATATE IN COLECTIVITATI DE COPII SI ADOLESCENTI
    Obiectivul 1: Supravegherea dezvoltarii somatopsihice a elevilor
    Activitati:
    - supravegherea medicala a elevilor si interventii de ameliorare a starii de sanatate
    - masurarea si calcularea indicilor si indicatorilor antropofiziometrici ai elevilor
    - actiuni de monitorizare a riscului comportamental al elevilor si interventii de corectare a comportamentului
    Obiectivul 2: Promovarea unui comportament sanitar si social sanatos in colectivitatile de copii si adolescenti
    Activitati:
    - elaborarea, tiparirea si distribuirea materialelor informative.

    INTERVENTIA 12. - PROMOVAREA SANATATII FEMEII SI COPILULUI LA NIVEL COMUNITAR
    Obiectivul 1: Dezvoltarea sistemului de asistenta medicala comunitara
    Activitati:
    - crearea unui grup interministerial si initierea normelor legislative necesare
    - definirea atributiilor si normelor de functionare ale asistentului medical comunitar
    - introducerea asistentului medical comunitar in nomenclatorul de meserii
    - elaborarea curriculei si materialelor de formare a asistentilor comunitari
    - formare de formatori
    - instruirea asistentului medical comunitar in zonele-pilot
    - implementarea sistemului de asistenta medicala comunitara in zonele-pilot
    - elaborarea, tiparirea si distribuirea de materiale informative
    Obiectivul 2: Dezvoltarea sistemului de mediatori sanitari comunitari din cadrul comunitatilor de rromi
    Activitati:
    - definirea atributiilor si normelor de functionare ale mediatorului comunitar
    - formarea de mediatori sanitari din cadrul comunitatilor de rromi
    - implementarea sistemului de mediatori sanitari comunitari in zonele-pilot
    Obiectivul 3: Prevenirea si managementul violentei impotriva femeii si copilului
    Activitati:
    - campanii impotriva violentei.

    INTERVENTIA 13. - PROFILAXIA SI TRATAMENTUL UNOR AFECTIUNI CRONICE ALE COPILULUI
    Obiectivul 1: Profilaxia si tratamentul sindromului de detresa respiratorie la nou-nascut
    Obiectivul 2: Profilaxia si tratamentul astmului bronsic la copil
    Obiectivul 3: Profilaxia si tratamentul hepatitei B si C la copil
    Obiectivul 4: Profilaxia si tratamentul diareei cronice si sindromului de malabsorbtie la copil
    Obiectivul 5: Profilaxia si tratamentul mucoviscidozei la copil
    Obiectivul 6: Profilaxia si tratamentul hemofiliei la copil
    Obiectivul 7: Profilaxia si tratamentul epilepsiei la copil
    Obiectivul 8: Profilaxia si tratamentul imunodeficientelor primare umorale la copil
    Activitati:
    - crearea standardelor si ghidurilor
    - profilaxie si terapie prin administrare de medicamente specifice.

    INTERVENTIA 14. - PROFILAXIA SI TRATAMENTUL UNOR AFECTIUNI CRONICE ALE FEMEII
    Obiectivul 1: Profilaxia si tratamentul infertilitatii
    Activitati:
    - crearea standardelor si ghidurilor
    - investigarea standardizata a cuplurilor sterile
    - tratamentul infertilitatii de cuplu
    Obiectivul 2: Profilaxia si tratamentul tulburarilor legate de menopauza
    Activitati:
    - crearea standardelor si ghidurilor
    - investigarea standardizata a femeii la menopauza
    - tratamentul tulburarilor de menopauza.

    INTERVENTIA 15. - UNITATEA DE COORDONARE A PROGRAMULUI DE SANATATE A COPILULUI SI FAMILIEI
    Obiectiv: Imbunatatirea managementului programului de sanatate a copilului si familiei prin infiintarea Unitatii de Management a Programului de Sanatate a Copilului si Familiei in cadrul Institutului de Ocrotire a Mamei si Copilului "Alfred Rusescu" Bucuresti si sustinerea functionarii acesteia
    Activitati:
    - coordoneaza elaborarea documentatiei referitoare la structura si bugetul subprogramelor
    - coordoneaza elaborarea normelor metodologice ale subprogramelor
    - coordoneaza tehnic implementarea subprogramelor in teritoriile stabilite
    - monitorizeaza activitatile si indeplinirea obiectivelor subprogramelor
    - evalueaza activitatea din teritoriu si intocmeste rapoartele periodice specifice
    - informeaza Ministerul Sanatatii si Familiei asupra problemelor aparute in desfasurarea subprogramelor

    Indicatori de evaluare ai programului
    - Indicatori de rezultat
    Cresterea prevalentei utilizarii contraceptiei in      25%
    randul femeilor intre 15 - 45 de ani
    Scaderea incidentei avorturilor (la % pe an)           10%
    Scaderea mortalitatii materne prin avort la 1.000       0,15%
    nascuti vii
    Scaderea mortalitatii infantile la 1.000 nascuti vii   17%
    - Indicatori fizici:
        - numar de interventii de promovare a sanatatii     8
          copilului
        - numar de interventii de promovare a sanatatii     7
          reproducerii
        - numar de campanii de informare, educare si        4
          comunicare
    - Indicatori de eficienta:
        - cost mediu/interventie de promovare a sanatatii  36 miliarde lei
          copilului
        - cost mediu/interventie de promovare a sanatatii  31,5 miliarde lei
          reproducerii
        - cost mediu/campanie de informare, educare si      1 miliard lei
          comunicare
    Natura cheltuielilor programului:
    - Cheltuieli materiale si servicii
    - Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare in limita bugetului aprobat in conditiile legii
    - Cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii

    4. PROGRAM DE REFORMA, POLITICI DE SANATATE SI ADMINISTRATIE SANITARA
______________________________________________________________
              Indicatori                              2002
                                                     Program
______________________________________________________________
De eficienta:
Cost mediu/interventie de sanatate (mii lei)        57.875.190
Cost mediu/program de competenta si                    125.000
supraspecializare
Fizici:
Numar de interventii de sanatate                            42
Numar de programe de competenta si                          80
supraspecializare
Numar de sinteze ale starii de sanatate                     25
De rezultat:
Cresterea gradului de participare a personalului           20%
la cursuri de formare si de perfectionare (% pe an)
______________________________________________________________

    Institutii coordonatoare ale programului:
    - Ministerul Sanatatii si Familiei
    - Academia de Stiinte Medicale
    - Institutul National de Medicina Sportiva
    - Institutul de Management al Serviciilor de Sanatate
    - directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti
    - Centrul de Calcul, Statistica si Documentare Medicala.

    SUBPROGRAM 4.1. - REFORMA SI POLITICI DE SANATATE
    Obiectiv:
    - Reforma sectorului sanitar si implementarea politicilor de sanatate conform strategiei de dezvoltare
    Activitati:
    - Evaluarea si planificarea de servicii de sanatate
    - Elaborarea de sinteze ale starii de sanatate
    - Organizarea de cursuri de formare in planificare, finantare si management al serviciilor de sanatate, finantare in functie de diagnostic (DRG)
    - Editarea, tiparirea, distribuirea documentatiei DRG

    Indicatori de evaluare:
    - Indicatori de eficienta:
        - Cost mediu/interventie de sanatate (mii lei)     57.875.190
        - Cost mediu/program de competenta si                 125.000
          supraspecializare (mii lei)
    - Indicatori fizici:
        - Numar de interventii de sanatate                         42
        - Numar de programe de competenta si                       80
          supraspecializare
        - Numar de sinteze ale starii de sanatate                  25
    - Indicatori de rezultat:
        - Cresterea gradului de participare a                     20%
          personalului la cursuri de formare si de
          perfectionare (% pe an)

    SUBPROGRAM 4.2. - ADMINISTRATIE CENTRALA SI SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATE

    SUBPROGRAM 4.3. - REZERVA PENTRU SITUATII SPECIALE

    ANEXA 4

                      NORME METODOLOGICE
privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate in anul 2002

    I. Finantarea programelor, respectiv a subprogramelor de sanatate
    1. Ministerul Sanatatii si Familiei si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in calitate de ordonatori principali de credite, proiecteaza, implementeaza, finanteaza si coordoneaza programe, respectiv subprograme de sanatate, in scopul realizarii unor obiective de sanatate.
    2. Implementarea consta in punerea in practica a activitatilor necesare realizarii scopului si obiectivelor programului, respectiv ale subprogramului de sanatate, urmarindu-se rezultatele obtinute, precum si incadrarea in timpul si in costurile aprobate.
    3. Programele, respectiv subprogramele de sanatate, se elaboreaza si se executa in cadrul fiecarui capitol de cheltuieli, conform clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995.
    4. Institutele medicale sau alte unitati sanitare desemnate de Ministerul Sanatatii si Familiei pot coordona si finanta programe, subprograme sau actiuni de sanatate.
    5. Sumele alocate pentru programele, respectiv pentru subprogramele de sanatate se cuprind in bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare, se aproba o data cu acestea si se utilizeaza potrivit destinatiilor stabilite. Ordonatorii secundari si tertiari de credite evidentiaza sumele alocate, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, atat in plan, cat si in executie.
    6. Din sumele aprobate in bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei pentru finantarea programelor, respectiv a subprogramelor de sanatate, se pot efectua cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii si cheltuieli de capital, avandu-se in vedere urmatoarele precizari:
    a) In sumele prevazute la programele, respectiv la subprogramele de sanatate care se executa prin unitati finantate integral de la bugetul de stat de la titlul 20 "Cheltuieli materiale si servicii", se cuprind medicamente si materiale sanitare, materiale si prestari servicii cu caracter functional, obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament, reparatii curente, reparatii capitale, carti si publicatii.
    Cheltuielile de intretinere si gospodarire ale unitatilor sanitare sunt incluse in "Programul comunitar de sanatate publica".
    Cheltuielile pentru inspectiile sanitare de stat sunt cuprinse in "Programul comunitar de sanatate publica" si "Programul de sanatate a copilului si familiei".
    b) Sumele aferente procurarii vaccinurilor prin licitatie la nivel national sunt cuprinse in "Programul comunitar de sanatate publica", subprogramul "Supravegherea si controlul bolilor transmisibile", in bugetul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti.
    c) Cheltuielile aferente efectuarii unor teste de diagnostic care nu pot fi facute in laboratoarele obisnuite si a testelor de confirmare a diagnosticului sunt prevazute in bugetul Institutului "Cantacuzino" Bucuresti.
    d) Laptele praf ce se acorda gratuit in cadrul programului "Sanatatea copilului si familiei" se achizitioneaza si se distribuie in conditiile prevazute de Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0 - 12 luni, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 341 din 27 iunie 2001, si de Ordinul ministrului sanatatii si familiei si ministrului administratiei publice nr. 449/410/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0 - 12 luni care nu beneficiaza de lapte matern.
    e) Finantarea programelor, respectiv a subprogramelor, de sanatate, de la titlul 20 "Cheltuieli materiale si servicii" se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor de credite, in raport cu gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior si in limita bugetului aprobat.
    f) Finantarea programelor, respectiv a subprogramelor, de sanatate de la titlul 38 "Transferuri" se face lunar, pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor de credite, in raport cu gradul de utilizare a resurselor puse la dispozitie anterior si in limita bugetului aprobat.
    g) Din sumele aprobate programelor, respectiv subprogramelor, de sanatate la titlul 38 "Transferuri" art. 40 alin. 44 "Programe de sanatate", realizate prin unitatile sanitare finantate din venituri extrabugetare, conform legii, se asigura cheltuielile de personal pentru personalul angajat pe durata determinata sau cu fractiune de norma, potrivit art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, in anul 2002, cheltuielile materiale si servicii si de capital (cu aprobarea directiei coordonatoare), cu obligatia utilizarii sumelor respective numai pentru realizarea subprogramelor de sanatate pentru care sunt responsabile. Ocuparea posturilor pe durata determinata, cu norma intreaga sau cu fractiune de norma, se face cu aprobarea directiei de sanatate publica sau a Ministerului Sanatatii si Familiei, dupa caz.
    7. In cadrul subprogramului "Reabilitarea serviciilor de urgenta prespitaliceasca" se cuprind si cheltuielile aferente organizarii transportului, in cazuri speciale, cu aeronave, cu aprobarea Directiei generale de asistenta medicala, programe si servicii medicale integrate din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei.
    8. Contraceptivele achizitionate prin licitatie la nivel national din fondurile alocate "Programului de sanatate a copilului si familiei" se acorda fara plata, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 41/2002. Documentele justificative pe baza carora se acorda contraceptive fara plata sunt: carnetele de elev, student, somer, adeverinte emise de consiliile locale, precum si declaratii pe propria raspundere, dupa caz.
    9. Inregistrarea in contabilitate si circuitul documentelor in cazul unor achizitii de medicamente, vaccinuri si materiale sanitare pentru care achizitia si plata se fac centralizat sunt prezentate in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    10. a) Finantarea subprogramelor de sanatate din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate se efectueaza de catre casele de asigurari de sanatate de la cap. 62.16 "Servicii medicale si medicamente" titlul 20 "Cheltuieli materiale si servicii" art. 25 "Cheltuieli materiale si prestari servicii cu caracter medical", in cadrul bugetului aprobat.
    b) Sumele alocate sunt destinate asigurarii in spital si in ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra starii de sanatate a populatiei.
    c) Sumele aferente fiecarui subprogram de sanatate sunt stabilite de casele de asigurari de sanatate in functie de numarul de bolnavi si de costul mediu pe bolnav si sunt cuprinse in contractele incheiate, distinct, potrivit modelului prezentat in anexa, cu unitatile prestatoare de servicii medicale implicate, prevazute in anexa nr. 2 la ordin.
    d) Sumele destinate finantarii subprogramelor de sanatate, cuprinse in contracte, vor fi defalcate pentru procurarea medicamentelor sau a materialelor sanitare ce se acorda in spital si, respectiv, in ambulatoriu de catre casele de asigurari de sanatate in colaborare cu coordonatorii locali de programe de sanatate.
    e) Medicamentele ce se acorda in ambulatoriu in cadrul subprogramelor de sanatate se asigura prin farmaciile apartinand unitatilor sanitare prin care se deruleaza subprogramul.
    f) Unitatea prestatoare de servicii medicale prezinta caselor de asigurari de sanatate, in primele 5 zile ale lunii in curs, decontul pentru luna precedenta, cuprinzand numarul de bolnavi tratati, costul mediu pe bolnav, sumele achitate, conform copiei de pe ordinul de plata (cu stampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedenta, precum si cererea justificativa insotita de copia de pe factura emisa de furnizor pentru medicamentele si/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna in curs.
    g) Casele de asigurari de sanatate vor analiza indicatorii prezentati in decont si gradul de utilizare a resurselor puse la dispozitie anterior si vor deconta, in limita sumei prevazute in contract, in termen de 5 zile de la primire, contravaloarea facturii prezentate in copie de unitatea prestatoare de servicii medicale pentru medicamentele si/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna curenta in cadrul subprogramelor de sanatate.
    h) Neprezentarea documentelor prevazute la lit. f) de catre unitatile prestatoare de servicii medicale atrage sistarea finantarii.
    i) Nerespectarea clauzelor contractuale, in sensul utilizarii fondurilor pentru alte destinatii, sau neraportarea indicatorilor stabiliti atrage rezilierea contractului respectiv.
    j) Situatiile prevazute la lit. h) si i) vor fi aduse la cunostinta Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii si Familiei de catre organele constatatoare, in termen de 48 de ore de la data constatarii.
    11. Sursele de finantare a programelor, respectiv a subprogramelor, de sanatate pot fi completate, potrivit legii, cu donatii si sponsorizari.

    II. Raportarea indicatorilor din programele, respectiv subprogramele, de sanatate si responsabilitatile specifice in derularea acestora
    12. a) Indicatorii se monitorizeaza pe baza evidentei tehnico-operative conduse la nivelul unitatilor sanitare, al directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si al Ministerului Sanatatii si Familiei, precum si al caselor de asigurari de sanatate si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    b) Periodicitatea raportarii indicatorilor este stabilita prin anexa nr. 3 la ordin, pentru fiecare program, respectiv subprogram de sanatate, utilizandu-se modalitatile de raportare (suport de hartie, magnetic etc.) convenite cu directiile coordonatoare din minister.
    c) Casele de asigurari de sanatate transmit lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, o data cu raportarea contului de executie, sumele alocate de acestea pentru fiecare subprogram de sanatate, sumele utilizate de catre unitatile prestatoare de servicii medicale care deruleaza aceste subprograme, precum si indicatorii realizati, conform anexei nr. 3 la ordin.
    13. Costul mediu/indicator fizic se calculeaza ca raport intre suma alocata pentru actiunea respectiva si numarul de indicatori fizici. In cazul in care au fost finantate si alte actiuni pentru care nu au fost stabiliti sau raportati indicatori fizici, acestea vor fi enumerate indicandu-se costul total pe fiecare actiune. Costul mediu/bolnav tratat si costul mediu/cura (tip de terapie, sedinta, interventie) se calculeaza ca raport intre suma utilizata si numarul de bolnavi tratati, respectiv numarul de cure realizate (tip de terapie, sedinta, interventie).
    14. Nivelul costurilor medii va sta la baza unor analize comparative, atat cu nivelul indicatorilor prevazut sa se realizeze, cat si cu cel realizat de fiecare unitate.
    15. Unitatile sanitare care deruleaza programe, respectiv subprograme, de sanatate au obligatia de a raporta, pana la data de 10 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, directiilor de sanatate publica sau Ministerului Sanatatii si Familiei, dupa caz, indicatorii fizici si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora atat din sumele primite de la bugetul de stat, cat si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate. Dupa centralizare directiile de sanatate publica ii remit directiilor coordonatoare de programe din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, potrivit periodicitatii stabilite prin anexa nr. 3 la ordin, pana la data de 20 a primei luni din trimestrul urmator si pana la data de 25 ianuarie 2003, pentru indicatorii ce se raporteaza anual.
    16. In termen de 15 zile de la primirea datelor directiile generale coordonatoare de programe de sanatate din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei centralizeaza si analizeaza indicatorii raportati pe fiecare program, respectiv subprogram de sanatate, pe judete, stabilind nivelul indicatorilor de rezultate pe total program.
    17. Rezultatele analizelor, insotite, dupa caz, de propuneri de imbunatatire a activitatilor de elaborare, finantare si raportare a indicatorilor prevazuti in programele de sanatate, vor fi prezentate conducerii Ministerului Sanatatii si Familiei pana la data de 15 februarie 2003.
    18. a) Unitatile prestatoare de servicii medicale, care deruleaza subprograme de sanatate finantate de casele de asigurari de sanatate, transmit acestora raportari lunare privind sumele utilizate pe fiecare subprogram, precum si indicatorii realizati, conform prevederilor pct. 10 lit. f). Indicatorii prevazuti in anexa nr. 3 la ordin se raporteaza pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.
    b) Unitatile prestatoare de servicii medicale, care deruleaza subprograme de sanatate, au obligatia organizarii evidentei nominale (sau pe cod numeric personal) a bolnavilor care beneficiaza de medicamente sau materiale specifice prescrise in cadrul subprogramelor. Aceasta evidenta va fi pusa la dispozitie caselor de asigurari de sanatate si directiilor de sanatate publica trimestrial, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se face raportarea.
    19. Lunar, directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care au repartizate sarcini privind programele de sanatate, analizeaza, pe fiecare subprogram de sanatate si pe judete, sumele alocate si gradul de utilizare a fondurilor la nivelul unitatilor prestatoare de servicii medicale, precum si indicatorii fizici si de eficienta realizati.
    20. Responsabilitatile specifice in derularea programelor de sanatate sunt:
    a) Ministerul Sanatatii si Familiei, prin Directia generala a bugetului, asigura fondurile pentru finantarea programelor, respectiv a subprogramelor, de sanatate aprobate prin bugetul de stat.
    b) Coordonatorii nationali si directiile de sanatate publica, in calitate de coordonatori locali, raspund de utilizarea fondurilor aprobate pentru desfasurarea programelor, respectiv a subprogramelor de sanatate, organizarea activitatilor specifice prin compartimentele de specialitate si institutiile cu rol in realizarea subprogramului, raportarea, analiza si controlul indicatorilor fizici, de eficienta si de rezultat.
    c) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate raspund de asigurarea, urmarirea si controlul utilizarii fondurilor aprobate pentru derularea programelor de sanatate, monitorizarea si controlul indicatorilor fizici si de eficienta si de analiza indicatorilor.
    d) Medicii din cadrul unitatilor sanitare cu responsabilitati in realizarea subprogramului de sanatate, in calitate de coordonatori locali:
    - raspund de utilizarea fondurilor primite pentru efectuarea cheltuielilor;
    - dispun masurile necesare aplicarii metodologiei de program, in vederea asigurarii indeplinirii obiectivelor prevazute in subprogramul de sanatate;
    - raspund de organizarea, monitorizarea si buna desfasurare a activitatilor medicale din cadrul subprogramului de sanatate;
    - raspund de raportarea la timp a datelor catre directiile de sanatate publica si catre casele de asigurari de sanatate;
    - evalueaza impactul asupra starii de sanatate a populatiei cuprinse in subprogramele de sanatate.
    e) Contabilul-sef (directorul economic) al unitatii sanitare raspunde de modul de organizare a contabilitatii, a evidentelor tehnico-operative, de utilizarea sumelor potrivit destinatiilor aprobate, cu respectarea legilor in vigoare, de exactitatea si realitatea datelor raportate directiilor de sanatate publica si caselor de asigurari de sanatate.

    III. Controlul raportarii indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate
    21. Controlul raportarii indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele, de sanatate se realizeaza astfel:
    a) Controlul raportarii indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele, de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei va fi efectuat trimestrial de catre coordonatorii locali, respectiv de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, pentru institutiile sanitare care deruleaza subprograme de sanatate, si de catre coordonatorii nationali, directiile coordonatoare din minister, prin sondaj.
    b) Controlul raportarii indicatorilor prevazuti in subprogramele de sanatate finantate din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate va fi efectuat de catre casele de asigurari de sanatate, trimestrial, la unitatile prestatoare de servicii medicale care deruleaza aceste subprograme.
    22. Controlul va urmari, in principal, urmatoarele:
    a) incadrarea in bugetul aprobat, precum si masura in care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite si au servit la realizarea obiectivelor propuse in programul sau in subprogramul de sanatate respectiv;
    b) respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de derularea subprogramelor de sanatate;
    c) realitatea indicatorilor raportati;
    d) acuratetea si validitatea datelor colectate;
    e) eventualele obstacole sau disfunctionalitati in derularea programului sau subprogramului de sanatate.
    23. In urma fiecarui control se va intocmi un raport care va fi discutat cu persoanele responsabile in derularea subprogramelor de sanatate respective, in vederea remedierii eventualelor disfunctionalitati, urmand ca in termen de 30 de zile sa se stabileasca rezultatele finale ale controlului. In cazul in care directia de sanatate publica sau casa de asigurari de sanatate, dupa caz, identifica probleme ce nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi transmise spre solutionare directiilor coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei sau Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Pentru anul 2002 controlul anual se va efectua pana la data de 31 ianuarie 2003.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                              CONTRACT
    pentru finantarea programelor/subprogramelor de sanatate

    I. Partile contractante
    Casa de Asigurari de Sanatate .........................................., cu sediul in municipiul/orasul ..............., strada .............. nr. ........, judetul/sectorul .............., telefon/fax ................, reprezentata prin director general ...................... si director economic .................., pe de o parte,
    si
    unitatea sanitara ......................................., reprezentata prin director ................. si director economic/contabil-sef .................., acreditata/autorizata ..........................................................

    II. Obiectul contractului
    Obiectul prezentului contract il constituie finantarea subprogramelor de
sanatate .......................................................................
                      (se specifica fiecare subprogram)
pentru asigurarea medicamentelor si/sau a materialelor specifice ...............
................................................................................
             (se completeaza, dupa caz, in functie de subprograme)
necesare in terapia in spital si in ambulatoriu, conform Hotararii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, in anul 2002, si Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate si Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programe, respectiv subprograme, de sanatate aprobate prin bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, in anul 2002.

    III. Durata contractului
    3.1. Prezentul contract este valabil de la data incheierii lui si pana la data de 31 decembrie 2002.
    3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul partilor, in situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotararii Guvernului nr. 41/2002.

    IV. Obligatiile partilor
    4.1. Obligatiile Casei de Asigurari de Sanatate
    4.1.1. Casa de Asigurari de Sanatate ....................................... se obliga sa asigure fonduri pentru derularea subprogramelor de sanatate, decontand lunar contravaloarea facturilor pentru medicamente si/sau materiale specifice necesare asigurarii in spital si in ambulatoriu a tratamentelor pentru bolnavii cu afectiunile cuprinse in subprograme.
    4.1.2. Finantarea subprogramelor se face din Fondul de asigurari sociale de sanatate, in cadrul bugetului aprobat pentru cheltuieli materiale si prestari de servicii cu caracter medical.
    4.1.3. Sumele alocate sunt stabilite in functie de numarul de bolnavi tratati si de costul mediu pe bolnav.
    4.1.4. Defalcarea sumelor alocate pe spital si ambulatoriu se face de Casa de Asigurari de Sanatate ........................................ si de directia de sanatate publica.
    4.1.5. Medicamentele ce se acorda in ambulatoriu in cadrul subprogramelor se asigura prin farmacia unitatii sanitare prestatoare de servicii medicale prin care acestea se deruleaza.
    4.1.6. Casa de Asigurari de Sanatate ............................ analizeaza indicatorii prezentati in decontul inaintat de unitatea sanitara prestatoare de servicii medicale, precum si gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior.
    4.1.7. Casa de Asigurari de Sanatate ........................... deconteaza, in termen de 5 zile, in baza cererilor justificate transmise de unitatea sanitara, in limita sumei prevazute in contract, contravaloarea facturii, prezentata in copie, pentru medicamentele si/sau materialele specifice necesare in tratamentul din luna curenta.
    4.2. Obligatiile unitatii sanitare ...................................
    Unitatea sanitara are urmatoarele obligatii:
    4.2.1. sa elaboreze strategii de profilaxie primara, secundara si tertiara pentru bolile cuprinse in program;
    4.2.2. sa utilizeze fondurile primite pentru fiecare subprogram de sanatate, potrivit destinatiei acestora;
    4.2.3. sa dispuna masuri pentru gestionarea eficienta a mijloacelor materiale si banesti;
    4.2.4. sa organizeze evidenta cheltuielilor pe fiecare subprogram si pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, atat in prevederi, cat si in executie;
    4.2.5. sa se asigure ca serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract sa se incadreze din punct de vedere al calitatii in normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de catre comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    4.2.6. sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele conform reglementarilor in vigoare;
    4.2.7. sa efectueze achizitia medicamentelor, in conditiile legii, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate si ale Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programe, respectiv subprograme de sanatate, in anul 2002;
    4.2.8. sa transmita casei de asigurari de sanatate raportari lunare privind sumele utilizate pe fiecare subprogram de sanatate, precum si indicatorii realizati, raspunzand de exactitatea si realitatea datelor raportate pentru justificarea platii contravalorii facturii pentru medicamentele si/sau materialele specifice procurate in luna precedenta;
    4.2.9. sa organizeze evidenta nominala (sau a codurilor numerice personale) a bolnavilor care beneficiaza de medicamentele si/sau materialele specifice prescrise in cadrul subprogramelor de sanatate. Pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii semestrului va raporta casei de asigurari de sanatate evidenta nominala a bolnavilor tratati in cadrul subprogramelor de sanatate.

    V. Valoarea contractului (se detaliaza fiecare subprogram pe destinatii 2.2, 2.3, 2.4 etc.)
    5.1 ......................... lei, din care:
    5.1.1 ....................... lei pe spital;
    5.1.2 ....................... lei pe ambulatoriu.
    5.2.
    5.3.
    5.4. Finantarea subprogramelor
    5.4.1. Unitatea sanitara prezinta in primele 5 zile ale lunii curente, pentru luna expirata, decontul cuprinzand numarul de bolnavi tratati, costul mediu pe bolnav, sumele achitate conform ordinului de plata (cu stampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamentele si/sau materialele specifice procurate in luna precedenta, precum si cererea justificativa, insotita de copia facturii emise de furnizor pentru medicamentele si/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna in curs.
    5.4.2. Casa de asigurari de sanatate analizeaza indicatorii prezentati prin decont, precum si gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior si deconteaza, in limita sumei prevazute in contract, in termen de maximum 5 zile de la primire, contravaloarea facturii prezentate in copie de unitatea prestatoare de servicii medicale pentru medicamentele si/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna curenta.

    VI. Raspunderea contractuala
    6.1. Unitatea sanitara are urmatoarele responsabilitati:
    6.1.1. Prin medicii coordonatori:
    a) raspunde de utilizarea fondurilor primite pentru efectuarea cheltuielilor pentru medicamentele si materialele specifice;
    b) raspunde de organizarea evidentei nominale (sau a codurilor numerice personale) a bolnavilor care beneficiaza de medicamentele si/sau materialele specifice prescrise in cadrul subprogramelor;
    c) dispune masurile necesare aplicarii metodologiei de program, in vederea asigurarii indeplinirii obiectivelor prevazute in program;
    d) raspunde de organizarea, monitorizarea si buna desfasurare a activitatilor medicale din cadrul programului;
    e) raspunde de raportarea la timp a datelor catre Casa de Asigurari de Sanatate ...................., precum si de realitatea si exactitatea acestora;
    f) evalueaza impactul asupra starii de sanatate a populatiei cuprinse in program.
    6.1.2. Prin contabilul-sef al unitatii sanitare:
    - raspunde de modul de organizare a evidentelor tehnico-operative, de utilizarea sumelor alocate potrivit destinatiilor aprobate, cu respectarea normelor legale in vigoare, de exactitatea si realitatea datelor raportate lunar.
    6.2. Casa de Asigurari de Sanatate ............................ controleaza trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate si analizeaza lunar indicatorii prezentati.
    6.2.1. Controlul casei de asigurari de sanatate va urmari, in principal, urmatoarele:
    a) daca activitatile se desfasoara conform reglementarilor legale in vigoare;
    b) daca se constata obstacole sau disfunctionalitati in derularea programului;
    c) daca se incadreaza in sumele contractate pe subprograme de sanatate, daca fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite si daca au servit la realizarea obiectivelor propuse in domeniul sau subprogramul respectiv;
    d) daca persoanele implicate respecta responsabilitatile legate de subprogram;
    e) verifica realitatea si exactitatea datelor.
    6.3. Neprezentarea de catre unitatea sanitara a documentelor prevazute la pct. 4.1 din prezentul contract atrage sistarea finantarii.
    6.4. Nerespectarea clauzelor cuprinse la pct. 3.2.2 si 3.2.8 atrage rezilierea contractului.

    VII. Solutionarea litigiilor
    7.1. Litigiile aparute pe perioada derularii contractului se solutioneaza de catre parti pe cale amiabila. In situatia in care partile nu ajung la o intelegere, acestea se vor adresa organelor jurisdictionale competente.

    VIII. Clauze speciale
    8.1. Se pot incheia acte aditionale la prezentul contract in situatia in care, prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, se aproba modificari in volumul si in structura programului, pe parcursul derularii acestuia.
    8.2. Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului. Daca pe durata prezentului contract expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare pentru toata durata de valabilitate a contractului.

    IX. Dispozitii finale
    9.1. Orice modificare poate fi facuta numai cu acordul scris al ambelor parti.
    9.2. In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator, numai cu acordul partilor.
    9.3. Rezilierea contractului inainte de expirarea valabilitatii acestuia poate fi facuta numai cu acordul celor doi semnatari.

    X. Forta majora
    10.1. Orice imputernicire independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargou.
    10.2. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    10.3. Daca nu se procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea la termen.
    10.4. In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.
    Prezentul contract s-a incheiat astazi, ..........., in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, si se completeaza conform normelor in vigoare.

      CASA DE ASIGURARI DE SANATATE            UNITATEA SANITARA

             Director general,                      Director,

            Director economic,            Director economic/contabil-sef

         Vizat Serviciul juridic

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Inregistrarea in contabilitate si circuitul documentelor in cazul achizitiilor centralizate de la bugetul de stat

    Inregistrarea in contabilitate a achizitiilor centralizate
    I. In situatia in care institutul de sanatate publica achizitioneaza centralizat vaccinuri, le distribuie gratuit directiilor de sanatate publica si acestea medicilor de familie
    1. Achizitia centralizata de vaccinuri la nivelul institutului de sanatate publica, in baza contractelor de achizitii:

                600.01         =                 234
    "Medicamente si materiale                "Furnizori"
              sanitare"

    2. Achitarea obligatiilor catre furnizori privind achizitia de vaccinuri:

                234            =                 700.01
            "Furnizori"           "Finantarea din bugetul de stat"

    3. Distribuirea vaccinurilor catre directiile de sanatate publica, in baza repartizarii aprobate de Ministerul Sanatatii si Familiei; si a avizului de insotire a marfii:

                213.01         =                 600.01
    "Decontari cu unitatile"      "Medicamente si materiale sanitare"

    4. Intrarea in gestiunea directiilor de sanatate publica a vaccinurilor, in baza avizului de insotire a marfii si a repartizarii aprobate de Ministerul Sanatatii si Familiei, de la Institutul de Sanatate Publica Bucuresti:

                600.01         =                 213.01
    "Medicamente si materiale         "Decontari cu unitatile"
               sanitare"

    5. Distribuirea de la directia de sanatate publica catre medicii de familie a vaccinurilor, pe baza de aviz de insotire a marfii:

                213.01         =                 600.01
    "Decontari cu unitatile"      "Medicamente si materiale sanitare"

    6. Inregistrarea pe cheltuieli la nivelul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti se face in baza justificarii consumului de vaccinuri de catre medicii de familie, intocmit pe fisa cartografica sau tabel nominal; acesta se centralizeaza de directiile de sanatate publica pe documentul "Raport de justificare a consumului", care se aproba de conducerea unitatii/institutului.

                410            =                  213.01
    "Cheltuielile institutiei        "Decontari cu institutiile"
       publice finantate de
            la buget"

    II. Directia de sanatate publica achizitioneaza contraceptive centralizat si le distribuie cabinetelor de planificare familiala.
    1. Achizitionarea de contraceptive la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, in baza contractului de achizitii:

                600.01         =                 234
    "Medicamente si materiale                "Furnizori"
              sanitare"

    2. Achitarea obligatiilor catre furnizori privind achizitia de contraceptive:

                234            =                 700.01
            "Furnizori"           "Finantarea din bugetul de stat"

    3. Distribuirea catre medicii de familie, pe baza repartizarii aprobate de directiile de sanatate publica, a contraceptivelor, cu avizul de insotire a marfii:

                213.01         =                 600.01
    "Decontari cu unitatile"      "Medicamente si materiale sanitare"

    4. Justificarea consumului la directiile de sanatate publica de catre medicii de familie (prin raport lunar pentru distribuirea contraceptivelor gratuite sau tabel nominal), pentru trecerea pe cheltuieli cu aprobarea conducerii directiei de sanatate publica si a responsabilului de program:

                410            =                 213.01
          "Cheltuielile                 "Decontari cu unitatile"
      institutiilor publice
      finantate de la buget"

    III. In cazul achizitionarii prin unitatile sanitare finantate din venituri extrabugetare desemnate de Ministerul Sanatatii si Familiei:
    1. Incasarea sumelor din alocatiile bugetare:

                192            =                 592
    "Disponibil din alocatii      "Venituri din alocatii bugetare
    bugetare cu destinatie            cu destinatie speciala"
            speciala"

    2. Achizitia de contraceptive in baza contractelor de achizitie:

                600.01         =                 234
    "Medicamente si materiale                "Furnizori"
               sanitare"

    3. Achitarea furnizorilor privind achizitia de contraceptive:

                234            =                 192
            "Furnizori"           "Disponibil din alocatii bugetare
                                        cu destinatie speciala"

    4. Distribuirea de catre unitatile sanitare finantate din venituri extrabugetare, achizitoare ale contraceptivelor, pe baza de aviz de insotire a marfii, la unitatile sanitare si medicii de familie:

                213.01         =                 600.01
    "Decontari cu unitatile"      "Medicamente si materiale sanitare"

    5. Justificarea consumului (prin raport lunar pentru distribuirea contraceptivelor gratuite sau tabel nominal) de catre unitatile sanitare sau medicii de familie si trecerea pe cheltuieli la unitatea sanitara care a achizitionat centralizat contraceptive (trimestrial)

                492            =                 213.01
    "Cheltuieli din alocatii           "Decontari cu unitatile"
     bugetare cu destinatie
             speciala"SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 85/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 85 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 85/2002
Ordin 1041 2002
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, in anul 2002
Rectificare 1041 2002
Ordin 931 2002
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 819/287/2002 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate in anul 2002
Ordin 819 2002
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate in anul 2002
Ordin 551 2002
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate in anul 2002
Ordin 510 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizarii programelor, respectiv subprogramelor de sanatate
Ordin 179 2002
pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate in anul 2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu