E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1041/139 din 24 decembrie 2002

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, in anul 2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 1.041 din 24 decembrie 2002
              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
              Nr. 139 din 20 decembrie 2002
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 148 din  7 martie 2003

    In temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, precum si al Hotararii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, in anul 2002, cu modificarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. DB/14.197/CNAS/3.152/2002,

    ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, in anul 2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 13 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza astfel:
    1. In anexa nr. 3, subprogramul 2.2 "Preventie si control in patologia oncologica", la "Indicatori de evaluare", indicatorii fizici sunt urmatorii:
    - numar de teste screening - 50.000;
    - numar de cazuri inregistrate in RNC - 30.000;
    - numar de tratamente efectuate/an bolnavilor, pe coduri de boala si tipuri de terapie - 497.379.
    2. Anexa nr. 4 se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

            Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                      prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 4
    la Ordinul ministrului sanatatii si familiei
    si al presedintelui Casei Nationale
    de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002)

                            NORME METODOLOGICE
privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate, in anul 2002

    I. Finantarea programelor, respectiv a subprogramelor de sanatate
    1. Ministerul Sanatatii si Familiei si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in calitate de ordonatori principali de credite, proiecteaza, implementeaza, finanteaza si coordoneaza programe, respectiv subprograme de sanatate, in scopul realizarii unor obiective de sanatate.
    2. Implementarea consta in punerea in practica a activitatilor necesare realizarii scopului si obiectivelor programului, respectiv ale subprogramului de sanatate, urmarindu-se rezultatele obtinute, precum si incadrarea in timpul si in costurile aprobate.
    3. Institutele medicale sau alte unitati sanitare desemnate de Ministerul Sanatatii si Familiei pot coordona si finanta subprograme sau actiuni de sanatate.
    4. Sumele alocate pentru subprogramele de sanatate se cuprind in bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare, se aproba o data cu acestea si se utilizeaza potrivit destinatiilor stabilite. Ordonatorii secundari si tertiari de credite evidentiaza sumele alocate pe subdiviziunile clasificatiei bugetare atat in plan, cat si in executie.
    5. Din sumele aprobate in bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei pentru finantarea programelor, respectiv a subprogramelor de sanatate, se pot efectua cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii si cheltuieli de capital, avandu-se in vedere urmatoarele precizari:
    a) In sumele prevazute la subprogramele de sanatate care se executa prin unitati finantate integral de la bugetul de stat de la titlul 20 "Cheltuieli materiale si servicii" se cuprind medicamente si materiale sanitare, materiale si prestari de servicii cu caracter functional, obiecte de inventar si de mica valoare sau scurta durata si echipament, reparatii curente, reparatii capitale, carti si publicatii.
    Cheltuielile de intretinere si gospodarire ale unitatilor sanitare sunt incluse in "Programul comunitar de sanatate publica".
    Cheltuielile pentru inspectiile sanitare de stat sunt cuprinse in "Programul comunitar de sanatate publica" si in "Programul de sanatate a copilului si familiei".
    b) Sumele aferente procurarii vaccinurilor prin licitatie la nivel national sunt cuprinse in "Programul comunitar de sanatate publica", subprogramul "Supravegherea si controlul bolilor transmisibile", in bugetul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti.
    c) Cheltuielile aferente efectuarii unor teste de diagnostic care nu pot fi facute in laboratoarele obisnuite si a testelor de confirmare a diagnosticului sunt prevazute in bugetul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino".
    d) Laptele praf ce se acorda gratuit in cadrul Programului de sanatate a copilului si familiei se achizitioneaza si se distribuie in conditiile prevazute de Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0 - 12 luni, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 341 din 27 iunie 2001, si de Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului administratiei publice nr. 449/410/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0 - 12 luni care nu beneficiaza de lapte matern.
    e) Finantarea subprogramelor de sanatate de la titlul 20 "Cheltuieli materiale si servicii" se face lunar pe total titlu, pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor de credite, in raport cu gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior si in limita bugetului aprobat.
    f) Finantarea subprogramelor de sanatate de la titlul 38 "Transferuri" se face lunar pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor de credite si in limita bugetului aprobat.
    g) Din sumele aprobate subprogramelor de sanatate la titlul 38 "Transferuri", articolul 40, alineatul 44 "Programe de sanatate", realizate prin unitatile sanitare finantate din venituri extrabugetare, conform legii, se asigura cheltuielile de personal pentru personalul angajat pe durata determinata sau cu fractiune de norma, potrivit art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, in anul 2002, cheltuielile materiale si servicii si de capital (cu aprobarea directiei coordonatoare), cu obligatia utilizarii sumelor respective numai pentru realizarea subprogramelor de sanatate pentru care sunt responsabile. Ocuparea posturilor pe durata determinata, cu norma intreaga sau fractiune de norma, se face cu aprobarea directiei de sanatate publica sau a Ministerului Sanatatii si Familiei, dupa caz.
    h) Din veniturile proprii realizate de institutiile sanitare publice se finanteaza programe, respectiv subprograme de sanatate, in conditiile legii.
    6. In cadrul subprogramului "Reabilitarea serviciilor de urgenta prespitaliceasca" se cuprind si cheltuielile aferente organizarii transportului, in cazuri speciale si cu aeronave, cu aprobarea Directiei generale asistenta medicala si programe.
    7. Contraceptivele achizitionate prin licitatie la nivel national din fondurile alocate Programului de sanatate a copilului si familiei se acorda fara plata, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 41/2002. Documentele justificative pe baza carora se acorda contraceptive fara plata sunt: carnetele de elev, de student si de somer, adeverinte emise de consiliile locale, precum si declaratii pe propria raspundere, dupa caz.
    8. Inregistrarea in contabilitate si circuitul documentelor in cazul unor achizitii de medicamente, vaccinuri si materiale sanitare pentru care achizitia si plata se fac centralizat sunt prezentate in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    9. a) Finantarea subprogramelor de sanatate din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate se efectueaza de casele de asigurari de sanatate de la capitolul 62.16 "Servicii medicale si medicamente" titlul 20 "Cheltuieli materiale si servicii" articolul 25 "Cheltuieli materiale si prestari de servicii cu caracter medical", in cadrul bugetului aprobat.
    b) Sumele alocate sunt destinate asigurarii in spital si in ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra starii de sanatate a populatiei.
    c) Sumele aferente fiecarui subprogram de sanatate sunt stabilite de casele de asigurari de sanatate in functie de numarul de bolnavi si de costul mediu/bolnav si sunt cuprinse in contractele incheiate, distinct, potrivit modelului prezentat in anexa, cu unitatile prestatoare de servicii medicale implicate, prevazute in anexa nr. 2 la ordin.
    d) Sumele destinate finantarii subprogramelor de sanatate cuprinse in contracte vor fi defalcate pentru procurarea medicamentelor sau a materialelor sanitare ce se acorda in spital si, respectiv, in ambulatoriu, de catre casele de asigurari de sanatate in colaborare cu coordonatorii locali de programe de sanatate.
    e) Medicamentele ce se acorda in ambulatoriu in cadrul subprogramelor de sanatate se asigura prin farmaciile apartinand unitatilor sanitare prin care se deruleaza subprogramul.
    f) Unitatea prestatoare de servicii medicale prezinta caselor de asigurari de sanatate, in primele 5 zile ale lunii in curs, decontul pentru luna precedenta, cuprinzand numarul de bolnavi tratati, costul mediu/bolnav, sumele achitate, conform copiei ordinului de plata (cu stampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedenta, precum si cererea justificativa insotita de copia de pe factura emisa de furnizor pentru medicamentele si/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna in curs.
    g) Casele de asigurari de sanatate vor analiza indicatorii prezentati in decont si gradul de utilizare a resurselor puse la dispozitie anterior si vor deconta, in limita sumei prevazute in contract, in termen de 5 zile de la primire, contravaloarea facturii prezentate in copie de unitatea prestatoare de servicii medicale pentru medicamentele si/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna curenta in cadrul subprogramelor de sanatate.
    h) Neprezentarea documentelor prevazute la lit. f) de catre unitatile prestatoare de servicii medicale atrage sistarea finantarii.
    i) Nerespectarea clauzelor contractuale in sensul utilizarii fondurilor pentru alte destinatii sau neraportarea indicatorilor stabiliti atrage rezilierea contractului respectiv.
    j) Situatiile prevazute la lit. h) si i) vor fi aduse la cunostinta Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii si Familiei de catre organele constatatoare, in termen de 48 de ore de la data constatarii.
    10. Sursele de finantare a programelor, respectiv a subprogramelor de sanatate, pot fi completate, potrivit legii, cu donatii si sponsorizari.

    II. Raportarea indicatorilor din subprogramele de sanatate si responsabilitatile specifice in derularea acestora
    11. a) Indicatorii fizici si de eficienta prevazuti in subprogramele de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei se monitorizeaza pe baza evidentei tehnico-operative conduse la nivelul unitatilor sanitare, al directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Indicatorii se transmit directiilor coordonatoare de programe din Ministerul Sanatatii si Familiei pentru centralizare, analiza si luare de masuri si vor sta la baza raportarilor trimestriale efectuate de acestea pe formularele anexa la Situatia financiara. Anual, pe baza acestor indicatori directiile coordonatoare din Ministerul Sanatatii si Familiei vor stabili indicatorii de rezultat.
    b) Periodicitatea raportarii indicatorilor prevazuti in subprogramele de sanatate este trimestriala si anuala pentru indicatorii fizici si de eficienta si anuala pentru indicatorii de rezultat, utilizandu-se modalitatile de raportare (suport hartie, magnetic etc.) convenite cu directiile coordonatoare din Ministerul Sanatatii si Familiei.
    c) Indicatorii fizici si de eficienta corespunzatori subprogramelor de sanatate finantate din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate se transmit caselor de asigurari de sanatate si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate in vederea analizei acestora.
    d) Casele de asigurari de sanatate transmit lunar Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, o data cu raportarea contului de executie, sumele alocate de acestea pentru fiecare subprogram de sanatate, sumele utilizate de unitatile prestatoare de servicii medicale care deruleaza aceste subprograme, precum si indicatorii realizati, conform anexei nr. 3 la ordin.
    12. Costul mediu/indicator fizic se calculeaza ca raport intre suma alocata pentru actiunea respectiva si numarul de indicatori fizici. In cazul in care au fost finantate si alte actiuni pentru care nu au fost stabiliti sau raportati indicatori fizici, acestea vor fi enumerate, indicandu-se costul total pe fiecare actiune. Costul mediu/bolnav tratat si costul mediu/cura (tip de terapie, sedinta, interventie) se calculeaza ca raport intre suma utilizata si numarul de bolnavi tratati, respectiv numarul de cure realizate (tip de terapie, sedinta, interventie).
    13. La finele anului, nivelul costurilor medii va sta la baza unor analize comparative atat cu nivelul indicatorilor prevazut a se realiza, cat si cu cel realizat.
    14. Unitatile sanitare care deruleaza subprograme de sanatate au obligatia de a raporta, pana la data de 10 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, directiilor de sanatate publica sau Ministerului Sanatatii si Familiei, dupa caz, indicatorii fizici si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora. Dupa centralizare, directiile de sanatate publica transmit acesti indicatori directiilor coordonatoare de programe din Ministerul Sanatatii si Familiei, pana la data de 20 a primei luni din trimestrul urmator si pana la 25 ianuarie 2003, pentru indicatorii ce se raporteaza anual.
    15. In termen de 15 zile de la primirea datelor anuale, directiile coordonatoare de programe din Ministerul Sanatatii si Familiei centralizeaza si analizeaza indicatorii raportati, pe judete, stabilind nivelul indicatorilor de rezultate, pe total program.
    16. Rezultatele analizelor insotite, dupa caz, de propuneri de imbunatatire a activitatilor de elaborare, finantare si raportare a indicatorilor prevazuti in programele de sanatate vor fi prezentate conducerii Ministerului Sanatatii si Familiei pana la data de 15 februarie 2003.
    17. a) Unitatile prestatoare de servicii medicale care deruleaza subprograme de sanatate finantate de casele de asigurari de sanatate transmit acestora raportari lunare privind sumele utilizate pe fiecare subprogram, precum si indicatorii realizati, conform prevederilor pct. 10 lit. f). Indicatorii prevazuti in anexa nr. 3 la ordin se raporteaza pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.
    b) Unitatile prestatoare de servicii medicale care deruleaza subprograme de sanatate au obligatia organizarii evidentei nominale (sau pe cod numeric personal) a bolnavilor care beneficiaza de medicamente sau de materiale specifice prescrise in cadrul subprogramelor. Aceasta evidenta va fi pusa la dispozitia caselor de asigurari de sanatate trimestrial, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se face raportarea.
    18. Lunar, directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care au repartizate sarcini privind programele de sanatate, analizeaza pe fiecare subprogram de sanatate si pe judete sumele alocate si gradul de utilizare a fondurilor la nivelul unitatilor prestatoare de servicii medicale, precum si indicatorii fizici si de eficienta realizati.
    19. Responsabilitatile specifice in derularea programelor de sanatate revin:
    a) Ministerului Sanatatii si Familiei, prin Directia generala a bugetului, care asigura fondurile pentru finantarea programelor, respectiv a subprogramelor de sanatate, de la bugetul de stat;
    b) institutiilor sanitare publice care asigura fondurile pentru finantarea subprogramelor de sanatate din venituri proprii;
    c) coordonatorilor nationali si directiilor de sanatate publica, in calitate de coordonatori locali, care raspund de utilizarea fondurilor aprobate pentru desfasurarea programelor, respectiv a subprogramelor de sanatate, de organizarea activitatilor specifice prin compartimentele de specialitate si institutiile cu rol in realizarea subprogramului, de raportarea, analiza si controlul indicatorilor fizici, de eficienta si de rezultate;
    d) Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si caselor de asigurari de sanatate, care raspund de asigurarea, urmarirea si controlul utilizarii fondurilor aprobate pentru derularea programelor de sanatate, de monitorizarea si controlul indicatorilor fizici si de eficienta si de analiza indicatorilor;
    e) medicilor din cadrul unitatilor sanitare cu responsabilitati in realizarea subprogramului de sanatate, in calitate de coordonatori locali, care:
    - raspund de utilizarea fondurilor primite pentru efectuarea cheltuielilor;
    - dispun masurile necesare aplicarii metodologiei de program in vederea asigurarii indeplinirii obiectivelor prevazute;
    - raspund de organizarea, de monitorizarea si buna desfasurare a activitatilor medicale din cadrul subprogramului de sanatate;
    - raspund de raportarea la timp a datelor catre directiile de sanatate publica si casele de asigurari de sanatate;
    - evalueaza impactul asupra starii de sanatate a populatiei cuprinse in subprogramele de sanatate;
    f) contabilului-sef (directorului economic) al unitatii sanitare, care raspunde de modul de organizare a contabilitatii, a evidentelor tehnico-operative, de utilizarea sumelor potrivit destinatiilor aprobate, cu respectarea legilor in vigoare, de exactitatea si realitatea datelor raportate directiilor de sanatate publica si caselor de asigurari de sanatate.

    III. Controlul raportarii indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate
    20. Indicatorii prevazuti in programele de sanatate aprobate prin bugetul de stat sunt supusi controlului ce se efectueaza de organele abilitate.
    21. Controlul raportarii indicatorilor din subprogramele de sanatate se realizeaza astfel:
    a) Pentru subprogramele de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei controlul raportarii indicatorilor va fi efectuat trimestrial de catre coordonatorii locali, respectiv directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, pentru institutiile sanitare care deruleaza subprograme de sanatate, si de catre coordonatorii nationali, directiile coordonatoare din minister, prin sondaj.
    b) Pentru subprogramele de sanatate finantate din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate controlul raportarii indicatorilor va fi efectuat de casele de asigurari de sanatate, trimestrial, la unitatile prestatoare de servicii medicale care deruleaza aceste subprograme.
    22. Controlul indicatorilor din subprogramele de sanatate va urmari, in principal, urmatoarele:
    a) incadrarea in bugetul aprobat, precum si masura in care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite si au servit la realizarea obiectivelor propuse in programul sau in subprogramul de sanatate respectiv;
    b) respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de derularea subprogramelor de sanatate;
    c) realitatea indicatorilor raportati;
    d) acuratetea si validitatea datelor colectate;
    e) eventuale obstacole sau disfunctionalitati in derularea programului sau a subprogramului de sanatate.
    23. In urma fiecarui control se va intocmi un raport care va fi discutat cu persoanele responsabile in derularea subprogramelor de sanatate respective, in vederea remedierii eventualelor disfunctionalitati, urmand ca, in termen de 30 de zile, sa se stabileasca rezultatele finale ale controlului. In cazul in care directia de sanatate publica sau casa de asigurari de sanatate, dupa caz, identifica probleme ce nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi transmise spre solutionare directiilor coordonatoare din Ministerul Sanatatii si Familiei sau Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Pentru anul 2002 controlul anual se va efectua pana la data de 31 ianuarie 2003.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1041/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1041 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu