Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.849 din 21.06.2013

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 409 din 08 iulie 2013SmartCity1

În conformitate cu prevederileOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. 1 se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor nr. 59/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 595/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 17 februarie 2005, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Articolul 3Departamentul pentru controlul exporturilor va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean
ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare Prezentele norme metodologice stabilesc metodologia de control al operaţiunilor cu produse militare menţionate la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor, denumit în continuare ANCEX.

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Ansamblul normelor metodologice cuprinde, pe capitole şi secţiuni, normele metodologice privind autorizarea prin înregistrare, certificare şi licenţă, activitatea de control şi cooperarea cu industria. Articolul 2Pentru scopul prezentelor norme metodologice, termenii specifici utilizaţi sunt cei definiţi la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă. Articolul 3(1) În cadrul procesului de autorizare prin licenţă pentru derularea operaţiunilor cu produse militare, solicitantul parcurge, după caz, următoarele etape:a)stabilirea caracterului de produs militar prin încadrarea lui în Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni; b)încadrarea operaţiunii care urmează să fie realizată în unul dintre tipurile de operaţiuni prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă; c)solicitarea la ANCEX, în nume propriu, a înregistrării şi, după caz, a certificării; d)solicitarea la ANCEX, în nume propriu, a eliberării licenţei de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau transbordare, după caz; e)completarea şi depunerea la sediul ANCEX a formularelor corespunzătoare stabilite în anexele la prezentele norme, însoţite de documentaţia prevăzută de prezentele norme metodologice şi de autorizaţia eliberată de autorităţile publice abilitate, după caz. (2) Cererile de înregistrare, de certificare sau de licenţă, împreună cu datele şi informaţiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operaţiunile cu produse militare sunt semnate de către reprezentantul legal al persoanei juridice, abilitat să angajeze răspunderea juridică sau, după caz, de către persoanele fizice interesate.(3) Răspunderea pentru corectitudinea datelor şi a informaţiilor prezentate în sprijinul cererilor de înregistrare, certificare, consultanţă sau de licenţă revine solicitanţilor.(4) Corelarea termenelor procesului de autorizare prin licenţă a operaţiunilor cu produse militare, cu termenele prevăzute în documentele comerciale, cade în responsabilitatea exclusivă a solicitantului de licenţă. Articolul 4 (1) Persoanele juridice, inclusiv autorităţile publice care desfăşoară operaţiuni cu produse militare, au obligaţia să desemneze o structură administrativă distinctă sau, după caz, cel puţin o persoană competentă, cu atribuţii şi responsabilităţi exprese în domeniul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, denumită în continuare persoană de contact.(2) Persoana de contact are următoarele obligaţii:a)să cunoască legislaţia română în domeniul controlului exporturilor de produse militare, b)să se informeze cu privire la noutăţile apărute în domeniul controlului exporturilor de produse militare, c)să manifeste corectitudine, transparenţă, rigoare şi responsabilitate în comunicarea cu ANCEX. Articolul 5Persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanţa de urgenţă, care desfăşoară operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, au obligaţia să participe la activităţile organizate de ANCEX pentru informarea cu privire la aplicarea legislaţiei naţionale în domeniu. Articolul 6(1) Persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanţa de urgenţă sunt obligate să păstreze timp de 15 ani toate documentele privind operaţiunile efectuate cu produse militare supuse regimului de control.(2) În cazul produselor militare care fac obiectul unor instrumente internaţionale privind trasabilitatea, persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanţa de urgenţă au obligaţia de a păstra cel puţin 20 de ani documentele privind operaţiunile de export, import, transfer sau de intermediere efectuate.(3) Persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanţa de urgenţă, care desfăşoară operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, sunt obligate să păstreze evidenţe detaliate privind facturile, modul de ambalare a mărfurilor, mijlocul de transport, documentele de transport, documentele vamale, alte documente necesare la identificarea elementelor privind operaţiunea şi să transmită la ANCEX datele deţinute, prin raportări periodice sau la cerere. Capitolul IIÎnregistrarea Articolul 7În vederea efectuării de operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, orice persoană juridică sau fizică rezidentă în România, inclusiv autorităţile publice, are obligaţia de a se înregistra la ANCEX. Articolul 8Înregistrarea se efectuează pentru una sau mai multe operaţiuni de comerţ exterior, cu una ori mai multe categorii de produse militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni şi are valabilitate maximum 3 ani de la data emiterii. Secţiunea 1Procedura de înregistrare Articolul 9(1) În vederea înregistrării, solicitantul trebuie să depună la ANCEX cererea de înregistrare şi angajamentul, semnate de reprezentantul persoanei juridice abilitat să angajeze răspunderea juridică conform prevederilor legale sau de către persoana fizică interesată, după caz.(2) În cazul persoanelor juridice, cererea de înregistrare va fi însoţită de următoarele documente:a)curriculum vitae (model european) al persoanei care semnează cererea şi angajamentul; b)cazierul judiciar în original; c)o declaraţie pe propria răspundere referitoare la neimplicarea acesteia în activităţi interzise de ordonanţa de urgenţă; d)certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comerţului, în copie; e)certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată; f)împuternicire pentru persoana de contact; g)curriculum vitae (model european) al persoanei de contact; h)împuternicire şi datele de identificare pentru persoanele desemnate să depună sau să ridice documentele la ori de la ANCEX; i)documentele de înfiinţare şi funcţionare, precum şi actele adiţionale întocmite ulterior, în copie; j)certificatul fiscal din care să rezulte situaţia plăţilor către bugetul de stat, în original; k)numerele conturilor în lei şi în valută; l)un document de prezentare al persoanei juridice (activităţi specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi); m)raportul de gestiune şi/sau raportul administratorului, după caz; n)alte documente relevante pe care ANCEX le poate solicita la depunerea dosarului sau pe parcursul procesului de înregistrare, inclusiv planul de afaceri pentru anul în curs, contractele încheiate pentru derularea unor operaţiuni cu produse militare etc. (3) În cazul persoanelor fizice, cererea de înregistrare va fi însoţită de următoarele documente:a)curriculum vitae (model european) al persoanei care semnează cererea şi angajamentul; b)cazierul judiciar şi copia actului de identitate; c)o declaraţie pe propria răspundere referitoare la neimplicarea acesteia în activităţi interzise de ordonanţa de urgenţă; d)certificatul de înregistrare ca persoană fizică autorizată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; e)certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată, în care să se precizeze ca obiect de activitate, după caz: „intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a. (cod CAEN 4618), alte activităţi de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a. (cod CAEN 8299), activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management (cod CAEN 7022), comerţ cu ridicata nespecializat (cod CAEN 4690); f)certificat de atestare fiscală; g)numerele conturilor în lei şi în valută; h)un document de prezentare a solicitantului (activităţi specifice, parteneri comerciali reprezentativi); i)alte documente relevante pe care ANCEX le poate solicita la depunerea dosarului sau pe parcursul procesului de înregistrare. (4) În situaţia în care se solicită o nouă înregistrare se prezintă şi un raport privind operaţiunile de comerţ exterior cu produse militare derulate pe baza documentelor eliberate de ANCEX, conform unui model de raportare aprobat prin ordinul ministrului afacerilor externe.(5) Solicitantul persoană juridică trebuie să deţină un capital social de minimum 25.000 euro, după caz. Articolul 10Cererile de înregistrare se soluţionează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii. Articolul 11(1) ANCEX solicită în scris Ministerului Apărării Naţionale prezentarea avizului privind înregistrarea persoanelor prevăzute la art. 3 din ordonanţa de urgenţă.(2) Netransmiterea de către Ministerul Apărării Naţionale a avizului în termen de 45 de zile se consideră aviz favorabil, conform procedurii de avizare tacite. Articolul 12Cererile de înregistrare se aprobă sau se resping prin decizie a directorului general ANCEX. Articolul 13Cererea de înregistrare se respinge în oricare dintre următoarele situaţii: a)avizul nefavorabil al Ministerului Apărării Naţionale; b)împotriva persoanei care angajează răspunderea juridică sau reprezintă persoana solicitantă, conform documentelor depuse în susţinerea cererii de înregistrare, a fost emisă o hotărâre judecătorească rămasă definitivă privind fapte penale; c)durata de funcţionare a persoanei juridice, conform actelor de înfiinţare, a expirat; d)solicitantul nu a respectat regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, definit conform legislaţiei în vigoare; e)alte situaţii constatate sau reclamate de către alte instituţii abilitate. Articolul 14(1) În cazul respingerii cererii de înregistrare, solicitantul este informat în termen de 30 de zile de la emiterea deciziei directorului general al ANCEX.(2) Solicitantul poate reveni cu o nouă cerere, după înlăturarea cauzelor care au determinat respingerea cererii de înregistrare, dar nu mai devreme de 6 luni de la data refuzului. Articolul 15(1) Cererea de înregistrare se returnează fără acţiune, în oricare dintre următoarele situaţii:a)în obiectul de activitate al persoanei juridice sau fizice nu sunt prevăzute activităţi care să corespundă operaţiunilor de comerţ exterior solicitate; b)documentele privind sediul social sau punctul de lucru nu mai au valabilitate; c)modificările actelor de înfiinţare nu au fost declarate şi înscrise la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. (2) Persoana solicitantă poate reveni cu o nouă cerere de înregistrare după înlăturarea cauzelor care au determinat returnarea fără acţiune a cererii de înregistrare, dar nu mai devreme de 30 de zile de la data comunicării. Secţiunea a 2-aRegimul de înregistrare Articolul 16(1) Persoanele înregistrate au obligaţia să asigure implementarea Programului intern de asigurare a conformităţii operaţiunilor de comerţ exterior cu produse militare, denumit în continuare PIC, întocmit conform procedurilor ANCEX. (2) Persoanele înregistrate au obligaţia de a se informa în permanenţă cu privire la cele mai recente evoluţii în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, prin accesarea website-ului ANCEX. Articolul 17(1) În cazul persoanelor care au mai desfăşurat operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare şi care depun o cerere de înregistrare, domeniul de înregistrare se va acorda luând în considerare operaţiunile şi categoriile de produse militare care au făcut obiectul licenţelor utilizate până la acea dată, dacă cererea nu este însoţită de documente relevante care să justifice necesitatea şi oportunitatea înregistrării altor operaţiuni cu produse militare.(2) În termenul de valabilitate a înregistrării titularul poate solicita extinderea domeniului de înregistrare pentru alte operaţiuni sau categorii de produse militare. Persoana înregistrată va depune o adresă în care să justifice necesitatea extinderii domeniului de înregistrare, susţinută de cererea de eliberare a licenţei corespunzătoare şi/sau alte documente relevante.(3) Cererea de extindere a domeniului de înregistrare se aprobă prin decizie a directorului general al ANCEX, păstrându-se termenul-limită de valabilitate a înregistrării în vigoare.(4) Pentru prelungirea înregistrării solicitantul va depune o nouă cerere de înregistrare cu cel puţin 60 de zile înaintea expirării înregistrării în vigoare.(5) Înregistrarea nu garantează eliberarea licenţelor pentru operaţiunile cu produse militare solicitate. Capitolul IIICertificarea Articolul 18Persoanele juridice, prevăzute la art. 3 din ordonanţa de urgenţă, care au şi calitatea de destinatar, pot beneficia de licenţe generale de transfer de produse militare, emise de autorităţi din alte state membre ale Uniunii Europene, numai după certificarea lor de către ANCEX. Secţiunea 1Evaluarea de oportunitate Articolul 19(1) Pot face obiectul certificării, în conformitate cu prevederile Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor şi condiţiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunităţii, numai persoanele juridice destinatare, care fabrică efectiv produse militare, finite sau semifinite, ce conţin componente şi/sau sisteme şi subsisteme achiziţionate de la terţi în vederea desfacerii lor pe piaţă sub nume sau marcă proprie.(2) Persoanele juridice certificate trebuie să utilizeze pentru producţia proprie produsele militare primite în temeiul unei licenţe generale de transfer emise de alte state membre ale Uniunii Europene. Producţia proprie include integrarea componentelor şi/sau sisteme şi subsisteme în alte produse sau utilizarea lor ca piese de rezervă ori de schimb.(3) Persoanele indicate la alin. (1) nu pot transfera, din nou, ori exporta ca atare componentele şi/sau sistemele şi subsistemele primite în baza unei licenţe generale de transfer emise de alte state membre ale Uniunii Europene, cu excepţia cazului în care fac acest lucru în scopul întreţinerii sau reparării. Pentru alte operaţiuni de transfer ori export decât cele efectuate în scopul întreţinerii sau reparării este necesară solicitarea acordării autorizării prealabile din partea statului membru din care provin produsele. Secţiunea a 2-aCriterii de certificare Articolul 20Certificarea stabileşte credibilitatea unei persoane juridice destinatare, în special în ceea ce priveşte capacitatea sa de a respecta termenii şi condiţiile privind exportul de produse militare primite în temeiul unei licenţe de transfer, dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, pe baza următoarelor criterii: a)experienţa dovedită în domeniul operaţiunilor cu produse militare, ţinând în special seama de istoricul destinatarului în ceea ce priveşte respectarea restricţiilor la export, de orice hotărâre judecătorească în materie, de orice autorizaţie de a fabrica sau a comercializa produse militare din domeniul apărării şi de angajarea unui personal de conducere cu experienţă; b)activitatea industrială relevantă în materie de produse militare în interiorul Uniunii Europene, în special capacitatea de integrare a componentelor şi/sau sistemelor şi subsistemelor; c)desemnarea responsabilităţii privind implementarea şi urmărirea funcţionării PIC aplicat în cadrul persoanei juridice unei persoane din aparatul central de conducere a persoanei juridice şi asigurarea resurselor umane necesare acestui program; d)un angajament scris, semnat de persoana responsabilă din aparatul central de conducere menţionată la lit. c), potrivit căruia persoana juridică destinatară va lua toate măsurile necesare pentru a respecta şi a asigura toate condiţiile specifice legate de utilizarea finală şi de transferul ori exportul oricărui produs militar sau al oricărei componente primit(e); e)un angajament scris, semnat de membrul organului executiv de conducere menţionat la lit. c), că va utiliza în producţia proprie produsele militare primite în temeiul licenţelor generale de transfer şi că se va abţine de a transfera din nou sau de a exporta produsele respective ca atare, cu excepţia cazului în care face acest lucru în scopul întreţinerii ori reparării; f)un angajament scris, semnat de membrul organului executiv de conducere menţionat la lit. c), de a face toate eforturile pentru a furniza autorităţilor competente informaţii detaliate ca răspuns la cererile şi investigaţiile privind utilizatorii finali sau utilizarea finală a tuturor produselor militare exportate, transferate ori primite de persoana juridică destinatară în temeiul unei licenţe generale de transfer dintr-un alt stat membru; g)o descriere, contrasemnată de reprezentantul organului executiv de conducere menţionat la lit. c), a PIC aplicat la persoana juridică destinatară. Această descriere trebuie să conţină informaţii privind resursele tehnice, umane şi organizaţionale destinate gestionării transferurilor şi exporturilor, răspunderea ierarhică în structura persoanei juridice destinatare, procedurile interne de audit, sensibilizarea şi instruirea personalului, mecanismele de securitate fizică şi tehnică, păstrarea evidenţelor şi trasabilitatea transferurilor şi a exporturilor. Secţiunea a 3-aRegimul de certificare Articolul 21 (1) Certificatul, emis conform criteriilor de la art. 20, este valabil maximum 5 ani.(2) Certificatul este recunoscut de către celelalte state membre ale Uniunii Europene.(3) Data intrării în vigoare a certificatului se menţionează pe documentul eliberat de către ANCEX, care este întocmit în limba română, precum şi în limba engleză.(4) ANCEX publică lista destinatarilor certificaţi şi informează Comisia Europeană, Parlamentul European şi celelalte state membre. Comisia Europeană pune la dispoziţie, pe pagina de internet, un registru central al destinatarilor certificaţi de statele membre, pe website-ul Comisiei Europene http://ec.europe.eu/ enterprise/sectors/defence/certider(5) Persoana juridică destinatară va întocmi şi gestiona registre referitoare la produsele militare primite.(6) Persoana juridică destinatară notifică ANCEX orice elemente şi/sau evenimente survenite după acordarea certificatului, care pot influenţa valabilitatea sau conţinutul certificatului, în special:a)orice schimbare importantă survenită în activitatea sa industrială legată de produsele militare; b)orice schimbare a adresei unde pot fi consultate registrele referitoare la produsele militare primite. (7) ANCEX efectuează vizite de verificare a conformităţii cu condiţiile de eliberare a certificatului şi criteriile de certificare, de preferinţă în cursul primului an după eliberarea pentru prima dată a certificatului. Se verifică registrele, datele, regulamentele de procedură şi orice materiale relevante pentru produsele primite.(8) ANCEX examinează, cel puţin o dată la 3 ani, respectarea de către persoana juridică destinatară a criteriilor menţionate, precum şi a oricărei condiţii cuprinse în certificat.(9) ANCEX reevaluează conformitatea cu condiţiile eliberării certificatului în următoarele cazuri:a)există modificări importante în cadrul persoanei juridice destinatare certificate, inclusiv modificări ale organizării interne a destinatarului sau a activităţii desfăşurate de acesta; b)există indicii că persoana juridică destinatară certificată nu mai îndeplineşte condiţiile şi criteriile relevante necesare certificării; c)persoanei juridice destinatare i s-a recomandat să întreprindă măsuri corective; d)urmează să fie ridicată suspendarea certificatului. (10) Dacă ANCEX constată că titularul unui certificat nu mai îndeplineşte criteriile menţionate la art. 20 sau oricare alte condiţii precizate în certificat, cum ar fi furnizarea de informaţii necesare pentru verificarea respectării criteriilor, acesta poate suspenda ori retrage certificatul prin decizie a directorului general.(11) ANCEX va informa Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia sa privind retragerea sau suspendarea unui certificat. Capitolul IVRegimul licenţelor Secţiunea 1Licenţierea Articolul 22Licenţele sunt acte administrative eliberate de ANCEX, utilizate în regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă. Articolul 23Licenţa este unicul document care conferă unei persoane înregistrate dreptul de a efectua operaţiunile prevăzute la art. 1 din ordonanţa de urgenţă. Articolul 24Operaţiunile care se efectuează pe bază de licenţă sunt: a)exportul, importul şi transferul care privesc expedierea sau introducerea, în regim definitiv ori temporar, din sau în teritoriul României; b)intermedierea:1. negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun exportul, importul ori transferul de produse militare dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă; 2. cumpărarea, vânzarea, exportul sau transferul de produse militare aflate în proprietatea sa dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă; c)tranzitul; d)transbordarea. Articolul 25 (1) Pentru operaţiunile cu produse militare ANCEX eliberează licenţe individuale sau globale, care pot fi de export, import, transfer, intermediere, tranzit şi transbordare, după caz.(2) Operaţiunile de export, import şi transfer, care fac obiectul unui instrument de raportare internaţională şi de trasabilitate, se efectuează numai pe baza unei licenţe individuale cu produse militare din aceeaşi categorie.(3) Operaţiunile de intermediere precizate la art. 24 lit. b) se efectuează numai pe baza unei licenţe individuale cu produse militare din aceeaşi categorie. Articolul 26(1) Licenţele globale se acordă unei persoane înregistrate pentru efectuarea de operaţiuni repetitive.(2) Operaţiunile repetitive, din punct de vedere al controlului exporturilor, reprezintă operaţiunile cu livrări succesive de produse militare, efectuate la anumite intervale de timp conform comenzilor/contractelor/acordurilor comerciale încheiate. Articolul 27(1) Operaţiunile cu produse militare, efectuate pe bază de licenţe individuale sau globale, se pot desfăşura în regim definitiv ori temporar.(2) Pentru derularea operaţiunilor cu produse militare persoanele înregistrate vor depune la ANCEX cereri de licenţe individuale sau globale, cu specificarea regimului corespunzător. Articolul 28(1) ANCEX pune, la dispoziţia solicitanţilor de licenţe, formulare-tip, astfel:a)formularele-tip pentru licenţe, inclusiv anexele corespunzătoare:1. exemplar pentru titular, denumit TITULAR; 2. exemplar pentru vamă, denumit LICENŢĂ; 3. exemplarul pentru ANCEX, denumit CERERE; b)formularele-tip pentru certificatele internaţionale de import, certificatele de control al livrării şi anexele corespunzătoare:1. exemplarul pentru titular; 2. exemplarul pentru partenerul extern; 3. exemplarul pentru ANCEX; c)formularele-tip pentru declaraţia destinatarului/utilizatorului final, inclusiv anexele corespunzătoare, în două exemplare, astfel:1. exemplarul pentru titular; 2. exemplarul pentru ANCEX. (2) Formularele-tip pentru cererile de certificate internaţionale de import, certificate de control al livrării sunt tipărite într-un singur exemplar. Articolul 29(1) Cererile pentru licenţe se vor prezenta la ANCEX însoţite de adresă de înaintare, în care se vor menţiona următoarele:a)codul de înregistrare la ANCEX şi termenul de valabilitate a înregistrării; b)denumirea produselor care fac obiectul cererii pentru licenţă, în limba română (denumirea generică a produselor - în cazul licenţelor globale), categoria din lista de control; c)descrierea operaţiunii (tipul, regimul şi prelungirea operaţiunii, după caz); d)partenerul comercial; e)documentele anexate (denumire, număr şi dată de emitere, original/copie, după caz). (2) Documentele anexate la cererea de licenţă, prezentate în alte limbi decât franceză şi engleză, se vor prezenta şi cu traducerea autorizată a acestora în limba română. Articolul 30(1) Toate documentele prezentate în copie se anexează la adresa de înaintare, semnate şi ştampilate pentru conformitate de către persoana abilitată să semneze cererea de licenţă.(2) Adresa de înaintare, cererile de licenţă, de eliberare a certificatului internaţional de import şi de eliberare a certificatului de control al livrării se semnează de persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate, cu precizarea în clar a numelui şi funcţiei acesteia pe formularul cererii. Articolul 31Obligaţia obţinerii altor avize, autorizaţii sau acte administrative emise de autorităţi publice abilitate (de exemplu, avizul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare), conform prevederilor legale, necesare eliberării licenţelor, revine solicitantului. Articolul 32Documentele clasificate, necesare în procesul de evaluare a cererilor de licenţă, se vor transmite la ANCEX în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia informaţiilor clasificate şi standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate. Articolul 33(1) Certificatul de utilizare finală pentru produse militare este un document eliberat sau vizat de o autoritate naţională din ţara de destinaţie. Documentul certifică faptul că produsele sunt importate pentru o utilizare finală de care guvernul ţării importatoare are cunoştinţă. Dacă nu poate fi eliberat un certificat de utilizare finală, poate fi acceptată, după caz, o declaraţie de utilizare finală din partea utilizatorului final. Această declaraţie, prezentată în original, semnată şi ştampilată, trebuie să conţină toate rubricile din formular.(2) În relaţiile cu statele terţe membre ale regimurilor internaţionale de control al exporturilor, ANCEX poate solicita exportatorului obţinerea certificatului internaţional de import (CII) de la autoritatea naţională din ţara importatorului. CII menţionează produsele şi cantităţile contractate şi conţine angajamentul că produsele nu vor fi deturnate sau reexportate fără aprobarea autorităţii de control al exporturilor din ţara importatoare. Acest document, în original, însoţeşte cererea de eliberare a licenţei de export.(3) Conform prevederilor ordonanţei de urgenţă, exportatorul, respectiv intermediarul, este obligat să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare ori destinatară, sau alt document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinaţie, în termen de cel mult de 4 luni de la data livrării. Prin sintagma „alt document echivalent“ se înţelege un document care poate fi luat în considerare în locul certificatului de control al livrării, atunci când ţara de destinaţie finală nu eliberează acest tip de document, de exemplu, un document eliberat de autoritatea vamală din ţara importatoare sau destinatară, prin care se confirmă că produsele au intrat pe teritoriul vamal al ţării respective. În cazul operaţiunilor de transfer, efectuate în baza unei licenţe globale, prin document echivalent se înţelege confirmarea de livrare din partea destinatarului.(4) În situaţia operaţiunilor de export/transfer care se efectuează prin livrări succesive, în baza licenţelor globale, certificatul de control al livrării sau alt document echivalent se depune la ANCEX, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea operaţiunii. Secţiunea a 2-aLicenţierea operaţiunilor de export Articolul 34Pentru eliberarea licenţelor individuale sau globale de export definitiv, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internaţional de import, certificatul utilizatorului final/certificat de utilizare finală şi nontransfer, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, ori declaraţia destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finale, declarate şi, după caz, să nu reexporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a ANCEX. Acceptarea unei declaraţii de utilizare finală ca document asiguratoriu din partea utilizatorului final este decisă de ANCEX în funcţie de destinaţia finală şi de tipul de produs; d)contractul sau comanda, în copie; e)factura pro forma, în copie, pentru licenţe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licenţă globală (contracte, comenzi, corespondenţă etc.); f)numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operaţiune (după caz: plătitori, intermediari, agenţi etc.); g)profilul partenerului extern, în situaţia în care apare pentru prima dată într-o relaţie comercială cu o companie românească; h)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 35Pentru eliberarea licenţelor individuale sau globale de export definitiv după perfecţionare activă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internaţional de import, certificatul utilizatorului final/certificat de utilizare finală şi nontransfer, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, ori declaraţia destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finale declarate şi, după caz, să nu reexporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a ANCEX. Acceptarea unei declaraţii de utilizare finală ca document asiguratoriu din partea utilizatorului final este decisă de ANCEX în funcţie de destinaţia finală şi de tipul de produs; d)contractul sau comanda, în copie; e)factura pro forma, în copie, pentru licenţe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licenţă globală (contracte, comenzi, corespondenţă etc.); f)documentele aferente operaţiunii de import pentru perfecţionare activă (copia licenţei de import, documentul electronic de import, documentul eliberat de autoritatea vamală pentru utilizarea regimului vamal respectiv, alte documente, după caz); g)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 36Dacă prin perfecţionarea activă, în perioada de garanţie, nu se schimbă valoarea produselor importate temporar, returnarea produselor se face pe baza licenţei de import temporar pentru perfecţionare activă şi nu necesită eliberarea altei licenţe de export definitiv. Articolul 37Pentru eliberarea licenţelor individuale sau globale de export temporar pentru perfecţionare pasivă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)documentul prin care partenerul extern acceptă să primească produsele trimise în regim de perfecţionare pasivă şi se angajează să returneze produsul/produsele după operaţiunea respectivă (de exemplu, „Return Material Approval - RMA“); d)contractul/corespondenţa cu partenerul extern; e)factură pro forma, în copie, pentru licenţe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licenţă globală (contracte, comenzi, corespondenţă etc.); f)autorizaţia de perfecţionare pasivă emisă de Autoritatea Naţională a Vămilor; g)profilul partenerului extern, în situaţia în care apare pentru prima dată într-o relaţie comercială cu o companie românească; h)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 38Pentru eliberarea licenţelor individuale de export temporar pentru testări, demonstraţii, expoziţii, târguri comerciale etc., persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)declaraţia partenerului extern sau, după caz, a solicitantului de licenţă, prin care se angajează să returneze produsele după încheierea operaţiunilor; d)documentul justificativ al operaţiunii de export temporar (contract, comandă, solicitare, invitaţie, înţelegere etc.); e)factura pro forma, în copie; f)numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operaţiune (după caz: în activitatea de reprezentare, promovare, organizare de demonstraţii sau activităţi de marketing); g)profilul partenerului extern, în situaţia în care apare pentru prima dată într-o relaţie comercială cu o companie românească; h)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 39În termenul de valabilitate a licenţei de export temporar, pentru produsele care urmează a fi vândute/distruse în timpul operaţiunilor, titularul licenţei de export temporar trebuie să solicite la ANCEX licenţe individuale de export definitiv cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei de export temporar. Secţiunea a 3-aLicenţierea operaţiunilor de import Articolul 40Pentru eliberarea licenţelor individuale sau globale de import definitiv, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)declaraţia destinatarului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declaraţii din partea importatorului ca destinatar final, în funcţie de utilizarea finală şi tipul de produs; d)contractul sau comanda, în copie; e)factura pro forma, în copie, pentru cererile de licenţe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licenţă globală (contracte, comenzi, corespondenţă etc.); f)declaraţiile de asigurare privind respectarea utilizării finale transmise anterior partenerului extern de către persoana înregistrată; g)numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operaţiune (după caz: plătitori, intermediari, agenţi etc.); h)profilul partenerului extern, în situaţia în care apare pentru prima dată într-o relaţie comercială cu o companie românească; i)cerere pentru eliberarea certificatului internaţional de import, completată pe formular-tip, semnată de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului, la solicitarea partenerului extern; j)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 41Pentru eliberarea licenţelor individuale sau globale de import definitiv după perfecţionare pasivă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)declaraţia destinatarului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declaraţii din partea importatorului ca destinatar final, în funcţie de utilizarea finală şi tipul de produs; d)factura pro forma, în copie, pentru cererile de licenţe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licenţă globală (contracte, comenzi, corespondenţă etc.); e)documentele aferente operaţiunii iniţiale de export pentru perfecţionare pasivă (licenţa de export pentru perfecţionare pasivă, documentul electronic de export, documentul eliberat de autoritatea vamală pentru utilizarea regimului vamal respectiv, alte documente, după caz); f)cerere pentru eliberarea certificatului internaţional de import, completată pe formular-tip, semnată de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a solicitantului, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului, la solicitarea partenerului extern; g)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 42Dacă prin perfecţionarea pasivă, în perioada de garanţie, nu se schimbă valoarea produselor din licenţă, înapoierea produselor se face pe baza licenţei de export temporar pentru perfecţionare pasivă şi nu necesită eliberarea unei licenţe de import definitiv. Articolul 43După efectuarea importului, titularul licenţei de import definitiv sau import definitiv după perfecţionare pasivă, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite ANCEX, în termen de maximum două luni de la livrare, eliberarea unui certificat de control al livrării ori certificarea unui document echivalent, care să ateste intrarea pe teritoriul României a produselor respective sau faptul că acestea au fost recepţionate de către importator. Articolul 44Pentru eliberarea licenţelor individuale sau globale de import temporar pentru perfecţionare activă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)declaraţia destinatarului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declaraţii din partea importatorului ca destinatar final, în funcţie de utilizarea finală şi tipul de produs; d)contractul sau comanda, în copie; e)factura pro forma, în copie, pentru cererile de licenţe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licenţă globală (contracte, comenzi, corespondenţă etc.); f)autorizaţia de perfecţionare activă emisă de Autoritatea Naţională a Vămilor (după caz); g)cerere pentru eliberarea certificatului internaţional de import, completată pe formular-tip, semnată de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului, la solicitarea partenerului extern; h)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 45Pentru eliberarea licenţelor individuale de import temporar pentru participare la testări, demonstraţii, expoziţii, târguri comerciale etc. persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)declaraţia destinatarului final, completată pe formularul-tip; d)documentul justificativ al operaţiunii de import temporar (contract, comandă, solicitare, invitaţie, înţelegere etc.); e)factura pro forma; f)numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operaţiune (după caz: în activitatea de reprezentare, promovare, organizare de demonstraţii sau activităţi de marketing); g)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 46În termenul de valabilitate a licenţei de import temporar pentru produsele care urmează a fi vândute, titularul licenţei de import temporar este obligat să solicite la ANCEX licenţe individuale de import definitiv cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei de import temporar. Secţiunea a 4-aLicenţierea operaţiunilor de transfer de expediere de produse militare din teritoriul României Articolul 47Pentru eliberarea licenţelor individuale sau globale de transfer de expediere definitivă de produse militare, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internaţional de import, certificatul de utilizare finală, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara destinatarului, ori declaraţia destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finale declarate şi, după caz, să nu reexporte, respectiv să nu retransfere produsele transferate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a ANCEX. Acceptarea unei declaraţii de utilizare finală ca document asiguratoriu din partea utilizatorului final este decisă de ANCEX în funcţie de destinaţia finală şi de tipul de produs; d)contractul sau comanda, în copie; e)factura pro forma, în copie, pentru licenţe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licenţă globală (contracte, comenzi, corespondenţă etc.); f)numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane; g)profilul partenerului extern, în situaţia în care apare pentru prima dată într-o relaţie comercială cu o companie românească; h)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 48Pentru eliberarea licenţelor individuale sau globale de transfer de expediere definitivă, după operaţiuni de perfecţionare activă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internaţional de import, certificatul utilizatorului final/certificat de utilizare finală şi nontransfer, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara destinatarului, ori declaraţia destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finale declarate şi, după caz, să nu reexporte, respectiv să nu retransfere produsele transferate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a ANCEX. Acceptarea unei declaraţii de utilizare finală ca document asiguratoriu din partea utilizatorului final este decisă de ANCEX în funcţie de destinaţia finală şi de tipul de produs; d)contractul sau comanda, în copie; e)factura pro forma, în copie, pentru licenţe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licenţă globală (contracte, comenzi, corespondenţă etc.); f)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 49Dacă prin perfecţionarea activă, în perioada de garanţie, nu se schimbă valoarea produselor introduse în România, returnarea produselor la partenerul extern din Uniunea Europeană se face pe baza licenţei de transfer de introducere şi nu necesită eliberarea altei licenţe de transfer. Articolul 50Pentru eliberarea licenţelor individuale sau globale de transfer de expediere temporară pentru perfecţionare pasivă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)documentul prin care partenerul extern acceptă să primească produsele trimise în regim de perfecţionare pasivă şi se angajează să returneze produsul/produsele solicitantului după operaţiunea respectivă (de exemplu, „return material approval - RMA“); d)contractul sau comanda, în copie, sau corespondenţa cu partenerul extern; e)factură pro forma, în copie, pentru licenţe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licenţă globală (contracte, comenzi, corespondenţă etc.); f)autorizaţia de perfecţionare pasivă emisă de Autoritatea Naţională a Vămilor (după caz); g)profilul partenerului extern, în situaţia în care apare pentru prima dată într-o relaţie comercială cu o companie românească; h)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 51Pentru eliberarea licenţelor individuale de transfer de expediere temporară pentru participare la testări, demonstraţii, expoziţii etc., persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)declaraţia partenerului extern sau, după caz, a solicitantului de licenţă prin care se angajează să returneze produsele după încheierea operaţiunilor; d)documentul justificativ al operaţiunii de transfer temporar (contract, comandă, solicitare, invitaţie, înţelegere etc.); e)factura pro forma, în copie; f)numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operaţiune (după caz: în activitatea de reprezentare, promovare, organizare de demonstraţii, activităţi de marketing, servicii de consultanţă pentru persoane române sau străine etc.); g)profilul partenerului extern, în situaţia în care apare pentru prima dată într-o relaţie comercială cu o companie românească; h)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 52În termenul de valabilitate a licenţei de transfer de scoatere temporară, pentru produsele care urmează a fi vândute/distruse în timpul operaţiunii, titularul licenţei de transfer temporar trebuie să solicite la ANCEX licenţe individuale de transfer definitiv, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei de transfer temporar. Secţiunea a 5-aLicenţierea operaţiunilor de transfer de introducere de produse militare pe teritoriul României Articolul 53Pentru eliberarea licenţelor individuale sau globale de transfer de introducere definitivă de produse militare pe teritoriul României, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)declaraţia destinatarului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declaraţii din partea importatorului ca destinatar final, în funcţie de utilizarea finală şi tipul de produs; d)contractul sau comanda, în copie; e)factura pro forma, în copie, pentru cererile de licenţe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licenţă globală (contracte, comenzi, corespondenţă etc.); f)declaraţiile de asigurare privind respectarea utilizării finale transmise anterior partenerului extern de către persoana înregistrată; g)numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operaţiune (după caz: plătitori, intermediari, agenţi etc.); h)profilul partenerului extern, în situaţia în care apare pentru prima dată într-o relaţie comercială cu o companie românească; i)cerere pentru eliberarea certificatului internaţional de import, completată pe formular-tip, semnată de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent, în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara furnizorului, la solicitarea partenerului extern; j)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 54Pentru eliberarea licenţelor individuale sau globale pentru transfer de introducere definitivă, după perfecţionare pasivă, de produse militare, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)declaraţia destinatarului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declaraţii din partea importatorului ca destinatar final, în funcţie de utilizarea finală şi tipul de produs; d)contractul sau comanda, în copie; e)factura pro forma, în copie, pentru licenţe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licenţă globală (contracte, comenzi, corespondenţă etc.); f)cerere pentru eliberarea certificatului internaţional de import, completată pe formular-tip, semnată de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent, în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara furnizorului, la solicitarea partenerului extern; g)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 55Dacă prin perfecţionarea pasivă, în perioada de garanţie, nu se schimbă valoarea produselor transferate, returnarea produselor de la partenerul extern din Uniunea Europeană către România se face pe baza licenţei de transfer iniţiale şi nu necesită eliberarea unei alte licenţe. Articolul 56După efectuarea transferului, titularul licenţei de transfer de introducere definitivă, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite ANCEX, în termen de maximum două luni de la livrare, eliberarea unui certificat de control al livrării sau certificarea documentului echivalent, în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara furnizorului, la cererea partenerului extern. Articolul 57Pentru eliberarea licenţelor individuale sau globale de transfer de introducere temporară de produse militare pe teritoriul României pentru perfecţionare activă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)declaraţia destinatarului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declaraţii din partea importatorului ca destinatar final, în funcţie de utilizarea finală şi tipul de produs; d)contractul sau comanda, în copie; e)factura pro forma, în copie, pentru licenţe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licenţă globală (contracte, comenzi, corespondenţă etc.); f)cerere pentru eliberarea certificatului internaţional de import, completată pe formular-tip, semnată de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent, în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara furnizorului, la solicitarea partenerului extern; g)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 58Pentru eliberarea licenţelor individuale pentru transfer de introducere temporară de produse pe teritoriul României pentru participare la testări, demonstraţii, expoziţii etc., persoanele înregistrate vor depune la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)declaraţia destinatarului final, completată pe formularul-tip; d)documentul justificativ al operaţiunii de import temporar (contract, comandă, solicitare, invitaţie, înţelegere etc.); e)factura pro forma, în copie; f)numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operaţiune (după caz: în activitatea de reprezentare, promovare, organizare de demonstraţii, activităţi de marketing etc.); g)alte documente relevante solicitate de ANCEX. Articolul 59În termenul de valabilitate a licenţei pentru transfer de introducere temporară, pentru produsele care urmează a fi vândute, titularul licenţei pentru transfer de introducere temporară trebuie să solicite la ANCEX licenţe individuale pentru transfer de introducere definitivă cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei de introducere temporară. Secţiunea a 6-aLicenţierea operaţiunilor de intermediere Articolul 60Pentru eliberarea licenţelor individuale sau globale de intermediere, persoanele înregistrate vor prezenta la ANCEX: a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)un document asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original sau copie certificată, emis de autoritatea competentă din ţara importatorului/destinatarului, prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finale declarate şi să nu reexporte ori să retransfere produsele militare decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităţilor din ţara exportatorului/furnizorului. După examinarea şi acceptarea de către ANCEX, documentul asiguratoriu, în original, din partea utilizatorului final se returnează solicitantului de licenţă, după caz; d)documente care să ateste relaţia de intermediere; e)factura pro forma; f)numele şi coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operaţiune (după caz: plătitori, intermediari, agenţi etc.); g)profilul partenerului extern, în situaţia în care apare pentru prima dată într-o relaţie comercială cu o companie românească; h)alte documente pe care ANCEX le poate solicita în funcţie de specificul operaţiunii. Articolul 61Pentru operaţiunile de intermediere privind negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau în teritoriul României de produse militare, persoanele înregistrate au următoarele obligaţii: a)să notifice la ANCEX toate activităţile avute în vedere şi persoanele române şi străine cu care urmează să negocieze ori să organizeze aceste activităţi; b)să prezinte la ANCEX toate documentele care atestă relaţiile lor comerciale cu exportatorul, importatorul, furnizorul sau cu alţi intermediari; c)să prezinte la ANCEX, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, toate documentele privind operaţiunile şi activităţile pertinente derulate după emiterea licenţei de export sau import, după caz, corespunzătoare activităţilor de intermediere. Secţiunea a 7-aLicenţierea operaţiunilor de tranzit pe teritoriul României Articolul 62(1) Pentru eliberarea licenţelor individuale de tranzit de produse militare pe teritoriul României, persoanele înregistrate vor prezenta la ANCEX:a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi ştampilate; c)documentul/contractul de prestări servicii încheiat de către solicitant cu beneficiarul serviciilor de tranzit internaţional; d)licenţa de export sau documentul echivalent emis de către autoritatea din ţara exportatorului, în copie; e)licenţa de import sau documentul echivalent emis de către autoritatea din ţara importatorului/destinatarului; f)factura externă, în copie; g)date de identificare a partenerilor străini; h)modul de ambalare a produselor ce fac obiectul tranzitului şi lista de împachetare; i)date despre numărul şi identitatea personalului care însoţeşte transportul (dacă există în dotare armament şi muniţie, se vor prezenta şi date referitoare la tip, cantitate şi scop); j)date privind mijlocul de transport cu ajutorul căruia se va efectua tranzitul şi dacă se solicită transbordarea produselor; k)documentul de autorizare a tranzitului, emis de statul vecin pe care urmează să îl tranziteze produsele militare după părăsirea teritoriului naţional al României; l)documente din care să rezulte ca au fost luate măsurile necesare pentru asigurarea pazei şi securităţii transportului pe teritoriul României. (2) Operaţiunile de tranzit pe teritoriul României aferente unei operaţiuni de transfer între două state membre ale Uniunii Europene nu necesită autorizare prin licenţă de tranzit. Aspectele privind siguranţa transporturilor, siguranţa stocurilor, riscul de deturnare, prevenirea criminalităţii sau siguranţa circulaţiei pe drumurile publice se controlează prin autorizaţii ori avize de către instituţiile abilitate ale statului. Articolul 63După închiderea operaţiunii, titularul licenţei de tranzit este obligat să notifice la ANCEX, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, modul în care s-a încheiat operaţiunea de tranzit pe teritoriul României. Secţiunea a 8-aLicenţierea operaţiunilor de transbordare pe teritoriul României Articolul 64(1) Pentru eliberarea licenţei individuale de transbordare de produse militare pe teritoriul României persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a)adresa de înaintare; b)formularele-tip, completate conform instrucţiunilor, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate şi stampilate; c)documentul/contractul de prestări de servicii încheiat de către solicitant cu beneficiarul serviciilor de tranzit internaţional; d)licenţa de export sau documentul echivalent emis de către autoritatea statului exportatorului/furnizorului; e)licenţa de import sau documentul echivalent emis de către autoritatea din statul importatorului/destinatarului; f)factura externă; g)date de identificare a partenerilor străini; h)modul de ambalare a produselor ce fac obiectul transbordării şi lista de împachetare; i)alte documente solicitate de ANCEX, după caz. (2) Operaţiunile de transbordare pe teritoriul României aferente unei operaţiuni de transfer între două state membre ale Uniunii Europene nu necesită autorizare prin licenţă de transbordare. Articolul 65După închiderea operaţiunii titularul licenţei este obligat să notifice ANCEX, în maximum 10 zile, modul în care s-a încheiat operaţiunea de transbordare pe teritoriul României. Secţiunea a 9-aLicenţele generale Articolul 66Licenţele generale se pot utiliza pentru operaţiuni de export, import şi transfer de produse militare. Articolul 67Licenţele generale se emit prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 68(1) Licenţele generale pot fi utilizate numai de persoanele înregistrate la ANCEX.(2) Persoanele înregistrate şi certificate, care au şi calitatea de destinatar, pot beneficia de licenţele generale de transfer de produse militare, emise de autorităţi din alte state membre ale Uniunii Europene, cu respectarea clauzelor şi condiţiilor cuprinse în licenţe. Articolul 69Persoanele înregistrate care utilizează o licenţă generală informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licenţe, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc prima operaţiune. Articolul 70Utilizatorul licenţei generale are obligaţia de a păstra evidenţe detaliate şi complete ale operaţiunilor efectuate. Articolul 71La cererea ANCEX, utilizatorul de licenţă generală transmite raportări specifice şi alte informaţii privind operaţiunile cu produse militare derulate. Articolul 72În cazul licenţelor generale pentru operaţiuni în regim temporar (de exemplu, produs scos temporar sau introdus temporar pentru participare la expoziţii şi care urmează a fi vândut), utilizatorul de licenţă generală poate să schimbe regimul operaţiunii din temporar în definitiv, pe baza unei licenţe individuale. Articolul 73Utilizatorii de licenţe generale cărora ANCEX le-a retras dreptul de a utiliza licenţe generale pot face cerere pentru licenţa individuală. Secţiunea a 10-aEliberarea licenţelor Articolul 74Cererile de licenţă de export, import, transfer, intermediere se soluţionează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii. Articolul 75Cererile de licenţă de tranzit şi de transbordare se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii. Articolul 76 (1) În cazul în care sunt necesare documente şi informaţii suplimentare, se pot solicita persoanelor înregistrate.(2) Termenul prevăzut se suspendă de la data la care i s-a solicitat prezentarea unor documente sau informaţii suplimentare, până la data la care acesta dă curs solicitării. Articolul 77Licenţele pot fi aprobate cu limitări din punctul de vedere cantitativ şi calitativ al produselor militare. Articolul 78ANCEX poate respinge eliberarea licenţei sau poate returna fără acţiune o cerere de licenţă pentru unul din următoarele motive: a)solicitantul nu este înregistrat la ANCEX ori înregistrarea acestuia a fost suspendată sau anulată de către directorul general; b)cererea de licenţă nu este susţinută de documentaţia completă; c)persoana înregistrată refuză să comunice documentele şi informaţiile suplimentare solicitate, precum şi neprezentarea în termen rezonabil a acestora; d)persoana înregistrată refuză efectuarea verificărilor suplimentare; e)cererea de licenţă este susţinută de documente eronate sau care nu sunt în concordanţă cu cererea de licenţă; f)formularele-tip sunt completate eronat sau nu sunt îndeplinite condiţiile din instrucţiunile de completare. Articolul 79Eliberarea unei licenţe se aprobă sau se refuză prin decizie a directorului general al ANCEX. Secţiunea a 11-aUtilizarea licenţelor Articolul 80(1) Valabilitatea licenţelor individuale este de maximum un an de la data emiterii şi poate fi prelungită pentru maximum un an.(2) Valabilitatea licenţelor globale este de maximum 3 ani de la data emiterii şi poate fi prelungită pentru maximum 2 ani.(3) Valabilitatea licenţelor generale de transfer este de maximum 5 ani de la data emiterii şi poate fi prelungită, după caz, pentru maximum 5 ani.(4) Valabilitatea licenţelor generale de export sau de import este de maximum 3 ani de la data emiterii şi poate fi prelungită, după caz, pentru maximum 2 ani.(5) Valabilitatea licenţelor individuale de tranzit sau de transbordare este de maximum 90 de zile de la data emiterii.(6) Prelungirea valabilităţii licenţelor se face pe baza următoarelor documente:a)adresă de înaintare; b)licenţa eliberată (exemplarele pentru titular şi pentru vamă, după caz); c)stadiul derulării licenţei; d)contracte sau documente comerciale justificative; e)alte documente. Articolul 81(1) Licenţele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în acestea, şi nu pot fi cesionate direct sau indirect.(2) După derularea operaţiunii de export definitiv (inclusiv exportul definitiv după perfecţionare activă), dacă partenerul extern solicită ANCEX schimbarea angajamentelor pe care şi le-a asumat prin documentul asiguratoriu (de exemplu, schimbarea destinaţiei şi utilizării finale a produselor sau reexportul acestora), atunci: a)exportatorul transmite în scris la ANCEX solicitarea partenerului extern; b)ANCEX transmite exportatorului, în scris, acordul de reexport sau de schimbare a destinaţiei şi utilizării finale ale produselor. Articolul 82În documentele comerciale relevante referitoare la produsele militare furnizorul, exportatorul sau importatorul are obligaţia să înscrie numărul licenţei în baza căreia se efectuează operaţiunea şi următorul text: „Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare“. Documentele comerciale relevante cuprind, în special, contracte, facturi, confirmări ale comenzilor şi note de expediţie. Articolul 83 (1) În termenul de valabilitate a licenţei individuale, în cazul apariţiei unor modificări sau diferenţe faţă de datele înscrise în licenţă, constatate în documente, precum şi la predarea ori preluarea produselor care fac obiectul operaţiunii din licenţă, dar care nu schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost emisă licenţa, aceasta poate fi modificată de ANCEX la solicitarea scrisă a titularului.(2) Solicitarea de modificare va conţine motivaţia, elementele din licenţă a căror modificare se solicită şi elementele noi care le vor înlocui pe acestea, precum şi documentaţia de susţinere necesară (dacă este cazul).(3) Solicitarea de modificare trebuie să fie însoţită de exemplarele pentru titular şi pentru vamă, după caz, ale licenţei pentru care se solicită modificarea.(4) Solicitările de modificare se soluţionează de către ANCEX în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării scrise la ANCEX.(5) Modificarea se înregistrează în mod identic, pe verso, la toate exemplarele licenţei, în rubrica dedicată modificărilor, se certifică prin semnăturile autorizate şi ştampila ANCEX, cu înscrierea datei la care a fost efectuată modificarea. Modificările se înscriu în ordine cronologică. Articolul 84(1) Licenţele individuale expiră la termenul de valabilitate înscris pe acestea sau la epuizarea cantităţii de produse precizate în licenţă.(2) Licenţele globale expiră la termenul de valabilitate înscris pe acestea sau la epuizarea valorii totale a produselor precizată în licenţă.(3) Licenţele generale se abrogă prin ordin al ministrului afacerilor externe. Articolul 85(1) ANCEX revocă licenţele pe care le-a eliberat dacă încălcarea prevederilor ordonanţei de urgenţă este de natură să producă consecinţe grave regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi îndeplinirii obligaţiilor şi angajamentelor internaţionale asumate de România în acest domeniu.(2) Licenţele pentru operaţiuni cu produse militare pot fi retrase şi anulate în perioada de valabilitate a acestora de către ANCEX, în cazul unor modificări semnificative ale elementelor guvernamentale, militare sau economice din ţara utilizatorului final. (3) Licenţele pentru operaţiuni cu produse militare pot fi suspendate de către ANCEX, prin decizie a directorului general, în situaţia în care au apărut informaţii noi cu privire la operaţiune, iar analizarea consecinţelor pe care le pot antrena necesită timp. (4) Titularii licenţelor suspendate, revocate, retrase sau anulate au obligaţia ca, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii comunicării deciziei de suspendare, să transmită licenţele la ANCEX.(5) Licenţele valabile se suspendă de drept în situaţia expirării termenului de valabilitate a înregistrării titularului la ANCEX. În această situaţie titularul este obligat să depună licenţele la ANCEX, fără o notificare prealabilă.(6) După înregistrarea titularului, suspendarea licenţelor încetează, iar cele care sunt în termen de valabilitate vor fi returnate titularului. În cazul în care în termenul de suspendare titularul nu obţine o nouă înregistrare, licenţele se anulează. Secţiunea a 12-aAlte dispoziţii Articolul 86(1) Operaţiunile cu produse militare privind asistenţa tehnică şi transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, definite conform ordonanţei de urgenţă, se efectuează în baza înregistrării pentru efectuarea de astfel de operaţiuni, cu notificarea prealabilă a ANCEX.(2) Notificarea va conţine date referitoare la:a)în cazul asistenţei tehnice:1. scopul şi descrierea operaţiunii; 2. produsele militare care fac obiectul asistenţei tehnice; 3. modalitatea de acordare a asistenţei tehnice; 4. datele de identificare şi obiectul de activitate ale partenerului extern; 5. modalitatea de finanţare a operaţiunii; 6. documente justificative relevante (contract, comandă); b)în cazul transmisiei de software sau de tehnologie prin mijloace electronice:1. produsele militare care fac obiectul transmisiei de software sau de tehnologie; 2. denumirea, cantitatea şi descrierea software sau tehnologiei care face obiectul transmisiei; 3. motivaţia transmiterii software sau tehnologiei şi documentele justificative aferente; 4. date despre partenerul extern care primeşte software sau tehnologia; 5. modul de transmitere a software sau tehnologiei. Capitolul VActivitatea de control Articolul 87(1) Activitatea de control desfăşurată de ANCEX urmăreşte aplicarea şi respectarea regimului de control privind exportul, importul, transferul, intermedierea şi alte operaţiuni cu produse militare.(2) Activitatea de control include şi verificarea unor aspecte specifice de conformitate, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile publice abilitate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi informative, de la misiunile diplomatice sau pe baza informaţiilor publice. Articolul 88(1) ANCEX aplică regimul de sancţiuni prevăzut de ordonanţa de urgenţă prin corpul de control, constituit prin decizie a directorului general.(2) Activitatea corpului de control este coordonată de directorul general al ANCEX. Articolul 89(1) Membrii corpului de control efectuează activităţi de control la sediile sociale sau la punctele de lucru ale operatorilor economici, persoane fizice ori juridice, inclusiv ale autorităţilor publice, în baza unui mandat de control emis de directorul general pentru fiecare operaţiune de control, cu specificarea agenţilor constatatori din cadrul echipei de control.(2) Echipa de control este formată din specialişti proprii şi din alţi experţi, în calitate de colaboratori externi. Articolul 90Corpul de control are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la documentele, datele şi informaţiile necesare, oricare ar fi deţinătorii acestora. Articolul 91Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către agenţii constatatori, membri ai echipei de control, în conformitate cu propunerile aprobate de directorul general al ANCEX. Articolul 92În conformitate cu prevederile legale, agenţii constatatori sesizează organele abilitate pentru a dispune efectuarea investigaţiilor necesare pentru a stabili existenţa sau inexistenţa elementelor constitutive ale unei infracţiuni. Capitolul VICooperarea cu industria Secţiunea 1Acordarea consultanţei de specialitate Articolul 93 (1) Acordarea consultanţei pentru stabilirea regimului de control al operaţiunii cu produse militare se realizează de către ANCEX în baza documentaţiei relevante complete primite de la persoanele fizice sau juridice.(2) Consultanţa de specialitate privind regimul de control al operaţiunilor cu produse militare se acordă cu titlu gratuit, la cererea persoanelor interesate.(3) Domeniile în care se acordă consultanţa de specialitate sunt:a)legislaţia specifică controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare; b)încadrarea produselor în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare; c)stabilirea tipului de operaţiune cu produse militare; d)evaluarea oportunităţii de export pe o anumită destinaţie, ţinând cont de sancţiunile internaţionale. (4) Documentaţia pentru susţinerea cererii de consultanţă de specialitate trebuie să cuprindă toate datele necesare care să permită ANCEX să stabilească:a)caracterul de produs special conceput sau modificat pentru utilizări militare; b)încadrarea în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni; c)destinaţia, utilizarea finală şi utilizatorul final. Articolul 94(1) Consultanţa de specialitate privind încadrarea produsului în lista de control se solicită de către persoanele juridice sau persoanele fizice interesate, prin completarea formularului-tip de cerere disponibil şi pe website-ul www.ancex.ro.(2) Completarea de către solicitant a tuturor casetelor şi rubricilor formularului cererii de consultanţă este obligatorie.(3) Documentaţia reprezentată de fişele cu date tehnice a produselor, fişele de prezentare (extrase din cataloage de produse, manuale), în limba română sau engleză, în copie, se anexează la cererea de consultanţă; acestea sunt semnate şi ştampilate, pentru conformitate, de către solicitant.(4) Cererea de consultanţă, în original, precum şi documentaţia de susţinere se depun la sediul ANCEX, direct sau prin serviciul de curierat rapid.(5) Consultanţa de specialitate privind evaluarea oportunităţii unui export de produse militare către anumite destinaţii şi destinatari se realizează pe baza datelor tranzacţiei, descrierea produsului, ţara de destinaţie, destinatarul, utilizarea şi utilizatorul final, transmise de solicitant. Articolul 95ANCEX poate solicita date suplimentare pentru evaluarea operaţiunii sau a produsului care face obiectul cererii de consultanţă. Articolul 96 (1) Termenul de soluţionare a cererii de consultanţă de specialitate este de maximum 30 de zile de la data transmiterii documentaţiei complete solicitate de ANCEX.(2) Răspunsul la cererea de consultanţă se ridică de către solicitant de la sediul ANCEX sau se transmite prin fax. Secţiunea a 2-aPIC Articolul 97(1) PIC, aplicabil în controlul operaţiunilor cu produse militare, este un set de reglementări şi proceduri stabilite pentru a detecta şi a preveni încălcarea de către persoanele juridice şi fizice a reglementărilor privind controlul operaţiunilor cu produse militare şi a sancţiunilor impuse prin rezoluţii ale Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, poziţie comună sau acţiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa ori instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO, embargouri unilaterale.(2) Prin implementarea PIC de către persoanele înregistrate la ANCEX se asigură condiţiile necesare identificării şi diminuării riscurilor de deturnare de la destinaţia şi utilizarea finală a produselor militare. Utilizarea PIC previne încălcarea regimului de control al operaţiunilor cu produse militare, creează o bază de date privind operaţiunile derulate şi permite stabilirea profilului de risc al companiei şi al partenerului ei extern. Articolul 98 (1) Implementarea PIC este obligatorie pentru toate persoanele înregistrate pentru efectuarea de operaţiuni cu produse militare.(2) Persoanele înregistrate vor întocmi manualul PIC utilizând instrucţiunile de redactare puse la dispoziţie de către ANCEX. Articolul 99(1) PIC este auditat şi certificat de către ANCEX la sediul persoanei înregistrate.(2) În cadrul auditării PIC, ANCEX va evalua:a)elemente administrative:1. Declaraţia de principii: este un document emis de către organul executiv de conducere al persoanei juridice prin care se face cunoscută politica acesteia de respectare a prevederilor legale în desfăşurarea operaţiunilor cu produse militare. 2. Desemnarea persoanelor competente: persoana responsabilă cu PIC trebuie să facă parte din aparatul executiv de conducere a societăţii; acesta va stabili criteriile de selecţie a persoanelor competente şi va desemna persoanele cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul controlului intern al operaţiunilor cu produse militare. 3. Evidenţa înregistrărilor: modul de efectuare a înregistrărilor scrise, păstrarea şi arhivarea documentelor, controlul bazelor de date şi al documentelor aferente operaţiunilor cu produse militare. 4. Instruirea personalului: programul continuu de formare şi evaluare a tuturor angajaţilor cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul controlului intern al operaţiunilor cu produse militare. 5. Sistemul de procesare a comenzilor: urmăreşte derularea operaţiunilor cu produse militare evidenţiind punctele unde se iau decizii şi zonele de risc care implică atenţie sporită de control. 6. Analiza internă: prevede crearea şi implementarea unui sistem de audit intern pentru controale periodice şi adoptarea măsurilor necesare în timpul procesului. 7. Notificări şi raportări: documente care fac legătura dintre operatorul economic şi ANCEX; b)elemente de verificare:1. Verificarea entităţilor refuzate: presupune verificarea ţărilor asupra cărora există sancţiuni internaţionale, embargouri sau alte restricţii, a persoanelor juridice şi fizice care au încălcat legile de control al exporturilor în alte state şi au fost sancţionate. Verificarea eligibilităţii unei tranzacţii impune efectuarea verificării persoanelor juridice şi fizice care sunt implicate în tranzacţie, precum şi a ţărilor de care aparţin. 2. Verificarea clasificării produselor: este procedura de stabilire a încadrării unui produs în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni. 3. Verificarea riscului de deturnare: presupune evaluarea posibilităţii de deturnare a produselor militare către altă destinaţie decât cea specificată în documente prin întocmirea profilului clientului conform recomandărilor din instrucţiunile de redactare puse la dispoziţie de ANCEX. Capitolul VIIDispoziţii comune Articolul 100Documentele de înregistrare, certificare şi licenţa pot fi utilizate numai de titularul acestora, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acestea. Articolul 101Titularul documentului de înregistrare, certificare şi al licenţei este răspunzător de modul de utilizare a acestora, în conformitate cu condiţiile în temeiul cărora au fost eliberate documentul şi licenţa. Articolul 102(1) Condiţiile care au stat la baza înregistrării, certificării şi a eliberării licenţelor se menţin pe toată durata de valabilitate a documentelor eliberate.(2) Persoanele înregistrate, certificate, precum şi titularii licenţelor au obligaţia să declare ANCEX, în scris, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, orice modificări sau diferenţe constatate faţă de datele înscrise în documentele de înregistrare, certificare ori în licenţe, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare respective.(3) În cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimbă esenţial condiţiile în temeiul cărora a fost emis documentul de înregistrare, certificare ori licenţa, acesta/aceasta este anulat/ă prin decizie a directorului general al ANCEX, iar declararea acestor modificări sau diferenţe poate fi considerată ca o nouă cerere de înregistrare, de certificare ori de licenţă, după caz.(4) Documentele de înregistrare, certificare sau licenţele pentru operaţiuni cu produse militare pot fi anulate de către ANCEX în situaţia în care se constată că informaţiile care au stat la baza emiterii acestora nu mai corespund cu datele înscrise în documentele respective. Articolul 103(1) Notificarea privind refuzul înregistrării, certificării sau al eliberării licenţei ori, după caz, anularea, suspendarea sau retragerea documentelor eliberate se comunică titularului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei directorului general al ANCEX.(2) Persoana fizică sau juridică poate contesta refuzul înregistrării ori eliberarea licenţei sau, după caz, suspendarea, retragerea, revocarea ori anularea licenţei sau a documentului de certificare ori înregistrare emise în termen de cel mult 30 de zile de la primirea comunicării de la ANCEX, în conformitate cu prevederile legale. Articolul 104(1) În cazul pierderii, deteriorării sau furtului documentului de înregistrare, certificare ori al licenţei, titularul este obligat să notifice ANCEX.(2) În situaţia menţionată la alin. (1), titularul va prezenta ANCEX, după caz, exemplarul deteriorat, dovada publicării anunţului de pierdere în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, sau confirmarea organului de poliţie care cercetează furtul.(3) Prin decizie a directorului general al ANCEX documentul pierdut, deteriorat sau furat se anulează şi se eliberează un nou document duplicat cu conţinut identic cu al celui pierdut, deteriorat sau furat.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 849/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 849 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu