E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 80 din 24 iunie 1998

pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor prevazute de Legea minelor nr. 61/1998

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 296 din 13 august 1998


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere:
    - Legea minelor nr. 61/1998;
    - Hotararea Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor prevazute de Legea minelor nr. 61/1998, prezentate in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                     Presedintele Agentiei Nationale
                        pentru Resurse Minerale,
                             Mihail Ianas

    ANEXA 1

                          INSTRUCTIUNI
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor prevazute de Legea minelor nr. 61/1998

    Art. 1
    Prezentele instructiuni se aplica persoanelor fizice/juridice titulare de licenta/permis care incalca prevederile Legii minelor nr. 61/1998, precum si persoanelor fizice/juridice care executa activitati miniere neautorizate.
    Art. 2
    Acolo unde organul constatator nu poate stabili in alt mod vinovatia persoanei responsabile, sanctiunea se aplica agentului economic (institutiei publice sau private).
    Art. 3
    In cazul constatarii savarsirii de catre aceeasi persoana fizica sau juridica a doua sau mai multe contraventii, sanctionate fiecare in parte cu amenda, aceasta se cumuleaza.
    Cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal, amenzile cumulate nu pot depasi dublul maximului prevazut prin lege pentru contraventia cea mai grava.
    Art. 4
    Constituie contraventii la Legea minelor nr. 61/1998, cu privire la desfasurarea activitatilor miniere in Romania, urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) efectuarea activitatilor miniere de catre persoanele juridice straine care au obtinut dreptul de a efectua activitati miniere pe baza licentei, fara infiintarea (in termen de 90 de zile de la acordarea licentei) si mentinerea pe toata durata concesiunii a unei sucursale, sau filiale in Romania [art. 13 alin. (1)];
    b) inceperea sau continuarea activitatilor miniere fara documentatiile tehnice si economice avizate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, conform art. 8 - 10 din Legea minelor nr. 61/1998 [art. 29 alin. (1) lit. b)];
    c) neindeplinirea, in termenele stabilite, a masurilor dispuse in scris de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii [art. 29 alin. (1) lit. i)];
    d) neindeplinirea obligatiilor asumate cu privire la termenul de incepere a activitatilor miniere [art. 23 lit. a)];
    e) sistarea lucrarilor pe o perioada mai mare de 30 de zile, fara acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale [art. 23 lit. b)];
    f) utilizarea de metode si tehnologii de exploatare, altele decat cele prevazute in planul de dezvoltare avizat/aprobat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale [art. 23 lit. c)];
    g) executarea activitatilor miniere fara autorizatie [art. 23 lit. d)];
    h) nerespectarea normelor, regulamentelor si instructiunilor emise in aplicarea Legii minelor nr. 61/1998 si a prevederilor licentei sau permisului [art. 29 alin. (1) lit. a)];
    i) nerespectarea prevederilor art. 29 din Legea minelor nr. 61/1998, cu privire la recuperarea si protectia asociatiilor naturale de minerale cu valoare estetica si stiintifica, denumite flori de mina [art. 29 alin. (1) lit. e)];
    j) neutilizarea, cu prioritate, in executarea activitatilor miniere a fortei de munca autohtone cu calificare corespunzatoare [art. 29 alin. (1) lit. f)];
    k) neefectuarea la zi a masuratorilor topografice necesare si necompletarea planurilor de situatie privind toate lucrarile executate pe parcursul derularii activitatilor miniere, in conformitate cu regulamentele elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale [art. 29 alin. (1) lit. k)];
    l) depozitarea in lucrarile executate a deseurilor si substantelor periculoase, toxice, radioactive sau a oricaror alte substante poluante, fara respectarea prevederilor legale [art. 29 alin. (1) lit. l)];
    m) extragerea rocilor utilizabile in constructii, a acumularilor de turba, precum si a nisipurilor si pietrisurilor din albiile raurilor, fara permise de exploatare emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale sau in cantitati mai mari decat cele prevazute de aceasta [art. 4 alin. (2), coroborat cu art. 18 alin. (1)];
    n) executarea de activitati miniere in afara perimetrelor de exploatare instituite de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
    o) folosirea de catre proprietarii suprafetelor de teren a rocilor utilizabile in constructii (argile, nisipuri, pietrisuri, andezite, bazalturi, calcare, tufuri, turba) si a izvoarelor de ape minerale, situate pe suprafetele de teren aflate in proprietate, in alte scopuri decat pentru acoperirea nevoilor proprii, fara plata taxelor si a redeventelor legale [art. 4 alin. (2), coroborat cu art. 19];
    p) recuperarea aurului din aluviuni, realizata in afara concesiunilor, de catre persoane fizice fara permis de exploatare eliberat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si fara plata taxelor si a redeventelor prevazute de lege [art. 4 alin. (2), coroborat cu art. 20 alin. (1) si (2)];
    r) nepastrarea confidentialitatii asupra datelor si informatiilor obtinute de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si/sau de la ministerul de resort, precum si din activitatea proprie si difuzarea lor fara acordul institutiilor respective [art. 29 alin. (1) lit. d)];
    s) neacordarea dreptului de preemtiune statului roman la achizitionare, conform prevederilor din licenta, pentru productia de resurse minerale, la preturi aliniate cotatiilor internationale si in termeni comerciali [art. 29 alin. (1) lit. g)];
    t) neasigurarea reconstructiei ecologice a perimetrelor afectate de activitatile miniere executate conform legii [art. 29 alin. (1) lit. j)].
    Art. 5
    Contraventiile prevazute la art. 4 lit. a) - c) se sanctioneaza cu amenda intre 10.000.000 lei si 20.000.000 lei [Legea nr. 61/1998, art. 42 lit. a)].
    Contraventiile prevazute la art. 4 lit. d) - l) se sanctioneaza cu amenda intre 20.000.000 lei si 50.000.000 lei [Legea nr. 61/1998, art. 42 lit. a)].
    Contraventiile prevazute la art. 4 lit. m) - t) se sanctioneaza cu amenda intre 50.000.000 lei si 100.000.000 lei [Legea nr. 61/1998, art. 42 lit. a)].
    Art. 6
    Contraventiile sanctionate potrivit art. 4 lit. d) - g), savarsite pentru a doua oara, se sanctioneaza cu dublul amenzii maxime prevazute [Legea nr. 61/1998, art. 43 alin. (1)].
    Art. 7
    Incalcarea in continuare a dispozitiilor pentru care sunt stabilite sanctiuni la art. 4 atrage dupa sine suspendarea sau retragerea drepturilor asigurate prin permis sau licenta, conform art. 23 si 24 din Legea minelor nr. 61/1998.
    Art. 8
    Contravenientilor le sunt aplicabile dispozitiile cuprinse in Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 9
    Amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat, iar limitele valorice ale acestora, prevazute la art. 4, se actualizeaza periodic, la propunerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, prin hotarare a Guvernului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu 30 de zile inainte, in conformitate cu procedura stabilita la art. 43 alin. (4) din Legea minelor nr. 61/1998.
    Art. 10
    Constatarea, savarsirii contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal (conform anexei la prezentele instructiuni), incheiat de catre personalul imputernicit al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 11
    Aplicarea sanctiunii pentru contraventii se prescrie in termen de 3 luni de la data savarsirii faptei.
    Executarea sanctiunii se prescrie, daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat celui sanctionat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.
    Art. 12
    In cazul in care contravenientul este prezent la incheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se inmaneaza contravenientului, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.
    Art. 13
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face contestatie in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia. Plangerea insotita de o copie de pe procesul-verbal se depun la judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
    Art. 14
    In vederea executarii silite, organul constatator va transmite, din oficiu, administratiei financiare din localitatea in care domiciliaza sau in care isi are sediul contravenientul un exemplar al procesului-verbal sau, dupa caz, o copie de pe hotararea judecatoreasca de solutionare a plangerii.
    Art. 15
    Prezentele instructiuni se aplica de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1
    la instructiuni

 __________________________________________________________________________
|                                                                          |
| A.N.R.M  - Bucuresti    TALONUL PROCESULUI-VERBAL    Seria ...... nr. ...|
| I(S)ZRM ............         de constatare si          ACHITAT/NEACHITAT |
|Inspector constatator:        sanctionare a                               |
|......................        contraventiilor                             |
|                                                                          |
|          Amenda aplicata in suma de .... lei, in baza Legii nr. 61/1998  |
|                                                                          |
|          lit. ..., art. ..., lit. ..., art. ..., lit. ..., art. ...,     |
|          lit. ..., art. ..., lit. ..., art. ...,                         |
|                                                                          |
|    agentului economic (persoanei fizice) ........... . Confirm ......... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE                                |
| INSPECTORATUL ZONAL ......................    __________________________ |
| Codul ...., localitatea ......, str. .....   |Seria ..... nr. ..../.... ||
| nr. ....., tel. ......., fax .............   |__________________________||
|                                                                          |
|                       PROCES-VERBAL                                      |
|  de constatare si sanctionare a contraventiilor savarsite in exercitarea |
|                   activitatilor miniere
|
|
|
|    Incheiat in localitatea ..........., judetul ......., astazi ....... .|
|  Eu(Noi) ........................, inspector(i) de specialitate in cadrul|
| A.N.R.M., posedand legitimatia(ile) nr. ........., cu ocazia controlului |
| efectuat la ................, localitatea ............, str..............|
| nr. ........, judetul ..........., am constatat urmatoarele:             |
|..........................................................................|
|........................................................................ .|
|    Cele de mai sus constituie contraventie(i) fata de prevederile Legii  |
| minelor nr. 61/1998, de care se face vinovat agentul economic/persoana   |
| fizica .......................... si se amendeaza contraventional cu suma|
| de ........ lei, stabilita in conformitate cu prevederile instructiunilor|
| de aplicare, astfel:                                                     |
|                                                                          |
|        ___________________________________________________________       |
|       | Incadrarea faptelor constatate | Cuantumul amenzii (lei)  |      |
|       |________________________________|__________________________|      |
|       | Articolul | Litera | Alineatul | minim | maxim | stabilit |      |
|       |___________|________|___________|_______|_______|__________|      |
|       |___________|________|___________|_______|_______|__________|      |
|       |___________|________|___________|_______|_______|__________|      |
|       |___________|________|___________|_______|_______|__________|      |
|       |___________|________|___________|_______|_______|__________|      |
|       |                                  Total stabilit (lei)     |      |
|       |___________________________________________________________|      |
|                                                                          |
|    Contravaloarea amenzii trebuie achitata in termen de cel mult 15 zile |
| lucratoare de la comunicarea prezentului proces-verbal, urmand a fi      |
| virata in contul .......... al Ministerului Finantelor si se constituie  |
| venit la bugetul de stat. Confirmarea platii amenzii va fi prezentata    |
| organului constatator imediat dupa achitarea sumei.                      |
|    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate    |
| face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.      |
| Plangerea insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare se depune|
| si se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost     |
| savarsita contraventia.                                                  |
|    Prezentul proces-verbal a fost intocmit in 3 exemplare originale.     |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
|   INSPECTOR(I):  L.S.          Am primit un exemplar:       L.S.         |
|   ............  ........       Numele si prenumele ..................... |
|   ............  ........       Functia .......... Semnatura ............ |
|   ............  ........       Astazi ... . ... 199 .., localitatea .... |
|                                                                          |
|__________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 80/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 80 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu