E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 80 din 24 iunie 1998

pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor prevazute de Legea minelor nr. 61/1998

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 296 din 13 august 1998


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere:
    - Legea minelor nr. 61/1998;
    - Hotararea Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor prevazute de Legea minelor nr. 61/1998, prezentate in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                     Presedintele Agentiei Nationale
                        pentru Resurse Minerale,
                             Mihail Ianas

    ANEXA 1

                          INSTRUCTIUNI
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor prevazute de Legea minelor nr. 61/1998

    Art. 1
    Prezentele instructiuni se aplica persoanelor fizice/juridice titulare de licenta/permis care incalca prevederile Legii minelor nr. 61/1998, precum si persoanelor fizice/juridice care executa activitati miniere neautorizate.
    Art. 2
    Acolo unde organul constatator nu poate stabili in alt mod vinovatia persoanei responsabile, sanctiunea se aplica agentului economic (institutiei publice sau private).
    Art. 3
    In cazul constatarii savarsirii de catre aceeasi persoana fizica sau juridica a doua sau mai multe contraventii, sanctionate fiecare in parte cu amenda, aceasta se cumuleaza.
    Cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal, amenzile cumulate nu pot depasi dublul maximului prevazut prin lege pentru contraventia cea mai grava.
    Art. 4
    Constituie contraventii la Legea minelor nr. 61/1998, cu privire la desfasurarea activitatilor miniere in Romania, urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) efectuarea activitatilor miniere de catre persoanele juridice straine care au obtinut dreptul de a efectua activitati miniere pe baza licentei, fara infiintarea (in termen de 90 de zile de la acordarea licentei) si mentinerea pe toata durata concesiunii a unei sucursale, sau filiale in Romania [art. 13 alin. (1)];
    b) inceperea sau continuarea activitatilor miniere fara documentatiile tehnice si economice avizate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, conform art. 8 - 10 din Legea minelor nr. 61/1998 [art. 29 alin. (1) lit. b)];
    c) neindeplinirea, in termenele stabilite, a masurilor dispuse in scris de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii [art. 29 alin. (1) lit. i)];
    d) neindeplinirea obligatiilor asumate cu privire la termenul de incepere a activitatilor miniere [art. 23 lit. a)];
    e) sistarea lucrarilor pe o perioada mai mare de 30 de zile, fara acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale [art. 23 lit. b)];
    f) utilizarea de metode si tehnologii de exploatare, altele decat cele prevazute in planul de dezvoltare avizat/aprobat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale [art. 23 lit. c)];
    g) executarea activitatilor miniere fara autorizatie [art. 23 lit. d)];
    h) nerespectarea normelor, regulamentelor si instructiunilor emise in aplicarea Legii minelor nr. 61/1998 si a prevederilor licentei sau permisului [art. 29 alin. (1) lit. a)];
    i) nerespectarea prevederilor art. 29 din Legea minelor nr. 61/1998, cu privire la recuperarea si protectia asociatiilor naturale de minerale cu valoare estetica si stiintifica, denumite flori de mina [art. 29 alin. (1) lit. e)];
    j) neutilizarea, cu prioritate, in executarea activitatilor miniere a fortei de munca autohtone cu calificare corespunzatoare [art. 29 alin. (1) lit. f)];
    k) neefectuarea la zi a masuratorilor topografice necesare si necompletarea planurilor de situatie privind toate lucrarile executate pe parcursul derularii activitatilor miniere, in conformitate cu regulamentele elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale [art. 29 alin. (1) lit. k)];
    l) depozitarea in lucrarile executate a deseurilor si substantelor periculoase, toxice, radioactive sau a oricaror alte substante poluante, fara respectarea prevederilor legale [art. 29 alin. (1) lit. l)];
    m) extragerea rocilor utilizabile in constructii, a acumularilor de turba, precum si a nisipurilor si pietrisurilor din albiile raurilor, fara permise de exploatare emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale sau in cantitati mai mari decat cele prevazute de aceasta [art. 4 alin. (2), coroborat cu art. 18 alin. (1)];
    n) executarea de activitati miniere in afara perimetrelor de exploatare instituite de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
    o) folosirea de catre proprietarii suprafetelor de teren a rocilor utilizabile in constructii (argile, nisipuri, pietrisuri, andezite, bazalturi, calcare, tufuri, turba) si a izvoarelor de ape minerale, situate pe suprafetele de teren aflate in proprietate, in alte scopuri decat pentru acoperirea nevoilor proprii, fara plata taxelor si a redeventelor legale [art. 4 alin. (2), coroborat cu art. 19];
    p) recuperarea aurului din aluviuni, realizata in afara concesiunilor, de catre persoane fizice fara permis de exploatare eliberat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si fara plata taxelor si a redeventelor prevazute de lege [art. 4 alin. (2), coroborat cu art. 20 alin. (1) si (2)];
    r) nepastrarea confidentialitatii asupra datelor si informatiilor obtinute de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si/sau de la ministerul de resort, precum si din activitatea proprie si difuzarea lor fara acordul institutiilor respective [art. 29 alin. (1) lit. d)];
    s) neacordarea dreptului de preemtiune statului roman la achizitionare, conform prevederilor din licenta, pentru productia de resurse minerale, la preturi aliniate cotatiilor internationale si in termeni comerciali [art. 29 alin. (1) lit. g)];
    t) neasigurarea reconstructiei ecologice a perimetrelor afectate de activitatile miniere executate conform legii [art. 29 alin. (1) lit. j)].
    Art. 5
    Contraventiile prevazute la art. 4 lit. a) - c) se sanctioneaza cu amenda intre 10.000.000 lei si 20.000.000 lei [Legea nr. 61/1998, art. 42 lit. a)].
    Contraventiile prevazute la art. 4 lit. d) - l) se sanctioneaza cu amenda intre 20.000.000 lei si 50.000.000 lei [Legea nr. 61/1998, art. 42 lit. a)].
    Contraventiile prevazute la art. 4 lit. m) - t) se sanctioneaza cu amenda intre 50.000.000 lei si 100.000.000 lei [Legea nr. 61/1998, art. 42 lit. a)].
    Art. 6
    Contraventiile sanctionate potrivit art. 4 lit. d) - g), savarsite pentru a doua oara, se sanctioneaza cu dublul amenzii maxime prevazute [Legea nr. 61/1998, art. 43 alin. (1)].
    Art. 7
    Incalcarea in continuare a dispozitiilor pentru care sunt stabilite sanctiuni la art. 4 atrage dupa sine suspendarea sau retragerea drepturilor asigurate prin permis sau licenta, conform art. 23 si 24 din Legea minelor nr. 61/1998.
    Art. 8
    Contravenientilor le sunt aplicabile dispozitiile cuprinse in Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 9
    Amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat, iar limitele valorice ale acestora, prevazute la art. 4, se actualizeaza periodic, la propunerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, prin hotarare a Guvernului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu 30 de zile inainte, in conformitate cu procedura stabilita la art. 43 alin. (4) din Legea minelor nr. 61/1998.
    Art. 10
    Constatarea, savarsirii contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal (conform anexei la prezentele instructiuni), incheiat de catre personalul imputernicit al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 11
    Aplicarea sanctiunii pentru contraventii se prescrie in termen de 3 luni de la data savarsirii faptei.
    Executarea sanctiunii se prescrie, daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat celui sanctionat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.
    Art. 12
    In cazul in care contravenientul este prezent la incheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se inmaneaza contravenientului, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.
    Art. 13
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face contestatie in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia. Plangerea insotita de o copie de pe procesul-verbal se depun la judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
    Art. 14
    In vederea executarii silite, organul constatator va transmite, din oficiu, administratiei financiare din localitatea in care domiciliaza sau in care isi are sediul contravenientul un exemplar al procesului-verbal sau, dupa caz, o copie de pe hotararea judecatoreasca de solutionare a plangerii.
    Art. 15
    Prezentele instructiuni se aplica de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1
    la instructiuni

 __________________________________________________________________________
|                                                                          |
| A.N.R.M  - Bucuresti    TALONUL PROCESULUI-VERBAL    Seria ...... nr. ...|
| I(S)ZRM ............         de constatare si          ACHITAT/NEACHITAT |
|Inspector constatator:        sanctionare a                               |
|......................        contraventiilor                             |
|                                                                          |
|          Amenda aplicata in suma de .... lei, in baza Legii nr. 61/1998  |
|                                                                          |
|          lit. ..., art. ..., lit. ..., art. ..., lit. ..., art. ...,     |
|          lit. ..., art. ..., lit. ..., art. ...,                         |
|                                                                          |
|    agentului economic (persoanei fizice) ........... . Confirm ......... |
|__________________________________________________________________________|
 __________________________________________________________________________
| AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE                                |
| INSPECTORATUL ZONAL ......................    __________________________ |
| Codul ...., localitatea ......, str. .....   |Seria ..... nr. ..../.... ||
| nr. ....., tel. ......., fax .............   |__________________________||
|                                                                          |
|                       PROCES-VERBAL                                      |
|  de constatare si sanctionare a contraventiilor savarsite in exercitarea |
|                   activitatilor miniere
|
|
|
|    Incheiat in localitatea ..........., judetul ......., astazi ....... .|
|  Eu(Noi) ........................, inspector(i) de specialitate in cadrul|
| A.N.R.M., posedand legitimatia(ile) nr. ........., cu ocazia controlului |
| efectuat la ................, localitatea ............, str..............|
| nr. ........, judetul ..........., am constatat urmatoarele:             |
|..........................................................................|
|........................................................................ .|
|    Cele de mai sus constituie contraventie(i) fata de prevederile Legii  |
| minelor nr. 61/1998, de care se face vinovat agentul economic/persoana   |
| fizica .......................... si se amendeaza contraventional cu suma|
| de ........ lei, stabilita in conformitate cu prevederile instructiunilor|
| de aplicare, astfel:                                                     |
|                                                                          |
|        ___________________________________________________________       |
|       | Incadrarea faptelor constatate | Cuantumul amenzii (lei)  |      |
|       |________________________________|__________________________|      |
|       | Articolul | Litera | Alineatul | minim | maxim | stabilit |      |
|       |___________|________|___________|_______|_______|__________|      |
|       |___________|________|___________|_______|_______|__________|      |
|       |___________|________|___________|_______|_______|__________|      |
|       |___________|________|___________|_______|_______|__________|      |
|       |___________|________|___________|_______|_______|__________|      |
|       |                                  Total stabilit (lei)     |      |
|       |___________________________________________________________|      |
|                                                                          |
|    Contravaloarea amenzii trebuie achitata in termen de cel mult 15 zile |
| lucratoare de la comunicarea prezentului proces-verbal, urmand a fi      |
| virata in contul .......... al Ministerului Finantelor si se constituie  |
| venit la bugetul de stat. Confirmarea platii amenzii va fi prezentata    |
| organului constatator imediat dupa achitarea sumei.                      |
|    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate    |
| face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.      |
| Plangerea insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare se depune|
| si se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost     |
| savarsita contraventia.                                                  |
|    Prezentul proces-verbal a fost intocmit in 3 exemplare originale.     |
|                                                                          |
|                                                                          |
|                                                                          |
|   INSPECTOR(I):  L.S.          Am primit un exemplar:       L.S.         |
|   ............  ........       Numele si prenumele ..................... |
|   ............  ........       Functia .......... Semnatura ............ |
|   ............  ........       Astazi ... . ... 199 .., localitatea .... |
|                                                                          |
|__________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 80/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 80 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu