Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.77 din 09.11.2016

privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 28 noiembrie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (9) şi (10), ale art. 6 alin. (6) lit. a) şi alin. (7) lit. b), precum şi ale art. 26 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.534/2016,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul I Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 28 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatele (2) şi (21 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a) care deţin centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 250 MW şi care, conform art. 26 din Lege, au obligaţia notificării individuale a măsurii de sprijin la Comisia Europeană transmit ANRE cererea menţionată la alin. (1) numai după obţinerea deciziei Comisiei Europene de autorizare a sistemului de promovare prin CV. (21) În vederea obţinerii deciziei Comisiei Europene de autorizare a sistemului de promovare prin CV, operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) transmit ANRE documentaţia necesară notificării individuale a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană, care conţine documente contabile auditate, întocmite conform legii, din care să rezulte costurile de investiţie ale centralelor de producere a E-SRE supuse notificării individuale, precum şi informaţiile necesare în vederea completării formularelor din Regulamentul (UE) 2015/2.282 al Comisiei din 27 noiembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei în ceea ce priveşte formularele de notificare şi fişele de informaţii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 325/1 din 10 decembrie 2015. 2. La articolul 6 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)procesele-verbale de recepţie a punerii în funcţiune a centralei electrice de producere a E-SRE supuse acreditării şi a racordului la reţeaua electrică, dacă acestea nu au fost transmise anterior la ANRE. Persoanele fizice care transmit certificatul de racordare la reţeaua electrică nu au obligaţia să transmită procesele-verbale de recepţie a punerii în funcţiune; 3. La arti c olul 6 alineatul (2), literele b) , c) , g) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia din care să rezulte toate tipurile de SRE şi alţi combustibili utilizaţi, precum şi angajamentul privind transmiterea la ANRE a certificatelor de origine a SRE utilizate, în termen de cel mult 6 luni de la data deciziei ANRE de acreditare a grupului/centralei electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, în cazul grupurilor/centralelor electrice care utilizează SRE prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1; c)documentelor care să conţină date necesare stabilirii E-SRE pentru care se aplică sistemul de promovare prin CV, inclusiv procedura utilizată în vederea determinării puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizaţi, în cazul centralelor multicombustibil, al centralelor care utilizează SRE care se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh şi regimul de acordare a acestora, precum şi al celor de cogenerare care au optat pentru sistemul de promovare prin CV; ........ ................ ................ ................ ................ .............. g)documentelor prevăzute în anexa nr. 2 lit. B pct. 1-4 la Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele prevăzute în prezentul regulament, în cazul grupurilor/centralelor de cogenerare; ........ ................ ................ ................ ................ .............. l)documentelor care atestă modul în care au fost dobândite echipamentele principale ce compun grupul/centrala electrică de producere a E-SRE, respectiv grupul/centrala electrică de producere a E-SRE, inclusiv copii ale documentelor de achiziţie şi ale certificatelor de garanţie emise de fabricanţii acestora; 4. La articolul 6 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins: m)documentelor care atestă sigilarea de către OR a grupurilor de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile aparţinând solicitantului acreditării în baza cărora se realizează emiterea de certificate verzi, altele decât grupurile de măsurare de decontare aflate în proprietatea operatorului de reţea. 5. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) ANRE publică şi actualizează anual pe site-ul propriu lista operatorilor economici acreditaţi şi a centralelor electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV. 6. La articolul 10, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h)coeficientul de reducere calculat la pct. 3 din anexa nr. 11 la prezentul regulament este subunitar, în cazul centralelor de producere a E-SRE realizate cu ajutoare investiţionale de natura ajutorului de stat. 7. La articolul 13, alineatul (61) se modifică şi va avea următorul cuprins: (61) În funcţie de caracteristicile locului de producere/consum, sistemele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile operatorului economic care realizează o centrală de producere a E-SRE trebuie să respecte aceleaşi cerinţe tehnice şi de securitate ca şi cele aferente punctelor de măsurare similare stabilite prin Codul de măsurare a energiei electrice, OR având obligaţia să sigileze inclusiv aceste sisteme de măsurare a energiei electrice. 8. La articolul 14, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Operatorii economici care deţin centrale multicombustibil sau care utilizează SRE ce se încadrează în categorii diferite în ceea ce priveşte numărul de CV/MWh şi regimul de acordare a acestora, precum şi cei care deţin centrale de producere a E-SRE în cogenerare sunt obligaţi să asigure măsurarea cantităţilor de combustibili utilizaţi şi să determine puterea calorifică inferioară a acestora.(2) Operatorii economici care deţin centrale electrice care utilizează ca SRE biomasa prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 1, sub toate formele de agregare, sunt obligaţi să asigure măsurarea cantităţii de SRE utilizate. 9. La articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: (21) Măsurarea cantităţii de SRE utilizate şi determinarea puterii calorifice inferioare a SRE utilizate se pot realiza în una dintre următoarele variante:a)pentru fiecare SRE utilizată; sau b)pentru amestecuri de SRE, cu condiţia ca toate SRE dintrun amestec să se încadreze în aceeaşi categorie în ceea ce priveşte numărul de CV/MWh şi să aibă acelaşi regim de acordare a CV. (22) Determinarea puterii calorifice inferioare a SRE utilizate se realizează de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) în baza unei proceduri specifice care detaliază modul de prelevare a probelor, mărimile măsurate şi modul de determinare a puterii calorifice inferioare luate în considerare în determinarea E-SRE beneficiară de CV. 10. La articolul 14, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) În cazul în care, datorită schemelor de alimentare cu combustibil şi posibilităţilor limitate de dotare cu mijloace de măsurare a centralelor electrice de producere a E-SRE, cantităţile de combustibili utilizaţi nu pot fi rezultatul unor măsurători directe, este obligatorie prezentarea într-un document distinct a modului de stabilire a acestora, pornind de la valori măsurate ale mărimilor utilizate în calculul acestora. 11. La articolul 14, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Procedura de determinare a puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizaţi, precum şi algoritmul de stabilire a cantităţilor de combustibili utilizaţi aplicabil în situaţiile prevăzute la alin. (5) sunt elaborate de solicitantul acreditării şi avizate de către ANRE. 12. La articolul 15, alineatul (4) se abrogă. 13. La articolul 23 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)să permită accesul în instalaţiile proprii personalului OR în vederea sigilării şi verificării sistemelor de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile aparţinând operatorului economic acreditat respectiv, în baza cărora se acordă sistemul de promovare prin certificate verzi; 14. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate , alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:(3) În cel mult 6 luni de la data emiterii deciziei de acreditare preliminară/acreditare, operatorii economici care deţin centrale electrice care utilizează ca SRE biomasa prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 1, sub toate formele de agregare, sunt obligaţi să transmită la ANRE certificatele de origine pentru biomasa utilizată drept combustibil sau materie primă emise în condiţiile art. 3 alin. (10) din Lege.(4) Netransmiterea certificatelor de origine pentru biomasa utilizată drept combustibil sau materie primă în termenul prevăzut la alin. (3) atrage suspendarea emiterii de certificate verzi până la remedierea situaţiei, în condiţiile reglementărilor ANRE. 15. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25(1) ANRE poate modifica decizia de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV dacă se constată o eroare în conţinutul acesteia sau modificări ale circumstanţelor ce au stat la baza acreditării, modificări care conduc la neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre condiţiile de acreditare prevăzute de prezentul regulament, sau la solicitarea operatorului economic acreditat, ca urmare a:a)modificării schemei sau echipamentelor principale din componenţa centralei electrice; b)acordării unui ajutor investiţional de natura ajutorului de stat efectiv primit diferit de cel prevăzut în contractul de finanţare nerambursabilă; c)acordării unui ajutor investiţional de natura ajutorului de stat primit ulterior acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi; d)retehnologizării unei centrale hidroelectrice cu puteri de cel mult 10 MW sau a unor grupuri din centrale hidroelectrice cu puteri de cel mult 10 MW; e)modificării cadrului legal aplicabil; f)emiterii deciziei individuale a Comisiei Europene pentru situaţia prevăzută la art. 30; g)modificării datelor de identificare a operatorului economic acreditat; h)altor cauze temeinic justificate de solicitant. 16. La articolul 27 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e)la solicitarea operatorului economic acreditat. Articolul IIÎn termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, operatorii de reţea au obligaţia să sigileze sistemele de măsurare a energiei electrice în baza cărora se acordă certificate verzi, amplasate în instalaţiile electrice aparţinând operatorilor economici acreditaţi, inclusiv persoanelor fizice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV. Articolul IIIÎn termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, operatorii economici acreditaţi care produc energie electrică utilizând biomasa drept combustibil sau materie primă şi care se încadrează în prevederile art. 14 alin. (1) din regulamentul prevăzut la art. I transmit la ANRE în vederea avizării procedurile utilizate în vederea determinării puterii calorifice inferioare a combustibilului utilizat. Articolul IVOperatorii economici, inclusiv persoanele fizice, care deţin grupuri/centrale de producere a E-SRE pentru care se solicită acreditarea/acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi şi operatorii de reţea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul VEntităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae HavrileţSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 77/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 77 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 77/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu