Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.619 din 27.06.2019

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 530 din 28 iunie 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 841 din 27.06.2019 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 440/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 şi pentru modificarea secţiunii A din anexa la aceasta,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La capitolul III articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25
(1) Decontarea serviciilor de hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă şi dializă peritoneală automată în sistem ambulatoriu, furnizate de unităţile sanitare care derulează Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, la un tarif de 561 lei pentru şedinţa de hemodializă convenţională, la un tarif/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line de 636 lei, la tariful de 57.984 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală continuă şi la tariful de 72.541 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală automată.
2. La capitolul IV articolul 32, literele c)-d1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)Achiziţia, montarea şi eliberarea dispozitivelor medicale specifice diabetului zaharat (pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei şi sisteme implantabile de monitorizare continuă) se realizează prin centrele metodologice regionale nominalizate sau unităţile sanitare cu secţii/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis, după caz.Achiziţia şi eliberarea materialelor consumabile aferente dispozitivelor medicale specifice diabetului zaharat se realizează prin centrele metodologice regionale nominalizate sau unităţile sanitare cu secţii/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis, după caz. Aprobarea dosarului: 1. medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat care are în evidenţă bolnavul întocmeşte dosarul medical al acestuia cuprinzând: documentele care justifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de dispozitivele medicale specifice, datele de contact ale pacientului şi referatul de justificare, prevăzut în anexa nr. 11, pe care îl transmite electronic sau prin poştă, cu respectarea securităţii în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; 2. casa de asigurări de sănătate va transmite electronic sau prin poştă, cu respectarea securităţii în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, dosarul casei de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional; 3. casa de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional va transmite dosarul/ dosarele comisiei de evaluare a centrului metodologic regional nominalizat; 4. comisia de evaluare a centrului metodologic regional verifică şi analizează respectarea criteriilor de eligibilitate şi emite decizii, conform anexei nr. 12, de aprobare/respingere. Pentru bolnavii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate decizia va cuprinde motivele respingerii dosarului; 5. comisia de evaluare va transmite o copie a deciziei astfel: casei de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional, casei de asigurări de sănătate a judeţului arondat şi medicului care a emis referatul; 6. programarea bolnavului în vederea eliberării şi montării dispozitivelor medicale specifice se va realiza prin centrele metodologice regionale nominalizate sau unităţile sanitare cu secţii/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis, după caz; 7. medicul curant care a emis referatul de justificare a dispozitivelor medicale specifice monitorizează bolnavul după montarea acestor dispozitive. Instruirea pacientului privind tehnica de administrare a insulinei şi modalitatea de utilizare a seringii/penului/pompei de insulină/pompei de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei de infuzia subcutană continuă, precum şi a monitorizării glicemice prin teste sau monitorizare continuă se face de către medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat, care face dovada unui curs dedicat acestor dispozitive recunoscut de către CMR; 8. informarea şi instruirea pacienţilor se vor face particularizat pentru fiecare tip de modalitate de aplicare a insulinei. Montarea dispozitivelor: pompa de insulină şi pompa de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei se va realiza în regim de spitalizare continuă. Sistemele de monitorizare continuă a glicemiei se vor monta în regim de spitalizare de zi. Centrele metodologice regionale desemnează o comisie de evaluare şi aprobare a dosarelor de solicitare pentru dispozitivele medicale specifice care va fi alcătuită din coordonatorul centrului metodologic regional desemnat şi minimum 2 medici specialişti/primari de diabet, nutriţie şi boli metabolice şi/sau medici specialişti/primari pediatri cu competenţă/atestat în diabet, cu următoarele atribuţii: 1. examinează dosarele de solicitare pentru dispozitivele medicale specifice pentru pacienţii din judeţele arondate şi emit decizia de includere/neincludere în program. Decizia de întrerupere a utilizării dispozitivelor medicale specifice pentru diabetul zaharat va fi luată de medicul specialist/primar de diabet, nutriţie şi boli metabolice curant şi va fi adusă la cunoştinţa centrului metodologic regional; 2. soluţionează contestaţiile la deciziile de întrerupere a utilizării unei pompe de insulină/pompe de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă, sistemele de monitorizare glicemică continuă luate de medicul diabetolog sau pediatru cu competenţă/atestat în diabet zaharat; 3. monitorizează semestrial eficienţa derulării programului prin utilizarea dispozitivelor medicale specifice pe baza raportărilor primite de la medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat în diabet care are în urmărire pacienţii. d)Dispozitivele medicale specifice se montează în spitalizare de zi sau în spitalizare continuă, după caz, în centrele metodologice regionale nominalizate sau unităţile sanitare cu secţii/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis. Eliberarea sistemului de iniţiere se realizează prin farmacia cu circuit închis ale unităţilor care derulează programul. Pentru pompele de insulină materialele consumabile sunt: serter implantare, catetere şi rezervoare. În cazul pompelor de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabile sunt: serter implantare cateter, catetere, rezervoare, transmiter şi senzori. Pentru sistemele de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabilele sunt transmiterul şi senzorii. Setul de iniţiere a sistemului de pompă cu senzori constă în: 1 serter implantare cateter, 1 pompă de infuzie continuă a insulinei, 30 catetere, 30 rezervoare, 1 transmiter, 1 serter de implantare şi 15 senzori. Necesarul de materiale consumabile este de 1 transmiter/an, 10 catetere/lună, 10 rezervoare (10 seturi/lună) şi 55 de senzori/an. Prescrierea materialelor consumabile odată cu montarea dispozitivului medical se realizează pentru o perioadă de 3 luni şi eliberarea se face pe condica de prescripţie de medicamente şi materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate. Prescrierea în continuare a materialelor consumabile de către medicul curant se realizează în baza deciziei de includere în program, pentru o perioadă de 3 luni, şi eliberarea se face pe condica de prescripţie de medicamente şi materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate, prin farmacia cu circuit închis a centrelor metodologice regionale şi unităţilor sanitare care derulează programul naţional de diabet zaharat. Pentru situaţiile în care din motive obiective bolnavul nu mai poate folosi pompa de insulină, pompa şi materialele consumabile rămase neutilizate sunt returnate centrelor metodologice regionale şi unităţilor sanitare care derulează programul naţional de diabet zaharat aferent, urmând a fi redistribuite altui bolnav care îndeplineşte criteriile de eligibilitate. d1) Sistemele de monitorizare continuă a glicemiei se montează în regim de spitalizare de zi sau ambulatoriu, după caz, în centrele metodologice regionale nominalizate sau unităţile sanitare cu secţii/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis. Eliberarea sistemelor de iniţiere se realizează prin farmacia cu circuit închis. Pentru sistemele de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabile sunt: transmiter, serter de implantare şi senzori. Necesarul de materiale consumabile este de 1 transmiter/an şi 55 de senzori/an. Sistemul de iniţiere valabil pentru 3 luni constă în: 1 transmiter, 1 serter de implantare şi 15 senzori. Prescrierea senzorilor se realizează pentru o perioadă de 3 luni şi eliberarea se face pe condica de prescripţie de medicamente şi materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate. Pentru situaţiile în care din motive obiective bolnavul nu mai poate folosi materialele consumabile rămase neutilizate, acestea sunt returnate centrelor/unităţilor sanitare cu secţii şi compartimente de profil aferente, urmând a fi redistribuite altui bolnav care îndeplineşte criteriile de eligibilitate. 3. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru semestrul I an 2019" se modifică şi va avea următorul cuprins: Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2019

Denumirea programului de sănătate Credite de angajament an 2019 Credite bugetare an 2019
Programul naţional de oncologie, din care: 1.902.712,00 1.902.712,00
Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)* 1.619.243,00 1.619.243,00
Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT 39.658,00 39.658,00
Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare 500,00 500,00
Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi 3.455,00 3.455,00
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii) 239.760,00 239.760,00
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi 96,00 96,00
Denumirea programului de sănătate Credite de angajament an 2019 Credite bugetare an 2019
Programul naţional de diabet zaharat 1.594.905,00 1.594.905,00
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 53.801,00 53.801,00
Programul naţional de tratament pentru boli rare* 272.327,00 272.327,00
Programul naţional de tratament al bolilor neurologice* 170.928,00 170.928,00
Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei 159.046,00 159.046,00
Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 22.457,00 22.457,00
Programul naţional de boli endocrine 2.372,00 2.372,00
Programul naţional de ortopedie 98.285,00 98.285,00
Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 822,00 822,00
Programul naţional de boli cardiovasculare 171.859,00 171.859,00
Programul naţional de sănătate mintală 1.988,00 1.988,00
Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care: 28.051,00 28.051,00
Subprogramul de radiologie intervenţională 18.873,00 18.873,00
Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 8.131,00 8.131,00
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil 322,00 322,00
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 725,00 725,00
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 1.145.067,00 1.145.067,00
Total 5.624.620,00 5.624.620,00
Cost volum 713.404,00 713.404,00
Total general 6.338.024,00 6.338.024,00

*) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct. 4. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul „Criterii de eligibilite", literele i) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins: i)pentru tratamentul prin tehnici transcateter: bolnavi cu stenoză aortică strânsă simptomatică, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical mare, conform analizei din partea echipei medicochirurgicale şi la care se consideră că se va putea îmbunătăţi calitatea vieţii, iar speranţa de viaţă va fi > 1 an după efectuarea procedurii;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ l)pentru proceduri de cardiologie intervenţională în tratamentul malformaţiilor cardiace congenitale: bolnavi cu malformaţii congenitale ale adultului sau copilului, care pot fi rezolvate prin proceduri de cardiologie intervenţională. 5. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)numărul de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană/an: 15.062; b)numărul de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 1.010; c)numărul de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace/an: 5.830; d)numărul de bolnavi cu aritmii complexe trataţi prin proceduri de ablaţie/an: 348; e)numărul de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne/an: 509; f)numărul de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă/an: 268; g)numărul de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară/an: 5.379; h)numărul de bolnavi cu anevrisme aortice trataţi prin tehnici hibride/an: 121; i)numărul de bolnavi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, trataţi prin tehnici transcateter/an: 266; j)numărul de bolnavi cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal trataţi prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung/an: 3; k)numărul de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară/an: 338; l)numărul de bolnavi trataţi prin intervenţii de chirurgie vasculară/an: 6.483; m)numărul de copii cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională/an: 125; n)numărul de adulţi cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională/an: 31. 6. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă: a)cost mediu/bolnav tratat prin dilatare percutană/an: 1.994 lei; b)cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 5.362 lei; c)cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator cardiac/an: 2.288 lei; d)cost mediu/bolnav cu aritmii complexe tratat prin proceduri de ablaţie/an: 16.736 lei; e)cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilator intern/an: 13.480 lei; f)cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator de resincronizare cardiacă/an: 7.382 lei; g)cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară/an: 7.680 lei; h)cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride/an: 41.326 lei; i)cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabil sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter/an: 105.056 lei; j)cost mediu/bolnav cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal tratat prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung/an: 421.157 lei; k)cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară/an: 10.995 lei; l)cost mediu/bolnav tratat prin intervenţii de chirurgie vasculară/an: 779 lei; m)cost mediu/copil cu malformaţii cardiace congenitale tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională/an: 8.164 lei; n)cost mediu/adult cu malformaţii cardiace congenitale tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională/an: 9.735 lei. 7. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul „Unităţi care derulează subprogramul", la punctul 1), după litera w) se adaugă o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins: x)Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare; 8. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul „Unităţi care derulează subprogramul", la punctul 4), după litera k) se adaugă o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins: l)Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca; 9. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de bolnavi trataţi/an: 124.353; 10. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă:

cost mediu/bolnav tratat/an: 12.691 lei. 11. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la bolnavii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT (adulţi şi copii)", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de bolnavi trataţi/an: 7.196; 12. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la bolnavii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT (adulţi şi copii)", subtitlul „Unităţi care derulează subprogramul" se modifică şi va avea următorul cuprins: a)Pozitron-Diagnosztika, Oradea; b)Societatea «Affidea Romania» - S.R.L. - Bucureşti; c)Societatea Comercială «CT Clinic» - S.R.L., Cluj-Napoca; d)MNT Healthcare Europe - S.R.L. - Bucureşti; e)Societatea «Affidea Romania» - S.R.L. - Timişoara; f)MNT Healthcare Europe - S.R.L. - Iaşi; g)Institutul Regional de Oncologie Iaşi; h)Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti."13. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de bolnavi trataţi/an: 177; 14. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă: cost mediu/bolnav tratat/an: 2.220 lei. 15. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute/an: 443; b)număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare/an: 674; c)număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH/an: 313; d)număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară/an: 487; e)număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare/an: 373; f)număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic şi/sau FISH/an: 26; g)număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară/an: 205. 16. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj/an: 331; b)număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie/an: 776; c)număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D/an: 1.313; d)număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D/an: 6.221; e)număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT/an: 9.476; f)număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie/an: 1.833. 17. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom/an: 7; b)număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing/an: 14. 18. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de implanturi cohleare/an: 179; b)număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA/an: 24; c)număr de proteze implantabile de ureche medie/an: 1; d)număr procesoare de sunet (partea externă)/an: 100; 19. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)", subtitlul „Indicatori de evaluare", „punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă: a)cost mediu/implant cohlear/an: 95.437 lei; b)cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA/an: 29.948 lei; c)cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie/an: 44.340 lei; d)cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an: 32.238 lei. 20. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diabet zaharat", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi cu diabet evaluaţi prin dozarea hemoglobinei glicozilate/an: 55.632; b)număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi/an: 860.558; c)număr de bolnavi automonitorizaţi/an: 252.017, din care:c.1) număr de copii cu diabet zaharat tip 1 automonitorizaţi/an: 3.551; c.2) număr de adulţi cu diabet zaharat insulinotrataţi automonitorizaţi/an: 248.466; d)număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de pompe de insulină/an: 194; e)număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de sisteme de monitorizare glicemică continuă/an: 500; f)număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei/an: 100; g)număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină/an: 635; h)număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei/an: 100; i)număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă/an: 500. 21. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diabet zaharat", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat/an: 1.323 lei. 22. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diabet zaharat", subtitlul „Unităţi care derulează subprogramul", literele f1) şi f2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: f1) dispozitive medicale specifice şi sisteme de monitorizare continuă a glicemiei - centre metodologice regionale, respectiv: Bucureşti - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti (judeţe/CAS arondate: Brăila, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Sibiu, Tulcea, Vrancea, CASAOPSNAJ);

Timişoara - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara (judeţe arondate: Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş);

Craiova - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (judeţe arondate: Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Teleorman);

Iaşi - Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi (judeţe arondate: Bacău, Botoşani, Buzău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui);

Cluj - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj (judeţe arondate: Bistriţa-Năsăud, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş, Maramureş, Sălaj, Satu Mare);f2) dispozitive medicale specifice şi sisteme de monitorizare continuă a glicemiei - unităţi sanitare cu secţii/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis: Spitalul Universitar de Urgenţă Elias - Bucureşti;

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie», Bucureşti;

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara;

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sfânta Maria» Iaşi;

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca. 23. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diabet zaharat", subtitlul „Unităţi care derulează subprogramul", după litera f2) se introduce o nouă literă, litera f3), cu următorul cuprins: f3) materiale consumabile pentru dispozitive medicale specifice: centre metodologice regionale desemnate;

unităţi sanitare cu secţii/compartimente de profil, cabinete medicale de specialitate autorizate şi evaluate în condiţiile legii, după caz. 24. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diabet zaharat - Subprogramul de diabet zaharat tip 1", la punctul 4) „activitatea 4", literele d2)-d4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d2) pacienţi cu diabet zaharat tip 1 care prezintă hipoglicemii frecvente documentate sau hipoglicemii grad 2, documentate (minimum două/trimestru). Hipoglicemia grad 2 este definită la o valoare </= 54 mg/dl; d3) pacienţi cu diabet zaharat tip 1 care prezintă hipoglicemii grad 2 nocturne documentate (minimum două/trimestru); d4) pacienţi cu diabet zaharat tip 1 care prezintă variabilitate glicemică mare, 3 luni continuu, documentată prin cel puţin două profile glicemice în 7 puncte/lună; 25. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diabet zaharat - Subprogramul de diabet zaharat tip 1", la punctul 4) activitatea 4 „Criterii de întrerupere", litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)şi/sau lipsa reducerii numărului de episoade hipoglicemice. Prezenţa episoadelor de hipoglicemie gradul 2 sau 3, diurne, precum şi nocturne, minimum două episoade hipoglicemice în ultimele 14 zile; 26. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diabet zaharat - Subprogramul de diabet zaharat tip 1", la punctul 6) activitatea 6, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)bolnavi adulţi cu diabet zaharat de tip 1 cu sisteme de monitorizare continuă a glicemiei şi CV (coeficient de variaţie) > 36%; 27. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diabet zaharat - Subprogramul de diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice şi diabet gestaţional", subtitlul „Criterii de eligibilitate", litera b.2) de la punctul 2) activitatea 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: b.2) bolnavi cu diabet zaharat nou-descoperit cu glicemia à jeun > 126 mg/dl şi HbA1C>/= 7,0%; 28. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al bolilor neurologice", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi: 4.553; 29. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al bolilor neurologice", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă: cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat/an: 32.242 lei. 30. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al bolilor neurologice", subtitlul „Unităţi care derulează programul", după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins: n)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa; o)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu; 31. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică continuă/an: 201; b)număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică intermitentă/de scurtă durată/an: 249; c)număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament «on demand»/an: 717 d)număr de bolnavi cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung/an: 18; e)număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă/an: 31; f)număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor/an: 58; g)număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice/an: 79; h)număr de bolnavi cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituţie/an: 14; i)număr de bolnavi cu talasemie/an: 212; 32. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă: a)cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică continuă/an: 205.915 lei; b)cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică intermitentă/de scurtă durată/an: 102.514 lei; c)cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament «on demand»/an: 46.889 lei; d)cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen lung/an: 701.743 lei; e)cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă/an: 320.266 lei; f)cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor/an: 228.079 lei; g)cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu/fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice/an: 85.200 lei; h)cost mediu/bolnav cu hemofilie dobândită cu tratament de substituţie/an: 232.194 lei; i)cost mediu/bolnav cu talasemie/an: 40.925 lei. 33. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei", subtitlul „Unităţi care derulează programul", litera a) de la punctul 1 se abrogă. 34. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei", subtitlul „Unităţi care derulează programul", litera a) de la punctul 2 se abrogă. 35. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Criterii de eligibilitate", punctul 21 „Distrofie musculară Duchenne", litera a) de la „criterii de includere" se modifică şi va avea următorul cuprins: a)vârsta ≥ 2 ani şi peste 12 kg; 36. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Criterii de eligibilitate", punctul 21 „Distrofie musculară Duchenne", litera b) de la „criterii de excludere" se modifică şi va avea următorul cuprins: a)vârsta < 2 ani şi sub 12 kg; 37. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Criterii de eligibilitate", punctul 22 „Angioedem ereditar" „criterii de includere" se modifică şi va avea următorul cuprins: bolnavi adulţi cu vârsta ≥ 2 ani, cu diagnosticul de angioedem ereditar prin deficienţă de C1 inhibitor esterază, confirmat de către Centrul de referinţă/pilot de angioedem ereditar şi înregistraţi în Registrul naţional de angioedem ereditar; 38. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice/an: 234; b)număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute - urgenţe neurologice/an: 223; c)număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică/an: 587; d)număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă (medicamente)/an: 26;d.1) număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă (tije telescopice)/an: 9; e)număr de bolnavi cu boala Fabry/an: 35; f)număr de bolnavi cu boala Pompe/an: 9; g)număr de bolnavi cu tirozinemie/an: 3; h)număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)/an: 19; i)număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)/an: 6; j)număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală/an: 1; k)număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară/an: 157; l)număr de bolnavi cu HTAP/an: 470; m)număr de bolnavi cu mucoviscidoză (adulţi)/an: 133; n)număr de bolnavi cu mucoviscidoză (copii)/an: 401; o)număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă/an: 88; p)număr de bolnavi cu sindromul Prader Willi/an: 25; r)număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină/an: 12; s)număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive/an: 137; ş)număr de bolnavi copii şi adulţi cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi/an: 126; t)număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie care au fost diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)/an: 14; ţ)număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă/an: 35; u)număr de bolnavi cu fibroză pulmonară idiopatică/an: 146; v)număr de bolnavi cu distrofie musculară Duchenne/an: 15; w)număr de bolnavi cu angioedem ereditar/an: 68; x)număr de bolnavi cu neuropatie optică ereditară Leber/an: 11; y)număr de bolnavi cu atrofie musculară spinală/an: 80; 39. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă: a)cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune, forme cronice/an: 41.861 lei; b)cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune, forme acute - urgenţe neurologice/an: 33.015 lei; c)cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică/an: 3.149 lei; d)cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă (medicamente)/an: 729 lei;d.1) cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă (tije telescopice)/an: 24.317 lei; e)cost mediu/bolnav cu boală Fabry/an: 525.941 lei*); f)cost mediu/bolnav cu boală Pompe/an: 1.016.049 lei*); g)cost mediu/bolnav cu tirozinemie/an: 254.255 lei; h)cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)/an: 1.398.553 lei*); i)cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)/an: 557.474 lei*); j)cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală/an: 44.221 lei; k)cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară/an: 31.513 lei*); l)cost mediu/bolnav HTAP/an: 59.453 lei; m)cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (adulţi)/an: 20.620 lei; n)cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (copii)/an: 26.207 lei; o)cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă/an: 22.794 lei; p)cost mediu/bolnav cu boala Prader Willi/an: 36.365 lei; r)cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină/an: 484.852 lei; s)cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive/an: 37.633 lei; ş)cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizat sau nesplenectomizat/an: 109.232 lei*); t)cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie care a fost diagnosticat cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)/an: 156.936 lei*); ţ)cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă/an: 180.522 lei*); u)cost mediu/bolnav cu fibroză pulmonară idiopatică/an: 73.085 lei; v)cost mediu/bolnav cu distrofie musculară Duchenne/an: 1.485.905 lei*); w)cost mediu/bolnav cu angioedem ereditar: 94.030 lei*); x)cost mediu/bolnav cu neuropatie optică ereditară Leber: 152.616 lei; y)cost mediu/bolnav cu atrofie musculară spinală: 1.533.303 lei*).*) Costul prevăzut la lit. e), f), h), i), k), ş), t), ţ), v), w) şi y) reprezintă costul mediu/bolnav la nivel naţional, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în funcţie de doza necesară recomandată individual. 40. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul," la punctul 1), după litera r) se introduc două noi litere, literele s) şi ş), cu următorul cuprins: s)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» - Constanţa; ş)Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare; 41. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 2), după litera o) se introduc trei noi litere, literele p), q) şi r), cu următorul cuprins: p)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» - Constanţa; q)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» - Galaţi; r)Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare. 42. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 4) - medicamente, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi. 43. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 4) - tije telescopice, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi. 44. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 5), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins: r)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; 45. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 6), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins: h)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu» Timişoara; i)Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie» Bucureşti; 46. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 7), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; 47. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 9), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; 48. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 16), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sfântul Ioan cel Nou» Suceava; 49. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 18), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins: s)Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara; 50. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 20), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g)Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii - Braşov; 51. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Unităţi care derulează programul", la punctul 25), după litera f) se introduc patru noi litere, literele g)-j), cu următorul cuprins: g)Institutul Clinic Fundeni; h)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» - Constanţa; i)Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. Agrippa Ionescu» Bucureşti; j)Spitalul Clinic Căi Ferate - Timişoara; 52. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de sănătate mintală", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi în tratament substitutiv/an: 1.547; b)număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor/an: 13.811; 53. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă: a)cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie/an: 1.189 lei; b)cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină/an: 8,94 lei; 54. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli endocrine", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de bolnavi trataţi/an: 11.525, din care: a)5.157 cu osteoporoză; b)5.957 cu guşă prin tireomegalie cauzată de carenţă de iod; c)1.171 cu guşă prin tireomegalie cauzată de proliferarea malignă. 55. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de boli endocrine", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă: a)cost mediu/bolnav cu osteoporoză tratat/an: 275 lei; b)cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie cauzată de carenţa de iod/an: 11 lei; c)cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie cauzată de proliferarea malignă/an: 894 lei. 56. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de ortopedie", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de copii cu afecţiuni articulare endoprotezaţi/an: 4; b)număr de adulţi cu afecţiuni articulare endoprotezaţi/an: 16.521; c)număr de copii cu endoprotezare articulară tumorală/an: 4; d)număr de adulţi cu endoprotezare articulară tumorală/an: 28; e)număr de copii cu implant segmentar/an: 37; f)număr de adulţi cu implant segmentar/an: 417; g)număr de adulţi trataţi prin chirurgie spinală/an: 669; h)număr de copii cu malformaţii congenitale grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică trataţi/an: 2; i)număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare: 2.278. 57. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de ortopedie", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă: a)cost mediu/copil endoprotezat/an: lei; 6.542,00 lei; b)cost mediu/adult endoprotezat/an: 4.903,00 lei; c)cost mediu/copil cu endoprotezare articulară tumorală/an: 67.103,00 lei; d)cost mediu/adult cu endoprotezare articulară tumorală/an: 32.444,00 lei; e)cost mediu/copil cu implant segmentar de coloană/an: 9.601,00 lei; f)cost mediu/adult cu implant segmentar de coloană/an: 1.757,00 lei; g)cost mediu/adult tratat prin chirurgie spinală/an: 1.504,00 lei; h)cost mediu/copil cu malformaţii congenitale grave vertebrale care necesită instrumentaţie specifică tratat/an: 90.000,00 lei; i)cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare/an: 1.925 lei. 58. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant/an: 3.994; b)număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice/an: 389. 59. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă: a)cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant/an: 11.474 lei; b)cost mediu/bolnav cu transplant hepatic tratat pentru recidiva hepatitei cronice/an: 17.683 lei. 60. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: numărul total de bolnavi trataţi prin dializă/an: 13.983, din care: a)hemodializă convenţională: 12.781; b)hemodiafiltrare intermitentă on-line: 802; c)dializă peritoneală continuă: 385; d)dializă peritoneală automată: 15. 61. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă: a)tarif/şedinţă de hemodializă convenţională: 561 lei; b)tarif/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line: 636 lei; c)tarif/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă/lună: 4.832 lei; d)tarif/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată/lună: 60.045,09 lei. 62. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă: cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică/an: 11.376 lei. 63. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de bolnavi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi/an: 1.386; b)număr de tratamente Gamma-Knife/an: 408; c)număr de stimulatoare cerebrale implantabile/an: 24; d)număr de pompe implantabile/an: 13; e)număr de pacienţi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi/an: 2.410; f)număr de pacienţi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi/an: 220; g)număr de pacienţi cu afecţiuni oncologice trataţi/an: 534; h)număr de pacienţi cu hemoragii acute sau cronice trataţi/an: 504; i)număr de pacienţi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă/an: 6. 64. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă: a)cost mediu/pacient cu afecţiuni cerebrovasculare tratat/an: 4.363 lei; b)cost mediu/tratament Gamma-Knife/an: 4.750,00 lei; c)cost mediu/stimulator cerebral/an: 91.624,00 lei; d)cost mediu/pompă implantabilă/an: 15.027,00 lei; e)cost mediu/pacient cu afecţiuni vasculare periferice tratat/an: 876,00 lei; f)cost mediu/pacient cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat/an: 2.283,00 lei; g)cost mediu/pacient cu afecţiuni oncologice tratat/an: 3.030,00 lei; h)cost mediu/pacient cu hemoragii acute sau cronice tratat/an: 1.035,00 lei; i)cost mediu/pacient cu distonii musculare tratat prin stimulare cerebrală profundă/an: 136.364,00 lei. 65. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională", subtitlul „Unităţi care derulează programul", litera ş) se modifică şi va avea următorul cuprins: ş)Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti [activităţile a), e), g) şi h)]; 66. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de radiologie intervenţională", subtitlul „Unităţi care derulează programul", după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins: t)Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti [activităţile a), e), g) şi h)]; 67. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale/an: 75; b)număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag/an: 50; c)număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implantarea unui dispozitiv de stimulare cerebrală profundă/an: 1. 68. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă: a)cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale/an: 23.853 lei; b)cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos cu implant de stimulator al nervului vag/an: 99.951,91 lei; c)cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implantarea unui dispozitiv de stimulare cerebrală profundă/an: 99.000,00 lei. 69. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi/an: 173. 70. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă:

cost mediu/copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat/an: 1.835,00 lei. 71. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil", subtitlul „Unităţi care derulează programul", după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: j)Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» - Bucureşti; 72. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 1) „indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de bolnavi trataţi prin implant neuromedular/an: 10. 73. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular", subtitlul „Indicatori de evaluare", punctul 2) „indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficienţă: cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromedular/an: 83.491,00 lei. Articolul IITermenul de aplicare a prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2019. Articolul IIITermenul prevăzut la art. 42 lit. g) din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2019. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Răzvan Teohari VulcănescuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 619/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 619 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 619/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu