Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 726 din  7 iunie 2002

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, cele aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni", precum si pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 417 din 14 iunie 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, in baza prevederilor art. 11 alin. (1) lit. m), o) si p) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, cele aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni", precum si pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Certificatele eliberate conform Ordinului ministrului finantelor nr. 725/2000 raman valabile pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate, pe toata durata de realizare a obiectivului sau, dupa caz, a proiectului pentru care au fost eliberate.
    Art. 3
    Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si organele fiscale teritoriale subordonate acestora vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    p. Ministrul finantelor publice,
                           Maria Manolescu,
                           secretar de stat

    ANEXA 1

                                NORME
privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, cele aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni", precum si pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

    CAP. 1
    Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine

    Art. 1
    Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) lit. o) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere, realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, in baza Legii petrolului nr. 134/1995.
    Art. 2
    Scutirea de taxa pe valoarea adaugata prevazuta la art. 1 se realizeaza prin restituirea taxei pe valoarea adaugata titularilor acordurilor petroliere, persoane juridice straine, de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz. In acest scop titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, vor prezenta directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata, prezentata in anexa nr. 1, si documentatia necesara restituirii, care va cuprinde:
    a) copii de pe contractele privind realizarea obiectivelor de catre investitorii straini pe teritoriul Romaniei, aprobate de Guvern;
    b) copii de pe contractele incheiate cu furnizorii de bunuri sau prestatorii de servicii;
    c) copii de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii;
    d) facturi fiscale sau alte documente specifice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului finantelor publice, emise in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997, din care sa rezulte cuantumul taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor de bunuri si/sau servicii pentru care se solicita restituirea;
    e) dovada platii bunurilor sau serviciilor achizitionate pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata (ordine de plata, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale).
    Art. 3
    (1) Solutionarea cererilor de restituire se efectueaza pe baza documentatiei prevazute la art. 2 si a verificarilor efectuate de organele de control fiscal. Dupa verificare se va intocmi un act de control din care sa rezulte suma de restituit si suma neaprobata, cu mentionarea detaliata a motivelor ce au condus la aceasta decizie. Sumele de restituit se comunica directiei trezorerie din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Masurile dispuse prin actul de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 2
    Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni"

    Art. 4
    Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) lit. p) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, cu drept de deducere, livrarile de utilaje si echipamente, precum si prestarile de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni".
    Art. 5
    (1) Furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii care participa la realizarea obiectivului de investitii mentionat la art. 4 pot factura bunurile livrate si serviciile prestate fara taxa pe valoarea adaugata, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrarilor destinate realizarii acestor operatiuni, pe baza unui certificat, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2, eliberat de Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov, la care este inregistrat beneficiarul investitiei ca platitor de impozite si taxe.
    (2) Certificatul va fi eliberat la cererea beneficiarului, pe baza documentatiei care trebuie sa cuprinda:
    a) cererea intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3;
    b) copie de pe actele de infiintare a beneficiarului investitiei;
    c) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a beneficiarului investitiei;
    d) copie de pe documentul prin care se aproba realizarea investitiei;
    e) copie de pe contractele incheiate cu furnizorii de bunuri si/sau cu prestatorii de servicii;
    f) copii de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii.

    CAP. 3
    Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 11 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 345/2002, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

    Art. 6
    Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare banesti sau din imprumuturi nerambursabile, acordate de guverne straine sau de organisme internationale, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate in hotarari ale Guvernului ori prevazute in acorduri, protocoale si intelegeri incheiate cu guverne straine sau cu organisme internationale;
    b) finantarea sa fie asigurata din ajutoare banesti ori imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine sau de organisme internationale, din fondul de contrapartida constituit din contravaloarea in lei a ajutoarelor primite de Romania sub forma de bunuri si de servicii si/sau din contributia publica nationala prevazuta la art. 1 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare banesti sau din imprumuturi nerambursabile acordate de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, precum si din donatii ale persoanelor fizice, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate in hotarari ale Guvernului sau prevazute in acorduri, protocoale si intelegeri incheiate cu organizatii nonprofit si de caritate, cu exceptia obiectivelor realizate din donatii ale persoanelor fizice;
    b) obiectivele sau proiectele sa fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura;
    c) finantarea sa fie asigurata din ajutoare banesti sau din imprumuturi nerambursabile ale organizatiilor nonprofit si de caritate din strainatate si din tara si/sau din donatii ale persoanelor fizice.
    Art. 8
    (1) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza prin una dintre urmatoarele modalitati:
    a) prin restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente aprovizionarilor destinate realizarii obiectivelor sau proiectelor ai caror beneficiari nu sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, de catre organul fiscal teritorial la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe;
    b) prin facturarea fara taxa pe valoarea adaugata de catre furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, care participa la realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile prevazute la art. 6 si 7, denumiti in continuare contractori, si de catre furnizorii sau prestatorii acestora din Romania, denumiti subcontractori, a bunurilor livrate si a serviciilor prestate, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrarilor destinate realizarii obiectivului sau a proiectului, dupa caz, pe baza de certificat de scutire eliberat de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, la solicitarea beneficiarilor.
    (2) Nu este obligatoriu ca notiunile de contractor si subcontractor sa se regaseasca ca atare in contractele incheiate pentru realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile prevazute la art. 6 si 7. Institutiile care gestioneaza aceste fonduri definesc partile semnatare ale contractelor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, in intelesul prezentelor norme, in functie de cerintele fiecarei institutii finantatoare, in documentatia ce insoteste cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata.
    (3) In cazul in care beneficiarul final al fondurilor prevazute la art. 6 nu gestioneaza direct aceste fonduri si nu este parte semnatara a contractului incheiat cu furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii, acesta are obligatia sa solicite eliberarea certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata.
    (4) Pentru operatiunile prevazute la art. 7 se considera beneficiar al fondurilor unitatea care gestioneaza fondurile respective.
    Art. 9
    (1) Restituirea taxei pe valoarea adaugata prevazuta la art. 8 alin. (1) lit. a) se efectueaza de organele fiscale teritoriale, la cererea beneficiarilor.
    (2) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se vor depune la organul fiscal teritorial la care sunt inregistrati titularii cererii, trimestrial, cel mai tarziu pana la finele lunii urmatoare incheierii unui trimestru, si vor fi justificate numai cu documente aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata. Nedepunerea in termen si necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    (3) Documentatia necesara pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata va cuprinde:
    a) cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4;
    b) copia de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    c) facturi fiscale sau alte documente specifice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 sau prin ordine ale ministrului finantelor publice, emise in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997, din care sa rezulte cuantumul taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor de bunuri si/sau servicii pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata;
    d) dovada platii pana la data solutionarii cererii pentru bunurile sau serviciile achizitionate pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata (dispozitii de plata, dispozitii de incasare, ordine de plata, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale);
    e) documentele din care sa rezulte modalitatea de finantare, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz;
    f) adresa din partea institutiei care gestioneaza aceste fonduri, prin care sunt definite partile semnatare ale contractelor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, in intelesul prezentelor norme, dupa caz;
    g) copii de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii.
    (4) Solutionarea cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata se efectueaza pe baza documentatiei prevazute la alin. (3) si a verificarilor efectuate de organele de control fiscal. Dupa verificare se va intocmi un proces-verbal de control din care sa rezulte suma de restituit si suma neaprobata, cu mentionarea detaliata a motivelor ce au condus la aceasta decizie.
    (5) Masurile dispuse prin actul de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2001.
    (6) Restituirea taxei pe valoarea adaugata se aproba de conducatorul unitatii fiscale si se efectueaza catre beneficiarul cererii prin trezoreria statului.
    Art. 10
    (1) Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b), scutirea de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza prin facturarea fara taxa pe valoarea adaugata de catre contractori si subcontractori a bunurilor livrate si serviciilor prestate, pe baza certificatului eliberat beneficiarului.
    (2) Certificatul, al carui model este prezentat in anexa nr. 5, va fi eliberat la cererea beneficiarului, indiferent de calitatea sa de platitor sau neplatitor de taxa pe valoarea adaugata, de catre directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a carei raza teritoriala isi are sediul social.
    (3) Documentatia necesara pentru eliberarea certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata va cuprinde:
    a) cererea de eliberare a certificatului;
    b) copii de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori sau subcontractori, dupa caz;
    c) documente din care sa rezulte modalitatea de finantare, conform art. 6 si 7, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz;
    d) copie de pe contractele incheiate cu contractorii, insotite de traducerea autorizata, dupa caz;
    e) copii de pe contractele incheiate de contractori cu subcontractori din Romania;
    f) adresa din partea institutiei care gestioneaza aceste fonduri, prin care sunt definite partile semnatare ale contractelor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, in intelesul prezentelor norme, dupa caz.
    (4) Certificatul eliberat este valabil pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate de la data eliberarii, pe toata durata de realizare a obiectivului sau, dupa caz, a proiectului, in conditiile in care se face dovada existentei sursei de finantare din fondurile prevazute la art. 6 si 7.
    (5) Furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, contractori sau subcontractori, au obligatia sa mentioneze pe factura numarul si data certificatului in baza caruia factureaza in regim de scutire. Pe factura fiscala pe care se inscrie "scutit cu drept de deducere" se mentioneaza si beneficiarul obiectivului sau proiectului si, dupa caz, finantatorul.
    (6) In situatia in care contractorul nu are domiciliul sau sediul stabil in Romania, acesta nu are obligatia sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 345/2002, daca realizeaza exclusiv operatiuni scutite cu drept de deducere in Romania. In acest caz se va elibera certificat de scutire de taxa pe valoarea adaugata, la solicitarea beneficiarului, numai pentru subcontractorii din Romania. Pentru proiectele sau obiectivele finantate atat din fondurile nerambursabile prevazute la art. 6 si 7, cat si din alte surse de finantare, contractorul care nu are domiciliul sau sediul stabil in Romania este obligat sa isi desemneze reprezentant fiscal domiciliat in Romania, iar beneficiarii vor solicita certificat de scutire si pentru acestia.
    (7) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care realizeaza obiective sau proiecte finantate din fondurile prevazute la art. 6 si 7, pentru care nu au solicitat certificate de scutire de taxa pe valoarea adaugata, au dreptul sa deduca taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor destinate realizarii acestora, indiferent daca obiectivele/proiectele sunt destinate realizarii de operatiuni cu drept de deducere sau de operatiuni fara drept de deducere.
    Art. 11
    Pentru operatiunile efectuate inainte de eliberarea certificatului de scutire se aplica prevederile art. 8 alin. (1) lit. a), in cazul beneficiarilor care nu sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, si, respectiv, ale art. 10 alin. (7), in cazul beneficiarilor care sunt inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.

    CAP. 4
    Dispozitii comune

    Art. 12
    (1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor tine evidenta certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adaugata, eliberate conform prezentelor norme, intr-un registru de evidenta al carui model este prezentat in anexa nr. 6. Certificatele eliberate pentru livrarile de utilaje si echipamente, precum si pentru prestarile de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni" se vor inscrie in acest registru fara a se completa coloanele 9 - 13.
    (2) Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 13
    (1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia sa intocmeasca lunar lista cuprinzand furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii pentru care s-au eliberat certificate de scutire de taxa pe valoarea adaugata in cursul lunii expirate si sa o transmita, pana la data de 5 a lunii urmatoare, organelor fiscale teritoriale la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
    (2) Organele fiscale au obligatia sa verifice respectarea prevederilor legale privind taxa pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor pentru care au fost eliberate certificatele.
    Art. 14
    (1) Livrarile de bunuri si prestarile de servicii, facturate fara taxa pe valoarea adaugata in baza certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adaugata acordate, se inscriu in Jurnalul pentru vanzari si in Decontul de taxa pe valoarea adaugata, la rubrica prevazuta pentru evidentierea operatiunilor scutite cu drept de deducere.
    (2) Taxa pe valoarea adaugata se restituie cu ordin de plata din contul 20.13.01.02 "Taxa pe valoarea adaugata restituita", deschis la trezoreria statului.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                             CERERE
            de restituire a taxei pe valoarea adaugata

    Societatea ..............................................., titular al acordului petrolier ........................................, in conformitate cu prevederile Legii petrolului nr. 134/1995 si ale art. 11 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platite pentru bunurile si serviciile achizitionate, legate nemijlocit de activitatile in domeniul ............................................., in suma de ................. lei.

    Anexam urmatoarele documente (se marcheaza cu x):
                                     _
    - factura fiscala               |_|
    - alte documente legal aprobate |_|
    - documente de plata            |_|

    Restituirea este aferenta lunii ............................................
    Solicitam restituirea in contul nr. ......................, deschis la ........................................,
    Sucursala .................................... .

    Conducatorul societatii,                       Data .................

    Semnatura si stampila .................

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                         CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                      |
|                                                                              |
|    Aprobam restituirea T.V.A. pentru suma de .................... lei        |
|    Nu aprobam restituirea sumei de .................... lei                  |
| din urmatoarele motive: .................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
|    Directorul general al Directiei generale a finantelor publice a judetului |
| ............................../a municipiului Bucuresti                      |
|                                                                              |
|    Semnatura ....................                    Data ..........         |
|                                                                              |
|                    Stampila                                                  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov

                                CERTIFICAT
                  de scutire de taxa pe valoarea adaugata
                     nr. ......./data ................

    In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, se acorda scutire de taxa pe valoarea adaugata unitatii ................................ pentru utilajele si echipamentele livrate, precum si pentru serviciile prestate in baza contractelor:
    - nr. ......./............., de catre ................................;
    - nr. ......./............., de catre ................................;
    - nr. ......./............., de catre ................................;
    - nr. ......./............., de catre ................................,
aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni".
    Furnizorii de utilaje si echipamente si prestatorii de servicii vor factura fara taxa pe valoarea adaugata bunurile livrate si serviciile prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cumpararilor de bunuri si servicii destinate realizarii contractelor.
    Pe factura se vor inscrie numarul si data prezentului certificat, precum si denumirea beneficiarului obiectivului sau proiectului si, dupa caz, a finantatorului.

                              Director general,
                         ...........................

    ANEXA 3
    la norme

                                    CERERE

    Denumirea solicitantului ...................................................
    Sediul/Adresa:
localitatea ................................., str. ........................... nr. ........, judetul/sectorul ....................., codul postal ............, codul fiscal ......................., organul fiscal la care este inregistrat ......................................
    In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, prin prezenta cerere solicitam eliberarea unui certificat de scutire de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru utilajele si echipamentele achizitionate de la furnizori in baza urmatoarelor contracte:
    1. Denumirea furnizorului ................................................., contractul nr. .............. din data de ................
    2. Denumirea furnizorului ................................................., contractul nr. .............. din data de ................
    3. .........................................................................
...............................................................................,
precum si pentru serviciile prestate de catre:
    1. Denumirea prestatorului ................................................, contractul nr. .............. din data de ................
    2. Denumirea prestatorului ................................................, contractul nr. .............. din data de ................
    3. .........................................................................
...............................................................................,
    Anexam urmatoarele documente: ..............................................
................................................................................
    Numele si prenumele ........................................................
    Functia ........................................... data ...................

    Semnatura si stampila ........................

    ANEXA 4
    la norme

                                   CERERE
               de restituire a taxei pe valoarea adaugata
 ______________________________________________________________________________
|    1. Denumirea solicitantului ............................................. |
|______________________________________________________________________________|
|    2. Sediul/Adresa:                                                         |
| localitatea ........................, str. ...................... nr. ....., |
| sectorul ......, codul postal ............, codul fiscal .................., |
| judetul ................................                                     |
|______________________________________________________________________________|

    In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata, platita pentru bunurile si serviciile achizitionate, cu finantare directa asigurata din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, dupa caz.

    Anexam urmatoarele documente (se marcheaza cu x):
                                     _
    - factura fiscala               |_|
    - alte documente legal aprobate |_|
    - documente de plata            |_|

    Restituirea este aferenta obiectivului/proiectului .........................

    Solicitam restituirea in contul nr. ......., deschis la ....................

    Finantarea este asigurata din ..............................................

                             Conducatorul unitatii,

                    Semnatura ...........................

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                         CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                      |
|                                                                              |
|    Aprobam restituirea T.V.A. pentru suma de ........................... lei |
|    Nu aprobam restituirea sumei de ..................................... lei |
| din urmatoarele motive: .................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
|    Numele persoanei care aproba restituirea ................................ |
|    Functia ................................................................. |
|                                                                              |
|    Semnatura ....................                    Data ..........         |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 5
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice
    a judetului ............/municipiului Bucuresti

                                 CERTIFICAT
                 de scutire de taxa pe valoarea adaugata
                         nr. ....../data.............

    In conformitate cu art. 11 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, se acorda scutire de taxa pe valoarea adaugata
............................................... pentru bunurile livrate si
          (denumirea beneficiarului)
serviciile prestate de urmatorii contractori si/sau subcontractori:
    1.   Contractor .................... contract nr. ....... valoare ..........
    1.1. Subcontractor ................. contract nr. ....... valoare ..........
    1.2. Subcontractor ................. contract nr. ....... valoare ..........
    2.   Contractor .................... contract nr. ....... valoare ..........
    2.1. Subcontractor ................. contract nr. ....... valoare ..........
    2.2. Subcontractor ................. contract nr. ....... valoare ..........
privind obiectivul/proiectul ...................................................
................................................................................
finantat de ....................................................................
................................................................................
    Contractorii si/sau subcontractorii vor factura fara taxa pe valoarea adaugata bunurile livrate si serviciile prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cumpararilor de bunuri si servicii destinate realizarii contractelor.
    Pe factura se vor inscrie numarul si data prezentului certificat, precum si denumirea beneficiarului obiectivului/proiectului.

                             Director general,
                          ......................

    ANEXA 6
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice
    a judetului ............/municipiului Bucuresti

                                REGISTRU
de evidenta a certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adaugata eliberate

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Solicitantul
    B - Valoarea contractului
    C - Finantatorul
    D - Obiectivul/proiectul
    E - Beneficiarul
 ______________________________________________________________________________
| Certificat |   Pentru contractori/subcontractori    |   Finantare gratuita   |
|____________|________________________________________|________________________|
|Nr.|Data| A |Denumirea|Codul |Sediul|   Numarul  | B | C |Suma| D | E | Altele|
|   |    |   |         |fiscal|      |   si data  |   |   |    |   |   |       |
|   |    |   |         |      |      |contractului|   |   |    |   |   |       |
|___|____|___|_________|______|______|____________|___|___|____|___|___|_______|
| 1 |  2 | 3 |    4    |   5  |   6  |      7     | 8 | 9 | 10 | 11| 12|   13  |
|___|____|___|_________|______|______|____________|___|___|____|___|___|_______|
|___|____|___|_________|______|______|____________|___|___|____|___|___|_______|

    Prezentul registru contine .......... pagini, numerotate de la 1 la ........, fiecare fila fiind parafata/stampilata in data de ..................

                             Director general,
                        ...........................
                          (semnatura si stampila)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 726/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 726 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 726/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu